Postup : 2015/0149(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0213/2016

Predkladané texty :

A8-0213/2016

Rozpravy :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

SPRÁVA     ***I
PDF 1236kWORD 867k
21.6.2016
PE 575.138v03-00 A8-0213/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Dario Tamburrano

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2015)0341),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0189/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. januára 2016(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0213/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Európska únia je odhodlaná vybudovať energetickú úniu s výhľadovou politikou v oblasti klímy. Energetická účinnosť je kľúčovým prvkom rámca politík Európskej únie v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a je kľúčovým faktorom zníženého dopytu po energii.

(1)  Európska únia je odhodlaná vybudovať energetickú úniu s výhľadovou politikou v oblasti energetiky a klímy. Energetická účinnosť je kľúčovým prvkom rámca politík Európskej únie v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a je kľúčovým faktorom zníženého dopytu po energii a obmedzenia emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Označovanie energetickej účinnosti umožňuje spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia týkajúce sa spotreby energie výrobkov, a tým podporuje inovácie.

(2)  Označovanie energetickej účinnosti umožňuje spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia týkajúce sa energeticky významných výrobkov, ktoré sú účinné a udržateľné, a tým významne prispieva k úspore energie a zníženiu výdavkov na energiu, pričom súčasne podporuje inovácie a investície do zvýšenia výroby energeticky účinných výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Smernicu 2010/30/EÚ je vhodné nahradiť nariadením, ktoré si zachová rovnaký rozsah pôsobnosti, ale ktorým sa upravia a zlepšia niektoré jej ustanovenia s cieľom objasniť a aktualizovať ich obsah. Nariadenie predstavuje vhodný právny nástroj, keďže ukladá jasné a podrobné pravidlá, ktoré neposkytujú priestor na odlišnú transpozíciu členskými štátmi, a tým zabezpečuje vyšší stupeň harmonizácie v celej Únii. Regulačný rámec harmonizovaný na úrovni Únie, a nie na úrovni členských štátov, znižuje náklady výrobcov a zabezpečuje rovnaké podmienky. Harmonizácia v celej Únii zabezpečuje voľný pohyb tovaru v rámci jednotného trhu.

(4)  Smernicu 2010/30/EÚ je vhodné nahradiť nariadením, ktoré si zachová rovnaký rozsah pôsobnosti, ale ktorým sa upravia a zlepšia niektoré jej ustanovenia s cieľom objasniť a aktualizovať ich obsah, pričom sa zohľadní rýchly technologický pokrok dosiahnutý v oblasti energetickej účinnosti výrobkov v posledných rokoch. Nariadenie predstavuje vhodný právny nástroj, keďže ukladá jasné a podrobné pravidlá, ktoré neposkytujú priestor na odlišnú transpozíciu členskými štátmi, a tým zabezpečuje vyšší stupeň harmonizácie v celej Únii. Regulačný rámec harmonizovaný na úrovni Únie, a nie na úrovni členských štátov, znižuje náklady výrobcov v celom hodnotovom reťazci a zabezpečuje rovnaké podmienky. Harmonizácia v celej Únii zabezpečuje voľný pohyb tovaru v rámci jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Je vhodné vyňať z tohto nariadenia použité výrobky, čo zahŕňa všetky výrobky, ktoré boli uvedené do prevádzky a sprístupnené na trhu druhý alebo ďalší raz.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Keďže spotreba energie dopravných prostriedkov určených na prepravu osôb alebo tovaru sa priamo alebo nepriamo upravuje v iných právnych predpisoch a politikách Únie, je vhodné, aby boli aj naďalej vyňaté z pôsobnosti tohto nariadenia. Toto vyňatie zahŕňa prostriedky na prepravu, ktorých motor zostáva počas prevádzky na rovnakom mieste, ako sú výťahy, eskalátory a dopravníkové pásy.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Zvýšenie účinnosti energeticky významných výrobkov prostredníctvom informovaných rozhodnutí spotrebiteľov prospieva celému hospodárstvu Únie, stimuluje inovácie a prispeje k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti energetickej efektívnosti na roky 2020 a 2030. Zároveň umožní spotrebiteľom ušetriť peniaze.

(7)  Zvýšenie účinnosti energeticky významných výrobkov prostredníctvom informovaných rozhodnutí spotrebiteľov a zvýšené spoločenské povedomie prospieva celému hospodárstvu Únie, znižuje dopyt po energii a šetrí peniaze za účty za energiu; Prispieva zároveň k energetickej bezpečnosti, poskytuje podnety pre výskum a inovácie v oblasti energetickej účinnosti a umožňuje sektorom, ktoré vyvíjajú a vyrábajú energeticky najúčinnejšie výrobky získať konkurenčnú výhodu. Prispeje tiež k dosiahnutiu cieľov únie v oblasti energetickej účinnosti do roku 2020 a 2030, ako aj environmentálnych a klimatických cieľov Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V záveroch Európskej rady z 23. a 24. októbra 2014 sa stanovil na úrovni Únie indikatívny cieľ zlepšenia energetickej efektívnosti do roku 2030 v porovnaní s predpokladanou budúcou spotrebou energie najmenej o 27 %. V roku 2020 sa tento cieľ prehodnotí z hľadiska možnosti dosiahnuť na úrovni Únie zlepšenie o 30 % V záveroch sa taktiež stanovil záväzný cieľ EÚ dosiahnuť aspoň 40 % zníženie vlastných emisií skleníkových plynov do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 vrátane 30 % zníženia emisií skleníkových plynov v odvetviach mimo ETS.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Zabezpečenie presných, relevantných a porovnateľných informácií o špecifickej energetickej spotrebe energeticky významných výrobkov uľahčuje zákazníkovi výber takých výrobkov, ktoré počas používania spotrebujú menej energie a iných základných zdrojov. Normalizovaný povinný štítok je účinným prostriedkom poskytujúcim potenciálnym zákazníkom porovnateľné informácie o spotrebe energie energeticky významných výrobkov. Mal by sa doplniť informačným listom výrobku. Štítok by mala byť ľahko rozpoznateľný, jednoduchýstručný. Na tieto účely by základom informovania zákazníkov o energetickej účinnosti výrobkov prostredníctvom štítku mala zostať existujúca farebná stupnica s rozsahom od tmavozelenej po červenú. Zatriedenie využívajúce písmená od A po G sa ukázalo ako najúčinnejšie pre zákazníkov. V prípadoch, keď z dôvodu opatrení v oblasti ekodizajnu podľa smernica 2009/125/ES výrobkynemôžu patriť do triedy „F“ ani „G“, tieto triedy by nemali byť na štítku vyznačené. Vo výnimočných prípadoch by sa to malo rozšíriť aj na triedy „D“ a „E“, i keď dosiahnutie tohto stavu je nepravdepodobné vzhľadom na to, že stupnica na štítku sa bude meniť, potom ako sa väčšina modelov výrobku dostane do dvoch najvyšších tried.

(9)  Zabezpečenie presných, relevantných, overiteľných a porovnateľných informácií o špecifickej energetickej spotrebe energeticky významných výrobkov uľahčuje zákazníkovi výber takých výrobkov, ktoré počas používania spotrebujú menej energie a iných základných zdrojov, s cieľom dosiahnuť určitý výkon a tým znížené náklady na životný cyklus. Normalizovaný povinný štítok je účinným prostriedkom poskytujúcim potenciálnym zákazníkom porovnateľné informácie o energetickej účinnosti a absolútnej spotrebe energie energeticky významných výrobkov. Mal by sa doplniť o informačný list výrobku, na ktorý sa odkazuje v delegovaných aktoch prijatých podľa smernice 2010/30/EÚ, a ktorý môže byť dostupný v elektronickej podobe. Štítok by mal byť stručný, vychádzať z metodiky riadnych meraní a výpočtov a byť jasne rozoznateľnýzrozumiteľný. Na tieto účely by základom informovania zákazníkov o energetickej účinnosti výrobkov prostredníctvom štítku mal zostať existujúci súbor farieb s rozsahom od tmavozelenej po červenú. Známe zatriedenie využívajúce písmená od A po G sa ukázalo ako najúčinnejšie pre zákazníkov. Jeho jednotné uplatňovanie na skupiny výrobkov by malo zvýšiť transparentnosť a zlepšiť zrozumiteľnosť pre zákazníkov. V prípadoch, keď z dôvodu opatrení v oblasti ekodizajnu podľa smernice 2009/125/ES 1avýrobky nemožno zaradiť do tried „F“ alebo „G“, tieto triedy by napriek tomu mali byť na štítku vyznačené tmavosivou farbou s cieľom zachovať jednotnú stupnicu A – G pre všetky skupiny výrobkov. Farebná stupnica s rozsahom od tmavozelenej po červenú by sa v tejto súvislosti mala zachovať pre zostávajúce vyššie triedy a mala by a uplatňovať na nové jednotky výrobkov umiestnených na trh.

 

_______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Pokrok v oblasti digitálnych technológií umožňuje alternatívne spôsoby elektronického dodávania a vystavovania štítkov, napríklad na internete, ale aj na elektronických displejoch v obchodoch. S cieľom využiť takéto pokročilé možnosti by toto nariadenie malo umožňovať použiť elektronické štítky ako náhradu alebo doplnenie fyzického energetického štítka. V prípadoch, keď nie je jednoducho možné vystaviť energetický štítok, ako pri určitých formách predaja na diaľku či v reklamách a technických propagačných materiáloch, by potenciálnych zákazníkov bolo treba informovať aspoň o energetickej triede výrobku.

(10)  Pokrok v oblasti digitálnych technológií umožňuje alternatívne spôsoby elektronického dodávania a vystavovania štítkov, napríklad na internete, ale aj na elektronických displejoch v obchodoch. S cieľom využiť takéto pokročilé možnosti by toto nariadenie malo umožňovať použiť elektronické štítky ako doplnenie tlačeného energetického štítka. Týmto nie je dotknutá povinnosť dodávateľa vybaviť každú jednotku výrobku tlačeným štítkom pre obchodníka. V prípadoch, keď nie je možné vystaviť energetický štítok by potenciálnych zákazníkov bolo treba informovať aspoň o energetickej triede modelu výrobku. Pre osobitné skupiny výrobkov by sa v delegovaných aktoch takisto mohli zaviesť alternatívne ustanovenia pre zobrazenie štítka pre malé výrobky, a pre identické výrobky vystavenéspolu vo veľkých množstvách.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Výrobcovia reagujú na zavedenie energetického štítku vytváraním čoraz účinnejších výrobkov. Tento technický vývoj vedie k vzniku výrobkov patriacich najmä do najvyšších tried energetického označovania. Aby sa zákazníkom umožnilo náležité porovnanie, môže byť potrebná ďalšia diferenciácia výrobkov, ktorá vedie k nutnosti zmeniť stupnicu štítka. Pokiaľ ide o frekvenciu takýchto zmien stupnice, vhodným časovým rozpätím by bolo približne desať rokov, vzhľadom na potrebu, aby sa zabránilo nadmernému zaťažovaniu výrobcov. Týmto nariadením by sa preto mali stanoviť podrobné podmienky zmien stupnice v záujme zabezpečenia maximálnej právnej istoty pre dodávateľov a obchodníkov. Nový štítok so zmenenou stupnicou by mal mať najvyššie triedy označovania prázdne, čo by podporovalo technologický pokrok a umožňovalo navrhovať a uznávať čoraz účinnejšie výrobky. Po zmene stupnice na štítku by sa malo predísť zmäteniu spotrebiteľov nahradením všetkých energetických štítkov v krátkom čase.

(11)  Výrobcovia reagujú na zavedenie energetického štítku vyvíjaním a umiestňovaním na trhu čoraz účinnejších výrobkov. Zároveň ukončujú výrobu menej účinných výrobkov, k čomu ich stimuluje právo Únie v oblasti ekodizajnu. Tento technický vývoj vedie k vzniku modelov výrobkov patriacich najmä do najvyšších tried energetického označovania. Aby sa zákazníkom umožnilo náležité porovnanie, môže byť potrebná ďalšia diferenciácia výrobkov, ktorá vedie k nutnosti zmeniť stupnicu štítka. Pokiaľ ide o frekvenciu takýchto zmien stupnice, žiadaným časovým rozpätím by bolo približne desať rokov, vzhľadom na potrebu, aby sa zabránilo nadmernému zaťažovaniu výrobcov a obchodníkov s osobitným ohľadom na malé podniky. Takýmto prístupom by sa malo zabrániť zbytočným alebo neúčinným zmenám stupníc, ktoré by poškodzovali výrobcov aj spotrebiteľov. Týmto nariadením by sa preto mali stanoviť podrobné podmienky zmien stupnice v záujme zabezpečenia maximálnej právnej istoty pre dodávateľov a obchodníkov.. Pred akoukoľvek zmenou stupnice by mala Komisia vykonať dôkladnú prípravnú štúdiu. V závislosti od príslušnej skupiny výrobkov a na základe dôkladného posúdenia jej potenciálu by nový štítok so zmenenou stupnicou mohol mať v hornej časti stupnice prázdne miesto, aby sa podporil technologický pokrok a umožnilo navrhovanie a uznávanie čoraz účinnejších modelov výrobkov. Po zmene stupnice na štítku by sa malo predísť zmäteniu spotrebiteľov nahradením všetkých energetických štítkov v krátkom a reálnom časovom rámci a prostredníctvom ľahko vizuálne odlíšiteľného štítku s novou stupnicou od starého štítku, spolu s primeranými informačnými kampaňami pre spotrebiteľa, z ktorých jasne vyplynie, že bola zavedená nová verzia, ktorej výsledkom je lepšia klasifikácia spotrebičov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Súčasný vývoj štítkov zavedených delegovanými aktmi prijatými podľa smernice 2010/30/EÚ vyvoláva potrebu počiatočnej zmeny stupnice na existujúcich štítkoch s cieľom zabezpečiť homogénnu stupnicu od A po G, ktorou sa prispôsobia požiadavkám tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom zachovať dôveryhodnosť energetického štítku v očiach spotrebiteľov by nemalo byť v prípade energeticky významných výrobkov povolené používanie iných štítkov, ktoré napodobňujú energetický štítok. V súvislosti so spotrebou energie by nemali byť povolené ani nijaké dodatočné štítky, značky, symboly ani nápisy, ktoré by mohli spotrebiteľov uvádzať do omylu alebo miasť.

(14)  S cieľom zachovať dôveryhodnosť energetického štítku v očiach spotrebiteľov by nemalo byť v prípade energeticky významných výrobkov povolené používanie iných štítkov, ktoré napodobňujú energetický štítok. V súvislosti so spotrebou energie alebo inými vlastnosťami, na ktoré sa vzťahuje príslušný delegovaný akt, by nemali byť povolené ani dodatočné štítky, značky, symboly ani nápisy, ktoré nie sú jasne odlíšené od energetického štítku a ktoré by mohli spotrebiteľov uvádzať do omylu alebo miasť.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné objasniť, že na energeticky významné výrobky sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008. Vzhľadom na zásadu voľného pohybu tovaru je nevyhnutné, aby orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch navzájom účinne spolupracovali. Takáto spolupráca na energetickom označovaní by sa mala posilniť prostredníctvom podpory zo strany Komisie.

(15)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné objasniť, že na energeticky významné výrobky sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200821. Vzhľadom na zásadu voľného pohybu tovaru je nevyhnutné, aby orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch navzájom účinne spolupracovali. prostredníctvom prebiehajúcich výmen informácií, najmä pokiaľ ide o výsledky posudzovania zhody výrobkov a ich následky. Okrem toho by sa colné orgány členských štátov mali podieľať na výmene informácií o energeticky významných výrobkoch dovezených z tretích krajín do Únie. Skupinu odborníkov v oblasti ekodizajnu a pracovnú skupinu pre administratívnu spoluprácu v oblasti energetického označovania (ADCO) by Komisia mala posilniť ako vhodný rámec pre spoluprácu orgánov dohľadu nad trhom.

__________________

__________________

21 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

21 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Na zabezpečenie účinnejšieho dohľadu nad trhom a spravodlivejšej hospodárskej súťaže na trhu Únie a v záujme najefektívnejšieho využívania obmedzených zdrojov by mali orgány dohľadu nad trhom vykonávať monitorovanie súladu aj prostredníctvom fyzického testovania výrobkov a informačného a komunikačného systému pre dohľad nad trhom (ICSMS) s cieľom výmeny informácií o plánovaných a ukončených testoch výrobkov a sprístupniť testovacie protokoly a mali by si vymieňať výsledky testov, aby sa predišlo dvojitému testovaniu a vydláždila cesta pre regionálne centrá excelentnosti pre fyzické testovanie. Výsledky by sa mali sprístupniť aj v prípade, ak sa pri teste nepreukázalo porušenie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V záujme uľahčenia monitorovania súladu a poskytovania aktuálnych trhových údajov pre regulačný proces revízie štítkov a informačných listov určených pre špecifické výrobky by dodávatelia mali vkladať informácie o súlade svojho výrobku elektronicky do databázy vytvorenej Komisiou. Tieto informácie by mali byť verejne sprístupnené s cieľom poskytovať zákazníkom informácie a umožniť obchodníkom využitie alternatívnych spôsobov na získanie štítkov. Orgány dohľadu nad trhom by mali mať prístup k informáciám v databáze.

(16)  Bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti členských štátov v oblasti dohľadu nad trhom, v záujme vytvorenia užitočného nástroja pre spotrebiteľov, uľahčenia monitorovania súladu a poskytovania aktuálnych trhových údajov pre regulačný proces revízie štítkov a informačných listov určených pre špecifické výrobky by dodávatelia mali vkladať požadované informácie o súlade výrobku elektronicky do databázy vytvorenej a spravovanej Komisiou. Časť informácií, ktorá je určená pre spotrebiteľov, by mala byť verejne prístupná vo verejnom rozhraní databázy výrobkov. Tieto informácie by mali byť prístupné ako otvorené údaje, aby ich vývojári aplikácií, ako aj iné nástroje na porovnávanie, mali možnosť využívať. Jednoduchý priamy prístup k verejnému rozhraniu výrobku by sa mal uľahčiť vďaka dynamickému kódu QR (Quick Response) alebo iným nástrojom zameraným na spotrebiteľa, ktoré sú súčasťou tlačeného štítku. Dodávatelia musia v rozhraní pre súlad, ktoré je súčasťou databázy výrobku, sprístupniť ďalšie informácie, a to vo vzťahu k orgánom dohľadu nad trhom, ako aj k Európskej komisii. Databáza by mala podliehať prísnym pravidlám ochrany údajov. Ak sú niektoré technické informácie citlivé, orgány dohľadu nad trhom by si pre prípad potreby mali zachovať právomoc prístupu k nim v súlade s povinnosťou dodávateľov spolupracovať.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Komisia by mala zriadiť a spravovať internetový portál, ktorý bude poskytovať orgánom dohľadu nad trhom prístup k podrobným informáciám o výrobku na serveroch výrobcov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Energetická spotreba a ďalšie informácie týkajúce sa výrobkov, na ktoré sa vzťahujú požiadavky týkajúce sa špecifických výrobkov podľa tohto nariadenia, by sa mali merať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania výpočtu. V záujme fungovania vnútorného trhu je mať normy, ktoré boli harmonizované na úrovni Únie. Pri absencii uverejnených noriem v čase uplatňovania požiadaviek týkajúcich sa špecifických výrobkov by Komisia mala uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie prechodné metódy merania a výpočtu vo vzťahu k požiadavkám týkajúcim sa špecifických výrobkov. Po uverejnení odkazu na takúto normu v Úradnom vestníku Európskej únie by mal súlad s danou normou predstavovať predpoklad zhody s metódami merania pre tie požiadavky týkajúce sa špecifických výrobkov, ktoré boli prijaté na základe tohto nariadenia.

19)  Absolútna energetická spotreba a ďalšie informácie týkajúce sa environmentálnosti a výkonu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú požiadavky týkajúce sa špecifických výrobkov podľa tohto nariadenia, by sa mali merať v súlade s harmonizovanými normami a metódami a pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania výpočtu. Tieto metódy a testovacie prostredie, tak pre dodávateľov, ako aj pre orgány dohľadu nad trhom, by mali čo najviac zodpovedať skutočnému používaniu daného výrobku priemerným spotrebiteľom a byť náročné s cieľom odradiť od ich úmyselného alebo neúmyselného obchádzania. Trieda energetickej účinnosti by nemala vychádzať výlučne z energeticky najúčinnejšieho nastavenia alebo z ekologického režimu, ak je nepravdepodobné, že by to odrážalo správanie priemerného spotrebiteľa. Hodnoty tolerancie a voliteľné skúšobné parametre by mali byť stanovené takým spôsobom, aby neviedli k značným rozdielom vo zvyšovaní účinnosti, ktoré by mohli prípadne zmeniť triedu energetickej účinnosti. Povolené odchýlky medzi nameranými a deklarovanými výsledkami by sa mali obmedziť na štatistickú neistotu merania. Pri absencii uverejnených noriem v čase uplatňovania požiadaviek týkajúcich sa špecifických výrobkov by Komisia mala uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie prechodné metódy merania a výpočtu vo vzťahu k požiadavkám týkajúcim sa špecifických výrobkov. Po uverejnení odkazu na takúto normu v Úradnom vestníku Európskej únie by mal súlad s danou normou predstavovať predpoklad zhody s metódami merania pre tie požiadavky týkajúce sa špecifických výrobkov, ktoré boli prijaté na základe tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Komisia by mala pripraviť pracovný plán revízie štítkov konkrétnych výrobkov vrátane orientačného zoznamu ďalších energeticky významných výrobkov, pre ktoré by sa mohol vytvoriť energetický štítok. Tento pracovný plán by sa mal vykonávať počnúc technickou, environmentálnou a ekonomickou analýzou príslušných skupín výrobkov. Táto analýza by sa okrem toho mala zaoberať doplňujúcimi informáciami, a to aj z hľadiska ich možnosti a ceny, s cieľom poskytnúť spotrebiteľom informácie o parametroch energeticky významného výrobku, ako sú jeho absolútna spotreba energie, trvácnosť alebo environmentálne správanie, v súlade s cieľom podporiť obehové hospodárstvo. Takéto doplňujúce informácie by mali zlepšiť zrozumiteľnosť a účinnosť štítku pre spotrebiteľov a nemali by mať na spotrebiteľov negatívny vplyv.

(20)  Na základe rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by Komisia mala pripraviť a pravidelne aktualizovať dlhodobý pracovný plán revízie štítkov konkrétnych výrobkov vrátane orientačného zoznamu ďalších energeticky významných výrobkov, pre ktoré by sa mohol vytvoriť energetický štítok. Komisia by mala každoročne informovať Európsky parlament a Radu o pokroku, ktorý sa vďaka pracovnému plánu dosiahol.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Tento pracovný plán by sa mal vykonávať počnúc technickou, environmentálnou a ekonomickou analýzou príslušných skupín výrobkov. Táto analýza by sa okrem toho mala zaoberať aj doplňujúcimi informáciami vrátane možností a nákladov na poskytovanie presných informácií spotrebiteľom o parametroch energeticky významného modelu výrobku, ako sú jeho náklady na životný cyklus, opraviteľnosť, obsah recyklovaného materiálu, trvácnosť, environmentálne vlastnosti alebo kombinovaný index výkonu energetickej účinnosti, v súlade s cieľom podporiť obehové hospodárstvo. Takéto doplňujúce informácie by mali zlepšiť zrozumiteľnosť a účinnosť štítku pre spotrebiteľov a nemali by mať na spotrebiteľov negatívny vplyv.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa stanovuje rámec udávania spotreby energie a iných zdrojov v prípade energeticky významných výrobkov počas ich používania a doplňujúcich informácií týkajúcich sa energeticky významných výrobkov, a to prostredníctvom označovania a štandardných informácií o výrobkoch, s cieľom umožniť spotrebiteľom, aby si vybrali účinnejšie výrobky.

1.  Týmto nariadením sa stanovuje rámec, ktorý sa uplatňuje na energeticky významné výrobky a stanovuje, aby boli označené štítkom s informáciami o ich energetickej účinnosti, absolútnej spotrebe energie a ďalších environmentálnych a výkonových informáciách. Umožňuje spotrebiteľom vybrať si energeticky účinnejšie výrobky s cieľom znížiť spotrebu elektrickej energie.

2.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

2.  Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

(a)  Použité výrobky;

(a)  Použité výrobky;

(b)  osobné alebo nákladné dopravné prostriedky iné ako tie, ktoré sú poháňané stacionárnym motorom.

(b)  osobné alebo nákladné dopravné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába energeticky významný výrobok alebo ktorá si dala takýto výrobok navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza tento energeticky významný výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

(Netýka sa slovenskej verzie.)  'Manufacturer' means any natural or legal person who manufactures an energy-related product or has such a product designed or manufactured, and markets that energy-related product under his name or trademark;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „obchodník“ je maloobchodník alebo iná osoba, ktorá predáva, prenajíma, ponúka do predaja na splátky alebo predvádza výrobky zákazníkom;

(9)  „obchodník“ je maloobchodník alebo iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva, prenajíma, ponúka do predaja na splátky alebo predvádza výrobky zákazníkom;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  „energetická účinnosť“ je pomer medzi výstupom výkonu, služby, tovaru alebo energie a energetickým vstupom;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  „energeticky významný výrobok“ je každý tovar alebo systém alebo služba s vplyvom na spotrebu energie počas používania, ktoré sa umiestňujú na trh a uvádzajú do prevádzky v Únii, vrátane súčiastok, ktoré sa majú začleniť do energeticky významných výrobkov, ktoré sa umiestňujú na trh a uvádzajú do prevádzky;

(11)  „energeticky významný výrobok“ (ďalej len „výrobok“) je každý tovar alebo systém s vplyvom na spotrebu energie počas používania, ktorý sa umiestňuje na trh a uvádza do prevádzky v Únii, vrátane častí, ktoré sú určené na začlenenie do energeticky významných výrobkov, ktoré sa umiestňujú na trh a uvádzajú do prevádzky ako samostatné časti pre zákazníkov, pričom ich energetickú účinnosť možno posúdiť samostatne;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  „štítok“ je grafická schéma, ktorá obsahuje zatriedenie pomocou písmen od A po G v siedmich rôznych farbách od tmavozelenej po červenú s cieľom znázorniť spotrebu energie;

(13)  „štítok“ je grafická schéma v tlačenej alebo elektronickej forme, ktorá obsahuje uzavretú stupnicu písmen od A po G, pričom každé písmeno predstavuje významnú úsporu energie, v siedmich rôznych farbách od tmavozelenej po červenú s cieľom informovať spotrebiteľov o energetickej účinnosti a spotrebe energie;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  „skupina výrobkov“ je skupina energeticky významných výrobkov, ktoré majú rovnakú základnú funkciu;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  „informačný list výrobku“ je štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na príslušný výrobok;

(17)  „informačný list výrobku“ je štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na príslušný výrobok, a to v tlačenej alebo elektronickej forme;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  „zmena stupnice“ je periodický postup, ktorým sa vytvárajú prísnejšie požiadavky na dosiahnutie energetickej triedy uvedenej na štítku pre konkrétny výrobok, čo môže v prípade existujúcich štítkov znamenať vypustenie určitých energetických tried;

(18)  „zmena stupnice“ je postup, ktorým sa vytvárajú prísnejšie požiadavky na dosiahnutie energetickej triedy uvedenej na štítku pre konkrétnu skupinu výrobkov;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  „štítok so zmenenou stupnicou“ je štítok určený na konkrétny výrobok, pri ktorom došlo k zmene stupnice;

(19)  „štítok so zmenenou stupnicou“ je štítok určený pre konkrétnu skupinu výrobkov, pri ktorej došlo k zmene stupnice, ktorý je zreteľne odlíšiteľný od predchádzajúcich štítkov;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  „doplňujúce informácie“ sú informácie o funkčnosti a environmentálnom správaní energeticky významného výrobku, ako sú jeho absolútna spotreba energie alebo trvácnosť, vychádzajúce z údajov, ktoré si orgány dohľadu nad trhom môžu meraním overiť, pričom tieto informácie sú jednoznačné a nemajú významný negatívny vplyv na jasnú zrozumiteľnosť a efektívnosť štítka ako celku vo vzťahu k zákazníkom.

(20)  „doplňujúce informácie“ sú všetky informácie, o ktorých to stanovuje príslušný delegovaný akt, o funkcii, vlastnostiach z hľadiska funkčnej a environmentálnej účinnosti a efektívnosti využívania zdrojov energeticky významného výrobku vychádzajúce z merateľných a overiteľných údajov zo strany orgánov dohľadu nad trhom, pričom tieto informácie sú zrozumiteľné, jednoznačné a nemajú významný negatívny vplyv na účinnosť štítku ako celku vo vzťahu k zákazníkom;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 20 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  „databáza výrobkov“ je súbor údajov týkajúcich sa energeticky významných výrobkov patriacich do pôsobnosti tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých podľa neho, ktorý je usporiadaný systematickým spôsobom a pozostáva z verejného rozhrania, ktoré je zostavené ako webová stránka orientovaná na spotrebiteľa, kde sú informácie elektronicky jednotlivo prístupné, a rozhrania pre súlad, ktoré je štruktúrované ako elektronická platforma na podporu činnosti vnútroštátnych orgánov pre dohľad nad trhom s jasne určenými podmienkami prístupu a bezpečnostnými požiadavkami.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dodávatelia musia spĺňať tieto podmienky:

1.  Dodávatelia:

(a)  musia zabezpečiť, aby výrobky uvedené na trh boli bezplatne vybavené správnymi štítkami a informačnými listami výrobku v súlade s týmto nariadením a príslušnými delegovanými aktmi;

(a)  zabezpečia, aby výrobky uvedené na trh boli bezplatne vybavené správnymi tlačenými štítkami a informačnými listami výrobku pre každú individuálnu jednotku;

(b)  na žiadosť obchodníkov musia okamžite a bezplatne dodať štítky;

(b)  na žiadosť obchodníkov okamžite a bezplatne dodajú informačné štítky výrobku, a to do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti obchodníkov;

 

(ba)  poskytnú obchodníkom súčasné štítky i štítky so zmenenou stupnicou a informačné listy výrobku na obdobie troch mesiacov pred dátumom uvedeným v príslušnom delegovanom akte;

(c)  musia zaistia správnosť štítkov a informačných listov výrobku, ktoré poskytujú,vypracovať technickú dokumentáciu dostatočne umožňujúcu posúdiť túto správnosť;

(c)  zabezpečia správnosť štítkov a informačných listov výrobku a vypracujú technickú dokumentáciu umožňujúcu posúdiť túto správnosť;

(d)  pred uvedením modelu výrobku na trh musia vložiť do databázy výrobkov zriadenej v súlade s článkom 8 informácie uvedené v prílohe I.

(d)  v rámci databázy výrobkov vytvorenej podľa článku 8 vkladajú informácie uvedené v prílohe I do verejného rozhrania a rozhrania pre súlad:

 

(i)   v prípade všetkých nových modelov, a to pred uvedením jednotky modelu na trh,

 

(ii)   v prípade všetkých modelov uvedených na trh po 1. januári 2014, ktoré sa stále dodávajú, a to najneskôr do 18 mesiacov po úplnom uvedení databázy do prevádzky v súlade s článkom 16,

 

(da)  vedú v databáze podľa článku 8 informačné listy výrobkov a technickú dokumentáciu, a to počas obdobia najmenej 10 rokov po uvedení posledného výrobku na trh;

 

(db)  zabezpečia štítky v prípade skupín výrobkov, kde sa výrobok skladá z viacerých častí alebo súčiastok, ktorých energetická účinnosť závisí od špecifickej kombinácie týchto súčiastok;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Dodávatelia:

 

(a)  nesmú uvádzať na trh výrobky navrhnuté tak, aby sa ich vlastnosti automaticky menili v skúšobných podmienkach, a to buď prostredníctvom hardvéru alebo softvéru, ktorý je súčasťou výrobku, s cieľom dosiahnuť priaznivejšiu úroveň;

 

(b)   po uvedení výrobku do prevádzky zavádzať zmeny prostredníctvom aktualizácie softvéru, ktoré by zhoršovali parametre v porovnaní s tými, ktoré sú uvedené na pôvodnom štítku energetickej účinnosti, ako sa uvádza v príslušnom delegovanom akte.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Obchodníci musia spĺňať tieto podmienky:

2.  Obchodníci:

(a)  na výrobku, na ktorý sa vzťahuje delegovaný akt, musia na viditeľným spôsobom umiestniť štítok, ktorý im poskytol alebo inak sprístupnil dodávateľ;

(a)  ak je výrobok určený na predaj vrátane predaja na internete, umiestnia štítok tak, aby bol viditeľný a nápadný, ako sa to stanovuje v príslušnom delegovanom akte;

 

aa)  nahradia existujúce štítky štítkami so zmenenou stupnicou v predajniach a na internete, a to do troch týždňov odo dňa uvedeného v príslušnom delegovanom akte;

(b)  ak nemajú štítok alebo štítok so zmenenou stupnicou, musia:

(b)  ak nemajú štítok alebo štítok so zmenenou stupnicou, vyžiadajú si ho od dodávateľa;

(i)  požiadať o štítok alebo štítok so zmenenou stupnicou dodávateľa;

 

(ii)  vytlačiť štítok z databázy výrobkov vytvorenej v súlade s článkom 8, ak je táto funkcia k dispozícii pre daný výrobok; alebo

 

(iii)  vytlačiť štítok alebo štítok so zmenenou stupnicou z webového sídla dodávateľa, ak je táto funkcia k dispozícii pre daný výrobok;

 

(c)  musia sprístupniť zákazníkom informačný list výrobku.

(c)  na požiadanie sprístupnia zákazníkom informačný list výrobku, a to aj v tlačenej forme.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Dodávatelia a obchodníci musia spĺňať tieto podmienky:

3.  Dodávatelia a obchodníci:

(a)  v každom reklamnom alebo technickom propagačnom materiáli týkajúcom sa konkrétneho modelu výrobku musia v súlade s príslušným delegovaným aktom uviesť odkaz na triedu energetickej účinnosti výrobku;

(a)  v každom vizuálnom reklamnom alebo technickom propagačnom materiáli týkajúcom sa konkrétneho modelu výrobku v súlade s príslušným delegovaným aktom uvedú odkaz na triedu energetickej účinnosti výrobku;

(b)  musia spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom a prijať okamžité opatrenie na nápravu každého prípadu nesúladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a jeho delegovaných aktoch, ktorý patrí do ich zodpovednosti, a to z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom;

(b)  spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom a prijímajú okamžité opatrenia na nápravu každého prípadu nesúladu podľa článku 5;

(c)  v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nesmú poskytovať ani vystavovať iné štítky značky, symboly ani nápisy, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a príslušných delegovaných aktov, ak by mohli spotrebiteľov uvádzať do omylu alebo miasť, pokiaľ ide o spotrebu energie alebo iných zdrojov počas používania;

(c)  v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa počas používania zdržia poskytovania alebo uvádzania akýchkoľvek zavádzajúcich, mätúcich alebo imitujúcich štítkov, značiek, symbolov alebo nápisov týkajúcich sa spotreby energie alebo iných zdrojov;

(d)  pre výrobky, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, nesmú dodávať ani vystavovať štítky, ktoré imitujú štítok vymedzený v tomto nariadení.

(d)  v prípade výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, nedodajú ani neuvedú štítky, ktoré imitujú štítok vymedzený v tomto nariadení;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Všetky všeobecné povinnosti týkajúce sa označovania stanovené v odsekoch 1 až 3 sa uplatňujú rovnako na existujúce a nové štítky, ako aj na štítky so zmenenou stupnicou.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty nesmú na svojom území zakazovať, obmedzovať ani sťažovať umiestnenie na trh ani uvedenie do prevádzky energeticky významných výrobkov, ktoré sú v súlade s týmto nariadením a jeho príslušnými delegovanými aktmi.

1.  Členské štáty na svojom území neobmedzia umiestnenie výrobkov, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, na trh, ani ich uvedenie do prevádzky.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že dodávatelia a obchodníci budú dodržiavať povinnosti a plniť požiadavky tohto nariadenia a príslušných delegovaných aktov.

2.  Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že dodávatelia a obchodníci budú dodržiavať povinnosti a plniť požiadavky tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak členské štáty poskytujú akékoľvek stimuly na energeticky významný výrobok, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie a ktorý je špecifikovaný v delegovanom akte, musia sa zamerať na najvyššiu triedu energetickej účinnosti stanovenú v príslušnom delegovanom akte.

3.  Ak členské štáty poskytujú akékoľvek stimuly na výrobok, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie a ktorý je špecifikovaný v delegovanom akte, tieto stimuly musia byť zamerané na dve najvyššie zastúpenétriedy energetickej účinnosti, ako sa stanovuje v príslušnom delegovanom akte.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty, prípadne v spolupráci s obchodníkmi, musia zabezpečiť, aby zavedenie štítkov vrátane štítkov so zmenenou stupnicou a informačných listov výrobku bolo sprevádzané vzdelávacou a podpornou informačnou kampaňou zameranou na podporu energetickej účinnosti a zodpovednejšieho využívania energie zákazníkmi.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby zavedenie štítkov alebo zmeny stupnice na existujúcich štítkoch bolo sprevádzané vzdelávacou a osvetovou informačnou kampaňou o energetickom označovaní.

 

Komisia tieto kampane koordinuje a podporuje úzku spoluprácu s dodávateľmi a obchodníkmi a výmenu najlepších postupov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách a mechanizmy presadzovania uplatniteľné pri porušení ustanovení tohto nariadenia a jeho delegovaných aktov prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty musia oznámiť Komisii uvedené opatrenia do dňa uplatňovania tohto nariadenia a bezodkladne oznámia každú následnú zmenu, ktorá sa na ne vzťahuje.

5.  Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách a mechanizmy presadzovania uplatniteľné pri porušení ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Sankcie účinné, primerané a odrádzajúce a adekvátne hospodárskej výhode, ktorá vznikla v dôsledku nesúladu. Členské štáty musia oznámiť Komisii uvedené opatrenia do dňa uplatňovania tohto nariadenia a bezodkladne oznámia každú následnú zmenu, ktorá sa na ne vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia podporuje spoluprácu a výmenu informácií o dohľade nad trhom, pokiaľ ide o energetické označovanie výrobkov, medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za dohľad nad trhom alebo kontrolu vonkajších hraníc, a medzi týmito orgánmi a Komisiou.

2.  Komisia podporuje a koordinuje spoluprácu a výmenu informácií o dohľade nad trhom, pokiaľ ide o energetické označovanie výrobkov v pôsobnosti tohto nariadenia, medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za dohľad nad trhom alebo nad výrobkami umiestňovanými na trh Únie, a medzi týmito orgánmi a Komisiou prostredníctvom posilnenia pracovnej skupiny pre administratívnu spoluprácu v oblasti energetického označovania (ADCO).

 

Takéto výmeny informácií sa vykonávajú aj vtedy, keď výsledky skúšok naznačujú, že výrobca dodržiava príslušné právne predpisy.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Do 1. januára 2018 členské štáty vypracujú a uplatnia plán dohľadu nad trhom na sledovanie presadzovania požiadaviek tohto nariadenia. Členské štáty podrobia svoje plány dohľadu nad trhom preskúmaniu aspoň raz za tri roky.

 

Členské štáty do 1. januára 2020, a po tomto dátume každoročne, vypracujú správu o dohľade nad trhom, v ktorej sa vyhodnotia trendy v oblasti súladu s týmto nariadením a smernicou 2009/125/ES.

 

Členské štáty zabezpečia, že používanie Informačného a komunikačného systému pre dohľad nad trhom (ICSMS), bude pre všetky vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom povinné.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Orgány vnútroštátneho dohľadu nad trhom vykonávajú fyzické testovanie výrobkov, ktoré zahŕňa aspoň jednu skupinu výrobkov za rok, v súlade s delegovanými aktmi prijatými podľa tohto nariadenia.

 

Orgány dohľadu nad trhom informujú ostatné členské štáty a Komisiu o svojich plánovaných a vykonaných fyzických testoch prostredníctvom rozhrania pre súlad v rámci databázy výrobkov zriadenej podľa článku 8.

 

Použijú pri tom spoľahlivé, presné a opakovateľné postupy merania, v súlade s článkom 9, s cieľom simulovať reálne podmienky použitia a bez úmyselnej alebo neúmyselnej manipulácie alebo zmeny výsledkov testov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  V prípade porušenia tohto nariadenia majú orgány dohľadu nad trhom právo vymáhať od dodávateľov náklady na fyzické testovanie výrobkov.

 

Komisia môže priamo alebo prostredníctvom tretej strany vykonať nezávislé testovanie súladu.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočný dôvod domnievať sa, že energeticky významný výrobok, na ktorý sa vzťahuje delegovaný akt podľa tohto nariadenia, predstavuje riziko pre aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vykonajú hodnotenie, ktoré sa týka príslušného energeticky významného výrobku, a ktoré spĺňa všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení a jeho príslušných delegovaných aktoch. Na tieto účely musia dodávatelia podľa potreby spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom.

1.  Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočný dôvod domnievať sa, že výrobok, na ktorý sa vzťahuje delegovaný akt podľa tohto nariadenia, predstavuje riziko pre aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, okamžite informujú Komisiu a vykonajú hodnotenie, ktoré sa týka príslušného modelu výrobkov, a ktoré spĺňa všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení a jeho príslušných delegovaných aktoch, a zahŕňa tiež posúdenie, či je vhodné vykonať hodnotenie aj ďalších modelov výrobkov. Dodávatelia podľa potreby spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak v rámci tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že energeticky významný výrobok nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a jeho príslušných delegovaných aktoch, bezodkladne požiadajú dodávateľa, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tohto energeticky významného výrobku s uvedenými požiadavkami, stiahol energeticky významný výrobok z trhu, alebo ho prevzal späť v rámci primeranej lehoty, ktorá je úmerná charakteru rizika a akú uznajú za vhodnú. Na opatrenia uvedené v tomto odseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.  Ak v rámci tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že model výrobku nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, požiadajú dodávateľa, aby bezodkladne prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tohto modelu výrobku a môžu mu nariadiť, aby stiahol model výrobku z trhu, alebo aby v rámci primeranej lehoty, ktorá je úmerná charakteru rizika, stiahol jednotky, ktoré sú v prevádzke, z obehu, pričom takéto opatrenia rozšíria aj na podobné modely dostupné na trhu. Na opatrenia uvedené v tomto odseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že sa nesúlad s požiadavkami netýka len ich územia, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie od dodávateľa požadujú.

3.  Orgány dohľadu nad trhom informujú prostredníctvom komunikačného systému pre dohľad nad trhom (ICSMS) Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých výsledkoch hodnotenia a všetkých opatreniach, ktorých prijatie od dodávateľa požadujú podľa odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Dodávateľ zabezpečí prijatie všetkých primeraných nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými energeticky významnými výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

4.  Dodávateľ zabezpečí prijatie všetkých reštriktívnych nariadených opatrení v súlade s odsekom 2 v súvislosti so všetkými dotknutými modelmi výrobkov, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak dodávateľ v rámci lehoty uvedenej v odseku 2 neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie energeticky významného výrobku na ich vnútroštátnom trhu alebo stiahnuť energeticky významný výrobok z daného trhu, alebo spätne ho prevziať. Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.

5.  Ak dodávateľ v rámci lehoty uvedenej v odseku 2 nevykoná nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie modelu výrobku na ich vnútroštátnom trhu alebo stiahnuť model výrobku z daného trhu alebo ho spätne prevziať. Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach a sprístupnia tieto informácie v rozhraní pre súlad databázy výrobkov zriadenej podľa článku 8.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Informácie uvedené v odseku 5 zahŕňajú všetky dostupné podrobné údaje, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho energeticky významného výrobku, pôvod energeticky významného výrobku, charakter uvádzaného nesúladu a možné riziko, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný dodávateľ. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený tým, že energeticky významný výrobok nespĺňa požiadavky týkajúce sa aspektov ochrany verejného záujmu stanovené v tomto nariadení, alebo nedostatkami v harmonizovaných normách uvedených v článku 9, na základe ktorých platí predpoklad zhody.

6.  Oznámenie podľa odseku 5 zahŕňa všetky dostupné podrobné údaje, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho výrobku, jeho pôvod, charakter uvádzaného nesúladu a možné riziko, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný dodávateľ. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený tým, že model výrobku nespĺňa požiadavky týkajúce sa aspektov ochrany verejného záujmu stanovené v tomto nariadení, alebo nedostatkami v harmonizovaných normách uvedených v článku 9, na základe ktorých platí predpoklad zhody. V takomto prípade Komisia uplatní postup uvedený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Členské štáty, okrem tých, ktoré iniciovali postup, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušného energeticky významného výrobku s požiadavkami, ktoré majú k dispozícii, a v prípade nesúhlasu s notifikovaným vnútroštátnym opatrením o svojich námietkach.

7.  Členské štáty, okrem tých, ktoré iniciovali postup, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušného modelu výrobku s požiadavkami, ktoré majú k dispozícii, a v prípade nesúhlasu s notifikovaným vnútroštátnym opatrením o svojich námietkach.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Ak žiadny členský štát ani Komisia do 60 dní od prijatia informácií uvedených v odseku 5 nevznesie námietku, pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté členským štátom, uvedené opatrenie sa považuje za opodstatnené.

8.  Ak žiadny členský štát ani Komisia do štyroch týždňov od prijatia oznámenia podľa odseku 5 nevznesie námietku, pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté členským štátom, uvedené opatrenie sa považuje za opodstatnené.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie primeraných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k príslušným energeticky významným výrobkom, ako napríklad stiahnutie energeticky významného výrobku zo svojho trhu.

9.  Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie paralelných reštriktívnych opatrení primeraných ich vlastnej vnútroštátnej situácii vo vzťahu k príslušnému modelu výrobku a informujú o tom Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Ak sú po ukončení postupu stanoveného v odsekoch 4 a 5 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a dodávateľom a vyhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené.

10.  Ak sú po ukončení postupu stanoveného v odsekoch 4 a 5 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že takéto vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právom Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a dodávateľom a vyhodnotí toto vnútroštátne opatrenie, a to na základe výsledkov, ktoré sú podkladom pre rozhodnutie, či je vnútroštátne opatrenie opodstatnené alebo nie a môže navrhnúť alternatívne opatrenie.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a bezodkladne ho oznámi členským štátom a dodávateľovi.

11.  Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a bezodkladne ho oznámi týmto členským štátom a príslušnému dodávateľovi.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12.  Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia nevyhovujúceho energeticky významného výrobku zo svojich trhov a informujú o tom Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, dotknutý členský štát toto opatrenie stiahne.

12.  Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia nevyhovujúceho modelu výrobku zo svojich vnútroštátnych trhov a informujú o tom Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, dotknutý členský štát toto opatrenie stiahne.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13.  Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad energeticky významného výrobku sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normách uvedených v odseku 6, Komisia uplatňuje postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

13.  Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad modelu výrobku sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normách uvedených v odseku 6, Komisia uplatňuje postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 7 – názov a odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Štítky a zmeny stupníc

Postup pri zavádzaní štítkov a zmene stupnice štítkov

1.  Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijatých podľa článkov 12 a 13 zavádzať štítky alebo meniť stupnice na existujúcich štítkoch.

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13 s cieľom doplniť toto nariadenie o zavádzanie štítkov alebo zmenu stupnice štítkov.

 

Na účely tohto nariadenia sa za štítky považujú štítky zavedené prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 10 smernice 2010/30/EÚ pred 1. januárom 2017.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa v rámci danej skupiny výrobkov v dôsledku vykonávacieho opatrenia prijatého podľa smernice 2009/125/ES zakáže uvádzanie všetkých modelov patriacich do energetických tried D, E, F alebo G na trh, tieto triedy už nemožno uvádzať na štítku.

2.  V záujme zabezpečenia jednotnej stupnice v rozsahu A až G Komisia zavedie štítky so zmenenou stupnicou na existujúce skupiny výrobkov, ako sú uvedené v odseku 1, do 5 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia v súlade s požiadavkami odseku 4.

 

Skupiny výrobkov spadajúce do pôsobnosti delegovaných nariadení Komisie č. 811/20131a a 812/20131b sa preskúmajú po šiestich rokoch od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia za účelom zmeny stupnice.

 

Pre skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahujú delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 1059/20101c, 1060/20101d, 1061/20101e, 1062/20101f a 874/20121g, kde sú prípravné štúdie skončené, Komisia zavedie štítky so zmenenou stupnicou najneskôr do 21 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

 

__________________

 

1aDelegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 1).

 

1bDelegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 812/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 83).

 

1cDelegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 1).

 

1dDelegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 17).

 

1e Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 47).

 

1fDelegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 64).

 

1gDelegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia zabezpečí, aby pri zavádzaní alebo zmene stupnice štítku boli požiadavky stanovené tak, aby sa pri žiadnom výrobku nedalo v čase zavedenia štítka očakávať jeho zaradenie do energetickej triedy A alebo B a aby odhadovaný čas, po uplynutí ktorého väčšina modelov bude zaradená do týchto tried, bol aspoň desať rokov.

3.  Komisia zabezpečí, s cieľom znázorniť primeraný technický pokrok v príslušnej skupine výrobkov, aby sa akékoľvek následné zmeny stupníc pre nové štítky alebo štítky so zmenenou stupnicou uvedené v odseku 2, začali hneď potom, ako budú splnené tieto podmienky:

 

(a)   25 % výrobkov predaných na trhu Únie patrí do najvyššej triedy energetickej účinnosti A; alebo

 

(b)   50 % výrobkov predaných na trhu Únie patrí do dvoch najvyšších tried energetickej účinnosti A a B;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia prostredníctvom začlenenia skupiny výrobkov do pracovného plánu podľa článku 11 zabezpečí, že:

 

(a)   prípravná štúdia pre zmenu stupnice sa dokončí najneskôr ako 18 mesiacov po splnení podmienok stanovených v odseku 3,

 

(b)   prostredníctvom preskúmania a nadobudnutia účinnosti príslušného delegovaného aktu v súlade s článkom 13 sa zmena stupnice dokončí najneskôr do troch rokov po splnení podmienok stanovených v odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Stupnice štítkov sa musia pravidelne meniť.

4.  Komisia stanoví požiadavky na nové štítky alebo štítky so zmenenou stupnicou s cieľom, aby ostali v platnosti aspoň 10 rokov.

 

Na tento účel Komisia zabezpečí, že v čase zavedenia štítka alebo pri zmene stupnice sa neočakáva zaradenie žiadneho výrobku do triedy energetickej účinnosti A.

 

Pre skupiny výrobkov, pri ktorých prípravná štúdia uvedená v odseku 3a písm. a) naznačuje rýchly technologický pokrok, sa v čase zavedenia štítka neočakáva zaradenie žiadneho výrobku do tried energetickej účinnosti A a B.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak sa zmení stupnica štítku:

5.  Ak sa v rámci danej skupiny výrobkov v dôsledku vykonávacieho opatrenia o ekodizajne prijatého podľa smernice 2009/125/ES neumožní uvádzanie na trh modelov patriacich do tried energetickej účinnosti F alebo G, táto trieda alebo tieto triedy sa uvedú na štítku v sivej farbe, ako sa uvádza v príslušnom delegovanom akte. Štandardná farebná stupnica s rozsahom od tmavozelenej po červenú sa zachová pre zostávajúce vyššie triedy. Zmeny sa uplatňujú len na nové jednotky výrobkov uvádzané na trh.

(a)  Dodávatelia poskytujú súčasné štítky i štítky so zmenenou stupnicou obchodníkom na obdobie šiestich mesiacov predo dňom uvedeným v písmene b).

 

(b)  Obchodníci musia nahradiť existujúce štítky na vystavených výrobkoch vrátane na internete štítkami so zmenenou stupnicou do jedného týždňa odo dňa stanoveného na tento účel v príslušnom delegovanom akte. Obchodníci nesmú vystavovať štítky so zmenenou stupnicou pred uvedeným dňom.

 

 

Obchodníci môžu predávať energeticky významné výrobky bez štítku alebo štítku so zmenenou stupnicou len vtedy, ak štítok (so zmenenou stupnicou) nebol pre daný výrobok nikdy vyrobený a dodávateľ tohto výrobku už nie je aktívny na trhu.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Štítky zavedené prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 10 smernice 2010/30/EÚ pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia sa na účely tohto nariadenia považujú za štítky. Komisia preskúma uvedené štítky do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia s cieľom stanoviť zmeny ich stupníc.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Databáza výrobkov

Databáza výrobkov

Komisia vytvorí a vedie databázu výrobkov obsahujúcu informácie uvedené v prílohe I. Informácie uvedené v bode 1 prílohy I sa musia sprístupniť verejnosti.

1.   Komisia vytvorí a vedie databázu výrobkov pozostávajúcu z dvoch rôznych rozhraní, verejného rozhrania a rozhrania pre súlad.

 

Verejné rozhranie obsahuje informácie stanovené v bode 1 prílohy I a spĺňa funkčné požiadavky stanovené v bode 3 prílohy I.

 

Rozhranie pre súlad obsahuje informácie stanovené v bode 2 prílohy I a spĺňa funkčné požiadavky stanovené v bode 4 prílohy I.

 

2.   Pri vkladaní informácií do databázy dodávateľom ostane zachovaný prístup k nim a právo na ich zmenu. Akékoľvek zmeny sú datované a jasne viditeľné pre orgány dohľadu nad trhom.

 

Údaje obsiahnuté v rozhraní pre súlad sa používajú iba na účely presadzovania tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých podľa neho a zakazuje sa použitie na iný účel.

 

Dodávatelia môžu na svojich serveroch uchovávať technickú dokumentáciu podľa článku 3 ods. 1 písm. c), skúšobné protokoly alebo podobnú dokumentáciu o posudzovaní zhody, ako je ustanovené v bode 2 písm. a) prílohy I, zodpovedajúcu testom vykonaným samotnými dodávateľmi a prístupnú iba orgánom dohľadu nad trhom a Komisii.

 

Pri vytvorení databázy sa dodržiavajú kritériá, ktoré umožňujú minimalizáciu administratívneho zaťaženia dodávateľov a ďalších používateľov databázy, používateľskú ústretovosť a nákladovú účinnosť.

 

Databáza výrobkov nenahrádza alebo nemení povinnosti orgánov dohľadu nad trhom.

 

3.   Komisia s podporou orgánov dohľadu nad trhom a dodávateľov venuje zvláštnu pozornosť procesu transformácie až do úplného vykonania verejného rozhrania a rozhrania pre súlad.

 

4.   Komisia je v súlade s článkom 13 splnomocnená prijímať delegované akty, ktoré dopĺňajú toto nariadenie a ktorými sa stanovujú prevádzkové podrobnosti týkajúce sa vytvorenia databázy výrobkov:

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Keď sa počas posudzovania zhody výrobku uplatňujú takéto harmonizované normy, výrobok sa považuje za vyhovujúci príslušným požiadavkám delegovaného aktu týkajúcim sa merania a výpočtu.

2.   Keď sa počas posudzovania zhody výrobku uplatňujú takéto harmonizované normy, model výrobku sa považuje za vyhovujúci príslušným požiadavkám delegovaného aktu týkajúcim sa merania a výpočtu.

 

2a.   Cieľom harmonizovaných noriem je v čo najväčšej možnej miere simulovať používanie v reálnych podmienkach pri zachovaní štandardnej testovacej metódy bez toho, aby bola dotknutá porovnateľnosť v rámci skupiny výrobkov.

 

2b.   Metódy merania a výpočtu vrátane harmonizovaných noriem sú spoľahlivé, presné, opakovateľné a zosúladené s požiadavkami článku 3 ods. 1 písm. a).

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri výkone svojich činností podľa tohto nariadenia Komisia v prípade každého delegovaného aktu zabezpečí vyváženú účasť zástupcov členských štátov a príslušných zainteresovaných strán, ktorých sa predmetná skupina výrobkov týka, ako sú priemyselné odvetvia vrátane MSP a remeselných odvetví, odbory, obchodníci, maloobchodníci, dovozcovia, skupiny na ochranu životného prostredia a spotrebiteľské organizácie. Na tento účel Komisia zriadi konzultačné fórum, v rámci ktorého sa budú tieto strany stretávať. Toto konzultačné fórum možno skombinovať s konzultačným fórom uvedeným v článku 18 smernice 2009/125/ES.

1.   Pri výkone svojich činností podľa tohto nariadenia Komisia pre zavedenie štítkov a štítkov so zmenenou stupnicou podľa článku 7 a pre zriadenie databázy výrobkov podľa článku 8 zabezpečí vyváženú účasť zástupcov členských štátov vrátane orgánov dohľadu nad trhom a príslušných zainteresovaných strán, ktorých sa predmetná skupina výrobkov týka, ako sú priemyselné odvetvia vrátane MSP a remeselných odvetví, odbory, obchodníci, maloobchodníci, dovozcovia, skupiny na ochranu životného prostredia a spotrebiteľské organizácie, ako aj zapojenie Európskeho parlamentu.

 

2.   Komisia zriadi konzultačné fórum, v rámci ktorého sa na tento účel stretávajú strany uvedené v odseku 1. Toto konzultačné fórum sa môže v plnej miere alebo čiastočne zhodovať s konzultačným fórom uvedeným v článku 18 smernice 2009/125/ES. Zápisnice zo schôdzí konzultačného fóra sú zverejňované na verejnom rozhraní databázy výrobkov vytvorenej podľa článku 8.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade potreby pred prijatím delegovaných aktov Komisia otestuje grafické návrhy a obsah štítkov pre konkrétne skupiny výrobkov so spotrebiteľmi, aby sa ubezpečila, že štítky jasne chápu.

3.   V prípade potreby pred prijatím delegovaných aktov prijatých podľa tohto nariadenia Komisia otestuje grafické návrhy a obsah štítkov pre konkrétne skupiny výrobkov so skupinami zastupujúcimi spotrebiteľov v Únii, aby sa ubezpečila, že štítky sú dobre zrozumiteľné.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia po porade s konzultačným fórom uvedeným v článku 10 vypracuje pracovný plán, ktorý sa sprístupní verejnosti. V tomto pracovnom pláne sa určí informatívny zoznam skupín výrobkov, ktoré sa považujú za priority z hľadiska prijímania delegovaných aktov. Pracovný plán musí obsahovať aj plány na preskúmanie a zmeny stupníc štítkov určených na označovanie výrobkov alebo skupín výrobkov. Komisia pracovný plán môže pravidelne meniť po porade s konzultačným fórom. Pracovný plán možno kombinovať s pracovným plánom, ktorý sa vyžaduje podľa článku 16 smernice 2009/125/ES.

1.   Komisia po porade s konzultačným fórom uvedeným v článku 10 prijme podľa článku 13 delegované akty, ktoré dopĺňajú toto nariadenie, s cieľom stanoviť dlhodobý pracovný plán, ktorý sa sprístupní verejnosti, a to aj prostredníctvom verejného rozhrania databázy výrobkov zriadenej podľa článku 8.

 

2.   Komisia rozdelí pracovný plán na časti obsahujúce priority pre zavedenie štítkov energetickej účinnosti pre skupiny nových výrobkov a pre zmenu stupníc štítkov pre skupiny výrobkov.

 

Komisia zabezpečí pre plán a jeho súdržnosť nevyhnutné zdroje.

 

Tento pracovný plán možno kombinovať s pracovným plánom o ekodizajne, ktorý sa vyžaduje podľa článku 16 smernice 2009/125/ES.

 

Komisia po porade s konzultačným fórom pracovný plán pravidelne aktualizuje. Európsky parlament a Rada sú raz za rok informovaní o pokroku v rámci pracovného plánu a formálne oboznamovaní s jeho zmenami.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných požiadaviek v súvislosti so štítkami pre osobitné skupiny energeticky významných výrobkov („osobitné skupiny výrobkov“) v súlade s článkom 13.

1.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 13 delegované akty ktoré dopĺňajú toto nariadenie a ktorými sa stanovujú podrobné požiadavky v súvislosti so štítkami pre osobitné skupiny energeticky významných výrobkov („osobitné skupiny výrobkov“).

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V delegovaných aktoch sa špecifikujú skupiny výrobkov, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

2.  V delegovaných aktoch sa špecifikujú skupiny výrobkov, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

(a)  podľa najnovšie sprístupnených číselných údajov a vzhľadom na množstvá uvedené na trh Únie má skupina výrobkov významný potenciál úspory energie a prípadne aj iných zdrojov;

(a)  vychádzajúc zo skutočných množstiev uvedených na trh Únie existuje významný potenciál úspory energie a prípadne aj iných zdrojov;

(b)  medzi skupinami výrobkov s rovnakou mierou funkčnosti existujú významné rozdiely v relevantných výkonnostných úrovniach;

(b)  v rámci skupiny výrobkov sa modely výrobkov s rovnakou funkciou významne odlišujú v úrovniach energetickej účinnosti;

(c)  skupina výrobkov nesmie mať významný negatívny vplyv, pokiaľ ide o cenovú dostupnosť a náklady počas životného cyklu.

(c)  z hľadiska spotrebiteľa neexistujú žiadne významné negatívne dosahy na cenovú dostupnosť, životný cyklus a funkciu výrobku;

 

(ca)  Komisia zohľadňuje príslušné právne predpisy Únie a samoreguláciu, ako napríklad dobrovoľné dohody, v prípade ktorých sa očakáva, že politické ciele sa dosiahnu rýchlejšie alebo s nižšími nákladmi ako povinné požiadavky.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V delegovaných aktoch týkajúcich sa konkrétnych skupín výrobkov sa špecifikuje najmä:

3.  V delegovaných aktoch týkajúcich sa konkrétnych skupín výrobkov sa pre príslušnú skupinu výrobkov špecifikuje najmä:

(a)  vymedzenie konkrétnych skupín výrobkov, na ktoré sa vzťahuje vymedzenie pojmu „energeticky významný výrobok“ uvedené v článku 2 ods. 11 a ktorých sa má úprava týkať;

(a)  vymedzenie energeticky významných výrobkov, ktoré majú spadať do ich pôsobnosti;

(b)  grafický návrh a obsah štítka vrátane stupnice zobrazujúcej spotrebu energie tvorenej písmenami A až G, ktorý musí mať pokiaľ možno jednotné výtvarné riešenie pre všetky skupiny výrobkov a musí byť za každých okolností jasný a čitateľný;

(b)  dizajn, rozmery a obsah štítku, ktorý musí byť za každých okolností zrozumiteľný a čitateľný, pri zohľadnení potrieb zrakovo postihnutých zákazníkov a uvedený na nápadnom mieste a obsahovať tieto informácie stanovené v súlade s príslušným delegovaným aktom:

 

(i)   stupnicu tvorenú písmenami A až G znázorňujúcu triedu energetickej účinnosti príslušného modelu výrobku, ktorá musí mať pokiaľ možno jednotné dizajnové vlastnosti naprieč všetkými skupinami výrobkov;

 

(ii)   absolútnu spotrebu energie v kWh uvedenú za jeden rok alebo iné relevantné časové obdobie.

(c)  vo vhodných prípadoch využívanie iných zdrojov a doplňujúce informácie o energeticky významných výrobkoch, pričom sa na štítku v tomto prípade zdôrazní energetická účinnosť výrobku;

(c)  vo vhodných prípadoch využívanie iných zdrojov a doplňujúce informácie o energeticky významných výrobkoch, pričom sa na štítku v tomto prípade zdôrazní energetická účinnosť výrobku;

(d)  spôsoby umiestnenia a zobrazenia štítku, ako sú jeho pripojenie k výrobku, vytlačenie na obale, poskytnutie v elektronickom formáte alebo vystavenie online;

(d)  spôsob umiestnenia a zobrazenia štítku, ako sú jeho pripojenie k výrobku tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, vytlačenie na obale, poskytnutie v elektronickom formáte alebo vystavenie online;

(e)  ak je to vhodné, elektronické prostriedky na označovanie výrobkov;

(e)  ak je to vhodné, elektronické prostriedky na označovanie výrobkov;

(f)  spôsob, akým sa štítok a technické informácie majú poskytovať v prípade predaja na diaľku;

(f)  spôsob, akým sa štítok a technické informácie majú poskytovať v prípade predaja na diaľku;

(g)  obsah a v prípade potreby formát a ďalšie podrobnosti týkajúce sa technickej dokumentácie a informačného listu výrobku;

(g)  požadovaný obsah a v prípade potreby formát a ďalšie podrobnosti týkajúce sa informačného listu výrobku a technickej dokumentácie;

(h)  že pri overovaní súladu s požiadavkami sa uplatňujú len tie tolerancie overovania, ktoré sú uvedené v delegovanom(-ných) akte(-och);

(h)  že pri overovaní súladu s požiadavkami sa uplatňujú len tie tolerancie overovania, ktoré sú uvedené v delegovanom(-ných) akte(-och);

(i)  povinnosti dodávateľov a obchodníkov vo vzťahu k databáze výrobkov;

(i)  povinnosti dodávateľov a obchodníkov vo vzťahu k databáze výrobkov;

(j)  osobitné označenie energetickej triedy, ktoré sa má uvádzať v reklamách a technických propagačných materiáloch, vrátane požiadaviek na jeho sprístupnenie v čitateľnej a viditeľnej podobe;

(j)  ak je to vhodné osobitné označenie energetickej triedy, ktoré sa má uvádzať v reklamách a technických propagačných materiáloch, vrátane požiadaviek na jeho sprístupnenie v čitateľnej a viditeľnej podobe;

(k)  postupy posudzovania zhody a metódy merania a výpočtov, ktoré sa majú použiť na určenie informačného obsahu štítku a informačného listu výrobku;

(k)  postupy posudzovania zhody a metódy merania a výpočtov stanovené v článku 9, ktoré sa majú použiť na určenie informačného obsahu štítku a informačného listu výrobku vrátane vymedzenia koeficientu energetickej účinnosti (EEI) alebo podobného parametru a stupne od A po G určujúce triedu energetickej účinnosti;

(l)  či sa v prípade väčších spotrebičov vyžaduje na dosiahnutie danej energetickej triedy vyššia úroveň energetickej účinnosti;

 

(m)  formát akýchkoľvek ďalších odkazov na štítku, ktoré zákazníkom pomocou elektronických prostriedkov umožnia prístup k podrobnejším informáciám o parametroch výrobkov než aké obsahuje informačný list výrobku;

(l)  formát akýchkoľvek ďalších odkazov na štítku, ktoré zákazníkom pomocou elektronických prostriedkov umožnia prístup k podrobnejším informáciám o parametroch výrobkov než aké obsahuje informačný list výrobku;

(n)  či a ako by sa energetické triedy opisujúce spotrebu energie výrobku počas používania mali uvádzať na inteligentných meračoch alebo na interaktívnom displeji výrobku;

(m)  či a ako by sa energetické triedy opisujúce spotrebu energie výrobku počas používania mali uvádzať na inteligentných meračoch alebo na interaktívnom displeji výrobku;

(o)  dátum hodnotenia a možného preskúmania delegovaného aktu.

(n)  dátum hodnotenia a možného preskúmania delegovaného aktu;

Pokiaľ ide o obsah štítka uvedený v prvom pododseku písmena b), stupne klasifikácie A – G zodpovedajú významným úsporám energie a nákladov z pohľadu zákazníka.

 

Pokiaľ ide o formát odkazov uvedených v prvom pododseku písmena m), tieto odkazy môžu mať formu adresy webového sídla, kódu Rýchlej reakcie (QR-kódu), odkazu na online štítky alebo akýchkoľvek iných vhodných prostriedkov orientovaných na spotrebiteľa.

Pokiaľ ide o formát odkazov uvedených v prvom pododseku písm. l), tieto odkazy môžu mať formu adresy webového sídla, dynamického kódu Rýchlej reakcie (QR-kódu), odkazu na online štítky alebo akýchkoľvek iných vhodných prostriedkov orientovaných na spotrebiteľa a odkazujúcich na verejné rozhranie databázy zriadenej podľa článku 8.

Zavedenie štítka pre výrobky, na ktoré sa má vzťahovať delegovaný akt, nesmie mať významný negatívny vplyv na funkčnosť výrobku z hľadiska používateľa.

V informačnom liste výrobku uvedenom v prvom pododseku písm. g) sa poskytujú priame odkazy na verejné rozhranie databázy vytvorenej podľa článku 8 a je prístupný zákazníkom vo všetkých úradných jazykoch EÚ na tých národných trhoch, kde bol zodpovedajúci model výrobku uvedený na trh.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o prevádzkové podrobnosti týkajúce sa databázy výrobkov vrátane všetkých povinností dodávateľov a obchodníkov v súlade s článkom 13.

Komisia je v súlade s článkom 13 splnomocnená prijímať delegované akty dopĺňajúce toto nariadenie stanovením prevádzkových podrobností týkajúcich sa databázy výrobkov vrátane všetkých povinností dodávateľov a obchodníkov .

 

S cieľom zaistiť riadne zabezpečenie dôverných informácií a technickej dokumentácie je potrebné v týchto delegovaných aktoch špecifikovať, ktoré informácie sa majú nahrať do databázy výrobkov a ktoré informácie budú k dispozícii na požiadanie vnútroštátnych orgánov a Komisie.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia vedie a sprístupní verejnosti aktualizovaný zoznam všetkých delegovaných aktov dopĺňajúcich toto nariadenie spolu s delegovanými aktmi rozvíjajúcimi smernicu 2009/125/EC o ekodizajne, ako aj úplné odkazy na všetky harmonizované normy vyhovujúce metódam merania a výpočtu podľa článku 9.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 7 a 12 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie odo dňa uplatňovania tohto nariadenia.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7, článku 8 ods. 4, článku 11 ods. 1článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie šiestich rokov od 1. januára 2017.

 

Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto šesťročného obdobia.

 

Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Toto delegovanie právomoci uvedené v článkoch 7 a 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v tomto nariadení uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo neskorším dňom, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 7, 8 ods. 4, článku 11 ods. 1článku 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo neskorším dňom, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 7 a 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota môže predĺžiť o dva mesiace.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 7, článku 8 ods. 4, článku 11 ods. 1 a článku 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najneskôr do ôsmich rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. Touto správou sa posúdi, ako účinne toto nariadenie umožňuje zákazníkom vybrať si úspornejšie výrobky, pričom sa zohľadní jeho vplyv na podniky.

Do ... [šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. V tejto správe sa posúdi, ako účinne toto nariadenie a jeho delegované akty umožnili zákazníkom vybrať si energeticky účinnejšie výrobky, pričom sa zohľadnia kritériá ako ich vplyv na podniky, na spotrebu energie, emisie skleníkových plynov, opatrenia dohľadu nad trhom a náklady na zriadenie a prevádzku databázy.

 

Postup hodnotenia podľa odseku 1 výslovne vychádza z výročných monitorovacích správ týkajúcich sa presadzovania a dohľadu nad trhom podľa článku 5.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3 ods. 1 písm. d) sa však uplatňuje od 1. januára 2019.

Článok 3 ods. 1 písm. d) sa však uplatňuje od začatia úplnej prevádzky verejného rozhrania databázy výrobkov podľa článku 8, no najneskôr od 1. januára 2018.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Príloha I – názov a bod I

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie, ktoré má obsahovať databáza výrobkov

Informácie, ktoré má obsahovať databáza výrobkov a funkčné požiadavky

1.  Verejne dostupné informácie o výrobku:

1.  Informácie, ktoré má obsahovať verejné rozhranie databázy výrobkov:

(a)  názov výrobcu alebo dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

(a)  názov ochrannej známky, adresa, kontaktné údaje a ďalšia právna identifikácia dodávateľa;

 

aa)  kontaktné údaje orgánov dohľadu na trhom členského štátu;

(b)  identifikačný kód(-y) modelu vrátane všetkých ekvivalentných modelov;

(b)  identifikačný kód(-y) modelu vrátane všetkých ekvivalentných modelov;

(c)  štítok v elektronickom formáte;

(c)  štítok v elektronickom formáte;

(d)  trieda(-y) a ďalšie parametre na štítku;

(d)  trieda(-y) energetickej účinnosti a ďalšie parametre štítku;

(t)  informačný list výrobku v elektronickom formáte.

(e)  parametre informačného listu výrobku v elektronickom formáte;

 

(ea)  vzdelávacie a informačné kampane členských štátov uvedené v článku 4 ods. 4;

 

(eb)  pracovný plán Komisie uvedený v článku 11;

 

(ec)  zápisnice konzultačného fóra;

 

(ed)  zoznam uplatňovaných delegovaných aktov a harmonizovaných noriem.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informácie o súlade, ktoré sú prístupné iba pre orgány dohľadu nad trhom členských štátov a Komisiu:

2.  Informácie, ktoré má obsahovať rozhranie pre súlad databázy výrobkov:

(a)  technická dokumentácia špecifikovaná v uplatniteľnom delegovanom akte;

(a)  skúšobný protokol alebo podobná dokumentácia o posudzovaní zhody umožňujúca posúdenie súladu so všetkými požiadavkami v príslušnom delegovanom akte vrátane testovacích metód a série meraní;

(b)  skúšobný protokol alebo podobné technické dôkazy umožňujúce posúdenie súladu so všetkými požiadavkami v uplatniteľnom delegovanom akte;

(b)  predbežné opatrenia prijaté v rámci dohľadu nad trhom týkajúce sa tohto nariadenia;

(c)  meno/názov a adresa dodávateľa;

(c)  technická dokumentáciu podľa článku 3 ods. 1 písm. c):

 

(ca)  priame kontaktné údaje orgánov dohľadu nad trhom členského štátu a koordinácia Komisie,

 

(cb)  výsledok kontroly súladu členských štátov a Komisie, a ak sa uplatňuje, nápravného opatrenia a reštriktívnych opatrení, ktoré prijali orgány dohľadu nad trhom, ako sa uvádza v článkoch 5 a 6,

(d)  kontaktné údaje zástupcu dodávateľa.

 

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Funkčné požiadavky na rozhranie pre súlad v rámci databázy:

 

(a)   každý model výrobku je uvádzaný ako samostatný záznam;

 

(b)   spotrebiteľom umožní jednoducho nájsť najlepšiu triedu energetickej účinnosti zastúpenú pre každú skupinu výrobkov, čo im umožní porovnať vlastnosti modelu a vybrať energeticky najúčinnejšie výrobky;

 

(c)   vytvorí štítok energetickej účinnosti každého výrobku ako jeden súbor, ktorý sa bude dať prezerať a vytlačiť, ako aj jazykové verzie úplného informačného list výrobku vo všetkých úradných jazykoch Únie;

 

(d)   tieto informácie sú strojovo čitateľné, zatriediteľné,  vyhľadateľné a rešpektujú otvorené štandardy umožňujúce použitie tretími stranami, a to bezplatne;

 

(e)   nadbytočná registrácia sa automaticky vylučuje;

 

(f)   pre zákazníkov sa zriadi a prevádzkuje asistenčná linka alebo kontaktné miesto s jasným odkazom na rozhranie.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Príloha 1 – bod 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Funkčné požiadavky na rozhranie databázy pre súlad:

 

(a)   zabezpečia sa prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu dôverných informácií;

 

(b)   prístupové práva sú založené na zásade „need-to-know“;

 

(c)   zabezpečí sa odkaz na informačný a komunikačný systém pre dohľad nad trhom (ICSMS).

(1)

Ú. v. EÚ C 82, 3.3.2016, s. 6.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod: Z domu zostali len základy – a cesta vpred

Pred niekoľkými mesiacmi otriasla životmi všetkých európskych občanov kauza emisií z osobných automobilov. Okrem iných aspektov bola poškodená najmä ich dôvera. Keď tento ťažký úder zasadíme do širšieho kontextu, teraz musíme pomôcť obnoviť túto dôveru. Konkrétne návrhy predkladanej legislatívnej iniciatívy môžu byť krokom v tomto smere.

Od svojho vzniku umožňoval štítok občanom lepšie pochopiť vplyv výrobkov na životné prostredie a ich životný cyklus. Z hodnotenia smernice 2010/30/ES vyplynulo viacero nedostatkov. Ak sa budú riešiť, môžu viesť k významným dodatočným úsporám energie. Súčasná revízia sa zameriava aj na uľahčenie integrácie nadchádzajúceho vývoja IKT ako internet vecí atď.

Spravodajca súhlasí s cieľmi Komisie aj výberom nariadenia ako najvhodnejšieho právneho nástroja na zabránenie rozdielnej transpozícii v členských štátoch. Jeho cieľom je spojiť niekoľko rovnováh: zabezpečiť kontinuitu a zároveň stimulovať vývoj; rovnováhu medzi občanmi, podnikmi a ďalšími zainteresovanými stranami; medzi spoľahlivým pragmatizmom a inšpirovanou ambicióznosťou; medzi technologickým dôrazom a spoločenským povedomím. Skutočne existuje cesta vpred, ktorá nejde proti niečomu alebo niekomu, ale smerom k spoločnej lepšej budúcnosti.

1.  Upratovanie domu(1): štítky a dokumenty, ktoré s nimi súvisia, a problém zmeny stupníc

Pozmeňujúce zásahy vo vysokej miere rešpektujú operatívne skúsenosti nazbierané pri smernici 2010/30/EÚ, ktoré sú teraz naozaj cenné. Hlavné úsilie sa musí sústrediť na upevnenie tejto praxe a zároveň odstránenie neželaných rozdielov cieleným a hospodárnym spôsobom. Článok 7 sa rozširuje do štyroch rôznych článkov. Budúce zavedenie nových štítkov sa musí formalizovať v rámci dobrej koncepčnej kombinácie dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich hľadísk týkajúcich sa výstupov (články 7, 7a a 7b) a postupov (článok 7c). Štítky sú ústredným konceptom celého nariadenia a tak to musí aj ostať. Zároveň došlo k dôkladnej zmene štruktúry pôvodného článku 12, v ktorom sa upravujú delegované akty. Niektoré prvky opakujúce sa v mnohých delegovaných aktoch pre konkrétne výrobky možno lepšie pokryť niekoľkými procedurálnymi delegovanými aktmi. Tento prístup uľahčí aktualizácie, usporí legislatívne zdroje a udrží variabilitu pod kontrolou.

Zmena stupníc (článok 7c) je najcitlivejšou otázkou. Preto si vyžaduje dobre premyslenú celkovú rovnováhu. Sú potrebné určité spúšťače zmeny stupníc na to, aby bol tento proces objektívny. Najlepšou metódou sa zdá byť schéma „konzultácia a rozhodnutie“, ktorá ich dopĺňa. Táto správa navrhuje spojiť obsadenie tried energetickej účinnosti modelmi výrobkov dostupnými na trhu a technologický vývoj skupiny výrobkov. Komisii sa zverujú naliehavé, logické prípravné úlohy: celková štúdia trhu a technológií, priebežný trojročný pracovný plán činností v oblasti zmeny stupníc a aktivácia databázy výrobkov. Všetky musia byť podporované pozornou, posilnenou mnohostrannou konzultáciou zameranou na zabezpečenie spokojnosti všetkých zainteresovaných strán.

Keďže rozdelenie modelov výrobkov do tried energetickej účinnosti A až G po úprave stupníc bude mať významný vplyv na trh, zachováva sa pružný prístup na jeho „riadenie“, pričom sa navrhujú tri možnosti zníženia „intenzity zmeny stupníc“: C až G (s dvoma prázdnymi triedami na vrchu), B až G (jedna prázdna trieda) a A až G (žiadne prázdne triedy). Tieto rozsahy stupníc budú závisieť aj od uvedených spúšťacích mechanizmov. Spravodajca dôveruje v profesijnú zodpovednosť dodávateľov a obchodníkov, pokiaľ ide o to, ako majú splniť povinnosti jasne uvedené v článku 3.

Cieľom je konvergencia k stupnici A – G v primeranej lehote (5 rokov). Dôraz sa kladie aj na toky informácií a nástroje plánovania. Spoločne by mali vytvárať prechod orientovaný na znalosti, ktorý bude zahŕňať riešenia šité na mieru pre nedávno označené skupiny výrobkov a výrobky malých rozmerov.

2.  Otvorenie domu: databáza výrobkov – skutočný motor zmien

V tomto informačnom a komunikačnom systéme orientovanom na občanov je rozhodujúca databáza výrobkov navrhnutá Komisiou. Nemôžeme zostať jediným významným trhom bez centrálneho systému povinnej registrácie výrobkov a verejnej databázy, ktoré USA, Čína, Austrália a ďalšie krajiny vytvorili pred niekoľkými rokmi. Premyslená databáza predstavuje skutočnú hybnú silu zmien, ktoré treba na posilnenie postavenia občanov ako protagonistov energetickej transformácie EÚ. Uľahčí prístup k informáciám, zlepší našu schopnosť sledovať vývoj na trhu v reálnom čase (a podľa toho zlepšovať právne predpisy) a zvýši účinnosť našich „bezpečnostných mechanizmov“. Ako platforma, kde sa uchováva, aktualizuje a voľne poskytuje 100 % informácií s významom pre zákazníkov, výrazne zvýši dôveru.

Preto boli článok 8 a príloha I pozorne revidované s cieľom:

•  zabezpečiť, aby sa informácie s významom pre zákazníkov týkajúce sa energeticky významných výrobkov ukladali a organizovali v ľahko prístupnej a použiteľnej forme;

•  umožniť dodávateľom kreatívne súťažiť na „trhu s informáciami“ dobrovoľným poskytovaním obohatených, inovatívnych informácií spotrebiteľom;

•  podnecovať podnikateľov, aby vyvíjali inovatívne aplikácie poskytujúce kľúčovú hodnotu občanom, priemyslu a spoločnosti;

•  pokryť budúci vývoj príslušných právnych predpisov Únie;

•  ponúknuť lepšie riešenia pre odbornú prípravu pracovníkov, vzdelávacie kampane, technický propagačný materiál atď.

Musíme zaručiť, že citlivé údaje sú zabezpečené „len pre orgány“, t. j. vstupujú do postupov posudzovania zhody, dohľadu a ochranných postupov spôsobom, ktorému môže priemysel plne dôverovať, a s využitím najlepších dostupných technológií tak, ako elektronické bankovníctvo.

3.  Zabezpečenie domu: dohľad, ochranné postupy, posudzovanie zhody

Dohľad nad trhom, ochranné postupy a posudzovanie zhody sú zásadné prvky presadzovania v záujme zachovania bezpečnosti domu, čím prispievajú k hlavnému cieľu obnovenia dôvery.

Článok 5 o dohľade nad trhom a článok 6 o ochrannom postupe Únie boli zásadne zreorganizované, ale zároveň sa zachovala úzka spojitosť s obsahom návrhu Komisie. Spravodajca chcel zvýšiť celkové zabezpečenie postupu presadzovania, čím by sa mu pomohlo znova získať dôveru všetkých strán, keďže súčasný systém dohľadu nad trhom je často kritizovaný. Medzi pridanými zlepšeniami nájdeme v článku 6 ods. 12 osobitný postup ochrany spotrebiteľa. Databáza výrobkov veľmi uľahčí dohľad nad trhom aj ochranný postup. V zmenenom návrhu sa posilňuje aj koordinačná a podporná úloha Komisie.

Povinnosti členských štátov (článok 4), ako aj dodávateľov a obchodníkov (článok 3) sú lepšie definované a doplnené v záujme vyššej funkčnosti. Článok 9 o harmonizovaných normách pre posudzovanie zhody a ďalšie (so zásadným významom pre označovanie nových výrobkov) boli tiež zmenené. V celom nariadení bola posilnená sieť krížových odkazov medzi článkami, ktorá je základom úzkeho systémového prepojenia jeho rôznych prvkov.

4.   Od pivnice po strechu: ďalšie nástroje na sfunkčnenie nariadenia

Pokiaľ ide o zvyšné články, spravodajca navrhuje:

•  obohatiť článok 2 o vymedzení pojmov o šesť ďalších vymedzení pojmov, vzhľadom na ich pravidelné používanie v texte;

•  nový článok 6a o aktualizáciách softvéru pokrývajúci túto možnosť, ktorá sa čoraz častejšie využíva z dôvodu nárastu elektronického obsahu energeticky významných výrobkov;

•  v článku 1 o predmete úpravy a rozsahu pôsobnosti riešenie otázky použitých výrobkov;

•  posilnenie článku 10 o konzultačnom fóre a poverenie Komisie, aby ho vypočula pri prijímaní rozhodnutí;

•  pracovný plán stanovený podľa článku 11, ktorý zahŕňa všetky projekty zásahov do systému delegovaných aktov a verejne uvádza ich vývoj;

•  zmenu v článku 16 o nadobudnutí účinnosti s cieľom prispôsobiť nadobudnutie účinnosti požiadaviek na dodávateľov v súvislosti s databázou (článok 3 ods. 1 písm. d)) zvyšku zmeneného textu.

5.   Legislatívna stopa

Konzultácie so zainteresovanými stranami a občanmi boli pre vypracovanie tejto správy kľúčové. Ako sa spravodajca zaviazal podpísaním protikorupčnej prísahy organizácie Transparency International(2), všetky tieto stretnutia sú uvedené v osobitnej časti s názvom Legislatívna stopa na webovej stránke spravodajcu(3).

Od 20. októbra 2015 do 20. januára 2016(4) spravodajca uskutočnil 17 stretnutí s rôznymi zainteresovanými stranami. Šesť stretnutí sa uskutočnilo so zástupcami ostatných inštitúcií EÚ a stálymi zastúpeniami členských štátov, štyri s výrobným odvetvím, tri so zástupcami občianskej spoločnosti (dve združenia spotrebiteľov, jedna environmentálna MVO); dve s organizáciami maloobchodu, jedno s reklamným priemyslom a jedno so zástupcami energetických spoločností. Okrem toho aktívni občania predložili 67 pripomienok prostredníctvom participatívnej online platformy „Sistema Operativo Lex (Movimento 5 Stelle)“(5).

Všetky hlavné aspekty návrhu boli analyzované so zainteresovanými stranami a zasadené do rámca všeobecnej diskusie o energetickej efektívnosti a stratégii energetickej únie. Zmeny stupníc a dohľad nad trhom boli najčastejšími témami diskusie. Vo veľkej miere sa diskutovalo aj o databáze liekov, normách a postupoch testovania a informačnej kampani pre spotrebiteľov.

(1)

„Hospodárstvo“ pôvodne pochádza z gréckeho slova oikonomia , ktoré vychádza z oikos (dom) + nemein (riadiť) a znamená „hospodárenie domácnosti“, zatiaľ čo súčasné významy sa datujú od 17. storočia.

(2)

http://www.transparencyinternational.eu/2014/10/european-parliament-elections-2014-the-anti-corruption-pledge/

(3)

http://www.dariotamburrano.it/legislative-footprint-energy-labelling/ – Legislatívna stopa sa bude aktualizovať počas celého legislatívneho procesu.

(4)

Dátum, keď bol návrh správy odovzdaný útvarom Európskeho parlamentu.

(5)

https://sistemaoperativom5s.beppegrillo.it/main.php


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (27.4.2016)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Aldo Patriciello

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Energetické označovanie je priaznivé pre životné prostredie, pretože umožňuje zákazníkom porovnávať výrobky z hľadiska ich energetickej účinnosti a prijímať nákladovo efektívne a environmentálne uvedomelé rozhodnutia.

Súčasný systém energetického označovania sa však stal netransparentným a do istej miery nezmyselným hlavne z dôvodu nadmerného zastúpenia a diverzifikácii najvyšších tried energetickej účinnosti, čo je pre zákazníkov evidentne mätúce. V dohľade nad trhom v členských štátoch sa tiež dá nájsť priestor na zlepšovanie, pričom by jasnejším a jednoduchším systémom riadenia informácií o výrobkoch a označovania výrobkov len získal.

Spravodajca preto víta návrh návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (COM(2015)341), ktorého zámerom je väčšia transparentnosť pre zákazníkov a orgány, pokiaľ ide o energeticky významné výrobky na trhu EÚ.

Návrh Komisie nahrádza súčasný rámec energetického označovania a zavádza mechanizmus na zmenu stupnice tried energetickej účinnosti. V návrhu sa tiež zavádza databáza výrobkov a ustanovujú povinnosti zúčastnených hospodárskych subjektov.

Spravodajca schvaľuje väčšinu zmienených prvkov, navrhuje však zmenu niektorých aspektov návrhu, a to najmä tieto body:

•  Frekvencia zmeny stupnice

Komisia navrhuje periodický desaťročný cyklus preskúmania a zakladá na ňom svoju koncepciu zmeny stupnice a zmeny obsadenia všetkých tried energetickej účinnosti. Spravodajca sa nazdáva, že frekvencia zmien stupnice by mala byť založená na dôkazoch a mala by zohľadňovať špecifické potreby výrobkov. Pevne stanovený cyklus nebude zodpovedať potrebám meniaceho sa trhu. Každá zmena stupnice má odrážať vedecko-technický pokrok a mala by vychádzať z dôkladnej a osobitnej prípravnej štúdie, ktorú vykoná Komisia. Všetky odkazy na pevne stanovený cyklus preskúmania by mali byť vypustené (odôvodnenie 11; čl. 7 ods. 3 a 4).

•  Obsadenie najvyšších tried

Ako odpoveď na nadmerné obsadenie a diverzifikáciu triedy A v prípade mnohých výrobkov Komisia navrhuje vypustiť nové triedy A+ atď. a úplne vyprázdniť dve najvyššie triedy výrobkov A a B. Spravodajca je pevne presvedčený o tom, že vyprázdnením najvyšších tried by sa vyslal nesprávny odkaz zákazníkom a mohlo by to mať škodlivý účinok na životné prostredie, pretože by vznikal dojem, že nie sú dostupné žiadne dostatočne kvalitné výrobky. Keďže chápe, že je potrebné dlhodobé riešenie, navrhuje zavedenie limitu celkového podielu výrobkov pre triedy energetickej účinnosti A a B a v prípade jeho prekročenia by sa začala nová zmena stupnice. (odôvodnenie 11; čl. 7 ods. 3).

•  Údržba databázy:

Spravodajca by rád zdôraznil, že databáza je len technickým nástrojom a nemôže nahradiť dohľad nad trhom. Generovanie prehľadov údajov o výrobkoch a nahrávanie alebo vkladanie súborov údajov do externých databáz môže predstavovať veľkú finančnú a administratívnu záťaž najmä pre malé a stredné podniky. Predkladanie prehľadov údajov o výrobkoch v elektronickej podobe Komisii by malo byť z právneho hľadiska možné za podmienky, že informácie budú kompletné a štandardizované a ak dodávateľ ponesie zodpovednosť za informácie v databáze. Dodávateľ by mal mať právo rozhodnúť o tom, ako chce predložiť svoje údaje (odôvodnenie 16; čl. 3 ods.1; čl. 8).

•  Umiestňovanie alebo vyobrazenie štítku:

V určitých bodoch sa návrh Komisie stáva nejasným, pokiaľ ide o používanie elektronických štítkov namiesto tradičného štítku umiestneného na výrobku. Elektronické zobrazenie štítku v obchodoch predstavuje zjednodušenie pre všetky zúčastnené strany, malo by sa preto povzbudzovať (čl. 3 ods. 2)).

Spravodajca tiež odporúča, aby sa doplnilo vymedzenie pojmu „energetická účinnosť“ v súlade so smernicou o energetickej účinnosti 2012/27/EÚ.

Spravodajca víta skutočnosť, že použité výrobky sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti návrhu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Európska únia je odhodlaná vybudovať energetickú úniu s výhľadovou politikou v oblasti klímy. Energetická účinnosť je kľúčovým prvkom rámca politík Európskej únie v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a je kľúčovým faktorom zníženého dopytu po energii.

(1) Európska únia je odhodlaná vybudovať energetickú úniu s výhľadovou politikou v oblasti klímy. Energetická účinnosť je kľúčovým prvkom rámca politík Európskej únie v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a je kľúčovým faktorom zníženého dopytu po energii a obmedzenia emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Smernicu 2010/30/EÚ je vhodné nahradiť nariadením, ktoré si zachová rovnaký rozsah pôsobnosti, ale ktorým sa upravia a zlepšia niektoré jej ustanovenia s cieľom objasniť a aktualizovať ich obsah. Nariadenie predstavuje vhodný právny nástroj, keďže ukladá jasné a podrobné pravidlá, ktoré neposkytujú priestor na odlišnú transpozíciu členskými štátmi, a tým zabezpečuje vyšší stupeň harmonizácie v celej Únii. Regulačný rámec harmonizovaný na úrovni Únie, a nie na úrovni členských štátov, znižuje náklady výrobcov a zabezpečuje rovnaké podmienky. Harmonizácia v celej Únii zabezpečuje voľný pohyb tovaru v rámci jednotného trhu.

(4) Smernicu 2010/30/EÚ je vhodné nahradiť nariadením, ktoré si najmú zachová rovnaký rozsah pôsobnosti, ale ktorým sa upravia a zlepšia niektoré jej ustanovenia s cieľom objasniť a aktualizovať ich obsah. Regulačný rámec harmonizovaný na úrovni Únie, a nie na úrovni členských štátov, znižuje náklady výrobcov a zabezpečuje rovnaké podmienky. Harmonizácia v celej Únii zabezpečuje voľný pohyb tovaru na vnútornom trhu. Keďže spotreba energie dopravných prostriedkov určených na prepravu osôb alebo tovaru sa priamo alebo nepriamo upravuje v iných právnych predpisoch a politikách Únie, je vhodné, aby boli aj naďalej vyňaté z pôsobnosti tohto nariadenia. Táto výnimka zahŕňa prostriedky na prepravu, ktorých motor zostáva počas prevádzky na rovnakom mieste, napríklad výťahy, eskalátory a dopravníkové pásy.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Je vhodné vyňať z tohto nariadenia použité výrobky, čo zahŕňa všetky výrobky, ktoré boli uvedené do prevádzky a sprístupnené na trhu druhý alebo ďalší raz.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Zvýšenie účinnosti energeticky významných výrobkov prostredníctvom informovaných rozhodnutí spotrebiteľov prospieva celému hospodárstvu Únie, stimuluje inovácie a prispeje k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti energetickej efektívnosti na roky 2020 a 2030. Zároveň umožní spotrebiteľom ušetriť peniaze.

(7) Zvýšenie účinnosti energeticky významných výrobkov prostredníctvom informovaných rozhodnutí spotrebiteľov prospieva celému hospodárstvu Únie, stimuluje inovácie a prispeje k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti energetickej efektívnosti na roky 2020 a 2030 a cieľov jej opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Zároveň umožní spotrebiteľom ušetriť peniaze znížením spotreby energie v domácnostiach.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Zabezpečenie presných, relevantných a porovnateľných informácií o špecifickej energetickej spotrebe energeticky významných výrobkov uľahčuje zákazníkovi výber takých výrobkov, ktoré počas používania spotrebujú menej energie a iných základných zdrojov. Normalizovaný povinný štítok je účinným prostriedkom poskytujúcim potenciálnym zákazníkom porovnateľné informácie o spotrebe energie energeticky významných výrobkov. Mal by sa doplniť informačným listom výrobku. Štítok by mal byť ľahko rozpoznateľný, jednoduchý a stručný. Na tieto účely by základom informovania zákazníkov o energetickej účinnosti výrobkov prostredníctvom štítku mala zostať existujúca farebná stupnica s rozsahom od tmavozelenej po červenú. Zatriedenie využívajúce písmená od A po G sa ukázalo ako najúčinnejšie pre zákazníkov. V prípadoch, keď z dôvodu opatrení v oblasti ekodizajnu podľa smernice 2009/125/ES výrobky už nemôžu patriť do triedy „F“ ani „G“, tieto triedy by nemali byť na štítku vyznačené. Vo výnimočných prípadoch by sa to malo rozšíriť aj na triedy „D“ a „E“, i keď dosiahnutie tohto stavu je nepravdepodobné vzhľadom na to, že stupnica na štítku sa bude meniť, potom ako sa väčšina modelov výrobku dostane do dvoch najvyšších tried.

Zabezpečenie presných, relevantných a porovnateľných informácií o špecifickej energetickej spotrebe energeticky významných výrobkov uľahčuje zákazníkovi výber takých výrobkov, ktoré počas používania spotrebujú menej energie a iných základných zdrojov. Normalizovaný povinný štítok je účinným prostriedkom poskytujúcim potenciálnym zákazníkom porovnateľné informácie o spotrebe energie energeticky významných výrobkov. Mal by sa doplniť informačným listom výrobku. Štítok by mal byť ľahko rozpoznateľný, jednoduchý a stručný. Na tieto účely by základom informovania zákazníkov o energetickej účinnosti výrobkov prostredníctvom štítku mala zostať existujúca farebná stupnica s rozsahom od tmavozelenej po červenú. Zatriedenie využívajúce písmená od A po G sa ukázalo ako najúčinnejšie pre zákazníkov. V prípadoch, keď z dôvodu opatrení v oblasti ekodizajnu podľa smernice 2009/125/ES výrobky už nemôžu patriť do triedy „D“, „E“, „F“ ani „G“, tieto triedy by nemali byť na štítku vyznačené.

Odôvodnenie

V prípade, že sú triedy z právnych dôvodov prázdne, mali by byť odstránene bez ohľadu na podiel výrobkov zaradených do dvoch najvyšších tried.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Výrobcovia reagujú na zavedenie energetického štítku vytváraním čoraz účinnejších výrobkov. Tento technický vývoj vedie k vzniku výrobkov patriacich najmä do najvyšších tried energetického označovania. Aby sa zákazníkom umožnilo náležité porovnanie, môže byť potrebná ďalšia diferenciácia výrobkov, ktorá vedie k nutnosti zmeniť stupnicu štítka. Pokiaľ ide o frekvenciu takýchto zmien stupnice, vhodným časovým rozpätím by bolo približne desať rokov, vzhľadom na potrebu, aby sa zabránilo nadmernému zaťažovaniu výrobcov. Týmto nariadením by sa preto mali stanoviť podrobné podmienky zmien stupnice v záujme zabezpečenia maximálnej právnej istoty pre dodávateľov a obchodníkov. Nový štítok so zmenenou stupnicou by mal mať najvyššie triedy označovania prázdne, čo by podporovalo technologický pokrok a umožňovalo navrhovať a uznávať čoraz účinnejšie výrobky. Po zmene stupnice na štítku by sa malo predísť zmäteniu spotrebiteľov nahradením všetkých energetických štítkov v krátkom čase.

(11) Výrobcovia reagujú na zavedenie energetického štítku vytváraním čoraz účinnejších výrobkov. Tento technický vývoj vedie k vzniku výrobkov patriacich najmä do najvyšších tried energetického označovania. Aby sa zákazníkom umožnilo náležité porovnanie, môže byť potrebná ďalšia diferenciácia výrobkov, ktorá vedie k nutnosti zmeniť stupnicu štítka. Pokiaľ ide o frekvenciu takýchto zmien stupnice, vhodné časové rozpätie závisí od vzniku nadmerného množstva výrobkov patriacich do dvoch najvyšších tried, v dôsledku čoho by sa znížil výber spotrebiteľov a oslabili stimuly na vyvíjanie energeticky účinných výrobkov, vzhľadom na potrebu, aby sa zabránilo nadmernému zaťažovaniu výrobcov. Týmto nariadením by sa preto mali stanoviť podrobné podmienky zmien stupnice v záujme zabezpečenia maximálnej právnej istoty pre dodávateľov a obchodníkov. Nový štítok so zmenenou stupnicou by mal mať najvyššie triedy označovania prázdne, čo by podporovalo technologický pokrok a umožňovalo navrhovať a uznávať čoraz účinnejšie výrobky. Po zmene stupnice na štítku by sa malo predísť zmäteniu spotrebiteľov nahradením všetkých energetických štítkov v krátkom čase.

Odôvodnenie

Hlavný dôvod zmeny stupnice štítka energetickej účinnosti spočíva vo vzniku nadmerného množstva výrobkov patriacich do najvyšších tried A a B, čo vedie k zníženiu výberu spotrebiteľov a oslabuje stimuly kupovať energeticky účinné výrobky. Keďže energetická účinnosť sa v prípade jednotlivých skupín výrobkov vyvíja rôzne rýchlo, navrhované obdobie desiatich rokov by mohlo byť príliš rýchle alebo príliš pomalé v závislosti od skupiny výrobkov. Na to, aby sa zabezpečilo, že zaťaženie spojené s revíziou označovania zostane primerané a že spotrebitelia budú mať dostatočnú voľbu, najvyššie triedy A a B by nemali byť prázdne, ale mali by obsahovať obmedzený počet výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností zodpovedajúce úlohe každého subjektu v rámci dodávateľského a distribučného procesu. Hospodárske subjekty by mali zodpovedať za súlad s požiadavkami s prihliadnutím na ich úlohu v dodávateľskom reťazci a mali by prijať primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby na trhu sprístupňovali iba výrobky, ktoré sú v zhode s týmto nariadením a jeho delegovanými aktmi.

(13) Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností zodpovedajúce úlohe každého subjektu v rámci dodávateľského a distribučného procesu. Hospodárske subjekty by mali zodpovedať za súlad s požiadavkami s prihliadnutím na ich úlohu v dodávateľskom reťazci a mali by prijať primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby na trhu sprístupňovali iba výrobky, ktoré sú v zhode s týmto nariadením a jeho delegovanými aktmi. Orgány dohľadu by mali vykonávať kontroly na mieste súladu energetických významných výrobkov s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné objasniť, že na energeticky významné výrobky sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200821 . Vzhľadom na zásadu voľného pohybu tovaru je nevyhnutné, aby orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch navzájom účinne spolupracovali. Takáto spolupráca na energetickom označovaní by sa mala posilniť prostredníctvom podpory zo strany Komisie.

(15) S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné objasniť, že na energeticky významné výrobky sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200821 . Vzhľadom na zásadu voľného pohybu tovaru je nevyhnutné, aby orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch navzájom účinne spolupracovali prostredníctvom prebiehajúcich výmen informácií, najmä pokiaľ ide o výsledky posudzovania zhody určitých výrobkov a ich uvádzanie na trh alebo stiahnutie z trhu. Takáto spolupráca na energetickom označovaní by sa mala posilniť prostredníctvom podpory zo strany Komisie.

__________________

__________________

21Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

21Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) V záujme uľahčenia monitorovania súladu a poskytovania aktuálnych trhových údajov pre regulačný proces revízie štítkov a informačných listov určených pre špecifické výrobky by dodávatelia mali vkladať informácie o súlade svojho výrobku elektronicky do databázy vytvorenej Komisiou. Tieto informácie by mali byť verejne sprístupnené s cieľom poskytovať zákazníkom informácie a umožniť obchodníkom využitie alternatívnych spôsobov na získanie štítkov. Orgány dohľadu nad trhom by mali mať prístup k informáciám v databáze.

(16) Bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti členských štátov v oblasti dohľadu nad trhom, v záujme uľahčenia monitorovania súladu a poskytovania aktuálnych trhových údajov pre regulačný proces revízie štítkov a informačných listov určených pre špecifické výrobky by dodávatelia mali vkladať požadované informácie o súlade výrobku elektronicky do databázy vytvorenej a spravovanej Komisiou. Tieto informácie by mali byť verejne sprístupnené vrátane využívaním aplikácií a iných informačných technológií s cieľom poskytovať zákazníkom požadované informácie a umožniť obchodníkom využitie alternatívnych spôsobov na získanie štítkov. Orgány dohľadu nad trhom by mali mať prístup k informáciám v databáze.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Energetická spotreba a ďalšie informácie týkajúce sa výrobkov, na ktoré sa vzťahujú požiadavky týkajúce sa špecifických výrobkov podľa tohto nariadenia, by sa mali merať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania výpočtu. V záujme fungovania vnútorného trhu je mať normy, ktoré boli harmonizované na úrovni Únie. Pri absencii uverejnených noriem v čase uplatňovania požiadaviek týkajúcich sa špecifických výrobkov by Komisia mala uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie prechodné metódy merania a výpočtu vo vzťahu k požiadavkám týkajúcim sa špecifických výrobkov. Po uverejnení odkazu na takúto normu v Úradnom vestníku Európskej únie by mal súlad s danou normou predstavovať predpoklad zhody s metódami merania pre tie požiadavky týkajúce sa špecifických výrobkov, ktoré boli prijaté na základe tohto nariadenia.

(19) Energetická spotreba a ďalšie informácie týkajúce sa výrobkov, na ktoré sa vzťahujú požiadavky týkajúce sa špecifických výrobkov podľa tohto nariadenia, by sa mali merať v súlade s harmonizovanými normami a pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania výpočtu. Tieto metódy by sa mali čo najviac približovať k reálnym podmienkam, aby spotrebitelia vedeli pochopiť informácie uvádzané na štítkoch a dôverovať im. V záujme fungovania vnútorného trhu je mať normy, ktoré boli harmonizované na úrovni Únie. V záujme fungovania vnútorného trhu je mať normy, ktoré boli harmonizované na úrovni Únie. Pri absencii uverejnených noriem v čase uplatňovania požiadaviek týkajúcich sa špecifických výrobkov by Komisia mala uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie prechodné metódy merania a výpočtu vo vzťahu k požiadavkám týkajúcim sa špecifických výrobkov. Po uverejnení odkazu na takúto normu v Úradnom vestníku Európskej únie by mal súlad s danou normou predstavovať predpoklad zhody s metódami merania pre tie požiadavky týkajúce sa špecifických výrobkov, ktoré boli prijaté na základe tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a) Orgány dohľadu by mali kontrolovať, či sú výrobky v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, a najmä s harmonizovanými pravidlami výpočtu a merania noriem pre výrobky. Tieto kontroly by sa mali uskutočňovať tak, aby odrážali skutočné podmienky používania výrobku. Konštrukčné prvky určené na falšovanie výsledkov skúšok by mali byť výslovne zakázané.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Komisia by mala pripraviť pracovný plán revízie štítkov konkrétnych výrobkov vrátane orientačného zoznamu ďalších energeticky významných výrobkov, pre ktoré by sa mohol vytvoriť energetický štítok. Tento pracovný plán by sa mal vykonávať počnúc technickou, environmentálnou a ekonomickou analýzou príslušných skupín výrobkov. Táto analýza by sa okrem toho mala zaoberať doplňujúcimi informáciami, a to aj z hľadiska ich možnosti a ceny, s cieľom poskytnúť spotrebiteľom informácie o parametroch energeticky významného výrobku, ako sú jeho absolútna spotreba energie, trvácnosť alebo environmentálne správanie, v súlade s cieľom podporiť obehové hospodárstvo. Takéto doplňujúce informácie by mali zlepšiť zrozumiteľnosť a účinnosť štítku pre spotrebiteľov a nemali by mať na spotrebiteľov negatívny vplyv.

(20) Komisia by mala pripraviť pracovný plán revízie štítkov konkrétnych výrobkov vrátane orientačného zoznamu ďalších energeticky významných výrobkov, pre ktoré by sa mohol vytvoriť energetický štítok. Tento pracovný plán by sa mal vykonávať počnúc technickou, environmentálnou a ekonomickou analýzou príslušných skupín výrobkov. Táto analýza by sa okrem toho mala zaoberať doplňujúcimi informáciami, a to aj z hľadiska ich možnosti a ceny, s cieľom poskytnúť spotrebiteľom informácie o parametroch energeticky významného výrobku, ako sú jeho spotreba energie, trvácnosť alebo environmentálne správanie, v súlade s cieľom podporiť obehové hospodárstvo. Takéto doplňujúce informácie by mali zlepšiť zrozumiteľnosť a účinnosť štítku pre spotrebiteľov a nemali by mať na spotrebiteľov negatívny vplyv.

Odôvodnenie

Výraz „absolútna spotreba energie“ je nejasný a vyvolá necielené diskusie o životných cykloch výrobkov a ekologických stopách, a tak nesmierne komplikuje rozhodovanie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a) V súvislosti s opatreniami v oblasti ekodizajnu sa dosiahli významné výsledky v energetickej účinnosti a spotrebe energie výrobkov, čím sa dosiahlo aj zníženie nákladov na energiu v domácnostiach a spotreby a obmedzenie emisií skleníkových plynov. Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, treba preto rozšíriť a do požiadaviek na konštrukciu výrobku by sa čo najskôr mali zahrnúť všetky vlastnosti týkajúce sa energetickej účinnosti, a to určením horizontálnych požiadaviek, ktoré sa okrem iného vzťahujú na trvácnosť výrobkov a mieru, do akej je možné tieto výrobky opraviť, znovu používať alebo recyklovať.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovuje rámec udávania spotreby energie a iných zdrojov v prípade energeticky významných výrobkov počas ich používania a doplňujúcich informácií týkajúcich sa energeticky významných výrobkov, a to prostredníctvom označovania a štandardných informácií o výrobkoch, s cieľom umožniť spotrebiteľom, aby si vybrali účinnejšie výrobky.

1. Týmto nariadením sa stanovuje rámec udávania spotreby energie a iných zdrojov v prípade energeticky významných výrobkov počas ich používania a doplňujúcich informácií o vplyve na životné prostredie a o výkonnosti týkajúcich sa energeticky významných výrobkov, a to prostredníctvom označovania a štandardných informácií o výrobkoch, s cieľom umožniť spotrebiteľom, aby si vybrali účinnejšie a udržateľnejšie výrobky.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na energeticky významné výrobky uvedené na trh Únie alebo uvedené do prevádzky na trhu Únie. Nevzťahuje sa na:

Odôvodnenie

Požaduje sa pozitívne vymedzenie rozsahu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) „energeticky významný výrobok“ je každý tovar alebo systém alebo služba s vplyvom na spotrebu energie počas používania, ktoré sa umiestňujú na trh a uvádzajú do prevádzky v Únii, vrátane súčiastok, ktoré sa majú začleniť do energeticky významných výrobkov, ktoré sa umiestňujú na trh uvádzajú do prevádzky;

(11) „energeticky významný výrobok“ je každý tovar, systém alebo služba s vplyvom na spotrebu energie počas používania, ktorý sa umiestňuje na trh alebo uvádza do prevádzky v Únii, vrátane súčiastok určených na začlenenie do energeticky významných výrobkov, ktoré sa umiestňujú na trh alebo uvádzajú do prevádzky v Únii ako samostatné súčiastky pre zákazníkov a ktorých environmentálne vlastnosti sa môžu posúdiť samostatne;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) „spotreba energie“ je množstvo energie, ktoré výrobok spotrebuje pri plnení svojej funkcie, merané na základe cyklu, roku alebo dĺžky života výrobku, technologicky neutrálnym spôsobom, porovnateľné v rámci kategórie výrobkov;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 11 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b) „skupina výrobkov“ sú akékoľvek energeticky významné výrobky plniace rovnakú funkciu a v prípade viacúčelových energeticky významných výrobkov s rovnakou hlavnou funkciou alebo rovnakým súborom hlavných funkcií;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) „štítok“ je grafická schéma, ktorá obsahuje zatriedenie pomocou písmen od A po G v siedmich rôznych farbách od tmavozelenej po červenú s cieľom znázorniť spotrebu energie;

(13) „štítok“ je grafická schéma v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktorá obsahuje zatriedenie znázorňujúce spotrebu energie s cieľom umožniť porovnanie výrobkov;

Odôvodnenie

Vymedzenie by na účely jasnosti nemalo stanovovať požiadavky. Je preto lepšie mať všeobecné vymedzenie, ktoré nie je v rozpore s inými článkami návrhu. Prvky opisujúce označenie by mali byť uvedené v článku 12, v ktorom sa rieši označenie. Dodávatelia by mali mať možnosť vybrať si, v akom formáte sprístupnia štítky a informačné listy. Spôsob poskytnutia týchto informácií elektronicky alebo online je čoraz rozšírenejší. Rámcový text, ktorý obstojí aj v budúcnosti, by mal zvážiť možnosť elektronickej podoby. Výrobcovia využívajú veľa rôznych marketingových spôsobov, ako umiestniť výrobky na trh, a odlišné spôsoby, ako s tým zosúladiť potrebu označenia výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) „informačný list výrobku“ je štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na príslušný výrobok;

(17) „informačný list výrobku“ je štandardná informačná tabuľka v tlačenej alebo elektronickej forme, ktorá sa vzťahuje na príslušný výrobok;

Odôvodnenie

Dodávatelia by mali mať možnosť vybrať si, v akom formáte sprístupnia štítky a informačné listy. Spôsob poskytnutia týchto informácií elektronicky alebo online je čoraz rozšírenejší. Rámcový text, ktorý obstojí aj v budúcnosti, by mal zvážiť možnosť elektronickej podoby. Výrobcovia využívajú veľa rôznych marketingových spôsobov, ako umiestniť výrobky na trh, a odlišné spôsoby, ako s tým zosúladiť potrebu označenia výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) „zmena stupnice“ je periodický postup, ktorým sa vytvárajú prísnejšie požiadavky na dosiahnutie energetickej triedy uvedenej na štítku pre konkrétny výrobok, čo môže v prípade existujúcich štítkov znamenať vypustenie určitých tried energetickej účinnosti;

(18) „zmena stupnice“ je postup, ktorým sa mení vzájomný vzťah medzi energetickou účinnosťou a triedou systému označovania s cieľom vytvoriť prísnejšie požiadavky na dosiahnutie triedy energetickej účinnosti uvedenej na štítku pre konkrétny výrobok;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) „doplňujúce informácie“ sú informácie o funkčnosti a environmentálnom správaní energeticky významného výrobku, ako sú jeho absolútna spotreba energie alebo trvácnosť, vychádzajúce z údajov, ktoré si orgány dohľadu nad trhom môžu meraním overiť, pričom tieto informácie sú jednoznačné a nemajú významný negatívny vplyv na jasnú zrozumiteľnosť a efektívnosť štítka ako celku vo vzťahu k zákazníkom.

(20) „doplňujúce informácie“ sú informácie o funkčnosti, environmentálnych vlastnostiach, účinnosti využívania zdrojov a energetickej účinnosti energeticky významného výrobku, ako sú napríklad jeho absolútna spotreba energie, trvácnosť, očakávaná životnosť, miera, do akej je možné tento výrobok opraviť, alebo obsah recyklovaného materiálu, vychádzajúce z údajov, ktoré si orgány dohľadu nad trhom môžu meraním overiť, pričom tieto informácie sú jednoznačné a nemajú významný negatívny vplyv na jasnú zrozumiteľnosť a efektívnosť štítka ako celku vo vzťahu k zákazníkom.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 20a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a) „energetická účinnosť“ je pomer medzi výstupom výkonu, služby, tovaru alebo energie a energetickým vstupom.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) musia zabezpečiť, aby výrobky uvedené na trh boli bezplatne vybavené správnymi štítkami a informačnými listami výrobku v súlade s týmto nariadením a príslušnými delegovanými aktmi;

(a) musia zabezpečiť, aby výrobky uvedené na trh boli bezplatne vybavené správnymi štítkami sprístupneným v tlačenej alebo elektronickej podobe a informačnými listami výrobku v súlade s týmto nariadením a príslušnými delegovanými aktmi;

Odôvodnenie

V článku 3 ods. 1 by sa malo objasniť, ako by sa mali štítky a informačné listy dodať. Štítky by sa mali poskytovať s výrobkom, keďže v súčasnosti a možno v budúcnosti by elektronické riešenie mohlo byť definované delegovanými aktmi, ak budú súhlasiť všetky zúčastnené strany. Cieľom je zabezpečiť, aby právny rámec obstál aj v budúcnosti. Čo sa týka platných právnych predpisov o informačných listoch výrobkov, z právneho hľadiska nie je isté, ako sa majú poskytnúť. Na rozdiel od štítkov je pri nich nepravdepodobné, že budú z jazykového hľadiska neutrálne, preto navrhujeme, aby sa koncovému spotrebiteľovi sprístupňovali prostredníctvom katalógov alebo internetových stránok či iným primeraným spôsobom. U niektorých skupín výrobkov, pribaľované štítky zavádzajú spotrebiteľa, pretože trieda energetickej účinnosti výrobku mení v závislosti od jeho kombinácie s komponentmi / časťami (napr. klimatizačné jednotky, tepelné čerpadla) a pretože výrobcovia nemôžu predvídať, aké kombinácie maloobchodné predajne zvolili na zobrazenie alebo či si spotrebitelia výrobok kúpia u montérov. Pre tieto druhy skupín výrobkov by dodávateľom malo byť umožnené dodávať štítky inak ako v krabici, aby sa zabezpečilo, že obchodníci a preto spotrebitelia dostanú presné štítky na čas.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(aa) v prípade skupín výrobkov, kde sa výrobok skladá z viacerých častí/komponentov a trieda energetickej účinnosti výrobku závisí od takejto kombinácie, dodávatelia bezplatne poskytnú správne štítky obchodníkom v momente vystavenia bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie dodávateľa, akým spôsobom štítok dodá;

Odôvodnenie

V článku 3 ods. 1 by sa malo objasniť, ako by sa mali štítky a informačné listy dodať. Štítky by sa mali poskytovať s výrobkom, keďže v súčasnosti a možno v budúcnosti by elektronické riešenie mohlo byť definované delegovanými aktmi, ak budú súhlasiť všetky zúčastnené strany. Cieľom je zabezpečiť, aby právny rámec obstál aj v budúcnosti. Čo sa týka platných právnych predpisov o informačných listoch výrobkov, z právneho hľadiska nie je isté, ako sa majú poskytnúť. Na rozdiel od štítkov je pri nich nepravdepodobné, že budú z jazykového hľadiska neutrálne, preto navrhujeme, aby sa koncovému spotrebiteľovi sprístupňovali prostredníctvom katalógov alebo internetových stránok či iným primeraným spôsobom. U niektorých skupín výrobkov, pribaľované štítky zavádzajú spotrebiteľa, pretože energetická trieda výrobku mení v závislosti od jeho kombinácie s komponentmi / časťami (napr. klimatizačné jednotky, tepelné čerpadla) a pretože výrobcovia nemôžu predvídať, aké kombinácie maloobchodné predajne zvolili na zobrazenie alebo či si spotrebitelia výrobok kúpia u montérov. Pre tieto druhy skupín výrobkov by dodávateľom malo byť umožnené dodávať štítky inak ako v krabici, aby sa zabezpečilo, že obchodníci a preto sú spotrebitelia, dostanú presné štítky na čas..

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) na žiadosť obchodníkov musia okamžite a bezplatne dodať štítky;

(b) na žiadosť obchodníkov musia okamžite a bezplatne dodať štítky v súlade s príslušnými delegovanými aktmi, v ktorých sa môže špecifikovať podoba štítku (tlačená alebo elektronická) s ohľadom na potreby obchodníkov;

Odôvodnenie

V článku 3 ods. 1 by sa malo objasniť, ako by sa mali štítky a informačné listy dodať. Štítok je možné rovnako ako dnes požadovať v tlačenej podobe, v budúcnosti sa však môže osvedčiť ako praktickejší elektronický spôsob, ktorý by v porovnaní so zasielaním tlačených štítkov poštou viac zodpovedal potrebám obchodníkov. Za predpokladu, že budú obchodníci súhlasiť, by sa v delegovaných aktoch malo vymedzovať elektronické riešenie. Cieľom je zabezpečiť, aby právny rámec obstál aj v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) v súlade s príslušnými delegovanými aktmi obchodníkovi bezplatne sprístupnia informačný list výrobku (v tlačenej alebo elektronickej podobe) bez toho, aby bol dotknutý výber podoby informačného listu výrobku dodávateľmi;

Odôvodnenie

V článku 3 ods. 1 písm. ba) sa objasňuje, ako by sa mal informačný list dodať. Čo sa týka platných právnych predpisov o informačných listoch výrobkov, z právneho hľadiska nie je isté, ako sa majú poskytnúť. Na rozdiel od štítkov je pri nich nepravdepodobné, že budú z jazykového hľadiska neutrálne, preto navrhujeme, aby sa koncovému spotrebiteľovi sprístupňovali prostredníctvom katalógov alebo internetových stránok či iným primeraným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca) neuvedú na trh výrobky navrhnuté tak, aby sa výkonnosť ktoréhokoľvek výrobku automaticky zmenila v skúšobných podmienkach s cieľom dosiahnuť priaznivejšiu úroveň pre ktorýkoľvek z parametrov uvedených vo vykonávacom akte alebo zahrnutých v akejkoľvek dokumentácii k výrobku;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(cb) nezavedú prostredníctvom softvérových aktualizácií, ani manuálne, ani na diaľku, či už prostredníctvom automatických, alebo požadovaných aktualizácií, zmeny, ktoré by mali za následok úpravu výkonnosti vedúcu k zvýšeniu spotreby energie počas životnosti výrobku bez ohľadu na to, či sa práve používa, alebo je v pohotovostnom režime po použití;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) pred uvedením modelu výrobku na trh musia vložiť do databázy výrobkov zriadenej v súlade s článkom 8 informácie uvedené v prílohe I.

(d) pred uvedením jednotiek modelu výrobku na trh musia priamo vložiť priamo do databázy výrobkov zriadenej v súlade s článkom 8 informácie uvedené v prílohe I alebo postúpiť tieto informácie v štandardizovanom elektronickom formáte Komisii.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) na výrobku, na ktorý sa vzťahuje delegovaný akt, musia na viditeľným spôsobom umiestniť štítok, ktorý im poskytol alebo inak sprístupnil dodávateľ;

(a) na výrobku, na ktorý sa vzťahuje delegovaný akt, alebo v jeho tesnej blízkosti musia viditeľným spôsobom umiestniť štítok, ktorý im poskytol alebo inak sprístupnil dodávateľ;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) ak nemajú štítok alebo štítok so zmenenou stupnicou, musia:

(b) ak nemajú štítok alebo štítok so zmenenou stupnicou, ktorý je predmetom požiadavky vzťahujúcej sa na dodávateľov, aby im okamžite a bezplatne poskytli štítky, musia:

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(ii) vytlačiť štítok z databázy výrobkov vytvorenej v súlade s článkom 8, ak je táto funkcia k dispozícii pre daný výrobok; or

(ii) vytlačiť štítok alebo ho stiahnuť na elektronické zobrazenie z databázy výrobkov vytvorenej v súlade s článkom 8, ak je táto funkcia k dispozícii pre daný výrobok; or

Odôvodnenie

Elektronické zobrazenie štítkov v obchodoch predstavuje zjednodušenie a je jedným z kľúčových rysov tohto legislatívneho opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(iii) vytlačiť štítok alebo štítok so zmenenou stupnicou z webového sídla dodávateľa, ak je táto funkcia k dispozícii pre daný výrobok;

(iii) vytlačiť takýto štítok alebo ho stiahnuť na elektronické zobrazenie vo formáte umožňujúcom opakované použitie elektronického štítka z webového sídla dodávateľa, ak je táto funkcia k dispozícii pre daný výrobok;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že dodávatelia a obchodníci budú dodržiavať povinnosti a plniť požiadavky tohto nariadenia a príslušných delegovaných aktov.

2. Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že dodávatelia a obchodníci budú dodržiavať povinnosti a plniť požiadavky tohto nariadenia a príslušných delegovaných aktov. Orgány dohľadu nad trhom každého členského štátu zabezpečia napríklad prostredníctvom náhodných kontrol, aby výrobky predávané na trhu Únie spĺňali požiadavky platné pre uvedenú triedu energetickej účinnosti.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak členské štáty poskytujú akékoľvek stimuly na energeticky významný výrobok, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie a ktorý je špecifikovaný v delegovanom akte, musia sa zamerať na najvyššiu triedu energetickej účinnosti stanovenú v príslušnom delegovanom akte.

3. Ak členské štáty poskytujú akékoľvek stimuly na energeticky významný výrobok, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie a ktorý je špecifikovaný v delegovanom akte, musia sa tieto stimuly zamerať na najvyššie triedy energetickej účinnosti, v prípade dostupnosti výrobkov, stanovené v príslušnom delegovanom akte.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách a mechanizmy presadzovania uplatniteľné pri porušení ustanovení tohto nariadenia a jeho delegovaných aktov a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty musia oznámiť Komisii uvedené opatrenia do dňa uplatňovania tohto nariadenia a bezodkladne oznámia každú následnú zmenu, ktorá sa na ne vzťahuje.

5. Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách a mechanizmy presadzovania uplatniteľné pri porušení ustanovení tohto nariadenia a jeho delegovaných aktov a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce a kompenzovať hospodársku výhodu, ktorá vznikla pre nedodržanie požiadaviek. Členské štáty musia oznámiť Komisii uvedené opatrenia do dňa uplatňovania tohto nariadenia a bezodkladne oznámia každú následnú zmenu, ktorá sa na ne vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Komisia môže nezávisle testovať energetickú náročnosť výrobkov a overiť súlad. Komisia môže na tento účel zapojiť tretiu stranu.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Energeticky významné výrobky označené energetickými štítkami sú predmetom kontrol na mieste, ktoré budú v prípade každej skupiny výrobkov pravidelne vykonávať vnútroštátne orgány dohľadu na základe harmonizovaných noriem s cieľom posúdiť ich súlad s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení a jeho delegovaných aktoch. Okrem toho vnútroštátne orgány dohľadu prostredníctvom kontrol na mieste zistia, či všetky energeticky významné výrobky uvedené v tomto nariadení sú skutočne zaregistrované v databáze výrobkov zriadenej v súlade s článkom 8

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Komisia v súlade s článkom 13 prijme delegované akty s cieľom stanoviť pravidlá zamerané na harmonizovanie vykonávania testov vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad trhom na úrovni Únie, pričom sa stanoví časový harmonogram a opatrenia na vykonanie testov. Tieto testy odrážajú reálne podmienky používania výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c. Je výslovne zakázané navrhovať výrobky s cieľom pozmeniť výsledky testov a tým oklamať orgány dohľadu.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že sa nesúlad s požiadavkami netýka len ich územia, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie od dodávateľa požadujú.

3. Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že existuje nesúlad s požiadavkami, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie od dodávateľa požadujú a prenesú tieto informácie do databázy výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10. Ak sú po ukončení postupu stanoveného v odsekoch 4 a 5 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a dodávateľom a vyhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené.

10. Ak sú po ukončení postupu stanoveného v odsekoch 4 a 5 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia bezodkladne vyhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené, a môže rozhodnúť o primeraných alternatívnych opatreniach.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijatých podľa článkov 12 a 13 zavádzať štítky alebo meniť stupnice na existujúcich štítkoch.

1. Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijatých podľa článkov 12 a 13 zavádzať štítky alebo meniť stupnice na existujúcich štítkoch.

 

Štítky musia byť navrhnuté tak, aby výpočet odrážal absolútne parametre výrobku (spotreba energie) a relatívne parametre (energetická účinnosť so zreteľom na relevantné aspekty modelu výrobku, ako sú veľkosť, objem a/alebo stav) s cieľom definovať triedu energetickej účinnosti. Okrem energetickej triedy sa bude uvádzať aj spotreba energie za cyklus, za rok, za životnosť výrobku alebo za akýkoľvek iný časový úsek, ktorý je najviac relevantný pre kategóriu výrobku.

 

Zváži sa tiež doplnenie na štítok alebo informačný list výrobku prvkov nesúvisiacich s energiou, okrem iného:

 

– hluku,

 

– záručnej lehoty ponúkanej bezplatne koncovému používateľovi a trvácnosti,

 

– dostupnosti náhradných dielov a informácie týkajúce sa opravy,

 

– chemického zloženia (ako sa požaduje podľa práva na informácie uvedeného v článku 33 nariadenia REACH),

 

– inteligentných aspektov výrobku.

 

Štítok bude obsahovať QR kód alebo akýkoľvek iný digitálny vzorec, ktorý umožní čo najlepšie využívať technológie založené na internete.

 

Štítok bude technologicky neutrálny a bude umožňovať porovnanie všetkých aplikácií poskytujúcich podobné služby, bude nezávislý od nosičov energie alebo použitej technológie. Pre funkčne ekvivalentné výrobky by mal existovať iba jeden štítok a pokiaľ ide o povinnosť označovania, nemali by byť stanovené žiadne výnimky. Pri porovnávaní rôznych nosičov energie na účely energetického štítku by sa malo odkazovať na primárnu energiu, a to na základe úniovej priemernej účinnosti konverzie energie (faktor primárnej energie) s cieľom posúdiť parametre a energetickú triedu výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia zabezpečí, aby pri zavádzaní alebo zmene stupnice štítku boli požiadavky stanovené tak, aby sa pri žiadnom výrobku nedalo v čase zavedenia štítka očakávať jeho zaradenie do energetickej triedy A alebo B a aby odhadovaný čas, po uplynutí ktorého väčšina modelov bude zaradená do týchto tried, bol aspoň desať rokov.

3. Komisia zabezpečí, aby pri zavádzaní alebo zmene stupnice štítku boli požiadavky stanovené tak, aby sa pri žiadnom výrobku nedalo v čase zavedenia štítka alebo pri zmene stupnice očakávať jeho zaradenie do triedy energetickej účinnosti A. Vo výnimočných prípadoch, keď sa očakáva, že technológie sa budú vyvíjať rýchlejšie, požiadavky by mali byť stanovené tak, aby v čase zavedenia štítku alebo zmeny stupnice nijaké výrobky nepatrili do triedy energetickej účinnosti A alebo B.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Stupnice štítkov sa musia pravidelne meniť.

4. Komisia začne preskúmanie s cieľom zmeniť stupnicu vtedy, keď sa domnieva, že:

 

(a) 25 % výrobkov predaných na trhu Únie sa zaraďuje do najvyššej triedy energetickej účinnosti A ; or

 

(b) 45 % výrobkov predaných na trhu Únie sa zaraďuje do triedy energetickej účinnosti A alebo B;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) Obchodníci musia nahradiť existujúce štítky na vystavených výrobkoch vrátane na internete štítkami so zmenenou stupnicou do jedného týždňa odo dňa stanoveného na tento účel v príslušnom delegovanom akte. Obchodníci nesmú vystavovať štítky so zmenenou stupnicou pred uvedeným dňom.

(b) Obchodníci musia nahradiť existujúce štítky na vystavených výrobkoch vrátane na internete štítkami so zmenenou stupnicou do jedného mesiaca odo dňa stanoveného na tento účel v príslušnom delegovanom akte. Obchodníci nesmú vystavovať štítky so zmenenou stupnicou pred uvedeným dňom.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) grafika požitá na štítku so zmenenou stupnicou je viditeľne iná od grafiky na starom štítku a Komisia zabezpečí, aby členské štáty vykonali komunikačnú kampaň v súlade s článkom 4 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Štítky zavedené prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 10 smernice 2010/30/EÚ pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia sa na účely tohto nariadenia považujú za štítky. Komisia preskúma uvedené štítky do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia s cieľom stanoviť zmeny ich stupníc.

6. Stupnice štítkov zavedených prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 10 smernice 2010/30/EÚ pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia sa zmenia na triedy A – G, ktoré budú platiť najneskôr päť rokov po nadobudnutí účinnosti príslušného delegovaného aktu alebo od [deň uplatňovania tohto nariadenia] podľa toho, čo nastane neskôr, s cieľom obmedziť súčasnú existenciu štítkov s rôznymi stupnicami, ktoré vedú k zmäteniu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Dodávatelia vkladajú požadované informácie priamo do databázy výrobkov alebo postupujú informácie v štandardizovanom elektronickom formáte Komisii. Dodávatelia overia údaje o výrobku v databáze.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia vytvorí a vedie databázu výrobkov obsahujúcu informácie uvedené v prílohe I. Informácie uvedené v bode 1 prílohy I sa musia sprístupniť verejnosti.

Komisia vytvorí a vedie databázu výrobkov obsahujúcu informácie uvedené v prílohe I. Informácie uvedené v bode 1 prílohy I sa musia sprístupniť verejnosti. Informácie uvedené v bode 2 prílohy I sa sprístupnia len Komisii a vnútroštátnym orgánom dohľadu nad trhom, ktoré zabezpečia zachovanie ich dôvernosti.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Keď sa počas posudzovania zhody výrobku uplatňujú takéto harmonizované normy, výrobok sa považuje za vyhovujúci príslušným požiadavkám delegovaného aktu týkajúcim sa merania a výpočtu.

Keď sa počas posudzovania zhody výrobku uplatňujú takéto harmonizované normy, výrobok sa považuje za vyhovujúci príslušným požiadavkám delegovaného aktu týkajúcim sa merania a výpočtu. Vyhovenie požiadavkám kontroluje príslušný orgán dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia zabezpečí, aby harmonizované normy odrážali celú škálu režimov, funkcií a premenných ovplyvňujúcich výkonnosť výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade potreby pred prijatím delegovaných aktov Komisia otestuje grafické návrhy a obsah štítkov pre konkrétne skupiny výrobkov so spotrebiteľmi, aby sa ubezpečila, že štítky jasne chápu.

Pred prijatím delegovaných aktov Komisia otestuje grafické návrhy a obsah štítkov pre konkrétne skupiny výrobkov so spotrebiteľmi, aby sa ubezpečila, že štítky jasne chápu.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) metódy merania a výpočtu, ktoré budú simulovať podmienky používania v reálnej prevádzke s cieľom umožniť presné posúdenie skutočnej energetickej účinnosti výrobku sčasti meraním vstupov energie pri testovacích podmienkach simulujúcich reálny život a v náležitých prípadoch určením času, ktorý je potrebný na to, aby výrobok priniesol určitý výstup výkonu alebo služby;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3– pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g) obsah a v prípade potreby formát a ďalšie podrobnosti týkajúce sa technickej dokumentácie a informačného listu výrobku;

(g) obsah a v prípade potreby formát a ďalšie podrobnosti týkajúce sa technickej dokumentácie a informačného listu výrobku vrátane metód a vzorcov používaných na určenie informácií, ktoré sa majú poskytnúť na štítku alebo informačnom liste výrobku, pričom v náležitých prípadoch budú odrážať zemepisné obmeny a prípadnú potrebu potvrdenia deklarovanej výkonnosti treťou stranou;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(k) postupy posudzovania zhody a metódy merania a výpočtov, ktoré sa majú použiť na určenie informačného obsahu štítku a informačného listu výrobku;

(k) postupy posudzovania zhody a metódy merania a výpočtov, ktoré sa majú použiť na určenie informačného obsahu štítku a informačného listu výrobku na základe skutočných podmienok používania;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(l) či sa v prípade väčších spotrebičov vyžaduje na dosiahnutie danej energetickej triedy vyššia úroveň energetickej účinnosti;

(l) podmienky požadovania v prípade väčších spotrebičov vyššej úrovne energetickej účinnosti na dosiahnutie danej energetickej triedy ;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najneskôr do ôsmich rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. Touto správou sa posúdi, ako účinne toto nariadenie umožňuje zákazníkom vybrať si úspornejšie výrobky, pričom sa zohľadní jeho vplyv na podniky.

Najneskôr do ... [ôsmich rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. Touto správou sa posúdi, ako účinne toto nariadenie umožňuje zákazníkom vybrať si úspornejšie výrobky, pričom sa zohľadní jeho vplyv na podniky a to, ako toto nariadenie prispelo k dosiahnutiu cieľa zníženia emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ea) informácie o trvácnosti výrobku, o možnosti jeho opravy alebo recyklovania a o dostupnosti náhradných dielov na trhu na účely opravy.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – písmeno eb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(eb) doplňujúce informácie.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Označovanie energetickej účinnosti

Referenčné čísla

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

7.9.2015

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Aldo Patriciello

25.9.2015

Prerokovanie vo výbore

17.2.2016

 

 

 

Dátum prijatia

26.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

63

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Christine Boutonnet


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Označovanie energetickej účinnosti

Referenčné čísla

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Dátum predloženia v EP

15.7.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

7.9.2015

ECON

7.9.2015

ENVI

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

 

JURI

7.9.2015

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

3.9.2015

ECON

10.9.2015

IMCO

22.9.2015

JURI

15.9.2015

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Dario Tamburrano

20.10.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

1.12.2015

23.2.2016

7.4.2016

 

Dátum prijatia

14.6.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

63

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Rosa D’Amato, Cornelia Ernst, João Ferreira, Françoise Grossetête, Carlos Iturgaiz, Benedek Jávor, Svetoslav Hristov Malinov, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Reimer Böge, Lara Comi, Jakop Dalunde, Eleonora Evi, Jens Gieseke, Arne Lietz, Axel Voss

Dátum predloženia

21.6.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia