Menettely : 2015/0149(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0213/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0213/2016

Keskustelut :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Äänestysselitykset
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

MIETINTÖ     ***I
PDF 1072kWORD 681k
21.6.2016
PE 575.138v03-00 A8-0213/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Dario Tamburrano

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0341),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0189/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 20. tammikuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0213/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unioni on sitoutunut perustamaan energiaunionin ja tulevaisuuteen tähtäävän ilmastopolitiikan. Energiatehokkuus on olennainen osa vuoteen 2030 ulottuvia ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita, ja se vaikuttaa keskeisesti energiankysynnän hillintään.

(1)  Euroopan unioni on sitoutunut perustamaan energiaunionin ja tulevaisuuteen tähtäävän energia- ja ilmastopolitiikan. Energiatehokkuus on olennainen osa vuoteen 2030 ulottuvia ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita, ja se vaikuttaa keskeisesti energiankysynnän hillintään ja kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Koska energiatehokkuusmerkintä antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä tuotteiden energiankulutusta koskeviin tietoihin perustuvia valintoja, se edistää innovointia.

(2)  Energiatehokkuusmerkintä antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä tehokkaiden ja kestävien energiaan liittyvien tuotteiden tietoon perustuvia valintoja, mikä auttaa merkittävästi säästämään energiaa ja pienentämään energialaskuja edistäen samalla innovointia ja investointeja entistä energiatehokkaampien tuotteiden tuotantoon.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  On aiheellista korvata direktiivi 2010/30/EU asetuksella, jolla on sama soveltamisala mutta jossa muutetaan ja parannetaan joitakin direktiivin säännöksiä, jotta ne olisivat sisällöltään selkeämpiä ja ajan tasalla. Asetus on asianmukainen oikeudellinen väline, koska siinä asetetaan selkeät ja yksityiskohtaiset säännöt, jotka eivät anna jäsenvaltioille mahdollisuutta saattaa säännöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöään eri tavoin, minkä ansiosta asetuksella varmistetaan pidemmälle menevä yhdenmukaisuus koko unionissa. Sääntelykehyksellä, joka on yhdenmukaistettu unionin eikä jäsenvaltioiden tasolla, pienennetään valmistajille koituvia kustannuksia ja varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Koko unionin kattavalla yhdenmukaistamisella varmistetaan tavaroiden vapaa liikkuvuus koko sisämarkkinoilla.

(4)  On aiheellista korvata direktiivi 2010/30/EU asetuksella, jolla on sama soveltamisala mutta jossa muutetaan ja parannetaan joitakin direktiivin säännöksiä, jotta ne olisivat sisällöltään selkeämpiä ja ajan tasalla, kun otetaan huomioon, että viime vuosina tuotteiden energiatehokkuuden alalla on tapahtunut nopeaa teknologista kehitystä. Asetus on asianmukainen oikeudellinen väline, koska siinä asetetaan selkeät ja yksityiskohtaiset säännöt, jotka eivät anna jäsenvaltioille mahdollisuutta saattaa säännöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöään eri tavoin, minkä ansiosta asetuksella varmistetaan pidemmälle menevä yhdenmukaisuus koko unionissa. Sääntelykehyksellä, joka on yhdenmukaistettu unionin eikä jäsenvaltioiden tasolla, pienennetään valmistajille koko arvoketjussa koituvia kustannuksia ja varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Koko unionin kattavalla yhdenmukaistamisella varmistetaan tavaroiden vapaa liikkuvuus koko sisämarkkinoilla.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  On aiheellista jättää käytetyt tuotteet tämän asetuksen ulkopuolelle, jota sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, jotka on otettu käyttöön, ennen kuin ne asetetaan saataville markkinoille toisen tai uudemman kerran.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Koska henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen tarkoitettujen liikennevälineiden energiankulutusta säännellään suoraan tai välillisesti muussa unionin lainsäädännössä ja politiikassa, on asianmukaista jättää se edelleen tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tätä poikkeusta sovelletaan liikennevälineisiin, joiden moottori pysyy toiminnan aikana samassa paikassa, kuten hisseihin, liukuportaisiin ja hihnakuljettimiin.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Energiaan liittyvien tuotteiden energiatehokkuuden parantaminen kuluttajien tietoon perustuvien valintojen avulla hyödyttää yleisesti unionin taloutta, edistää innovointia ja auttaa saavuttamaan vuosiksi 2020 ja 2030 asetetut unionin energiatehokkuustavoitteet. Lisäksi se antaa kuluttajille mahdollisuuden säästää rahaa.

(7)  Energiaan liittyvien tuotteiden energiatehokkuuden parantaminen kuluttajien tietoon perustuvien valintojen ja yhteiskunnallisen tietoisuuden lisäämisen avulla hyödyttää yleisesti unionin taloutta, vähentää energian kysyntää ja säästää rahaa energialaskuissa. Se parantaa myös energiaturvallisuutta, kannustaa energiatehokkuutta koskevaan tutkimukseen, innovointiin ja sijoituksiin ja mahdollistaa kilpailuedun saamisen kaikkein energiatehokkaimpia tuotteita kehittäville ja valmistaville yrityksille. Se myös auttaa saavuttamaan vuosiksi 2020 ja 2030 asetetut unionin energiatehokkuustavoitteet sekä unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteet.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Lokakuun 23 ja 24 päivänä 2014 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä asetettiin tavoitteeksi, että energiatehokkuutta parannetaan EU:n tasolla vuoteen 2030 mennessä vähintään 27 prosenttia verrattuna energiankäytön kehityksestä laadittuihin ennusteisiin. Tätä tavoitetta tarkastellaan uudelleen viimeistään vuonna 2020 pitäen mielessä, että pyrkimyksenä on päästä EU:n tasolla 30 prosentin tavoitteeseen. Lisäksi Eurooppa-neuvosto asetti EU:n sitovaksi tavoitteeksi, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä ainakin 40 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja että päästökauppajärjestelmään kuulumattomilla aloilla päästöjä vähennetään 30 prosenttia.

Poistetaan.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jos asiakkaat saavat tarkkoja, asiaankuuluvia ja vertailukelpoisia tietoja energiaan liittyvien tuotteiden energiankulutuksesta, heidän on helpompi valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja muita keskeisiä voimavaroja käytön aikana. Pakollinen standardoitu merkki on tehokas tapa antaa mahdollisille asiakkaille vertailukelpoisia tietoja energiaan liittyvien tuotteiden energiankulutuksesta. Sitä olisi täydennettävä tuotetiedotteella. Merkin pitäisi olla helposti tunnistettavissa, yksinkertainen ja ytimekäs. Tätä varten merkin nykyinen tummanvihreästä punaiseen ulottuva asteikko olisi säilytettävä perustana, jota käytetään tiedotettaessa asiakkaille tuotteiden energiatehokkuudesta. Luokitus, jossa käytetään kirjaimia A–G, on osoittautunut asiakkaiden kannalta tehokkaimmaksi. Tapauksissa, joissa tuotteita ei voida enää jakaa luokkiin ”F” tai ”G” direktiivin 2009/125/EY mukaisten ekosuunnittelutoimenpiteiden vuoksi, näitä luokkia ei saisi näyttää merkissä. Poikkeustapauksissa tämä olisi ulotettava koskemaan myös luokkia ”D” ja ”E”, vaikka tällainen tilanne onkin epätodennäköinen, koska merkki skaalattaisiin uudelleen heti, kun valtaosa tuotemalleista sijoittuisi kahteen parhaimpaan luokkaan.

(9)  Jos asiakkaat saavat tarkkoja, asiaankuuluvia, todennettavia ja vertailukelpoisia tietoja energiaan liittyvien tuotteiden energiankulutuksesta, heidän on helpompi valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja muita keskeisiä voimavaroja käytön aikana tietyn energiatehokkuustason saavuttamiseksi, mikä vähentää koko elinkaaren kustannuksia. Pakollinen standardoitu merkki on tehokas tapa antaa mahdollisille asiakkaille vertailukelpoisia tietoja energiaan liittyvien tuotteiden energiatehokkuudesta ja absoluuttisesta energiankulutuksesta. Sitä olisi täydennettävä tuotetiedotteella, jota kutsutaan ”tuoteselosteeksi” direktiivin 2010/30/EU nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä ja joka voidaan asettaa saataville sähköisessä muodossa. Merkin pitäisi olla ytimekäs, sen olisi perustuttava asianmukaiseen mittaus- ja laskentamenetelmään ja sen olisi oltava helposti tunnistettava ja ymmärrettävä. Tätä varten merkin vakiintunut tummanvihreästä punaiseen ulottuva värivalikoima olisi säilytettävä perustana, jota käytetään tiedotettaessa asiakkaille tuotteiden energiatehokkuudesta. Tunnettu luokitus, jossa käytetään kirjaimia A–G, on osoittautunut asiakkaiden kannalta tehokkaimmaksi. Sen yhdenmukainen soveltaminen kaikissa tuoteryhmissä lisäisi avoimuutta ja ymmärrystä asiakkaiden keskuudessa. Mikäli tuotteita ei voi sisällyttää määrättyihin luokkiin direktiivissä 2009/125/EY tarkoitettujen ekologista suunnittelua koskevien toimien vuoksi, nämä luokat olisi joka tapauksessa ilmoitettava merkissä ja korostettava tunnistettavassa graafisessa muodossa, jotta kaikkia tuoteluokkia varten voidaan säilyttää yksi yhtenäinen A:sta G:hen ulottuva asteikko. Tässä yhteydessä olisi säilytettävä merkin tummanvihreästä punaiseen ulottuva asteikko olisi säilytettävä jäljellä olevia parempia luokkia varten ja sitä olisi sovellettava vain markkinoille saatettaviin uusiin tuoteyksiköihin.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Digitaaliteknologian edistysaskeleet tarjoavat vaihtoehtoisia tapoja toimittaa ja asettaa merkit esille sähköisessä muodossa, kuten internetissä, mutta myös sähköisillä näyttölaitteilla kaupoissa. Näiden edistysaskelten hyödyntämiseksi tässä asetuksessa olisi sallittava, että sähköisiä merkkejä käytetään korvaamaan tai täydentämään fyysisiä energiamerkkejä. Tapauksissa, joissa energiamerkki ei ole esitettävissä, kuten tietyissä etämyyntimuodoissa sekä mainoksissa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa, mahdollisille asiakkaille olisi ilmoitettava ainakin tuotteen energialuokka.

(10)  Digitaaliteknologian edistysaskeleet tarjoavat vaihtoehtoisia tapoja toimittaa ja asettaa merkit esille sähköisessä muodossa, kuten internetissä, mutta myös sähköisillä näyttölaitteilla kaupoissa. Näiden edistysaskelten hyödyntämiseksi tässä asetuksessa olisi sallittava, että sähköisiä merkkejä käytetään täydentämään painettuja energiamerkkejä. Tämä ei vaikuta tavarantoimittajan velvollisuuteen kiinnittää jokaiseen tuoteyksikköön painettu merkki jälleenmyyjää varten. Tapauksissa, joissa energiamerkki ei ole esitettävissä, etenkin radiomainoksissa, mahdollisille asiakkaille olisi ilmoitettava ainakin tuotemallin energialuokka ja energiankulutus. Tiettyjä tuoteryhmiä koskevat delegoidut säädökset voivat myös sisältää vaihtoehtoisia säännöksiä pienikokoisten tuotteiden merkinnän esittämisestä ja identtisten tuotteiden pitämisestä esillä yhdessä suurina määrinä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Valmistajat reagoivat energiamerkintään luomalla entistä tehokkaampia tuotteita. Tämä teknologian kehitys johtaa siihen, että tuotteet sijoittuvat pääasiallisesti energiamerkin parhaimpiin luokkiin. Saattaa olla tarpeen erottaa tuotteet selvemmin toisistaan, jotta asiakkaat voisivat verrata niitä asianmukaisesti keskenään. Tästä syystä on tarpeen skaalata merkit uudelleen. Tästä syystä on tarpeen skaalata merkit uudelleen. Tällainen uudelleenskaalaus olisi tarkoituksenmukaista tehdä noin kymmenen vuoden välein, jotta sillä ei rasitettaisi liikaa valmistajia. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava yksityiskohtaiset järjestelyt uudelleenskaalausta varten, jotta tavarantoimittajille ja jälleenmyyjille voitaisiin taata mahdollisimman suuri oikeusvarmuus. Hiljattain uudelleenskaalatun merkin parhaimpien luokkien olisi oltava tyhjiä, jotta voitaisiin edistää teknologian kehitystä ja mahdollistaa vielä tehokkaampien tuotteiden kehittäminen ja hyväksyntä niille. Kun merkki skaalataan uudelleen, olisi vältettävä aiheuttamasta sekaannusta asiakkaiden keskuudessa ja korvattava kaikki energiamerkit lyhyen ajan kuluessa.

(11)  Valmistajat reagoivat energiamerkintään kehittämällä ja saattamalla markkinoille entistä tehokkaampia tuotteita. Samalla ne lopettavat vähemmän tehokkaiden tuotteiden tuotannon, mihin unionin ekosuunnittelulainsäädäntö kannustaa. Tämä teknologian kehitys johtaa siihen, että tuotemallit sijoittuvat pääasiallisesti energiamerkin parhaimpiin luokkiin. Saattaa olla tarpeen erottaa tuotteet selvemmin toisistaan, jotta asiakkaat voisivat verrata niitä asianmukaisesti keskenään. Tästä syystä on tarpeen skaalata merkit uudelleen. Tästä syystä on tarpeen skaalata merkit uudelleen. Tällainen uudelleenskaalaus olisi toivottavaa tehdä noin kymmenen vuoden välein, jotta sillä ei rasitettaisi liikaa valmistajia ja jälleenmyyjiä, ja sen yhteydessä olisi otettava huomioon erityisesti pienyritykset. Tällaisella lähestymistavalla olisi vältettävä tarpeeton tai tehoton uudelleenskaalaus, josta olisi haittaa sekä valmistajille että kuluttajille. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava yksityiskohtaiset järjestelyt uudelleenskaalausta varten, jotta tavarantoimittajille ja jälleenmyyjille voitaisiin taata mahdollisimman suuri oikeusvarmuus. Ennen uudelleenskaalausta komission olisi aina tehtävä perusteellinen taustaselvitys. Tuoteryhmästä riippuen ja sen potentiaalin yksityiskohtaisen arvioinnin perusteella hiljattain uudelleenskaalatun merkin parhaimpien luokkien olisi oltava tyhjiä, jotta voitaisiin edistää teknologian kehitystä ja mahdollistaa vielä tehokkaampien tuotemallien kehittäminen ja hyväksyntä. Kun merkki skaalataan uudelleen, olisi vältettävä aiheuttamasta sekaannusta asiakkaiden keskuudessa ja korvattava kaikki energiamerkit lyhyen ja toteutuskelpoisen aikataulun mukaisesti. Uudelleenskaalatun merkin visuaalisen ilmeen olisi oltava selvästi vanhasta merkistä erottuva, ja samalla olisi toteutettava asianmukaisia kuluttajien tiedotuskampanjoita, joilla osoitetaan selvästi, että käyttöön on otettu uusi versio, joka parantaa laitteen luokitusta.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Direktiivin 2010/30/EU mukaisesti hyväksytyillä delegoiduilla säädöksillä käyttöön otettujen merkkien tämänhetkisen kehityksen vuoksi nykyiset merkit on skaalattava uudelleen, jotta voidaan varmistaa yhdenmukainen A–G-asteikko ja mukauttaa merkit tämän asetuksen vaatimuksiin.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta asiakkaat säilyttäisivät luottamuksensa energiamerkkiin, energiaan liittyvissä tuotteissa ei saisi käyttää energiamerkkiä jäljitteleviä muita merkkejä. Ei pitäisi myöskään sallia muita merkintöjä, merkkejä, symboleja tai kirjoituksia, jotka todennäköisesti johtaisivat asiakkaita energiankulutuksen osalta harhaan.

(14)  Jotta asiakkaat säilyttäisivät luottamuksensa energiamerkkiin, energiaan liittyvissä tuotteissa ei saisi sallia energiamerkkiä jäljittelevien muiden merkkien käyttöä. Ei pitäisi myöskään sallia mitään muita merkintöjä, merkkejä, symboleja tai kirjoituksia, jotka eivät ole selkeästi erotettavissa energiatehokkuusmerkistä ja jotka voisivat johtaa asiakkaita energiankulutuksen tai muiden asiaankuuluvan delegoidun säädöksen soveltamisalaan kuuluvien ominaisuuksien osalta harhaan.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen selventää, että energiaan liittyviin tuotteisiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/200819 vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat unionin markkinavalvontaa ja unionin markkinoille tuleville tuotteille tehtäviä tarkastuksia. Ottaen huomioon tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate on välttämätöntä, että jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset tekevät tosiasiallista yhteistyötä keskenään. Energiamerkintään liittyvää yhteistyötä olisi lujitettava komission tuella.

(15)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen selventää, että energiaan liittyviin tuotteisiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/200821 vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat unionin markkinavalvontaa ja unionin markkinoille tuleville tuotteille tehtäviä tarkastuksia. Ottaen huomioon tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate on välttämätöntä, että jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset tekevät tosiasiallista yhteistyötä keskenään harjoittamalla jatkuvaa tietojenvaihtoa erityisesti tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevien arviointitestien tuloksista ja niiden seurauksista. Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten olisi lisäksi osallistuttava tietojenvaihtoon, joka koskee kolmansissa maissa valmistettuja ja unionin markkinoilla saataville asetettuja energiaan liittyviä tuotteita. Komission olisi lujitettava ja laajennettava ekosuunnittelun asiantuntijaryhmää ja energiamerkinnän hallinnollisen yhteistyön työryhmää (ADCO) markkinavalvontaviranomaisten yhteistyön kehyksenä.

__________________

__________________

19 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.

19 OJ L 218, 13.8.2008, s. 30.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Jotta voidaan varmistaa unionin markkinoiden entistä tehokkaampi valvonta ja terve kilpailu ja jotta harvinaisia resursseja voitaisiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti, kansallisten markkinavalvontaviranomaisten olisi harjoitettava noudattamisen valvontaa myös tuotteiden fyysisen testauksen avulla ja käytettävä markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmää suunniteltuja ja päätökseen saatettuja tuotetestauksia koskevaan tietojenvaihtoon, annettava testiprotokollansa saataville ja jaettava testituloksensa, jotta voidaan välttää kaksinkertaista testausta ja luoda edellytyksiä fyysistä testausta suorittaville alueellisille osaamiskeskuksille. Tulokset olisi jaettava myös silloin, kun testi ei osoita rikkomista tapahtuneen.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jotta voitaisiin helpottaa vaatimusten noudattamisen valvontaa ja tarjota tuotekohtaisten merkkien ja tiedotteiden uudelleentarkastelua koskevaan sääntelyprosessiin ajantasaisia markkinatietoja, tavarantoimittajien olisi toimitettava tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat tietonsa sähköisessä muodossa komission perustamaan tietokantaan. Tiedot olisi julkistettava, jotta asiakkaat saisivat tietoja ja jotta jälleenmyyjät voisivat vastaanottaa merkkejä vaihtoehtoisilla tavoilla. Tietokannan tietojen olisi oltava markkinavalvontaviranomaisilla käytettävissä.

(16)  Jotta kuluttajille voitaisiin luoda käyttökelpoinen väline ja jotta voitaisiin helpottaa vaatimusten noudattamisen valvontaa ja tarjota tuotekohtaisten merkkien ja tiedotteiden uudelleentarkastelua koskevaan sääntelyprosessiin ajantasaisia markkinatietoja, tavarantoimittajien olisi toimitettava vaaditut tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat tiedot sähköisessä muodossa komission perustamaan ja ylläpitämään tietokantaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden markkinavalvontavelvoitteita. Osa kuluttajille tarkoitetuista tiedoista olisi julkistettava tuotetietokannan julkisen rajapinnan avulla. Nämä tiedot olisi asetettava saataville avoimina, jotta sovellusten kehittäjillä olisi mahdollisuus käyttää näitä tietoja ja niitä voitaisiin käyttää myös muilla vertailutyökaluilla. Helppo ja suora pääsy tuotetietokannan julkiseen rajapintaan olisi mahdollistettava käyttämällä QR-koodia (Quick Response) tai muita käyttäjäystävällisiä välineitä painetussa merkinnässä. Tavarantoimittajien olisi annettava lisätietoja vaatimusten noudattamista koskevan tuotetietokannan rajapinnassa sekä markkinavalvontaviranomaisille että komissiolle. Tietokantaan olisi sovellettava tiukkoja tietosuojasääntöjä. Jos tekniset tiedot ovat arkaluonteisia, markkinavalvontaviranomaisilla olisi edelleen oltava valtuudet saada nämä tiedot tarvittaessa tavarantoimittajia koskevan yhteistyövelvoitteen mukaisesti.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Komission olisi myös perustettava ja ylläpidettävä verkkoportaalia, jonka avulla markkinavalvontaviranomaiset voivat tutustua tavarantoimittajien palvelimilla oleviin tarkkoihin tuotetietoihin.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Energiankulutus ja muut tiedot, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisesti tuotekohtaisten vaatimusten soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, olisi mitattava käyttämällä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät. Sisämarkkinoiden toiminnan kannalta on tarpeen, että käytössä on unionin tasolla yhdenmukaistetut standardit. Jos tuotekohtaisten vaatimusten soveltamisajankohtana ei ole olemassa julkaistuja standardeja, komission olisi julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä kyseisiä tuotekohtaisia vaatimuksia koskevat väliaikaiset mittaus- ja laskentamenetelmät. Kun tällaisen standardin viite on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen noudattamisen pohjalta olisi oletettava, että tämän asetuksen perusteella hyväksyttyjä tuotekohtaisia vaatimuksia koskevia mittausmenetelmiä noudatetaan.

(19)  Absoluuttinen energiankulutus ja muut ympäristöön ja suorituskykyyn liittyvät tiedot, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisesti tuotekohtaisten vaatimusten soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, olisi mitattava yhdenmukaisten standardien ja menetelmien mukaisesti käyttämällä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät. Sekä tavarantoimittajien että markkinavalvontaviranomaisten käyttämien menetelmien sekä testiympäristön olisi oltava mahdollisimman lähellä tilannetta, jossa keskimääräinen kuluttaja käyttää tiettyä tuotetta, ja niiden olisi oltava riittävän vankkoja tahallisen ja tahattomien kiertämisen estämiseksi. Energiatehokkuusluokka ei saisi perustua yksinomaan energiatehokkaimpiin asetuksiin tai ympäristöystävälliseen käyttötilaan, jos tämän ei voida katsoa vastaavan keskivertokuluttajan käyttäytymistä. Sallitun poikkeaman arvot ja vaihtoehtoiset testausparametrit olisi määritettävä siten, etteivät ne aiheuta tehokkuushyödyissä merkittävää vaihtelua, joka saattaisi muuttaa tuotteen energiatehokkuusluokkaa. Sallitut poikkeamat testin todellisten ja ilmoitettujen tulosten välillä olisi rajoitettava mittausten tilastolliseen epävarmuuteen. Jos tuotekohtaisten vaatimusten soveltamisajankohtana ei ole olemassa julkaistuja standardeja, komission olisi julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä kyseisiä tuotekohtaisia vaatimuksia koskevat väliaikaiset mittaus- ja laskentamenetelmät. Kun tällaisen standardin viite on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen noudattamisen pohjalta olisi oletettava, että tämän asetuksen perusteella hyväksyttyjä tuotekohtaisia vaatimuksia koskevia mittausmenetelmiä noudatetaan.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Komission olisi annettava tiettyjen tuotteiden merkkien uudelleentarkastelua koskeva työsuunnitelma, johon liittyisi ohjeellinen luettelo muista energiaan liittyvistä tuotteista, joille energiamerkki voitaisiin vahvistaa. Työsuunnitelma olisi toteutettava suorittamalla aluksi tekninen, ympäristöllinen ja taloudellinen analyysi asiaankuuluvista tuoteryhmistä. Analyysissä olisi myös tarkasteltava lisätietoja, mukaan luettuna mahdollisuus antaa kuluttajille tietoja energiaan liittyvän tuotteen suorituskyvystä, kuten sen absoluuttisesta energiankulutuksesta, kestävyydestä tai ympäristötehokkuudesta, sekä tähän liittyvistä kustannuksista kiertotalouden edistämistavoitteen mukaisesti. Lisätiedoilla olisi parannettava merkin ymmärrettävyyttä ja vaikuttavuutta kuluttajien kannalta, eikä niistä saisi aiheutua kuluttajille kielteisiä vaikutuksia.

(20)  Tämän asetuksen soveltamisalan pohjalta komission olisi annettava tiettyjen tuotteiden merkkien uudelleentarkastelua koskeva pitkän aikavälin työsuunnitelma, johon liittyisi ohjeellinen luettelo muista energiaan liittyvistä tuotteista, joille energiamerkki voitaisiin vahvistaa, ja sen olisi päivitettävä työohjelmaa säännöllisesti. Komission olisi tiedotettava työsuunnitelman etenemisestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Työsuunnitelma olisi toteutettava suorittamalla aluksi tekninen, ympäristöanalyysi ja taloudellinen analyysi asiaankuuluvista tuoteryhmistä. Analyysissä olisi myös tarkasteltava lisätietoja, mukaan luettuna mahdollisuus antaa kuluttajille täsmällisiä tietoja energiaan liittyvän tuotemallin suorituskyvystä, kuten sen elinkaarikustannuksista, korjattavuudesta, yhteenliitettävyydestä, sen sisältämistä kierrätetyistä materiaaleista, kestävyydestä ja ympäristötehokkuudesta tai yhdistetystä energiatehokkuus- ja suorituskykyindeksistä, sekä tähän liittyvistä kustannuksista kiertotalouden edistämistavoitteen mukaisesti. Lisätiedoilla olisi parannettava merkin ymmärrettävyyttä ja vaikuttavuutta kuluttajien kannalta, eikä niistä saisi aiheutua kuluttajille kielteisiä vaikutuksia.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 ja 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan kehys energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen käytönaikaisen kulutuksen osoittamiselle merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin sekä energiaan liittyviä tuotteita koskevin lisätiedoin, jotta asiakkaat voisivat valita energiatehokkaampia tuotteita.

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan kehys, jota sovelletaan energiaan liittyviin tuotteisiin, ja sen avulla niille annetaan merkintä energiatehokkuudesta, absoluuttisesta energiankulutuksesta ja musta ympäristöön ja suorituskykyyn liittyvistä ominaisuuksista. Sen avulla kuluttajat voivat valita entistä energiatehokkaampia tuotteita ja vähentää näin energiankulutustaan.

2.  Tätä asetusta ei sovelleta

2.  Tätä asetusta ei sovelleta

(a)  käytettyihin tuotteisiin;

(a)  käytettyihin tuotteisiin;

(b)  henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen tarkoitettuihin liikennevälineisiin lukuun ottamatta liikennevälineitä, joissa on kiinteästi asennettu moottori.

(b)  henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen tarkoitettuihin liikennevälineisiin.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(6)  ’valmistajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tai suunnitteluttaa tai valmistuttaa ja markkinoi energiaan liittyvän tuotteen ja pitää sitä kaupan omalla nimellään tai tavaramerkillään;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(9)  ’jälleenmyyjällä’ vähittäiskauppiasta tai muuta henkilöä, joka myy, vuokraa, myy osamaksulla tai esittelee tuotteita asiakkaille;

(9)  ’jälleenmyyjällä’ vähittäiskauppiasta tai muuta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka myy, vuokraa, myy osamaksulla tai esittelee tuotteita asiakkaille;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  ’energiatehokkuudella’ suoritteen, palvelun, tavaran tai energian tuotoksen ja energiapanoksen välistä suhdetta;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(11)  ’energiaan liittyvällä tuotteella’ hyödykettä, järjestelmää tai palvelua, jolla on käyttönsä aikana vaikutusta energiankulutukseen ja joka saatetaan markkinoille ja otetaan käyttöön unionissa, mukaan luettuina energiaan liittyviin tuotteisiin liitettäviksi tarkoitetut osat, jotka saatetaan markkinoille ja otetaan käyttöön;

(11)  ’energiaan liittyvällä tuotteella’, jäljempänä ’tuote’, hyödykettä, tai järjestelmää, jolla on käyttönsä aikana vaikutusta energiankulutukseen ja joka saatetaan markkinoille ja otetaan käyttöön unionin alueella, mukaan luettuina tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin energiaan liittyviin tuotteisiin liitettäväksi tarkoitetut osat, jotka saatetaan markkinoille ja/tai otetaan käyttöön erillisinä osina asiakkaita varten ja joiden ympäristötehokkuus voidaan arvioida itsenäisesti;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(13)  ’merkillä’ graafista kuviota, mukaan luettuna luokitus, jossa käytetään energiankulutuksen osoittamiseksi kirjaimia A–G, jotka ovat seitsemää eri väriä tummanvihreästä punaiseen;

(13)  ’merkillä’ painettua tai digitaalisessa muodossa olevaa graafista kuviota, mukaan luettuna suljettu asteikko, jossa käytetään vain kirjaimia A–G ja jossa kukin luokka vastaa merkittävää energiansäästöä, esitettynä seitsemällä eri väriä tummanvihreästä punaiseen, energiatehokkuutta ja energiankulutusta koskevien tietojen antamiseksi kuluttajille;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  ’tuoteryhmällä’ sellaisten energiaan liittyvien tuotteiden kaupallista ryhmää, joilla on sama toimintatarkoitus;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(17)  ’tuotetiedotteella’ tuotteeseen liittyvää vakiomuotoista tietotaulukkoa;

(17)  ’tuotetiedotteella’ tuotteeseen liittyvää painettua tai sähköisessä muodossa olevaa vakiomuotoista tietotaulukkoa;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(18)  ’uudelleenskaalauksella’ määräajoin toteutettavaa toimea, jossa tiukennetaan merkin energialuokkaan sijoittumista koskevia vaatimuksia tietyn tuotteen osalta ja joka voi olemassa olevien merkkien osalta tarkoittaa tiettyjen energialuokkien poistamista;

(18)  ’uudelleenskaalauksella’ toimea, jossa tiukennetaan merkin energialuokkaan sijoittumista koskevia vaatimuksia tietyn tuoteryhmän osalta;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(19)  ’uudelleenskaalatulla merkillä’ tiettyä tuotetta koskevaa merkkiä, joka on skaalattu uudelleen.

(19)  ’uudelleenskaalatulla merkillä’ tiettyä tuoteryhmää koskevaa, uudelleen skaalattua merkkiä, jonka loppuasiakas voi selkeästi erottaa ennen uudelleenskaalausta käytetyistä merkeistä;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(20)  ’lisätiedoilla’ tietoja, jotka koskevat energiaan liittyvän tuotteen toiminnallista suorituskykyä ja ympäristötehokkuutta, kuten sen absoluuttista energiankulutusta tai kestävyyttä, ja jotka perustuvat sellaisiin tietoihin, jotka ovat markkinavalvontaviranomaisten mitattavissa, ja ovat yksiselitteisiä ja joilla ei ole merkittäviä kielteisiä vaikutuksia koko merkin ymmärrettävyyteen ja vaikuttavuuteen asiakkaiden kannalta.

(20)  ’lisätiedoilla’ vastaavalla delegoidulla säädöksellä määritettyjä tietoja, jotka koskevat energiaan liittyvän tuotteen toiminnallista, ympäristöön ja resurssitehokkuuteen liittyvää suorituskykyä ja jotka perustuvat sellaisiin tietoihin, jotka ovat markkinavalvontaviranomaisten mitattavissa ja todennettavissa, ja ovat helposti ymmärrettäviä ja joilla ei ole merkittäviä kielteisiä vaikutuksia koko merkin ymmärrettävyyteen ja vaikuttavuuteen asiakkaiden kannalta.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  ’tuotetietokannalla’ koottuja tietoja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista energiaan liittyvistä tuotteista ja tämän asetuksen mukaisesti hyväksytyistä delegoiduista säädöksistä niin, että tiedot on järjestetty systemaattisesti ja ne käsittävät julkisen rajapinnan ja ne on esitetty kuluttajille suunnatuilla verkkosivuilla, joilla tiedot ovat erikseen saatavissa sähköisessä muodossa, ja ne käsittävät vaatimusten noudattamista koskevan rajapinnan sähköisenä alustana, joka tukee kansallisten markkinavalvontaviranomaisten toimintaa ja jolla on selvästi määritetyt saatavuutta ja turvallisuutta koskevat vaatimukset.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tavarantoimittajien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1.  Tavarantoimittajien on

(a)  niiden on varmistettava, että markkinoille saatettuja tuotteita varten annetaan maksutta asianmukaiset merkit ja tuotetiedotteet tämän asetuksen ja asiaankuuluvien delegoitujen säädösten mukaisesti;

(a)  varmistettava, että markkinoille saatettuja tuotteita varten annetaan maksutta asianmukaiset painetut merkit ja tuotetiedotteet kunkin yksikön osalta;

(b)  niiden on toimitettava merkit viipymättä ja maksutta jälleenmyyjien pyynnöstä;

(b)  toimitettava merkit ja tuotetiedot maksutta viiden työpäivän kuluessa jälleenmyyjien pyynnöstä;

 

(b a)  annettava jälleenmyyjille olemassa olevat ja uudelleenskaalatut merkit sekä tuotetiedot kolmen kuukauden ajaksi ennen vastaavassa delegoidussa säädöksessä määritettyä päivämäärää;

(c)  niiden on varmistettava antamiensa merkkien ja tuotetiedotteiden paikkansapitävyys ja laadittava tekniset tiedot, joiden avulla paikkansapitävyys voidaan arvioida;

(c)  varmistettava antamiensa merkkien ja tuotetiedotteiden paikkansapitävyys ja laadittava tekniset tiedot, joiden avulla paikkansapitävyys voidaan arvioida;

(d)  niiden on ennen tuotemallin saattamista markkinoille syötettävä 8 artiklan mukaisesti perustettuun tietokantaan liitteen I mukaiset tiedot.

(d)  syötettävä liitteen I mukaiset tiedot 8 artiklan mukaisesti perustettuun tuotetietokannan julkiseen rajapintaan ja vaatimusten noudattamisen valvontaan tarkoitettuun rajapintaan;

 

i)   kaikkien uusien mallien osalta ennen tuotteen yksikön saattamista markkinoille;

 

ii)   kaikkien sellaisten tammikuun 1 päivän 2014 jälkeen markkinoille saatettavien mallien osalta, joita toimitetaan edelleen, viimeistään 18 kuukauden kuluttua siitä, kun tietokanta on täysin käytössä 16 artiklan mukaisesti;

 

(d a)  säilytettävä 8 artiklassa tarkoitetussa tietokannassa tuotetiedotteet sekä tekniset asiakirjat vähintään kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun tuotteen viimeinen yksikkö on saatettu markkinoille;

 

(d b)  annettava merkkejä tuoteryhmille, joissa tuote koostuu useista osakokoonpanoista tai komponenteista ja joiden energiatehokkuus riippuu näiden osien erityisestä yhdistelmästä;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tavarantoimittajat eivät saa

 

(a)  saattaa markkinoille sillä tavoin suunniteltuja tuotteita, että niiden suorituskykyä muutetaan automaattisesti testausolosuhteissa käyttämällä laitteita tai tuotteeseen sisältyviä ohjelmistoja tarkoituksena saavuttaa parempi taso;

 

(b)   laitteen ollessa käytössä tehdä ohjelmistopäivitysten avulla muutoksia, jotka haittaisivat asianomaisella delegoidulla säädöksellä määritetyn alkuperäisen energiatehokkuusmerkin parametreja;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jälleenmyyjien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

2.  Jälleenmyyjien on

(a)  niiden on asetettava näkyville delegoidun säädöksen soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta koskeva merkki, jonka tavarantoimittaja on antanut tai joka annettu muulla tavoin saataville;

(a)  kun tuote on myytävänä, verkkomyynti mukaan lukien, asetettava merkki erottuvasti näkyville asianomaisen delegoidun säädöksen mukaisesti;

 

(a a)  korvattava olemassa olevat merkit uudelleenskaalatuilla merkeillä sekä kaupoissa että verkossa kolmen viikon kuluessa asianomaisella delegoidulla säädöksellä määritetystä päivämäärästä;

(b)  jollei niillä ole merkkiä tai uudelleenskaalattua merkkiä, niiden on

(b)  jollei niillä ole merkkiä tai uudelleenskaalattua merkkiä, niiden on pyydettävä sitä tavarantoimittajalta;

i)  pyydettävä merkkiä tai uudelleenskaalattua merkkiä tavarantoimittajalta;

 

ii)  tulostettava merkki 8 artiklan mukaisesti perustetusta tietokannasta, jos tätä toimintoa voidaan käyttää tuotteen osalta; tai

 

iii)  tulostettava merkki tai uudelleenskaalattu merkki tavarantoimittajan verkkosivustolta, jos tätä toimintoa voidaan käyttää tuotteen osalta;

 

(c)  niiden on annettava tuotetiedote asiakkaiden saataville.

(c)  annettava pyynnöstä tuotetiedote asiakkaiden saataville myös painetussa muodossa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

3.  Tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien on

(a)  niiden on viitattava tuotteen energiatehokkuusluokkaan kaikessa mainonnassa tai teknisessä myynninedistämismateriaalissa, joka koskee tuotteen tiettyä mallia;

(a)  niiden on viitattava tuotteen energiatehokkuusluokkaan kaikessa visuaalisessa mainonnassa tai teknisessä myynninedistämismateriaalissa, joka koskee tuotteen tiettyä mallia;

(b)  niiden on omasta aloitteestaan tai markkinavalvontaviranomaisten pyynnöstä tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa ja ryhdyttävä viipymättä toimiin sellaisen tilanteen korjaamiseksi, jossa tässä asetuksessa ja sen delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja vaatimuksia rikotaan niiden vastuualueella;

(b)  tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa ja ryhdyttävä viipymättä toimiin sellaisen tilanteen korjaamiseksi 5 artiklan mukaisesti;

(c)  ne eivät saa antaa tai esittää tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista tuotteista muita merkintöjä, merkkejä, tunnuksia tai tekstejä, jotka eivät ole tämän asetuksen ja asiaankuuluvien delegoitujen säädösten vaatimusten mukaisia, jos tämä todennäköisesti johtaa asiakkaita harhaan tai aiheuttaa sekaannusta asiakkaiden keskuudessa energian tai muiden voimavarojen käytönaikaisen kulutuksen osalta;

(c)  pidättäydyttävä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta antamasta tai esittämästä energian tai muiden voimavarojen käytönaikaista kulutusta koskevia sekaannusta aiheuttavia tai jäljitteleviä merkintöjä, merkkejä, symboleja tai kirjoituksia;

(d)  ne eivät saa antaa tai esittää tuotteista, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, merkkejä, jotka jäljittelevät tässä asetuksessa määriteltyä merkkiä.

(d)  ne eivät saa antaa tai esittää tuotteista, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, merkkejä, jotka jäljittelevät tässä asetuksessa määriteltyä merkkiä.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kaikkia 1–3 kohdassa tarkoitettuja merkkejä koskevia yleisiä velvoitteita sovelletaan samalla tavoin olemassa oleviin, uusiin sekä uudelleenskaalattuihin merkkeihin.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa eivätkä estää tämän asetuksen ja sen asiaankuuluvien delegoitujen säädösten mukaisten energiaan liittyvien tuotteiden saattamista markkinoille tai ottamista käyttöön alueellaan.

1.  Jäsenvaltiot eivät saa estää tämän asetuksen mukaisten tuotteiden saattamista markkinoille tai ottamista käyttöön alueellaan.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tavarantoimittajat ja jälleenmyyjät noudattavat tässä asetuksessa ja asiaankuuluvissa delegoiduissa säädöksissä säädettyjä velvollisuuksia ja vaatimuksia.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tavarantoimittajat ja jälleenmyyjät noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä velvollisuuksia ja vaatimuksia.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos jäsenvaltiot tarjoavat kannustimia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa ja delegoidussa säädöksessä määriteltyä energiaan liittyvää tuotetta varten, kannustimilla on pyrittävä saavuttamaan paras energiatehokkuusluokka, joka on vahvistettu sovellettavassa delegoidussa säädöksessä.

3.  Jos jäsenvaltiot tarjoavat kannustimia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa ja delegoidussa säädöksessä määriteltyä tuotetta varten, kannustimilla on pyrittävä kahteen parhaaseen energiatehokkuusluokkaan, jotka on vahvistettu sovellettavassa delegoidussa säädöksessä.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että merkkien, myös uudelleenskaalattujen merkkien ja tuotetiedotteiden, käyttöönottoon liitetään tarvittaessa yhteistyössä jälleenmyyjien kanssa kasvatuksellisia ja käyttöä edistäviä tiedotuskampanjoita, joiden tarkoituksena on edistää energiatehokkuutta ja kannustaa loppukäyttäjiä vastuullisempaan energiankäyttöön.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että merkkien käyttöönottoon ja uudelleenskaalaukseen liitetään energiamerkintöjä koskevia kasvatuksellisia ja käyttöä edistäviä tiedotuskampanjoita.

 

Komissio koordinoi näitä kampanjoita, tukee tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien kanssa sekä parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt tämä asetuksen ja sen delegoitujen säädösten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja täytäntöönpanomekanismeista sekä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset komissiolle tiedoksi viimeistään tämän asetuksen soveltamispäivänä ja ilmoitettava viipymättä säännöksiin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

5.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt tämä asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja täytäntöönpanomekanismeista sekä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niiden on oltava oikeasuhteisia säännösten noudattamatta jättämisestä saatuun taloudelliseen hyötyyn nähden. Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset komissiolle tiedoksi viimeistään tämän asetuksen soveltamispäivänä ja ilmoitettava viipymättä säännöksiin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio tukee tuotteiden energianmerkinnän markkinavalvontaa koskevaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa markkinavalvonnasta tai ulkorajatarkastuksista vastaavien jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten välillä sekä näiden viranomaisten ja komission välillä.

2.  Komissio kannustaa ja koordinoi tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden energianmerkinnän markkinavalvontaa koskevaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa markkinavalvonnasta ja unionin markkinoille tulevien tuotteiden tarkastuksista vastaavien jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten kesken sekä näiden viranomaisten ja komission välillä vahvistamalla ekosuunnittelua ja energiamerkintöjä tarkastelevaa hallinnollisen yhteistyön ryhmää (Energy Labelling Administrative Cooperation Working Group, ADCO).

 

Tällaista tietojenvaihtoa harjoitetaan myös, kun testitulokset osoittavat, että tuottaja noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 2018 mennessä laadittava ja pantava täytäntöön markkinavalvontasuunnitelma, jolla seurataan tämän asetuksen vaatimusten täytäntöönpanoa. Jäsenvaltioiden on arvioitava markkinavalvontasuunnitelmiaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein.

 

Jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä ja sen jälkeen vuosittain laadittava markkinavalvontaa koskeva kertomus, jossa arvioidaan tämän asetuksen ja direktiivin 2009/125/EY vaatimusten noudattamiseen liittyviä suuntauksia.

 

Jäsenvaltioiden on käytettävä markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmää, joka on pakollinen kaikille kansallisille markkinavalvontaviranomaisille.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Kansallisten markkinavalvontaviranomaisten on suoritettava tuotteiden fyysistä testausta, joka kattaa vähintään yhden tuoteryhmän vuodessa, tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesti.

 

Markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle suunnitelluista ja tehdyistä fyysisistä testeistään käyttäen 8 artiklan mukaisesti perustettua tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevaa rajapintaa.

 

Niiden on käytettävä 9 artiklan mukaisesti luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia mittausmenetelmiä, joilla pyritään jäljittelemään todellisia käyttöoloja, ja estettävä testitulosten tahallinen ja tahaton manipulointi ja muuttaminen.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Markkinavalvontaviranomaisilla on oltava oikeus periä tavarantoimittajilta fyysisestä tuotetestauksesta aiheutuneet kustannukset, jos tätä asetusta rikotaan.

 

Komissio voi riippumattomasti tarkistaa noudattamisen suoraan tai käyttäen kolmatta osapuolta.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla on riittävät perusteet uskoa, että delegoidun säädöksen soveltamisalaan tämän asetuksen mukaisesti kuuluva energiaan liittyvä tuote aiheuttaa riskin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville yleisen edun vuoksi suojeltaville näkökohdille, niiden on suoritettava kyseistä energiaan liittyvää tuotetta koskeva arviointi, joka käsittää kaikki tässä asetuksessa ja sen asiaankuuluvissa delegoiduissa säädöksissä säädetyt vaatimukset. Tätä varten tavarantoimittajan on tehtävä kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

1.  Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla on riittävät perusteet uskoa, että delegoidun säädöksen soveltamisalaan tämän asetuksen mukaisesti kuuluva tuote aiheuttaa riskin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville yleisen edun vuoksi suojeltaville näkökohdille, niiden on ilmoitettava välittömästi komissiolle ja suoritettava kyseistä tuotemallia koskeva arviointi, joka käsittää kaikki tässä asetuksessa ja asiaankuuluvissa delegoiduissa säädöksissä säädetyt vaatimukset. Niiden on myös harkittava, onko arviointia laajennettava muihin tuotemalleihin. Tavarantoimittajan on tarvittaessa tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun markkinavalvontaviranomaiset toteavat arvioinnin yhteydessä, että energiaan liittyvä tuote ei täytä tässä asetuksessa ja sen asiaankuuluvissa delegoiduissa säädöksissä säädettyjä vaatimuksia, niiden on vaadittava viipymättä tavarantoimittajaa toteuttamaan kaikki asianmukaiset korjaavat toimet energiaan liittyvän tuotteen saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia tai sen poistamiseksi markkinoilta tai sen palauttamiseksi sellaisen kohtuullisen määräajan kuluessa, jonka ne mahdollisesti vahvistavat oikeassa suhteessa riskin laatuun nähden. Tässä kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklaa.

2.  Kun markkinavalvontaviranomaiset toteavat arvioinnin yhteydessä, että tuotemalli ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, niiden on vaadittava viipymättä tavarantoimittajaa toteuttamaan kaikki asianmukaiset korjaavat toimet tuotemallin saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia, ja ne voivat määrätä poistamaan tuotemallin markkinoilta tai palauttamaan käyttöön otetut yksiköt sellaisen kohtuullisen määräajan kuluessa, joka on oikeassa suhteessa riskin laatuun nähden, ja ulottaa nämä toimet koskemaan markkinoilla saatavissa olevia vastaavia malleja. Tässä kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklaa.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun markkinavalvontaviranomaiset katsovat, että vaatimustenvastaisuus ei rajoitu niiden kansalliselle alueelle, niiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, jotka ne ovat vaatineet tavarantoimittajaa toteuttamaan.

3.  Markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmää käyttäen kaikista arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, jotka ne ovat vaatineet tavarantoimittajaa toteuttamaan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tavarantoimittajan on varmistettava, että kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien asianomaisten energiaan liittyvien tuotteiden osalta, jotka se on asettanut saataville markkinoilla eri puolilla unionia.

4.  Tavarantoimittajan on varmistettava, että kaikki 2 kohdan mukaisesti määrätyt rajoittavat toimet toteutetaan kaikkien asianomaisten tuotemallien osalta, jotka se on asettanut saataville markkinoilla eri puolilla unionia.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos tavarantoimittaja ei toteuta riittäviä korjaavia toimia 2 kohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa, markkinavalvontaviranomaisten on toteutettava kaikki asianmukaiset väliaikaiset toimenpiteet, joilla kielletään energiaan liittyvän tuotteen asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai poistetaan energiaan liittyvä tuote markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely. Markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava näistä toimenpiteistä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

5.  Jos tavarantoimittaja ei toteuta korjaavia toimia 2 kohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa, markkinavalvontaviranomaisten on toteutettava kaikki asianmukaiset väliaikaiset toimenpiteet, joilla kielletään energiaan tuotemallin asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai poistetaan tuotemalli markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely. Markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava näistä toimenpiteistä välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille ja syötettävä tiedot 8 artiklan mukaisesti perustettuun tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevaan rajapintaan.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä 5 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen energiaan liittyvän tuotteen tunnistamista varten, kyseisen tuotteen alkuperä, tuotteeseen liittyvän väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonne, toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonne ja kesto sekä tavarantoimittajan esittämät perustelut. Markkinavalvontaviranomaisten on erityisesti ilmoitettava, johtuuko vaatimustenvastaisuus siitä, ettei energiaan liittyvä tuote täytä tässä asetuksessa säädettyjä yleisten etujen suojeluun liittyviä näkökohtia koskevia vaatimuksia, vai puutteista 9 artiklassa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa, jotka luovat vaatimustenmukaisuusolettajan.

6.  Edellä 5 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen tuotteen tunnistamista varten, kyseisen tuotteen alkuperä, tuotteeseen liittyvän väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonne, toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonne ja kesto sekä tavarantoimittajan esittämät perustelut. Markkinavalvontaviranomaisten on erityisesti ilmoitettava, johtuuko vaatimustenvastaisuus siitä, ettei tuotemalli täytä tässä asetuksessa säädettyjä yleisten etujen suojeluun liittyviä näkökohtia koskevia vaatimuksia, vai puutteista 9 artiklassa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa, jotka luovat vaatimustenmukaisuusolettaman. Tällöin komissio soveltaa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 11 artiklassa tarkoitettua menettelyä.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Muiden jäsenvaltioiden kuin menettelyn aloittaneen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki toteutetut toimenpiteet ja kaikki hallussaan olevat lisätiedot, jotka liittyvät kyseisen energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenvastaisuuteen, sekä vastalauseensa siinä tapauksessa, että ilmoitetusta kansallisesta toimenpiteestä on erimielisyyttä.

7.  Muiden jäsenvaltioiden kuin menettelyn aloittaneen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki toteutetut toimenpiteet ja kaikki hallussaan olevat lisätiedot, jotka liittyvät asianomaisen tuotemallin vaatimustenvastaisuuteen, sekä vastalauseensa siinä tapauksessa, että ilmoitetusta kansallisesta toimenpiteestä on erimielisyyttä.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jos mikään jäsenvaltio tai komissio ei ole 60 päivän kuluessa 5 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta esittänyt vastalausetta jonkin jäsenvaltion toteuttamasta väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen katsotaan olevan oikeutettu.

8.  Jos mikään jäsenvaltio tai komissio ei ole neljän viikon kuluessa 5 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta esittänyt vastalausetta jonkin jäsenvaltion toteuttamasta väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen katsotaan olevan oikeutettu.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että energiaan liittyvää tuotetta koskeviin asianmukaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, kuten kyseisen tuotteen poistamiseen niiden markkinoilta, ryhdytään viipymättä.

9.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden omaan kansalliseen tilanteeseen nähden oikeasuhteisiin samanaikaisiin rajoittaviin toimiin ryhdytään viipymättä kyseisen tuotemallin osalta, ja niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Jos 4 ja 5 kohdassa säädetyn menettelyn päätyttyä esitetään vastalauseita jonkin jäsenvaltion toteuttamaa toimenpidettä vastaan tai jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on unionin lainsäädännön vastainen, komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja tavarantoimittajaa sekä arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen siitä, onko kansallinen toimenpide oikeutettu.

10.  Jos 4 ja 5 kohdassa säädetyn menettelyn päätyttyä esitetään vastalauseita jonkin jäsenvaltion toteuttamaa toimenpidettä vastaan tai jos komissio katsoo, että tällainen kansallinen toimenpide on unionin lainsäädännön vastainen, komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja tavarantoimittajaa sekä arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen siitä, onko kansallinen toimenpide oikeutettu, ja se voi ehdottaa vaihtoehtoista toimenpidettä.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

11.  Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen välittömästi tiedoksi niille ja tavarantoimittajalle.

11.  Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja ilmoittaa sen välittömästi asianomaiselle tavarantoimittajalle.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 12 kohta

Komission teksti

Tarkistus

12.  Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi, kaikkien jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen energiaan liittyvä tuote poistetaan niiden markkinoilta, ja niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle. Jos kansallista toimenpidettä ei katsota oikeutetuksi, asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava toimenpide.

12.  Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi, kaikkien jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen tuotemalli poistetaan niiden kansallisilta markkinoilta, ja niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle. Jos kansallista toimenpidettä ei katsota oikeutetuksi, asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava toimenpide.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 13 kohta

Komission teksti

Tarkistus

13.  Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan tämän 6 kohdassa tarkoitetusta puutteesta yhdenmukaistetuissa standardeissa, komissio soveltaa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 11 artiklassa säädettyä menettelyä.

13.  Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja tuotemallin vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan 6 kohdassa tarkoitetusta puutteesta yhdenmukaistetuissa standardeissa, komissio soveltaa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 11 artiklassa säädettyä menettelyä.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Merkit ja uudelleenskaalaus

Menettely merkkien käyttöönottamiseksi ja skaalaamiseksi uudelleen

1.  Komissio voi ottaa käyttöön merkkejä tai skaalata olemassa olevia merkkejä uudelleen 12 ja 13 artiklan nojalla annetuilla delegoiduilla säädöksillä.

1.  Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 13 artiklan mukaisesti tämän direktiivin täydentämiseksi merkkien käyttöönotolla tai niiden uudelleenskaalauksella.

 

Ennen 1 päivää tammikuuta 2017 direktiivin 2010/30/EU 10 artiklan mukaisesti hyväksytyillä delegoiduilla säädöksillä käyttöön otetut merkit katsotaan tätä asetusta sovellettaessa merkeiksi.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos tietyssä tuoteryhmässä ei sallita enää energialuokkiin D, E, F tai G kuuluvien mallien saattamista markkinoille direktiivin 2009/125/EY nojalla toteutetun täytäntöönpanotoimenpiteen vuoksi, kyseinen luokka tai kyseiset luokat eivät saa enää näkyä merkissä.

2.  Yhtenäisen A–G-asteikon varmistamiseksi komissio ottaa uudelleenskaalatut merkit käyttöön 1 kohdassa tarkoitetuille olemassa oleville tuoteryhmille viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 4 kohdan vaatimuksia noudattaen.

 

Komission delegoitujen asetuksen (EU) N:o 811/20131a ja 812/20131b soveltamisalaan kuuluvia tuoteryhmiä on tarkasteltava uudelleen kuuden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta niiden skaalaamiseksi uudelleen.

 

Komission delegoitujen asetusten (EU) N:o 1059/20101c, 1060/20101d, 1061/20101e, 1062/20101f ja 874/20121g, soveltamisalaan kuuluvien tuoteryhmien osalta, joita koskevat taustaselvitykset on saatettu päätökseen, komissio ottaa käyttöön uudelleenskaalatut merkit viimeistään 21 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

 

__________________

 

1 aKomission delegoitu asetus (EU) N:o 811/2013, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä tilalämmittimien, yhdistelmälämmittimien, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen sekä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta (EUVL L 239, 6.9.2013, s. 1).

 

1 b Komission delegoitu asetus (EU) N:o 812/2013, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä vedenlämmittimien, kuumavesisäiliöiden ja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta (EUVL L 239, 6.9.2013, s. 83).

 

1 c Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1059/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 1).

 

1 d Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1060/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, p. 17).

 

1 e Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1061/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 47).

 

1 f Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä televisioiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 64).

 

1 g Komission delegoitu asetus (EU) N:o 874/2012, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä sähkölamppujen ja valaisimien energiamerkinnän osalta (EUVL L 258, 26.9.2012, s. 1).

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio varmistaa, että kun merkki otetaan käyttöön tai skaalataan uudelleen, vaatimukset vahvistetaan siten, ettei minkään tuotteiden odoteta sijoittuvan energialuokkaan A tai B ajankohtana, jona merkki otetaan käyttöön, ja että arvioitu aika, jonka kuluessa valtaosan malleista odotetaan sijoittuvan näihin luokkiin, on vähintään kymmenen vuotta myöhemmin.

3.  Komissio varmistaa, että uusien tai 2 kohdassa tarkoitettujen merkkien myöhempi uudelleenskaalaus aloitetaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät osoittaen asiaan liittyvää teknistä kehitystä asianomaisessa tuoteryhmässä:

 

a)   25 prosenttia unionin markkinoilla myydyistä tuotteista sijoittuu ylimpään energiatehokkuusluokkaan A; tai

 

b)   50 prosenttia unionin markkinoilla myydyistä tuotteista sijoittuu kahteen ylimpään energiatehokkuusluokkaan A ja B;

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Sijoittamalla tuoteryhmän 11 artiklassa tarkoitettuun työsuunnitelmaan komissio varmistaa, että

 

(a)   uudelleenskaalausta koskeva taustaselvitys saatetaan päätökseen viimeistään 18 kuukautta sen jälkeen, kun 3 kohdassa tarkoitetut ehdot täyttyvät;

 

(b)   uudelleenskaalaus saatetaan päätökseen vastaavan delegoidun säädöksen tarkastelun ja voimaantulon avulla 13 artiklan mukaisesti viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun 3 kohdassa tarkoitetut ehdot täyttyvät;

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Merkit on skaalattava uudelleen määräajoin.

4.  Komissio esittää uusia ja uudelleenskaalattuja merkkejä koskevat vaatimukset pyrkien niiden voimassaoloon vähintään 10 vuoden ajan.

 

Komissio varmistaa siksi, että kun merkki otetaan käyttöön tai skaalataan uudelleen, minkään tuotteiden ei odoteta sijoittuvan energialuokkaan A ajankohtana, jona merkki otetaan käyttöön.

 

Tuoteryhmissä, joissa 3 a kohdan a alakohdassa tarkoitettu taustaselvitys osoittaa nopeaa teknistä kehitystä, minkään tuotteiden ei odoteta sijoittuvan energialuokkaan A tai B ajankohtana, jona merkki otetaan käyttöön.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kun merkki skaalataan uudelleen:

5.  Jos tietyssä tuoteryhmässä ei sallita enää energialuokkiin F ja G kuuluvien mallien saattamista markkinoille direktiivin 2009/125/EY nojalla hyväksytyn ekologista suunnittelua koskevan täytäntöönpanotoimenpiteen vuoksi, kyseinen luokka tai kyseiset luokat on ilmoitettava merkissä harmaina vastaavan delegoidun säädöksen mukaisesti. Merkin normaali tummanvihreästä punaiseen ulottuva väriasteikko on säilytettävä jäljelle jäävissä paremmissa luokissa. Muutoksia sovelletaan markkinoille saatettaviin uusiin tuoteyksikköihin.

(a)  tavarantoimittajien on annettava jälleenmyyjille olemassa olevat ja uudelleenskaalatut merkit kuuden kuukauden ajaksi ennen b alakohdassa määriteltyä päivämäärää;

 

(b)  jälleenmyyjien on korvattava esillä olevien, myös internetissä esillä olevien, tuotteiden olemassa olevat merkit uudelleenskaalatuilla merkeillä yhden viikon kuluessa tätä varten asiaankuuluvassa delegoidussa säädöksessä määrätyn päivämäärän jälkeen. Jälleenmyyjät eivät saa pitää uudelleenskaalattuja merkkejä esillä ennen kyseistä päivämäärää.

 

 

Jälleenmyyjille on annettava lupa myydä energiaan liittyviä tuotteita ilman merkkiä tai uudelleenskaalattua merkkiä vain, jos (uudelleenskaalattua) merkkiä ei ole koskaan laadittu tiettyä tuotetta varten eikä tämän tuotteen tavarantoimittaja toimi enää markkinoilla.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Ennen tämän asetuksen soveltamispäivää direktiivin 2010/30/EU 10 artiklan mukaisesti käyttöön otetut merkit katsotaan tätä asetusta sovellettaessa merkeiksi. Komissio tarkastelee näitä merkkejä uudelleen viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta niiden uudelleenskaalausta silmällä pitäen.

Poistetaan.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tuotetietokanta

Tuotetietokanta

Komissio perustaa liitteessä I tarkoitetut tiedot sisältävän tuotetietokannan ja pitää sitä yllä. Liitteessä I olevassa 1 kohdassa luetellut tiedot on julkistettava.

1.   Komissio perustaa tuotetietokannan, jossa on kaksi eri rajapintaa, julkinen rajapinta ja vaatimusten noudattamista koskeva rajapinta, ja pitää sitä yllä.

 

Julkinen rajapinta sisältää liitteessä I olevassa 1 kohdassa määritetyt tiedot liitteessä I olevan 3 kohdan toiminnallisten vaatimusten mukaisesti.

 

Vaatimusten noudattamista koskeva rajapinta sisältää liitteessä I olevassa 2 kohdassa määritetyt tiedot liitteessä I olevan 4 kohdan toiminnallisten vaatimusten mukaisesti.

 

2.   Kun tietoja viedään tuotetietokantaan, tavarantoimittajilla säilyy pääsy siihen sekä oikeus muokata tietoja. Kaikkiin muutoksiin on merkittävä päivämäärä, ja niiden on oltava selvästi markkinavalvontaviranomaisten nähtävissä.

 

Vaatimusten noudattamista koskevan rajapinnan tietoja voidaan käyttää vain tämän asetuksen ja sen mukaisesti hyväksyttyjen delegoitujen säädösten täytäntöönpanon valvontaan liittyviin tarkoituksiin, ja niiden muunlainen käyttö on kielletty.

 

Tavarantoimittajien on pidettävä palvelimillaan teknisiä asiakirjoja 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, testiraportteja tai vastaavia vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia dokumentteja liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tavarantoimittajien itse tekemistä testeistä niin, että tiedot ovat vain markkinavalvontaviranomaisten ja komission saatavissa.

 

Tietokantaa perustettaessa on noudatettava kriteerejä, joilla mahdollistetaan tavarantoimittajien ja muiden tietokannan käyttäjien hallinnollisen taakan minimointi, käyttäjäystävällisyys ja kustannustehokkuus.

 

Tuotetietokanta ei korvaa tai muuta markkinavalvontaviranomaisten vastuuta.

 

3.   Komissio kiinnittää markkinavalvontaviranomaisten ja tavarantoimittajien tuella erityistä huomiota siirtymäprosessiin ennen julkisen ja vaatimusten noudattamista koskevan rajapinnan täyttä toteutusta.

 

4.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 13 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämisestä tuotetietokannan perustamista koskevien toiminnallisten yksityiskohtien vahvistamiseksi.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun tällaisia yhdenmukaistettuja standardeja sovelletaan tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin aikana, tuotteen katsotaan olevan delegoidun säädöksen asiaankuuluvien mittaus- ja laskentavaatimusten mukainen.

2.   Kun tällaisia yhdenmukaistettuja standardeja sovelletaan tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin aikana, tuotemallin katsotaan olevan delegoidun säädöksen asiaankuuluvien mittaus- ja laskentavaatimusten mukainen.

 

2 a.   Yhdenmukaistetuilla standardeilla pyritään jäljittelemään mahdollisimman pitkälle todellista käyttöä ja noudattamaan standarditestimenetelmää tämän estämättä vertailukelpoisuutta tuoteryhmän sisällä.

 

2 b.   Yhdenmukaistettujen standardien mittaus- ja laskentatapojen on oltava luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia, ja niiden on vastattava 3 artiklan 1 a kohdan vaatimuksia.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään komissio varmistaa kunkin delegoidun säädöksen osalta jäsenvaltioiden edustajien ja kyseisestä tuoteryhmästä kiinnostuneiden osapuolten, kuten toimialan, pk-yritykset ja käsiteollisuus mukaan luettuina, ammattiliittojen, kauppiaiden, vähittäiskauppiaiden, maahantuojien, ympäristönsuojeluryhmien ja kuluttajajärjestöjen tasapuolisen osallistumisen. Tätä varten komissio perustaa kuulemisfoorumin, jolla nämä osapuolet tapaavat toisensa. Tämä kuulemisfoorumi voidaan yhdistää direktiivin 2009/125/EY 18 artiklassa tarkoitetun kuulemisfoorumin kanssa.

1.   Hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään merkkien ottamiseksi käyttöön ja uudelleenskaalaamiseksi 7 artiklan mukaisesti sekä 8 artiklassa tarkoitetun tietokannan perustamiseksi komissio varmistaa jäsenvaltioiden edustajien, markkinavalvontaviranomaiset mukaan luettuina, ja kyseisestä tuoteryhmästä kiinnostuneiden osapuolten, kuten toimialan, pk-yritykset ja käsiteollisuus mukaan luettuina, ammattiliittojen, kauppiaiden, vähittäiskauppiaiden, maahantuojien, ympäristönsuojeluryhmien ja kuluttajajärjestöjen tasapuolisen osallistumisen sekä Euroopan parlamentin osallistumisen.

 

2.   Komissio perustaa kuulemisfoorumin, jolla 1 kohdassa luetellut osapuolet tapaavat tätä tarkoitusta varten. Kuulemisfoorumi voidaan yhdistää direktiivin 2009/125/EY 18 artiklassa tarkoitetun kuulemisfoorumin kanssa osittain tai kokonaan. Kuulemisfoorumin kokouspöytäkirjat julkistetaan 8 artiklan mukaisesti perustetun tuotetietokannan julkisessa rajapinnassa.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio testaa tarvittaessa ennen delegoitujen säädösten antamista tiettyjen tuoteryhmien merkkien ulkoasun ja sisällön kuluttajien kanssa varmistaakseen näiden ymmärtävän kyseiset merkit.

3.   Komissio testaa tarvittaessa ennen tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyjen delegoitujen säädösten antamista tiettyjen tuoteryhmien merkkien ulkoasun ja sisällön unionin kuluttajia edustavissa ryhmissä varmistaakseen näiden ymmärtävän kyseiset merkit.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kuultuaan 10 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia komissio laatii työsuunnitelman, joka julkistetaan. Työsuunnitelmassa esitetään ohjeellinen luettelo tuoteryhmistä, joita pidetään ensisijaisina delegoituja säädöksiä annettaessa. Lisäksi työsuunnitelmassa esitetään tuotteiden tai tuoteryhmien merkkien tarkistamista ja uudelleenskaalausta koskevat suunnitelmat. Komissio voi muuttaa työsuunnitelmaa määräajoin kuultuaan ensin kuulemisfoorumia. Työsuunnitelma voidaan yhdistää direktiivin 2009/125/EY 16 artiklassa edellytetyn työsuunnitelman kanssa.

1.   Kuultuaan 10 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia komissio antaa tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä 13 artiklan mukaisesti niin, että laaditaan pitkän aikavälin työsuunnitelman, joka asetetaan julkisesti saataville myös 8 artiklan nojalla perustetun tuotetietokannan julkisessa rajapinnassa.

 

2.   Komissio järjestää työsuunnitelman osiin, jotka sisältävät prioriteetteja energiatehokkuusmerkkien käyttöönotolle uusissa tuoteryhmissä ja tuoteryhmien merkkien uudelleenskaalaamiselle.

 

Komissio varmistaa suunnitelman tarvittavat resurssit ja johdonmukaisuuden.

 

Tämä työsuunnitelma voidaan yhdistää direktiivin 2009/125/EY 16 artiklassa edellytetyn ekologista suunnittelua koskevan työsuunnitelman kanssa.

 

Komissio päivittää työsuunnitelmaa säännöllisesti kuultuaan kuulemisfoorumia. Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetaan vuosittain tietoa sen etenemisestä.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä energiaan liittyvien tuotteiden tiettyjen tuoteryhmien, jäljempänä ’tietyt tuoteryhmät’, merkkejä koskevista yksityiskohtaisista vaatimuksista 13 artiklan mukaisesti.

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 13 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi energiaan liittyvien tuotteiden tiettyjen tuoteryhmien, jäljempänä ’tietyt tuoteryhmät’, merkkejä koskevilla yksityiskohtaisilla vaatimuksilla.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan tuoteryhmät, jotka täyttävät seuraavat perusteet:

2.  Delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan tuoteryhmät, jotka täyttävät seuraavat perusteet:

(a)  tuoreimpien saatavilla olevien tietojen ja unionin markkinoille saatettujen määrien perusteella tuoteryhmään liittyy merkittäviä mahdollisuuksia säästää energiaa ja tapauksen mukaan muita voimavaroja;

(a)  unionin todellisen markkinapenetraation perusteella on olemassa merkittäviä mahdollisuuksia säästää energiaa ja tapauksen mukaan muita voimavaroja;

(b)  tuoteryhmät, joissa on samankaltaiset toiminnot, eroavat merkittävästi toisistaan suoritustasoiltaan;

(b)  tuoteryhmässä malleilla, joissa on samankaltaiset toiminnot, on merkittävästi erilainen energiatehokkuus;

(c)  tuoteryhmän kohtuuhintaisuuteen ja elinkaarikustannuksiin ei kohdistu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia.

(c)  tuotteen kohtuuhintaisuuteen, elinkaarikustannuksiin ja toimintoihin ei kohdistu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kuluttajan näkökulmasta;

 

c a)  komissio ottaa huomioon asiaa koskevan unionin lainsäädännön ja itsesääntelyn, kuten vapaaehtoiset sopimukset, joilla toiminnan tavoitteet voidaan odottaa saavutettavan nopeammin tai pienemmin kustannuksin kuin pakottavilla vaatimuksilla.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tiettyjä tuoteryhmiä koskevissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan erityisesti seuraavat seikat:

3.  Tiettyä tuoteryhmää koskevissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan erityisesti seuraavat seikat:

(a)  niiden tiettyjen tuoteryhmien määritelmä, jotka kuuluvat 2 artiklan 11 kohdassa säädetyn ’energiaan liittyvän tuotteen’ määritelmän piiriin ja joiden on määrä kuulua soveltamisalaan;

(a)  soveltamisalaan kuuluvien energiaan liittyvien tuotteiden määritelmä;

(b)  sellaisen merkin ulkoasu ja sisältö, mukaan luettuna A:sta G:hen ulottuva energiankulutusta osoittava asteikko, joka on ulkoasultaan mahdollisimman yhdenmukainen kaikissa tuoteryhmissä ja on joka tapauksessa selkeä ja helposti luettava;

(b)  sellaisen merkin ulkoasu, mitat ja sisältö, joka on kaikissa tapauksissa selkeä ja helposti luettava, näkörajoitteisten asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen, ja joka sisältää erottuvassa paikassa seuraavat, vastaavan delegoidun säädöksen mukaisesti määritetyt tiedot:

 

i)   A–G-asteikkoa, joka osoittaa vastaavan tuotemallin energiatehokkuusluokan ja joka on ulkoasultaan mahdollisimman yhdenmukainen kaikissa tuoteryhmissä;

 

ii)   absoluuttinen energiankulutus kilowattitunteina vuoden tai relevantin ajanjakson aikana;

(c)  tarvittaessa muiden voimavarojen käyttö ja lisätiedot energiaan liittyvistä tuotteista, jolloin merkissä on tähdennettävä tuotteen energiatehokkuutta;

(c)  tarvittaessa muiden voimavarojen käyttö ja lisätiedot energiaan liittyvistä tuotteista, jolloin merkissä on tähdennettävä tuotteen energiatehokkuutta;

(d)  paikat, joissa merkin on oltava esillä, kuten tuotteessa kiinnitettynä, pakkauksessa painettuna, sähköisessä muodossa tai verkossa;

(d)  paikat, joissa merkin on oltava esillä, kuten tuotteessa kiinnitettynä aiheuttamatta sille vahinkoa, pakkauksessa painettuna, sähköisessä muodossa tai verkossa;

(e)  tarvittaessa tuotteiden merkitseminen sähköisesti;

(e)  tarvittaessa tuotteiden merkitseminen sähköisesti;

(f)  tapa, jolla merkki ja tekniset tiedot on esitettävä etämyynnissä;

(f)  tapa, jolla merkki ja tekniset tiedot on esitettävä etämyynnissä;

(g)  teknisten asiakirjojen ja tuotetiedotteen sisältö sekä tarvittaessa niiden esitysmuoto ja muut yksityiskohdat;

(g)  tuotetiedotteen ja teknisten asiakirjojen vaadittu sisältö sekä tarvittaessa niiden esitysmuoto ja muut yksityiskohdat;

(h)  tieto siitä, että vaatimustenmukaisuutta tarkastettaessa sovelletaan ainoastaan niitä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia, jotka vahvistetaan yhdessä tai useammassa delegoidussa säädöksessä;

(h)  tieto siitä, että vaatimustenmukaisuutta tarkastettaessa sovelletaan ainoastaan niitä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia, jotka vahvistetaan yhdessä tai useammassa delegoidussa säädöksessä;

(i)  tuotetietokantaa koskevat tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien velvollisuudet;

(i)  tuotetietokantaa koskevat tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien velvollisuudet;

(j)  erityinen maininta energialuokasta, joka on ilmoitettava mainoksissa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa, mukaan luettuina vaatimukset siitä, että energialuokan on oltava selvästi luettavassa ja nähtävässä muodossa;

(j)  tarvittaessa erityinen maininta energialuokasta, joka on ilmoitettava mainoksissa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa, mukaan luettuina vaatimukset siitä, että energialuokan on oltava selvästi luettavassa ja nähtävässä muodossa;

(k)  vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt sekä mittaus- ja laskentamenetelmät, joita käytetään määriteltäessä merkissä ja tuotetiedotteessa esitettävät tiedot;

(k)  edellä 9 artiklassa tarkoitetut vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt sekä mittaus- ja laskentamenetelmät, joita käytetään määriteltäessä merkissä ja tuotetiedotteessa esitettävät tiedot, mukaan lukien energiatehokkuusindeksin tai vastaavan parametrin määrittäminen ja sen A–G asteet, joilla määritetään energiatehokkuusluokat;

(l)  tieto siitä, vaaditaanko suuremmilta laitteilta suurempaa energiatehokkuutta, jotta ne voidaan sijoittaa tiettyyn energialuokkaan;

 

(m)  sellaisten merkissä mahdollisesti annettavien viitetietojen esitysmuoto, joiden avulla asiakkaat voivat saada sähköisin keinoin tarkempia tietoja tuotetiedotteessa ilmoitettavasta tuotteen suorituskyvystä;

(l)  sellaisten merkissä mahdollisesti annettavien viitetietojen esitysmuoto, joiden avulla asiakkaat voivat saada sähköisin keinoin tarkempia tietoja tuotetiedotteessa ilmoitettavasta tuotteen suorituskyvystä;

(n)  tieto siitä, onko tuotteen käytönaikaista energiankulutusta kuvaavien energialuokkien oltava nähtävissä älymittareista tai tuotteen interaktiiviselta näytöltä ja jos on, millä tavoin;

(m)  tieto siitä, onko tuotteen käytönaikaista energiankulutusta kuvaavien energialuokkien oltava nähtävissä älymittareista tai tuotteen interaktiiviselta näytöltä ja jos on, millä tavoin;

(o)  päivämäärä, jona delegoitua säädöstä arvioidaan ja mahdollisesti tarkastellaan uudelleen.

(n)  päivämäärä, jona delegoitua säädöstä arvioidaan ja mahdollisesti tarkastellaan uudelleen.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetun sisällön osalta luokituksen A–G luokitusasteiden on vastattava merkittäviä energia- ja kustannussäästöjä asiakkaan kannalta.

 

Ensimmäisen alakohdan m alakohdassa tarkoitetut viitetiedot voidaan esittää verkkosivuston osoitteen, QR-koodin (Quick Response) tai sähköisissä merkeissä olevan linkin muodossa tai muilla asianmukaisilla kuluttajakeskeisillä keinoilla.

Ensimmäisen alakohdan l alakohdassa tarkoitetut viitetiedot voidaan esittää verkkosivuston osoitteen, dynaamisen QR-koodin (Quick Response) tai sähköisissä merkeissä olevan linkin muodossa tai muilla asianmukaisilla kuluttajakeskeisillä keinoilla, joilla mahdollistetaan yhteys 8 artiklan mukaisesti perustetun tietokannan julkiseen rajapintaan.

Delegoidun säädöksen soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta koskevan merkin käyttöönotolla ei saa olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia tuotteen toiminnallisuuteen käyttäjän kannalta.

Ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitetussa tuotetiedotteessa on oltava linkit 8 artiklan mukaisesti perustetun tietokannan julkiseen rajapintaan, ja se on asetettava kuluttajien saataville kaikilla sellaisilla kansallisilla markkinoilla käytettävillä unionin kielillä, joilla vastaava tuotemalli on asetettu saataville.

Siirretään komissiolle valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tuotetietokannan toiminnallisista yksityiskohdista, mukaan luettuina tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien velvollisuudet.

Siirretään komissiolle valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämisestä tuotetietokantaa koskevien toiminnallisten yksityiskohtien vahvistamiseksi, mukaan luettuina tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien velvoitteet.

 

Jotta varmistetaan luottamuksellisen tiedon ja teknisten asiakirjojen asianmukainen suojaaminen, näillä delegoiduilla säädöksillä on määritettävä, mitä tietoa tuotetietokantaan syötetään ja mitä tietoa asetetaan saataville kansallisten viranomaisten ja komission pyynnöstä.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio pitää ajantasaista luetteloa kaikista tätä asetusta täydentävistä delegoiduista säädöksistä, samoin kuin ekosuunnitteludirektiiviä 2009/125/EY kehittävistä delegoiduista säädöksistä, mukaan lukien täydelliset viitteet kaikkiin yhdenmukaistettuihin standardeihin, jotka vastaavat asiaankuuluvia mittaus- ja laskentamenetelmiä 9 artiklan mukaisesti, ja komissio asettaa ne julkisesti saataville.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen soveltamispäivästä määräämättömäksi ajaksi 7 ja 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle kuuden vuoden ajaksi 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen valta antaa 7 artiklassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 1 kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

 

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän kuuden vuoden kauden päättymistä.

 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 ja 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tässä asetuksessa mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7, artiklassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 1 kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevien 7 ja 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5.  Edellä olevien 7 artiklan, 8 artiklan 4 kohdan, 11 artiklan 1 kohdan ja 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista ja toimittaa sitä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kahdeksan vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Kertomuksessa arvioidaan, miten tehokkaasti tämä asetus on auttanut asiakkaita valitsemaan tehokkaampia tuotteita, ottaen huomioon sen vaikutukset liiketoimintaan.

Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista ja toimittaa sitä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuuden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Tässä kertomuksessa arvioidaan, miten tehokkaasti tämä asetus ja sen delegoidut säädökset ovat auttaneet asiakkaita valitsemaan energiatehokkaampia tuotteita, ottaen huomioon esimerkiksi sen vaikutukset liiketoimintaan, energiankulutukseen, kasvihuonekaasupäästöihin, markkinavalvontaan sekä tietokannan perustamisen ja ylläpidon kustannuksiin.

 

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti toteutettavassa arvioinnissa on käytettävä tarkoin hyväksi vuotuisia seurantakertomuksia, jotka koskevat 5 artiklassa vahvistettua täytäntöönpanoa ja markkinavalvontaa.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2019.

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa sovelletaan kuitenkin heti, kun 8 artiklan mukaisesti perustetun tuotetietokannan julkinen rajapinta on täysin toiminnassa, ja joka tapauksessa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2018.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

Liite I – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tuotetietokantaan syötettävät tiedot

Tuotetietokantaan syötettävät tiedot sekä toiminnalliset vaatimukset

1.  Julkiset tuotetiedot:

1.  Tietokannan julkiseen rajapintaan sisällytettävät tiedot

(a)  valmistajan tai tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

(a)  tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki, osoite, yhteystiedot ja muut lakisääteiset tunnistetiedot;

 

(a a)  jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten yhteystiedot

(b)  mallitunniste(et), mukaan luettuina kaikki vastaavien mallien mallitunnisteet;

(b)  mallitunniste(et), mukaan luettuina kaikki vastaavien mallien mallitunnisteet;

(c)  merkki sähköisessä muodossa;

(c)  merkki sähköisessä muodossa;

(d)  merkissä oleva luokka (luokat) ja muut parametrit;

(d)  merkissä oleva energiatehokkuusluokka (-luokat) ja muut parametrit;

(t)  tuotetiedot sähköisessä muodossa.

(e)  tuotetietojen parametrit sähköisessä muodossa;

 

(e a)  4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden kasvatukselliset ja tiedotuskampanjat;

 

(e b)  11 artiklassa tarkoitettu komission työsuunnitelma;

 

(e c)  kuulemisfoorumin pöytäkirja;

 

e d)  luettelo sovellettavista delegoiduista säädöksistä ja yhdenmukaistetuista standardeista.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Vaatimusten noudattamista koskevat tiedot, jotka ovat ainoastaan jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten ja komission saatavilla

2.  Tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevaan rajapintaan sisällytettävät tiedot

(a)  sovellettavassa delegoidussa säädöksessä tarkoitetut tekniset asiakirjat;

(a)  testausseloste tai vastaava vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeva dokumentointi, jonka perusteella voidaan arvioida kaikkien sovellettavassa delegoidussa säädöksessä vahvistettujen vaatimusten täyttyminen, mukaan lukien testimenetelmä ja mittaussarjat;

(b)  testausseloste tai tekninen näyttö, joiden perusteella voidaan arvioida kaikkien sovellettavassa delegoidussa säädöksessä vahvistettujen vaatimusten täyttyminen;

(b)  tähän asetukseen liittyvän markkinavalvonnan yhteydessä hyväksytyt väliaikaiset toimenpiteet;

(c)  tavarantoimittajan nimi ja osoite;

(c)  3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat;

 

(c a)  jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten ja komission koordinaation suorat yhteystiedot;

 

(c b)  vaatimusten noudattamista koskevien tarkastuksien tulokset jäsenvaltioiden ja komission kannalta sekä tarvittaessa 5 ja 6 artiklassa tarkoitetut markkinavalvontaviranomaisten toteuttamat korjaavat toimet ja rajoittavat toimet.

(d)  tavarantoimittajan edustajan yhteystiedot.

 

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Tietokannan julkisen rajapinnan toiminnalliset vaatimukset:

 

(a)   kustakin tuotemallista on erillinen merkintä;

 

(b)   sen avulla kuluttajat voivat helposti tunnistaa kunkin tuoteryhmän parhaan energialuokan, vertailla mallien ominaisuuksia ja valita kaikkein energiatehokkaimmat tuotteet;

 

(c)   siinä luodaan näkyvä ja tulostettava tiedosto kunkin tuotteen energiamerkistä sekä tuotetietojen erikielisistä versioista unionin kaikilla virallisilla kielillä;

 

(d)   tietojen on oltava luettavissa koneellisesti, niitä on voitava lajitella ja niissä on voitava suorittaa hakuja noudattaen kolmansien osapuolten käytön avoimia standardeja ja maksuttomuutta;

 

(e)   päällekkäistä rekisteröintiä on vältettävä automaattisesti;

 

(f)   asiakkaita varten perustetaan ylläpidettävä sähköinen tukipalvelu tai yhteyspiste, johon viitataan selvästi rajapinnassa.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Tietokannan vaatimusten noudattamista koskevan rajapinnan toiminnalliset vaatimukset:

 

(a)   varmistetaan tiukat turvamenettelyt luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi;

 

(b)   käyttöoikeudet perustuvat tiedonsaantitarpeeseen;

 

(c)    esitetään linkki markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmään.

(1)

EUVL C 82, 3.3.2016, s. 6.


PERUSTELUT

Johdanto: talo horjuu perustuksia myöten – mitä voidaan tehdä

Joitakin kuukausia sitten autoteollisuuden päästöhuijaus ravisteli kaikkien Euroopan kansalaisten elämää. Muun muassa kansalaisten luottamus sai erityisen kovan kolhun. Nyt meidän on autettava palauttamaan luottamus ja asetettava tällainen raskas isku osaksi laajempaa kokonaisuutta. Käsiteltävänä olevan lainsäädäntöaloitteen konkreettiset ehdotukset voivat olla askel tähän suuntaan.

Perustamisestaan alkaen merkintä on tarjonnut kansalaisille perusteellista tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista ja niiden elinkaaresta. Direktiivin 2010/30/EU arvioinnissa tuli esille useita puutteita; korjattuina ne voivat johtaa merkittäviin uusiin energiansäästöihin. Tällä tarkistamisella pyritään myös helpottamaan piakkoin tapahtuvaa yhdentymistä kehittyvään tieto- ja viestintätekniikkaan, kuten esineiden internetiin ja muihin vastaaviin.

Esittelijä on komission kanssa samaa mieltä tavoitteista ja myös siitä, että parhaaksi oikeudelliseksi välineeksi valittiin asetus, jotta vältetään täytäntöönpanon erot eri jäsenvaltioissa. Mietinnössä pyritään yhdistämään useita tasapainotiloja – jatkuvuus taataan vauhdittaen samalla kehitystä kansalaisten, yritysten ja muiden sidosryhmien keskuudessa, vankan käytännön kokemuksen ja innoittuneen kunnianhimon välillä sekä teknologisen painotuksen ja sosiaalisen tietoisuuden välillä. Voidaan todellakin tehdä jotain, joka ei ole mitään tai ketään vastaan vaan jolla edetään kohti yhteistä parempaa tulevaisuutta.

1.  Talon kunnostaminen(1): merkit ja niihin liittyvät asiakirjat sekä uudelleenskaalauksen ongelmat

Tarkistuksissa otetaan tarkoin huomioon operatiivinen kokemus, jota on kertynyt direktiivin 2010/30/EU osalta ja joka on nyt todella arvokasta. Tärkeintä on koota yhteen tämä kokemus ja poistaa ei-toivottu vaihtelevuus kohdennetusti ja kustannustietoisesti. 7 artikla laajennetaan neljäksi eri artiklaksi. Uusien merkkien käyttöönotto on virallistettava siten, että yhdistetään sujuvasti kaksi toisiaan täydentävää käsitteellistä näkökulmaa, lopputulosta koskeva (7, 7 a ja 7 b artikla) ja prosessia koskeva (7 c artikla). Merkit ovat koko asetuksen tärkein käsite, ja niin on oltava jatkossakin. Samalla delegoituja säädöksiä koskevan alkuperäisen 12 artiklan rakenne on huolellisesti järjestetty uudelleen. Tietyt monissa tuotekohtaisissa delegoiduissa säädöksissä toistuvat seikat voidaan kattaa paremmin muutamalla menettelyyn liittyvällä delegoidulla säädöksellä; tätä lähestymistapaa noudattaen helpotetaan päivityksiä, säästetään lainsäädäntöresursseja ja pidetään vaihtelu kurissa.

Uudelleenskaalaus (7 c artikla) on kaikkein herkin käsiteltävänä oleva kysymys, joten sen osalta on löydettävä perinpohjaisesti harkittu kattava tasapaino. Jotta prosessi olisi objektiivinen, tarvitaan jonkinlaisia uudelleenskaalauksen laukaisimia; niitä täydentävä ”kuulemiseen yhdistetty päätöksenteko” lienee paras menetelmä. Tässä mietinnössä ehdotetaan, että yhdistetään markkinoilla saatavilla olevien tuotemallien jakaminen energialuokkiin ja tuoteryhmän teknologinen kehitys. Kiireelliset, terveen järjen mukaiset valmistelutehtävät annetaan komissiolle. Niihin kuuluvat markkinoita ja teknologiaa koskeva yleistutkimus, jatkuva kolmivuotinen työsuunnitelma uudelleenskaalauksia varten sekä tuotetietokannan käyttöönotto. Kaiken tukena on oltava huolellinen, tehostettu monen sidosryhmän kuuleminen, jonka tavoitteena on varmistaa kaikkien sidosryhmien tyytyväisyys.

Koska uudelleenskaalauksen jälkeen tehtävällä tuotemallien jakamisella energialuokkiin A–G on merkittäviä vaikutuksia markkinoihin, sen ”ohjaamisessa” toimitaan joustavasti ja ehdotetaan kolmea vaihtoehtoa ”uudelleenskaalauksen intensiteetin” vähentämiseksi: C–G (kaksi tyhjää luokkaa korkeimmalla tasolla), B–G (yksi tyhjä luokka) ja A–G (ei tyhjiä luokkia). Nämä asteikot liitetään myös edellä mainittuihin laukaisimiin. Esittelijä luottaa tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien ammatilliseen vastuuseen siltä osin, kuinka ne täyttävät 3 artiklassa selvästi luetellut velvollisuutensa.

Tavoitteena on yhdistää asteikot A–G kohtuullisen ajan kuluessa (5 vuotta). Myös tietovirtoja ja suunnitteluvälineitä painotetaan. Yhdessä niiden olisi luotava tietoon perustuva siirtymä, johon sisältyy räätälöityjä ratkaisuja äskettäin merkin saaneiden tuoteryhmien ja pienikokoisten tuotteiden osalta.

2.  Talon avajaiset: tuotetietokanta avaimena muutokseen

Tässä kansalaisille suunnatussa tieto- ja viestintäjärjestelmässä komission ehdottama tuotetietokanta on keskeisessä asemassa. Emme voi jäädä ainoaksi suureksi markkina-alueeksi, jolla ei ole keskitettyä pakollista tuotteiden rekisteröintijärjestelmää ja julkista tietokantaa, jotka Yhdysvallat, Kiina, Australia ja eräät muut maat loivat useita vuosia sitten. Perinpohjaisesti harkittu tietokanta on sen todellisen muutoksen moottorina, jota tarvitaan kansalaisten voimaannuttamiseksi toimimaan päätekijöinä EU:n energia-alan muutoksessa. Se helpottaa tietojen saatavuutta, parantaa kykyämme seurata markkinoiden kehittymistä reaaliaikaisesti (ja parantaa lainsäädäntöä sen mukaisesti) ja tehostaa ”turvallisuusmekanismejamme”. Foorumina, jonne tallennetaan 100 prosenttia asiakkaiden kannalta olennaisista tiedoista, jossa niitä päivitetään ja jonne on avoin pääsy, se lisää merkittävästi luottamusta.

Tämän vuoksi 8 artikla ja liite I tarkistettiin huolellisesti, jotta

•  varmistetaan, että energiaan liittyviä tuotteita koskevat kuluttajien kannalta olennaiset tiedot tallennetaan ja järjestetään helposti saatavilla olevaan ja helppokäyttöiseen muotoon;

•  mahdollistetaan, että tavarantoimittajat voivat kilpailla luovalla tavalla ”tietomarkkinoilla” ja antaa vapaaehtoisesti monipuolista ja innovatiivista tietoa kuluttajille;

•  kannustetaan yrittäjiä kehittämään innovatiivisia sovelluksia, jotka ovat keskeisen tärkeitä kansalaisille, yrityksille ja yhteiskunnalle;

•  katetaan asiaan liittyvän unionin lainsäädännön tuleva kehitys;

•  tarjotaan parempia tapoja käsitellä työntekijöiden koulutusta, valistuskampanjoita, teknistä myynninedistämismateriaalia ja niin edelleen.

Meidän on taattava, että arkaluonteiset tiedot suojataan ”ainoastaan viranomaisia varten”, toisin sanoen tuetaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä sekä valvonta- ja suojamenettelyjä siten, että yritykset voivat täysin luottaa parhaaseen käytettävissä olevaan teknologiaan ja käyttää sitä, kuten verkkopankkitoiminnassa tapahtuu.

3.  Talon pitäminen turvassa: valvonta, suojatoimet, vaatimustenmukaisuuden arviointi

Markkinavalvonta, suojatoimet ja vaatimustenmukaisuuden arviointi ovat olennaisia tekijöitä, joiden avulla talon turvallisuus taataan, mikä osaltaan vaikuttaa päätavoitteen eli luottamuksen palauttamiseen.

Markkinavalvontaa koskevan tarkistetun 5 artiklan ja unionin suojamenettelyä koskevan 6 artiklan rakenne uudistettiin perusteellisesti, mutta vastaavuus komission ehdotukseen säilytettiin. Esittelijä halusi lisätä täytäntöönpanomenettelyn yleistä varmuutta ja näin auttaa saavuttamaan kaikkien osapuolten luottamuksen uudelleen, koska nykyistä markkinavalvontajärjestelmää on usein kritisoitu. Tehtyjen parannusten joukossa on erityinen asiakkaan suojamenettely 6 artiklan 12 kohdassa. Sekä markkinavalvonta että suojamenettely helpottuvat tuntuvasti tuotetietokannan ansiosta. Myös komission koordinoivaa ja apua antavaa roolia on vahvistettu tarkistetussa ehdotuksessa.

Jäsenvaltioiden velvollisuudet (4 artikla) ja tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien velvollisuudet (3 artikla) on paremmin määritelty ja niitä on täydennetty toimivuuden parantamiseksi. Lisäksi on tarkistettu yhdenmukaistettuja standardeja vaatimustenmukaisuuden ja muiden kriteerien (ensiarvoisen tärkeitä, kun uusia tuotteita merkitään) arvioinnissa koskevaa 9 artiklaa. Kaikkialla asetuksessa on tiivistetty artiklojen välisten viittausten verkkoa, joka on sen eri osien tiiviin systeemisen yhteyden perustana.

4.   Kellarista katolle: muita keinoja asetuksen toimivuuden varmistamiseksi

Muiden artiklojen osalta esittelijän ehdotukset ovat seuraavat:

•  Määritelmiä koskevaan 2 artiklaan lisätään kuusi määritelmää, jotka ovat perusteltuja sen vuoksi, että niitä käytetään tekstissä säännöllisesti.

•  Uusi 6 a artikla kattaa ohjelmistopäivitykset, jotka ovat nyt yhä yleisempiä, mikä johtuu siitä, että energiaan liittyvissä tuotteissa on yhä useammin sähköistä sisältöä.

•  Kohdetta ja soveltamisalaa koskevassa 1 artiklassa ehdotetaan ratkaisua käytettyjen tuotteiden ongelmaan.

•  Kuulemisfoorumia koskevaa 10 artiklaa vahvistetaan ja komissio velvoitetaan kuuntelemaan foorumia päätöksiä tehdessään.

•  11 artiklassa perustettu työsuunnitelma kattaa kaikki delegoitujen säädösten järjestelmää koskevat hankkeet, ja siinä vastataan julkisesti niiden kehittämisestä.

•  Voimaantuloa koskevan 16 artiklan osalta tarkistuksella ehdotetaan tavarantoimittajille asetettujen, tietojen tietokantaan syöttämistä koskevien edellytysten (3 artiklan 1 kohdan d alakohta) voimaantulon mukauttamista vastaavasti kuin on tehty muuallakin tarkistetussa tekstissä.

5.   Lainsäädännöllinen jalanjälki

Sidosryhmien ja kansalaisten kuulemiset ovat olleet tämän mietinnön laatimisessa avainasemassa. Kuten esittelijä vakuutti allekirjoittaessaan Transparency International -järjestön lahjonnan vastaisen vakuutuksen(2) (”Transparency International Anti-Corruption Pledge”), kaikki nämä kokoukset luetellaan esittelijän verkkosivustolla otsikon ”lainsäädännöllinen jalanjälki” (”Legislative Footprint”) alla(3).

Ajanjaksolla 20. lokakuuta 2015 – 20. tammikuuta 2016(4) esittelijä piti 17 kokousta eri sidosryhmien kanssa. Kuusi kokousta pidettiin EU:n muiden toimielinten ja jäsenvaltioiden pysyvien edustustojen edustajien kanssa, neljä yritysten kanssa, kolme kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa (kaksi kuluttajayhdistystä, yksi ympäristöalan kansalaisjärjestö), kaksi vähittäiskauppiaiden järjestöjen kanssa, yksi mainosalan yritysten kanssa ja yksi energia-alan yritysten edustajien kanssa. Lisäksi aktiiviset kansalaiset esittivät 67 huomautusta verkkofoorumilla ”Sistema Operativo Lex(Movimento 5 Stelle)”(5).

Kaikki ehdotuksen keskeiset näkökohdat analysoitiin sidosryhmien kanssa, osana yleistä keskustelua energiatehokkuudesta ja energiaunionia koskevasta strategiasta. Uudelleenskaalaus ja markkinavalvonta olivat yleisimmät keskustelunaiheet. Myös tuotetietokannasta, standardeista ja testausmenettelyistä sekä kuluttajien tiedotuskampanjasta keskusteltiin laajasti.

(1)

Sana ´ekonomia´tulee kreikan sanasta oikonomia, joka perustuu termeihin oikos ’talo’ + nemein ’hoitaa’ ja on siten merkinnyt ’taloudenhoitoa’. Nykyinen merkitys on peräisin 1600-luvulta.

(2)

http://www.transparencyinternational.eu/2014/10/european-parliament-elections-2014-the-anti-corruption-pledge/

(3)

http://www.dariotamburrano.it/legislative-footprint-energy-labelling/ – Lainsäädännöllistä jalanjälkeä päivitetään koko lainsäädäntöprosessin ajan.

(4)

Päivä, jona mietintöluonnos toimitettiin Euroopan parlamentin yksiköille.

(5)

https://sistemaoperativom5s.beppegrillo.it/main.php


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.4.2016)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Valmistelija: Aldo Patriciello

LYHYET PERUSTELUT

Energiamerkintä hyödyttää ympäristöä, sillä sen avulla asiakkaat voivat verrata tuotteiden energiatehokkuutta ja tehdä kustannustehokkaita ja ympäristötietoisia ostopäätöksiä.

Nykyinen energiamerkintäjärjestelmä ei kuitenkaan enää ole avoin, ja siitä on tullut jossakin määrin merkityksetön, mikä johtuu pääasiassa siitä, että parhaissa energiatehokkuusluokissa on liikaa tuotteita ja nämä ovat keskenään liian erilaisia, mikä luonnollisesti johtaa kuluttajia harhaan. Myös jäsenvaltioiden markkinavalvonnassa on parantamisen varaa, ja se hyötyisi selkeämmästä ja yksinkertaisemmasta tuotetietojen hallintaa ja tuotteiden merkintää koskevasta järjestelmästä.

Valmistelija on tämän vuoksi tyytyväinen ehdotukseen asetukseksi energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (COM(2015)0341), sillä ehdotuksella pyritään lisäämään avoimuutta asiakkaiden ja viranomaisten suuntaan unionin markkinoilla olevien energiaan liittyvien tuotteiden kohdalla.

Komission ehdotuksella korvataan nykyinen energiamerkintäkehys ja otetaan käyttöön energiatehokkuusluokkien uudelleenskaalausta koskeva mekanismi. Lisäksi ehdotuksella perustetaan tuotetietokanta ja vahvistetaan asianomaisten talouden toimijoiden velvoitteet.

Valmistelija kannattaa useimpia mainituista seikoista, mutta esittää useita tarkistusehdotuksia, joista tärkeimmät koskevat seuraavia:

•  Uudelleenskaalausväli

Komissio esittää kymmenen vuoden tarkistusväliä, mihin perustuu myös sen käyttöönottama kaikkien energiatehokkuusluokkien uudelleenskaalaus ja uudelleen täyttäminen. Valmistelija katsoo, että uudelleenskaalaus olisi tehtävä aina todisteiden perusteella ja tuotekohtaiset tarpeet huomioon ottaen. Määrätty uudelleenskaalausväli ei pysty vastaamaan muuttuvien markkinoiden tarpeisiin. Uudelleenskaalauksessa on aina kyse tekniikan ja tieteen kehitykseen mukautumisesta, ja sen olisi perustuttava komission tekemään perusteelliseen taustaselvitykseen. Kaikki viittaukset määrättyyn uudelleenskaalausväliin olisi poistettava (johdanto-osan 11 kappale ja 7 artiklan 3 ja 4 kohta).

•  Parhaisiin luokkiin kuuluvat tuotteet

Monien tuotteiden kohdalla luokassa A on liikaa tuotteita ja tuotteet ovat keskenään liian erilaisia. Vastauksena tähän komissio ehdottaa, että uusi luokka A+ poistetaan ja kaksi parasta tuoteluokkaa A ja B tyhjennetään kokonaan. Valmistelija on täysin vakuuttunut siitä, että parhaiden luokkien tyhjentäminen lähettäisi asiakkaille väärän viestin ja saattaisi vaikuttaa haitallisesti ympäristöön, sillä se antaisi ymmärtää, että suositeltavia tuotteita ei ole saatavilla. Valmistelija ymmärtää, että tarvitaan pitkän aikavälin ratkaisu, joten hän ehdottaa, että energialuokille A ja B otetaan käyttöön prosenttiosuusraja, jonka ylittyessä tehtäisiin uusi uudelleenskaalaus (johdanto-osan 11 kappale ja 7 artiklan 3 kohta).

•  Tietokannan ylläpito

Valmistelija haluaa tähdentää, että tietokanta on pelkkä tekninen väline eikä sillä voida korvata markkinavalvontaa. Tuotetietojen tuottaminen ja lataaminen verkkoon tai syöttäminen ulkoiseen tietokantaan voi merkitä huomattavaa taloudellista ja hallinnollista rasitetta erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Tietojen toimittamisen komissiolle perinteisesti sähköisessä muodossa olisi oltava oikeudellisesti mahdollista, edellyttäen että tiedot ovat täydellisiä ja standardoituja ja niiden toimittaja voidaan saattaa vastuuseen tietokannassa olevista tiedoista. Tietojen toimittajan olisi voitava päättää, miten hän haluaa toimittaa tietonsa (johdanto-osan 16 kappale, 3 artiklan 1 kohta ja 8 artikla).

•  Merkin kiinnittäminen tai lataaminen näyttölaitteelle

Komission ehdotus on joiltakin osin epäselvä, mitä tulee sähköiselle näyttölaitteelle ladattavien merkkien käyttöön perinteisten, tuotteeseen kiinnitettyjen merkkien sijaan. Merkkien lataaminen sähköiselle näyttölaitteelle myymälöissä merkitsee yksinkertaistusta kaikille asianomaisille osapuolille, joten siihen olisi kannustettava (3 artiklan 2 kohta).

Lisäksi valmistelija suosittelee, että asetukseen olisi lisättävä ”energiatehokkuuden” määritelmä, jonka olisi oltava energiatehokkuusdirektiivin 2012/27/EU mukainen.

Valmistelija pitää myönteisenä sitä, että käytetyt tuotteet on jätetty ehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan unioni on sitoutunut perustamaan energiaunionin ja tulevaisuuteen tähtäävän ilmastopolitiikan. Energiatehokkuus on olennainen osa vuoteen 2030 ulottuvia ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita, ja se vaikuttaa keskeisesti energiankysynnän hillintään.

(1) Euroopan unioni on sitoutunut perustamaan energiaunionin ja tulevaisuuteen tähtäävän ilmastopolitiikan. Energiatehokkuus on olennainen osa vuoteen 2030 ulottuvia ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita, ja se vaikuttaa keskeisesti energiankysynnän hillintään ja kasvihuonekaasujen rajoittamiseen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) On aiheellista korvata direktiivi 2010/30/EU asetuksella, jolla on sama soveltamisala mutta jossa muutetaan ja parannetaan joitakin direktiivin säännöksiä, jotta ne olisivat sisällöltään selkeämpiä ja ajan tasalla. Asetus on asianmukainen oikeudellinen väline, koska siinä asetetaan selkeät ja yksityiskohtaiset säännöt, jotka eivät anna jäsenvaltioille mahdollisuutta saattaa säännöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöään eri tavoin, minkä ansiosta asetuksella varmistetaan pidemmälle menevä yhdenmukaisuus koko unionissa. Sääntelykehyksellä, joka on yhdenmukaistettu unionin eikä jäsenvaltioiden tasolla, pienennetään valmistajille koituvia kustannuksia ja varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Koko unionin kattavalla yhdenmukaistamisella varmistetaan tavaroiden vapaa liikkuvuus koko sisämarkkinoilla.

(4) On aiheellista korvata direktiivi 2010/30/EU asetuksella, jolla on pääosin sama soveltamisala mutta jossa muutetaan ja parannetaan joitakin direktiivin säännöksiä, jotta ne olisivat sisällöltään selkeämpiä ja ajan tasalla. Sääntelykehyksellä, joka on yhdenmukaistettu unionin eikä jäsenvaltioiden tasolla, pienennetään valmistajille koituvia kustannuksia ja varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Koko unionin kattavalla yhdenmukaistamisella varmistetaan tavaroiden vapaa liikkuvuus koko sisämarkkinoilla. Koska henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen tarkoitettujen liikennevälineiden energiankulutusta säännellään suoraan tai välillisesti muussa unionin lainsäädännössä ja politiikassa, on asianmukaista jättää se edelleen tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tätä poikkeusta sovelletaan myös liikennevälineisiin, joiden moottori pysyy toiminnan aikana samassa paikassa, kuten hisseihin, liukuportaisiin ja hihnakuljettimiin.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) On aiheellista jättää käytetyt tuotteet tämän asetuksen ulkopuolelle, jota sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, jotka on otettu käyttöön, ennen kuin ne asetetaan saataville markkinoille toisen tai uudemman kerran.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Energiaan liittyvien tuotteiden energiatehokkuuden parantaminen kuluttajien tietoon perustuvien valintojen avulla hyödyttää yleisesti unionin taloutta, edistää innovointia ja auttaa saavuttamaan vuosiksi 2020 ja 2030 asetetut unionin energiatehokkuustavoitteet. Lisäksi se antaa kuluttajille mahdollisuuden säästää rahaa.

(7) Energiaan liittyvien tuotteiden energiatehokkuuden parantaminen kuluttajien tietoon perustuvien valintojen avulla hyödyttää yleisesti unionin taloutta, edistää innovointia ja auttaa saavuttamaan vuosiksi 2020 ja 2030 asetetut unionin energiatehokkuustavoitteet sekä ympäristö- ja ilmastotoimia koskevat tavoitteet. Lisäksi se antaa kuluttajille mahdollisuuden säästää rahaa, kun se vähentää kotitalouksien energiankulutusta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jos asiakkaat saavat tarkkoja, asiaankuuluvia ja vertailukelpoisia tietoja energiaan liittyvien tuotteiden energiankulutuksesta, heidän on helpompi valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja muita keskeisiä voimavaroja käytön aikana. Pakollinen standardoitu merkki on tehokas tapa antaa mahdollisille asiakkaille vertailukelpoisia tietoja energiaan liittyvien tuotteiden energiankulutuksesta. Sitä olisi täydennettävä tuotetiedotteella. Merkin pitäisi olla helposti tunnistettavissa, yksinkertainen ja ytimekäs. Tätä varten merkin nykyinen tummanvihreästä punaiseen ulottuva asteikko olisi säilytettävä perustana, jota käytetään tiedotettaessa asiakkaille tuotteiden energiatehokkuudesta. Luokitus, jossa käytetään kirjaimia A–G, on osoittautunut asiakkaiden kannalta tehokkaimmaksi. Tapauksissa, joissa tuotteita ei voida enää jakaa luokkiin ”F” tai ”G” direktiivin 2009/125/EY mukaisten ekosuunnittelutoimenpiteiden vuoksi, näitä luokkia ei saisi näyttää merkissä. Poikkeustapauksissa tämä olisi ulotettava koskemaan myös luokkia ”D” ja ”E”, vaikka tällainen tilanne onkin epätodennäköinen, koska merkki skaalattaisiin uudelleen heti, kun valtaosa tuotemalleista sijoittuisi kahteen parhaimpaan luokkaan.

Jos asiakkaat saavat tarkkoja, asiaankuuluvia ja vertailukelpoisia tietoja energiaan liittyvien tuotteiden energiankulutuksesta, heidän on helpompi valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja muita keskeisiä voimavaroja käytön aikana. Pakollinen standardoitu merkki on tehokas tapa antaa mahdollisille asiakkaille vertailukelpoisia tietoja energiaan liittyvien tuotteiden energiankulutuksesta. Sitä olisi täydennettävä tuotetiedotteella. Merkin pitäisi olla helposti tunnistettavissa, yksinkertainen ja ytimekäs. Tätä varten merkin nykyinen tummanvihreästä punaiseen ulottuva asteikko olisi säilytettävä perustana, jota käytetään tiedotettaessa asiakkaille tuotteiden energiatehokkuudesta. Luokitus, jossa käytetään kirjaimia A–G, on osoittautunut asiakkaiden kannalta tehokkaimmaksi. Tapauksissa, joissa tuotteita ei voida enää jakaa luokkiin ”D”, ”E”, ”F” tai ”G” direktiivin 2009/125/EY mukaisten ekosuunnittelutoimenpiteiden vuoksi, näitä luokkia ei saisi näyttää merkissä.

Perustelu

Jos luokat ovat tyhjiä oikeudellisista syistä, ne olisi poistettava riippumatta siitä, kuinka suuri osuus tuotteista kuuluu kahteen parhaaseen luokkaan.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Valmistajat reagoivat energiamerkintään luomalla entistä tehokkaampia tuotteita. Tämä teknologian kehitys johtaa siihen, että tuotteet sijoittuvat pääasiallisesti energiamerkin parhaimpiin luokkiin. Saattaa olla tarpeen erottaa tuotteet selvemmin toisistaan, jotta asiakkaat voisivat verrata niitä asianmukaisesti keskenään. Tästä syystä on tarpeen skaalata merkit uudelleen. Tällainen uudelleenskaalaus olisi tarkoituksenmukaista tehdä noin kymmenen vuoden välein, jotta sillä ei rasitettaisi liikaa valmistajia. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava yksityiskohtaiset järjestelyt uudelleenskaalausta varten, jotta tavarantoimittajille ja jälleenmyyjille voitaisiin taata mahdollisimman suuri oikeusvarmuus. Hiljattain uudelleenskaalatun merkin parhaimpien luokkien olisi oltava tyhjiä, jotta voitaisiin edistää teknologian kehitystä ja mahdollistaa vielä tehokkaampien tuotteiden kehittäminen ja hyväksyntä niille. Kun merkki skaalataan uudelleen, olisi vältettävä aiheuttamasta sekaannusta asiakkaiden keskuudessa ja korvattava kaikki energiamerkit lyhyen ajan kuluessa.

(11) Valmistajat reagoivat energiamerkintään luomalla entistä tehokkaampia tuotteita. Tämä teknologian kehitys johtaa siihen, että tuotteet sijoittuvat pääasiallisesti energiamerkin parhaimpiin luokkiin. Saattaa olla tarpeen erottaa tuotteet selvemmin toisistaan, jotta asiakkaat voisivat verrata niitä asianmukaisesti keskenään. Tästä syystä on tarpeen skaalata merkit uudelleen. Uudelleenskaalaus tehdään, kun kaksi parasta luokkaa ovat liian täynnä, mikä vähentää kuluttajien valinnanvaraa ja kannustimia kehittää energiatehokkaampia tuotteita, jotta sillä ei rasitettaisi liikaa valmistajia. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava yksityiskohtaiset järjestelyt uudelleenskaalausta varten, jotta tavarantoimittajille ja jälleenmyyjille voitaisiin taata mahdollisimman suuri oikeusvarmuus. Hiljattain uudelleenskaalatun merkin parhaimpien luokkien olisi oltava tyhjiä, jotta voitaisiin edistää teknologian kehitystä ja mahdollistaa vielä tehokkaampien tuotteiden kehittäminen ja hyväksyntä niille. Kun merkki skaalataan uudelleen, olisi vältettävä aiheuttamasta sekaannusta asiakkaiden keskuudessa ja korvattava kaikki energiamerkit lyhyen ajan kuluessa.

Perustelu

Pääsyy siihen, että energiatehokkuusmerkki skaalataan uudelleen, on se, että kaksi parasta luokkaa A ja B ovat liian täynnä, mikä vähentää kuluttajien valinnanvaraa ja vähentää kannustimia ostaa energiatehokkaita tuotteita. Koska energiatehokkuus kehittyy eri tahtiin eri tuoteryhmissä, ehdotettu kymmenen vuoden uudelleenskaalausväli saattaa olla liian lyhyt tai pitkä tuoteryhmästä riippuen. Jotta voitaisiin varmistaa, että merkin arvioinnista aiheutuva rasite pysyy kohtuullisena ja kuluttajilla on riittävästi valinnanvaraa, kahta parasta luokkaa A ja B ei pitäisi tyhjentää, vaan niissä olisi oltava rajallinen määrä tuotteita.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) On tarpeen säätää selkeästä ja oikeasuhteisesta velvollisuuksien jakamisesta, joka vastaa kunkin toimijan tehtävää toimitus- ja jakeluprosessissa. Talouden toimijoiden olisi oltava vastuussa vaatimusten noudattamisesta sen mukaan, mitkä ovat niiden tehtävät toimitusketjussa, ja niiden olisi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne asettavat markkinoilla saataville ainoastaan sellaisia tuotteita, jotka ovat tämän asetuksen ja sen delegoitujen säädösten mukaisia.

(13) On tarpeen säätää selkeästä ja oikeasuhteisesta velvollisuuksien jakamisesta, joka vastaa kunkin toimijan tehtävää toimitus- ja jakeluprosessissa. Talouden toimijoiden olisi oltava vastuussa vaatimusten noudattamisesta sen mukaan, mitkä ovat niiden tehtävät toimitusketjussa, ja niiden olisi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne asettavat markkinoilla saataville ainoastaan sellaisia tuotteita, jotka ovat tämän asetuksen ja sen delegoitujen säädösten mukaisia. Valvontaviranomaisten olisi suoritettava tarkastuksia paikalla ja tarkastettava, täyttävätkö energiaan liittyvät tuotteet tämän asetuksen vaatimukset.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen selventää, että energiaan liittyviin tuotteisiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat unionin markkinavalvontaa ja unionin markkinoille tuleville tuotteille tehtäviä tarkastuksia. Ottaen huomioon tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate on välttämätöntä, että jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset tekevät tosiasiallista yhteistyötä keskenään. Energiamerkintään liittyvää yhteistyötä olisi lujitettava komission tuella.

(15) Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen selventää, että energiaan liittyviin tuotteisiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/200821 vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat unionin markkinavalvontaa ja unionin markkinoille tuleville tuotteille tehtäviä tarkastuksia. Ottaen huomioon tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate on välttämätöntä, että jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset tekevät tosiasiallista yhteistyötä keskenään harjoittamalla jatkuvaa tietojenvaihtoa erityisesti tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevien arviointitestien tuloksista ja tiettyjen tuotteiden markkinoille saattamisesta tai markkinoilta poistamisesta. Energiamerkintään liittyvää yhteistyötä olisi lujitettava komission tuella.

__________________

__________________

21 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.

21 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(16) Jotta voitaisiin helpottaa vaatimusten noudattamisen valvontaa ja tarjota tuotekohtaisten merkkien ja tiedotteiden uudelleentarkastelua koskevaan sääntelyprosessiin ajantasaisia markkinatietoja, tavarantoimittajien olisi toimitettava tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat tietonsa sähköisessä muodossa komission perustamaan tietokantaan. Tiedot olisi julkistettava, jotta asiakkaat saisivat tietoja ja jotta jälleenmyyjät voisivat vastaanottaa merkkejä vaihtoehtoisilla tavoilla. Tietokannan tietojen olisi oltava markkinavalvontaviranomaisilla käytettävissä.

(16)Jotta voitaisiin helpottaa vaatimusten noudattamisen valvontaa ja tarjota tuotekohtaisten merkkien ja tiedotteiden uudelleentarkastelua koskevaan sääntelyprosessiin ajantasaisia markkinatietoja, tavarantoimittajien olisi toimitettava vaaditut tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat tiedot sähköisessä muodossa komission perustamaan ja ylläpitämään tietokantaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden markkinavalvontavelvoitteita. Tiedot olisi julkistettava esimerkiksi sovelluksia ja muuta tietotekniikkaa käyttäen, jotta asiakkaat saisivat vaaditut tiedot ja jotta jälleenmyyjät voisivat vastaanottaa merkkejä vaihtoehtoisilla tavoilla. Tietokannan tietojen olisi oltava markkinavalvontaviranomaisilla käytettävissä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Energiankulutus ja muut tiedot, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisesti tuotekohtaisten vaatimusten soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, olisi mitattava käyttämällä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät. Sisämarkkinoiden toiminnan kannalta on tarpeen, että käytössä on unionin tasolla yhdenmukaistetut standardit. Jos tuotekohtaisten vaatimusten soveltamisajankohtana ei ole olemassa julkaistuja standardeja, komission olisi julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä kyseisiä tuotekohtaisia vaatimuksia koskevat väliaikaiset mittaus- ja laskentamenetelmät. Kun tällaisen standardin viite on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen noudattamisen pohjalta olisi oletettava, että tämän asetuksen perusteella hyväksyttyjä tuotekohtaisia vaatimuksia koskevia mittausmenetelmiä noudatetaan.

(19) Energiankulutus ja muut tiedot, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisesti tuotekohtaisten vaatimusten soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, olisi mitattava noudattaen yhdenmukaistettuja standardeja ja käyttämällä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät. Näiden menetelmien olisi perustuttava mahdollisimman pitkälle todellisiin käyttöoloihin, jotta kuluttajat voisivat verrata merkkien antamia tietoja ja luottaa niihin. Menetelmien olisi myös oltava selkeät ja vakaat, jotta niillä voitaisiin estää säännösten tarkoituksellinen ja tahaton kiertäminen. Sisämarkkinoiden toiminnan kannalta on tarpeen, että käytössä on unionin tasolla yhdenmukaistetut standardit. Jos tuotekohtaisten vaatimusten soveltamisajankohtana ei ole olemassa julkaistuja standardeja, komission olisi julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä kyseisiä tuotekohtaisia vaatimuksia koskevat väliaikaiset mittaus- ja laskentamenetelmät. Kun tällaisen standardin viite on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen noudattamisen pohjalta olisi oletettava, että tämän asetuksen perusteella hyväksyttyjä tuotekohtaisia vaatimuksia koskevia mittausmenetelmiä noudatetaan.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Valvontaviranomaisten olisi tarkistettava, vastaavatko tuotteet tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia ja erityisesti tuotekohtaisten vaatimusten laskentaa ja mittausta koskevia yhdenmukaistettuja vaatimuksia. Kyseiset tarkistukset olisi tehtävä niin, että ne vastaavat tuotteen todellisia käyttöoloja. Sellaiset suunnitteluominaisuudet, joiden tarkoituksena on muuttaa testituloksia, olisi nimenomaisesti kiellettävä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(20) Komission olisi annettava tiettyjen tuotteiden merkkien uudelleentarkastelua koskeva työsuunnitelma, johon liittyisi ohjeellinen luettelo muista energiaan liittyvistä tuotteista, joille energiamerkki voitaisiin vahvistaa. Työsuunnitelma olisi toteutettava suorittamalla aluksi tekninen, ympäristöllinen ja taloudellinen analyysi asiaankuuluvista tuoteryhmistä. Analyysissä olisi myös tarkasteltava lisätietoja, mukaan luettuna mahdollisuus antaa kuluttajille tietoja energiaan liittyvän tuotteen suorituskyvystä, kuten sen absoluuttisesta energiankulutuksesta, kestävyydestä tai ympäristötehokkuudesta, sekä tähän liittyvistä kustannuksista kiertotalouden edistämistavoitteen mukaisesti. Lisätiedoilla olisi parannettava merkin ymmärrettävyyttä ja vaikuttavuutta kuluttajien kannalta, eikä niistä saisi aiheutua kuluttajille kielteisiä vaikutuksia.

(20) Komission olisi annettava tiettyjen tuotteiden merkkien uudelleentarkastelua koskeva työsuunnitelma, johon liittyisi ohjeellinen luettelo muista energiaan liittyvistä tuotteista, joille energiamerkki voitaisiin vahvistaa. Työsuunnitelma olisi toteutettava suorittamalla aluksi tekninen, ympäristöllinen ja taloudellinen analyysi asiaankuuluvista tuoteryhmistä. Analyysissä olisi myös tarkasteltava lisätietoja, mukaan luettuna mahdollisuus antaa kuluttajille tietoja energiaan liittyvän tuotteen suorituskyvystä, kuten sen energiankulutuksesta, kestävyydestä tai ympäristötehokkuudesta, sekä tähän liittyvistä kustannuksista kiertotalouden edistämistavoitteen mukaisesti. Lisätiedoilla olisi parannettava merkin ymmärrettävyyttä ja vaikuttavuutta kuluttajien kannalta, eikä niistä saisi aiheutua kuluttajille kielteisiä vaikutuksia.

Perustelu

Ilmaus ”absoluuttinen energiankulutus” on epäselvä ja vie keskustelua sivuraiteille tuotteiden elinkaareen ja ekologiseen jalanjälkeen ja näin monimutkaistaa merkittävästi päätöksentekoa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a) Ekologisella suunnittelulla on saatu aikaan merkittäviä tuloksia tuotteiden energiatehokkuuden parantamisessa ja energiankulutuksen vähentämisessä ja näin on onnistuttu pienentämään kotitalouksien energialaskuja ja energiankulutusta ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Tämän vuoksi tämän säädöksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden luetteloa olisi laajennettava ja kaikki resurssitehokkuutta koskevat ominaisuudet olisi sisällytettävä mahdollisimman pian pakollisiin tuotesuunnitteluvaatimuksiin, siten että määritellään horisontaaliset vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa tuotteiden kestävyyteen ja siihen, missä määrin niitä voidaan korjata, käyttää uudelleen tai kierrättää.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan kehys energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen käytönaikaisen kulutuksen osoittamiselle merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin sekä energiaan liittyviä tuotteita koskevin lisätiedoin, jotta asiakkaat voisivat valita energiatehokkaampia tuotteita.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan kehys energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen käytönaikaisen kulutuksen osoittamiselle merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin sekä energiaan liittyviä tuotteita koskevin täydentävin ympäristö- ja suorituskykytiedoin, jotta asiakkaat voisivat valita energiatehokkaampia ja kestävämpiä tuotteita.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä asetusta ei sovelleta

2. Tätä asetusta sovelletaan energiaan liittyviin tuotteisiin, jotka saatetaan unionin markkinoille tai otetaan käyttöön unionin markkinoilla. Sitä ei sovelleta

Perustelu

Soveltamisala on määriteltävä myönteisesti.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(11) ’energiaan liittyvällä tuotteella’ hyödykettä, järjestelmää tai palvelua, jolla on käyttönsä aikana vaikutusta energiankulutukseen ja joka saatetaan markkinoille ja otetaan käyttöön unionissa, mukaan luettuina energiaan liittyviin tuotteisiin liitettäviksi tarkoitetut osat, jotka saatetaan markkinoille ja otetaan käyttöön;

(11) ’energiaan liittyvällä tuotteella’ hyödykettä, järjestelmää tai palvelua, jolla on käyttönsä aikana vaikutusta energiankulutukseen ja joka saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön unionissa, mukaan luettuina energiaan liittyviin tuotteisiin liitettäviksi tarkoitetut osat, jotka saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön unionissa erillisinä osina asiakkaita varten ja joiden ympäristötehokkuus voidaan arvioida itsenäisesti;

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) ’energiankulutuksella’ sitä energiamäärää, jonka tuote kuluttaa tehtävänsä suorittamiseen; energiankulutus voidaan mitata sykliä, vuotta tai kestoikää kohti, ja se on mitattava teknologianeutraalilla tavalla ja sitä on voitava verrata tuotekategorian sisällä;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 11 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b) ’tuoteryhmällä’ sellaisia energiaan liittyviä tuotteita, joilla on sama toimintatarkoitus, ja energiaan liittyvien monikäyttöisten tuotteiden tapauksessa tuotteita, joilla on sama pääasiallinen toimintatarkoitus tai samat pääasialliset toimintatarkoitukset;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 13 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(13) ’merkillä’ graafista kuviota, mukaan luettuna luokitus, jossa käytetään energiankulutuksen osoittamiseksi kirjaimia A–G, jotka ovat seitsemää eri väriä tummanvihreästä punaiseen;

(13) ’merkillä’ painettua tai sähköisessä muodossa olevaa graafista kuviota, mukaan lukien tuotteen energiankulutuksen osoittava luokka, jotta tuotteita voidaan verrata keskenään;

Perustelu

For clarity the definition should not set requirements. It is therefore better to have a general definition that does not contradict with other articles of the proposal. The elements describing the label should be listed in Art. 12, where the label is analysed. Suppliers should have the flexibility to be able to make available labels and information sheets in the format that they choose. Electronic and online means are becoming more and more widespread. A future-proof Framework text should consider the possibility for electronic form. Manufacturers use many different marketing routes for products being placed on the market and different means of providing the label needs to be in line with this.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 17 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(17) ’tuotetiedotteella’ tuotteeseen liittyvää vakiomuotoista tietotaulukkoa;

(17) ’tuotetiedotteella’ tuotteeseen liittyvää vakiomuotoista painettua tai sähköisessä muodossa olevaa tietotaulukkoa;

Perustelu

Tavarantoimittajien olisi voitava valita, missä muodossa ne asettavat merkit ja tuotetiedotteet saataville. Sähköisten ja verkkopohjaisten keinojen käyttö lisääntyy koko ajan. Tulevaisuudenkestävässä puitesäädöksessä olisi otettava huomioon sähköistä muotoa koskeva mahdollisuus. Valmistajat käyttävät monia erilaisia markkinointikanavia saattaessaan tuotteita markkinoille, joten erilaiset merkintäkeinot on sallittava.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 18 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(18) ’uudelleenskaalauksella’ määräajoin toteutettavaa toimea, jossa tiukennetaan merkin energialuokkaan sijoittumista koskevia vaatimuksia tietyn tuotteen osalta ja joka voi olemassa olevien merkkien osalta tarkoittaa tiettyjen energialuokkien poistamista;

(18) ’uudelleenskaalauksella’ toimea, jossa muutetaan energiatehokkuuden ja merkintäjärjestelmän luokan välistä korrelaatiota niin, että tiukennetaan merkin energialuokkaan sijoittumista koskevia vaatimuksia tietyn tuotteen osalta;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 20 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(20) ’lisätiedoilla’ tietoja, jotka koskevat energiaan liittyvän tuotteen toiminnallista suorituskykyä ja ympäristötehokkuutta, kuten sen absoluuttista energiankulutusta tai kestävyyttä, ja jotka perustuvat sellaisiin tietoihin, jotka ovat markkinavalvontaviranomaisten mitattavissa, ja ovat yksiselitteisiä ja joilla ei ole merkittäviä kielteisiä vaikutuksia koko merkin ymmärrettävyyteen ja vaikuttavuuteen asiakkaiden kannalta.

(20) ’lisätiedoilla’ tietoja, jotka koskevat energiaan liittyvän tuotteen toiminnallista sekä ympäristöön ja resurssitehokkuuteen liittyvää suorituskykyä, kuten sen absoluuttista energiankulutusta, kestävyyttä, korjattavuutta tai sen sisältämiä kierrätettyjä materiaaleja, ja jotka perustuvat sellaisiin tietoihin, jotka ovat markkinavalvontaviranomaisten mitattavissa, ja ovat yksiselitteisiä ja joilla ei ole merkittäviä kielteisiä vaikutuksia koko merkin ymmärrettävyyteen ja vaikuttavuuteen asiakkaiden kannalta;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 20 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a) ’energiatehokkuudella’ suoritteen, palvelun, tavaran tai energian tuotoksen ja energiapanoksen välistä suhdetta.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) niiden on varmistettava, että markkinoille saatettuja tuotteita varten annetaan maksutta asianmukaiset merkit ja tuotetiedotteet tämän asetuksen ja asiaankuuluvien delegoitujen säädösten mukaisesti;

(a) niiden on varmistettava, että markkinoille saatettuja tuotteita varten annetaan maksutta painetut tai sähköisessä muodossa olevat asianmukaiset merkit ja tuotetiedotteet tämän asetuksen ja asiaankuuluvien delegoitujen säädösten mukaisesti;

Perustelu

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a) niiden tuoteryhmien osalta, joissa tuote koostuu useista osista/komponenteista ja tuotteen energiatehokkuusluokka on tämän yhdistelmän tulos, tavarantoimittajien on toimitettava jälleenmyyjille maksutta asianmukaiset merkit esillepanopaikalla sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tavarantoimittajan vapauteen päättää, missä muodossa se toimittaa merkin;

Perustelu

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) niiden on toimitettava merkit viipymättä ja maksutta jälleenmyyjien pyynnöstä;

(b) niiden on toimitettava merkit viipymättä ja maksutta jälleenmyyjien pyynnöstä sovellettavien delegoitujen säädösten mukaisesti, joissa voidaan määrittää merkin muoto (painettu vai sähköisessä muodossa) jälleenmyyjien tarpeet huomioon ottaen;

Perustelu

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa olisi täsmennettävä, miten merkki ja tuotetiedotteet olisi toimitettava. Merkki voidaan pyytää, kuten nykyäänkin, painetussa muodossa, mutta tulevaisuudessa saattaa olla kätevämpää käyttää sähköistä muotoa, jotta voidaan vastata paremmin jälleenmyyjien tarpeisiin sen sijaan, että lähetettäisiin painettuja merkkejä postissa. Delegoiduissa säädöksissä voitaisiin määrittää sähköinen ratkaisu, edellyttäen että jälleenmyyjät suostuvat tähän. Näin voidaan varmistaa, että puitesäädös on tulevaisuudenkestävä.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) niiden on toimitettava jälleenmyyjälle maksutta (painettu tai sähköisessä muodossa oleva) tuotetiedote sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tavarantoimittajien vapauteen valita tuotetiedotteen muoto sovellettavien delegoitujen säädösten mukaisesti;

Perustelu

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa täsmennetään, miten merkki on toimitettava. Nykyisessä lainsäädännössä tuotetiedotteiden toimittamistavasta vallitsee oikeudellinen epävarmuus. Merkeistä poiketen tuotetiedotteet eivät todennäköisesti ole kielellisesti neutraaleja, joten ehdotamme, että ne olisi toimitettava loppukuluttajalle tuoteluetteloissa tai verkkosivustoilla tai muita asianmukaisia keinoja käyttäen.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a) ne eivät saa saattaa markkinoille sillä tavoin suunniteltuja tuotteita, että mallin suorituskyky muuttuu automaattisesti testausolosuhteissa tarkoituksena saavuttaa parempi taso joidenkin sellaisten parametrien osalta, jotka on määritetty täytäntöönpanosäädöksessä tai sisällytetty tuotteen kanssa toimitettuihin tietoihin;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c b) ne eivät saa manuaalisesti eivätkä etänä suoritettavien ohjelmistopäivitysten eivätkä automaattisten eivätkä vaadittavien päivitysten avulla tehdä muutoksia, jotka vaikuttaisivat tai muuttaisivat suorituskykyä siten, että energiankulutus kasvaisi tuotteen käyttöiän aikana, joko tuotteen käytön tai virransäästötilan aikana sen jälkeen, kun tuote on otettu käyttöön;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(d) niiden on ennen tuotemallin saattamista markkinoille syötettävä 8 artiklan mukaisesti perustettuun tietokantaan liitteen I mukaiset tiedot.

(d) niiden on ennen tuotemallin yksiköiden saattamista markkinoille syötettävä suoraan 8 artiklan mukaisesti perustettuun tietokantaan liitteen I mukaiset tiedot tai toimitettava nämä tiedot komissiolle standardoidussa sähköisessä muodossa.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) niiden on asetettava näkyville delegoidun säädöksen soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta koskeva merkki, jonka tavarantoimittaja on antanut tai joka annettu muulla tavoin saataville;

(a) niiden on asetettava näkyville laitteessa tai sen välittömässä läheisyydessä delegoidun säädöksen soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta koskeva merkki, jonka tavarantoimittaja on antanut tai joka on annettu muulla tavoin saataville;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) jollei niillä ole merkkiä tai uudelleenskaalattua merkkiä, niiden on

(b) jollei niillä ole merkkiä tai uudelleenskaalattua merkkiä, niiden on, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tavarantoimittajien velvollisuuteen antaa niille merkit viipymättä ja maksutta,

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) tulostettava merkki 8 artiklan mukaisesti perustetusta tietokannasta, jos tätä toimintoa voidaan käyttää tuotteen osalta; tai

ii) tulostettava tämä merkki tai ladattava se sähköiselle näyttölaitteelle 8 artiklan mukaisesti perustetusta tietokannasta, jos tätä toimintoa voidaan käyttää tuotteen osalta; tai

Perustelu

Merkkien lataaminen sähköiselle näyttölaitteelle myymälöissä merkitsee yksinkertaistamista ja on yksi tämän säädöksen keskeisistä tekijöistä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) tulostettava merkki tai uudelleenskaalattu merkki tavarantoimittajan verkkosivustolta, jos tätä toimintoa voidaan käyttää tuotteen osalta;

iii) tulostettava tämä merkki tai ladattava sähköinen merkki uudelleenkäytettävässä muodossa sähköiselle näyttölaitteelle tavarantoimittajan verkkosivustolta, jos tätä toimintoa voidaan käyttää tuotteen osalta;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tavarantoimittajat ja jälleenmyyjät noudattavat tässä asetuksessa ja asiaankuuluvissa delegoiduissa säädöksissä säädettyjä velvollisuuksia ja vaatimuksia.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tavarantoimittajat ja jälleenmyyjät noudattavat tässä asetuksessa ja asiaankuuluvissa delegoiduissa säädöksissä säädettyjä velvollisuuksia ja vaatimuksia. Kunkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisten on varmistettava esimerkiksi pistokokein, että markkinoilla myytävät tuotteet täyttävät ilmoitetun energiamerkin vaatimukset.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos jäsenvaltiot tarjoavat kannustimia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa ja delegoidussa säädöksessä määriteltyä energiaan liittyvää tuotetta varten, kannustimilla on pyrittävä saavuttamaan paras energiatehokkuusluokka, joka on vahvistettu sovellettavassa delegoidussa säädöksessä.

3. Jos jäsenvaltiot tarjoavat kannustimia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa ja delegoidussa säädöksessä määriteltyä energiaan liittyvää tuotetta varten, asiaan liittyvällä kannustimella on pyrittävä saavuttamaan parhaat energiatehokkuusluokat, joissa tuotteita on saatavilla ja jotka on vahvistettu sovellettavassa delegoidussa säädöksessä.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt tämä asetuksen ja sen delegoitujen säädösten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja täytäntöönpanomekanismeista sekä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset komissiolle tiedoksi viimeistään tämän asetuksen soveltamispäivänä ja ilmoitettava viipymättä säännöksiin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

5. Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt tämä asetuksen ja sen delegoitujen säädösten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja täytäntöönpanomekanismeista sekä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niillä on mitätöitävä säännösten noudattamatta jättämisestä saatu taloudellinen hyöty. Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset komissiolle tiedoksi viimeistään tämän asetuksen soveltamispäivänä ja ilmoitettava viipymättä säännöksiin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Komissio voi itsenäisesti testata tuotteiden energiatehokkuutta ja varmentaa vaatimustenmukaisuuden. Komissio voi antaa tämän kolmannen osapuolen tehtäväksi.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Energiamerkillä varustetuille energiaan liittyville tuotteille tehdään tarkastuksia paikalla, ja kansallisten markkinavalvontaviranomaisten on tehtävä kullekin tuoteryhmälle tarkastuksia määräajoin yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, jotta voidaan arvioida, täyttävätkö tuotteet tämän asetuksen ja sen delegoitujen säädösten vaatimukset. Lisäksi kansallisten markkinavalvontaviranomaisten on paikalla tehtävillä tarkastuksilla varmistettava, että kaikki tässä asetuksessa tarkoitetut energiaan liittyvät tuotteet on todella rekisteröity 8 artiklan mukaisesti perustettuun tietokantaan.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Komissio antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan unionin tasolla säännöt kansallisten markkinavalvontaviranomaisten tekemien testien toteuttamiselle ja vahvistetaan testien aikataulu ja niitä koskevat käytännön järjestelyt. Testien on vastattava tuotteiden todellisia käyttöoloja.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. Kielletään nimenomaisesti tuotteiden suunnittelu siten, että pyritään muuttamaan tekstituloksia ja näin hämäämään markkinavalvontaviranomaisia.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kun markkinavalvontaviranomaiset katsovat, että vaatimustenvastaisuus ei rajoitu niiden kansalliselle alueelle, niiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, jotka ne ovat vaatineet tavarantoimittajaa toteuttamaan.

3. Kun markkinavalvontaviranomaiset katsovat, että vaatimustenvastaisuutta on, niiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, jotka ne ovat vaatineet tavarantoimittajaa toteuttamaan, ja syötettävä tiedot tuotetietokantaan.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10. Jos 4 ja 5 kohdassa säädetyn menettelyn päätyttyä esitetään vastalauseita jonkin jäsenvaltion toteuttamaa toimenpidettä vastaan tai jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on unionin lainsäädännön vastainen, komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja tavarantoimittajaa sekä arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen siitä, onko kansallinen toimenpide oikeutettu.

10. Jos 4 ja 5 kohdassa säädetyn menettelyn päätyttyä esitetään vastalauseita jonkin jäsenvaltion toteuttamaa toimenpidettä vastaan tai jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on unionin lainsäädännön vastainen, komissio arvioi viipymättä kansallisen toimenpiteen. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen siitä, onko kansallinen toimenpide oikeutettu, ja voi päättää soveltuvasta vaihtoehtoisesta toimenpiteestä.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio voi ottaa käyttöön merkkejä tai skaalata olemassa olevia merkkejä uudelleen 12 ja 13 artiklan nojalla annetuilla delegoiduilla säädöksillä.

1. Komissio voi ottaa käyttöön merkkejä tai skaalata olemassa olevia merkkejä uudelleen 12 ja 13 artiklan nojalla annetuilla delegoiduilla säädöksillä.

 

Merkit on suunniteltava siten, että sekä tuotteen absoluuttinen suorituskyky (energiankulutus) että sen suhteellinen suorituskyky (energiatehokkuus, jossa otetaan huomioon tuotemalliin liittyvät merkitykselliset näkökohdat, kuten koko, määrä ja/tai ominaisuudet) on otettu huomioon energialuokan määrittämistä koskevissa laskelmissa. Energialuokan lisäksi energiankulutus on esitettävä sykliin, vuoteen, elinkaareen tai johonkin muuhun ajanjaksoon perustuen, joka on tuoteryhmän kannalta merkityksellisin.

 

On harkittava muiden kuin energiaan liittyvien ominaisuuksien lisäämistä merkkiin tai tuotetiedotteeseen. Näihin voivat sisältyä esimerkiksi seuraavat:

 

– melu,

 

– loppukäyttäjälle myönnetty ilmainen takuuaika sekä kestävyys,

 

– varaosien saatavuus sekä korjausta koskevat tiedot,

 

– tuotteen sisältämät kemikaalit (REACH‑asetuksen 33 artiklassa säädetty tiedottamisvelvollisuus),

 

– tuotteen ’älykkäät’ ominaisuudet.

 

Merkkiin on sisällytettävä QR-koodi tai muu digitaalinen kuvio, jonka avulla verkkopohjaista tekniikkaa voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Merkin on oltava teknologianeutraali, ja sen avulla on voitava vertailla kaikkia vastaavia palveluja tarjoavia laitteita riippumatta käytetystä energiankantajasta tai tekniikasta. Toiminnallisesti toisiaan vastaavia malleja varten on oltava ainoastaan yksi merkki, eikä merkintävelvoitteista myönnetä poikkeuksia. Kun verrataan eri energiankantajia energiamerkkeihin liittyvässä yhteydessä, olisi viitattava primäärienergiaan perustuen keskimääräiseen energian muuntotehokkuuteen unionissa (primäärienergiakerroin), jotta voidaan arvioida tuotteiden suorituskykyä ja määrittää niiden energialuokka.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio varmistaa, että kun merkki otetaan käyttöön tai skaalataan uudelleen, vaatimukset vahvistetaan siten, ettei minkään tuotteiden odoteta sijoittuvan energialuokkaan A tai B ajankohtana, jona merkki otetaan käyttöön, ja että arvioitu aika, jonka kuluessa valtaosan malleista odotetaan sijoittuvan näihin luokkiin, on vähintään kymmenen vuotta myöhemmin.

3. Komissio varmistaa, että kun merkki otetaan käyttöön tai skaalataan uudelleen, vaatimukset vahvistetaan siten, ettei minkään tuotteiden odoteta sijoittuvan energialuokkaan A ajankohtana, jona merkki otetaan käyttöön. Poikkeustapauksissa, kun tekniikan odotetaan kehittyvän nopeammin, vaatimukset olisi vahvistettava siten, ettei minkään tuotteiden odoteta sijoittuvan energialuokkaan A tai B ajankohtana, jona merkki otetaan käyttöön tai skaalataan uudelleen.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Merkit on skaalattava uudelleen määräajoin.

4. Komissio käynnistää uudelleenarvioinnin uudelleenskaalausta silmällä pitäen, kun se katsoo, että

 

(a) 25 prosenttia unionin markkinoilla myydyistä tuotteista sijoittuu ylimpään energialuokkaan A; tai

 

(b) 45 prosenttia unionin markkinoilla myydyistä tuotteista sijoittuu luokkaan A tai B.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) jälleenmyyjien on korvattava esillä olevien, myös internetissä esillä olevien, tuotteiden olemassa olevat merkit uudelleenskaalatuilla merkeillä yhden viikon kuluessa tätä varten asiaankuuluvassa delegoidussa säädöksessä määrätyn päivämäärän jälkeen. Jälleenmyyjät eivät saa pitää uudelleenskaalattuja merkkejä esillä ennen kyseistä päivämäärää.

(b) jälleenmyyjien on korvattava esillä olevien, myös internetissä esillä olevien, tuotteiden olemassa olevat merkit uudelleenskaalatuilla merkeillä yhden kuukauden kuluessa tätä varten asiaankuuluvassa delegoidussa säädöksessä määrätyn päivämäärän jälkeen. Jälleenmyyjät eivät saa pitää uudelleenskaalattuja merkkejä esillä ennen kyseistä päivämäärää;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) uudelleenskaalatussa merkissä käytetyn grafiikan on erotuttava selkeästi vanhassa merkissä käytetystä, ja komissio varmistaa, että jäsenvaltiot toteuttavat tiedotuskampanjan 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Ennen tämän asetuksen soveltamispäivää direktiivin 2010/30/EU 10 artiklan mukaisesti käyttöön otetut merkit katsotaan tätä asetusta sovellettaessa merkeiksi. Komissio tarkastelee näitä merkkejä uudelleen viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta niiden uudelleenskaalausta silmällä pitäen.

6. Ennen tämän asetuksen soveltamispäivää direktiivin 2010/30/EU 10 artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä käyttöön otetut merkit skaalataan uudelleen A:sta G:hen ulottuvalle asteikolle, jota on sovellettava viimeistään viiden vuoden kuluttua kyseisen delegoidun säädöksen voimaantulosta tai ... [tämän asetuksen soveltamispäivä] riippuen siitä, kumpi päivämääristä on aikaisempi, jotta rajoitetaan mahdollisuutta, että käytössä on rinnakkain eri asteikoilla skaalattuja merkkejä, mikä johtaisi kuluttajia harhaan.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tavarantoimittajien on syötettävä vaaditut tiedot suoraan tietokantaan tai toimitettava nämä tiedot komissiolle standardoidussa sähköisessä muodossa. Tavarantoimittajien on varmennettava tuotetiedot tietokantaan.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio perustaa liitteessä I tarkoitetut tiedot sisältävän tuotetietokannan ja pitää sitä yllä. Liitteessä I olevassa 1 kohdassa luetellut tiedot on julkistettava.

Komissio perustaa liitteessä I tarkoitetut tiedot sisältävän tuotetietokannan ja pitää sitä yllä. Liitteessä I olevassa 1 kohdassa luetellut tiedot on julkistettava. Liitteessä I olevassa 2 kohdassa luetellut tiedot asetetaan ainoastaan komission ja kansallisten markkinavalvontaviranomaisten saataville, ja nämä huolehtivat siitä, että tiedot säilyvät luottamuksellisina.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun tällaisia yhdenmukaistettuja standardeja sovelletaan tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin aikana, tuotteen katsotaan olevan delegoidun säädöksen asiaankuuluvien mittaus- ja laskentavaatimusten mukainen.

Kun tällaisia yhdenmukaistettuja standardeja sovelletaan tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin aikana, tuotteen katsotaan olevan delegoidun säädöksen asiaankuuluvien mittaus- ja laskentavaatimusten mukainen. Toimivaltainen markkinavalvontaviranomainen tarkastaa vaatimustenmukaisuuden.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio varmistaa, että yhdenmukaistetuissa standardeissa on otettu huomioon kaikki käyttötilat, toiminnot ja muuttujat, jotka vaikuttavat tuotteen suorituskykyyn.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio testaa tarvittaessa ennen delegoitujen säädösten antamista tiettyjen tuoteryhmien merkkien ulkoasun ja sisällön kuluttajien kanssa varmistaakseen näiden ymmärtävän kyseiset merkit.

Komissio testaa ennen delegoitujen säädösten antamista tiettyjen tuoteryhmien merkkien ulkoasun ja sisällön kuluttajien kanssa varmistaakseen näiden ymmärtävän kyseiset merkit.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) mittaus- ja laskentamenetelmissä jäljitellään todellisia käyttöoloja, jotta saadaan tarkka arvio tuotteen todellisesta energiatehokkuudesta. Tämä saavutetaan osin mittaamalla sähkön ottoteho todellisia olosuhteita vastaavissa testeissä ja määrittämällä tarvittaessa aika, jonka tuote tarvitsee tiettyyn suoritukseen tai tehtävään;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g) teknisten asiakirjojen ja tuotetiedotteen sisältö sekä tarvittaessa niiden esitysmuoto ja muut yksityiskohdat;

(g) teknisten asiakirjojen ja tuotetiedotteen sisältö sekä tarvittaessa niiden esitysmuoto ja muut yksityiskohdat, mukaan lukien menetelmät ja kaavat, joita on käytetty merkissä tai tuotetiedotteessa esitettyjen tietojen saamiseksi, ja tarvittaessa maantieteellinen vaihtelu ja tieto siitä, vaaditaanko ilmoitetulle suorituskyvylle mahdollisesti kolmannen osapuolen tekemä sertifiointi;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(k) vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt sekä mittaus- ja laskentamenetelmät, joita käytetään määriteltäessä merkissä ja tuotetiedotteessa esitettävät tiedot;

(k) vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt sekä mittaus- ja laskentamenetelmät, joita käytetään määriteltäessä merkissä ja tuotetiedotteessa esitettävät tiedot todellisten käyttöolojen perusteella;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(l) tieto siitä, vaaditaanko suuremmilta laitteilta suurempaa energiatehokkuutta, jotta ne voidaan sijoittaa tiettyyn energialuokkaan;

(l) yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten suuremmilta laitteilta vaaditaan suurempaa energiatehokkuutta, jotta ne voidaan sijoittaa tiettyyn energialuokkaan;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

14 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista ja toimittaa sitä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kahdeksan vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Kertomuksessa arvioidaan, miten tehokkaasti tämä asetus on auttanut asiakkaita valitsemaan tehokkaampia tuotteita, ottaen huomioon sen vaikutukset liiketoimintaan.

Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista ja toimittaa sitä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kahdeksan vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Kertomuksessa arvioidaan, miten tehokkaasti tämä asetus on auttanut asiakkaita valitsemaan tehokkaampia tuotteita, ottaen huomioon sen vaikutukset liiketoimintaan, ja miten tämä asetus on omalta osaltaan edistänyt kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 osa – -e a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a) tieto tuotteen kestävyydestä ja siitä, voiko sitä korjata tai kierrättää, sekä tieto siitä, onko markkinoilla saatavilla korjaukseen tarvittavia varaosia

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 osa – e b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e b) lisätiedot.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Energiatehokkuusmerkintä

Viiteasiakirjat

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

7.9.2015

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Aldo Patriciello

25.9.2015

Valiokuntakäsittely

17.2.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

63

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Marie-Christine Boutonnet


ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Osasto

Energiatehokkuusmerkintä

Viiteasiakirjat

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

15.7.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

7.9.2015

ECON

7.9.2015

ENVI

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

 

JURI

7.9.2015

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

3.9.2015

ECON

10.9.2015

IMCO

22.9.2015

JURI

15.9.2015

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Dario Tamburrano

20.10.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

1.12.2015

23.2.2016

7.4.2016

 

Hyväksytty (pvä)

14.6.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

63

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Rosa D’Amato, Cornelia Ernst, João Ferreira, Françoise Grossetête, Carlos Iturgaiz, Benedek Jávor, Svetoslav Hristov Malinov, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Daniela Aiuto, Reimer Böge, Lara Comi, Jakop Dalunde, Eleonora Evi, Jens Gieseke, Arne Lietz, Axel Voss

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.6.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö