Menetlus : 2015/0149(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0213/2016

Esitatud tekstid :

A8-0213/2016

Arutelud :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Hääletused :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

RAPORT     ***I
PDF 1063kWORD 698k
21.6.2016
PE 575.138v03-00 A8-0213/2016

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Dario Tamburrano

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0341),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 194 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0189/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 20. jaanuari 2016. aasta arvamust(1),

–  olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0213/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Euroopa Liit on võtnud kohustuse ehitada üles energialiit koos tulevikku suunatud kliimapoliitikaga. Energiatõhusus on oluline element Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika 2030. aasta raamistikus ning energianõudluse vähendamise võtmeelement.

(1)  Euroopa Liit on võtnud kohustuse ehitada üles energialiit koos tulevikku suunatud energia- ja kliimapoliitikaga. Energiatõhusus on oluline element Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika 2030. aasta raamistikus ning energianõudluse vähendamise ja kasvuhoonegaaside heite piiramise võtmeelement.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Energiamärgistus võimaldab tarbijatel olla otsuste tegemisel teadlik toodete energiatarbimisest ja soodustab seeläbi innovatsiooni.

(2)  Energiamärgistus võimaldab tarbijatel teadlikult valida tõhusaid ja säästva energiaga seotud tooteid ning soodustab seeläbi märkimisväärselt energiasäästu ja energiaarvete kärpimist, edendades samas ka innovatsiooni ja investeeringuid energiatõhusamatesse toodetesse.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Direktiiv 2010/30/EL on asjakohane asendada määrusega, mille reguleerimisala jääb samaks, kuid millega muudetakse ja tõhustatakse teatavaid direktiivi sätteid, et selgitada ja ajakohastada nende sisu. Määrus on asjakohane õigusakt, sest sellega kehtestatakse selged ja üksikasjalikud eeskirjad, mis ei võimalda liikmesriikidel neid erinevalt üle võtta ja mis seega tagavad suurema ühtlustatuse kogu liidus. Ühtlustatud õigusraamistik liidu, mitte liikmesriikide tasandil vähendab kulusid tootjate jaoks ja annab neile võrdsed võimalused. Ühtlustamine üle kogu liidu tagab kaupade vaba liikumise ühtsel turul.

(4)  Direktiiv 2010/30/EL on asjakohane asendada määrusega, mille reguleerimisala jääb samaks, kuid millega muudetakse ja tõhustatakse teatavaid direktiivi sätteid, et selgitada ja ajakohastada nende sisu, võttes arvesse viimaste aastate kiiret tehnoloogia arengut toodete energiatõhususe osas. Määrus on asjakohane õigusakt, sest sellega kehtestatakse selged ja üksikasjalikud eeskirjad, mis ei võimalda liikmesriikidel neid erinevalt üle võtta ja mis seega tagavad suurema ühtlustatuse kogu liidus. Ühtlustatud õigusraamistik pigem liidu kui liikmesriikide tasandil vähendab tootjate kulusid kogu väärtusahela ulatuses ja loob neile võrdsed konkurentsitingimused. Ühtlustamine üle kogu liidu tagab kaupade vaba liikumise ühtsel turul.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Asjakohane on jätta käesolevast määrusest välja kasutatud tooted, mille alla kuuluvad kõik sellised tooted, mis võeti kasutusele enne, kui need teist või mitmendat korda turule toodi.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b)  Kuna inimeste ja kaupade veoks ette nähtud transpordivahendite energiatarbimist reguleeritakse otseselt või kaudselt teiste liidu õigusaktide ja poliitikameetmetega, on asjakohane need käesoleva määruse kohaldamisalast jätkuvalt välja jätta. Kõnealune väljajätmine hõlmab paiksete mootoritega käitatavaid transpordivahendeid, nt lifte, eskalaatoreid ja konveierilinte.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Energiamõjuga toodete tõhususe parandamine tarbijate teadlike valikute kaudu toob kasu liidu majandusele tervikuna, soodustab innovatsiooni ning aitab saavutada liidu 2020. ja 2030. aastaks seoses energiatõhususega seatud eesmärke. Samuti võimaldab see tarbijatel raha kokku hoida.

(7)  Energiamõjuga toodete tõhususe parandamine tarbijate teadlike valikute ja ühiskonna suurema teadlikkuse kaudu toob kasu liidu majandusele tervikuna ning vähendab energianõudlust ja annab säästu tänu väiksematele energiaarvetele. Lisaks soodustab see energiajulgeolekut, stimuleerib energiatõhususe alaseid teadusuuringuid, innovatsiooni ja investeeringuid ning annab konkurentsieelise kõige energiatõhusamate toodete valmistajatele. Ühtlasi aitab see saavutada liidu 2020. ja 2030. aastaks seatud energiatõhususe alaseid eesmärke ning liidu keskkonna- ja kliimaeesmärke.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Euroopa Ülemkogu 23.–24. oktoobri 2014. aasta kohtumise järeldustes seati esialgseks eesmärgiks parandada energiatõhusust 2030. aastaks liidu tasandil vähemalt 27 % võrreldes tulevase energiatarbimise prognoosidega. See eesmärk vaadatakse läbi 2020. aastaks, lähtuvalt kaalutavast liidu tasandi 30 % eesmärgist. Samuti seati siduv ELi eesmärk vähendada liidus kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 40 %, sealhulgas 30 % võrra heitkogustega kauplemise süsteemi välistes sektorites.

välja jäetud

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Täpse, asjakohase ja võrreldava teabe esitamine energiamõjuga toodete energiatarbimise kohta aitab tarbijatel valida tooteid, mis tarbivad kasutusetapis vähem energiat ja muid olulisi ressursse. Kohustuslik standardmärgis on tõhus viis anda potentsiaalsetele tarbijatele energiamõjuga toodete energiatarbimise kohta võrreldavat teavet. Seda tuleks täiendada tootekirjeldusega. Märgis peaks olema hõlpsasti äratuntav, lihtne ja kokkuvõtlik. Selleks tuleks märgistuse praegune värviskaala (alates tumerohelisest kuni punaseni) säilitada alusena, mille põhjal teavitada tarbijaid toodete energiatõhususest. Tarbijate jaoks on kõige tõhusamaks osutunud klassifikatsioon, mille puhul kasutatakse tähti A–G. Olukordades, kus tooted ei saa direktiivi 2009/125/EÜ kohaste ökodisainimeetmete tõttu enam kuuluda klassi F või G, ei tohiks nimetatud klasse märgisel näidata. Erandjuhtudel peaks see kehtima ka klassidele D ja E, ehkki sellise olukorra teke on ebatõenäoline, arvestades et märgise klassifikatsiooni muudetakse, kui enamik tootemudeleid kuulub kahte kõrgemasse klassi.

(9)  Täpse, asjakohase, kontrollitava ja võrreldava teabe esitamine energiamõjuga toodete konkreetse energiatarbimise kohta aitab tarbijatel valida tooteid, mis tarbivad kasutusetapis kindla tulemuse saamiseks vähem energiat, mistõttu kulud toote olelusringi kestel vähenevad. Kohustuslik standardmärgis on tõhus viis anda potentsiaalsetele tarbijatele energiamõjuga toodete energiatõhususe ja absoluutse energiatarbimise kohta võrreldavat teavet. Sellele peaksid lisanduma direktiivi 2010/30/EL kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktides nimetatud tootekirjeldused, mille võib esitada ka elektroonilisel kujul. Märgis peaks olema napp ja täpne, tuginema sobivale mõõtmis- ja arvutusmetoodikale ning olema kergesti äratuntav ja mõistetav. Selleks tuleks märgistuse praegune värviskaala (alates tumerohelisest kuni punaseni) säilitada alusena, mille põhjal teavitada tarbijaid toodete energiatõhususest. Tarbijate jaoks on kõige tõhusamaks osutunud tuntud klassifikatsioon, mille puhul kasutatakse tähti A–G. Selle ühtne kohaldamine kõigi tooterühmade lõikes peaks suurendama läbipaistvust ja arusaamist tarbijate seas. Kui direktiivis 2009/125/EÜ1a sätestatud ökodisaini meetmete tõttu ei saa need tooted enam klassidesse F või G kuuluda, tuleks need klassid siiski märgisel tähistada märgisel tumehalliga, et säilitada kõigile tooterühmadele ühtne skaala A–G. Ülejäänud kõrgemate tooteklasside jaoks tuleks säilitada märgise värviskaala (alates tumerohelisest kuni punaseni) ja seda tuleks kasutada üksnes turule lastavate uute tooteühikute puhul.

 

_______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Digitehnoloogia areng võimaldab märgiseid edastada ja esitada alternatiivsel viisil elektrooniliselt, näiteks internetis, aga ka kauplustes elektroonilistel ekraanidel. Sellisest arengust kasu saamiseks peaks käesoleva määrusega lubama elektrooniliste märgiste kasutamise füüsilise energiamärgise asemel või selle täiendusena. Nendel juhtudel, kui energiamärgise esitlemine ei ole teostatav, näiteks teatavate kaugmüügivormide puhul ning reklaamides ja tehnilistes müügiedendusmaterjalides, tuleks potentsiaalsetele tarbijatele esitada vähemalt toote energiaklass.

(10)  Digitehnoloogia areng võimaldab märgiseid edastada ja esitada alternatiivsel viisil elektrooniliselt, näiteks internetis või kauplustes elektroonilistel ekraanidel. Sellisest arengust kasu saamiseks tuleks käesolevas määruses lubada elektrooniliste märgiste kasutamist trükitud energiamärgise täiendusena. See ei mõjuta tarnija kohustust lisada edasimüüja jaoks igale tooteühikule trükitud märgis. Juhul, kui energiamärgise esitamine ei ole teostatav, tuleks potentsiaalsetele tarbijatele teatada vähemalt tootemudeli energiaklass. Konkreetsete tooterühmade kohta välja antud delegeeritud õigusaktidega võib kehtestada ka alternatiivseid õigusnorme märgise esitamiseks väikeste mõõtmetega toodetel ja suure hulga ühesuguste toodete väljapanemise korral.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Tootjad reageerivad energiamärgisele üha energiatõhusamate toodete väljatöötamisega. Sellise tehnoloogilise arengu tagajärjel kuuluvad tooted enamjaolt energiamärgise kõrgematesse klassidesse. Vajalikuks võib osutuda toodete täiendav eristamine, et tarbijatel oleks võimalik neid nõuetekohaselt võrrelda, millega kaasneb vajadus muuta märgiste klassifikatsiooni. Selline klassifikatsiooni muutmine võiks toimuda ligikaudu iga kümne aasta tagant, võttes arvesse vajadust mitte panna tootjatele liigset koormust. Seepärast tuleks käesolevas määruses sätestada klassifikatsiooni muutmise üksikasjalik kord, et tagada tarnijatele ja edasimüüjatele maksimaalne õiguskindlus. Värskelt muudetud klassifikatsiooniga märgise puhul peaksid kõrgemad klassid jääma tühjaks, et õhutada tehnoloogilist arengut ning võimaldada üha tõhusamate toodete väljatöötamist ja tunnustamist. Märgise klassifikatsiooni muutmise korral tuleks tarbijate eksitamise vältimiseks asendada lühikese aja jooksul kõik energiamärgised.

(11)  Tootjad reageerivad energiamärgisele üha energiatõhusamate toodete väljatöötamise ja turulelaskmisega. Samal ajal lõpetavad nad ökodisaini käsitlevate liidu õigusaktide mõjul vähem tõhusate toodete valmistamise. Sellise tehnoloogilise arengu tagajärjel kuuluvad tootemudelid enamjaolt energiamärgise kõrgematesse klassidesse. Vajalikuks võib osutuda toodete täiendav eristamine, et tarbijatel oleks võimalik neid nõuetekohaselt võrrelda, millega kaasneb vajadus muuta märgiste klassifikatsiooni. Selline klassifikatsiooni muutmine oleks soovitav ligikaudu iga kümne aasta tagant, võttes arvesse vajadust mitte panna tootjatele ja edasimüüjatele ning eeskätt väikeettevõtjatele liigset koormust. Selline lähenemine peaks aitama vältida mõttetuid või ebatõhusaid, nii tootjate kui ka tarbijate jaoks kahjulikke klassifikatsiooni muutmisi. Seepärast tuleks käesolevas määruses sätestada klassifikatsiooni muutmise üksikasjalik kord, et tagada tarnijatele ja edasimüüjatele maksimaalne õiguskindlus. Enne klassifikatsioonide muutmist peaks komisjon läbi viima põhjaliku ettevalmistava uuringu. Sõltuvalt tooterühmast ja selle potentsiaali põhjalikust hindamisest peaksid värskelt muudetud klassifikatsiooniga märgise puhul kõrgemad klassid jääma tühjaks, et stimuleerida tehnoloogia arengut ning võimaldada üha tõhusamate tootemudelite väljatöötamist ja tunnustamist. Märgise klassifikatsiooni muutmise korral tuleks tarbijate eksitamise vältimiseks asendada lühikese ja teostatava aja jooksul kõik energiamärgised, kusjuures muudetud märgised peavad oma välimuselt olema vanadest kergesti eristatavad. Samal ajal tuleb korraldada piisavalt tarbijate teavitamise kampaaniad, mille käigus selgelt näidatakse, et on mindud üle uuele ja täiustatud klassifikatsioonile.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Direktiivi 2010/30/EL põhjal vastu võetud delegeeritud õigusaktide kohaselt kehtestatud märgiste praegustest muudatustest tuleneb vajadus muuta märgiste aluseks olevat klassifikatsiooni, et tagada ühtne skaala tähistega A–G ja kohandada märgiseid vastavalt käesoleva määruse nõuetele.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Selleks et säilitada tarbijate usaldus energiamärgise vastu, ei tohiks energiamõjuga toodete puhul lubada kasutada muid märgiseid, mis jäljendavad energiamärgist. Samuti ei tohiks lubada kasutada täiendavaid märgiseid, tähiseid, sümboleid või silte, mis võivad tarbijaid seoses energiatarbimisega eksitada.

(14)  Selleks et säilitada tarbijate usaldus energiamärgise vastu, ei tohiks energiamõjuga toodete puhul lubada muude selliste märgiste kasutamist, mis jäljendavad energiamärgist. Samuti ei tohiks lubada kasutada täiendavaid märgiseid, sümboleid või silte, mis ei ole selgelt energiamärgisest eristatavad ja mis võivad tarbijaid seoses energiatarbimisega eksitada, või kasutada mis tahes muid asjaomase delegeeritud õigusaktiga hõlmatud näitajaid.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Õiguskindluse tagamiseks on vaja selgitada, et energiamõjuga toodete suhtes kohaldatakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008 sätestatud eeskirju liidu turu järelevalve ja liidu turule sisenevate toodete kontrolli kohta. Kaupade vaba liikumise põhimõtet arvesse võttes on äärmiselt oluline, et liikmesriikide turujärelevalveasutused teeksid omavahel tõhusat koostööd. Komisjon peaks sellist energiamärgistuse alast koostööd tugevdama omapoolse toetusega.

(15)  Õiguskindluse tagamiseks on vaja selgitada, et energiamõjuga toodete suhtes kohaldatakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/200821 sätestatud eeskirju liidu turu järelevalve ja liidu turule sisenevate toodete kontrolli kohta. Kaupade vaba liikumise põhimõtet arvesse võttes on äärmiselt oluline, et liikmesriikide turujärelevalveasutused teeksid omavahel tõhusat koostööd vahetades pidevalt teavet, eriti toodete nõuetelevastavuse hindamise tulemuste ja tagajärgede kohta. Ka peaksid liikmesriikide tolliasutused vahetama teavet kolmandatest riikidest liitu imporditavate energiamõjuga toodete kohta. Komisjon peaks tugevdama ökodisaini ja energiamärgistuse alase halduskoostöö töörühma (ADCO) eksperdirühma, mis toimib turujärelevalve asutuste koostööraamistikuna.

__________________

__________________

21 ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.

21 ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Selleks et tagada liidus tulemuslikum turujärelevalve ja aus konkurents ning kasutada piiratud vahendeid kõige tõhusamal viisil, peaksid liikmesriikide turujärelevalveasutused kontrollima nõuetelevastavust ka toodete füüsilise katsetamise teel ning kasutama turujärelevalve info- ja teavitussüsteemi, et vahetada teavet kavandatud ja lõpuleviidud tootekatsetuste üle, teha kättesaadavaks katseprotokollid ja vahetada teavet katsetulemuste kohta; see võimaldaks vältida korduvkatseid ja paneks aluse toodete katsetamise piirkondlikele tippkeskustele. Teavet tuleks vahetada ka juhul, kui katsetulemustest ei nähtu, et nõudeid oleks rikutud.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Nõuetele vastavuse kontrollimise hõlbustamiseks ning tootepõhiste märgiste ja tootekirjelduste läbivaatamisega seotud reguleerimisprotsessi jaoks ajakohaste turuandmete esitamiseks peaksid tarnijad sisestama oma toote nõuetele vastavust käsitleva teabe komisjoni loodud elektroonilisse andmebaasi. Kõnealune teave tuleks teha avalikult kättesaadavaks, et pakkuda tarbijatele teavet ja edasimüüjatele alternatiivseid võimalusi märgiseid kätte saada. Turujärelevalveasutustel peaks olema juurdepääs andmebaasis sisalduvale teabele.

(16)  Ilma et see piiraks liikmesriikide turujärelevalve kohustusi, peaksid tarnijad tarbijate vajaduste rahuldamiseks, nõuetele vastavuse kontrollimise hõlbustamiseks ning tootepõhiste märgiste ja tootekirjelduste läbivaatamisega seotud reguleerimisprotsessi jaoks ajakohaste turuandmete esitamiseks sisestama nõutava toote nõuetele vastavust käsitleva teabe elektrooniliselt komisjoni loodud ja hallatavasse andmebaasi. See osa teabest, mis on suunatud tarbijatele, tuleks teha toodete andmebaasi avalikul kasutajaliidesel üldsusele kättesaadavaks. Nimetatud andmed peaksid olema avatud, et rakenduste arendajad ja teised võrdlusvahendid saaksid neid kasutada. Lihtsat ja vahetut juurdepääsu toodete andmebaasi avalikule kasutajaliidesele peaks hõlbustama trükitud märgisel esitatav dünaamiline ruutkood või muu kasutajatele suunatud abivahend. Tarnijad peaksid tegema lisateabe järelevalveasutustele ja komisjonile kättesaadavaks toodete andmebaasi nõuete täitmise liidesel. Andmebaasiga seoses tuleks rangelt täita andmekaitse-eeskirju. Tundliku tehnilise teabe puhul peaks turujärelevalveasutustele vastavalt tarnijate koostöökohustusele jääma õigus sellele vajaduse korral juurde pääseda.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a)  Ühtlasi peaks komisjon looma ja käigus hoidma veebiportaali, mis annab turujärelevalveasutustele juurdepääsu tootjate serverites olevale üksikasjalikule tooteinfole.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Käesoleva määruse kohaste tootepõhiste nõuetega hõlmatud toodete energiatarbimise mõõtmiseks ja nendega seotud muu teabe saamiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid meetodeid, milles võetakse arvesse üldtunnustatud ajakohaseid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid. Liidu tasandil ühtlustatud standardid parandavad siseturu toimimist. Kui tootepõhiste nõuete kohaldamise ajaks ei ole standardeid avaldatud, peaks komisjon avaldama Euroopa Liidu Teatajas asjaomaste tootepõhiste nõuetega seotud üleminekumeetmed ja arvutusmeetodid. Kui viide sellisele standardile on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, tuleks selle täitmise korral eeldada vastavust ka käesoleva määruse alusel vastu võetud asjaomaste tootepõhiste nõuetega seotud mõõtmismeetoditele.

(19)  Käesoleva määruse kohaste tootepõhiste nõuetega hõlmatud toodete absoluutse energiatarbimise ja muude keskkonna- ja tulemusnäitajate mõõtmiseks tuleks kooskõlas harmoneeritud standardite ja meetoditega kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid meetodeid, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatud uusimaid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid. Tahtlike ja tahtmatute rikkumiste avastamiseks peavad sellised meetodid ja katsetingimused nii tarnijate kui ka turujärelevalveasutuste puhul olema usaldusväärsed ning võimalikult lähedased tingimustele, milles keskmine tarbija antud toodet kasutab. Energiatõhususklassi ei tohiks määrata vaid kõige energiatõhusama seadistuse või ökorežiimi põhjal, kui see tõenäoliselt ei kajasta keskmist tarbijakäitumist. Lubatud hälbed ja valitavad katseparameetrid tuleks kehtestada nii, et need ei viiks tõhususe kasvu oluliste kõikumisteni, mis võiksid muuta toote energiatõhususklassi. Katsetulemuste ja deklareeritavate tulemuste vahelised lubatud hälbed ei tohiks ületada statistilist mõõteviga. Kui tootepõhiste nõuete kohaldamise ajaks ei ole standardeid avaldatud, peaks komisjon avaldama Euroopa Liidu Teatajas asjaomaste tootepõhiste nõuetega seotud üleminekumeetmed ja arvutusmeetodid. Kui viide sellisele standardile on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, tuleks selle täitmise korral eeldada vastavust ka käesoleva määruse alusel vastu võetud asjaomaste tootepõhiste nõuetega seotud mõõtmismeetoditele.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Komisjon peaks koostama tööplaani konkreetsete toodete märgiste läbivaatamiseks koos esialgse loeteluga täiendavatest energiamõjuga toodetest, mille puhul võiks kehtestada energiamärgise. Tööplaani rakendamise lähtepunktiks peaks olema asjaomaste tooterühmade tehniline, keskkonnaalane ja majanduslik analüüs. Analüüsi käigus tuleks kooskõlas eesmärgiga edendada ringmajandust käsitleda ka lisateavet, sh millised ja kui kulukad on võimalused teavitada tarbijaid energiamõjuga toote omadustest, sh selle absoluutne energiatarbimine, vastupidavus või keskkonnatoime. Selline lisateave peaks muutma märgise tarbija jaoks mõistetavamaks ja tõhusamaks ega tohiks tarbijale kaasa tuua halba mõju.

(20)  Komisjon peaks käesoleva määruse kohaldamisala põhjal koostama pikaajalise tööplaani konkreetsete toodete märgiste läbivaatamiseks koos esialgse loeteluga täiendavatest energiamõjuga toodetest, mille puhul võiks kehtestada energiamärgise, ja seda plaani korrapäraselt ajakohastama. Komisjon peaks Euroopa Parlamenti ja nõukogu igal aastal tööplaani täitmisest teavitama.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a)  Tööplaani täitmist tuleks alustada asjaomaste tooterühmade tehnilisest, keskkonnaalasest ja majanduslikust analüüsist. Analüüsi käigus tuleks ringmajanduse edendamise eesmärgist lähtuvalt käsitleda ka lisateavet, sh seda, millised ja kui kulukad on võimalused anda tarbijatele täpset teavet energiamõjuga toote selliste tulemusnäitajate kohta nagu selle olelusringi kulud, remonditavus, ühenduvus, ringlusse võetud materjali sisaldus, vastupidavus ja keskkonnatoime või kombineeritud energiatõhususe tulemuslikkuse indeks. Selline lisateave peaks muutma märgise tarbija jaoks mõistetavamaks ja tõhusamaks ega tohiks teda kuidagi kahjustada.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõiked 1 ja 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määrusega sätestatakse raamistik energiamõjuga toodete kasutusetapi energia- ja muude ressursside tarbimise näitamiseks märgisel ja ühtses tootekirjelduses ning energiamõjuga toodete kohta lisateabe esitamiseks, et võimaldada tarbijatel valida energiatõhusamaid tooteid.

1.  Käesoleva määrusega sätestatakse raamistik kohaldamiseks energiamõjuga toodete suhtes, millele antakse märgis, mis kajastab toote energiatõhusust, absoluutset energiatarbimist ning muid keskkonna- ja tulemusnäitajaid. See võimaldab tarbijatel valida oma energiatarbimise vähendamiseks energiatõhusamad tooted.

2.  Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste toodete suhtes:

2.  Käesolevat määrust ei kohaldata järgmise suhtes:

(a)  kasutatud tooted;

(a)  kasutatud tooted;

(b)  inimeste ja kaupade veoks ette nähtud transpordivahendid, välja arvatud paikse mootoriga töötavad transpordivahendid.

(b)  inimeste ja kaupade veoks ette nähtud transpordivahendid.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, kes toodab energiamõjuga toodet või on lasknud sellise toote kujundada või valmistada ja turustab seda energiamõjuga toodet oma nime või kaubamärgi all;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  „edasimüüja” – jaemüüja või muu isik, kes müüb, annab rendile, müüb järelmaksuga või esitleb tooteid tarbijatele;

(9)  „edasimüüja” – jaemüüja või muu füüsiline või juriidiline isik, kes müüb, annab rendile, müüb järelmaksuga või esitleb tooteid tarbijatele;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  „energiatõhusus” – töö, teenuse, kauba või energiaväljundi suhe energiasisendisse;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  „energiamõjuga toode” – mis tahes toode, süsteem või teenus, mille kasutamine mõjutab energiatarbimist ning mis liidus turule lastakse ja kasutusele võetakse, sealhulgas osad, mis on ette nähtud turulelastavatesse ja kasutuselevõetavatesse energiamõjuga toodetesse paigaldamiseks;

(11)  „energiamõjuga toode (edaspidi „toode“)“ – mis tahes toode või süsteem, mille kasutamine mõjutab energiatarbimist ning mis liidus turule lastakse ja kasutusele võetakse, sealhulgas tarbijatele mõeldud üksikosadena turulelastavatesse ja kasutuselevõetavatesse energiamõjuga toodetesse paigaldamiseks ette nähtud osad, mille energia- ja keskkonnanäitajaid saab sõltumatult hinnata;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  „märgis” – graafiline diagramm, sealhulgas klassifikatsioon, mille puhul kasutatakse energiatarbimise näitamiseks tähti A–G seitsmes eri värvitoonis alates tumerohelisest kuni punaseni;

(13)  „märgis“trükitud või digitaalne graafiline diagramm, sealhulgas suletud skaala, mille puhul kasutatakse energiatarbimise näitamiseks üksnes tähti A–G (igale klassile vastab märkimisväärne energiasääst) seitsmes eri värvitoonis alates tumerohelisest kuni punaseni ning mille abil teavitatakse tarbijaid seadme energiatõhususest ja energiatarbimisest;

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  „tooterühm“ – ühesugust põhiülesannet täitvate energiamõjuga toodete rühm;

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  „tootekirjeldus” – tootega seotud teavet sisaldav standardtabel;

(17)  „tootekirjeldus“ – tootega seotud teavet sisaldav standardtabel kas trükitud või elektroonilisel kujul;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  „klassifikatsiooni muutmine” – konkreetse toote märgisel teatava energiaklassi saavutamise nõuete regulaarne rangemaks muutmine, mis olemasolevate märgiste puhul võib tähendada teatavate energiaklasside kustutamist;

(18)  „klassifikatsiooni muutmine“ – konkreetse tooterühma märgisel esitatud teatava energiaklassi saavutamise nõuete rangemaks muutmine;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  „muudetud klassifikatsiooniga märgis” – konkreetse toote märgis, mille klassifikatsiooni on muudetud.

(19)  „muudetud klassifikatsiooniga märgis“ – konkreetse tooterühma märgis, mille klassifikatsiooni on muudetud ja mis on enne muutmist kasutatud märgistest selgelt eristatav;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  „lisateave” – teave energiamõjuga toote funktsionaalse toimimise ja keskkonnatoime kohta, nt toote absoluutne energiatarbimine või vastupidavus; see teave põhineb andmetel, mida on turujärelevalveasutustel võimalik mõõta, mis on ühemõtteline ja millel puudub märkimisväärne halb mõju märgise mõistetavusele ja tõhususele tarbija jaoks.

(20)  „lisateave“igasugune asjaomases delegeeritud õigusaktis märgitud teave energiamõjuga toote funktsionaalse, ökoloogilise ja ressursitõhususe kohta, tuginevalt andmetele, mida turujärelevalveasutused saavad mõõta ja kontrollida, mis on kergesti mõistetav ega kahjusta oluliselt märgise mõju tarbijale;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a)  „toodete andmebaas“ – käesoleva määruse ja selle põhjal vastu võetud delegeeritud õigusaktidega hõlmatud energiamõjuga tooteid iseloomustavate andmete kogum, mis on süstematiseeritud ning koosneb a) avalikust kasutajaliidesest tarbijatele suunatud veebisaidi näol, milles sisalduv teave on elektrooniliste abivahenditega kättesaadav ja b) elektroonilise platvormi kujul esitatud nõuete täitmise liidesest, mis toetab liikmesriikide turujärelevalveasutuste tegevust ning millel on kindlad juurdepääsu- ja turvanõuded.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tarnijad peavad täitma järgmisi nõudeid:

1.  Tarnijad peavad:

a)  tagama, et turule lastud toodete kohta esitatakse tasuta täpsed märgised ja tootekirjeldused kooskõlas käesoleva määruse ja asjaomaste delegeeritud õigusaktidega;

a)  tagama, et turule lastud toodete igale individuaalsele ühikule lisatakse tasuta täpsed trükitud märgised ja tootekirjeldused;

b)  esitama edasimüüjate taotluse korral märgised kiiresti ja tasuta;

b)  esitama viie tööpäeva jooksul pärast edasimüüjate taotluse saamist tasuta märgised ja tootekirjeldused;

 

b a)  esitama edasimüüjatele nii praegused kui ka muudetud klassifikatsiooniga märgised ja tootekirjeldused kolme kuu jooksul enne asjaomases delegeeritud õigusaktis osutatud kuupäeva;

c)  tagama, et nende esitatud märgised ja tootekirjeldused on täpsed, ning koostama piisavad tehnilised dokumendid, mis võimaldavad teabe täpsust hinnata;

c)  tagama, et märgised ja tootekirjeldused on täpsed, ning koostama piisavad tehnilised dokumendid, mis võimaldavad teabe täpsust hinnata;

d)  sisestama enne tootemudeli turule laskmist artikli 8 kohaselt loodud toodete andmebaasi I lisas üksikasjalikult kirjeldatud teabe.

d)  sisestama artikli 8 kohaselt loodud toodete andmebaasi avalikku kasutajaliidesesse ja nõuete järgimise liidesesse I lisas osutatud teabe:

 

i)   iga uue mudeli kohta enne vastava mudeli tooteühiku turule laskmist;

 

ii)   kõigi enne 1. jaanuari 2014 turule lastud ja endiselt tarnitavate mudelite kohta hiljemalt 18 kuud pärast seda, kui andmebaas on vastavalt artiklile 16 täielikult toimivaks muutunud;

 

d a)  hoidma artikli 8 kohaselt loodud andmebaasis tootekirjeldusi ja tehnilisi dokumente vähemalt 10 aastat pärast viimase tooteühiku turule laskmist;

 

d b)  esitama märgised selliste tooterühmade jaoks, kus toode koosneb mitmest osast või komponendist ja toote energiatõhusus sõltub nende osade kombinatsioonist.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tarnijad ei või:

 

a)  lasta turule tooteid, mis on konstrueeritud nii, et nende jõudlus toote koosseisus oleva riist- või tarkvara toimel katsetamise käigus automaatselt muutub ning tagab tegelikust soodsamad näidud;

 

b)   teha kasutusel olevas tootes tarkvarauuendustega selliseid muudatusi, mis halvendaksid toote näitajaid võrreldes toote energiamärgisel algselt esitatud ja asjaomases delegeeritud õigusaktis osutatud näitajatega.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Edasimüüjad peavad täitma järgmisi nõudeid:

2.  Edasimüüjad peavad:

(a)  esitlema delegeeritud õigusaktiga hõlmatud toote kohta tarnijalt saadud või muul viisil kättesaadavaks tehtud märgist nähtaval viisil;

(a)  esitama müügis, sealhulgas veebikeskkonnas müügis oleva toote märgise asjaomases delegeeritud õigusaktis kirjeldatud selgesti nähtaval ja märgataval kujul;

 

(a a)  asendama vanad märgised nii kauplustes kui ka veebikeskkonnas muudetud klassifikatsioonile vastavate märgistega kolme nädala jooksul pärast asjaomases delegeeritud õigusaktis osutatud kuupäeva;

(b)  kui neil märgis või muudetud klassifikatsiooniga märgis puudub:

(b)  taotlema märgist või muudetud klassifikatsiooniga märgist tarnijalt, kui neil märgis või muudetud klassifikatsiooniga märgis puudub;

i)  taotlema tarnijalt märgist või muudetud klassifikatsiooniga märgist;

 

ii)  trükkima märgise välja artikli 8 kohaselt loodud toodete andmebaasist, kui see funktsioon on kõnealuse toote puhul kättesaadav, või

 

iii)  trükkima märgise või muudetud klassifikatsiooniga märgise välja tarnija veebisaidilt, kui see funktsioon on kõnealuse toote puhul kättesaadav;

 

(c)  tegema tarbijatele kättesaadavaks tootekirjelduse.

(c)  tegema tarbijatele nõudmise korral kättesaadavaks tootekirjelduse, sealhulgas trükitud kujul.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tarnijad ja edasimüüjad peavad täitma järgmisi nõudeid:

3.  Tarnijad ja edasimüüjad peavad:

(a)  osutama toote energiatõhususklassile kõikides konkreetset tootemudelit käsitlevates reklaamides ja tehnilistes müügiedendusmaterjalides kooskõlas asjaomase delegeeritud õigusaktiga;

(a)  osutama toote energiatõhususklassile kõikides konkreetset tootemudelit käsitlevates visuaalsetes reklaamides ja tehnilistes müügiedendusmaterjalides kooskõlas asjaomase delegeeritud õigusaktiga;

(b)  tegema koostööd turujärelevalveasutustega ja võtma omal algatusel või turujärelevalveasutuste nõudmisel viivitamata meetmeid selliste olukordade parandamiseks, kus ei ole täidetud käesolevas määruses ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuded, mis kuuluvad nende vastutusalasse;

(b)  tegema koostööd turujärelevalveasutustega ja võtma nõuete mittetäitmise korral vastavalt artiklile 5 viivitamata meetmeid olukorra parandamiseks;

(c)  mitte kasutama käesoleva määrusega hõlmatud toodete puhul muid märgiseid, tähiseid, sümboleid või silte, mis ei vasta käesoleva määruse ja asjaomaste delegeeritud õigusaktide nõuetele, kui see võib tarbijaid tõenäoliselt eksitada või segadusse ajada seoses energia- või muude oluliste ressursside tarbimisega toote kasutamisel;

(c)  mitte kasutama või esitama käesoleva määrusega hõlmatud toodete puhul eksitavaid, segadust tekitavaid või jäljendavaid märgiseid, tähiseid, sümboleid või silte, mis kajastavad energia või muude ressursside tarbimist toote kasutamisel;

(d)  mitte esitama ega esitlema käesoleva määrusega hõlmamata toodete puhul märgiseid, mis jäljendavad käesolevas määruses määratletud märgist.

(d)  mitte kasutama ega esitama käesoleva määrusega hõlmamata toodete puhul märgiseid, mis jäljendavad käesolevas määruses määratletud märgist.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Kõik lõigetes 1 – 3 esitatud ja märgiseid puudutavad üldiseloomuga kohustused kehtivad ühtmoodi nii olemasolevate, uute kui ka muudetud klassifikatsiooniga märgiste puhul.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid ei keela, piira ega takista käesoleva määruse ja asjaomaste delegeeritud õigusaktide nõuetele vastavate energiamõjuga toodete turule laskmist või kasutuselevõttu oma territooriumil.

1.  Liikmesriigid ei takista oma territooriumil käesoleva määruse nõuetele vastavate toodete turule laskmist ega kasutuselevõtmist.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed selle tagamiseks, et tarnijad ja edasimüüjad täidavad käesolevast määrusest ja asjaomastest delegeeritud õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja nõudeid.

2.  Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed selle tagamiseks, et tarnijad ja edasimüüjad täidavad käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi ja nõudeid.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui liikmesriigid teevad käesoleva määrusega hõlmatud ja delegeeritud õigusaktis täpsustatud energiamõjuga toote puhul mis tahes soodustusi, on need suunatud kohaldatavas delegeeritud õigusaktis sätestatud kõrgeimale energiatõhususklassile.

3.  Kui liikmesriigid teevad käesoleva määrusega hõlmatud ja delegeeritud õigusaktis täpsustatud toote puhul mis tahes soodustusi, on need soodustused suunatud kohaldatavas delegeeritud õigusaktis sätestatud kahele kõrgeimale tooteid sisaldavale energiatõhususklassile.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid tagavad, et märgiste, sealhulgas muudetud klassifikatsiooniga märgiste kehtestamisega kaasnevad õppe- ja reklaamiotstarbelised teavituskampaaniad (vajaduse korral koostöös edasimüüjatega), mille eesmärk on edendada energiatõhusust ja julgustada tarbijaid energiat vastutustundlikumalt tarbima.

4.  Liikmesriigid tagavad, et märgiste kehtestamisega uute tooterühmade jaoks või olemasolevate märgiste klassifikatsiooni muutmisega kaasnevad energiamärgiseid käsitlevad õppe- ja reklaamiotstarbelised teavituskampaaniad.

 

Komisjon koordineerib selliseid kampaaniaid ning toetab tarnijate ja edasimüüjate vahelist tihedat koostööd ja kogemuste vahetamist.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste ja nõuete täitmise tagamise mehhanismide kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse või sellekohaste delegeeritud õigusaktide sätete rikkumise eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teevad kõnealused sätted komisjonile teatavaks käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevaks ja teatavad viivitamata kõikidest hilisematest muudatustest, mis neid sätteid mõjutavad.

5.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste ja nõuete täitmise tagamise mehhanismide kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning proportsionaalsed nõuete eiramisest saadava majandusliku kasuga. Liikmesriigid teevad kõnealused sätted komisjonile teatavaks käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevaks ja teatavad viivitamata kõikidest hilisematest muudatustest, mis neid sätteid mõjutavad.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon toetab toodete energiamärgistuse alase turujärelevalvega seotud koostööd ja teabevahetust liikmesriikides turujärelevalve või välispiirikontrolli eest vastutavate asutuste vahel ning selliste asutuste ja komisjoni vahel.

2.  Komisjon soodustab ja kooskõlastab käesoleva määrusega hõlmatud toodete energiamärgistuse alase turujärelevalvega seotud koostööd ja teabevahetust liikmesriikides turujärelevalve või liidu turule sisenevate toodete kontrollimise eest vastutavate asutuste vahel ning selliste asutuste ja komisjoni vahel, tugevdades selleks ökodisaini ja energiamärgistuse alase halduskoostöö töörühma (ADCO) eksperdirühma.

 

Selline teabevahetus peab toimuma ka juhul, kui katsetulemused näitavad, et tootja järgib asjaomaseid õigusakte.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid kehtestavad ja rakendavad 1. jaanuariks 2018 käesoleva määruse nõuete jõustamise kontrollimiseks turujärelevalve kava. Liikmesriigid vaatavad oma turujärelevalve kava läbi vähemalt iga kolme aasta tagant.

 

Liikmesriigid koostavad 1. jaanuariks 2020 ja seejärel igal aastal turujärelevalvet käsitleva aruande, mis kajastab käesoleva määruse ja direktiivi 2009/125/EÜ täitmisel ilmnenud arenguid.

 

Liikmesriigid muudavad turujärelevalve info- ja teavitussüsteemi (ICSMS) kasutamise kõigile liikmesriikide turujärelevalveasutustele kohustuslikuks.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Liikmesriikide turujärelevalveasutused viivad läbi füüsilisi tootekatsetusi, mis käesoleva määruse põhjal vastu võetud delegeeritud õigusaktide kohaselt hõlmavad vähemalt ühe tooterühma aastas.

 

Turujärelevalveasutused teatavad teistele liikmesriikidele ja komisjonile kavandatud ja teostatud füüsilistest katsetustest artikli 8 põhjal loodud toodete andmebaasi nõuete täitmise liidese kaudu.

 

Nad kasutavad vastavalt artiklile 9 usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmisprotseduure, püüavad järgida tegelikke kasutustingimusi ning välistavad katsetulemuste tahtliku või tahtmatu muutmise või manipuleerimise.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c.  Käesoleva määruse nõuete rikkumise korral on turujärelevalveasutustel õigus nõuda tarnijatelt sisse füüsiliste tootekatsetuste kulud.

 

Komisjon võib ka ise, kas vahetult või kolmanda osapoole kaudu, kontrollida toodete nõuetelevastavust.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui teatava liikmesriigi turujärelevalveasutustel on piisavalt põhjust uskuda, et käesoleva määruse kohase delegeeritud õigusakti reguleerimisalasse jääv energiamõjuga toode kujutab endast ohtu käesolevas määruses käsitletud avaliku huvi kaitse aspektidele, viivad nad läbi asjaomase energiamõjuga toote hindamise, mis hõlmab kõiki käesolevas määruses ja asjaomastes delegeeritud õigusaktides sätestatud nõudeid. Vajaduse korral teeb tarnija turujärelevalveasutustega sel eesmärgil koostööd.

1.  Kui teatava liikmesriigi turujärelevalveasutustel on piisavalt põhjust uskuda, et käesoleva määruse kohase delegeeritud õigusakti reguleerimisalasse jääv toode kujutab endast ohtu käesolevas määruses käsitletud avaliku huvi kaitse aspektidele, teavitavad nad sellest koheselt komisjoni ja viivad läbi asjaomase tootemudeli hindamise, mis hõlmab kõiki käesolevas määruses ja asjaomastes delegeeritud õigusaktides sätestatud nõudeid, ning otsustavad, kas oleks soovitav hinnata ka teisi tootemudeleid. Vajaduse korral teeb tarnija turujärelevalveasutustega koostööd.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui turujärelevalveasutused leiavad nimetatud hindamise käigus, et energiamõjuga toode ei vasta käesolevas määruses ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuetele, nõuavad nad viivitamata, et tarnija võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed energiamõjuga toote vastavusse viimiseks kõnealuste nõuetega, kõrvaldaks energiamõjuga toote turult või võtaks selle tagasi mõistliku aja jooksul, mille nad ohu laadi arvestades määravad. Käesolevas lõikes osutatud meetmete suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 21.

2.  Kui turujärelevalveasutused nimetatud hindamise tulemusena otsustavad, et tootemudel ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, nõuavad nad, et tarnija võtaks viivitamata kõik vajalikud parandusmeetmed tootemudeli nimetatud nõuetega vastavusse viimiseks, ning võivad nõuda tootemudeli turult kõrvaldamist või kasutuselevõetud tooteühikute tagasivõtmist ohu suurust arvestades mõistliku aja jooksul, laiendades selliseid meetmeid ka teistele samaväärsetele turul kättesaadavatele toodetele. Käesolevas lõikes osutatud meetmete suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 21.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui turujärelevalveasutused on seisukohal, et mittevastavus ei piirdu üksnes nende riigi territooriumiga, teavitavad nad komisjoni ja teisi liikmesriike hindamise tulemustest ja meetmetest, mille võtmist nad tarnijatelt nõudsid.

3.  Turujärelevalveasutused teavitavad turujärelevalve info- ja teavitussüsteemi (ICSMS) kaudu komisjoni ja teisi liikmesriike kõigist hindamise tulemustest ja kõigist meetmetest, mille võtmist nad tarnijatelt lõike 2 põhjal nõudsid.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Tarnija tagab, et kõigi asjaomaste energiamõjuga toodete suhtes, mille ta liidu turul kättesaadavaks on teinud, võetakse kõik vajalikud parandusmeetmed.

4.  Tarnija tagab, et kõigi asjaomaste tootemudelite suhtes, mille ta liidu turul kättesaadavaks on teinud, võetakse kõik lõike 2 kohaselt ette nähtud piiravad meetmed.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui tarnija ei võta lõikes 2 osutatud ajavahemiku jooksul piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik sobivad ajutised meetmed, et keelata või piirata energiamõjuga toote kättesaadavaks tegemist oma riigi turul, energiamõjuga toode turult kõrvaldada või see tagasi võtta. Turujärelevalveasutused teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike nendest meetmetest viivitamata.

5.  Kui tarnija ei rakenda lõikes 2 osutatud ajavahemiku jooksul parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik sobivad ajutised meetmed, et keelata või piirata tootemudeli kättesaadavaks tegemist oma riigi turul, tootemudel sellelt turult kõrvaldada või see tagasi võtta. Turujärelevalveasutused teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike nendest meetmetest ja laadivad vastava teabe üles artikli 8 kohaselt loodud toodete andmebaasi nõuete täitmise liidesesse.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Lõikes 5 osutatud teave sisaldab kõiki kättesaadavaid üksikasju, eelkõige mittevastava energiamõjuga toote tuvastamiseks vajalikku teavet, energiamõjuga toote päritolu, väidetava mittevastavuse ja kaasneva ohu laadi, võetud riiklike meetmete laadi ja kestust, samuti tarnija esitatud seisukohti. Eelkõige osutavad turujärelevalveasutused, kas mittevastavuse põhjus on energiamõjuga toote mittevastavus käesolevas määruses sätestatud nõuetele, mis käsitlevad avaliku huvi kaitse aspekte, või esinevad puudused artiklis 9 osutatud harmoneeritud standardites, mille alusel vastavust eeldatakse.

6.  Lõikes 5 osutatud teade sisaldab kõiki kättesaadavaid üksikasju, eelkõige mittevastava toote tuvastamiseks vajalikku teavet, toote päritolu, väidetava mittevastavuse ja kaasneva ohu laadi, võetud riiklike meetmete laadi ja kestust, samuti tarnija esitatud seisukohti. Eelkõige osutavad turujärelevalveasutused, kas mittevastavuse põhjus on tootemudeli mittevastavus käesolevas määruses sätestatud nõuetele, mis käsitlevad avaliku huvi kaitse aspekte, või esinevad puudused artiklis 9 osutatud harmoneeritud standardites, mille alusel vastavust eeldatakse. Viimasel juhul kohaldab komisjon määruse (EL) nr 1025/2012 artiklis 11 sätestatud menetlust.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Liikmesriigid, kes ei ole menetluse algatajad, teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike kõikidest võetud meetmetest ja muust nende käsutuses olevast täiendavast teabest asjaomase energiamõjuga toote nõuetele mittevastavuse kohta ning juhul, kui nad ei ole nõus teatatud riikliku meetmega, oma vastuväidetest.

7.  Liikmesriigid, kes ei ole menetluse algatajad, teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike kõikidest võetud meetmetest ja muust nende käsutuses olevast täiendavast teabest asjaomase tootemudeli nõuetele mittevastavuse kohta ning juhul, kui nad ei ole nõus teatatud riikliku meetmega, oma vastuväidetest.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Kui 60 päeva jooksul alates lõikes 5 nimetatud teabe kättesaamisest ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud vastuväiteid liikmesriigi võetud ajutise meetme kohta, loetakse meede põhjendatuks.

8.  Kui nelja nädala jooksul pärast lõikes 5 nimetatud teavitamist ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud vastuväiteid liikmesriigi võetud ajutise meetme kohta, loetakse meede põhjendatuks.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Liikmesriigid tagavad, et asjaomase energiamõjuga toote suhtes võetakse viivitamata asjakohased piiravad meetmed, näiteks energiamõjuga toote kõrvaldamine nende turult.

9.  Liikmesriigid tagavad, et asjaomase tootemudeli suhtes võetakse viivitamata paralleelsed ja nende riiklikku eripära arvestades proportsionaalsed piiravad meetmed, ning teavitavad sellest komisjoni.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.  Kui lõigetes 4 ja 5 sätestatud menetluse käigus esitatakse liikmesriigi võetud meetmele vastuväiteid või kui komisjon leiab, et riiklik meede on liidu õigusaktidega vastuolus, alustab komisjon viivitamata konsulteerimist liikmesriikidega ja tarnijaga ning hindab riiklikku meedet. Nimetatud hindamise tulemuste põhjal otsustab komisjon, kas riiklik meede on põhjendatud või mitte.

10.  Kui lõigetes 4 ja 5 sätestatud menetluse käigus esitatakse liikmesriigi võetud meetmele vastuväiteid või kui komisjon leiab, et selline riiklik meede on liidu õigusega vastuolus, alustab komisjon viivitamata konsulteerimist liikmesriikidega ja tarnijaga, hindab riiklikku meedet, otsustab hindamise tulemuste põhjal, kas riiklik meede on põhjendatud või mitte, ning võib teha ettepaneku sobivateks alternatiivseteks meetmeteks.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11.  Komisjon adresseerib oma otsuse kõikidele liikmesriikidele ning edastab selle viivitamata neile ja tarnijale.

11.  Komisjon adresseerib oma otsuse kõikidele liikmesriikidele ning teavitab sellest viivitamata neid ja asjaomast tarnijat.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12.  Kui riiklik meede loetakse põhjendatuks, võtavad kõik liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada mittevastava energiamõjuga toote kõrvaldamine oma turult, ja teavitavad sellest komisjoni. Kui riiklikku meedet peetakse põhjendamatuks, tunnistab asjaomane liikmesriik selle kehtetuks.

12.  Kui riiklik meede loetakse põhjendatuks, võtavad kõik liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada mittevastava tootemudeli kõrvaldamine oma siseriiklikelt turgudelt, ja teavitavad sellest komisjoni. Kui riiklikku meedet peetakse põhjendamatuks, tunnistab asjaomane liikmesriik selle kehtetuks.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13.  Kui riiklikku meedet peetakse põhjendatuks ja energiamõjuga toote mittevastavust põhjendatakse lõikes 6 osutatud puudustega harmoneeritud standardites, kohaldab komisjon määruse (EL) nr 1025/2012 artiklis 11 sätestatud menetlust.

13.  Kui riiklikku meedet peetakse põhjendatuks ja tootemudeli mittevastavust põhjendatakse lõikes 6 osutatud puudustega harmoneeritud standardites, kohaldab komisjon määruse (EL) nr 1025/2012 artiklis 11 sätestatud menetlust.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – pealkiri ja lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Märgised ja klassifikatsiooni muutmine

Märgiste kehtestamise ja klassifikatsiooni muutmise kord

1.  Komisjon võib artiklite 12 ja 13 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega kehtestada märgiseid või muuta olemasolevate märgiste klassifikatsiooni.

1.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13 vastu delegeeritud õigusakte, et käesoleva määruse täiendusena kehtestada märgiseid või muuta nende klassifikatsiooni.

 

Direktiivi 2010/30/EL artikli 10 kohaselt enne 1. jaanuari 2017 vastu võetud delegeeritud õigusaktidega kehtestatud märgised loetakse märgisteks käesoleva määruse tähenduses.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui teatava tooterühma puhul ei tohi energiaklassi D, E, F või G kuuluvaid mudeleid direktiivi 2009/125/EÜ alusel vastu võetud rakendusmeetme tõttu enam turule lasta, ei näidata kõnealust klassi või kõnealuseid klasse enam märgisel.

2.  Ühtse skaala A–G tagamiseks kehtestab komisjon vastavalt lõikele 1 ja lõike 4 nõudeid järgides olemasolevate tooterühmade märgiste muudetud klassifikatsiooni viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

 

Komisjoni delegeeritud määrustega (EL) nr 811/20131a ja 812/20131b hõlmatud tooterühmad vaadatakse nende klassifikatsiooni muutmiseks läbi kuus aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

 

Ettevalmistavate uuringute lõpuleviimise järel kehtestab komisjon oma delegeeritud määrustega (EL) nr 1059/20101c, 1060/20101d, 1061/20101e, 1062/20101f ja 874/20121g hõlmatud tooterühmade märgiste uued klassifikatsioonid hiljemalt 21 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

 

__________________

 

1a Komisjoni 18. veebruari 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 811/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kütteseadmete, veesoojendite-kütteseadmete, kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide ning veesoojendist-kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide energiamärgistusega (ELT L 239, 6.9.2013, lk 1).

 

1b Komisjoni 18. veebruari 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 812/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses veesoojendite, kuumaveesalvestite ning veesalvestiga päikesekütteseadmete energiamärgistusega (ELT L 239, 6.9.2013, lk 83).

 

1c Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1059/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 1).

 

1d Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1060/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 17).

 

1e Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1061/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 47).

 

1f Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses televiisorite energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 64).

 

1g Komisjoni 12. juuli 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 874/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses elektrilampide ja valgustite energiamärgistusega (ELT L 258, 26.9.2012, lk 1).

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon tagab, et märgise kehtestamise või selle klassifikatsiooni muutmise korral sätestatakse nõuded sellisel viisil, et eeldatavasti ei kuulu ükski toode märgise kehtestamise ajal energiaklassi A või B ning et hinnanguliselt kuulub enamik mudeleid kõnealustesse klassidesse mitte varem kui kümne aasta pärast.

3.  Komisjon tagab, et igasugune uute märgiste või lõikes 2 osutatud muudetud klassifikatsiooniga märgiste klassifikatsioonide hilisem muutmine algatatakse siis, kui on täidetud alljärgnevad, asjaomase tooterühma tehnoloogia arengut näitavad tingimused:

 

a)   25% liidu turul müüdavatest toodetest kuulub kõrgeimasse energiatõhususklassi A; või

 

b)   50% liidu turul müüdavatest toodetest kuulub kahte kõrgeimasse energiatõhususklassi A ja B.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Komisjon võtab tooterühma oma artiklis 11 osutatud tööplaani ja tagab sellega, et:

 

a)   klassifikatsiooni muutmiseks vajalik ettevalmistav uuring viiakse lõpule hiljemalt 18 kuud pärast lõikes 3 osutatud tingimuste täitumist;

 

b)   klassifikatsiooni muutmine jõuab (artiklis 13 osutatud delegeeritud õigusakti läbivaatamise ja jõustumisega) lõpule hiljemalt kolm aastat pärast lõikes 3 osutatud tingimuste täitumist.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Märgiste klassifikatsiooni muudetakse regulaarselt.

4.  Komisjon kehtestab uutele või muudetud klassifikatsiooniga märgistele nõuded selliselt, et need märgised võiksid kehtida vähemalt 10 aastat.

 

Selleks tagab komisjon, et märgise kehtestamise või selle klassifikatsiooni muutmise korral sätestatakse sellised nõuded, et märgise kehtestamise ajal ei tohiks ükski toode kuuluda energiaklassi A.

 

Nende tooterühmade puhul, kus lõike 3 a punktis a osutatud ettevalmistav uuring näitab tehnoloogia kiiret arengut, ei tohiks märgise kehtestamise ajal ükski toode kuuluda energiaklassidesse A ja B.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Märgise klassifikatsiooni muutmise korral:

5.  Kui teatava tooterühma puhul ei tohi energiaklassi F või G kuuluvaid mudeleid direktiivi 2009/125/EÜ alusel vastu võetud ökodisaini rakendusmeetme tõttu enam turule lasta, tähistatakse kõnealune klass või kõnealused klassid märgisel vastavalt asjaomase delegeeritud õigusakti nõuetele halli värviga. Ülejäänud kõrgemate klasside jaoks säilitatakse märgise tavapärane värviskaala (alates tumerohelisest kuni punaseni). Neid nõudeid kohaldatakse ainult turule lastud uute tooteühikute suhtes.

(a)  esitavad tarnijad edasimüüjatele nii praeguse kui ka muudetud klassifikatsiooniga märgise kuuekuulise ajavahemiku jooksul enne punktis b osutatud kuupäeva;

 

(b)  edasimüüjad asendavad esitletavatel toodetel olevad märgised (sealhulgas internetis) muudetud klassifikatsiooniga märgistega ühe nädala jooksul pärast asjaomases delegeeritud õigusaktis selleks ette nähtud kuupäeva. Edasimüüjad ei esitle muudetud klassifikatsiooniga märgiseid enne seda kuupäeva.

 

 

Edasimüüjatel lubatakse müüa energiamõjuga tooteid ilma märgiseta või muudetud klassifikatsiooniga märgiseta ainult siis, kui (muudetud klassifikatsiooniga) märgist ei ole kunagi kõnealuse toote puhul kasutatud ja kui kõnealuse toote tarnija ei tegutse enam turul.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva kooskõlas direktiivi 2010/30/EL artikliga 10 vastu võetud delegeeritud õigusaktidega kehtestatud märgiseid käsitatakse käesoleva määruse kohaldamisel märgistena. Komisjon vaatab kõnealused märgised läbi viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast, eesmärgiga muuta nende klassifikatsiooni.

välja jäetud

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Toodete andmebaas

Toodete andmebaas

Komisjon loob toodete andmebaasi, mis sisaldab I lisas osutatud teavet, ja haldab seda. I lisa punktis 1 loetletud teave tehakse avalikult kättesaadavaks.

1.   Komisjon loob toodete andmebaasi, mis koosneb kahest erinevast liidesest – avalikust kasutajaliidesest ja nõuete täitmise liidesest, ning haldab seda andmebaasi.

 

Avalik kasutajaliides sisaldab I lisa punktis 1 loetletud teavet ning peab vastama sama lisa punktis 3 osutatud funktsionaalsetele nõuetele.

 

Nõuete täitmise liides sisaldab I lisa punktis 2 loetletud teavet ning peab vastama sama lisa punktis 4 osutatud funktsionaalsetele nõuetele.

 

2.   Toodete andmebaasi teabe sisestamisel säilib tarnijatel juurdepääs sellele teabele ja õigus seda muuta. Kõigi muudatuste juurde tuleb märkida nende kuupäev ja need peavad olema turujärelevalveasutustele selgelt nähtavad.

 

Nõuete täitmise liideses olevaid andmeid kasutatakse üksnes käesoleva määruse ja selle põhjal vastu võetud delegeeritud õigusaktide jõustamiseks, ning nende mittesihipärane kasutamine on keelatud.

 

Tarnijatel lubatakse hoida oma serverites koos artikli 3 lõikes 1 nimetatud tehniliste dokumentidega vastavalt I lisa punkti 2 alapunktiga a katsearuandeid või nendega sarnanevaid vastavushindamise dokumente, mis kajastavad tarnijate endi teostatud katseid ja on kättesaadavad üksnes komisjonile ja turujärelevalveasutustele.

 

Andmebaasi loomisel järgitakse kriteeriume, mis võimaldavad minimeerida tarnijate ja andmebaasi teiste kasutajate halduskoormust ning tagavad selle kasutajasõbralikkuse ja kulutõhususe.

 

Toodete andmebaas ei asenda ega muuda turujärelevalveasutuste kohustusi.

 

3.   Komisjon, keda abistavad tarnijad ja turujärelevalveasutused, pöörab erilist tähelepanu üleminekuprotsessile, mis kestab kuni avaliku ja nõuete täitmise liidese täieliku rakendamiseni.

 

4.   Komisjonil on õigus võtta vastavalt artiklile 13 vastu delegeeritud õigusakte, mis täiendavad käesolevat määrust, täpsustades toodete andmebaasi loomise jooksvaid üksikasju.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui selliseid harmoneeritud standardeid kohaldatakse toote vastavushindamise käigus, loetakse toode delegeeritud õigusaktis sisalduvatele asjakohastele mõõtmis- ja arvutusnõuetele vastavaks.

2.   Kui selliseid harmoneeritud standardeid kohaldatakse toote vastavushindamise käigus, loetakse tootemudel delegeeritud õigusaktis sisalduvatele asjakohastele mõõtmis- ja arvutusnõuetele vastavaks.

 

2 a.   Harmoneeritud standardite eesmärk on võimalikult täpselt jäljendada tegelikke kasutustingimusi, säilitades seejuures standardse katsemetoodika, ilma et see kahjustaks tooterühma kuuluvate toodete võrreldavust.

 

2 b.   Harmoneeritud standardites kasutatavad mõõtmis- ja arvutusmeetodid peavad olema usaldusväärsed, täpsed ja korratavad ning vastama artikli 3 lõike 1 a nõuetele.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et oma käesoleva määruse kohases tegevuses jälgib ta iga delegeeritud õigusakti puhul liikmesriikide esindajate ja kõikide kõnealuse tooterühmaga seotud huvitatud isikute, nagu tööstuse, sealhulgas VKEde ja käsitöönduse, ametiühingute, hulgi- ja jaemüügiga tegelevate ettevõtjate, importijate, keskkonnakaitseorganisatsioonide ja tarbijaorganisatsioonide tasakaalustatud kaasamist. Sel eesmärgil loob komisjon nõuandefoorumi, kus kõnealused isikud kokku tulevad. Kõnealuse nõuandefoorumi võib ühendada direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 18 osutatud nõuandefoorumiga.

1.   Komisjon tagab, et oma käesoleva määruse kohases tegevuses, mis puudutab artiklis 7 käsitletud märgiste kasutuselevõtmist või nende klassifikatsiooni muutmist ning artikli 8 kohase andmebaasi loomist, tagab ta iga delegeeritud õigusakti puhul liikmesriikide esindajate (sh turujärelevalveasutuste) ja kõigi kõnealuse tooterühmaga seotud huvitatud osapoolte, näiteks tööstuse, sealhulgas VKEde ja käsitöönduse, ametiühingute, hulgi- ja jaemüügiga tegelevate ettevõtjate, importijate, keskkonnakaitseorganisatsioonide ja tarbijaorganisatsioonide, samuti Euroopa Parlamendi tasakaalustatud kaasamise.

 

2.   Selleks loob komisjon nõuandefoorumi, kus lõikes 1 loetletud osapooled kokku saavad. Kõnealuse nõuandefoorumi võib täielikult või osaliselt ühendada direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 18 osutatud nõuandefoorumiga. Nõuandefoorumi koosolekute protokollid avaldatakse artikli 8 kohaselt loodud andmebaasi avalikul kasutajaliidesel.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui see on asjakohane, testib komisjon enne delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist konkreetsete tooterühmade märgiste kujundust ja sisu tarbijate seas eesmärgiga tagada, et nad märgistest selgelt aru saavad.

3.   Kui see on asjakohane, testib komisjon enne käesoleva määruse kohaselt koostatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist konkreetsete tooterühmade märgiste kujundust ja sisu sobivates liidu tarbijaid esindavates rühmades eesmärgiga tagada, et nad märgistest selgelt aru saavad.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Olles konsulteerinud artiklis 10 osutatud nõuandefoorumiga, koostab komisjon tööplaani, mis tehakse avalikult kättesaadavaks. Tööplaan sisaldab esialgset loetelu tooterühmadest, mida käsitatakse delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel esmatähtsana. Samuti kehtestatakse tööplaanis kavad toodete või tooterühmade märgiste läbivaatamiseks ja nende klassifikatsiooni muutmiseks. Komisjon võib tööplaani pärast nõuandefoorumiga konsulteerimist regulaarselt muuta. Tööplaani võib ühendada direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 16 nõutud tööplaaniga.

1.   Olles konsulteerinud artiklis 10 osutatud nõuandefoorumiga, võtab komisjon artikli 13 kohaselt vastu käesolevat määrust täiendavad delegeeritud õigusaktid, et kehtestada pikaajaline tööplaan, mis tehakse, sealhulgas artikli 8 kohaselt loodud andmebaasi avaliku kasutajaliidese kaudu, avalikult kättesaadavaks.

 

2.   Komisjon koostab tööplaani alaosadena, mis hõlmavad prioriteete uute tooterühmade energiamärgiste kasutuselevõtmisel ning tooterühmade märgiste klassifikatsioonide muutmisel.

 

Komisjon tagab tööplaani ja selle sidususe jaoks vajalikud vahendid.

 

Tööplaani võib ühendada direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 16 nõutud ökodisaini tööplaaniga.

 

Komisjon ajakohastab regulaarselt tööplaani, konsulteerides eelnevalt nõuandefoorumiga. Euroopa Parlamenti ja nõukogu teavitatakse igal aastal tööplaani täitmisest ja neid teavitatakse ametlikult kõigist tööplaani muudatustest.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13 vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad üksikasjalikke nõudeid seoses konkreetsete energiamõjuga toodete rühmade (edaspidi „konkreetsed tooterühmad”) märgistega.

1.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13 vastu delegeeritud õigusakte, mis täiendavad käesolevat määrust konkreetsete energiamõjuga toodete rühmade (edaspidi „konkreetsed tooterühmad”) märgistele esitatavate üksikasjalike nõuetega.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Delegeeritud õigusaktides täpsustatakse tooterühmad, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele:

2.  Delegeeritud õigusaktides täpsustatakse tooterühmad, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele:

(a)  vastavalt kõige värskematele kättesaadavatele arvnäitajatele ja arvestades liidu turule lastud koguseid, on tooterühmal märkimisväärne potentsiaal säästa energiat ja vajaduse korral muid olulisi ressursse;

(a)  sõltuvalt liidu turule toodud tegelikest kogustest esineb märkimisväärne energia ja muude ressursside säästmise potentsiaal;

(b)  samaväärse funktsiooniga tooterühmade asjakohased tõhususnäitajad on väga erinevad;

(b)  sama tooterühma sees on ühesuguste funktsioonidega mudelitel väga erinev energiatõhusus;

(c)  puudub märkimisväärne negatiivne mõju seoses tooterühma taskukohasuse ja olelusringi kuludega.

(c)  tarbija jaoks puudub oluline negatiivne mõju toote taskukohasuse, olelusringi kulude ja funktsionaalsuse osas;

 

(c a)  komisjon võtab arvesse asjaomaseid Euroopa Liidu õigusakte ja enesereguleerimist, näiteks vabatahtlikke kokkuleppeid, mille abil on eeldatavasti võimalik saavutada poliitika eesmärgid kiiremini või väiksemate kuludega kui kohustuslike nõuete abil.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Konkreetsete tooterühmadega seotud delegeeritud õigusaktides täpsustatakse eelkõige järgmine:

3.  Konkreetsete tooterühmadega seotud delegeeritud õigusaktides täpsustatakse asjaomase tooterühma kohta eelkõige järgmist:

(a)  artikli 2 punktis 11 sätestatud energiamõjuga toote määratlusega hõlmatud konkreetsete delegeeritud õigusakti aluseks olevate tooterühmade määratlus;

(a)  asjaomase energiamõjuga toote määratlus;

(b)  märgise kujundus ja sisu, sealhulgas energiatarbimist näitav skaala vahemikus A–G, kusjuures märgiste vorm on tooterühmade lõikes võimalikult ühetaoline ning igal juhul selge ja loetav;

(b)  märgise kujundus, mõõtmed ja sisu, kusjuures märgis peab igal juhul olema selge ja loetav, arvestama vaegnägijate vajadustega ning sellel tuleb silmatorkaval kohal esitada alljärgnev, asjaomase delegeeritud õigusaktiga kehtestatud teave:

 

i)   skaala vahemikus A–G, mis näitab vastava tootemudeli energiatõhususklassi ning mille kujundus peab olema tooterühmade lõikes võimalikult ühetaoline;

 

ii)   absoluutne energiatarbimine (kWh) aastas või mis tahes muu sobiva ajavahemiku jooksul;

(c)  vajaduse korral muude ressursside tarbimine ja lisateave energiamõjuga toodete kohta, millisel juhul tuleb märgisel rõhutada toote energiatõhusust;

(c)  vajaduse korral muude ressursside tarbimine ja lisateave energiamõjuga toodete kohta, millisel juhul tuleb märgisel rõhutada toote energiatõhusust;

(d)  kohad, kus märgist esitletakse, näiteks kinnitatud tootele, trükitud pakendile, esitatud elektrooniliselt või esitletud internetis;

(d)  märgise asukoht, näiteks võib see olla kinnitatud tootele (toodet kahjustamata), trükitud pakendile, esitatud elektroonilisel kujul või internetis;

(e)  vajaduse korral elektroonilised viisid toodete märgistamiseks;

(e)  vajaduse korral elektroonilised viisid toodete märgistamiseks;

(f)  märgise ja tehnilise teabe esitamise viis kaugmüügi korral;

(f)  märgise ja tehnilise teabe esitamise viis kaugmüügi korral;

(g)  tehniliste dokumentide ja tootekirjelduse sisu ning vajaduse korral vorm ja muud üksikasjad;

(g)  tehniliste dokumentide ja tootekirjelduse nõutav sisu ning vajaduse korral vorm ja muud üksikasjad, mis seonduvad tootekirjelduse ja tehniliste dokumentidega;

(h)  asjaolu, et nõuetele vastavust kontrollides lubatakse ainult selliseid kõrvalekaldeid, mis on sätestatud delegeeritud õigusakti(de)s;

(h)  asjaolu, et nõuetele vastavust kontrollides lubatakse ainult selliseid kõrvalekaldeid, mis on sätestatud delegeeritud õigusakti(de)s;

(i)  tarnijate ja edasimüüjate kohustused seoses toodete andmebaasiga;

(i)  tarnijate ja edasimüüjate kohustused seoses toodete andmebaasiga;

(j)  konkreetne viide energiaklassile, mis tuleb esitada reklaamides ja tehnilistes müügiedendusmaterjalides, sealhulgas nõue, et see peab olema nähtavas ja loetavas vormis;

(j)  vajaduse korral konkreetne viide energiaklassile, mis tuleb esitada reklaamides ja tehnilistes müügiedendusmaterjalides, sealhulgas nõue, et see peab olema nähtav ja loetav;

(k)  vastavushindamismenetlused ning mõõtmis- ja arvutusmeetodid, mida kasutatakse märgisel ja tootekirjelduses esitatava teabe kindlaksmääramiseks;

(k)  vastavushindamismenetlused ning artiklis 9 osutatud mõõtmis- ja arvutusmeetodid, mida kasutatakse märgisel ja tootekirjelduses esitatava teabe kindlaksmääramiseks, sealhulgas energiatõhususe klassi või sellega samaväärse näitaja määratlus ning seda tähistav skaala vahemikus A–G;

(l)  viide sellele, kas suuremate seadmete puhul nõutakse teatava energiaklassi saavutamiseks kõrgemat energiatõhususe taset;

 

(m)  viide sellele, millises vormis esitatakse märgisel mis tahes täiendavad viited, mis võimaldavad tarbijatel tutvuda elektrooniliselt üksikasjalikuma teabega tootekirjelduses esitatud tõhususnäitajate kohta;

(l)  viide sellele, millises vormis esitatakse märgisel mis tahes täiendavad viited, mis võimaldavad tarbijatel tutvuda elektrooniliselt üksikasjalikuma teabega tootekirjelduses esitatud tõhususnäitajate kohta;

(n)  viide sellele, kas ja kuidas tuleks nutiarvestitel või toote interaktiivsel ekraanil näidata energiaklasse, mis kirjeldavad energiatarbimist toote kasutamisel;

(m)  viide sellele, kas ja kuidas tuleks nutiarvestitel või toote interaktiivsel ekraanil näidata energiaklasse, mis kirjeldavad energiatarbimist toote kasutamisel;

(o)  delegeeritud õigusakti hindamise ja võimaliku läbivaatamise kuupäev.

(n)  delegeeritud õigusakti hindamise ja võimaliku läbivaatamise kuupäev.

Esimese lõigu punktis b osutatud märgise sisu puhul vastavad klassifikatsiooni astmed A–G tarbija seisukohast märkimisväärsele energiasäästule ja kulude kokkuhoiule.

 

Seoses esimese lõigu punktis m osutatud viidete vormiga võib sellised viited esitada veebiaadressina, ruutkoodina (QR-koodina), elektrooniliste märgiste lingina või mis tahes muul asjakohasel tarbijasõbralikul viisil.

Seoses esimese lõigu punktis l osutatud viidete vormiga võib sellised viited esitada veebiaadressina, ruutkoodina (QR-koodina), elektrooniliste märgiste lingina või mis tahes muul asjakohasel tarbijasõbralikul viisil, mis viib kasutaja artikli 8 kohaselt loodud andmebaasi avalikule kasutajaliidesele.

Delegeeritud õigusaktiga hõlmatud toote märgistamisel ei ole kasutaja seisukohalt märkimisväärset negatiivset mõju toote töökindlusele.

Esimese lõigu punktis g osutatud tootekirjelduses esitatakse otselingid artikli 8 kohaselt loodud andmebaasi avalikule kasutajaliidesele, mis tehakse tarbijatele kättesaadavaks kõigis nendes liidu ametlikes keeltes, millele vastavate liikmesriikide turgudel on vastav tootemudel kättesaadavaks tehtud.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13 vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad toodete andmebaasi toimimise üksikasju, sealhulgas tarnijate ja edasimüüjate mis tahes kohustusi.

Komisjonil on õigus võtta vastavalt artiklile 13 vastu delegeeritud õigusakte, mis täiendavad käesolevat määrust, kehtestades toodete andmebaasi toimimise üksikasjad, sealhulgas tarnijate ja edasimüüjate mis tahes kohustused

 

Konfidentsiaalse teabe ja tehniliste dokumentide nõuetekohase kaitse tagamiseks täpsustatakse delegeeritud õigusaktidega, milline teave tuleb laadida üles toodete andmebaasi ja milline teave peaks taotluse korral olema kättesaadav liikmesriikide ametiasutustele ja komisjonile.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Komisjon koostab ja uuendab kõigi käesolevat määrust täiendavate ja ökomärgise direktiivi 2009/125/EÜ edasiarendavate delegeeritud õigusaktide loetelu koos täielike viidetega kõigile artikli 9 kohastele harmoneeritud standarditele, mis järgivad asjaomaseid mõõtmis- ja arvutusnõudeid, ning teeb selle üldsusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklites 7 ja 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast.

2.  Õigus võtta vastu artiklis 7, artikli 8 lõikes 4, artikli 11 lõikes 1 ja artiklis 12 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile kuueks aastaks alates 1. jaanuarist 2017.

 

Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne kuueaastase tähtaja möödumist.

 

Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Euroopa Parlament või nõukogu võib artiklites 7 ja 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse käesolevas määruses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 7, artikli 8 lõikes 4, artikli 11 lõikes 1 ja artiklis 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon vastavalt 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetele kõigi liikmesriikide määratud ekspertidega.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Artiklite 7 ja 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.

5.  Artikli 7, artikli 8 lõike 4, artikli 11 lõike 1 ja artikli 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon hindab käesoleva määruse kohaldamist hiljemalt kaheksa aasta möödumisel selle jõustumisest ning esitab aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Kõnealuses aruandes hinnatakse, kui tulemuslikult on käesolev määrus võimaldanud tarbijatel valida tõhusamaid tooteid, võttes arvesse selle mõju ettevõtjatele.

Komisjon hindab käesoleva määruse kohaldamist [kuue aasta möödumisel selle jõustumisest] ning esitab aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Aruandes hinnatakse, kui tulemuslikult on käesolev määrus ja selle delegeeritud õigusaktid võimaldanud tarbijatel valida energiatõhusamaid tooteid, võttes arvesse selliseid kriteeriume nagu nende mõju ettevõtjatele, energiatarbimisele, kasvuhoonegaaside heitkogustele ja turujärelevalvele ning kulud andmebaasi loomiseks ja käigushoidmiseks.

 

Esimese lõigu kohaselt teostatava hindamise käigus kasutatakse selgelt artiklis 5 ette nähtud iga-aastaseid jõustamise ja turujärelevalve aruandeid.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 3 lõike 1 punkti d kohaldatakse siiski alates 1. jaanuarist 2019.

Artikli 3 lõike 1 punkti d kohaldatakse siiski kohe, kui artikli 8 kohaselt loodud toodete andmebaasi avalik kasutajaliides on muutunud täiesti toimivaks, ning igal juhul hiljemalt 1. jaanuarist 2018.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – pealkiri ja punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Toodete andmebaasi lisatav teave

Toodete andmebaasi lisatav teave ja funktsionaalsed nõuded

1.  Avalikult kättesaadav teave toote kohta:

1.  Andmebaasi avalikku kasutajaliidesesse lisatav teave:

(a)  tootja või tarnija nimi või kaubamärk;

(a)  tarnija nimi või kaubamärk, aadress, kontaktandmed ja muud juriidilised tunnusandmed;

 

(a a)  liikmesriigi turujärelevalveasutuste kontaktandmed;

(b)  mudelitähis(ed), sealhulgas kõigi samaväärsete mudelite tähised;

(b)  mudelitähis(ed), sealhulgas kõigi samaväärsete mudelite tähised;

(c)  märgis elektroonilisel kujul;

(c)  märgis elektroonilisel kujul;

(d)  klass(id) ja muud märgisel esitatud parameetrid;

(d)  energiatõhususe klass(id) ja muud märgisel esitatud parameetrid;

(t)  tootekirjeldus elektroonilisel kujul.

(e)  tootekirjelduse parameetrid elektroonilisel kujul;

 

(e a)  artikli 4 lõikes 4 osutatud liikmesriikide koolitus- ja teavituskampaaniad;

 

(e b)  artiklis 11 osutatud komisjoni tööplaan;

 

(e c)  nõuandefoorumi koosolekute protokollid;

 

(e d)  delegeeritud õigusaktide ja kasutatavate harmoneeritud standardite loend.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Nõuetele vastavust käsitlev teave, mis on kättesaadav üksnes liikmesriikide turujärelevalveasutustele ja komisjonile:

2.  Andmebaasi nõuete täitmise liidesesse lisatav teave:

(a)  kohaldatava delegeeritud õigusakti kohased tehnilised dokumendid;

(a)  katsearuanne või sarnased vastavushindamise dokumendid, mis võimaldavad hinnata vastavust kõigile asjaomases delegeeritud õigusaktis sätestatud nõuetele, sh katsemeetodid ja mõõtmiste seeriad;

(b)  katsearuanne või sarnane tehniline tõendusmaterjal, mis võimaldab hinnata vastavust kõigile kohaldatavas delegeeritud õigusaktis sätestatud nõuetele;

(b)  käesoleva määrusega seotud turujärelevalve raames vastu võetud ajutised meetmed;

(c)  tarnija nimi ja aadress;

(c)  artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud tehnilised dokumendid;

 

(c a)  liikmesriigi turujärelevalveasutuste ja komisjoni koordineeriva üksuse vahetud kontaktandmed;

 

(c b)  liikmesriikide ja komisjoni tehtud vastavuskontrollide tulemused ning vajaduse korral turujärelevalveasutuste võetud parandusmeetmed ja piiravad meetmed, nagu on osutatud artiklites 5 ja 6.

(d)  tarnija esindaja kontaktandmed.

 

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Andmebaasi avalikule kasutajaliidesele esitatavad funktsionaalsed nõuded:

 

(a)   iga tootemudel esitatakse eraldi kirjena;

 

(b)   tarbijad peavad saama kergesti välja selgitada iga tooterühma parima energiaklassi, nii et nad saaksid mudelite näitusid võrrelda ja valida kõige energiatõhusamad tooted;

 

(c)   iga toote energiamärgis tuleb esitada ühe vaadeldava ja väljatrükitava failina, sama kehtib tervikliku tootekirjelduse keeleversioonide kohta, mis hõlmavad kõiki liidu ametlikke keeli;

 

(d)   teave peab olema masinloetav, võimaldama sorteerimist ja päringute teostamist ning kolmandatel osapooltel tasuta avatud standardite kasutamist;

 

(e)   liigne registreerimine tuleb automaatselt välistada;

 

(f)   tuleb luua ja toimivana hoida veebipõhine kasutajatugi või kontaktpunkt, millele kasutajaliidesel selgelt viidatakse.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Andmebaasi nõuete täitmise liidesele esitatavad funktsionaalsed nõuded:

 

(a)   konfidentsiaalse teabe kaitsmiseks tuleb tagada range turvasüsteem;

 

(b)   juurdepääsuõigused peavad tulenema teadmisvajaduse põhimõttest;

 

(c)   liidesel peab olema link turujärelevalve info- ja teavitussüsteemile (ICSMS).

(1)

ELT C 82, 3.3.2016, lk 6.


SELETUSKIRI

Sissejuhatus: suur vapustus ja sellest toibumine

Mõni kuu tagasi vapustas Euroopa kodanikke autode heitgaaside skandaal. Muu hulgas kannatas eriti kodanike usaldus. Nüüd tuleb see raske hoop asetada laiemasse konteksti ja aidata usaldust taastada. Käesolevas seadusandlikus algatuses sisalduvad konkreetsed ettepanekud võivad sellele kaasa aidata.

Alates energiamärgise loomisest on see aidanud kodanikel paremini mõista toodete mõju keskkonnale ja eluringile. Direktiivi 2010/30/EÜ hindamine tõi esile rea puudusi, mille parandamine võib anda olulist täiendavat energiasäästu. Käesoleva läbivaatamisega püütakse ühtlasi hõlbustada peatsete IKT valdkonna uuenduste (nagu asjade internet jms) integreerimist.

Raporti koostaja jagab komisjoni eesmärke, kaasa arvatud määruse valimine, kuna see on parim seadusandlik instrument, et vältida erinevat ülevõtmist liikmesriikides. Eesmärk on saavutada mitmekülgne tasakaal, kus oleks ühendatud järgmine: järjepidevuse tagamine, ergutades samas arengut; tasakaal kodanike, tootjate ja muude sidusrühmade huvide vahel; tasakaal pragmatismi ja edasipüüdlikkuse vahel; ning tasakaal tehnoloogiakesksuse ja sotsiaalse teadlikkuse vahel. Tõepoolest on võimalik edasi liikuda nii, et ei olda millegi ega kellegi vastu, vaid ühise parema tuleviku poolt.

1.  Maja korrastamine(1): märgised, nendega seotud dokumendid ja klassifikatsiooni muutmine

Muudatusettepanekutes võetakse hoolikalt arvesse direktiiviga 2010/30/EL saadud kogemusi, mis on osutunud tõeliselt väärtuslikuks. Peamised jõupingutused tuleb suunata nende kogemuste kindlustamisele, kõrvaldades samal ajal soovimatu mitmekesisuse, tegutsedes sihipäraselt ning kuluteadlikult. Artikkel 7 on laiendatud neljaks eri artikliks. Uute märgiste kasutuselevõtmisel tuleb rakendada kaht teineteist täiendavat perspektiivi, millest üks käsitleb tootmist (artiklid 7, 7 a ja 7 b) ja teine menetlust (artikkel 7 c). Märgised on kogu määruse keskne mõiste ja see peab nii ka jääma. Samal ajal on delegeeritud õigusakte käsitleva algse artikli 12 struktuuri hoolikalt muudetud. Mõningaid elemente, mida korratakse paljudes tootepõhistes delegeeritud õigusaktides, saaks paremini käsitleda vähestes menetlusega seotud delegeeritud õigusaktides. See lähenemisviis hõlbustab ajakohastamist, hoiab kokku seadusandlikke ressursse ja hoiab erinevused kontrolli all.

Klassifikatsiooni muutmine (Artikkel 7 c) on kõige tundlikum kaalul olev küsimus. Seetõttu on siin vaja põhjalikult läbi mõeldud terviklikku tasakaalu. Protsessi objektiivsuse huvides on vaja klassifikatsiooni muutmist käivitavaid tegureid. Neid täiendav „konsulteerimise ja otsustamise“ kava tundub olevat parim meetod. Käesolevas raportis tehakse ettepanek ühendada turul saada olevate tootemudelite energiaklasside kasutamine ja tooterühma tehnoloogiline areng. Komisjonile antakse kiireloomulised ja mõistlikkusel põhinevad ettevalmistusülesanded: üldine uuring turu ja tehnoloogia kohta, klassifikatsiooni muutmise alase tegevuse jooksev kolmeaastane töökava ja toodete andmebaasi käivitamine. Seda kõike peab toetama põhjalik ja tõhustatud mitmepoolne konsulteerimine sidusrühmadega, et tagada kõikide sidusrühmade rahulolu.

Kuna A–G energiaklassi kuuluvate tootemudelite levitamine pärast klassifikatsiooni muutmist avaldab turule märkimisväärset mõju, on vaja paindlikku lähenemisviisi selle „ohjamiseks“. Sellega seoses tehakse ettepanek kolme võimaluse kohta „klassifikatsiooni muutmise intensiivsuse“ vähendamiseks: C–G (kaks tühja klassi üleval), B–G (üks tühi klass) ja A–G (tühje klasse ei ole). Need klassifitseerimismustrid on samuti seotud eespool nimetatud käivitavate teguritega. Raportöör usaldab tarnijate ja edasimüüjate ametialast vastutustunnet seoses sellega, kuidas nad täidavad oma kohustused, mis on selgelt loetletud artiklis 3.

Eesmärk on lähenemine skaalal A–G mõistliku aja jooksul (5 aastat). Rõhku asetatakse ka teabevoole ja kavandamisvahenditele. Üheskoos peaksid need kujundama teadmistele suunatud ülemineku, mis hõlmab erilahendusi äsja märgistatud tooterühmade ja väiksemõõduliste toodete jaoks.

2.  Maja avamine: toodete andmebaas, muutuse tõeline mootor

Selles kodanikele suunatud teabe- ja kommunikatsioonisüsteemis on kesksel kohal komisjoni kavandatud toodete andmebaas. Me ei saa jääda ainsaks suureks turuks, kus puudub tsentraalne kohustuslik toodete registreerimise süsteem ja avalik andmebaas, mille USA, Hiina, Austraalia ja teised lõid aastaid tagasi. Hästi läbi mõeldud andmebaas aitab tõeliselt saavutada muutuse, mida me vajame kodanike jõustamiseks ELi energiaalase ülemineku eestvedajatena. See hõlbustab juurdepääsu teabele, aitab meil paremini jälgida turu arengut reaalajas (ja parendada vastavalt õigusakte) ning suurendab meie „kaitsemehhanismide“ tõhusust. Platvormina, kuhu laetakse üles kogu tarbijatele oluline teave, mida ajakohastatakse ja mis tehakse üldsusele kättesaadavaks, suurendab see märkimisväärselt usaldust.

Seepärast vaadati artikkel 8 ja I lisa põhjalikult läbi, et

•  tagada, et tarbijatele oluline teave energiamõjuga toodete kohta laetakse üles ja seda organiseeritakse kergesti juurdepääsetavas ja kasutatavas vormingus;

•  võimaldada tarnijatel võistelda loominguliselt „teabeturul“, pakkudes tarbijatele vabatahtlikult rikastatud ja uuenduslikku teavet;

•  ergutada ettevõtjaid arendama välja uuenduslikke rakendusi, mis pakuvad olulist väärtust kodanikele, tööstusele ja ühiskonnale;

•  hõlmata asjaomase liidu õigustiku tulevasi muudatusi;

•  pakkuda paremaid võimalusi, kuidas käsitleda töötajate koolitust, hariduskampaaniaid, tehnilist reklaammaterjali jne.

Me peame tagama, et tundlikud andmed on kättesaadavad „ainult ametiasutustele“, s.t kasutama vastavushindamist, järelevalvet ja kaitsemenetlusi viisil, mida tööstus võib täielikult usaldada, ning kasutama parimat olemasolevat tehnoloogiat, nagu internetipankade puhul.

3.  Maja turvalisus: järelevalve, kaitsemenetlused ja vastavushindamine

Turujärelevalve, kaitsemenetlused ja vastavushindamine on hädavajalikud jõustamiselemendid turvalisuse tagamiseks, mis aitavad saavutada usalduse taastamise tähtsat eesmärki.

Artikkel 5 turujärelevalve kohta ja artikkel 6 liidu kaitsemenetluse kohta struktureeriti põhjalikult ümber, säilitades vastavuse komisjoni ettepaneku sisule. Raportöör soovis suurendada jõustamismenetluse üldist kindlust, mis aitaks taastada kõikide osapoolte usaldust, kuna praegust turujärelevalve süsteemi sageli kritiseeritakse. Täiustuste hulgast leiame artikli 6 lõikest 12 konkreetse tarbijakaitsemenetluse. Nii turujärelevalvet kui ka kaitsemenetlust hõlbustab märgatavalt toodete andmebaas. Muudetud ettepanekus on tugevdatud ka komisjoni koordineerivat ja edendavat rolli.

Liikmesriikide kohustused (artikkel 4) ning tarnijate ja edasimüüjate kohustused (artikkel 3) on täpsemalt määratletud ja täiendatud parema funktsionaalsuse tagamiseks. Muudetud on ka artiklit 9, mis käsitleb harmoneeritud standardeid vastavushindamise ja muu jaoks (põhjapaneva tähtsusega uute toodete märgistamisel). Kõikjal määruses on tihendatud artiklitevaheliste ristviidete võrgustikku, rõhutades tihedat süsteemset seost selle eri osade vahel.

4.  Vundamendist katuseni: muud vahendid määruse toimima panemiseks

Ülejäänud artiklite puhul on raportööri ettepanekud järgmised:

•  Artiklisse 2 (Mõisted) on lisatud kuus täiendavat mõistet, mida on tekstis tihedalt kasutatud.

•  Uus artikkel 6 a käsitleb tarkvarauuendusi, mis on tänapäeval energiamõjuga toodete suureneva elektroonilise sisu tõttu üha levinum võimalus.

•  Artiklis 1 (Reguleerimisese ja -ala) pakutakse välja lahendus kasutatud toodete probleemile.

•  Artiklit 10 (Konsulteerimine) on tugevdatud ning komisjonile on tehtud ülesandeks kuulata otsuste langetamisel nõuandefoorumit.

•  Artiklis 11 sätestatud tööplaan hõlmab kõiki delegeeritud õigusaktide süsteemi sekkumise projekte ning annab avalikult aru nende arendamise kohta.

•  Artikli 16 (Jõustumine) muudatusettepanekus tehakse ettepanek kohandada tarnijate artikli 3 lõike 1 punkti d kohaste andmebaasi käsitlevate nõuete jõustumisaega vastavalt ülejäänud muudetud tekstile.

5.  Seadusandlik jalajälg

Konsultatsioonid sidusrühmade ja kodanikega on olnud käesoleva raporti koostamisel võtmetähtsusega. Nagu raportöör Transparency Internationali korruptsioonivastast lepet(2) allkirjastades lubas, on kõik sellised kohtumised loetletud „seadusandlikus jalajäljes“ raportööri veebisaidil(3).

Raportöör pidas ajavahemikus 20. oktoobrist 2015 kuni 20. jaanuarini 2016(4) 17 kohtumist eri sidusrühmadega. Kuus kohtumist peeti teiste ELi institutsioonide ja liikmesriikide alaliste esinduste esindajatega, neli kohtumist töötleva tööstuse esindajatega, kolm kohtumist kodanikuühiskonna esindajatega (kaks tarbijaühendust ja üks keskkonnaga tegelev vabaühendus), kaks edasimüüjate organisatsioonidega, üks reklaamitööstuse esindajatega ning üks energiaettevõtete esindajatega. Lisaks sellele esitasid aktiivsed kodanikud 67 märkust läbi internetis oleva osalusplatvormi „Sistema Operativo Lex“ (Movimento 5 Stelle)“(5).

Kõiki ettepaneku põhiaspekte analüüsiti koos sidusrühmadega energiatõhusust ja energialiidu strateegiat käsitleva üldise arutelu raames. Kõige sagedasemad aruteluteemad olid klassifikatsiooni muutmine ja turujärelevalve. Ulatuslikult arutleti ka toodete andmebaasi, standardite ja katsemenetluste ning tarbijate teabekampaaniate üle.

(1)

Mõiste „majandus“ (ingl. k. „economy“) pärineb kreeka sõnast oikonomia – „majapidamine“, mis koosneb kahest osast: oikos – „maja“ ja nemein – „haldama“ ja sai oma praeguse sisu 17. sajandil.

(2)

http://www.transparencyinternational.eu/2014/10/european-parliament-elections-2014-the-anti-corruption-pledge/

(3)

http://www.dariotamburrano.it/legislative-footprint-energy-labelling/ – Seadusandlikku jalajälge ajakohastatakse kogu õigusloomeprotsessi jooksul.

(4)

Kuupäev, mil raporti projekt anti üle Euroopa Parlamendi teenistustele.

(5)

https://sistemaoperativom5s.beppegrillo.it/main.php


KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (27.4.2016)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Arvamuse koostaja: Aldo Patriciello

LÜHISELGITUS

Energiamärgistus kaitseb keskkonda, sest see võimaldab tarbijatel võrrelda toodete energiatõhusust ning teha kulutõhusaid ja keskkonnateadlikke ostuotsuseid.

Kehtiv energiamärgistuse süsteem on siiski muutunud läbipaistmatuks ja kaotanud mingil määral oma tähenduse, seda peamiselt kõrgeimatesse energiaklassidele kuuluvate toodete liiga suure osakaalu ning kõrgeimate energiaklasside mitmekesistamise tõttu, mis tekitab tarbijates segadust. Samuti vajab liikmesriikide turujärelevalve täiustamist ning see vajaks selgemat ja lihtsamat toodete teabehalduse ja märgistamise süsteemi.

Arvamuse koostaja tunneb seepärast heameelt ettepaneku üle võtta vastu määrus, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL (COM(2015)341), mille eesmärk on suurendada tarbijate ja ametiasutuste jaoks ELi turul pakutavate energiamõjuga toodete läbipaistvust.

Komisjoni ettepanekus asendatakse kehtiv energiamärgistuse raamistik ning kehtestatakse energiatõhususe klasside muutmise mehhanism. Ettepanekuga luuakse ka toodete andmebaas ning kehtestatakse kaasatud ettevõtjate kohustused.

Arvamuse koostaja toetab enamikku nimetatud elementidest, kuid soovitab viimistleda ettepaneku mitmeid aspekte, eelkõige järgmisi:

•  Klassifikatsiooni muutmise sagedus

Komisjon pakub välja korrapärase iga kümne aasta järel toimuva läbivaatamise tsükli ning võtab selle käsituse kõigi energiatõhususe klasside klassifikatsiooni ja nendesse kuuluvate toodete osakaalu muutmisel aluseks. Arvamuse koostaja arvab, et toodete klassifikatsiooni muutmise sagedus peaks põhinema ainult tõenditel ning võtma arvesse tootespetsiifilisi vajadusi. Kindlaksmääratud tsükkel ei vasta muutuva turu vajadustele. Toodete klassifikatsiooni muutmine on kohanemine teaduse ja tehnika arenguga ning see peaks põhinema komisjoni läbiviidaval põhjalikul ja konkreetsel ettevalmistaval uuringul. Välja tuleks jätta kõik viited kindlaksmääratud läbivaatamise tsüklile (põhjendus 11, artikli 7 lõiked 3 ja 4).

•  Kõrgematesse klassidesse kantud toodete osakaal

Klassi A kantud toodete liiga suure osakaalu ja mitmekesistamise probleemi lahendamiseks soovitab komisjon kaotada uued klassid A+ jne ning tühjendada täielikult kaks kõrgeimat tooteklassi A ja B. Arvamuse koostaja on kindlalt veendunud, et kõrgemate klasside täiesti tühjaks jätmine saadaks tarbijatele vale sõnumi ning sellel võib olla kahjulik ökoloogiline mõju, sest see viitab sellele, et soovitatavaid tooteid ei ole saadaval. Pikaajalise lahenduse vajalikkust mõistes soovitab ta kehtestada klasside A ja B jaoks üldise protsentuaalse piirmäära, mille ületamine tooks kaasa uue klassifikatsiooni muutmise (põhjendus 11, artikli 7 lõige 3).

•  Andmebaasi pidamine

Arvamuse koostaja soovib rõhutada, et andmebaas on ainult tehniline vahend ja ei saa asendada turujärelevalvet. Tootekirjelduste koostamine ning andmekogude üleslaadimine või sisestamine võib eelkõige VKEdele põhjustada suurt rahalist ja halduskoormust. Andmete traditsioonilisel elektroonilisel kujul komisjonile edastamine peaks olema õiguspärane tingimusel, et see teave on täielik ja standarditud ning andmete esitajat saab pidada andmebaasis sisalduva teabe eest vastutavaks. Andmete esitajal peaks olema õigus otsustada oma andmete esitamise viisi üle (põhjendus 16, artikli 3 lõige 1, artikkel 8).

•  Märgistuse kinnitamine või kuvamine

Komisjoni ettepaneku mõned osad on toote külge kinnitatud traditsiooniliste märgiste asemel elektrooniliste märgistuste kasutamise osas ebaselged. Märgiste elektroonilistel ekraanidel esitamine kauplustes tähendab kõigi osaliste jaoks lihtsustamist ning seda tuleks seepärast julgustada (artikli 3 lõige 2).

Arvamuse koostaja soovitab ka lisada energiatõhususe määratluse, mis on viidud vastavusse energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL määratlusega.

Arvamuse koostaja tunneb heameelt selle üle, et kasutatud tooted on jäetud ettepaneku kohaldamisalast välja.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liit on võtnud kohustuse ehitada üles energialiit koos tulevikku suunatud kliimapoliitikaga. Energiatõhusus on oluline element Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika 2030. aasta raamistikus ning energianõudluse vähendamise võtmeelement.

(1) Euroopa Liit on võtnud kohustuse ehitada üles energialiit koos tulevikku suunatud kliimapoliitikaga. Energiatõhusus on oluline element Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika 2030. aasta raamistikus ning energianõudluse vähendamise ja kasvuhoonegaaside heite piiramise võtmeelement.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Direktiiv 2010/30/EL on asjakohane asendada määrusega, mille reguleerimisala jääb samaks, kuid millega muudetakse ja tõhustatakse teatavaid direktiivi sätteid, et selgitada ja ajakohastada nende sisu. Määrus on asjakohane õigusakt, sest sellega kehtestatakse selged ja üksikasjalikud eeskirjad, mis ei võimalda liikmesriikidel neid erinevalt üle võtta ja mis seega tagavad suurema ühtlustatuse kogu liidus. Ühtlustatud õigusraamistik liidu, mitte liikmesriikide tasandil vähendab kulusid tootjate jaoks ja annab neile võrdsed võimalused. Ühtlustamine üle kogu liidu tagab kaupade vaba liikumise ühtsel turul.

(4) Direktiiv 2010/30/EL on asjakohane asendada määrusega, mille põhiline reguleerimisala jääb samaks, kuid millega muudetakse ja tõhustatakse teatavaid direktiivi sätteid, et selgitada ja ajakohastada nende sisu. Ühtlustatud õigusraamistik pigem liidu kui liikmesriikide tasandil vähendab tootjate kulusid ja tagab võrdsed konkurentsitingimused. Kogu liitu hõlmav ühtlustamine tagab kaupade vaba liikumise ühtsel turul. Kuna inimeste ja kaupade veoks ette nähtud transpordivahendite energiatarbimist reguleeritakse otseselt või kaudselt teiste liidu õigusaktide ja poliitikameetmetega, on asjakohane need käesoleva määruse kohaldamisalast jätkuvalt välja jätta. Kõnealune väljajätmine hõlmab transpordivahendeid, mida käitatakse paiksete mootoritega, nagu nt liftid, eskalaatorid ja konveierilindid.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Asjakohane on jätta käesolevast määrusest välja kasutatud tooted, mille alla kuuluvad kõik sellised tooted, mis võeti kasutusele enne, kui need teist või mitmendat korda turule toodi.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Energiamõjuga toodete tõhususe parandamine tarbijate teadlike valikute kaudu toob kasu liidu majandusele tervikuna, soodustab innovatsiooni ning aitab saavutada liidu 2020. ja 2030. aastaks seoses energiatõhususega seatud eesmärke. Samuti võimaldab see tarbijatel raha kokku hoida.

(7) Energiamõjuga toodete tõhususe parandamine tarbijate teadlike valikute kaudu toob kasu liidu majandusele tervikuna, soodustab innovatsiooni ning aitab saavutada liidu 2020. ja 2030. aastaks seatud energiatõhususe eesmärke ja liidu keskkonna- ja kliimameetmete eesmärke. Samuti võimaldab see tarbijatel raha kokku hoida, vähendades kodumajapidamiste energiatarbimist.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Täpse, asjakohase ja võrreldava teabe esitamine energiamõjuga toodete konkreetse energiatarbimise kohta aitab tarbijatel valida tooteid, mis tarbivad kasutusetapis vähem energiat ja muid olulisi ressursse. Kohustuslik standardmärgis on tõhus viis anda potentsiaalsetele tarbijatele energiamõjuga toodete energiatarbimise kohta võrreldavat teavet. Seda tuleks täiendada tootekirjeldusega. Märgis peaks olema hõlpsasti äratuntav, lihtne ja kokkuvõtlik. Selleks tuleks märgistuse praegune värviskaala (alates tumerohelisest kuni punaseni) säilitada alusena, mille põhjal teavitada tarbijaid toodete energiatõhususest. Tarbijate jaoks on kõige tõhusamaks osutunud klassifikatsioon, mille puhul kasutatakse tähti A–G. Olukordades, kus tooted ei saa direktiivi 2009/125/EÜ kohaste ökodisainimeetmete tõttu enam kuuluda klassi F või G, ei tohiks nimetatud klasse märgisel näidata. Erandjuhtudel peaks see kehtima ka klassidele D ja E, ehkki sellise olukorra teke on ebatõenäoline, arvestades et märgise klassifikatsiooni muudetakse, kui enamik tootemudeleid kuulub kahte kõrgemasse klassi.

Täpse, asjakohase ja võrreldava teabe esitamine energiamõjuga toodete konkreetse energiatarbimise kohta aitab tarbijatel valida tooteid, mis tarbivad kasutusetapis vähem energiat ja muid olulisi ressursse. Kohustuslik standardmärgis on tõhus viis anda potentsiaalsetele tarbijatele energiamõjuga toodete energiatarbimise kohta võrreldavat teavet. Seda tuleks täiendada tootekirjeldusega. Märgis peaks olema hõlpsasti äratuntav, lihtne ja kokkuvõtlik. Selleks tuleks märgistuse praegune värviskaala (alates tumerohelisest kuni punaseni) säilitada alusena, mille põhjal teavitada tarbijaid toodete energiatõhususest. Tarbijate jaoks on kõige tõhusamaks osutunud klassifikatsioon, mille puhul kasutatakse tähti A–G. Olukordades, kus tooted ei saa direktiivi 2009/125/EÜ kohaste ökodisainimeetmete tõttu enam kuuluda klassi D, E, F või G, ei tohiks nimetatud klasse märgisel näidata.

Selgitus

Kui klassid on õiguslikel põhjustel tühjad, tuleks nad eemaldada, sõltumata kahte kõrgemasse klassi kuuluvate toodete osakaalust.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Tootjad reageerivad energiamärgisele üha energiatõhusamate toodete väljatöötamisega. Sellise tehnoloogilise arengu tagajärjel kuuluvad tooted enamjaolt energiamärgise kõrgematesse klassidesse. Vajalikuks võib osutuda toodete täiendav eristamine, et tarbijatel oleks võimalik neid nõuetekohaselt võrrelda, millega kaasneb vajadus muuta märgiste klassifikatsiooni. Selline klassifikatsiooni muutmine võiks toimuda ligikaudu iga kümne aasta tagant, võttes arvesse vajadust mitte panna tootjatele liigset koormust. Seepärast tuleks käesolevas määruses sätestada klassifikatsiooni muutmise üksikasjalik kord, et tagada tarnijatele ja edasimüüjatele maksimaalne õiguskindlus. Värskelt muudetud klassifikatsiooniga märgise puhul peaksid kõrgemad klassid jääma tühjaks, et õhutada tehnoloogilist arengut ning võimaldada üha tõhusamate toodete väljatöötamist ja tunnustamist. Märgise klassifikatsiooni muutmise korral tuleks tarbijate eksitamise vältimiseks asendada lühikese aja jooksul kõik energiamärgised.

(11) Tootjad reageerivad energiamärgisele üha energiatõhusamate toodete väljatöötamisega. Sellise tehnoloogilise arengu tagajärjel kuuluvad tooted enamjaolt energiamärgise kõrgematesse klassidesse. Vajalikuks võib osutuda toodete täiendav eristamine, et tarbijatel oleks võimalik neid nõuetekohaselt võrrelda, millega kaasneb vajadus muuta märgiste klassifikatsiooni. Klassifikatsiooni muutmise sagedus sõltub sellest, kas kahes kõrgemas klassis on liiga palju tooteid, milline olukord kahandab tarbijate valikuvõimalusi ega stimuleeri energiatõhusamate toodete väljatöötamist, kusjuures tuleb arvestada ka vajadusega mitte panna tootjatele liigset koormust. Seepärast tuleks käesolevas määruses sätestada klassifikatsiooni muutmise üksikasjalik kord, et tagada tarnijatele ja edasimüüjatele maksimaalne õiguskindlus. Värskelt muudetud klassifikatsiooniga märgise puhul peaksid kõrgemad klassid jääma tühjaks, et õhutada tehnoloogilist arengut ning võimaldada üha tõhusamate toodete väljatöötamist ja tunnustamist. Märgise klassifikatsiooni muutmise korral tuleks tarbijate eksitamise vältimiseks asendada lühikese aja jooksul kõik energiamärgised.

Selgitus

Energiatõhususe märgise klassifikatsiooni muutmise vajadus tuleneb eelkõige klasside A ja B ületäitumisest, mille tõttu vähenevad tarbijate valikuvõimalused ja stiimulid energiatõhusamate toodete väljatöötamiseks. Kuna eri tooterühmade energiatõhusus kasvab erineva kiirusega, võib kavandatud 10-aastane ajavahemik olla tooterühmast sõltuvalt kas liiga pikk või liialt lühike. Tagamaks, et märgise muutmisest tingitud koormus jääks mõistlikkuse piiridesse ja tarbijatele jääks küllalt valikuvõimalusi, ei tuleks kaht kõrgemat, A ja B klassi täielikult tühjendada, kuid neisse liigitatavate toodete arvu tuleks piirata.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Ette tuleb näha selge ja proportsionaalne kohustuste jagunemine, mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja turustusprotsessis. Ettevõtjad peaksid vastutama nõuetele vastavuse eest kooskõlas oma vastava rolliga tarneahelas ning võtma asjakohaseid meetmeid selle tagamiseks, et nad teevad turul kättesaadavaks üksnes sellised tooted, mis vastavad käesolevale määrusele ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidele.

(13) Ette tuleb näha selge ja proportsionaalne kohustuste jagunemine, mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja turustusprotsessis. Ettevõtjad peaksid vastutama nõuetele vastavuse eest kooskõlas oma vastava rolliga tarneahelas ning võtma asjakohaseid meetmeid selle tagamiseks, et nad teevad turul kättesaadavaks üksnes sellised tooted, mis vastavad käesolevale määrusele ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidele. Järelevalveasutused peaksid kohapeal kontrollima energiamõjuga toodete vastavust käesoleva direktiivi nõuetele.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Õiguskindluse tagamiseks on vaja selgitada, et energiamõjuga toodete suhtes kohaldatakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/200821 sätestatud eeskirju liidu turu järelevalve ja liidu turule sisenevate toodete kontrolli kohta. Kaupade vaba liikumise põhimõtet arvesse võttes on äärmiselt oluline, et liikmesriikide turujärelevalveasutused teeksid omavahel tõhusat koostööd. Komisjon peaks sellist energiamärgistuse alast koostööd tugevdama omapoolse toetusega.

(15) Õiguskindluse tagamiseks on vaja selgitada, et energiamõjuga toodete suhtes kohaldatakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/200821 sätestatud eeskirju liidu turu järelevalve ja liidu turule sisenevate toodete kontrolli kohta. Kaupade vaba liikumise põhimõtet arvesse võttes on äärmiselt oluline, et liikmesriikide turujärelevalveasutused teeksid omavahel tõhusat koostööd, vahetades pidevalt teavet, eelkõige toodete nõuetelevastavuse hindamise tulemuste ja teatavate toodete turule laskmise või turult kõrvaldamise kohta. Komisjon peaks sellist energiamärgistuse alast koostööd tugevdama omapoolse toetusega.

__________________

__________________

21 ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.

21 ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Nõuetele vastavuse kontrollimise hõlbustamiseks ning tootepõhiste märgiste ja tootekirjelduste läbivaatamisega seotud reguleerimisprotsessi jaoks ajakohaste turuandmete esitamiseks peaksid tarnijad sisestama oma toote nõuetele vastavust käsitleva teabe komisjoni loodud elektroonilisse andmebaasi. Kõnealune teave tuleks teha avalikult kättesaadavaks, et pakkuda tarbijatele teavet ja edasimüüjatele alternatiivseid võimalusi märgiseid kätte saada. Turujärelevalveasutustel peaks olema juurdepääs andmebaasis sisalduvale teabele.

(16) Ilma et see piiraks liikmesriikide turujärelevalve kohustusi, peaksid tarnijad nõuetele vastavuse kontrollimise hõlbustamiseks ning tootepõhiste märgiste ja tootekirjelduste läbivaatamisega seotud reguleerimisprotsessi jaoks ajakohaste turuandmete esitamiseks sisestama nõutava toote nõuetele vastavust käsitleva teabe elektrooniliselt komisjoni loodud ja hallatavasse andmebaasi. Kõnealune teave tuleks teha avalikult kättesaadavaks, sealhulgas elektrooniliste rakenduste ja muu infotehnoloogia abil, et pakkuda tarbijatele vajalikku teavet ja edasimüüjatele alternatiivseid võimalusi märgiseid kätte saada. Turujärelevalveasutustel peaks olema juurdepääs andmebaasis sisalduvale teabele.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Käesoleva määruse kohaste tootepõhiste nõuetega hõlmatud toodete energiatarbimise mõõtmiseks ja nendega seotud muu teabe saamiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid meetodeid, milles võetakse arvesse üldtunnustatud ajakohaseid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid. Liidu tasandil ühtlustatud standardid parandavad siseturu toimimist. Kui tootepõhiste nõuete kohaldamise ajaks ei ole standardeid avaldatud, peaks komisjon avaldama Euroopa Liidu Teatajas asjaomaste tootepõhiste nõuetega seotud üleminekumeetmed ja arvutusmeetodid. Kui viide sellisele standardile on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, tuleks selle täitmise korral eeldada vastavust ka käesoleva määruse alusel vastu võetud asjaomaste tootepõhiste nõuetega seotud mõõtmismeetoditele.

(19) Käesoleva määruse kohaste tootepõhiste nõuetega hõlmatud toodete energiatarbimise mõõtmiseks ja nendega seotud muu teabe saamiseks tuleks kooskõlas ühtlustatud standarditega kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid meetodeid, mille juures võetakse arvesse üldtunnustatud ajakohaseid mõõtmis- ja arvutusviise. Kõnealused meetodid peaksid olema võimalikult lähedased tegelikele kasutustingimustele, nii et tarbijad saaksid märgistel edastatud teabega suhestuda ja seda usaldada. Lisaks peaksid nad olema selged ja töökindlad, et vältida tahtlikku ja tahtmatut nende kasutamisest hoidumist. Liidu tasandil ühtlustatud standardid parandavad siseturu toimimist. Kui tootepõhiste nõuete kohaldamise ajaks ei ole standardeid avaldatud, peaks komisjon avaldama Euroopa Liidu Teatajas asjaomaste tootepõhiste nõuetega seotud üleminekumeetmed ja arvutusmeetodid. Kui viide sellisele standardile on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, tuleks selle täitmise korral eeldada vastavust ka käesoleva määruse alusel vastu võetud asjaomaste tootepõhiste nõuetega seotud mõõtmismeetoditele.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a) Järelevalveasutused peaksid kontrollima toodete vastavust käesoleva määruse nõuetele ning eelkõige tootestandardite väljaarvutamise ja mõõtmise ühtlustatud eeskirjadele. Sellist kontrolli tuleks teostada toodete tegelikele kasutustingimustele vastavates tingimustes. Katsetulemusi moonutavate konstruktsioonielementide kasutamine peaks olema selgesõnaliselt keelatud.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks koostama tööplaani konkreetsete toodete märgiste läbivaatamiseks koos esialgse loeteluga täiendavatest energiamõjuga toodetest, mille puhul võiks kehtestada energiamärgise. Tööplaani rakendamise lähtepunktiks peaks olema asjaomaste tooterühmade tehniline, keskkonnaalane ja majanduslik analüüs. Analüüsi käigus tuleks kooskõlas eesmärgiga edendada ringmajandust käsitleda ka lisateavet, sh millised ja kui kulukad on võimalused teavitada tarbijaid energiamõjuga toote omadustest, sh selle absoluutne energiatarbimine, vastupidavus või keskkonnatoime. Selline lisateave peaks muutma märgise tarbija jaoks mõistetavamaks ja tõhusamaks ega tohiks tarbijale kaasa tuua halba mõju.

(20) Komisjon peaks koostama tööplaani konkreetsete toodete märgiste läbivaatamiseks koos esialgse loeteluga täiendavatest energiamõjuga toodetest, mille puhul võiks kehtestada energiamärgise. Tööplaani rakendamise lähtepunktiks peaks olema asjaomaste tooterühmade tehniline, keskkonnaalane ja majanduslik analüüs. Analüüsi käigus tuleks kooskõlas eesmärgiga edendada ringmajandust käsitleda ka lisateavet, sh millised ja kui kulukad on võimalused teavitada tarbijaid energiamõjuga toote omadustest, sh selle energiatarbimine, vastupidavus või keskkonnatoime. Selline lisateave peaks muutma märgise tarbija jaoks mõistetavamaks ja tõhusamaks ega tohiks tarbijale kaasa tuua halba mõju.

Selgitus

Absoluutse energiatarbimise mõiste on ebaselge ning toob kaasa laialivalguvad arutelud toote olelusringi ja ökoloogilise jalajälje üle, mis muudab otsustusprotsessi palju keerulisemaks.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a) Ökodisain on andnud olulisi tulemusi toodete energiatõhususe ja -tarbimise parandamise seisukohast, vähendades seega kodumajapidamiste energiatarbimist, energiale tehtavaid kulutusi ja kasvuhoonegaaside heidet. Seepärast tuleb laiendada kõnealuste õigusaktidega hõlmatud toodete loetelu ning võimalikult kiiresti lisada kohustuslikele tootedisaini nõuetele kõik ressursitõhususe näitajad, kehtestades horisontaalsed nõuded, muuhulgas toodete vastupidavuse, parandatavuse, korduvkasutatavuse ja ringlussevõetavuse osas.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega sätestatakse raamistik energiamõjuga toodete kasutusetapi energia- ja muude ressursside tarbimise näitamiseks märgisel ja ühtses tootekirjelduses ning energiamõjuga toodete kohta lisateabe esitamiseks, et võimaldada tarbijatel valida energiatõhusamaid tooteid.

1. Käesoleva määrusega sätestatakse raamistik energiamõjuga toodete kasutusetapi energia- ja muude ressursside tarbimise näitamiseks märgisel ja ühtses tootekirjelduses ning energiamõjuga toodete kohta täiendava keskkonna- ja tulemusteabe esitamiseks, et võimaldada tarbijatel valida energiatõhusamaid ja säästvamaid tooteid.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste toodete suhtes:

2. Käesolevat määrust kohaldatakse energiamõjuga toodete suhtes, mida kavatsetakse liidu turule lasta või liidus kasutusele võtta. Seda ei kohaldata järgneva suhtes:

Selgitus

Vaja on kohaldamisala positiivset määratlust.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 11

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) „energiamõjuga toode” – mis tahes toode, süsteem või teenus, mille kasutamine mõjutab energiatarbimist ning mis liidus turule lastakse ja kasutusele võetakse, sealhulgas osad, mis on ette nähtud turulelastavatesse ja kasutuselevõetavatesse energiamõjuga toodetesse paigaldamiseks;

(11) „energiamõjuga toode“ – mis tahes toode, süsteem või teenus, mille kasutamine mõjutab energiatarbimist ning mis liidus turule lastakse või kasutusele võetakse, sealhulgas osad, mis on ette nähtud tarbijatele mõeldud üksikosadena turulelastavatesse ja/või kasutuselevõetavatesse energiamõjuga toodetesse paigaldamiseks ja mille keskkonnatoimet saab sõltumatult hinnata;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) „energiatarbimine“ – toote poolt tema funktsiooni täitmisel tarbitava energia kogus tootmistsükli, aasta või toote eluea kestel, mida mõõdetakse tehnoloogiliselt neutraalsel ja antud tooterühma piires võrreldaval viisil;

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b) „tooterühm“ – sama funktsiooni täitvate energiamõjuga toodete kogum ning mitmeotstarbeliste energiamõjuga toodete puhul sama põhifunktsiooniga või samade põhifunktsioonide kogumiga tooted;

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) „märgis” – graafiline diagramm, sealhulgas klassifikatsioon, mille puhul kasutatakse energiatarbimise näitamiseks tähti A–G seitsmes eri värvitoonis alates tumerohelisest kuni punaseni;

(13) „märgis” – toodete võrdlemist võimaldav trükitud või elektroonilisel kujul esitatav graafiline diagramm, sealhulgas toote energiatarbimist näitav klassifikatsioon;

Selgitus

Selguse huvides ei peaks mõiste hõlmama nõudeid. Seepärast on parem kasutada üldmõistet, mis ei ole ettepaneku teiste artiklitega vastuolus. Märgise kirjeldus tuleks esitada märgist analüüsivas artiklis 12. Tarnijatel peaks olema võimalik esitada märgised ja tootekirjeldused nende enda valitud kujul. Elektroonilised ja veebipõhised vahendid levivad üha laialdasemalt. Tulevikuski kasutatavas raamtekstis tuleks mõelda elektroonilise kuju kasutamisele. Tootjad kasutavad toodete turule laskmiseks mitmesuguseid erinevaid turustuskanaleid ja erinevad märgise esitamise võimalused peaksid olema sellega kooskõlas.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) „tootekirjeldus” – tootega seotud teavet sisaldav standardtabel;

(17) „tootekirjeldus” – tootega seotud teavet sisaldav standardtabel trükitud või elektroonilisel kujul;

Selgitus

Tarnijatel peaks olema võimalik esitada märgised ja tootekirjeldused nende enda valitud kujul. Elektroonilised ja veebipõhised vahendid levivad üha laialdasemalt. Tulevikuski kasutatavas raamtekstis tuleks mõelda elektroonilise kuju kasutamisele. Tootjad kasutavad toodete turule laskmiseks mitmesuguseid erinevaid turustuskanaleid ja erinevad märgise esitamise võimalused peaksid olema sellega kooskõlas.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 18

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) „klassifikatsiooni muutmine” – konkreetse toote märgisel teatava energiaklassi saavutamise nõuete regulaarne rangemaks muutmine, mis olemasolevate märgiste puhul võib tähendada teatavate energiaklasside kustutamist;

(18) „klassifikatsiooni muutmine” – energiatõhususe ja märgisel näidatava tooteklassi vahelise seose muutmine konkreetse toote märgisel, mida tehakse teatava energiaklassi saavutamise nõuete rangemaks muutmise eesmärgil;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 20

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) „lisateave” – teave energiamõjuga toote funktsionaalse toimimise ja keskkonnatoime kohta, nt toote absoluutne energiatarbimine või vastupidavus; see teave põhineb andmetel, mida on turujärelevalveasutustel võimalik mõõta, mis on ühemõtteline ja millel puudub märkimisväärne halb mõju märgise mõistetavusele ja tõhususele tarbija jaoks.

(20) „lisateave“ – teave energiamõjuga toote funktsionaalse toimimise, keskkonnatoime ja ressursitõhususe kohta, nt toote absoluutne energiatarbimine, vastupidavus, oodatav eluiga, remonditavus või ringlussevõetud materjali sisaldus; see teave põhineb andmetel, mida on turujärelevalveasutustel võimalik mõõta, mis on ühemõtteline ja millel puudub märkimisväärne halb mõju märgise mõistetavusele ja tõhususele tarbija jaoks.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 20 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a) „energiatõhusus“ – tulemuse, teenuse, kauba või energiaväljundi suhe energiasisendisse;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) tagama, et turule lastud toodete kohta esitatakse tasuta täpsed märgised ja tootekirjeldused kooskõlas käesoleva määruse ja asjaomaste delegeeritud õigusaktidega;

(a) tagama, et turule lastud toodete kohta esitatakse trükitud või elektroonilisel kujul tasuta täpsed märgised ja tootekirjeldused kooskõlas käesoleva määruse ja asjaomaste delegeeritud õigusaktidega;

Selgitus

Artikli 3 lõikes 1 tuleks selgitada märgise ja tootekirjelduse esitusviisi. Märgis tuleks tootele lisada nii nagu praegugi, kuid on võimalik, et kõigi sidusrühmade nõusoleku korral nähakse edaspidi delegeeritud õigusaktidega ette elektroonilised lahendused. Eesmärk on tagada raamdokumendi kehtivus ka tulevikus. Kehtivates tootekirjeldusi käsitlevates õigusaktides esineb õiguslik segadus nende vormistamise küsimuses. Erinevalt märgistest on nende puhul ilmselt oluline ka keel, mistõttu teeme ettepaneku esitada need lõpptarbijale kataloogide, veebisaitide või muude sobivate abivahendite kaudu. Mõningate tooterühmade (nt õhukonditsioneerid, soojuspumbad) puhul võivad n-ö kaasapandud märgised tarbijat eksitada, kuna toote energiaklass muutub vastavalt tema koostisosade kombinatsioonile ja tootjal on raske ette näha, millise koostu jaemüüjad välja panevad või tarbijad endale paigaldada lasevad. Selliste tooterühmade tarnijatel tuleks lubada esitada märgised muul kui tootele kaasa pandud kujul ning sellega tagada, et edasimüüjad ja lõppkokkuvõttes tarbijad saaksid endale lõpuks tegelikkusele vastavad märgised.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt aa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a) selliste tooterühmade puhul, kus toode koosneb mitmest osast või komponendist ja energiatõhusus sõltub nende osade kombinatsioonist, tegema täpsed märgised edasimüüjatele tasuta kättesaadavaks toote esitlemisel, ilma et see piiraks tarnija valikuvõimalusi märgise esitusviisi osas;

Selgitus

Artikli 3 lõikes 1 tuleks selgitada märgise ja tootekirjelduse esitusviisi. Märgis tuleks tootele lisada nii nagu praegugi, kuid on võimalik, et kõigi sidusrühmade nõusoleku korral nähakse edaspidi delegeeritud õigusaktidega ette elektroonilised lahendused. Eesmärk on tagada raamdokumendi kehtivus ka tulevikus. Kehtivates tootekirjeldusi käsitlevates õigusaktides esineb õiguslik segadus nende vormistamise küsimuses. Erinevalt märgistest on siin ilmselt oluline ka keel, mistõttu teeme ettepaneku esitada need lõpptarbijale kataloogide, veebisaitide või muude sobivate abivahendite kaudu. Mõningate tooterühmade (nt õhukonditsioneerid, soojuspumbad) puhul võivad n-ö kaasapandud märgised tarbijat eksitada, kuna toote energiaklass muutub vastavalt tema koostisosade kombinatsioonile ja tootjal on raske ette näha, millise koostu jaemüüjad välja panevad või tarbijad endale paigaldada lasevad. Selliste tooterühmade tarnijatel tuleks lubada esitada märgised muul kui tootele kaasa pandud kujul ning sellega tagada, et edasimüüjad ja lõppkokkuvõttes tarbijad saaksid endale lõpuks tegelikkusele vastavad märgised.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) esitama edasimüüjate taotluse korral märgised kiiresti ja tasuta;

(b) esitama edasimüüjate taotluse korral märgised kiiresti ja tasuta ning kooskõlas asjaomaste delegeeritud õigusaktidega, milles võidakse täpsustada, millisel kujul (trükitud või elektrooniline) märgised esitatakse, võttes seejuures arvesse ka edasimüüjate vajadusi;

Selgitus

Artikli 3 lõikes 1 tuleks selgitada märgise ja tootekirjelduse esitusviisi. Märgise esitamist võib nõuda trükitud kujul nagu praegu, kuid edaspidi võivad osutuda praktilisemaks elektroonilised vahendid, mis posti teel saadetud trükimaterjalidega võrreldes võivad paremini vastata edasimüüja vajadustele. Kui edasimüüjad sellega nõustuvad, võib delegeeritud õigusaktidega kehtestada elektroonilise lahenduse. Eesmärk on tagada raamdokumendi kehtivus ka tulevikus.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) esitama edasimüüjale tasuta asjaomaste delegeeritud õigusaktidega kooskõlas oleva tootekirjelduse trükitud või elektroonilisel kujul, ilma et ilma et see piiraks tarnija valikuvõimalusi tootekirjelduse esitusviisi osas;

Selgitus

Artikli 3 lõike 1 punktis b a selgitatakse, kuidas tootekirjeldus tuleb esitada. Kehtivates tootekirjeldusi käsitlevates õigusaktides esineb õiguslik segadus nende vormistamise küsimuses. Erinevalt märgistest on siin ilmselt oluline ka keel, mistõttu teeme ettepaneku esitada tootekirjeldused lõpptarbijale kataloogide, veebisaitide või muude sobivate abivahendite kaudu.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a) mitte laskma turule tooteid, mis on konstrueeritud selliselt, et katsetamise käigus muutub automaatselt toote mis tahes tulemusnäitaja, eesmärgiga saavutada soodsam näit rakendusaktis nimetatud või tootele lisatud dokumentides sisalduva mis tahes parameetri osas;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c b) hoiduma tarkvarauuenduste abil, käsitsi, kaugjuhtimise teel, automaatsete või kohustuslike uuenduste kaudu tegemast selliseid muudatusi, mis muudaksid toote jõudlust ja seeläbi suurendaksid tema eluea kestel energiatarbimist kas siis kasutusfaasis või selle järgsel ooterežiimil;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) sisestama enne tootemudeli turule laskmist artikli 8 kohaselt loodud toodete andmebaasi I lisas üksikasjalikult kirjeldatud teabe.

(d) sisestama enne tootemudeli ühikute turule laskmist vahetult artikli 8 kohaselt loodud toodete andmebaasi I lisas üksikasjalikult kirjeldatud teabe, või esitama selle teabe standardsel elektroonilisel kujul komisjonile.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) esitlema delegeeritud õigusaktiga hõlmatud toote kohta tarnijalt saadud või muul viisil kättesaadavaks tehtud märgist nähtaval viisil;

(a) esitlema delegeeritud õigusaktiga hõlmatud toote kohta tarnijalt saadud või muul viisil kättesaadavaks tehtud märgist nähtaval viisil seadmel või selle vahetus läheduses;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) kui neil märgis või muudetud klassifikatsiooniga märgis puudub:

(b) kui neil märgis või muudetud klassifikatsiooniga märgis puudub, ilma et see piiraks tarnijate kohustust esitada neile märgis kiiresti ja tasuta:

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii) trükkima märgise välja artikli 8 kohaselt loodud toodete andmebaasist, kui see funktsioon on kõnealuse toote puhul kättesaadav, või

ii) trükkima märgise välja või selle alla laadima elektroonilisel ekraanil esitamiseks artikli 8 kohaselt loodud toodete andmebaasist, kui see funktsioon on kõnealuse toote puhul kättesaadav, või

Selgitus

Märgiste elektroonilisel ekraanil esitamine kauplustes tähendab lihtsustamist ning on käesoleva seadusandliku meetme põhijooneks.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii) trükkima märgise või muudetud klassifikatsiooniga märgise välja tarnija veebisaidilt, kui see funktsioon on kõnealuse toote puhul kättesaadav;

iii) märgise välja trükkima või alla laadima elektroonilisel ekraanil esitamiseks elektroonilist taaskasutamist võimaldaval kujul tarnija veebisaidilt, kui see funktsioon on kõnealuse toote puhul kättesaadav;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed selle tagamiseks, et tarnijad ja edasimüüjad täidavad käesolevast määrusest ja asjaomastest delegeeritud õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja nõudeid.

2. Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed selle tagamiseks, et tarnijad ja edasimüüjad täidavad käesolevast määrusest ja asjaomastest delegeeritud õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja nõudeid. Kõigi liikmesriikide turujärelevalveasutused peavad tagama, näiteks juhuvaliku teel kontrollimisega, et liidu turul müüdavad tooted vastavad märgitud energiaklassi nõuetele.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriigid teevad käesoleva määrusega hõlmatud ja delegeeritud õigusaktis täpsustatud energiamõjuga toote puhul mis tahes soodustusi, on need suunatud kohaldatavas delegeeritud õigusaktis sätestatud kõrgeimale energiatõhususklassile.

3. Kui liikmesriigid teevad käesoleva määrusega hõlmatud ja delegeeritud õigusaktis täpsustatud energiamõjuga toote puhul mis tahes soodustusi, on need soodustused suunatud kohaldatavas delegeeritud õigusaktis sätestatud kõrgeimatele energiatõhususklassidele, kus antud tooted esinevad.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste ja nõuete täitmise tagamise mehhanismide kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse või sellekohaste delegeeritud õigusaktide sätete rikkumise eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teevad kõnealused sätted komisjonile teatavaks käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevaks ja teatavad viivitamata kõikidest hilisematest muudatustest, mis neid sätteid mõjutavad.

5. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste ja nõuete täitmise tagamise mehhanismide kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse või sellekohaste delegeeritud õigusaktide sätete rikkumise eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning nullima nõuete eiramisest saadava majandusliku eelise. Liikmesriigid teevad kõnealused sätted komisjonile teatavaks käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevaks ja teatavad viivitamata kõikidest hilisematest muudatustest, mis neid sätteid mõjutavad.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Komisjon võib sõltumatult katsetada toodete energiatõhusust ja kontrollida nende vastavust nõuetele. Komisjon võib lasta kõnealuse tegevuse teostada kolmandal isikul.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Liikmesriikide järelevalveasutused teostavad energiamärgist omavate energiamõjuga toodete pistelist kontrolli, mida tehakse regulaarselt iga tooterühma kohta harmoneeritud standardite alusel, et hinnata nende vastavust käesoleva määruse ja sellest tulenevate delegeeritud õigusaktide nõuetele. Lisaks peavad liikmesriikide järelevalveasutused pistelise kontrolli teel välja selgitama, kas kõik käesolevas määruses osutatud energiamõjuga tooted on tõepoolest artikli 8 alusel loodud andmebaasis registreeritud.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Komisjon võtab artikli 13 kohaselt vastu delegeeritud õigusaktid eeskirjade kehtestamiseks, millega püütakse riiklike turujärelevalveasutuste teostatavaid kontrollkatseid liidu tasandil ühtlustada, kehtestades nende läbiviimise korra ja ajakava. Katsed peavad kajastama asjaomaste toodete tegelikke kasutustingimusi.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c. Sellised toodete konstruktsioonelemendid, mille abil püütakse katsetulemusi muuta ja nõnda turujärelevalveasutusi petta, on selgesõnaliselt keelatud.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui turujärelevalveasutused on seisukohal, et mittevastavus ei piirdu üksnes nende riigi territooriumiga, teavitavad nad komisjoni ja teisi liikmesriike hindamise tulemustest ja meetmetest, mille võtmist nad tarnijatelt nõudsid.

3. Kui turujärelevalveasutused leiavad, et nõudeid on rikutud, teavitavad nad komisjoni ja teisi liikmesriike hindamise tulemustest ja meetmetest, mille võtmist nad tarnijatelt nõudsid, ning laadivad vastava teabe üles toodete andmebaasi.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10. Kui lõigetes 4 ja 5 sätestatud menetluse käigus esitatakse liikmesriigi võetud meetmele vastuväiteid või kui komisjon leiab, et riiklik meede on liidu õigusaktidega vastuolus, alustab komisjon viivitamata konsulteerimist liikmesriikidega ja tarnijaga ning hindab riiklikku meedet. Nimetatud hindamise tulemuste põhjal otsustab komisjon, kas riiklik meede on põhjendatud või mitte.

10. Kui lõigetes 4 ja 5 sätestatud menetluse käigus esitatakse liikmesriigi võetud meetmele vastuväiteid või kui komisjon leiab, et riiklik meede on liidu õigusaktidega vastuolus, hindab komisjon viivitamatult riiklikku meedet. Nimetatud hindamise tulemuste põhjal otsustab komisjon, kas riiklik meede on põhjendatud või mitte, ja võib teha otsuse sobiva alternatiivse meetme võtmiseks.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon võib artiklite 12 ja 13 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega kehtestada märgiseid või muuta olemasolevate märgiste klassifikatsiooni.

1. Komisjon võib artiklite 12 ja 13 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega kehtestada märgiseid või muuta olemasolevate märgiste klassifikatsiooni.

 

Märgised kujundatakse selliselt, et toote absoluutne tulemuslikkus (energiatarbimine) ja suhteline tulemuslikkus (energiatõhusus, võttes arvesse tootemudeli selliseid asjakohaseid näitajaid nagu suurus, maht ja/või lisaseadmed) väljenduksid energiaklassi määramise arvutustes. Lisaks energiaklassile esitatakse tsükli, aasta, eluea või tootekategooria jaoks kõige asjakohasema mis tahes perioodi energiatarbimine.

 

Lisaks märgisele ja tootekirjeldusele tuleb käsitleda energiaga mitteseotud küsimusi, mille hulka kuluvad näiteks:

 

– müratase;

 

– lõppkasutajale pakutav garantiiaeg ja toote vastupidavus;

 

– varuosade kättesaadavus ja remonditeave;

 

– keemiline koostis (nagu nõutakse REACHi artiklis 33, mis käsitleb õigust teada);

 

– tootega seotud „arukad“ aspektid.

 

Märgis peab sisaldama QR-koodi või muud digitaalset teavet, mis võimaldab internetipõhiseid tehnoloogiaid kõige paremini ära kasutada.

 

Märgis peab olema tehnoloogianeutraalne ning võimaldama võrrelda kõiki samasuguseid teenuseid pakkuvaid seadmeid sõltumata kasutatud tehnoloogiast või energiakandjast. Funktsionaalselt võrdväärsete toodete jaoks on ainult üks märgis ja märgistamise kohustuse osas erandeid ei tehta. Energiamärgise tarvis toodete tulemuslikkuse ja energiaklassi hindamisel erinevaid energiakandjaid võrreldes tuleks lähtuda primaarenergiast, tuginedes ELi keskmisele energia muundamise kasutegurile (primaarenergia tegur).

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon tagab, et märgise kehtestamise või selle klassifikatsiooni muutmise korral sätestatakse nõuded sellisel viisil, et eeldatavasti ei kuulu ükski toode märgise kehtestamise ajal energiaklassi A või B ning et hinnanguliselt kuulub enamik mudeleid kõnealustesse klassidesse mitte varem kui kümne aasta pärast.

3. Komisjon tagab, et märgise kehtestamise või selle klassifikatsiooni muutmise korral sätestatakse nõuded selliselt, et märgise kehtestamise ajal ei tohiks ükski toode kuuluda energiaklassi A. Erandjuhtudel, kui prognoositakse tehnoloogia kiiremat arengut, tuleks nõuded kehtestada nii, et ükski toode ei kuuluks märgise kehtestamise või selle klassifikatsiooni muutmise ajal energiaklassi A või B.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Märgiste klassifikatsiooni muudetakse regulaarselt.

4. Komisjon korraldab klassifikatsiooni muutmiseks selle läbivaatamise, kui ta leiab, et:

 

a) 25% liidu turul müüdavatest toodetest kuulub kõrgeimasse energiaklassi A; või

 

b) 45 % liidu turul müüdavatest toodetest kuulub energiaklassidesse A ja B.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) edasimüüjad asendavad esitletavatel toodetel olevad märgised (sealhulgas internetis) muudetud klassifikatsiooniga märgistega ühe nädala jooksul pärast asjaomases delegeeritud õigusaktis selleks ette nähtud kuupäeva. Edasimüüjad ei esitle muudetud klassifikatsiooniga märgiseid enne seda kuupäeva.

(b) edasimüüjad asendavad esitletavatel toodetel olevad märgised (sealhulgas internetis) muudetud klassifikatsiooniga märgistega ühe kuu jooksul pärast asjaomases delegeeritud õigusaktis selleks ette nähtud kuupäeva. Edasimüüjad ei esitle muudetud klassifikatsiooniga märgiseid enne seda kuupäeva;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) muudetud klassifikatsiooniga märgise kujundus peab vana märgise kujundusest selgelt erinema ning komisjonil tuleb tagada, et liikmesriigid korraldaksid artikli 4 lõikes 4 osutatud teavituskampaania.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva kooskõlas direktiivi 2010/30/EL artikliga 10 vastu võetud delegeeritud õigusaktidega kehtestatud märgiseid käsitatakse käesoleva määruse kohaldamisel märgistena. Komisjon vaatab kõnealused märgised läbi viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast, eesmärgiga muuta nende klassifikatsiooni.

6. Enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva kooskõlas direktiivi 2010/30/EL artikliga 10 vastu võetud delegeeritud õigusaktidega kehtestatud märgised liigitatakse ümber klassidesse A–G, mis hakkavad kehtima hiljemalt viis aastat pärast asjaomase delegeeritud õigusakti jõustumist või alates ... [käesoleva määruse kohaldamise kuupäev], olenevalt sellest, kumb neist on varasem; eesmärk on piirata eri märgiste üheaegse kasutamise aega, et mitte tarbijaid segadusse ajada.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik -1 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Tarnijad sisestavad nõutava teabe otse toodete andmebaasi või esitavad selle standardsel elektroonilisel kujul komisjonile. Tarnijad tõendavad andmebaasis oleva tooteinfo õigsust.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon loob toodete andmebaasi, mis sisaldab I lisas osutatud teavet, ja haldab seda. I lisa punktis 1 loetletud teave tehakse avalikult kättesaadavaks.

Komisjon loob toodete andmebaasi, mis sisaldab I lisas osutatud teavet, ja haldab seda. I lisa punktis 1 loetletud teave tehakse avalikult kättesaadavaks. I lisa punktis 2 loetletud teave on kättesaadav ainult komisjonile ja riiklikele turujärelevalveasutustele, kes tagavad selle konfidentsiaalsuse.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui selliseid harmoneeritud standardeid kohaldatakse toote vastavushindamise käigus, loetakse toode delegeeritud õigusaktis sisalduvatele asjakohastele mõõtmis- ja arvutusnõuetele vastavaks.

Kui selliseid harmoneeritud standardeid kohaldatakse toote vastavushindamise käigus, loetakse toode delegeeritud õigusaktis sisalduvatele asjakohastele mõõtmis- ja arvutusnõuetele vastavaks. Turujärelevalveasutus kontrollib toote nõuetelevastavust.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon tagab, et harmoneeritud standardid kajastavad kõiki toote tulemusnäitajaid mõjutavaid režiime, funktsioone ja muutujaid.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui see on asjakohane, testib komisjon enne delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist konkreetsete tooterühmade märgiste kujundust ja sisu tarbijate seas eesmärgiga tagada, et nad märgistest selgelt aru saavad.

Enne delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist testib komisjon konkreetsete tooterühmade märgiste kujundust ja sisu tarbijate seas eesmärgiga tagada, et nad märgistest selgelt aru saavad.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) tegelikke kasutustingimusi kajastavad mõõtmis- ja arvutusmeetodid, et oleks võimalik täpselt hinnata toote energiatõhusust, seda osalt energiasisendi mõõtmisega tegelikkusele vastavates katsetingimustes ja vajaduse korral mõõtes aega, mis tootel kulus tulemuse või teenuse kujul väljundi andmiseks;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g) tehniliste dokumentide ja tootekirjelduse sisu ning vajaduse korral vorm ja muud üksikasjad;

(g) tehniliste dokumentide ja tootekirjelduse sisu ning vajaduse korral vorm ja muud üksikasjad, sealhulgas märgisel ja tootekirjelduses esitatava teabe saamiseks kasutatud valemid ja meetodid, mis vajaduse korral kajastavad erinevaid geograafilisi tingimusi ja võimalust, et kolmas osapool peab esitatud tulemusnäitajaid tõendama;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k) vastavushindamismenetlused ning mõõtmis- ja arvutusmeetodid, mida kasutatakse märgisel ja tootekirjelduses esitatava teabe kindlaksmääramiseks;

(k) vastavushindamismenetlused ning mõõtmis- ja arvutusmeetodid, mida kasutatakse märgisel ja tootekirjelduses esitatava teabe kindlaksmääramiseks tegelike kasutustingimuste põhjal;

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l) viide sellele, kas suuremate seadmete puhul nõutakse teatava energiaklassi saavutamiseks kõrgemat energiatõhususe taset;

(l) üksikasjad selle kohta, kuidas suuremate seadmete puhul nõutakse teatava energiaklassi saavutamiseks kõrgemat energiatõhususe taset;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon hindab käesoleva määruse kohaldamist hiljemalt kaheksa aasta möödumisel selle jõustumisest ning esitab aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Kõnealuses aruandes hinnatakse, kui tulemuslikult on käesolev määrus võimaldanud tarbijatel valida tõhusamaid tooteid, võttes arvesse selle mõju ettevõtjatele.

Hiljemalt ... [kaheksa aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamist ning esitab aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Kõnealuses aruandes hinnatakse, kui tulemuslikult on käesolev määrus võimaldanud tarbijatel valida tõhusamaid tooteid, võttes arvesse selle mõju ettevõtjatele, ning kuidas on määrus aidanud täita kasvuhoonegaaside heite vähendamise sihteesmärke.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – 1. osa – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a) teave toote vastupidavuse, remonditavuse ja ringlussevõetavuse ning selle kohta, kas toote remondiks vajalikud varuosad on turul saadaval;

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – 1. osa – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e b) lisateave.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Energiamärgistus

Viited

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

7.9.2015

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Aldo Patriciello

25.9.2015

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

17.2.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

63

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Marie-Christine Boutonnet


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Energiamärgistus

Viited

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

EP-le esitamise kuupäev

15.7.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

7.9.2015

ECON

7.9.2015

ENVI

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

 

JURI

7.9.2015

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

3.9.2015

ECON

10.9.2015

IMCO

22.9.2015

JURI

15.9.2015

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Dario Tamburrano

20.10.2015

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

1.12.2015

23.2.2016

7.4.2016

 

Vastuvõtmise kuupäev

14.6.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

63

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Rosa D’Amato, Cornelia Ernst, João Ferreira, Françoise Grossetête, Carlos Iturgaiz, Benedek Jávor, Svetoslav Hristov Malinov, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Daniela Aiuto, Reimer Böge, Lara Comi, Jakop Dalunde, Eleonora Evi, Jens Gieseke, Arne Lietz, Axel Voss

Esitamise kuupäev

21.6.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika