Procedūra : 2015/0149(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0213/2016

Pateikti tekstai :

A8-0213/2016

Debatai :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Balsavimas :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1265kWORD 869k
21.6.2016
PE 575.138v03-00 A8-0213/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES

(COM(2015) 0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Dario Tamburrano

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES

(COM(2015) 0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0341),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0189/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0213/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Europos Sąjunga įsipareigojusi sukurti pažangia klimato politika grindžiamą energetikos sąjungą. Energijos vartojimo efektyvumas yra esminis Europos Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos elementas ir vienas iš svarbiausių energijos poreikio mažinimo veiksnių;

(1)  Europos Sąjunga įsipareigojusi sukurti pažangia klimato ir energetikos politika grindžiamą energetikos sąjungą. Energijos vartojimo efektyvumas yra esminis Europos Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos elementas ir vienas iš svarbiausių energijos poreikio mažinimo ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ribojimo veiksnių;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas užtikrins galimybę vartotojams priimti informacija apie gaminių energijos sąnaudas grindžiamus sprendimus ir taip skatins inovacijas;

(2)  energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas užtikrins galimybę vartotojams priimti informacija grindžiamus sprendimus dėl efektyvių ir tausių su energija susijusių gaminių ir taip svariai prisidės prie energijos taupymo ir sąskaitų už energiją mažinimo, sykiu skatins inovacijas ir investicijas į efektyviau energiją vartojančių gaminių gamybą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Direktyvą 2010/30/ES dera pakeisti reglamentu, kurio taikymo sritis būtų ta pati, tačiau būtų iš dalies pakeistos ir sustiprintos kai kurios direktyvos nuostatos, siekiant jas išdėstyti aiškiau ir atnaujinti jų turinį. Reglamentas yra tinkama teisinė priemonė, nes juo nustatomos aiškios ir išsamios taisyklės, kurių valstybės narės negali skirtingai perkelti į nacionalinę teisę, todėl užtikrinamas aukštas suderinimo visoje Sąjungoje laipsnis. Jei reguliavimo pagrindai derinami Sąjungos, o ne valstybių narių lygmeniu, sumažėja išlaidos gamintojams ir užtikrinamos vienodos sąlygos. Suderinimas visoje Sąjungoje reiškia laisvą prekių judėjimą visoje bendrojoje rinkoje;

(4)  Direktyvą 2010/30/ES dera pakeisti reglamentu, kurio taikymo sritis būtų ta pati, tačiau būtų iš dalies pakeistos ir sustiprintos kai kurios direktyvos nuostatos, siekiant jas išdėstyti aiškiau ir atnaujinti jų turinį, atsižvelgiant į sparčią technologinę gaminių energijos vartojimo efektyvumo pažangą, pasiektą per keletą pastarųjų metų. Reglamentas yra tinkama teisinė priemonė, nes juo nustatomos aiškios ir išsamios taisyklės, kurių valstybės narės negali skirtingai perkelti į nacionalinę teisę, todėl užtikrinamas aukštas suderinimo visoje Sąjungoje laipsnis. Jei reguliavimo pagrindai derinami Sąjungos, o ne valstybių narių lygmeniu, sumažėja išlaidos gamintojams visoje vertės grandinėje ir užtikrinamos vienodos sąlygos. Suderinimas visoje Sąjungoje reiškia laisvą prekių judėjimą visoje bendrojoje rinkoje;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  šio reglamento tikslinga netaikyti naudotiems gaminiams, t. y., be kita ko, visiems gaminiams, kurie buvo pradėti naudoti prieš juos pateikiant rinkai antrą kartą ar dar kartą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  kadangi keleivinio ir krovininio transporto priemonių energijos sąnaudos yra tiesiogiai arba netiesiogiai reglamentuojamos kitais Sąjungos teisės aktais ir politikos priemonėmis, tikslinga ir toliau jų neįtraukti į šio reglamento taikymo sritį. Ši išimtis apima transporto priemones, kurių variklis joms veikiant lieka toje pačioje vietoje, pvz., liftus, eskalatorius ir konvejerių juostas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  su energija susijusių gaminių energijos vartojimo efektyvumo didinimas suteikiant vartotojams informaciją, kad jie galėtų pasirinkti gaminius, yra naudingas visai Sąjungos ekonomikai, skatina inovacijas ir padės siekti Sąjungos 2020 m. ir 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų. Be to, jis padės vartotojams taupyti pinigus;

(7)  su energija susijusių gaminių energijos vartojimo efektyvumo didinimas suteikiant vartotojams informaciją, kad jie galėtų pasirinkti gaminius, ir didesnis visuomenės sąmoningumas yra naudingi visai Sąjungos ekonomikai, mažina energijos poreikį ir sąskaitų už energiją sumas. Tai taip pat prisideda prie energetinio saugumo, skatina mokslinius tyrimus, inovacijas ir investicijas į energijos vartojimo efektyvumą ir leidžia pramonės šakoms, kuriose kuriami ir gaminami efektyviausiai energiją vartojantys gaminiai, įgyti konkurencinį pranašumą. Tai taip pat padės siekti Sąjungos 2020 m. ir 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų ir Sąjungos aplinkosaugos ir klimato tikslų;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  2014 m. spalio 23 ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose nustatytas Sąjungos orientacinis 2030 m. tikslas bent 27 proc. pagerinti energijos vartojimo efektyvumą, palyginti su prognozuojamomis būsimomis energijos sąnaudomis. Šis tikslas bus peržiūrėtas 2020 m., turint omenyje 30 proc. efektyvumo lygį Sąjungoje. Jose nustatytas ir privalomas tikslas iki 2030 m. Europos Sąjungoje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 40 proc., palyginti su 1990 m., įskaitant 30 proc. sumažinimą sektoriuose, kuriems netaikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema;

Išbraukta.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  tikslios, svarbios ir palyginamos informacijos apie konkrečių su energija susijusių gaminių energijos sąnaudas teikimas pirkėjams padėtų rinktis gaminius, kurių naudojimo etapu energijos ir kitų svarbių išteklių suvartojama mažiau. Standartizuota privaloma etiketė yra veiksminga palyginamos informacijos apie su energija susijusių gaminių energijos sąnaudas pateikimo potencialiems pirkėjams priemonė. Ją turėtų papildyti gaminio informacijos lapas. Etiketė turėtų būti lengvai atpažįstama, paprasta ir glausta. Todėl informuojant pirkėjus apie gaminių energijos vartojimo efektyvumą reikėtų remtis dabartine tamsiai žalios–raudonos spalvų skale. Paaiškėjo, kad pirkėjams veiksmingiausias klasių žymėjimas A–G raidėmis. Tais atvejais, kai dėl ekologinio projektavimo priemonių pagal Direktyvą 2009/125/EB gaminių nebegalima priskirti F–G klasėms, etiketėje tos klasės turėtų būti nerodomos. Ypatingais atvejais šis principas turėtų būti taikomas ir D ir E klasėms, nors tokia padėtis mažai tikėtina, nes daugumai gaminių modelių susitelkus dviejose aukščiausiose klasėse etiketės skalė būtų pakeičiama;

(9)  tikslios, svarbios, patikrinamos ir palyginamos informacijos apie konkrečių su energija susijusių gaminių energijos sąnaudas teikimas pirkėjams padėtų rinktis gaminius, kurių naudojimo etapu energijos ir kitų svarbių išteklių suvartojama mažiau, kad būtų pasiekta tam tikrų rezultatų, sumažinus gyvavimo ciklo sąnaudas. Standartizuota privaloma etiketė yra veiksminga palyginamos informacijos apie su energija susijusių gaminių energijos vartojimo efektyvumą ir absoliučiąsias energijos sąnaudas pateikimo potencialiems pirkėjams priemonė. Ją turėtų papildyti gaminio informacijos lapas, pagal Direktyvą 2010/30/ES priimtuose deleguotuosiuose aktuose vadinamas gaminio vardinių parametrų lentele, kurį būtų galima gauti elektroniniu būdu. Etiketė turėtų būti pagrįsta tinkama matavimo ir skaičiavimo metodika, lengvai atpažįstama, suprantama ir glausta. Todėl informuojant pirkėjus apie gaminių energijos vartojimo efektyvumą reikėtų remtis nustatyta tamsiai žalios – raudonos etiketės spalvų skale. Paaiškėjo, kad pirkėjams veiksmingiausias yra žinomas klasių žymėjimas A–G raidėmis. Įvairioms gaminių grupėms vienodai taikant A–G raidžių skalę turėtų padidėti skaidrumas ir pagerėti pirkėjų supratimas. Tais atvejais, kai dėl ekologinio projektavimo priemonių pagal Direktyvą 2009/125/EB1a gaminių nebegalima priskirti F–G klasėms, šios klasės vis tiek turėtų būti nurodytos etiketėje tamsiai pilka spalva, siekiant visoms gaminių grupėms išlaikyti vienodą A–G klasių skalę. Todėl likusioms aukštesnėms klasėms reikėtų ir toliau taikyti tamsiai žalios – raudonos spalvų skalę ir tokia skalė turėtų būti taikoma tik naujiems rinkai pateiktiems gaminių vienetams;

 

_______________

 

1a 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  skaitmeninių technologijų pažanga užtikrino galimybę pateikti ir rodyti etiketes elektroniniu būdu, pvz., internete, bet taip pat ir parduotuvėse elektroniniuose ekranuose. Kad būtų galima pasinaudoti tokios pažangos privalumais, šiuo reglamentu be fizinės energijos vartojimo efektyvumo etiketės turėtų būti leidžiama papildomai arba kaip pakaitalą naudoti elektroninę etiketę. Tais atvejais, kai energijos vartojimo efektyvumo etiketės rodyti neįmanoma, pvz., taikant tam tikrus nuotolinio pardavimo būdus, taip pat reklamoje ir techninėje reklaminėje medžiagoje, potencialiems pirkėjams turėtų būti nurodoma bent gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

(10)  skaitmeninių technologijų pažanga užtikrino galimybę pateikti ir rodyti etiketes elektroniniu būdu, pvz., internete, bet taip pat ir parduotuvėse elektroniniuose ekranuose. Kad būtų galima pasinaudoti tokios pažangos privalumais, šiuo reglamentu be spausdintinės energijos vartojimo efektyvumo etiketės turėtų būti leidžiama papildomai naudoti elektroninę etiketę. Ši nuostata neturi poveikio tiekėjo pareigai prie kiekvieno gaminio vieneto pridėti prekiautojui skirtą spausdintinę etiketę. Tais atvejais, kai energijos vartojimo efektyvumo etiketės rodyti neįmanoma, potencialiems pirkėjams turėtų būti nurodoma bent gaminio modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė. Konkrečioms gaminių grupėms skirtais deleguotaisiais aktais taip pat būtų galima nustatyti alternatyvias nuostatas dėl mažo dydžio gaminių etikečių rodymo ir tų atvejų, kai sykiu demonstruojamas didelis kiekis identiškų gaminių;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  gamintojus energijos vartojimo efektyvumo etiketė skatina kurti vis efektyvesnius gaminius. Dėl šios technologijų plėtros gaminiai ilgainiui daugiausia priskiriami prie aukščiausių energijos vartojimo efektyvumo etiketės klasių. Kad gaminius pirkėjai galėtų tinkamai palyginti, gali reikėti smulkiau juos suskirstyti, taigi pakeisti etiketės skalę. Kad gamintojams nebūtų užkraunama per didelė našta, tinkamas tokio skalės keitimo periodiškumas turėtų būti maždaug dešimt metų. Todėl, siekiant kuo didesnio teisinio tikrumo tiekėjams ir prekiautojams, šiame reglamente turėtų būti nustatyta išsami skalės keitimo tvarka. Naujos pakeistos skalės etiketės aukščiausios klasės turėtų būti tuščios, kad būtų skatinama technologijų pažanga ir būtų sudarytos sąlygos kurti ir pripažinti vis efektyvesnius gaminius. Siekiant išvengti painiavos pirkėjams, pakeitus etiketės skalę, per trumpą laiką turėtų būti pakeičiamos visos etiketės;

(11)  gamintojus energijos vartojimo efektyvumo etiketė skatina kurti ir teikti rinkai vis efektyvesnius gaminius. Drauge jie nutraukia mažiau efektyvių gaminių gamybą, nes tai padaryti skatina Sąjungos teisės aktai, susiję su ekologiniu projektavimu. Dėl šios technologijų plėtros sukuriami gaminių modeliai, kurie ilgainiui daugiausia priskiriami prie aukščiausių energijos vartojimo efektyvumo etiketės klasių. Kad gaminius pirkėjai galėtų tinkamai palyginti, gali reikėti smulkiau juos suskirstyti, taigi pakeisti etiketės skalę. Kad gamintojams ir prekiautojams (ypač atsižvelgiant į mažas įmones) nebūtų užkraunama per didelė našta, pageidautinas tokio skalės keitimo periodiškumas būtų maždaug dešimt metų. Taikant šį požiūrį reikėtų vengti nereikalingo ar neveiksmingo skalės keitimo, kuris būtų žalingas ir gamintojams, ir vartotojams. Todėl, siekiant kuo didesnio teisinio tikrumo tiekėjams ir prekiautojams, šiame reglamente turėtų būti nustatyta išsami skalės keitimo tvarka. Prieš keisdama skalę, Komisija turėtų atlikti išsamų parengiamąjį tyrimą. Atsižvelgiant į gaminių grupę ir remiantis išsamiu tos grupės galimybių vertinimu, naujos pakeistos skalės etiketės aukščiausios klasės laukelis turėtų būti tuščias, kad būtų skatinama technologijų pažanga ir būtų sudarytos sąlygos kurti ir pripažinti vis efektyvesnius gaminių modelius. Siekiant išvengti painiavos pirkėjams, pakeitus etiketės skalę, per trumpą ir įmanomą laiką turėtų būti pakeičiamos visos etiketės, naujosios skalės etiketės turėtų vizualiai aiškiai skirtis nuo senosios skalės etikečių ir turėtų būti vykdomos tinkamos vartotojų informavimo kampanijos, kurios aiškiai nurodytų, kad dėl patobulintos prietaisų klasifikacijos įvesta nauja skalė;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  dėl pagal Direktyvą 2010/30/ES priimtais deleguotaisiais aktais nustatytų etikečių skalės kitimo kyla poreikis nustatyti naują pradinę esamų etikečių skalę, siekiant užtikrinti homogenišką A–G klasių skalę, priderinant jas prie šio reglamento reikalavimų;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant išsaugoti pirkėjų pasitikėjimą energijos vartojimo efektyvumo etikete, neturėtų būti leidžiama su energija susijusius gaminius ženklinti kitomis ją imituojančiomis etiketėmis. Neturėtų būti leidžiamos ir papildomos etiketės, ženklai, simboliai arba užrašai, kurie gali klaidinti ar painioti pirkėjus energijos sąnaudų atžvilgiu;

(14)  siekiant išsaugoti pirkėjų pasitikėjimą energijos vartojimo efektyvumo etikete, neturėtų būti leidžiama su energija susijusius gaminius ženklinti kitomis ją imituojančiomis etiketėmis. Neturėtų būti leidžiamos ir jokios papildomos etiketės, ženklai, simboliai arba užrašai, aiškiai neatskirti nuo energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo etiketės, galintys suklaidinti ar painioti pirkėjus energijos sąnaudų ar kitų charakteristikų, kurioms taikomi atitinkami deleguotieji aktai, atžvilgiu;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina patikslinti, kad su energija susijusiems gaminiams taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/200821 nustatytos Sąjungos rinkos priežiūros ir į Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolės taisyklės. Atsižvelgiant į laisvo prekių judėjimo principą, būtina, kad valstybių narių rinkos priežiūros institucijos tarpusavyje veiksmingai bendradarbiautų. Tokį su energijos suvartojimo ženklinimu susijusį bendradarbiavimą turėtų stiprinti ir remti Komisija;

(15)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina patikslinti, kad su energija susijusiems gaminiams taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/200821 nustatytos Sąjungos rinkos priežiūros ir į Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolės taisyklės. Atsižvelgiant į laisvo prekių judėjimo principą, būtina, kad valstybių narių rinkos priežiūros institucijos tarpusavyje veiksmingai bendradarbiautų nuolat keisdamosi informacija, ypač susijusia su gaminių atitikties vertinimo rezultatais ir jų pasekmėmis. Be to, į keitimąsi informacija apie iš trečiųjų šalių į Sąjungą importuojamus su energija susijusius gaminius turėtų būti įtrauktos valstybių narių muitinės institucijos. Komisija turėtų sustiprinti ir išplėtoti Ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo administracinio bendradarbiavimo ekspertų grupę (ADCO) kaip rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimo sistemą;

__________________

__________________

21 OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

21 OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  siekdamos užtikrinti veiksmingesnę Sąjungos rinkos priežiūrą ir sąžiningą konkurenciją ir naudoti nedidelius išteklius ekonomiškiausi būdu, nacionalinės rinkos priežiūros institucijos turėtų stebėti atitiktį, be kita ko, atlikdamos fizinį gaminių tikrinimą ir naudodamosi Rinkos priežiūros informacine ir ryšių sistema (ICSMS) keistis informacija apie planuojamus ir užbaigtus gaminių tikrinimus, pateikti tikrinimo protokolus ir dalytis tikrinimo rezultatais, taip išvengiant dvigubo tikrinimo ir sudarant sąlygas regioniniams fizinio tikrinimo kompetencijos centrams. Rezultatais turėtų būti dalijamasi ir tais atvejais, kai patikrinus nustatoma, kad nėra pažeidimų;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant palengvinti reikalavimų laikymosi stebėjimą ir užtikrinti, kad vykdant su konkrečių gaminių etikečių ir informacijos lapų persvarstymu susijusį reglamentavimo procesą būtų prieinami naujausi rinkos duomenys, tiekėjai informaciją apie savo gaminių atitiktį turėtų pateikti elektroniniu būdu Komisijos sukurtoje duomenų bazėje. Informacija turėtų būti viešai prieinama, kad ją būtų galima teikti pirkėjams ir kad prekiautojai galėtų gauti etiketes alternatyviais būdais. Duomenų bazėje saugoma informacija turėtų galėti naudotis rinkos priežiūros institucijos;

(16)  nedarant poveikio valstybių narių prievolėms, susijusioms su rinkos priežiūra, siekiant nustatyti naudingą priemonę vartotojams, palengvinti reikalavimų laikymosi stebėjimą ir užtikrinti, kad vykdant su konkrečių gaminių etikečių ir informacijos lapų persvarstymu susijusį reglamentavimo procesą būtų prieinami naujausi rinkos duomenys, tiekėjai reikiamą informaciją apie savo gaminių atitiktį turėtų pateikti reikalaujama elektronine forma Komisijos sukurtoje ir administruojamoje duomenų bazėje. Vartotojams skirta informacijos dalis turėtų būti viešai pateikiama per gaminių duomenų bazės viešą sąsają. Ta informacija turėtų būti pateikiama kaip atvirieji duomenys, kad mobiliųjų programėlių kūrėjai ir kitos palyginimo priemonės galėtų ja naudotis. Tiesioginę prieigą prie gaminių duomenų bazės viešosios sąsajos turėtų palengvinti spausdintinėje etiketėje nurodytas dinaminis greitojo atsako kodas (QR) arba kitos vartotojui skirtos priemonės. Papildomą informaciją tiekėjai turėtų teikti rinkos priežiūros institucijoms ir Komisijai per gaminių duomenų bazės atitikties sąsają. Duomenų bazei turėtų būti taikomos griežtos duomenų apsaugos taisyklės. Tais atvejais, kai techninė informacija yra jautri, rinkos priežiūros institucijos turėtų išlaikyti teisę prireikus susipažinti su šia informacija, atsižvelgiant į tiekėjams tenkančią bendradarbiavimo pareigą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  Komisija turėtų įsteigti ir administruoti internetinį portalą, kuriame rinkos priežiūros institucijoms būtų suteikiama galimybė gauti gamintojų serveriuose esančią išsamią informaciją apie gaminį;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  energijos sąnaudos ir kiti duomenys apie gaminius, kuriems pagal šį reglamentą taikomi konkretūs reikalavimai, turėtų būti nustatomi patikimais, tiksliais ir pakartojamais metodais, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus. Vidaus rinkos veikimui yra naudinga, kad standartai būtų suderinti Sąjungos lygmeniu. Jeigu pradedant tam tikriems gaminiams taikyti reikalavimus paskelbtų standartų nėra, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija turėtų paskelbti pereinamuoju laikotarpiu taikomus su tais reikalavimais susijusius matavimo ir skaičiavimo metodus. Kai nuoroda į tokį standartą paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pagal jį nustatyta gaminių atitiktis reikalavimams laikoma lygiaverte atitikčiai, nustatytai taikant pagal šį reglamentą priimtus matavimo metodus, susijusius su tais konkretiems gaminiams taikomais reikalavimais;

(19)  absoliučiosios energijos sąnaudos ir kiti aplinkosaugos ir veiksmingumo duomenys apie gaminius, kuriems pagal šį reglamentą taikomi konkretūs reikalavimai, turėtų būti nustatomi taikant suderintus standartus ir metodus, patikimais, tiksliais ir pakartojamais metodais, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus. Siekiant neleisti tyčia ar netyčia apeiti reikalavimų, tiek tiekėjų, tiek rinkos priežiūros institucijų taikomi metodai ir testavimo aplinka turėtų būti kuo artimesni realioms gyvenime sąlygoms, kuriomis vidutinis vartotojas naudoja konkretų gaminį, ir patikimi. Energijos vartojimo efektyvumo klasė neturėtų būti grindžiama vien tik efektyviausiu energijos vartojimo parametru ar ekologiniu režimu, jeigu tikėtina, kad tai neatspindės vidutinio vartotojo elgsenos. Tolerancijos vertės ir neprivalomi tikrinimo parametrai turėtų būti nustatomi taip, kad nenulemtų didelių efektyvumo padidėjimo svyravimų, galinčių pakeisti gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę. Leidžiami patikrintų rezultatų nuokrypiai nuo deklaruojamų turėtų būti ne didesni už statistinę matavimo įrangos paklaidą. Jeigu pradedant tam tikriems gaminiams taikyti reikalavimus paskelbtų standartų nėra, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija turėtų paskelbti pereinamuoju laikotarpiu taikomus su tais reikalavimais susijusius matavimo ir skaičiavimo metodus. Kai nuoroda į tokį standartą paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pagal jį nustatyta gaminių atitiktis reikalavimams laikoma lygiaverte atitikčiai, nustatytai taikant pagal šį reglamentą priimtus matavimo metodus, susijusius su tais konkretiems gaminiams taikomais reikalavimais;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  Komisija turėtų numatyti konkrečių gaminių etikečių persvarstymo planą ir sudaryti orientacinį sąrašą su energija susijusių gaminių, kuriems būtų galima nustatyti energijos vartojimo efektyvumo etiketę; Įgyvendinant darbo planą pirmiausia turėtų būti atlikta techninė, aplinkos apsaugos ir ekonominė atitinkamų gaminių grupių analizė. Siekiant skatinti uždarojo ciklo ekonomiką, atliekant šią analizę reikėtų atsižvelgti ir į papildomą informaciją, įskaitant galimybę vartotojams teikti informaciją apie su energija susijusio gaminio veikimo charakteristikas, kaip antai jo absoliučiąsias energijos sąnaudas, ir su tokiu informacijos teikimu susijusias išlaidas. Tokia papildoma informacija turėtų padėti vartotojams lengviau suprasti etiketę, padaryti ją veiksmingesnę ir nedaryti jiems jokio neigiamo poveikio;

(20)  pagal šio reglamento taikymo sritį Komisija turėtų numatyti ilgalaikį konkrečių gaminių etikečių persvarstymo planą, įskaitant su energija susijusių gaminių, kuriems būtų galima nustatyti energijos vartojimo efektyvumo etiketę, orientacinį sąrašą, ir periodiškai tą planą atnaujinti. Komisija turėtų kasmet informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie plano įgyvendinimo pažangą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  Įgyvendinant darbo planą pirmiausia turėtų būti atlikta techninė, aplinkos apsaugos ir ekonominė atitinkamų gaminių grupių analizė. Siekiant skatinti žiedinę ekonomiką, atliekant tą analizę reikėtų atsižvelgti ir į papildomą informaciją, įskaitant galimybę vartotojams teikti tikslią informaciją apie su energija susijusio gaminio modelio veikimo charakteristikas, kaip antai gyvavimo ciklo sąnaudos, pataisomumas, sujungiamumas, perdirbtų medžiagų kiekis jame, patvarumas ir aplinkosauginis veiksmingumas arba bendras energijos vartojimo efektyvumo indeksas, ir su tokiu informacijos teikimu susijusias išlaidas. Tokia papildoma informacija turėtų padėti vartotojams lengviau suprasti etiketę, padaryti ją veiksmingesnę ir neturėtų jiems daryti jokio neigiamo poveikio.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu nustatoma su energija susijusių gaminių energijos ir kitų išteklių suvartojimo gaminio naudojimo etapu nurodymo ženklinant gaminius ir pateikiant apie juos standartinę informaciją sistema ir papildoma informacija apie juos, kad pirkėjai galėtų rinktis efektyvesnius gaminius.

1.  Šiuo reglamentu nustatoma su energija susijusiems gaminiams taikoma sistema ir jiems suteikiama etiketė, kurioje nurodomas energijos vartojimo efektyvumas, absoliutus suvartojamos energijos kiekis ir kiti aplinkosauginiai ir eksploatacijos parametai. Tai sudaro galimybę vartotojams išsirinkti efektyviau energiją naudojančius gaminius ir taip sumažinti suvartojamą energijos kiekį.

2.  Šis reglamentas netaikomas:

2.  Šis reglamentas netaikomas:

a)  naudotiems gaminiams;

a)  naudotiems gaminiams;

b)  keleivinio ir krovininio transporto priemonėms, išskyrus varomas stacionariu varikliu.

b)  keleivinio ar krovininio transporto priemonėms.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, gaminantis su energija susijusį gaminį arba užsakantis suprojektuoti arba pagaminti tokį gaminį ir pateikiantis jį rinkai savo vardu arba su savo prekės ženklu;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  prekiautojas – parduodantis, nuomojantis, siūlantis pirkti išsimokėtinai ar pirkėjams demonstruojantis gaminius mažmenininkas ar kitas asmuo;

(9)  prekiautojas – parduodantis, nuomojantis, siūlantis pirkti išsimokėtinai ar pirkėjams demonstruojantis gaminius mažmenininkas ar kitas fizinis ar juridinis asmuo;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  energijos vartojimo efektyvumas – sukurto darbo, paslaugų, prekių ar gautos energijos ir energijos sąnaudų santykis;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  su energija susijęs gaminys – Sąjungoje rinkai pateikiamas arba pradedamas naudoti gaminys, sistema ar paslauga, kurį (kurią) naudojant daromas poveikis energijos sąnaudoms, taip pat į tuos gaminius įmontuoti skirtos dalys, pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti;

(11)  su energija susijęs gaminys (toliau – „gaminys“) – Sąjungoje rinkai pateikiamas arba pradedamas naudoti gaminys ar sistema, kurį (kurią) naudojant daromas poveikis energijos sąnaudoms, taip pat į tuos gaminius įmontuoti skirtos dalys, kurios pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti kaip pirkėjams siūlomos atskiros dalys ir kurių energinį ir aplinkosauginį efektyvumą galima įvertinti atskirai;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  etiketė – grafinė diagrama, kurioje energijos suvartojimas žymimas A–G raidėmis septynių skirtingų spalvų skalėje nuo tamsiai žalios iki raudonos;

(13)  etiketė – atspausdinta arba elektroninė grafinė diagrama, kurioje nurodoma uždara septynių skirtingų spalvų skalė nuo tamsiai žalios iki raudonos, apimanti tik A–G raides (kiekviena klasė atitinka didelį sutaupytos energijos kiekį), ir kuria siekiama vartotojus informuoti apie energijos vartojimo efektyvumą ir suvartojamos energijos kiekį;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  gaminių grupė – su energija susijusių gaminių grupė, kuriai priklausantys gaminiai atlieka tas pačias pagrindines funkcijas;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  gaminio informacijos lapas – standartinė su gaminiu susijusios informacijos lentelė;

(17)  gaminio informacijos lapas – standartinė atspausdinta arba elektroninė su gaminiu susijusios informacijos lentelė;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  skalės keitimas – periodiškas konkretaus gaminio etiketėje nurodytos energijos vartojimo efektyvumo klasės reikalavimų griežtinimas, dėl kurio gali reikėti panaikinti tam tikras energijos vartojimo efektyvumo klases;

(18)  skalės keitimas – konkrečios gaminių grupės etiketėje nurodytos energijos vartojimo efektyvumo klasės reikalavimų griežtinimas;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  pakeistos skalės etiketė – tam tikro gaminio etiketė, kurioje rodoma pakeista skalė;

(19)  pakeistos skalės etiketė – tam tikros gaminių grupės etiketė, kurioje rodoma pakeista skalė ir kurią aiškiai galima atskirti nuo etikečių, kurios galiojo prieš skalės keitimą;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  papildoma informacija – vienareikšmiška informacija apie gaminio, susijusio su energija, funkcines ir aplinkos apsaugos charakteristikas, kaip antai absoliučiąsias energijos sąnaudas ar patvarumą, pirkėjų atžvilgiu nedaranti didelio neigiamo poveikio visos etiketės aiškumui bei veiksmingumui ir grindžiama duomenimis, kuriuos gali išmatuoti rinkos priežiūros institucijos.

(20)  papildoma informacija – bet kokia atitinkamame deleguotajame akte nurodyta informacija apie su energija susijusio gaminio funkcines, aplinkos apsaugos ir išteklių naudojimo efektyvumo charakteristikas, kuri grindžiama duomenimis, kuriuos gali išmatuoti ir patikrinti rinkos priežiūros institucijos, kuri yra lengvai suprantama ir pirkėjų atžvilgiu nedaro didelio neigiamo poveikio visos etiketės veiksmingumui;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  gaminių duomenų bazė – sistemingai išdėstytas duomenų apie su energija susijusius gaminius, kuriems taikomas šis reglamentas ir pagal jį priimti deleguotieji aktai, rinkinys, kurį sudaro viešoji sąsaja – į vartotojus orientuota interneto svetainė, kurioje informacija individualiai prieinama naudojantis elektroninėmis priemonėmis, ir atitikties sąsaja, kurią sudaro nacionalinių rinkos priežiūros institucijų veiklą remianti platforma su aiškiai nustatytomis prieigos teisėmis ir saugos reikalavimais;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tiekėjai laikosi šių reikalavimų:

1.  Tiekėjai:

a)  jie užtikrina, kad gaminiai rinkai būtų tiekiami su nemokamomis tiksliomis etiketėmis ir gaminių informacijos lapais, kaip nustatyta šiame reglamente ir susijusiuose deleguotuosiuose aktuose;

a)  užtikrina, kad gaminiai rinkai būtų tiekiami su kiekvienam gaminio vienetui suteiktomis nemokamomis tiksliomis spausdintomis etiketėmis ir gaminių informacijos lapais;

b)  etiketes jie pateikia nedelsdami ir nemokamai, kai to paprašo prekiautojai;

b)  pristato etiketes ir gaminių informacijos lapus nemokamai, per penkias darbo dienas nuo prekiautojų prašymo gavimo;

 

ba)  pateikia esamas ir pakeistos skalės etiketes ir gaminių informacijos lapus prekiautojams likus trijų mėnesių laikotarpiui iki atitinkamame deleguotajame akte nurodytos datos;

c)  jie užtikrina savo etikečių ir gaminių informacijos lapų tikslumą ir parengia techninius dokumentus, kurių užtektų tikslumui įvertinti;

c)  užtikrina savo etikečių ir gaminių informacijos lapų tikslumą ir pateikia techninius dokumentus, kurių užtektų tikslumui įvertinti;

d)  prieš pateikdami gaminio modelį rinkai, jie į duomenų bazę, sukurtą pagal 8 straipsnį, įrašo I priede nustatytą informaciją.

d)  į gaminių duomenų bazės, sukurtos pagal 8 straipsnį, viešąją ir atitikties sąsajas įveda I priede nurodytą informaciją:

 

i)   visų naujų modelių atveju – prieš pateikiant gaminio modelio vienetą rinkai;

 

ii)   visų po 2014 m. sausio 1 d. rinkai pateiktų ir dar tebetiekiamų modelių atveju – ne vėliau kaip 18 mėnesių po to, kai duomenų bazė pradeda veikti visu pajėgumu pagal 16 straipsnį;

 

da)  saugo duomenų bazėje gaminio informacijos lapus ir techninę informaciją ne mažiau kaip 10 metų po paskutinio vieneto pateikimo rinkai;

 

db)  etiketėmis ženklina gaminių grupes tais atvejais, kai vieną gaminį sudaro kelios surenkamos dalys arba komponentai ir kai energijos vartojimo efektyvumas priklauso nuo specifinio tų komponentų derinio;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Tiekėjai negali:

 

a)  pateikti rinkai gaminių, suprojektuotų taip, kad bandymo sąlygomis dėl gaminyje įdiegtos aparatinės arba programinės įrangos automatiškai pakistų gaminio veikimo parametrai, siekiant gauti palankesnį įvertinimą;

 

b)   kai gaminys jau naudojamas, keisti jį atnaujinant programinę įrangą, jei dėl tų pokyčių suprastėtų pirminėje energijos vartojimo efektyvumo etiketėje nurodyti parametrai, apibrėžti atitinkamame deleguotajame akte;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prekiautojai laikosi šių reikalavimų:

2.  Prekiautojai:

a)  jie aiškiai rodo gaminio, kuriam taikomas deleguotasis aktas, etiketę, kurią pateikė tiekėjas arba kuri prieinama kitais būdais;

a)  aiškiai ir matomoje vietoje nurodo parduodamo (taip pat internetu) gaminio etiketę, kaip apibrėžta atitinkamame deleguotajame akte;

 

aa)  esamas etiketes pakeičia naujos skalės etiketėmis (tiek parduotuvėse, tiek internete) per tris savaites nuo atitinkamame deleguotajame akte nurodytos datos;

b)  jei etiketės arba pakeistos skalės etiketės jie neturi:

b)  jeigu jie neturi etiketės arba pakeistos skalės etiketės, jie prašo, kad tiekėjas jas suteiktų;

i)  tiekėjo paprašo etiketės arba pakeistos skalės etiketės;

 

ii)  išspausdina etiketę iš gaminių duomenų bazės, sukurtos pagal 8 straipsnį, jei tam gaminiui galima naudoti tą funkciją arba

 

iii)  išspausdina etiketę arba pakeistos skalės etiketę iš tiekėjo svetainės, jei jei tam gaminiui galima naudoti tą funkciją.

 

c)  gaminio informacijos lapą jie pateikia pirkėjams.

c)  jei pirkėjai paprašo, jiems pateikia gaminio informacijos lapą, taip pat ir spausdintine forma.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tiekėjai ir prekiautojai laikosi šių reikalavimų:

3.  Tiekėjai ir prekiautojai:

a)  pagal atitinkamą deleguotąjį aktą visoje tam tikro gaminio modelių reklamoje arba techninėje reklaminėje medžiagoje daro nuorodą į gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę;

a)  pagal atitinkamą deleguotąjį aktą visoje tam tikro gaminio modelių vaizdinėje reklamoje arba techninėje reklaminėje medžiagoje nurodo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę;

b)  bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis ir savo iniciatyva arba rinkos priežiūros institucijoms pareikalavus nedelsdami imasi priemonių, kad pašalintų visus šiame reglamente ir jo deleguotuosiuose aktuose nustatytų reikalavimų neatitikties atvejus, už kuriuos jie yra atsakingi;

b)  bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis ir nedelsdami imasi priemonių, kad pašalintų visus neatitikties atvejus pagal 5 straipsnį;

c)  jei gaminiams taikomas šis reglamentas, jie nepateikia arba nerodo kitokių etikečių, ženklų, simbolių arba užrašų, neatitinkančių šio reglamento ir susijusių deleguotųjų aktų reikalavimų, jei tokia informacija veikiausiai suklaidintų arba supainiotų pirkėjus dėl to, kiek energijos arba kitų išteklių suvartoja naudojamas gaminys;

c)  gaminiams, kuriems taikomas šis reglamentas, nesuteikia arba ant jų neklijuoja klaidinančių, painių arba imituojančių etikečių, ženklų, simbolių arba užrašų, susijusių su gaminio suvartojama energija ar kitais ištekliais;

d)  jei gaminiams šis reglamentas netaikomas, jie nepateikia arba nerodo jokių etikečių, kuriomis imituotų šiame reglamente nustatytas etiketes.

d)  gaminiams, kuriems šis reglamentas netaikomas, nesuteikia arba ant jų neklijuoja jokių etikečių, kuriomis būtų imituojamos šiame reglamente nustatytos etiketės.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Visos bendros su etiketėmis susijusios prievolės, išdėstytos 1–3 dalyse, vienodai taikomos esamoms, naujoms ir pakeistos skalės etiketėms.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nedraudžia, neriboja arba netrukdo jų teritorijose pateikti rinkai arba pradėti naudoti su energija susijusius gaminius, atitinkančius šio reglamento ir su juo susijusių deleguotųjų aktų reikalavimus.

1.  Valstybės narės netrukdo jų teritorijose pateikti rinkai arba pradėti naudoti su energija susijusių gaminių, atitinkančių šio reglamento ir jo atitinkamų deleguotųjų aktų reikalavimus.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tiekėjai ir prekiautojai laikytųsi pareigų ir vykdytų reikalavimus, nustatytus šiame reglamente ir susijusiuose deleguotuosiuose aktuose.

2.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tiekėjai ir prekiautojai laikytųsi pareigų ir vykdytų reikalavimus.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei su energija susijusiam gaminiui, kuriam taikomas šis reglamentas ir kuris nurodytas deleguotajame akte, valstybės narės numato paskatų, tokias paskatas jos skiria už aukščiausias energijos vartojimo efektyvumo klases, nustatytas taikomame deleguotajame akte.

3.  Jei su energija susijusiam gaminiui, kuriam taikomas šis reglamentas ir kuris nurodytas deleguotajame akte, valstybės narės numato paskatų, tas paskatas jos skiria už dvi aukščiausias naudojamas energijos vartojimo efektyvumo klases, nustatytas taikytiname deleguotajame akte.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės, bendradarbiaudamos, jei reikia, su prekiautojais, užtikrina, kad pradedant naudoti pakeistos skalės etiketes ir gaminių informacijos lapus būtų organizuojamos mokymo ir populiarinimo informacinės kampanijos, kurių tikslas – populiarinti efektyvų energijos vartojimą ir pirkėjus paraginti atsakingiau naudoti energiją.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad nustatant naujoms gaminių grupėms skirtas etiketes arba keičiant esamų etikečių skalę kartu būtų įgyvendinamos švietimo ir reklaminės kampanijos apie energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą.

 

Komisija koordinuoja tas kampanijas, remdama glaudų bendradarbiavimą su tiekėjais ir prekiautojais ir keitimąsi geriausia patirtimi.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės nustato sankcijų taikymo taisykles ir reikalavimų atitikties užtikrinimo tvarką, taikomą šio reglamento ir su juo susijusių deleguotųjų aktų reikalavimų pažeidimo atvejais, ir imasi visų būtinų priemonių, kad tos taisyklės ir tvarka būtų įgyvendintos. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. Valstybės narės Komisijai praneša apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

5.  Valstybės narės nustato sankcijų taikymo taisykles ir reikalavimų atitikties užtikrinimo tvarką, taikomą šio reglamento ir su juo susijusių deleguotųjų aktų reikalavimų pažeidimo atvejais, ir imasi visų būtinų priemonių, kad tos taisyklės ir tvarka būtų įgyvendintos. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios, taip pat proporcingos ekonominiam reikalavimų nesilaikymo pranašumui. Valstybės narės Komisijai praneša apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija padeda valstybių narių nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už rinkos priežiūrą arba išorės sienų kontrolę, bendradarbiauti ir keistis informacija, kaip rinkoje prižiūrimas su energija susijusių gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas, tarpusavyje ir su Komisija.

2.  Komisija, stiprindama Ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo administracinio bendradarbiavimo ekspertų grupę (ADCO), skatina ir koordinuoja valstybių narių nacionalinių institucijų, atsakingų už rinkos priežiūrą arba į Sąjungos rinką patenkančių produktų kontrolę, bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija (tarpusavyje ir su Komisija) apie tai, kaip rinkoje prižiūrimas su energija susijusių gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas.

 

Informacija keičiamasi ir tada, kai bandymų rezultatai parodo, kad gamintojas laikosi atitinkamų teisės aktų.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Iki 2018 m. sausio 1 d. valstybės narės parengia ir įgyvendina rinkos priežiūros planą, skirtą šio reglamento reikalavimų vykdymo stebėsenai. Valstybės narės peržiūri savo rinkos priežiūros planus ne rečiau kaip kas trejus metus.

 

Iki 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau kasmet valstybės narės parengia rinkos priežiūros ataskaitą, kurioje įvertinamos atitikties šiam reglamentui ir Direktyvai 2009/125/EB tendencijos.

 

Valstybės narės naudojasi Rinkos priežiūros informacine ir ryšių sistema (ICSMS), kuri yra privaloma visoms nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Nacionalinės rinkos priežiūros institucijos, vadovaudamosi pagal šį reglamentą priimtais deleguotaisiais aktais, atlieka fizinius gaminių bandymus, kurie apima bent vieną gaminių grupę per metus.

 

Rinkos priežiūros institucijos apie planuojamus ir atliktus fizinius bandymus nedelsdamos praneša Komisijai bei kitoms valstybėms narėms, naudodamosi gaminių duomenų bazės, sukurtos pagal 8 straipsnį, atitikties sąsaja.

 

Jos taiko patikimas, tikslias ir atkartojamas matavimo procedūras pagal 9 straipsnį, kuriomis siekiama imituoti realias naudojimo sąlygas ir kurios neapima tyčinio arba netyčinio manipuliavimo bandymų rezultatais arba šių rezultatų keitimo.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  Rinkos priežiūros institucijos turi teisę iš tiekėjų susigrąžinti fizinių gaminio bandymų išlaidas, jeigu pažeidžiamos šio reglamento nuostatos.

 

Komisija gali nepriklausomai patikrinti atitiktį, tiesiogiai arba per trečiąją šalį.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamai priežasčių manyti, kad su energija susijęs gaminys, kuriam taikomas pagal šį reglamentą priimtas deleguotasis aktas, yra pavojingas visuomenės interesų apsaugos aspektais, kuriais taikomas šis reglamentas, tos institucijos atlieka su energija susijusio gaminio vertinimą, kuris apima visus šiuo reglamentu ir su juo susijusiais deleguotaisiais aktais nustatytus reikalavimus. Tiekėjas tuo tikslu prireikus bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

1.  Jei vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamai priežasčių manyti, kad su energija susijęs gaminys, kuriam taikomas pagal šį reglamentą priimtas deleguotasis aktas, yra pavojingas visuomenės interesų apsaugos aspektais, kuriais taikomas šis reglamentas, jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai ir atlieka su energija susijusio gaminio modelio vertinimą, kuris apima visus šiuo reglamentu ir su juo susijusiais deleguotaisiais aktais nustatytus reikalavimus, taip pat įvertina, ar reikėtų atlikti ir kitų gaminio modelių vertinimą. Tiekėjas tuo tikslu prireikus bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei vertindamos gaminį rinkos priežiūros institucijos nustato, kad su energija susijęs gaminys neatitinka šiuo reglamentu ir su juo susijusiais deleguotaisiais aktais nustatytų reikalavimų, atsižvelgusios į pavojaus pobūdį jos nedelsdamos atitinkamai reikalauja, kad tiekėjas imtųsi visų deramų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų su energija susijusio gaminio atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų su energija susijusį gaminį iš rinkos arba jį atšauktų per pagrįstą laikotarpį. Šioje pastraipoje nurodytoms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

2.  Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad gaminio modelis neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jos pareikalauja, kad atitinkamas tiekėjas nedelsdamas imtųsi visų reikiamų taisomųjų priemonių, kad gaminio modelis atitiktų tuos reikalavimus, ir gali nurodyti pašalinti gaminio modelį iš rinkos arba per pagrįstą laikotarpį atšaukti jau pateiktus naudoti gaminio vienetus, atsižvelgiant į rizikos pobūdį, išplečiant tokių priemonių taikymą ir rinkai pateiktiems lygiaverčiams modeliams. Šioje pastraipoje nurodytoms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei rinkos priežiūros institucijos mano, kad reikalavimų neatitikties atvejis yra susijęs ne vien su jų valstybės teritorija, apie vertinimo rezultatus ir priemones, kurių imtis jos pareikalavo tiekėjo, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

3.  Rinkos priežiūros institucijos apie vertinimo rezultatus ir priemones, kurių imtis jos pagal 2 dalį pareikalavo tiekėjo, naudodamos ICSMS informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Tiekėjas užtikrina, kad dėl visų atitinkamų su energija susijusių gaminių, kuriuos jis visoje Sąjungoje pateikė rinkai, būtų imtasi visų deramų taisomųjų priemonių.

4.  Tiekėjas užtikrina, kad visų atitinkamų gaminių modelių, kuriuos jis Sąjungoje pateikė rinkai, atžvilgiu būtų imtasi visų pagal 2 dalį nurodytų taikyti ribojamųjų priemonių.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei tiekėjas nesiima tinkamų taisomųjų priemonių per 2 dalyje nurodytą laikotarpį, rinkos priežiūros institucijos imasi visų deramų laikinųjų priemonių, kad uždraustų arba apribotų to su energija susijusio gaminio tiekimą jų valstybės rinkai, jį pašalintų iš tos rinkos arba kad toks gaminys būtų atšauktas. Apie tokias priemones rinkos priežiūros institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

5.  Jei tiekėjas neįvykdo taisomųjų priemonių per 2 dalyje nurodytą laikotarpį, rinkos priežiūros institucijos imasi visų deramų laikinųjų priemonių, kad uždraustų arba apribotų to gaminio modelio tiekimą jų valstybės rinkai, jį pašalintų iš tos rinkos arba atšauktų. Rinkos priežiūros institucijos apie tas priemones nedelsdamos praneša Komisijai bei kitoms valstybėms narėms ir įkelia šią informaciją į gaminių duomenų bazės, sukurtos pagal 8 straipsnį, atitikties užtikrinimo sąsają.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  5 dalyje nurodyta informacija apima visas žinomas detales, ypač reikalavimų neatitinkančiam su energija susijusiam gaminiui identifikuoti būtinus duomenis, su energija susijusio gaminio kilmę, įtariamos reikalavimų neatitikties pobūdį, susijusį pavojų, taikomų nacionalinių priemonių pobūdį bei taikymo trukmę ir tiekėjo pateiktus argumentus. Rinkos priežiūros institucijos pirmiausia nurodo, ar reikalavimų neatitikties priežastis yra tai, kad su energija susijęs gaminys neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų visuomenės interesų apsaugos aspektais, ar tai, kad 9 straipsnyje, kuriuo daroma atitikties prielaida, nurodytuose darniuosiuose standartuose yra trūkumų.

6.  5 dalyje nurodytame pranešime pateikiama visa turima informacija, be kita ko, reikalavimų neatitinkančiam gaminiui identifikuoti būtini duomenys, jo kilmė, įtariamos reikalavimų neatitikties pobūdis, susijusi rizika, taikomų nacionalinių priemonių pobūdis bei taikymo trukmė ir tiekėjo pateikti argumentai. Rinkos priežiūros institucijos, be kita ko, nurodo, ar reikalavimų neatitikties priežastis yra tai, kad gaminio modelis neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų visuomenės interesų apsaugos aspektais, ar tai, kad 9 straipsnyje nurodytuose darniuosiuose standartuose, kuriuos taikant daroma atitikties prielaida, yra trūkumų. Šiuo atveju Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valstybės narės, išskyrus procedūrą pradėjusią valstybę narę, nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie visas priimtas priemones ir pateikia visą turimą papildomą informaciją apie atitinkamo su energija susijusio gaminio neatitiktį reikalavimams, o jei nesutinka su nacionaline priemone, apie kurią pranešta, – savo prieštaravimus.

7.  Valstybės narės, išskyrus procedūrą pradėjusią valstybę narę, nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie visas priimtas priemones ir pateikia visą turimą papildomą informaciją apie atitinkamo gaminio modelio neatitiktį reikalavimams, o jei nesutinka su nacionaline priemone, apie kurią pranešta, – savo prieštaravimus.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Jei per 60 dienų nuo 5 dalyje nurodytos informacijos gavimo nei viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaraujančios laikinajai priemonei, kurios ėmėsi valstybė narė, ta priemonė laikoma pagrįsta.

8.  Jei per keturias savaites nuo 5 dalyje nurodyto pranešimo nei viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaraujančios laikinajai priemonei, kurios ėmėsi valstybė narė, ta priemonė laikoma pagrįsta.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamo su energija susijusio gaminio atžvilgiu nedelsiant būtų imtasi deramų ribojamųjų priemonių, pavyzdžiui, su energija susijusio gaminio pašalinimo iš savo rinkos.

9.  Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamo gaminio modelio atžvilgiu būtų nedelsiant kartu imtasi ribojamųjų priemonių, proporcingų jų konkrečioms nacionalinėms sąlygoms, ir atitinkamai informuoja Komisiją.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Jei baigus 4 ir 5 dalyse nustatytą procedūrą pareiškiamas prieštaravimas dėl priemonės, kurios ėmėsi valstybė narė, arba jei Komisija mano, kad nacionalinė priemonė nesuderinama su Sąjungos teisės aktais, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir tiekėju ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi vertinimo rezultatais, Komisija sprendžia, ar nacionalinė priemonė pagrįsta ar ne.

10.  Jei baigus 4 ir 5 dalyse nustatytą procedūrą pareiškiamas prieštaravimas dėl priemonės, kurios ėmėsi valstybė narė, arba jei Komisija mano, kad tokia nacionalinė priemonė nesuderinama su Sąjungos teisės aktais, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir tiekėju ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija sprendžia, ar nacionalinė priemonė pagrįsta ar ne, ir gali pasiūlyti tinkamą alternatyvią priemonę.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.  Savo sprendimą Komisija skiria visoms valstybėms narėms ir jį nedelsdama praneša joms ir tiekėjui.

11.  Savo sprendimą Komisija skiria visoms valstybėms narėms ir jį nedelsdama praneša joms ir atitinkamam tiekėjui.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12.  Jei nacionalinė priemonė pripažįstama pagrįsta, visos valstybės narės imasi priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantis su energija susijęs gaminys būtų pašalintas iš jų rinkos, ir apie tai informuoja Komisiją. Jei nacionalinė priemonė pripažįstama nepagrįsta, atitinkama valstybė narė priemonę atšaukia.

12.  Jei nacionalinė priemonė pripažįstama pagrįsta, visos valstybės narės imasi priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantis gaminio modelis būtų pašalintas iš jų nacionalinių rinkų, ir apie tai informuoja Komisiją. Jei nacionalinė priemonė pripažįstama nepagrįsta, atitinkama valstybė narė priemonę atšaukia.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13.  Jei nacionalinė priemonė pripažįstama pagrįsta, o su energija susijusio gaminio reikalavimų neatitikties priežastimi laikomi 6 dalyje nurodytų darniųjų standartų trūkumai, Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.

13.  Jei nacionalinė priemonė pripažįstama pagrįsta, o gaminio modelio neatitikties reikalavimams priežastimi laikomi 6 dalyje nurodytų darniųjų standartų trūkumai, Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio antraštė ir 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Etiketės ir skalės pakeitimas

Etikečių nustatymo ir skalės pakeitimo tvarka

1.  Nustatyti etiketes arba pakeisti esamų etikečių skales Komisija gali pagal 12 ir 13 straipsnius priimtais deleguotaisiais aktais.

1.  Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, skirtus papildyti šį reglamentą nustatant etiketes arba pakeičiant jų skalę.

 

Pagal Direktyvos 2010/30/ES 10 straipsnį iki 2017 m. sausio 1 d. priimtais deleguotaisiais aktais nustatytos etiketės laikomos šio reglamento tikslais naudojamomis etiketėmis.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei dėl įgyvendinimo priemonės, priimtos pagal Direktyvą 2009/125/EB, rinkai nebegalima tiekti tam tikros gaminių grupės modelių, priskiriamų prie D, E, F arba G energijos vartojimo efektyvumo klasių, ta klasė arba klasės etiketėje nerodomos.

2.  Siekiant užtikrinti vientisą skalę nuo A klasės iki G klasės, Komisija, atsižvelgdama į 4 dalies reikalavimus, per 5 metus nuo šio reglamento įsigaliojimo datos, nustato pakeistos skalės etiketes esamoms gaminių grupėms, kaip nurodyta 1 dalyje.

 

Gaminių grupės, kuriems taikomi Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 811/20131a ir 812/20131b turi būti peržiūrėtos praėjus 6 metams po šio reglamento įsigaliojimo, kad būtų galima pakeisti jų skalę.

 

Gaminių grupėms, kurioms taikomi Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1059/20101c, 1060/20101d, 1061/20101e, 1062/20101f ir 874/20121g, užbaigus parengiamuosius tyrimus, Komisija ne vėliau kaip 21 mėnuo nuo šio reglamento įsigaliojimo datos nustato pakeistos skalės etiketes.

 

__________________

 

1a 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 811/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo (OL L 239, 2013 9 6, p. 1).

 

1b 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 812/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, taip pat vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 239, 2013 9 6, p. 83).

 

1c 2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių indaplovių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 1).

 

1d 2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 17).

 

1e 2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 47).

 

1f 2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant televizijos aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 64).

 

1g 2012 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 258, 2012 9 26, p. 1).

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija užtikrina, kad nustatant etiketę arba pakeičiant jos skalę būtų priimti tokie reikalavimai, kad etiketės nustatymo momentu jokie gaminiai negalėtų būti priskirti prie A arba B energijos vartojimo efektyvumo klasių ir kad laikas, per kurį, kaip tikimasi, dauguma modelių būtų priskirti prie tų klasių, būtų bent dešimt metų.

3.  Komisija užtikrina, kad būtų inicijuojami visi 2 dalyje nurodyti vėlesni naujoms etiketėms arba pakeistos skalės etiketėms atliekami skalės pakeitimai, kai tik įvykdomos toliau nurodytos sąlygos, rodančios deramą technologinę pažangą atitinkamoje gaminių grupėje:

 

a)   25 proc. Sąjungos rinkoje parduodamų gaminių patenka į aukščiausią energijos vartojimo efektyvumo klasę (A) arba

 

b)   25 proc. Sąjungos rinkoje parduodamų gaminių patenka į dvi aukščiausias energijos vartojimo efektyvumo klases (A ir B).

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija, atitinkamą gaminių grupę įtraukdama į darbo planą pagal 11 straipsnį, užtikrina, kad:

 

a)   ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo 3 dalyje nustatytų sąlygų įvykdymo būtų užbaigtas parengiamasis etiketės skalės keitimo tyrimas;

 

b)   ne vėliau kaip per tris metus nuo 3 dalyje nustatytų sąlygų įvykdymo būtų peržiūrėtas ir įsigaliotų atitinkamas deleguotasis aktas pagal 13 straipsnį ir būtų užbaigtas skalės pakeitimas.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Etikečių skalė keičiama periodiškai.

4.  Komisija nustato reikalavimus dėl naujų arba pakeistos skalės etikečių, siekdama, kad jų numatoma galiojimo trukmė būtų mažiausiai 10 metų.

 

Tuo tikslu Komisija užtikrina, kad, pradedant naudoti etiketę arba pakeičiant jos skalę, etiketės nustatymo momentu nebūtų numatomas jokių gaminių priskyrimas A energijos vartojimo efektyvumo klasei.

 

Gaminiams, kurių atveju 3a dalies a punkte nurodytas parengiamasis tyrimas parodo sparčią techninę pažangą, etiketės nustatymo momentu neturi būti numatomas jokių gaminių priskyrimas A ir B energijos vartojimo efektyvumo klasėms.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei etiketės skalė pakeičiama:

5.  Jei dėl ekologinio projektavimo įgyvendinimo priemonės, priimtos pagal Direktyvą 2009/125/EB, rinkai nebegalima tiekti tam tikros gaminių grupės modelių, priskiriamų F arba G energijos vartojimo efektyvumo klasėms, ta klasė etiketėje turi būti nurodyta pilka spalva, kaip išdėstyta atitinkamame deleguotajame akte. Likusioms aukštesnėms klasėms toliau taikoma standartinė tamsiai žalios – raudonos spalvų skalė. Pakeitimai taikomi tik į rinką pateikiamiems naujiems gaminių vienetams.

a)  tiekėjai esamas ir pakeistos skalės etiketes prekiautojams teikia šešis mėnesius iki b punkte nurodytos datos;

 

b)  esamas etiketes ant demonstruojamų, įskaitant internete, gaminių prekiautojai pakeičia naujos skalės etiketėmis per vieną savaitę nuo datos, tuo tikslu nustatytos atitinkamame deleguotajame akte. Prekiautojai pakeistos skalės etiketės iki tos dienos nerodo.

 

 

Prekiautojams leidžiama parduoti su energija susijusius gaminius, neturinčius etiketės ar pakeistos skalės etiketės, tik tuo atveju, jei (pakeistos skalės) etiketė atitinkamam gaminiui niekada nebuvo pateikiama, o šio gaminio tiekėjas rinkoje nebeveikia.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal Direktyvos 2010/30/ES 10 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais iki šio reglamento taikymo dienos nustatytos etiketės laikomos šio reglamento tikslais naudojamomis etiketėmis. Tokias etiketes Komisija per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo peržiūri, kad pakeistų jų skalę.

Išbraukta.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gaminių duomenų bazė

Gaminių duomenų bazė

Komisija sukuria ir tvarko gaminių duomenų bazę, kurioje saugoma I priede nurodyta informacija. I priedo 1 punkto sąraše išvardyta informacija skelbiama viešai.

1.   Komisija sukuria ir tvarko gaminių duomenų bazę, kurią sudaro dvi skirtingos sąsajos – viešoji ir atitikties užtikrinimo.

 

Viešojoje sąsajoje pateikiama informacija, nurodyta I priedo 1 punkte, atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, nustatytus I priedo 3 punkte.

 

Atitikties užtikrinimo sąsajoje pateikiama informacija, nurodyta I priedo 2 punkte, atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, nustatytus I priedo 4 punkte.

 

2.   Įrašydami informaciją į gaminių duomenų bazę, tiekėjai išsaugo prieigos prie jos ir jos redagavimo teises. Bet kokie pakeitimai turi būti datuoti ir aiškiai matomi rinkos priežiūros institucijoms.

 

Atitikties užtikrinimo sąsajoje esantys duomenys naudojami tik su šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų vykdymo užtikrinimu susijusiais tikslais. Draudžiama juos naudoti ne pagal paskirtį.

 

Tiekėjams leidžiama savo serveriuose saugoti techninius dokumentus pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą, bandymų ataskaitas arba panašius atitikties vertinimo dokumentus, kaip nustatyta I priedo 2 punkto a papunktyje, lygiaverčius pačių tiekėjų atliktiems bandymams, kurie turi būti prieinami tik rinkos priežiūros institucijoms ir Komisijai.

 

Kuriant duomenų bazę vadovaujamasi kriterijais, kurie leidžia sumažinti administracinę naštą tiekėjams ir kitiems duomenų bazės naudotojams, užtikrinti duomenų bazės patogumą naudoti ir sąnaudų veiksmingumą.

 

Gaminių duomenų bazė nei visiškai, nei iš dalies nepakeičia rinkos priežiūros institucijų pareigų.

 

3.   Komisija, padedama rinkos priežiūros institucijų ir tiekėjų, ypatingą dėmesį skiria pereinamojo laikotarpio procesui iki visapusiško viešosios ir atitikties užtikrinimo sąsajų įdiegimo.

 

4.   Komisija pagal 13 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas išsamiau nustatant gaminių duomenų bazės sukūrimo veiklos tvarką.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei gaminio atitiktis vertinama taikant tokius darniuosius standartus, laikoma, kad gaminys atitinka susijusius deleguotojo akto matavimo ir skaičiavimo reikalavimus.

2.   Jei gaminio atitiktis vertinama taikant tokius darniuosius standartus, laikoma, kad gaminio modelis atitinka atitinkamus matavimo ir skaičiavimo reikalavimus, išdėstytus deleguotajame akte.

 

2a.   Darniųjų standartų tikslas – kiek įmanoma imituoti realių naudojimą, išlaikant standartinį bandymo metodą, nemažinant vienai grupei priskirtų gaminių tarpusavio palyginamumo.

 

2b.   Į darniuosius standartus įtraukti matavimo ir skaičiavimo metodai turi būti patikimi, tikslūs ir atkartojami bei suderinti su 3 straipsnio 1a dalies reikalavimais.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdydama savo veiklą pagal šį reglamentą, Komisija dėl kiekvieno deleguotojo akto užtikrina subalansuotą valstybių narių atstovų ir su atitinkamu gaminiu susijusių suinteresuotųjų šalių, pavyzdžiui, pramonės atstovų (įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, taip pat amatininkus), profesinių sąjungų, prekybininkų, mažmenininkų, importuotojų, aplinkos apsaugos grupių ir vartotojų organizacijų, dalyvavimą. Tam Komisija įsteigia konsultacijų forumą, kuriame susitinka šios šalys. Šis konsultacijų forumas gali būti sujungtas su Direktyvos 2009/125/EB 18 straipsnyje nurodytu forumu.

1.   Vykdydama savo veiklą pagal šį reglamentą, susijusią su etikečių nustatymu arba skalės pakeitimu pagal 7 straipsnį ir duomenų bazės sukūrimu pagal 8 straipsnį, Komisija užtikrina subalansuotą valstybių narių atstovų (įskaitant rinkos priežiūros institucijas) ir su atitinkama gaminių grupe susijusių suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, pramonės atstovų (įskaitant MVĮ ir amatininkus), profesinių sąjungų, prekybininkų, mažmenininkų, importuotojų, aplinkos apsaugos grupių ir vartotojų organizacijų, bei Europos Parlamento dalyvavimą.

 

2.   Komisija įsteigia konsultacijų forumą, kuriame šiuo tikslu renkasi 1 dalyje išvardyti subjektai. Tas konsultacijų forumas gali visiškai arba iš dalies sutapti su Direktyvos 2009/125/EB 18 straipsnyje nurodytu Konsultacijų forumu. Konsultacijų forumo posėdžių protokolai skelbiami pagal 8 straipsnį sukurtos duomenų bazės viešoje sąsajoje.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš priimdama deleguotuosius aktus, Komisija, jei reikia, su vartotojais išbando konkrečioms gaminių grupėms skirtų etikečių formą ir turinį, siekdama užtikrinti, kad vartotojai aiškiai suprastų etiketes.

3.   Prieš priimdama deleguotuosius aktus, priimamus pagal šį reglamentą, Komisija, jei reikia, su reprezentatyviomis Sąjungos vartotojų grupėmis išbando konkrečioms gaminių grupėms skirtų etikečių formą ir turinį, siekdama užtikrinti, kad vartotojai aiškiai suprastų etiketes.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasitarusi su 10 straipsnyje nurodytu konsultacijų forumu, Komisija parengia ir viešai paskelbia darbo planą. Darbo plane pateikiamas orientacinis sąrašas gaminių grupių, kurioms deleguotieji aktai priimami pirmiausia. Į darbo planą įrašomi ir gaminių arba gaminių grupių etikečių peržiūros ir jų skalės keitimo planai. Komisija gali, pasikonsultavusi su konsultacijų forumu, darbo planą iš dalies pakeisti. Darbo planas gali būti sujungtas su Direktyvos 2009/125/EB 16 straipsnyje nurodytu darbo planu.

1.   Komisija, pasitarusi su 10 straipsnyje nurodytu konsultacijų forumu, pagal 13 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas siekiant parengti ilgalaikį darbo planą, kuris paskelbiamas viešai, be kita ko, naudojant pagal 8 straipsnį sukurtos duomenų bazės viešąją sąsają.

 

2.   Komisija suskirsto darbo planą į skirsnius, kuriuose nurodomi naujų gaminių grupių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etiketėmis ir gaminių grupių etikečių skalės keitimo prioritetai.

 

Komisija užtikrina planui būtinus išteklius ir jo suderinamumą.

 

Darbo planas gali būti sujungtas su ekologinio projektavimo darbo planu, kurį reikalaujama pateikti pagal Direktyvos 2009/125/EB 16 straipsnį.

 

Komisija, pasitarusi su konsultacijų forumu, periodiškai atnaujina darbo planą. Europos Parlamentas ir Taryba kiekvienais metais informuojami apie su juo susijusią pažangą ir jiems oficialiai pranešama apie bet kokius jo pakeitimus.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal 13 straipsnį Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių reikalavimų, taikomų konkrečių grupių su energija susijusių gaminių (kitaip – konkrečių gaminių grupių) etiketėms.

1.  Komisija pagal 13 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama papildyti šį reglamentą nustatant išsamius reikalavimus, taikomus konkrečių grupių su energija susijusių gaminių (kitaip – konkrečių gaminių grupių) etiketėms.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Deleguotuosiuose aktuose nurodomos šiuos kriterijus atitinkančios gaminių grupės:

2.  Deleguotuosiuose aktuose nurodomos šiuos kriterijus atitinkančios gaminių grupės:

a)  atsižvelgiant į naujausius turimus duomenis ir Sąjungos rinkai pateiktų gaminių kiekį, grupės gaminiai turi didelį energijos ir, kai tinka, kitų išteklių taupymo potencialą;

a)  atsižvelgiant į faktinę skvarbą į Sąjungos rinką, esama didelio energijos ir, kai tinka, kitų išteklių taupymo potencialo;

b)  lygiavertes funkcijas turintys grupės gaminiai labai skiriasi atitinkamais veikimo rodiklių lygiais;

b)  lygiavertes funkcijas turinčių tos pačios gaminių grupės modelių energijos vartojimo efektyvumo rodikliai labai skiriasi;

c)  nėra didelio neigiamo poveikio grupės gaminių įperkamumui ir jų gyvavimo ciklo sąnaudoms.

c)  nėra didelio neigiamo poveikio grupės gaminių įperkamumui, gyvavimo ciklo sąnaudoms ir gaminio funkcijoms naudotojo požiūriu;

 

ca)  Komisija atsižvelgia į atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir savireguliacijos priemones, kaip antai savanoriškus susitarimus, kuriuos taikant tikimasi, kad politikos tikslai bus pasiekti greičiau ar pigiau, nei taikant privalomus reikalavimus.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Deleguotuosiuose aktuose, susijusiuose su konkrečiomis gaminių grupėmis, visų pirma nustatoma:

3.  Deleguotuosiuose aktuose, susijusiuose su konkrečiomis gaminių grupėmis, visų pirma nustatoma atitinkamos gaminių grupės:

a)  konkreti gaminių grupė, kuriai taikoma 2 straipsnio 11 dalies apibrėžtis „su energija susijęs gaminys“;

a)  su energija susiję gaminiai, kuriems jie taikomi;

b)  etiketės forma ir turinys, įskaitant energijos suvartojimą rodančią skalę A–G, kurios formos charakteristikos yra kuo vienodesnės visoms gaminių grupėms ir kuri visada yra aiški ir įskaitoma;

b)  etiketės forma, matmenys ir turinys; ji visada turi būti aiški ir įskaitoma, atsižvelgiant į regos sutrikimų turinčių asmenų poreikius, ir gerai matomoje jos vietoje turi būti nurodoma pagal atitinkamą deleguotąjį aktą nustatyta tokia informacija:

 

i)   A–G skalė, kurioje nurodoma atitinkamo gaminio modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir kurios formos charakteristikos yra kuo vienodesnės visoms gaminių grupėms;

 

ii)   kWh išreikštas absoliutus energijos suvartojimas per metus ar per kitą atitinkamą laikotarpį.

c)  jei reikia, kitų išteklių vartojimas ir papildoma informacija apie su energija susijusius gaminius, todėl tokiais atvejais etiketėje pabrėžiamas gaminio energijos vartojimo efektyvumas;

c)  jei reikia, kitų išteklių vartojimas ir papildoma informacija apie su energija susijusius gaminius, todėl tokiais atvejais etiketėje pabrėžiamas gaminio energijos vartojimo efektyvumas;

d)  etiketės rodymo vietos, pavyzdžiui, pritvirtinta prie gaminio, išspausdinta ant pakuotės, pateikiama elektroniniu formatu arba rodoma elektroninėmis priemonėmis;

d)  etiketės rodymo vietos, pavyzdžiui, pritvirtinta prie gaminio tokioje vietoje, kurioje jis negadinamas, išspausdinta ant pakuotės, pateikiama elektroniniu formatu arba rodoma elektroninėmis priemonėmis;

e)  jei reikia, elektroninės gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo priemonės;

e)  jei reikia, elektroninės gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo priemonės;

f)  būdas, kuriais etiketė ir techninė informacija turi būti pateikiama nuotolinėje prekyboje;

f)  būdas, kuriais etiketė ir techninė informacija turi būti pateikiama nuotolinėje prekyboje;

g)  techninių dokumentų ir gaminio informacijos lapo turinys ir, jei dera, formatas ir kitos detalės;

g)  reikalaujamas pateikti turinys ir, jei dera, gaminio informacijos lapo ir techninės informacijos formatas ir kitos detalės;

h)  tai, kad tikrinant atitiktį reikalavimams galioja tik deleguotajame (-uose) akte (-uose) nustatytos tikrinimo nuokrypos;

h)  tai, kad tikrinant atitiktį reikalavimams galioja tik deleguotajame (-uose) akte (-uose) nustatytos tikrinimo nuokrypos;

i)  su duomenų baze susijusios tiekėjų ir prekiautojų pareigos;

i)  su duomenų baze susijusios tiekėjų ir prekiautojų pareigos;

j)  kaip energijos vartojimo efektyvumo klasė nurodoma reklamoje ir techninėje reklaminėje medžiagoje, taip pat reikalavimas, kad ši informacija būtų įskaitoma ir matoma;

j)  jei dera, kaip energijos vartojimo efektyvumo klasė nurodoma reklamoje ir techninėje reklaminėje medžiagoje, taip pat reikalavimas, kad ši informacija būtų įskaitoma ir matoma;

k)  atitikties vertinimo procedūros ir matavimo bei skaičiavimo metodai, kuriuos taikant gaunama etiketės ir gaminio informacijos lapo informacija;

k)  9 straipsnyje nustatytos atitikties vertinimo procedūros ir matavimo bei skaičiavimo metodai, kuriuos taikant gaunama etiketės ir gaminio informacijos lapo informacija, įskaitant energijos efektyvumo rodiklio ar lygiaverčio parametro nustatymą, ir jo A–G skalės padalos, nurodančios energijos vartojimo efektyvumo klasę;

l)  tai, ar didesnių prietaisų energijos vartojimo efektyvumas turi būti aukštesnio lygio, kad tie prietaisai būtų priskiriami prie tam tikros energijos vartojimo efektyvumo klasės;

 

m)  visų papildomų etiketėje pateikiamų nuorodų, kuriomis sekdami pirkėjai elektroninėmis priemonėmis gauna išsamios informacijos apie gaminio informacijos lape nurodytas veikimo charakteristikas, forma;

l)  visų papildomų etiketėje pateikiamų nuorodų, kuriomis sekdami pirkėjai elektroninėmis priemonėmis gauna išsamios informacijos apie gaminio informacijos lape nurodytas veikimo charakteristikas, forma;

n)  ar energijos vartojimo efektyvumo klasės, kuriomis apibūdinamos naudojamo gaminio energijos sąnaudos, turėtų būti rodomos pažangiuosiuose skaitikliuose arba gaminio interaktyviajame ekrane ir kaip jos turėtų būti rodomos;

m)  ar energijos vartojimo efektyvumo klasės, kuriomis apibūdinamos naudojamo gaminio energijos sąnaudos, turėtų būti rodomos pažangiuosiuose skaitikliuose arba gaminio interaktyviajame ekrane ir kaip jos turėtų būti rodomos;

o)  deleguotojo akto vertinimo ir galimos peržiūros data.

n)  deleguotojo akto vertinimo ir galimos peržiūros data;

Pirmos pastraipos b punkte nurodytos etiketės turinyje A–G skalės žingsnis reiškia didelę energijos ir sąnaudų ekonomiją pirkėjui.

 

Pirmos pastraipos m punkte minimų nuorodų forma gali būti interneto svetainės adresas, QR kodas, elektroninės etiketės saitas arba kitos deramos vartotojams skirtos priemonės.

Pirmos pastraipos l punkte minimų nuorodų forma gali būti interneto svetainės adresas, dinaminis QR kodas, elektroninės etiketės saitas arba kitos deramos vartotojams skirtos priemonės, susiejančios su duomenų bazės, sukurtos pagal 8 straipsnį, viešąja sąsaja.

Nustatant gaminio, kuriam bus taikomas deleguotasis aktas, etiketę nedaroma didelio neigiamo poveikio gaminio funkcijoms naudotojo požiūriu.

Pirmos pastraipos g punkte nurodytame gaminio informacijos lape pateikiamos tiesioginės nuorodos į duomenų bazės, sukurtos pagal 8 straipsnį, viešąją sąsają ir jis pateikiamas klientams visomis nacionalinių rinkų, kurioms tiekiamas atitinkamas gaminys, Sąjungos oficialiomis kalbomis.

Pagal 13 straipsnį Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, kuriais reguliuojamas gaminių duomenų bazės veikimas, įskaitant tiekėjų ir prekiautojų pareigas.

Komisija pagal 13 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant gaminių duomenų bazės veikimą, įskaitant tiekėjų ir prekiautojų pareigas.

 

Siekiant užtikrinti tinkamą konfidencialios informacijos ir techninių dokumentų apsaugą, tuose deleguotuosiuose aktuose nurodoma, kokia informacija turi būti įkelta į gaminio duomenų bazę ir kokia informacija turi būti pateikiama nacionalinių valdžios institucijų ir Komisijos prašymu.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija parengia ir atnaujina visų deleguotųjų aktų, kuriais šis reglamentas papildomas, ir deleguotųjų aktų, kuriais plėtojama Ekologinio projektavimo direktyva 2009/125/EB, įskaitant visas nuorodas į darniuosius standartus, tinkamus 9 straipsnyje nurodytiems atitinkamiems matavimo ir skaičiavimo metodams, aprašą ir jį viešai paskelbia.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  7 ir 12 straipsniuose nurodyti deleguotieji įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos.

2.  7 straipsnyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami šešerių metų laikotarpiui nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki šešerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.

 

Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 7 ir 12 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami šiame reglamente nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pagal 7 ir 12 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęsiamas dviem mėnesiais.

5.  Pagal 7 straipsnį, 8 straipsnio 4 dalį, 11 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip po aštuonerių metų nuo įsigaliojimo dienos Komisija įvertina šio reglamento taikymą ir perduoda ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Atsižvelgiant į reglamento poveikį verslui, ataskaitoje vertinama, ar reglamentas veiksmingai padeda pirkėjams rinktis efektyviau energiją vartojančius gaminius.

Iki [6 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija įvertina šio reglamento taikymą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Atsižvelgiant į tokius kriterijus kaip reglamento poveikis verslui, energijos suvartojimas, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, rinkos priežiūros veikla ir į duomenų bazės sukūrimo ir priežiūros sąnaudas, ataskaitoje vertinama, ar reglamentas ir jo deleguotieji aktai veiksmingai padeda pirkėjams rinktis efektyviau energiją vartojančius gaminius.

 

Atliekant pirmoje pastraipoje nurodomą vertinimą tiksliai remiamasi pagal 5 straipsnį rengiamomis metinėmis reikalavimų vykdymo užtikrinimo ir rinkos priežiūros veiklos stebėjimo ataskaitomis.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau 3 straipsnio 1 dalies d punktas taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Tačiau 3 straipsnio 1 dalies d punktas taikomas iš karto, kai tik pagal 8 straipsnį sukurtos duomenų bazės viešoji sąsaja pradeda veikti visu pajėgumu, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo antraštė ir 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Į gaminių duomenų bazę įrašoma informacija

Į gaminių duomenų bazę įrašoma informacija ir veikimo reikalavimai

1.  Viešai prieinama informacija apie gaminį:

1.  Informacija, kuri turi būti įtraukiama į duomenų bazės viešąją sąsają:

a)  gamintojo arba tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

a)  tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas, adresas, kontaktiniai duomenys ir kita juridinį asmenį identifikuojanti informacija;

 

aa)  valstybių narių rinkos priežiūros institucijų kontaktiniai duomenys;

b)  modelio žymuo (-enys), taip pat visi lygiaverčiai modeliai;

b)  modelio žymuo (-enys), taip pat visi lygiaverčiai modeliai;

c)  elektroninė etiketė;

c)  elektroninė etiketė;

d)  etiketėje nurodyta klasė (-s) ir kiti parametrai;

d)  etiketėje nurodyta klasė (-s) ir kiti parametrai;

t)  elektroninis gaminio informacijos lapas.

e)  elektroninis gaminio informacijos lapas;

 

ea)  valstybių narių švietimo ir informavimo kampanijos, kaip nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje;

 

eb)  Komisijos darbo planas, kaip nurodyta 11 straipsnyje;

 

ec)  konsultacijų forumo susitikimų protokolai;

 

ed)  deleguotųjų aktų ir taikytinų darniųjų standartų aprašas.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atitikties informacija, prieinama tik valstybių Narių Rinkos priežiūros institucijoms ir komisijai

2.  Informacija, kuri turi būti įtraukiama į duomenų bazės atitikties sąsają

a)  taikomame deleguotajame akte nurodyti techniniai dokumentai;

a)  bandymo ataskaita ar panašaus atitikties vertinimo dokumentai, kuriais remiantis galima įvertinti atitiktį visiems atitinkamo deleguotojo akto reikalavimams, įskaitant bandymo metodus ir matavimų serijas;

b)  bandymo ataskaita ar panašus techninis įrodymas, kuriuo remiantis galima įvertinti atitiktį visiems taikomo deleguotojo akto reikalavimams;

b)  laikinosios priemonės, taikomos vykdant su šiuo reglamentu susijusią rinkos priežiūrą;

c)  tiekėjo vardas, pavardė arba pavadinimas ir adresas;

c)  3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti techniniai dokumentai:

 

ca)  valstybių narių ir Komisijos priežiūros institucijų tiesioginiai kontaktiniai duomenys;

 

cb)  valstybių narių ir Komisijos atliekamų atitikties patikrinimų rezultatai ir, jei taikytina, taisomosios priemonės ir ribojamosios priemonės, kurių ėmėsi rinkos priežiūros institucijos, kaip nurodyta 5 ir 6 straipsniuose.

d)  tiekėjo atstovo kontaktiniai duomenys.

 

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Duomenų bazės viešajai sąsajai taikomi veikimo reikalavimai:

 

a)   kiekvienas gaminio modelis pateikiamas kaip atskiras įrašas;

 

b)   ji suteikia vartotojams galimybę lengvai nustatyti geriausią kiekvienos gaminių grupės energijos vartojimo efektyvumo klasę, palyginti modelio savybes ir pasirinkti efektyviausiai energiją vartojančius gaminius;

 

c)   ji sukuria kiekvieno gaminio energijos vartojimo efektyvumo etiketę kaip rinkmeną, kurią galima matyti ir išspausdinti, taip pat viso gaminio informacijos lapo kalbinius variantus, apimančius visas oficialias Sąjungos kalbas;

 

d)   informacija turi būti tinkama mašininiam nuskaitymui, rūšiavimui ir paieškai, pateikiama laikantis atvirųjų standartų, kad ja galėtų naudotis trečiosios šalys, nemokama;

 

e)   kartotinės registracijos išvengiama automatiniu būdu;

 

f)   įsteigiama ir prižiūrima vartotojams skirta pagalbos tarnyba ar informacinis centras, sąsajoje pateikiama aiški nuoroda į juos.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Duomenų bazės atitikties sąsajai taikomi veikimo reikalavimai:

 

a)   užtikrinamos griežtos saugumo priemonės siekiant apsaugoti konfidencialią informaciją;

 

b)   prieigos teisės grindžiamos principu „būtina žinoti“;

 

c)   pateikiama nuoroda į informacijos saugojimo ir mainų naudojant elektronines ryšių priemones sistemą (angl. ICSMS).

(1)

OL C …


AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga Iki pamatų sudrebintas namas ir ką daryti toliau

Prieš keletą mėnesių su automobilių išmetalais susijęs atvejis sudrebino visų Europos piliečių gyvenimą. Be kitų dalykų, buvo pakirstas jų pasitikėjimas. Vertinant šį skaudų smūgį plačiu mastu, dabar privalome padėti atkurti jų pasitikėjimą. Šioje teisėkūros iniciatyvoje pateikti konkretūs pasiūlymai šia prasme gali padėti žengti į priekį.

Nuo tada, kai buvo nustatytas ženklinimas, jis padeda piliečiams geriau nusimanyti apie gaminių poveikį aplinkai ir jų gyvavimo ciklą. Direktyvos 2010/30/EB įvertinimas parodė, kad esama trūkumų, kuriuos pašalinus galima papildomai sutaupyti daug energijos. Dabartine peržiūra taip pat siekiama palengvinti netrukus pasirodysiančių IRT naujovių, pvz., daiktų interneto ir kitų, integravimą.

Pranešėjas pritaria Komisijos tikslams ir pasirinkimui įtraukti juos į reglamentą, nes tai yra tinkamiausia teisinė priemonė, padedanti išvengti nevienodo teisės nuostatų perkėlimo į valstybių narių teisę. Pranešėjas siekia sujungti ir tarpusavyje suderinti keletą elementų: užtikrinti tęstinumą, kartu skatinant plėtotę, suderinti piliečių, pramonės ir kitų suinteresuotųjų subjektų interesus, griežtą pragmatizmą ir įkvėpimo pažadintą siekį, dėmesį technologijoms ir socialinį sąmoningumą. Kelias, kuriuo galima judėti pirmyn, iš tikrųjų yra ir jis nėra nukreiptas prieš nieką, o veda į bendrą geresnę ateitį.

1.  Namo sutvarkymas(1): ženklinimas bei su juo susiję dokumentai

ir skalės keitimo iššūkis

Pakeitimuose labai atsižvelgiama į veiklos patirtį, sukauptą įgyvendinant Direktyvą 2010/30/ES, kuri dabar iš tikrųjų yra vertinga. Pagrindinės pastangos turi būti nukreiptos į tai, kad ši patirtis būtų įtvirtinta sprendžiant nepageidaujamo kintamumo problemą tikslingu būdu ir suvokiant taupymo svarbą. 7 straipsnis yra išplėstas ir suskaidytas į keturis skirtingus straipsnius. Naujo ženklinimo nustatymas ateityje turi būti formalizuotas pagal tikslų konceptualų derinį, apimantį dvi viena kitą papildančias perspektyvas – rezultato perspektyvą (7, 7a ir 7b straipsniai) ir proceso perspektyvą (7c straipsnis). Ženklinimui visame reglamente skiriamas didžiausias dėmesys ir taip turi būti ir toliau. Lygiagrečiai atidžiai pertvarkyta pirminio pasiūlymo 12 straipsnio, susijusio su deleguotaisiais aktais, struktūra. Kai kurie elementai, pasikartojantys daugelyje konkretiems gaminiams skirtų aktų, gali būti tinkamiau reglamentuojami keliais procedūriniais deleguotaisiais aktais. Vadovaujantis šiuo požiūriu bus lengviau atlikti atnaujinimus, taupyti teisėkūros išteklius ir kontroliuoti kintamumą.

Ženklinimo skalės keitimas (7c straipsnis) yra šiuo metu opiausias klausimas, taigi jis turi būti apgalvotai ir visapusiškai suderintas. Siekiant užtikrinti proceso objektyvumą, reikia nustatyti tam tikras skalės keitimo sąlygas, ir šiuo atžvilgiu jas papildanti schema, kai konsultuojamasi ir priimamas sprendimas, atrodo, būtų tinkamiausias metodas. Šiame pranešime siūloma suderinti rinkai tiekiamiems gaminių modeliams priskiriamas energijos vartojimo efektyvumo klases su technine gaminių grupės plėtote. Komisijai pavedama skubiai atlikti būtiną parengiamąjį darbą: atlikti bendrą rinkos ir technologijos tyrimą, parengti atnaujinamą trejų metų darbo planą, skirtą etikečių skalės keitimo veiklai, ir aktyvuoti gaminių duomenų bazę. Visa tai turi būti paremta dėmesingomis plataus masto konsultacijomis su daugybe suinteresuotųjų subjektų, kuriomis siekiama užtikrinti, kad visi suinteresuotieji subjektai būtų patenkinti.

Kadangi A–G energijos efektyvumo klasės gaminių modelių platinimas po skalės pakeitimo turės didelį poveikį rinkai, jam valdyti yra numatytas lankstus požiūris, pagal kurį siūlomos trys skalės keitimo veiklos intensyvumo mažinimo galimybės: C–G klasių skalė (dvi aukščiausios klasės tuščios), B–G (viena tuščia klasė) ir A–G (tuščių klasių nėra). Šie skalės modeliai taip pat bus susieti su minėtomis skalės keitimo sąlygomis. Pranešėjas pasitiki tiekėjų ir prekiautojų profesine atsakomybe ir mano, kad jie žinos, kaip laikytis savo prievolių, aiškiai išdėstytų 3 straipsnyje.

Šiuo atžvilgiu siekiama suliejimo A–G klasių skalėse per pagrįstą laikotarpį (per 5 metus). Taip pat pabrėžiami informacijos srautai ir planavimo priemonės. Kartu jie turėtų padėti įgyvendinti į žinias orientuotą pokytį, kuris apims gaminių grupėms, kurioms etiketės nustatytos neseniai, ir mažo dydžio gaminiams skirtus sprendinius.

2.  Namo durų atidarymas: duomenų bazė kaip tikras pokyčių variklis

Šioje į piliečius orientuotoje informacijos ir komunikacijos sistemoje Komisijos siūloma gaminių duomenų bazė yra labai svarbi. Negalėsime likti vienintele didele rinka, jeigu neturėsime centrinės privalomo gaminių registravimo sistemos ir viešos duomenų bazės, kurias JAV, Kinija, Australija ir kitos šalys sukūrė prieš keletą metų. Gerai apgalvota duomenų bazė yra tikras pokyčių variklis, kurio mums reikia siekiant įgalinti piliečius atlikti svarbiausią vaidmenį ES perėjimo prie naujos energetikos sistemos procese. Jis palengvins prieigą prie informacijos, sustiprins mūsų gebėjimą stebėti rinkos plėtotę realiuoju laiku (ir atitinkamai patobulinti teisės aktus) ir padidinti mūsų „saugos mechanizmų“ veiksmingumą. Veikdama kaip platforma, į kurią perkeliama 100 proc. vartotojams svarbios informacijos, kurioje ši informacija yra atnaujinama ir yra laisvai prieinama, gaminių duomenų bazė padės labai padidinti vartotojų pasitikėjimą.

Todėl 8 straipsnis ir I priedas buvo labai atidžiai peržiūrėti, siekiant:

•  užtikrinti, kad vartotojams svarbūs su energija susijusių gaminių duomenys būtų perkeliami ir sisteminami tokiu formatu, kuriuo užtikrinama, kad duomenys būtų lengvai prienami ir naudojami;

•  suteikti tiekėjams galimybę savo noru teikti vartotojams papildomą naują informaciją ir taip kūrybiškai konkuruoti informacijos rinkoje;

•  skatinti verslininkus kurti naujoviškas taikomąsias programas, teikiančias didelę vertę mūsų piliečiams, pramonės sektoriams ir visuomenei;

•  numatyti būsimus susijusių ES teisės aktų pakeitimus;

•  pasiūlyti, kaip geriau mokyti darbuotojus, įgyvendinti švietimo kampanijas, naudoti techninę reklaminę medžiagą ir pan.

Privalome užtikrinti, kad prieigą prie neskelbtinų duomenų turėtų tik valdžios institucijos, t. y. įdiegti atitikties vertinimo, priežiūros ir apsaugos procedūras tokiu būdu, kuriuo pramonė visiškai pasitiki, ir taikant geriausias prieinamas technologijas, kaip kad daroma internetinės bankininkystės sektoriuje.

3.  Namo saugumo užtikrinimas: priežiūra, apsaugos priemonės, atitikties vertinimas

Rinkos priežiūra, apsaugos priemonės ir atitikties vertinimas yra labai svarbūs reikalavimų laikymosi užtikrinimo elementai, padedantys išlaikyti namą saugų ir taip prisidedantys siekiant svarbiausio tikslo – atkurti pasitikėjimą.

Iš dalies pakeistas 5 straipsnis, susijęs su rinkos priežiūra, ir iš dalies pakeistas 6 straipsnis, susijęs su Sąjungos apsaugos procedūra, buvo smarkiai pertvarkyti keičiant jų struktūrą, bet išlaikant jų atitiktį Komisijos pasiūlymo turiniui. Pranešėjas siekė padidinti bendrą reikalavimų laikymosi užtikrinimo procedūros patikimumą ir taip padėti atkurti visų šalių pasitikėjimą ja, nes dabartinė rinkos priežiūros sistema yra dažnai kritikuojama. Be kitų patobulinimų, taip pat yra įtraukta speciali vartotojų apsaugos procedūra, pateikta 6 straipsnio 12 dalyje. Gaminių duomenų bazė padės gerokai palengvinti ir rinkos priežiūros, ir apsaugos procedūros taikymą. Iš dalies pakeistame pasiūlyme Komisijos vaidmuo koordinuojant ir lengvinant procedūrų taikymą taip pat yra sustiprintas.

Valstybių narių (4 straipsnis) bei tiekėjų ir prekiautojų (3 straipsnis) prievolės yra geriau apibrėžtos ir papildytos funkcijomis. Taip pat iš dalies pakeistas 9 straipsnis dėl vertinant atitiktį taikomų ir kitų (labai svarbių ženklinant naujus gaminius) darniųjų standartų. Visame reglamente įtraukta daugiau kryžminių nuorodų į straipsnius, taip pabrėžiant glaudų sisteminį įvairių jo elementų tarpusavio ryšį.

4.   Nuo pamatų iki stogo: kitos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti reglamento veiksmingumą

Likusių straipsnių atžvilgiu pranešėjas pateikė šiuos pasiūlymus:

•  2 straipsnis „Apibrėžtys“ papildytas dar šešių sąvokų apibrėžtimis, grindžiant tuo, kad jos yra nuolat vartojamos visame tekste.

•  Naujas 6a straipsnis „Programinės įrangos atnaujinimas“ apima šią atnaujinimo galimybę, kuria dabar vis dažniau naudojamasi dėl elektroninio su energija susijusių gaminių turinio, kurio vis daugėja.

•  1 straipsnyje „Dalykas ir taikymo sritis“ pasiūlytas naudotų gaminių klausimo sprendimas.

•  10 straipsnis „Konsultacijų forumas“ yra išplėtotas ir Komisija įgaliojama išklausyti forumo dalyvių nuomonės priimant sprendimus.

•  Pagal 11 straipsnį rengiamas darbo planas apima visus deleguotųjų aktų sistemos keitimo projektus, už kurių plėtojimą viešai atsiskaitoma.

•  16 straipsnio „Įsigaliojimas“ pakeitimu siūloma suderinti į duomenų bazę įtrauktiems tiekėjams taikomų reikalavimų įsigaliojimą (3 straipsnio 1 dalies d punktas) su likusia iš dalies pakeisto teksto dalimi.

5.   Poveikis teisės aktui

Rengiant šį pranešimą labai svarbios buvo konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais ir piliečiais. Kaip pranešėjas pažadėjo pasirašydamas dokumentą „Organizacijos „Transparency International“ įsipareigojimas kovoti su korupcija(2)“, informacija apie visus tokius susitikimus skelbiama pranešėjo interneto svetainės specialioje dalyje „Poveikis teisės aktui“(3).

Nuo 2015 m. spalio 20 d. iki 2016 m. sausio 20 d.(4) pranešėjas surengė 17 susitikimų su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais. Šeši susitikimai vyko su kitų ES institucijų ir valstybių narių nuolatinių atstovybių atstovais, keturi – su gamybos pramonės atstovais, trys – su pilietinės visuomenės atstovais (dviem vartotojų asociacijomis ir viena aplinkosaugos NVO), du – su mažmeninės prekybos organizacijomis, vienas – su reklamos pramonės atstovais ir vienas – su energetikos įmonių atstovais. Be to, aktyvūs piliečiai pateikė 67 pastabas naudodamiesi piliečių internetine platforma „Sistema Operativo Lex (Movimento 5 Stelle)(5).

Pagrindiniai visų pasiūlymų aspektai buvo išanalizuoti kartu su suinteresuotaisiais subjektais, vykstant bendroms diskusijoms energijos vartojimo efektyvumo ir energetikos sąjungos strategijos klausimais. Ženklinimo skalės keitimas ir rinkos priežiūra buvo dažniausiai aptariamos diskusijų temos. Diskusijose taip pat daug kalbėta apie gaminių duomenų bazę, standartus ir tikrinimo procedūras bei vartotojų informavimo kampaniją.

(1)

Žodis „ekonomika“ kilęs iš graikų kalbos sudurtinio žodžio oikonomia, (oikos „namas“ + nemein „tvarkyti, valdyti“), taigi jis reiškia „namų ūkio tvarkymą“ ir šia prasme vartojamas jau nuo XVII a.

(2)

http://www.transparencyinternational.eu/2014/10/european-parliament-elections-2014-the-anti-corruption-pledge/

(3)

http://www.dariotamburrano.it/legislative-footprint-energy-labelling/ – Svetainės dalis „Poveikis teisės aktui“ bus atnaujinama viso teisėkūros proceso metu.

(4)

Pranešimo projekto pateikimo Europos Parlamento tarnyboms data.

(5)

https://sistemaoperativom5s.beppegrillo.it/main.php


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (27.4.2016)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES

(COM(2015) 0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Nuomonės referentas: Aldo Patriciello

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas naudingas aplinkai, nes suteikia galimybę vartotojams palyginti gaminius jų energijos vartojimo efektyvumo atžvilgiu ir imtis ekonomiškai efektyvių ir aplinką tausojančių sprendimų dėl pirkimo.

Vis dėlto, taikoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema tapo neskaidri ir iš dalies beprasmė, daugiausia dėl per didelio skaičiaus gaminių, priskiriamų aukščiausioms energijos vartojimo efektyvumo klasėms, ir jų įvairinimo, o tai akivaizdžiai klaidina vartotojus. Be to, rinkos priežiūra valstybėse narėse dar gali būti tobulinama; tuo atžvilgiu praverstų aiškesnė ir paprastesnė gaminių informacijos valdymo ir ženklinimo sistema.

Todėl nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (COM(2015) 341), kuria siekiama didesnio skaidrumo vartotojams ir valdžios institucijomis dėl su energija susijusių gaminių pateikimo į ES rinką.

Komisijos pasiūlymu pakeičiama dabar galiojanti energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir nustatomas mechanizmas, skirtas energijos vartojimo efektyvumo klasių skalei pakeisti. Pasiūlyme taip pat numatyta gaminių duomenų bazė ir nustatomos prievolės susijusiems ekonominės veiklos vykdytojams.

Nuomonės referentas pritaria daugumai minėtų aspektų, bet siūlo keletą pasiūlymo aspektų patobulinti, visų pirma:

•  Skalės keitimo periodiškumas

Komisija siūlo periodišką dešimties metų peržiūros ciklą ir juo grindžia visų energijos vartojimo efektyvumo klasių skalės keitimo ir naujo gaminių paskirstymo tose klasėse sąvoką. Nuomonės referento nuomone, skalės keitimo periodiškumas turėtų būti grindžiamas tik įrodymais ir jį nustatant turėtų būti atsižvelgiama į gaminių specifiškumą. Tam tikru nustatytu ciklu nebus galima patenkinti kintančios rinkos poreikių. Bet koks skalės keitimas reiškia prisitaikymą prie technologijų ir mokslo pažangos ir turėtų būti pagrįstas išsamiu ir konkrečiu parengiamuoju Komisijos atliktu tyrimu. Visos nuorodos į tam tikrus nustatytus peržiūros ciklus turėtų būti išbrauktos (11 konstatuojamoji dalis; 7 straipsnio 3 ir 4 dalys).

•  Gaminių priskyrimas aukščiausioms klasėms

Siekdama išspręsti per didelio gaminių, priskiriamų A klasei, skaičiaus ir jos įvairinimo problemą, Komisija siūlo panaikinti tokias naujas klases kaip A+ ir kt. bei palikti dvi aukščiausias A ir B gaminių klases visiškai tuščias. Nuomonės referentas tvirtai įsitikinęs, kad palikus aukščiausias klases tuščias, būtų siunčiamas netinkamas signalas vartotojams ir tai galėtų turėti neigiamą poveikį aplinkai, nes leistų manyti, kad nėra jokių rekomenduotinų gaminių. Suprasdamas, kad reikalingas ilgalaikis sprendimas, jis siūlo nustatyti bendrą A ir B energijos klasių procentinę ribą, kurią viršijus reikėtų iš naujo pakeisti skalę (11 konstatuojamoji dalis; 7 straipsnio 3 dalis).

•  Duomenų bazės priežiūra

Nuomonės referentas nori pabrėžti, kad duomenų bazė yra tik techninė priemonė ir negali pakeisti rinkos priežiūros. Gaminių duomenų lapų parengimas ir duomenų rinkinių įkėlimas arba įvestis į išorinę duomenų bazę gali būti didelė finansinė ir administracinė našta, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Teisiniu požiūriu turėtų būti įmanoma Komisijai pateikti duomenis įprasta – elektronine forma, su sąlyga, kad informacija yra išsami ir standartizuota, o paslaugų teikėjas gali būti laikomas atsakingu už duomenų bazės informaciją. Tiekėjas turėtų turėti teisę nuspręsti, kaip jis nori pateikti savo duomenis (16 konstatuojamoji dalis; 3 straipsnio 1 dalis; 8 straipsnis).

•  Etiketės tvirtinimas ar rodymas

Kai kurios Komisijos pasiūlymo vietos, susijusios su elektroninių etikečių vietoj tradicinių etikečių, pritvirtintų prie gaminio, naudojimu, yra neaiškios. Etikečių rodymas elektroniniu formatu parduotuvėse yra paprastesnė procedūra visoms susijusioms šalims, todėl turėtų būti skatinamas (3 straipsnio 2 dalis).

Nuomonės referentas taip pat rekomenduoja įtraukti „energijos vartojimo efektyvumo“ apibrėžtį, atitinkančią Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą 2012/27/ES.

Nuomonės referentas teigiamai vertina tai, kad naudoti gaminiai nepatenka į pasiūlymo taikymo sritį.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Europos Sąjunga įsipareigojusi sukurti pažangia klimato politika grindžiamą energetikos sąjungą. Energijos vartojimo efektyvumas yra esminis Europos Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos elementas ir vienas iš svarbiausių energijos poreikio mažinimo veiksnių;

(1) Europos Sąjunga įsipareigojusi sukurti pažangia klimato politika grindžiamą energetikos sąjungą. Energijos vartojimo efektyvumas yra esminis Europos Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos elementas ir vienas iš svarbiausių energijos poreikio mažinimo ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ribojimo veiksnių;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Direktyvą 2010/30/ES dera pakeisti reglamentu, kurio taikymo sritis būtų ta pati, tačiau būtų iš dalies pakeistos ir sustiprintos kai kurios direktyvos nuostatos, siekiant jas išdėstyti aiškiau ir atnaujinti jų turinį. Reglamentas yra tinkama teisinė priemonė, nes juo nustatomos aiškios ir išsamios taisyklės, kurių valstybės narės negali skirtingai perkelti į nacionalinę teisę, todėl užtikrinamas aukštas suderinimo visoje Sąjungoje laipsnis. Jei reguliavimo pagrindai derinami Sąjungos, o ne valstybių narių lygmeniu, sumažėja išlaidos gamintojams ir užtikrinamos vienodos sąlygos. Suderinimas visoje Sąjungoje reiškia laisvą prekių judėjimą visoje bendrojoje rinkoje;

(4) Direktyvą 2010/30/ES dera pakeisti reglamentu, kurio taikymo sritis iš esmės būtų ta pati, tačiau būtų iš dalies pakeistos ir sustiprintos kai kurios direktyvos nuostatos, siekiant jas išdėstyti aiškiau ir atnaujinti jų turinį. Jei reguliavimo pagrindai derinami Sąjungos, o ne valstybių narių lygmeniu, sumažėja išlaidos gamintojams ir užtikrinamos vienodos sąlygos. Suderinimas visoje Sąjungoje reiškia laisvą prekių judėjimą visoje vidaus rinkoje. Kadangi keleivinio ir krovininio transporto priemonių energijos sąnaudos yra tiesiogiai arba netiesiogiai reglamentuojamos kitais Sąjungos teisės aktais ir politikos priemonėmis, tikslinga ir toliau jų neįtraukti į šio reglamento taikymo sritį. Ši išimtis apima transporto priemones, kurių variklis joms veikiant lieka toje pačioje vietoje, pvz., liftus, eskalatorius ir konvejerių juostas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) šio reglamento tikslinga netaikyti naudotiems gaminiams, t. y., be kita ko, visiems gaminiams, kurie buvo pradėti naudoti prieš juos pateikiant rinkai antrą kartą ar dar kartą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) su energija susijusių gaminių energijos vartojimo efektyvumo didinimas suteikiant vartotojams informaciją, kad jie galėtų pasirinkti gaminius, yra naudingas visai Sąjungos ekonomikai, skatina inovacijas ir padės siekti Sąjungos 2020 m. ir 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų. Be to, jis padės vartotojams taupyti pinigus;

(7) su energija susijusių gaminių energijos vartojimo efektyvumo didinimas suteikiant vartotojams informaciją, kad jie galėtų pasirinkti gaminius, yra naudingas visai Sąjungos ekonomikai, skatina inovacijas ir padės siekti Sąjungos 2020 m. ir 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų, taip pat Sąjungos aplinkos apsaugos ir klimato politikos tikslų. Be to, jis padės vartotojams taupyti pinigus ir sumažins namų ūkių išlaidas energijai;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) tikslios, svarbios ir palyginamos informacijos apie konkrečių su energija susijusių gaminių energijos sąnaudas teikimas pirkėjams padėtų rinktis gaminius, kurių naudojimo etapu energijos ir kitų svarbių išteklių suvartojama mažiau. Standartizuota privaloma etiketė yra veiksminga palyginamos informacijos apie su energija susijusių gaminių energijos sąnaudas pateikimo potencialiems pirkėjams priemonė. Ją turėtų papildyti gaminio informacijos lapas. Etiketė turėtų būti lengvai atpažįstama, paprasta ir glausta. Todėl informuojant pirkėjus apie gaminių energijos vartojimo efektyvumą reikėtų remtis dabartine tamsiai žalios–raudonos spalvų skale. Paaiškėjo, kad pirkėjams veiksmingiausias klasių žymėjimas A–G raidėmis. Tais atvejais, kai dėl ekologinio projektavimo priemonių pagal Direktyvą 2009/125/EB gaminių nebegalima priskirti F–G klasėms, etiketėje tos klasės turėtų būti nerodomos. Ypatingais atvejais šis principas turėtų būti taikomas ir D ir E klasėms, nors tokia padėtis mažai tikėtina, nes daugumai gaminių modelių susitelkus dviejose aukščiausiose klasėse etiketės skalė būtų pakeičiama;

tikslios, svarbios ir palyginamos informacijos apie konkrečių su energija susijusių gaminių energijos sąnaudas teikimas pirkėjams padėtų rinktis gaminius, kurių naudojimo etapu energijos ir kitų svarbių išteklių suvartojama mažiau. Standartizuota privaloma etiketė yra veiksminga palyginamos informacijos apie su energija susijusių gaminių energijos sąnaudas pateikimo potencialiems pirkėjams priemonė. Ją turėtų papildyti gaminio informacijos lapas. Etiketė turėtų būti lengvai atpažįstama, paprasta ir glausta. Todėl informuojant pirkėjus apie gaminių energijos vartojimo efektyvumą reikėtų remtis dabartine tamsiai žalios–raudonos spalvų skale. Paaiškėjo, kad pirkėjams veiksmingiausias klasių žymėjimas A–G raidėmis. Tais atvejais, kai dėl ekologinio projektavimo priemonių pagal Direktyvą 2009/125/EB gaminių nebegalima priskirti D, E, F arba G klasei, etiketėje tos klasės turėtų būti nerodomos.

Pagrindimas

Jei klasės paliekamos tuščios dėl teisinių priežasčių, jos turėtų būti panaikintos neatsižvelgiant į gaminių procentinę dalį, tenkančią dviem pagrindinėms klasėms.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) gamintojus energijos vartojimo efektyvumo etiketė skatina kurti vis efektyvesnius gaminius. Dėl šios technologijų plėtros gaminiai ilgainiui daugiausia priskiriami prie aukščiausių energijos vartojimo efektyvumo etiketės klasių. Kad gaminius pirkėjai galėtų tinkamai palyginti, gali reikėti smulkiau juos suskirstyti, taigi pakeisti etiketės skalę. Kad gamintojams nebūtų užkraunama per didelė našta, tinkamas tokio skalės keitimo periodiškumas turėtų būti maždaug dešimt metų. Todėl, siekiant kuo didesnio teisinio tikrumo tiekėjams ir prekiautojams, šiame reglamente turėtų būti nustatyta išsami skalės keitimo tvarka. Naujos pakeistos skalės etiketės aukščiausios klasės turėtų būti tuščios, kad būtų skatinama technologijų pažanga ir būtų sudarytos sąlygos kurti ir pripažinti vis efektyvesnius gaminius. Siekiant išvengti painiavos pirkėjams, pakeitus etiketės skalę, per trumpą laiką turėtų būti pakeičiamos visos etiketės;

(11) gamintojus energijos vartojimo efektyvumo etiketė skatina kurti vis efektyvesnius gaminius. Dėl šios technologijų plėtros gaminiai ilgainiui daugiausia priskiriami prie aukščiausių energijos vartojimo efektyvumo etiketės klasių. Kad gaminius pirkėjai galėtų tinkamai palyginti, gali reikėti smulkiau juos suskirstyti, taigi pakeisti etiketės skalę. Kad gamintojams nebūtų užkraunama per didelė našta, tokio skalės keitimo periodiškumas priklauso nuo per didelio gaminių priskyrimo prie dviejų aukščiausių klasių, kuris mažina vartotojų pasirinkimą ir efektyviau energiją vartojančių gaminių kūrimo paskatas. Todėl, siekiant kuo didesnio teisinio tikrumo tiekėjams ir prekiautojams, šiame reglamente turėtų būti nustatyta išsami skalės keitimo tvarka. Naujos pakeistos skalės etiketės aukščiausios klasės turėtų būti tuščios, kad būtų skatinama technologijų pažanga ir būtų sudarytos sąlygos kurti ir pripažinti vis efektyvesnius gaminius. Siekiant išvengti painiavos pirkėjams, pakeitus etiketės skalę, per trumpą laiką turėtų būti pakeičiamos visos etiketės;

Pagrindimas

Pagrindinė energijos vartojimo efektyvumo žymėjimo etiketės skalės keitimo priežastis – priskyrimas prie aukščiausių A ir B klasių, o tai mažina vartotojų pasirinkimą ir paskatas pirkti efektyvaus energijos vartojimo gaminius. Kadangi kiekvienos gaminių grupės energijos vartojimo efektyvumas kinta skirtingu tempu, 10 metų laikotarpis gali būti per trumpas arba per ilgas, priklausomai nuo gaminių grupės. Norint užtikrinti, kad etiketės peržiūros našta išliktų pagrįsta ir vartotojai turėtų pakankamą pasirinkimą, aukščiausios A ir B klasės neturėtų būti tuščios, tačiau joms turėtų būti priskirtas ribotas gaminių skaičius.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) būtina aiškiai ir proporcingai paskirstyti pareigas, atsižvelgiant į kiekvieno ūkinės veiklos vykdytojo funkcijas tiekimo ir platinimo procese. Ūkinės veiklos vykdytojai turėtų būti atsakingi už reikalavimų laikymąsi pagal atitinkamą savo funkciją tiekimo grandinėje ir turėtų imtis atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad rinkai tiektų tik šio reglamento ir jo deleguotųjų aktų reikalavimus atitinkančius gaminius;

(13) būtina aiškiai ir proporcingai paskirstyti pareigas, atsižvelgiant į kiekvieno ūkinės veiklos vykdytojo funkcijas tiekimo ir platinimo procese. Ūkinės veiklos vykdytojai turėtų būti atsakingi už reikalavimų laikymąsi pagal atitinkamą savo funkciją tiekimo grandinėje ir turėtų imtis atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad rinkai tiektų tik šio reglamento ir jo deleguotųjų aktų reikalavimus atitinkančius gaminius. Priežiūros institucijos, atlikdamos atsitiktinę kontrolę, turėtų patikrinti energiją naudojančių gaminių atitiktį šiame reglamente nustatytoms taisyklėms;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina patikslinti, kad su energija susijusiems gaminiams taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008 nustatytos Sąjungos rinkos priežiūros ir į Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolės taisyklės. Atsižvelgiant į laisvo prekių judėjimo principą, būtina, kad valstybių narių rinkos priežiūros institucijos tarpusavyje veiksmingai bendradarbiautų. Tokį su energijos suvartojimo ženklinimu susijusį bendradarbiavimą turėtų stiprinti ir remti Komisija;

(15) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina patikslinti, kad su energija susijusiems gaminiams taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008 nustatytos Sąjungos rinkos priežiūros ir į Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolės taisyklės. Atsižvelgiant į laisvo prekių judėjimo principą, būtina, kad valstybių narių rinkos priežiūros institucijos tarpusavyje veiksmingai bendradarbiautų nuolat keisdamosi informacija, ypač susijusia su gaminių atitikties patikros rezultatais ir tam tikrų gaminių pateikimu į rinką bei pašalinimu iš jos. Tokį su energijos suvartojimo ženklinimu susijusį bendradarbiavimą turėtų stiprinti ir remti Komisija;

__________________

__________________

21 OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

21 OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) siekiant palengvinti reikalavimų laikymosi stebėjimą ir užtikrinti, kad vykdant su konkrečių gaminių etikečių ir informacijos lapų persvarstymu susijusį reglamentavimo procesą būtų prieinami naujausi rinkos duomenys, tiekėjai informaciją apie savo gaminių atitiktį turėtų pateikti elektroniniu būdu Komisijos sukurtoje duomenų bazėje. Informacija turėtų būti viešai prieinama, kad būtų galima teikti pirkėjams ir kad prekiautojai galėtų gauti etiketes alternatyviais būdais. Duomenų bazėje saugoma informacija turėtų galėti naudotis rinkos priežiūros institucijos;

nedarant poveikio valstybių narių prievolėms, susijusioms su rinkos priežiūra, siekiant palengvinti reikalavimų laikymosi stebėjimą ir užtikrinti, kad vykdant su konkrečių gaminių etikečių ir informacijos lapų persvarstymu susijusį reglamentavimo procesą būtų prieinami naujausi rinkos duomenys, tiekėjai reikiamą informaciją apie savo gaminių atitiktį turėtų pateikti reikalaujama elektronine forma Komisijos sukurtoje ir prižiūrimoje duomenų bazėje. Informacija turėtų būti viešai prieinama, taip pat naudojant mobiliąsias programėles ir kitas informacines technologijas, kad reikalaujamą informaciją būtų galima teikti pirkėjams ir kad prekiautojai galėtų gauti etiketes alternatyviais būdais. Duomenų bazėje saugoma informacija turėtų galėti naudotis rinkos priežiūros institucijos;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) energijos sąnaudos ir kiti duomenys apie gaminius, kuriems pagal šį reglamentą taikomi konkretūs reikalavimai, turėtų būti nustatomi patikimais, tiksliais ir pakartojamais metodais, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus. Vidaus rinkos veikimui yra naudinga, kad standartai būtų suderinti Sąjungos lygmeniu. Jeigu pradedant tam tikriems gaminiams taikyti reikalavimus paskelbtų standartų nėra, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija turėtų paskelbti pereinamuoju laikotarpiu taikomus su tais reikalavimais susijusius matavimo ir skaičiavimo metodus. Kai nuoroda į tokį standartą paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pagal jį nustatyta gaminių atitiktis reikalavimams laikoma lygiaverte atitikčiai, nustatytai taikant pagal šį reglamentą priimtus matavimo metodus, susijusius su tais konkretiems gaminiams taikomais reikalavimais;

(19) energijos sąnaudos ir kiti duomenys apie gaminius, kuriems pagal šį reglamentą taikomi konkretūs reikalavimai, laikantis suderintų standartų, turėtų būti nustatomi patikimais, tiksliais ir pakartojamais metodais, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus. Šie būdai turėtų kuo geriau atspindėti realaus naudojimo sąlygas, kad vartotojai galėtų susieti etiketėse pateiktą informaciją ir ja pasitikėti. Šie būdai taip pat turėtų būti aiškūs ir griežti, kad būtų išvengta tyčinio ir netyčinio taisyklių apėjimo. Vidaus rinkos veikimui yra naudinga, kad standartai būtų suderinti Sąjungos lygmeniu. Jeigu pradedant tam tikriems gaminiams taikyti reikalavimus paskelbtų standartų nėra, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija turėtų paskelbti pereinamuoju laikotarpiu taikomus su tais reikalavimais susijusius matavimo ir skaičiavimo metodus. Kai nuoroda į tokį standartą paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pagal jį nustatyta gaminių atitiktis reikalavimams laikoma lygiaverte atitikčiai, nustatytai taikant pagal šį reglamentą priimtus matavimo metodus, susijusius su tais konkretiems gaminiams taikomais reikalavimais;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) priežiūros institucijos turėtų patikrinti, ar gaminiai atitinka šio reglamento reikalavimus ir svarbiausia, ar laikomasi suderintų taisyklių, taikomų atliekant gaminių standartų skaičiavimus ir matavimus. Šios patikros turėtų būti atliekamos taip, kad būtų atspindėtos realios gaminių naudojimo sąlygos. Gaminių projektavimas, kuriuo siekiama pakeisti bandymų rezultatus, turėtų būti aiškiai uždraustas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Komisija turėtų numatyti konkrečių gaminių etikečių persvarstymo planą ir sudaryti orientacinį sąrašą su energija susijusių gaminių, kuriems būtų galima nustatyti energijos vartojimo efektyvumo etiketę; Įgyvendinant darbo planą pirmiausia turėtų būti atlikta techninė, aplinkos apsaugos ir ekonominė atitinkamų gaminių grupių analizė. Siekiant skatinti uždarojo ciklo ekonomiką, atliekant šią analizę reikėtų atsižvelgti ir į papildomą informaciją, įskaitant galimybę vartotojams teikti informaciją apie su energija susijusio gaminio veikimo charakteristikas, kaip antai jo absoliučiąsias energijos sąnaudas, ir su tokiu informacijos teikimu susijusias išlaidas. Tokia papildoma informacija turėtų padėti vartotojams lengviau suprasti etiketę, padaryti ją veiksmingesnę ir nedaryti jiems jokio neigiamo poveikio;

(20) Komisija turėtų numatyti konkrečių gaminių etikečių persvarstymo planą ir sudaryti orientacinį sąrašą su energija susijusių gaminių, kuriems būtų galima nustatyti energijos vartojimo efektyvumo etiketę; Įgyvendinant darbo planą pirmiausia turėtų būti atlikta techninė, aplinkos apsaugos ir ekonominė atitinkamų gaminių grupių analizė. Siekiant skatinti uždarojo ciklo ekonomiką, atliekant šią analizę reikėtų atsižvelgti ir į papildomą informaciją, įskaitant galimybę vartotojams teikti informaciją apie su energija susijusio gaminio veikimo charakteristikas, kaip antai jo energijos sąnaudas, patvarumą ar aplinkosauginį veiksmingumą, ir su tokiu informacijos teikimu susijusias išlaidas. Tokia papildoma informacija turėtų padėti vartotojams lengviau suprasti etiketę, padaryti ją veiksmingesnę ir nedaryti jiems jokio neigiamo poveikio;

Pagrindimas

„Absoliučiosios energijos sąnaudos“ yra neaiški sąvoka ir sukels netikslingas diskusijas apie gaminių gyvavimo ciklus ir ekologinį pėdsaką, todėl labai apsunkina sprendimų priėmimą.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a) ekologinis projektavimas davė reikšmingų rezultatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir gaminių suvartojamos energijos srityse ir kartu lėmė mažėjančias namų ūkio energijos sąnaudų kainas bei mažesnį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Todėl reikia išplėsti gaminių, kuriems taikomas šis teisės aktas, sąrašą ir kuo greičiau į gaminių projektavimui skirtus reikalavimus įtraukti visas išteklių naudojimo efektyvumo savybes ir nustatyti horizontalius reikalavimus, inter alia, susijusius su ilgaamžiškumu, pataisomumu, pakartotiniu panaudojimu ir perdirbamumu;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatoma su energija susijusių gaminių energijos ir kitų išteklių suvartojimo gaminio naudojimo etapu nurodymo ženklinant gaminius ir pateikiant apie juos standartinę informaciją sistema ir papildoma informacija apie juos, kad pirkėjai galėtų rinktis efektyvesnius gaminius.

1. Šiuo reglamentu nustatoma su energija susijusių gaminių energijos ir kitų išteklių suvartojimo gaminio naudojimo etapu nurodymo ženklinant gaminius ir pateikiant apie juos standartinę informaciją sistema ir papildoma aplinkosaugine ir veikimo informacija apie juos, kad pirkėjai galėtų rinktis efektyvesnius ir tvaresnius gaminius.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas:

2. Šis reglamentas taikomas su energija susijusiems gaminiams, kurie pateikiami Sąjungos rinkai arba pradedami naudoti Sąjungoje. Jis netaikomas:

Pagrindimas

Reikalinga teigiamo pobūdžio taikymo srities apibrėžtis.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 11 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11) su energija susijęs gaminys – Sąjungoje rinkai pateikiamas arba pradedamas naudoti gaminys, sistema ar paslauga, kurį (kurią) naudojant daromas poveikis energijos sąnaudoms, taip pat į tuos gaminius įmontuoti skirtos dalys, pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti;

11) su energija susijęs gaminys – Sąjungoje rinkai pateikiamas arba pradedamas naudoti gaminys, sistema ar paslauga, kurį (kurią) naudojant daromas poveikis energijos sąnaudoms, taip pat į tuos gaminius įmontuoti skirtos dalys, pateikiamos rinkai arba pradedamos naudoti Sąjungoje kaip atskiros dalys klientams, ir kurių aplinkos apsaugos veiksmingumą galima įvertinti atskirai;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a) energijos suvartojimas – energijos kiekis, kurį gaminys sunaudoja savo funkcijai atlikti, matuojamas cikliškai, kas metus ar per visą gaminio naudojimo trukmę technologiškai neutraliu būdu, kad būtų galima jį palyginti gaminio kategorijoje;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 11 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11b) gaminių grupė – bet kokių energiją naudojančių ir tą pačią funkciją atliekančių gaminių arba tokią pačią pagrindinę funkciją ar tokį patį pagrindinių funkcijų rinkinį turinčių daugiafunkcių gaminių grupė;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13) etiketė – grafinė diagrama, kurioje energijos suvartojimas žymimas A–G raidėmis septynių skirtingų spalvų skalėje nuo tamsiai žalios iki raudonos;

13) etiketė – spausdintinė ar elektroninė grafinė diagrama, kurioje pateikta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasifikacija, kad būtų galima palyginti gaminius;

Pagrindimas

For clarity the definition should not set requirements. The elements describing the label should be listed in Art. 12, where the label is analysed. Suppliers should have the flexibility to be able to make available labels and information sheets in the format that they choose. Electronic and online means are becoming more and more widespread. A future-proof Framework text should consider the possibility for electronic form. Manufacturers use many different marketing routes for products being placed on the market and different means of providing the label needs to be in line with this.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17) gaminio informacijos lapas – standartinė su gaminiu susijusios informacijos lentelė;

17) gaminio informacijos lapas – standartinė spausdintinė ar elektroninė su gaminiu susijusios informacijos lentelė;

Pagrindimas

Tiekėjai turėtų būti lankstūs, kad galėtų pateikti jų pasirinkto formato etiketes ir informacijos lapus. Elektroninės ir internetinės priemonės tampa vis labiau ir labiau paplitusios. Perspektyviame sistemos tekste turėtų būti apsvarstyta elektroninio formato galimybė. Gamintojai naudoja daugybę skirtingų rinkai pateikiamų gaminių rinkodaros būdų ir skirtingi etikečių teikimo būdai turi juos atitikti.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 18 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18) skalės keitimas – periodiškas konkretaus gaminio etiketėje nurodytos energijos vartojimo efektyvumo klasės reikalavimų griežtinimas, dėl kurio gali reikėti panaikinti tam tikras energijos vartojimo efektyvumo klases;

18) skalės keitimas – veikla, kuria keičiama energijos vartojimo efektyvumo ir etiketės klasės atitiktis, kad konkretaus gaminio etiketėje nurodytos energijos vartojimo efektyvumo klasės reikalavimai būtų griežtinami;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 20 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20) papildoma informacija – vienareikšmiška informacija apie gaminio, susijusio su energija, funkcines ir aplinkos apsaugos charakteristikas, kaip antai absoliučiąsias energijos sąnaudas ar patvarumą, pirkėjų atžvilgiu nedaranti didelio neigiamo poveikio visos etiketės aiškumui bei veiksmingumui ir grindžiama duomenimis, kuriuos gali išmatuoti rinkos priežiūros institucijos.

20) papildoma informacija – vienareikšmiška informacija apie gaminio, susijusio su energija, funkcines, aplinkos apsaugos ir efektyvaus išteklių naudojimo charakteristikas, kaip antai absoliučiąsias energijos sąnaudas, patvarumą, tikimą veikimo trukmę, pataisomumą ar perdirbtų medžiagų kiekį jame, pirkėjų atžvilgiu nedaranti didelio neigiamo poveikio visos etiketės aiškumui bei veiksmingumui ir grindžiama duomenimis, kuriuos gali išmatuoti rinkos priežiūros institucijos.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 20a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20a) energijos vartojimo efektyvumas – sukurto darbo, paslaugų, prekių ar gautos energijos ir energijos sąnaudų santykis.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) jie užtikrina, kad gaminiai rinkai būtų tiekiami su nemokamomis tiksliomis etiketėmis ir gaminių informacijos lapais, kaip nustatyta šiame reglamente ir susijusiuose deleguotuosiuose aktuose;

a) jie užtikrina, kad gaminiai rinkai būtų tiekiami su spausdintiniu ar elektroniniu formatu teikiamomis nemokamomis tiksliomis etiketėmis ir gaminių informacijos lapais, kaip nustatyta šiame reglamente ir susijusiuose deleguotuosiuose aktuose;

Pagrindimas

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) gaminių grupėms, kuriose gaminį sudaro keletas detalių arba sudedamųjų dalių, o gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra tokios kombinacijos funkcija, jie prekiautojams nemokamai turi pagaminti kuo tikslesnes etiketes tuo metu, kai gaminys demonstruojamas, nedarant poveikio tiekėjo pasirinkimui teikti etiketes.

Pagrindimas

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) etiketes jie pateikia nedelsdami ir nemokamai, kai to paprašo prekiautojai;

b) etiketes jie pateikia nedelsdami ir nemokamai, kai to paprašo prekiautojai, laikydamiesi atitinkamų deleguotųjų aktų, kuriose gali būti nurodytas prekiautojų poreikius atitinkantis etiketės formatas (spausdintinis ar elektroninis);

Pagrindimas

3 straipsnio 1 dalyje turėtų būti išaiškinta, kaip reikia pateikti etiketę ir informacijos lapą. Šiuo metu gali būti reikalaujama pateikti spausdintinio formato etiketę, tačiau ateityje elektroninio formato priemonės gali būti praktiškesnės, kad būtų labiau atsižvelgiama į prekiautojų poreikius, palyginti su spausdintinių etikečių siuntimu paštu. Deleguotaisiais aktais gali būti apibrėžti elektroniniai sprendimai, jeigu tam pritaria prekiautojai. Tai daroma siekiant užtikrinti, kad sistema būtų perspektyvi.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) jie prekiautojui nemokamai teikia gaminio informacijos lapą (spausdintine ar elektronine forma), nedarant įtakos tiekėjų pasirinktam produkto informacijos lapo formatui, laikantis atitinkamų deleguotųjų aktų;

Pagrindimas

3 straipsnio 1 dalies ba punkte išaiškinta, kaip reikia pateikti informacijos lapą. Dabartiniuose teisės aktuose dėl gaminio informacijos lapų esama teisinio neaiškumo dėl to, kaip juos teikti. Palyginti su etiketėmis, tikėtina, kad informacijos lapai nebus neutralūs kalbos atžvilgiu, todėl siūlome galutiniam klientui juos teikti per katalogus ar interneto svetaines ar kitomis atitinkamomis priemonėmis.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) jie nepateikia rinkai taip suprojektuotų gaminių, kad tikrinimo sąlygomis būtų automatiškai pakeičiamas gaminio veikimas siekiant pagerinti kurį nors iš parametrų, nurodytų įgyvendinimo akte arba įtrauktų į kurį nors iš kartu su gaminiu pateikiamų dokumentų;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb) jie programinės įrangos naujiniais, automatiniais ar privalomais naujiniais rankiniu ar nuotoliniu būdu nenustato pakeitimų, kurie, pradėjus naudoti gaminį, jam veikiant naudojimo arba budėjimo režimu, pakeistų jo veikimą, jeigu per gaminio naudojimo trukmę dėl to padidėtų energijos suvartojimas;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) prieš pateikdami gaminio modelį rinkai, jie į duomenų bazę, sukurtą pagal 8 straipsnį, įrašo I priede nustatytą informaciją.

d) prieš pateikdami gaminio modelio vienetus rinkai, jie į duomenų bazę, sukurtą pagal 8 straipsnį, tiesiogiai įrašo I priede nustatytą informaciją arba pateikia šią informaciją standartizuota elektronine forma Komisijai.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) jie aiškiai rodo gaminio, kuriam taikomas deleguotasis aktas, etiketę, kurią pateikė tiekėjas arba kuri prieinama kitais būdais;

a) jie aiškiai ant prietaiso arba šalia jo rodo gaminio, kuriam taikomas deleguotasis aktas, etiketę, kurią pateikė tiekėjas arba kuri prieinama kitais būdais;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) jei etiketės arba pakeistos skalės etiketės jie neturi:

b) jei etiketės arba pakeistos skalės etiketės jie neturi, nepažeidžiant tiekėjų įsipareigojimų laiku ir nemokamai tiekti jiems etiketes:

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) išspausdina etiketę iš duomenų bazės, sukurtos pagal 8 straipsnį, jei tokia funkcija yra tam gaminiui, arba

ii) išspausdina arba atsisiunčia etiketę rodyti elektroniniu formatu iš duomenų bazės, sukurtos pagal 8 straipsnį, jei tokia funkcija yra tam gaminiui, arba

Pagrindimas

Etikečių rodymas elektroniniu formatu parduotuvėse yra paprastesnė procedūra ir vienas iš esminių šios teisėkūros priemonės aspektų.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) išspausdina etiketę arba pakeistos skalės etiketę iš tiekėjo svetainės, jei tokia funkcija yra tam gaminiui;

iii) išspausdina tokią etiketę arba parsisiunčia elektroninio formato etiketę (nes taip ją galima panaudoti pakartotinai) iš tiekėjo svetainės, jei tokia funkcija yra tam gaminiui;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tiekėjai ir prekiautojai laikytųsi pareigų ir vykdytų reikalavimus, nustatytus šiame reglamente ir susijusiuose deleguotuosiuose aktuose.

2. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tiekėjai ir prekiautojai laikytųsi pareigų ir vykdytų reikalavimus, nustatytus šiame reglamente ir susijusiuose deleguotuosiuose aktuose. Valstybių narių rinkos priežiūros institucijos, pavyzdžiui, atsitiktinės atrankos būdu imdamos mėginius užtikrina, kad Sąjungos rinkoje parduodami produktai atitiktų tam tikros energijos vartojimo efektyvumo klasės reikalavimus.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei su energija susijusiam gaminiui, kuriam taikomas šis reglamentas ir kuris nurodytas deleguotajame akte, valstybės narės numato paskatų, tokias paskatas jos skiria už aukščiausias energijos vartojimo efektyvumo klases, nustatytas taikomame deleguotajame akte.

3. Jei su energija susijusiam gaminiui, kuriam taikomas šis reglamentas ir kuris nurodytas deleguotajame akte, valstybės narės numato paskatų, tokias paskatas, jei turima tokių gaminių, jos skiria už aukščiausias energijos vartojimo efektyvumo klases, nustatytas taikomame deleguotajame akte.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės nustato sankcijų taikymo taisykles ir reikalavimų atitikties užtikrinimo tvarką, taikomą šio reglamento ir su juo susijusių deleguotųjų aktų reikalavimų pažeidimo atvejais, ir imasi visų būtinų priemonių, kad tos taisyklės ir tvarka būtų įgyvendintos. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. Valstybės narės Komisijai praneša apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

5. Valstybės narės nustato sankcijų taikymo taisykles ir reikalavimų atitikties užtikrinimo tvarką, taikomą šio reglamento ir su juo susijusių deleguotųjų aktų reikalavimų pažeidimo atvejais, ir imasi visų būtinų priemonių, kad tos taisyklės ir tvarka būtų įgyvendintos. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios ir jomis turėtų būti kompensuojamas ekonominis reikalavimų nesilaikymo pranašumas. Valstybės narės Komisijai praneša apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija gali nepriklausomai patikrinti gaminių energijos vartojimo rodiklius ir atitiktį reikalavimams. Tuo tikslu Komisija gali pasitelkti trečiąją šalį.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Nacionalinės rinkos priežiūros institucijos turi periodiškai atsitiktine tvarka tikrinti kiekvienai produktų grupei priklausančius energijos vartojimo efektyvumo etikete paženklintus energiją naudojančius gaminius, siekiant įvertinti jų atitiktį šiame reglamente ir susijusiuose deleguotuosiuose aktuose nustatytiems reikalavimams; be to, nacionalinės rinkos priežiūros institucijos, vykdydamos atsitiktinę kontrolę, turi užtikrinti, kad visi energiją naudojantys gaminiai būtų faktiškai įtraukti į pagal 8 straipsnį sukurtą duomenų banką.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Komisija pagal 13 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomos taisyklės, skirtos nacionalinių rinkos priežiūros institucijų atliekamų bandymų suderinimui Sąjungos lygmeniu, nustatant bandymų atlikimo laiką ir būdus; šie bandymai turi atspindėti natūralias gaminio naudojimo sąlygas.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. gaminių projektavimas, kuriuo siekiama pakeisti bandymų rezultatus ir taip apgauti rinkos priežiūros institucijas aiškiai draudžiamas;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei rinkos priežiūros institucijos mano, kad reikalavimų neatitikties atvejis yra susijęs ne vien su jų valstybės teritorija, apie vertinimo rezultatus ir priemones, kurių imtis jos pareikalavo tiekėjo, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

3. Jei rinkos priežiūros institucijos mano, kad esama neatitikties, apie vertinimo rezultatus ir priemones, kurių imtis jos pareikalavo tiekėjo, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares ir įkelia šią informaciją į gaminių duomenų bazę.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. Jei baigus 4 ir 5 dalyse nustatytą procedūrą pareiškiamas prieštaravimas dėl priemonės, kurios ėmėsi valstybė narė, arba jei Komisija mano, kad nacionalinė priemonė nesuderinama su Sąjungos teisės aktais, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir tiekėju ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi vertinimo rezultatais, Komisija sprendžia, ar nacionalinė priemonė pagrįsta ar ne.

10. Jei baigus 4 ir 5 dalyse nustatytą procedūrą pareiškiamas prieštaravimas dėl priemonės, kurios ėmėsi valstybė narė, arba jei Komisija mano, kad nacionalinė priemonė nesuderinama su Sąjungos teisės aktais, Komisija nedelsdama įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija sprendžia, ar nacionalinė priemonė pagrįsta ar ne, ir gali priimti sprendimą dėl tinkamos alternatyvios priemonės.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nustatyti etiketes arba pakeisti esamų etikečių skales Komisija gali pagal 12 ir 13 straipsnius priimtais deleguotaisiais aktais.

1. Nustatyti etiketes arba pakeisti esamų etikečių skales Komisija gali pagal 12 ir 13 straipsnius priimtais deleguotaisiais aktais.

 

Etiketės sukuriamos taip, kad atliekant apskaičiavimą energijos vartojimo efektyvumo klasei nustatyti būtų atsižvelgiama ir į absoliučiąsias veikimo charakteristikas (energijos sąnaudas), ir į santykines veikimo charakteristikas (energijos vartojimo efektyvumas atsižvelgiant į atitinkamus gaminio modelio aspektus, pvz., dydį, tūrį ir (arba) patogumą). Be energijos vartojimo efektyvumo klasės, rodomos energijos sąnaudos per ciklą, per metus, per eksploatavimo laiką ar bet kokį gaminio kategorijai svarbų laikotarpį.

 

Norint į etiketę ar gaminio informacijos lapą įtraukti su energija nesusijusią informaciją reikia atsižvelgti į šiuos elementus (bet ne tik):

 

– triukšmo lygį,

 

– nemokamą galutiniam naudotojui suteikiamą garantijos laikotarpį ir patvarumą,

 

– galimybę gauti atsarginių detalių ir informaciją apie remontą,

 

– cheminę sudėtį (kaip reikalaujama pagal REACH 33 straipsnio „teisę žinoti“),

 

– išmaniuosius gaminio aspektus.

 

Etiketėje nurodomas greitojo atsako (QR) kodas arba bet koks kitas skaitmeninis raštas, suteikiantis galimybę kuo geriau pasinaudoti internetinėmis technologijomis.

 

Etiketė yra technologijų požiūriu neutrali, sudaranti galimybę palyginti panašią funkciją atliekančius prietaisus, ir nepriklausyti nuo energijos nešiklio ar naudojamos technologijos. Funkciniu požiūriu lygiaverčiams gaminiams naudojama tik viena etiketė ir netaikoma jokių ženklinimo pareigų išimčių. Energijos vartojimo efektyvumo etiketės nustatymo tikslu lyginant skirtingus energijos nešiklius, turėtų būti nurodoma pirminė energija remiantis Sąjungos energijos keitimo efektyvumo vidurkiu (pirminės energijos koeficientas), kad būtų įvertintas gaminių energijos vartojimo efektyvumas ir energijos vartojimo efektyvumo klasė.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija užtikrina, kad nustatant etiketę arba pakeičiant jos skalę būtų priimti tokie reikalavimai, kad etiketės nustatymo momentu jokie gaminiai negalėtų būti priskirti prie A arba B energijos vartojimo efektyvumo klasių ir kad laikas, per kurį, kaip tikimasi, dauguma modelių būtų priskirti prie tų klasių, būtų bent dešimt metų.

3. Komisija užtikrina, kad pradedant naudoti etiketę arba pakeičiant jos skalę būtų priimti tokie reikalavimai, kad etiketės nustatymo momentu jokie gaminiai negalėtų būti priskirti prie A energijos vartojimo efektyvumo klasės. Išimtiniais atvejais, kai tikimasi, kad technologinė plėtra bus spartesnė, reikėtų nustatyti reikalavimus, kad pradedant naudoti etiketę ar pakeičiant jos skalę jokie gaminiai nebūtų priskiriami A ir B energijos vartojimo efektyvumo klasėms;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Etikečių skalė keičiama periodiškai.

4. Komisija pradeda peržiūrą, kad pakeistų skalę, kai mano, kad:

 

a) 25 proc. Sąjungos rinkoje parduodamų gaminių patenka į aukščiausią energijos vartojimo efektyvumo A klasę; arba

 

b) 45 proc. Sąjungos rinkoje parduodamų gaminių patenka į A ir B energijos vartojimo efektyvumo klases;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) esamas etiketes ant demonstruojamų, įskaitant internete, gaminių prekiautojai pakeičia naujos skalės etiketėmis per vieną savaitę nuo datos, tuo tikslu nustatytos atitinkamame deleguotajame akte. Prekiautojai pakeistos skalės etiketės iki tos dienos nerodo.

b) esamas etiketes ant demonstruojamų, įskaitant internete, gaminių prekiautojai pakeičia naujos skalės etiketėmis per vieną mėnesį nuo datos, tuo tikslu nustatytos atitinkamame deleguotajame akte. Prekiautojai pakeistos skalės etiketės iki tos dienos nerodo;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) pakeistos skalės etiketė turi aiškiai skirtis nuo senos etiketės ir Komisija turi užtikrinti, kad valstybės narės įgyvendintų informavimo kampaniją pagal 4 straipsnio 4 dalį;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Pagal Direktyvos 2010/30/ES 10 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais iki šio reglamento taikymo dienos nustatytos etiketės laikomos šio reglamento tikslais naudojamomis etiketėmis. Tokias etiketes Komisija per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo peržiūri, kad pakeistų jų skalę.

6. Pagal Direktyvos 2010/30/ES 10 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais iki šio reglamento taikymo dienos nustatytų etikečių skalės pakeitimas į A–G klases taikomas ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams nuo atitinkamo deleguotojo akto įsigaliojimo dienos arba nuo ... [šio reglamento taikymo pradžia], priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė, kad būtų apribotas skirtingų skalių etikečių naudojimas, sukeliantis painiavą vartotojams.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio -1 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tiekėjai įveda reikiamą informaciją tiesiogiai į gaminių duomenų bazę arba standartizuota elektronine forma pateikia šią informaciją Komisijai. Tiekėjai tikrina gaminių duomenis duomenų bazėje.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija sukuria ir tvarko gaminių duomenų bazę, kurioje saugoma I priede nurodyta informacija. I priedo 1 punkto sąraše išvardyta informacija skelbiama viešai.

Komisija sukuria ir tvarko gaminių duomenų bazę, kurioje saugoma I priede nurodyta informacija. I priedo 1 punkto sąraše išvardyta informacija skelbiama viešai. I priedo 2 punkte pateikta informacija prieinama tik Komisijai ir nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms, užtikrinančioms jos konfidencialumo apsaugą.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei gaminio atitiktis vertinama taikant tokius darniuosius standartus, laikoma, kad gaminys atitinka susijusius deleguotojo akto matavimo ir skaičiavimo reikalavimus.

Jei gaminio atitiktis vertinama taikant tokius darniuosius standartus, laikoma, kad gaminys atitinka susijusius deleguotojo akto matavimo ir skaičiavimo reikalavimus. Atitiktį tikrina atitinkama rinkos priežiūros institucija.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija užtikrina, kad suderintuose standartuose būtų atsižvelgiama į įvairius eksploatacijos režimus, funkcijas ir kintamuosius, darančius poveikį gaminių veikimo rodikliams.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš priimdama deleguotuosius aktus, Komisija, jei reikia, su vartotojais išbando konkrečioms gaminių grupėms skirtų etikečių formą ir turinį, siekdama užtikrinti, kad vartotojai aiškiai suprastų etiketes.

Prieš priimdama deleguotuosius aktus, Komisija su vartotojais išbando konkrečioms gaminių grupėms skirtų etikečių formą ir turinį, siekdama užtikrinti, kad vartotojai aiškiai suprastų etiketes.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) matavimo ir apskaičiavimo būdais bus imituojamos realios naudojimo sąlygos, kad būtų galima tiksliai įvertinti realų gaminio energijos vartojimo efektyvumą iš dalies matuojant galios sąnaudas realiomis tikrinimo sąlygomis ir prireikus nustatant laiką, kurio reikia, kad gaminys atliktų tam tikrą funkciją arba paslaugą;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) techninių dokumentų ir gaminio informacijos lapo turinys ir, jei dera, formatas ir kitos detalės;

g) techninių dokumentų ir gaminio informacijos lapo turinys ir, jei dera, formatas ir kitos detalės, įskaitant metodiką ir formules, panaudotas etiketėje ir gaminio informacijos lape pateiktai informacijai nustatyti, jei reikia, nurodant geografinius skirtumus ir galimą reikalavimą, kad trečioji šalis pateiktų deklaruotų eksploatacinių savybių sertifikatą;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k) atitikties vertinimo procedūros ir matavimo bei skaičiavimo metodai, kuriuos taikant gaunama etiketės ir gaminio informacijos lapo informacija;

k) atitikties vertinimo procedūros ir matavimo bei skaičiavimo metodai, kuriuos taikant gaunama etiketės ir gaminio informacijos lapo informacija remiantis tikrosiomis naudojimo sąlygomis;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) tai, ar didesnių prietaisų energijos vartojimo efektyvumas turi būti aukštesnio lygio, kad tie prietaisai būtų priskiriami prie tam tikros energijos vartojimo efektyvumo klasės;

1) sąlygos prašyti aukštesnio lygio energijos vartojimo efektyvumo didesniems prietaisams, kad jie būtų priskiriami prie tam tikros energijos vartojimo efektyvumo klasės;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip po aštuonerių metų nuo įsigaliojimo dienos Komisija įvertina šio reglamento taikymą ir perduoda ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Atsižvelgiant į reglamento poveikį verslui, ataskaitoje vertinama, ar reglamentas veiksmingai padeda pirkėjams rinktis efektyviau energiją vartojančius gaminius.

Iki... [po aštuonerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija įvertina šio reglamento taikymą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Atsižvelgiant į reglamento poveikį verslui, ataskaitoje vertinama, ar reglamentas veiksmingai padeda pirkėjams rinktis efektyviau energiją vartojančius gaminius ir kaip šis reglamentas padėjo siekti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) informacija, susijusi su gaminio ilgaamžiškumu, pataisomumu, perdirbamumu ir jo dalių prieinamumu rinkoje, kad jį būtų galima pataisyti;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 1 e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb) papildoma informacija.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas

Nuorodos

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

7.9.2015

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Aldo Patriciello

25.9.2015

Svarstymas komitete

17.2.2016

 

 

 

Priėmimo data

26.4.2016

 

 

 

 

+:

–:

0:

63

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Marie-Christine Boutonnet


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas

Nuorodos

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

15.7.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

7.9.2015

ECON

7.9.2015

ENVI

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

 

JURI

7.9.2015

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

3.9.2015

ECON

10.9.2015

IMCO

22.9.2015

JURI

15.9.2015

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Dario Tamburrano

20.10.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

1.12.2015

23.2.2016

7.4.2016

 

Priėmimo data

14.6.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

63

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Rosa D’Amato, Cornelia Ernst, João Ferreira, Françoise Grossetête, Carlos Iturgaiz, Benedek Jávor, Svetoslav Hristov Malinov, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Daniela Aiuto, Reimer Böge, Lara Comi, Jakop Dalunde, Eleonora Evi, Jens Gieseke, Arne Lietz, Axel Voss

Pateikimo data

21.6.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika