IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU

21.6.2016 - (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)) - ***I

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Izvjestitelj: Dario Tamburrano


NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0341),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 194. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0189/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 20. siječnja 2016.[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0213/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Europska unija posvećena je izgradnji energetske unije s politikom o klimatskim promjenama usmjerenom prema budućnosti. Energetska učinkovitost ključni je element okvira Europske unije za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te je najvažniji čimbenik za smanjenje potražnje za energijom.

(1)  Europska unija posvećena je izgradnji energetske unije s energetskom politikom i politikom o klimatskim promjenama usmjerenom prema budućnosti. Energetska učinkovitost ključni je element okvira Europske unije za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te je najvažniji čimbenik za smanjenje potražnje za energijom i ograničavanje emisija stakleničkih plinova.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Označivanjem energetske učinkovitosti potrošačima se omogućava da donose informirane odluke s obzirom na to koliko energije troše proizvodi te se time potiču inovacije.

(2)  Označivanjem energetske učinkovitosti potrošačima se omogućava da donose informirane odluke u vezi s učinkovitim i održivim proizvodima povezanima s energijom te se time uvelike doprinosi uštedi energije i smanjenju računa za potrošnju energije dok se istodobno potiču inovacije i ulaganja u proizvodnju energetski učinkovitijih proizvoda.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Primjereno je zamijeniti Direktivu 2010/30/EU Uredbom koja zadržava isto područje primjene, ali u kojoj će se promijeniti i poboljšati neke od odredaba kako bi se njezin sadržaj pojasnio i ažurirao. Uredba je primjeren pravni instrument jer se njome nameću jasna i iscrpna pravila kojima se ne ostavlja mjesta različitim prenošenjima u državama članicama te se time osigurava viši stupanj usklađenosti u cijeloj Uniji. Usklađenim regulatornim okvirom na razini Unije umjesto na razini država članica smanjuju se troškovi proizvođača i osiguravaju se jednaki tržišni uvjeti za sve. Usklađivanjem u cijeloj Uniji osigurava se slobodno kretanje robe na jedinstvenom tržištu.

(4)  Primjereno je zamijeniti Direktivu 2010/30/EU Uredbom koja zadržava isto područje primjene, ali u kojoj će se promijeniti i poboljšati neke od odredaba kako bi se njezin sadržaj pojasnio i ažurirao, vodeći računa o brzom tehnološkom napretku na području energetske učinkovitosti proizvoda postignutom posljednjih nekoliko godina. Uredba je primjeren pravni instrument jer se njome nameću jasna i iscrpna pravila kojima se ne ostavlja mjesta različitim prenošenjima u državama članicama te se time osigurava viši stupanj usklađenosti u cijeloj Uniji. Usklađenim regulatornim okvirom na razini Unije umjesto na razini država članica smanjuju se troškovi proizvođača u cijelom vrijednosnom lancu i osiguravaju se jednaki tržišni uvjeti za sve. Usklađivanjem u cijeloj Uniji osigurava se slobodno kretanje robe na jedinstvenom tržištu.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Prikladno je iz ove Uredbe izuzeti rabljene proizvode, što uključuje sve one proizvode koji su bili pušteni u rad prije nego što su drugi put ili dodatno stavljeni na raspolaganje na tržištu.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b)  Budući da je potrošnja energije sredstava za prijevoz osoba ili robe izravno ili neizravno uređena drugim propisima i politikama Unije, primjereno je da ona ostanu izuzeta iz područja primjene ove Uredbe. Izuzeće uključuje prijevozna sredstva čiji motor ostaje na istoj lokaciji tijekom rada, kao što su dizala, pokretne stepenice i transportne trake.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Poboljšanje učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom putem informirane odluke potrošača korisno je za gospodarstvo Unije u cjelini, njime se potiču inovacije i doprinosi postizanju ciljeva za energetsku učinkovitost Unije za 2020. i 2030. Također se potrošačima omogućuje novčana ušteda.

(7)  Poboljšanje učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom putem informirane odluke potrošača i povećane društvene osviještenosti korisno je za gospodarstvo Unije u cjelini, njime se smanjuje potražnja za energijom i ostvaruju uštede na računima za potrošnju energije. Njime se također doprinosi energetskoj sigurnosti, daju se poticaji za istraživanje, inovacije i ulaganje u energetsku učinkovitost te se industrijama koje razvijaju i proizvode energetski najučinkovitije proizvode omogućuje da ostvare konkurentsku prednost. Njime će se doprinijeti i postizanju ciljeva za energetsku učinkovitost Unije za 2020. i 2030., kao i ciljevima Unije koji se odnose na okoliš i klimu.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U zaključcima Europskog vijeća od 23. i 24. listopada 2014. određen je indikativan cilj na razini Unije od barem 27 % za poboljšanje energetske učinkovitosti do 2030. u usporedbi s predviđanjima buduće potrošnje energije. Taj će cilj biti preispitan 2020., uzimajući u obzir vrijednost na razini EU-a od 30 %. U tim zaključcima postavljen je i obvezujući cilj EU-a da se do 2030. domaće emisije stakleničkih plinova smanje barem za 40 % u odnosu na 1990., uključujući smanjenje emisija od 30 % u sektorima koji nisu obuhvaćeni ETS-om.

Briše se.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Pružanjem točnih, relevantnih i usporedivih informacija o specifičnoj potrošnji energije proizvoda povezanih s energijom, krajnjim korisnicima olakšava se izbor onih proizvoda koji tijekom upotrebe troše manje energije i drugih bitnih resursa. Standardizirane obvezne oznake učinkovito su sredstvo za pružanje usporedivih informacija potencijalnim potrošačima o potrošnji energije proizvoda povezanih s energijom. Kad god je to moguće, te oznake trebale bi biti nadopunjene informacijskim listom proizvoda. Oznake bi trebale biti lako prepoznatljive, jednostavne i sažete. U tu svrhu trebalo bi na oznakama zadržati postojeći raspon boja od tamnozelene do crvene kao osnovu za informiranje potrošača o energetskoj učinkovitosti proizvoda. Pokazalo se da je za potrošače najučinkovitije razvrstavanje pomoću slova od A do G. U slučajevima kad zbog mjera za ekološki dizajn u skladu s Direktivom 2009/125/EZ proizvodi više ne mogu biti u razredima „F” ili „G”, ti razredi ne bi trebali biti prikazani na oznaci. U iznimnim bi se slučajevima ta praksa trebala proširiti i na razrede „D” i „E”, iako do toga vjerojatno neće doći jer bi se vrijednost oznake mijenjala nakon što većina proizvoda bude svrstana u dva najviša razreda.

(9)  Pružanjem točnih, relevantnih, provjerljivih i usporedivih informacija o specifičnoj potrošnji energije proizvoda povezanih s energijom, krajnjim korisnicima olakšava se izbor onih proizvoda koji tijekom upotrebe troše manje energije i drugih bitnih resursa kako bi postigli određene performanse te stoga imaju smanjene troškove životnog ciklusa. Standardizirane obvezne oznake učinkovito su sredstvo za pružanje usporedivih informacija potencijalnim potrošačima o energetskoj učinkovitosti i apsolutnoj potrošnji energije proizvoda povezanih s energijom. Kad god je to moguće, te oznake trebale bi biti nadopunjene informacijskim listom proizvoda koji se u delegiranim aktima donesenima na temelju Direktive 2010/30/EU naziva „informacijskim listom proizvoda” i koji može biti u elektroničkom obliku. Oznake bi trebale biti sažete, utemeljene na ispravnoj metodologiji mjerenja i izračuna te lako prepoznatljive i razumljive. U tu svrhu trebalo bi na oznakama zadržati utvrđeni raspon boja oznake, od tamnozelene do crvene, kao osnovu za informiranje potrošača o energetskoj učinkovitosti proizvoda. Pokazalo se da je za potrošače najučinkovitije već poznato razvrstavanje pomoću slova od A do G. Njegova ujednačena primjena za sve skupine proizvoda trebala bi dovesti do transparentnosti i razumijevanja kod potrošača. U slučajevima kad zbog mjera za ekološki dizajn u skladu s Direktivom 2009/125/EZ1a proizvodi više ne mogu biti u razredima „F” ili „G”, ti razredi bi svejedno trebali biti prikazani na oznaci tamno sivom bojom kako bi se zadržao jedinstven raspon od „A” do „G” za sve skupine proizvoda. U tom bi kontekstu raspon boja od tamnozelene do crvene trebalo zadržati na oznakama za preostale više razrede i trebao bi se koristiti samo za nove jedinice proizvoda koje se stavljaju na tržište.

 

_______________

 

1a Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Napredcima u digitalnoj tehnologiji omogućavaju se alternativni načini elektronskog dostavljanja i prikazivanja oznaka, primjerice na internetu, ali i na elektroničkim zaslonima u trgovinama. Kako bi se iskoristile takve prednosti, ovom bi se Uredbom trebala omogućiti upotreba elektroničkih oznaka kao zamjena ili nadopuna za fizičke oznake energetske učinkovitosti. U slučajevima kad nije moguće prikazati oznake energetske učinkovitosti, primjerice kod određenih oblika prodaje na daljinu te u oglasima i tehničkim promotivnim materijalima, potencijalnim potrošačima trebao bi se navesti barem energetski razred proizvoda.

(10)  Napredcima u digitalnoj tehnologiji omogućavaju se alternativni načini elektronskog dostavljanja i prikazivanja oznaka, primjerice na internetu, ali i na elektroničkim zaslonima u trgovinama. Kako bi se iskoristile takve prednosti, ovom bi se Uredbom trebala omogućiti upotreba elektroničkih oznaka kao nadopuna za tiskane oznake energetske učinkovitosti. To ne utječe na dužnost dobavljača da uz svaku jedinicu proizvoda priloži tiskanu oznaku za trgovca. U slučajevima kad nije moguće prikazati oznake energetske učinkovitosti potencijalnim potrošačima trebao bi se navesti barem energetski razred modela proizvoda. Delegiranim aktima za specifične skupine proizvoda mogle bi se također utvrditi alternativne odredbe za prikazivanje oznaka za manje proizvode i u situaciji kada se jednaki proizvodi zajedno prikazuju u velikim količinama.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Proizvođači na oznake energetske učinkovitosti reagiraju proizvodnjom sve učinkovitijih proizvoda. Zbog tog se tehnološkog razvoja proizvodi uglavnom nalaze u najvišim razredima oznaka energetske učinkovitosti. Kako bi potrošači mogli primjereno usporediti proizvode, potrebno je uvesti dodatne načine za razlikovanje proizvoda, zbog čega nastaje potreba za promjenom vrijednosti oznaka. Prikladna učestalost takvih promjena vrijednosti bila bi svakih deset godina, uzimajući u obzir potrebu da se izbjegne preopterećivanje proizvođača. Ovom bi se Uredbom stoga trebao utvrditi detaljan način promjene vrijednosti kako bi se što je moguće više povećala pravna sigurnost za dobavljače i trgovce. Primjenom novih oznaka s promijenjenom vrijednošću nijedan se proizvod ne bi trebao svrstati u najviše razrede kako bi se potaknuo tehnološki napredak i omogućili razvoj i prepoznavanje sve učinkovitijih proizvoda. Nakon promjene vrijednosti oznaka, mogućnost zabune potrošača trebala bi se izbjeći tako što će se sve energetske oznake zamijeniti u vrlo kratkom vremenu.

  Proizvođači na oznake energetske učinkovitosti reagiraju razvijanjem i stavljanjem na tržište sve učinkovitijih proizvoda. Usporedno s tim prestaju s proizvodnjom manje učinkovitijih proizvoda, na što ih potiče zakonodavstvo Unije u području ekološkog dizajna. Zbog tog se tehnološkog razvoja modeli proizvoda uglavnom nalaze u najvišim razredima oznaka energetske učinkovitosti. Kako bi potrošači mogli primjereno usporediti proizvode, potrebno je uvesti dodatne načine za razlikovanje proizvoda, zbog čega nastaje potreba za promjenom vrijednosti oznaka. Poželjna učestalost takvih promjena vrijednosti bila bi svakih deset godina, uzimajući u obzir potrebu da se izbjegne preopterećivanje proizvođača i trgovaca, imajući prije svega na umu male poduzetnike. Takvim bi se pristupom trebalo izbjeći nepotrebno ili neučinkovito mijenjanje vrijednosti oznaka kojim bi se naštetilo i proizvođačima i potrošačima. Ovom bi se Uredbom stoga trebao utvrditi detaljan način promjene vrijednosti kako bi se što je moguće više povećala pravna sigurnost za dobavljače i trgovce. Prije promjene vrijednosti Komisija bi trebala provesti temeljitu pripremnu studiju. Ovisno o skupini proizvoda i na temelju podrobne procjene njezina potencijala primjenom novih oznaka s promijenjenom vrijednošću nijedan se proizvod ne bi trebao svrstati u najviše razrede kako bi se potaknuo tehnološki napredak i omogućili razvoj i prepoznavanje sve učinkovitijih modela proizvoda. Nakon promjene vrijednosti oznaka, mogućnost zabune potrošača trebala bi se izbjeći tako što će se sve energetske oznake zamijeniti u vrlo kratkom i izvedivom vremenskom razdoblju i tako što će se oznaka s promijenjenom vrijednošću izgledom lako razlikovati od stare oznake, a za potrošače organizirati odgovarajuće informativne kampanje tijekom kojih će se jasno istaknuti da je uvedena nova verzija koja je dovela do poboljšanog razvrstavanja uređaja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Sadašnji razvoj oznaka utvrđenih delegiranim aktima donesenima na temelju Direktive 2010/30/EU dovodi do potrebe za početnim razvrstavanjem postojećih oznaka kako bi se osigurao homogen raspon oznaka od A do G i kako bi se one prilagodile potrebama ove Uredbe.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi potrošači zadržali povjerenje u oznake energetske učinkovitosti, za proizvode povezane s energijom ne bi trebala biti dopuštena upotreba drugih oznaka koje imitiraju oznaku energetske učinkovitosti. Ne bi trebale biti dopuštene ni dodatne oznake, znakovi, simboli ili natpisi koji bi mogli potrošače zbuniti ili dovesti u zabludu u vezi s potrošnjom energije.

(14)  Kako bi potrošači zadržali povjerenje u oznake energetske učinkovitosti, za proizvode povezane s energijom ne bi trebala biti dopuštena upotreba drugih oznaka koje imitiraju oznaku energetske učinkovitosti. Ne bi trebale biti dopuštene ni dodatne oznake, znakovi, simboli ili natpisi koji se jasno ne razlikuju od oznake energetske učinkovitosti i koji bi mogli potrošače zbuniti ili dovesti u zabludu u vezi s potrošnjom energije ili nekim drugim značajkama obuhvaćenima odgovarajućim delegiranim aktom.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je pojasniti da se pravila za nadzor tržišta Unije i kontrolu proizvoda koji ulaze na tržište Unije iz Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća21 primjenjuju na proizvode povezane s energijom. S obzirom na načelo slobodnog kretanja robe, nužno je da tijela za nadzor tržišta država članica učinkovito surađuju. Takva suradnja u području označivanja energetske učinkovitosti trebala bi se ojačati potporom Komisije.

(15)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je pojasniti da se pravila za nadzor tržišta Unije i kontrolu proizvoda koji ulaze na tržište Unije iz Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća21 primjenjuju na proizvode povezane s energijom. S obzirom na načelo slobodnog kretanja robe, nužno je da tijela za nadzor tržišta država članica učinkovito surađuju i da stalno razmjenjuju informacije, posebno u pogledu rezultata ispitivanja sukladnosti proizvoda i njihovih posljedica. Osim toga, u razmjenu informacija o proizvodima povezanima s energijom koji se u Uniju uvoze iz trećih zemalja trebala bi biti uključena carinska tijela država članica. Komisija bi trebala ojačati i unaprijediti Skupinu stručnjaka za ekološki dizajn i Radnu skupinu za upravnu suradnju u području označivanja energetske učinkovitosti (ADCO) kao okvir za suradnju tijela za nadzor tržišta.

__________________

__________________

21 SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

21 SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Kako bi se osigurao uspješniji nadzor i pošteno tržišno natjecanje u Uniji, a oskudni resursi iskoristili na najučinkovitiji način, nacionalna bi tijela za nadzor tržišta i fizičkim ispitivanjem proizvoda trebala provoditi nadzor sukladnosti, a informacijski i komunikacijski sustav za tržišni nadzor (ICSMS) bi se trebao koristiti za razmjenu informacija o planiranom i provedenom ispitivanju proizvoda, za stavljanje na raspolaganje ispitnih protokola i za slanje informacija o rezultatima njihovih ispitivanja, čime bi se izbjeglo dvostruko ispitivanje i pripremio put za provođenje fizičkog ispitivanja u regionalnim centrima izvrsnosti. Rezultati bi se trebali slati i ako se tijekom ispitivanja pokaže da nije bilo propusta.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se olakšalo praćenje sukladnosti i pružili ažurni tržišni podaci za regulatorni postupak o revizijama oznaka i informacijskih listova za određene proizvode, dostavljači bi informacije o sukladnosti svojih proizvoda trebali dostavljati elektroničkim putem u bazu podataka koju će uspostaviti Komisija. Te informacije trebale bi biti javno dostupne kako bi se potrošačima pružile informacije, a trgovcima omogućili alternativni načini za primanje oznaka. Tijela za nadzor tržišta trebala bi imati pristup informacijama u toj bazi podataka.

(16)  Ne dovodeći u pitanje obveze država članica da nadziru tržište dobavljači bi propisane informacije o sukladnosti proizvoda trebali dostavljati elektroničkim putem u bazu podataka koju će uspostaviti i održavati Komisija kako bi se uspostavio koristan alat za potrošače, olakšalo praćenje sukladnosti i pružili ažurni tržišni podaci za regulatorni postupak o revizijama oznaka i informacijskih listova za određene proizvode. Dio informacija namijenjen potrošačima trebao bi biti javno dostupan na javnom sučelju baze podataka o proizvodima. Te informacije trebale bi biti dostupne kao otvoreni podaci kako bi ih mogli koristiti programeri aplikacija i drugih alata za usporedbu. Jednostavan i izravan pristup javnom sučelju baze podataka o proizvodima trebalo bi olakšati s pomoću dinamičnog koda za brzi odgovor (QR koda) ili drugih alata jednostavnih za korištenje i navedenih na tiskanoj oznaci. Dobavljači bi trebali pružiti dodatne informacije na sučelju za sukladnost baze podataka o proizvodima i za tijela za nadzor tržišta i za Komisiju. Baza podataka trebala bi podlijegati strogim pravilima o zaštiti podataka. Ako je riječ o osjetljivim tehničkim podacima, tijela za nadzor tržišta trebala bi zadržati ovlast za pristup informacijama po potrebi u skladu s dobavljačevom dužnošću da surađuje.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  Komisija bi trebala uspostaviti i održavati internetski portal preko kojeg će tijela za nadzor tržišta moći pristupiti detaljnim informacijama o proizvodima na serverima dobavljača.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Potrošnja energije i drugi podaci o proizvodima obuhvaćenima zahtjevima za određene proizvode iz ove Uredbe trebali bi biti izmjereni primjenom pouzdanih, točnih i obnovljivih metoda kojima se uzimaju u obzir općenito priznate najmodernije metode mjerenja i izračuna. U interesu je funkcioniranja unutarnjeg tržišta postojanje normi koje su usklađene na razini Unije. U nedostatku objavljenih normi u trenutku primjene zahtjeva za određene proizvode, Komisija bi u Službenom listu Europske unije trebala objaviti prijelazne metode mjerenja i izračuna u odnosu na te zahtjeve za određene proizvode. Kad se upućivanje na takvu normu objavi u Službenom listu Europske unije, sukladnost s njom treba stvoriti pretpostavku usklađenosti s metodama mjerenja za te zahtjeve za određene proizvode donesene na temelju ove Uredbe.

(19)  Apsolutna potrošnja energije i drugi podaci o ekološkom aspektu i radnim karakteristikama proizvoda obuhvaćenih zahtjevima za određene proizvode iz ove Uredbe trebali bi biti izmjereni u skladu s usklađenim normama i metodama i primjenom pouzdanih, točnih i obnovljivih metoda kojima se uzimaju u obzir općenito priznate najmodernije metode mjerenja i izračuna. Te metode i okolina u kojoj se provodi ispitivanje, i za dobavljače i za tijela za nadzor tržišta, trebale bi biti što sličnije stvarnoj situaciji u kojoj prosječni potrošač koristi određeni proizvod i čvrste kako bi se suzbilo namjerno ili nenamjerno zaobilaženje. Razred energetske učinkovitosti ne bi se smio temeljiti samo na energetski najučinkovitijim postavkama ili ekološkom načinu rada ako nije izgledno da to odražava ponašanje prosječnog potrošača. Vrijednosti tolerancija i opcionalni parametri ispitivanja trebali bi se uspostaviti tako da ne dovedu do znatnih varijacija u povećanju učinkovitosti koje bi mogle promijeniti razred energetske učinkovitosti određenog proizvoda. Dopuštena odstupanja između ispitnih i deklariranih rezultata trebala bi biti ograničena na nesigurnost statističkog mjerenja. U nedostatku objavljenih normi u trenutku primjene zahtjeva za određene proizvode, Komisija bi u Službenom listu Europske unije trebala objaviti prijelazne metode mjerenja i izračuna u odnosu na te zahtjeve za određene proizvode. Kad se upućivanje na takvu normu objavi u Službenom listu Europske unije, sukladnost s njom treba stvoriti pretpostavku usklađenosti s metodama mjerenja za te zahtjeve za određene proizvode donesene na temelju ove Uredbe.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Komisija bi trebala osigurati plan rada za preispitivanje oznaka određenih proizvoda, uključujući indikativni popis ostalih proizvoda povezanih s energijom za koje bi se mogla uspostaviti oznaka energetske učinkovitosti. Na početku provedbe plana rada treba izvršiti tehničku, ekološku i ekonomsku analizu obuhvaćenih skupina proizvoda. U okviru te analize trebale bi se razmotriti dodatne informacije, uključujući mogućnost i troškove pružanja informacija potrošačima o učinkovitosti proizvoda povezanog s energijom, kao što su njegova apsolutna potrošnja energije, trajnost ili ekološka učinkovitost, u skladu s ciljem promicanja kružnoga gospodarstva. Takvim dodatnim informacijama trebala bi se poboljšati razumljivost i učinkovitost oznake te ne bi trebalo biti nikakvog negativnog utjecaja na potrošače.

(20)  Na temelju područja primjene ove Uredbe Komisija bi trebala osigurati dugoročni plan rada za preispitivanje oznaka određenih proizvoda, uključujući indikativni popis ostalih proizvoda povezanih s energijom za koje bi se mogla uspostaviti oznaka energetske učinkovitosti, i taj bi plan rada trebala periodično ažurirati. Komisija bi trebala jednom godišnje izvijestiti Europski parlament i Vijeće o napretku plana rada.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Na početku provedbe plana rada treba izvršiti tehničku, ekološku i ekonomsku analizu obuhvaćenih skupina proizvoda. U okviru te analize trebale bi se razmotriti dodatne informacije, uključujući mogućnost i troškove pružanja točnih informacija potrošačima o svojstvima modela proizvoda povezanog s energijom, kao što su troškovi njegova životnog ciklusa, mogućnost popravka, povezivost, udio recikliranog materijala, trajnost i ekološka svojstva ili kombinirani indeks energetske učinkovitosti, u skladu s ciljem promicanja kružnog gospodarstva. Takvim dodatnim informacijama trebala bi se poboljšati razumljivost i učinkovitost oznake te ne bi trebalo biti nikakvog negativnog utjecaja na potrošače.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavci 1. i 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Uredbom uspostavlja okvir za označivanje potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu tijekom upotrebe te dodatnih informacija o proizvodima povezanima s energijom kako bi se potrošačima omogućio odabir učinkovitijih proizvoda.

1.  Ovom Uredbom uspostavlja se okvir koji se primjenjuje na proizvode povezane s energijom i utvrđuju se oznake kojima se obilježava njihova energetska učinkovitost, apsolutna potrošnja energije i druge ekološke i radne karakteristike. Ona omogućuje potrošačima da odaberu energetski učinkovitije proizvode kako bi smanjili svoju potrošnju energije.

2.  Ova se Uredba ne primjenjuje na:

2.  Ova Uredba ne primjenjuje se na:

(a)  rabljene proizvode

(a)  rabljene proizvode

(b)  prijevozna sredstva za osobe ili robu osim onih kojima upravlja stacionarni motor.

(b)  sredstva za prijevoz osoba ili robe.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „proizvođač” znači bilo koja fizička ili pravna osoba koja proizvodi proizvod povezan s energijom ili ima osmišljen i proizveden proizvod te pod svojim imenom ili zaštitnim znakom oglašava taj proizvod povezan s energijom;

(6)  „proizvođač” znači bilo koja fizička ili pravna osoba koja proizvodi proizvod povezan s energijom ili daje takav proizvod osmisliti i proizvesti te pod svojim imenom ili zaštitnim znakom oglašava taj proizvod povezan s energijom;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  „trgovac” znači prodavač na malo ili druga osoba koja proizvode prodaje, nudi u najam, nudi u najam s pravom kupnje ili izlaže krajnjim korisnicima;

(9)  „trgovac” znači prodavač na malo ili druga fizička ili pravna osoba koja proizvode prodaje, nudi u najam, nudi u najam s pravom kupnje ili izlaže krajnjim korisnicima;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  „energetska učinkovitost” znači omjer dobivenih performansi, usluga, robe ili energije i uložene energije;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  „proizvod povezan s energijom” znači svaka roba, sustav ili usluga koja tijekom upotrebe utječe na potrošnju energije i koja je stavljena na tržište i u upotrebu u Uniji, uključujući dijelove koji se ugrađuju u proizvode povezane s energijom koji se stavljaju na tržište i u upotrebu;

(11)  „proizvod povezan s energijom”, dalje u tekstu „proizvod”, znači svaka roba ili sustav koji tijekom upotrebe utječe na potrošnju energije i koji je stavljen na tržište i pušten u rad u Uniji, uključujući i dijelove namijenjene za ugradnju u proizvode povezane s energijom, koji se stavljaju na tržište i puštaju u rad kao pojedinačni dijelovi za potrošače i čije se energetske i ekološke karakteristike mogu neovisno procijeniti;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  „oznaka” znači grafički dijagram koji uključuje razvrstavanje slovima od A do G u sedam različitih boja od tamnozelene do crvene u svrhu predstavljanja potrošnje energije;

(13)  „oznaka” znači grafički dijagram u tiskanom ili elektroničkom obliku koji uključuje ograničeni raspon od slova od A do G isključivo, pri čemu svaki razred odgovara određenoj uštedi energije, u sedam različitih boja od tamnozelene do crvene, a služi da bi se potrošače informiralo o energetskoj učinkovitosti i potrošnji energije;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  „skupina proizvoda” znači skupina proizvoda povezanih s energijom koji imaju istu osnovnu funkciju;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  „informacijski list proizvoda” znači standardna tablica s informacijama o proizvodu;

(17)  „informacijski list proizvoda” znači standardna tablica s informacijama o proizvodu u tiskanom ili elektroničkom obliku;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  „promjena vrijednosti” znači povremeni postupak čiji je cilj uvođenje strožih zahtjeva za postizanje energetskih razreda na oznaci za određeni proizvod, što bi za postojeće oznake moglo uključivati brisanje određenih energetskih razreda;

(18)  „mijenjanje vrijednosti” znači postupak čiji je cilj uvođenje strožih zahtjeva za postizanje energetskih razreda na oznaci za određenu skupinu proizvoda;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  „oznaka s promijenjenom vrijednošću” znači oznaka za određeni proizvod za koju je proveden postupak promjene vrijednosti.

(19)  „oznaka s promijenjenom vrijednošću” znači oznaka za određenu skupinu proizvoda za koju je proveden postupak promjene vrijednosti i koja se jasno razlikuje od oznaka primjenjivanih prije promjene vrijednosti;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  „dodatne informacije” znači informacije o funkcionalnoj i ekološkoj učinkovitosti proizvoda povezanog s energijom, kao što je njegova apsolutna potrošnja energije ili trajnost, koje su utemeljene na podacima koje mogu izmjeriti tijela za nadzor tržišta, te koje su nedvosmislene i bez negativnog utjecaja na razumljivost i učinkovitost oznake u cjelini za potrošače.

(20)  „dodatne informacije” znači sve informacije utvrđene u relevantnom delegiranom aktu koje se odnose na funkcionalne i ekološke performanse proizvoda povezanog s energijom i performanse povezane s resursnom učinkovitošću i koje su utemeljene na podacima koje mogu izmjeriti i provjeriti tijela za nadzor tržišta, koje su lako razumljive i nemaju znatan negativan utjecaj na učinkovitost oznake u cjelini za potrošače.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  „baza podataka o proizvodima” znači zbirka podataka o proizvodima povezanima s energijom koji su obuhvaćeni ovom Uredbom i delegiranim aktima donesenima na temelju ove Uredbe koji su sustavno razvrstani i s javnim sučeljem, u obliku internetske stranice jednostavne za korištenje na kojem se pojedinim informacijama može pristupiti elektroničkim putem, i sučeljem za sukladnost, u obliku elektroničke platforme koja podržava aktivnosti nacionalnih tijela za nadzor tržišta s jasno navedenim zahtjevima za pristupačnost i sigurnost.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dobavljači moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

1.  Dobavljači moraju:

(a)  osigurati da uz proizvode stavljene na tržište budu besplatno dostavljene točne oznake i informacijski listovi u skladu s ovom Uredbom i relevantnim delegiranim aktima;

(a)  osigurati da uz proizvode stavljene na tržište budu besplatno dostavljene točne tiskane oznake i informacijski listovi za svaku pojedinačnu jedinicu;

(b)  oznake dostaviti brzo i besplatno na zahtjev trgovaca;

(b)  na zahtjev trgovca besplatno dostaviti oznake i informacijske listove za proizvod u roku od pet radnih dana;

 

(ba)  trgovcima staviti na raspolaganje i aktualne oznake i informacijske listove za proizvod i one s promijenjenom vrijednošću tijekom razdoblja od tri mjeseca prije datuma navedenog u relevantnom delegiranom aktu.

(c)  osigurati točnost oznaka i informacijskih listova proizvoda koje dostavljaju i izraditi tehničku dokumentaciju dovoljnu za ocjenu točnosti;

(c)  osigurati točnost oznaka i informacijskih listova proizvoda i izraditi tehničku dokumentaciju dovoljnu za ocjenu točnosti;

(d)  prije stavljanja modela proizvoda na tržište u bazu podataka o proizvodima uspostavljenu u skladu s člankom 8. unijeti informacije koje se potanko navode u Prilogu I.;

(d)  unijeti informacije utvrđene u Prilogu I. na javno sučelje i na sučelje za sukladnost baze podataka o proizvodima uspostavljene u skladu s člankom 8.:

 

(i)   za sve nove modele – prije stavljanja jedinice modela na tržište

 

(ii)   za sve modele stavljene na tržište nakon 1. siječnja 2014. koji se još mogu dobaviti – najkasnije 18 mjeseci nakon što baza podataka postane potpuno funkcionalna u skladu s člankom 16.;

 

(da)  držati u bazi podataka u skladu s člankom 8. informacijske listove proizvoda i tehničku dokumentaciju u razdoblju od najmanje 10 godina nakon stavljanja na tržište zadnje jedinice proizvoda;

 

(db)  osigurati oznake za skupine proizvoda u kojima se proizvod sastoji od nekoliko sastavnih dijelova ili sastavnica i čija energetska učinkovitost ovisi o specifičnoj kombinaciji tih sastavnica;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Dobavljači ne smiju:

 

(a)  staviti na tržište proizvode osmišljene tako da se njihove performanse automatski mijenjaju u uvjetima ispitivanja, bilo hardverom bilo softverom ugrađenim u proizvod, s ciljem postizanja povoljnijeg rezultata

 

(b)   ažuriranjem softvera uvoditi izmjene koje bi dovodile u pitanje parametre originalne oznake energetske učinkovitosti nakon što je proizvod pušten u rad, kao što je definirano relevantnim delegiranim aktom.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Trgovci moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

2.  Trgovci moraju:

(a)  za proizvode obuhvaćene određenim delegiranim aktom, na vidljiv način istaknuti oznaku koju im je dostavio dobavljač ili koja je na drugi način stavljena na raspolaganje;

(a)  ako se proizvod prodaje, među ostalim i na internetu, istaknuti oznaku na vidljiv i lako uočljiv način, kao što je utvrđeno relevantnim zakonodavnim aktom;

 

(aa)  zamijeniti postojeće oznake oznakama s promijenjenom vrijednošću, i u trgovinama i na internetu, u roku od tri tjedna od dana utvrđenog relevantnim delegiranim aktom;

(b)  ako nemaju oznaku ili oznaku s promijenjenom vrijednošću, moraju:

(b)  od dobavljača zatražiti oznaku ili oznaku s promijenjenom vrijednošću, ako je nemaju;

(i)  od dobavljača zatražiti oznaku ili oznaku s promijenjenom vrijednošću;

 

(ii)  ispisati oznaku iz baze podataka uspostavljene u skladu s člankom 8. ako je ta funkcija dostupna za taj proizvod; ili

 

(iii)  ispisati oznaku ili oznaku s promijenjenom vrijednošću s internetske stranice dobavljača ako je ta funkcija dostupna za taj proizvod;

 

(c)  informacijski list proizvoda moraju staviti na raspolaganje potrošačima.

(c)  na zahtjev potrošača staviti na raspolaganje informacijski list proizvoda, uključujući i tiskani primjerak.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Dobavljači i trgovci moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

3.  Dobavljači i trgovci:

(a)  u svakom oglasu ili tehničkom promidžbenom materijalu za određeni model proizvoda upućuju na razred energetske učinkovitosti proizvoda u skladu s odgovarajućim delegiranim aktom;

(a)  u svakom vizualnom oglasu ili tehničkom promidžbenom materijalu za određeni model proizvoda moraju uputiti na razred energetske učinkovitosti proizvoda u skladu s odgovarajućim delegiranim aktom;

(b)  surađuju s tijelima za nadzor tržišta i odmah poduzimaju mjere za ispravljanje svake situacije nesukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i njezinim delegiranim aktima koji potpadaju pod njihovu odgovornost, na vlastitu inicijativu ili kada to zahtijevaju tijela za nadzor tržišta;

(b)  moraju surađivati s tijelima za nadzor tržišta i odmah poduzimati mjere za ispravljanje svake situacije nesukladnosti, u skladu s člankom 5.;

(c)  za proizvode obuhvaćene ovom Uredbom ne dostavljaju ni izlažu druge oznake, znakove, simbole ili natpise koji ne zadovoljavaju zahtjeve ove Uredbe i relevantnih delegiranih akata ako bi se time moglo potrošače zbuniti ili dovesti u zabludu u vezi s potrošnjom energije ili drugih resursa tijekom upotrebe proizvoda;

(c)  za proizvode obuhvaćene ovom Uredbom ne smiju dostavljati ni izlagati nikakve oznake, znakove, simbole ili natpise koji su obmanjujući, zbunjujući ili podsjećaju na druge, u vezi s potrošnjom energije ili drugih resursa tijekom upotrebe proizvoda;

(d)  za proizvode koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom ne dostavljaju ni izlažu oznake koje oponašaju oznake kako su definirane u ovoj Uredbi.

(d)  za proizvode koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom ne smiju dostavljati ni izlagati oznake koje podsjećaju na oznake kako su definirane u ovoj Uredbi.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Sve opće obveze u vezi s oznakama iz stavaka 1. – 3. primjenjuju se jednako na postojeće oznake, nove oznake i oznake s promijenjenom vrijednošću.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice na svojem državnom području ne smiju zabranjivati, ograničavati ni ometati stavljanje na tržište ni puštanje u rad proizvoda povezanih s energijom koji su sukladni s ovom Uredbom i njezinim delegiranim aktima.

1.  Države članice na svojem državnom području ne smiju ometati stavljanje na tržište ni puštanje u rad proizvoda koji su u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da dobavljači i trgovci ispunjavaju obveze i zahtjeve ove Uredbe i relevantnih delegiranih akata.

2.  Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da dobavljači i trgovci ispunjavaju obveze i zahtjeve ove Uredbe.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako države članice pružaju bilo kakve poticaje za proizvod povezan s energijom obuhvaćen ovom Uredbom i naveden u delegiranom aktu, ti su poticaji usmjereni na najviši razred energetske učinkovitosti naveden u primjenjivom delegiranom aktu.

3.  Ako države članice pružaju bilo kakve poticaje za proizvod obuhvaćen ovom Uredbom i naveden u delegiranom aktu, ti su poticaji usmjereni na najviša dva razreda energetske učinkovitosti u kojima postoje proizvodi, kao što je utvrđeno u primjenjivom delegiranom aktu.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice osiguravaju da se uz uvođenje oznaka, što uključuje oznake s promijenjenom vrijednošću i informacijske listove, organiziraju edukativne i promotivne informativne kampanje s ciljem promicanja energetske učinkovitosti i odgovornije potrošačke upotrebe energije, ako je prikladno u suradnji s trgovcima.

4.  Države članice osiguravaju da uvođenje oznaka ili promjena njihove vrijednosti budu popraćeni edukativnim i promotivnim informativnim kampanjama o oznakama energetske učinkovitosti.

 

Te kampanje koordinira Komisija koja podupire usku suradnju s dobavljačima i trgovcima i razmjenu najboljih primjera iz prakse.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice utvrđuju pravila o kaznama i provedbenim mehanizmima primjenjivima na povrede odredaba ove Uredbe i njezinih delegiranih akata te poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihova izvršenja. Kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o tim odredbama prije datuma primjene ove Uredbe te će bez odgađanja dostaviti obavijesti i o svakoj njihovoj naknadnoj izmjeni.

5.  Države članice utvrđuju pravila o kaznama i provedbenim mehanizmima primjenjivima na povrede odredaba ove Uredbe te poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihova izvršenja. Kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće te razmjerne u odnosu na ekonomsku prednost nesukladnosti. Države članice obavješćuju Komisiju o tim odredbama prije datuma primjene ove Uredbe te će bez odgađanja dostaviti obavijesti i o svakoj njihovoj naknadnoj izmjeni.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija podržava suradnju i razmjenu informacija o tržišnom nadzoru označivanja energetske učinkovitosti proizvoda između nacionalnih tijela država članica nadležnih za nadzor tržišta ili kontrolu vanjskih granica te između takvih tijela i Komisije.

2.  Komisija jačanjem Skupine stručnjaka za ekološki dizajn i Radne skupine za upravnu suradnju u području označivanja energetske učinkovitosti potiče i koordinira suradnju i razmjenu informacija o tržišnom nadzoru označivanja energetske učinkovitosti u vezi s proizvodima obuhvaćenima ovom Uredbom među nacionalnim tijelima država članica nadležnima za nadzor tržišta ili proizvoda koji ulaze na tržište Unije te između njih i Komisije.

 

Takva razmjena informacija provodi se i kad rezultati ispitivanja pokažu da je proizvođač u skladu s mjerodavnim pravom.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice moraju do 1. siječnja 2018. uspostaviti i provoditi program tržišnog nadzora u cilju praćenja provedbe odredbi ove Uredbe. Države članice moraju barem svake tri godine preispitati svoje programe tržišnog nadzora.

 

Države članice moraju do 1. siječnja 2020., a zatim jednom godišnje, sastaviti izvješće o nadzoru tržišta u kojem će dati ocjenu razvoja događaja u smislu sukladnosti s ovom Uredbom i s Direktivom 2009/125/EZ.

 

Države članice moraju uvesti obvezu primjene informacijskog i komunikacijskog sustava za tržišni nadzor (ICSMS) za sva nacionalna tijela za nadzor tržišta.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Nacionalna tijela za nadzor tržišta provode fizičko ispitivanje proizvoda, pri čemu moraju obuhvatiti barem jednu skupinu proizvoda godišnje u skladu s delegiranim aktima donesenima u skladu s ovom Uredbom.

 

Tijela za nadzor tržišta obavješćuju druge države članice i Komisiju o fizičkim ispitivanjima koja planiraju provesti ili su ih provele preko sučelja za sukladnost baze podataka o proizvodima uspostavljene u skladu s člankom 8.

 

Moraju koristiti pouzdane, točne i obnovljive postupke mjerenja, u skladu s člankom 9., s ciljem da se simuliraju stvarni uvjeti upotrebe isključujući pritom namjernu ili nenamjernu manipulaciju ili izmjenu rezultata ispitivanja.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2c.  Tijela za nadzor tržišta imaju pravo da od dobavljača zatraže nadoknadu troškova fizičkog ispitivanja proizvoda u slučaju kršenje odredbi ove Uredbe.

 

Komisija može neovisno provjeravati sukladnost, izravno ili preko treće strane.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako tijela za nadzor tržišta neke države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da proizvod povezan s energijom i obuhvaćen delegiranim aktom na temelju ove Uredbe predstavlja rizik za aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom, ona provode ocjenjivanje u pogledu tog proizvoda povezanog s energijom. Tim ocjenjivanjem moraju biti obuhvaćeni svi zahtjevi utvrđeni u ovoj Uredbi i njezinim relevantnim delegiranim aktima. Dobavljač u tu svrhu po potrebi surađuje s tijelima za nadzor tržišta.

1.  Ako tijela za nadzor tržišta neke države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da proizvod i obuhvaćen delegiranim aktom na temelju ove Uredbe predstavlja rizik za aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom, ona o tomu odmah obavješćuju Komisiju i provode ocjenjivanje u pogledu tog modela proizvoda. Tim ocjenjivanjem moraju biti obuhvaćeni svi zahtjevi utvrđeni u ovoj Uredbi i relevantnim delegiranim aktima, pri čemu se procjenjuje i koliko je preporučljivo proširiti ocjenjivanje na druge modele proizvoda. Dobavljač po potrebi surađuje s tijelima za nadzor tržišta.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako tijekom spomenutog ocjenjivanja tijela za nadzor tržišta utvrde da proizvod povezan s energijom nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i njezinim relevantnim delegiranim aktima, ona od dobavljača zahtijevaju da bez odgode poduzme sve prikladne korektivne mjere kako bi proizvod povezan s energijom učinio sukladnim s tim zahtjevima, povukao ga s tržišta ili ga opozvao unutar razumnog vremenskog razdoblja, razmjerno riziku, što ona mogu naložiti. Na mjere iz ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.  Ako tijekom spomenutog ocjenjivanja tijela za nadzor tržišta utvrde da model proizvoda nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi, ona od dobavljača zahtijevaju da poduzme sve prikladne korektivne mjere kako bi model proizvoda odmah učinio sukladnim te mogu propisati da se model proizvoda povuče s tržišta ili da se jedinice puštene u rad opozovu u razumnom roku, razmjerno riziku, proširujući pritom takve mjere na ekvivalentne modele dostupne na tržištu. Na mjere iz ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako tijela za nadzor tržišta smatraju da se nesukladnost ne odnosi samo na njihovo državno područje, o rezultatima ocjene i mjerama koje zahtijevaju od dobavljača obavješćuju Komisiju i druge države članice.

3.  Tijela za nadzor tržišta preko informacijskog i komunikacijskog sustava za tržišni nadzor (ICSMS) obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim rezultatima ocjene i svim mjerama koje zahtijevaju od dobavljača u skladu sa stavkom 2.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Dobavljač osigurava da su poduzete sve odgovarajuće korektivne mjere u vezi sa svim proizvodima povezanima s energijom stavljenima na raspolaganje na tržištu na cijelom području Unije.

4.  Dobavljač osigurava da su poduzete sve restriktivne mjere propisane u skladu s člankom 2. u vezi sa svim modelima proizvoda stavljenima na raspolaganje na tržištu na cijelom području Unije.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  U slučaju kada dobavljač ne poduzme prikladne korektivne mjere unutar razdoblja navedenog u stavku 2., tijela za nadzor tržišta poduzimaju sve prikladne privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila dostupnost proizvoda povezanog s energijom na svojem nacionalnom tržištu, odnosno povukla taj proizvod s tržišta ili ga opozvala. Tijela za nadzor tržišta bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o tim mjerama.

5.  U slučaju kada dobavljač ne provede korektivne mjere unutar razdoblja navedenog u stavku 2., tijela za nadzor tržišta poduzimaju sve prikladne privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila stavljanje na raspolaganje modela proizvoda na svojem nacionalnom tržištu ili taj model proizvoda povukla ili opozvala s tržišta. Tijela za nadzor tržišta bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o tim mjerama te ažuriraju informacije na sučelju za sukladnost baze podataka o proizvodima uspostavljene u skladu s člankom 8.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Informacije navedene u stavku 5. obuhvaćaju sve dostupne podatke, a posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladnih proizvoda povezanih s energijom, podrijetlo proizvoda povezanih s energijom, prirodu navodne nesukladnosti i rizika koji ona uključuje, prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i argumente koje je iznio dobavljač. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost posljedica činjenice da proizvod povezan s energijom ne ispunjava zahtjeve povezane s aspektima zaštite javnog interesa navedene u ovoj Uredbi ili je pak posljedica nedostataka usklađenih normi iz članka 9. kojima se stvara pretpostavka sukladnosti.

6.  Obavijest iz stavka 5. obuhvaća sve dostupne podatke, a posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladnog proizvoda, njegovo podrijetlo, prirodu navodne nesukladnosti i rizika koji ona uključuje, prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i argumente koje je iznio dobavljač. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost posljedica činjenice da model proizvoda ne ispunjava zahtjeve povezane s aspektima zaštite javnog interesa navedene u ovoj Uredbi ili je pak posljedica nedostataka usklađenih normi iz članka 9. kojima se stvara pretpostavka sukladnosti. U tom slučaju Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice, osim države članice koja pokreće postupak, bez odlaganja obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim donesenim mjerama i o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju, a odnose se na nesukladnost predmetnog proizvoda povezanog s energijom te, u slučaju neslaganja s objavljenom nacionalnom mjerom, o svojim primjedbama.

7.  Države članice, osim države članice koja pokreće postupak, bez odlaganja obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim donesenim mjerama i o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju, a odnose se na nesukladnost predmetnog modela proizvoda te, u slučaju neslaganja s objavljenom nacionalnom mjerom, o svojim primjedbama.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Ako u roku od 60 dana od primitka informacija iz stavka 5. nijedna država članica ni Komisija ne ulože prigovor na privremenu mjeru koju poduzima neka država članica, navedena mjera smatra se opravdanom.

8.  Ako u roku od četiri tjedna od primitka obavijesti iz stavka 5. nijedna država članica ni Komisija ne ulože prigovor na privremenu mjeru koju poduzima neka država članica, navedena mjera smatra se opravdanom.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Države članice osiguravaju da se odgovarajuće restriktivne mjere, kao što je povlačenje proizvoda povezanog s energijom sa svojeg tržišta, bez odlaganja poduzmu za taj proizvod povezan s energijom.

9.  Države članice osiguravaju da se za dotični model proizvoda odmah poduzmu paralelne restriktivne mjere razmjerne njihovoj specifičnoj nacionalnoj situaciji i o tomu obavješćuju Komisiju.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  U slučaju kada su, nakon završetka postupka utvrđenog u stavcima 4. i 5., uložene primjedbe na mjeru koju je poduzela država članica ili u slučaju kada Komisija smatra da je nacionalna mjera u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odlaganja započinje savjetovanje s državama članicama i dobavljačem te ocjenjuje nacionalnu mjeru. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije.

10.  U slučaju kada su, nakon završetka postupka utvrđenog u stavcima 4. i 5., uložene primjedbe na mjeru koju je poduzela država članica ili u slučaju kada Komisija smatra da je takva nacionalna mjera u suprotnosti s pravom Unije, Komisija bez odgode započinje savjetovanje s državama članicama i dobavljačem te ocjenjuje nacionalnu mjeru i na temelju rezultata tog ocjenjivanja odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije, a može predložiti i prikladnu alternativnu mjeru.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i odmah je dostavlja njima i dobavljaču.

11.  Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i odmah je dostavlja njima i dotičnom dobavljaču.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nesukladan proizvod povezan s energijom povuče s njihovog tržišta te o tome obavješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica povlači mjeru.

12.  Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nesukladan model proizvoda povuče s njihovog nacionalnog tržišta te o tome obavješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica povlači mjeru.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13.  Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost proizvoda povezanog s energijom pripisuje nedostacima usklađenih normi iz stavka 6., Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

13.  Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost modela proizvoda pripisuje nedostacima usklađenih normi iz stavka 6., Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 7. – naslov i stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Oznake i promjena njihove vrijednosti

Postupak za uvođenje ili promjenu vrijednosti oznaka

1.  Komisija može delegiranim aktima donesenima u skladu s člancima 12. i 13., uvesti nove oznake ili promijeniti vrijednosti postojećih oznaka.

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13. radi dopune ove Uredbe uvođenjem oznaka ili mijenjanjem njihove vrijednosti.

 

Oznake uvedene delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 10. Direktive 2010/30/EU prije 1. siječnja 2017. smatraju se oznakama za svrhe ove Uredbe.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako za određenu skupinu proizvoda više nije dopušteno stavljanje na tržište modela u energetskim razredima D, E, F ili G zbog provedbene mjere donesene na temelju Direktive 2009/125/EZ, taj razred ili ti razredi više se neće prikazivati na oznaci.

2.  Kako bi razredi od A do G bili homogeni, Komisija u roku od pet godina od stupanja na snagu ove Uredbe uvodi oznake s promijenjenom vrijednošću za postojeće skupine proizvoda, kao što je navedeno u stavku 1., poštujući pritom odredbe stavka 4.

 

Skupine proizvoda obuhvaćene delegiranim uredbama Komisije (EU) br. 811/20131a i br. 812/20131b preispituju se šest godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe radi promjene vrijednosti.

 

U pogledu skupina proizvoda obuhvaćenih delegiranim uredbama Komisije (EU) br.1059/20101c, br. 1060/20101d, br. 1061/20101e, br. 1062/20101f i br. 874/20121g, kada su završene pripremne studije, Komisija najkasnije 21 mjesec nakon stupanja na snagu ove Uredbe uvodi oznake s promijenjenim vrijednostima.

 

__________________

 

1aDelegirana uredba Komisije (EU) br. 811/2013 od 18. veljače 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti grijača prostora, kombiniranih grijača, kompleta koji sadržavaju grijač prostora, uređaj za upravljanje temperaturom i solarni uređaj i kompleta koji sadržavaju kombinirani grijač, uređaj za upravljanje temperaturom i solarni uređaj (SL L 239, 6.9.2013., str. 1.).

 

1bDelegirana uredba Komisije (EU) br. 812/2013 od 18. veljače 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti grijača vode, spremnika tople vode i kompleta koji sadržavaju grijač vode i solarni uređaj (SL L 239, 6.9.2013., str. 83.).

 

1cDelegirana uredba Komisije (EU) br. 1059/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa (SL L 314, 30.11.2010., str. 1.).

 

1dDelegirana uredba Komisije (EU) br. 1060/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja (SL L 314, 30.11.2010., str. 17.).

 

1eDelegirana uredba Komisije (EU) br. 1061/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perlica rublja (SL L 314, 30.11.2010., str. 47.).

 

1fDelegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti televizora (SL L 314, 30.11.2010., str. 64.).

 

1gDelegirana uredba Komisije (EU) br. 874/2012 od 12. srpnja 2012. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti električnih žarulja i rasvjetnih tijela (SL L 258, 26.9.2012., str. 1.).

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija osigurava da se pri uvođenju oznake ili pri promjeni njezine vrijednosti zahtjevi utvrđuju tako da se u trenutku uvođenja oznake ne očekuje da će ijedan proizvod biti svrstan u energetske razrede A i B i da se procjenjuje da će do vremena kad se većina modela bude nalazila u tim razredima proteći barem deset godina.

3.  Komisija osigurava da se svako daljnje mijenjanje vrijednosti oznaka odnosno oznake s promijenjenom vrijednošću iz stavka 2. pokrenu nakon što se ispune sljedeći uvjeti, što mora odražavati odgovarajući tehnološki napredak u relevantnoj skupini proizvoda:

 

(a)   kad 25% proizvoda koji se prodaju na tržištu Unije bude svrstano u najviši razred energetske učinkovitosti odnosno razred A ili

 

(b)   kad 50% proizvoda koji se prodaju na tržištu Unije bude svrstano u dva najviša razreda energetske učinkovitosti odnosno razrede A i B.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Uvrštavanjem skupine proizvoda u plan rada u skladu s člankom 11. Komisija osigurava sljedeće:

 

(a)   da se pripremne studije za promjenu vrijednosti dovrše najkasnije 18 mjeseci nakon što se ispune uvjeti utvrđeni stavkom 3.

 

(b)   da se promjena vrijednosti preispitivanjem i stupanjem na snagu relevantnog delegiranog akta u skladu s člankom 13. dovrši najkasnije tri godine nakon što se ispune uvjeti utvrđeni stavkom 3.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Vrijednost oznaka potrebno je povremeno promijeniti.

4.  Komisija određuje zahtjeve za nove oznake ili za promjenu vrijednosti oznaka s ciljem da one budu valjane najmanje deset godina.

 

U tu svrhu Komisija osigurava da, kad je riječ o uvođenju oznake ili promjeni njezine vrijednosti, u trenutku uvođenja oznake niti jedan proizvod ne bude svrstan u energetski razred A.

 

Za skupine proizvoda za koje pripremna studija iz točke (a) stavka 3.a pokaže brz tehnološki napredak niti jedan proizvod ne bi trebao biti svrstan u energetski razred A ili B u trenutku uvođenja oznake.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Kad se promijeni vrijednost oznake:

5.  Ako za određenu skupinu proizvoda više nije dopušteno stavljanje na tržište modela svrstanih u energetski razred F ili G zbog provedbene mjere za ekološki dizajn donesene na temelju Direktive 2009/125/EZ, taj razred odnosno ti razredi prikazuju se sivom bojom na oznaci, kao što je utvrđeno relevantnim delegiranim aktom. Standardni spektar boja oznake od tamnozelene do crvene zadržava se za preostale više razrede. Promjene se odnose samo na nove jedinice proizvoda koje se stavljaju na tržište.

(a)  dobavljači trgovcima dostavljaju trenutačne oznake i oznake s promijenjenom vrijednošću tijekom razdoblja od šest mjeseci prije datuma navedenog u stavku (b);

 

(b)  trgovci postojeće oznake na izloženim proizvodima, uključujući na internetu, zamjenjuju oznakama s promijenjenom vrijednošću u roku od jednog tjedna nakon datuma utvrđenog u tu svrhu u relevantnom delegiranom aktu. Trgovci oznake s promijenjenom vrijednošću ne izlažu prije tog datuma.

 

 

Trgovci smiju prodavati proizvode povezane s energijom bez oznake ili oznake s promijenjenom vrijednošću samo ako oznaka (s promijenjenom vrijednošću) nikad nije ni napravljena za određeni proizvod, a dobavljač proizvoda više ne posluje na tržištu.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  oznake uvedene delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 10. Direktive 2010/30/EU prije datuma primjene ove Uredbe smatraju se oznakama za svrhe ove Uredbe. Komisija u roku od pet godina od stupanja na snagu ove Uredbe preispituje te oznake kako bi razmotrila promjenu njihove vrijednosti.

Briše se.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Baza podataka o proizvodima

Baza podataka o proizvodima

Komisija uspostavlja i održava bazu podataka o proizvodima, u kojoj se nalaze informacije navedene u Prilogu I. Informacije navedene u točki 1. Priloga I. moraju biti javno dostupne.

1.   Komisija uspostavlja i održava bazu podataka o proizvodima koja se sastoji od dva različita sučelja, javnog sučelja i sučelja za sukladnost.

 

Javno sučelje obuhvaća informacije navedene u točki 1. Priloga I. pri čemu se moraju poštovati funkcionalni zahtjevi iz točke 3. Priloga I.

 

Sučelje za sukladnost obuhvaća informacije navedene u točki 2. Priloga I. pri čemu se moraju poštovati funkcionalni zahtjevi iz točke 4. Priloga I.

 

2.   Pri unošenju informacija u bazu podataka o proizvodima dobavljači imaju pravo pristupa i uređivanja. Sve promjene moraju biti datirane i jasno uočljive za tijela za nadzor tržišta.

 

Podaci iz sučelja za sukladnost koriste se samo u svrhe povezane s provedbom ove Uredbe i delegiranih akata donesenih na temelju nje, a njihovo je korištenje u druge svrhe zabranjeno.

 

Dobavljači na svojim serverima smiju čuvati tehničku dokumentaciju u skladu s točkom (c) članka 3. stavka 1., izvješća o ispitivanju ili sličnu dokumentaciju o ocjenjivanju sukladnosti, kao što je utvrđeno točkom 2.(a) Priloga I. koji odgovaraju ispitivanjima koja provode sami dobavljači i koji su dostupni samo tijelima za nadzor tržišta i Komisiji.

 

Uspostava baze podataka mora biti u skladu s kriterijima koji omogućuju smanjivanje administrativnog opterećenja za dobavljače i druge korisnike baze podataka, jednostavno korištenje i rentabilnost.

 

Baza podataka o proizvodima ne zamjenjuje niti mijenja zadaće tijela za nadzor tržišta.

 

3.   Komisija uz pomoć tijela za nadzor tržišta i dobavljača osobito vodi računa o prijelaznom procesu do pune provedbe javnog sučelja i sučelja za sukladnost.

 

4.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem operativnih detalja u vezi s uspostavom baze podataka o proizvodima.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se tijekom ocjenjivanja sukladnosti proizvoda primjenjuju takve usklađene norme, proizvod se smatra sukladnim relevantnim zahtjevima mjerenja i izračuna iz delegiranog akta.

2.   Ako se tijekom ocjenjivanja sukladnosti proizvoda primjenjuju takve usklađene norme, model proizvoda smatra se sukladnim relevantnim zahtjevima mjerenja i izračuna iz delegiranog akta.

 

2a.   Cilj usklađenih normi je koliko je god to moguće simulacija upotrebe u stvarnim uvjetima pri čemu se zadržava standardna metoda ispitivanja, ne dovodeći u pitanje usporedivost unutar skupine proizvoda.

 

2b.   Metode mjerenja i izračuna uključene u usklađene norme moraju biti pouzdane, točne i obnovljive i moraju biti u skladu s odredbama članka 3. stavka 1.a.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U provođenju svojih aktivnosti na temelju ove Uredbe Komisija osigurava, za svaki delegirani akt, uravnoteženo sudjelovanje predstavnika država članica i zainteresiranih strana povezanih sa skupinom proizvoda u pitanju, poput industrije, uključujući mala i srednja poduzeća i obrte, sindikata, trgovaca na veliko i malo, uvoznika, udruga za zaštitu okoliša i udruženja potrošača. Komisija u tu svrhu uspostavlja Savjetodavni forum u okviru kojeg će se te strane sastajati. Taj Savjetodavni forum može se kombinirati sa Savjetodavnim forumom iz članka 18. Direktive 2009/125/EZ.

1.   U provođenju svojih aktivnosti na temelju ove Uredbe, u vezi s uvođenjem oznaka ili promjenom njihove vrijednosti na temelju članka 7. i uspostavom baze podataka na temelju članka 8., Komisija osigurava uravnoteženo sudjelovanje predstavnika država članica, uključujući i tijela za nadzor tržišta, i zainteresiranih strana povezanih sa skupinom proizvoda u pitanju, poput industrije, uključujući mala i srednja poduzeća i obrte, sindikata, trgovaca na veliko i malo, uvoznika, udruga za zaštitu okoliša i udruženja potrošača, kao i sudjelovanje Europskog parlamenta.

 

2.   Komisija uspostavlja Savjetodavni forum u okviru kojeg će se strane navedene u stavku 1. sastajati u navedenu svrhu. Taj Savjetodavni forum može se podudarati, u cijelosti ili djelomično, sa Savjetodavnim forumom iz članka 18. Direktive 2009/125/EZ. Zapisnici sa sastanaka Savjetodavnog foruma objavljuju se na javnom sučelju baze podataka uspostavljene na temelju članka 8.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije donošenja delegiranih akata Komisija će, prema potrebi, s potrošačima ispitati izgled i sadržaj oznaka za određene skupine proizvoda kako bi se osiguralo da potrošači jasno razumiju te oznake.

3.   Prije donošenja delegiranih akata na temelju ove Uredbe Komisija će sa skupinama predstavnika potrošača iz Unije ispitati izgled i sadržaj oznaka za određene skupine proizvoda kako bi se osiguralo da potrošači jasno razumiju te oznake.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom iz članka 10. Komisija utvrđuje plan rada koji će biti javno dostupan. U planu rada utvrđuje se indikativni popis skupina proizvoda koji se smatraju prioritetima za donošenje delegiranih akata. U planu rada iznose se i planovi za preispitivanje i promjenu vrijednosti oznaka proizvoda ili skupina proizvoda. Komisija može povremeno mijenjati plan rada nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom. Plan rada može se kombinirati s planom rada koji se zahtijeva na temelju članka 16. Direktive 2009/125/EZ.

1.   Nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom iz članka 10. Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 13. radi dopune ove Uredbe, a u cilju utvrđivanja dugoročnog plana rada koji će biti javno dostupan, između ostalog i preko javnog sučelja baze podataka uspostavljene na temelju članka 8.

 

2.   Komisija razrađuje plan rada u dijelovima koji će obuhvaćati prioritete za uvođenje oznaka energetske učinkovitosti za nove skupine proizvoda i za promjenu vrijednosti oznaka za skupine proizvoda.

 

Komisija osigurava potrebne resurse za plan i njegovo usklađivanje.

 

Taj plan rada može se kombinirati s planom rada za ekološki dizajn koji je propisan člankom 16. Direktive 2009/125/EZ.

 

Komisija nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom periodično ažurira plan rada. Europski parlament i Vijeće moraju jednom godišnje biti informirani o napretku u vezi s planom rada i formalno obaviješteni o svim njegovim izmjenama.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte koji se odnose na detaljne zahtjeve povezane s oznakama za određenje skupine proizvoda povezanih s energijom (dalje u tekstu: „određene skupine proizvoda”) u skladu s člankom 13.

1.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 13. radi dopune ove Uredbe kojima će se utvrditi detaljni zahtjevi povezani s oznakama za određene skupine proizvoda povezanih s energijom (dalje u tekstu: „određene skupine proizvoda”).

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U delegiranim aktima navode se skupine proizvoda koje zadovoljavaju sljedeće kriterije:

2.  U delegiranim aktima navode se skupine proizvoda koje zadovoljavaju sljedeće kriterije:

(a)  prema najnovijim dostupnim podacima i uzimajući u obzir količine koje se stavljaju na tržište Unije, skupina proizvoda ima znatan potencijal za uštedu energije i, ako je to relevantno, drugih resursa;

(a)  prema stvarnom ulasku na tržište Unije, postoji znatan potencijal za uštedu energije i, ako je to relevantno, drugih resursa;

(b)  skupine proizvoda ekvivalentne funkcionalnosti znatno se razlikuju u relevantnim razinama učinkovitosti;

(b)  unutar skupine proizvoda modeli ekvivalentne funkcionalnosti znatno se razlikuju u razinama energetske učinkovitosti;

(c)  ne smije biti znatnog negativnog utjecaja u pogledu novčane dostupnosti i troška životnog ciklusa skupine proizvoda;

(c)  nema znatnog negativnog utjecaja u pogledu novčane dostupnosti, troška životnog ciklusa i funkcionalnosti proizvoda iz perspektive korisnika;

 

(ca)  Komisija uzima u obzir relevantno zakonodavstvo Unije i samoregulaciju, između ostalog i dobrovoljne sporazume, za koje se očekuje da će ciljeve politika ostvariti brže ili uz niže troškove nego obvezujući zahtjevi.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U delegiranim aktima povezanima s određenim skupinama proizvoda posebno se navodi:

3.  U delegiranim aktima koji se odnose na određene skupine proizvoda za dotičnu skupinu proizvoda posebno se navodi:

(a)  definicija određenih skupina proizvoda, koji potpadaju pod definiciju „proizvoda povezanog s energijom” iz članka 2. stavka 11., koje je potrebno obuhvatiti;

(a)  definicija proizvoda povezanih s energijom koji trebaju biti obuhvaćeni;

(b)  izgled i sadržaj oznake, uključujući raspon kojim se prikazuje potrošnja energije od A do G, koja u najvećoj mogućoj mjeri ima jednake karakteristike u različitim skupinama proizvoda te je u svakom slučaju jasna i čitljiva;

(b)  izgled, dimenzije i sadržaj oznake, koja u svakom slučaju mora biti jasna i čitljiva, vodeći računa o potrebama potrošača s oštećenjima vida, i na kojoj na vidljivom mjestu moraju biti istaknute sljedeće informacije utvrđene u skladu s relevantnim delegiranim aktom:

 

(i)   raspon od A do G na kojem je prikazan razred energetske učinkovitosti dotičnog modela proizvoda i koji, koliko je god to moguće, mora imati jednake karakteristike dizajna u različitim skupinama proizvoda;

 

(ii)   apsolutna potrošnja energije u kWh, na godišnjoj razini ili u nekom drugom vremenskom razdoblju.

(c)  kad je to prikladno, potrošnja drugih resursa i dodatne informacije o proizvodima povezanima s energijom; u tom se slučaju na oznaci naglašava energetska učinkovitost proizvoda;

(c)  kad je to prikladno, potrošnja drugih resursa i dodatne informacije o proizvodima povezanima s energijom; u tom se slučaju na oznaci naglašava energetska učinkovitost proizvoda;

(d)  položaj na kojem će oznaka biti izložena, primjerice hoće li biti pričvršćena na proizvod, ispisana na pakiranju, pružena u elektroničkom obliku ili prikazana na internetu;

(d)  položaj na kojem će oznaka biti izložena, primjerice hoće li biti pričvršćena na proizvod, pri čemu se on ne smije oštetiti, ispisana na pakiranju, pružena u elektroničkom obliku ili prikazana na internetu;

(e)  prema potrebi, elektronička sredstva označivanja proizvoda;

(e)  prema potrebi, elektronička sredstva označivanja proizvoda;

(f)  način na koji će se oznaka i tehničke informacije dostaviti u slučaju prodaje na daljinu;

(f)  način na koji će se oznaka i tehničke informacije dostaviti u slučaju prodaje na daljinu;

(g)  sadržaj i, prema potrebi, format i drugi detalji o tehničkoj dokumentaciji i informacijskom listu proizvoda;

(g)  propisani sadržaj i, prema potrebi, format i drugi detalji o informacijskom listu proizvoda i tehničkoj dokumentaciji;

(h)  da se pri provjeri sukladnosti sa zahtjevima primjenjuju samo ona dopuštena odstupanja koja su navedena u delegiranim aktima;

(h)  da se pri provjeri sukladnosti sa zahtjevima primjenjuju samo ona dopuštena odstupanja koja su navedena u delegiranim aktima;

(i)  obveze dobavljača i trgovaca u odnosu na bazu podataka o proizvodima;

(i)  obveze dobavljača i trgovaca u odnosu na bazu podataka o proizvodima;

(j)  posebno navođenje energetskog razreda koje se treba uključiti u oglase i tehničke promotivne materijale, uključujući zahtjeve da to bude u čitkom i vidljivom obliku;

(j)  prema potrebi, posebno navođenje energetskog razreda koje se treba uključiti u oglase i tehničke promotivne materijale, uključujući zahtjeve da to bude u čitkom i vidljivom obliku;

(k)  postupci procjene sukladnosti te metode mjerenja i izračuna koje će se upotrebljavati za utvrđivanje informacija na oznaci i na informacijskom listu proizvoda;

(k)  postupci procjene sukladnosti te metode mjerenja i izračuna, kao što je utvrđeno člankom 9., koje će se upotrebljavati za utvrđivanje informacija na oznaci i na informacijskom listu proizvoda, uključujući definiciju indeksa energetske učinkovitosti (EEI) ili sličnog parametra, kao i raspon od A do G kojim se određuju razredi energetske učinkovitosti;

(l)  je li za veće uređaje potrebna viša razina energetske učinkovitosti za postizanje određenog energetskog razreda;

 

(m)  format bilo kakvih dodatnih upućivanja na oznaci, čime se potrošačima omogućuje elektronički pristup detaljnijim informacijama o učinkovitosti proizvoda uključenima u informacijski list proizvoda;

(l)  format bilo kakvih dodatnih upućivanja na oznaci, čime se potrošačima omogućuje elektronički pristup detaljnijim informacijama o učinkovitosti proizvoda uključenima u informacijski list proizvoda;

(n)  trebaju li i kako energetski razredi kojima se opisuje potrošnja energije tijekom upotrebe proizvoda biti prikazani na pametnim brojilima ili na interaktivnom zaslonu proizvoda;

(m)  trebaju li i kako energetski razredi kojima se opisuje potrošnja energije tijekom upotrebe proizvoda biti prikazani na pametnim brojilima ili na interaktivnom zaslonu proizvoda;

(o)  datum ocjene i mogućeg preispitivanja delegiranog akta.

(n)  datum ocjene i mogućeg preispitivanja delegiranog akta.

Kad je riječ o sadržaju oznake iz točke (b) prvog podstavka, stupnjevi razvrstavanja od A do G odgovaraju znatnim uštedama energije i smanjenju troškova iz perspektive potrošača.

 

U pogledu formata upućivanja iz točke (m) prvog podstavka, ta upućivanja mogu imati oblik adrese internetske stranice, kôda za brzi odgovor (QR), poveznice na oznake dostupne na internetu ili bilo kojeg drugog prikladnog sredstva usmjerenog prema potrošaču.

U pogledu formata upućivanja iz točke (l) prvog podstavka, ta upućivanja mogu imati oblik adrese internetske stranice, dinamičnog koda za brzi odgovor (QR kod), poveznice na oznake dostupne na internetu ili bilo kojeg drugog prikladnog sredstva usmjerenog prema potrošaču koje daje poveznicu s javnim sučeljem baze podataka uspostavljene u skladu s člankom 8.

Uvođenje oznake za proizvod koji će biti obuhvaćen delegiranim aktom ne smije imati znatan negativan utjecaj na funkcionalnost proizvoda iz perspektive korisnika.

Informacijski list proizvoda naveden u točki (g) prvog podstavka pruža izravne poveznice s javnim sučeljem baze podataka uspostavljene u skladu s člankom 8. i ustupa se potrošačima na svim službenim jezicima Unije nacionalnih tržišta na kojima je dotični model proizvoda stavljen na raspolaganje.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte o operativnim detaljima povezanima s bazom podataka o proizvodima, uključujući sve obveze dobavljača i trgovaca u skladu s člankom 13.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem operativnih detalja u vezi s bazom podataka o proizvodima, uključujući sve obveze dobavljača i trgovaca.

 

Kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita povjerljivih informacija i tehničke dokumentacije, u tim se delegiranim aktima navode informacije koje se trebaju unositi u bazu podataka i informacije koje treba staviti na raspolaganje nacionalnim tijelima i Komisiji na njihov zahtjev.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Komisija vodi i ažurira popis svih delegiranih akata kojima se dopunjuje ova Uredba i onih kojima se razrađuje Direktiva 2009/125/EU o ekološkom dizajnu, kao i popis svih usklađenih normi koje zadovoljavaju relevantne metode mjerenja i izračuna, u skladu s člankom 9., te ga stavlja na raspolaganje javnosti.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Delegiranje ovlasti iz članaka 7. i 12. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od datuma primjene ove Uredbe.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7., članka 8. stavka 4., članka 11. stavka 1. i članka 12. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od šest godina od 1. siječnja 2017..

 

Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog šestogodišnjeg razdoblja.

 

Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednaka trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće usprotive takvom produljenju najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 7. i 12. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti navedeno u ovoj Uredbi. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u toj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7., članka 8. stavka 4., članka 11. stavka 1. i članka 12. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u toj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Delegirani akt donesen u skladu s člancima 7. i 12. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne izraze nikakav prigovor u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da nemaju prigovora. Taj se rok može produžiti za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 7., člankom 8. stavkom 4., člankom 11. stavkom 1. i člankom 12. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne izraze nikakav prigovor u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da nemaju prigovora. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najkasnije osam godina nakon stupanja na snagu Komisija ocjenjuje primjenu ove Uredbe te Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće. U tom se izvješću ocjenjuje koliko je učinkovito na temelju ove Uredbe potrošačima omogućen izbor učinkovitijih proizvoda, uzimajući u obzir njezin utjecaj na poslovanje.

Najkasnije ... [šest godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija ocjenjuje primjenu ove Uredbe te Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće. U tom se izvješću ocjenjuje koliko je učinkovito na temelju ove Uredbe i njezinih delegiranih akata potrošačima omogućen izbor energetski učinkovitijih proizvoda, uzimajući u obzir kriterije kao što je njezin učinak na poslovanje, potrošnju energije, emisije stakleničkih plinova, aktivnosti tržišnog nadzora i troškove uspostave i održavanja baze podataka.

 

U postupku ocjenjivanja koji se provodi u skladu s prvim stavkom izričito se navode godišnja izvješća o praćenju provedbe i nadzora tržišta u skladu s člankom 5.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međutim, članak 3. stavak 1. točka (d) primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Međutim, točka (d) članka 3. stavka 1. primjenjuje se čim javno sučelje baze podataka uspostavljene u skladu s člankom 8. bude potpuno operativno, a u svakom slučaju prije 1. siječnja 2018.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Annex I – title and point I

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije koje trebaju biti uključene u bazu podataka o proizvodima

Informacije koje trebaju biti uključene u bazu podataka o proizvodima i funkcionalni zahtjevi

1.  Javno dostupne informacije o proizvodu:

1.  Informacije koje trebaju biti uključene na javno sučelje baze podataka:

(a)  naziv ili zaštitni znak proizvođača ili dobavljača;

(a)  naziv ili zaštitni znak, adresa, kontaktni podaci i drugi podaci o identitetu dobavljača;

 

(aa)  kontaktni podaci tijela za nadzor tržišta u državi članici;

(b)  identifikacijske oznake proizvoda, uključujući sve ekvivalentne modele;

(b)  identifikacijske oznake proizvoda, uključujući sve ekvivalentne modele;

(c)  oznaka u elektroničkom formatu;

(c)  oznaka u elektroničkom formatu;

(d)  razredi i ostali parametri na oznaci;

(d)  razredi energetske učinkovitosti i ostali parametri oznake;

(t)  informacijski list proizvoda u elektroničkom formatu.

(e)  parametri informacijskog lista proizvoda u elektroničkom formatu;

 

(ea)  obrazovne i informativne kampanje u državi članici, kao što je navedeno u članku 4. stavku 4.;

 

(eb)  plan rada Komisije, kao što je navedeno u članku 11.;

 

(ec)  zapisnici sa sastanaka Savjetodavnog foruma;

 

(ed)  popis primjenjivih delegiranih akata i usklađenih normi.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Podaci o sukladnosti, dostupni samo tijelima za nadzor tržišta država članica i Komisiji:

2.  Informacije koje trebaju biti uključene na sučelje za sukladnost baze podataka:

(a)  tehnička dokumentacija navedena u mjerodavnom delegiranom aktu;

(a)  izvješće o ispitivanju ili sličan dokument o ocjeni sukladnosti koji omogućuje ocjenjivanje sukladnosti sa svim zahtjevima relevantnog delegiranog akta, uključujući metode ispitivanja i serije mjerenja;

(b)  izvješće o ispitivanju ili slični tehnički dokazi na temelju kojih se može ocijeniti sukladnost sa svim zahtjevima iz mjerodavnog delegiranog akta;

(b)  privremene mjere donesene u okviru nadzora tržišta u vezi s ovom Uredbom;

(c)  naziv i adresa dobavljača;

(c)  tehnička dokumentacija iz točke (c) članka 3. stavka 1.:

 

(ca)  podaci za izravan kontakt s tijelima za nadzor tržišta u državi članici i koordinatorima unutar Komisije;

 

(cb)  rezultati provjera sukladnosti koje su provele države članice i Komisija i, po potrebi, korektivne mjere i mjere ograničavanja koje poduzimaju tijela za nadzor tržišta, kao što je navedeno u člancima 5. i 6.

(d)  kontaktni podaci predstavnika dobavljača.

 

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Funkcionalni zahtjevi za javno sučelje baze podataka:

 

(a)   svaki model proizvoda ima zaseban unos;

 

(b)   omogućuje potrošačima da jednostavno utvrde koji je najbolji energetski razred u kojem postoje proizvodi za svaku skupinu proizvoda, što im omogućuje da usporede karakteristike modela i odaberu energetski najučinkovitije proizvode;

 

(c)   na njemu se može dobiti oznaka energetske učinkovitosti za svaki proizvod u obliku jedinstvene datoteke koja se može pregledati i ispisati, kao i verzije cjelovitog informacijskog lista o proizvodu na svim službenim jezicima Unije;

 

(d)   informacije moraju biti pogodne za strojno učitavanje, sortiranje i pretraživanje te se moraju poštovati otvoreni standardi za upotrebu od trećih strana, bez naknade;

 

(e)   suvišno registriranje mora se automatski izbjeći;

 

(f)   mora se uspostaviti i održavati korisnička potpora ili kontaktna točka na internetu, a na sučelju mora biti jasna uputa o tomu.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Funkcionalni zahtjevi za sučelje za sukladnost baze podataka:

 

(a)   moraju se osigurati stroge sigurnosne mjere za zaštitu povjerljivih informacija;

 

(b)   prava pristupa dodjeljuju se samo osobama kojima je to nužno za obavljanje poslova iz njihovog djelokruga (engl. need-to-know);

 

(c)   predviđena je poveznica s informacijskim i komunikacijskim sustavom za tržišni nadzor (ICSMS).

  • [1]  SL C 82, 3.3.2016., str. 6.

OBRAZLOŽENJE

Uvod: Kuća potresena do temelja – i put naprijed

Prije nekoliko mjeseci slučaj s emisijama u automobilskoj industriji potresao je sve europske građane. Među ostalim osobito je narušeno njihovo povjerenje. Sagledavanjem tog nemilog događaja iz šire perspektive moramo pokušati povratiti to povjerenje. Konkretni prijedlozi sadašnje zakonodavne inicijative mogu biti korak u tom smjeru.

Otkad je uvedena oznaka je građanima omogućavala bolje razumijevanje utjecaja proizvoda na okoliš i njihova životnog ciklusa. Pri ocjeni Direktive 2010/30/EZ istaknut je niz nedostataka. Ako se njima pozabavimo, možemo ostvariti znatne dodatne uštede energije. Trenutačnom revizijom nastoji se pojednostavniti integracija

Izvjestiteljevi ciljevi isti su kao i ciljevi Komisije, uključujući odabir uredbe kao najboljeg pravnog instrumenta da bi se izbjeglo različito prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica. On nastoji postići ravnotežu s nekoliko aspekta: zajamčiti kontinuitet potičući pritom napredak; između građana, industrije i drugih dionika; između čvrstog pragmatizma i nadahnute ambicije; između naglaska na tehnologiji i socijalne svijesti. Doista postoji put naprijed koji nije na štetu nikoga, nego u korist bolje zajedničke budućnosti.

1.  Uređivanje[1]: oznake i dokumenti povezani s njima te izazovi promjena vrijednosti oznaka

U izmjenama se uvelike poštuje operativno iskustvo stečeno s Direktivom 2010/30/EU koje je danas veoma dragocjeno. Ključni napor treba uložiti u jačanje tog iskustva uklanjajući pritom neželjenu varijabilnost ciljano i vodeći računa o troškovima. Članak 7. razrađen je u četiri različita članka. Buduće uvođenje novih oznaka mora se formalizirati u okviru pregledne pojmovne kombinacije dviju komplementarnih perspektiva, u smislu završnog rezultata (članci 7., 7.a i 7.b) i u smislu procesa (članak 7.c). Oznake su središnji pojam cijele Uredbe i tako mora ostati. Uz to, struktura izvornog članka 12., u kojem je riječ o delegiranim aktima, pažljivo je reorganizirana. Neki elementi koji se ponavljaju u nekoliko delegiranih akata za određene proizvode mogu se bolje obuhvatiti određenim brojem proceduralnih delegiranih akata. Takvim će se pristupom pojednostavniti ažuriranje, sačuvati zakonodavni resursi, a varijabilnost će se održati pod kontrolom.

Promjena vrijednosti (članak 7.c) najosjetljivije je pitanje i stoga je potrebna dobro promišljena obuhvatna ravnoteža. Potrebni su određeni pokretači promjena vrijednosti oznake kako bi proces bio objektivniji. Sustav savjetovanja i odlučivanja koji bi ih nadopunio čini se najboljom metodom. U ovom izvješću predlaže se kombiniranje modela proizvoda dostupnih na tržištu i tehnološkog razvoja skupine proizvoda u razredima energetske učinkovitosti. Hitne i zdravorazumske pripremne zadaće dane su Komisiji: opća studija o tržištu i tehnologiji, mobilni trogodišnji plan rada za aktivnosti povezane s promjenama vrijednosti te aktivacija baze podataka o proizvodima. Sve se mora odvijati uz pomna i poboljšana savjetovanja s brojnim dionicima čiji je cilj osigurati korist za sve dionike.

Budući da će raspodjela modela proizvoda u razredima energetske učinkovitosti od A do G nakon promjene vrijednosti znatno utjecati na tržište, zadržan je fleksibilan pristup za upravljanjem tom raspodjelom s predložene tri opcije za smanjenje „intenziteta promjene vrijednosti oznaka”: C – G (s dva gornja razreda bez ikakvih proizvoda), B – G (s jednim razredom bez proizvoda) i A – G (bez razreda bez proizvoda). Te opcije razvrstavanja bit će povezane i sa spomenutim pokretačima. Izvjestitelj se pouzdaje u profesionalnu odgovornost dobavljača i trgovaca u pogledu načina na koji će oni ispuniti svoje obveze jasno navedene u članku 3.

Cilj je da se u razumnom roku (5 godina) prijeđe na razrede razvrstane od A do G. Naglasak je stavljen i na protok informacija i alate za planiranje koji bi zajedno trebali stvoriti tranziciju usmjerenu na znanje koja će uključivati rješenja po mjeri za nedavno označene skupine proizvoda i za manje proizvode.

2.  Otvaranje vrata: baza podataka o proizvodima – istinski pokretač promjena

U ovom informacijskom i komunikacijskom sustavu koji je usmjeren na građane baza podataka o proizvodima koju je Komisija predložila ima središnju ulogu. Ne smijemo ostati jedino veliko tržište bez sustava obvezne središnje registracije proizvoda i javne baze podataka koji su SAD, Kina, Australija i drugi uveli prije nekoliko godina. Dobro razrađena baza podataka istinski je pokretač promjena koje su nam potrebne kako bi ojačali položaj građana kao protagonista u energetskoj tranziciji u EU-u. Omogućit će pristup informacijama, povećati našu sposobnost praćenja razvoja tržišta u stvarnom vremenu (i u skladu s tim poboljšati zakonodavstvo) i povećati učinkovitost naših „sigurnosnih mehanizama”. Kao platforma na koju se postavlja 100 % informacija važnih za potrošače koje se ažuriraju i kojima se omogućuje pristup znatno će doprinijeti jačanju povjerenja.

U skladu s tim članak 8. i Prilog I. pažljivo su pregledani kako bi se:

•  omogućilo da se u bazu podataka postave podaci o proizvodima povezanima s energijom važni za potrošače te da se organiziraju u obliku jednostavnom za pristup i korištenje

•  dobavljačima omogućilo da se na kreativan način natječu na „tržištu informacija” i da potrošačima dobrovoljno pružaju proširene i inovativne informacije

•  poduzetnike potaknulo da razvijaju inovativne aplikacije koje predstavljaju ključnu vrijednost za naše građane, industrije i društvo

•  obuhvatile buduće promjene povezanog zakonodavstva Unije

•  ponudili bolji načini za rješavanje pitanja osposobljavanja radnika, obrazovnih kampanja, tehničkog promotivnog materijala itd.

Moramo se pobrinuti za to da osjetljivi podaci budu dostupni „samo nadležnim tijelima”, tj. da se podaci o postupcima ocjenjivanja sukladnosti, nadzora i zaštite unose tako da se osigura puno povjerenje industrije i da se pritom primjenjuju najbolje dostupne tehnologije, kao što je slučaj s internetskim bankarstvom.

3.  Sigurnost kuće: nadzor, zaštitne mjere, ocjenjivanje sukladnosti

Nadzor tržišta, zaštitne mjera i ocjenjivanje sukladnosti osnovni su elementi provedbe elemenata potrebnih da bi se kuća održala sigurnom doprinoseći time važnom cilju ponovne uspostave povjerenja.

Izmijenjeni članak 5. o nadzoru tržišta i članak 6. o zaštitnom postupku Unije dubinski je reorganiziran, no zadržana je velika podudarnost sa sadržajem prijedloga Komisije. Izvjestitelj je htio povećati ukupnu sigurnost postupka provedbe propisa pomažući pritom da se uspostavi povjerenje svih strana s obzirom na to da se sadašnji sustav nadzora tržišta često kritizira. Među uvedenim poboljšanjima je i postupak zaštite potrošača u članku 6. stavku 12. Baza podataka o proizvodima uvelike će pojednostavniti i postupak nadzora tržišta i zaštitni postupak. Izmijenjenim prijedlogom ojačana je i uloga Komisije u pogledu koordinacije i unaprjeđivanja.

Obveze država članica (članak 4.) i obveze dobavljača i trgovaca (članak 3.) bolje su definirane i dopunjene kako bi se povećala funkcionalnost. Članak 9. o usklađenim normama za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda i drugima (od temeljne važnosti pri označivanju novih proizvoda) također je izmijenjen. U cijeloj Uredbi pojačana je mreža unakrsnih upućivanja među člancima što je u osnovi uske sustavne veze njezinih različitih elemenata.

4.   Od temelja do krova: ostali instrumenti koji će omogućiti uspjeh Uredbe

Što se tiče preostalih članaka, prijedlozi izvjestitelja su sljedeći:

•  Članak 2. – „Definicije” proširen je za šest dodatnih definicija koje opravdava redovno pojavljivanje u tekstu.

•  Novi članak 6.A o ažuriranju softvera obuhvaća tu mogućnost koja je danas sve češća zbog povećanja elektroničkog sadržaja proizvoda povezanih s energijom.

•  U članku 1. – „Predmet i područje primjene” nudi se rješenje za rabljene proizvode.

•  Članak 10. – „Savjetodavni forum” pojačan je, a Komisija dobiva ovlasti da pri odlučivanju savjetuje s njim.

•  U članku 11. utvrđeni plan rada obuhvaća sve projekte intervencije u sustav delegiranih akata i javno odgovara za njihov razvoj.

•  U članku 16. – „Stupanje na snagu” izmjenom se predlaže prilagodba zahtjeva za stupanje na snagu za dobavljače (članak 3. stavak 1. točka (d)) u skladu s ostatkom izmijenjenog teksta.

5.   Zakonodavni otisak

Za sastavljanje ovog izvješća bila su ključna savjetovanja s dionicima i građanima. Kao što je izvjestitelj pri potpisivanju zavjeta protiv korupcije organizacije Transparency International[2] izjavio, svi su takvi sastanci navedeni na internetskoj stranici izvjestitelja u posebnom dijelu koji se naziva „Zakonodavni otisak”[3].

U razdoblju od 20. listopada 2015. do 20. siječnja 2016.[4] izvjestitelj je održao 17 sastanaka s različitim dionicima. Šest sastanaka održano je s predstavnicima drugih institucija EU-a i stalnim predstavništvima država članica, četiri sastanka s proizvodnom industrijom, tri sastanka s predstavnicima civilnog društva (s dvjema potrošačkim udrugama i jednom nevladinom organizacijom za pitanja okoliša), dva sastanka s organizacijama trgovaca, jedan s industrijom oglašavanja i jedan s predstavnicima energetskih poduzeća. Osim toga, aktivni građani doprinijeli su sa 67 primjedbi preko internetske platforme „Sistema Operativo Lex (Movimento 5 Stelle)”.[5]

Svi glavni aspekti prijedloga analizirani su s dionicima u okviru općih rasprava o energetskoj učinkovitosti i strategiji energetske unije. Promjene vrijednosti oznaka proizvoda i nadzor tržišta bile su najčešće teme rasprava. O bazama podataka o proizvodima, normama i postupcima ispitivanja kao i kampanjama za informiranje potrošača također se intenzivno raspravljalo.

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (27.4.2016)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU
(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Aldo Patriciello

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Označivanje energetske učinkovitosti korisno je za okoliš jer potrošačima omogućuje da usporede proizvode u pogledu njihove energetske učinkovitosti i da pri odlukama o kupnji vode računa o ekonomičnosti i okolišu.

Međutim, trenutačni je sustav označivanja energetske učinkovitosti postao netransparentan i donekle besmislen i to ponajprije zbog prevelikog broja proizvoda i diversifikacije u najvišim energetskim razredima, što očito zbunjuje potrošače. Osim toga, kad je riječ o nadzoru tržišta u državama članicama, postoji prostor za poboljšanje, a sam bi nadzor imao korist od jasnijeg i jednostavnijeg upravljanja informacijama o proizvodima i sustava označivanja.

Stoga vaš izvjestitelj pozdravlja prijedlog uredbe o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU (COM(2015)341), kojim se nastoji postići veća transparentnost za potrošače i nadležna tijela kad je riječ o proizvodima koji koriste energiju na tržištu EU-a.

Prijedlogom Komisije želi se zamijeniti trenutačni okvir za označivanje energetske učinkovitosti i uvesti mehanizam za promjenu vrijednosti oznaka energetske učinkovitosti. Prijedlogom se također predviđa baza podataka o proizvodima i navode se obveze uključenih ekonomskih subjekata.

Vaš izvjestitelj podupire većinu navedenih elemenata, ali predlaže izmjenu nekih aspekata prijedloga, u prvom redu:

•  Učestalost promjena vrijednosti

Komisija predlaže periodičnu reviziju svakih deset godina i na tomu temelji svoju ideju o mijenjanju vrijednosti i ponovnom razvrstavanju u razrede energetske učinkovitosti. Vaš izvjestitelj smatra da učestalost promjena vrijednosti mora biti utemeljena samo na činjenicama i da se pritom moraju uzeti u obzir potrebe za svaki proizvod. Točno utvrđeni ciklus neće moći zadovoljiti zahtjeve promjenjivog tržišta. Svako mijenjanje vrijednosti prilagođavanje je tehničkom i znanstvenom napretku i trebalo bi biti zasnovano na temeljitoj i specifičnoj pripremnoj studiji koju će provesti Komisija. Sva mjesta na kojima se navode točno utvrđeni ciklusi revizije trebala bi se izbrisati (uvodna izjava 11., članak 7. stavci 3. i 4.).

•  Broj proizvoda u najvišim razredima

Kao odgovor na prevelik broj i diversifikaciju kad je riječ o proizvodima u razredu A Komisija predlaže da se izbrišu novi razredi A+ itd. i da se najviša dva razreda proizvoda A i B sasvim isprazne. Vaš je izvjestitelj čvrsto uvjeren da bi se, kada u najvišim razredima ne bi uopće bilo proizvoda, potrošačima odašiljala pogrešna poruka, a moglo bi doći i do štetnog utjecaja na okoliš jer se sugerira da ne postoje proizvodi koji se mogu preporučiti. Svjestan potrebe za dugoročnim rješenjem predlaže da se uvede postotno ograničenje za energetske razrede A i B i da svako prekoračenje bude povodom za novo mijenjanje vrijednosti (uvodna izjava 11., članak 7. stavak 3.).

•  Održavanje baze podataka

Vaš izvjestitelj želi naglasiti da je baza podataka samo tehničko sredstvo i da ne može zamijeniti nadzor tržišta. Kreiranje dokumenata s podacima o proizvodu te slanje i unos podataka u vanjsku bazu podataka može, osobito za mala i srednja poduzeća, predstavljati veliko financijsko i administrativno opterećenje. Podnošenje tradicionalnih formata u elektroničkom obliku Komisiji trebalo bi biti pravno moguće pod uvjetom da su informacije potpune i standardizirane i da dobavljač odgovara za informacije u bazi podataka. Dobavljač bi trebao imati pravo sam odlučiti o načinu dostavljanja informacija (uvodna izjava 16., članak 3. stavak 1., članak 8.).

•  Pričvršćivanje ili isticanje oznake

Na određenim mjestima prijedlog Komisije nije jasan u pogledu uporabe elektroničkih oznaka umjesto tradicionalnih oznaka koje se pričvršćuju na proizvod. Isticanje elektroničke oznake u trgovinama predstavlja pojednostavljenje za sve uključene strane te bi ga stoga trebalo poticati (članak 3. stavak 2.).

Vaš izvjestitelj također preporučuje da se doda definicija „energetske učinkovitosti” koja će biti usklađena s Direktivom o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU.

Vaš izvjestitelj pozdravlja činjenicu da su rabljeni proizvodi isključeni iz područja primjene prijedloga.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Europska unija posvećena je izgradnji energetske unije s politikom o klimatskim promjenama usmjerenom prema budućnosti. Energetska učinkovitost ključni je element okvira Europske unije za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te je najvažniji čimbenik za smanjenje potražnje za energijom.

(1) Europska unija posvećena je izgradnji energetske unije s politikom o klimatskim promjenama usmjerenom prema budućnosti. Energetska učinkovitost ključni je element okvira Europske unije za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te je najvažniji čimbenik za smanjenje potražnje za energijom i ograničavanje emisije stakleničkih plinova.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Primjereno je zamijeniti Direktivu 2010/30/EU Uredbom koja zadržava isto područje primjene, ali u kojoj će se promijeniti i poboljšati neke od odredaba kako bi se njezin sadržaj pojasnio i ažurirao. Uredba je primjeren pravni instrument jer se njome nameću jasna i iscrpna pravila kojima se ne ostavlja mjesta različitim prenošenjima u državama članicama te se time osigurava viši stupanj usklađenosti u cijeloj Uniji. Usklađenim regulatornim okvirom na razini Unije umjesto na razini država članica smanjuju se troškovi proizvođača i osiguravaju se jednaki tržišni uvjeti za sve. Usklađivanjem u cijeloj Uniji osigurava se slobodno kretanje robe na jedinstvenom tržištu.

(4) Primjereno je zamijeniti Direktivu 2010/30/EU Uredbom koja uglavnom zadržava isto područje primjene, ali u kojoj će se promijeniti i poboljšati neke od odredaba kako bi se njezin sadržaj pojasnio i ažurirao. Usklađenim regulatornim okvirom na razini Unije umjesto na razini država članica snižavaju se troškovi proizvođača i osiguravaju se jednaki tržišni uvjeti za sve. Usklađivanjem u cijeloj Uniji osigurava se slobodno kretanje robe na unutarnjem tržištu. Budući da je potrošnja energije prijevoznih sredstava za osobe ili robu izravno ili neizravno uređena drugim zakonom i politikom Unije, primjereno je da ona ostanu izuzeta iz područja primjene ove Uredbe. To izuzeće uključuje prijevozna sredstva čiji motor ostaje na istoj lokaciji tijekom rada, na primjer dizala, pokretne stepenice i transportne trake.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a) Prikladno je iz ove Uredbe izuzeti rabljene proizvode, što uključuje sve one proizvode koji su bili u upotrebi prije nego što su drugi put ili dodatno stavljeni na raspolaganje na tržištu.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Povećanje učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom kroz informirani potrošački izbor korisno je za gospodarstvo Unije u cjelini, potiče inovacije i pridonijet će postizanju ciljeva energetske učinkovitosti Unije za 2020. i 2030., a ujedno će potrošačima omogućiti novčanu uštedu.

(7) Povećanje učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom kroz informirani potrošački izbor korisno je za gospodarstvo Unije u cjelini, potiče inovacije i pridonijet će postizanju ciljeva energetske učinkovitosti Unije za 2020. i 2030., kao i ostvarenju ciljeva Unije u području zaštite okoliša i klimatskih mjera. Ujedno će potrošačima omogućiti novčanu uštedu uz smanjenje potrošnje energije kućanstava.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Pružanjem točnih, relevantnih i usporedivih informacija o specifičnoj potrošnji energije proizvoda povezanih s energijom, krajnjim korisnicima olakšava se izbor onih proizvoda koji tijekom upotrebe troše manje energije i drugih bitnih resursa. Standardizirane obvezne oznake učinkovito su sredstvo za pružanje usporedivih informacija potencijalnim potrošačima o potrošnji energije proizvoda povezanih s energijom. Kad god je to moguće, te oznake trebale bi biti nadopunjene informacijskim listom proizvoda. Oznake bi trebale biti lako prepoznatljive, jednostavne i sažete. U tu svrhu trebalo bi na oznakama zadržati postojeći raspon boja od tamnozelene do crvene kao osnovu za informiranje potrošača o energetskoj učinkovitosti proizvoda. Pokazalo se da je za potrošače najučinkovitije razvrstavanje pomoću slova od A do G. U slučajevima kad zbog mjera za ekološki dizajn u skladu s Direktivom 2009/125/EZ proizvodi više ne mogu biti u razredima „F” ili „G”, ti razredi ne bi trebali biti prikazani na oznaci. U iznimnim bi se slučajevima ta praksa trebala proširiti i na razrede „D” i „E”, iako do toga vjerojatno neće doći jer bi se vrijednost oznake mijenjala nakon što većina proizvoda bude svrstana u dva najviša razreda.

Pružanjem točnih, relevantnih i usporedivih informacija o specifičnoj potrošnji energije proizvoda povezanih s energijom, krajnjim korisnicima olakšava se izbor onih proizvoda koji tijekom upotrebe troše manje energije i drugih bitnih resursa. Standardizirane obvezne oznake učinkovito su sredstvo za pružanje usporedivih informacija potencijalnim potrošačima o potrošnji energije proizvoda povezanih s energijom. Kad god je to moguće, te oznake trebale bi biti nadopunjene informacijskim listom proizvoda. Oznake bi trebale biti lako prepoznatljive, jednostavne i sažete. U tu svrhu trebalo bi na oznakama zadržati postojeći raspon boja od tamnozelene do crvene kao osnovu za informiranje potrošača o energetskoj učinkovitosti proizvoda. Pokazalo se da je za potrošače najučinkovitije razvrstavanje pomoću slova od A do G. U slučajevima kad zbog mjera za ekološki dizajn u skladu s Direktivom 2009/125/EZ proizvodi više ne mogu biti u razredima „D”, „E”, „F” ili „G”, ti razredi ne bi trebali biti prikazani na oznaci.

Obrazloženje

Kada razredi nisu popunjeni iz pravnih razloga, trebaju se ukloniti bez obzira na postotak proizvoda koji se nalaze u dva najviša razreda.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Proizvođači na oznake energetske učinkovitosti reagiraju proizvodnjom sve učinkovitijih proizvoda. Zbog tog se tehnološkog razvoja proizvodi uglavnom nalaze u najvišim razredima oznaka energetske učinkovitosti. Kako bi potrošači mogli primjereno usporediti proizvode, potrebno je uvesti dodatne načine za razlikovanje proizvoda, zbog čega nastaje potreba za promjenom vrijednosti oznaka. Prikladna učestalost takvih promjena vrijednosti bila bi svakih deset godina, uzimajući u obzir potrebu da se izbjegne preopterećivanje proizvođača. Ovom bi se Uredbom stoga trebao utvrditi detaljan način promjene vrijednosti kako bi se što je moguće više povećala pravna sigurnost za dobavljače i trgovce. Primjenom novih oznaka s promijenjenom vrijednošću nijedan se proizvod ne bi trebao svrstati u najviše razrede kako bi se potaknuo tehnološki napredak i omogućili razvoj i prepoznavanje sve učinkovitijih proizvoda. Nakon promjene vrijednosti oznaka, mogućnost zabune potrošača trebala bi se izbjeći tako što će se sve energetske oznake zamijeniti u vrlo kratkom vremenu.

(11) Proizvođači na oznake energetske učinkovitosti reagiraju proizvodnjom sve učinkovitijih proizvoda. Zbog tog se tehnološkog razvoja proizvodi uglavnom nalaze u najvišim razredima oznaka energetske učinkovitosti. Kako bi potrošači mogli primjereno usporediti proizvode, potrebno je uvesti dodatne načine za razlikovanje proizvoda, zbog čega nastaje potreba za promjenom vrijednosti oznaka. Prikladna učestalost takvih promjena vrijednosti ovisi o prekomjernoj popunjenosti dvaju najviših razreda koja smanjuje izbor potrošača i poticaje za razvoj proizvoda koji su energetski još učinkovitiji, uzimajući u obzir potrebu da se izbjegne preopterećivanje proizvođača. Ovom bi se Uredbom stoga trebao utvrditi detaljan način promjene vrijednosti kako bi se što je moguće više povećala pravna sigurnost za dobavljače i trgovce. Primjenom novih oznaka s promijenjenom vrijednošću nijedan se proizvod ne bi trebao svrstati u najviše razrede kako bi se potaknuo tehnološki napredak i omogućili razvoj i prepoznavanje sve učinkovitijih proizvoda. Nakon promjene vrijednosti oznaka, mogućnost zabune potrošača trebala bi se izbjeći tako što će se sve energetske oznake zamijeniti u vrlo kratkom vremenu.

Obrazloženje

Glavni razlog za promjenu vrijednosti oznake energetske učinkovitosti sastoji se u prekomjernoj popunjenosti najviših razreda oznaka A i B što smanjuje izbor potrošačima, kao i poticaj da se kupuju energetski učinkoviti proizvodi. Zbog toga što se energetska učinkovitost svake skupine proizvoda razvija različitom brzinom, predloženo razdoblje od 10 godina moglo biti ili previše brzo ili previše sporo ovisno o skupini proizvoda. Kako bi teret preispitivanja oznaka ostao razuman i potrošači imali dovoljno velik izbor, najviši razredi A i B ne trebaju se isprazniti, nego trebaju imati ograničen broj proizvoda.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Potrebno je osigurati jasnu i razmjernu raspodjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakog subjekta u opskrbnom i distribucijskom procesu. Gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost u vezi sa svojom ulogom u opskrbnom lancu i trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali da na raspolaganje na tržištu stavljaju samo one proizvode koji su u skladu s ovom Uredbom i njezinim delegiranim aktima.

(13) Potrebno je osigurati jasnu i razmjernu raspodjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakog subjekta u opskrbnom i distribucijskom procesu. Gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost u vezi sa svojom ulogom u opskrbnom lancu i trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali da na raspolaganje na tržištu stavljaju samo one proizvode koji su u skladu s ovom Uredbom i njezinim delegiranim aktima. Nadzorna tijela trebala bi kontrolama temeljenim na slučajnom odabiru provjeravati usklađenost proizvoda povezanih s energijom sa zahtjevima iz ove Uredbe.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Kako bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je pojasniti da se pravila za nadzor tržišta Unije i kontrolu proizvoda koji ulaze na tržište Unije iz Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća21 primjenjuju na proizvode povezane s energijom. S obzirom na načelo slobodnog kretanja robe, nužno je da tijela za nadzor tržišta država članica učinkovito surađuju. Takva suradnja u području označivanja energetske učinkovitosti trebala bi se ojačati potporom Komisije.

(15) Kako bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je pojasniti da se pravila za nadzor tržišta Unije i kontrolu proizvoda koji ulaze na tržište Unije iz Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća21 primjenjuju na proizvode povezane s energijom. S obzirom na načelo slobodnog kretanja robe, nužno je da tijela za nadzor tržišta država članica učinkovito surađuju i stalno razmjenjuju informacije, posebno u pogledu ishoda ispitivanja usklađenosti proizvoda te stavljanja određenih proizvoda na tržište ili njihova povlačenja s tržišta. Takva suradnja u području označivanja energetske učinkovitosti trebala bi se ojačati potporom Komisije.

__________________

__________________

21 SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

21 SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Kako bi se olakšalo praćenje sukladnosti i pružili ažurni tržišni podaci za regulatorni postupak o revizijama oznaka i informacijskih listova za određene proizvode, dostavljači bi informacije o sukladnosti svojih proizvoda trebali dostavljati elektroničkim putem u bazu podataka koju će uspostaviti Komisija. Te informacije trebale bi biti javno dostupne kako bi se potrošačima pružile informacije, a trgovcima omogućili alternativni načini za primanje oznaka. Tijela za nadzor tržišta trebala bi imati pristup informacijama u toj bazi podataka.

(16) Ne dovodeći u pitanje obveze država članica da nadziru tržište dobavljači bi propisane informacije o sukladnosti proizvoda trebali dostavljati elektroničkim putem u bazu podataka koju će uspostaviti i održavati Komisija kako bi se olakšalo praćenje sukladnosti i pružili ažurni tržišni podaci za regulatorni postupak o revizijama oznaka i informacijskih listova za određene proizvode. Te informacije trebale bi biti javno dostupne, među ostalim upotrebom aplikacija i drugih informacijskih tehnologija, kako bi se potrošačima pružile potrebne informacije, a trgovcima omogućili alternativni načini za primanje oznaka. Tijela za nadzor tržišta trebala bi imati pristup informacijama u toj bazi podataka.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Potrošnja energije i drugi podaci o proizvodima obuhvaćenima zahtjevima za određene proizvode iz ove Uredbe trebali bi biti izmjereni primjenom pouzdanih, točnih i obnovljivih metoda kojima se uzimaju u obzir općenito priznate najmodernije metode mjerenja i izračuna. U interesu je funkcioniranja unutarnjeg tržišta postojanje normi koje su usklađene na razini Unije. U nedostatku objavljenih normi u trenutku primjene zahtjeva za određene proizvode, Komisija bi u Službenom listu Europske unije trebala objaviti prijelazne metode mjerenja i izračuna u odnosu na te zahtjeve za određene proizvode. Kad se upućivanje na takvu normu objavi u Službenom listu Europske unije, sukladnost s njom treba stvoriti pretpostavku usklađenosti s metodama mjerenja za te zahtjeve za određene proizvode donesene na temelju ove Uredbe.

(19) Potrošnja energije i drugi podaci o proizvodima obuhvaćenima zahtjevima za određene proizvode iz ove Uredbe trebali bi biti izmjereni u skladu s usklađenim normama i primjenom pouzdanih, točnih i obnovljivih metoda kojima se uzimaju u obzir općenito priznate najmodernije metode mjerenja i izračuna. Te metode, u što većoj mjeri, trebaju odražavati stvarne uvjete upotrebe kako bi se potrošači mogli razumjeti informacije na oznakama i imati povjerenja u njih. Također trebaju biti jasne i otporne kako bi se obeshrabrilo namjerno i nenamjerno zaobilaženje. U interesu je funkcioniranja unutarnjeg tržišta postojanje normi koje su usklađene na razini Unije. U nedostatku objavljenih normi u trenutku primjene zahtjeva za određene proizvode, Komisija bi u Službenom listu Europske unije trebala objaviti prijelazne metode mjerenja i izračuna u odnosu na te zahtjeve za određene proizvode. Kad se upućivanje na takvu normu objavi u Službenom listu Europske unije, sukladnost s njom treba stvoriti pretpostavku usklađenosti s metodama mjerenja za te zahtjeve za određene proizvode donesene na temelju ove Uredbe.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19.a) Nadzorna tijela trebala bi provjeravati udovoljavaju li proizvodi zahtjevima iz ove Uredbe, a posebno usklađenim pravilima za izračun i mjerenje normi za proizvode. Takve bi se provjere trebale provoditi tako da odražavaju stvarne uvjete upotrebe proizvoda. Posebno bi trebalo zabraniti značajke dizajna čija je svrha krivotvorenje rezultata provjere.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Komisija bi trebala osigurati plan rada za preispitivanje oznaka određenih proizvoda, uključujući indikativni popis ostalih proizvoda povezanih s energijom za koje bi se mogla uspostaviti oznaka energetske učinkovitosti. Na početku provedbe plana rada treba izvršiti tehničku, ekološku i gospodarsku analizu obuhvaćenih skupina proizvoda. U okviru te analize trebale bi se razmotriti dodatne informacije, uključujući mogućnost i troškove pružanja informacija potrošačima o učinkovitosti proizvoda povezanog s energijom, kao što su njegova apsolutna potrošnja energije, trajnost ili ekološka učinkovitost, u skladu s ciljem promicanja kružnoga gospodarstva. Takvim dodatnim informacijama trebala bi se poboljšati razumljivost i učinkovitost oznake te ne bi trebalo biti nikakvog negativnog utjecaja na potrošače.

(20) Komisija bi trebala osigurati plan rada za preispitivanje oznaka određenih proizvoda, uključujući indikativni popis ostalih proizvoda povezanih s energijom za koje bi se mogla uspostaviti oznaka energetske učinkovitosti. Na početku provedbe plana rada treba izvršiti tehničku, ekološku i gospodarsku analizu obuhvaćenih skupina proizvoda. U okviru te analize trebale bi se razmotriti dodatne informacije, uključujući mogućnost i troškove pružanja informacija potrošačima o učinkovitosti proizvoda povezanog s energijom, kao što su njegova potrošnja energije, trajnost ili ekološka učinkovitost, u skladu s ciljem promicanja kružne ekonomije. Takvim dodatnim informacijama trebala bi se poboljšati razumljivost i učinkovitost oznake te ne bi trebalo biti nikakvog negativnog utjecaja na potrošače.

Obrazloženje

„Apsolutna potrošnja energije” nije jasna i izazvat će neusmjerene rasprave o životnom vijeku proizvoda i ekološkom otisku te time znatno zakomplicirati proces donošenja odluka.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.a) Ekološkim su dizajnom ostvareni značajni rezultati u pogledu poboljšanja energetske učinkovitosti i energetske potrošnje proizvoda, čime se smanjuju troškovi potrošnje energije kućanstava te emisija stakleničkih plinova. Potrebno je stoga proširiti popis proizvoda obuhvaćenih tim zakonodavstvom i što prije uključiti sve karakteristike koje se odnose na učinkovitost resursa u uvjete za dizajn proizvoda definiranjem horizontalnih uvjeta, među ostalim u pogledu trajnosti, mogućnosti popravka, ponovne upotrebe i recikliranja.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovom se Uredbom uspostavlja okvir za označivanje potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu tijekom upotrebe te dodatnih informacija o proizvodima povezanima s energijom kako bi se potrošačima omogućio odabir učinkovitijih proizvoda.

1. Ovom se Uredbom uspostavlja okvir za označivanje potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu tijekom upotrebe te dodatnih informacija o okolišu i učinkovitosti za proizvode povezane s energijom kako bi se potrošačima omogućio odabir učinkovitijih i održivijih proizvoda.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ova se Uredba ne primjenjuje na:

2. Ova se Uredba primjenjuje na proizvode povezane s energijom koji trebaju biti stavljeni na tržište Unije ili pušteni u rad na tržištu Unije. Ne primjenjuje se na:

Obrazloženje

Potrebna je pozitivna definicija područja primjene.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) „proizvod povezan s energijom” znači svaka roba, sustav ili usluga koja tijekom upotrebe utječe na potrošnju energije i koja je stavljena na tržište i u upotrebu u Uniji, uključujući dijelove koji se ugrađuju u proizvode povezane s energijom koji se stavljaju na tržište i u upotrebu;

(11) „proizvod povezan s energijom” znači svaka roba, sustav ili usluga koja tijekom upotrebe utječe na potrošnju energije i koja je stavljena na tržište ili u upotrebu u Uniji, uključujući i dijelove namijenjene za ugradnju u proizvode povezane s energijom koji se stavljaju na tržište ili u upotrebu u Uniji kao pojedinačni dijelovi za krajnje korisnike i čije se okolišne značajke mogu neovisno procijeniti;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a) „potrošnja energije” znači količina energije koju proizvod potroši za obavljanje svoje funkcije, a može se mjeriti po ciklusu, godišnje ili tijekom životnog vijeka na tehnološki neutralan način, a usporediva je unutar kategorije proizvoda;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b) „skupina proizvoda” znači skup proizvoda povezanih s energijom s istom funkcionalnošću i, u slučaju višenamjenskih proizvoda povezanih s energijom, s istom glavnom funkcionalnošću ili istim skupom glavnih funkcionalnosti;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) „oznaka” znači grafički dijagram koji uključuje razvrstavanje slovima od A do G u sedam različitih boja od tamnozelene do crvene u svrhu predstavljanja potrošnje energije;

(13) „oznaka” znači grafički dijagram, u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji uključuje razvrstavanje koje pokazuje koliko energije proizvod troši kako bi se omogućila usporedba proizvoda;

Obrazloženje

For clarity the definition should not set requirements. It is therefore better to have a general definition that does not contradict with other articles of the proposal. The elements describing the label should be listed in Art. 12, where the label is analysed. Suppliers should have the flexibility to be able to make available labels and information sheets in the format that they choose. Electronic and online means are becoming more and more widespread. A future-proof Framework text should consider the possibility for electronic form. Manufacturers use many different marketing routes for products being placed on the market and different means of providing the label needs to be in line with this.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) „informacijski list proizvoda” znači standardna tablica s informacijama o proizvodu;

(17) „informacijski list proizvoda” znači standardna tablica, u tiskanom ili elektroničkom obliku, s informacijama o proizvodu;

Obrazloženje

Dobavljačima treba omogućiti fleksibilnost u odlučivanju u kojem će obliku oznake i informacijske listove učiniti dostupnima. Elektronička i internetska sredstva postaju sve raširenija. Okvirni tekst otporan na promjene u budućnosti treba razmatrati mogućnosti elektroničkog oblika. Proizvođači upotrebljavaju mnogo različitih marketinških kanala za proizvode koje stavljaju na tržište i različita sredstva omogućivanja dostupnosti oznake moraju biti usklađena s time.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 18.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) „promjena vrijednosti” znači povremeni postupak čiji je cilj uvođenje strožih zahtjeva za postizanje energetskih razreda na oznaci za određeni proizvod, što bi za postojeće oznake moglo uključivati brisanje određenih energetskih razreda;

(18) „promjena vrijednosti” znači postupak kojim se mijenja korelacija između energetske učinkovitosti i razreda u planu označivanja čiji je cilj uvođenje strožih zahtjeva za postizanje energetskih razreda na oznaci za određeni proizvod;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 20.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) „dodatne informacije” znači informacije o funkcionalnoj i ekološkoj učinkovitosti proizvoda povezanog s energijom, kao što je njegova apsolutna potrošnja energije ili trajnost, koje su utemeljene na podacima koje mogu izmjeriti tijela za nadzor tržišta, te koje su nedvosmislene i bez negativnog utjecaja na razumljivost i učinkovitost oznake u cjelini za potrošače.

(20) „dodatne informacije” znači informacije o funkcionalnoj i ekološkoj učinkovitosti proizvoda povezanog s energijom i učinkovitoj upotrebi njegovih resursa, kao što je njegova apsolutna potrošnja energije, trajnost, očekivani vijek trajanja, mogućnost popravka ili sadržaj recikliranog materijala, koje su utemeljene na podacima koje mogu izmjeriti tijela za nadzor tržišta, te koje su nedvosmislene i bez negativnog utjecaja na razumljivost i učinkovitost oznake u cjelini za potrošače;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 20.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.a) „energetska učinkovitost” znači omjer između ostvarenog učinka, usluge, robe ili energije i utroška energije.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) moraju osigurati da uz proizvode stavljene na tržište budu besplatno dostavljene točne oznake i informacijski listovi u skladu s ovom Uredbom i relevantnim delegiranim aktima;

(a) moraju osigurati da uz proizvode stavljene na tržište budu besplatno dostavljene točne oznake, dostupne u tiskanom ili elektroničkom obliku, i informacijski listovi u skladu s ovom Uredbom i relevantnim delegiranim aktima;

Obrazloženje

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) za skupine proizvoda u kojima se proizvod sastoji od nekoliko dijelova ili sastavnica, a razred energetske učinkovitosti proizvoda funkcija je takve kombinacije, trgovcima se moraju besplatno staviti na raspolaganje točne oznake na mjestu izlaganja, ne dovodeći u pitanje dobavljačev izbor dostave oznaka;

Obrazloženje

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) oznake moraju dostaviti brzo i besplatno na zahtjev trgovaca;

(b) oznake moraju dostaviti brzo i besplatno na zahtjev trgovaca u skladu s odgovarajućim delegiranim aktima koji mogu specificirati oblik (tiskane ili elektroničke) oznake s obzirom na potrebe trgovaca;

Obrazloženje

Članak 3. stavak 1. treba pojasniti kako treba dostaviti oznaku i informacijski list. Oznake se mogu tražiti kao danas, u tiskanom obliku, ali u budućnosti će se možda pokazati praktičnijim upotrebljavati elektronička sredstva kako bi se bolje odgovorilo na potrebe trgovaca u usporedbi sa slanjem tiskanih oznaka poštom. Delegirani akti mogu definirati elektroničko rješenje, pod uvjetom da se trgovci slažu. Svrha je osigurati da okvir bude otporan na promjene u budućnosti.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) trgovcu besplatno stavljaju na raspolaganje (tiskani ili elektronički) informacijski list proizvoda ne dovodeći u pitanje dobavljačev izbor oblika informacijskog lista proizvoda, u skladu s odgovarajućim delegiranim aktima;

Obrazloženje

Članak 3. stavak 1. točka (ba) pojašnjava kako treba dostaviti informacijski list proizvoda. U postojećem zakonodavstvu o informacijskim listovima proizvoda, postoji pravna nesigurnost u vezi s njihovim dostavljanjem. Za razliku od oznaka, oni najvjerojatnije neće biti jezično neutralni, stoga predlažemo da se krajnjem kupcu stave na raspolaganje putem kataloga ili internetskih stranica ili drugih odgovarajućih sredstava.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) ne smiju stavljati na tržište proizvode oblikovane na način da se učinkovitost proizvoda automatski mijenja u uvjetima ispitivanja s ciljem postizanja povoljnijeg rezultata za bilo koji od parametara određenih provedbenim aktom ili uključenih u bilo koji dio dokumentacije koji se dostavlja s proizvodom;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb) ne smiju ažuriranjem softvera, ručno ili s udaljenosti, putem automatskih ili traženih ažuriranja, uvoditi promjene koje bi rezultirale promjenom učinkovitosti, što bi dovelo do povećanja potrošnje energije tijekom životnog vijeka proizvoda, ili u fazama upotrebe proizvoda ili dok proizvod miruje, nakon puštanja proizvoda u upotrebu;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) prije stavljanja modela proizvoda na tržište moraju u bazu podataka o proizvodima uspostavljenu u skladu s člankom 8. unijeti informacije koje se potanko navode u Prilogu I.

(d) prije stavljanja jedinica modela proizvoda na tržište moraju u bazu podataka o proizvodima uspostavljenu u skladu s člankom 8. izravno unijeti informacije koje se potanko navode u Prilogu I. ili te informacije dostaviti Komisiji u standardiziranom elektroničkom obliku.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) za proizvode obuhvaćene delegiranim aktom, na vidljiv način moraju istaknuti oznaku koju im je dostavio dobavljač ili koja je na drugi način stavljena na raspolaganje;

(a) za proizvode obuhvaćene delegiranim aktom, na vidljiv način na uređaju ili u njegovoj neposrednoj blizini, moraju istaknuti oznaku koju im je dostavio dobavljač ili koja je na drugi način stavljena na raspolaganje;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) ako nemaju oznaku ili oznaku s promijenjenom vrijednošću, moraju:

(b) ako nemaju oznaku ili oznaku s promijenjenom vrijednošću, u skladu s obvezom dobavljača da im brzo i besplatno dostavljaju oznake:

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b – podtočka ii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii) ispisati oznaku iz baze podataka uspostavljene u skladu s člankom 8. ako je ta funkcija dostupna za taj proizvod; ili

(ii) ispisati tu oznaku iz baze podataka uspostavljene u skladu s člankom 8. ili je preuzeti u elektroničkom obliku ako je ta funkcija dostupna za taj proizvod; ili

Obrazloženje

Elektronički prikazane oznake u trgovinama predstavljaju pojednostavljivanje, što je jedan od glavnih elemenata ove zakonodavne mjere.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii. ispisati oznaku ili oznaku s promijenjenom vrijednošću s internetske stranice dobavljača ako je ta funkcija dostupna za taj proizvod;

iii. ispisati tu oznaku iz baze podataka ili je preuzeti u elektroničkom obliku koji omogućava ponovno korištenje elektroničke oznake s internetske stranice dobavljača ako je ta funkcija dostupna za taj proizvod;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da dobavljači i trgovci ispunjavaju obveze i zahtjeve ove Uredbe i relevantnih delegiranih akata.

2. Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da dobavljači i trgovci ispunjavaju obveze i zahtjeve ove Uredbe i relevantnih delegiranih akata. Tijela za nadzor tržišta svake države članice jamče, služeći se na primjer nasumičnim uzorcima, da proizvodi koji se prodaju na tržištu Unije ispunjavaju zahtjeve navedenog energetskog razreda.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ako države članice pružaju bilo kakve poticaje za proizvod povezan s energijom obuhvaćen ovom Uredbom i naveden u delegiranom aktu, ti su poticaji usmjereni na najviši razred energetske učinkovitosti naveden u primjenjivom delegiranom aktu.

3. Ako države članice pružaju bilo kakav poticaj za proizvod povezan s energijom obuhvaćen ovom Uredbom i naveden u delegiranom aktu, taj poticaj mora biti usmjeren na najviše razrede energetske učinkovitosti, kada su proizvodi dostupni, navedene u primjenjivom delegiranom aktu.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Države članice utvrđuju pravila o kaznama i provedbenim mehanizmima primjenjivima na povrede odredaba ove Uredbe i njezinih delegiranih akata te poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihova izvršenja. Kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o tim odredbama prije datuma primjene ove Uredbe te će bez odgađanja dostaviti obavijesti i o svakoj njihovoj naknadnoj izmjeni.

5. Države članice utvrđuju pravila o kaznama i provedbenim mehanizmima primjenjivima na povrede odredaba ove Uredbe i njezinih delegiranih akata te poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihova izvršenja. Kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće te nadoknađivati ekonomsku prednost nesukladnosti. Države članice obavješćuju Komisiju o tim odredbama prije datuma primjene ove Uredbe te će bez odgađanja dostaviti obavijesti i o svakoj njihovoj naknadnoj izmjeni.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Komisija može neovisno ispitati energetsku učinkovitost proizvoda i potvrditi sukladnost. Komisija u tu svrhu može angažirati treću stranu.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Proizvodi povezani s energijom koji imaju oznaku energetske učinkovitosti trebaju se podvrgavati ispitivanju na temelju uzorka, koje za svaku skupinu proizvoda periodički provode nacionalna tijela za nadzor tržišta na temelju usklađenih normi, kako bi se ocijenila njihova usklađenost sa zahtjevima iz ove Uredbe i povezanih delegiranih akata. Nacionalna tijela za nadzor tržišta trebaju se usto ispitivanjima na temelju uzorka uvjeriti da su svi proizvodi povezani s energijom iz ove Uredbe zaista zabilježeni u bazi podataka uspostavljenoj u skladu s člankom 8.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b Komisija u skladu s člankom 13. usvaja delegirane akte kojima se utvrđuju pravila za usklađivanje provedbe tih ispitivanja nacionalnih tijela za nadzor tržišta na razini Unije te vremenski opseg i način na koji se ta ispitivanja moraju provoditi. Ispitivanja moraju odražavati stvarne uvjete upotrebe proizvoda.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.c Izričito je zabranjen dizajn proizvoda radi mijenjanja rezultata ispitivanja i obmanjivanja tijela za nadzor tržišta.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ako tijela za nadzor tržišta smatraju da se nesukladnost ne odnosi samo na njihovo državno područje, o rezultatima ocjene i mjerama koje zahtijevaju od dobavljača obavješćuju Komisiju i druge države članice.

3. Ako tijela za nadzor tržišta smatraju da postoji određena nesukladnost, o rezultatima ocjene i mjerama koje zahtijevaju od dobavljača obavješćuju Komisiju i druge države članice te unose tu informaciju u bazu podataka o proizvodu.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10. U slučaju kada su, nakon završetka postupka utvrđenog u stavcima 4. i 5., uložene primjedbe na mjeru koju je poduzela država članica ili u slučaju kada Komisija smatra da je nacionalna mjera u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odlaganja započinje savjetovanje s državama članicama i dobavljačem te ocjenjuje nacionalnu mjeru. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije.

10. U slučaju kada su, nakon završetka postupka utvrđenog u stavcima 4. i 5., uložene primjedbe na mjeru koju je poduzela država članica ili u slučaju kada Komisija smatra da je nacionalna mjera u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odlaganja ocjenjuje nacionalnu mjeru. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije i može donijeti odluku o odgovarajućoj alternativnoj mjeri.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija može delegiranim aktima donesenima u skladu s člancima 12. i 13., uvesti nove oznake ili promijeniti vrijednosti postojećih oznaka.

1. Komisija može delegiranim aktima donesenima u skladu s člancima 12. i 13., uvesti nove oznake ili promijeniti vrijednosti postojećih oznaka.

 

Oznake su osmišljene tako da se apsolutna učinkovitost proizvoda (potrošnja energije) i relativna učinkovitost (energetska učinkovitost kojom se uzimaju u obzir odgovarajući aspekti modela proizvoda, kao što su veličina, volumen i/ili prednosti) odražavaju u izračunu kojim se određuje energetski razred. Osim energetskog razreda, potrošnja energije prikazuje se po ciklusu, godišnje, tijekom životnog vijeka ili za bilo koje drugo razdoblje koje je od najvećeg značaja za dotičnu kategoriju proizvoda.

 

Razmotrit će se dodavanje elemenata koji nisu povezani s energijom oznaci ili informacijskom listu proizvoda, koji uključuju sljedeće, ali nisu ograničeni na to:

 

– buku,

 

– pružanje besplatnog razdoblja jamstva krajnjem korisniku i trajnost,

 

– dostupnost rezervnih dijelova i informacije o popravku,

 

– kemijske sadržaje (kao što je propisano člankom 33. REACH-a „pravo na znanje”),

 

– „pametne aspekte” proizvoda.

 

Oznaka uključuje kôd za brzi odgovor (QR) ili bilo koji drugi digitalni obrazac koji omogućuje najbolje iskorištavanje internetskih tehnologija.

 

Oznaka treba biti tehnološki neutralna i omogućivati usporedbu svih uređaja koji pružaju slične usluge, neovisno o nositelju energije ili primijenjenoj tehnologiji. Treba postojati samo jedna oznaka za funkcionalno ekvivalentne proizvode i ne smije biti izuzeća od obveze označivanja. Prilikom usporedbe različitih nositelja energije za potrebe energetske oznake treba se referirati na primarnu energiju, na temelju prosjeka Unije u pogledu učinkovitosti energetske pretvorbe (faktor primarne energije), kako bi se ocijenila učinkovitost i energetski razred proizvoda.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija osigurava da se pri uvođenju oznake ili pri promjeni njezine vrijednosti zahtjevi utvrđuju tako da se u trenutku uvođenja oznake ne očekuje da će ijedan proizvod biti svrstan u energetske razrede A i B i da se procjenjuje da će do vremena kad se većina modela bude nalazila u tim razredima proteći barem deset godina.

3. Komisija osigurava da se pri uvođenju oznake ili pri promjeni njezine vrijednosti zahtjevi utvrđuju tako da se u trenutku uvođenja oznake ne očekuje da će ijedan proizvod biti svrstan u energetski razred A. U iznimnim slučajevima, kada se očekuje da će se tehnologija brže razvijati, trebalo bi utvrditi zahtjeve tako da se u trenutku uvođenja oznake ili promjene njezine vrijednosti ne očekuje da će ijedan proizvod biti svrstan uenergetske razrede A i B.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Vrijednost oznaka potrebno je povremeno promijeniti.

4. Komisija pokreće preispitivanje radi promjene vrijednosti oznake kad smatra da je:

 

(a) 25 % proizvoda koji se prodaju na tržištu Unije svrstano u najviši energetski razred A ili

 

(b) 45 % proizvoda koji se prodaju na tržištu Unije svrstano u energetske razrede A ili B.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) trgovci postojeće oznake na izloženim proizvodima, uključujući na internetu, zamjenjuju oznakama s promijenjenom vrijednošću u roku od jednog tjedna nakon datuma utvrđenog u tu svrhu u relevantnom delegiranom aktu. Trgovci oznake s promijenjenom vrijednošću ne izlažu prije tog datuma.

(b) trgovci postojeće oznake na izloženim proizvodima, uključujući na internetu, zamjenjuju oznakama s promijenjenom vrijednošću u roku od jednog mjeseca nakon datuma utvrđenog u tu svrhu u relevantnom delegiranom aktu. Trgovci oznake s promijenjenom vrijednošću ne izlažu prije tog datuma;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) grafički prikazi na oznaci čija je vrijednost promijenjena moraju se vidno razlikovati od onih na staroj oznaci, a Komisija osigurava da države članice provedu komunikacijske kampanje u skladu s člankom 4. stavkom 4.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. oznake uvedene delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 10. Direktive 2010/30/EU prije datuma primjene ove Uredbe smatraju se oznakama za svrhe ove Uredbe. Komisija u roku od pet godina od stupanja na snagu ove Uredbe preispituje te oznake kako bi razmotrila promjenu njihove vrijednosti.

6. Oznakama uvedenima delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 10. Direktive 2010/30/EU prije datuma primjene ove Uredbe mijenja se vrijednost od razreda A do G, što se primjenjuje najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu odgovarajućeg delegiranog akta ili od … [datum primjene ove Uredbe], ovisno o tome što nastupi prije, kako bi se ograničilo istodobno postojanje oznaka različitih vrijednosti koje bi zbunjivalo potrošače.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak -1. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Dobavljači potrebne informacije unose izravno u bazu podataka o proizvodima ili ih u standardiziranom elektroničkom obliku šalju Komisiji. Dobavljači provjeravaju podatke o proizvodima u bazi podataka.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija uspostavlja i održava bazu podataka o proizvodima, u kojoj se nalaze informacije navedene u Prilogu I. Informacije navedene u točki 1. Priloga I. moraju biti javno dostupne.

Komisija uspostavlja i održava bazu podataka o proizvodima, u kojoj se nalaze informacije navedene u Prilogu I. Informacije navedene u točki 1. Priloga I. moraju biti javno dostupne. Informacije navedene u točki 2. Priloga I. dostupne su isključivo Komisiji i nacionalnim tijelima za nadzor tržišta, koja jamče zaštitu povjerljivosti tih informacija.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se tijekom ocjenjivanja sukladnosti proizvoda primjenjuju takve usklađene norme, proizvod se smatra sukladnim relevantnim zahtjevima mjerenja i izračuna iz delegiranog akta.

Ako se tijekom ocjenjivanja sukladnosti proizvoda primjenjuju takve usklađene norme, proizvod se smatra sukladnim relevantnim zahtjevima mjerenja i izračuna iz delegiranog akta. Sukladnost ispituje odgovarajuće tijelo za nadzor tržišta.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija jamči da te usklađene norme odražavaju cijeli niz načina rada, funkcionalnosti i varijabli koji utječu na učinkovitost proizvoda.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije donošenja delegiranih akata Komisija će, prema potrebi, s potrošačima ispitati izgled i sadržaj oznaka za određene skupine proizvoda kako bi se osiguralo da potrošači jasno razumiju te oznake.

Prije donošenja delegiranih akata Komisija će s potrošačima ispitati izgled i sadržaj oznaka za određene skupine proizvoda kako bi se osiguralo da potrošači jasno razumiju te oznake.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) metode mjerenja i izračuna koje simuliraju stvarne uvjete upotrebe kako bi omogućile točnu procjenu stvarne energetske učinkovitosti proizvoda što se djelomično postiže mjerenjem ulazne snage prilikom ispitivanja u stvarnim uvjetima i po potrebi utvrđivanjem vremena potrebnog proizvodu da postigne određeni učinak ili uslugu;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – podstavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) sadržaj i, prema potrebi, format i drugi detalji o tehničkoj dokumentaciji i informacijskom listu proizvoda;

(g) sadržaj i, prema potrebi, format i drugi detalji o tehničkoj dokumentaciji i informacijskom listu proizvoda, uključujući metodologije i formule korištene za utvrđivanje informacija koje oznaka i informacijski list trebaju sadržavati, odražavajući po potrebi geografske varijacije i eventualnu potrebu da navedene učinke certificiraju treće strane;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – podstavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k) postupci procjene sukladnosti te metode mjerenja i izračuna koje će se upotrebljavati za utvrđivanje informacija na oznaci i na informacijskom listu proizvoda;

(k) postupci procjene sukladnosti te metode mjerenja i izračuna koje će se upotrebljavati za utvrđivanje informacija na oznaci i na informacijskom listu na temelju stvarnih uvjeta upotrebe proizvoda;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – podstavak 1. – točka l

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l) je li za veće uređaje potrebna viša razina energetske učinkovitosti za postizanje određenog energetskog razreda;

(l) načini zahtijevanja više razine energetske učinkovitosti za veće uređaje radi postizanja određenog energetskog razreda;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najkasnije osam godina nakon stupanja na snagu Komisija ocjenjuje primjenu ove Uredbe te Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće. U tom se izvješću ocjenjuje koliko je učinkovito na temelju ove Uredbe potrošačima omogućen izbor učinkovitijih proizvoda, uzimajući u obzir njezin utjecaj na poslovanje.

Do... [osam godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija ocjenjuje primjenu ove Uredbe te Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće. U tom se izvješću ocjenjuje koliko je učinkovito na temelju ove Uredbe potrošačima omogućen izbor učinkovitijih proizvoda, uzimajući u obzir njezin utjecaj na poslovanje i kako je ova Uredba doprinijela ostvarenju ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) informacije o trajnosti, mogućnosti popravka i recikliranja proizvoda te o tome jesu li na tržištu dostupni zamjenski dijelovi za popravak proizvoda;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb) dodatne informacije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Označivanje energetske učinkovitosti

Referentni dokumenti

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

7.9.2015

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Aldo Patriciello

25.9.2015

Razmatranje u odboru

17.2.2016

 

 

 

Datum usvajanja

26.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

63

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marie-Christine Boutonnet

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Označivanje energetske učinkovitosti

Referentni dokumenti

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Datum podnošenja EP-u

15.7.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

7.9.2015

ECON

7.9.2015

ENVI

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

 

JURI

7.9.2015

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

3.9.2015

ECON

10.9.2015

IMCO

22.9.2015

JURI

15.9.2015

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Dario Tamburrano

20.10.2015

 

 

 

Razmatranje u odboru

1.12.2015

23.2.2016

7.4.2016

 

Datum usvajanja

14.6.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

63

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Rosa D’Amato, Cornelia Ernst, João Ferreira, Françoise Grossetête, Carlos Iturgaiz, Benedek Jávor, Svetoslav Hristov Malinov, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Daniela Aiuto, Reimer Böge, Lara Comi, Jakop Dalunde, Eleonora Evi, Jens Gieseke, Arne Lietz, Axel Voss

Datum podnošenja

21.6.2016