RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE

21.6.2016 - (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)) - ***I

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Dario Tamburrano


PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0341),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0189/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 ianuarie 2016[1],

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0213/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Uniunea Europeană este hotărâtă să construiască o Uniune a energiei robustă și cu o politică în materie de schimbări climatice orientată spre viitor. Eficiența energetică este un element crucial al Cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030 al Uniunii Europene și este esențială pentru moderarea cererii de energie.

(1)  Uniunea Europeană este hotărâtă să construiască o Uniune a energiei robustă și cu o politică în materie de energie și de schimbări climatice orientată spre viitor. Eficiența energetică este un element crucial al Cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030 al Uniunii Europene și este esențială pentru moderarea cererii de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică le permite consumatorilor să face alegeri informate în ceea ce privește consumul de energie al produselor și, astfel, promovează inovarea.

(2)  Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică le permite consumatorilor să facă alegeri informate în ceea ce privește produsele cu impact energetic eficiente și durabile și, astfel, aduce o contribuție semnificativă la economiile de energie și la reducerea facturilor la energie, promovând totodată inovarea și realizarea de investiții menite să sprijine fabricarea de produse tot mai eficiente energetic.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Este necesară înlocuirea Directivei 2010/30/UE printr-un regulament care păstrează același domeniu de aplicare, dar care modifică și îmbunătățește unele dispoziții, pentru a le clarifica și a le actualiza conținutul. Regulamentul este instrumentul juridic adecvat, întrucât impune reguli clare și detaliate, care nu permit transpuneri divergente de către diferitele state membre, și asigură astfel un grad înalt de armonizare la nivelul întregii Uniuni. Un cadru legislativ armonizat la nivelul Uniunii mai curând decât la cel al statelor membre reduce costurile pentru producători și asigură astfel condiții de concurență echitabile. Armonizarea la nivelul Uniunii asigură, de asemenea, libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței interne.

(4)  Este necesară înlocuirea Directivei 2010/30/UE printr-un regulament care păstrează același domeniu de aplicare, dar care modifică și îmbunătățește unele dispoziții, pentru a le clarifica și a le actualiza conținutul, luând în considerare progresul tehnologic rapid înregistrat în ultimii ani cu privire la eficiența energetică a produselor. Regulamentul este instrumentul juridic adecvat, întrucât impune reguli clare și detaliate, care nu permit transpuneri divergente de către diferitele state membre, și asigură astfel un grad înalt de armonizare la nivelul întregii Uniuni. Un cadru legislativ armonizat la nivelul Uniunii mai curând decât la cel al statelor membre reduce costurile pentru producători în cadrul întregului lanț valoric și asigură astfel condiții de concurență echitabile. Armonizarea la nivelul Uniunii asigură, de asemenea, libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței interne.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Este necesară excluderea produselor de ocazie din regulament, și anume a tuturor produselor care au mai fost puse în funcțiune înainte de a fi puse la dispoziție pe piață pentru a doua oară sau de mai multe ori, succesiv.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Deoarece consumul de energie al mijloacelor de transport de persoane sau mărfuri este reglementat direct sau indirect de alte acte legislative și politici ale Uniunii, este necesar să se continue excluderea acestora din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Printre mijloacele de transport care fac obiectul acestei excluderi se numără cele al căror motor este staționar în timpul funcționării, cum ar fi ascensoarele, scările rulante și benzile transportoare.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Îmbunătățirea eficienței produselor cu impact energetic prin alegeri informate ale consumatorilor este benefică pentru economia Uniunii în ansamblu, stimulează inovarea și va contribui la atingerea obiectivelor de eficiență energetică ale Uniunii prevăzute pentru 2020 și 2030. De asemenea, le va permite consumatorilor să facă economii.

(7)  Îmbunătățirea eficienței produselor cu impact energetic prin alegeri informate ale consumatorilor și printr-un grad mai ridicat de conștientizare la nivel societal este benefică pentru economia Uniunii în ansamblu și contribuie la reducerea cererii de energie și a facturilor la energie. Îmbunătățirea eficienței acestor produse contribuie, de asemenea, la securitatea energetică, stimulează cercetarea, inovarea și investițiile în eficiența energetică și le oferă un avantaj competitiv industriilor care dezvoltă și fabrică produsele cele mai eficiente din punct de vedere energetic. Eforturile depuse pentru realizarea acestui obiectiv vor contribui, de asemenea, la atingerea obiectivelor de eficiență energetică ale Uniunii prevăzute pentru 2020 și 2030, precum și la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de mediu și de schimbări climatice.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Concluziile Consiliului European din 23 și 24 octombrie 2014 au stabilit o țintă indicativă, la nivelul Uniunii, de îmbunătățire cu cel puțin 27 % a eficienței energetice până în 2030 în raport cu previziunile privind consumul de energie în viitor. Acest obiectiv va fi revizuit până în 2020, având în vedere un prag de 30 % la nivelul Uniunii. În cadrul concluziilor, s-a stabilit și un obiectiv obligatoriu la nivelul UE de reducere internă cu cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu 1990, inclusiv o reducere cu 30 % a emisiilor în sectoarele neincluse în ETS.

eliminat

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Furnizarea de informații exacte, relevante și comparabile cu privire la consumul specific de energie al produselor cu impact energetic facilitează alegerile consumatorilor în favoarea produselor care consumă mai puțină energie sau alte resurse esenția în faza de utilizare. O etichetă standardizată obligatorie este un mijloc eficace de a le furniza potențialilor consumatori informații comparabile cu privire la consumul specific de energie al produselor cu impact energetic. Ea ar trebui însoțită de o fișă cu informații despre produs. Eticheta ar trebui să fie ușor de recunoscut, simplă și concisă. În acest scop, scala actuală de la verde închis la roșu a etichetei ar trebui păstrată ca bază pentru a informa clienții în legătură cu eficiența energetică a produselor. O clasificare care utilizează litere de la A la G s-a dovedit cea mai eficace pentru clienți. În situațiile în care, din cauza măsurilor luate în temeiul Directivei 2009/125/CE, produsele nu mai pot intra în clasele F sau G, clasele respective nu ar trebui să mai apară pe etichete. În afara cazurilor excepționale, această măsură ar trebui extinsă și la clasele D și E, deși această situație este puțin probabilă având în vedere reclasificarea etichetei atunci când majoritatea produselor vor intra în primele două clase.

(9)  Furnizarea de informații exacte, relevante, verificabile și comparabile cu privire la consumul specific de energie al produselor cu impact energetic facilitează alegerile consumatorilor în favoarea produselor care consumă mai puțină energie sau alte resurse esențiale în faza de utilizare pentru a obține o anumită performanță și care generează, prin urmare, costuri reduse de-a lungul ciclului de viață. O etichetă standardizată obligatorie este un mijloc eficace de a le furniza potențialilor consumatori informații comparabile cu privire la eficiența energetică și consumul absolut de energie ale produselor cu impact energetic. Ea ar trebui însoțită de o fișă cu informații despre produs, numită „fișa produsului” în actele delegate adoptate în temeiul Directivei 2010/30/UE, care poate fi pusă la dispoziție electronic. Eticheta ar trebui să fie concisă, bazată pe măsurători corespunzătoare și pe o metodologie de calcul adecvată, ușor de recunoscut și de înțeles. În acest scop, gama de culori predefinite a etichetei, de la verde închis la roșu, ar trebui păstrată ca bază pentru a informa clienții în legătură cu eficiența energetică a produselor. Clasificarea cunoscută, care utilizează litere de la A la G, s-a dovedit cea mai eficace pentru clienți. O aplicare uniformă a acestei clasificări la nivelul grupelor de produse ar îmbunătăți transparența și ar facilita înțelegerea în rândul clienților. În situațiile în care, din cauza măsurilor luate în temeiul Directivei 2009/125/CE1a, produsele nu mai pot intra în clasele F sau G, clasele respective ar trebui totuși fie indicate pe etichete utilizând culoarea gri închis, pentru a menține o scală unică de la A la G pentru toate grupele de produse. În acest context, scala de la verde închis la roșu a etichetei ar trebui păstrată pentru clasele superioare rămase și ar trebui să se aplice numai unităților noi introduse pe piață.

 

_______________

 

1a Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Evoluția tehnologiilor digitale permite modalități alternative de a furniza și de a afișa electronic etichetele, de exemplu pe internet, dar și prin intermediul unor afișaje electronice în magazine. Pentru a profita de acest avantaj, regulamentul ar trebui să permită utilizarea etichetelor electronice care să înlocuiască sau să completeze eticheta energetică fizică. În cazurile în care afișarea etichetei energetice nu este fezabilă, de exemplu în cazul vânzărilor la distanță sau în materialele promoționale sau tehnice, clienților potențiali ar trebui să li se furnizeze cel puțin informații privind clasa energetică a produsului.

(10)  Evoluția tehnologiilor digitale permite modalități alternative de a furniza și de a afișa electronic etichetele, de exemplu pe internet, dar și prin intermediul unor afișaje electronice în magazine. Pentru a profita de acest avantaj, regulamentul ar trebui să permită utilizarea etichetelor electronice care să completeze eticheta energetică tipărită. Această prevedere nu afectează obligația furnizorului de a însoți fiecare unitate de produs cu o etichetă tipărită pentru dealer. În cazurile în care afișarea etichetei energetice nu este fezabilă, clienților potențiali ar trebui să li se furnizeze cel puțin informații privind clasa energetică a modelului de produs. Actele delegate referitoare la anumite grupe de produse ar putea, de asemenea, să instituie dispoziții alternative cu privire la afișarea etichetei în cazul produselor de dimensiuni reduse și în cazurile în care o cantitate semnificativă de produse identice sunt expuse împreună.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Producătorii reacționează la eticheta energetică prin crearea de produse tot mai eficiente. Această evoluție tehnologică duce la situația în care produsele se încadrează în majoritate în cele mai înalte clase energetice. O mai bună diferențiere a produselor poate fi necesară pentru a le permite clienților comparații adecvate, ceea ce duce la necesitatea reclasificării etichetei. În ceea ce privește frecvența reclasificărilor, o revizuire o dată la zece ani pare adecvată, ținând seama și de nevoia de a evita încărcarea prea mare a producătorilor. Prin urmare, un regulament ar trebui să indice mecanisme detaliate de reclasificare pentru a maximiza securitatea juridică pentru furnizori și dealeri. O nouă etichetă, reclasificată, ar trebui să „golească” clasele cele mai înalte, pentru a încuraja progresul tehnologic și a permite dezvoltarea și recunoașterea unor produse tot mai eficiente. Iar când se reclasifică etichetele, ar trebui evitate confuziile pentru clienți prin înlocuirea tuturor etichetelor energetice într-un interval cât mai scurt.

(11)  Producătorii reacționează la eticheta energetică prin dezvoltarea și introducerea pe piață a unor produse tot mai eficiente. În același timp, aceștia întrerup producția în cazul produselor mai puțin eficiente, datorită stimulentelor oferite de legislația privind proiectarea ecologică a Uniunii. Această evoluție tehnologică duce la situația în care modelele de produse se încadrează în majoritate în cele mai înalte clase energetice. O mai bună diferențiere a produselor poate fi necesară pentru a le permite clienților comparații adecvate, ceea ce duce la necesitatea reclasificării etichetei. În ceea ce privește frecvența reclasificărilor, o revizuire o dată la zece ani pare oportună, ținând seama și de nevoia de a evita încărcarea prea mare a producătorilor și dealerilor și luând în considerare situația specială a întreprinderilor mici. Procedând astfel, ar trebui să se evite reclasificările inutile sau ineficiente care ar afecta în mod negativ atât producătorii, cât și consumatorii. Prin urmare, un regulament ar trebui să indice mecanisme detaliate de reclasificare pentru a maximiza securitatea juridică pentru furnizori și dealeri. Înainte de reclasificare, Comisia ar trebui să realizeze un studiu pregătitor aprofundat. În funcție de grupa de produse și pe baza unei evaluări detaliate a potențialului său, o nouă etichetă, reclasificată, ar trebui să mențină un spațiu necompletat în zona superioară, pentru a încuraja progresul tehnologic și a permite dezvoltarea și recunoașterea unor modele de produse tot mai eficiente. Iar când se reclasifică etichetele, ar trebui evitate confuziile pentru clienți prin înlocuirea tuturor etichetelor energetice într-un interval cât mai scurt, însă rezonabil, prin adoptarea măsurilor necesare pentru a garanta că aspectul etichetei reclasificate se distinge clar de eticheta anterioară, precum și prin campanii de informare adecvată a consumatorilor, care să indice în mod clar că o nouă versiune a fost introdusă, îmbunătățind astfel sistemul de clasificare a produselor.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Evoluția actuală a etichetelor instituite prin intermediul actelor delegate adoptate în conformitate cu Directiva 2010/30/UE creează necesitatea unei reclasificări inițiale a etichetelor existente, pentru a garanta faptul că acestea sunt adaptate cerințelor prezentului regulament și a asigura omogenitatea clasificării A-G.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru ca clienții să-și păstreze încrederea în eticheta energetică, nu ar trebui permisă utilizarea unor etichete asemănătoare etichetei energetice pentru produsele cu impact energetic. De asemenea, nu ar trebui permise nici etichete suplimentare, marcaje, simboluri sau inscripționări care ar putea induce în eroare sau crea confuzii clienților în ceea ce privește consumul de energie al produselor.

(14)  Pentru ca clienții să-și păstreze încrederea în eticheta energetică, nu ar trebui permisă utilizarea unor etichete asemănătoare etichetei energetice pentru produsele cu impact energetic. De asemenea, nu ar trebui permise nici etichete suplimentare, marcaje, simboluri sau inscripționări care nu sunt diferențiate în mod clar de eticheta energetică și care ar putea induce în eroare sau crea confuzii clienților în ceea ce privește consumul de energie al produselor sau alte caracteristici ale produselor care fac obiectul actului delegat aplicabil.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a asigura certitudinea juridică, este necesar să se clarifice faptul că normele privind supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor care intră pe piața Uniunii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului21 se aplică și produselor cu impact energetic. Ținând seama de principiul liberei circulații a mărfurilor, este imperativ necesar ca autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre să coopereze efectiv între ele. Cooperarea în ceea ce privește etichetarea energetică ar trebui consolidată prin sprijin din partea Comisiei.

(15)  Pentru a asigura certitudinea juridică, este necesar să se clarifice faptul că normele privind supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor care intră pe piața Uniunii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului21 se aplică și produselor cu impact energetic. Ținând seama de principiul liberei circulații a mărfurilor, este imperativ necesar ca autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre să coopereze efectiv între ele, prin schimbul continuu de informații, în special cu privire la rezultatul evaluărilor de conformitate a produsului și la consecințele acestora. În plus, autoritățile vamale din statele membre ar trebui să fie implicate în schimbul de informații cu privire la produsele cu impact energetic fabricate în țările terțe și importate în Uniune. Grupul de experți privind proiectarea ecologică și Grupul de lucru pentru cooperarea administrativă în legătură cu etichetarea energetică (COAD) ar trebui consolidate de către Comisie, iar competențele lor ar trebui extinse, întrucât oferă cadrul adecvat pentru cooperarea autorităților de supraveghere a pieței.

__________________

__________________

21 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

21 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Pentru a se asigura o supraveghere mai eficace a pieței Uniunii și o concurență echitabilă în cadrul acesteia, precum și pentru a utiliza resursele limitate în modul cel mai eficient, autoritățile naționale de supraveghere a pieței ar trebui să monitorizeze conformitatea și prin testarea fizică a produselor și să utilizeze Sistemul de informare și comunicare privind supravegherea pieței (ICSMS) pentru a face schimb de informații cu privire la testele planificate și finalizate ale produselor și pentru a pune la dispoziție protocoalele de testare și rezultatele testelor, evitând astfel dubla testare și pregătind terenul pentru centrele de excelență regionale responsabile cu testarea fizică a produselor. Rezultatele testelor ar trebui puse la dispoziție și în cazul în care testele respective nu au identificat o neconformitate.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a facilita monitorizarea conformității și a furniza date de piață actualizate pentru procesul de reglementare cu privire la revizuirea etichetelor și a fișelor cu informații despre produse, furnizorii ar trebui să pună la dispoziție informațiile referitoare la conformitatea produsului în format electronic, într-o bază de date instituită de Comisie. Informațiile ar trebui să fie disponibile publicului larg, pentru a fi accesibile și clienților și a le permite dealerilor modalități alternative de a obține etichetele. Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să aibă acces la informațiile din baza de date.

(16)  Fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind supravegherea pieței, cu scopul de a pune la dispoziția consumatorilor un instrument util, de a facilita monitorizarea conformității și a furniza date de piață actualizate pentru procesul de reglementare cu privire la revizuirea etichetelor și a fișelor cu informații despre produse, furnizorii ar trebui să pună la dispoziție informațiile cerute referitoare la conformitatea produsului în format electronic, într-o bază de date instituită și menținută de Comisie. Informațiile care sunt de interes pentru consumatori ar trebui să fie disponibile publicului larg și accesibile pe interfața publică a bazei de date cu produse. Aceste informații ar trebui să fie puse la dispoziție utilizând formatul de date deschise, pentru a le oferi dezvoltatorilor de aplicații și altor instrumente de comparare posibilitatea de a le utiliza. Pentru a asigura un acces direct și facil la interfața publică a bazei de date cu produse ar trebui să se utilizeze un cod de răspuns rapid (QR) dinamic sau alte instrumente orientate către utilizator și incluse în conținutul etichetei tipărite. Furnizorii utilizează interfața de conformitate a bazei de date cu produse pentru a pune la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței și a Comisiei informații suplimentare. Funcționarea acestei baze de date ar trebui să fie reglementată de norme stricte privind protecția datelor. În cazul în care informațiile tehnice sunt sensibile, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să își mențină capacitatea de a accesa aceste informații atunci când este necesar, în conformitate cu obligația de cooperare a furnizorilor.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Comisia ar trebui să creeze și să întrețină un portal online, care să le ofere autorităților de supraveghere a pieței acces la informații detaliate cu privire la produsele disponibile pe serverele furnizorilor.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Consumul de energie și alte informații privind produsele care intră sub incidența cerințelor specifice produselor în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie măsurat prin metode fiabile, precise și reproductibile, care să țină seama de măsurătorile și metodele de calcul cele mai moderne unanim recunoscute. Este în interesul funcționării pieței interne să existe standarde care au fost armonizate la nivelul Uniunii. În absența unor standarde publicate în momentul aplicării cerințelor specifice produselor, Comisia ar trebuie să publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene măsurătorile și metodele de calcul tradiționale aferente cerințelor respective. După publicarea unui astfel de standard în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conformitatea cu standardul ar trebui să confere prezumția de conformitate cu metodele de măsurare aferente cerințelor specifice produsului care au fost adoptate în temeiul prezentului regulament.

(19)  Consumul absolut de energie și alte informații legate de mediu și de performanță despre produsele care intră sub incidența cerințelor specifice produselor în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie măsurate utilizând standarde și metode armonizate și prin metode fiabile, precise și reproductibile, care să țină seama de măsurătorile și metodele de calcul cele mai moderne unanim recunoscute. Indiferent dacă sunt utilizate de furnizori sau de autoritățile de supraveghere a pieței, metodele și mediul de testare menționate anterior ar trebui să reflecte cât mai fidel posibil utilizarea reală a unui anumit produs de către consumatorul mediu și să fie suficient de robuste, pentru a descuraja eludarea intenționată și neintenționată. Clasa de eficiență energetică nu ar trebui să se bazeze în mod exclusiv pe setarea cea mai eficientă din punct de vedere energetic sau pe modul ecologic, în cazul în care este posibil ca acestea să nu reflecte comportamentul consumatorului mediu. Valorile de toleranță și parametrii opționali de testare ar trebui stabiliți astfel încât să nu conducă la variații semnificative ale creșterilor de eficiență, care pot modifica clasa energetică a unui produs. Abaterile permise dintre rezultatele testate și cele declarate ar trebui să se limiteze la marja de incertitudine asociată măsurătorilor efectuate în scop statistic. În absența unor standarde publicate în momentul aplicării cerințelor specifice produselor, Comisia ar trebuie să publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene măsurătorile și metodele de calcul tradiționale aferente cerințelor respective. După publicarea unui astfel de standard în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conformitatea cu standardul ar trebui să confere prezumția de conformitate cu metodele de măsurare aferente cerințelor specifice produsului care au fost adoptate în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Comisia ar trebui să ofere un plan de lucru pentru revizuirea etichetelor anumitor produse, inclusiv o listă indicativă a altor produse cu impact energetic pentru care s-ar putea introduce o etichetă energetică. Punere în practică a planului de lucru ar trebui să înceapă cu o analiză tehnică, de mediu și economică a grupelor de produse vizate. Analiza ar trebui să examineze, de asemenea, informațiile suplimentare, inclusiv posibilitatea și costul furnizării către clienți a anumitor informații privind performanța unui produs cu impact energetic, cum ar fi consumul său absolut de energie, durabilitatea sa sau performanța sa de mediu, acțiune coerentă cu obiectivul promovării unei economii circulare. Astfel de informații suplimentare ar trebui să îmbunătățească inteligibilitatea și eficacitatea etichetelor pentru consumatori și nu ar trebui să aibă niciun fel de impact negativ asupra acestora.

(20)  În conformitate cu domeniul de aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să ofere un plan de lucru pe termen lung pentru revizuirea etichetelor anumitor produse, inclusiv o listă indicativă a altor produse cu impact energetic pentru care s-ar putea introduce o etichetă energetică și ar trebui să actualizeze în mod periodic acest plan de lucru. Comisia ar trebui să informeze anual Parlamentul European și Consiliul în legătură cu progresele înregistrate în ceea ce privește planul de lucru sus-menționat.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Punerea în practică a planului de lucru ar trebui să înceapă cu o analiză tehnică, de mediu și economică a grupelor de produse vizate. Analiza ar trebui să aibă în vedere, de asemenea, informațiile suplimentare, inclusiv posibilitatea și costul furnizării către consumatori a unor informații exacte privind performanța unui model de produs cu impact energetic, cum ar fi costul de-a lungul ciclului de viață, posibilitatea de a suporta reparații, conectivitatea, conținutul de material reciclat, durabilitatea și performanța sa de mediu sau indicele de performanță combinat privind eficiența energetică, acțiune coerentă cu obiectivul promovării unei economii circulare. Astfel de informații suplimentare ar trebui să îmbunătățească inteligibilitatea și eficacitatea etichetelor pentru consumatori și nu ar trebui să aibă niciun fel de impact negativ asupra acestora.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament instituie un cadru privind indicarea, prin etichetare și prin informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic în faza de utilizare și privind furnizarea de informații suplimentare despre produsele cu impact energetic care să le permită clienților să aleagă produse mai eficiente.

1.  Prezentul regulament instituie un cadru care se aplică produselor cu impact energetic și care reglementează aspectele referitoare la etichetele destinate acestor produse, ce conțin informații privind eficiența energetică, consumul absolut de energie și alte caracteristici referitoare la performanță sau la impactul asupra mediului. Acesta le permite clienților să aleagă produse mai eficiente din punct de vedere energetic pentru a-și reduce consumul de energie.

2.  Prezentul regulament nu se aplică:

2.  Prezentul regulament nu se aplică:

(a)  produselor de ocazie;

(a)  produselor de ocazie;

(b)  mijloacelor de transport pentru persoane sau pentru marfă altele decât cele acționate de un motor staționar.

(b)  mijloacelor de transport pentru persoane sau pentru marfă.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care produce un produs cu impact energetic sau dispune proiectarea sau fabricarea unui astfel de produs și îl comercializează sub numele său sau sub marca sa;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  „dealer” înseamnă un vânzător cu amănuntul sau o altă persoană care vinde, închiriază, oferă spre cumpărare în rate sau expune produse clienților;

(9)  „dealer” înseamnă un vânzător cu amănuntul sau o altă persoană fizică sau juridică care vinde, închiriază, oferă spre cumpărare în rate sau expune produse clienților;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  „eficiență energetică” înseamnă raportul dintre rezultatul constând în performanță, servicii, bunuri sau energie și energia folosită în acest scop;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  „produs cu impact energetic” înseamnă orice bun, sistem sau serviciu cu impact asupra consumului de energie în timpul utilizării care este introdus pe piață și pus în funcțiune în Uniune, inclusiv piesele care urmează să fie încorporate în produse cu impact energetic introduse pe piață și puse în funcțiune;

(11)  „produs cu impact energetic” (denumit în continuare „produs”) înseamnă orice bun sau sistem cu impact asupra consumului de energie în timpul utilizării care este introdus pe piață și pus în funcțiune în Uniune, inclusiv piesele destinate a fi încorporate în produse cu impact energetic introduse pe piață și puse în funcțiune ca piese individuale pentru consumatori și a căror performanță energetică și de mediu poate fi evaluată în mod independent;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  „etichetă” înseamnă o diagramă grafică ce include o clasificare care utilizează literele de la A la G, în șapte culori diferite de la verde închis la roșu, pentru a indica consumul de energie;

(13)  „etichetă” înseamnă o diagramă grafică în format tipărit sau electronic ce include o scală închisă care utilizează în mod exclusiv literele de la A la G, fiecare clasă corespunzând cu economii de energie semnificative, în șapte culori diferite de la verde închis la roșu, pentru a informa consumatorii cu privire la eficiența energetică și la consumul de energie;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  „grupă de produse” înseamnă o categorie de produse cu impact energetic care îndeplinesc aceleași funcții de bază;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  „fișă cu informații despre produs” înseamnă un tabel standard cu informații referitoare la un produs;

(17)  „fișă cu informații despre produs” înseamnă un tabel standard, în format tipărit sau electronic, cu informații referitoare la un produs;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  „reclasificare” înseamnă o acțiune periodică menită să facă mai stricte cerințele pentru încadrarea într-o anumită clasă energetică de pe eticheta unui anumit produs, care, în cazul etichetelor existente, poate implica eliminarea anumitor clase energetice;

(18)  „reclasificare” înseamnă o acțiune menită să facă mai stricte cerințele pentru încadrarea într-o anumită clasă energetică de pe eticheta unei anumite grupe de produse;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  „etichetă reclasificată” înseamnă o etichetă pentru un anumit produs care a fost supusă unei acțiuni de reclasificare;

(19)  „etichetă reclasificată” înseamnă o etichetă pentru o anumită grupă de produse care a fost supusă unei acțiuni de reclasificare și care se distinge clar de etichetele aplicabile înainte de reclasificare;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  „informații suplimentare” înseamnă informații privind performanța funcțională și de mediu a unui produs cu impact energetic, cum ar fi consumul absolut de energie sau durabilitatea, bazate pe date care sunt măsurabile de către autoritățile de supraveghere a pieței, sunt lipsite de ambiguitate și nu au niciun efect negativ semnificativ asupra inteligibilității și eficacității etichetei în ansamblu pentru clienți.

(20)  „informații suplimentare” înseamnă orice informații specificate de actul delegat aplicabil privind performanța funcțională, de mediu și în materie de utilizare eficientă a resurselor a unui produs cu impact energetic, bazate pe date care sunt măsurabile și verificabile de către autoritățile de supraveghere a pieței, sunt ușor de înțeles și nu au niciun efect negativ semnificativ asupra inteligibilității și eficacității etichetei în ansamblu pentru clienți;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  „bază de date cu produse” înseamnă un set de date dispuse sistematic referitoare la produsele cu impact energetic care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament și a actelor delegate adoptate în temeiul acestuia și care sunt structurate sub forma unei interfețe publice, constând într-un site internet orientat către consumator, în cadrul căruia informațiile sunt accesibile individual prin mijloace electronice, a unei interfețe de conformitate, concepută ca o platformă electronică menită să sprijine activitățile autorităților naționale de supraveghere a pieței și căreia i se aplică norme clare în materie de accesibilitate și de securitate.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.  Furnizorii trebuie:

(a)  să asigure că pe produsele introduse pe piață figurează, gratuit, etichete exacte și fișe cu informații despre produs în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate relevante;

(a)  să se asigure că pe produsele introduse pe piață figurează, gratuit, etichete tipărite exacte și fișe cu informații despre produs pentru fiecare unitate individuală;

(b)  să elibereze gratuit și prompt etichetele, la solicitarea dealerilor;

(b)  să elibereze gratuit, în termen de cinci zile, etichetele și fișele cu informații despre produs, la solicitarea dealerilor;

 

(ba)  să pună la dispoziția dealerilor atât eticheta actuală, cât și pe cea reclasificată, precum și fișele cu informații despre produs, timp de trei luni înainte de data prevăzută în actul delegat aplicabil;

(c)  să asigure exactitatea etichetelor și a fișelor cu informații despre produs pe care le eliberează și să elaboreze o documentație tehnică suficientă pentru a permite evaluarea acurateței;

(c)  să asigure exactitatea etichetelor și a fișelor cu informații despre produs și să elaboreze o documentație tehnică suficientă pentru a permite evaluarea acurateței;

(d)  înainte de introducerea unui model de produs pe piață, să înscrie în baza de date pentru produse, instituită în conformitate cu articolul 8, informațiile detaliate din anexa I.

(d)  să înscrie informațiile prevăzute în anexa I în interfața publică și în interfața de conformitate a bazei de date pentru produse, instituită în conformitate cu articolul 8:

 

(i)   pentru toate modelele noi, înaintea introducerii unei unități a modelului respectiv pe piață;

 

(ii)   pentru toate modelele introduse pe piață după 1 ianuarie 2014 și care continuă să fie furnizate, în termen de cel mult 18 luni după ce baza de date devine complet operațională, în conformitate cu articolul 16;

 

(da)  să păstreze în baza de date instituită în conformitate cu articolul 8 fișele cu informații despre produs și documentația tehnică pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data introducerii pe piață a ultimei unități a produsului;

 

(db)  să furnizeze etichete pentru grupele de produse în cazul cărora produsul este compus din mai multe subansambluri sau componente, iar eficiența energetică a produsului depinde de modul specific de combinare a acestor componente;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Se interzice furnizorilor:

 

(a)  să introducă pe piață produse concepute astfel încât performanța lor să fie modificată automat la în condiții de testare, ca urmare a încorporării anumitor elemente de hardware sau de software în aceste produse, cu obiectivul de a atinge un nivel mai favorabil;

 

(b)   să realizeze, după ce produsul a intrat în funcțiune, anumite modificări, prin introducerea unor actualizări ale elementelor de software, care ar denatura parametrii etichetei energetice originale, astfel cum au fost definiți de actul delegat aplicabil.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dealerii trebuie să respecte următoarele cerințe:

2.  Dealerii trebuie:

(a)  să afișeze în mod vizibil eticheta oferită de furnizor sau pusă la dispoziție în alt mod pentru un produs vizat de un act delegat;

(a)  în cazul în care un anumit produs poate fi achiziționat, inclusiv online, să afișeze eticheta în mod vizibil și ușor observabil, conform dispozițiilor actului delegat aplicabil;

 

(aa)  să înlocuiască etichetele existente cu etichete reclasificate, atât în magazine, cât și online, în termen de trei săptămâni de la data specificată în actul delegat aplicabil;

(b)  în cazul în care nu dispun de o etichetă sau de o etichetă reclasificată:

(b)  în cazul în care nu dispun de o etichetă sau de o etichetă reclasificată, să îi solicite furnizorului să le pună la dispoziție etichetele respective;

(i)  să solicite o etichetă sau etichetă reclasificată de la furnizor;

 

(ii)  să imprime eticheta din baza de date de produse instituită în conformitate cu articolul 8, dacă respectiva funcție este disponibilă pentru produsul în cauză sau

 

(iii)  să imprime o etichetă sau etichetă reclasificată de pe site-ul web al furnizorului, dacă funcția respectivă este disponibilă pentru produsul în cauză;

 

(c)  să pună la dispoziția clienților fișa cu informații despre produs.

(c)  să pună, la cerere, la dispoziția clienților fișa cu informații despre produs, inclusiv în format tipărit.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Furnizorii și dealerii trebuie să respecte următoarele cerințe:

3.  Furnizorii și dealerii trebuie:

(a)  să facă trimitere la clasa de eficiență energetică a produsului în materialele publicitare și în materialele tehnice promoționale pentru un anumit model de produse în conformitate cu actul delegat relevant;

(a)  să facă trimitere la clasa de eficiență energetică a produsului în materialele publicitare vizuale și în materialele tehnice promoționale pentru un anumit model de produse în conformitate cu actul delegat relevant;

(b)  să coopereze cu autoritățile de supraveghere a pieței și să ia măsuri prompte pentru a remedia orice situație de neconformitate cu cerințele, prevăzute în prezentul regulament și în actele delegate, care intră în responsabilitatea lor, din proprie inițiativă sau atunci când acest lucru este solicitat de către autoritățile de supraveghere a pieței;

(b)  să coopereze cu autoritățile de supraveghere a pieței și să ia măsuri prompte pentru a remedia orice situație de neconformitate, în conformitate cu articolul 5;

(c)  în ceea ce privește produsele vizate de prezentul regulament, să nu afișeze alte etichete, marcaje, simboluri sau inscripții care nu respectă cerințele prezentului regulament și ale actelor delegate relevante, dacă există probabilitatea inducerii în eroare a utilizatorilor finali sau a creării de confuzii în rândul acestora în ceea ce privește consumul de energie sau de alte resurse în timpul utilizării;

(c)  în ceea ce privește produsele vizate de prezentul regulament, să se abțină de la orice acțiuni care vizează furnizarea sau afișarea unor etichete, marcaje, simboluri sau inscripții care fac referire la consumul de energie sau de alte resurse în timpul utilizării și care pot induce în eroare, crea confuzii sau imita o altă formă de etichetare;

(d)  pentru produsele care nu fac obiectul prezentului regulament, să nu furnizeze și să nu afișeze etichete care imită eticheta astfel cum este definită în prezentul regulament.

(d)  pentru produsele care nu fac obiectul prezentului regulament, să nu furnizeze și să nu afișeze etichete care imită eticheta astfel cum este definită în prezentul regulament.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Toate obligațiile generale referitoare la etichete prevăzute la alineatele (1)-(3) se aplică în egală măsură etichetelor existente, noilor etichete și etichetelor reclasificate.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre nu pot să interzică, să limiteze sau să împiedice introducerea pe piață sau punerea în funcțiune, pe teritoriile lor, a produselor cu impact energetic care intră sub incidența prezentului regulament și a actelor delegate aplicabile.

1.  Statele membre nu pot să împiedice introducerea pe piață sau punerea în funcțiune, pe teritoriile lor, a produselor care sunt în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii și dealerii respectă obligațiile și cerințele prezentului regulament și ale actelor delegate aplicabile.

2.  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii și dealerii respectă obligațiile și cerințele prezentului regulament.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care statele membre prevăd măsuri de stimulare pentru un produs cu impact energetic vizat de prezentul regulament, ele trebuie să vizeze clasa de eficiență energetică cu cea mai bună performanță stabilită în actul delegat aplicabil.

3.  În cazul în care statele membre prevăd măsuri de stimulare pentru un produs vizat de prezentul regulament și specificat într-un act delegat, aceste măsuri de stimulare trebuie să vizeze cele două clase populate de eficiență energetică cu cea mai bună performanță, astfel cum au fost stabilite în actul delegat aplicabil.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că introducerea etichetelor, inclusiv a etichetelor reclasificate și a fișei cu informații despre produs, este însoțită de campanii de informare educaționale și promoționale, menite să promoveze eficiența energetică și utilizarea mai responsabilă a energiei de către consumatori, dacă este cazul în cooperare cu dealeri.

4.  Statele membre se asigură că introducerea și reclasificarea etichetelor este însoțită de campanii de informare educaționale și promoționale cu privire la etichetarea energetică.

 

Comisia coordonează aceste campanii, promovând o strânsă cooperare cu furnizorii și cu dealerii și sprijinind schimbul de bune practici.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile și mecanismele de impunere a aplicării legii în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și a actelor sale delegate și iau toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea acestora. Sancțiunile respective trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la data aplicării prezentului regulament și o informează fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

5.  Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile și mecanismele de impunere a aplicării legii în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea acestora. Sancțiunile respective trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive, iar cuantumul lor trebuie să fie proporțional cu avantajului economic al neconformității. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la data aplicării prezentului regulament și o informează fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia sprijină cooperarea și schimbul de informații privind supravegherea pieței pentru etichetarea energetică a produselor între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile cu supravegherea pieței sau controalele la frontierele externe și între aceste autorități și Comisie.

2.  Comisia încurajează și coordonează cooperarea și schimbul de informații privind supravegherea pieței pentru etichetarea energetică a produselor care intră sub incidența prezentului regulament între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile cu supravegherea pieței sau cu controlul produselor care intră pe piața Uniunii și între aceste autorități și Comisie, prin consolidarea Grupului de experți privind proiectarea ecologică și a Grupul de lucru pentru cooperarea administrativă în legătură cu etichetarea energetică (COAD).

 

Acest schimb de informații este menținut inclusiv atunci când rezultatele testelor au indicat că producătorul respectă legislația relevantă.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Până la 1 ianuarie 2018, statele membre stabilesc și pun în aplicare un plan de supraveghere a pieței pentru a monitoriza conformitatea cu cerințele prezentului regulament. Statele membre își revizuiesc planul de supraveghere a pieței cel puțin o dată la trei ani.

 

Până la 1 ianuarie 2020 și, ulterior, în fiecare an, statele membre întocmesc un raport privind supravegherea pieței în care evaluează tendințele în ceea ce privește măsura în care sunt respectate dispozițiile prezentului regulament și ale Directivei 2009/125/CE.

 

Statele membre folosesc sistemul de informare și comunicare pentru supravegherea pieței (ICSMS), obligatoriu pentru toate autoritățile naționale de supraveghere a pieței.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  În fiecare an, autoritățile naționale de supraveghere a pieței supun cel puțin o grupă de produse unor teste fizice, în conformitate cu actele delegate adoptate în conformitate cu prezentul regulament.

 

Autoritățile de supraveghere a pieței informează celelalte state membre și Comisia cu privire la testele fizice planificate și finalizate ale produselor prin intermediul interfeței de conformitate a bazei de date privind produsele, instituită în conformitate cu articolul 8.

 

Autoritățile de supraveghere a pieței folosesc proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, în conformitate cu articolul 9, care simulează condițiile reale de utilizare și care exclud manipularea sau modificarea intenționată ori neintenționată a rezultatelor testului.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Autoritățile de supraveghere a pieței au dreptul de a recupera de la furnizori costurile testării fizice a unui produs în cazul în care sunt încălcate dispozițiile prezentului regulament.

 

Comisia poate efectua verificări independente ale conformității, în mod direct sau prin intermediul unei părți terțe.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive suficiente să creadă că un produs cu impact energetic vizat de un act delegat în temeiul prezentului regulament prezintă un risc pentru aspecte referitoare la protecția interesului public care intră sub incidența prezentului regulament, ele fac o evaluare cu privire la produsul cu impact energetic în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și în actele delegate aplicabile. Furnizorul trebuie să coopereze, dacă este necesar, cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

1.  În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive suficiente să creadă că un produs vizat de un act delegat în temeiul prezentului regulament prezintă un risc pentru aspecte referitoare la protecția interesului public care intră sub incidența prezentului regulament, ele notifică de urgență acest lucru Comisiei și fac o evaluare cu privire la modelul de produs în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și în actele delegate aplicabile și stabilesc, totodată, în ce măsură este recomandabil ca și alte modele de produs să fie supuse evaluării. Furnizorul trebuie să coopereze, dacă este necesar, cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care, pe parcursul acelei evaluări, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul cu impact energetic nu este conform cerințelor stabilite în prezentul regulament și în actele delegate aplicabile, ele solicită de îndată furnizorului să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce produsul cu impact energetic în conformitate cu acele cerințe, pentru a retrage produsul cu impact energetic de pe piață sau pentru a-l rechema în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea. Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate în prezentul alineat.

2.  În cazul în care, pe parcursul acelei evaluări, autoritățile de supraveghere a pieței constată că modelul de produs nu este conform cerințelor stabilite în prezentul regulament, ele solicită furnizorului să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce modelul de produs în conformitate fără întârziere și pot dispune retragerea modelului de produs de pe piață sau rechemarea unităților puse în funcțiune în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, aplicând aceste măsuri și în cazul modelelor echivalente disponibile pe piață. Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate în prezentul alineat.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, ele informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au impus furnizorului.

3.  Autoritățile de supraveghere a pieței informează Comisia și celelalte state membre prin intermediul ICSMS cu privire la toate rezultatele evaluării și la orice acțiuni pe care le-au impus furnizorului în conformitate cu alineatul (2).

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Furnizorul se asigură că se iau toate măsurile corective adecvate pentru toate produsele cu impact energetic vizate pe care le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.

4.  Furnizorul se asigură că sunt puse în aplicare toate măsurile restrictive impuse în conformitate cu alineatul (2) în ceea ce privește toate modelele de produse vizate pe care le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care furnizorul relevant nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (2), autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a produsului cu impact energetic pe piața națională sau pentru a retrage sau a rechema produsul cu impact energetic de pe piață. Autoritățile de supraveghere a pieței informează Comisia și celelalte state membre fără întârziere cu privire la astfel de măsuri.

5.  În cazul în care furnizorul relevant nu pune în aplicare acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (2), autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a modelului de produs pe piața națională sau pentru a retrage sau a rechema modelul de produs de pe piață. Autoritățile de supraveghere a pieței notifică de urgență Comisiei și celorlalte state membre aceste măsuri și încarcă informațiile relevante în interfața de conformitate a bazei de date cu produse, instituită în conformitate cu articolul 8.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Informațiile menționate la alineatul (5) furnizează toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica produsul cu impact energetic neconform, originea produsului cu impact energetic, natura neconformității invocate, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și punctul de vedere al furnizorului relevant. În special, autoritățile de supraveghere a pieței precizează dacă neconformitatea se datorează fie neîndeplinirii de către produsul cu impact energetic a cerințelor cu privire la aspectele de protecție a interesului public stabilite în prezentul regulament, fie unor deficiențe ale standardele armonizate menționate la articolul 9, care conferă o prezumție de conformitate.

6.  Notificarea menționată la alineatul (5) include toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica produsul neconform, originea produsului, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale adoptate, precum și punctul de vedere al furnizorului. În special, autoritățile de supraveghere a pieței precizează dacă neconformitatea se datorează fie neîndeplinirii de către modelul de produs vizat a cerințelor cu privire la aspectele de protecție a interesului public stabilite în prezentul regulament, fie unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 9, care conferă o prezumție de conformitate. În acest caz, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura, informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și la orice alte informații suplimentare de care dispun referitoare la neconformitatea produsului cu impact energetic în cauză, precum și, în caz de dezacord cu măsura națională notificată, cu privire la obiecțiile lor.

7.  Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura, informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și la orice alte informații suplimentare de care dispun referitoare la neconformitatea modelului de produs în cauză, precum și, în caz de dezacord cu măsura națională notificată, cu privire la obiecțiile lor.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul în care, în termen de 60 de zile de la primirea informațiilor menționate la alineatul (5), niciun stat membru și nici Comisia nu ridică vreo obiecție cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată.

8.  În cazul în care, în termen de patru săptămâni de la notificarea menționată la alineatul (5), niciun stat membru și nici Comisia nu ridică vreo obiecție cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Statele membre se asigură că se iau măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea de pe piață a produsului cu impact energetic, în ceea ce privește produsul cu impact energetic respectiv, fără întârziere.

9.  Statele membre se asigură că se iau imediat măsuri restrictive paralele, proporționale cu situația specifică din statul membru respectiv, în ceea ce privește modelul de produs în cauză și informează Comisia în consecință.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la alineatele (4) și (5), se ridică obiecții împotriva unei măsuri adoptate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională este contrară legislației Uniunii, Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu furnizorul și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu.

10.  În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la alineatele (4) și (5), se ridică obiecții împotriva unei măsuri adoptate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că măsura națională respectivă este contrară legislației Uniunii, Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu furnizorul și evaluează măsura națională, iar pe baza rezultatelor evaluării Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu și poate propune o măsură alternativă corespunzătoare.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.  Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică de îndată acestora și furnizorului.

11.  Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o notifică de îndată acestora și furnizorului în cauză.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12.  În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că produsul cu impact energetic neconform este retras de pe piețele lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura.

12.  În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că modelul de produs neconform este retras de pe piețele lor naționale și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

13.  Atunci când măsura națională este considerată justificată și neconformitatea produsului cu impact energetic este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la alineatul (6), Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

13.  Atunci când o măsură națională este considerată justificată, iar neconformitatea modelului de produs este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la alineatul (6), Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 7 – titlu și alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Etichete și reclasificare

Procedura de introducere și reclasificare a etichetelor

1.  Comisia poate, prin intermediul unor acte delegate adoptate în temeiul articolelor 12 și 13, să introducă etichete sau să le reclasifice pe cele existente.

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a completa prezentul regulament prin introducerea sau reclasificarea de etichete.

 

Etichetele introduse prin acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2010/30/UE înainte de 1 ianuarie 2017 sunt considerate a fi etichete în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care, pentru un anumit grup de produse, niciun model care aparține claselor energetice D, E, F sau G nu mai este autorizat pentru a fi introdus pe piață din cauza unei măsuri de punere în aplicare adoptate în temeiul Directivei 2009/125/CE, clasa sau clasele în cauză nu mai pot fi indicate pe etichetă.

2.  Pentru a garanta omogeneitatea gradației A-G, Comisia introduce etichete reclasificate pentru grupurile de produse existente, astfel cum se menționează la alineatul (1), în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, respectând cerințele de la alineatul (4).

 

Grupele de produse vizate de regulamentele delegate ale Comisiei nr. 811/20131a și nr. 812/20131b sunt reexaminate la 6 ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament, în vederea reclasificării.

 

În cazul în care au fost finalizate studiile pregătitoare, pentru grupele de produse vizate de regulamentele (UE) delegate ale Comisiei nr. 1059/20101c, nr. 1060/20101d, nr. 1061/20101e, nr. 1062/20101f și nr. 874/20121g, Comisia introduce etichete reclasificate în termen de cel târziu 21 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

 

__________________

 

1aRegulamentul delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a centralelor termice cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar (JO L 239, 6.9.2013, p. 1).

 

1bRegulamentul delegat (UE) nr. 812/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar (JO L 239, 6.9.2013, p. 83).

 

1cRegulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 1).

 

1dRegulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 17).

 

1eRegulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 47).

 

1fRegulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor TV (JO L 314, 30.11.2010, p. 64).

 

1gRegulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a lămpilor electrice și a corpurilor de iluminat (JO L 258, 26.9.2012, p. 1).

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia se asigură că, atunci când se introduce sau se reclasifică o etichetă, cerințele sunt prezentate în așa fel încât nu se preconizează ca vreun produs să se încadreze în clasele energetice A sau B în momentul introducerii etichetei, astfel încât perioada de timp estimată după care majoritatea modelelor se pot încadra în clasele respective trebuie să fie de cel puțin zece ani.

3.  Comisia se asigură că orice reclasificare ulterioară a noilor etichete sau a etichetelor reclasificate menționate la alineatul (2) se inițiază de îndată ce sunt satisfăcute următoarele condiții, care demonstrează realizarea unor progrese tehnologice corespunzătoare în grupa de produse vizată:

 

(a)   25% din produsele vândute pe piața Uniunii se încadrează în cea mai înaltă clasă energetică, A, sau

 

(b)   50% din produsele vândute pe piața Uniunii se încadrează în primele două clase energetice, A și B.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia include grupa de produse în planul de lucru menționat la articolul 11, pentru a garanta următoarele:

 

(a)   studiul pregătitor pentru reclasificare este finalizat cel târziu la 18 luni după îndeplinirea condițiilor stabilite la alineatul (3);

 

(b)   reclasificarea este finalizată, prin intermediul revizuirii și intrării în vigoare a actului delegat corespunzător în conformitate cu articolul 13, cel târziu la trei ani după îndeplinirea condițiilor stabilite la alineatul (3).

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Etichetele trebuie să fie reclasificate periodic.

4.  Comisia stabilește cerințele pentru etichetele noi sau cele reclasificate, vizând o valabilitate prevăzută pentru cel puțin 10 ani.

 

Pentru aceasta, Comisia se asigură că, atunci când se introduce sau se reclasifică o etichetă, nu se preconizează ca vreun produs să se încadreze în clasa energetică A în momentul introducerii etichetei.

 

În cazul grupelor de produse pentru care studiul pregătitor menționat la alineatul (3a) litera (a) demonstrează că are loc o dezvoltare rapidă a tehnologiei, nu se preconizează ca vreun produs să se încadreze în clasele energetice A sau B la momentul introducerii etichetei.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Atunci când eticheta este reclasificată:

5.  În cazul în care, pentru o anumită grupă de produse, niciun model care aparține claselor energetice F sau G nu mai este autorizat pentru a fi introdus pe piață din cauza unei măsuri de punere în aplicare ce vizează proiectarea ecologică a produselor, adoptată în temeiul Directivei 2009/125/CE, clasa sau clasele în cauză trebuie indicate pe etichetă în gri, astfel cum se precizează în actul delegat corespunzător. Gradația de la verde închis la roșu a etichetei se rezervă pentru clasele superioare rămase. Aceste schimbări se aplică numai unităților noi introduse pe piață.

(a)  furnizorii pun la dispoziția dealerilor atât eticheta actuală, cât și pe cea reclasificată timp de șase luni înainte de data prevăzută la litera (b).

 

(b)  dealerii înlocuiesc actualele etichete de pe produsele scoase la vânzare inclusiv pe internet cu etichete reclasificate în termen de o săptămână de la data stabilită în acest scop în actul delegat aplicabil. Dealerii nu afișează etichetele reclasificate înainte de data respectivă.

 

 

Dealerilor li se permite să vândă produse cu impact energetic fără etichetă sau cu etichetă reclasificată doar în cazul în care nu a fost creată niciodată o etichetă (reclasificată) pentru un anumit produs, iar furnizorul produsului respectiv nu mai este activ pe piață.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Etichetele introduse prin acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2010/30/UE înainte de data aplicării prezentului regulament sunt considerate ca fiind etichete în sensul prezentului regulament. Etichetele existente vor fi revizuite de Comisie în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, în vederea reclasificării lor.

eliminat

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Baza de date cu produse

Baza de date cu produse

Comisia creează și întreține o bază de date care să cuprindă informațiile prevăzute în anexa I. Informațiile enumerate la punctul 1 din anexa I se pun la dispoziția publicului.

1.   Comisia creează și întreține o bază de date cu produse care constă în două interfețe diferite, interfața publică și interfața de conformitate.

 

Interfața publică conține informațiile prevăzute în anexa I punctul 1 și respectă cerințele funcționale prevăzute în anexa I punctul 3.

 

Interfața de conformitate conține informațiile prevăzute în anexa I punctul 2 și respectă cerințele funcționale prevăzute în anexa I punctul 4.

 

2.   Atunci când introduc informații în baza de date cu produse, furnizorii își păstrează drepturile de acces la aceste informații și de redactare a lor. Eventualele modificări sunt datate și sunt clar vizibile pentru autoritățile de supraveghere a pieței.

 

Datele conținute în interfața de conformitate sunt folosite numai în scopuri legate de aplicarea prezentului regulament și a actelor delegate adoptate în temeiul acestuia. Se interzice utilizarea lor în scopuri neprevăzute.

 

Furnizorilor li se permite să păstreze pe serverele lor documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (c), rezultatele testelor sau alte documente similare de evaluare a conformității, astfel cum se prevede la punctul 2 litera (a) din anexa I, care corespund testelor efectuate de furnizorii înșiși și care sunt accesibile exclusiv autorităților de supraveghere a pieței și Comisiei.

 

Crearea bazei de date respectă criterii care permit reducerea la minimum a sarcinii administrative pentru furnizori și alți utilizatori ai bazei de date și asigură o utilizare ușoară a acesteia și un bun raport cost-eficacitate.

 

Baza de date cu produse nu înlocuiește și nu modifică responsabilitățile autorităților de supraveghere a pieței.

 

3.   Comisia, cu sprijinul autorităților de supraveghere a pieței și al furnizorilor, acordă o atenție deosebită procesului tranzitoriu, până la punerea deplină în practică a interfeței publice și a celei de conformitate.

 

4.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea detaliilor operaționale legate de crearea bazei de date cu produse.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care aceste standarde armonizate sunt aplicate în cursul evaluării conformității unui produs, se consideră că acest produs este conform cu cerințele de măsurare și de calcul din actul delegat.

2.   În cazul în care aceste standarde armonizate sunt aplicate în cursul evaluării conformității unui produs, se consideră că modelul de produs în cauză este conform cu cerințele de măsurare și de calcul aplicabile din actul delegat.

 

2a.   Standardele armonizate au ca scop simularea cât mai fidelă a utilizării reale, menținând totodată o metodă standard de testare, fără a afecta comparabilitatea în cadrul grupei de produse.

 

2b.   Metodele de măsurare și de calcul incluse în standardele armonizate sunt fiabile, precise și reproductibile și respectă cerințele de la articolul 3 alineatul (1a).

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia se asigură că, în desfășurarea activităților ce îi revin în temeiul prezentului regulament, respectă, pentru fiecare act delegat, o participare echilibrată a reprezentanților statelor membre și a părților interesate care au legătură cu grupa de produse în cauză, cum sunt sectorul de producție, inclusiv IMM-urile și industria meșteșugărească, sindicatele, comercianții, detailiști, importatorii, grupurile de protecție a mediului și organizațiile de consumatori. În acest scop, Comisia înființează un forum consultativ în cadrul căruia părțile să se poată întruni. Acest forum consultativ poate fi combinat cu forumul consultativ menționat la articolul 18 din Directiva 2009/125/CE.

1.   În desfășurarea activităților ce îi revin în temeiul prezentului regulament, pentru introducerea sau reclasificarea etichetelor în conformitate cu articolul 7 și pentru crearea bazei de date în conformitate cu articolul 8, Comisia asigură o participare echilibrată a reprezentanților statelor membre, inclusiv a autorităților de supraveghere a pieței, și a părților interesate care au legătură cu grupa de produse în cauză, cum sunt sectorul de producție, inclusiv IMM-urile și sectorul meșteșugăresc, sindicatele, comercianții, detailiști, importatorii, grupurile de protecție a mediului și organizațiile de consumatori, precum și participarea Parlamentului European.

 

2.   Comisia înființează un forum consultativ în cadrul căruia părțile menționate la alineatul (1) se întrunesc în acest scop. Acest forum consultativ poate coincide, în totalitate sau parțial, cu forumul consultativ menționat la articolul 18 din Directiva 2009/125/CE. Procesele-verbale ale reuniunilor forumului consultativ se publică pe interfața publică a bazei de date create în temeiul articolului 8.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După caz, înainte de adoptarea actelor delegate, Comisia testează formatul și conținutul etichetelor pentru anumite grupe de produse împreună cu consumatorii, pentru a se asigura că aceștia înțeleg clar etichetele.

3.   După caz, înainte de adoptarea actelor delegate în temeiul prezentului regulament, Comisia testează formatul și conținutul etichetelor pentru anumite grupe de produse împreună cu grupuri reprezentative de consumatori ai Uniunii, pentru a se asigura că aceștia înțeleg clar etichetele.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia stabilește, în urma consultării forumului consultativ menționat la articolul 10, un plan de lucru care este pus la dispoziția publicului. Planul de lucru stabilește o listă orientativă de grupe de produse care sunt considerate prioritare pentru adoptarea actelor delegate. Planul de lucru stabilește, de asemenea, planuri pentru revizuirea și reclasificarea etichetelor de produse sau grupe de produse. Planul de lucru poate fi modificat periodic de Comisie în urma consultării forumului consultativ. Planul de lucru poate fi combinat cu planul de lucru prevăzut la articolul 16 din Directiva 2009/125/CE.

1.   Comisia adoptă acte delegate în temeiul articolului 13 pentru completarea prezentului regulament, în urma consultării forumului consultativ menționat la articolul 10, pentru a stabili un plan de lucru pe termen lung care este pus la dispoziția publicului, inclusiv prin intermediul interfeței publice a bazei de date create în temeiul articolului 8.

 

2.   Comisia organizează acest plan de lucru pe secțiuni ce conțin prioritățile pentru introducerea etichetelor de eficiență energetică pentru noi grupe de produse și pentru reclasificarea etichetelor aferente categoriilor de produse.

 

Comisia dotează planul cu resursele necesare și asigură coerența acestuia.

 

Acest plan de lucru poate fi combinat cu planul de lucru pentru proiectarea ecologică a produselor prevăzut la articolul 16 din Directiva 2009/125/CE.

 

Comisia actualizează planul de lucru cu regularitate, în urma consultării forumului consultativ. Parlamentul European și Consiliul sunt informați anual cu privire la evoluția planului și li se notifică oficial eventualele modificări aduse acestuia.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate referitoare la cerințe detaliate privind etichetele pentru grupe specifice de produse cu impact energetic (denumite în continuare „grupe specifice de produse”), în conformitate cu articolul 13.

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a completa prezentul regulament, stabilind cerințe detaliate privind etichetele pentru grupe specifice de produse cu impact energetic (denumite în continuare „grupe specifice de produse”).

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Actele delegate specifică grupele de produse care îndeplinesc următoarele criterii:

2.  Actele delegate specifică grupele de produse care îndeplinesc următoarele criterii:

(a)  în conformitate cu cele mai recente cifre disponibile și ținând seama de cantitățile introduse pe piața Uniunii, grupa de produse trebuie să aibă un potențial semnificativ de economisire de energie și, după caz, de alte resurse;

(a)  pe baza pătrunderii efective pe piața Uniunii, există un potențial semnificativ de reducere a consumului de energie și, după caz, de alte resurse;

(b)  grupele de produse cu funcționalitate echivalentă diferă semnificativ în ceea ce privește nivelurile de performanță relevante;

(b)  în cadrul grupei de produse vizate, diferite modele cu o funcționalitate echivalentă diferă semnificativ în ceea ce privește eficiența energetică;

(c)  nu există niciun impact negativ semnificativ în ceea ce privește prețul de cumpărare și costurile legate de ciclul de viață al produsului;

(c)  din punctul de vedele al utilizatorului, nu există niciun impact negativ semnificativ în ceea ce privește prețul de cumpărare, costurile legate de ciclul de viață și funcționalitatea produsului;

 

(ca)  Comisia ține seama de legislația aplicabilă a Uniunii și de măsurile de autoreglementare pertinente, cum ar fi acordurile voluntare, care vizează să atingă obiectivele de politică mai rapid sau cu costuri mai mici decât cerințele obligatorii.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Actele delegate referitoare la anumite grupe de produse trebuie să precizeze, în special:

3.  Actele delegate referitoare la anumite grupe de produse trebuie să precizeze, în special pentru grupa de produse vizată:

(a)  definiția grupei specifice de produse care se încadrează în definiția „produsului cu impact energetic” prevăzută la articolul 2 alineatul (11) care urmează să fie reglementat;

(a)  definiția produselor cu impact energetic ce urmează să fie incluse;

(b)  formatul și conținutul etichetei inclusiv o scală care să redea consumul de energie în clasele A-G, având, pe cât posibil, caracteristici uniforme din punctul de vedere al designului pentru toate grupele de produse și fiind în orice caz clar vizibilă și lizibilă;

(b)  formatul, dimensiunile și conținutul etichetei, care este în toate cazurile clară și lizibilă, ținându-se seama de nevoile consumatorilor cu deficiențe de vedere, și conține într-un loc vizibil următoarele informații determinate în conformitate cu actul delegat aplicabil:

 

(i)   o gradație de la A la G care indică categoria de eficiență energetică a modelului de produs vizat, având, pe cât posibil, caracteristici uniforme din punctul de vedere al designului pentru toate grupele de produse;

 

(ii)   consumul absolut de energie în kWh, indicat pe an sau pentru orice altă perioadă de timp pertinentă;

(c)  după caz, utilizarea altor resurse și informații suplimentare privind produsele cu impact energetic, caz în care eticheta trebuie să evidențieze eficiența energetică a produsului;

(c)  după caz, utilizarea altor resurse și informații suplimentare privind produsele cu impact energetic, caz în care eticheta trebuie să evidențieze eficiența energetică a produsului;

(d)  locurile în care se afișează eticheta (lipită pe produs, imprimată pe ambalaj, furnizată în format electronic, afișată online etc.);

(d)  locurile în care se afișează eticheta (lipită pe produs astfel încât să nu-l deterioreze, imprimată pe ambalaj, furnizată în format electronic sau afișată online);

(e)  după caz, mijloacele electronice pentru etichetarea produselor;

(e)  după caz, mijloacele electronice pentru etichetarea produselor;

(f)  modalitatea în care eticheta și informațiile tehnice sunt furnizate în cazul vânzării la distanță;

(f)  modalitatea în care eticheta și informațiile tehnice sunt furnizate în cazul vânzării la distanță;

(g)  conținutul și, dacă este cazul, formatul, precum și alte detalii privind documentația tehnică și fișa cu informații despre produs;

(g)  conținutul obligatoriu și, dacă este cazul, formatul și alte detalii privind fișa cu informații despre produs și documentația tehnică;

(h)  că, atunci când se verifică respectarea acestor cerințe, se aplică numai toleranțele de verificare stabilite în actul sau actele delegate;

(h)  că, atunci când se verifică respectarea acestor cerințe, se aplică numai toleranțele de verificare stabilite în actul sau actele delegate;

(i)  obligațiile impuse furnizorilor și dealerilor în ceea ce privește baza de date cu produse;

(i)  obligațiile impuse furnizorilor și dealerilor în ceea ce privește baza de date cu produse;

(j)  indicații specifice privind includerea în anunțurile publicitare și în materialele tehnice promoționale a clasei energetice, inclusiv cerințele pentru ca aceasta să fie lizibilă și vizibilă;

(j)  dacă este cazul, indicații specifice privind clasa energetică ce trebuie inclusă în anunțurile publicitare și în materialele tehnice promoționale, inclusiv cerințele pentru ca aceasta să fie lizibilă și vizibilă;

(k)  procedurile de evaluare a conformității și metodele de măsurare și de calcul utilizate pentru a se determina informațiile de pe etichetă și din fișa cu informații despre produs;

(k)  procedurile de evaluare a conformității și metodele de măsurare și de calcul, astfel cum sunt prevăzute la articolul 9, utilizate pentru a se determina informațiile de pe etichetă și din fișa cu informații despre produs, inclusiv definiția indicelui de eficiență energetică (EEI) sau a unui parametru echivalent, precum și treptele de la A la G aferente prin care se stabilesc clasele de eficiență energetică;

(l)  dacă pentru aparatele electrocasnice mai mari este necesar un nivel superior de eficiență energetică pentru a atinge o anumită clasă energetică;

 

(m)  formatul oricăror referințe suplimentare de pe etichetă, care să permită consumatorilor să aibă acces prin mijloace electronice la informații mai detaliate privind performanța produsului inclusă în fișa cu informații despre produs;

(l)  formatul oricăror referințe suplimentare de pe etichetă, care să permită consumatorilor să aibă acces prin mijloace electronice la informații mai detaliate privind performanța produsului inclusă în fișa cu informații despre produs;

(n)  dacă și în ce fel clasele energetice care descriu consumul de energie al produsului în faza de utilizare ar trebui să fie afișate pe contoare inteligente sau pe afișajul interactiv al produsului;

(m)  dacă și în ce fel clasele energetice care descriu consumul de energie al produsului în faza de utilizare ar trebui să fie afișate pe contoare inteligente sau pe afișajul interactiv al produsului;

(o)  data evaluării și a eventualei revizuiri a actului delegat.

(n)  data evaluării și a eventualei revizuiri a actului delegat;

În ceea ce privește conținutul etichetei menționat la litera (b) din primul paragraf, diviziunile A-G ale clasificării corespund unor economii semnificative de energie și de costuri din perspectiva clientului.

 

În ceea ce privește formatul de referință menționat la litera (m) de la primul paragraf, trimiterile respective pot lua forma unei adrese de internet, a unui cod de răspuns rapid (QR), a unui link către etichetele online sau a oricărui alt mijloc adecvat.

În ceea ce privește formatul referințelor menționat la litera (l) de la primul paragraf, trimiterile respective pot lua forma unei adrese de internet, a unui cod de răspuns rapid (QR) dinamic, a unui link către etichetele online sau a oricărui alt mijloc adecvat orientat către consumator, care face trimitere la interfața publică a bazei de date create în temeiul articolului 8.

Introducerea unei etichete pentru ca un produs să fie reglementat de un act delegat nu va avea un impact negativ semnificativ asupra funcționalității produsului din perspectiva utilizatorului.

Fișa cu informații despre produs menționată la primul paragraf litera (g) conține linkuri directe către interfața publică a bazei de date create în temeiul articolului 8 și este asigurată consumatorilor în toate limbile oficiale ale Uniunii de pe piețele naționale pe care este introdus modelul de produs în cauză.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate privind detaliile operaționale referitoare la baza de date cu produse, inclusiv orice obligații pentru furnizori și dealeri, în conformitate cu articolul 13.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea detaliilor operaționale legate de baza de date cu produse, inclusiv eventuale obligații pentru furnizori și dealeri.

 

Pentru a garanta protecția corespunzătoare a informațiilor confidențiale și a documentației tehnice, în actele delegate în cauză se specifică ce informații se încarcă în baza de date cu produse și ce informații sunt disponibile la cererea autorităților naționale și a Comisiei.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia ține un inventar actualizat al tuturor actelor delegate care completează prezentul regulament, împreună cu actele delegate care completează Directiva 2009/125/CE privind proiectarea ecologică, inclusiv trimiterile complete la toate standardele armonizate care îndeplinesc cerințele relevante de măsurare și de calcul, conform articolului 9, și îl pune la dispoziția publicului.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Delegarea de competențe menționată la articolele 7 și 12 este conferită Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând de la data aplicării prezentului regulament.

2.  Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 7, articolul 8 alineatul (4), articolul 11 alineatul (1) și articolul 12 se conferă Comisiei pe o perioadă de șase ani, începând de la 1 ianuarie 2017.

 

Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe, cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de șase ani.

 

Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe menționată la articolele 7 și 12 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în prezentul regulament. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 7, articolul 8 alineatul (4), articolul 11 alineatul (1) și articolul 12 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 7 și 12 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Respectivul termen poate fi prelungit cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7, articolului 8 alineatul (4), articolului 11 alineatul (1) și articolului 12 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen maximum de opt ani de data intrării în vigoare, Comisia evaluează aplicarea prezentului regulament și transmite un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului. Raportul evaluează cât a fost de eficace prezentul regulament în a le permite consumatorilor să aleagă produse mai eficiente, ținând seama și de impactul acestuia asupra întreprinderilor.

Până la ... [șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia evaluează aplicarea prezentului regulament și transmite un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului. Raportul evaluează cât au fost de eficace prezentul regulament și actele sale delegate în a le permite consumatorilor să aleagă produse mai eficiente din punct de vedere energetic, ținând seama de criterii precum impactul acestora asupra întreprinderilor, consumul de energie, emisiile de gaze cu efect de seră, activitățile de supraveghere a pieței și costul pentru înființarea și întreținerea bazei de date.

 

Exercițiul de evaluare prevăzut la primul paragraf utilizează în mod expres rapoartele anuale de monitorizare privind respectarea normelor și supravegherea pieței prevăzută la articolul 5.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, articolul 3 alineatul 1 litera (d) se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (1) litera (d) se aplică de îndată ce devine pe deplin operațională interfața publică a bazei de date cu produse create în temeiul articolului 8, dar în orice caz nu mai târziu de 1 ianuarie 2018.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Anexa I –titlu și punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informații care trebuie incluse în baza de date cu produsele

Informații care trebuie incluse în baza de date cu produse, precum și cerințele funcționale

1.  Informații despre produse disponibile public:

1.  Informații care trebuie incluse în interfața publică a bazei de date cu produse:

(a)  numele sau marca comercială a producătorului sau a furnizorului;

(a)  numele sau marca comercială, adresa, datele de contact și alte date legale de identificare a furnizorului;

 

(aa)  datele de contact ale autorităților de supraveghere a pieței din statul membru în cauză;

(b)  identificatorul (identificatorii) de model, inclusiv ai tuturor modelelor echivalente;

(b)  identificatorul (identificatorii) de model, inclusiv ai tuturor modelelor echivalente;

(c)  eticheta în format electronic;

(c)  eticheta în format electronic;

(d)  clasa (clasele) energetică (energetice) și alți parametri care apar pe etichetă;

(d)  clasa (clasele) de eficiență energetică și alți parametri aferenți etichetei;

(t)  fișa cu informații despre produs în format electronic.

(e)  parametrii fișei cu informații despre produs în format electronic;

 

(ea)  campaniile de educare și de informare ale statelor membre, astfel cum sunt prevăzute la articolul 4 alineatul (4);

 

(eb)  planul de lucru al Comisiei, astfel cum este prevăzut la articolul 11;

 

(ec)  procesele-verbale ale forumului consultativ;

 

(ed)  inventarul actelor delegate și al standardelor armonizate aplicabile.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Informații privind conformitatea, disponibile doar autorităților de supraveghere a pieței din statele membre și Comisiei:

2.  Informații care trebuie incluse în interfața de conformitate a bazei de date:

(a)  documentația tehnică specificată în actul delegat aplicabil;

(a)  rezultatele testării sau o documentație similară de evaluare a conformității care permite să se evalueze respectarea tuturor cerințelor din actul delegat aplicabil, inclusiv metodele de testare și seriile de măsurări;

(b)  rezultatele testării sau dovezi tehnice similare care permit să se evalueze respectarea tuturor cerințelor din actul delegat aplicabil;

(b)  măsurile provizorii adoptate în cadrul supravegherii pieței în legătură cu prezentul regulament;

(c)  numele și adresa furnizorului;

(c)  documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (c);

 

(ca)  datele de contact direct ale autorităților de supraveghere a pieței din statul membru în cauză și ale serviciului de coordonare din cadrul Comisiei;

 

(cb)  rezultatele verificărilor de conformitate efectuate de statele membre și de Comisie și, dacă este cazul, măsurile corective și restrictive adoptate de autoritățile de supraveghere a pieței, astfel cum sunt prevăzute la articolele 5 și 6.

(d)  detaliile de contact ale unui reprezentant al furnizorului.

 

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Cerințele funcționale pentru interfața publică a bazei de date:

 

(a)   fiecare model de produs este prezentat ca o înregistrare separată;

 

(b)   aceasta le permite consumatorilor să identifice cu ușurință cea mai bună clasă energetică pentru fiecare grupă de produse, permițându-le să compare caracteristicile modelelor și să aleagă produsele cele mai eficiente din punct de vedere energetic;

 

(c)   înregistrarea respectivă generează eticheta energetică a fiecărui produs sub forma unui fișier unic, ce poate fi vizualizat și imprimat, precum și versiunile lingvistice ale fișei complete cu informații despre produs, care acoperă toate limbile oficiale ale Uniunii;

 

(d)   informațiile respective pot fi citite și organizate de calculator, cu posibilitatea de căutare, respectându-se standardele deschise pentru utilizarea gratuită de către terți;

 

(e)   se evită automat înregistrarea redundantă;

 

(f)   se creează și se menține un birou de asistență sau un punct de contact pentru consumatori, care este clar prezentat pe interfață.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Cerințele funcționale pentru interfața de conformitate a bazei de date:

 

(a)   se asigură mecanisme stricte de securitate pentru protejarea informațiilor confidențiale;

 

(b)   drepturile de acces se stabilesc pe baza principiului necesității de a cunoaște;

 

(c)   se asigură o legătură la Sistemul de informare și comunicare pentru supravegherea pieței (ICSMS).

  • [1]  JO C 82, 3.3.2016, p. 6.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere: O „casă zguduită din temelii” - și o soluție pentru redresare

În urmă cu câteva luni, viața tuturor cetățenilor europeni a fost zdruncinată de problema emisiilor autovehiculelor. Printre alte aspecte, a fost afectată în mod deosebit încrederea cetățenilor. Analizând această grea lovitură într-un context mai larg, este clar că trebuie să contribuim la restabilirea încrederii. Propunerile concrete din prezenta inițiativă legislativă pot constitui un pas important în acest sens.

Încă de la crearea lor, etichetele le-au permis cetățenilor o mai bună înțelegere a impactului produselor asupra mediului și a ciclului de viață al acestora. Evaluarea Directivei 2010/30/CE a evidențiat o serie de lacune care, odată soluționate, pot genera mari economii suplimentare de energie. Actuala revizuire își propune, de asemenea, să faciliteze integrarea evoluțiilor așteptate din domeniul TIC, cum ar fi internetul obiectelor și altele, care nu vor întârzia să apară.

Raportorul împărtășește obiectivele Comisiei, printre care alegerea unui regulament drept cel mai adecvat instrument juridic pentru a evita transpunerile diferite în statele membre. Acesta vizează să asigure în paralel mai multe echilibre: garantarea continuității, stimulând în același timp evoluția; echilibrul între cetățeni, industrie și alte părți interesate; echilibrul între un pragmatism solid și o ambiție inspirată; acordarea unei atenții deosebite laturii tehnologice, dar totodată asigurarea sensibilizării sociale. Există, într-adevăr, o cale de urmat care nu este în contradicție cu nimeni și nimic, ci conduce către un viitor comun mai bun.

1.  „Curățarea casei”[1]: etichetele și documentele conexe care gravitează în jurul acestora și provocarea de a le reclasifica

Intervențiile de modificare țin seama într-o foarte mare măsură de experiența operațională dobândită în urma Directivei 2010/30/UE, un text legislativ cu adevărat valoros în prezent. Principalele eforturi trebuie orientate către consolidarea acestei experiențe, soluționându-se totodată problema variabilității nedorite într-un mod orientat și cu acordarea unei mari atenții costurilor. Articolul 7 este extins și împărțit în patru articole diferite. Introducerea, în viitor, a noilor etichete trebuie formalizată în cadrul unei combinații conceptuale rezonabile de două perspective complementare, cea a produsului (articolele 7, 7a și 7b) și cea a procesului (articolul 7c). Etichetele constituie conceptul central al întregului regulament și trebuie să rămână astfel. În paralel, structura articolului 12 inițial, care se referă la actele delegate, a fost atent reorganizată. Unele elemente repetate în numeroase acte delegate privind produsele specifice pot fi mai bine acoperite prin câteva acte delegate procedurale; această abordare va facilita actualizările, va economisi resurse legislative și va ține sub control variabilitatea.

Reclasificarea (articolul 7c) este cea mai sensibilă chestiune; în consecință, este necesar un echilibru global bine gândit. Pentru ca procesul să fie obiectiv, este nevoie de anumiți factori care să declanșeze reclasificarea; cea mai bună metodă pare să fie o schemă de „consultare și adoptare a deciziilor”, care să vină în completarea acestora. Prezentul raport își propune să combine distribuția modelelor de produse disponibile pe piață în clasele de eficiență energetică și evoluția tehnologică a categoriei de produse. Comisiei îi sunt atribuite sarcini pregătitoare rezonabile urgente: un studiu global privind piața și tehnologia, un plan de lucru pe trei ani evolutiv pentru activități de reclasificare, precum și activarea bazei de date cu produse. Toate acestea trebuie sprijinite prin consultări multilaterale extinse și atente, menite să asigure confortul tuturor părților interesate.

Dat fiind că distribuția în clasele energetice A-G a modelelor de produse în urma reclasificării va avea efecte semnificative asupra pieței, se menține o abordare flexibilă pentru „orientarea” sa, propunându-se trei opțiuni de reducere a „intensității reclasificării”: C-G (cu două clase superioare „goale”), B-G (o clasă „goală”) și A-G (nicio clasă „goală”). Aceste modele de clasificare vor fi, de asemenea, legate de factorii declanșatori menționați. Raportorul are încredere în responsabilitatea profesională a furnizorilor și a dealerilor în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor lor clar enumerate la articolul 3.

Obiectivul vizat este ca, într-un termen rezonabil (de 5 ani), să nu mai rămână decât clasele A-G. Accentul se pune, de asemenea, pe fluxurile de informații și pe instrumentele de planificare. Împreună, acestea ar trebui să structureze o tranziție orientată spre cunoaștere care va include soluții adaptate pentru categoriile de produse recent etichetate și pentru produsele de dimensiuni reduse.

2.  „Deschiderea casei”: baza de date cu produse, adevăratul motor al schimbării

În acest sistem de informare și comunicare orientat către cetățeni, baza de date cu produse propusă de Comisie este crucială. Nu putem rămâne singura piață majoră fără un sistem central de înregistrare obligatorie a produselor și fără o bază de date publică, pe care SUA, China, Australia și alte state le-au creat în urmă cu mai mulți ani. O bază de date bine gândită este adevăratul motor al schimbării de care avem nevoie pentru a implica cetățenii ca protagoniști în tranziția energetică a UE. Aceasta va facilita accesul la informații, va consolida capacitatea noastră de a urmări evoluția pieței în timp real (și de a îmbunătăți legislația în consecință) și va crește eficiența „mecanismelor noastre de siguranță”. Platforma, pe care sunt încărcate și actualizate absolut toate informațiile relevante pentru consumatori și care oferă acces la toate aceste informații, va spori în mod semnificativ încrederea.

În consecință, articolul 8 și anexa I au fost atent revizuite pentru:

•  a asigura că datele relevante pentru consumatori privind produsele cu impact energetic sunt încărcate și organizate într-un format ușor de accesat și de utilizat;

•  a le permite furnizorilor să concureze în mod creativ pe „piața informațiilor”, furnizându-le voluntar consumatorilor informații îmbunătățite și inovatoare;

•  a stimula antreprenorii să dezvolte aplicații inovatoare care le oferă valori esențiale cetățenilor, industriei și societății noastre;

•  a acoperi evoluțiile viitoare ale legislației Uniunii în acest domeniu;

•  a pune la dispoziție modalități mai bune pentru formarea lucrătorilor, gestionarea campaniilor educaționale și a materialelor promoționale tehnice etc.

Trebuie să garantăm că datele sensibile sunt securizate și disponibile „numai pentru autorități”, fiind utilizate în scopul evaluării conformității și al procedurilor de supraveghere și de salvgardare într-un mod în care industria să poată avea încredere deplină și utilizând cele mai bune tehnologii disponibile, la fel ca în cazul serviciilor bancare online.

3.  Menținerea siguranței „casei”: supravegherea, salvgardarea, evaluarea conformității

Supravegherea pieței, salvgardarea și evaluarea conformității sunt elemente de punere în aplicare esențiale pentru menținerea siguranței „casei”, contribuind astfel la obiectivul major privind recuperarea încrederii.

Articolul 5 modificat privind supravegherea pieței și articolul 6 modificat privind procedura de salvgardare la nivelul Uniunii au fost restructurate în profunzime, păstrându-se corespondențe strânse cu conținutul propunerii Comisiei. Raportorul a dorit să crească fiabilitatea globală a procedurii de executare, contribuind astfel la recâștigarea încrederii tuturor părților, având în vedere că sistemul actual de supraveghere a pieței este deseori criticat. Printre îmbunătățirile aduse se numără o procedură specială de protecție a consumatorilor prevăzută la articolul 6 alineatul (12). Atât supravegherea pieței, cât și procedura de salvgardare vor fi facilitate într-o mare măsură prin intermediul bazei de date cu produse. Rolul de coordonare și de facilitare al Comisiei este, de asemenea, consolidat în propunerea modificată.

Obligațiile statelor membre (articolul 4) și cele ale furnizorilor și dealerilor (articolul 3) sunt mai bine definite și completate pentru o mai bună funcționalitate. Articolul 9 privind standardele armonizate pentru evaluarea conformității și altele (de o importanță fundamentală în cazul etichetării noilor produse) a fost, de asemenea, modificat. În tot regulamentul, s-a intensificat rețeaua de trimiteri încrucișate între articole, ceea ce subliniază legătura sistemică strânsă dintre diferitele elemente ale acestuia.

4.   De la „subsol” la „acoperiș”: alte instrumente menite să asigure funcționarea regulamentului

În ceea ce privește celelalte articole, propunerile raportorului sunt următoarele:

•  articolul 2 privind definițiile este îmbogățit cu șase noi definiții, justificate de utilizarea sistematică a acestora în text;

•  un nou articol 6a privind actualizările de software acoperă această posibilitate, care este în prezent din ce în ce mai frecventă datorită creșterii conținutului electronic privind produsele cu impact energetic;

•  la articolul 1 privind obiectul și domeniul de aplicare, se propune o soluție la problema produselor de ocazie;

•  articolul 10 cu privire la forumul consultativ este consolidat, iar Comisia este împuternicită să țină seama de observațiile acestuia în momentul adoptării deciziilor;

•  un plan de lucru instituit prin articolul 11 cuprinde toate proiectele de intervenție la nivelul sistemului de acte delegate și răspunde public pentru dezvoltarea acestora;

•  la articolul 16 privind intrarea în vigoare, modificarea propune adaptarea intrării în vigoare a cerințelor legate de baza de date adresate furnizorilor [articolul 3 alineatul (1) litera (d)] în conformitate cu restul textului modificat.

5.   Amprenta legislativă

Consultările cu părțile interesate și cu cetățenii au fost esențiale pentru elaborarea prezentului raport. Potrivit angajamentului asumat de raportor cu ocazia semnării Transparency International Anti-Corruption Pledge[2] (Angajamentul internațional de transparență împotriva corupției), toate aceste reuniuni sunt enumerate într-o „amprentă legislativă” specifică pe site-ul de internet al raportorului[3].

În perioada 20 octombrie 2015 - 20 ianuarie 2016[4], raportorul a organizat 17 reuniuni cu diverse părți interesate: șase cu reprezentanți ai altor instituții ale UE și cu reprezentanțele permanente ale statelor membre, patru cu industria de prelucrare, trei cu reprezentanți ai societății civile (două asociații ale consumatorilor și un ONG de mediu), două cu organizații de distribuitori, una cu industriile publicitare și una cu reprezentanți ai întreprinderilor energetice. În plus, cetățenii activi au contribuit cu 67 de observații prin intermediul platformei online participative Sistema Operativo Lex (Movimento 5 Stelle)[5].

Toate aspectele principale ale propunerii au fost analizate împreună cu părțile interesate în cadrul unor discuții generale cu privire la eficiența energetică și la strategia privind uniunea energetică. Reclasificarea și supravegherea pieței au fost cele mai frecvente subiecte de discuție. De asemenea, au fost dezbătute pe larg și aspecte precum baza de date cu produse, standardele, procedurile de testare și campaniile de informare a consumatorilor.

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (27.4.2016)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Raportor pentru aviz: Aldo Patriciello

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Etichetarea energetică este benefică mediului, deoarece permite consumatorilor să compare produsele ținând cont de eficiența lor energetică și să ia decizii de cumpărare eficiente din punctul de vedere al costurilor și responsabile în ceea ce privește mediul.

Cu toate acestea, sistemul de etichetare energetică în vigoare a devenit netransparent și, într-o oarecare măsură, și-a pierdut semnificația, în principal din cauza numărului excesiv de produse aflate în cele mai înalte clase energetice și a diversificării acestor clase, ceea ce produce, în mod evident, confuzie în rândul consumatorilor. De asemenea, supravegherea pieței în statele membre ar putea fi îmbunătățită și ar beneficia de pe urma unui sistem mai clar și mai simplu de etichetare și de gestionare a informațiilor privind produsele.

Prin urmare, raportorul salută propunerea de regulament de instituire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE [COM(2015)0341], care vizează o mai mare transparență pentru consumatori și autorități în ceea ce privește produsele cu impact energetic pe piața UE.

Propunerea Comisiei înlocuiește actualul cadru privind etichetarea energetică și introduce un mecanism pentru reclasificarea claselor de eficiență energetică. Propunerea prevede, de asemenea, crearea unei baze de date pentru produse și stabilește obligațiile operatorilor economici implicați.

Raportorul sprijină majoritatea elementelor menționate, dar sugerează modificarea anumitor aspecte ale propunerii, în special:

•  Frecvența reclasificării

Comisia propune un ciclu de revizuire periodică, o dată la zece ani, pe care își bazează conceptul său de reclasificare a tuturor claselor de eficiență energetică și de redistribuire a produselor în aceste clase. Raportorul consideră că frecvența reclasificării ar trebui să fie bazată exclusiv pe dovezi și să țină cont de necesitățile specifice ale produsului. Un ciclu prestabilit nu va fi în măsură să satisfacă cererile unei piețe în evoluție. Orice reclasificare reprezintă o adaptare la progresele științifice și tehnice și ar trebui să se bazeze pe un studiu pregătitor aprofundat și specific efectuat de către Comisie. Toate trimiterile la ciclurile prestabilite de revizuire ar trebui să fie eliminate [considerentul 11; articolul 7 alineatele (3) și (4)].

•  Produsele aflate în clasele superioare

Pentru a contracara numărul excesiv de produse aflate în clasa A și diversificarea acestei clase pentru multe produse, Comisia propune să se elimine noile clase A + etc. și să se golească complet primele două clase superioare de produse A și B. Raportorul este ferm convins că golirea claselor superioare ar transmite un semnal greșit consumatorilor și ar putea avea un efect ecologic negativ, deoarece s-ar sugera că nu sunt disponibile produse foarte bune. Conștient de necesitatea de a găsi o soluție pe termen lung, raportorul propune introducerea unei limite procentuale pentru clasele energetice A și B, depășirea acesteia urmând să antreneze o nouă redimensionare. [considerentul 11; articolul 7 alineatul (3)].

•  Întreținerea bazei de date:

Raportorul dorește să sublinieze faptul că baza de date constituie doar un instrument tehnic și nu poate înlocui supravegherea pieței. Generarea fișelor cu datele produselor și încărcarea sau intrarea seturilor de date într-o bază de date externă poate reprezenta o sarcină administrativă și financiară considerabilă, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Prezentarea de informații către Comisie în formatele tradiționale pe cale electronică ar trebui să fie viabilă din punct de vedere juridic, cu condiția ca informațiile să fie complete și standardizate, iar furnizorul să poată fi tras la răspundere pentru informațiile din baza de date. Furnizorul ar trebui să aibă dreptul de a decide cu privire la modul în care dorește să își prezinte datele [considerentul 16; articolul 3 alineatul (1), articolul 8].

•  Aplicarea sau afișarea etichetei:

Anumite puncte din propunerea Comisiei referitoare la utilizarea etichetelor electronice în locul unei etichete aplicate pe produs nu sunt clare. Sistemul electronic de afișare a etichetelor în magazine reprezintă o simplificare pentru toate părțile implicate și ar trebui, prin urmare, să fie încurajat [articolul 3 alineatul (2)].

Raportorul recomandă, de asemenea, să se adauge o definiție a „eficienței energetice” care să fie aliniată cu Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică.

Raportorul salută faptul că produsele de ocazie sunt excluse din domeniul de aplicare a propunerii.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Uniunea Europeană este hotărâtă să construiască o Uniune a energiei robustă și cu o politică în materie de schimbări climatice orientată spre viitor. Eficiența energetică este un element crucial al Cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030 al Uniunii Europene și este esențială pentru moderarea cererii de energie.

(1) Uniunea Europeană este hotărâtă să construiască o Uniune a energiei robustă și cu o politică în materie de schimbări climatice orientată spre viitor. Eficiența energetică este un element crucial al Cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030 al Uniunii Europene și este esențială pentru moderarea cererii de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Este necesară înlocuirea Directivei 2010/30/UE printr-un regulament care păstrează același domeniu de aplicare, dar care modifică și îmbunătățește unele dispoziții, pentru a le clarifica și a le actualiza conținutul. Regulamentul este instrumentul juridic adecvat, întrucât impune reguli clare și detaliate, care nu permit transpuneri divergente de către diferitele state membre, și asigură astfel un grad înalt de armonizare la nivelul întregii Uniuni. Un cadru legislativ armonizat la nivelul Uniunii mai curând decât la cel al statelor membre reduce costurile pentru producători și asigură astfel condiții de concurență echitabile. Armonizarea la nivelul Uniunii asigură, de asemenea, libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței interne.

(4) Este necesară înlocuirea Directivei 2010/30/UE printr-un regulament care păstrează în mare același domeniu de aplicare, dar care modifică și îmbunătățește unele dispoziții, pentru a le clarifica și a le actualiza conținutul. Un cadru legislativ armonizat la nivelul Uniunii mai curând decât la nivelul statelor membre reduce costurile pentru producători și asigură astfel condiții de concurență echitabile. Armonizarea la nivelul Uniunii asigură libera circulație a mărfurilor în cadrul pieței interne. Deoarece consumul de energie al mijloacelor de transport de persoane sau mărfuri este reglementat direct sau indirect de alte acte legislative și politici ale Uniunii, este necesar să se continue excluderea acestora din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Excluderea respectivă include mijloacele de transport al căror motor este staționar în timpul funcționării, cum ar fi ascensoarele, scările rulante și benzile transportoare.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Este oportună excluderea produselor de ocazie din prezentul regulament, și anume a tuturor produselor care au mai fost puse în funcțiune înainte de a fi puse la dispoziție pe piață cel puțin a doua oară.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Îmbunătățirea eficienței produselor cu impact energetic prin alegeri informate ale consumatorilor este benefică pentru economia Uniunii în ansamblu, stimulează inovarea și va contribui la atingerea obiectivelor de eficiență energetică ale Uniunii prevăzute pentru 2020 și 2030. De asemenea, le va permite consumatorilor să facă economii.

(7) Îmbunătățirea eficienței produselor cu impact energetic prin alegeri informate ale consumatorilor este benefică pentru economia Uniunii în ansamblu, stimulează inovarea și va contribui la atingerea obiectivelor de eficiență energetică ale Uniunii prevăzute pentru 2020 și 2030, precum și la realizarea obiectivelor Uniunii în materie de mediu și climă. De asemenea, le va permite consumatorilor să facă economii prin reducerea consumului de energie utilizată în scopuri casnice.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Furnizarea de informații exacte, relevante și comparabile cu privire la consumul specific de energie al produselor cu impact energetic facilitează alegerile consumatorilor în favoarea produselor care consumă mai puțină energie sau alte resurse esențiale în faza de utilizare. O etichetă standardizată obligatorie este un mijloc eficace de a le furniza potențialilor consumatori informații comparabile cu privire la consumul specific de energie al produselor cu impact energetic. Ea ar trebui însoțită de o fișă cu informații despre produs. Eticheta ar trebui să fie ușor de recunoscut, simplă și concisă. În acest scop, scala actuală de la verde închis la roșu a etichetei ar trebui păstrată ca bază pentru a informa clienții în legătură cu eficiența energetică a produselor. O clasificare care utilizează litere de la A la G s-a dovedit cea mai eficace pentru clienți. În situațiile în care, din cauza măsurilor luate în temeiul Directivei 2009/125/CE, produsele nu mai pot intra în clasele F sau G, clasele respective nu ar trebui să mai apară pe etichete. În afara cazurilor excepționale, această măsură ar trebui extinsă și la clasele D și E, deși această situație este puțin probabilă având în vedere reclasificarea etichetei atunci când majoritatea produselor vor intra în primele două clase.

Furnizarea de informații exacte, relevante și comparabile cu privire la consumul specific de energie al produselor cu impact energetic facilitează alegerile consumatorilor în favoarea produselor care consumă mai puțină energie sau alte resurse esențiale în faza de utilizare. O etichetă standardizată obligatorie este un mijloc eficace de a le furniza potențialilor consumatori informații comparabile cu privire la consumul specific de energie al produselor cu impact energetic. Ea ar trebui însoțită de o fișă cu informații despre produs. Eticheta ar trebui să fie ușor de recunoscut, simplă și concisă. În acest scop, scala actuală de la verde închis la roșu a etichetei ar trebui păstrată ca bază pentru a informa clienții în legătură cu eficiența energetică a produselor. O clasificare care utilizează litere de la A la G s-a dovedit cea mai eficace pentru clienți. În situațiile în care, din cauza măsurilor luate în temeiul Directivei 2009/125/CE, produsele nu mai pot intra în clasele D, E, F sau G, clasele respective nu ar trebui să mai apară pe etichete.

Justificare

În cazul în care clasele sunt goale din motive juridice, acestea ar trebui să fie eliminate, indiferent de procentul produselor care intră în primele două clase superioare.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Producătorii reacționează la eticheta energetică prin crearea de produse tot mai eficiente. Această evoluție tehnologică duce la situația în care produsele se încadrează în majoritate în cele mai înalte clase energetice. O mai bună diferențiere a produselor poate fi necesară pentru a le permite clienților comparații adecvate, ceea ce duce la necesitatea reclasificării etichetei. În ceea ce privește frecvența reclasificărilor, o revizuire o dată la zece ani pare adecvată, ținând seama și de nevoia de a evita încărcarea prea mare a producătorilor. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să indice mecanisme detaliate de reclasificare pentru a maximiza securitatea juridică pentru furnizori și dealeri. O nouă etichetă, reclasificată, ar trebui să „golească” clasele cele mai înalte, pentru a încuraja progresul tehnologic și a permite dezvoltarea și recunoașterea unor produse tot mai eficiente. Iar când se reclasifică etichetele, ar trebui evitate confuziile pentru clienți prin înlocuirea tuturor etichetelor energetice într-un interval cât mai scurt.

(11) Producătorii reacționează la eticheta energetică prin crearea de produse tot mai eficiente. Această evoluție tehnologică duce la situația în care produsele se încadrează în majoritate în cele mai înalte clase energetice. O mai bună diferențiere a produselor poate fi necesară pentru a le permite clienților comparații adecvate, ceea ce duce la necesitatea reclasificării etichetei. În ceea ce privește frecvența reclasificărilor, calendarul depinde de suprapopularea celor mai înalte două clase, ceea ce reduce alegerile consumatorului și stimulentele pentru dezvoltarea de produse mai eficiente energetic, ținând seama și de nevoia de a evita încărcarea prea mare a producătorilor. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să indice mecanisme detaliate de reclasificare pentru a maximiza securitatea juridică pentru furnizori și dealeri. O nouă etichetă, reclasificată, ar trebui să „golească” clasele cele mai înalte, pentru a încuraja progresul tehnologic și a permite dezvoltarea și recunoașterea unor produse tot mai eficiente. Iar când se reclasifică etichetele, ar trebui evitate confuziile pentru clienți prin înlocuirea tuturor etichetelor energetice într-un interval cât mai scurt.

Justificare

Motivul principal pentru reclasificarea etichetelor energetice îl reprezintă suprapopularea celor mai înalte clase de etichetare A și B, ceea ce reduce alegerea consumatorului și scade motivația de a cumpăra produse eficiente din punct de vedere energetic. Întrucât eficiența energetică a fiecărei grupe de produse evoluează într-un ritm diferit, perioada sugerată de 10 ani ar putea fi prea rapidă sau prea lentă, în funcție de grupa de produse. Pentru a se asigura că sarcinile asociate revizuirii etichetei rămân rezonabile iar consumatorii au suficiente opțiuni de alegere, clasele cele mai înalte A și B nu ar trebui să fie „golite”, ci ar trebui să aibă un număr limitat de produse.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Este necesar să se prevadă o distribuire clară și proporțională a obligațiilor corespunzătoare rolului fiecărui operator în procesul de aprovizionare și de distribuție. Operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru îndeplinirea rolurilor care le revin în cadrul lanțului de aprovizionare și ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că pun la dispoziție pe piață numai produse care respectă dispozițiile prezentului regulament și ale actelor delegate aferente acestuia.

(13) Este necesar să se prevadă o distribuire clară și proporțională a obligațiilor corespunzătoare rolului fiecărui operator în procesul de aprovizionare și de distribuție. Operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru îndeplinirea rolurilor care le revin în cadrul lanțului de aprovizionare și ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că pun la dispoziție pe piață numai produse care respectă dispozițiile prezentului regulament și ale actelor delegate aferente acestuia. Autoritățile de supraveghere ar trebui să verifice, prin controale prin sondaj, conformitatea produselor energetice cu normele prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru a asigura certitudinea juridică, este necesar să se clarifice faptul că normele privind supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor care intră pe piața Uniunii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului21 se aplică și produselor cu impact energetic. Ținând seama de principiul liberei circulații a mărfurilor, este imperativ necesar ca autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre să coopereze efectiv între ele. Cooperarea în ceea ce privește etichetarea energetică ar trebui consolidată prin sprijin din partea Comisiei.

(15) Pentru a asigura certitudinea juridică, este necesar să se clarifice faptul că normele privind supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor care intră pe piața Uniunii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului21 se aplică și produselor cu impact energetic. Ținând seama de principiul liberei circulații a mărfurilor, este imperativ necesar ca autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre să coopereze efectiv între ele, prin schimbul continuu de informații, în special cu privire la rezultatul evaluărilor de conformitate a produsului și la comercializarea sau retragerea de pe piață a anumitor produse. Cooperarea în ceea ce privește etichetarea energetică ar trebui consolidată prin sprijin din partea Comisiei.

__________________

__________________

21 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

21 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Pentru a facilita monitorizarea conformității și a furniza date de piață actualizate pentru procesul de reglementare cu privire la revizuirea etichetelor și a fișelor cu informații despre produse, furnizorii ar trebui să pună la dispoziție informațiile referitoare la conformitatea produsului în format electronic, într-o bază de date instituită de Comisie. Informațiile ar trebui să fie disponibile publicului larg, pentru a fi accesibile și clienților și a le permite dealerilor modalități alternative de a obține etichetele. Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să aibă acces la informațiile din baza de date.

(16)Fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind supravegherea pieței, pentru a facilita monitorizarea conformității și a furniza date de piață actualizate pentru procesul de reglementare cu privire la revizuirea etichetelor și a fișelor cu informații despre produse, furnizorii ar trebui să pună la dispoziție informațiile cerute referitoare la conformitatea produsului în format electronic, pentru ca acestea să fie incluse într-o bază de date instituită și întreținută de Comisie. Informațiile ar trebui să fie disponibile publicului larg, inclusiv prin folosirea de aplicații și de alte tehnologii ale informației, pentru a furniza clienților informațiile cerute și pentru a pune dealerilor la dispoziție modalități alternative de a obține etichetele. Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să aibă acces la informațiile din baza de date.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Consumul de energie și alte informații privind produsele care intră sub incidența cerințelor specifice produselor în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie măsurat prin metode fiabile, precise și reproductibile, care să țină seama de măsurătorile și metodele de calcul cele mai moderne unanim recunoscute. Este în interesul funcționării pieței interne să existe standarde care au fost armonizate la nivelul Uniunii. În absența unor standarde publicate în momentul aplicării cerințelor specifice produselor, Comisia ar trebuie să publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene măsurătorile și metodele de calcul tradiționale aferente cerințelor respective. După publicarea unui astfel de standard în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conformitatea cu standardul ar trebui să confere prezumția de conformitate cu metodele de măsurare aferente cerințelor specifice produsului care au fost adoptate în temeiul prezentului regulament.

(19) Consumul de energie și alte informații privind produsele care intră sub incidența cerințelor specifice produselor în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie măsurat în conformitate cu standarde armonizate și prin metode fiabile, precise și reproductibile, care să țină seama de măsurătorile și metodele de calcul cele mai moderne unanim recunoscute. Metodele respective ar trebui să reflecte, în măsura în care este posibil, condițiile de utilizare în practică, astfel încât consumatorii să poată să se poată raporta la informațiile transmise de etichete și să poată avea încredere în acestea. Informațiile ar trebui să fie, de asemenea, clare și solide, pentru a descuraja eludarea intenționată și neintenționată. Este în interesul funcționării pieței interne să existe standarde care au fost armonizate la nivelul Uniunii. În absența unor standarde publicate în momentul aplicării cerințelor specifice produselor, Comisia ar trebuie să publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene măsurătorile și metodele de calcul tradiționale aferente cerințelor respective. După publicarea unui astfel de standard în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conformitatea cu standardul ar trebui să confere prezumția de conformitate cu metodele de măsurare aferente cerințelor specifice produsului care au fost adoptate în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) Autoritățile de supraveghere ar trebui să verifice dacă produsele respectă cerințele prezentului regulament și, în special normele armonizate pentru calcularea și măsurarea standardelor produselor. Aceste verificări ar trebui efectuate de o asemenea manieră încât să reflecte utilizarea produsului în condiții reale. Caracteristicile de proiectare menite să falsifice rezultatele testelor ar trebui să fie interzise în mod explicit.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 20

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Comisia ar trebui să ofere un plan de lucru pentru revizuirea etichetelor anumitor produse, inclusiv o listă indicativă a altor produse cu impact energetic pentru care s-ar putea introduce o etichetă energetică. Punere în practică a planului de lucru ar trebui să înceapă cu o analiză tehnică, de mediu și economică a grupelor de produse vizate. Analiza ar trebui să examineze, de asemenea, informațiile suplimentare, inclusiv posibilitatea și costul furnizării către clienți a anumitor informații privind performanța unui produs cu impact energetic, cum ar fi consumul său absolut de energie, durabilitatea sa sau performanța sa de mediu, acțiune coerentă cu obiectivul promovării unei economii circulare. Astfel de informații suplimentare ar trebui să îmbunătățească inteligibilitatea și eficacitatea etichetelor pentru consumatori și nu ar trebui să aibă niciun fel de impact negativ asupra acestora.

(20) Comisia ar trebui să ofere un plan de lucru pentru revizuirea etichetelor anumitor produse, inclusiv o listă indicativă a altor produse cu impact energetic pentru care s-ar putea introduce o etichetă energetică. Punere în practică a planului de lucru ar trebui să înceapă cu o analiză tehnică, de mediu și economică a grupelor de produse vizate. Analiza ar trebui să examineze, de asemenea, informațiile suplimentare, inclusiv posibilitatea și costul furnizării către clienți a anumitor informații privind performanța unui produs cu impact energetic, cum ar fi consumul său de energie, durabilitatea sa sau performanța sa de mediu, acțiune coerentă cu obiectivul promovării unei economii circulare. Astfel de informații suplimentare ar trebui să îmbunătățească inteligibilitatea și eficacitatea etichetelor pentru consumatori și nu ar trebui să aibă niciun fel de impact negativ asupra acestora.

Justificare

Conceptul de „consum total de energie” nu este clar și va provoca discuții confuze privind ciclul de viață al produselor și amprenta ecologică și, prin urmare, va îngreuna extrem de mult procesul de luare a deciziilor.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Proiectarea ecologică a generat rezultate semnificative în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței energetice și a consumului de energie ale produselor și, astfel, a condus la scăderea consumului de energie și a costurilor aferente în gospodării, precum și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin urmare, este necesar să se extindă lista produselor care intră sub incidența legislației respective și să se includă, cât mai curând posibil, în cerințele de proiectare a produselor, toate elementele privind utilizarea eficientă a resurselor, prin definirea cerințelor orizontale, printre altele cu privire la sustenabilitatea produselor și la posibilitățile de reparare, reutilizare și reciclare.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie un cadru privind indicarea, prin etichetare și prin informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic în faza de utilizare și privind furnizarea de informații suplimentare despre produsele cu impact energetic care să le permită clienților să aleagă produse mai eficiente.

1. Prezentul regulament instituie un cadru privind indicarea, prin etichetare și prin informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic în faza de utilizare și privind furnizarea de informații suplimentare legate de mediu și de performanță despre produsele cu impact energetic, care să le permită clienților să aleagă produse mai eficiente și mai sustenabile.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Prezentul regulament nu se aplică:

2. Prezentul regulament se aplică produselor cu impact energetic care urmează să fie introduse pe piața Uniunii sau puse în funcțiune în Uniune. El nu se aplică:

Justificare

Este necesară o definiție pozitivă a domeniului de aplicare.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) „produs cu impact energetic” înseamnă orice bun, sistem sau serviciu cu impact asupra consumului de energie în timpul utilizării care este introdus pe piață și pus în funcțiune în Uniune, inclusiv piesele care urmează să fie încorporate în produse cu impact energetic introduse pe piață și puse în funcțiune;

(11) „produs cu impact energetic” înseamnă orice bun, sistem sau serviciu care are un impact asupra consumului de energie în timpul utilizării, care este introdus pe piață sau pus în funcțiune în Uniune, inclusiv piesele destinate a fi încorporate în produse cu impact energetic care sunt introduse pe piață sau puse în funcțiune în Uniune ca piese individuale pentru clienți și a căror performanță de mediu poate fi evaluată în mod independent;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) „consum energetic” înseamnă cantitatea de energie consumată de un produs pentru a-și îndeplini funcțiunea, măsurată ciclic, anual sau pe întreaga durată de viață a produsului, de o manieră neutră din punct de vedere tehnologic și comparabilă într-o categorie de produse;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b) „grupă de produse” înseamnă toate produsele cu impact energetic care au aceeași funcționalitate și, în cazul produselor cu impact energetic multifuncționale, care au aceeași funcționalitate principală sau același set de funcționalități principale;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) „etichetă” înseamnă o diagramă grafică ce include o clasificare care utilizează literele de la A la G, în șapte culori diferite de la verde închis la roșu, pentru a indica consumul de energie;

(13) „etichetă” înseamnă o diagramă grafică, în format tipărit sau electronic, ce include o clasificare pentru a indica consumul de energie al unui produs, cu scopul de a permite compararea produselor;

Justificare

For clarity the definition should not set requirements. It is therefore better to have a general definition that does not contradict with other articles of the proposal. The elements describing the label should be listed in Art. 12, where the label is analysed. Suppliers should have the flexibility to be able to make available labels and information sheets in the format that they choose. Electronic and online means are becoming more and more widespread. A future-proof Framework text should consider the possibility for electronic form. Manufacturers use many different marketing routes for products being placed on the market and different means of providing the label needs to be in line with this.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) „fișă cu informații despre produs” înseamnă un tabel standard cu informații referitoare la un produs;

(17) „fișă cu informații despre produs” înseamnă un tabel standard, în format tipărit sau electronic, cu informații referitoare la un produs;

Justificare

Furnizorii ar trebui să aibă flexibilitatea de a fi în măsură să pună la dispoziție etichetele și fișele informative în formatul ales de ei. Mijloacele electronice și online devin din ce în ce mai răspândite. Un text-cadru „rezistent la proba timpului” ar trebui să ia în considerare posibilitatea formatului electronic. Producătorii folosesc mai multe canale de marketing diferite pentru produsele introduse pe piață, iar diferitele mijloace de furnizare a etichetei trebuie să fie în conformitate cu acest aspect.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) „reclasificare” înseamnă o acțiune periodică menită să facă mai stricte cerințele pentru încadrarea într-o anumită clasă energetică de pe eticheta unui anumit produs, care, în cazul etichetelor existente, poate implica eliminarea anumitor clase energetice;

(18) „reclasificare” înseamnă o acțiune care modifică corelația dintre eficiența energetică și clasa unui sistem de etichetare, cu scopul de a face mai stricte cerințele pentru încadrarea într-o anumită clasă energetică a etichetei unui anumit produs;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 20

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) „informații suplimentare” înseamnă informații privind performanța funcțională și de mediu a unui produs cu impact energetic, cum ar fi consumul absolut de energie sau durabilitatea, bazate pe date care sunt măsurabile de către autoritățile de supraveghere a pieței, sunt lipsite de ambiguitate și nu au niciun efect negativ semnificativ asupra inteligibilității și eficacității etichetei în ansamblu pentru clienți.

(20) „informații suplimentare” înseamnă informații privind performanța funcțională și de mediu, în condițiile unei utilizări eficiente a resurselor, a unui produs cu impact energetic, cum ar fi consumul absolut de energie, sustenabilitatea, durata de viață preconizată, posibilitatea de reparare sau conținutul de material reciclat, bazate pe date care sunt măsurabile de către autoritățile de supraveghere a pieței, sunt lipsite de ambiguitate și nu au niciun efect negativ semnificativ asupra inteligibilității și eficacității etichetei în ansamblu pentru clienți;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 20 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) „eficiență energetică” înseamnă raportul dintre rezultatul constând în performanță, servicii, bunuri sau energie și energia folosită în acest scop;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să asigure că pe produsele introduse pe piață figurează, gratuit, etichete exacte și fișe cu informații despre produs în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate relevante;

(a) să asigure că pe produsele introduse pe piață figurează, gratuit, etichete exacte, puse la dispoziție în format tipărit sau electronic, și fișe cu informații despre produs în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate relevante;

Justificare

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) pentru grupele de produse în cazul cărora produsul este compus din mai multe piese sau componente, iar clasa de eficiență energetică a produsului este în funcție de această combinație, ei pun la dispoziția dealerilor, gratuit, etichete exacte la punctul de expunere, fără a aduce atingere opțiunii furnizorului privind sistemul de livrare a etichetelor;

Justificare

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să elibereze gratuit și prompt etichetele, la solicitarea dealerilor;

(b) să elibereze gratuit și prompt etichetele, la solicitarea dealerilor, în conformitate cu actele delegate relevante, care pot specifica formatul etichetei (tipărit sau electronic), luând în considerare nevoile comercianților;

Justificare

Articolul 3 alineatul (1) ar trebui să clarifice modul în care trebuie livrate eticheta și fișa de informații. Eticheta poate fi solicitată, ca în prezent, în format tipărit, dar, în viitor, se poate dovedi mai practică utilizarea mijloacelor electronice, pentru a fi mai receptivi la nevoile dealerilor în comparație cu trimiterea de etichete tipărite prin poștă. Actele delegate ar putea defini o soluție electronică, cu condiția ca dealerii să fie de acord. Acest lucru asigură un cadru „rezistent la proba timpului”.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) să pună la dispoziția dealerului, în mod gratuit, fișa cu informații despre produs (tipărită sau în format electronic), fără a aduce atingere opțiunii furnizorilor cu privire la formatul fișei cu informații despre produs, în conformitate cu actele delegate relevante;

Justificare

Articolul 3 alineatul (1) litera (ba) clarifică modul în care trebuie pusă la dispoziție fișa cu informații. În legislația în vigoare privind fișele cu informații despre produs, există o incertitudine juridică cu privire la modul în care acestea sunt puse la dispoziție. Spre deosebire de etichete, este puțin probabil ca acestea să fie neutre din punct de vedere lingvistic, de aceea propunem ca acestea să fie puse la dispoziția clientului final prin cataloage sau site-uri web sau prin alte mijloace adecvate.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) să nu introducă pe piață produse concepute astfel încât performanța unui model să fie modificată automat în condiții de încercare, cu obiectivul de a atinge un nivel mai favorabil pentru oricare dintre parametrii specificați în actul de punere în aplicare sau incluși în oricare documente furnizate odată cu produsul;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) să nu aducă modificări, prin intermediul unor actualizări de software, realizate manual sau de la distanță, prin actualizări automate sau obligatorii, care ar afecta performanța în sensul creșterii consumului de energie al unui produs pe durata sa de viață, fie în fazele de utilizare, fie în modul standby după punerea în funcțiune a produsului;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) înainte de introducerea unui model de produs pe piață, să înscrie în baza de date pentru produse, instituită în conformitate cu articolul 8, informațiile detaliate din anexa I.

(d) înainte de introducerea unor unități ale unui model de produs pe piață, să înscrie direct în baza de date pentru produse, instituită în conformitate cu articolul 8, informațiile detaliate din anexa I, sau să prezinte aceste informații Comisiei într-un format standardizat electronic.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să afișeze în mod vizibil eticheta oferită de furnizor sau pusă la dispoziție în alt mod pentru un produs vizat de un act delegat;

(a) să afișeze în mod vizibil, pe aparat sau în imediata apropiere a acestuia, eticheta oferită de furnizor sau pusă la dispoziție în alt mod pentru un produs vizat de un act delegat;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) în cazul în care nu dispun de o etichetă sau de o etichetă reclasificată:

(b) în cazul în care nu dispun de o etichetă sau de o etichetă reclasificată, însă aceasta nu exonerează furnizorii de obligațiile ce le revin de a le oferi etichetele cu promptitudine și în mod gratuit:

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) să imprime eticheta din baza de date de produse instituită în conformitate cu articolul 8, dacă respectiva funcție este disponibilă pentru produsul în cauză sau

(ii) să imprime eticheta sau să o descarce în vederea afișării electronice din baza de date de produse instituită în conformitate cu articolul 8, dacă respectiva funcție este disponibilă pentru produsul în cauză; sau

Justificare

Afișarea electronică a etichetelor în magazine reprezintă o simplificare și constituie unul dintre elementele-cheie ale acestei măsuri legislative.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) să imprime o etichetă sau etichetă reclasificată de pe site-ul web al furnizorului, dacă funcția respectivă este disponibilă pentru produsul în cauză;

(iii) să imprime eticheta sau să o descarce, în cazul afișării electronice, într-o formă ce permite reutilizarea etichetei electronice, de pe site-ul web al furnizorului, dacă funcția respectivă este disponibilă pentru produsul în cauză;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii și dealerii respectă obligațiile și cerințele prezentului regulament și ale actelor delegate aplicabile.

2. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii și dealerii respectă obligațiile și cerințele prezentului regulament și ale actelor delegate aplicabile. Autoritățile de supraveghere a pieței din fiecare stat membru se asigură, de exemplu prin intermediul unei eșantionări aleatorii, că produsele comercializate pe piața Uniunii îndeplinesc cerințele pentru clasa energetică indicată.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În cazul în care statele membre prevăd măsuri de stimulare pentru un produs cu impact energetic vizat de prezentul regulament, ele trebuie să vizeze clasa de eficiență energetică cu cea mai bună performanță stabilită în actul delegat aplicabil.

3. În cazul în care statele membre prevăd orice măsură de stimulare pentru un produs cu impact energetic vizat de prezentul regulament, ea trebuie să vizeze clasele cele mai înalte de eficiență energetică, unde sunt disponibile produse, stabilite în actul delegat aplicabil.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile și mecanismele de impunere a aplicării legii în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și a actelor sale delegate și iau toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea acestora. Sancțiunile respective trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la data aplicării prezentului regulament și o informează fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

5. Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile și mecanismele de impunere a aplicării legii în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și a actelor sale delegate și iau toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea acestora. Sancțiunile respective trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive și trebuie să compenseze avantajul economic al neconformității. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la data aplicării prezentului regulament și o informează fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Comisia poate testa independent performanțele energetice ale produselor și le poate verifica conformitatea. Comisia poate angaja o terță parte în acest scop.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Produsele cu impact energetic cu etichetă energetică fac obiectul unor teste prin sondaj, efectuate la intervale regulate pentru fiecare grupă de produse de către autoritățile naționale de supraveghere, în baza unor norme armonizate, pentru a evalua conformitatea acestora cu cerințele prezentului regulament și cu actele delegate ale acestuia. Autoritățile naționale de supraveghere a pieței verifică, prin sondaj, dacă toate produsele energetice menționate în prezentul regulament sunt înregistrate efectiv în baza de date creată în conformitate cu articolul 8.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 13 prin care să stabilească norme care vizează armonizarea la nivelul Uniunii a punerii în aplicare a testelor efectuate de către autoritățile de naționale de supraveghere a pieței, definind calendarul și modalitatea în care trebuie să se efectueze testele. Testele reflectă condițiile reale de utilizare a produselor.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c. Se interzice în mod expres proiectarea de produselor cu scopul de a afecta rezultatele testelor și, prin urmare, de a înșela autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, ele informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au impus furnizorului.

3. În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că există o neconformitate, ele informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au impus furnizorului și încarcă informațiile în baza de date cu produse

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10. În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la alineatele (4) și (5), se ridică obiecții împotriva unei măsuri adoptate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională este contrară legislației Uniunii, Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu furnizorul și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu.

10. În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la alineatele (4) și (5), se ridică obiecții împotriva unei măsuri adoptate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională este contrară legislației Uniunii, Comisia evaluează fără întârziere măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu și poate decide asupra unei măsuri alternative adecvate.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia poate, prin intermediul unor acte delegate adoptate în temeiul articolelor 12 și 13, să introducă etichete sau să le reclasifice pe cele existente.

1. Comisia poate, prin intermediul unor acte delegate adoptate în temeiul articolelor 12 și 13, să introducă etichete sau să le reclasifice pe cele existente.

 

Etichetele sunt proiectate astfel încât atât performanțele absolute ale produsului (consumul de energie), cât și performanțele relative (eficiența energetică, ținând cont de aspecte relevante ale modelului de produs, precum dimensiunea, volumul și/sau funcționalitățile oferite) sunt reflectate în calculul pentru stabilirea clasei energetice. În plus față de clasa energetică, consumul de energie este afișat pe ciclu, pe an, pe perioadă de viață sau orice perioadă de timp care este cea mai relevantă pentru categoria de produse.

 

Se analizează posibilitatea de a adăuga la etichetă sau la fișa cu informații despre produs elemente care nu privesc consumul de energie, inclusiv cele ce urmează, fără a se limita la acestea:

 

- zgomot;

 

- perioada de garanție oferită gratuit utilizatorului final și durabilitatea;

 

- disponibilitatea pieselor de schimb și informații despre reparații;

 

- conținutul chimic (în conformitate cu articolul 33 din REACH privind „dreptul de a cunoaște”);

 

- aspectele „inteligente” ale produsului.

 

Eticheta include un cod QR sau orice alt model digital care să permită cea mai bună utilizare a tehnologiilor bazate pe internet.

 

Eticheta este neutră din punct de vedere tehnologic, permițând efectuarea unei comparații între toate dispozitivele care oferă servicii similare, indiferent de purtătorul de energie sau de tehnologia folosită. Există o singură etichetă pentru produse echivalente din punct de vedere funcțional și nu există excepții de la obligațiile de etichetare. Atunci când se fac comparații între diferiți purtători de energie în scopul etichetei energetice, ar trebui să se facă trimitere la energia primară, pornind de la eficiența medie de conversie a energiei în Uniune (factorul de energie primară), pentru a evalua performanțele și clasa energetică a produselor.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Comisia se asigură că, atunci când se introduce sau se reclasifică o etichetă, cerințele sunt prezentate în așa fel încât nu se preconizează ca vreun produs să se încadreze în clasele energetice A sau B în momentul introducerii etichetei, astfel încât perioada de timp estimată după care majoritatea modelelor se pot încadra în clasele respective trebuie să fie de cel puțin zece ani.

3. Comisia se asigură că, atunci când se introduce sau se reclasifică o etichetă, cerințele sunt prezentate în așa fel încât nu se preconizează ca vreun produs să se încadreze în clasa energetică A în momentul introducerii etichetei. În cazuri excepționale, atunci când este de așteptat ca tehnologia să se dezvolte mai rapid, ar trebui prevăzute cerințe în așa fel încât să nu se preconizeze ca vreun produs să se încadreze în clasele energetice A sau B în momentul introducerii sau reclasificării etichetei.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Etichetele trebuie să fie reclasificate periodic.

4. Comisia inițiază o revizuire în vederea reclasificării atunci când consideră că:

 

(a) 25 % dintre produsele vândute pe piața Uniunii se încadrează în cea mai înaltă clasă energetică A; sau

 

(b) 45 % dintre produsele vândute pe piața Uniunii se încadrează în clasele energetice A sau B.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) dealerii înlocuiesc actualele etichete de pe produsele scoase la vânzare inclusiv pe internet cu etichete reclasificate în termen de o săptămână de la data stabilită în acest scop în actul delegat aplicabil. Dealerii nu afișează etichetele reclasificate înainte de data respectivă.

(b) dealerii înlocuiesc actualele etichete de pe produsele scoase la vânzare inclusiv pe internet cu etichete reclasificate în termen de o lună de la data stabilită în acest scop în actul delegat aplicabil; dealerii nu afișează etichetele reclasificate înainte de data respectivă;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) elementele grafice de pe eticheta reclasificată sunt vizibil diferite față de cele de pe vechea etichetă, iar Comisia garantează că statele membre conduc o campanie de informare în conformitate cu articolul 4 alineatul (4).

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Etichetele introduse prin acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2010/30/UE înainte de data aplicării prezentului regulament sunt considerate ca fiind etichete în sensul prezentului regulament. Etichetele existente vor fi revizuite de Comisie în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, în vederea reclasificării lor.

6. Etichetele introduse prin acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2010/30/UE înainte de data aplicării prezentului regulament sunt reclasificate de la A la G, iar această reclasificare se aplică începând cu cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare a actului delegat relevant sau de la ... [data aplicării prezentului regulament], luându-se în considerare data care survine mai devreme, pentru a limita coexistența unor etichete cu clasificări diferite, lucru care ar conduce la confuzie în rândul consumatorilor.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Furnizorii înscriu informațiile cerute direct în baza de date de produse sau le prezintă Comisiei într-un format standardizat electronic. Furnizorii verifică datele privind produsele din baza de date.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia creează și întreține o bază de date care să cuprindă informațiile prevăzute în anexa I. Informațiile enumerate la punctul 1 din anexa I se pun la dispoziția publicului.

Comisia creează și întreține o bază de date care să cuprindă informațiile prevăzute în anexa I. Informațiile enumerate la punctul 1 din anexa I se pun la dispoziția publicului. Informațiile enumerate la punctul 2 din anexa I sunt puse la dispoziție exclusiv Comisiei și autorităților naționale de supraveghere a pieței, care asigură protejarea confidențialității acestora.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care aceste standarde armonizate sunt aplicate în cursul evaluării conformității unui produs, se consideră că acest produs este conform cu cerințele de măsurare și de calcul din actul delegat.

În cazul în care aceste standarde armonizate sunt aplicate în cursul evaluării conformității unui produs, se consideră că acest produs este conform cu cerințele de măsurare și de calcul din actul delegat. Conformitatea este verificată de o autoritate competentă de supraveghere a pieței.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia se asigură că standardele armonizate respective au reflectat întreaga gamă de moduri, funcționalități și variabile care afectează performanța în cazul produsului.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După caz, înainte de adoptarea actelor delegate, Comisia testează formatul și conținutul etichetelor pentru anumite grupe de produse împreună cu consumatorii, pentru a se asigura că aceștia înțeleg clar etichetele.

Înainte de adoptarea actelor delegate, Comisia testează formatul și conținutul etichetelor pentru anumite grupe de produse împreună cu consumatorii, pentru a se asigura că aceștia înțeleg clar etichetele.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) metodele de măsurare și calculare care vor simula condiții reale de utilizare pentru a permite evaluarea precisă a eficienței energetice efective a unui produs, în parte prin măsurarea energiei de intrare în condiții de testare care simulează condițiile reale de utilizare și prin stabilirea, acolo unde este cazul, a timpului necesar pentru ca un produs să ofere o performanță sau serviciu de un anumit nivel;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) conținutul și, dacă este cazul, formatul, precum și alte detalii privind documentația tehnică și fișa cu informații despre produs;

(g) conținutul și, dacă este cazul, formatul, precum și alte detalii privind documentația tehnică și fișa cu informații despre produs, inclusiv metodologiile și formulele utilizate pentru a stabili informațiile care trebuie furnizate pe etichetă și pe fișa cu informații despre produs, reflectând, acolo unde este necesar, variațiile geografice și eventuala necesitate de certificare de către terți a performanțelor declarate;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) procedurile de evaluare a conformității și metodele de măsurare și de calcul utilizate pentru a se determina informațiile de pe etichetă și din fișa cu informații despre produs;

(k) procedurile de evaluare a conformității și metodele de măsurare și de calcul utilizate pentru a se determina informațiile de pe etichetă și din fișa cu informații despre produs în condiții de utilizare în practică a produsului;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l) dacă pentru aparatele electrocasnice mai mari este necesar un nivel superior de eficiență energetică pentru a atinge o anumită clasă energetică;

(l) modalitățile de solicitare a unui nivel superior de eficiență pentru aparatele electrocasnice mai mari pentru ca acestea să se înscrie într-o anumită clasă energetică;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen maximum de opt ani de data intrării în vigoare, Comisia evaluează aplicarea prezentului regulament și transmite un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului. Raportul evaluează cât a fost de eficace prezentul regulament în a le permite consumatorilor să aleagă produse mai eficiente, ținând seama și de impactul acestuia asupra întreprinderilor.

Până la ... [opt ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia evaluează aplicarea prezentului regulament și transmite un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului. Raportul evaluează cât a fost de eficace prezentul regulament în a le permite consumatorilor să aleagă produse mai eficiente, ținând seama și de impactul acestuia asupra întreprinderilor și modul în care prezentul regulament a contribuit la realizarea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) informații privind durabilitatea, posibilitățile de reparare și reciclare a acestuia și disponibilitatea pe piață a pieselor de schimb care permit repararea produsului;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) informații suplimentare.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică

Referințe

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

7.9.2015

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Aldo Patriciello

25.9.2015

Examinare în comisie

17.2.2016

 

 

 

Data adoptării

26.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

63

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Țurcanu, Tom Vandenkendelaere

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Marie-Christine Boutonnet

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică

Referințe

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Data prezentării la PE

15.7.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

BUDG

7.9.2015

ECON

7.9.2015

ENVI

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

 

JURI

7.9.2015

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

3.9.2015

ECON

10.9.2015

IMCO

22.9.2015

JURI

15.9.2015

Raportori

       Data numirii

Dario Tamburrano

20.10.2015

 

 

 

Examinare în comisie

1.12.2015

23.2.2016

7.4.2016

 

Data adoptării

14.6.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

63

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato

Membri supleanți prezenți la votul final

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Rosa D’Amato, Cornelia Ernst, João Ferreira, Françoise Grossetête, Carlos Iturgaiz, Benedek Jávor, Svetoslav Hristov Malinov, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Reimer Böge, Lara Comi, Jakop Dalunde, Eleonora Evi, Jens Gieseke, Arne Lietz, Axel Voss

Data depunerii

21.6.2016