Eljárás : 2015/0149(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0213/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0213/2016

Viták :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Szavazatok :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
A szavazatok indokolása
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

JELENTÉS     ***I
PDF 1216kWORD 868k
21.6.2016
PE 575.138v03-00 A8-0213/2016

az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Dario Tamburrano

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0341),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 194. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0189/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. január 20-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően.

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0213/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unió elkötelezett egy előretekintő klímapolitikát folytató energiaunió kialakítása mellett. Az energiahatékonyság lényeges eleme az Európai Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretének és döntő szerepet játszik az energia iránti kereslet mérséklésében.

(1)  Az Európai Unió elkötelezett egy előretekintő energia- és klímapolitikát folytató energiaunió kialakítása mellett. Az energiahatékonyság lényeges eleme az Európai Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretének és döntő szerepet játszik az energia iránti kereslet mérséklésében és az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozásában.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az energiahatékonyságot jelölő címkézés a termékek energiafogyasztása tekintetében megalapozott döntések meghozatalát teszi lehetővé a fogyasztók számára, és ezzel előmozdítja az innovációt.

(2)  Az energiahatékonyságot jelölő címkézés a hatékony és fenntartható, energiával kapcsolatos termékek tekintetében megalapozott döntések meghozatalát teszi lehetővé a fogyasztók számára, és ezzel jelentős mértékben hozzájárul az energiamegtakarításhoz és az energiaszámlák csökkentéséhez, ugyanakkor előmozdítja az innovációt és az energiahatékonyabb termékek gyártásába irányuló beruházásokat.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ezért a 2010/30/EU irányelvet helyénvaló egy azonos hatályú rendelettel felváltani, amely módosítja és megerősíti az irányelv egyes rendelkezéseit tartalmuk egyértelművé tétele és aktualizálása érdekében. A megfelelő jogi eszköz a rendelet, mivel a rendelet olyan egyértelmű és részletes szabályokat állapít meg, amelyek nem adnak alkalmat eltérő tagállami átültetésekre, így nagyfokú harmonizációt biztosítanak az egész Unióban. A nem tagállami, hanem uniós szintű összehangolt szabályozási keret csökkenti a gyártók költségeit és egyenlő versenyfeltételeket biztosít. Az egész Unióra kiterjedő harmonizáció lehetővé teszi az áruk szabad mozgását a teljes egységes piacon.

(4)  Ezért a 2010/30/EU irányelvet helyénvaló egy azonos hatályú rendelettel felváltani, amely módosítja és megerősíti az irányelv egyes rendelkezéseit tartalmuk egyértelművé tétele és aktualizálása érdekében, figyelembe véve a termékek energiahatékonysága tekintetében az elmúlt években elért gyors technológiai fejlődést. A megfelelő jogi eszköz a rendelet, mivel a rendelet olyan egyértelmű és részletes szabályokat állapít meg, amelyek nem adnak alkalmat eltérő tagállami átültetésekre, így nagyfokú harmonizációt biztosítanak az egész Unióban. A nem tagállami, hanem uniós szintű összehangolt szabályozási keret az értéklánc egészében csökkenti a gyártók költségeit és egyenlő versenyfeltételeket biztosít. Az egész Unióra kiterjedő harmonizáció lehetővé teszi az áruk szabad mozgását a teljes egységes piacon.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Indokolt, hogy a használt termékek mentesüljenek e rendelet alól; ilyen használt terméknek minősül minden olyan termék, amelyet a második vagy többedik alkalommal történő piaci hozzáférhetővé tétele előtt használatba vettek.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Mivel a személy- és áruszállítási eszközök energiafogyasztását más uniós jogszabályok és politikák közvetlenül vagy közvetve már szabályozzák, az említett szállítóeszközöket továbbra is indokolt kizárni e rendelet hatálya alól. Ez a kizárás azokra a közlekedési eszközökre is kiterjed, amelyek motorja üzem közben helyhez kötött, mint például a liftek, mozgólépcsők és szállítószalagok.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az energiával kapcsolatos termékek hatékonyságának megalapozott fogyasztói döntések révén történő javítása általánosságban is az Unió gazdaságának javára válik, ösztönzi az innovációt és hozzá fog járulni az Unió 2020-as és 2030-as energiahatékonysági céljainak eléréséhez. Egyszersmind a fogyasztók számára megtakarításokat eredményez.

(7)  Az energiával kapcsolatos termékek hatékonyságának megalapozott fogyasztói döntések és fokozott társadalmi tudatosság révén történő javítása általánosságban is az Unió gazdaságának javára válik, csökkenti az energia iránti keresletet és megtakarításokat ér el az energia-kiadások terén. Hozzájárul továbbá az energiabiztonsághoz, ösztönzőt nyújt az energiahatékonysággal kapcsolatos kutatáshoz, innovációhoz és beruházásokhoz, és versenyelőnyhöz juttatja azokat az iparágakat, amelyek a leginkább energiahatékony termékeket fejlesztik és gyártják. Hozzá fog járulni továbbá az Unió 2020-as és 2030-as energiahatékonysági céljainak, valamint az Unió környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos céljainak eléréséhez.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az Európai Tanács 2014. október 23-i és 24-i következtetései indikatív célként tűzték ki, hogy a jövőbeli energiafogyasztásra vonatkozó előrejelzésekhez képest 2030-ra az Unió szintjén legalább 27%-kal javuljon az energiahatékonyság. Ezt a célt 2020-ig felülvizsgálják abból a szempontból, hogy az említett százalékos arány uniós szinten növelhető-e 30%-ra. Ezenkívül a következtetések 2030-ra vonatkozóan kötelező uniós célok teljesítését írják elő az üvegházhatást okozó gázok hazai kibocsátásának legalább 40%-os csökkentésére vonatkozóan az 1990-es szinthez képest, ideértve a nem ETS-ágazatok kibocsátásainak 30%-os csökkentését is.

törölve

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az energiával kapcsolatos termékek specifikus energiafogyasztásával kapcsolatos pontos, releváns és összehasonlítható információk rendelkezésre bocsátása elősegíti, hogy a vásárlók olyan termékek beszerzése mellett döntsenek, amelyek használat közbeni energia- és egyéb alapvető erőforrás-fogyasztása kisebb. A kötelezően alkalmazandó szabványosított címke hatékony eszköz arra, hogy a potenciális vásárlók hozzájussanak az energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztására vonatkozó összehasonlítható adatokhoz. A címkézést ki kell egészíteni termékismertető adatlappal. A címkének könnyen felismerhetőnek, egyszerűnek és lényegre törőnek kell lennie. E célból meg kell tartani a címke sötétzöld színtől piros színig terjedő skáláját, hogy alapul szolgáljon a vásárlók tájékoztatásához a termékek energiahatékonyságáról. Az ábécé betűit alkalmazó, A-tól G-ig terjedő beosztásról bebizonyosodott, hogy a vásárlók számára igen könnyen értelmezhető. Olyan esetekben, amikor a 2009/125/EK irányelv szerinti környezettudatos tervezési intézkedések következtében a termékek már nem sorolhatók az F vagy G osztályokba, ezeket az osztályokat nem kell feltüntetni a címkén. Kivételes esetekben ezt az elvet célszerű kiterjeszteni a D és E osztályokra is, noha ilyen helyzet csak csekély valószínűséggel adódik, mivel amint a termékmodellek többsége a két legmagasabb osztályba sorolható, a címkét új beosztással kell ellátni.

(9)  Az energiával kapcsolatos termékek specifikus energiafogyasztásával kapcsolatos pontos, releváns, ellenőrizhető és összehasonlítható információk rendelkezésre bocsátása elősegíti, hogy a vásárlók olyan termékek beszerzése mellett döntsenek, amelyek használat közbeni energia- és egyéb alapvető erőforrás-fogyasztása az adott teljesítmény eléréséhez kisebb, így csökkennek az életciklus-költségek. A kötelezően alkalmazandó szabványosított címke hatékony eszköz arra, hogy a potenciális vásárlók hozzájussanak az energiával kapcsolatos termékek energiahatékonyságára és abszolút energiafogyasztására vonatkozó összehasonlítható adatokhoz. A címkézést ki kell egészíteni termékismertető adatlappal, amelyet a 2010/30/EU irányelv alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok „termékismertető adatlapként” említenek, amely elektronikusan rendelkezésre bocsátható. A címkének lényegre törőnek kell lennie, és megfelelő mérési és számítási módszertanon kell alapulnia, könnyen felismerhetőnek és érhetőnek kell lennie. E célból meg kell tartani a címke sötétzöld színtől piros színig terjedő meghatározott színeit, hogy alapul szolgáljon a vásárlók tájékoztatásához a termékek energiahatékonyságáról. Az ábécé betűit alkalmazó, A-tól G-ig terjedő, ismert beosztásról bebizonyosodott, hogy a vásárlók számára igen könnyen értelmezhető. A beosztás minden termékcsoportra kiterjedő egységes alkalmazásának a vásárlók körében átláthatóságot és közérthetőséget kell eredményeznie. Amennyiben a 2009/125/EK1a irányelv szerinti, környezetbarát csomagolásra vonatkozó rendelkezések miatt egyes termékek már nem sorolhatók az F. vagy G. osztályba, ezeket az osztályokat ennek ellenére sötétszürke színnel kiemelve ugyanúgy fel kell tüntetni a címkén, hogy ezáltal minden termékkategóriában megmaradjon az A-tól G-ig terjedő egységes beosztás. Ebben az összefüggésben a címke sötétzöld színtől piros színig terjedő skáláját meg kell őrizni a fennmaradó magasabb osztályok számára, és csak a forgalomba hozott új termékek egységeire vonatkozhatnak.

 

_______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31.).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A digitális technológia fejlődése lehetővé teszi a címkék alternatív, elektronikus úton történő rendelkezésre állítását és bemutatását, például az interneten, vagy az üzletekben elhelyezett elektronikus kijelzőkön. Az ilyen lehetőségek kihasználása érdekében e rendeletnek engedélyeznie kell a papíralapú energiacímkéket helyettesítő vagy azokat kiegészítő elektronikus címkék alkalmazását. Olyan esetekben, amikor az energiacímke bemutatása nem kivitelezhető, például a távértékesítés bizonyos formáinál vagy hirdetésekben és műszaki promóciós anyagokban, a potenciális vevők számára legalább a termék energiaosztályára vonatkozó információt meg kell adni.

(10)  A digitális technológia fejlődése lehetővé teszi a címkék alternatív, elektronikus úton történő rendelkezésre állítását és bemutatását, például az interneten, vagy az üzletekben elhelyezett elektronikus kijelzőkön. Az ilyen lehetőségek kihasználása érdekében e rendeletnek engedélyeznie kell a nyomtatott energiacímkéket kiegészítő elektronikus címkék alkalmazását. Ez nem érinti a szállító azon kötelezettségét, hogy a kereskedő számára minden egyes termékhez nyomtatott címkét mellékeljen. Olyan esetekben, amikor az energiacímke bemutatása nem kivitelezhető, a potenciális vevők számára legalább a termékmodell energiaosztályára vonatkozó információt meg kell adni. A meghatározott termékcsoportokra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alternatív rendelkezéseket is előírhatnak a címkék alternatív bemutatására a kisebb méretű termékek esetében vagy ha a termékeket együttesen, nagy mennyiségben mutatják be;

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A gyártók azzal reagálnak az energiafogyasztást jelölő címkézésre, hogy egyre hatékonyabb termékeket állítanak elő. E technológiai fejlődés eredményeképpen olyan termékek születnek, amelyek elsősorban az energiacímkéken feltüntetett magasabb osztályokat népesítik be. Ahhoz, hogy a vásárlók a termékeket ténylegesen össze tudják vetni, a termékek további megkülönböztetésére van szükség, ami életre hívja a címkék új beosztással való ellátásának igényét. Ami az újrabeosztás gyakoriságát illeti, azt nagyjából tízévente érdemes elvégezni tekintettel arra, hogy nem lenne kívánatos a gyártók túlterhelése sem. Ez a rendelet ezért részletes rendelkezéseket állapít meg az újrabeosztás tekintetében annak érdekében, hogy maximális jogbiztonságot nyújtson a szállítók és kereskedők számára. Indokolt, hogy az új beosztású címkén a magasabb energiaosztályokba eleinte ne tartozzanak termékek, mert ez ösztönzi a technológiai fejlődést, és lehetővé teszi még hatékonyabb termékek kifejlesztését és elismerését. Annak érdekében, hogy a címkék újrabeosztásakor a lehető legkisebb legyen a fogyasztók megtévesztésének esélye, valamennyi címkét rövid határidőn belül le kell cserélni.

(11)  A gyártók azzal reagálnak az energiafogyasztást jelölő címkézésre, hogy egyre hatékonyabb termékeket fejlesztenek ki és hoznak forgalomba. Ezzel párhuzamosan a kevésbé hatékony termékek gyártását leállítják, amire a környezetbarát csomagolásra vonatkozó uniós jogszabályok ösztönzik őket. E technológiai fejlődés eredményeképpen olyan termékmodellek születnek, amelyek elsősorban az energiacímkéken feltüntetett magasabb osztályokat népesítik be. Ahhoz, hogy a vásárlók a termékeket ténylegesen össze tudják vetni, a termékek további megkülönböztetésére van szükség, ami életre hívja a címkék új beosztással való ellátásának igényét. Ami az újrabeosztás gyakoriságát illeti, azt nagyjából tízévente kívánatos elvégezni, tekintettel arra, hogy kerülni kell a gyártók és a kereskedők túlterhelését, különös tekintettel a kisvállalkozásokra. Az ilyen megközelítésnek el kell kerülnie a felesleges és nem hatékony újrabeosztást, amely a gyártók és a fogyasztók számára egyaránt káros lenne. Ez a rendelet ezért részletes rendelkezéseket állapít meg az újrabeosztás tekintetében annak érdekében, hogy maximális jogbiztonságot nyújtson a szállítók és kereskedők számára. A Bizottságnak minden újrabeosztás előtt alapos előkészítő tanulmányt kell végeznie. A termékcsoporttól függően és a benne rejlő lehetőségek alapos értékelése alapján az új beosztású címkén a legmagasabb osztályt üresen kell hagyni, mert ez ösztönzi a technológiai fejlődést, és lehetővé teszi még hatékonyabb termékmodellek kifejlesztését és elismerését. Annak érdekében, hogy a címkék újrabeosztásakor a lehető legkisebb legyen a fogyasztók megtévesztésének esélye, valamennyi címkét rövid és betartható határidőn belül le kell cserélni, és az újonnan bevezetett címkének megjelenésében a régi címkétől könnyen megkülönböztethetőnek kell lennie, ugyanakkor megfelelő fogyasztói tájékoztató kampányokat kell tartani, amelyek egyértelműen jelzik, hogy a címke új verziójáról van szó, ami a készülékek jobb besorolását eredményezi.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A 2010/30/EU irányelvnek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén bevezetett címkék jelenlegi fejlődése miatt szükség van a meglévő címkék kezdeti, az e rendelet szerinti követelményekhez igazított újrabeosztására, az A–G-ig terjedő egységes skála biztosítása érdekében.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Annak érdekében, hogy megmaradjon a vásárlók energiacímkék iránti bizalma, az energiával kapcsolatos termékek tekintetében nem alkalmazhatók olyan egyéb címkék, amelyek az energiacímkék utánzatai. Nem megengedhető továbbá olyan kiegészítő címkék, jelzések, szimbólumok vagy feliratok használata, amelyek félrevezethetik vagy megtéveszthetik a vásárlókat a használat közbeni energia- vagy egyéb erőforrás-fogyasztás tekintetében.

(14)  Annak érdekében, hogy megmaradjon a vásárlók energiacímkék iránti bizalma, az energiával kapcsolatos termékek tekintetében nem megengedhető olyan egyéb címkék használata, amelyek az energiacímkék utánzatai. Nem megengedhető továbbá olyan kiegészítő címkék, jelzések, szimbólumok vagy feliratok használata, amelyek nem különböztethetők meg egyértelműen az energiahatékonyságot jelölő címkétől, és félrevezethetik vagy megtéveszthetik a vásárlókat a használat közbeni energia- vagy egyéb erőforrás-fogyasztás vagy a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusban felsorolt egyéb jellemzők tekintetében.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A jogbiztonság érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben az uniós piacfelügyeletre és az uniós piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozóan előírt szabályok az energiával kapcsolatos termékekre is alkalmazandók. Tekintettel az áruk szabad mozgásának alapelvére, elengedhetetlen, hogy a tagállamok piacfelügyeleti hatóságai hatékonyan együttműködjenek egymással. Ezt az energiacímkével kapcsolatos együttműködést a Bizottság támogatásával el kell mélyíteni.

(15)  A jogbiztonság érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben az uniós piacfelügyeletre és az uniós piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozóan előírt szabályok az energiával kapcsolatos termékekre is alkalmazandók. Tekintettel az áruk szabad mozgásának alapelvére, elengedhetetlen, hogy a tagállamok piacfelügyeleti hatóságai folyamatos információcsere révén hatékonyan együttműködjenek egymással, különösen a termékek megfelelőségét vizsgáló értékelések eredményeire ás következményeire vonatkozóan. A tagállami vámhatóságoknak továbbá részt kell venniük a harmadik országokból az Unióba behozott, energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó információcserében. A környezettudatos tervezéssel és az energiacímkézéssel kapcsolatos közigazgatási együttműködési szakértői csoportot (ADCO) a Bizottságnak el kell mélyítenie és javítania kell, mint a piacfelügyeleti hatóságok együttműködéséhez megfelelő keretet.

__________________

__________________

21 HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

21 HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A még hatékonyabb felügyelet és a tisztességes verseny uniós piacon való biztosítása, valamint a szűkös erőforrások leghatékonyabb felhasználásának biztosítása érdekében a nemzeti piacfelügyeleti hatóságoknak fizikai termékvizsgálatok révén is ellenőrizniük kell a szabályoknak való megfelelést, és használniuk kell a piacfelügyeleti információcsere-rendszert (ICSMS) arra, hogy információt cseréljenek a tervezett és elvégzett termékvizsgálatokról, továbbá, hogy rendelkezésre bocsássák a vizsgálati jegyzőkönyvet és megosszák a vizsgálataik eredményét, ily módon elkerülve a szükségtelen vizsgálatok elvégzését, és megnyitva az utat a fizikai vizsgálatot végző regionális kiválósági központok előtt. Az eredményeket abban az esetben is meg kell osztani, ha a vizsgálat nem mutat ki szabálysértést.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A megfelelés monitoringjának elősegítése, valamint a termékspecifikus címkék és termékismertető adatlapok felülvizsgálatát szolgáló szabályozási folyamathoz szükséges aktuális piaci adatok közlése érdekében a szállítóknak termékmegfelelési információikat elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátaniuk a Bizottság által létrehozott adatbázisban. Ezeket az információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni a célból, hogy azok alapján a vásárlók megfelelően tájékozódhassanak, a kereskedők pedig más módokon is hozzájuthassanak a címkékhez. Az adatbázisban lévő információkhoz a piacfelügyeleti hatóságoknak mindenkor hozzá kell férniük.

(16)  A tagállamok piacfelügyeleti kötelezettségének sérelme nélkül a fogyasztók számára hasznos eszköz létrehozása céljából, a megfelelés monitoringjának elősegítése, valamint a termékspecifikus címkék és termékismertető adatlapok felülvizsgálatát szolgáló szabályozási folyamathoz szükséges aktuális piaci adatok közlése érdekében a szállítóknak a szükséges termékmegfelelési információikat elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátaniuk a Bizottság által létrehozott és karbantartott adatbázisban. Az információ fogyasztóknak szánt részét nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni a termékadatbázis nyilvános felületén. Ezt az információt nyílt hozzáférésű adatokként kell hozzáférhetővé tenni, hogy az alkalmazások fejlesztői és más összehasonlító eszközök számára lehetőséget biztosítsanak a felhasználásukra. A termékadatbázis nyilvános felületéhez való könnyű, közvetlen hozzáférést dinamikus QR-kódok vagy egyéb felhasználóközpontú, a nyomtatott címkén szereplő eszközök révén kell elősegíteni. A szállítóknak a termékadatbázis megfeleléssel kapcsolatos felületén kiegészítő információt kell hozzáférhetővé tenniük mind a piacfelügyeleti hatóságok, mind a Bizottság számára. Az adatbázisra szigorú adatvédelmi szabályoknak kell vonatkozni. Amennyiben a műszaki információ érzékeny, a piacfelügyeleti hatóságok számára biztosítani kell, hogy szükség esetén hozzáférhessenek ezekhez az információkhoz a szállítók együttműködési kötelezettségének megfelelően.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A Bizottságnak egy online portált kell létrehoznia és fenntartania, amely a piacfelügyeleti hatóságok számára hozzáférést biztosít a szállítók szerverén található részletes termékinformációkhoz.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az e rendelet szerinti termékspecifikus követelmények hatálya alá tartozó termékek energiafogyasztását és egyéb adatait olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell mérni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legújabb mérési és számítási módszereket. A belső piac működése érdekében uniós szinten harmonizált szabványokra van szükség. Közzétett szabványok hiányában a termékspecifikus követelmények alkalmazásakor a Bizottságnak az adott termékspecifikus követelményekkel kapcsolatban átmeneti mérési és számítási módszereket kell közzétennie az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ha az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerül egy ilyen szabványra való hivatkozás, a szabványnak való megfelelést az adott termékspecifikus követelményekkel kapcsolatos, e rendelet alapján elfogadott mérési módszereknek való megfelelésnek kell tekinteni.

(19)  Az e rendelet szerinti termékspecifikus követelmények hatálya alá tartozó termékek abszolút energiafogyasztását és egyéb környezetvédelmi és teljesítményre vonatkozó adatait a harmonizált szabványokkal és módszerekkel összhangban és olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell mérni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legújabb mérési és számítási módszereket. Ezeknek a módszereknek és a vizsgálati környezetnek a szállítók és a piacfelügyeleti hatóságok vonatkozásában egyaránt az adott termék általános fogyasztó által a való életben történő használatához a lehető legközelebb állónak, továbbá megbízhatónak kell lenniük ahhoz, hogy megakadályozhassák szándékos és nem szándékos módon történő kijátszásukat. Az energiahatékonysági osztály nem alapulhat kizárólag a leginkább energiahatékony beállításon vagy öko-üzemmódon, amennyiben az vélhetően nem tükrözi az átlagos fogyasztói magatartást. A tűréshatárokat és az opcionális vizsgálati paramétereket oly módon kell megállapítani, hogy azok ne vezessenek a hatékonyságnövekedés jelentős eltéréséhez, amely az adott termék energiahatékonysági osztályát esetleg módosíthatja. A vizsgált és bejelentett eredmények közötti megengedett eltéréseknek a statisztikai mérési bizonytalanságra kell korlátozódniuk. Közzétett szabványok hiányában a termékspecifikus követelmények alkalmazásakor a Bizottságnak az adott termékspecifikus követelményekkel kapcsolatban átmeneti mérési és számítási módszereket kell közzétennie az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ha az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerül egy ilyen szabványra való hivatkozás, a szabványnak való megfelelést az adott termékspecifikus követelményekkel kapcsolatos, e rendelet alapján elfogadott mérési módszereknek való megfelelésnek kell tekinteni.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A Bizottságnak munkatervet kell készítenie meghatározott termékek címkéinek felülvizsgálatára, amely magában foglalja az olyan további, energiával kapcsolatos termékek tájékoztató jellegű listáját is, amelyek tekintetében energiacímke vezethető be. A munkaterv végrehajtását az érintett termékcsoport műszaki, környezeti és gazdasági szempontú elemzésével kell kezdeni. Az elemzésnek ki kell térnie a kiegészítő információkra is, többek között a fogyasztóknak az energiával kapcsolatos termék teljesítményét (például abszolút energiafogyasztását, tartósságát vagy környezeti teljesítményét) érintő adatokról való tájékoztatásának lehetőségére és költségeire, összhangban a körforgásos gazdaság előmozdításának célkitűzésével. A kiegészítő információk célja, hogy javítsák a címke érthetőségét és hatásosságát, és a vásárlót semmilyen módon nem befolyásolhatják hátrányosan.

(20)  E rendelet hatálya alapján a Bizottságnak hosszú távú munkatervet kell készítenie meghatározott termékek címkéinek felülvizsgálatára, amely magában foglalja az olyan további, energiával kapcsolatos termékek tájékoztató jellegű listáját is, amelyek tekintetében energiacímke vezethető be, és ezt a munkatervet rendszeresen frissítenie kell. A Bizottságnak évente tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot a munkaterv előrehaladásáról.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A munkaterv végrehajtását az érintett termékcsoport műszaki, környezeti és gazdasági szempontú elemzésével kell kezdeni. Az elemzésnek figyelembe kell vennie a kiegészítő információkat is, többek között a fogyasztóknak az energiával kapcsolatos termékmodell teljesítményét (például életciklus-költségét, javíthatóságát, összekapcsolhatóságát, újrahasznosítottanyag-tartalmát, tartósságát és környezeti teljesítményét vagy kombinált energiahatékonysági teljesítményindexét) érintő adatokról való pontos tájékoztatásának lehetőségére és költségeire, összhangban a körforgásos gazdaság előmozdításának célkitűzésével. A kiegészítő információk célja, hogy javítsák a címke érthetőségét és hatásosságát, és a vásárlót semmilyen módon nem befolyásolhatják hátrányosan.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 és 2 bekezdések

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a rendelet meghatározza a termékek használat közbeni energia- és egyéb erőforrás-fogyasztása címkézés és szabványos termékismertető révén történő jelölésének, valamint az energiával kapcsolatos termékeket érintő kiegészítő információk megadásának keretét, lehetővé téve ezáltal a vásárlók számára, hogy hatékonyabb termékeket választhassanak.

(1)  Ez a rendelet meghatározza az energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó keretet, és az energiahatékonyságra, az abszolút energiafogyasztásra és egyéb környezeti és teljesítménnyel kapcsolatos tulajdonságokra vonatkozó címkével látja el őket. Lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy energiafogyasztásuk csökkentése érdekében energiahatékonyabb termékeket válasszanak.

(2)  Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

(2)  Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a)  használt termékek;

a)  használt termékek;

b)  személy- vagy áruszállítási eszközök, kivéve a helyhez kötött motorral meghajtott eszközöket.

b)  személy- vagy áruszállítási eszközök.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „gyártó”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely energiával kapcsolatos terméket gyárt, illetve ilyen terméket terveztet vagy gyártat, és az adott, energiával kapcsolatos terméket saját nevével vagy védjegyével ellátva értékesíti;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  „kereskedő”: az a kiskereskedő vagy más személy, aki a vásárlóknak termékeket ad el, ad bérbe vagy ajánl lízingelésre, illetve mutat be;

9.  „kereskedő”: az a kiskereskedő vagy más természetes vagy jogi személy, aki a vásárlóknak termékeket ad el, ad bérbe vagy ajánl lízingelésre, illetve mutat be;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a.  „energiahatékonyság”: a teljesítményben, szolgáltatásban, termékben vagy energiában kifejezett eredmény és a befektetett energia hányadosa;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11.  „energiával kapcsolatos termék”: minden olyan termék, amely használata során hatást gyakorol az energiafogyasztásra, és amelyet az Unióban forgalomba hoznak és használatba vesznek, beleértve az energiával kapcsolatos termékekbe beépítendő, forgalomba hozott és használatba vett alkatrészeket is;

11.  „energiával kapcsolatos termék”, a továbbiakban „termék”: minden olyan termék, amely használata során hatást gyakorol az energiafogyasztásra, és amelyet az Unióban forgalomba hoznak és/vagy használatba vesznek, beleértve az energiával kapcsolatos termékekbe beépítendő, a fogyasztók számára különálló alkatrészekként forgalomba hozott és használatba vett alkatrészeket is, amelyek energetikai és környezeti teljesítménye függetlenül értékelhető;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13.  „címke”: az ábécé betűit hét különböző színben (sötétzöldtől pirosig terjedő skálán) alkalmazó, A-tól G-ig terjedő beosztást tartalmazó grafikus diagram az energiafogyasztás jelölésére;

13.  „címke”: az ábécé betűit hét különböző színben (sötétzöldtől pirosig) alkalmazó, kizárólag A-tól G-ig terjedő zárt skálát tartalmazó, nyomtatott vagy digitális grafikus diagram a fogyasztók energiahatékonyságról és energiafogyasztásról való tájékoztatására, ahol minden osztály jelentős energiamegtakarításnak felel meg;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a.  „termékcsoport”: energiával kapcsolatos, azonos főfunkcióval rendelkező termékek csoportja;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17.  „termékismertető adatlap”: a termékre vonatkozó szabványos információs táblázat;

17.  „termékismertető adatlap”: a termékre vonatkozó szabványos információs táblázat, nyomtatott vagy elektronikus formában;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18.  „újrabeosztás”: az adott termék címkéjén feltüntetett energiaosztály eléréséhez szükséges követelmények rendszeres szigorítása, amely meglévő címkéknél bizonyos energiaosztályok törlésével is járhat;

18.  „újrabeosztás”: az adott termékcsoport címkéjén feltüntetett energiaosztály eléréséhez szükséges követelmények szigorítása;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19.  „új beosztású címke”: egy adott termékre vonatkozó címke, amelyet új beosztással láttak el;

19.  „új beosztású címke”: egy adott termékcsoportra vonatkozó címke, amelyet új beosztással láttak el, és amely világosan megkülönböztethető az újrabeosztás előtti címkéktől;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20.  „kiegészítő információ”: az energiával kapcsolatos termék működési és környezeti teljesítményére vonatkozó információ (például a termék abszolút energiafogyasztása vagy tartóssága), mely a piacfelügyeleti hatóságok által mérhető adatokon alapul, egyértelmű és a vásárló szempontjából nem befolyásolja jelentősen hátrányosan a címke egészének érthetőségét és hatásosságát.

20.  „kiegészítő információ”: az energiával kapcsolatos termék működési, környezeti és erőforrás-hatékonysági teljesítményére vonatkozó, a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott bármely információ, mely a piacfelügyeleti hatóságok által mérhető és ellenőrizhető adatokon alapul, könnyen érthető és a vásárló szempontjából nem befolyásolja jelentősen hátrányosan a címke egészének hatásosságát.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20a.  „termékadatbázis”: az e rendeletben és az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban hivatkozott, energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó adatok valamely rendszer vagy módszer szerint elrendezett, olyan nyilvános felülettel rendelkező, fogyasztó-orientált honlapként megszervezett gyűjteménye, amelynek elemeihez elektronikus eszközökkel egyenként hozzá lehet férni, és egy elektronikus platformként strukturált, megfeleléssel kapcsolatos felület, amely támogatja a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok tevékenységét és pontosan meghatározott hozzáférhetőségi és biztonsági követelményekkel rendelkezik.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A szállítók teljesítik az alábbi kötelezettségeket:

(1)  A szállítók:

a)  gondoskodnak arról, hogy a forgalomba hozott termékek díjmentesen el legyenek látva az e rendelet és a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktus szerinti, pontos adatokat tartalmazó címkékkel és termékismertető adatlapokkal;

a)  gondoskodnak arról, hogy a forgalomba hozott termékek mindegyike díjmentesen el legyen látva pontos adatokat tartalmazó nyomtatott címkékkel és termékismertető adatlapokkal;

b)  a kereskedők kérésére azonnal és díjmentesen rendelkezésre bocsátják a címkéket;

b)  a kereskedők kérésére öt munkanapon belül, díjmentesen rendelkezésre bocsátják a címkéket és a termékismertető adatlapokat;

 

ba)  a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott időpontot megelőző három hónapig a kereskedők rendelkezésére bocsátják mind az aktuális, mind az új beosztású címkéket és a termékismertető adatlapokat;

c)  gondoskodnak arról, hogy a címkék és a termékismertető adatlapok pontos adatokat tartalmazzanak, és műszaki dokumentációt hoznak létre, amely alapján ez a pontosság ellenőrizhető;

c)  gondoskodnak arról, hogy a címkék és a termékismertető adatlapok pontos adatokat tartalmazzanak, és műszaki dokumentációt hoznak létre, amely alapján ez a pontosság ellenőrizhető;

d)  a termékmodell forgalomba hozatala előtt a 8. cikknek megfelelően létrehozott termékadatbázisba beviszik az I. mellékletben megadott információkat.

d)  az I. mellékletben megadott információkat beviszik a 8. cikk szerint létrehozott termékadatbázis nyilvános felületébe és megfeleléssel kapcsolatos felületébe:

 

i.   valamennyi új modell esetében, a modell valamely egységének forgalomba hozatala előtt,

 

ii.   valamennyi 2014. január 1. után forgalomba hozott, továbbra is szállított modell esetében az adatbázis 16. cikk szerinti teljes körű működésének kezdetét követő 18 hónapon belül;

 

da)  a termék utolsó egységének forgalomba hozatalát követően legalább 10 éven át a 8. cikk szerinti adatbázisban tartják a termékismertető adatlapokat és a műszaki dokumentációt;

 

db)  címkéket biztosítanak olyan termékcsoportok esetén, ahol a termék több részegységből vagy alkatrészből áll, amelyek energiahatékonysága ezen alkatrészek konkrét kombinációjától függ;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A szállítók:

 

a)  nem hozhatnak forgalomba olyan termékeket, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy a tesztelés során automatikusan a valós helyzettől eltérő teljesítményt nyújtsanak annak érdekében, hogy a termékbe beépített hardver vagy szoftver segítségével kedvezőbb szintet lehessen kimutatni;

 

b)   a termék használatba vételét követően szoftverfrissítések révén nem vezethetnek be az energiahatékonyságot jelölő eredeti címkének a vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott paraméterei romlását eredményező változtatásokat.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kereskedők teljesítik az alábbi kötelezettségeket:

(2)  A kereskedők kötelesek:

a)  a szállító által rendelkezésre bocsátott vagy más módon hozzáférhetővé tett címkéket a felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya alá eső termékkel összefüggésben látható módon bemutatják;

a)  amennyiben a terméket értékesítik, többek között az interneten, jól látható és feltűnő módon bemutatni a címkét a felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározottak szerint;

 

aa)  az aktuális címkéket a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott időpontot követő három hónapon belül az üzletekben és az interneten is lecserélik az új beosztású címkékre;

b)  amennyiben nem rendelkeznek címkével vagy új beosztású címkével:

b)  amennyiben nem rendelkeznek címkével vagy új beosztású címkével, a szállítótól címkét vagy új beosztású címkét kérnek;

i.  a szállítótól címkét vagy új beosztású címkét kérnek;

 

ii.  kinyomtatják a címkét a 8. cikknek megfelelően létrehozott termékadatbázisból, ha az adott termék esetében ilyen lehetőség rendelkezésre áll; vagy

 

iii.  kinyomtatják a címkét vagy az új beosztású címkét a szállító honlapjáról, ha az adott termék esetében van ilyen lehetőség;

 

c)  a vásárló számára hozzáférhetővé teszik a termékismertető adatlapot.

c)  kérésre a vásárló számára hozzáférhetővé teszik a termékismertető adatlapot, többek között nyomtatott formában is.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A szállítók és a kereskedők teljesítik az alábbi kötelezettségeket:

(3)  A szállítók és a kereskedők:

a)  egy adott termékmodell hirdetéseiben vagy műszaki promóciós anyagaiban utalást tesznek a termék energiahatékonysági osztályára a vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak megfelelően;

a)  egy adott termékmodell vizuális hirdetéseiben vagy műszaki promóciós anyagaiban utalást tesznek a termék energiahatékonysági osztályára a vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak megfelelően;

b)  együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal és saját kezdeményezésükre vagy a piacfelügyeleti hatóságok kérésére azonnali intézkedéseket hoznak az e rendeletben és az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott követelmények nem teljesítésével kapcsolatos, felelősségi körükbe tartozó bármilyen jogsértés orvoslására;

b)  együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal és azonnali intézkedéseket hoznak a nem teljesítéssel kapcsolatos bármilyen jogsértés orvoslására az 5. cikk szerint;

c)  az e rendelet hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatban nem bocsátanak rendelkezésre vagy mutatnak be az e rendelet és a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok követelményeinek meg nem felelő egyéb címkét, jelzést, szimbólumot vagy feliratot, ha ez félrevezetheti vagy megtévesztheti a vásárlókat a használat közbeni energia- vagy egyéb erőforrás-fogyasztás tekintetében;

c)  az e rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében tartózkodnak attól, hogy félrevezető, megtévesztő vagy utánzatot megtestesítő címkéket, jelzéseket, szimbólumokat vagy feliratokat használjanak a használat közbeni energia- vagy egyéb erőforrás-fogyasztás tekintetében;

d)  az e rendelet hatálya alá nem tartozó termékek tekintetében nem bocsátanak rendelkezésre vagy mutatnak be olyan címkéket, amelyek az e rendeletben meghatározott címkék utánzatai.

d)  az e rendelet hatálya alá nem tartozó termékek tekintetében nem bocsátanak rendelkezésre vagy mutatnak be olyan címkéket, amelyek az e rendeletben meghatározott címkék utánzatai.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az (1)–(3) bekezdésben a címkékre vonatkozóan meghatározott általános követelmények egyaránt alkalmazandók a meglévő, az új és az új beosztású címkékre.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok nem tiltják meg, nem korlátozzák és nem akadályozzák az e rendeletnek és az e rendelet alapján elfogadott, vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak megfelelő, energiával kapcsolatos termékek forgalomba hozatalát vagy használatbavételét saját területükön.

(1)  A tagállamok nem akadályozhatják a területükön olyan termékek forgalomba hozását vagy üzembe helyezését, amelyek ezen rendeletnek megfelelnek.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy a szállítók és a kereskedők teljesítsék e rendeletben és a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban előírt kötelezettségeket és követelményeket.

(2)  A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy a szállítók és a kereskedők teljesítsék e rendeletben előírt kötelezettségeket és követelményeket.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a tagállamok ösztönzőket nyújtanak valamely, e rendelet hatálya alá tartozó és egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott, energiával kapcsolatos termék tekintetében, az ösztönzőknek az alkalmazandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott legmagasabb energiahatékonysági osztály elérésére kell irányulniuk.

(3)  Ha a tagállamok ösztönzőket nyújtanak valamely, e rendelet hatálya alá tartozó és egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott termék tekintetében, ezeknek az ösztönzőknek az alkalmazandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott két legmagasabb, termékeket tartalmazó energiahatékonysági osztály elérésére kell irányulniuk.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok – adott esetben a kereskedőkkel együttműködésben – gondoskodnak arról, hogy a címkék, köztük az új beosztású címkék, és a termékismertető adatlapok bevezetését oktatási és promóciós tájékoztató kampányok kísérjék, amelyek célja az energiahatékonyság és a vásárlók általi felelősségteljesebb energiafelhasználás előmozdítása.

(4)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a címkék bevezetésére és újrabeosztására az energiahatékonyságot jelölő címkézésről szóló oktatási és promóciós tájékoztató kampányokkal együtt kerüljön sor.

 

A Bizottság koordinálja ezeket a kampányokat, támogatva a szállítók és a kereskedők közötti szoros együttműködést és a bevált gyakorlatok cseréjét.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok megállapítják e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra és végrehajtási mechanizmusokra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok ezekről a rendelkezésekről az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjáig tájékoztatják a Bizottságot, és a szóban forgó rendelkezések minden későbbi módosítását is haladéktalanul bejelentik.

(5)  A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra és végrehajtási mechanizmusokra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük, és arányosaknak kell lenniük a megfelelés hiányából adódó gazdasági előnyökkel. A tagállamok ezekről a rendelkezésekről az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjáig tájékoztatják a Bizottságot, és a szóban forgó rendelkezések minden későbbi módosítását is haladéktalanul bejelentik.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság támogatja a piacfelügyeletért vagy a külső határokon történő ellenőrzésekért felelős nemzeti hatóságok közötti, illetve az említett hatóságok és a Bizottság közötti együttműködést és információcserét a termékek energiahatékonyságot jelölő címkézésének piacfelügyelete terén.

(2)  A Bizottság ösztönzi és koordinálja a piacfelügyeletért vagy az ilyen termékek uniós piacon való forgalomba hozataláért felelős nemzeti hatóságok közötti, illetve az e hatóságok és a Bizottság közötti együttműködést és információcserét az e rendelet hatálya alá tartozó termékek energiahatékonyságot jelölő címkézésének piacfelügyelete terén, a környezettudatos tervezéssel és az energiacímkézéssel kapcsolatos közigazgatási együttműködési szakértői csoport (ADCO) megerősítése révén.

 

Az ilyen információcseréket akkor is el kell végezni, amikor a vizsgálati eredmények azt jelzik, hogy a gyártó megfelel a vonatkozó jogszabálynak.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  2018. január 1-jéig a tagállamok e rendelet követelményeinek betartása érdekében piacfelügyeleti tervet hoznak létre és hajtanak végre. A tagállamok legalább háromévente felülvizsgálják a piacfelügyeleti terveiket.

 

2020. január 1-jéig és azt követően a tagállamok éves rendszerességgel piacfelügyeleti jelentést készítenek, amelyben értékelik az e rendelettel és a 2009/125/EK irányelvvel kapcsolatos megfelelési trendeket.

 

A tagállamok minden nemzeti piacfelügyeleti hatóság számára kötelezővé teszik a piacfelügyeleti információs és kommunikációs rendszer (ICSMS) használatát.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A nemzeti piacfelügyeleti hatóságok fizikai termékvizsgálatokat folytatnak, amelyek az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban előírtak szerint legalább egy termékcsoportra kiterjednek.

 

A piacfelügyeleti hatóságok a 8. cikk értelmében létrehozott termékadatbázis megfeleléssel kapcsolatos felületén keresztül tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot a tervezett és elvégzett fizikai termékvizsgálatokról.

 

Ennek során a 9. cikk értelmében megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárásokat alkalmaznak, amelyek a használat valós körülményeit hivatottak szimulálni, és kizárják a vizsgálati eredmények szándékos vagy nem szándékos manipulálását vagy módosítását.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  A piacfelügyeleti hatóságok a rendelet megszegése esetén jogosultak megtéríttetni a fizikai termékvizsgálat költségeit a szállítóval.

 

A Bizottság – közvetlenül vagy harmadik félen keresztül – függetlenül ellenőrizheti a megfelelőséget.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha egy tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy valamely, e rendelet hatálya alá tartozó, energiával kapcsolatos termék kockázatot jelent a közérdek védelmének e rendelet hatálya alá tartozó szempontjai tekintetében, értékelést kell végezniük az érintett, energiával kapcsolatos termékek vonatkozásában, mégpedig az e rendeletben és az e rendelet alapján elfogadott, vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusaiban meghatározott valamennyi követelmény tekintetében. A szállító ezzel összefüggésben szükség szerint együttműködhet a piacfelügyeleti hatóságokkal.

(1)  Ha egy tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy valamely, e rendelet hatálya alá tartozó termék kockázatot jelent a közérdek védelmének e rendelet hatálya alá tartozó szempontjai tekintetében, haladéktalanul tájékoztatniuk kell a Bizottságot és értékelést kell végezniük az érintett termékmodellek vonatkozásában, mégpedig az e rendeletben és az e rendelet alapján elfogadott, vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott valamennyi követelmény tekintetében, továbbá fel kell mérniük, hogy tanácsos-e kiterjeszteni az értékelést más termékcsaládokra is. A szállító szükség szerint együttműködhet a piacfelügyeleti hatóságokkal.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy valamely energiával kapcsolatos termék nem felel meg az e rendeletben és az e rendelet alapján elfogadott, vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított követelményeknek, haladéktalanul felszólítják a szállítót az ahhoz szükséges kiigazító intézkedés megtételére, hogy az energiával kapcsolatos termék megfeleljen az említett követelményeknek, vagy – az előírásuktól függően – kivonják az energiával kapcsolatos terméket a forgalomból vagy visszahívják a terméket a kockázat jellegével arányos ésszerű időn belül. Az e bekezdésben említett intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

(2)  Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy valamely termékmodell nem felel meg az e rendeletben megállapított követelményeknek, felszólítják a szállítót az ahhoz szükséges kiigazító intézkedés megtételére, hogy a termékmodell haladéktalanul megfeleljen az említett követelményeknek, és előírhatják a termékmodell forgalomból való kivonását vagy a már használatba vett egységek visszahívását a kockázat jellegével arányos ésszerű időn belül, kiterjesztve ezeket az intézkedéseket a piacon fellelhető egyenértékű modellekre is. Az e bekezdésben említett intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg, hogy a megfelelés hiánya nem korlátozódik az ország területére, akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felszólították a szállítót.

(3)  A piacfelügyeleti hatóságok az ICSMS-en keresztül tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és bármely olyan intézkedésekről, amelyek meghozatalára a (2) bekezdés értelmében felszólították a szállítót.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A szállító gondoskodik minden megfelelő kiigazító intézkedés meghozataláról az uniós piacon általa forgalmazott, valamennyi szóban forgó, energiával kapcsolatos termék tekintetében.

(4)  A szállító gondoskodik a (2) bekezdés értelmében előírt korlátozó intézkedések meghozataláról az uniós piacon általa forgalmazott, valamennyi szóban forgó termékmodell tekintetében.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben a szállító nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a (2) bekezdésben említett időszakon belül, a piacfelügyeleti hatóságok meghozzák az összes megfelelő átmeneti intézkedést az energiával kapcsolatos termék nemzeti piacon történő forgalmazásának megtiltására vagy korlátozására, illetve a forgalomból való kivonására vagy visszahívására. A piacfelügyeleti hatóságok ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(5)  Amennyiben a szállító nem hajtja végre a kiigazító intézkedéseket a (2) bekezdésben említett időszakon belül, a piacfelügyeleti hatóságok meghozzák az összes megfelelő átmeneti intézkedést a termékmodell nemzeti piacon történő forgalmazásának megtiltására vagy korlátozására, illetve a forgalomból való kivonására vagy visszahívására. A piacfelügyeleti hatóságok azonnal értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot ezekről az intézkedésekről, és feltöltik az információt a 8. cikk értelmében létrehozott termékadatbázis megfeleléssel kapcsolatos felületére.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás során meg kell adni az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő, energiával kapcsolatos termék azonosításához szükséges adatokat, az energiával kapcsolatos termék származási helyét, a megfelelés állítólagos hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint a szállító által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóságoknak meg kell adniuk különösen, hogy az energiával kapcsolatos termék a közérdek védelmének e rendelet hatálya alá tartozó szempontjaival kapcsolatos követelményeinek be nem tartása miatt, vagy a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 9. cikkben említett harmonizált szabványok hiányosságai miatt nem felel meg az előírt követelményeknek.

(6)  Az (5) bekezdés szerinti értesítés során meg kell adni az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő termék azonosításához szükséges adatokat, származási helyét, a megfelelés állítólagos hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint a szállító vagy a kereskedő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóságoknak mindenekelőtt jelezniük kell, hogy a termékmodell a közérdek védelmének e rendelet hatálya alá tartozó szempontjaival kapcsolatos követelmények be nem tartása miatt, vagy a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 9. cikkben említett harmonizált szabványok hiányosságai miatt nem felel meg az előírt követelményeknek. Ebben az esetben a Bizottság az 1025/2012/EU rendelet 11. cikkében előírt eljárást alkalmazza.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az eljárást kezdeményező tagállamtól eltérő tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az elfogadott intézkedésekről és azokról a kiegészítő információkról, amelyek az előírásoknak az energiával kapcsolatos termék tekintetében történő megsértéséről a rendelkezésükre állnak, valamint – amennyiben nem értenek egyet a bejelentett nemzeti intézkedéssel – a kifogásaikról.

(7)  Az eljárást kezdeményező tagállamtól eltérő tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az elfogadott intézkedésekről és azokról a kiegészítő információkról, amelyek az előírásoknak a termékmodell tekintetében történő megsértéséről a rendelkezésükre állnak, valamint – amennyiben nem értenek egyet a bejelentett nemzeti intézkedéssel – a kifogásaikról.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Amennyiben az egyik tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel szemben az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított 60 napon belül sem valamely tagállam, sem a Bizottság nem emel kifogást, az intézkedés megalapozottnak tekintendő.

(8)  Amennyiben az egyik tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel szemben az (5) bekezdés szerinti értesítéstől számított 4 héten napon belül sem valamely tagállam, sem a Bizottság nem emel kifogást, az intézkedés megalapozottnak tekintendő.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A tagállamok gondoskodnak az energiával kapcsolatos termékkel kapcsolatban a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, így például az energiával kapcsolatos termék piacaikról való kivonásáról.

(9)  A tagállamok gondoskodnak az érintett termékmodellel kapcsolatban a saját nemzeti helyzetükkel arányban álló, párhuzamos korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, és erről tájékoztatják a Bizottságot.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Amennyiben a (4) és (5) bekezdésben rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam valamely intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és a szállítóval, és értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határoz arról, hogy a nemzeti intézkedés megalapozott-e.

(10)  Amennyiben a (4) és (5) bekezdésben rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam valamely intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy ilyen nemzeti intézkedés ellentétes az uniós joggal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és a szállítóval és értékeli a nemzeti intézkedést, amelynek alapján határoz arról, hogy a nemzeti intézkedés megalapozott-e, és megfelelő alternatív intézkedésről is határozhat.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat és szállítót határozatáról, amelynek az összes tagállam a címzettje.

(11)  A Bizottság haladéktalanul értesíti a tagállamokat és az érintett szállítót határozatáról, amelynek az összes tagállam a címzettje.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Amennyiben megállapítást nyert, hogy a nemzeti intézkedés indokolt, valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a nem megfelelő, energiával kapcsolatos terméket saját piacán kivonja a forgalomból, és erről tájékoztatja a Bizottságot. Ha a nemzeti intézkedést megalapozatlannak ítélik, az érintett tagállam visszavonja az intézkedést.

(12)  Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik meg, valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő termékmodellt kivonják a nemzeti piacaikról, és erről tájékoztatja a Bizottságot. Ha a nemzeti intézkedést megalapozatlannak ítélik, az érintett tagállam visszavonja az intézkedést.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Amennyiben a nemzeti intézkedés megalapozottnak minősül, és a termék meg nem felelése a (6) bekezdésben említett harmonizált szabványok hiányosságainak eredménye, akkor a Bizottság az 1025/2012/EU rendelet 11. cikkében előírt eljárást alkalmazza.

(13)  Amennyiben egy nemzeti intézkedés megalapozottnak minősül, és a termékmodell meg nem felelése a 6. cikk (6) bekezdésében említett harmonizált szabványok hiányosságainak következménye, akkor a Bizottság az 1025/2012/EU rendelet 11. cikkében előírt eljárást alkalmazza.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – cím és 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Címkék és új beosztás

A címkék bevezetésére és újrabeosztására irányuló eljárás

(1)  A Bizottság a 12. és 13. cikknek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén bevezethet címkéket vagy új beosztást határozhat meg a meglévő címkék tekintetében.

(1)  A Bizottság a 13. cikkel összhangban felhatalmazást kap arra, hogy címkék bevezetésével vagy újrabeosztásával felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítésére.

 

A 2010/30/EU irányelv 10. cikkének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén a 2017. január 1-je előtt bevezetett címkék az e rendelet értelmében vett címkéknek tekintendők.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben egy adott termékcsoport esetében a D, E, F vagy G energiaosztályba tartozó modellek egy, a 2009/125/EK irányelv alapján elfogadott végrehajtási intézkedés miatt már nem hozhatók forgalomba, az osztályt vagy osztályokat nem kell feltüntetni a címkén.

(2)  Az A-tól G-ig terjedő skála homogenitásának biztosítása érdekében a Bizottság – az (1) bekezdésnek megfelelően és a (4) bekezdés előírásait követve – a rendelet hatálybalépését követő 5 éven belül új beosztású címkéket vezet be a meglévő termékcsoportok számára.

 

A 811/2013/EU1a és a 812/2013/EU1b felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletek hatálya alá tartozó termékcsoportokat az e rendelet hatálybalépése után 6 évvel vizsgálják felül új beosztással való ellátásuk céljából.

 

Az 1059/2010/EU1c, az 1060/2010/EU1d, az 1061/2010/EU1e, az 1062/2010/EU1f és a 874/2012/EU1g, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletek hatálya alá tartozó termékcsoportok esetében az előkészítő tanulmányok véglegesítését követően a Bizottság a rendelet hatálybalépésétől számított 21 hónapon belül új beosztással ellátott címkéket vezet be.

 

__________________

 

1a A Bizottság 2013. február 18-i 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 239., 2013.9.6., 1. o.).

 

1b A Bizottság 2013. február 18-i 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 239., 2013.9.6., 83. o.).

 

1c A Bizottság 2010. szeptember 28-i 1059/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2010.11.30., 1. o.).

 

1d A Bizottság 2010. szeptember 28-i 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőkészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2010.11.30., 17. o.).

 

1e A Bizottság 2010. szeptember 28-i 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2010.11.30., 47. o.).

 

1f A Bizottság 2010. szeptember 28-i 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a televíziókészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló (HL L 314., 2010.11.30., 64. o.).

 

1g A Bizottság 2012. július 12-i 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a lámpák és a lámpatestek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 258., 2012.9.26., 1. o.).

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság gondoskodik arról, hogy egy címke bevezetésekor vagy új beosztással való ellátásakor a követelményeket úgy határozzák meg, hogy a címke bevezetése idején várhatóan egy termék se sorolódjon az A vagy B kategóriába, illetve hogy a modellek többsége a becslések szerint legkorábban tíz év múlva legyen az említett osztályokba sorolható.

(3)  A Bizottság gondoskodik arról, hogy az új címkék minden későbbi bevezetését vagy a (2) bekezdésben említett átsorolását abban az esetben kezdeményezzék, ha a szóban forgó termékcsoportot érintő technológiai fejlődés következtében az összes alábbi feltétel teljesül: 

 

a)   az uniós piacon értékesített termékek legalább 25%-a a legfelső A energiahatékonysági osztályba tartozik; vagy

 

b)   az uniós piacon értékesített termékek legalább 50%-a a két legfelső – A és B – energiahatékonysági osztályba tartozik;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A termékcsoport 11. cikk szerinti munkaprogramba való felvételével a Bizottság biztosítja, hogy:

 

a)   a (3) bekezdésben megállapított feltételek teljesülését követő 18 hónapon belül elkészül az újrabeosztással kapcsolatos előkészítő tanulmány;

 

b)   a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 13. cikk szerinti felülvizsgálatán és hatálybalépésén keresztül a (3) bekezdésben megállapított feltételek teljesülését követő 18 hónapon belül elvégzik az újrabeosztást.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A címkék időről időre új beosztással láthatók el.

(4)  A Bizottság meghatározza az új vagy új beosztású címkékre vonatkozó követelményeket és arra törekszik, hogy az legalább tíz évig érvényes legyen.

 

A Bizottság ezért gondoskodik arról, hogy hogy egy címke bevezetésekor vagy új beosztással való ellátásakor várhatóan egy termék se sorolódjon az A kategóriába a címke bevezetésének időpontjában.

 

Azon termékek esetében, ahol a (3a) bekezdés a) pontjában említett előkészítő tanulmány szerint a technológia várhatóan gyorsan fog fejlődni, a címke bevezetésének időpontjában egy terméket sem szabad az A és B energiaosztályba sorolni.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amikor egy címkét új beosztással látnak el:

(5)  Amennyiben egy adott termékcsoport esetében az F vagy G energiaosztályba tartozó modellek egy, a 2009/125/EK irányelv alapján elfogadott, környezettudatos tervezésről szóló végrehajtási intézkedés miatt már nem hozhatók forgalomba, a szóban forgó osztályt vagy osztályokat nem kell – a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározottak szerint – szürke árnyalattal jelölni. A címke sötétzöld színtől piros színig terjedő hagyományos skáláját meg kell őrizni a fennmaradó magasabb osztályok számára. A változások csak a forgalomba hozott új termékek egységeire vonatkoznak.

a)  a szállítók a b) pontban meghatározott időpontot megelőző hat hónapig a kereskedők rendelkezésére bocsátják mind az aktuális, mind az új beosztású címkét;

 

b)  a szállítók a – többek között az interneten – megvételre kínált termékeken az aktuális címkéket lecserélik az új beosztású címkékre a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusban e célra meghatározott időpontot követő egy héten belül. Az említett időpont előtt a szállítók nem mutathatják be az új beosztású címkét.

 

 

A szállítók akkor értékesíthetnek címke vagy új beosztással ellátott címke nélküli energiával kapcsolatos termékeket, ha az adott termék esetében soha nem készült (új beosztású) címke, és e termék szállítója már nem folytat piaci tevékenységet.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 2010/30/EU irányelv 10. cikkének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt bevezetett címkék az e rendelet értelmében vett címkéknek tekintendők. A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő öt éven belül felülvizsgálja az említett címkéket új beosztással való ellátásuk szempontjából.

törölve

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Termékadatbázis

Termékadatbázis

A Bizottság termékadatbázist hoz létre és tart fenn, amely magában foglalja az I. mellékletben megadott információkat. Ezeket az I. melléklet 1. pontjában felsorolt információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(1)   A Bizottság termékadatbázist hoz létre és tart fenn, amely két különböző felületből áll: a nyilvános felületből és a megfeleléssel kapcsolatos felületből.

 

A nyilvános felület tartalmazza az I. melléklet 1. pontjában megadott információkat, az I. melléklet 3. pontjában meghatározott működési követelmények tiszteletben tartása mellett.

 

A megfeleléssel kapcsolatos felület tartalmazza az I. melléklet 2. pontjában megadott információkat, az I. melléklet 4. pontjában meghatározott működési követelmények tiszteletben tartása mellett.

 

(2)   Információk termékadatbázisba való bevitelekor a szállítók hozzáférési és szerkesztési jogokkal rendelkeznek. A változásokat dátummal kell ellátni és egyértelműen láthatóvá kell tenni a piacfelügyeleti hatóságok számára.

 

A megfeleléssel kapcsolatos felületen szereplő adatokat kizárólag e rendelet és az ez alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok betartásához köthető célokra használják, nem rendeltetésszerű felhasználásuk pedig tilos.

 

A szállítók az I. melléklet 2a. pontjában a szállítók által végzett vizsgálatokra vonatkozó rendelkezések szerint a szervereiken tárolhatják a 3. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti műszaki dokumentációt, vizsgálati jelentéseket vagy hasonló megfelelőségértékelési dokumentációkat, amelyek csak a piacfelügyeleti hatóságok és a Bizottság számára hozzáférhetők.

 

Az adatbázis létrehozásakor olyan kritériumokat kell figyelembe venni, hogy az minél kevesebb adminisztratív terhet jelentsen a szállítók és az adatbázis más felhasználói számára, valamint felhasználóbarát és költséghatékony legyen.

 

A termékadatbázis nem váltja fel, illetve nem módosítja a piacfelügyeleti hatóságok feladatait.

 

(3)   A Bizottság a piacfelügyeleti hatóságok és a szállítók támogatásával különleges figyelmet szentel a nyilvános és a megfeleléssel kapcsolatos felület teljes megvalósításáig tartó átmeneti folyamatnak.

 

(4)   A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a termékadatbázis létrehozására vonatkozó operatív részletek kidolgozásával kiegészítve e rendeletet a 13. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben egy termék megfelelőségértékelése során ilyen harmonizált szabványokat alkalmaznak, a termék úgy tekintendő, mint amely megfelel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus vonatkozó mérési és számítási követelményeinek.

(2)   Amennyiben egy termék megfelelőségértékelése során ilyen harmonizált szabványokat alkalmaznak, a termékmodell úgy tekintendő, mint amely megfelel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus vonatkozó mérési és számítási követelményeinek.

 

(2a)   A harmonizált szabványok célja, hogy – amennyire csak lehetséges – a használat valós körülményeit szimulálják, a szabványos vizsgálati módszereket követve és a termékcsoporton belüli összehasonlíthatóság sérelme nélkül.

 

(2b)   A harmonizált szabványok mérési és számítási módszerei megbízhatóak, pontosak és megismételhetők, valamint összhangban vannak a 3. cikk (1a) bekezdésében foglalt követelményekkel.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységének folytatása során a Bizottság valamennyi felhatalmazáson alapuló jogi aktus esetében biztosítja a tagállamok és az adott termékcsoport tekintetében érdekelt felek – például az ipar, a kkv-k, a kézműipar, a szakszervezetek, a kereskedők, a kiskereskedők, az importőrök, a környezetvédő csoportok és fogyasztói szervezetek – képviselőinek arányos részvételét. E célból a Bizottság konzultációs fórumot hív életre, amelyben az említett felek találkoznak egymással. A konzultációs fórum kombinálható a 2009/125/EK irányelv 18. cikke szerinti konzultációs fórummal.

(1)   Az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységének folytatása során a 7. cikk értelmében címkék bevezetése vagy új beosztása, valamint a 8. cikk értelmében adatbázis létrehozása érdekében a Bizottság biztosítja a tagállamok, köztük a piacfelügyeleti hatóságok, és az adott termékcsoport tekintetében érdekelt felek – például az ipar, a kkv-k, a kézműipar, a szakszervezetek, a kereskedők, a kiskereskedők, az importőrök, a környezetvédő csoportok és fogyasztói szervezetek – képviselőinek arányos részvételét, valamint az Európai Parlament szerepvállalását.

 

(2)   A Bizottság konzultációs fórumot hív életre, amelyben az (1) bekezdésben felsorolt felek e célból találkoznak egymással. E konzultációs fórum részben vagy egészében megegyezhet a 2009/125/EK irányelv 18. cikke szerinti konzultációs fórummal. A konzultációs fórum üléseinek jegyzőkönyvét a 8. cikk alapján létrehozott adatbázis nyilvános felületén közzéteszik.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Szükséges esetben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság fogyasztók bevonásával megvizsgálja a meghatározott termékcsoportokra vonatkozó címkék megjelenését és tartalmát annak biztosítására, hogy a címkék világosan érthetők legyenek.

(3)   Szükséges esetben az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság az uniós fogyasztók képviseleti csoportjainak bevonásával megvizsgálja a meghatározott termékcsoportokra vonatkozó címkék megjelenését és tartalmát annak biztosítására, hogy a címkék világosan érthetők legyenek.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Miután egyeztetett a 10. cikkben említett konzultációs fórummal, a Bizottság kidolgoz egy munkatervet, amelyet nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. A munkaterv tájékoztató jellegű listát tartalmaz azokról a termékcsoportokról, amelyek tekintetében a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását prioritásként kell kezelni. A munkatervben terveket kell meghatározni a termékek vagy termékcsoportok címkéinek felülvizsgálatára és újrabeosztására vonatkozóan is. A Bizottság a konzultációs fórummal folytatott egyeztetést követően időről időre módosíthatja a munkatervet. A munkaterv kombinálható a 2009/125/EK irányelv 16. cikkében előírt munkatervvel.

(1)   Miután egyeztetett a 10. cikkben említett konzultációs fórummal, a Bizottság a 13. cikknek megfelelően a rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy hosszú távú munkatervet dolgozzon ki, amelyet többek között a 8. cikk értelmében létrehozott adatbázis nyilvános felületén is nyilvánosan hozzáférhetővé tesz.

 

(2)   A Bizottság olyan részekre osztva szervezi meg a munkatervet, amelyek tartalmazzák az energiahatékonysági címkék új termékcsoportokban való bevezetése, valamint a termékcsoportok címkéinek újrabeosztása terén követett prioritásokat.

 

A Bizottság biztosítja a munkatervhez szükséges forrásokat és a terv koherenciáját.

 

E munkaterv kombinálható a 2009/125/EK irányelv 16. cikkében a környezetbarát tervezéssel kapcsolatban előírt munkatervvel.

 

A Bizottság a konzultációs fórummal való egyeztetést követően rendszeres időközönként aktualizálja a munkatervet. Az Európai Parlament és a Tanács évente tájékoztatást kap az elért haladásról, és hivatalosan is értesítést kap annak minden változásáról.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 13. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az energiával kapcsolatos termékek meghatározott csoportjainak (a továbbiakban: meghatározott termékcsoportok) címkéivel kapcsolatos részletes követelményekre vonatkozóan.

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a rendelet kiegészítése érdekében 13. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben meghatározza az energiával kapcsolatos termékek meghatározott csoportjainak (a továbbiakban: meghatározott termékcsoportok) címkéivel kapcsolatos részletes követelményeit.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak termékcsoportokat kell meghatározniuk, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

(2)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak termékcsoportokat kell meghatározniuk, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a)  a rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján és az uniós piacon forgalmazott mennyiségek ismeretében a termékcsoportoknak jelentős megtakarítási potenciállal kell rendelkezniük az energia- és – adott esetben – egyéb erőforrások tekintetében;

a)  az uniós piacon való aktuális elterjedtség alapján jelentős megtakarítási lehetőségek vannak az energia- és – adott esetben – egyéb erőforrások tekintetében;

b)  az egyenértékű funkciókkal rendelkező termékcsoportoknak jelentősen különbözniük kell egymástól a releváns teljesítményszintek tekintetében;

b)  a termékcsoporton belül az egyenértékű funkciókkal rendelkező modellek jelentősen eltérő energiahatékonysági szinttel rendelkeznek;

c)  nem mutatkozhat jelentős negatív hatás a termékcsoport megfizethetősége és az életciklus során felmerülő költségek tekintetében.

c)  a felhasználó szempontjából nincsenek jelentős negatív hatások a termék megfizethetősége, az életciklus során felmerülő költségei és használhatósága tekintetében;

 

ca)  a Bizottság figyelembe veszi a vonatkozó uniós jogszabályokat és önszabályozást – így például az önkéntes megállapodásokat –, amelyek várhatóan gyorsabban vagy kisebb költséggel valósítják meg a politikai célkitűzéseket, mint a kötelező előírások.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A meghatározott termékcsoportokra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak rögzíteniük kell különösen:

(3)  A meghatározott termékcsoportokra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak rögzíteniük kell különösen az érintett termékcsoport esetében:

a)  azenergiával kapcsolatos termék” 2. cikk 11. pontja szerinti fogalmába beletartozó, azon meghatározott termékcsoportok definiálását, amelyre a felhatalmazáson alapuló jogi aktus vonatkozik;

a)  az energiával kapcsolatos termékek definiálását, amelyre a felhatalmazáson alapuló jogi aktus vonatkozik;

b)  a címkének az energiafogyasztást jelölő A-tól G-ig terjedő beosztást is magában foglaló megjelenését és tartalmát úgy, hogy a címkének lehetőség szerint egységes megjelenési jellemzőkkel kell rendelkeznie az összes termékcsoportok tekintetében, és minden esetben egyértelműnek és olvashatónak kell lennie;

b)  a címke megjelenését, méreteit és tartalmát, amelynek minden esetben egyértelműnek és olvashatónak kell lennie, figyelembe véve a látássérült fogyasztók szükségleteit, és a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktussal meghatározott alábbi információkat kell feltűnő helyen feltüntetnie:

 

i.   az érintett termékmodell energiahatékonysági osztályát jelölő, A-tól G-ig terjedő beosztást, úgy, hogy a címke lehetőség szerint egységes megjelenési jellemzőkkel rendelkezzen az összes termékcsoportok tekintetében;

 

ii.   a kWh/évben vagy egy releváns időtartam szerinti lebontásban megadott abszolút energiafogyasztást;

c)  adott esetben más források és az energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó kiegészítő információk használatát; ilyenkor a címkén hangsúlyozni kell a termék energiahatékonyságát;

c)  adott esetben más források és az energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó kiegészítő információk használatát; ilyenkor a címkén hangsúlyozni kell a termék energiahatékonyságát;

d)  azokat a helyeket, ahol a címkének meg kell jelennie többek között a címke termékre rögzítése, csomagolásra nyomtatása, elektronikus formában való vagy online elérhetővé tétele során;

d)  azokat a helyeket, ahol a címkének meg kell jelennie többek között a címke termékre rögzítése – olyan helyen, ahol a termékben nem tesz kárt –, csomagolásra nyomtatása, elektronikus formában való vagy online elérhetővé tétele során;

e)  adott esetben a címkézéshez használandó elektronikus eszközöket;

e)  adott esetben a címkézéshez használandó elektronikus eszközöket;

f)  távértékesítés esetén a címke és a műszaki adatok rendelkezésre bocsátásának módját;

f)  távértékesítés esetén a címke és a műszaki adatok rendelkezésre bocsátásának módját;

g)  a tartalmat és adott esetben formátumot, illetve a műszaki dokumentációra és termékismertető adatlapra vonatkozó egyéb részleteket;

g)  az előírt tartalmakat és adott esetben formátumot, illetve a termékismertető adatlapra és a műszaki dokumentációra vonatkozó egyéb részleteket;

h)  azt, hogy a követelményeknek való megfelelés vizsgálatakor csak a jogi aktus(ok)ban meghatározott ellenőrzési tűrések legyenek alkalmazandók;

h)  azt, hogy a követelményeknek való megfelelés vizsgálatakor csak a jogi aktus(ok)ban meghatározott ellenőrzési tűrések legyenek alkalmazandók;

i.  a szállítók és kereskedők termékadatbázissal kapcsolatos kötelezettségeit;

i.  a szállítók és kereskedők termékadatbázissal kapcsolatos kötelezettségeit;

j)  a hirdetésekben és műszaki promóciós anyagokban feltüntethető energiahatékonysági osztály pontos megjelölését, ideértve a jelölés olvashatóságára és láthatóságára vonatkozó előírásokat;

j)  adott esetben a hirdetésekben és műszaki promóciós anyagokban feltüntethető energiahatékonysági osztály pontos megjelölését, ideértve a jelölés olvashatóságára és láthatóságára vonatkozó előírásokat;

k)  a címkén és a termékismertető adatlapon szereplő adatok meghatározásához szükséges megfelelőségértékelési eljárásokat, valamint mérési és számítási módszereket;

k)  a 9. cikk értelmében a címkén és a termékismertető adatlapon szereplő adatok meghatározásához szükséges megfelelőségértékelési eljárásokat, valamint mérési és számítási módszereket, beleértve az energiahatékonysági mutatót (EEI) vagy azzal egyenértékű paramétert, valamint az energiaosztály megállapítására használt A-G lépcsőket;

l)  azt, hogy nagyobb készülékek esetében előírás-e a magasabb szintű energiahatékonyság annak érdekében, hogy egy adott energiahatékonysági osztályba sorolhatók legyenek;

 

m)  a címkén lévő minden olyan kiegészítő hivatkozás formáját, amely a vásárlók számára lehetővé teszi a termék teljesítményével kapcsolatos, a termékismertetőn megadott részletesebb információkhoz való elektronikus úton történő hozzáférést;

l)  a címkén lévő minden olyan kiegészítő hivatkozás formáját, amely a vásárlók számára lehetővé teszi a termék teljesítményével kapcsolatos, a termékismertetőn megadott részletesebb információkhoz való elektronikus úton történő hozzáférést;

n)  azt, hogy az intelligens fogyasztásmérőkön vagy a termék interaktív kijelzőjén fel kell-e tüntetni a termék használat közbeni energiafogyasztását jelző energiaosztályt, és ha igen, miként ;

m)  azt, hogy az intelligens fogyasztásmérőkön vagy a termék interaktív kijelzőjén fel kell-e tüntetni a termék használat közbeni energiafogyasztását jelző energiaosztályt, és ha igen, miként ;

o)  a felhatalmazáson alapuló jogi aktus értékelésének és esetleges felülvizsgálatának időpontját.

n)  a felhatalmazáson alapuló jogi aktus értékelésének és esetleges felülvizsgálatának időpontját;

Ami a címkének az első albekezdés b) pontjában említett tartalmát illeti, az osztályozás A–G fokozatainak a vásárlók szempontjából jelentős energia- és költségmegtakarítást kell tükröznie.

 

Ami az első albekezdés m) pontjában említett hivatkozások formáját illeti, a hivatkozások lehetnek weblapcímek, QR-kódok, online címkék linkjei vagy más egyéb fogyasztóközpontú eszközök.

Ami az első albekezdés l) pontjában említett hivatkozások formáját illeti, a hivatkozások lehetnek weblapcímek, dinamikus QR-kódok, online címkék linkjei vagy más egyéb fogyasztóközpontú eszközök, amelyek a 8. cikk értelmében létrehozott adatbázis nyilvános felületéhez kapcsolódnak.

A címke bevezetése egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya alá tartozó termék esetében nem gyakorolhat jelentős negatív hatást a termék használhatóságára a felhasználó szempontjából.

Az első albekezdés g) pontjában említett termékismertető adatlap közvetlen kapcsolatot biztosít a 8. cikk értelmében létrehozott adatbázis nyilvános felületéhez, amely az adott termékmodellt forgalomba hozott nemzeti piacok valamennyi uniós hivatalos nyelvén elérhető.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 13. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a termékadatbázissal kapcsolatos operatív részleteket érintően, köztük a szállítók és kereskedők bármely kötelezettségére vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében a termékadatbázis létrehozására vonatkozó operatív részletek kidolgozásával, köztük a szállítók és kereskedők bármely kötelezettségére vonatkozóan.

 

A bizalmas információk és a műszaki dokumentáció megfelelő védelmének biztosítása érdekében e felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megadják, hogy mely információkat kell feltölteni a termékadatbázisba, és mely információkat kell rendelkezésre bocsátani a nemzeti hatóságok és a Bizottság kérésére.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság az e rendeletet kiegészítő és a környezetbarát tervezésről szóló 2009/125/EK irányelvet továbbfejlesztő valamennyi felhatalmazáson alapuló jogi aktusról naprakész nyilvántartást vezet, beleértve az összes harmonizált szabványra való teljes körű hivatkozásokat, amelyek a 9. cikknek megfelelően teljesítik a vonatkozó méréseket és kalkulációs módszereket, továbbá azokat nyilvánosan hozzáférhetővé teszik.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 7. és 12. cikkben említett felhatalmazása e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától határozatlan időre szól.

(2)  A Bizottság számára adott, a 7. cikkben, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 11. cikk (1) bekezdésében és a 12. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazás 2017. január 1-től kezdődően hat évre szól.

 

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a hatéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról.

 

Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. és 12. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az e rendeletben meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikkben, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 11. cikk (1) bekezdésében és a 12. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 7. és 12. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható.

(5)  A 7. cikk, a 8. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (1) bekezdése és a 12. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Legfeljebb nyolc évvel a hatálybalépést követően a Bizottság értékeli e rendelet alkalmazását és arról jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentésnek értékelést kell tartalmaznia arról, hogy a rendelet milyen eredményességgel teszi lehetővé a vásárlók számára hatékonyabb termékek választását, figyelembe véve a vállalkozásokra gyakorolt hatást is.

...-ig [hat évvel e rendelet hatálybalépését követően] a Bizottság értékeli e rendelet alkalmazását, és arról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E jelentésnek értékelést kell tartalmaznia arról, hogy a rendelet és az az alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok milyen eredményességgel teszik lehetővé a vásárlók számára energiahatékonyabb termékek választását, figyelembe véve olyan kritériumokat, amilyen a vállalkozásokra, az energiafogyasztásra, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, a piacfelügyeleti tevékenységekre, illetve az adatbázis létrehozásának és fenntartásának költségeire gyakorolt hatást is.

 

Az (1) bekezdés alapján lefolytatott értékelési gyakorlat egyértelműen felhasználja az 5. cikkben megállapított, a végrehajtásra és a piacfelügyeletre vonatkozó éves nyomonkövetési jelentéseket.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 3. cikk (1) bekezdésének d) pontját azonban 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 3. cikk (1) bekezdésének d) pontját azonban a 8. cikk értelmében létrehozott adatbázis nyilvános felületének teljes körű működésének megkezdésekor, de legkésőbb 2018. január 1-jétől alkalmazni kell.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – cím és I pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A termékadatbázisba bevezetendő adatok

A termékadatbázisba bevezetendő adatok és a működési követelmények

1.  Nyilvánosan elérhető termékadatok:

1.  Az adatbázis nyilvános felületén feltüntetendő információk:

a)  a gyártó vagy a szállító neve és védjegye;

a)  a szállító neve vagy védjegye, címe, kapcsolattartási adatai vagy egyéb jogi azonosítása;

 

aa)  a tagállam piacfelügyeleti hatóságainak kapcsolattartási adatai;

b)  a termékazonosító(k), ideértve valamennyi egyenértékű modell termékazonosítóját;

b)  a termékazonosító(k), ideértve valamennyi egyenértékű modell termékazonosítóját;

c)  a címke elektronikus formában;

c)  a címke elektronikus formában;

d)  a címkén feltüntetett osztály(ok) és más paraméterek;

d)  a címke energiahatékonysági osztálya(i) és más paraméterei;

t)  a termékismertető adatlap elektronikus formában.

e)  a termékismertető adatlap paraméterei elektronikus formában;

 

ea)  a 4. cikk (4) bekezdésében említett tagállami oktatási és tájékoztató kampányok;

 

eb)  a Bizottság 11. cikkben említett munkaterve;

 

ec)  a konzultációs fórum jegyzőkönyve;

 

ed)  a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és az alkalmazandó harmonizált szabványok jegyzéke;

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  Csak a tagállamok, a piacfelügyeleti hatóságok és a Bizottság számára elérhető megfelelési információk:

2.  Az adatbázis megfeleléssel kapcsolatos felületén feltüntetendő információk:

a)  az alkalmazandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott műszaki dokumentáció;

a)  vizsgálati jelentés vagy hasonló megfelelőségértékelési dokumentáció, amely alapján értékelhető a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusban szereplő valamennyi követelménynek való megfelelés, beleértve a vizsgálati módszereket és a méréssorozatokat is;

b)  vizsgálati jelentés vagy hasonló műszaki jellegű bizonyíték, amely alapján értékelhető az alkalmazandó felhatalmazáson alapuló jogi aktus szerinti valamennyi követelménynek való megfelelés;

b)  az e rendelettel kapcsolatos piacfelügyelet keretében elfogadott átmeneti intézkedések;

c)  a szállító neve és címe;

c)  a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentáció:

 

ca)  a tagállam piacfelügyeleti hatóságainak és a Bizottság kapcsolattartási adatai;

 

cb)  a tagállamok és a Bizottság által végzett megfelelőségi ellenőrzések eredménye, valamint adott esetben a piacfelügyeleti hatóságok által hozott, az 5. és 6. cikkben említett kiigazító és korlátozó intézkedések;

d)  a szállító képviselőjének kapcsolattartási adatai.

 

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A termékadatbázis nyilvános felületére vonatkozó működési követelmények:

 

a)   az egyes termékmodelleket a nyilvántartásban elkülönítve kell rögzíteni;

 

b)   a fogyasztók számára könnyen azonosíthatóvá teszi a legjobb energetikai osztályt az egyes termékkategóriák tekintetében, lehetővé téve számukra a modell sajátosságainak összehasonlítását és a legjobb energiahatékonysággal rendelkező termékek kiválasztását;

 

c)   egységes, megtekinthető és nyomtatható fájl formájában generálja az egyes termékek energiacímkéjét, valamint a teljes termékismertető adatlapot az Unió valamennyi hivatalos nyelvét lefedő nyelvi változatban;

 

d)   az információt géppel olvasható, rendezhető és kereshető formátumban teszik ingyenesen közzé, tiszteletben tartva a harmadik fél általi felhasználást lehetővé tevő nyílt szabványokat;

 

e)   a többszörös regisztráció automatikusan elkerülhető;

 

f)   létrehoznak és fenntartanak egy, a fogyasztókat segítő on-line ügyfélszolgálatot vagy kapcsolattartó pontot, amelyet a felület egyértelműen feltüntetnek.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b.  A termékadatbázis megfeleléssel kapcsolatos felületére vonatkozó működési követelmények:

 

a)   szigorú biztonsági szabályokat biztosítanak a bizalmas információk védelme érdekében;

 

b)   a hozzáférési jogokat a szükséges ismeret elvére alapozzák;

 

c)   hivatkozást tüntetnek fel a piacfelügyeleti információs és kommunikációs rendszerhez (ICSMS).

(1)

HL C 82., 2016.3.3., 6. o.


INDOKOLÁS

Bevezetés: A ház alapjai meginogtak – hogyan tovább?

Néhány hónappal ezelőtt az autóipar kibocsátással kapcsolatos ügye minden európai polgár életét megrengette. Az egyéb szempontok mellett a polgárok bizalma különösen nagy károkat szenvedett. Tágabb perspektívába helyezve ezt a súlyos csapást, most e bizalom visszaállításában kell segédkeznünk. A jelenlegi jogalkotási kezdeményezésre vonatkozó konkrét javaslatok jelenthetik az ezzel kapcsolatban megtett első lépést.

A címke létrehozása óta hozzásegítette a polgárokat ahhoz, hogy jobban megértsék a termékek környezetre gyakorolt hatását és életciklusát. A 2010/30/EK irányelv értékelése számos hiányosságra rávilágított; ha ezeket a hiányosságokat sikerül kezelni, az jelentős további energiamegtakarítást eredményezhet. A jelenlegi felülvizsgálat célja továbbá, hogy megkönnyítse a hamarosan bekövetkező IKT-fejlesztések, mint például a tárgyak internete és egyebek integrációját.

Az előadó egyetért a Bizottság célkitűzéseivel, többek között azzal, hogy a rendelet a legjobb jogi eszköz a tagállamok általi eltérő átültetések elkerülésére. Az előadó több egyensúlyi pont megteremtésére törekszik: a folytonosság biztosítása, ugyanakkor a fejlődés ösztönzése; a polgárok, az iparág és más érdekelt felek között; a megbízható pragmatizmus és az inspiráló ambíció között; a technológiai hangsúly és a társadalmi tudatosság között. Igenis létezik olyan előre vezető út, amely nem megy semmivel és senkivel szemben, hanem a jobb közös jövő felé vezet.

(1)  Tegyük rendbe a házunk táját(1): címkék és az azokkal kapcsolatos dokumentumok,valamint az újrabeosztás által jelentett kihívás

A módosító beavatkozások nagy mértékben tiszteletben tartják a 2010/30/EU irányelvvel kapcsolatban felhalmozódott tapasztalatot, amely most igazán értékesnek bizonyult. A fő erőfeszítést e tapasztalat megerősítése céljából kell megközelíteni, miközben célzott, költségtudatos módon rendbe tesszük a nemkívánatos változékonyságot. A 7. cikket négy különböző cikkre bontottuk fel. Az új címkék jövőbeli bevezetését két, egymást kiegészítő szemszög letisztult fogalmi kombinációjaként kell hivatalos formába önteni, egyrészt az eredmény (7., 7a. és 7b. cikk), másrészt a folyamat szempontjából (7c. cikk). A címkék állnak az egész rendelet középpontjában, és ezen nem is szabad változtatni. Ezzel egyidejűleg az eredeti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal foglalkozó 12. cikk struktúrája alaposan átrendeződött. Egyes, termékspecifikus felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban elismételt elemeket jobban lehet néhány eljárási felhatalmazáson alapuló jogi aktusban tárgyalni; ez a megközelítés megkönnyíti a naprakésszé tételt, jogalkotási erőforrásokat takarít meg, és a változékonyságot is ellenőrzés alatt tartja.

Újrabeosztás (7c. cikk) a legkényesebb kérdés; ezért ezzel kapcsolatban jól átgondolt, átfogó egyensúlyt kell teremteni. Szükség van az újrabeosztást kiváltó tényezőkre, hogy a folyamat objektív legyen; az ezt kiegészítő „konzultáció plusz döntés” rendszere tűnik a legjobb módszernek. E jelentés az energiaosztályoknak a piacon hozzáférhető termékmodellek általi betöltésének és a termékcsoport technológiai fejlődésének a kombinációját javasolja. A sürgős, egyértelmű előkészítő feladatokat a Bizottság kapja: a piacról és a technológiáról szóló átfogó tanulmány, az újrabeosztással kapcsolatos tevékenységekről szóló hároméves munkaterv, valamint a termékadatbázis aktiválása. Mindezen feladatokat odafigyelésen alapuló, továbbfejlesztett, több érdekelt féllel folytatott konzultációnak kell támogatnia, amelynek célja, hogy az összes érdekelt fél egyetértését biztosítsa.

Mivel a termékmodelleknek az újrabeosztást követően az A-G energiaosztályokban való megoszlása jelentős hatással lesz a piacra, rugalmas megközelítést tartunk fenn e folyamat irányítására, és három lehetőséget javasolunk „az újrabeosztási intenzitás” csökkentésére: C-G (legfelül két üres osztály), B-G (egy üres osztály) és A-G (nincs üres osztály). Ezek a beosztási minták a már említett kiváltó tényezőkhöz is kapcsolódnak. Ami a szállítók és kereskedők 3. cikkben egyértelműen felsorolt kötelezettségeinek teljesítését illeti, az előadó bízik a szállítók és kereskedők szakmai felelősségében.

A cél, hogy ésszerű időn belül (5 év) az A-G skálára térjünk át. Hangsúlyt helyezünk továbbá az információáramlásra és a tervezési eszközökre. Ezeknek együttesen kell alakítaniuk azt a tudásközpontú átmenetet, amely a közelmúltban felcímkézett termékcsoportokra és kis méretű termékekre vonatkozó, személyre szabott megoldásokat is tartalmazhat.

(2)  Tárjuk ki a házunk ajtaját: termékadatbázis, a változás valódi motorja

Ebben a polgárközpontú információs és kommunikációs rendszerben a Bizottság által javasolt termékadatbázis kulcsfontosságú. Nem lehetünk mi az egyetlen olyan jelentős piac, amelyben nincs központi kötelező termékregisztrációs rendszer és nyilvános adatbázis, amelyet az Amerikai Egyesült Államok, Kína, Ausztrália és mások már évekkel ezelőtt létrehoztak. A jól átgondolt adatbázis az igazi motorja annak a változásnak, amelyre az EU energetikai átmenetében főszerepet játszó polgárok felhatalmazásához van szükség. Az adatbázis megkönnyíti az információkhoz való hozzáférést, fokozza a piac alakulásának valós időben történő nyomon követésére (és a jogszabályok ennek megfelelő javítására) irányuló képességünket, és növeli „biztonsági mechanizmusaink” hatékonyságát. Olyan platformot biztosít, ahol a vásárló szempontjából releváns információk 100%-át feltöltik, frissítik és nyíltan hozzáférhetővé teszik, ez pedig jelentősen növeli a bizalmat.

Ennek megfelelően a 8. cikket és az I. mellékletet körültekintően felülvizsgáltuk annak érdekében, hogy:

•  biztosítsuk, hogy az energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó, a vásárló szempontjából releváns adatokat könnyen elérhető és használható formátumban töltik fel és rendszerezik;

•  lehetővé tegyük a szállítók számára, hogy az információs piacon kreatív módon versenyezzenek, és önként nyújtsanak tartalomban gazdag, innovatív tájékoztatást a fogyasztók számára;

•  ösztönözzük a vállalkozókat, hogy innovatív alkalmazásokat fejlesszenek ki, amellyel kiemelt értéket nyújtanak a polgáraink, iparágaink és társadalmunk számára;

•  a kapcsolódó uniós jogszabályok jövőbeli alakulására is felkészüljünk;

•  jobb megoldásokat kínáljunk a munkavállalók képzésének, oktatási kampányoknak, műszaki promóciós anyagoknak és egyebeknek a kezelésére.

Garantálnunk kell, hogy a bizalmas adatokat „csak a hatóságok számára” őrzik meg, azaz a megfelelőségértékelésekhez, valamint a felügyeleti és védintézkedési eljárásokhoz, az ipar bizalmára érdemes módokon, és a legjobb rendelkezésre álló technológiák felhasználásával, mint például az online banki szolgáltatások esetében.

(3)  Őrizzük meg házunk biztonságát: felügyelet, védintézkedések, megfelelőségértékelés

A piacfelügyelet, védintézkedések és a megfelelőségértékelés a ház biztonságának megőrzését szolgáló lényeges végrehajtási elemek, amelyek hozzájárulnak a bizalom helyreállításának fő céljához.

A piacfelügyeletről szóló módosított 5. cikk és az uniós védintézkedési eljárásról szóló 6. cikk szerkezetét alapjaiban változtattuk meg, miközben fenntartottuk a Bizottság javaslatának tartalmával fennálló szoros kapcsolatát. Az előadó növelni kívánta a végrehajtási eljárás általános megbízhatóságát, így segítve elő az összes fél bizalmának visszanyerését, mivel a jelenlegi piacfelügyeleti rendszert sok bírálat éri. A szöveget kiegészítő javítások között a 6. cikk (12) bekezdésében található egy külön fogyasztóvédelmi eljárás. A termékadatbázis a piacfelügyeletet és a védintézkedési eljárást egyaránt jelentős mértékben megkönnyíti. A módosított javaslat a Bizottság összehangoló és elősegítő szerepét is megerősíti.

Pontosabb meghatározást kaptak a tagállamok kötelezettségei (4. cikk), valamint a szállítók és a kereskedők kötelezettségei (3. cikk), továbbá a jobb használhatóság érdekében ki is egészültek. A megfelelőségértékelésnél és egyebeknél alkalmazott harmonizált szabványokról (amelyek az új termékek címkézésénél alapvető fontosságúak) szóló 9. cikk szintén módosult. Az egész rendeletben fokozódott a cikkek közötti kereszthivatkozások hálózata, ami a különböző elemek közötti szoros rendszerszintű kapcsolat alapjául szolgál.

(4)   A pincétől a padlásig: a rendelet működését biztosító egyéb eszközök

A többi cikk esetében az előadó javaslatai a következők:

•  A fogalommeghatározásokat tartalmazó 2. cikk hat további meghatározással gazdagodott, amely meghatározásokat a szövegben való rendszeres használatuk indokolt.

•  A szoftverfrissítésekről szóló új 6a. cikk az energiával kapcsolatos termékek növekvő elektronikus tartalma következtében egyre gyakoribbá váló lehetőséggel foglalkozik.

•  A Tárgy és hatály című 1. cikkben a használt termékek kérdésére javasoltunk megoldást.

•  A konzultációs fórumról szóló 10. cikket megerősítettük, és a Bizottságot azzal bíztuk meg, hogy határozatai meghozatala során vegye figyelembe a fórum véleményét.

•  A 11. cikk alapján létrehozott Munkaterv kiterjed a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszerére irányuló valamennyi intervenciós projektre, és nyilvánosan beszámol azok alakulásáról.

•  A Hatálybalépésről szóló 16. cikkben a módosítás azt javasolja, hogy az adatbázissal kapcsolatban a szállítókra vonatkozó követelmények (3. cikk (1) bekezdés d) pont) hatályba lépését összhangba kell hozni a módosított szöveg többi részével.

(5)   Jogalkotási hatások

Az érdekelt felekkel és a polgárokkal folytatott konzultáció kiemelten fontos volt e jelentés elkészítésekor. Ahogyan az előadó a Transparency International „Korrupcióellenes fogadalmának”(2) aláírásakor megígérte, az összes ilyen találkozót felsorolta a saját honlapján található „Jogalkotási lábnyom” című részben(3).

2015. október 20. és 2016. január 20. között(4) az előadó 17 alkalommal találkozott a különböző érdekelt felekkel. Hat találkozót tartott az egyéb EU intézmények és a tagállamok állandó képviseletének képviselőivel; négyet a feldolgozóipar képviselőivel; hármat a civil társadalom (két fogyasztói szövetség, egy környezetvédelmi NGO) képviselőivel; kettőt kiskereskedői szervezetekkel; egyet a reklámipar képviselőivel; és egyet az energetikai cégek képviselőivel. Emellett az aktív polgárok 67 észrevételt nyújtottak be a „Sistema Operativo Lex (Movimento 5 Stelle)”(5) online részvételi platformon keresztül.

Az energiahatékonyságról és az energiaunió stratégiájáról szóló általános viták keretében a javaslat összes fő szempontját elemeztük az érdekelt felekkel. A leggyakoribb vitatéma az újrabeosztás és a piacfelügyelet volt. A termékadatbázisról, szabványokról és vizsgálati eljárásokról, valamint a fogyasztói tájékoztató kampányokról szintén széleskörű megbeszéléseket tartottunk.

(1)

A gazdaság/ökonómia szó eredetileg a görög oikonomia szóból származik, amelynek alapjául az oikos (ház) + nemein (vezetés) szavak szolgáltak, tehát a „háztartás vezetésére” vonatkozott, míg mai jelentése a XVII. századra nyúlik vissza.

(2)

http://www.transparencyinternational.eu/2014/10/european-parliament-elections-2014-the-anti-corruption-pledge/

(3)

http://www.dariotamburrano.it/legislative-footprint-energy-labelling/ - A jogalkotási lábnyomot a jogalkotási folyamat során rendszeresen frissítjük.

(4)

A nap, amelyen a jelentéstervezetet benyújtották az Európai Parlament szolgálatainak.

(5)

https://sistemaoperativom5s.beppegrillo.it/main.php


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (27.4.2016)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Előadó: Aldo Patriciello

RÖVID INDOKOLÁS

Az energiafogyasztás címkézéssel történő jelölése környezeti előnyökkel jár, mert a fogyasztók az energiahatékonyság szempontjából összehasonlíthatják a termékeket, és ezzel megalapozott, költséghatékony és környezettudatos döntést hozhatnak vásárláskor.

Az energiafogyasztásra vonatkozó jelenlegi címkézés ugyanakkor átláthatatlanná és részben értelmetlenné vált, főként a legmagasabb besorolású energiahatékonysági osztályok túlzott telítettsége és diverzifikációja miatt, ami érthető módon összezavarja a fogyasztókat. A tagállamok piacfelügyelete is fejlesztésre szorul, és profitálna a terméktájékoztatók és címkézési rendszerek világosabb és egyszerűbb kezeléséből.

Az előadó ezért üdvözli az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv (COM(2015)341) hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot, amely nagyobb átláthatóságot kíván biztosítani a fogyasztók és a hatóságok számára az uniós piacon forgalmazott, energiával kapcsolatos termékekre vonatkozóan.

A bizottsági javaslat az energiafogyasztás címkézéséről szóló jelenlegi keretirányelv helyébe lép és az energiahatékonysági osztályok újrabeosztására vonatkozó mechanizmust vezet be. A javaslat termékadatbázisról is rendelkezik, és meghatározza a gazdasági szereplők kötelezettségeit.

Az előadó az említett elemek zömével egyetért, de a javaslat néhány szempontjának módosítását javasolja, melyek közül a legfontosabbak:

•  Az újrabeosztás gyakorisága

A Bizottság tíz éves felülvizsgálati ciklusokat javasol, és erre alapozza az összes energiahatékonysági osztály újrabesorolására és újraosztására vonatkozó koncepcióját. Az előadó úgy véli, hogy az újrabeosztásnak bizonyítékokra kell támaszkodnia és figyelembe kell vennie a termékspecifikus igényeket. A rögzített ciklusonként történő újrabeosztás nem tud majd megfelelni a változó piaci igényeknek. Az újrabeosztás mindig a technikai és tudományos fejlődéshez kell hogy igazodjon, továbbá a Bizottság által végzett alapos és konkrét előkészítő tanulmányon kell alapulnia. Az összes, rögzített felülvizsgálati ciklusra vonatkozó hivatkozást törölni kell (11. preambulumbekezdés; 7. cikk (3) és (4) bekezdése).

•  A magasabb energiaosztályok telítettsége

Az A osztály számos termék esetében túltelített és diverzifikálódott. Ennek megoldására a Bizottság az A+ stb. új osztályok törlését és az A és B osztályok teljes kiürítését javasolja. Az előadó szilárd meggyőződése, hogy a legmagasabb osztályok kiürítése rossz üzenetet közvetítene a fogyasztó felé, és előreláthatólag káros ökológiai hatása lenne, mivel azt sugalmazza, hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő termékek. Megérti, hogy szükség van hosszú távú megoldásra, ezért azt javasolja, hogy vezessenek be egy százalékhatárt az A és B energiaosztályokban lévő termékek arányára vonatkozóan, melynek átlépése esetén újrabeosztásra kerülne sor (11. preambulumbekezdés; 7. cikk (3) bekezdése).

•  Az adatbázis karbantartása:

Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy az adatbázis csupán technikai eszköz, és nem válthatja ki a piacfelügyeletet. A termékek adatlapjának létrehozása és az adatok feltöltése vagy bevitele egy külső adatbázisba komoly pénzügyi és adminisztratív terhet róhat különösen a kis- és középvállalkozásokra. Hagyományos elektronikus formátumok benyújtása a Bizottsághoz jogilag megvalósítható kell hogy legyen azzal a feltétellel, hogy az információ teljes és szabványosított, és a szállító felelősségre vonható az adatbázisban szereplő adatokért. A szállítónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy eldönthesse, hogyan kívánja benyújtani adatait (16. preambulumbekezdés, 3. cikk (1) bekezdése, 8. cikk).

•  A címkék elhelyezése vagy megjelenítése:

Néhány helyen a Bizottság javaslata nem egyértelmű a terméken elhelyezett hagyományos címkét helyettesítő elektronikus címkék használatára vonatkozóan. A címkék elektronikus megjelenítése a boltokban egyszerűsítés az összes érintett fél számára, és ezért ösztönözni kell (3. cikk (2) bekezdése).

Az előadó javasolja továbbá az „energiahatékonyság“ fogalom energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvhez igazított meghatározásának beillesztését.

Az előadó örvendetesnek tartja, hogy a használt termékek nem tartoznak a javaslat hatálya alá.

MÓDOSÍTÁS:

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Unió elkötelezett egy előretekintő klímapolitikát folytató energiaunió kialakítása mellett. Az energiahatékonyság lényeges eleme az Európai Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretének és döntő szerepet játszik az energia iránti kereslet mérséklésében.

(1) Az Európai Unió elkötelezett egy előretekintő klímapolitikát folytató energiaunió kialakítása mellett. Az energiahatékonyság lényeges eleme az Európai Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretének és döntő szerepet játszik az energia iránti kereslet mérséklésében és az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozásában.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ezért a 2010/30/EU irányelvet helyénvaló egy azonos hatályú rendelettel felváltani, amely módosítja és megerősíti az irányelv egyes rendelkezéseit tartalmuk egyértelművé tétele és aktualizálása érdekében. A megfelelő jogi eszköz a rendelet, mivel a rendelet olyan egyértelmű és részletes szabályokat állapít meg, amelyek nem adnak alkalmat eltérő tagállami átültetésekre, így nagyfokú harmonizációt biztosítanak az egész Unióban. A nem tagállami, hanem uniós szintű összehangolt szabályozási keret csökkenti a gyártók költségeit és egyenlő versenyfeltételeket biztosít. Az egész Unióra kiterjedő harmonizáció lehetővé teszi az áruk szabad mozgását a teljes egységes piacon.

(4) Ezért a 2010/30/EU irányelvet helyénvaló egy nagyrészt azonos hatályú rendelettel felváltani, amely módosítja és megerősíti az irányelv egyes rendelkezéseit tartalmuk egyértelművé tétele és aktualizálása érdekében. A nem tagállami, hanem uniós szintű összehangolt szabályozási keret csökkenti a gyártók költségeit, és egyenlő versenyfeltételeket biztosít. Az egész Unióra kiterjedő harmonizáció lehetővé teszi az áruk szabad mozgását a teljes belső piacon. Mivel a személy- és áruszállítási eszközök energiafogyasztását más uniós jogszabályok és politikák közvetlenül vagy közvetve már szabályozzák, az említett szállítóeszközöket továbbra is indokolt kizárni e rendelet hatálya alól. Ez a kizárás azokra a közlekedési eszközökre is kiterjed, amelyek motorja üzem közben helyhez kötött, mint például a liftek, mozgólépcsők és szállítószalagok.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Indokolt, hogy a használt termékek mentesüljenek e rendelet alól; ilyen használt terméknek minősül minden olyan termék, amelyet a második vagy többedik alkalommal történő piaci hozzáférhetővé tétele előtt használatba vettek.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az energiával kapcsolatos termékek hatékonyságának megalapozott fogyasztói döntések révén történő javítása általánosságban is az Unió gazdaságának javára válik, ösztönzi az innovációt és hozzá fog járulni az Unió 2020-as és 2030-as energiahatékonysági céljainak eléréséhez. Egyszersmind a fogyasztók számára megtakarításokat eredményez.

(7) Az energiával kapcsolatos termékek hatékonyságának megalapozott fogyasztói döntések révén történő javítása általánosságban is az Unió gazdaságának javára válik, ösztönzi az innovációt, és hozzá fog járulni az Unió 2020-as és 2030-as energiahatékonysági céljainak eléréséhez, illetve az Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzéseinek megvalósításához. Egyszersmind a fogyasztók számára megtakarításokat eredményez, csökkentve a családok energiaköltségeit.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az energiával kapcsolatos termékek specifikus energiafogyasztásával kapcsolatos pontos, releváns és összehasonlítható információk rendelkezésre bocsátása elősegíti, hogy a vásárlók olyan termékek beszerzése mellett döntsenek, amelyek használat közbeni energia- és egyéb alapvető erőforrás-fogyasztása kisebb. A kötelezően alkalmazandó szabványosított címke hatékony eszköz arra, hogy a potenciális vásárlók hozzájussanak az energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztására vonatkozó összehasonlítható adatokhoz. A címkézést ki kell egészíteni termékismertető adatlappal. A címkének könnyen felismerhetőnek, egyszerűnek és lényegre törőnek kell lennie. E célból meg kell tartani a címke sötétzöld színtől piros színig terjedő skáláját, hogy alapul szolgáljon a vásárlók tájékoztatásához a termékek energiahatékonyságáról. Az ábécé betűit alkalmazó, A-tól G-ig terjedő beosztásról bebizonyosodott, hogy a vásárlók számára igen könnyen értelmezhető. Olyan esetekben, amikor a 2009/125/EK irányelv szerinti környezettudatos tervezési intézkedések következtében a termékek már nem sorolhatók az F vagy G osztályokba, ezeket az osztályokat nem kell feltüntetni a címkén. Kivételes esetekben ezt az elvet célszerű kiterjeszteni a D és E osztályokra is, noha ilyen helyzet csak csekély valószínűséggel adódik, mivel amint a termékmodellek többsége a két legmagasabb osztályba sorolható, a címkét új beosztással kell ellátni.

Az energiával kapcsolatos termékek specifikus energiafogyasztásával kapcsolatos pontos, releváns és összehasonlítható információk rendelkezésre bocsátása elősegíti, hogy a vásárlók olyan termékek beszerzése mellett döntsenek, amelyek használat közbeni energia- és egyéb alapvető erőforrás-fogyasztása kisebb. A kötelezően alkalmazandó szabványosított címke hatékony eszköz arra, hogy a potenciális vásárlók hozzájussanak az energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztására vonatkozó összehasonlítható adatokhoz. A címkézést ki kell egészíteni termékismertető adatlappal. A címkének könnyen felismerhetőnek, egyszerűnek és lényegre törőnek kell lennie. E célból meg kell tartani a címke sötétzöld színtől piros színig terjedő skáláját, hogy alapul szolgáljon a vásárlók tájékoztatásához a termékek energiahatékonyságáról. Az ábécé betűit alkalmazó, A-tól G-ig terjedő beosztásról bebizonyosodott, hogy a vásárlók számára igen könnyen értelmezhető. Olyan esetekben, amikor a 2009/125/EK irányelv szerinti környezettudatos tervezési intézkedések következtében a termékek már nem sorolhatók a D, E, F vagy G osztályokba, ezeket az osztályokat nem kell feltüntetni a címkén.

Indokolás

Amennyiben jogi okok miatt üresek bizonyos osztályok, azokat attól függetlenül el kell távolítani, hogy a termékeknek hány százaléka esik a két legfelső osztályba.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A gyártók azzal reagálnak az energiafogyasztást jelölő címkézésre, hogy egyre hatékonyabb termékeket állítanak elő. E technológiai fejlődés eredményeképpen olyan termékek születnek, amelyek elsősorban az energiacímkéken feltüntetett magasabb osztályokat népesítik be. Ahhoz, hogy a vásárlók a termékeket ténylegesen össze tudják vetni, a termékek további megkülönböztetésére van szükség, ami életre hívja a címkék új beosztással való ellátásának igényét. Ami az újrabeosztás gyakoriságát illeti, azt nagyjából tízévente érdemes elvégezni tekintettel arra, hogy nem lenne kívánatos a gyártók túlterhelése sem. Ez a rendelet ezért részletes rendelkezéseket állapít meg az újrabeosztás tekintetében annak érdekében, hogy maximális jogbiztonságot nyújtson a szállítók és kereskedők számára. Indokolt, hogy az új beosztású címkén a magasabb energiaosztályokba eleinte ne tartozzanak termékek, mert ez ösztönzi a technológiai fejlődést, és lehetővé teszi még hatékonyabb termékek kifejlesztését és elismerését. Annak érdekében, hogy a címkék újrabeosztásakor a lehető legkisebb legyen a fogyasztók megtévesztésének esélye, valamennyi címkét rövid határidőn belül le kell cserélni.

(11) A gyártók azzal reagálnak az energiafogyasztást jelölő címkézésre, hogy egyre hatékonyabb termékeket állítanak elő. E technológiai fejlődés eredményeképpen olyan termékek születnek, amelyek elsősorban az energiacímkéken feltüntetett magasabb osztályokat népesítik be. Ahhoz, hogy a vásárlók a termékeket ténylegesen össze tudják vetni, a termékek további megkülönböztetésére van szükség, ami életre hívja a címkék új beosztással való ellátásának igényét. Ami az újrabeosztás gyakoriságát illeti, azt a két legmagasabb osztály telítettségétől függően kell elvégezni, ami csökkenti a fogyasztók választási lehetőségeit, és gyengíti az energiahatékonyabb termékek kifejlesztésének ösztönzését, tekintettel arra, hogy nem lenne kívánatos a gyártók túlterhelése sem. Ez a rendelet ezért részletes rendelkezéseket állapít meg az újrabeosztás tekintetében annak érdekében, hogy maximális jogbiztonságot nyújtson a szállítók és kereskedők számára. Indokolt, hogy az új beosztású címkén a magasabb energiaosztályokba eleinte ne tartozzanak termékek, mert ez ösztönzi a technológiai fejlődést, és lehetővé teszi még hatékonyabb termékek kifejlesztését és elismerését. Annak érdekében, hogy a címkék újrabeosztásakor a lehető legkisebb legyen a fogyasztók megtévesztésének esélye, valamennyi címkét rövid határidőn belül le kell cserélni.

Indokolás

Az energiahatékonyságot jelölő címke újrabeosztásának fő oka a két legmagasabb, A és B energiahatékonysági osztály telítettsége, aminek következtében csökken a fogyasztók választási lehetősége, és nincs kellő ösztönzés az energiahatékony termékek megvételére. Mivel minden egyes termékcsoport energiahatékonysága eltérő ütemben fejlődik, a javasolt 10 éves időszak az adott termékcsoporttól függően túl gyors vagy akár túl lassú is lehet. A címke felülvizsgálatából adódó terhelés ésszerű mértékének és a vásárlók választási lehetőségének biztosításához a legmagasabb A és B osztályt nem szabad kiüríteni, hanem csak az engedhető meg, hogy e két osztály korlátozott számban tartalmazzon termékeket.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A kötelezettségeket egyértelműen és arányosan kell elosztani aszerint, hogy az egyes gazdasági szereplők milyen szerepet töltenek be az ellátási és az értékesítési folyamatban. A gazdasági szereplők felelősséggel tartoznak az ellátási láncban betöltött mindenkori szerepkörükhöz kapcsolódó követelmények betartásáért, és meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy kizárólag olyan termékeket forgalmazzanak, amelyek megfelelnek e rendeletnek és az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak.

(13) A kötelezettségeket egyértelműen és arányosan kell elosztani aszerint, hogy az egyes gazdasági szereplők milyen szerepet töltenek be az ellátási és az értékesítési folyamatban. A gazdasági szereplők felelősséggel tartoznak az ellátási láncban betöltött mindenkori szerepkörükhöz kapcsolódó követelmények betartásáért, és meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy kizárólag olyan termékeket forgalmazzanak, amelyek megfelelnek e rendeletnek és az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak. A felügyeleti hatóságoknak mintavételeken keresztül kell ellenőrizniük az energetikai termékek megfelelését a jelen rendeletben foglalt követelményeknek.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A jogbiztonság érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben21 az uniós piacfelügyeletre és az uniós piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozóan előírt szabályok az energiával kapcsolatos termékekre is alkalmazandók. Tekintettel az áruk szabad mozgásának alapelvére, elengedhetetlen, hogy a tagállamok piacfelügyeleti hatóságai hatékonyan együttműködjenek egymással. Ezt az energiacímkével kapcsolatos együttműködést a Bizottság támogatásával el kell mélyíteni.

(15) A jogbiztonság érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben21 az uniós piacfelügyeletre és az uniós piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozóan előírt szabályok az energiával kapcsolatos termékekre is alkalmazandók. Tekintettel az áruk szabad mozgásának alapelvére, elengedhetetlen, hogy a tagállamok piacfelügyeleti hatóságai folyamatos információcsere révén hatékonyan együttműködjenek egymással, különösen a termékek megfelelőségét vizsgáló értékelések eredményeire, illetve meghatározott termékek forgalomba hozatalának vagy piacról történő kivonására vonatkozóan. Ezt az energiacímkével kapcsolatos együttműködést a Bizottság támogatásával el kell mélyíteni.

__________________

__________________

21 HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

21 HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A megfelelés monitoringjának elősegítése, valamint a termékspecifikus címkék és termékismertető adatlapok felülvizsgálatát szolgáló szabályozási folyamathoz szükséges aktuális piaci adatok közlése érdekében a szállítóknak termékmegfelelési információikat elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátaniuk a Bizottság által létrehozott adatbázisban. Ezeket az információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni a célból, hogy azok alapján a vásárlók megfelelően tájékozódhassanak, a kereskedők pedig más módokon is hozzájuthassanak a címkékhez. Az adatbázisban lévő információkhoz a piacfelügyeleti hatóságoknak mindenkor hozzá kell férniük.

(16) A tagállamok piacfelügyeleti kötelezettségének sérelme nélkül a megfelelés monitoringjának elősegítése, valamint a termékspecifikus címkék és termékismertető adatlapok felülvizsgálatát szolgáló szabályozási folyamathoz szükséges aktuális piaci adatok közlése érdekében a szállítóknak a szükséges termékmegfelelési információikat elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátaniuk a Bizottság által létrehozott és karbantartott adatbázisban. Ezeket az információkat – többek között alkalmazások és egyéb információtechnológiai eszközök segítségével – nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni a célból, hogy azok alapján a vásárlók hozzáférjenek a kívánt információkhoz, a kereskedők pedig más módokon is hozzájuthassanak a címkékhez. Az adatbázisban lévő információkhoz a piacfelügyeleti hatóságoknak mindenkor hozzá kell férniük.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Az e rendelet szerinti termékspecifikus követelmények hatálya alá tartozó termékek energiafogyasztását és egyéb adatait olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell mérni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legújabb mérési és számítási módszereket. A belső piac működése érdekében uniós szinten harmonizált szabványokra van szükség. Közzétett szabványok hiányában a termékspecifikus követelmények alkalmazásakor a Bizottságnak az adott termékspecifikus követelményekkel kapcsolatban átmeneti mérési és számítási módszereket kell közzétennie az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ha az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerül egy ilyen szabványra való hivatkozás, a szabványnak való megfelelést az adott termékspecifikus követelményekkel kapcsolatos, e rendelet alapján elfogadott mérési módszereknek való megfelelésnek kell tekinteni.

(19) Az e rendelet szerinti termékspecifikus követelmények hatálya alá tartozó termékek energiafogyasztását és egyéb adatait a harmonizált szabványokkal összhangban és olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell mérni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legújabb mérési és számítási módszereket. E módszereknek a lehetőségekhez mérten tükrözniük kell a való életben előforduló használati körülményeket, hogy a fogyasztók értelmezni tudják a címkén található információkat, és bízzanak azokban. Továbbá egyértelműnek és megbízhatónak kell lenniük ahhoz, hogy megakadályozhassák szándékos és nem szándékos módon történő kijátszásukat. A belső piac működése érdekében uniós szinten harmonizált szabványokra van szükség. Közzétett szabványok hiányában a termékspecifikus követelmények alkalmazásakor a Bizottságnak az adott termékspecifikus követelményekkel kapcsolatban átmeneti mérési és számítási módszereket kell közzétennie az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ha az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerül egy ilyen szabványra való hivatkozás, a szabványnak való megfelelést az adott termékspecifikus követelményekkel kapcsolatos, e rendelet alapján elfogadott mérési módszereknek való megfelelésnek kell tekinteni.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) A felügyeleti hatóságoknak ellenőrizniük kell a termékek megfelelését a jelen rendeletben foglalt követelményeknek, és különösen a termékekre vonatkozó követelmények számítására és mérésére vonatkozó harmonizált szabványoknak. Ezeknek a vizsgálatoknak a termékek valós felhasználási feltételeiről kell képet adniuk. Kifejezetten meg kell tiltani az e vizsgálatok eredményeinek meghamisítása célját szolgáló tervezési elemek használatát.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A Bizottságnak munkatervet kell készítenie meghatározott termékek címkéinek felülvizsgálatára, amely magában foglalja az olyan további, energiával kapcsolatos termékek tájékoztató jellegű listáját is, amelyek tekintetében energiacímke vezethető be. A munkaterv végrehajtását az érintett termékcsoport műszaki, környezeti és gazdasági szempontú elemzésével kell kezdeni. Az elemzésnek ki kell térnie a kiegészítő információkra is, többek között a fogyasztóknak az energiával kapcsolatos termék teljesítményét (például abszolút energiafogyasztását, tartósságát vagy környezeti teljesítményét) érintő adatokról való tájékoztatásának lehetőségére és költségeire, összhangban a körforgásos gazdaság előmozdításának célkitűzésével. A kiegészítő információk célja, hogy javítsák a címke érthetőségét és hatásosságát, és a vásárlót semmilyen módon nem befolyásolhatják hátrányosan.

(20) A Bizottságnak munkatervet kell készítenie meghatározott termékek címkéinek felülvizsgálatára, amely magában foglalja az olyan további, energiával kapcsolatos termékek tájékoztató jellegű listáját is, amelyek tekintetében energiacímke vezethető be. A munkaterv végrehajtását az érintett termékcsoport műszaki, környezeti és gazdasági szempontú elemzésével kell kezdeni. Az elemzésnek ki kell térnie a kiegészítő információkra is, többek között a fogyasztóknak az energiával kapcsolatos termék teljesítményét például energiafogyasztását, tartósságát vagy környezeti teljesítményét érintő adatokról való tájékoztatásának lehetőségére és költségeire, összhangban a körforgásos gazdaság előmozdításának célkitűzésével. A kiegészítő információk célja, hogy javítsák a címke érthetőségét és hatásosságát, és a vásárlót semmilyen módon nem befolyásolhatják hátrányosan.

Indokolás

Az „abszolút energiafogyasztás“ nem egyértelmű fogalom, és a termék életciklusára és az ökológiai lábnyomra vonatkozó félrevezető vitákat fog kiváltani, és rendkívül megnehezíti a döntéshozatalt.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a) A környezettudatos tervezés jelentős eredményeket ért el a termékek energiahatékonyságának és energiafogyasztásának javítása és ennek révén a háztartási energiaköltségek és energiafogyasztás csökkentése, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése terén. Ezért ki kell bővíteni az ilyen jellegű jogszabályok hatálya alá tartozó termékek körét, és – többek között a termékek tartósságára, javíthatóságára, újrafelhasználhatóságára és újrahasznosítására vonatkozó – horizontális követelmények meghatározása révén a lehető leghamarabb be kell illeszteni a tervezésre vonatkozó követelmények közé az erőforrás-hatékonyság minden jellemzőjét.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a rendelet meghatározza a termékek használat közbeni energia- és egyéb erőforrás-fogyasztása címkézés és szabványos termékismertető révén történő jelölésének, valamint az energiával kapcsolatos termékeket érintő kiegészítő információk megadásának keretét, lehetővé téve ezáltal a vásárlók számára, hogy hatékonyabb termékeket választhassanak.

(1) Ez a rendelet meghatározza a termékek használat közbeni energia- és egyéb erőforrás-fogyasztása címkézés és szabványos termékismertető révén történő jelölésének, valamint az energiával kapcsolatos termékeket érintő kiegészítő környezetvédelmi és a teljesítménnyel kapcsolatos információk megadásának keretét, lehetővé téve ezáltal a vásárlók számára, hogy hatékonyabb és fenntartható termékeket választhassanak.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

(2) Ezt a rendeletet az uniós piacon első alkalommal forgalomba hozott vagy az Unióban használatba vett, energiával kapcsolatos termékekre kell alkalmazni. Nem alkalmazandó a következőkre:

Indokolás

Pozitív hatálymeghatározásra van szükség.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 11 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. „energiával kapcsolatos termék”: minden olyan termék, amely használata során hatást gyakorol az energiafogyasztásra, és amelyet az Unióban forgalomba hoznak és használatba vesznek, beleértve az energiával kapcsolatos termékekbe beépítendő, forgalomba hozott és használatba vett alkatrészeket is;

11. „energiával kapcsolatos termék”: minden olyan termék, rendszer vagy szolgáltatás, amely használata során hatást gyakorol az energiafogyasztásra, és amelyet az Unióban forgalomba hoznak vagy használatba vesznek, beleértve az energiával kapcsolatos termékekbe beépítendő, a fogyasztók számára különálló alkatrészekként az Unióban forgalomba hozott vagy használatba vett alkatrészeket is, amelyek környezeti teljesítménye függetlenül értékelhető;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. „energiafogyasztás”: valamely termék által a funkciója ellátásához felhasznált energia mennyisége, ciklikus, éves vagy az egész élettartamra vonatkozó alapon, technológiasemlegesen, a termékkategórián belül összehasonlítható módon mérve;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 11 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11b. „termékcsoport”: bármely megegyező funkciójú, energiával kapcsolatos termék, valamint energiával kapcsolatos multifunkcionális termékek esetében az egyazon főfunkcióval vagy főfunkciókkal rendelkező termékek;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13. „címke”: az ábécé betűit hét különböző színben (sötétzöldtől pirosig terjedő skálán) alkalmazó, A-tól G-ig terjedő beosztást tartalmazó grafikus diagram az energiafogyasztás jelölésére;

13. „címke”: nyomtatott vagy elektronikus formában megjelenített grafikus diagram, amely egy termék energiafogyasztásának jelölését szolgáló osztályozást is tartalmaz, és lehetővé teszi a termékek összehasonlítását;

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért a fogalommeghatározás nem tartalmazhat követelményeket. Éppen ezért jobb, ha egy általános definíciót adunk meg, amely nem mond ellent a javaslat egyéb cikkeinek. A címkén található elemek leírását a címke elemzésével foglalkozó 12. cikkben kell felsorolni. A szállítóknak biztosítani kell azt a rugalmasságot, hogy maguk dönthessék el, milyen formátumban kívánják hozzáférhetővé tenni a címkét és a termékismertető adatlapot. Az elektronikus és online eszközök egyre inkább elterjedtek. Ha időtálló megszövegezést akarunk, az elektronikus formátum lehetőségét is figyelembe kell vennünk. A gyártók a termékek forgalmazásához számos különböző értékesítési útvonalat használnak, és a címke rendelkezésre bocsátásának eltérő módjait ezzel összhangban kell megadni.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17. „termékismertető adatlap”: a termékre vonatkozó szabványos információs táblázat;

17. „termékismertető adatlap”: a termékre vonatkozó szabványos információs táblázat, nyomtatott vagy elektronikus formában;

Indokolás

A szállítóknak biztosítani kell azt a rugalmasságot, hogy maguk dönthessék el, milyen formátumban kívánják hozzáférhetővé tenni a címkét és a termékismertető adatlapot. Az elektronikus és online eszközök egyre inkább elterjedtek. Ha időtálló megszövegezést akarunk, az elektronikus formátum lehetőségét is figyelembe kell vennünk. A gyártók a termékek forgalmazásához számos különböző értékesítési útvonalat használnak, és a címke rendelkezésre bocsátásának eltérő módjait ezzel összhangban kell megadni.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 18 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18. „újrabeosztás”: az adott termék címkéjén feltüntetett energiaosztály eléréséhez szükséges követelmények rendszeres szigorítása, amely meglévő címkéknél bizonyos energiaosztályok törlésével is járhat;

18. „újrabeosztás”: az energiahatékonyság és a címkézési rendszer osztálya közötti összefüggés módosítása, amelynek célja az adott termék címkéjén feltüntetett energiaosztály eléréséhez szükséges követelmények szigorítása;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 20 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20. „kiegészítő információ”: az energiával kapcsolatos termék működési és környezeti teljesítményére vonatkozó információ (például a termék abszolút energiafogyasztása vagy tartóssága), mely a piacfelügyeleti hatóságok által mérhető adatokon alapul, egyértelmű és a vásárló szempontjából nem befolyásolja jelentősen hátrányosan a címke egészének érthetőségét és hatásosságát.

20. „kiegészítő információ”: az energiával kapcsolatos termék működési, környezeti és erőforrás-hatékony teljesítményére vonatkozó információ (például a termék abszolút energiafogyasztása, tartóssága, várható élettartama, javíthatósága vagy újrahasznosítottanyag-tartalma), mely a piacfelügyeleti hatóságok által mérhető adatokon alapul, egyértelmű, és a vásárló szempontjából nem befolyásolja jelentősen hátrányosan a címke egészének érthetőségét és hatásosságát;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 20 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20a. „energiahatékonyság”: a teljesítményben, szolgáltatásban, termékben vagy energiában kifejezett eredmény és a befektetett energia hányadosa.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) gondoskodnak arról, hogy a forgalomba hozott termékek díjmentesen el legyenek látva az e rendelet és a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktus szerinti, pontos adatokat tartalmazó címkékkel és termékismertető adatlapokkal;

a) gondoskodnak arról, hogy a forgalomba hozott termékek díjmentesen el legyenek látva az e rendelet és a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktus szerinti, pontos adatokat tartalmazó, nyomtatott vagy elektronikus formában rendelkezésre bocsátott címkékkel és termékismertető adatlapokkal;

Indokolás

A 3. cikk (1) bekezdésében kell pontosítani a címke és a termékismertető adatlap rendelkezésre bocsátásának módját. A címkét jelenleg a termékkel együtt kell rendelkezésre bocsátani, de előfordulhat, hogy a jövőben felhatalmazáson alapuló jogi aktusok határozzák meg az elektronikus megoldást, feltéve, hogy minden érdekelt fél egyetért. A cél a szabályozási keret időtállóságának biztosítása. A termékismertető adatlapokra vonatkozó jelenlegi jogszabályok esetében jogbizonytalanság tapasztalható ezen adatlapok rendelkezésre bocsátásának módját illetően. Szemben a címkékkel az adatlapok nyelvi szempontból nem semlegesek, ezért javasoljuk, hogy katalógusok, weboldalak vagy más megfelelő eszközök segítségével bocsássák azokat a végső fogyasztó rendelkezésére. Egyes termékcsoportok esetében a csomagoláson belül található címke félrevezeti a fogyasztókat, mivel a termék energiaosztálya az alkotóelemek/alkatrészek kombinációjától függően változik, és mivel a gyártók nem tudják előre megmondani, hogy a kiskereskedők melyik kombinációt fogják bemutatni, illetve hogy a fogyasztók a termék beszerelőjén keresztül melyik kombinációt fogják kiválasztani. Az ilyen jellegű termékcsoportok esetében a szállítóknak meg kell engedni, hogy a címkéket ne a csomagolásban elhelyezve, hanem más módon bocsássák rendelkezésre, így biztosítva, hogy a kereskedők és általuk a fogyasztók időben megkapják a pontos adatokat tartalmazó címkét.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) olyan termékcsoportok esetén, ahol a termék több részből vagy alkatrészből áll, és a termék energiahatékonysági osztályozása ezek kombinációjától függ, a szállítók a termék bemutatásának helyszínén díjmentesen a kereskedők rendelkezésére bocsátják a pontos adatokat tartalmazó címkéket, a szállítók által választott címkeellátási rendszer sérelme nélkül;

Indokolás

A 3. cikk (1) bekezdésében kell pontosítani a címke és a termékismertető adatlap rendelkezésre bocsátásának módját. A címkét jelenleg a termékkel együtt kell rendelkezésre bocsátani, de előfordulhat, hogy a jövőben felhatalmazáson alapuló jogi aktusok határozzák meg az elektronikus megoldást, feltéve, hogy minden érdekelt fél egyetért. A cél a szabályozási keret időtállóságának biztosítása. A termékismertető adatlapokra vonatkozó jelenlegi jogszabályok esetében jogbizonytalanság tapasztalható ezen adatlapok rendelkezésre bocsátásának módját illetően. Szemben a címkékkel az adatlapok nyelvi szempontból nem semlegesek, ezért javasoljuk, hogy katalógusok, weboldalak vagy más megfelelő eszközök segítségével bocsássák azokat a végső fogyasztó rendelkezésére. Egyes termékcsoportok esetében a csomagoláson belül található címke félrevezeti a fogyasztókat, mivel a termék energiaosztálya az alkotóelemek/alkatrészek kombinációjától függően változik, és mivel a gyártók nem tudják előre megmondani, hogy a kiskereskedők melyik kombinációt fogják bemutatni, illetve hogy a fogyasztók a termék beszerelőjén keresztül melyik kombinációt fogják kiválasztani. Az ilyen jellegű termékcsoportok esetében a szállítóknak meg kell engedni, hogy a címkéket ne a csomagolásban elhelyezve, hanem más módon bocsássák rendelkezésre, így biztosítva, hogy a kereskedők és általuk a fogyasztók időben megkapják a pontos adatokat tartalmazó címkét.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a kereskedők kérésére azonnal és díjmentesen rendelkezésre bocsátják a címkéket;

b) a kereskedők kérésére azonnal és díjmentesen rendelkezésre bocsátják a címkéket a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban, amelyek a kereskedők igényeit figyelembe véve a címke formátumát is megállapíthatják (nyomtatott vagy elektronikus);

Indokolás

A 3. cikk (1) bekezdésében kell pontosítani a címke és a termékismertető adatlap rendelkezésre bocsátásának módját. A címkét jelenleg nyomtatott formában lehet kérni, de a jövőben gyakorlati szempontból hasznosabb lehet az elektronikus eszközök használata, mivel így gyorsabban lehet reagálni a kereskedők igényeire, mint ha postán küldik ki a nyomtatott címkéket. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban lehetne megállapítani az elektronikus megoldást, feltéve, hogy azt a kereskedők is elfogadják. A cél a szabályozási keret időtállóságának biztosítása.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) díjmentesen a kereskedők rendelkezésre bocsátják a termékismertető adatlapokat (nyomtatott vagy elektronikus formában), a termékismertető adatlap szállító által kiválasztott formátumának sérelme nélkül, a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban;

Indokolás

A 3. cikk (1) bekezdésének ba) pontjában kell pontosítani a címke és a termékismertető adatlap rendelkezésre bocsátásának módját. A termékismertető adatlapokra vonatkozó jelenlegi jogszabályok esetében jogbizonytalanság tapasztalható ezen adatlapok rendelkezésre bocsátásának módját illetően. Szemben a címkékkel az adatlapok nyelvi szempontból nem semlegesek, ezért javasoljuk, hogy katalógusok, weboldalak vagy más megfelelő eszközök segítségével bocsássák azokat a végső fogyasztó rendelkezésére.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) nem hozhatnak forgalomba olyan termékeket, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy a termék a tesztelés során automatikusan a valós helyzettől eltérő teljesítményt nyújtson annak érdekében, hogy a végrehajtási aktusban meghatározott vagy a termékdokumentációban foglalt paraméterek bármelyike tekintetében kedvezőbb szintet lehessen kimutatni;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb) kézzel, távolról vezérelt, automatikus vagy szükséges szoftverfrissítések révén nem vezethetnek be a teljesítmény megváltozatásával járó változásokat, amelyek eredményeként megnő a termék élettartalma során nyújtott energiafogyasztása, akár a használati fázisban vagy a termék használatát követő készenléti üzemmódban;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a termékmodell forgalomba hozatala előtt a 8. cikknek megfelelően létrehozott termékadatbázisba beviszik az I. mellékletben megadott információkat.

d) a termékmodell példányainak forgalomba hozatala előtt a 8. cikknek megfelelően létrehozott termékadatbázisba közvetlenül beviszik, vagy szabványos elektronikus formában a Bizottsághoz benyújtják az I. mellékletben megadott információkat.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a szállító által rendelkezésre bocsátott vagy más módon hozzáférhetővé tett címkéket a felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya alá eső termékkel összefüggésben látható módon bemutatják;

a) a szállító által rendelkezésre bocsátott vagy más módon hozzáférhetővé tett címkéket a felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya alá eső termékkel összefüggésben látható módon, a berendezésen vagy annak közvetlen közelében bemutatják;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) amennyiben nem rendelkeznek címkével vagy új beosztású címkével:

b) amennyiben nem rendelkeznek címkével vagy új beosztású címkével, a szállítók azon kötelezettségének sérelme nélkül, hogy haladéktalanul és díjmentesen rendelkezésre bocsátják a címkéket:

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii) kinyomtatják a címkét a 8. cikknek megfelelően létrehozott termékadatbázisból, ha az adott termék esetében ilyen lehetőség rendelkezésre áll; vagy

ii) kinyomtatják vagy elektronikus megjelenítés céljából letöltik e címkét a 8. cikknek megfelelően létrehozott termékadatbázisból, ha az adott termék esetében ilyen lehetőség rendelkezésre áll; vagy

Indokolás

A címkék elektronikus megjelenítése a boltokban e jogalkotási intézkedés egyszerűsítése és egyik legfontosabb eleme.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii) kinyomtatják a címkét vagy az új beosztású címkét a szállító honlapjáról, ha az adott termék esetében van ilyen lehetőség;

iii) kinyomtatják vagy elektronikus megjelenítés céljából, az elektronikus címke ismételt használatát lehetővé tevő formátumban letöltik e címkét a szállító honlapjáról, ha az adott termék esetében van ilyen lehetőség;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy a szállítók és a kereskedők teljesítsék e rendeletben és a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban előírt kötelezettségeket és követelményeket.

(2) A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy a szállítók és a kereskedők teljesítsék e rendeletben és a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban előírt kötelezettségeket és követelményeket. A tagállamok piacfelügyeleti hatóságai többek között véletlenszerű vizsgálatok útján biztosítják, hogy az uniós piacon értékesített termékek eleget tegyenek az adott energiaosztályra vonatkozó követelményeknek.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha a tagállamok ösztönzőket nyújtanak valamely, e rendelet hatálya alá tartozó és egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott, energiával kapcsolatos termék tekintetében, az ösztönzőknek az alkalmazandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott legmagasabb energiahatékonysági osztály elérésére kell irányulniuk.

(3) Ha a tagállamok ösztönzőket nyújtanak valamely, e rendelet hatálya alá tartozó és egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott, energiával kapcsolatos termék tekintetében, az ösztönzőknek az alkalmazandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott legmagasabb olyan energiahatékonysági osztályok elérésére kell irányulniuk, amely osztályokon belül a termék rendelkezésre áll.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamok megállapítják e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra és végrehajtási mechanizmusokra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok ezekről a rendelkezésekről az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjáig tájékoztatják a Bizottságot, és a szóban forgó rendelkezések minden későbbi módosítását is haladéktalanul bejelentik.

(5) A tagállamok megállapítják e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra és végrehajtási mechanizmusokra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük, és ellensúlyozniuk kell a megfelelés hiányából adódó gazdasági előnyöket. A tagállamok ezekről a rendelkezésekről az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjáig tájékoztatják a Bizottságot, és a szóban forgó rendelkezések minden későbbi módosítását is haladéktalanul bejelentik.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A Bizottság függetlenül vizsgálhatja a termékek energiateljesítményét, és ellenőrizheti a megfelelőséget. A Bizottság e célból harmadik felet is megbízhat.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az energiacímkékkel ellátott, energiával kapcsolatos termékeket szúrópróbaszerű ellenőrzéseknek kell alávetni, amelyeket rendszeresen kell elvégezniük a nemzeti piacfelügyeleti hatóságoknak minden egyes termékcsoportra vonatkozóan a harmonizált jogszabályok szerint, azzal a céllal, hogy értékeljék a megfelelőségüket az e rendeletben és az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban foglalt követelményeknek. A nemzeti piacfelügyeleti hatóságoknak szúrópróbaszerűen ellenőrizniük kell, hogy az e rendelet hatálya alá eső összes energiaterméket valóban bejegyezték-e a 8. cikk értelmében létrehozott adatbankba.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A Bizottság elfogadja azon 13. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, amelyek az Unió szintjén a harmonizációs szabályokat határozzák meg a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok által elvégzendő ellenőrzések végrehajtására vonatkozóan, és meghatározzák az időtartamokat és a módokat, amelyekkel az ellenőrzéseket el kell végezni. Az ellenőrzéseknek minden esetben a termékek használatának valós feltételeit kell tükrözniük.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) Egyértelműen tilos olyan termékek tervezése, melyek célja a vizsgálati eredmények megváltoztatása, illetve a felügyeleti hatóságok becsapása.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg, hogy a megfelelés hiánya nem korlátozódik az ország területére, akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felszólították a szállítót.

(3) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok a megfelelés hiányát állapítják meg, akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felszólították a szállítót, az információt pedig feltöltik a termékadatbázisba.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Amennyiben a (4) és (5) bekezdésben rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam valamely intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és a szállítóval, és értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határoz arról, hogy a nemzeti intézkedés megalapozott-e.

(10) Amennyiben a (4) és (5) bekezdésben rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam valamely intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határoz arról, hogy a nemzeti intézkedés megalapozott-e, és megfelelő alternatív intézkedésről is határozhat.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság a 12. és 13. cikknek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén bevezethet címkéket vagy új beosztást határozhat meg a meglévő címkék tekintetében.

(1) A Bizottság a 12. és 13. cikknek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén bevezethet címkéket vagy új beosztást határozhat meg a meglévő címkék tekintetében.

 

A címkéket úgy kell megtervezni, hogy az energiaosztály megállapítására szolgáló számítás a termék abszolút teljesítményét (energiafogyasztását) és relatív teljesítményét (energiahatékonyságát, figyelembe véve a termékmodell releváns tulajdonságait, például méretét, volumenét és/vagy kényelmi szempontjait) is tükrözze. Az energiaosztály mellett az energiafogyasztást ciklus, év, élettartam vagy a termékkategória szempontjából leginkább releváns időtartam szerinti lebontásban kell megadni.

 

Megfontolandó, hogy a címkén vagy a termékismertető adatlapon a nem energiával kapcsolatos adatokat is feltüntessék, többek között – de nem kizárólag – a következőket:

 

– zaj,

 

– a végfelhasználónak nyújtott ingyenes garanciális időszak és tartósság,

 

– tartalék alkatrészek rendelkezésre állása és javítási információk,

 

– vegyianyag-tartalom (a REACH-rendelet 33. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettség alapján),

 

– a termék „intelligens” tulajdonságai.

 

A címkének QR-kódot vagy bármely más digitális mintát is tartalmaznia kell, ami lehetővé tevő teszi az internetalapú technológiák kiaknázását.

 

A címkének technológiasemlegesnek kell lennie, hogy az energiahordozótól vagy az alkalmazott technológiától függetlenül lehetővé tegye az összehasonlítást a hasonló szolgáltatásokat nyújtó valamennyi készülék között. A funkcionálisan egyenértékű termékekre egyetlen címke vonatkozik, és a címkézési kötelezettség alól nem adható mentesség. Különböző energiahordozóknak az energiacímke céljából történő összehasonlítása esetén az energiaátalakítási hatékonyság uniós átlaga alapján a primer energiát kell megadni (primerenergia-tényező), hogy értékelni lehessen a termékek teljesítményét és energiaosztályát.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság gondoskodik arról, hogy egy címke bevezetésekor vagy új beosztással való ellátásakor a követelményeket úgy határozzák meg, hogy a címke bevezetése idején várhatóan egy termék se sorolódjon az A vagy B kategóriába, illetve hogy a modellek többsége a becslések szerint legkorábban tíz év múlva legyen az említett osztályokba sorolható.

(3) A Bizottság gondoskodik arról, hogy egy címke bevezetésekor vagy új beosztással való ellátásakor a követelményeket úgy határozzák meg, hogy a címke bevezetése vagy új beosztással való ellátása idején várhatóan egy termék se sorolódjon az A kategóriába. Olyan rendkívüli esetekre vonatkozóan, amikor a technológia várhatóan gyorsabb ütemben fejlődik, a követelményeket úgy kell meghatározni, hogy a címke bevezetésekor vagy új beosztásakor várhatóan egy termék se sorolódjon az A vagy B kategóriába.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A címkék időről időre új beosztással láthatók el.

(4) A Bizottság felülvizsgálja a címkéket új beosztással való ellátásuk céljából, ha úgy véli, hogy:

 

a) az uniós piacon értékesített termékek legalább 25 %-a a legfelső A osztályba tartozik; vagy

 

b) az uniós piacon értékesített termékek legalább 45%-a az A vagy B osztályba tartozik.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a kereskedők a – többek között az interneten – megvételre kínált termékeken az aktuális címkéket lecserélik az új beosztású címkékre a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusban e célra meghatározott időpontot követő egy héten belül. Az említett időpont előtt a kereskedők nem mutathatják be az új beosztású címkét.

b) a kereskedők a – többek között az interneten – megvételre kínált termékeken az aktuális címkéket lecserélik az új beosztású címkékre a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusban e célra meghatározott időpontot követő egy hónapon belül. Az említett időpont előtt a kereskedők nem mutathatják be az új beosztású címkét.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) az új beosztású címke grafikájának láthatóan el kell térnie a régi címkétől, a Bizottság pedig biztosítja, hogy a tagállamok kommunikációs kampányt folytatnak a 4. cikk (4) bekezdésének megfelelően.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 2010/30/EU irányelv 10. cikkének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt bevezetett címkék az e rendelet értelmében vett címkéknek tekintendők. A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő öt éven belül felülvizsgálja az említett címkéket új beosztással való ellátásuk szempontjából.

(6) Az eltérő beosztással ellátott címkék – fogyasztókat megtévesztő – párhuzamos használatának korlátozása érdekében a 2010/30/EU irányelv 10. cikkének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt bevezetett címkéket A–G kategóriákba kell besorolni, amelyre legkésőbb a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépését vagy ...-át/ét [az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja] követő öt éven belül kell sort keríteni, attól függően, hogy melyik következik be később.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – -1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A szállítók közvetlenül beviszik a termékadatbázisba vagy szabványosított elektronikus formában a Bizottsághoz benyújtják a szükséges információt. A szállítók ellenőrzik az adatbázisban szereplő termékadatokat.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság termékadatbázist hoz létre és tart fenn, amely magában foglalja az I. mellékletben megadott információkat. Ezeket az I. melléklet 1. pontjában felsorolt információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

A Bizottság termékadatbázist hoz létre és tart fenn, amely magában foglalja az I. mellékletben megadott információkat. Ezeket az I. melléklet 1. pontjában felsorolt információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. Az I. melléklet 2. pontjában felsorolt információk kizárólag a Bizottság és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok részére hozzáférhetők, akik biztosítják az információk biztonságos védelmét.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben egy termék megfelelőségértékelése során ilyen harmonizált szabványokat alkalmaznak, a termék úgy tekintendő, mint amely megfelel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus vonatkozó mérési és számítási követelményeinek.

Amennyiben egy termék megfelelőségértékelése során ilyen harmonizált szabványokat alkalmaznak, a termék úgy tekintendő, mint amely megfelel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus vonatkozó mérési és számítási követelményeinek. A megfelelést egy illetékes piacfelügyeleti szervezet ellenőrzi.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság biztosítja, hogy e harmonizált szabványok a termék teljesítményét befolyásoló üzemmódok, funkciók és változók teljes körére kiterjedjenek.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Szükséges esetben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság fogyasztók bevonásával megvizsgálja a meghatározott termékcsoportokra vonatkozó címkék megjelenését és tartalmát annak biztosítására, hogy a címkék világosan érthetők legyenek.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság fogyasztók bevonásával megvizsgálja a meghatározott termékcsoportokra vonatkozó címkék megjelenését és tartalmát annak biztosítására, hogy a címkék világosan érthetők legyenek.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a termék tényleges energiahatékonyságának pontos értékelését lehetővé tevő, a használat valós körülményeit szimuláló mérési és számítási módszereket; ezt részben úgy lehet elérni, ha a valóságnak megfelelő vizsgálati körülmények között megmérik az energiafelvételt, és adott esetben meghatározzák, hogy mennyi időre van szüksége a terméknek, hogy bizony teljesítményt vagy üzemmódot elérjen;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a tartalmat és adott esetben formátumot, illetve a műszaki dokumentációra és termékismertető adatlapra vonatkozó egyéb részleteket;

g) a tartalmat és adott esetben formátumot, illetve a műszaki dokumentációra és termékismertető adatlapra vonatkozó egyéb részleteket, beleértve a címkén és a termékismertető adatlapon feltüntetendő információk megállapítására használt módszereket és képleteket, adott esetben a földrajzi variációk bemutatásával és a bejelentett teljesítmények harmadik fél általi tanúsításának esetleges szükségességével együtt;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) a címkén és a termékismertető adatlapon szereplő adatok meghatározásához szükséges megfelelőségértékelési eljárásokat, valamint mérési és számítási módszereket;

k) a címkén és a termékismertető adatlapon szereplő adatok meghatározásához szükséges megfelelőségértékelési eljárásokat, valamint mérési és számítási módszereket a termék valós használati körülményei mellett;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l. azt, hogy nagyobb készülékek esetében előírás-e a magasabb szintű energiahatékonyság annak érdekében, hogy egy adott energiahatékonysági osztályba sorolhatók legyenek;

l. nagyobb készülékek esetében a magasabb szintű energiahatékonyság megkövetelésének módozatai annak érdekében, hogy egy adott energiahatékonysági osztályba sorolhatók legyenek;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Legfeljebb nyolc évvel a hatálybalépést követően a Bizottság értékeli e rendelet alkalmazását és arról jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentésnek értékelést kell tartalmaznia arról, hogy a rendelet milyen eredményességgel teszi lehetővé a vásárlók számára hatékonyabb termékek választását, figyelembe véve a vállalkozásokra gyakorolt hatást is.

...-ig [nyolc évvel e rendelet hatálybalépését követően] a Bizottság értékeli e rendelet alkalmazását, és arról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentésnek értékelést kell tartalmaznia arról, hogy a rendelet milyen eredményességgel teszi lehetővé a vásárlók számára hatékonyabb termékek választását, figyelembe véve a vállalkozásokra gyakorolt hatást is, illetve arról, hogy e rendelet hogyan járult hozzá az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló célok eléréséhez.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 rész – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) a termék tartósságára, javíthatóságára, újrafeldolgozhatóságára és a termék javítási célra használt tartalék alkatrészeinek forgalmazására vonatkozó információk;

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 rész – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb) kiegészítő információk.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az energiahatékonyságot jelölő címkézés

Hivatkozások

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

7.9.2015

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Aldo Patriciello

25.9.2015

Vizsgálat a bizottságban

17.2.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

63

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Marie-Christine Boutonnet


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az energiahatékonyságot jelölő címkézés

Hivatkozások

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

15.7.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

7.9.2015

ECON

7.9.2015

ENVI

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

 

JURI

7.9.2015

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

3.9.2015

ECON

10.9.2015

IMCO

22.9.2015

JURI

15.9.2015

Előadók

       A kijelölés dátuma

Dario Tamburrano

20.10.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

1.12.2015

23.2.2016

7.4.2016

 

Az elfogadás dátuma

14.6.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

63

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Rosa D’Amato, Cornelia Ernst, João Ferreira, Françoise Grossetête, Carlos Iturgaiz, Benedek Jávor, Svetoslav Hristov Malinov, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Daniela Aiuto, Reimer Böge, Lara Comi, Jakop Dalunde, Eleonora Evi, Jens Gieseke, Arne Lietz, Axel Voss

Benyújtás dátuma

21.6.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat