Procedure : 2015/0149(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0213/2016

Ingediende teksten :

A8-0213/2016

Debatten :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Stemmingen :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Stemverklaringen
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

VERSLAG     ***I
PDF 1006kWORD 698k
21.6.2016
PE 575.138v03-00 A8-0213/2016

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiëntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Dario Tamburrano

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiëntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0341),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0189/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 20 januari 2016(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0213/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De Europese Unie is vastbesloten een energie-unie met een toekomstgericht klimaatbeleid op te bouwen. Energie-efficiëntie is een cruciaal element van het klimaat- en energiebeleidskader voor 2030 van de Europese Unie en is essentieel voor de matiging van de energievraag.

(1)  De Europese Unie is vastbesloten een energie-unie met een toekomstgericht energie- en klimaatbeleid op te bouwen. Energie-efficiëntie is een cruciaal element van het klimaat- en energiebeleidskader voor 2030 van de Europese Unie en is essentieel voor de matiging van de energievraag en de beperking van de uitstoot van broeikasgassen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Door middel van energie-efficiëntie-etikettering kunnen de consumenten wat betreft het energieverbruik van producten weloverwogen keuzes maken, waardoor de innovatie wordt bevorderd.

(2)  Door middel van energie-efficiëntie-etikettering kunnen de consumenten wat betreft efficiënte en duurzame energie-gerelateerde producten weloverwogen keuzes maken, waardoor een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan energiebesparing en het verlagen van de energiefactuur en tegelijkertijd de innovatie en investeringen in de vervaardiging van energie-efficiëntere producten worden bevorderd.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het is passend Richtlijn 2010/30/EU te vervangen door een verordening waarin de werkingssfeer ongewijzigd blijft, maar waarin een aantal bepalingen wordt versterkt teneinde de inhoud ervan te verduidelijken en bij te werken. Een verordening is het geschikte rechtsinstrument, aangezien hierbij duidelijke en gedetailleerde regels worden opgelegd die niet op uiteenlopende wijze door de lidstaten kunnen worden omgezet, waardoor een hoge mate van harmonisering in de hele Unie wordt gewaarborgd. Doordat het regelgevingskader op het niveau van de Unie en niet van de lidstaten wordt geharmoniseerd, worden de kosten voor fabrikanten verminderd en wordt een gelijk speelveld gewaarborgd. Door harmonisering in de hele Unie wordt het vrije verkeer van goederen op de hele eengemaakte markt gewaarborgd.

(4)  Het is passend Richtlijn 2010/30/EU te vervangen door een verordening waarin de werkingssfeer ongewijzigd blijft, maar waarin een aantal bepalingen wordt versterkt teneinde de inhoud ervan te verduidelijken en bij te werken, rekening houdend met de in de afgelopen jaren behaalde snelle technologische vooruitgang op het gebied van energie-efficiëntie in producten. Een verordening is het geschikte rechtsinstrument, aangezien hierbij duidelijke en gedetailleerde regels worden opgelegd die niet op uiteenlopende wijze door de lidstaten kunnen worden omgezet, waardoor een hoge mate van harmonisering in de hele Unie wordt gewaarborgd. Doordat het regelgevingskader op het niveau van de Unie en niet van de lidstaten wordt geharmoniseerd, worden de kosten voor fabrikanten over de gehele waardeketen verminderd en wordt een gelijk speelveld gewaarborgd. Door harmonisering in de hele Unie wordt het vrije verkeer van goederen op de hele eengemaakte markt gewaarborgd.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Het is passend om tweedehandsproducten vrij te stellen van deze verordening, die alle producten omvat die in gebruik zijn genomen voordat ze voor een tweede of extra keer op de markt zijn gebracht.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter)  Aangezien het energieverbruik van vervoermiddelen voor personen of goederen direct of indirect wordt geregeld in andere wetgeving en beleidslijnen van de Unie, dienen zij verder ook buiten de werkingssfeer van deze verordening te worden gehouden. Deze uitsluiting omvat transportmiddelen waarvan de motor tijdens bedrijf op dezelfde locatie blijft, zoals liften, roltrappen en transportbanden.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Verbetering van de efficiëntie van energiegerelateerde producten via weloverwogen keuzes door de consumenten komt de algehele economie van de Unie ten goede, bevordert de innovatie en draagt bij tot de verwezenlijking van de EU-doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie voor 2020 en 2030. Bovendien besparen de consumenten hierdoor geld.

(7)  Verbetering van de efficiëntie van energiegerelateerde producten via weloverwogen keuzes door de consumenten en een versterkt maatschappelijk bewustzijn komt de algehele economie van de Unie ten goede, vermindert de vraag naar energie en genereert besparingen op de energiefactuur. Dit draagt eveneens bij tot de energiezekerheid, stimuleert onderzoek, innovatie en investeringen in energie-efficiëntie en biedt bedrijven die de meest energie-efficiënte producten ontwikkelen en produceren de mogelijkheid een concurrentievoordeel behalen. Het zal tevens bijdragen tot de verwezenlijking van de EU-doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie voor 2020 en 2030, alsook tot de milieu- en klimaatdoelen van de Unie.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  In de conclusies van de Europese Raad van 23 en 24 oktober 2014 is voor de verbetering van de energie-efficiëntie in 2030 een indicatief streefcijfer op EU-niveau van ten minste 27 %, ten opzichte van ramingen van toekomstig energieverbruik, vastgelegd. Dit streefcijfer wordt in 2020 geëvalueerd, waarbij een EU-streefcijfer van 30 % voor ogen wordt gehouden. Bovendien is er een bindend EU-streefcijfer van ten minste 40 % reductie van de in de EU uitgestoten broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990 vastgelegd, met inbegrip van een emissiereductie van 30 % in de niet-ETS-sector.

Schrappen

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Als klanten over nauwkeurige, relevante en vergelijkbare informatie over het specifieke energieverbruik van energiegerelateerde producten beschikken, kiezen zij eerder producten die tijdens het gebruik minder energie en andere essentiële hulpbronnen verbruiken. Een gestandaardiseerd verplicht etiket is een doeltreffend middel om vergelijkbare informatie over het energieverbruik van energiegerelateerde producten aan klanten te verstrekken. Het etiket moet worden aangevuld met een productinformatieblad. Het etiket moet gemakkelijk herkenbaar, eenvoudig en beknopt zijn. Hiertoe moet de bestaande kleurenschaal van het etiket (van donkergroen tot rood) worden gehandhaafd als basis om de klanten te informeren over de energie-efficiëntie van producten. Classificatie met de letters A tot en met G is voor klanten het meest doeltreffend gebleken. In situaties waarin producten door maatregelen betreffende ecologisch ontwerp overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG niet meer tot de klassen "F" of "G" behoren, worden die klassen niet op het etiket weergegeven. In uitzonderlijke gevallen kan dat worden uitgebreid tot de klassen "D" en "E"; deze situatie is evenwel onwaarschijnlijk, aangezien de schaal van het etiket wordt aangepast zodra het merendeel van de productmodellen onder de twee hoogste klassen valt.

(9)  Als klanten over nauwkeurige, relevante, verifieerbare en vergelijkbare informatie over het specifieke energieverbruik van energiegerelateerde producten beschikken, kiezen zij eerder producten die tijdens het gebruik en voor een bepaalde prestatie minder energie en andere essentiële hulpbronnen verbruiken, zodat de levenscycluskosten afnemen. Een gestandaardiseerd verplicht etiket is een doeltreffend middel om vergelijkbare informatie over de energie-efficiëntie en het absolute energieverbruik van energiegerelateerde producten aan potentiële klanten te verstrekken. Het etiket moet worden aangevuld met een productinformatieblad, dat "productfiche" wordt genoemd in de door Richtlijn 2010/30/EU vastgestelde gedelegeerde handelingen, dat elektronisch mag worden verstrekt. Het etiket moet beknopt zijn, gebaseerd zijn op passende meet- en berekeningsmethoden, en gemakkelijk herkenbaar en begrijpelijk zijn. Hiertoe moet de vastgestelde kleurenreeks van het etiket (van donkergroen tot rood) worden gehandhaafd als basis om de klanten te informeren over de energie-efficiëntie van producten. De bekende classificatie met de letters A tot en met G is voor klanten het meest doeltreffend gebleken. De eenvormige toepassing ervan binnen productgroepen moet zorgen voor meer transparantie en inzicht bij de klanten. In situaties waarin producten door maatregelen betreffende ecologisch ontwerp overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG1a niet meer tot de klassen "F" of "G" behoren, worden die klassen niettemin in het donkergrijs op het etiket weergegeven, teneinde een uniforme schaal van A tot en met G voor alle productgroepen te handhaven. In dat verband moet de kleurenschaal van het etiket (van donkergroen tot rood) worden gehandhaafd voor de overige hogere klassen en uitsluitend van toepassing zijn op nieuwe producteenheden die in de handel worden gebracht.

 

_______________

 

1a Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten (PB L 285 van 31.10.2009, blz. 10).

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Door vooruitgang op het gebied van de digitale technologie kunnen etiketten op alternatieve wijze elektronisch ter beschikking gesteld en weergegeven worden, bijvoorbeeld op internet en op elektronische schermen in winkels. Teneinde deze vooruitgang te benutten, wordt op grond van deze verordening toegestaan elektronische etiketten te gebruiken ter vervanging van of als aanvulling op het fysieke energie-etiket. In gevallen waarin het niet haalbaar is het energie-etiket weer te geven, zoals bij bepaalde vormen van verkoop op afstand alsmede in advertenties en technisch reclamemateriaal, moet ten minste de energieklasse van het product aan de klanten worden verstrekt.

(10)  Door vooruitgang op het gebied van de digitale technologie kunnen etiketten op alternatieve wijze elektronisch ter beschikking gesteld en weergegeven worden, bijvoorbeeld op internet en op elektronische schermen in winkels. Teneinde deze vooruitgang te benutten, wordt op grond van deze verordening toegestaan elektronische etiketten te gebruiken als aanvulling op het gedrukte energie-etiket. Dit doet geen afbreuk aan de verplichting van de leverancier om elke eenheid van een product te voorzien van een gedrukt etiket voor de handelaar. In gevallen waarin het niet haalbaar is het energie-etiket weer te geven moet ten minste de energieklasse van het productmodel aan de klanten worden verstrekt. Middels gedelegeerde handelingen voor specifieke productgroepen kunnen eveneens alternatieve bepalingen worden vastgesteld met betrekking tot de weergave van labels voor producten van kleine omvang, en wanneer identieke producten samen in grote hoeveelheden worden uitgestald.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Fabrikanten reageren op het energie-etiket door steeds efficiëntere producten te vervaardigen. Deze technologische ontwikkeling leidt tot producten die voornamelijk onder de hoogste klassen van het energie-etiket vallen. Om ervoor te zorgen dat klanten producten op een deugdelijke manier kunnen vergelijken, kan verdere productdifferentiatie nodig zijn, dientengevolge moeten de etiketten van een aangepaste schaal worden voorzien. Teneinde te zware lasten voor de fabrikanten te voorkomen, zou het passend zijn de schaal ongeveer om de tien jaar aan te passen. Om te zorgen voor een optimale rechtspositie van leveranciers en handelaren moeten bij deze verordening gedetailleerde regelingen betreffende een nieuwe schaal worden vastgesteld. De hoogste klassen van een nieuw etiket met een aangepaste schaal dienen vooralsnog leeg te blijven om de technologische vooruitgang te bevorderen en ervoor te zorgen dat er steeds efficiëntere producten worden ontwikkeld en erkend. Bij een aanpassing van de schaal moeten alle energie-etiketten op korte termijn worden vervangen om verwarring bij de klanten te voorkomen.

(11)  Fabrikanten reageren op het energie-etiket door steeds efficiëntere producten te ontwikkelen en in de handel te brengen. Tegelijkertijd stoppen zij met de vervaardiging van minder efficiënte producten, waarin zij gestimuleerd worden door Uniewetgeving op het gebied van ecologisch ontwerp. Deze technologische ontwikkeling leidt tot productmodellen die voornamelijk onder de hoogste klassen van het energie-etiket vallen. Om ervoor te zorgen dat klanten producten op een deugdelijke manier kunnen vergelijken, kan verdere productdifferentiatie nodig zijn, dientengevolge moeten de etiketten van een aangepaste schaal worden voorzien. Teneinde te zware lasten voor de fabrikanten en handelaren te voorkomen, zou het wenselijk zijn de schaal ongeveer om de tien jaar aan te passen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met kleine ondernemingen. Een dergelijke benadering vermijdt het onnodig of inefficiënt aanpassen van de schaal, wat nadelig zou zijn voor zowel consumenten als fabrikanten. Om te zorgen voor een optimale rechtspositie van leveranciers en handelaren moeten bij deze verordening gedetailleerde regelingen betreffende een nieuwe schaal worden vastgesteld. Voorafgaand aan elke schaalaanpassing moet de Commissie een grondige voorbereidende studie uitvoeren. De hoogste klassen van een nieuw etiket met een aangepaste schaal kunnen, afhankelijk van de productgroep en op basis van een gedetailleerde beoordeling van het potentieel, vooralsnog leeg blijven om de technologische vooruitgang te bevorderen en ervoor te zorgen dat er steeds efficiëntere productmodellen worden ontwikkeld en erkend. Om verwarring bij de klanten te voorkomen moeten bij een aanpassing van de schaal alle energie-etiketten op korte en haalbare termijn worden vervangen, en moeten de uiterlijke kenmerken van het nieuwe etiket gemakkelijk te onderscheiden zijn van het oude etiket, in combinatie met adequate informatiecampagnes voor consumenten waarin duidelijk wordt gemaakt dat een nieuwe versie van het etiket is ingevoerd met een verbeterde classificatie.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis)  De huidige beoordeling van etiketten die zijn ingevoerd bij krachtens Richtlijn 2010/30/EU vastgestelde gedelegeerde handelingen, noopt tot een eerste schaalaanpassing van bestaande etiketten, teneinde een homogene A tot G-schaal te waarborgen, waarbij deze wordt aangepast aan de vereisten van deze verordening.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Om ervoor te zorgen dat het vertrouwen van de klanten in het energie-etiket in stand wordt gehouden, mogen voor energiegerelateerde producten geen andere etiketten worden gebruikt die het energie-etiket nabootsen. Aanvullende etiketten, markeringen, symbolen of opschriften waardoor klanten wat betreft het energieverbruik kunnen worden misleid of verward kunnen raken, zijn evenmin toegestaan.

(14)  Om ervoor te zorgen dat het vertrouwen van de klanten in het energie-etiket in stand wordt gehouden, mogen voor energiegerelateerde producten geen andere etiketten worden gebruikt die het energie-etiket nabootsen. Aanvullende etiketten, markeringen, symbolen of opschriften die niet duidelijk genoeg verschillen van het energie-etiket en waardoor klanten wat betreft het energieverbruik of enige andere kenmerken die vallen onder de betrokken gedelegeerde handelingen kunnen worden misleid of verward kunnen raken, zijn evenmin toegestaan.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Om de rechtszekerheid te waarborgen, moet duidelijk worden gemaakt dat de in Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad21 vastgestelde voorschriften inzake markttoezicht in de Unie en controle van producten die de markt van de Unie binnenkomen, op energiegerelateerde producten van toepassing zijn. Met het oog op het beginsel van het vrije verkeer van goederen is het essentieel dat de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten doeltreffend met elkaar samenwerken. Deze samenwerking betreffende energie-etikettering dient te worden versterkt door middel van ondersteuning door de Commissie.

(15)  Om de rechtszekerheid te waarborgen, moet duidelijk worden gemaakt dat de in Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad21 vastgestelde voorschriften inzake markttoezicht in de Unie en controle van producten die de markt van de Unie binnenkomen, op energiegerelateerde producten van toepassing zijn. Met het oog op het beginsel van het vrije verkeer van goederen is het essentieel dat de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten doeltreffend met elkaar samenwerken via een voortdurende uitwisseling van informatie, in het bijzonder over de resultaten van de conformiteitsbeoordelingstests van de producten en de gevolgen ervan. Daarnaast moeten de douane-autoriteiten van de lidstaten betrokken worden bij de uitwisseling van informatie over energiegerelateerde producten die vanuit derde landen naar de Unie worden geïmporteerd. De ADCO-groepen (Administrative Co-operation) inzake milieuvriendelijk productontwerp en inzake energie-etikettering moeten door de Commissie worden versterkt en ondersteund als kader voor de samenwerking van markttoezichtautoriteiten.

__________________

__________________

21PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30.

21PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  Om doeltreffender markttoezicht en eerlijkere concurrentie in de Unie te waarborgen, en om de schaarse hulpbronnen op een zo efficiënt mogelijke manier te benutten, moeten nationale markttoezichtautoriteiten toezien op de naleving, ook door middel van fysieke testen van producten en door het informatie- en communicatiesysteem voor markttoezicht (ICSMS) te gebruiken om informatie over geplande en voltooide producttests uit te wisselen, testprotocollen ter beschikking te stellen en de uitkomsten van hun tests te delen, om aldus dubbele tests te voorkomen en de weg vrij te maken voor regionale kenniscentra voor fysisch onderzoek. Resultaten dienen eveneens te worden gedeeld wanneer een test niet aantoont dat er sprake is geweest van een inbreuk.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Teneinde het toezicht op de naleving te vergemakkelijken en actuele marktgegevens ten behoeve van het regelgevingsproces voor herzieningen van productspecifieke etiketten en informatiebladen ter beschikking te stellen, moeten de leveranciers op elektronische wijze informatie over de naleving met betrekking tot hun producten verstrekken die in een door de Commissie opgezette databank wordt opgenomen. Deze informatie moet publiek toegankelijk zijn, zodat klanten erover kunnen beschikken en handelaren op alternatieve wijzen etiketten kunnen opvragen. De markttoezichtautoriteiten moeten toegang tot de informatie in de databank hebben.

(16)  Onverminderd de verplichtingen van de lidstaten inzake markttoezicht en teneinde een nuttig instrument voor consumenten op te zetten, het toezicht op de naleving te vergemakkelijken en actuele marktgegevens ten behoeve van het regelgevingsproces voor herzieningen van productspecifieke etiketten en informatiebladen ter beschikking te stellen, moeten de leveranciers op elektronische wijze de vereiste informatie over de naleving met betrekking tot hun producten verstrekken, die in een door de Commissie opgezette en onderhouden databank moet worden opgenomen. Het deel van de informatie dat bestemd is voor de consumenten moet publiekelijk toegankelijk zijn op de openbare interface van de productendatabank. Deze informatie moet openbaar worden gemaakt in de vorm van open data, zodat app-ontwikkelaars en andere vergelijkingsinstrumenten de mogelijkheid wordt gegeven haar te gebruiken. Gemakkelijke, rechtstreekse toegang tot de openbare interface van de productendatabank moet worden bevorderd door een quick response-code (QR) of elk ander passend, op de gebruiker gericht middel. Aanvullende informatie moet door de leveranciers op de compliance-interface van de productendatabank ter beschikking worden gesteld aan zowel de markttoezichtautoriteiten als aan de Commissie. Voor de databank moeten strenge regels inzake gegevensbescherming gelden. Wanneer de technische informatie van gevoelige aard is, moeten markttoezichtautoriteiten de bevoegdheid behouden om wanneer noodzakelijk toegang tot deze informatie te krijgen, overeenkomstig de voor leveranciers geldende verplichting tot samenwerking.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  De Commissie moet een onlineportaal opzetten en onderhouden dat markttoezichtautoriteiten toegang verleent tot gedetailleerde productinformatie op de servers van de leveranciers.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Het energieverbruik en andere informatie over de producten waarop de productspecifieke vereisten van deze verordening van toepassing zijn, dienen te worden gemeten door middel van betrouwbare, accurate en reproduceerbare methoden, waarbij rekening wordt gehouden met algemeen erkende, geavanceerde meet- en berekeningsmethoden. Het is in het belang van de werking van de interne markt dat kan worden beschikt over op EU-niveau geharmoniseerde normen. Indien er geen gepubliceerde normen bestaan op het moment waarop productspecifieke vereisten worden toegepast, moet de Commissie ten behoeve van die productspecifieke vereisten voorlopige meet- en berekeningsmethoden in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendmaken. Zodra een dergelijke norm in het Publicatieblad van de Europese Unie is genoemd en die norm wordt nageleefd, geldt er een vermoeden van overeenstemming met de meetmethoden voor de productspecifieke vereisten die op basis van deze verordening zijn vastgesteld.

(19)  Het absolute energieverbruik en andere informatie over de milieukenmerken en de prestaties van producten waarop de productspecifieke vereisten van deze verordening van toepassing zijn, dienen overeenkomstig geharmoniseerde normen en methoden en door middel van betrouwbare, accurate en reproduceerbare methoden te worden gemeten, waarbij rekening wordt gehouden met algemeen erkende, geavanceerde meet- en berekeningsmethoden. Deze methoden en de testomgeving, zowel voor leveranciers als voor markttoezichtautoriteiten, moeten zo veel mogelijk aansluiten bij het werkelijke gebruik van een bepaald product door de gemiddelde consument. Daarnaast moeten zij solide zijn om bewuste en onbewuste omzeiling ervan te ontmoedigen. De energie-efficiëntieklasse mag niet uitsluitend worden gebaseerd op de meest energie-efficiënte instelling of ecomodus, wanneer niet kan worden verwacht dat deze het gemiddelde consumentengedrag weerspiegelt. Tolerantiewaarden en optionele testparameters moeten zodanig worden vastgesteld dat ze niet leiden tot significante variaties in efficiëntiewinsten die de energie-efficiëntieklasse van een product zouden kunnen veranderen. De toegestane afwijkingen tussen de geteste en de aangegeven resultaten moeten worden beperkt tot de statistische meetonzekerheid. Indien er geen gepubliceerde normen bestaan op het moment waarop productspecifieke vereisten worden toegepast, moet de Commissie ten behoeve van die productspecifieke vereisten voorlopige meet- en berekeningsmethoden in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendmaken. Zodra een dergelijke norm in het Publicatieblad van de Europese Unie is genoemd en die norm wordt nageleefd, geldt er een vermoeden van overeenstemming met de meetmethoden voor de productspecifieke vereisten die op basis van deze verordening zijn vastgesteld.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De Commissie dient een werkplan op te stellen voor de herziening van de etiketten van bepaalde producten, met inbegrip van een indicatieve lijst van overige energiegerelateerde producten waarvoor een energie-etiket kan worden ingevoerd. In het kader van het werkplan dienen de betrokken productgroepen als eerste op technisch, ecologisch en economisch vlak te worden geanalyseerd. Hierbij dient ook aanvullende informatie te worden geanalyseerd, met inbegrip van de mogelijkheid om consumenten van informatie over de prestatie van een energiegerelateerd product te voorzien, bijvoorbeeld het absolute energieverbruik, de duurzaamheid of de milieuprestatie, en de kosten van het verstrekken van die informatie, in samenhang met de doelstelling van het bevorderen van de kringloopeconomie. Met dergelijke aanvullende informatie dient het etiket voor de consumenten begrijpelijker en doeltreffender te worden, maar de consumenten mogen hiervan geen negatieve effecten ondervinden.

(20)  De Commissie dient op basis van het toepassingsgebied van deze verordening een werkplan voor de lange termijn op te stellen voor de herziening van de etiketten van bepaalde producten, met inbegrip van een indicatieve lijst van overige energiegerelateerde producten waarvoor een energie-etiket kan worden ingevoerd, en dient dit werkplan geregeld te actualiseren. De Commissie moet het Europees Parlement en de Raad jaarlijks informeren over de voortgang van het werkplan.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  In het kader van het werkplan dienen de betrokken productgroepen als eerste op technisch, ecologisch en economisch vlak te worden geanalyseerd. Hierbij dient ook aanvullende informatie te worden geanalyseerd, met inbegrip van de mogelijkheid om consumenten van nauwkeurige informatie over de prestatie van een energiegerelateerd productmodel te voorzien, bijvoorbeeld levenscycluskosten, repareerbaarheid, connectiviteit, het percentage gerecycleerd materiaal, de duurzaamheid en de milieuprestatie of de gecombineerde energie-efficiëntie-kwaliteitsindex, en de kosten van het verstrekken van die informatie, in samenhang met de doelstelling van het bevorderen van de kringloopeconomie. Met dergelijke aanvullende informatie dient het etiket voor de consumenten begrijpelijker en doeltreffender te worden, maar de consumenten mogen hiervan geen negatieve effecten ondervinden.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Deze verordening biedt een kader voor de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen door energiegerelateerde producten tijdens het gebruik op de etikettering en in de standaardproductinformatie alsmede in aanvullende informatie over energiegerelateerde producten, waardoor klanten efficiëntere producten kunnen kiezen.

1.  Deze verordening biedt een kader dat van toepassing is op energiegerelateerde producten en voorziet deze producten van een etiket inzake energie-efficiëntie, het absolute energieverbruik en het absolute verbruik van energie en andere milieu- en prestatiekenmerken. Het stelt consumenten in staat efficiëntere producten te kiezen en hun energieverbruik te verminderen.

2.  Deze verordening is niet van toepassing op:

2.  Deze verordening is niet van toepassing op:

(a)  tweedehandsproducten;

(a)  tweedehandsproducten;

(b)  middelen voor personen- of goederenvervoer die niet door een stationaire motor worden aangedreven.

(b)  middelen voor personen- of goederenvervoer.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  "fabrikant": een natuurlijke of rechtspersoon die een energiegerelateerd product vervaardigt of onder zijn naam of handelsmerk laat ontwerpen of vervaardigen en in de handel brengt;

(6)  "fabrikant": een natuurlijke of rechtspersoon die een energiegerelateerd product vervaardigt of een dergelijk product onder zijn naam of handelsmerk laat ontwerpen of vervaardigen en in de handel brengt;

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  "handelaar": een detailhandelaar of andere persoon die producten aan klanten verkoopt, verhuurt, in huurkoop aanbiedt of voor hen uitstalt;

(9)  "handelaar": een detailhandelaar of andere natuurlijke of rechtspersoon die producten aan klanten verkoopt, verhuurt, in huurkoop aanbiedt of voor hen uitstalt;

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  "energie-efficiëntie": de verhouding tussen de verkregen prestatie, dienst, goederen of energie, en de energie-input;

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  "energiegerelateerd product": een in de Unie in de handel gebracht en in gebruik genomen goed, systeem of dienst dat tijdens het gebruik een effect heeft op het energieverbruik, met inbegrip van onderdelen die bedoeld zijn om te worden ingebouwd in energiegerelateerde producten die in de handel worden gebracht en in gebruik worden genomen;

(11)  "energiegerelateerd product" hierna "product": een in de Unie in de handel gebracht en in gebruik genomen goed dat tijdens het gebruik een effect heeft op het energieverbruik, met inbegrip van onderdelen die bedoeld zijn om te worden ingebouwd in energiegerelateerde producten die ten behoeve van klanten in de handel worden gebracht en in gebruik worden genomen als losse onderdelen waarvan de energie- en milieuprestaties onafhankelijk kunnen worden beoordeeld;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  "etiket": een grafisch diagram inclusief een classificatie met de letters A tot en met G in zeven verschillende kleuren, variërend van donkergroen tot rood, waarmee het energieverbruik wordt weergegeven;

(13)  "etiket": een grafisch diagram, in afgedrukte of elektronische vorm, inclusief een gesloten schaalclassificatie met uitsluitend de letters A tot en met G, waarin elke klasse overeenkomt met aanzienlijke energiebesparingen, in zeven verschillende kleuren, variërend van donkergroen tot rood, waarmee consumenten worden geïnformeerd over de energie-efficiëntie en het energieverbruik;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  "productgroep": een groep energiegerelateerde producten met hetzelfde hoofdelement in de werking;

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  "productinformatieblad": een standaardtabel met informatie betreffende een product;

(17)  "productinformatieblad": een standaardtabel met informatie betreffende een product, in afgedrukte of elektronische vorm;

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  "aanpassing van de schaal": een periodieke procedure om de vereisten voor het voldoen aan de energieklasse op het etiket voor een bepaald product aan te scherpen, waardoor bepaalde energieklassen van bestaande etiketten kunnen worden geschrapt;

(18)  "aanpassing van de schaal": een procedure om de vereisten voor het voldoen aan de energieklasse op het etiket voor een bepaalde productgroep aan te scherpen;

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  "etiket met aangepaste schaal": een etiket voor een bepaald product dat bij een aanpassingsprocedure is aangepast;

(19)  "etiket met aangepaste schaal": een etiket voor een bepaald product dat bij een aanpassingsprocedure is aangepast, dat duidelijk kan worden onderscheiden van de etiketten van voor de aanpassing van de schaal;

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  "aanvullende informatie": informatie over de functionele en milieuprestatie van een energiegerelateerd product, zoals het absolute energieverbruik of de duurzaamheid ervan, die is gebaseerd op door de markttoezichtautoriteiten meetbare gegevens, eenduidig is en wat betreft de klanten geen significant negatief effect op de begrijpelijkheid en doeltreffendheid van het etiket in zijn geheel heeft.

(20)  "aanvullende informatie": enigerlei in de desbetreffende gedelegeerde handeling gespecificeerde informatie over de functionele, milieu- en hulpbronnenefficiëntieprestatie van een energiegerelateerd product die is gebaseerd op door de markttoezichtautoriteiten meetbare en verifieerbare gegevens, makkelijk te begrijpen is en wat betreft de klanten geen significant negatief effect op de begrijpelijkheid en doeltreffendheid van het etiket in zijn geheel heeft.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  "productendatabank": een verzameling gegevens over de energiegerelateerde producten die onder deze verordening en de daarbij vastgestelde gedelegeerde handelingen vallen, systematisch geordend en bestaande uit een openbare interface, opgezet als een consumentgerichte website, waar informatie afzonderlijk met elektronische middelen toegankelijk is, en een compliance-interface, opgezet als een elektronisch platform ter ondersteuning van de activiteiten van de nationale markttoezichtautoriteiten, met duidelijk gespecificeerde toegankelijkheids- en veiligheidsvereisten.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Leveranciers moeten aan de volgende verplichtingen voldoen:

1.  Leveranciers:

(a)  zij waarborgen dat in de handel gebrachte producten overeenkomstig deze verordening en de desbetreffende gedelegeerde handelingen kosteloos worden voorzien van accurate etiketten en productinformatiebladen;

(a)  waarborgen dat in de handel gebrachte producten kosteloos worden voorzien van accurate, afgedrukte etiketten en van productinformatiebladen voor elk afzonderlijke eenheid;

(b)  zij verstrekken etiketten onverwijld en kosteloos aan handelaren;

(b)  verstrekken etiketten en productinformatiebladen kosteloos en binnen vijf werkdagen na een verzoek aan handelaren;

 

(b bis)  verstrekken gedurende een periode van drie maanden voorafgaand aan de in de desbetreffende gedelegeerde handeling gespecificeerde datum de etiketten met aangepaste schaal en de productinformatiebladen aan de handelaren;

(c)  zij zorgen ervoor dat de te verstrekken etiketten en productinformatiebladen nauwkeurig zijn en zij stellen afdoende technische documentatie ter beschikking op basis waarvan de nauwkeurigheid kan worden beoordeeld;

(c)  zorgen ervoor dat de etiketten en productinformatiebladen nauwkeurig zijn en stellen afdoende technische documentatie ter beschikking op basis waarvan de nauwkeurigheid kan worden beoordeeld;

(d)  voordat zij een model van een product in de handel brengen, voeren zij de in bijlage I genoemde informatie in in de overeenkomstig artikel 8 opgezette productendatabank.

(d)  voeren de in bijlage I genoemde informatie in in de compliance-interface van de overeenkomstig artikel 8 opgezette productendatabank:

 

(i)   voor alle nieuwe modellen, voordat een eenheid van het model in de handel wordt gebracht,

 

(ii)   voor alle modellen die na 1 januari 2014 in de handel zijn gebracht en die nog worden geleverd, niet later dan 18 maanden nadat de databank volledig operationeel is geworden overeenkomstig artikel 16;

 

(d bis)  bewaren overeenkomstig artikel 8 in de databank de productinformatiebladen en de technische documentatie voor een periode van ten minste 10 jaar nadat de laatste producteenheid in de handel is gebracht;

 

(d ter)  verstrekken etiketten voor productgroepen waarvan het product bestaat uit meerdere onderdelen of componenten en waarvan de energie-efficiëntieklasse afhankelijk is van de specifieke combinatie van de onderdelen;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Leveranciers:

 

(a)  brengen geen producten in de handel die zo ontworpen zijn dat de prestatie ervan in testmodus automatisch wordt gewijzigd, middels in het product ingebouwde hardware of software, met het oog op het behalen van een gunstiger niveau;

 

(b)   voeren, wanneer het product een onderhoudsbeurt ondergaat, geen wijzigingen door middels software updates die in het nadeel zouden zijn van de parameters van het originele efficiëntie-etiket, als omschreven in de desbetreffende gedelegeerde handeling.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Handelaren moeten aan de volgende verplichtingen voldoen:

2.  Handelaren:

(a)  zij brengen het door de leverancier verstrekte of op andere wijze verkregen etiket voor een product waarop de gedelegeerde handeling van toepassing is, goed zichtbaar aan;

(a)  geven, wanneer het product te koop is, inclusief via online verkoop, het etiket op een zichtbare en prominente manier weer, als beschreven in de betreffende gedelegeerde handeling

 

(a bis)  vervangen, zowel in winkels en online, bestaande etiketten met etiketten met aangepaste schaal binnen drie weken na de in de betreffende gedelegeerde handeling vermelde datum;

(b)  indien zij niet over een etiket of een etiket met aangepaste schaal beschikken:

(b)  vragen, indien zij niet over een etiket of een etiket met aangepaste schaal beschikken, dit aan de leverancier;

(i)  verzoeken zij de leverancier om een etiket of een etiket met aangepaste schaal;

 

(ii)  drukken zij het etiket af via de overeenkomstig artikel 8 opgezette productendatabank, voor zover deze functie voor het desbetreffende product beschikbaar is; of

 

(iii)  drukken zij het etiket of een etiket met aangepaste schaal af via de website van de leverancier, voor zover deze functie voor het desbetreffende product beschikbaar is.

 

(c)  zij stellen het productinformatieblad ter beschikking aan klanten.

(c)  stellen het productinformatieblad op verzoek ter beschikking aan klanten, ook in afgedrukte vorm.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Leveranciers en handelaren moeten aan de volgende verplichtingen voldoen:

3.  Leveranciers en handelaren:

(a)  zij vermelden de energie-efficiëntieklasse van het product overeenkomstig de desbetreffende gedelegeerde handeling in advertenties en technisch reclamemateriaal voor een specifiek productmodel;

(a)  vermelden de energie-efficiëntieklasse van het product overeenkomstig de desbetreffende gedelegeerde handeling in visuele advertenties en technisch reclamemateriaal voor een specifiek productmodel;

(b)  zij werken samen met de markttoezichtautoriteiten en nemen op eigen initiatief of op verzoek van de markttoezichtautoriteiten onmiddellijk maatregelen indien de in deze verordening en de bijbehorende gedelegeerde handelingen vastgelegde vereisten door hun toedoen niet worden nageleefd;

(b)  werken samen met de markttoezichtautoriteiten en nemen, overeenkomstig artikel 5, onmiddellijk maatregelen om iedere vorm van niet-naleving te verhelpen;

(c)  met betrekking tot de producten die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen, verstrekken of tonen zij geen andere etiketten, merktekens, symbolen of opschriften die niet voldoen aan de vereisten van deze verordening en van de desbetreffende gedelegeerde handelingen indien dit kan leiden tot misleiding of verwarring bij de klanten over het verbruik van energie of andere essentiële hulpbronnen tijdens het gebruik;

(c)  onthouden zich, met betrekking tot de producten die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen, ervan enige misleidende, verwarrende of nagebootste etiketten, merktekens, symbolen of opschriften te verstrekken of te tonen, betreffende het verbruik van energie of andere essentiële hulpbronnen tijdens het gebruik;

(d)  voor producten die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen, verstrekken of tonen zij geen etiketten die de in deze verordening gedefinieerde etiketten nabootsen.

(d)  voor producten die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen, verstrekken of tonen geen etiketten die de in deze verordening gedefinieerde etiketten nabootsen.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Alle algemene verplichtingen inzake etiketten als vermeld in de leden 1 tot en met 3 zijn in gelijke mate van toepassing op bestaande etiketten, nieuwe etiketten en etiketten met aangepaste schaal.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten mogen het binnen hun grondgebied in de handel brengen of in gebruik nemen van energiegerelateerde producten die onder deze verordening en de desbetreffende gedelegeerde handelingen vallen en eraan voldoen, niet verbieden, beperken of verhinderen.

1.  De lidstaten mogen het binnen hun grondgebied in de handel brengen of in gebruik nemen van producten die onder deze verordening vallen en eraan voldoen, niet verhinderen.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat leveranciers en handelaren voldoen aan de verplichtingen en vereisten van deze verordening en de desbetreffende gedelegeerde handelingen.

2.  De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat leveranciers en handelaren voldoen aan de verplichtingen en vereisten van deze verordening.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer lidstaten stimulansen verstrekken voor een energiegerelateerd product dat onder deze verordening valt en in een gedelegeerde handeling is gespecificeerd, nemen zij de hoogste energie-efficiëntieklasse die in de toepasselijke gedelegeerde handeling is vastgelegd als doelstelling.

3.  Wanneer lidstaten stimulansen verstrekken voor een product dat onder deze verordening valt en in een gedelegeerde handeling is gespecificeerd, nemen deze stimulansen de twee hoogste beschikbare energie-efficiëntieklassen die in de toepasselijke gedelegeerde handeling zijn vastgelegd als doelstelling.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten zorgen ervoor dat de invoering van etiketten, met inbegrip van etiketten met aangepaste schaal en productinformatiebladen, gepaard gaat met educatieve voorlichtingscampagnes en promotiecampagnes om energie-efficiëntie en een meer verantwoord energiegebruik door de klanten te stimuleren, zo nodig in samenwerking met de handelaren.

4.  De lidstaten zorgen ervoor dat de invoering en de aanpassing van de schaal van etiketten gepaard gaat met educatieve voorlichtingscampagnes en promotiecampagnes inzake energie-etikettering.

 

De Commissie coördineert deze campagnes waarbij ze een nauwe samenwerking bevordert met leveranciers en handelaren evenals de uitwisseling van optimale werkwijzen.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De lidstaten stellen de sancties en handhavingsmechanismen vast die worden toegepast wanneer de bepalingen van deze verordening en de bijbehorende gedelegeerde handelingen niet worden nageleefd, en zij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze sancties en mechanismen worden uitgevoerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op de datum van toepassing van deze verordening in kennis van de desbetreffende bepalingen en stellen haar onverwijld in kennis van eventuele latere wijzigingen ervan.

5.  De lidstaten stellen de sancties en handhavingsmechanismen vast die worden toegepast wanneer de bepalingen van deze verordening niet worden nageleefd, en zij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze sancties en mechanismen worden uitgevoerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn, en in verhouding staan tot het economische voordeel van niet-naleving. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op de datum van toepassing van deze verordening in kennis van de desbetreffende bepalingen en stellen haar onverwijld in kennis van eventuele latere wijzigingen ervan.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie ondersteunt de samenwerking en uitwisseling van informatie betreffende markttoezicht op de energie-etikettering van producten tussen de nationale autoriteiten van de lidstaten die belast zijn met het markttoezicht of de controle aan de buitengrenzen alsmede tussen die autoriteiten en de Commissie.

2.  De Commissie stimuleert en coördineert de samenwerking en uitwisseling van informatie betreffende markttoezicht op de energie-etikettering met betrekking tot producten die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen tussen de nationale autoriteiten van de lidstaten die belast zijn met het markttoezicht of de controle van producten die p de Uniemarkt worden gebracht alsmede tussen die autoriteiten en de Commissie door de Deskundigengroep inzake Ecodesign en de administratieve samenwerkingsgroep (ADCO) inzake energie-etikettering te versterken.

 

Dergelijke uitwisseling van informatie vindt eveneens plaats wanneer testresultaten aantonen dat de fabrikant de desbetreffende wetgeving naleeft.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Tegen 1 januari 2018 moeten de lidstaten een markttoezichtplan voor het toezicht op de handhaving van de vereisten van deze verordening opstellen en ten uitvoer leggen. Ten minste om de drie jaar bekijken de lidstaten hun markttoezichtplan opnieuw.

 

Tegen 1 januari 2020 en daarna jaarlijks stellen de lidstaten een verslag over markttoezicht op, waarin zij evalueren in welke mate deze verordening en Richtlijn 2009/125/EG worden nageleefd.

 

De lidstaten moeten het gebruik van het Informatie- en Communicatiesysteem over markttoezicht (ICSMS) voor alle nationale markttoezichtautoriteiten verplicht maken.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Nationale markttoezichtautoriteiten voeren fysieke producttesten uit, waarmee zij ten minste een productgroep per jaar bestrijken, overeenkomstig de krachtens deze verordening vastgestelde gedelegeerde handelingen.

 

De markttoezichtautoriteiten informeren de andere lidstaten en de Commissie over hun geplande en voltooide fysieke tests via de compliance-interface van de overeenkomstig artikel 8 opgezette productendatabank

 

Zij moeten, overeenkomstig artikel 9, betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare meetprocedures toepassen waarbij ernaar wordt gestreefd de omstandigheden van het dagelijkse leven te simuleren en opzettelijke of onopzettelijke manipulatie of wijziging van de testresultaten uit te sluiten;

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quater.  De markttoezichtautoriteiten moeten het recht hebben de kosten van een fysieke producttest terug te vorderen bij de leveranciers in geval van bewezen inbreuk op deze verordening.

 

De Commissie kan de naleving rechtstreeks of door derden verifiëren.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de markttoezichtautoriteiten van een lidstaat voldoende redenen hebben om aan te nemen dat een energiegerelateerd product dat onder een bij deze verordening behorende gedelegeerde handeling valt een risico voor de onder deze verordening vallende aspecten van de bescherming van het algemeen belang vormt, voeren zij een beoordeling van het desbetreffende energiegerelateerde product uit in het licht van de in deze verordening en de desbetreffende gedelegeerde handelingen vastgestelde vereisten. De leverancier werkt hiertoe op elke vereiste wijze met de markttoezichtautoriteiten samen.

1.  Wanneer de markttoezichtautoriteiten van een lidstaat voldoende redenen hebben om aan te nemen dat een product dat onder een bij deze verordening behorende gedelegeerde handeling valt een risico voor de onder deze verordening vallende aspecten van de bescherming van het algemeen belang vormt, stellen zij de Commissie onverwijld in kennis en voeren een beoordeling van het desbetreffende productmodel uit in het licht van de in deze verordening en de desbetreffende gedelegeerde handelingen vastgestelde vereisten, waarbij eveneens wordt bekeken of het wenselijk is de beoordeling uit breiden naar andere productmodellen. De leverancier werkt op elke vereiste wijze met de markttoezichtautoriteiten samen.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer de markttoezichtautoriteiten bij deze beoordeling vaststellen dat het energiegerelateerde product niet aan de vereisten van deze verordening en de bijbehorende gedelegeerde handelingen voldoet, verlangen zij onverwijld van de leverancier dat hij passende corrigerende maatregelen neemt om het energiegerelateerde product in overeenstemming met deze vereisten te brengen of binnen een door hen vast te stellen redelijke termijn, die evenredig is met de aard van het risico, uit de handel te nemen of terug te roepen. Artikel 21 van Verordening (EG) nr. 765/2008 is van toepassing op de in dit lid genoemde maatregelen.

2.  Wanneer de markttoezichtautoriteiten bij deze beoordeling vaststellen dat het productmodel niet aan de vereisten van deze verordening voldoet, verlangen zij van de leverancier dat hij passende corrigerende maatregelen neemt om het productmodel in overeenstemming met de vereisten te brengen, en zij kunnen eisen dat het productmodel uit de handel wordt genomen of dat de eenheden die reeds in gebruik zijn genomen worden teruggeroepen binnen een redelijke termijn, die evenredig is met de aard van het risico, waarbij dergelijke maatregelen worden uitgebreid naar de soortgelijke modellen die op de markt beschikbaar zijn. Artikel 21 van Verordening (EG) nr. 765/2008 is van toepassing op de in dit lid genoemde maatregelen.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer de markttoezichtautoriteiten van mening zijn dat de non-conformiteit niet tot hun nationale grondgebied beperkt is, brengen zij de Commissie en de andere lidstaten op de hoogte van de resultaten van de beoordeling en van de maatregelen die zij van de leverancier hebben verlangd.

3.  De markttoezichtautoriteiten brengen de Commissie en de andere lidstaten via het ICSMS op de hoogte van eventuele resultaten van de beoordeling en van eventuele maatregelen die zij van de leverancier hebben verlangd overeenkomstig lid 2.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De leverancier zorgt ervoor dat alle passende corrigerende maatregelen worden toegepast op alle betrokken producten die hij in de Unie op de markt heeft aangeboden.

4.  De leverancier zorgt ervoor dat eventuele beperkende maatregelen die overeenkomstig lid 2 vereist zijn, worden toegepast op alle betrokken productmodellen die hij in de Unie op de markt heeft aangeboden.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Wanneer de desbetreffende leverancier niet binnen de in lid 2 bedoelde termijn doeltreffende corrigerende maatregelen neemt, nemen de markttoezichtautoriteiten alle passende voorlopige maatregelen om het op hun nationale markt aanbieden van het energiegerelateerde product te verbieden of te beperken, dan wel het energiegerelateerde product in de betrokken lidstaat uit de handel te nemen of terug te roepen. De markttoezichtautoriteiten brengen de Commissie en de andere lidstaten onverwijld van deze maatregelen op de hoogte.

5.  Wanneer de desbetreffende leverancier de corrigerende maatregelen niet binnen de in lid 2 bedoelde termijn ten uitvoer legt, nemen de markttoezichtautoriteiten alle passende voorlopige maatregelen om het op hun nationale markt aanbieden van het productmodel te verbieden of te beperken, dan wel het productmodel in de betrokken lidstaat uit de handel te nemen of terug te roepen. De markttoezichtautoriteiten stellen de Commissie en de andere lidstaten onverwijld van deze maatregelen in kennis en voeren de informatie in in de compliance-interface van de krachtens artikel 8 opgezette productendatabank.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De in lid 5 bedoelde informatie omvat alle bekende bijzonderheden, met name de gegevens die nodig zijn om het niet-conforme energiegerelateerde product te identificeren en om de oorsprong van het energiegerelateerde product, de aard van de beweerde niet-conformiteit en van het risico, en de aard en de duur van de nationale maatregelen vast te stellen, evenals de argumenten die worden aangevoerd door de leverancier. De markttoezichtautoriteiten vermelden met name of de non-conformiteit van het energiegerelateerde product te wijten is aan ofwel het feit dat het niet aan de in deze verordening vastgestelde vereisten ten aanzien van aspecten van de bescherming van het algemeen belang voldoet, ofwel aan tekortkomingen in de geharmoniseerde normen waarnaar in artikel 9 wordt verwezen als normen die een vermoeden van conformiteit vestigen.

6.  De in lid 5 bedoelde kennisgeving omvat alle bekende bijzonderheden, met name de gegevens die nodig zijn om het niet-conforme product te identificeren en om de oorsprong ervan, de aard van de beweerde niet-conformiteit en van het risico, en de aard en de duur van de nationale maatregelen vast te stellen, evenals de argumenten die worden aangevoerd door de leverancier. De markttoezichtautoriteiten vermelden met name of de niet-conformiteit van het productmodel te wijten is aan ofwel het feit dat het niet aan de in deze verordening vastgestelde voorschriften ten aanzien van aspecten van de bescherming van het algemeen belang voldoet, ofwel aan tekortkomingen in de geharmoniseerde normen waarnaar in artikel 9 wordt verwezen als normen die een vermoeden van conformiteit vestigen. In dit geval past de Commissie de procedure van artikel 11 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 toe.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De andere lidstaten dan die welke de procedure in gang heeft gezet, brengen de Commissie en de andere lidstaten onverwijld op de hoogte van door hen genomen maatregelen en van aanvullende informatie over de non-conformiteit van het betrokken energiegerelateerde product, en van hun bezwaren indien zij het niet eens zijn met de aangemelde nationale maatregel.

7.  De andere lidstaten dan die welke de procedure in gang heeft gezet, brengen de Commissie en de andere lidstaten onverwijld op de hoogte van door hen genomen maatregelen en van aanvullende informatie over de non-conformiteit van het betrokken productmodel, en van hun bezwaren indien zij het niet eens zijn met de aangemelde nationale maatregel.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Indien binnen zestig dagen na de ontvangst van de in lid 5 bedoelde informatie geen bezwaar tegen een voorlopige maatregel van een lidstaat is ingebracht door een lidstaat of de Commissie, wordt die maatregel geacht gerechtvaardigd te zijn.

8.  Indien binnen vier weken na de ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving geen bezwaar tegen een voorlopige maatregel van een lidstaat is ingebracht door een lidstaat of de Commissie, wordt die maatregel geacht gerechtvaardigd te zijn.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  De lidstaten zorgen ervoor dat ten aanzien van het energiegerelateerde product in kwestie onmiddellijk de passende beperkende maatregelen worden genomen, zoals het uit de handel nemen van het energiegerelateerde product.

9.  De lidstaten zorgen ervoor dat ten aanzien van het productmodel in kwestie parallelle beperkende maatregelen worden genomen, die in verhouding staan tot de specifieke nationale situatie, en brengen de Commissie hier dienovereenkomstig van op de hoogte.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.  Indien na voltooiing van de procedure in de leden 4 en 5 bezwaren tegen een maatregel van een lidstaat worden ingebracht of de Commissie van mening is dat de nationale maatregel in strijd is met de wetgeving van de Unie, treedt de Commissie onverwijld in overleg met de lidstaten en de leverancier en voert zij een evaluatie van de nationale maatregel uit. Aan de hand van die evaluatie besluit de Commissie of de nationale maatregel al dan niet gerechtvaardigd is.

10.  Indien na voltooiing van de procedure in de leden 4 en 5 bezwaren tegen een maatregel van een lidstaat worden ingebracht of de Commissie van mening is dat een dergelijke nationale maatregel in strijd is met het recht van de Unie, treedt de Commissie onverwijld in overleg met de lidstaten en de leverancier en voert zij een evaluatie van de nationale maatregel uit, aan de hand waarvan zij besluit of de nationale maatregel al dan niet gerechtvaardigd is, en zij een passende alternatieve maatregel kan voorstellen.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

11.  De Commissie richt haar besluit tot alle lidstaten en brengt de lidstaten en de leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte

11.  De Commissie richt haar besluit tot alle lidstaten en stelt de lidstaten en de leverancier daarvan onmiddellijk in kennis.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12.  Indien de nationale maatregel gerechtvaardigd wordt geacht, nemen alle lidstaten de nodige maatregelen om het non-conforme energiegerelateerde product uit de handel te nemen en stellen zij de Commissie daarvan in kennis. Indien de nationale maatregel niet gerechtvaardigd wordt geacht, trekt de betrokken lidstaat de maatregel in.

12.  Indien de nationale maatregel gerechtvaardigd wordt geacht, nemen alle lidstaten de nodige maatregelen om het non-conforme productmodel uit de handel te nemen en stellen zij de Commissie daarvan in kennis. Indien de nationale maatregel niet gerechtvaardigd wordt geacht, trekt de betrokken lidstaat de maatregel in.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

13.  Indien de nationale maatregel gerechtvaardigd wordt geacht en de niet-conformiteit van het energiegerelateerde product wordt toegeschreven aan tekortkomingen in de geharmoniseerde normen als bedoeld in lid 6, past de Commissie de procedure toe van artikel 11 van Verordening (EU) nr. 1025/2012.

13.  Indien een nationale maatregel gerechtvaardigd wordt geacht en de niet-conformiteit van het productmodel wordt toegeschreven aan tekortkomingen in de geharmoniseerde normen als bedoeld in lid 6, past de Commissie de procedure toe van artikel 11 van Verordening (EU) nr. 1025/2012.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Etiketten en aanpassing van de schaal

Procedure voor de invoering van etiketten en de aanpassing van de schaal ervan

1.  De Commissie kan door middel van overeenkomstig de artikelen 12 en 13 vastgestelde gedelegeerde handelingen etiketten invoeren of de schaal van bestaande etiketten aanpassen.

1.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 13 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze verordening door etiketten in te voeren of de schaal ervan aan te passen.

 

Etiketten die voor 1 januari 2017 worden ingevoerd op grond van overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 2010/30/EU vastgestelde gedelegeerde handelingen, worden beschouwd als etiketten in het kader van deze verordening.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer tot de energieklassen D, E, F of G behorende modellen van een bepaalde productgroep op grond van een overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG vastgestelde uitvoeringsmaatregel niet in de handel mogen worden gebracht, wordt de klasse of worden de klassen in kwestie niet meer op het etiket weergegeven.

2.  Om te zorgen voor een homogene A tot en met G-schaal voert de Commissie etiketten in waarvan de schaal is aangepast voor bestaande productgroepen, als bedoeld in lid 1, binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening, in overeenstemming met de vereisten van lid 4.

 

Productgroepen die vallen onder de Gedelegeerde Verordeningen van de Commissie (EU) nr. 811/20131a en 812/20131b worden iedere zes jaar na inwerkingtreding van deze verordening herzien teneinde de schaal aan te passen.

 

Voor productgroepen die vallen onder de Gedelegeerde Verordeningen van de Commissie (EU) nr. 1059/20101c, 1060/20101d, 1061/20101e, 1062/20101f en 874/20121g, voert de Commissie, indien de voorbereidende studies zijn afgerond en uiterlijk 21 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening, etiketten in waarvan de schaal is aangepast.

 

__________________

 

1aGedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties betreft (PB L 239, 6.9.2013, blz. 1).

 

1b Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 812/2013 van 18 februari 2013 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van waterverwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van waterverwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties betreft (PB L 239 van 6.9.2013, blz. 83).

 

1c Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1059/2010 van de Commissie van 28 september 2010 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van afwasmachines (PB L 314 van 30.11.2010, blz. 1).

 

1d Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1060/2010 van de Commissie van 28 september 2010 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke koelapparaten (PB L 314 van 30.11.2010, blz. 17).

 

1e Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1061/2010 van 28 september 2010 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke wasmachines (PB L 314 van 30.11.2010, blz. 47).

 

1f Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2010 van 28 september 2010 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van televisies (PB L 314 van 30.11.2010, blz. 64).

 

1g Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 874/2012 van de Commissie van 12 juli 2012 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van elektrische lampen en verlichtingsarmaturen (PB L 258 van 26.9.2012, blz. 1).

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer een etiket wordt ingevoerd of de schaal ervan wordt aangepast, waarborgt de Commissie dat de vereisten zodanig worden vastgelegd dat naar verwachting geen enkel product onder de energieklassen A of B valt op het moment dat het etiket wordt ingevoerd, zodat het merendeel van de modellen naar schatting ten minste tien jaar daarna onder die klassen valt.

3.  De Commissie waarborgt dat iedere eventuele aanpassing van de schaal van nieuwe etiketten of etiketten waarvan de schaal is aangepast als bedoeld in lid 2 in gang wordt gezet zodra aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, waaruit blijkt dat voldoende technologische vooruitgang is gemaakt in de relevante productgroep:

 

(a)   25% van de op de Uniemarkt verkochte producten onder energie-efficiëntieklasse A valt; of

 

(b)   50% van de op de Uniemarkt verkochte producten onder energie-efficiëntieklassen A en B valt;

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Door de productgroep op te nemen in het werkplan overeenkomstig artikel 11, waarborgt de Commissie dat:

 

(a)   de voorbereidende studie voor aanpassing van de schaal wordt voltooid uiterlijk 18 maanden nadat aan de in lid 3 omschreven voorwaarden is voldaan;

 

(b)   de aanpassing van de schaal wordt voltooid, middels de herziening en inwerkingtreding van de desbetreffende gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 13, uiterlijk drie jaar nadat aan de in lid 3 omschreven voorwaarden is voldaan;

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De schaal van etiketten wordt op gezette tijden aangepast.

4.  De Commissie legt de vereisten vast voor nieuwe etiketten of etiketten waarvan de schaal is aangepast en streeft daarbij naar een verwachte geldigheidsduur van ten minste 10 jaar.

 

Met het oog hierop waarborgt de Commissie dat, wanneer een etiket wordt ingevoerd of de schaal ervan wordt aangepast, naar verwachting geen enkel product onder energieklasse A valt op het moment dat het etiket wordt ingevoerd.

 

Bij productgroepen waarvoor de in lid 3 bis, onder a) bedoelde voorbereidende studie een snelle technologische vooruitgang laat zien, wordt niet verwacht dat er producten onder de energieklassen A en B vallen op het moment dat het etiket wordt ingevoerd.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Wanneer de schaal van een etiket wordt aangepast:

5.  Wanneer, voor een bepaalde productgroep, tot de energie-efficiëntieklassen F of G behorende modellen niet langer in de handel mogen worden gebracht op grond van een uitvoeringsmaatregel voor milieuvriendelijk productontwerp die overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG is vastgesteld , wordt de klasse of worden de klassen in kwestie in het grijs op het etiket aangeduid overeenkomstig de betreffende gedelegeerde handeling. De standaard kleurenschaal van het etiket (van donkergroen tot rood) wordt gehandhaafd voor de overige hogere klassen. De wijzigingen zijn uitsluitend van toepassing op de nieuwe producteenheden die in de handel worden gebracht.

(a)  verstrekken de leveranciers gedurende een periode van zes maanden voorafgaand aan de onder b) bedoelde datum zowel het huidige etiket als het etiket met aangepaste schaal aan de handelaren;

 

(b)  vervangen de handelaren de bestaande etiketten op uitgestalde producten, inclusief op internet, uiterlijk een week na de voor dat doeleinde in de desbetreffende gedelegeerde handeling vastgelegde datum door de etiketten met aangepaste schaal. De handelaren geven de etiketten met aangepaste schaal voorafgaand aan die datum niet weer.

 

 

Handelaren mogen enkel energiegerelateerde producten zonder een etiket of een etiket met aangepaste schaal verkopen wanneer voor een bepaald product nooit een etiket (al dan niet met aangepaste schaal) is vervaardigd en de leverancier van het product niet meer actief is op de markt.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Etiketten die voorafgaand aan de datum van toepassing van deze verordening worden ingevoerd op grond van overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 2010/30/EU vastgestelde gedelegeerde handelingen, worden beschouwd als etiketten in het kader van deze verordening. De Commissie evalueert die etiketten uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening met het oog op de aanpassing van de schaal ervan.

Schrappen

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Productendatabank

Productendatabank

De Commissie zet een productendatabank op waarin de in bijlage I genoemde informatie wordt opgenomen, en houdt deze bij. De onder punt 1 van bijlage I genoemde informatie wordt openbaar gemaakt.

1.   De Commissie zet een productendatabank op die bestaat uit twee verschillende interfaces, de openbare interface en de compliance-interface, en houdt deze bij.

 

De openbare interface bevat de onder punt 1 van bijlage I genoemde informatie, in overeenstemming met de functionele vereisten als bedoeld in punt 3 van bijlage I.

 

De compliance-interface bevat de onder punt 2 van bijlage I genoemde informatie, in overeenstemming met de functionele vereisten als bedoeld in punt 4 van bijlage I.

 

2.   Wanneer leveranciers informatie invoeren in de productendatabank houden zij recht op toegang tot en wijziging van deze informatie. Eventuele wijzigingen worden gedateerd en zijn duidelijk zichtbaar voor de markttoezichthoudende autoriteiten.

 

In de compliance-interface opgenomen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor doelen die verband houden met de handhaving van deze verordening en zijn verboden voor onbedoeld gebruik.

 

Leveranciers mogen krachtens artikel 3, lid 1, onder c) op hun servers technische documentatie, testrapporten of vergelijkbare documentatie over de conformiteitsbeoordeling bewaren, als bepaald in punt 2 bis van bijlage I, met betrekking tot tests die de leveranciers zelf hebben uitgevoerd. Deze informatie is uitsluitend toegankelijk voor de markttoezichthoudende autoriteiten en de Commissie.

 

Bij het instellen van de databank worden criteria gevolgd om de administratieve last voor leveranciers en andere databankgebruikers tot een minimum te beperken en de databank gebruiksvriendelijk en kostenefficiënt te maken.

 

De productendatabank vervangt of wijzigt de verantwoordelijkheden van de markttoezichtautoriteiten niet.

 

3.   Met steun van de markttoezichthoudende autoriteiten besteedt de Commissie bijzondere aandacht aan het overgangsproces tot de openbare en compliance-interface volledig ten uitvoer zijn gelegd.

 

4.   De Commissie heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig artikel 13, gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze verordening door de operationele details in verband met de opzet van de productendatabank te specificeren.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer dergelijke geharmoniseerde normen bij de conformiteitsbeoordeling van een product worden toegepast, wordt het product geacht te voldoen aan de desbetreffende vereisten betreffende meting en berekening van de gedelegeerde handeling.

2.   Wanneer dergelijke geharmoniseerde normen bij de conformiteitsbeoordeling van een productmodel worden toegepast, wordt het product geacht te voldoen aan de desbetreffende vereisten betreffende meting en berekening van de gedelegeerde handeling.

 

2 bis.   geharmoniseerde normen zijn erop gericht het werkelijke gebruik van een product zo veel mogelijk na te bootsen terwijl een standaard testmethode wordt gebruikt, hetgeen niet mag afdoen aan de vergelijkbaarheid binnen de productgroep;

 

2 ter.   In de geharmoniseerde normen opgenomen meet- en berekeningsmethoden dienen betrouwbaar, nauwkeurig en reproduceerbaar te zijn en in overeenstemming met de vereisten van artikel 3, lid 1 bis.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie draagt er zorg voor dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden op grond van deze verordening ten aanzien van iedere gedelegeerde handeling oog heeft voor een evenwichtige deelname van vertegenwoordigers van de lidstaten en belanghebbende partijen van die productgroep, zoals het bedrijfsleven, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, de ambachtelijke industrie, handelaren, detailhandelaren, importeurs, milieuorganisaties en consumentenorganisaties. Met dat doel richt de Commissie een overlegforum op waarin deze partijen bijeen kunnen komen. Dit overlegforum kan worden gecombineerd met het in artikel 18 van Richtlijn 2009/125/EG genoemde overlegforum.

1.   De Commissie draagt er zorg voor dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden op grond van deze verordening met het oog op de invoering van etiketten of de aanpassing van de schaal ervan uit hoofde van artikel 7, en met het oog op de opzet van de databank uit hoofde van artikel 8, oog heeft voor een evenwichtige deelname van vertegenwoordigers van de lidstaten, met inbegrip van markttoezichtautoriteiten, en belanghebbende partijen van die productgroep, zoals het bedrijfsleven, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, de ambachtelijke industrie, handelaren, detailhandelaren, importeurs, milieuorganisaties en consumentenorganisaties, alsook voor de betrokkenheid van het Europees Parlement.

 

2.   De Commissie richt een overlegforum op waarin de in lid 1 genoemde partijen daartoe bij elkaar komen. Dat overlegforum kan volledig of gedeeltelijk overeenkomen met het in artikel 18 van Richtlijn 2009/125/EG genoemde overlegforum. De notulen van de vergaderingen van het overlegforum worden gepubliceerd in de openbare interface van de op grond van artikel 8 opgezette databank.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien passend onderzoekt de Commissie voorafgaand aan de vaststelling van gedelegeerde handelingen of de consumenten het ontwerp en de inhoud van de etiketten van specifieke productgroepen goed begrijpen.

3.   Indien passend onderzoekt de Commissie voorafgaand aan de vaststelling krachtens deze verordening van gedelegeerde handelingen aan de hand van representatieve groepen consumenten van de Unie of de consumenten het ontwerp en de inhoud van de etiketten van specifieke productgroepen goed begrijpen.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Na raadpleging van het in artikel 10 genoemde overlegforum stelt de Commissie een werkplan op, waarna dat werkplan wordt bekendgemaakt. Het werkplan bevat een indicatieve lijst van productgroepen die voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen als prioritair worden beschouwd. Het werkplan bevat plannen voor de herziening en aanpassing van de schaal van de etiketten van productgroepen. Het werkplan kan door de Commissie op gezette tijden worden gewijzigd na raadpleging van het overlegforum. Dit werkplan kan worden gecombineerd met het in artikel 16 van Richtlijn 2009/125/EG genoemde werkplan.

1.   Na raadpleging van het in artikel 10 genoemde overlegforum stelt de Commissie krachtens artikel 13 gedelegeerde handelingen vast ter aanvulling van deze verordening, teneinde een werkplan voor de lange termijn op te stellen, waarna dat werkplan wordt bekendgemaakt, onder meer via de openbare interface van de uit hoofde van artikel 8 opgezette databank.

 

2.   De Commissie verdeelt het werkplan onder in secties die prioriteiten bevatten voor de invoering van energie-efficiëntie-etiketten in nieuwe productgroepen en voor de aanpassing van de schaal van etiketten voor productgroepen.

 

De Commissie zorgt voor de noodzakelijke middelen voor het plan en de coherentie ervan.

 

Dit werkplan kan worden gecombineerd met het in artikel 16 van Richtlijn 2009/125/EG genoemde werkplan inzake ecologisch ontwerp.

 

De Commissie actualiseert het werkplan geregeld, na raadpleging van het overlegforum. Het Europees Parlement en de Raad worden jaarlijks geïnformeerd over de voorgang bij het werkplan en worden formeel op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen ervan.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende gedetailleerde vereisten met betrekking tot etiketten voor specifieke groepen energiegerelateerde producten ("specifieke productgroepen").

1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze verordening door gedetailleerde vereisten vast te stellen met betrekking tot etiketten voor specifieke groepen energiegerelateerde producten ("specifieke productgroepen").

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In de gedelegeerde handelingen worden productgroepen gespecificeerd die aan de volgende criteria voldoen:

2.  In de gedelegeerde handelingen worden productgroepen gespecificeerd die aan de volgende criteria voldoen:

(a)  volgens de meest recente cijfers en rekening houdend met de hoeveelheden die in de Unie in de handel worden gebracht, heeft de productgroep een significant potentieel voor besparing van energie en, waar van toepassing, van andere hulpbronnen;

(a)  gezien de feitelijke penetratie van de Uniemarkt, is er een significant potentieel voor besparing van energie en, waar van toepassing, van andere hulpbronnen;

(b)  productgroepen met een soortgelijke werking verschillen sterk wat de desbetreffende prestatieniveaus betreft;

(b)  binnen de productgroep verschillen de modellen met een soortgelijke werking sterk wat hun energie-efficiëntieniveaus betreft;

(c)  er is geen significant nadelig effect wat de betaalbaarheid en de levenscycluskosten van de productgroep betreft.

(c)  er zijn geen significant negatieve effecten op de betaalbaarheid, de levenscycluskosten en de werking van het product vanuit het oogpunt van de gebruiker;

 

(c bis)  de Commissie houdt rekening met de relevante wetgeving van de Unie en vormen van zelfregulering, zoals vrijwillige overeenkomsten, aan de hand waarvan de beleidsdoelstellingen sneller of goedkoper kunnen worden gerealiseerd dan met verplichte vereisten.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In de gedelegeerde handelingen met betrekking tot specifieke productgroepen wordt met name het volgende gespecificeerd:

3.  In de gedelegeerde handelingen met betrekking tot specifieke productgroepen wordt voor de desbetreffende productgroep met name het volgende gespecificeerd:

(a)  de omschrijving van de specifieke productgroepen die onder de in artikel 2, lid 11, vastgelegde definitie van "energiegerelateerd product" vallen en waarop de gedelegeerde handeling van toepassing is;

(a)  de omschrijving van de energiegerelateerde producten waarop de gedelegeerde handeling van toepassing is;

(b)  het ontwerp en de inhoud van het etiket, met inbegrip van een schaalindeling van A tot en met G die het energieverbruik weergeeft, zijn voor alle productgroepen uniform en in elk geval duidelijk en goed leesbaar;

(b)  het ontwerp, de dimensies en de inhoud van het etiket, dat in alle gevallen duidelijk en leesbaar moet zijn, waarbij rekening wordt gehouden met slechtziende klanten, en waarop op een prominente plaats de volgende informatie wordt aangeduid die is vastgesteld in overeenstemming met de betreffende gedelegeerde handeling:

 

(i)   een schaalindeling van A tot en met G die de energie-efficiëntie-klasse van het corresponderende productmodel weergeeft, die voor alle productgroepen uniform en in elk geval duidelijk en goed leesbaar is;

 

(ii)   het absolute energieverbruik in kWh, getoond per jaar of een andere relevante periode.

(c)  indien passend, het gebruik van andere hulpmiddelen en aanvullende informatie met betrekking tot energiegerelateerde producten, waarbij de nadruk op het etiket op de energie-efficiëntie van het product wordt gelegd;

(c)  indien passend, het gebruik van andere hulpmiddelen en aanvullende informatie met betrekking tot energiegerelateerde producten, waarbij de nadruk op het etiket op de energie-efficiëntie van het product wordt gelegd;

(d)  de plekken waarop het etiket wordt weergegeven, zoals op het product bevestigd, op de verpakking afgedrukt, in elektronische vorm ter beschikking gesteld of op internet weergegeven;

(d)  de plekken waarop het etiket wordt weergegeven, zoals op het product bevestigd waar het niet beschadigd raakt, op de verpakking afgedrukt, in elektronische vorm ter beschikking gesteld of op internet weergegeven;

(e)  indien passend, elektronische middelen voor de etikettering van producten;

(e)  indien passend, elektronische middelen voor de etikettering van producten;

(f)  de manier waarop het etiket en de technische informatie bij verkoop op afstand worden verstrekt;

(f)  de manier waarop het etiket en de technische informatie bij verkoop op afstand worden verstrekt;

(g)  de inhoud en, indien passend, het formaat en andere details met betrekking tot de technische documentatie en het productinformatieblad;

(g)  de vereiste inhoud en, indien passend, het formaat en andere details met betrekking tot het productinformatieblad en de technische documentatie;

(h)  bij de controle van de naleving van de vereisten zijn uitsluitend de in de gedelegeerde handeling(en) vastgelegde controletoleranties van toepassing;

(h)  bij de controle van de naleving van de vereisten zijn uitsluitend de in de gedelegeerde handeling(en) vastgelegde controletoleranties van toepassing;

(i)  de verplichtingen van de leveranciers en handelaren in verband met de productendatabank;

(i)  de verplichtingen van de leveranciers en handelaren in verband met de productendatabank;

(j)  de specifieke vermelding van de energieklasse die moet worden opgenomen in advertenties en technisch reclamemateriaal, met inbegrip van vereisten betreffende de leesbaarheid en de zichtbaarheid;

(j)  indien van toepassing, de specifieke vermelding van de energieklasse die moet worden opgenomen in advertenties en technisch reclamemateriaal, met inbegrip van vereisten betreffende de leesbaarheid en de zichtbaarheid;

(k)  de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures alsmede de meet- en berekeningsmethoden die moeten worden gebruikt om de gegevens betreffende het etiket en het informatieblad te bepalen;

(k)  de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures alsmede de meet- en berekeningsmethoden, als vastgelegd in artikel 9, die moeten worden gebruikt om de gegevens betreffende het etiket en het informatieblad te bepalen, met inbegrip van de definitie van de energie-efficiëntie-index (EEI) of een equivalente parameter, en de schalen A tot en met G die de energie-efficiëntieklassen vertegenwoordigen;

(l)  of voor grotere toestellen een hoger niveau van energie-efficiëntie is vereist om een bepaalde energieklasse te bereiken;

 

(m)  het formaat van alle aanvullende verwijzingen op het etiket waarmee klanten op elektronische wijze toegang kunnen krijgen tot meer gedetailleerde informatie over de prestaties van het product, onder meer in het productinformatieblad;

(l)  het formaat van alle aanvullende verwijzingen op het etiket waarmee klanten op elektronische wijze toegang kunnen krijgen tot meer gedetailleerde informatie over de prestaties van het product, onder meer in het productinformatieblad;

(n)  of en op welke manier de energieklassen die het energieverbruik van het product tijdens het gebruik omschrijven op slimme meters of op het interactieve scherm van het product moeten worden weergegeven;

(m)  of en op welke manier de energieklassen die het energieverbruik van het product tijdens het gebruik omschrijven op slimme meters of op het interactieve scherm van het product moeten worden weergegeven;

(o)  de uiterlijk datum voor de beoordeling en eventuele herziening van de gedelegeerde handeling.

(n)  de uiterlijk datum voor de beoordeling en eventuele herziening van de gedelegeerde handeling;

Met betrekking tot de in de eerste alinea, onder b), bedoelde inhoud van het etiket, stemmen de stappen A tot en met G van de indeling in klassen overeen met significante energie- en kostenbesparingen vanuit het oogpunt van de eindgebruiker.

 

De in de eerste alinea, onder m) bedoelde verwijzingen kunnen de vorm hebben van een internetadres, een QR-code (Quick Response), een koppeling op online etiketten, of elk ander passend, op de consument gericht middel.

De in de eerste alinea, onder l) bedoelde verwijzingen kunnen de vorm hebben van een internetadres, een dynamische QR-code (Quick Response), een koppeling op online etiketten, of elk ander passend, op de consument gericht middel dat gekoppeld is aan de openbare interface van de krachtens artikel 8 opgezette databank.

De invoering van een etiket voor een product dat onder een gedelegeerde handeling valt, mag vanuit het oogpunt van de gebruiker geen significant negatief effect op de werking van het product hebben.

Het in de eerste alinea onder g) vermelde productinformatieblad voorziet in directe koppelingen naar de openbare interface van de krachtens artikel 8 opgezette databank, en het wordt aan consumenten ter beschikking gesteld in alle officiële talen van de Unie van de nationale markten waar het desbetreffende productmodel in de handel is gebracht.

De Commissie is bevoegd gedelegeerde handelingen met betrekking tot operationele details betreffende de productendatabank vast te stellen, met inbegrip van verplichtingen voor leveranciers en handelaren overeenkomstig artikel 13.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze verordening door operationele details in verband met de productendatabank vast te stellen, met inbegrip van verplichtingen voor leveranciers en handelaren.

 

Om de nodige bescherming van vertrouwelijke informatie en technische documentatie te verzekeren, wordt in deze gedelegeerde handelingen gespecificeerd welke informatie in de productendatabank moet worden vermeld en welke informatie beschikbaar moet zijn op verzoek van de nationale autoriteiten en de Commissie.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De Commissie houdt een bijgewerkte inventaris bij van alle gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening en de gedelegeerde handelingen die Richtlijn 2009/125/EG betreffende ecologisch ontwerp ontwikkelen, met inbegrip van alle geharmoniseerde normen die voldoen aan de desbetreffende in artikel 9 vastgelegde meet- en berekeningsmethoden, en maakt deze inventaris openbaar beschikbaar.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in de artikelen 7 en 12 bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van de datum van toepassing van deze verordening.

2.  De in de artikelen 7,  8, lid 4, artikel 11, lid 1, en 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een periode van zes jaar met ingang van 1 januari 2017.

 

De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van zes jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie.

 

De bevoegdheids​delegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 7 en 12 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in deze verordening genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 7, 8, lid 4, 11, lid 1, en 12 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Voordat zij een gedelegeerde handeling vaststelt, raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Een overeenkomstig de artikelen 7 en 12 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement of de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad geen bezwaar maakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn kan op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden worden verlengd.

5.  Een overeenkomstig de artikelen 7, 8 lid 4, 11, lid 1, en 12 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement of de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad geen bezwaar maakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk acht jaar na de inwerkingtreding evalueert de Commissie de toepassing van deze verordening en brengt zij daarover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad. In dat verslag wordt beoordeeld in welke mate deze verordening klanten op doeltreffende wijze de mogelijkheid heeft gegeven efficiëntere producten te kiezen, waarbij rekening wordt gehouden met de effecten ervan op het bedrijfsleven.

Uiterlijk … [zes jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] evalueert de Commissie de toepassing van deze verordening en brengt zij daarover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad. In dat verslag wordt beoordeeld in welke mate deze verordening en de gedelegeerde handelingen ervan klanten op doeltreffende wijze de mogelijkheid heeft gegeven energie-efficiëntere producten te kiezen, waarbij rekening wordt gehouden met criteria zoals de effecten ervan op het bedrijfsleven, energieverbruik, broeikasgasemissies, markttoezichtactiviteiten, en de kosten om de databank tot stand te brengen en bij te houden.

 

De overeenkomstig lid 1 uitgevoerde evaluatieprocedure maakt uitdrukkelijk gebruik van de door artikel 5 vastgestelde jaarlijkse follow-upverslagen betreffende handhaving en markttoezicht.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 3, lid 1, onder d), is evenwel van toepassing met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 3, lid 1, onder d), is van toepassing zodra de openbare interface van de krachtens artikel 8 opgezette productendatabank volledig operationeel is en in ieder geval niet later dan met ingang van 1 januari 2018.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Bijlage I - titel en punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In de productendatabase op te nemen informatie

In de productendatabase op te nemen informatie, plus functionele vereisten

1.  Publiekelijk beschikbare productinformatie:

1.  In de openbare interface van de productendatabase op te nemen informatie:

(a)  de naam of het handelsmerk van de fabrikant of leverancier;

(a)  de naam of het handelsmerk, het adres, de contactgegevens en andere wettelijke identificatiegegevens van de leverancier;

 

(a bis)  de contactgegevens van de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten;

(b)  de typeaanduiding(en), met inbegrip van die van alle gelijkwaardige modellen;

(b)  de typeaanduiding(en), met inbegrip van die van alle gelijkwaardige modellen;

(c)  het etiket in elektronisch formaat;

(c)  het etiket in elektronisch formaat;

(d)  de klasse(n) en andere parameters op het etiket;

(d)  de energie-efficiëntieklasse(n) en andere parameters van het etiket;

(e)  het productinformatieblad in elektronisch formaat.

(e)  de parameters van het productinformatieblad in elektronisch formaat;

 

(e bis)  de educatieve en informatieve campagnes van de lidstaten als bedoeld in artikel 4, lid 4;

 

(e ter)  het werkplan van de Commissie als bedoeld in artikel 11;

 

(e quater)  notulen van het overlegforum;

 

(e quinquies)  de inventaris van gedelegeerde handelingen en toepasselijke geharmoniseerde normen.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Informatie over de naleving die uitsluitend beschikbaar is voor de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten en de Commissie:

2.  In de compliance-interface van de productendatabase op te nemen informatie:

(a)  de in de toepasselijke gedelegeerde handeling gespecificeerde technische documentatie;

(a)  het testrapport of vergelijkbare documentatie over de conformiteitsbeoordeling op basis waarvan de naleving van alle vereisten van de toepasselijke gedelegeerde handeling kan worden beoordeeld, met inbegrip van de testmethoden en reeksen metingen;

(b)  het testrapport of vergelijkbaar technisch bewijsmateriaal op basis waarvan de naleving van alle vereisten van de toepasselijke gedelegeerde handeling kan worden beoordeeld;

(b)  voorlopige maatregelen die in het kader van markttoezicht in verband met deze verordening zijn aangenomen;

(c)  de naam en het adres van de leverancier;

(c)  de in artikel 3, lid 1, onder c), bedoelde technische documentatie:

 

(c bis)  de rechtstreekse contactgegevens van de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten en de coördinatie van de Commissie;

 

(c ter)  het resultaat van de conformiteitscontroles van de lidstaten en de Commissie en, indien van toepassing, corrigerende handelingen en beperkende maatregelen die de markttoezichtautoriteiten hebben genomen als bedoeld in artikelen 5 en 6.

(d)  de contactgegevens van de vertegenwoordiger van de leverancier.

 

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Functionele vereisten voor de openbare interface van de productendatabank:

 

(a)   ieder productmodel wordt georganiseerd als een afzonderlijk dossier;

 

(b)   het stelt consumenten in staat voor iedere productgroep gemakkelijk de beste energieklasse te vinden, waardoor ze kenmerken van modellen kunnen vergelijken en de meest energie-efficiënte producten kunnen vinden en kiezen;

 

(c)   het genereert het energie-etiket van ieder product in een zichtbaar en afdrukbaar formaat, evenals de taalversies van het volledige productinformatieblad, beschikbaar in alle officiële talen van de Unie;

 

(d)   de informatie is machinaal leesbaar, sorteerbaar en doorzoekbaar, waarbij open standaarden voor kosteloos gebruik door derden worden geëerbiedigd;

 

(e)   dubbele registratie wordt automatisch vermeden;

 

(f)   er wordt een online helpdesk of contactpunt voor consumenten opgezet en gehandhaafd, waarnaar duidelijk wordt verwezen op de interface.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Functionele vereisten voor de compliance-interface van de productendatabank:

 

(a)   er wordt gezorgd voor strikte veiligheidsregelingen ter bescherming van vertrouwelijke informatie;

 

(b)   toegangsrechten zijn gebaseerd op het beginsel van de noodzaak van kennisneming;

 

(c)   er wordt een link gecreëerd naar het Informatie- en communicatiesysteem over markttoezicht (ICSMS).

(1)

PB L 82 van 3.3.2016, blz. 6.


TOELICHTING

Inleiding: Een huis dat schudde op zijn grondvesten – en een weg naar de toekomst

Enkele maanden geleden schudde de zaak over de uitstoot van wagens alle Europese burgers wakker. Dat hun vertrouwen bijzonder geschonden was, was slechts één van de gevolgen. Na deze grote klap in een breder perspectief te hebben geplaatst, moeten we dit vertrouwen nu helpen herstellen. De concrete voorstellen van het huidige wetgevingsinitiatief kunnen een stap in die richting zetten.

Sinds de creatie ervan heeft het etiket de gevolgen van de producten op het milieu en hun levenscyclus inzichtelijker gemaakt voor de burger. De evaluatie van Richtlijn 2010/30/EG wees op een aantal tekortkomingen; indien deze worden aangepakt, kunnen ze leiden tot aanzienlijke bijkomende energiebesparingen. De huidige herziening wil ook de integratie vergemakkelijken van binnenkort verwachte ICT-ontwikkelingen, zoals het internet der dingen en andere.

De rapporteur deelt de doelstellingen van de Commissie, met inbegrip van de keuze van een verordening als het beste rechtsinstrument om een verscheidenheid aan omzettingen in de lidstaten te voorkomen. Hij streeft ernaar verschillende evenwichten te combineren: de continuïteit verzekeren en tegelijk de ontwikkeling stimuleren; tussen de burgers, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden; tussen sterk pragmatisme en bevlogen ambitie; tussen technologische nadruk en sociaal bewustzijn. Er is wel degelijk een weg die niet tegen iets of iemand indruist, maar naar een gemeenschappelijk verbeterde toekomst leidt.

1.  Het huis op orde zetten(1): etiketten en documenten die rond hen draaien

en de uitdaging van het aanpassen van de schaal

De wijzigende tussenkomsten nemen de met Richtlijn 2010/30/EU opgedane operationele ervaring, nu bijzonder waardevol, ten zeerste in acht. De belangrijkste inspanning moet worden gericht op het consolideren van deze ervaring en het wegnemen van ongewenste variabiliteit op een doelgerichte, kostenbewuste wijze. Artikel 7 wordt uitgebreid tot vier verschillende artikelen. De toekomstige invoering van nieuwe etiketten moet op grond van een ordelijke conceptuele combinatie van twee aanvullende perspectieven worden geformaliseerd, zowel op outputgerichte (artikelen 7, 7 bis en 7 ter) als op procesgericht wijze (artikel 7 quater). Etiketten zijn het hoofdbegrip van de hele verordening, wat zo moet blijven. Daarnaast is de structuur van het oorspronkelijke artikel 12 dat gedelegeerde handelingen behandelt, zorgvuldig heringedeeld. Sommige elementen die in een groot aantal productspecifieke gedelegeerde handelingen worden herhaald, kunnen beter worden behandeld in enkele procedurele gedelegeerde handelingen; deze benadering zal updates vergemakkelijken, middelen voor regelgeving besparen en variabiliteit onder controle houden.

Aanpassing van de schaal (artikel 7 quater) is de meest gevoelige kwestie die op het spel staat en vereist bijgevolg een goed doordacht, alomvattend evenwicht. Een soort van triggers voor de aanpassing van de schaal zijn nodig om het proces objectief te maken; een "raadpleging plus besluit"-stelsel ter aanvulling daarvan lijkt de beste methode. Dit verslag stelt voor om de bezetting van energieklassen door op de markt aangeboden productmodellen te combineren met de technologische ontwikkeling van de productgroep. De Commissie krijgt urgente, op gezond verstand gebaseerde, voorbereidende taken toebedeeld: een algehele studie van de markt en de technologie, een voortschrijdend driejarig werkplan voor activiteiten voor de aanpassing van de schaal, plus de activering van de productendatabank. Ze moeten allemaal worden ondersteund door een aandachtig, nauw overleg met meerdere belanghebbenden, dat erop gericht is het comfort van alle belanghebbenden te waarborgen.

Aangezien de distributie van productmodellen in de energieklassen A-G na de aanpassing van de schaal aanzienlijke gevolgen zal hebben op de markt, wordt een flexibele benadering voor het "sturen" ervan gehandhaafd door het voorstellen van drie opties voor het verlagen van de "intensiteit van de aanpassing van de schaal": C-G (met twee lege klassen bovenaan), B-G (één lege klasse) en A-G (geen lege klasse). Deze schaalpatronen zullen ook worden gekoppeld aan de genoemde triggers. De rapporteur vertrouwt de beroepsverantwoordelijkheid van leveranciers en handelaren met betrekking tot de wijze waarop ze aan hun in artikel 3 genoemde verplichtingen voldoen.

Het doel is om binnen een redelijke termijn (vijf jaar) te convergeren naar A-G-schalen. De nadruk wordt ook gelegd op informatiestromen en planningsinstrumenten. Samen moeten ze een kennisgerichte overgang vormen die op maat gemaakte oplossingen omvat voor recentelijk geëtiketteerde productgroepen en voor producten van klein formaat.

2.  Het openen van het huis: productendatabank, de ware motor voor verandering

In dit op de burger gerichte informatie- & communicatiesysteem is de door de Commissie voorgestelde productendatabank cruciaal. We kunnen niet de enige grote markt blijven zonder een centraal, verplicht productregistratiesysteem en openbare databank, die de VS, China, Australië en andere jaren geleden al hebben opgezet. Een goed doordachte databank is de ware motor voor de verandering die we nodig hebben om de burger een vooraanstaande rol te laten spelen in de EU-energietransitie. De databank zal de toegang tot informatie bevorderen, onze capaciteit vergroten om de marktontwikkeling te volgen (en bijgevolg de wetgeving te verbeteren), en de doelmatigheid van onze "veiligheidsmechanismen" bevorderen. Als een platform waarop 100 % van de voor de consument relevante gegevens wordt geüpload, bijgewerkt, en waartoe vrij toegang wordt verschaft, zal het aanzienlijk het vertrouwen vergroten.

Bijgevolg werden artikel 8 en bijlage I aandachtig geëvalueerd om:

•  te zorgen dat voor de consument relevante gegevens over energiegerelateerde producten worden geüpload en georganiseerd in een eenvoudig toegankelijk en te gebruiken formaat;

•  leveranciers in staat te stellen om creatief te concurreren op de "informatiemarkt", door het vrijwillig aanbieden van verrijkte, innovatieve informatie aan de consument;

•  ondernemers aan te sporen tot het ontwikkelen van innovatieve toepassingen die belangrijke waarde leveren aan onze burgers, industrieën, samenleving;

•  rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen van gerelateerde wetgeving van de Unie;

•  betere manieren aan te bieden om de opleiding van werknemers, educatieve campagnes, technisch reclamemateriaal enz. af te handelen.

We moeten garanderen dat gevoelige gegevens "alleen voor autoriteiten" worden beveiligd, d.w.z. het op zodanige wijze invoeren van conformiteitsbeoordelings-, toezicht- en vrijwaringsprocedures dat het bedrijfsleven volledig kan vertrouwen op de best beschikbare technologie en deze kan gebruiken, net zoals bij onlinebankieren.

3.  Het huis veilig houden: toezicht, veiligheidscontroles, conformiteitsbeoordeling

Markttoezicht, veiligheidscontroles en conformiteitsbeoordeling zijn essentiële handhavingselementen voor het veilig houden van het huis, en zo bijdragen aan het hogere doel van het terugwinnen van het vertrouwen.

Het gewijzigde artikel 5 over markttoezicht en artikel 6 over de Europese vrijwaringsprocedure werden grondig geherstructureerd, met behoud van een grote overeenstemming met de inhoud van het voorstel van de Commissie. De rapporteur wilde de algehele zekerheid van de handhavingsprocedure vergroten en zo het vertrouwen van alle partijen helpen terugwinnen, aangezien het huidige markttoezichtsysteem vaak wordt bekritiseerd. Onder de toegevoegde verbeteringen vinden we een speciale consumentenbeschermingsprocedure in artikel 6, lid 12. Zowel de markttoezicht- als de vrijwaringsprocedure zullen door de productendatabank erg worden vergemakkelijkt. De coördinerende en faciliterende rol van de Commissie wordt ook versterkt in het gewijzigde voorstel.

Verplichtingen van de lidstaten (artikel 4) en die van leveranciers en handelaren (artikel 3) worden voor een hogere functionaliteit beter gedefinieerd en aangevuld. Artikel 9 over geharmoniseerde normen voor conformiteitsbeoordeling en andere (van fundamenteel belang wanneer nieuwe producten worden geëtiketteerd) zijn ook gewijzigd. Het netwerk van kruisverwijzingen tussen artikelen, dat ten grondslag ligt aan de nauwe systemische verbindingen van de verschillende elementen daarvan, is over de hele verordening geïntensiveerd.

4.   Van de kelder tot het dak: andere instrumenten voor het laten functioneren van de verordening

Wat de overige artikelen betreft, zijn de voorstellen van de rapporteur:

•  Artikel 2 over Definities is verrijkt met zes aanvullende definities, hetgeen wordt gemotiveerd door het regelmatige gebruik ervan in de tekst.

•  Een nieuw artikel 6 bis over Software-updates behandelt deze mogelijkheid, die steeds vaker voorkomt als gevolg van de toenemende elektronische inhoud van energiegerelateerde producten.

•  In artikel 1 over het Onderwerp en toepassingsgebied wordt een oplossing voor de kwestie van tweedehandsproducten voorgesteld.

•  Artikel 10 betreffende het Overlegforum is verbeterd, en de Commissie is opdracht gegeven hiernaar te luisteren bij het nemen van beslissingen.

•  Een door artikel 11 opgesteld Werkplan omvat alle projecten van interventie in het systeem van gedelegeerde handelingen, en is publiekelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling ervan.

•  In artikel 16 betreffende de Inwerkingtreding stelt het amendement voor om de inwerkingtreding van de vereisten voor leveranciers in de databank (artikel 3, lid 1, onder d) in overeenstemming met de rest van de gewijzigde tekst aan te passen.

5.   Voetafdruk op de wetgeving

Voor het ontwerp van het onderhavige verslag is overleg met belanghebbenden en burgers van belang geweest. Zoals de rapporteur heeft toegezegd bij het ondertekenen van de Verklaring tegen corruptie van Transparency International(2), worden al deze bijeenkomsten opgenomen in een specifieke "wetgevingsvoetafdruk" op de website van de rapporteur(3).

Van 20 oktober 2015 tot en met 20 januari 2016(4) heeft de rapporteur 17 vergaderingen gehouden met verschillende belanghebbenden. Zes vergaderingen werden gehouden met vertegenwoordigers uit andere EU-instellingen en permanente vertegenwoordigingen van de lidstaten; vier met de industrie; drie met maatschappelijke vertegenwoordigers (twee consumentenverenigingen, één ngo voor milieu); twee met organisaties van detailhandelaren; één met de reclamesectoren; en één met vertegenwoordigers van energiebedrijven. Aanvullend plaatsten actieve burgers 67 opmerkingen via het participatieve onlineplatform "Sistema Operativo Lex (Movimento 5 Stelle)"(5).

Alle belangrijke aspecten van het voorstel werden geanalyseerd met de belanghebbenden, ingekaderd binnen de algemene discussies over energie-efficiëntie en de strategie voor een energie-unie. Aanpassing van de schaal en markttoezicht waren de meest voorkomende gespreksonderwerpen. De productendatabank, normen, testprocedures en informatieve campagnes voor consumenten werden ook uitvoerig besproken.

(1)

"Economie" komt oorspronkelijk van het Griekse woord oikonomia, gebaseerd op oikos "huis" + nemein "beheren" wat zoveel betekent als "huishoudbeheer", terwijl de huidige betekenissen uit de 17e eeuw dateren.

(2)

http://www.transparencyinternational.eu/2014/10/european-parliament-elections-2014-the-anti-corruption-pledge/

(3)

http://www.dariotamburrano.it/legislative-footprint-energy-labelling/ – De wetgevingsvoetafdruk zal gedurende het gehele wetgevingsproces worden bijgewerkt.

(4)

Datum waarop het ontwerpverslag werd overhandigd aan de diensten van het Europees Parlement.

(5)

https://sistemaoperativom5s.beppegrillo.it/main.php


ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (27.4.2016)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiëntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Rapporteur: Aldo Patriciello

BEKNOPTE MOTIVERING

Energie-etikettering is gunstig voor het milieu, aangezien klanten producten kunnen vergelijken op het vlak van hun energie-efficiëntie en zo kosteneffectieve en milieubewuste aankoopbeslissingen kunnen nemen.

Het bestaande systeem voor energie-etikettering is echter ondoorzichtig geworden en in zekere mate zinloos, vooral omdat de hoogste energie-efficiëntieklassen een te groot aantal en zeer diverse producten bevatten, wat de consumenten uiteraard in verwarring brengt. Ook het markttoezicht in de lidstaten is voor verbetering vatbaar en zou gebaat zijn bij een duidelijker en eenvoudiger beheer- en etiketteringsysteem voor productinformatie.

Uw rapporteur is dan ook opgetogen over het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een kader voor de etikettering van de energie-efficiëntie en tot intrekking van de eerdere Richtlijn 2010/30/EU (COM(2015)341), die moet zorgen voor meer transparantie voor de klanten en de autoriteiten op het gebied van energiegerelateerde producten op de EU-markt.

In het voorstel van de Commissie wordt het huidige kader voor energie-etikettering vervangen en wordt een mechanisme ingevoerd voor de aanpassing van de schaal van de energie-efficiëntieklassen. Het voorstel voorziet ook in een productendatabank en legt de verplichtingen van de betrokken economische actoren vast.

De rapporteur staat achter de meeste punten van het voorstel, maar stelt een aantal wijzigingen voor, met name:

•De frequentie van de schaalaanpassing

De Commissie stelt een evaluatiecyclus van tien jaar voor en gaat daarvan uit voor de schaalaanpassing en herinvulling van alle energie-efficiëntieklassen. Uw rapporteur is van mening dat de frequentie van de schaalaanpassing alleen op bewijs gebaseerd dient te zijn en dat rekening moet worden gehouden met productspecifieke behoeften. Met een vaste cyclus kan niet worden ingespeeld op de vereisten van een veranderende markt. Elke schaalaanpassing is een aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang en dient gebaseerd te zijn op een grondige en specifieke door de Commissie uitgevoerde voorbereidende studie. Alle verwijzingen naar een vaste evaluatiecyclus moeten worden geschrapt (overweging 11, artikel 7, lid 3 en 4).

•De invulling van de hoogste klassen

Als antwoord op het probleem dat klasse A een te groot aantal en zeer diverse producten bevat stelt de Commissie voor de nieuwe klassen A+, enz. te schrappen en de hoogste productklassen A en B volledig leeg te maken. Uw rapporteur is er vast van overtuigd dat het leegmaken van de hoogste klassen het verkeerde signaal geeft aan de klanten en nefaste gevolgen kan hebben voor het milieu, aangezien gesuggereerd wordt dat er geen aanbevelenswaardige producten beschikbaar zijn. Dit probleem moet een langetermijnoplossing krijgen en de rapporteur stelt dan ook voor een maximumpercentage voor de klassen A en B vast te leggen en bij overschrijding daarvan naar een nieuwe schaalaanpassing over te gaan (overw. 11; artikel 7, lid 3)).

•Het onderhoud van de databank

Uw rapporteur wenst erop te wijzen dat de databank slechts een technisch instrument dat niet in de plaats kan komen van markttoezicht. Productinformatiebladen genereren en gegevensbestanden uploaden of invoeren in een externe databank kan een zware financiële en administratieve last betekenen, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen. Het indienen van traditionele elektronische formulieren bij de Commissie zou een juridisch haalbare oplossing moeten zijn, op voorwaarde dat de informatie volledig en gestandaardiseerd is en de leverancier aansprakelijk kan worden gesteld voor de informatie in de databank. De leverancier moet zelf kunnen besluiten hoe hij zijn gegevens beschikbaar stelt (overweging 16; artikel 3, lid 1; artikel 8)

•Het aanbrengen of weergeven van het etiket

Op bepaalde punten is het Commissievoorstel onduidelijk waar het gaat om het gebruik van elektronische etiketten in plaats van een traditioneel etiket dat op het product is aangebracht. De elektronische weergave van etiketten in winkels maakt het voor alle betrokken partijen eenvoudiger en moet dan ook worden aangemoedigd (artikel 3, lid 2).

Uw rapporteur beveelt ook aan dat een definitie van "energie-efficiëntie" wordt toegevoegd in overeenstemming met Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie.

Uw rapporteur vindt het goed dat tweedehandsproducten uit de werkingssfeer van het voorstel zijn uitgesloten.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) De Europese Unie is vastbesloten een energie-unie met een toekomstgericht klimaatbeleid op te bouwen. Energie-efficiëntie is een cruciaal element van het klimaat- en energiebeleidskader voor 2030 van de Europese Unie en is essentieel voor de matiging van de energievraag.

(1) De Europese Unie is vastbesloten een energie-unie met een toekomstgericht klimaatbeleid op te bouwen. Energie-efficiëntie is een cruciaal element van het klimaat- en energiebeleidskader voor 2030 van de Europese Unie en is essentieel voor de matiging van de energievraag en de beperking van de uitstoot van broeikasgassen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Het is passend Richtlijn 2010/30/EU te vervangen door een verordening waarin de werkingssfeer ongewijzigd blijft, maar waarin een aantal bepalingen wordt versterkt teneinde de inhoud ervan te verduidelijken en bij te werken. Een verordening is het geschikte rechtsinstrument, aangezien hierbij duidelijke en gedetailleerde regels worden opgelegd die niet op uiteenlopende wijze door de lidstaten kunnen worden omgezet, waardoor een hoge mate van harmonisering in de hele Unie wordt gewaarborgd. Doordat het regelgevingskader op het niveau van de Unie en niet van de lidstaten wordt geharmoniseerd, worden de kosten voor fabrikanten verminderd en wordt een gelijk speelveld gewaarborgd. Door harmonisering in de hele Unie wordt het vrije verkeer van goederen op de hele eengemaakte markt gewaarborgd.

(4) Het is passend Richtlijn 2010/30/EU te vervangen door een verordening waarin de werkingssfeer in principe ongewijzigd blijft, maar waarin een aantal bepalingen wordt versterkt teneinde de inhoud ervan te verduidelijken en bij te werken. Doordat het regelgevingskader op het niveau van de Unie en niet van de lidstaten wordt geharmoniseerd, worden de kosten voor fabrikanten verminderd en wordt een gelijk speelveld gewaarborgd. Door harmonisering in de hele Unie wordt het vrije verkeer van goederen op de hele interne markt gewaarborgd. Aangezien het energieverbruik van vervoermiddelen voor personen of goederen direct of indirect wordt geregeld in andere wetgeving en beleidslijnen van de Unie, dienen zij verder ook buiten de werkingssfeer van deze verordening te worden gehouden. Deze vrijstelling omvat transportmiddelen waarvan de motor tijdens bedrijf op dezelfde locatie blijft, zoals liften, roltrappen en transportbanden.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Het is passend om tweedehandsproducten vrij te stellen van deze verordening, die alle producten omvat die in gebruik zijn genomen voordat ze voor een tweede of extra keer op de markt zijn gebracht.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Verbetering van de efficiëntie van energiegerelateerde producten via weloverwogen keuzes door de consumenten komt de algehele economie van de Unie ten goede, bevordert de innovatie en draagt bij tot de verwezenlijking van de EU-doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie voor 2020 en 2030. Bovendien besparen de consumenten hierdoor geld.

(7) Verbetering van de efficiëntie van energiegerelateerde producten via weloverwogen keuzes door de consumenten komt de algehele economie van de Unie ten goede, bevordert de innovatie en draagt bij tot de verwezenlijking van de EU-doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie voor 2020 en 2030, en tot het behalen van de doelstellingen van de Unie op het gebied van milieu en klimaatactie. Bovendien besparen de consumenten hierdoor geld door de energiekosten van de huishoudens te drukken.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Als klanten over nauwkeurige, relevante en vergelijkbare informatie over het specifieke energieverbruik van energiegerelateerde producten beschikken, kiezen zij eerder producten die tijdens het gebruik minder energie en andere essentiële hulpbronnen verbruiken. Een gestandaardiseerd verplicht etiket is een doeltreffend middel om vergelijkbare informatie over het energieverbruik van energiegerelateerde producten aan klanten te verstrekken. Het etiket moet worden aangevuld met een productinformatieblad. Het etiket moet gemakkelijk herkenbaar, eenvoudig en beknopt zijn. Hiertoe moet de bestaande kleurenschaal van het etiket (van donkergroen tot rood) worden gehandhaafd als basis om de klanten te informeren over de energie-efficiëntie van producten. Classificatie met de letters A tot en met G is voor klanten het meest doeltreffend gebleken. In situaties waarin producten door maatregelen betreffende ecologisch ontwerp overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG niet meer tot de klassen "F" of "G" behoren, worden die klassen niet op het etiket weergegeven. In uitzonderlijke gevallen kan dat worden uitgebreid tot de klassen "D" en "E"; deze situatie is evenwel onwaarschijnlijk, aangezien de schaal van het etiket wordt aangepast zodra het merendeel van de productmodellen onder de twee hoogste klassen valt.

Als klanten over nauwkeurige, relevante en vergelijkbare informatie over het specifieke energieverbruik van energiegerelateerde producten beschikken, kiezen zij eerder producten die tijdens het gebruik minder energie en andere essentiële hulpbronnen verbruiken. Een gestandaardiseerd verplicht etiket is een doeltreffend middel om vergelijkbare informatie over het energieverbruik van energiegerelateerde producten aan klanten te verstrekken. Het etiket moet worden aangevuld met een productinformatieblad. Het etiket moet gemakkelijk herkenbaar, eenvoudig en beknopt zijn. Hiertoe moet de bestaande kleurenschaal van het etiket (van donkergroen tot rood) worden gehandhaafd als basis om de klanten te informeren over de energie-efficiëntie van producten. Classificatie met de letters A tot en met G is voor klanten het meest doeltreffend gebleken. In situaties waarin producten door maatregelen betreffende ecologisch ontwerp overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG niet meer tot de klassen "D", "E", "F" of "G" behoren, worden die klassen niet op het etiket weergegeven.

Motivering

Wanneer klassen om redenen van juridische aard leeg zijn, moeten zij worden geschrapt ongeacht het percentage producten dat onder de twee hoogste klassen valt.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Fabrikanten reageren op het energie-etiket door steeds efficiëntere producten te vervaardigen. Deze technologische ontwikkeling leidt tot producten die voornamelijk onder de hoogste klassen van het energie-etiket vallen. Om ervoor te zorgen dat klanten producten op een deugdelijke manier kunnen vergelijken, kan verdere productdifferentiatie nodig zijn, dientengevolge moeten de etiketten van een aangepaste schaal worden voorzien. Teneinde te zware lasten voor de fabrikanten te voorkomen, zou het passend zijn de schaal ongeveer om de tien jaar aan te passen. Om te zorgen voor een optimale rechtspositie van leveranciers en handelaren moeten bij deze verordening gedetailleerde regelingen betreffende een nieuwe schaal worden vastgesteld. De hoogste klassen van een nieuw etiket met een aangepaste schaal dienen vooralsnog leeg te blijven om de technologische vooruitgang te bevorderen en ervoor te zorgen dat er steeds efficiëntere producten worden ontwikkeld en erkend. Bij een aanpassing van de schaal moeten alle energie-etiketten op korte termijn worden vervangen om verwarring bij de klanten te voorkomen.

(11) Fabrikanten reageren op het energie-etiket door steeds efficiëntere producten te vervaardigen. Deze technologische ontwikkeling leidt tot producten die voornamelijk onder de hoogste klassen van het energie-etiket vallen. Om ervoor te zorgen dat klanten producten op een deugdelijke manier kunnen vergelijken, kan verdere productdifferentiatie nodig zijn, dientengevolge moeten de etiketten van een aangepaste schaal worden voorzien. De frequentie van een dergelijke aanpassing is afhankelijk van een te groot aantal producten in de twee hoogste klassen, aangezien dit de keuze van de consument beperkt en de stimulansen voor de ontwikkeling van energie-efficiëntere producten verlaagt. Hierbij moet rekening worden gehouden met het voorkomen van te zware lasten voor de fabrikanten. Om te zorgen voor een optimale rechtspositie van leveranciers en handelaren moeten bij deze verordening gedetailleerde regelingen betreffende een nieuwe schaal worden vastgesteld. De hoogste klassen van een nieuw etiket met een aangepaste schaal dienen vooralsnog leeg te blijven om de technologische vooruitgang te bevorderen en ervoor te zorgen dat er steeds efficiëntere producten worden ontwikkeld en erkend. Bij een aanpassing van de schaal moeten alle energie-etiketten op korte termijn worden vervangen om verwarring bij de klanten te voorkomen.

Motivering

De belangrijkste reden voor de aanpassing van het energie-efficiëntie-etiket wordt gevormd wanneer er te veel producten in de hoogste energieklassen A en B zijn opgenomen, waardoor de keuze van de consument wordt beperkt en de stimulans om energie-efficiënte producten te kopen, wordt verlaagd. Aangezien de energie-efficiëntie van elke productgroep zich verschillend ontwikkelt, kan de voorgestelde periode van 10 jaar te snel of te langzaam zijn, afhankelijk van de productgroep. Teneinde de lasten voor de herziening van het etiket redelijk te houden en consumenten genoeg keuze te bieden, mogen de hoogste klassen A en B niet leeg zijn, maar moeten zij een beperkt aantal producten bevatten.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Er moet worden gezorgd voor een duidelijke en evenredige verdeling van de verplichtingen overeenkomstig de rol van alle marktdeelnemers in de toeleverings- en distributieketen. De marktdeelnemers moeten de regelgeving naleven die op hun rol in de toeleveringsketen van toepassing is en passende maatregelen treffen om te waarborgen dat zij uitsluitend producten op de markt aanbieden die in overeenstemming met deze verordening en de bijbehorende gedelegeerde handelingen zijn.

(13) Er moet worden gezorgd voor een duidelijke en evenredige verdeling van de verplichtingen overeenkomstig de rol van alle marktdeelnemers in de toeleverings- en distributieketen. De marktdeelnemers moeten de regelgeving naleven die op hun rol in de toeleveringsketen van toepassing is en passende maatregelen treffen om te waarborgen dat zij uitsluitend producten op de markt aanbieden die in overeenstemming met deze verordening en de bijbehorende gedelegeerde handelingen zijn. De toezichtautoriteiten moeten aan de hand van monsters nagaan of de energieproducten voldoen aan de in deze verordening beschreven normen.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Om de rechtszekerheid te waarborgen, moet duidelijk worden gemaakt dat de in Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad21 vastgestelde voorschriften inzake markttoezicht in de Unie en controle van producten die de markt van de Unie binnenkomen, op energiegerelateerde producten van toepassing zijn. Met het oog op het beginsel van het vrije verkeer van goederen is het essentieel dat de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten doeltreffend met elkaar samenwerken. Deze samenwerking betreffende energie-etikettering dient te worden versterkt door middel van ondersteuning door de Commissie.

(15) Om de rechtszekerheid te waarborgen, moet duidelijk worden gemaakt dat de in Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad21 vastgestelde voorschriften inzake markttoezicht in de Unie en controle van producten die de markt van de Unie binnenkomen, op energiegerelateerde producten van toepassing zijn. Met het oog op het beginsel van het vrije verkeer van goederen is het essentieel dat de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten doeltreffend met elkaar samenwerken via een voortdurende uitwisseling van informatie, in het bijzonder over de resultaten van de conformiteitsbeoordelingstests van de producten en over het in de handel brengen of uit de handel nemen van bepaalde producten. Deze samenwerking betreffende energie-etikettering dient te worden versterkt door middel van ondersteuning door de Commissie.

__________________

__________________

21 PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30.

21 PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Teneinde het toezicht op de naleving te vergemakkelijken en actuele marktgegevens ten behoeve van het regelgevingsproces voor herzieningen van productspecifieke etiketten en informatiebladen ter beschikking te stellen, moeten de leveranciers op elektronische wijze informatie over de naleving met betrekking tot hun producten verstrekken die in een door de Commissie opgezette databank wordt opgenomen. Deze informatie moet publiek toegankelijk zijn, zodat klanten erover kunnen beschikken en handelaren op alternatieve wijzen etiketten kunnen opvragen. De markttoezichtautoriteiten moeten toegang tot de informatie in de databank hebben.

(16)Zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de verplichtingen van de lidstaten inzake markttoezicht en teneinde het toezicht op de naleving te vergemakkelijken en actuele marktgegevens ten behoeve van het regelgevingsproces voor herzieningen van productspecifieke etiketten en informatiebladen ter beschikking te stellen, moeten de leveranciers op elektronische wijze of in papieren vorm de vereiste informatie over de naleving met betrekking tot hun producten verstrekken, die in een door de Commissie opgezette en onderhouden databank moet worden opgenomen. Deze informatie moet publiek toegankelijk zijn, waaronder middels het gebruik van apps en andere vormen van informatietechnologie, zodat klanten over de vereiste informatie kunnen beschikken en handelaren op alternatieve wijzen etiketten kunnen opvragen. De markttoezichtautoriteiten moeten toegang tot de informatie in de databank hebben.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Het energieverbruik en andere informatie over de producten waarop de productspecifieke vereisten van deze verordening van toepassing zijn, dienen te worden gemeten door middel van betrouwbare, accurate en reproduceerbare methoden, waarbij rekening wordt gehouden met algemeen erkende, geavanceerde meet- en berekeningsmethoden. Het is in het belang van de werking van de interne markt dat kan worden beschikt over op EU-niveau geharmoniseerde normen. Indien er geen gepubliceerde normen bestaan op het moment waarop productspecifieke vereisten worden toegepast, moet de Commissie ten behoeve van die productspecifieke vereisten voorlopige meet- en berekeningsmethoden in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendmaken. Zodra een dergelijke norm in het Publicatieblad van de Europese Unie is genoemd en die norm wordt nageleefd, geldt er een vermoeden van overeenstemming met de meetmethoden voor de productspecifieke vereisten die op basis van deze verordening zijn vastgesteld.

(19) Het energieverbruik en andere informatie over de producten waarop de productspecifieke vereisten van deze verordening van toepassing zijn, dienen te worden gemeten in overeenstemming met geharmoniseerde normen en door middel van betrouwbare, accurate en reproduceerbare methoden, waarbij rekening wordt gehouden met algemeen erkende, geavanceerde meet- en berekeningsmethoden. Deze methoden moeten, voor zover mogelijk, de werkelijke gebruiksomstandigheden weerspiegelen, zodat consumenten de door de etiketten overgebrachte informatie begrijpen en vertrouwen. De methoden moeten tevens duidelijk en solide zijn om bewuste en onbewuste omzeiling ervan te ontmoedigen. Het is in het belang van de werking van de interne markt dat kan worden beschikt over op EU-niveau geharmoniseerde normen. Indien er geen gepubliceerde normen bestaan op het moment waarop productspecifieke vereisten worden toegepast, moet de Commissie ten behoeve van die productspecifieke vereisten voorlopige meet- en berekeningsmethoden in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendmaken. Zodra een dergelijke norm in het Publicatieblad van de Europese Unie is genoemd en die norm wordt nageleefd, geldt er een vermoeden van overeenstemming met de meetmethoden voor de productspecifieke vereisten die op basis van deze verordening zijn vastgesteld.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis) De toezichthoudende autoriteiten moeten controleren of de producten voldoen aan de vereisten van deze verordening en, met name, aan de geharmoniseerde regels voor het berekenen en meten van de productnormen. Deze controles moeten plaatsvinden onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden. Ontwerpkenmerken die tot doel hebben de testresultaten te vervalsen, zijn uitdrukkelijk verboden.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) De Commissie dient een werkplan op te stellen voor de herziening van de etiketten van bepaalde producten, met inbegrip van een indicatieve lijst van overige energiegerelateerde producten waarvoor een energie-etiket kan worden ingevoerd. In het kader van het werkplan dienen de betrokken productgroepen als eerste op technisch, ecologisch en economisch vlak te worden geanalyseerd. Hierbij dient ook aanvullende informatie te worden geanalyseerd, met inbegrip van de mogelijkheid om consumenten van informatie over de prestatie van een energiegerelateerd product te voorzien, bijvoorbeeld het absolute energieverbruik, de duurzaamheid of de milieuprestatie, en de kosten van het verstrekken van die informatie, in samenhang met de doelstelling van het bevorderen van de kringloopeconomie. Met dergelijke aanvullende informatie dient het etiket voor de consumenten begrijpelijker en doeltreffender te worden, maar de consumenten mogen hiervan geen negatieve effecten ondervinden.

(20) De Commissie dient een werkplan op te stellen voor de herziening van de etiketten van bepaalde producten, met inbegrip van een indicatieve lijst van overige energiegerelateerde producten waarvoor een energie-etiket kan worden ingevoerd. In het kader van het werkplan dienen de betrokken productgroepen als eerste op technisch, ecologisch en economisch vlak te worden geanalyseerd. Hierbij dient ook aanvullende informatie te worden geanalyseerd, met inbegrip van de mogelijkheid om consumenten van informatie over de prestatie van een energiegerelateerd product te voorzien, bijvoorbeeld het energieverbruik, de duurzaamheid of de milieuprestatie, en de kosten van het verstrekken van die informatie, in samenhang met de doelstelling van het bevorderen van de kringloopeconomie. Met dergelijke aanvullende informatie dient het etiket voor de consumenten begrijpelijker en doeltreffender te worden, maar de consumenten mogen hiervan geen negatieve effecten ondervinden.

Motivering

Wat "absoluut energieverbruik" betekent, is onduidelijk en het zal niet ter zake doende discussies uitlokken over de levenscyclus van producten en ecologische voetafdrukken, waardoor de besluitvorming enorm omslachtig wordt gemaakt.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis) Het ecologisch ontwerp heeft betekenisvolle resultaten opgeleverd op het vlak van het verbeteren van de energie-efficiëntie en het energieverbruik van producten, en bijgevolg het verlagen van de energiekosten en het energieverbruik van huishoudens en het terugdringen van broeikasgasemissies. Het is dan ook noodzakelijk de lijst van producten die onder de wetgeving in kwestie vallen uit te breiden en alle efficiëntiekenmerken van de hulpbronnen zo snel mogelijk in de vereisten voor het ontwerp van de producten op te nemen door middel van een definitie van de horizontale vereisten, onder meer inzake duurzaamheid, herstelbaarheid, herbruikbaarheid en recycleerbaarheid.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Deze verordening biedt een kader voor de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen door energiegerelateerde producten tijdens het gebruik op de etikettering en in de standaardproductinformatie alsmede in aanvullende informatie over energiegerelateerde producten, waardoor klanten efficiëntere producten kunnen kiezen.

1. Deze verordening biedt een kader voor de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen door energiegerelateerde producten tijdens het gebruik op de etikettering en in de standaardproductinformatie alsmede in aanvullende milieu- en prestatie-informatie over energiegerelateerde producten, waardoor klanten efficiëntere en duurzame producten kunnen kiezen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Deze verordening is niet van toepassing op:

2. Deze verordening is van toepassing op energiegerelateerde producten die in de Unie in de handel worden gebracht of in gebruik worden genomen. Zij is niet van toepassing op:

Motivering

Het toepassingsgebied dient positief te worden gedefinieerd.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 11

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) "energiegerelateerd product": een in de Unie in de handel gebracht en in gebruik genomen goed, systeem of dienst dat tijdens het gebruik een effect heeft op het energieverbruik, met inbegrip van onderdelen die bedoeld zijn om te worden ingebouwd in energiegerelateerde producten die in de handel worden gebracht en in gebruik worden genomen;

(11) "energiegerelateerd product": een in de Unie in de handel gebracht of in gebruik genomen goed, systeem of dienst dat tijdens het gebruik een effect heeft op het energieverbruik, met inbegrip van onderdelen die bedoeld zijn om te worden ingebouwd in energiegerelateerde producten die in de handel worden gebracht of in gebruik worden genomen in de Unie als losse onderdelen waarvan de milieuprestaties onafhankelijk kunnen worden beoordeeld;

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) "energieverbruik": de hoeveelheid energie die een product verbruikt om zijn functie te vervullen, gemeten op een cyclische, jaar- of levensduurbasis, op een technologisch neutrale wijze, vergelijkbaar binnen een productcategorie;

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 ter) "productgroep": het geheel van energiegerelateerde producten met een zelfde werking en, in het geval van multifunctionele energiegerelateerde producten, met hetzelfde hoofdelement in de werking of hetzelfde geheel van hoofdelementen in de werking;

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) "etiket": een grafisch diagram inclusief een classificatie met de letters A tot en met G in zeven verschillende kleuren, variërend van donkergroen tot rood, waarmee het energieverbruik wordt weergegeven;

(13) "etiket": een grafisch diagram, in gedrukte of elektronische vorm, met een classificatie om het energieverbruik van het product weer te geven, zodat producten kunnen worden vergeleken;

Motivering

Het is duidelijker indien de definitie geen specifiekere onderverdeling bevat. Een algemene definitie die niet botst met andere artikelen van het voorstel is beter. De elementen die de specifiekere onderverdeling vertegenwoordigen, horen thuis in artikel 12. Leveranciers moeten de flexibiliteit krijgen om etiketten en informatiebladen beschikbaar te stellen in de door hen gekozen vorm. Elektronische en onlinemiddelen komen steeds vaker voor. Een toekomstbestendige kadertekst moet de mogelijkheid voor een elektronische vorm omvatten. Fabrikanten gebruiken vele verschillende marketingroutes om producten in de handel te brengen en de verschillende manieren om het etiket te verstrekken, moeten hiermee overeenstemmen.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) "productinformatieblad": een standaardtabel met informatie betreffende een product;

(17) "productinformatieblad": een standaardtabel, in gedrukte of elektronische vorm, met informatie betreffende een product;

Motivering

Leveranciers moeten de flexibiliteit krijgen om etiketten en informatiebladen beschikbaar te stellen in de door hen gekozen vorm. Elektronische en onlinemiddelen komen steeds vaker voor. Een toekomstbestendige kadertekst moet de mogelijkheid voor een elektronische vorm omvatten. Fabrikanten gebruiken vele verschillende marketingroutes om producten in de handel te brengen en de verschillende manieren om het etiket te verstrekken, moeten hiermee overeenstemmen.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 18

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) "aanpassing van de schaal": een periodieke procedure om de vereisten voor het voldoen aan de energieklasse op het etiket voor een bepaald product aan te scherpen, waardoor bepaalde energieklassen van bestaande etiketten kunnen worden geschrapt;

(18) "aanpassing van de schaal": een procedure waarin de correlatie tussen energie-efficiëntie en de klasse van een etiketteringsregeling wordt gewijzigd om de vereisten voor het voldoen aan de energieklasse van het etiket voor een bepaald product aan te scherpen;

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 20

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) "aanvullende informatie": informatie over de functionele en milieuprestatie van een energiegerelateerd product, zoals het absolute energieverbruik of de duurzaamheid ervan, die is gebaseerd op door de markttoezichtautoriteiten meetbare gegevens, eenduidig is en wat betreft de klanten geen significant negatief effect op de begrijpelijkheid en doeltreffendheid van het etiket in zijn geheel heeft.

(20) "aanvullende informatie": informatie over de functionele en milieuprestatie en de prestatie inzake efficiënt gebruik van de hulpbronnen van een energiegerelateerd product, zoals het absolute energieverbruik, de duurzaamheid, de verwachte levensduur, de herstelbaarheid of het percentage gerecycleerd materiaal, die zijn gebaseerd op door de markttoezichtautoriteiten meetbare gegevens, eenduidig zijn en wat betreft de klanten geen significant negatief effect op de begrijpelijkheid en doeltreffendheid van het etiket in zijn geheel hebben.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 20 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis) "energie-efficiëntie": de verhouding tussen de verkregen prestatie, dienst, goederen of energie, en de energie-input.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) zij waarborgen dat in de handel gebrachte producten overeenkomstig deze verordening en de desbetreffende gedelegeerde handelingen kosteloos worden voorzien van accurate etiketten en productinformatiebladen;

(a) zij waarborgen dat in de handel gebrachte producten overeenkomstig deze verordening en de desbetreffende gedelegeerde handelingen kosteloos worden voorzien van accurate etiketten, die in gedrukte en elektronische vorm ter beschikking worden gesteld, en productinformatiebladen;

Motivering

In artikel 3, lid 1, moet worden verduidelijkt hoe het etiket en het informatieblad moeten worden verstrekt. Het etiket moet nu nog met het product worden verstrekt, maar in de toekomst zou middels gedelegeerde handelingen ook voor een elektronische oplossing gekozen kunnen worden, op voorwaarde dat alle betrokken partijen daarmee akkoord gaan. Hiermee wordt verzekerd dat het kader toekomstbestendig is. In de huidige wetgeving voor productinformatiebladen bestaat er rechtsonzekerheid over de manier waarop ze moeten worden verstrekt. In tegenstelling tot de etiketten, zijn de bladen waarschijnlijk niet taalneutraal, waardoor we voorstellen dat ze aan de eindconsument beschikbaar moeten worden gesteld via catalogussen, websites of andere toereikende middelen. In het geval van sommige productgroepen zijn etiketten in de doos misleidend voor de consument, aangezien de energieklasse van het product verandert naargelang het met onderdelen wordt gecombineerd (bijv. air conditioners en warmtepompen) en producenten niet weten welke combinaties detailhandelaren laten zien of klanten kopen via installateurs. In het geval van deze productgroepen moet het leveranciers zijn toegestaan etiketten op een andere manier dan in de doos te verstrekken, teneinde te waarborgen dat verkopers en, in het verlengde daarvan, klanten tijdig kennis kunnen nemen van juiste informatie.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) bij productgroepen waarvan het product bestaat uit meerdere onderdelen en de energie-efficiëntieklasse van het product afhankelijk is van de combinatie van de onderdelen, stellen zij de juiste etiketten kosteloos ter beschikking aan de handelaren op de plek van uitstalling, onverminderd de keuze van de leverancier voor de levering van de etiketten;

Motivering

In artikel 3, lid 1, moet worden verduidelijkt hoe het etiket en het informatieblad moeten worden verstrekt. Het etiket moet nu nog met het product worden verstrekt, maar in de toekomst zou middels gedelegeerde handelingen ook voor een elektronische oplossing gekozen kunnen worden, op voorwaarde dat alle betrokken partijen daarmee akkoord gaan. Hiermee wordt verzekerd dat het kader toekomstbestendig is. In de huidige wetgeving voor productinformatiebladen bestaat er rechtsonzekerheid over de manier waarop ze moeten worden verstrekt. In tegenstelling tot de etiketten, zijn de bladen waarschijnlijk niet taalneutraal, waardoor we voorstellen dat ze aan de eindconsument beschikbaar moeten worden gesteld via catalogussen, websites of andere toereikende middelen. In het geval van sommige productgroepen zijn etiketten in de doos misleidend voor de consument, aangezien de energieklasse van het product verandert naargelang het met onderdelen wordt gecombineerd (bijv. air conditioners en warmtepompen) en producenten niet weten welke combinaties detailhandelaren laten zien of klanten kopen via installateurs. In het geval van deze productgroepen moet het leveranciers zijn toegestaan etiketten op een andere manier dan in de doos te verstrekken, teneinde te waarborgen dat verkopers en, in het verlengde daarvan, klanten tijdig kennis kunnen nemen van juiste informatie.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) zij verstrekken etiketten onverwijld en kosteloos aan handelaren;

(b) zij verstrekken etiketten onverwijld en kosteloos aan handelaren, in overeenstemming met de toepasselijke gedelegeerde handelingen waarin de vorm van het etiket (gedrukt of elektronisch) kan worden vastgesteld en met inachtneming van de behoeften van de handelaren;

Motivering

In artikel 3, lid 1, moet worden verduidelijkt hoe het etiket en het informatieblad moeten worden verstrekt. Het etiket kan momenteel in gedrukte vorm worden gevraagd, maar in de toekomst kan het praktischer zijn om elektronische middelen te gebruiken om beter in te spelen op de behoeften van de handelaren in vergelijking met het per post versturen van gedrukte etiketten. In gedelegeerde handelingen kan een elektronische oplossing worden gedefinieerd, mits de handelaren daarmee instemmen. Hiermee wordt verzekerd dat het kader toekomstbestendig is.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) zij stellen het productinformatieblad (gedrukt of elektronisch) kosteloos ter beschikking aan de handelaar, onverminderd de keuze van de leverancier voor een vorm van het productinformatieblad, in overeenstemming met de toepasselijke gedelegeerde handelingen;

Motivering

In artikel 3, lid 1, onder b bis), wordt verduidelijkt hoe het informatieblad moeten worden geleverd. In de huidige wetgeving voor productinformatiebladen bestaat er rechtsonzekerheid over de manier waarop ze moeten worden verstrekt. In tegenstelling tot de etiketten, zijn de bladen waarschijnlijk niet taalneutraal, waardoor we voorstellen dat ze aan de eindconsument beschikbaar moeten worden gesteld via catalogussen, websites of andere toereikende middelen.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) zij brengen geen producten in de handel die op een zodanige wijze ontworpen zijn dat alle prestaties van het product in testmodus automatisch worden gewijzigd met het oog op het behalen van een gunstiger niveau voor de parameters die in de uitvoeringshandeling nader worden omschreven of opgenomen zijn in de documentatie bij het product;

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c ter) zij voeren geen veranderingen in door middel van software-updates, handmatig, vanaf een afstand, door automatische of vereiste updates, die het wijzigen van prestaties tot gevolg hebben, hetgeen tijdens de levensduur van een product leidt tot een verhoging van het energieverbruik in de gebruikfases of in de stand-bymodi, nadat het product in gebruik is genomen;

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) voordat zij een model van een product in de handel brengen, voeren zij de in bijlage I genoemde informatie in in de overeenkomstig artikel 8 opgezette productendatabank.

(d) voordat zij eenheden van een model van een product in de handel brengen, voeren zij de in bijlage I genoemde informatie direct in in de overeenkomstig artikel 8 opgezette productendatabank, of zenden zij deze informatie in een elektronisch of papieren standaardformulier naar de Commissie.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) zij brengen het door de leverancier verstrekte of op andere wijze verkregen etiket voor een product waarop de gedelegeerde handeling van toepassing is, goed zichtbaar aan;

(a) zij brengen het door de leverancier verstrekte of op andere wijze verkregen etiket voor een product waarop de gedelegeerde handeling van toepassing is, goed zichtbaar aan op het apparaat of in de onmiddellijke nabijheid ervan;

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) indien zij niet over een etiket of een etiket met aangepaste schaal beschikken:

(b) indien zij niet over een etiket of een etiket met aangepaste schaal beschikken, onverminderd de verplichting voor de leveranciers om het hen onmiddellijk en kosteloos te verstrekken:

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter b – punt ii

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii) drukken zij het etiket af via de overeenkomstig artikel 8 opgezette productendatabank, voor zover deze functie voor het desbetreffende product beschikbaar is; of

(ii) drukken zij dat etiket af of downloaden zij het voor digitale weergave uit de overeenkomstig artikel 8 opgezette productendatabank, voor zover deze functie voor het desbetreffende product beschikbaar is; of

Motivering

De elektronische weergave van etiketten in winkels betekent een vereenvoudiging en is een van de belangrijkste elementen van deze wetgevende maatregel.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(iii) drukken zij het etiket of een etiket met aangepaste schaal af via de website van de leverancier, voor zover deze functie voor het desbetreffende product beschikbaar is.

(iii) drukken zij dat etiket af of downloaden zij het voor elektronische weergave in een formaat dat hergebruik van het elektronische etiket mogelijk maakt, via de website van de leverancier, voor zover deze functie voor het desbetreffende product beschikbaar is.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat leveranciers en handelaren voldoen aan de verplichtingen en vereisten van deze verordening en de desbetreffende gedelegeerde handelingen.

2. De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat leveranciers en handelaren voldoen aan de verplichtingen en vereisten van deze verordening en de desbetreffende gedelegeerde handelingen. De markttoezichtautoriteiten van de lidstaten waarborgen, bijvoorbeeld met behulp van steekproeven, dat producten die op de markt worden verkocht voldoen aan de vereisten voor de aangegeven energieklasse.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer lidstaten stimulansen verstrekken voor een energiegerelateerd product dat onder deze verordening valt en in een gedelegeerde handeling is gespecificeerd, nemen zij de hoogste energie-efficiëntieklasse die in de toepasselijke gedelegeerde handeling is vastgelegd als doelstelling.

3. Wanneer lidstaten stimulansen verstrekken voor een energiegerelateerd product dat onder deze verordening valt en in een gedelegeerde handeling is gespecificeerd, nemen zij de hoogste energie-efficiëntieklassen, waarin producten beschikbaar zijn, die in de toepasselijke gedelegeerde handeling zijn vastgelegd, als doelstelling.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De lidstaten stellen de sancties en handhavingsmechanismen vast die worden toegepast wanneer de bepalingen van deze verordening en de bijbehorende gedelegeerde handelingen niet worden nageleefd, en zij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze sancties en mechanismen worden uitgevoerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op de datum van toepassing van deze verordening in kennis van de desbetreffende bepalingen en stellen haar onverwijld in kennis van eventuele latere wijzigingen ervan.

5. De lidstaten stellen de sancties en handhavingsmechanismen vast die worden toegepast wanneer de bepalingen van deze verordening en de bijbehorende gedelegeerde handelingen niet worden nageleefd, en zij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze sancties en mechanismen worden uitgevoerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn, en compenseren voor het economische voordeel van niet-naleving. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op de datum van toepassing van deze verordening in kennis van de desbetreffende bepalingen en stellen haar onverwijld in kennis van eventuele latere wijzigingen ervan.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De Commissie mag de energieprestatie van producten onafhankelijk testen en de naleving controleren. De Commissie kan daarvoor een derde partij aanspreken.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Monsters van energiegerelateerde producten die voorzien zijn van een energie-etiket moeten worden onderworpen aan tests, die voor elke productgroep op gezette tijden worden uitgevoerd door de nationale toezichtautoriteiten op basis van geharmoniseerde normen, om te evalueren of ze voldoen aan de vereisten die door deze verordening en door de bijbehorende gedelegeerde handelingen worden voorzien. Bovendien moeten de nationale markttoezichtautoriteiten aan de hand van monsters nagaan of alle in deze verordening genoemde energieproducten geregistreerd zijn in de databank die overeenkomstig artikel 8 is aangelegd.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter. De Commissie stelt overeenkomstig artikel 13 gedelegeerde handelingen vast die regels vastleggen gericht op de harmonisatie op Unieniveau van de uitvoering van de tests door de nationale toezichtautoriteiten, door termijnen en modaliteiten voor de uitvoering van de tests te bepalen. De tests moeten de werkelijke gebruiksomstandigheden van de producten weerspiegelen.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quater. Het is uitdrukkelijk verboden producten te ontwerpen bedoeld om de resultaten van de tests te wijzigen en dus fraude te plegen ten aanzien van de markttoezichtautoriteiten.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer de markttoezichtautoriteiten van mening zijn dat de non-conformiteit niet tot hun nationale grondgebied beperkt is, brengen zij de Commissie en de andere lidstaten op de hoogte van de resultaten van de beoordeling en van de maatregelen die zij van de leverancier hebben verlangd.

3. Wanneer de markttoezichtautoriteiten van mening zijn dat er sprake is van een non-conformiteit, brengen zij de Commissie en de andere lidstaten op de hoogte van de resultaten van de beoordeling en van de maatregelen die zij van de leverancier hebben verlangd, en uploaden zij de informatie in de databank van producten.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10. Indien na voltooiing van de procedure in de leden 4 en 5 bezwaren tegen een maatregel van een lidstaat worden ingebracht of de Commissie van mening is dat de nationale maatregel in strijd is met de wetgeving van de Unie, treedt de Commissie onverwijld in overleg met de lidstaten en de leverancier en voert zij een evaluatie van de nationale maatregel uit. Aan de hand van die evaluatie besluit de Commissie of de nationale maatregel al dan niet gerechtvaardigd is.

10. Indien na voltooiing van de procedure in de leden 4 en 5 bezwaren tegen een maatregel van een lidstaat worden ingebracht of de Commissie van mening is dat de nationale maatregel in strijd is met de wetgeving van de Unie, voert de Commissie onverwijld een evaluatie van de nationale maatregel uit. Aan de hand van de resultaten van die beoordeling besluit de Commissie of de nationale maatregel al dan niet gerechtvaardigd is, en kan zij over een passende alternatieve maatregel beslissen.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie kan door middel van overeenkomstig de artikelen 12 en 13 vastgestelde gedelegeerde handelingen etiketten invoeren of de schaal van bestaande etiketten aanpassen.

1. De Commissie kan door middel van overeenkomstig de artikelen 12 en 13 vastgestelde gedelegeerde handelingen etiketten invoeren of de schaal van bestaande etiketten aanpassen.

 

De etiketten moeten zo zijn ontworpen dat zowel de absolute productprestatie (energieverbruik) als de relatieve prestatie (energie-efficiëntie rekening houdend met relevante aspecten van het productmodel zoals grootte, volume en/of voorzieningen) is weerspiegeld in de berekening om de energieklasse te bepalen. In aanvulling op de energieklasse wordt het energieverbruik getoond per cyclus, per jaar, gedurende de levensduur of voor een periode die het meest relevant is voor de productcategorie.

 

De aanvullende informatie op het etiket of het productinformatieblad kan betrekking hebben op de onderstaande niet-energiegerelateerde elementen:

 

- geluid,

 

- aan de eindgebruiker geboden gratis garantieperiode en duurzaamheid,

 

- beschikbaarheid van reserveonderdelen en informatie over reparatie,

 

- chemische inhoud (zoals verplicht in artikel 33 van de REACH-verordening),

 

- "slimme" aspecten van het product.

 

Het etiket bevat tevens een QR-code of een ander digitaal patroon waarmee het beste gebruik kan worden gemaakt van op internet gebaseerde technologieën.

 

Het etiket is technologieneutraal, zodat alle apparaten die soortgelijke taken vervullen kunnen worden vergeleken, onafhankelijk van de energiedrager of de gebruikte technologie. Er mag slechts één etiket zijn voor functioneel gelijkwaardige producten, en er mogen geen vrijstellingen van etiketteringsplicht zijn. Bij de vergelijking van verschillende energiedragers ten behoeve van het energie-etiket moet worden verwezen naar de primaire energie, op basis van het Uniegemiddelde van efficiëntie van energie-omzetting (primaire energiefactor), om de prestaties en de energieklasse van de producten te beoordelen.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer een etiket wordt ingevoerd of de schaal ervan wordt aangepast, waarborgt de Commissie dat de vereisten zodanig worden vastgelegd dat naar verwachting geen enkel product onder de energieklassen A of B valt op het moment dat het etiket wordt ingevoerd, zodat het merendeel van de modellen naar schatting ten minste tien jaar daarna onder die klassen valt.

3. Wanneer een etiket wordt ingevoerd of de schaal ervan wordt aangepast, waarborgt de Commissie dat de vereisten zodanig worden vastgelegd dat naar verwachting geen enkel product onder de energieklasse A valt op het moment dat het etiket wordt ingevoerd. In uitzonderlijke gevallen, wanneer wordt verwacht dat de technologie zich sneller zal ontwikkelen, moeten voorschriften worden vastgesteld zodat naar verwachting geen enkel product onder de energieklassen A of B zal vallen op het moment waarop het etiket wordt ingevoerd of de schaal ervan wordt aangepast.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De schaal van etiketten wordt op gezette tijden aangepast.

4. De Commissie verricht een toetsing met het oog op een aanpassing van de schaal indien zij van oordeel is dat:

 

(a) 25 % van de op de Uniemarkt verkochte producten onder energieklasse A valt; of

 

(b) 45 % van de op de Uniemarkt verkochte producten onder de energieklassen A of B valt.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5 - letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) vervangen de handelaren de bestaande etiketten op uitgestalde producten, inclusief op internet, uiterlijk een week na de voor dat doeleinde in de desbetreffende gedelegeerde handeling vastgelegde datum door de etiketten met aangepaste schaal. De handelaren geven de etiketten met aangepaste schaal voorafgaand aan die datum niet weer.

(b) vervangen de handelaren de bestaande etiketten op uitgestalde producten, inclusief op internet, uiterlijk een maand na de voor dat doeleinde in de desbetreffende gedelegeerde handeling vastgelegde datum door de etiketten met aangepaste schaal. De handelaren geven de etiketten met aangepaste schaal voorafgaand aan die datum niet weer.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) de graphics die op het etiket met de aangepaste schaal worden gebruikt, zijn visueel verschillend van die op het oude etiket, en de Commissie ziet erop toe dat de lidstaten een voorlichtingscampagne houden zoals bedoeld in artikel 4, lid4.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Etiketten die voorafgaand aan de datum van toepassing van deze verordening worden ingevoerd op grond van overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 2010/30/EU vastgestelde gedelegeerde handelingen, worden beschouwd als etiketten in het kader van deze verordening. De Commissie evalueert die etiketten uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening met het oog op de aanpassing van de schaal ervan.

6. Van etiketten die voorafgaand aan de datum van toepassing van deze verordening worden ingevoerd op grond van overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 2010/30/EU vastgestelde gedelegeerde handelingen wordt de schaal aangepast aan A tot G, hetgeen uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van de desbetreffende gedelegeerde handeling of op ... [de datum van toepassing van deze verordening] van kracht wordt, afhankelijk van welke datum het eerst is, teneinde het naast elkaar voorkomen van etiketten met een verschillende schaal, hetgeen tot verwarring bij de consument leidt, te vermijden.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid -1 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De leveranciers voeren de vereiste informatie direct in de productendatabank in of zenden deze informatie in een elektronisch standaardformulier naar de Commissie. De leveranciers controleren de productinformatie in de databank.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie zet een productendatabank op waarin de in bijlage I genoemde informatie wordt opgenomen, en houdt deze bij. De onder punt 1 van bijlage I genoemde informatie wordt openbaar gemaakt.

De Commissie zet een productendatabank op waarin de in bijlage I genoemde informatie wordt opgenomen, en houdt deze bij. De onder punt 1 van bijlage I genoemde informatie wordt openbaar gemaakt. De in punt 2 van bijlage I opgesomde informatie is uitsluitend toegankelijk voor de Commissie en voor de nationale markttoezichtautoriteiten, die de bescherming van de vertrouwelijkheid ervan waarborgen.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer dergelijke geharmoniseerde normen bij de conformiteitsbeoordeling van een product worden toegepast, wordt het product geacht te voldoen aan de desbetreffende vereisten betreffende meting en berekening van de gedelegeerde handeling.

Wanneer dergelijke geharmoniseerde normen bij de conformiteitsbeoordeling van een product worden toegepast, wordt het product geacht te voldoen aan de desbetreffende vereisten betreffende meting en berekening van de gedelegeerde handeling. De naleving wordt gecontroleerd door een bevoegde markttoezichtautoriteit.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Commissie waarborgt dat de bedoelde geharmoniseerde normen een afspiegeling vormen van het volledige bereik aan modi, functies en variabelen die van invloed zijn op de prestaties van het product.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien passend onderzoekt de Commissie voorafgaand aan de vaststelling van gedelegeerde handelingen of de consumenten het ontwerp en de inhoud van de etiketten van specifieke productgroepen goed begrijpen.

Voorafgaand aan de vaststelling van gedelegeerde handelingen of de consumenten onderzoekt de Commissie het ontwerp en de inhoud van de etiketten van specifieke productgroepen goed begrijpen.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) de meet- en berekeningsmethoden die daadwerkelijke gebruiksomstandigheden nabootsen, met het oog op een nauwkeurige vaststelling van de daadwerkelijke energie-efficiëntie van een product, ten dele door het meten van de energie-input onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden en door, in voorkomend geval, het vaststellen van de tijd die nodig is voor een product om een bepaalde prestatie of dienst te leveren;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) de inhoud en, indien passend, het formaat en andere details met betrekking tot de technische documentatie en het productinformatieblad;

(g) de inhoud en, indien passend, het formaat en andere details met betrekking tot de technische documentatie en het productinformatieblad, waaronder de methodologieën en formules die worden gebruikt voor het vaststellen van de op het etiket en het productinformatieblad te verstrekken informatie, indien relevant vormen deze een afspiegeling van de geografische variaties en de mogelijke noodzaak van certificering van de opgegeven prestaties door een derde;

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(k) de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures alsmede de meet- en berekeningsmethoden die moeten worden gebruikt om de gegevens betreffende het etiket en het informatieblad te bepalen;

(k) de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures alsmede de meet- en berekeningsmethoden die moeten worden gebruikt om de gegevens betreffende het etiket en het informatieblad te bepalen in werkelijke gebruiksomstandigheden van het product;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 – alinea 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(l) of voor grotere toestellen een hoger niveau van energie-efficiëntie is vereist om een bepaalde energieklasse te bereiken;

(l) de modaliteiten voor het verplichtstellen voor grotere toestellen van een hoger niveau van energie-efficiëntie om een bepaalde energieklasse te bereiken;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk acht jaar na de inwerkingtreding evalueert de Commissie de toepassing van deze verordening en brengt zij daarover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad. In dat verslag wordt beoordeeld in welke mate deze verordening klanten op doeltreffende wijze de mogelijkheid heeft gegeven efficiëntere producten te kiezen, waarbij rekening wordt gehouden met de effecten ervan op het bedrijfsleven.

Uiterlijk [acht jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] evalueert de Commissie de toepassing van deze verordening en dient zij daarover een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad. In dat verslag wordt beoordeeld in welke mate deze verordening klanten op doeltreffende wijze de mogelijkheid heeft gegeven efficiëntere producten te kiezen, waarbij rekening wordt gehouden met de effecten ervan op het bedrijfsleven en hoe deze verordening heeft bijgedragen aan het bereiken van de streefdoelstellingen voor het terugbrengen van de emissie van broeikasgassen.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis) informatie over de duurzaamheid van het product, de herstelbaarheid of recycleerbaarheid, en of onderdelen voor hersteldoeleinden op de markt verkrijgbaar zijn;

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e ter) aanvullende informatie.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Energie-efficiëntie-etikettering

Document- en procedurenummers

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Advies van

       Datum bekendmaking

ENVI

7.9.2015

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Aldo Patriciello

25.9.2015

Behandeling in de commissie

17.2.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

26.4.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

63

0

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 187, lid 2)

Marie-Christine Boutonnet


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Energie-efficiëntie-etikettering

Document- en procedurenummers

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Datum indiening bij EP

15.7.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

7.9.2015

ECON

7.9.2015

ENVI

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

 

JURI

7.9.2015

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

3.9.2015

ECON

10.9.2015

IMCO

22.9.2015

JURI

15.9.2015

Rapporteurs

       Datum benoeming

Dario Tamburrano

20.10.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

1.12.2015

23.2.2016

7.4.2016

 

Datum goedkeuring

14.6.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

63

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Rosa D’Amato, Cornelia Ernst, João Ferreira, Françoise Grossetête, Carlos Iturgaiz, Benedek Jávor, Svetoslav Hristov Malinov, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Daniela Aiuto, Reimer Böge, Lara Comi, Jakop Dalunde, Eleonora Evi, Jens Gieseke, Arne Lietz, Axel Voss

Datum indiening

21.6.2016

Juridische mededeling - Privacybeleid