POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU

  21.6.2016 - (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)) - ***I

  Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
  Poročevalec: Dario Tamburrano


  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU

  (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0341),

  –  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0189/2015),

  –  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 20. januarja 2016[1],

  –  po posvetovanju z Odborom regij,

  –  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0213/2016),

  1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

  2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  Predlog spremembe    1

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1)  Evropska unija je odločena, da bo vzpostavila energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost. Energijska učinkovitost je bistveni element okvira podnebne in energetske politike Evropske unije do leta 2030 in je ključnega pomena za zmanjšanje povpraševanja po energiji.

  (1)  Evropska unija je odločena, da bo vzpostavila energetsko unijo z energetsko in podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost. Energijska učinkovitost je bistveni element okvira podnebne in energetske politike Evropske unije do leta 2030 in je ključnega pomena za zmanjšanje povpraševanja po energiji in omejitev emisij toplogrednih plinov.

  Predlog spremembe    2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2)  Označevanje z energijskimi nalepkami omogoča potrošnikom, da se ozaveščeno odločajo glede porabe energije pri izdelkih, in s tem spodbuja inovacije.

  (2)  Označevanje z energijskimi nalepkami omogoča potrošnikom, da se ozaveščeno odločajo glede učinkovitih in trajnih izdelkov, povezanih z energijo, in s tem pomembno prispeva k prihrankom energije in zmanjšanju računov za energijo, hkrati pa tudi spodbuja inovacije in naložbe na področju proizvodnje energijsko učinkovitejših izdelkov.

  Predlog spremembe    3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4)  Direktivo 2010/30/EU je primerno nadomestiti z uredbo, ki sicer ohranja enako področje uporabe, vendar spreminja in širi nekatere njene določbe, da bi pojasnila in posodobila njihovo vsebino. Uredba je ustrezen pravni instrument, saj postavlja jasna in podrobna pravila, v katerih ni možnosti za razhajanja pri prenosu v nacionalno pravo držav članic, in s tem zagotavlja višjo stopnjo harmoniziranosti po vsej Uniji. Harmoniziran pravni okvir na ravni Unije namesto na ravni držav članic znižuje stroške proizvajalcev in zagotavlja enake konkurenčne pogoje. Uskladitev po vsej Uniji zagotavlja prost pretok blaga na enotnem trgu.

  (4)  Direktivo 2010/30/EU je primerno nadomestiti z uredbo, ki sicer ohranja enako področje uporabe, vendar spreminja in širi nekatere njene določbe, da bi pojasnila in posodobila njihovo vsebino ob upoštevanju hitrega tehnološkega napredka, doseženega v zadnjih letih, na področju energijske učinkovitosti izdelkov. Uredba je ustrezen pravni instrument, saj postavlja jasna in podrobna pravila, v katerih ni možnosti za razhajanja pri prenosu v nacionalno pravo držav članic, in s tem zagotavlja višjo stopnjo harmoniziranosti po vsej Uniji. Harmoniziran pravni okvir na ravni Unije namesto na ravni držav članic znižuje stroške proizvajalcev v celotni vrednostni verigi in zagotavlja enake konkurenčne pogoje. Uskladitev po vsej Uniji zagotavlja prost pretok blaga na enotnem trgu.

  Predlog spremembe    4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 4 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (4a)  Primerno je, da se iz te uredbe izvzamejo rabljeni izdelki, ki vključujejo vse izdelke, ki so se začeli uporabljati, preden so bili drugič ali ponovno dani na trg.

  Predlog spremembe    5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 4 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (4b)  Ker porabo energije potniških ali tovornih prevoznih sredstev neposredno ali posredno urejata druga zakonodaja in politika Unije, je ustrezno, da so ta prevozna sredstva še naprej izvzeta iz področja uporabe te uredbe. To izvzetje vključuje prevozna sredstva, katerih motor med delovanjem ostane na istem mestu, kot so dvigala, tekoče stopnice in transportni trakovi.

  Predlog spremembe    6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7)  Izboljšanje učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo, preko ozaveščene izbire s strani potrošnikov koristi gospodarstvu Unije v celoti, pospešuje inovacije in bo prispevalo k doseganju ciljev Unije glede povečanja energijske učinkovitosti za leti 2020 in 2030. Potrošniki bodo lahko na ta način tudi prihranili denar.

  (7)  Izboljšanje učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo, prek ozaveščene izbire s strani potrošnikov in večje družbene osveščenosti koristi gospodarstvu Unije v celoti, zmanjšuje povpraševanje po energiji in prihrani denar pri računih energije. Prav tako prispeva k energetski varnosti, spodbuja raziskave, inovacije in naložbe v energijsko učinkovitost ter industrijskim panogam, ki razvijajo in proizvajajo energijsko najučinkovitejše izdelke, omogoča konkurenčno prednost. Prav tako bo prispevalo k doseganju ciljev Unije glede povečanja energijske učinkovitosti za leti 2020 in 2030, pa tudi njenih okoljskih in podnebnih ciljev.

  Predlog spremembe    7

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (8)  V sklepih Evropskega sveta z dne 23. in 24. oktobra 2014 je postavljen okvirni cilj izboljšanja energijske učinkovitosti v letu 2030 na ravni Unije za vsaj 27 % v primerjavi s projekcijami porabe energije v prihodnosti. Ta cilj bo do leta 2020 pregledan z namenom doseči 30 % na ravni Unije. V teh sklepih je postavljen tudi zavezujoč cilj, da se do leta 2030 na ravni EU doseže vsaj 40-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990, vključno s 30-odstotnim zmanjšanjem emisij v sektorjih, ki niso vključeni v sistem EU za trgovanje z emisijami.

  črtano

  Predlog spremembe    8

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (9)  Če ima stranka na voljo točne, ustrezne in primerljive informacije o specifični porabi energije pri izdelkih, povezanih z energijo, lažje izbere izdelke, ki med uporabo porabijo manj energije in drugih bistvenih virov. Obvezna standardizirana nalepka je učinkovito sredstvo, s katerim se morebitnim strankam zagotovijo primerljive informacije o porabi energije pri izdelkih, povezanih z energijo. Dopolniti bi jo bilo treba z informacijskim listom izdelka. Nalepka bi morala biti lahko razpoznavna, preprosta in zgoščena. V ta namen bi bilo treba ohraniti obstoječo barvno lestvico od temnozelene do rdeče barve kot izhodišče za seznanjanje strank z energijsko učinkovitostjo izdelkov. Izkazalo se je, da je za stranke najučinkovitejša razvrstitev z uporabo črk od A do G. V primerih, ko izdelkov zaradi ukrepov v zvezi z okoljsko primerno zasnovo na podlagi Direktive 2009/125/ES ni več mogoče uvrstiti v razreda „F“ ali „G“, se ta razreda ne prikazujeta na nalepki. V izjemnih primerih bi se to lahko razširilo tudi na razreda „D“ in „E“, čeprav je to malo verjetno, če upoštevamo dejstvo, da se bodo nalepke prevrednotile, ko bo večina izdelkov dosegla zgornja dva razreda.

  (9)  Če ima stranka na voljo točne, ustrezne, preverljive in primerljive informacije o specifični porabi energije pri izdelkih, povezanih z energijo, lažje izbere izdelke, ki med uporabo porabijo manj energije in drugih bistvenih virov za doseg določenega delovanja, ter imajo zato nižje stroške življenjskega cikla. Obvezna standardizirana nalepka je učinkovito sredstvo, s katerim se morebitnim strankam zagotovijo primerljive informacije o energijski učinkovitosti in absolutni porabi energije pri izdelkih, povezanih z energijo. Dopolniti bi jo bilo treba z informacijskim listom izdelka, ki se v delegiranih aktih, sprejetih v skladu z Direktivo 2010/30/EU, imenuje standardni podatki o izdelku, ki so lahko na voljo v elektronski obliki. Nalepka bi morala biti priročna in zasnovana na podlagi primerne metodologije meritve in izračuna ter enostavno razpoznavna in razumljiva. V ta namen bi bilo treba ohraniti uveljavljen nabor barv nalepke, od temnozelene do rdeče barve, kot izhodišče za seznanjanje strank z energijsko učinkovitostjo izdelkov. Izkazalo se je, da je za stranke najučinkovitejša že znana razvrstitev z uporabo črk od A do G. Njena enotna uporaba pri vseh skupinah izdelkov bi morala izboljšati preglednost in razumevanje potrošnikov. V primerih, ko izdelkov zaradi ukrepov v zvezi z okoljsko primerno zasnovo na podlagi Direktive 2009/125/ES1a ni več mogoče uvrstiti v razreda „F“ ali „G“, se ta razreda kljub temu prikažeta na nalepki v temno sivi barvi, da bi ohranili enotno lestvico od A do G za vse skupine izdelkov. V tem smislu bi se morala barvna lestvica od temnozelene do rdeče barve ohraniti za ostale višje razrede in bi morala veljati samo za nove enote izdelka, dane na trg.

   

  _______________

   

  1a Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009).

  Predlog spremembe    9

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 10

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (10)  Napredek v digitalni tehnologiji omogoča druge načine za dostavo in prikaz nalepk po elektronski poti, npr. na spletu, pa tudi na elektronskih zaslonih v prodajalnah. Da bi lahko izkoristili te napredne možnosti, bi morala ta uredba omogočiti uporabo elektronskih nalepk kot nadomestila ali dopolnila za fizično energijsko nalepko. V primerih, v katerih energijske nalepke ni mogoče prikazati, npr. v nekaterih oblikah prodaje na daljavo, oglasih in tehničnem promocijskem gradivu, bi bilo treba morebitnim kupcem sporočiti vsaj energijski razred izdelka.

  (10)  Napredek v digitalni tehnologiji omogoča druge načine za dostavo in prikaz nalepk po elektronski poti, npr. na spletu, pa tudi na elektronskih zaslonih v prodajalnah. Da bi lahko izkoristili te napredne možnosti, bi morala ta uredba omogočiti uporabo elektronskih nalepk kot dopolnila za natisnjeno energijsko nalepko. To ne vpliva na obveznost dobavitelja, da mora k vsaki enoti izdelka priložiti natisnjeno nalepko za trgovca. V primerih, v katerih energijske nalepke ni mogoče prikazati, bi bilo treba morebitnim kupcem sporočiti vsaj energijski razred modela izdelka. V delegiranih aktih za posebne skupine izdelkov bi lahko določili tudi alternativne določbe za prikaz nalepke za majhne izdelke in za primere, ko so enaki izdelki razstavljeni skupaj v veliki količini.

  Predlog spremembe    10

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 11

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (11)  Proizvajalci se na energijske nalepke odzivajo s proizvodnjo energijsko učinkovitejših izdelkov. Posledica tega tehnološkega razvoja so izdelki, ki zasedajo predvsem najvišje razrede energijske nalepke. Da bi strankam omogočili ustrezno primerjavo, bi bila potrebna nadaljnja diferenciacija izdelkov, zaradi česar bi bilo potrebno prevrednotenje nalepk. Tako prevrednotenje bi bilo primerno izvajati v časovnem okviru približno 10 let, saj je treba ob tem preprečiti pretirano obremenjevanje proizvajalcev. Zato bi morala ta uredba določiti podrobno ureditev prevrednotenja, da bi dobaviteljem in trgovcem zagotovila čim večjo pravno varnost. Na nalepki, ki bi bila prevrednotena na novo, bi morali biti najvišji razredi prazni, da bi spodbudili tehnološki napredek in omogočili razvoj in priznavanje vse učinkovitejših izdelkov. Ob prevrednotenju nalepke bi bilo treba vse energijske nalepke zamenjati v kratkem času, da bi preprečili zmedo pri strankah.

  (11)  Proizvajalci se na energijske nalepke odzivajo z razvojem in dajanjem na trg vse bolj energijsko učinkovitejših izdelkov. Poleg tega opuščajo proizvodnjo manj učinkovitih izdelkov, kar spodbuja zakonodaja Unije, povezana z okoljsko primerno zasnovo. Posledica tega tehnološkega razvoja so modeli izdelkov, ki zasedajo predvsem najvišje razrede energijske nalepke. Da bi strankam omogočili ustrezno primerjavo, bi bila potrebna nadaljnja diferenciacija izdelkov, zaradi česar bi bilo potrebno prevrednotenje nalepk. Tako prevrednotenje bi bilo zaželeno izvajati v časovnem okviru približno 10 let, saj je treba ob tem preprečiti pretirano obremenjevanje proizvajalcev in trgovcev, pri čemer je treba posebej upoštevati mala podjetja. S tem pristopom naj bi preprečili nepotrebno ali neučinkovito prevrednotenje, ki bi škodovalo tako proizvajalcem kot potrošnikom. Zato bi morala ta uredba določiti podrobno ureditev prevrednotenja, da bi dobaviteljem in trgovcem zagotovila čim večjo pravno varnost. Pred prevrednotenjem bi morala Komisija izvesti pripravljalno študijo. Na novo prevrednotena nalepka bi morala imeti odvisno od skupine izdelkov in na podlagi podrobne ocene njenega potenciala na vrhu lestvice prazen prostor, da bi spodbudili tehnološki napredek in omogočili razvoj in priznavanje še učinkovitejših modelov izdelkov. Ob prevrednotenju nalepke bi bilo treba vse energijske nalepke zamenjati v kratkem in izvedljivem časovnem okviru, da bi preprečili zmedo pri strankah, in sicer tako, da se bo vizualna podoba prevrednotene nalepke zlahka razlikovala od stare nalepke, skupaj z ustreznimi kampanjami za obveščanje potrošnikov, ki jasno navajajo, da je bila uvedena nova različica, ki je izboljšala razvrstitev naprave.

  Predlog spremembe    11

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 11 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (11a)  Zaradi trenutnega razvoja nalepk iz delegiranih aktov, sprejetih v skladu z Direktivo 2010/30/EU, je treba na začetku prevrednotiti obstoječe nalepke, da bi zagotovili homogeno lestvico od A do G in skladnost z zahtevami iz te uredbe.

  Predlog spremembe    12

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 14

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (14)  Da bi stranke ohranile zaupanje v energijsko nalepko, ne bi smela biti dovoljena uporaba drugih nalepk za izdelke, povezane z energijo, ki bi posnemale energijsko nalepko. Prav tako ne bi smele biti dovoljene dodatne nalepke, oznake, simboli ali napisi, pri katerih je verjetno, da bi stranke zavedle ali zmedle glede porabe energije.

  (14)  Da bi stranke ohranile zaupanje v energijsko nalepko, ne bi smela biti dovoljena uporaba drugih nalepk za izdelke, povezane z energijo, ki bi posnemale energijsko nalepko. Prav tako ne bi smele biti dovoljene dodatne nalepke, oznake, simboli ali napisi, ki niso jasno ločeni od energijske nalepke in ki bi lahko stranke zavedli ali zmedli glede porabe energije ali drugih značilnosti, ki so zajete v ustreznem delegiranem aktu.

  Predlog spremembe    13

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 15

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (15)  Za zagotovitev pravne varnosti je treba pojasniti, da se za izdelke, povezane z energijo, uporabljajo pravila o nadzoru trga Unije in preverjanju proizvodov, danih na trg Unije, iz Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta21. Ob upoštevanju načela prostega pretoka blaga je nujno učinkovito medsebojno sodelovanje organov za tržni nadzor držav članic. Tako sodelovanje pri označevanju z energijskimi nalepkami bi bilo treba okrepiti s podporo Komisije.

  (15)  Za zagotovitev pravne varnosti je treba pojasniti, da se za izdelke, povezane z energijo, uporabljajo pravila o nadzoru trga Unije in preverjanju proizvodov, danih na trg Unije, iz Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta21. Ob upoštevanju načela prostega pretoka blaga je nujno učinkovito medsebojno sodelovanje organov za tržni nadzor držav članic, in sicer s stalno izmenjavo informacij, zlasti v zvezi z rezultatom ocenjevanja skladnosti izdelkov in njegovimi posledicami. Poleg tega je v izmenjavo informacij o izdelkih, povezanih z energijo in uvoženih v Unijo iz tretjih držav, treba vključiti carinske organe držav članic. Komisija bi morala kot okvir za sodelovanje organov za nadzor trga okrepiti in povečati skupino strokovnjakov za okoljsko primerno zasnovo in delovno skupino za upravno sodelovanje na področju označevanja z energijskimi nalepkami.

  __________________

  __________________

  UL L 218, 13.8.2008, str. 30.

  UL L 218, 13.8.2008, str. 30.

  Predlog spremembe    14

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 15 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (15a)  Nacionalni organi za tržni nadzor bi morali za učinkovitejši nadzor in pošteno konkurenco na trgu Unije ter najučinkovitejšo rabo redkih virov spremljati skladnost, tudi s fizičnim preskušanjem izdelka, ter uporabljati informacijski in komunikacijski sistem za tržni nadzor za izmenjavo informacij o načrtovanem in končanem preskušanju izdelkov, da bodo dali na voljo protokole preskušanja in delili rezultate teh preskušanj, da bi preprečili dvojno preskušanje in omogočili regionalne centre odličnosti za fizično preskušanje. Rezultate bi morali deliti tudi, ko med preskušanjem ni ugotovljena kršitev.

  Predlog spremembe    15

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 16

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (16)  Da bi omogočili spremljanje skladnosti in zagotovili najnovejše tržne podatke, potrebne za regulativni proces pregledov nalepk in informacijskih listov za določene izdelke, bi morali dobavitelji zagotavljati informacije o skladnosti izdelka v elektronski obliki v zbirki podatkov, ki jo bo vzpostavila Komisija. Informacije bi morale biti javno dostopne, da bi bile stranke informirane in da bi trgovci lahko prejeli nalepke na druge možne načine. Organi za tržni nadzor bi morali imeti dostop do informacij v zbirki podatkov.

  (16)  Da bi oblikovali uporabno orodje za potrošnike za omogočanje spremljanja skladnosti in zagotovitev najnovejših tržnih podatkov za regulativni proces pregledov nalepk in informacijskih listov za določene izdelke, bi morali dobavitelji – brez poseganja v obveznosti držav članic glede nadzora trga – zagotavljati zahtevane informacije o skladnosti izdelka v elektronski obliki v zbirki podatkov, ki jo bo vzpostavila in vzdrževala Komisija. Del informacij, ki je namenjen potrošnikom, bi moral biti javno dostopen na javnem vmesniku zbirke podatkov o izdelkih. Te informacije bi morale biti na voljo kot odprti podatki, da jih bodo lahko uporabljali razvijalci aplikacij in druga orodja za primerjanje. Omogočiti bi morali enostaven in neposreden dostop do javnega vmesnika zbirke podatkov o izdelkih z dinamično hitroodzivno kodo (QR) ali drugimi orodji, ki so namenjeni uporabnikom, na natisnjeni nalepki. Dobavitelji bodo morali organom za tržni nadzor in Komisiji dati na voljo dodatne informacije o vmesniku zbirke podatkov o izdelkih za preverjanje skladnosti. Za zbirko podatkov bi morala veljati stroga pravila o varstvu podatkov. Če so tehnični podatki občutljive narave, bi morali organi za tržni nadzor ohraniti pooblastilo, da dostopajo do informacij, ko je to potrebno v skladu z dolžnostjo sodelovanja dobavitelja.

  Predlog spremembe    16

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 16 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (16a)  Komisija bi morala oblikovati in vzdrževati spletni portal, ki bi organom za tržni nadzor na strežnikih dobaviteljev zagotavljal dostop do podrobnih informacij o izdelku.

  Predlog spremembe    17

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 19

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (19)  Porabo energije in druge informacije v zvezi z izdelki, za katere veljajo zahteve za določene izdelke v skladu s to uredbo, bi bilo treba meriti ob uporabi zanesljivih, točnih in ponovljivih metod, pri katerih se upoštevajo splošno priznane najsodobnejše metode merjenja in izračunavanja. V interesu delovanja notranjega trga je, da obstajajo standardi, harmonizirani na ravni Unije. Če standardi ob začetku uporabe zahtev za določene izdelke ne bodo objavljeni, bi morala Komisija v Uradnem listu Evropske unije objaviti prehodne metode merjenja in izračunavanja v zvezi z navedenimi zahtevami za določene izdelke. Ko bo sklic na ta standard objavljen v Uradnem listu Evropske unije, bi bilo treba predpostavljati, da izpolnjevanje tega standarda pomeni skladnost z metodami merjenja za navedene posebne zahteve za izdelke, sprejete na podlagi te uredbe.

  (19)  Absolutno porabo energije in druge informacije o okoljskem vidiku in delovanju v zvezi z izdelki, za katere veljajo zahteve za določene izdelke v skladu s to uredbo, bi bilo treba meriti v skladu s harmoniziranimi standardi in metodami ter ob uporabi zanesljivih, točnih in ponovljivih metod, pri katerih se upoštevajo splošno priznane najsodobnejše metode merjenja in izračunavanja. Tako za dobavitelje kot za organe za tržni nadzor bi morale biti te metode in testno okolje čim bolj podobne resnični uporabi določenega izdelka pri povprečnem potrošniku, pa tudi učinkovite, da bi preprečili namerno in nenamerno neupoštevanje zahtev. Razred energijske učinkovitosti ne bi smel temeljiti samo na energijsko najučinkovitejši nastavitvi ali nastavitvi eko, če to ne bi odražalo vedenja povprečnega potrošnika. Vrednosti tolerance in prostovoljne preskusne parametre bi bilo treba oblikovati tako, da ne bodo povzročili velikih razlik v povečanju učinkovitosti, kar bi lahko spremenilo razred energijske učinkovitosti izdelka. Dovoljena odstopanja med preskusnimi in navedenimi rezultati bi morala biti omejena na negotovost statističnega merjenja. Če standardi ob začetku uporabe zahtev za določene izdelke ne bodo objavljeni, bi morala Komisija v Uradnem listu Evropske unije objaviti prehodne metode merjenja in izračunavanja v zvezi z navedenimi zahtevami za določene izdelke. Ko bo sklic na ta standard objavljen v Uradnem listu Evropske unije, bi bilo treba predpostavljati, da izpolnjevanje tega standarda pomeni skladnost z metodami merjenja za navedene posebne zahteve za izdelke, sprejete na podlagi te uredbe.

  Predlog spremembe    18

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 20

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (20)  Komisija bi morala pripraviti delovni načrt za revizijo nalepk določenih izdelkov, ki bo zajemal okvirni seznam nadaljnjih izdelkov, povezanih z energijo, za katere bi bilo mogoče uvesti energijsko nalepko. Delovni načrt bi morali izvajati tako, da bi najprej opravili tehnično, okoljsko in ekonomsko analizo zadevnih skupin izdelkov. V tej analizi bi morale biti upoštevane tudi dodatne informacije vključno z možnostjo in stroški zagotavljanja informacij potrošnikom o zmogljivostih izdelka, povezanega z energijo, npr. o njegovi absolutni porabi energije, trpežnosti ali okoljski uspešnosti, v skladu s ciljem spodbujanja krožnega gospodarstva. Take dodatne informacije bi morale izboljšati razumljivost in uspešnost nalepke v razmerju do potrošnikov in nanje ne bi smele negativno vplivati.

  (20)  Na podlagi področja te uredbe bi morala Komisija pripraviti in redno posodabljati dolgoročen delovni načrt za revizijo nalepk določenih izdelkov, ki bo zajemal okvirni seznam nadaljnjih izdelkov, povezanih z energijo, za katere bi bilo mogoče uvesti energijsko nalepko. Komisija bi morala o delovnem načrtu letno obveščati Evropski parlament in Svet.

  Predlog spremembe    19

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 20 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (20a)  Delovni načrt bi morali izvajati tako, da bi najprej opravili tehnično, okoljsko in ekonomsko analizo zadevnih skupin izdelkov. V tej analizi bi morale biti upoštevane tudi dodatne informacije, vključno z možnostjo in stroški zagotavljanja točnih informacij potrošnikom o delovanju modela izdelka, povezanega z energijo, npr. o stroških življenjskega cikla, popravljivosti, povezljivosti, vsebnosti recikliranih materialov, trpežnosti in okoljski uspešnosti ali skupnemu indeksu energijske učinkovitosti in zmogljivosti, v skladu s ciljem spodbujanja krožnega gospodarstva. Te dodatne informacije bi morale izboljšati razumljivost in učinkovitost nalepke pri potrošnikih in nanje ne bi smele negativno vplivati.

  Predlog spremembe    20

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 in 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Ta uredba določa okvir za navajanje porabe energije in drugih virov pri izdelkih, povezanih z energijo, med njihovo uporabo s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku, ter dodatnih informacij o izdelkih, povezanih z energijo, s čimer bo strankam omogočeno, da izberejo učinkovitejše izdelke.

  1.  Ta uredba določa okvir, ki velja za izdelke, povezane z energijo, in jim določa nalepko o energijski učinkovitosti, absolutni porabi energije in drugih značilnostih, povezanih z okoljem in delovanjem. Potrošnikom omogoča izbiro energijsko učinkovitejših izdelkov, da bi zmanjšali njihovo porabo energije.

  2.  Ta uredba se ne uporablja za:

  2.  Ta uredba se ne uporablja za:

  (a)  rabljene izdelke;

  (a)  rabljene izdelke;

  (b)  prevozna sredstva za prevoz oseb ali blaga, ki jih ne poganja stacionarni motor.

  (b)  potniška ali tovorna prevozna sredstva.

  Predlog spremembe    21

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6)  „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki proizvaja izdelek, povezan z energijo, ali za katero se tak izdelek načrtuje ali proizvaja in ki trži ta izdelek, povezan z energijo, pod svojim imenom ali blagovno znamko;

  (6)  „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki proizvaja izdelek, povezan z energijo, ali za katero se tak izdelek načrtuje ali proizvaja in ki trži ta izdelek, povezan z energijo, pod svojim imenom ali blagovno znamko;

  Predlog spremembe    22

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (9)  „trgovec“ pomeni prodajalca na drobno ali drugo osebo, ki izdelke končnemu uporabniku prodaja, oddaja v najem, ponuja na odplačilo ali razstavlja;

  (9)  „trgovec“ pomeni prodajalca na drobno ali drugo fizično ali pravno osebo, ki izdelke končnemu uporabniku prodaja, oddaja v najem, ponuja na odplačilo ali razstavlja;

  Predlog spremembe    23

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (10a)  „energijska učinkovitost“ pomeni razmerje med učinkom v smislu delovanja, storitve, blaga ali energije ter vloženo energijo;

  Predlog spremembe    24

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 1 – točka 11

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (11)  „izdelek, povezan z energijo“, pomeni vsako blago, sistem ali storitev, ki med uporabo vpliva na rabo energije, ki je dan na trg in se uporablja v Uniji, vključno z deli, namenjenimi vključitvi v izdelke, povezane z energijo, ki so dani na trg in se uporabljajo;

  (11)  „izdelek, povezan z energijo“, (v nadaljnjem besedilu: izdelek) pomeni vsako blago ali sistem, ki med uporabo vpliva na rabo energije, ki je dan na trg in se uporablja v Uniji, vključno z deli, namenjenimi vključitvi v izdelke, povezane z energijo, ki so dani na trg in se uporabljajo kot samostojni deli za stranke in za katere je mogoče neodvisno oceniti njihovo energijsko in okoljsko učinkovitost;

  Predlog spremembe    25

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 1 – točka 13

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (13)  „nalepka“ pomeni grafični prikaz, ki zajema razvrstitev z uporabo črk od A do G v 7 različnih barvah od temnozelene do rdeče, iz katerih je razvidna poraba energije;

  (13)  „nalepka“ pomeni grafični prikaz v tiskani ali elektronski obliki, ki zajema zaključeno lestvico z uporabo izključno črk od A do G – pri čemer vsak razred ustreza pomembnemu prihranku energije – v 7 različnih barvah od temnozelene do rdeče, iz katerih sta energijska učinkovitost in poraba energije razvidni strankam;

  Predlog spremembe    26

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (13a)  „skupina izdelkov“ pomeni skupino izdelkov, povezanih z energijo, z isto glavno funkcionalnostjo;

  Predlog spremembe    27

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 1 – točka 17

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (17)  „informacijski list izdelka“ pomeni standardno preglednico z informacijami o izdelku;

  (17)  „informacijski list izdelka“ pomeni standardno preglednico z informacijami o izdelku v tiskani ali elektronski obliki;

  Predlog spremembe    28

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 1 – točka 18

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (18)  „prevrednotenje“ pomeni reden postopek uvajanja strožjih zahtev za pridobitev energijskega razreda na nalepki za določen izdelek, kar lahko pri obstoječih nalepkah pomeni črtanje določenih energijskih razredov;

  (18)  „prevrednotenje“ pomeni postopek uvajanja strožjih zahtev za pridobitev energijskega razreda na nalepki za določeno skupino izdelkov;

  Predlog spremembe    29

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 1 – točka 19

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (19)  „prevrednotena nalepka“ pomeni nalepko za določen izdelek, pri katerem je bilo opravljeno prevrednotenje.

  (19)  „prevrednotena nalepka“ pomeni nalepko za določeno skupino izdelkov, pri katerih je bilo opravljeno prevrednotenje, pri čemer se nalepka jasno razlikuje od nalepk, ki so se uporabljale pred prevrednotenjem;

  Predlog spremembe    30

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 1 – točka 20

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (20)  „dodatne informacije“ pomeni informacije o funkcijski in okoljski učinkovitosti izdelka, povezanega z energijo, kot npr. njegova absolutna poraba energije ali trpežnost, ki izhaja iz podatkov, ki jih lahko organi za tržni nadzor izmerijo, je nedvoumna in nima znatnega negativnega vpliva na jasno razumljivost in uspešnost nalepke kot celote v razmerju do potrošnikov.

  (20)  „dodatne informacije“ pomeni katere koli informacije, določene z ustreznim delegiranim aktom, o funkcijski in okoljski učinkovitosti izdelka, povezanega z energijo, ter o njegovi učinkoviti rabi virov, ki izhajajo iz podatkov, ki jih lahko organi za tržni nadzor izmerijo in preverijo, so lahko razumljive in nimajo znatnega negativnega vpliva na uspešnost nalepke kot celote v razmerju do potrošnikov;

  Predlog spremembe    31

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 1 – točka 20 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (20a)  „zbirka podatkov o izdelkih“ pomeni sistematično urejeno zbirko podatkov o izdelkih, povezanih z energijo, na katere se nanaša ta uredba in delegirani akti, sprejeti v skladu z njo, ki vključuje javni vmesnik v obliki spletišča, namenjenega potrošnikom, z elektronskim dostopom do informacij za posameznike, in vmesnik za preverjanje skladnosti, ki je zasnovan kot elektronska platforma za podporo dejavnostim nacionalnih organov za tržni nadzor, pri čemer so jasno določene zahteve glede dostopnosti in varnosti zbirke.

  Predlog spremembe    32

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Dobavitelji morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

  1.  Dobavitelji:

  (a)  zagotovijo, da so izdelki, dani na trg, brezplačno opremljeni z nalepkami, ki vsebujejo točne podatke, in informacijskimi listi izdelka v skladu s to uredbo in ustreznimi delegiranimi akti;

  (a)  zagotovijo, da so izdelki, dani na trg, brezplačno opremljeni s tiskanimi nalepkami, ki vsebujejo točne podatke, in informacijskim listom izdelka za vsako posamezno enoto;

  (b)  nalepke na zahtevo trgovcev dostavijo pravočasno in brezplačno;

  (b)  nalepke in informacijske liste izdelka na zahtevo trgovcev v petih delovnih dneh dostavijo brezplačno;

   

  (ba)  v obdobju treh mesecev pred datumom, določenim v ustreznem delegiranem aktu, trgovcem zagotovijo obstoječo in prevrednoteno nalepko ter informacijski list izdelka;

  (c)  zagotovijo točnost podatkov na nalepkah in informacijskih listov proizvoda, ki so jih priskrbeli, in predložijo tehnično dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti točnost podatkov;

  (c)  zagotovijo točnost podatkov na nalepkah in informacijskih listov izdelka ter predložijo tehnično dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti točnost podatkov;

  (d)  preden dajo model izdelka na trg, vnesejo informacije iz Priloge I v zbirko podatkov o izdelkih, vzpostavljeno v skladu s členom 8.

  (d)  vnesejo informacije, določene v Prilogi I, v javni vmesnik zbirke podatkov o izdelkih, vzpostavljene na podlagi člena 8, in v njen vmesnik za preverjanje skladnosti, in sicer:

   

  (i)   za vse nove modele, preden dajo enoto modela na trg,

   

  (ii)   za vse modele, ki so bili dani na trg po 1. januarju 2014 in se še dobavljajo, najpozneje 18 mesecev po začetku polnega delovanja zbirke podatkov v skladu s členom 16;

   

  (da)  v zbirki podatkov iz člena 8 hranijo informacijski list izdelka in tehnično dokumentacijo vsaj 10 let po tem, ko je bila na trg dana zadnja enota izdelka;

   

  (db)  zagotovijo nalepke za skupine izdelkov, pri katerih je izdelek sestavljen iz več podsklopov ali sestavnih delov, energijska učinkovitost izdelka pa je odvisna od njihove kombinacije;

  Predlog spremembe    33

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a.  Dobavitelji:

   

  (a)  na trg ne dajejo izdelkov, ki so zasnovani tako, da se učinkovitost modela s pomočjo vgrajene strojne ali programske opreme samodejno spremeni v pogojih preskušanja, da bi bila dosežena ugodnejša raven učinkovitosti;

   

  (b)   po začetku uporabe izdelkov s pomočjo posodabljanja programske opreme ne uvajajo sprememb, ki bi neugodno vplivale na dejavnike prvotne energijske nalepke, kot so določeni v ustreznem delegiranem aktu.

  Predlog spremembe    34

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Trgovci morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

  2.  Trgovci:

  (a)  nalepko, ki jo je zagotovil dobavitelj ali ki je bila kako drugače dana na razpolago za izdelek, zajet v delegiranem aktu, namestijo na vidno mesto;

  (a)  kadar je izdelek v prodaji, tudi spletni, namestijo nalepko na vidno in lahko opazno mesto, kot je določeno z ustreznem delegiranem aktu;

   

  (aa)  obstoječe nalepke tako v trgovinah kot na spletu zamenjajo s prevrednotenimi nalepkami najpozneje tri tedne od datuma, določenega v ustreznem delegiranem aktu;

  (b)  če nimajo nalepke ali prevrednotene nalepke;

  (b)  zahtevajo nalepko ali prevrednoteno nalepko od dobavitelja, če je nimajo;

  (i)  nalepko ali prevrednoteno nalepko zahtevajo od dobavitelja;

   

  (ii)  natisnejo nalepko iz zbirke podatkov o izdelkih, vzpostavljene v skladu s členom 8, če je navedena funkcija na voljo za navedeni izdelek; ali

   

  (iii)  natisnejo nalepko ali prevrednoteno nalepko s spletne strani dobavitelja, če je navedena funkcija na voljo za navedeni izdelek;

   

  (c)  strankam dajo na razpolago informacijski list izdelka.

  (c)  strankam dajo na zahtevo na razpolago informacijski list izdelka, tudi v tiskani obliki.

  Predlog spremembe    35

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  Dobavitelji in trgovci izpolnjujejo naslednje zahteve:

  3.  Dobavitelji in trgovci:

  (a)  v oglasih ali v tehničnem promocijskem gradivu za določen model izdelkov navedejo energijski razred izdelka v skladu z ustreznim delegiranim aktom;

  (a)  v vizualnih oglasih ali v tehničnem promocijskem gradivu za določen model izdelkov navedejo energijski razred izdelka v skladu z ustreznim delegiranim aktom;

  (b)  sodelujejo z organi za tržni nadzor in na lastno pobudo ali na zahtevo organov za tržni nadzor nemudoma ukrepajo za odpravo primerov neskladnosti z zahtevami iz te uredbe in njenih delegiranih aktov, ki so v njihovi pristojnosti;

  (b)  na podlagi člena 5 sodelujejo z organi za tržni nadzor in nemudoma ukrepajo za odpravo primerov neskladnosti;

  (c)  za izdelke, ki jih zajema ta direktiva, ne dajejo na voljo ali prikazujejo drugih nalepk, znakov, simbolov ali napisov, ki niso skladni z zahtevami te direktive in ustreznih delegiranih aktov, če je verjetno, da bi to zavedlo ali zmedlo stranke glede porabe energije ali drugih virov med uporabo;

  (c)  za izdelke, ki jih zajema ta direktiva, ne dajejo na voljo ali prikazujejo zavajajočih, nejasnih ali nepristnih nalepk, znakov, simbolov ali napisov glede porabe energije ali drugih virov med uporabo;

  (d)  za izdelke, ki jih ta direktiva ne zajema, ne dajejo na voljo ali prikazujejo nalepk, ki posnemajo nalepko iz te direktive.

  (d)  za izdelke, ki jih ta direktiva ne zajema, ne dajejo na voljo ali prikazujejo nalepk, ki posnemajo nalepko iz te direktive.

  Predlog spremembe    36

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  3a.  Vse splošne zahteve iz odstavkov 1 do 3 glede nalepk se uporabljajo enako za obstoječe, nove in prevrednotene nalepke.

  Predlog spremembe    37

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Države članice na svojem ozemlju ne prepovedo, omejijo ali ovirajo dajanja na trg ali dajanja v uporabo izdelkov, povezanih z energijo, ki so v skladu s to uredbo in njenimi ustreznimi delegiranimi akti.

  1.  Države članice na svojem ozemlju ne ovirajo dajanja na trg ali dajanja v uporabo izdelkov, ki so v skladu s to uredbo.

  Predlog spremembe    38

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da dobavitelji in trgovci izpolnjujejo obveznosti in zahteve iz te uredbe in ustreznih delegiranih aktov.

  2.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da dobavitelji in trgovci izpolnjujejo obveznosti in zahteve iz te uredbe.

  Predlog spremembe    39

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  Kadar države članice omogočijo spodbude za izdelek, povezan z energijo, ki je zajet v tej uredbi in naveden v delegiranem aktu, je cilj teh spodbud doseganje najvišjega razreda energijske učinkovitosti, določenega v veljavnem delegiranem aktu.

  3.  Kadar države članice omogočijo spodbude za izdelek, ki je zajet v tej uredbi in naveden v delegiranem aktu, je cilj teh spodbud doseganje dveh najvišjih zasedenih razredov energijske učinkovitosti, kot je določeno v veljavnem delegiranem aktu.

  Predlog spremembe    40

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4.  Države članice zagotovijo, da proizvodnjo nalepk, vključno s prevrednotenimi nalepkami in informacijskimi listi proizvoda, spremljajo vzgojno-promocijske informacijske kampanje, katerih cilj je spodbujanje energijske učinkovitosti in odgovornejša raba energije s strani strank, po potrebi v sodelovanju s trgovci.

  4.  Države članice zagotovijo, da uvedbo in prevrednotenje nalepk spremljajo izobraževalne in promocijske informacijske kampanje o označevanju z energijskimi nalepkami.

   

  Komisija te kampanje usklajuje in podpira tesno sodelovanje z dobavitelji in trgovci ter izmenjavo primerov dobre prakse.

  Predlog spremembe    41

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5.  Države članice določijo pravila o kaznih za kršitev določb te uredbe in njenih delegiranih aktov ter o mehanizmih za njihovo izvrševanje ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za njihovo izvedbo. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh določbah obvestijo Komisijo do datuma začetka veljavnosti te uredbe in jo nemudoma obvestijo o poznejših spremembah, ki vplivajo nanje.

  5.  Države članice določijo pravila o kaznih za kršitev določb te uredbe ter o mehanizmih za njihovo izvrševanje ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za njihovo izvedbo. Kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter sorazmerne z gospodarsko koristjo zaradi neskladnosti. Države članice o teh določbah obvestijo Komisijo do datuma začetka veljavnosti te uredbe in jo nemudoma obvestijo o poznejših spremembah, ki vplivajo nanje.

  Predlog spremembe    42

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Komisija podpira sodelovanje in izmenjavo informacij o tržnem nadzoru označevanja izdelkov z energijskimi nalepkami med nacionalnimi organi držav članic, ki so odgovorni za tržni nadzor ali kontrole na zunanjih mejah, ter med tovrstnimi organi in Komisijo.

  2.  Komisija spodbuja in usklajuje sodelovanje in izmenjavo informacij o tržnem nadzoru označevanja izdelkov, zajetih v tej uredbi, z energijskimi nalepkami med nacionalnimi organi držav članic, ki so odgovorni za tržni nadzor ali nadzor izdelkov, danih na trg Unije, ter med temi organi in Komisijo, in sicer s krepitvijo skupine strokovnjakov za okoljsko primerno zasnovo in delovne skupine za upravno sodelovanje na področju označevanja z energijskimi nalepkami.

   

  Informacije se izmenjajo tudi v primeru, ko se s preskusom ugotovi, da proizvajalec ravna v skladu z ustrezno zakonodajo.

  Predlog spremembe    43

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a.  Države članice do 1. januarja 2018 pripravijo in začnejo izvajati načrt tržnega nadzora za spremljanje izvrševanja zahtev te uredbe. Države članice pregledajo svoje načrte tržnega nadzora najmanj vsaka tri leta.

   

  Države članice do 1. januarja 2020 in nato enkrat letno pripravijo poročilo o tržnem nadzoru, v katerem ocenijo skladnost z zahtevami te uredbe in Direktive 2009/125/ES.

   

  Države članice poskrbijo, da je uporaba informacijskega in komunikacijskega sistema za tržni nadzor (ICSMS) obvezna za vse nacionalne organe za tržni nadzor.

  Predlog spremembe    44

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2b.  Nacionalni organi za tržni nadzor izvajajo fizični preskus izdelkov za vsaj eno skupino izdelkov na leto, v skladu z delegiranimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe.

   

  Organi za tržni nadzor druge države članice in Komisijo obvestijo o načrtovanih in opravljenih fizičnih preskusih prek vmesnika zbirke podatkov o izdelkih za preverjanje skladnosti, vzpostavljenega na podlagi člena 8.

   

  Uporabljajo zanesljive, natančne in ponovljive postopke merjenja na podlagi člena 9, pri čemer si prizadevajo simulirati dejanske pogoje uporabe in izločijo namerno ali nenamerno manipulirane ali spremenjene rezultate preskusov.

  Predlog spremembe    45

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2c.  V primeru kršitve te uredbe imajo organi za tržni nadzor pravico od dobaviteljev zahtevati vračilo stroškov fizičnega preskusa izdelka.

   

  Komisija lahko skladnost preveri neodvisno, in sicer neposredno ali prek tretje strani.

  Predlog spremembe    46

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Kjer organi za tržni nadzor upravičeno domnevajo, da izdelek, povezan z energijo, ki ga zajema delegirani akt v skladu s to uredbo, pomeni tveganje za določene vidike zaščite javnega interesa v skladu s to uredbo, izvedejo ocenjevanje v zvezi s tem izdelkom, povezanim z energijo, ki zajema vse zahteve iz te uredbe in ustreznih delegiranih aktov. Dobavitelj v ta namen sodeluje z organi za tržni nadzor, kot je potrebno.

  1.  Kjer organi za tržni nadzor upravičeno domnevajo, da izdelek, ki ga zajema delegirani akt v skladu s to uredbo, pomeni tveganje za določene vidike zaščite javnega interesa v skladu s to uredbo, o tem takoj obvestijo Komisijo in izvedejo oceno v zvezi s tem modelom izdelka, ki zajema vse zahteve iz te uredbe in ustreznih delegiranih aktov, pri čemer presodijo tudi, ali naj se ocenijo tudi drugi modeli izdelkov. Dobavitelj v ta namen sodeluje z organi za tržni nadzor.

  Predlog spremembe    47

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Če med ocenjevanjem organi za tržni nadzor ugotovijo, da izdelek, povezan z energijo, ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in ustreznih delegiranih aktov, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahtevajo, da izvede vse ustrezne korektivne ukrepe, da izdelek izpolni te zahteve, ga umaknejo s trga ali ga odpokličejo v razumnem roku, ki je ustrezen glede na stopnjo tveganja. Za ukrepe iz tega odstavka se uporablja člen 21 Uredbe (ES) št. 765/2008.

  2.  Če med ocenjevanjem organi za tržni nadzor ugotovijo, da model izdelka ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in ustreznih delegiranih aktov, od zadevnega gospodarskega subjekta zahtevajo, da nemudoma izvede vse ustrezne korektivne ukrepe, da bi model izdelka izpolnil te zahteve, lahko pa tudi zahtevajo, da ga umakne s trga ali da enote, ki se uporabljajo, odpokliče v razumnem roku, ki je ustrezen glede na stopnjo tveganja, pri čemer te ukrepe predpišejo tudi za druge enakovredne modele, ki so na voljo na trgu. Za ukrepe iz tega odstavka se uporablja člen 21 Uredbe (ES) št. 765/2008.

  Predlog spremembe    48

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  Če organi za tržni nadzor menijo, da neskladnost ni omejena na njihovo nacionalno ozemlje, Komisijo in druge države članice obvestijo o rezultatih ocenjevanja in ukrepih, ki so jih zahtevali od dobavitelja.

  3.  Organi za tržni nadzor prek sistema ICSMS Komisijo in druge države članice obvestijo o rezultatih ocenjevanja in ukrepih, ki so jih zahtevali od dobavitelja na podlagi odstavka 2.

  Predlog spremembe    49

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4.  Dobavitelj zagotovi sprejetje vseh ustreznih korektivnih ukrepov glede vseh zadevnih izdelkov, povezanih z energijo, katerih dostopnost je omogočil na trgu po vsej Uniji.

  4.  Dobavitelj zagotovi sprejetje vseh omejevalnih ukrepov, predpisanih v skladu z odstavkom 2, glede vseh zadevnih modelov izdelkov, katerih dostopnost na trgu je omogočil po vsej Uniji.

  Predlog spremembe    50

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5.  Če dobavitelj v roku iz odstavka 2 ne sprejme korektivnih ukrepov, organi za tržni nadzor sprejmejo ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejevanje izdelka, povezanega z energijo, na nacionalnem trgu, ga umaknejo ali odpokličejo s trga. Organi za tržni nadzor Komisijo in druge države članice nemudoma obvestijo o navedenih ukrepih.

  5.  Če dobavitelj v roku iz odstavka 2 ne izvaja korektivnih ukrepov, organi za tržni nadzor sprejmejo ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejevanje dajanja modela izdelka na njihov nacionalni trg, za njegov umik ali odpoklic s trga. Organi za tržni nadzor Komisijo in druge države članice nemudoma obvestijo o navedenih ukrepih, informacije pa vnesejo prek vmesnika za preverjanje skladnosti v zbirko podatkov o izdelkih, vzpostavljeni v skladu s členom 8.

  Predlog spremembe    51

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  6.  Informacije iz odstavka 5 morajo vsebovati vse razpoložljive podatke, še zlasti podatke, potrebne za določitev neskladnega izdelka, povezanega z energijo, njegovo poreklo, vrsto domnevne neskladnosti in tveganja ter vrsto in trajanje izvajanih nacionalnih ukrepov kakor tudi stališče zadevnega dobavitelja. Organi za tržni nadzor morajo navesti zlasti, ali je razlog za neskladnost to, da izdelek, povezan z energijo, ne izpolnjuje zahtev glede vidikov zaščite javnega interesa v skladu s to uredbo, ali pa pomanjkljivosti harmoniziranih standardov iz člena 9 v zvezi z domnevo o skladnosti.

  6.  Obvestilo iz odstavka 5 vsebuje vse razpoložljive podatke, še zlasti podatke, potrebne za določitev neskladnega izdelka, o njegovem poreklu, vrsti domnevne neskladnosti in tveganju ter o vrsti in trajanju sprejetih nacionalnih ukrepov in stališču zadevnega dobavitelja. Organi za tržni nadzor navedejo zlasti, ali je model izdelka neskladen zato, ker ne izpolnjuje zahtev glede vidikov zaščite javnega interesa iz te uredbe, ali zaradi pomanjkljivosti harmoniziranih standardov iz člena 9 v zvezi z domnevo o skladnosti. V tem primeru Komisija uporabi postopek iz člena 11 Uredbe (EU) št. 1025/2012.

  Predlog spremembe    52

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  7.  Države članice, razen države članice, ki je začela postopek, Komisijo in ostale države članice nemudoma obvestijo o vseh sprejetih ukrepih in vseh dodatnih razpoložljivih informacijah v zvezi z neskladnostjo zadevnega izdelka, povezanega z energijo, v primeru nestrinjanja s priglašenim nacionalnim ukrepom pa predložijo svoje ugovore.

  7.  Države članice, razen države članice, ki je začela postopek, Komisijo in ostale države članice nemudoma obvestijo o vseh sprejetih ukrepih in vseh dodatnih razpoložljivih informacijah v zvezi z neskladnostjo zadevnega modela izdelka, v primeru nestrinjanja s priglašenim nacionalnim ukrepom pa predložijo svoje ugovore.

  Predlog spremembe    53

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  8.  Kadar država članica ali Komisija v obdobju 60 dni po prejemu informacij iz odstavka 5 ne predloži nobenega ugovora glede začasnega ukrepa, ki ga je sprejela država članica, se šteje, da je navedeni ukrep upravičen.

  8.  Kadar država članica ali Komisija v obdobju štirih tednov po prejemu obvestila iz odstavka 5 ne predloži nobenega ugovora glede začasnega ukrepa, ki ga je sprejela država članica, se šteje, da je navedeni ukrep upravičen.

  Predlog spremembe    54

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 9

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  9.  Države članice zagotovijo, da se glede zadevnega izdelka, povezanega z energijo, nemudoma izvedejo ustrezni omejevalni ukrepi, npr. umik izdelka s trga.

  9.  Države članice zagotovijo, da se glede zadevnega modela izdelka nemudoma izvedejo vzporedni omejevalni ukrepi, sorazmerni z njihovimi nacionalnimi razmerami, in o tem ustrezno obvestijo Komisijo.

  Predlog spremembe    55

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 10

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  10.  Kadar so ob zaključku postopka iz odstavkov 4 in 5 vloženi ugovori proti nacionalnemu ukrepu države članice ali kadar Komisija meni, da je nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo Unije, Komisija nemudoma začne posvetovanje z državami članicami in dobaviteljem ter oceni nacionalni ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne.

  10.  Kadar so ob zaključku postopka iz odstavkov 4 in 5 vloženi ugovori proti nacionalnemu ukrepu države članice ali kadar Komisija meni, da je takšen nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo Unije, Komisija nemudoma začne posvetovanje z državami članicami in dobaviteljem ter oceni nacionalni ukrep, na podlagi te ocene pa odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne, in lahko predlaga ustrezen alternativen ukrep.

  Predlog spremembe    56

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 11

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  11.  Komisija svojo odločitev naslovi na vse države članice in jo nemudoma sporoči državam članicam in dobavitelju.

  11.  Komisija svojo odločitev naslovi na vse države članice in jih o njej nemudoma obvesti, poleg tega pa obvesti tudi zadevnega dobavitelja.

  Predlog spremembe    57

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 12

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  12.  Če se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, vse države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za umik neskladnega izdelka, povezanega z energijo, s svojega trga, in o tem ustrezno obvestijo Komisijo. Če se šteje, da je nacionalni ukrep neupravičen, zadevna država članica ukrep umakne.

  12.  Če se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, vse države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za umik neskladnega modela izdelka s svojega nacionalnega trga, in o tem ustrezno obvestijo Komisijo. Če se šteje, da je nacionalni ukrep neupravičen, zadevna država članica ukrep umakne.

  Predlog spremembe    58

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 13

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  13.  Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, izdelek, povezan z energijo, pa ni skladen zaradi pomanjkljivosti harmoniziranih standardov iz odstavka 6, Komisija uporabi postopek iz člena 11 Uredbe (EU) št. 1025/2012.

  13.  Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, model izdelka pa ni skladen zaradi pomanjkljivosti harmoniziranih standardov iz odstavka 6, Komisija uporabi postopek iz člena 11 Uredbe (EU) št. 1025/2012.

  Predlog spremembe    59

  Predlog uredbe

  Člen 7 – naslov in odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Nalepke in prevrednotenje

  Postopek za uvedbo in prevrednotenje nalepke

  1.  Komisija lahko z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členoma 12 in 13, uvede nalepke ali prevrednoti obstoječe nalepke.

  1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 13 za dopolnitev te direktive z uvedbo in prevrednotenjem nalepk.

   

  Nalepke, uvedene z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 10 Direktive 2010/30/EU pred 1. januarjem 2017, se obravnavajo kot nalepke za namene te uredbe.

  Predlog spremembe    60

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Če zaradi izvedbenega ukrepa, sprejetega v skladu z Direktivo 2009/125/ES, v določeni skupini izdelkov ni več dovoljeno dajati na trg izdelkov iz energijskih razredov D, E, F ali G, se ta razred ali razredi ne prikazujejo več na nalepki.

  2.  Da bi zagotovili homogeno lestvico od A do G, Komisija pet let po začetku veljave te uredbe uvede prevrednotene nalepke za obstoječe skupine izdelkov, kot je navedeno v odstavku 1 in ob upoštevanju zahtev iz odstavka 4.

   

  Skupine izdelkov, ki jih urejata delegirani uredbi Komisije (EU) št. 811/20131a in (EU) št. 812/20131b, se z namenom prevrednotenja pregledajo šest let po začetku veljave te uredbe.

   

  Za skupine izdelkov, ki jih urejajo delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1059/20101c, 1060/20101d, 1061/20101e, 1062/20101f in 874/20121g, , Komisija po končanih pripravljalnih študijah in najkasneje 21 mesecev po začetku veljave te uredbe uvede prevrednotene nalepke.

   

  __________________

   

  1a Delegirana uredba Komisije (EU) št. 811/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave (UL L 239, 6.9.2013, str. 1).

   

  1b Delegirana uredba Komisije (EU) št. 812/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah glede energijskega označevanja grelnikov vode, hranilnikov tople vode ter kompletov grelnika vode in sončne naprave (UL L 239, 6.9.2013, str. 83).

   

  1c Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1059/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU glede zahtev za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev (UL L 314, 30.11.2010, str. 1).

   

  1d Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1060/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih hladilnih aparatov (UL L 314, 30.11.2010, str. 17).

   

  1e Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1061/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev (UL L 314, 30.11.2010, str. 47).

   

  1f Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za energijsko označevanje televizijskih sprejemnikov (UL L 314, 30.11.2010, str. 64).

   

  1g Delegirana uredba Komisije (EU) št. 874/2012 z dne 12. julija 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem električnih sijalk in svetilk z energijskimi nalepkami (UL L 258, 26.9.2012, str. 1).

  Predlog spremembe    61

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  Komisija zagotovi, da so ob uvedbi ali prevrednotenju nalepke zahteve določene tako, da ni pričakovati, da bi bilo mogoče kakšen izdelek v času uvedbe nalepke uvrstiti v energijski razred A ali B, in tako, da bo mogoče večino modelov v ta razred uvrstiti predvidoma vsaj 10 let pozneje.

  3.  Komisija zagotovi, da se vsako naknadno prevrednotenje za nove nalepke ali prevrednotene nalepke iz odstavka 2 začne, ko so izpolnjeni naslednji pogoji, ki kažejo na ustrezen tehnološki napredek v ustrezni skupini izdelkov:

   

  (a)   25% izdelkov, prodanih na trgu Unije, dosega najvišji energijski razred A ali

   

  (b)   50% izdelkov, prodanih na trgu Unije, dosega najvišja energijska razreda A in B.

  Predlog spremembe    62

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 3a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  3a.  Komisija z vključitvijo skupine izdelkov v delovni načrt v skladu s členom 11 zagotovi, da:

   

  (a)   je pripravljalna študija za prevrednotenje končana najpozneje 18 mesecev po izpolnitvi pogojev iz odstavka 3;

   

  (b)   je z revizijo in začetkom veljave ustreznega delegiranega akta v skladu s členom 13 prevrednotenje končano najpozneje tri leta po izpolnitvi pogojev iz odstavka 3.

  Predlog spremembe    63

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4.  Nalepke se redno prevrednotijo.

  4.  Komisija določi zahteve za nove ali prevrednotene nalepke in si prizadeva za pričakovano veljavnost desetih let.

   

  Zato zagotovi, da ob uvedbi ali prevrednotenju nalepke ni pričakovati, da bi katerega od izdelkov v času uvedbe nalepke uvrstili v energijski razred A.

   

  Za skupine izdelkov, za katere pripravljalna študija iz točke (a) odstavka 3a kaže hiter tehnološki napredek, ni pričakovati, da bi katerega od izdelkov v času uvedbe nalepke uvrstili v energijska razreda A in B.

  Predlog spremembe    64

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5.  Ob prevrednotenju nalepke:

  5.  Če zaradi izvedbenega ukrepa za okoljsko primerno zasnovo, sprejetega v skladu z Direktivo 2009/125/ES, v določeni skupini izdelkov ni več dovoljeno dajati na trg izdelkov iz energijskih razredov Fali G, se ta razred ali razredi prikazujejo na nalepki s sivo barvo, kot je določeno v ustreznem delegiranem aktu. Standardni spekter od zelene do rdeče je na voljo za preostale višje razrede. Spremembe veljajo le za nove enote izdelka, dane na trg.

  (a)  Dobavitelji v obdobju 6 mesecev pred datumom iz odstavka (b) trgovcem zagotavljajo sedanjo in prevrednoteno nalepko.

   

  (b)  Trgovci obstoječe nalepke na razstavljenih izdelkih, vključno s tistimi na spletu, zamenjajo s prevrednotenimi nalepkami najpozneje teden dni od datuma, določenega v ustreznem delegiranem aktu. Pred tem datumom trgovci ne prikazujejo prevrednotenih nalepk.

   

   

  Trgovcem se dovoli, da izdelke, povezane z energijo, prodajajo brez nalepke ali prevrednotene nalepke le, če (prevrednotena) nalepka za določen izdelek ni bila izdelana, dobavitelj izdelka pa ni več aktiven na trgu.

  Predlog spremembe    65

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  6.  Nalepke, ki so bile uvedene z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 10 Direktive 2010/30/EU, pred datumom začetka veljavnosti te uredbe, se obravnavajo kot nalepke za namene te uredbe. Komisija v petih letih od začetka veljavnosti te uredbe te nalepke pregleda z namenom prevrednotenja.

  črtano

  Predlog spremembe    66

  Predlog uredbe

  Člen 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Zbirka podatkov o izdelkih

  Zbirka podatkov o izdelkih

  Komisija vzpostavi in vzdržuje zbirko podatkov o izdelkih, v kateri so zajeti podatki iz Priloge I. Informacije iz točke 1 Priloge I se javno objavijo.

  1.   Komisija vzpostavi in vzdržuje zbirko podatkov o izdelkih, ki jo sestavljata dva različna vmesnika, javni vmesnik in vmesnik za preverjanje skladnosti.

   

  Javni vmesnik vsebuje informacije iz točke 1 Priloge I ob upoštevanju operativnih zahtev iz točke 3 Priloge I.

   

  Vmesnik za preverjanje skladnosti vsebuje informacije iz točke 2 Priloge I ob upoštevanju operativnih zahtev iz točke 4 Priloge I.

   

  2.   Po vnosu informacij v zbirko podatkov o izdelkih dobavitelji ohranijo pravico do dostopa in spreminjanja podatkov. Vse spremembe se opremijo z datumom in so jasno vidne organom za tržni nadzor.

   

  Podatki v vmesniku za preverjanje skladnosti se uporabljajo le za namene, povezane z izvrševanjem te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih v skladu s to uredbo, nenamenska uporaba pa je prepovedana.

   

  Dobaviteljem se dovoli, da na svojih strežnikih hranijo tehnično dokumentacijo v skladu s točko (c) člena 3(1), poročila o testiranjih ali podobno dokumentacijo za oceno skladnosti, kot določa točka 2(a) Priloge I, ki ustreza testom, ki jih izvedejo dobavitelji sami in so dostopni le organom za tržni nadzor in Komisiji.

   

  Zbirka podatkov se vzpostavi v skladu z merili, ki omogočajo omejitev upravne obremenitve za dobavitelje in druge uporabnike zbirke podatkov.

   

  Zbirka proizvodov za izdelke ne nadomesti ali spremeni pristojnosti organov za tržni nadzor.

   

  3.   Komisija s podporo organov za tržni nadzor in dobaviteljev posebno pozornost posveča prehodu na polno uporabo javnega vmesnika in vmesnika za preverjanje skladnosti.

   

  4.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 13 za dopolnitev te uredbe z določitvijo operativnih podrobnosti v zvezi z vzpostavitvijo zbirke podatkov o izdelkih.

  Predlog spremembe    67

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Če se pri ocenjevanju skladnosti izdelka uporabljajo taki harmonizirani standardi, se šteje, da izdelek izpolnjuje ustrezne zahteve za merjenje in izračunavanje iz delegiranega akta.

  2.   Če se pri ocenjevanju skladnosti izdelka uporabljajo taki harmonizirani standardi, se šteje, da model izdelka izpolnjuje ustrezne zahteve za merjenje in izračunavanje iz delegiranega akta.

   

  2a.   Cilj harmoniziranih standardov je kar najbolje simulirati rabo v resničnem življenju in obenem ohraniti standardno metodo preskušanja brez ogrožanja primerljivosti znotraj skupine izdelka.

   

  2b.   Metode za merjenje in izračun, vključene v harmonizirane standarde, so zanesljive, točne in ponovljive ter v skladu z zahtevami iz člena 3(1a).

  Predlog spremembe    68

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija pri izvajanju dejavnosti na podlagi te uredbe zagotovi, da se v zvezi z vsakim delegiranim aktom upošteva ravnovesje med predstavniki držav članic in zainteresiranih strani, ki jih zadeva določena skupina izdelkov, na primer industrija, vključno z MSP, obrtjo, sindikati, trgovci na debelo in drobno, uvozniki, okoljevarstvenimi skupinami in organizacijami potrošnikov. Komisija v ta namen oblikuje posvetovalni forum, v katerem se te strani sestajajo. Ta posvetovalni forum se lahko kombinira s posvetovalnim forumom iz člena 18 Direktive 2009/125/ES.

  1.   Komisija pri izvajanju dejavnosti za uvedbo ali prevrednotenje nalepk iz člena 7 in za vzpostavitev zbirke podatkov iz člena 8 na podlagi te uredbe zagotovi ravnovesje med predstavniki držav članic, vključno z organi za tržni nadzor, in zainteresiranimi stranmi, ki jih zadeva določena skupina izdelkov, na primer industrijo, vključno z MSP, obrtjo, sindikati, trgovci na debelo in drobno, uvozniki, okoljevarstvenimi skupinami in organizacijami potrošnikov, ter udeležbo Evropskega parlamenta.

   

  2.   Komisija ustanovi posvetovalni forum, v okviru katerega se v ta namen sestajajo strani iz odstavka 1. Ta posvetovalni forum se lahko v celoti ali deloma kombinira s posvetovalnim forumom iz člena 18 Direktive 2009/125/ES. Zapisniki sestankov posvetovalnega foruma se objavijo na javnem vmesniku zbirke podatkov, vzpostavljene v skladu s členom 8.

  Predlog spremembe    69

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Pred sprejetjem delegiranih aktov Komisija po potrebi preizkusi zasnovo in vsebino nalepk za določene skupine proizvodov pri potrošnikih, da zagotovi, da jih potrošniki dobro razumejo.

  3.   Pred sprejetjem delegiranih aktov, sprejetih v skladu s to uredbo, Komisija po potrebi preizkusi zasnovo in vsebino nalepk za določene skupine proizvodov pri reprezentativnih skupinah potrošnikov Unije, da zagotovi, da jih potrošniki dobro razumejo.

  Predlog spremembe    70

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija po posvetovanju v posvetovalnem forumu iz člena 10 oblikuje delovni načrt, ki se javno objavi. Delovni načrt določi okvirni seznam skupin izdelkov, ki se pri sprejemanju delegiranih aktov obravnavajo prednostno. V delovnem načrtu so določeni tudi načrti za pregled in prevrednotenje nalepk izdelkov ali skupin izdelkov. Delovni načrt lahko Komisija redno dopolnjuje po posvetu s posvetovalnim forumom. Ta delovni načrt se lahko kombinira z delovnim načrtom iz člena 16 Direktive 2009/125/ES.

  1.   Komisija po posvetovanju s posvetovalnim forumom iz člena 10 za dopolnitev te uredbe sprejme delegirane akte v skladu s členom 13 za oblikovanje dolgoročnega delovnega načrta, ki je javno objavljen, med drugim na javnem vmesniku zbirke podatkov, vzpostavljene v skladu s členom 8.

   

  2.   Komisija pripravi delovni načrt v delih, ki vsebujejo prednostne naloge za uvedbo energijskih nalepk v novih skupinah izdelkov, ter za prevrednotenje nalepk skupin izdelkov.

   

  Komisija zagotovi potrebne vire za izvedbo načrta in njegovo skladnost.

   

  Ta delovni načrt se lahko kombinira z delovnim načrtom za okoljsko primerno zasnovo iz člena 16 Direktive 2009/125/ES.

   

  Komisija po posvetovanju s posvetovalnim forumom načrt redno posodablja. Evropski parlament in Svet sta vsako leto obveščena o napredku in uradno seznanjena z vsemi spremembami načrta.

  Predlog spremembe    71

  Predlog uredbe

  Člen 12 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v zvezi s podrobnimi zahtevami glede nalepk za določene skupine izdelkov, povezanih z energijo (v nadaljevanju: posebne skupine izdelkov), v skladu s členom 13.

  1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13 za dopolnitev te uredbe z določitvijo podrobnih zahtev glede nalepk za določene skupine izdelkov, povezanih z energijo (v nadaljnjem besedilu: posebne skupine izdelkov).

  Predlog spremembe    72

  Predlog uredbe

  Člen 12 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Delegirani akti določajo skupine izdelkov, ki izpolnjujejo naslednja merila:

  2.  Delegirani akti določajo skupine izdelkov, ki izpolnjujejo naslednja merila:

  (a)  z upoštevanjem najnovejših podatkov, ki so na voljo, in količine izdelkov, danih na trg Unije, ima skupina izdelkov velik potencial za prihranek energije in, kjer je primerno, drugih virov;

  (a)  z upoštevanjem dejanskega deleža na trgu Unije obstaja velik potencial za prihranek energije in, kjer je primerno, drugih virov;

  (b)  skupine izdelkov z enakovredno funkcionalnostjo se znatno razlikujejo na zadevnih ravneh učinkovitosti;

  (b)  znotraj skupine izdelkov imajo modeli z enakovredno funkcionalnostjo zelo različne ravni energijske učinkovitosti;

  (c)  nimajo občutnega negativnega vpliva glede cenovne dostopnosti in stroškov izdelka v življenjskem ciklusu.

  (c)  z vidika uporabnika nimajo občutnega negativnega vpliva na cenovno dostopnost, stroške v življenjskem ciklusu in funkcionalnost izdelka;

   

  (ca)  Komisija upošteva ustrezno zakonodajo in samourejevalne ukrepe Unije, kot so prostovoljni dogovori, ki naj bi cilje politike izpolnili hitreje ali z manjšimi stroški kot obvezujoče zahteve.

  Predlog spremembe    73

  Predlog uredbe

  Člen 12 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  Delegirani akti, ki zadevajo določene skupine izdelkov, določajo zlasti:

  3.  Delegirani akti, ki zadevajo določene skupine izdelkov, za posamezno skupino izdelkov določajo zlasti:

  (a)  opredelitev določenih skupin izdelkov, za katere velja opredelitev pojma „izdelek, povezan z energijo“ iz člena 2(11), ki jih akt zadeva;

  (a)  opredelitev izdelkov, povezanih z energijo, ki jih akt zadeva;

  (b)  obliko in vsebino nalepke, vključno z lestvico za prikaz porabe energije od A do G, ki mora imeti, kolikor je mogoče, enotne oblikovne značilnosti za vse skupine izdelkov in mora biti v vsakem primeru jasna in čitljiva.

  (b)  obliko, velikost in vsebino nalepke, ki mora biti v vsakem primeru jasna in čitljiva, pri čemer je treba upoštevati potrebe slabovidnih potrošnikov, ter mora imeti na vidnem mestu naslednje informacije, določene v skladu z ustreznim delegiranim aktom:

   

  (i)   lestvico od A do G, ki prikazuje energijski razred modela izdelka, ki mora imeti, kolikor je mogoče, enotne oblikovne značilnosti za vse skupine izdelkov;

   

  (ii)   absolutno porabo energije v kWh na leto ali katero koli ustrezno obdobje;

  (c)  kjer je ustrezno, uporabo drugih virov in dodatnih informacij v zvezi z izdelki, povezanimi z energijo, v tem primeru pa mora biti na nalepki poudarjena energijska učinkovitost izdelka;

  (c)  kjer je ustrezno, uporabo drugih virov in dodatnih informacij v zvezi z izdelki, povezanimi z energijo, v tem primeru pa mora biti na nalepki poudarjena energijska učinkovitost izdelka;

  (d)  mesta, na katerih mora biti nalepka, npr. pritrjena na izdelek, natisnjena na embalažo, zagotovljena v elektronski obliki ali prikazana na spletu;

  (d)  mesta, na katerih mora biti nalepka, npr. pritrjena na izdelek tako, da ni poškodovan, natisnjena na embalažo, zagotovljena v elektronski obliki ali prikazana na spletu;

  (e)  kjer je ustrezno, elektronska sredstva za označevanje izdelka z nalepko;

  (e)  kjer je ustrezno, elektronska sredstva za označevanje izdelka z nalepko;

  (f)  način, na katerega se nalepka in tehnične informacije zagotovijo v primeru prodaje na daljavo;

  (f)  način, na katerega se nalepka in tehnične informacije zagotovijo v primeru prodaje na daljavo;

  (g)  vsebino in, kjer je ustrezno, format in druge podrobnosti v zvezi s tehnično dokumentacijo in informacijskim listom proizvoda;

  (g)  zahtevano vsebino in, kjer je ustrezno, format in druge podrobnosti v zvezi z informacijskim listom izdelka in tehnično dokumentacijo;

  (h)  da se ob preverjanju skladnosti upoštevajo samo tista dovoljena odstopanja, ki so določena v delegiranih aktih;

  (h)  da se ob preverjanju skladnosti upoštevajo samo tista dovoljena odstopanja, ki so določena v delegiranih aktih;

  (i)  obveznosti dobaviteljev in trgovcev v zvezi z zbirko podatkov o izdelkih;

  (i)  obveznosti dobaviteljev in trgovcev v zvezi z zbirko podatkov o izdelkih;

  (j)  posebno navedbo energijskega razreda za uporabo v oglaševanju in tehničnem promocijskem gradivu, vključno z zahtevami, da mora biti ta navedba čitljiva in na vidnem mestu;

  (j)  kjer je ustrezno, posebno navedbo energijskega razreda za uporabo v oglaševanju in tehničnem promocijskem gradivu, vključno z zahtevami, da mora biti ta navedba čitljiva in na vidnem mestu;

  (k)  postopke ocenjevanja skladnosti ter metode merjenja in izračunavanja, s katerimi se določijo informacije za navedbo na nalepki in v informacijskem listu izdelka;

  (k)  postopke ocenjevanja skladnosti ter metode merjenja in izračunavanja iz člena 9, s katerimi se določijo informacije za navedbo na nalepki in v informacijskem listu izdelka, vključno z opredelitvijo indeksa energijske učinkovitosti ali enakovrednega parametra ter stopnjami od A do G, s katerimi so opredeljeni energijski razredi;

  (l)  ali je pri večjih aparatih za dosego danega energijskega razreda potrebna višja raven energijske učinkovitosti;

   

  (m)  obliko dodatnih sklicev na nalepki, s pomočjo katerih lahko stranka po elektronski poti dobi dostop do podrobnejših informacij o učinkovitosti izdelka, ki so zajete v informacijskem listu izdelka;

  (l)  obliko dodatnih sklicev na nalepki, s pomočjo katerih lahko stranka po elektronski poti dobi dostop do podrobnejših informacij o učinkovitosti izdelka, ki so zajete v informacijskem listu izdelka;

  (n)  ali in kako bi bili energijski razredi, s katerimi je opisana poraba energije izdelka med uporabo, prikazani na pametnih števcih ali na interaktivnem zaslonu izdelka;

  (m)  ali in kako bi bili energijski razredi, s katerimi je opisana poraba energije izdelka med uporabo, prikazani na pametnih števcih ali na interaktivnem zaslonu izdelka;

  (o)  datum za oceno in morebitni pregled delegiranega akta.

  (n)  datum za oceno in morebitni pregled delegiranega akta.

  V vsebini nalepke iz točke (b) prvega pododstavka stopnje A–G ustrezajo občutnim energijskim in stroškovnim prihrankom z vidika stranke.

   

  Sklici iz točke (m) prvega pododstavka so lahko v obliki naslova spletne strani, hitroodzivne kode (QR), povezave na spletno nalepko ali drugega ustreznega sredstva, usmerjenega k potrošniku.

  Sklici iz točke (l) prvega pododstavka so lahko v obliki naslova spletne strani, dinamične hitroodzivne kode (QR), povezave na spletno nalepko ali drugega ustreznega sredstva, usmerjenega k potrošniku, ki zagotavlja povezavo na javni vmesnik zbirke podatkov, vzpostavljene v skladu s členom 8.

  Uvedba nalepke za izdelek, zajet v delegiranem aktu, z vidika uporabnika nima občutnega negativnega vpliva na funkcionalnost izdelka.

  Informacijski list izdelka iz točke (g) prvega pododstavka zagotavlja neposredno povezavo na javni vmesnik zbirke podatkov, vzpostavljene v skladu s členom 8, in je potrošnikom na voljo v vseh uradnih jezikih Unije na nacionalnih trgih, kjer je model izdelka na voljo.

  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov glede operativnih podrobnosti v zvezi z zbirko podatkov o izdelkih, vključno z obveznostmi dobaviteljev in trgovcev v skladu s členom 13.

  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13 za dopolnitev te uredbe z določitvijo operativnih podrobnosti v zvezi z zbirko podatkov o izdelkih, vključno z obveznostmi dobaviteljev in trgovcev.

   

  Da bi zagotovili ustrezno zaščito zaupnih informacij in tehnične dokumentacije, navedeni delegirani akti določajo informacije, ki se naložijo v zbirko podatkov, in katere informacije naj bodo na zahtevo nacionalnih organov in Komisije na voljo.

  Predlog spremembe    74

  Predlog uredbe

  Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  3a.  Komisija vodi posodobljen popis vseh delegiranih aktov, ki dopolnjujejo to uredbo, in delegiranih aktov k direktivi o okoljsko primerni zasnovi (2009/125/ES) s popolnimi sklici na vse harmonizirane standarde, ki zadostujejo ustreznim metodam merjenja in izračunavanja, kot to določa člen 9, in ta popis objavi.

  Predlog spremembe    75

  Predlog uredbe

  Člen 13 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Pooblastilo iz členov 7 in 12 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

  2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7, členov 8(4) in 11(1) ter člena 12 se prenese na Komisijo za obdobje šestih let od 1. januarja 2017.

   

  Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem šestletnega obdobja.

   

  Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

  Predlog spremembe    76

  Predlog uredbe

  Člen 13 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  To pooblastilo iz členov 7 in 12 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz te uredbe. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

  3.  Prenos pooblastila iz člena 7, členov 8(4) in 11(1) ter člena 12 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

  Predlog spremembe    77

  Predlog uredbe

  Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  3a.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

  Predlog spremembe    78

  Predlog uredbe

  Člen 13 – odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členoma 7 in 12, začne veljati samo, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta v obdobju dveh mesecev od uradnega obvestila o tem aktu ali če pred iztekom navedenega roka oba obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta lahko podaljša za dva meseca.

  5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 7, členov 8(4) in 11(1) ter člena 12, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

  Predlog spremembe    79

  Predlog uredbe

  Člen 14 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Najpozneje osem let po začetku veljavnosti Komisija oceni uporabo te uredbe in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročilo vsebuje oceno o tem, kako uspešno je uredba omogočila strankam, da izberejo učinkovitejše izdelke, ob upoštevanju njenih vplivov na poslovanje.

  Komisija do ... [šest let po začetku veljavnosti te uredbe] oceni uporabo te uredbe in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročilo vsebuje oceno o tem, kako uspešno so uredba in njeni delegirani akti omogočili potrošnikom, da izberejo energijsko učinkovitejše izdelke, ob upoštevanju meril, kot so vplivi uredbe na poslovanje, porabo energije, emisije toplogrednih plinov in dejavnosti tržnega nadzora, ter stroškov za vzpostavitev in vzdrževanje zbirke podatkov.

   

  Pri ocenjevanju, opravljenem v skladu s prvim odstavkom, se izrecno uporabijo letna poročila o nadaljnjih ukrepih v zvezi z izvrševanjem in tržnim nadzorom iz člena 5.

  Predlog spremembe    80

  Predlog uredbe

  Člen 16 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Vendar se člen 3(1)(d) uporablja od 1. januarja 2019.

  Točka (d) člena 3(1) pa se uporablja takoj po zagotovitvi polnega delovanja javnega vmesnika zbirke podatkov, vzpostavljenega v skladu s členom 8, in v vsakem primeru najpozneje 1. januarja 2018.

  Predlog spremembe    81

  Predlog uredbe

  Priloga I – naslov in točka I

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Podatki za vpis v zbirko podatkov o izdelkih

  Podatki za vpis v zbirko podatkov o izdelkih in funkcionalne zahteve

  1.  Javno dostopni podatki o izdelku:

  1.  Podatki za vpis v javni vmesnik zbirke podatkov:

  (a)  ime ali blagovna znamka proizvajalca ali dobavitelja;

  (a)  ime ali blagovna znamka, naslov in kontaktni podatki dobavitelja ter drugi podatki o pravnem subjektu;

   

  (aa)  kontaktni podatki organov za tržni nadzor v državah članicah;

  (b)  identifikacijske oznake modela, vključno z oznakami vseh enakovrednih modelov;

  (b)  identifikacijske oznake modela, vključno z oznakami vseh enakovrednih modelov;

  (c)  nalepka v elektronski obliki;

  (c)  nalepka v elektronski obliki;

  (d)  razredi in drugi parametri na nalepki;

  (d)  razredi energijske učinkovitosti in drugi parametri na nalepki;

  (t)  informacijski list izdelka v elektronski obliki.

  (e)  parametri informacijskega lista izdelka v elektronski obliki;

   

  (ea)  izobraževalne in informacijske kampanje v državah članicah iz člena 4(4);

   

  (eb)  delovni načrt Komisije iz člena 11;

   

  (ec)  zapisnik posvetovalnega foruma;

   

  (ed)  popis veljavnih delegiranih aktov in harmoniziranih standardov.

  Predlog spremembe    82

  Predlog uredbe

  Priloga I – točka 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Podatki o skladnosti, do katerih imajo dostop samo organi za tržni nadzor v državah članicah in Komisija:

  2.  Podatki, ki se vključijo v vmesnik zbirke podatkov za preverjanje skladnosti:

  (a)  tehnična dokumentacija, navedena v veljavnem delegiranem aktu;

  (a)  poročilo o preskusu ali podoben dokument o oceni skladnosti, na podlagi katerega je mogoče oceniti skladnost z vsemi zahtevami iz ustreznega delegiranega akta, tudi preskusne metode in niz meritev;

  (b)  poročilo o preskusu ali podobno tehnično dokazilo, na podlagi katerega je mogoče oceniti skladnost z vsemi zahtevami iz delegiranega akta;

  (b)  začasni ukrepi, sprejeti v okviru tržnega nadzora, povezanega s to uredbo;

  (c)  ime in naslov dobavitelja;

  (c)  tehnična dokumentacija iz točke (c) člena 3(1):

   

  (ca)  neposredni kontaktni podatki organov za tržni nadzor v državah članicah in usklajevalnih služb Komisije;

   

  (cb)  rezultati pregleda skladnosti, ki ga opravijo države članice in Komisija, ter po potrebi korektivni in omejevalni ukrepi, ki jih sprejmejo organi za tržni nadzor v skladu s členoma 5 in 6.

  (d)  kontaktni podatki predstavnika dobavitelja.

   

  Predlog spremembe    83

  Predlog uredbe

  Priloga I – točka 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a.  Funkcionalne zahteve za javni vmesnik zbirke podatkov:

   

  (a)   za vsak model izdelka se vodi ločena evidenca;

   

  (b)   potrošnikom omogoča, da za vsako skupino izdelkov enostavno ugotovijo, kateri izdelki so razvrščeni v najvišji energijski razred, tako da lahko primerjajo značilnosti modelov in izberejo energijsko najučinkovitejše izdelke;

   

  (c)   na njem je mogoče za vsak izdelek dobiti energijsko nalepko kot posamično vidno in natisljivo datoteko in jezikovne različice vsega informacijskega lista izdelka, ki zajemajo vse uradne jezike Unije;

   

  (d)   podatke je mogoče brezplačno strojno prebirati, razvrščati in iskati, pri čemer se upoštevajo odprti standardi za uporabo s strani tretjih oseb;

   

  (e)   odvečna registracija se samodejno prepreči;

   

  (f)   vzpostavi in vzdržuje se spletna služba za pomoč uporabnikom, ki je na vmesniku jasno navedena.

  Predlog spremembe    84

  Predlog uredbe

  Priloga I – točka 2 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2b.  Funkcionalne zahteve za vmesnik zbirke podatkov za preverjanje skladnosti:

   

  (a)   zagotovi se stroga varnostna ureditev za varovanje zaupnih podatkov;

   

  (b)   pravice do dostopa temeljijo na načelu potrebe po seznanitvi s podatki;

   

  (c)   zagotovi se povezava na informacijski in komunikacijski sistem za tržni nadzor (ICSMS).

  • [1]  UL L 82, 3.3.2016, str. 6.

  OBRAZLOŽITEV

  Uvod: Hiša, pretresena do temeljev – in pot naprej

  Pred nekaj meseci je zadeva o emisijah iz avtomobilov pretresla življenje vseh evropskih državljanov. Med drugim je bilo posebej omajano njihovo zaupanje. Če na ta hud udarec pogledamo širše, moramo pomagati ponovno vzpostaviti to zaupanje. V tem smislu lahko pomagajo konkretni predlogi v sedanji zakonodajni pobudi.

  Oznaka od svojega nastanka državljanom omogoča globlje razumevanje vpliva izdelkov na okolje in njihovega življenjskega cikla. Ocena Direktive 2010/30/ES je razkrila številne pomanjkljivosti; če jih obravnavamo, lahko privedejo do pomembnih dodatnih prihrankov energije. Namen sedanje revizije je tudi olajšati vključevanje razvoja IKT, ki je pred vrati, kot je internet stvari itd.

  Poročevalec se strinja s cilji Komisije, vključno z izbiro uredbe kot najboljšega pravnega instrumenta za preprečitev različnega prenosa v državah članicah. Združiti namerava več ravnovesij: zagotavljanje kontinuitete ob sočasnem spodbujanju razvoja; med državljani, industrijo, in drugimi deležniki; med trdnim pragmatizmom in spodbujenimi ambicijami; med poudarkom na tehnologiji ter družbeno ozaveščenostjo. Seveda obstaja pot naprej, ki ni z ničemer in nikomer v nasprotju, ampak gre v prihodnost, ki jo bomo skupaj izboljšali.

  1.  Spravimo hišo v red[1]: oznake in dokumenti, ki se nanašajo nanje, ter izziv prevrednotenja

  Posegi v obliki sprememb izrazito spoštujejo operativne izkušnje, pridobljene pri Direktivi 2010/30/EU, ki so zdaj res dragocene. Ključna prizadevanja morajo biti osredotočena na utrjevanje teh izkušenj, obenem pa na odpravo neželenih razlik, in sicer na usmerjen in stroškovno učinkovit način. Člen 7 je razširjen na štiri različne člene. Prihodnjo uvedbo novih oznak je treba z vidika rezultatov (členi 7, 7a in 7b) in z vidika postopka (člen 7c) formalizirati z gladko konceptualno kombinacijo dveh dopolnjujočih se perspektiv. Vzporedno je bila struktura prvotnega člena 12, ki obravnava delegirane akte, skrbno spremenjena. Nekatere elemente, ki se ponavljajo v številnih delegiranih aktih za določene izdelke, je mogoče bolje obravnavati z maloštevilnimi postopkovnimi delegiranimi akti; s tem pristopom so omogočene posodobitve, prihranijo se zakonodajni viri, variabilnost pa ostane pod nadzorom.

  Prevrednotenje (člen 7c) je tukaj najobčutljivejše vprašanje, zato ga je treba dobro premišljeno in celovito uravnotežiti. Za zagotovitev objektivnega postopka potrebujemo neke vrste sprožilce za prevrednotenje; sistem posvetovanja in odločanja, z dopolnitvami, se zdi najboljša metoda. V tem poročilu predlagamo kombiniranje uvrščanja v energijske razrede po modelu izdelkov, ki so na razpolago na trgu, in tehnološkega razvoja skupine izdelkov. Komisiji se dodelijo nujne pripravljalne naloge, ki so samoumevne: splošna študija trga in tehnologije, tekoči triletni delovnih načrt za dejavnosti prevrednotenja ter začetek uporabe zbirke podatkov o izdelkih. Vse je treba podpreti s pozornim, okrepljenim posvetovanjem številnih deležnikov, s čimer bi zagotovili zadovoljstvo vseh deležnikov.

  Ker bo distribucija modelov izdelkov v energijskih razredih od A do G po opravljenem prevrednotenju bistveno vplivala na trg, se ohrani prožen pristop za njeno „usmerjanje“. Predlagamo tri možnosti za zmanjšanje intenzivnosti prevrednotenja: (z dvema praznima razredoma na vrhu), B-G (en prazen razred) in A–G (brez praznih razredov). Ti vzorci lestvice bodo povezani tudi z omenjenimi sprožilci. Poročevalec zaupa profesionalni odgovornosti dobaviteljev in trgovcev pri izpolnjevanju njihovih obveznosti, ki so jasno navedene v členu 3.

  Cilj je združitev v lestvico A–G v razumnem času (pet let). Poudarek je tudi na pretoku informacij in orodjih za načrtovanje. Vse skupaj naj bi pomagalo oblikovati prehod, usmerjen v znanje, ki bo vključeval prilagojene rešitve za pred kratkim označene skupine izdelkov in majhne izdelke.

  2.  Odprimo hišo: zbirka podatkov o izdelkih, pravo gonilo sprememb

  V tem informacijskem in komunikacijskem sistemu, ki je osredotočen na državljane, je zbirka podatkov o izdelkih, ki jo predlaga Komisija, bistvena. Ne moremo ostati edino glavno tržišče brez osrednjega obveznega sistema registracije izdelkov in javne zbirke podatkov, ki so ga ZDA, Kitajska, Avstralija in druge države uvedle že pred leti. Dobro zasnovana zbirka podatkov je pravo gonilo sprememb, ki ga potrebujemo, če želimo okrepiti vlogo državljanov kot protagonistov v energetskem prehodu EU. Omogočila bo dostop do informacij, okrepila našo zmožnost, da sledimo razvoju trga v realnem času (in ustrezno prilagodimo zakonodajo), ter povečala učinkovitost naših varnostnih mehanizmov. Ker bo to platforma, na katero se bo naložilo 100 % podatkov, pomembnih za potrošnike, ki se bodo posodabljali, dostop do njih pa bo odprt, bo to bistveno povečalo zaupanje.

  V skladu s tem je treba natančno pregledati člen 8 in Prilogo I, da bi:

  •  zagotovili, da bodo podatki o izdelkih, povezanih z energijo, ki so pomembni za potrošnike, naloženi in organizirani v formatu, ki je lahko dostopen in enostaven za uporabo;

  •  omogočili dobaviteljem, da ustvarjalno tekmujejo na informacijskem trgu in potrošnikom prostovoljno zagotavljajo obogatene in inovativne informacije;

  •  spodbudili podjetnike, da razvijejo inovativne aplikacije, ki bodo našim državljanom, industriji in družbi ponudili ključno vrednost;

  •  zajeli prihodnji razvoj ustrezne zakonodaje Unije;

  •  ponudili boljše načine za obravnavanje usposabljanja delavcev, izobraževalnih kampanj, tehničnega promocijskega gradiva itd.

  Zagotoviti moramo, da bodo občutljivi podatki zaščiteni kot „samo za pooblaščene“, kar zajema ocenjevanje skladnosti glede vnašanja, nadzora in zaščitnih postopkov, tako da jim bo lahko industrija v celoti zaupala in uporabljala najboljše tehnologije, ki so na razpolago, enako kot velja za spletno bančništvo.

  3.  Poskrbimo za varnost hiše: nadzor, zaščitni ukrepi, ocenjevanje skladnosti

  Tržni nadzor, zaščitni ukrepi in ocenjevanje skladnosti so bistveni elementi izvrševanja za to, da bo naša hiša varna, kar prispeva h glavnemu cilju povrnitve zaupanja.

  Spremenjeni člen 5 o tržnem nadzoru in člen 6 o zaščitnem postopku Unije sta bila temeljito preoblikovana, obenem pa smo ohranili tesno navezovanje na vsebino predloga Komisije. Poročevalec je želel povečati splošno zanesljivost postopka izvrševanja, da bi vse strani zopet pridobile zaupanje vanj, saj sedanji sistem tržnega nadzora pogosto kritizirajo. Med dodanimi izboljšavami najdemo v členu 6(12) poseben postopek za varstvo potrošnikov. Tako tržni nadzor kot zaščitni postopek bosta zaradi zbirke podatkov o izdelkih veliko lažja. V predlogu smo tudi okrepili vlogo Komisije glede usklajevanja in podpiranja.

  Obveznosti držav članic (člen 4) ter dobaviteljev in trgovcev (člen 3) so bolje opredeljene in dopolnjene, da bi bile bolj funkcionalne. Spremenjen je bil tudi člen 9 o harmoniziranih standardih za ocenjevanje skladnosti in ostalo (kar je bistvenega pomena pri označevanju novih izdelkov). Po vsej uredbi smo utrdili mrežo navzkrižnih sklicevanj med členi, pri tem pa poudarili tesne sistemske povezave njenih različnih elementov.

  4.   Od temeljev do strehe: druga orodja za zagotavljanje uspeha uredbe

  V zvezi z drugimi členi poročevalec predlaga naslednje:

  •  Člen 3 o opredelitvi pojmov je dopolnjen s šestimi dodatnimi opredelitvami, ki so utemeljene z redno uporabo po vsem besedilu.

  •  Novi člen 6A o posodabljanju programske opreme zajema to možnost, ki je zdaj vse bolj pogosta zaradi vedno večjega obsega elektronske vsebine izdelkov, povezanih z energijo.

  •  V členu 1 o vsebini in področju uporabe predlagamo rešitev za vprašanje rabljenih izdelkov.

  •  Člen 10 o posvetovalnem forumu smo utrdili, Komisiji pa dodelili nalogo, da jih mora poslušati pri sprejemanju odločitev.

  •  Delovni načrt iz člena 11 zajema vse projekte posredovanja v zvezi s sistemom delegiranih aktov in javno opisuje njihov razvoj.

  •  Predlog spremembe za člen 16 o začetku veljavnosti govori o tem, da bi prilagodili začetek veljavnosti zahtev za dobavitelje glede zbirke podatkov (člen 3(1)(d)) v skladu z drugim spremenjenim besedilom.

  5.   Zakonodajna sled

  Za pripravo tega poročila so bila ključna posvetovanja z deležniki in državljani. Kot se je poročevalec zavezal pri podpisu protikorupcijske prisege[2] organizacije Transparency International, so vsa ta srečanja navedena v posebni zakonodajni sledi na spletnem mestu poročevalca[3].

  Od 20. oktobra 2015 do 20. januarja 2016[4] se je poročevalec 17-krat sestal z različnimi deležniki. Šest srečanj je potekalo s predstavniki drugih institucij EU in stalnimi predstavništvi držav članic, štiri s predelovalno industrijo, tri s predstavniki civilne družbe (združenja potrošnikov, okoljska nevladna organizacija), dve z organizacijami trgovcev na drobno, eno z oglaševalsko industrijo in eno s predstavniki energetskih podjetij. Poleg tega so aktivni državljani prispevali 67 opomb prek spletne platforme za sodelovanje Sistema Operativo Lex (Movimento 5 Stelle)[5].

  Vse glavne vidike predloga smo analizirali z deležniki in jih zasnovali v okviru splošnih razprav o energetski učinkovitosti in strategiji Evropske unije. Prevrednotenje in tržni nadzor sta bila med najpogosteje obravnavanimi temami. Obširno smo razpravljali tudi o zbirki podatkov o izdelkih, standardih in postopkih preverjanja ter informacijskih kampanjah za potrošnike.

  MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (27.4.2016)

  za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU
  (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

  Pripravljavec mnenja: Aldo Patriciello

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Označevanje z energijskimi nalepkami je ugodno za okolje, saj strankam omogoča primerjavo izdelkov glede njihove energijske učinkovitosti ter sprejemanje stroškovno učinkovitih in okoljsko ozaveščenih odločitev pri nakupu.

  Sistem označevanja z energijskimi nalepkami pa je postal nepregleden in do neke mere brez pomena, predvsem zato, ker je v najvišjih razredih energijske učinkovitosti preveč izdelkov z zelo različno energijsko učinkovitostjo, kar pri potrošnikih očitno povzroča zmedo. Tudi pri nadzoru trga v državah članicah še vedno manevrski prostor za izboljšave in bi mu koristil jasnejši in preprostejši sistem upravljanja informacij in označevanja izdelkov.

  Zato pripravljavec mnenja pozdravlja predlog uredbe o vzpostavitvi okvira za označevanje energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (COM(2015)341), ki za stranke in organe na trgu EU predvideva večjo preglednost glede izdelkov, povezanih z energijo.

  Predlog Komisije nadomešča sedanji okvir označevanja z energijskimi nalepkami in vzpostavlja mehanizem za prevrednotenje razredov energijske učinkovitosti. Predvideva tudi zbirko podatkov o izdelkih ter določa obveznosti sodelujočih gospodarskih subjektov.

  Pripravljavec mnenja podpira večino omenjenih elementov, predlaga pa, da bi dopolnili nekatere vidike predloga, kakor je opisano v nadaljevanju.

  •  Pogostost prevrednotenja

  Komisija predlaga pregled v rednih desetletnih ciklih, in na to opira svoj koncept prevrednotenja in prerazvrstitev za vse razrede energijske učinkovitosti. Stališče pripravljavca mnenja je, da bi morala pogostost prevrednotenja temeljiti na dokazih in bi bilo treba pri tem upoštevati posebne potrebe pri izdelkih. Nespremenljiv cikel ne bo ustrezal zahtevam spreminjajočega se trga. Vsako prevrednotenje je prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu napredku ter mora temeljiti na skrbni in specifični pripravljalni študiji, ki jo izvede Komisija. Vse sklice na nespremenljiv cikel pregleda bi bilo treba črtati (uvodna izjava 11, člen 7(3) in (4)).

  •  Zapolnjenost najvišjih razredov

  Komisija kot odgovor na vprašanje prenapolnjenosti in diverzificiranosti razreda A za mnoge proizvode predlaga, da bi črtali nove razrede, kot so A+ in podobni, in da bi popolnoma izpraznili najvišja razreda A in B. Pripravljavec mnenja je trdno prepričan, da če bi najvišja razreda izpraznili, bi strankam poslali napačno sporočilo in morebiti celo povzročili ekološko škodo, saj bi nakazovali, da ekološko dobrih izdelkov sploh ni. Ker razume, da je potrebna dolgoročna rešitev, predlaga uvedbo odstotne omejitve za energijska razreda A in B in šele, ko bi jo presegli, bi to sprožilo prevrednotenje (uvodna izjava 11; člen 7(3)).

  •  Vzdrževanje zbirke podatkov

  Pripravljavec mnenja želi poudariti, da je zbirka podatkov zgolj tehnično orodje in ne more nadomestiti nadzora trga. Izdelava informacijskih listov izdelkov in nalaganje ali vlaganje sklopov podatkov v zunanjo zbirko podatkov bi utegnilo pomeniti veliko upravno breme, zlasti za mala in srednja podjetja. Zakonsko sprejemljivo bi moralo biti, da bi Komisiji elektronsko posredovali tradicionalne formate in oblike, pod pogojem, da bodo informacije popolne in standardizirane ter da bo dobavitelj za informacije, ki so v zbirki podatkov, tudi odgovarjal. Dobavitelj bi moral imeti pravico, da sam odloči, kako bo posredoval podatke (uvodna izjava 16, člen 3(1), člen 8).

  •  Pritrditev ali prikaz oznake

  V predlogu Komisije na nekaterih mestih ni jasno, ali gre za elektronsko oznako namesto tradicionalne nalepke, pritrjene na izdelek. Elektronski prikaz oznake v trgovinah bi pomenil poenostavitev za vse strani in ga je zato treba spodbujati (člen 3(2)).

  Pripravljavec mnenja tudi priporoča, naj bo opredelitev pojma energijska učinkovitost usklajena z Direktivo 2012/27/EU o energetski učinkovitosti.

  Zadovoljen je, da rabljeni izdelki niso vključeni v področje uporabe tega predloga.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

  Predlog spremembe    1

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) Evropska unija je odločena, da bo vzpostavila energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost. Energijska učinkovitost je bistveni element okvira podnebne in energetske politike Evropske unije do leta 2030 in je ključnega pomena za zmanjšanje povpraševanja po energiji.

  (1) Evropska unija je odločena, da bo vzpostavila energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost. Energijska učinkovitost je bistveni element okvira podnebne in energetske politike Evropske unije do leta 2030 in je ključnega pomena za zmanjšanje povpraševanja po energiji ter zajezitev emisij toplogrednih plinov.

  Predlog spremembe    2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4) Direktivo 2010/30/EU je primerno nadomestiti z uredbo, ki sicer ohranja enako področje uporabe, vendar spreminja in širi nekatere njene določbe, da bi pojasnila in posodobila njihovo vsebino. Uredba je ustrezen pravni instrument, saj postavlja jasna in podrobna pravila, v katerih ni možnosti za razhajanja pri prenosu v nacionalno pravo držav članic, in s tem zagotavlja višjo stopnjo harmoniziranosti po vsej Uniji. Harmoniziran pravni okvir na ravni Unije namesto na ravni držav članic znižuje stroške proizvajalcev in zagotavlja enake konkurenčne pogoje. Uskladitev po vsej Uniji zagotavlja prost pretok blaga na enotnem trgu.

  (4) Direktivo 2010/30/EU je primerno nadomestiti z uredbo, ki sicer pretežno ohranja enako področje uporabe, vendar spreminja in širi nekatere njene določbe, da bi pojasnila in posodobila njihovo vsebino. Harmoniziran pravni okvir na ravni Unije namesto na ravni držav članic znižuje stroške proizvajalcev in zagotavlja enake konkurenčne pogoje. Uskladitev po vsej Uniji zagotavlja prost pretok blaga na notranjem trgu. Porabo energije prevoznih sredstev za osebe ali blago neposredno ali posredno urejajo druga zakonodaja in politika Unije, zato je ustrezno, da so ta prevozna sredstva še naprej izvzeta iz področja uporabe te uredbe. To izvzetje vključuje prevozna sredstva, katerih motor med delovanjem ostane na istem mestu, kot so dvigala, tekoče stopnice in transportni trakovi.

  Predlog spremembe    3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 4 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (4a) Primerno je, da se iz te uredbe izvzamejo rabljeni izdelki, ki vključujejo vse izdelke, ki so se začeli uporabljati, preden so bili drugič ali ponovno dani na trg.

  Predlog spremembe    4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7) Izboljšanje učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo, preko ozaveščene izbire s strani potrošnikov koristi gospodarstvu Unije v celoti, pospešuje inovacije in bo prispevalo k doseganju ciljev Unije glede povečanja energijske učinkovitosti za leti 2020 in 2030. Potrošniki bodo lahko na ta način tudi prihranili denar.

  (7) Izboljšanje učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo, preko ozaveščene izbire s strani potrošnikov koristi gospodarstvu Unije v celoti, pospešuje inovacije in bo prispevalo k doseganju ciljev Unije glede povečanja energijske učinkovitosti za leti 2020 in 2030 ter njenih okoljskih in podnebnih ciljev. Potrošniki bodo lahko na ta način tudi prihranili denar z zmanjšanjem porabe energije v gospodinjstvu.

  Predlog spremembe    5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (9) Če ima stranka na voljo točne, ustrezne in primerljive informacije o specifični porabi energije pri izdelkih, povezanih z energijo, lažje izbere izdelke, ki med uporabo porabijo manj energije in drugih bistvenih virov. Obvezna standardizirana nalepka je učinkovito sredstvo, s katerim se morebitnim strankam zagotovijo primerljive informacije o porabi energije pri izdelkih, povezanih z energijo. Dopolniti bi jo bilo treba z informacijskim listom izdelka. Nalepka bi morala biti lahko razpoznavna, preprosta in zgoščena. V ta namen bi bilo treba ohraniti obstoječo barvno lestvico od temnozelene do rdeče barve kot izhodišče za seznanjanje strank z energijsko učinkovitostjo izdelkov. Izkazalo se je, da je za stranke najučinkovitejša razvrstitev z uporabo črk od A do G. V primerih, ko izdelkov zaradi ukrepov v zvezi z okoljsko primerno zasnovo na podlagi Direktive 2009/125/ES ni več mogoče uvrstiti v razreda „F“ ali „G“, se ta razreda ne prikazujeta na nalepki. V izjemnih primerih bi se to lahko razširilo tudi na razreda „D“ in „E“, čeprav je to malo verjetno, če upoštevamo dejstvo, da se bodo nalepke prevrednotile, ko bo večina izdelkov dosegla zgornja dva razreda.

  Če ima stranka na voljo točne, ustrezne in primerljive informacije o specifični porabi energije pri izdelkih, povezanih z energijo, lažje izbere izdelke, ki med uporabo porabijo manj energije in drugih bistvenih virov. Obvezna standardizirana nalepka je učinkovito sredstvo, s katerim se morebitnim strankam zagotovijo primerljive informacije o porabi energije pri izdelkih, povezanih z energijo. Dopolniti bi jo bilo treba z informacijskim listom izdelka. Nalepka bi morala biti lahko razpoznavna, preprosta in zgoščena. V ta namen bi bilo treba ohraniti obstoječo barvno lestvico od temnozelene do rdeče barve kot izhodišče za seznanjanje strank z energijsko učinkovitostjo izdelkov. Izkazalo se je, da je za stranke najučinkovitejša razvrstitev z uporabo črk od A do G. Kadar izdelkov zaradi ukrepov v zvezi z okoljsko primerno zasnovo na podlagi Direktive 2009/125/ES ni več mogoče uvrstiti v razrede „D“, „E“, „F“ ali „G“, se ti razredi na nalepki ne prikažejo.

  Obrazložitev

  Če so razredi iz pravnih razlogov prazni, bi jih bilo treba črtati, ne glede na to, kolikšen delež izdelkov se uvrsti v najvišja razreda.

  Predlog spremembe    6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 11

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (11) Proizvajalci se na energijske nalepke odzivajo s proizvodnjo energijsko učinkovitejših izdelkov. Posledica tega tehnološkega razvoja so izdelki, ki zasedajo predvsem najvišje razrede energijske nalepke. Da bi strankam omogočili ustrezno primerjavo, bi bila potrebna nadaljnja diferenciacija izdelkov, zaradi česar bi bilo potrebno prevrednotenje nalepk. Tako prevrednotenje bi bilo primerno izvajati v časovnem okviru približno 10 let, saj je treba ob tem preprečiti pretirano obremenjevanje proizvajalcev. Zato bi morala ta uredba določiti podrobno ureditev prevrednotenja, da bi dobaviteljem in trgovcem zagotovila čim večjo pravno varnost. Na nalepki, ki bi bila prevrednotena na novo, bi morali biti najvišji razredi prazni, da bi spodbudili tehnološki napredek in omogočili razvoj in priznavanje vse učinkovitejših izdelkov. Ob prevrednotenju nalepke bi bilo treba vse energijske nalepke zamenjati v kratkem času, da bi preprečili zmedo pri strankah.

  (11) Proizvajalci se na energijske nalepke odzivajo s proizvodnjo energijsko učinkovitejših izdelkov. Posledica tega tehnološkega razvoja so izdelki, ki zasedajo predvsem najvišje razrede energijske nalepke. Da bi strankam omogočili ustrezno primerjavo, bi bila potrebna nadaljnja diferenciacija izdelkov, zaradi česar bi bilo potrebno prevrednotenje nalepk. Časovni okvir za tako prevrednotenje je odvisen od prenapolnjenosti dveh najvišjih razredov, kar zmanjšuje izbiro potrošnikov in spodbude za razvoj energijsko učinkovitejših izdelkov, saj je treba ob tem preprečiti pretirano obremenjevanje proizvajalcev. Zato bi morala ta uredba določiti podrobno ureditev prevrednotenja, da bi dobaviteljem in trgovcem zagotovila čim večjo pravno varnost. Na nalepki, ki bi bila prevrednotena na novo, bi morali biti najvišji razredi prazni, da bi spodbudili tehnološki napredek in omogočili razvoj in priznavanje vse učinkovitejših izdelkov. Ob prevrednotenju nalepke bi bilo treba vse energijske nalepke zamenjati v kratkem času, da bi preprečili zmedo pri strankah.

  Obrazložitev

  Glavni razlog za prevrednotenje energijskih nalepk je prenapolnjenost najvišjih razredov A in B, kar zmanjšuje izbiro potrošnikov in spodbudo za nakup energijsko učinkovitih izdelkov. Ker se energijska učinkovitost posamezne skupine izdelkov razvija z različno hitrostjo, bi bil predlagani časovni okvir 10 let glede na skupino izdelkov morda predolg ali prekratek. Da bi breme pregledovanja nalepk ohranili na razumni ravni, potrošniki pa bi imeli zadostno izbiro, najvišjih razredov A in B ne bi smeli izprazniti, temveč omejiti število izdelkov v teh razredih.

  Predlog spremembe    7

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 13

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (13) Zagotoviti je treba jasno in sorazmerno porazdelitev obveznosti, ki bodo ustrezale vlogi vsakega subjekta v procesu dobave in distribucije. Gospodarski subjekti bi morali biti odgovorni za skladnost v povezavi s svojimi vlogami v dobavni verigi in bi morali sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da bodo dajali na trg samo izdelke, ki bodo skladni s to uredbo in njenimi delegiranimi akti.

  (13) Zagotoviti je treba jasno in sorazmerno porazdelitev obveznosti, ki bodo ustrezale vlogi vsakega subjekta v procesu dobave in distribucije. Gospodarski subjekti bi morali biti odgovorni za skladnost v povezavi s svojimi vlogami v dobavni verigi in bi morali sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da bodo dajali na trg samo izdelke, ki bodo skladni s to uredbo in njenimi delegiranimi akti. Nadzorni organi bi morali izvajati kontrole po naključnem izboru za preverjanje skladnosti izdelkov, povezanih z energijo, z zahtevami iz te uredbe.

  Predlog spremembe    8

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 15

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (15) Za zagotovitev pravne varnosti je treba pojasniti, da se za izdelke, povezane z energijo, uporabljajo pravila o nadzoru trga Unije in preverjanju proizvodov, danih na trg Unije, iz Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta21 . Ob upoštevanju načela prostega pretoka blaga je nujno učinkovito medsebojno sodelovanje organov za tržni nadzor držav članic. Tako sodelovanje pri označevanju z energijskimi nalepkami bi bilo treba okrepiti s podporo Komisije.

  (15) Za zagotovitev pravne varnosti je treba pojasniti, da se za izdelke, povezane z energijo, uporabljajo pravila o nadzoru trga Unije in preverjanju proizvodov, danih na trg Unije, iz Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta21 . Ob upoštevanju načela prostega pretoka blaga je nujno učinkovito medsebojno sodelovanje organov za tržni nadzor držav članic, in sicer s stalno izmenjavo informacij, zlasti v zvezi z rezultatom ocenjevanja skladnosti izdelkov ter dajanjem določenih izdelkov na trg ali njihovim umikom s trga. Tako sodelovanje pri označevanju z energijskimi nalepkami bi bilo treba okrepiti s podporo Komisije.

  __________________

  __________________

  21 UL L 218, 13.8.2008, str. 30.

  21 UL L 218, 13.8.2008, str. 30.

  Predlog spremembe    9

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 16

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (16) Da bi omogočili spremljanje skladnosti in zagotovili najnovejše tržne podatke, potrebne za regulativni proces pregledov nalepk in informacijskih listov za določene izdelke, bi morali dobavitelji zagotavljati informacije o skladnosti izdelka v elektronski obliki v zbirki podatkov, ki jo bo vzpostavila Komisija. Informacije bi morale biti javno dostopne, da bi bile stranke informirane in da bi trgovci lahko prejeli nalepke na druge možne načine. Organi za tržni nadzor bi morali imeti dostop do informacij v zbirki podatkov.

  (16)Da bi omogočili spremljanje skladnosti in zagotovili najnovejše tržne podatke, potrebne za regulativni proces pregledov nalepk in informacijskih listov za določene izdelke, bi morali dobavitelji – brez poseganja v obveznosti držav članic glede nadzora trga – zagotavljati informacije o skladnosti izdelka v elektronski obliki v zbirki podatkov, ki jo bo vzpostavila in vzdrževala Komisija. Informacije bi morale biti javno dostopne, tudi z uporabo aplikacij in druge informacijske tehnologije, da bi bile stranke informirane in da bi trgovci lahko prejeli nalepke na druge možne načine. Organi za tržni nadzor bi morali imeti dostop do informacij v zbirki podatkov.

  Predlog spremembe    10

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 19

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (19) Porabo energije in druge informacije v zvezi z izdelki, za katere veljajo zahteve za določene izdelke v skladu s to uredbo, bi bilo treba meriti ob uporabi zanesljivih, točnih in ponovljivih metod, pri katerih se upoštevajo splošno priznane najsodobnejše metode merjenja in izračunavanja. V interesu delovanja notranjega trga je, da obstajajo standardi, harmonizirani na ravni Unije. Če standardi ob začetku uporabe zahtev za določene izdelke ne bodo objavljeni, bi morala Komisija v Uradnem listu Evropske unije objaviti prehodne metode merjenja in izračunavanja v zvezi z navedenimi zahtevami za določene izdelke. Ko bo sklic na ta standard objavljen v Uradnem listu Evropske unije, bi bilo treba predpostavljati, da izpolnjevanje tega standarda pomeni skladnost z metodami merjenja za navedene posebne zahteve za izdelke, sprejete na podlagi te uredbe.

  (19) Porabo energije in druge informacije v zvezi z izdelki, za katere veljajo zahteve za določene izdelke v skladu s to uredbo, bi bilo treba meriti v skladu s harmoniziranimi standardi ter ob uporabi zanesljivih, točnih in ponovljivih metod, pri katerih se upoštevajo splošno priznane najsodobnejše metode merjenja in izračunavanja. Te metode bi morale čim bolj upoštevati dejanske pogoje uporabe, da bi lahko potrošniki razumeli informacije na nalepkah in jim zaupali. Prav tako bi morale biti jasne in učinkovite, da bi preprečile namerno in nenamerno neupoštevanje zahtev. V interesu delovanja notranjega trga je, da obstajajo standardi, harmonizirani na ravni Unije. Če standardi ob začetku uporabe zahtev za določene izdelke ne bodo objavljeni, bi morala Komisija v Uradnem listu Evropske unije objaviti prehodne metode merjenja in izračunavanja v zvezi z navedenimi zahtevami za določene izdelke. Ko bo sklic na ta standard objavljen v Uradnem listu Evropske unije, bi bilo treba predpostavljati, da izpolnjevanje tega standarda pomeni skladnost z metodami merjenja za navedene posebne zahteve za izdelke, sprejete na podlagi te uredbe.

  Predlog spremembe    11

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 19 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (19a) Nadzorni organi bi morali izvajati preglede za preverjanje skladnosti izdelkov z določbami te uredbe in zlasti s harmoniziranimi pravili v zvezi z izračunavanjem in merjenjem standardov za izdelke. Te preglede bi bilo treba izvajati tako, da bi upoštevali dejanske pogoje uporabe izdelka. Značilnosti zasnove, namenjene ponarejanju rezultatov pregledov, bi bilo treba izrecno prepovedati.

  Predlog spremembe    12

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 20

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (20) Komisija bi morala pripraviti delovni načrt za revizijo nalepk določenih izdelkov, ki bo zajemal okvirni seznam nadaljnjih izdelkov, povezanih z energijo, za katere bi bilo mogoče uvesti energijsko nalepko. Delovni načrt bi morali izvajati tako, da bi najprej opravili tehnično, okoljsko in ekonomsko analizo zadevnih skupin izdelkov. V tej analizi bi morale biti upoštevane tudi dodatne informacije vključno z možnostjo in stroški zagotavljanja informacij potrošnikom o zmogljivostih izdelka, povezanega z energijo, npr. o njegovi absolutni porabi energije, trpežnosti ali okoljski uspešnosti, v skladu s ciljem spodbujanja krožnega gospodarstva. Take dodatne informacije bi morale izboljšati razumljivost in uspešnost nalepke v razmerju do potrošnikov in nanje ne bi smele negativno vplivati.

  (20) Komisija bi morala pripraviti delovni načrt za revizijo nalepk določenih izdelkov, ki bo zajemal okvirni seznam nadaljnjih izdelkov, povezanih z energijo, za katere bi bilo mogoče uvesti energijsko nalepko. Delovni načrt bi morali izvajati tako, da bi najprej opravili tehnično, okoljsko in ekonomsko analizo zadevnih skupin izdelkov. V tej analizi bi morale biti upoštevane tudi dodatne informacije, vključno z možnostjo in stroški zagotavljanja informacij potrošnikom o zmogljivostih izdelka, povezanega z energijo, npr. o njegovi porabi energije, trpežnosti ali okoljski uspešnosti, v skladu s ciljem spodbujanja krožnega gospodarstva. Te dodatne informacije bi morale izboljšati razumljivost in uspešnost nalepke v razmerju do potrošnikov in nanje ne bi smele negativno vplivati.

  Obrazložitev

  Izraz „absolutna poraba energije“ je nejasen in bo spodbudil nekoristne razprave o življenjskem ciklu izdelkov in okoljskem odtisu, kar bo močno zapletlo odločanje.

  Predlog spremembe    13

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 20 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (20a) Direktiva o okoljsko primerni zasnovi je dosegla precejšnje rezultate pri izboljšanju energijske učinkovitosti in porabe energije izdelkov ter s tem prispevala k znižanju stroškov in porabe energije v gospodinjstvih in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Zato bi bilo treba seznam izdelkov, ki jih zajema ta zakonodaja, razširiti, poleg tega pa bi bilo treba vse značilnosti učinkovite rabe virov čim prej vključiti v zahteve glede zasnove izdelkov z določitvijo horizontalnih zahtev, ki so med drugim povezane s trpežnostjo izdelkov ter obsegom, v katerem jih je mogoče popraviti, ponovno uporabiti ali reciklirati.

  Predlog spremembe    14

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Ta uredba določa okvir za navajanje porabe energije in drugih virov pri izdelkih, povezanih z energijo, med njihovo uporabo s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku, ter dodatnih informacij o izdelkih, povezanih z energijo, s čimer bo strankam omogočeno, da izberejo učinkovitejše izdelke.

  1. Ta uredba določa okvir za navajanje porabe energije in drugih virov pri izdelkih, povezanih z energijo, med njihovo uporabo s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku ter dodatnih okoljskih informacij in informacij o zmogljivosti v zvezi z izdelki, povezanimi z energijo, s čimer bo strankam omogočeno, da izberejo učinkovitejše in bolj trajnostne izdelke.

  Predlog spremembe    15

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 2 – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Ta uredba se ne uporablja za:

  2. Ta uredba se uporablja za izdelke, povezane z energijo, ki bodo dani na trg Unije ali v uporabo v Uniji. Ne uporablja se za:

  Obrazložitev

  Potrebna je pozitivna opredelitev področja uporabe.

  Predlog spremembe    16

  Predlog uredbe

  Člen 2 – točka 11

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (11) „izdelek, povezan z energijo“, pomeni vsako blago, sistem ali storitev, ki med uporabo vpliva na rabo energije, ki je dan na trg in se uporablja v Uniji, vključno z deli, namenjenimi vključitvi v izdelke, povezane z energijo, ki so dani na trg in se uporabljajo;

  (11) „izdelek, povezan z energijo“, pomeni vsako blago, sistem ali storitev, ki med uporabo vpliva na rabo energije, ki je dan na trg ali se uporablja v Uniji, vključno z deli, namenjenimi vključitvi v izdelke, povezane z energijo, ki so dani na trg ali se uporabljajo v Uniji kot samostojni deli za stranke in za katere je mogoče neodvisno oceniti njihovo okoljsko uspešnost;

  Predlog spremembe    17

  Predlog uredbe

  Člen 2 – točka 11 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (11a) „poraba energije“ pomeni količino energije, ki jo izdelek porabi za delovanje, izmerjeno v ciklu, letno ali v življenjski dobi na tehnološko nevtralen način in primerljivo znotraj kategorije izdelka;

  Predlog spremembe    18

  Predlog uredbe

  Člen 2 – točka 11 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (11b) „skupina izdelkov“ pomeni vse izdelke, povezane z energijo, z isto funkcijo in, v primeru večnamenskih izdelkov, povezanih z energijo, isto glavno funkcijo ali istim sklopom glavnih funkcij;

  Predlog spremembe    19

  Predlog uredbe

  Člen 2 – točka 13

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (13) „nalepka“ pomeni grafični prikaz, ki zajema razvrstitev z uporabo črk od A do G v 7 različnih barvah od temnozelene do rdeče, iz katerih je razvidna poraba energije;

  (13) „nalepka“ pomeni grafični prikaz v tiskani ali elektronski obliki, ki zajema razvrstitev, iz katere je razvidno, koliko energije porabi izdelek, da bi omogočili primerjavo izdelkov;

  Obrazložitev

  For clarity the definition should not set requirements. It is therefore better to have a general definition that does not contradict with other articles of the proposal. The elements describing the label should be listed in Art. 12, where the label is analysed. Suppliers should have the flexibility to be able to make available labels and information sheets in the format that they choose. Electronic and online means are becoming more and more widespread. A future-proof Framework text should consider the possibility for electronic form. Manufacturers use many different marketing routes for products being placed on the market and different means of providing the label needs to be in line with this.

  Predlog spremembe    20

  Predlog uredbe

  Člen 2 – točka 17

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (17) „informacijski list izdelka“ pomeni standardno preglednico z informacijami o izdelku;

  (17) „informacijski list izdelka“ pomeni standardno preglednico v tiskani ali elektronski obliki z informacijami o izdelku;

  Obrazložitev

  Dobaviteljem je treba omogočiti, da nalepke in informacijske liste zagotovijo v želeni obliki. Elektronska in spletna sredstva so vse bolj razširjena. Da bi bilo besedilo okvira primerno za prihodnost, bi bilo treba razmisliti o tem, da se ga zagotovi v elektronski obliki. Proizvajalci uporabljajo različne poti trženja izdelkov, ki se dajo na trg. Zato morajo biti s tem usklajeni različni načini označevanja.

  Predlog spremembe    21

  Predlog uredbe

  Člen 2 – točka 18

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (18) „prevrednotenje“ pomeni reden postopek uvajanja strožjih zahtev za pridobitev energijskega razreda na nalepki za določen izdelek, kar lahko pri obstoječih nalepkah pomeni črtanje določenih energijskih razredov;

  (18) „prevrednotenje“ pomeni postopek, ki spremeni povezavo med energijsko učinkovitostjo in razredom v sistemu označevanja, da bi uvedli strožje zahteve za pridobitev energijskega razreda na nalepki za določen izdelek;

  Predlog spremembe    22

  Predlog uredbe

  Člen 2 – točka 20

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (20) „dodatne informacije“ pomeni informacije o funkcijski in okoljski učinkovitosti izdelka, povezanega z energijo, kot npr. njegova absolutna poraba energije ali trpežnost, ki izhaja iz podatkov, ki jih lahko organi za tržni nadzor izmerijo, je nedvoumna in nima znatnega negativnega vpliva na jasno razumljivost in uspešnost nalepke kot celote v razmerju do potrošnikov.

  (20) „dodatne informacije“ pomeni informacije o učinkovitosti izdelka, povezanega z energijo, z vidika funkcij, okolja in učinkovite rabe virov, kot je njegova absolutna poraba energije, trpežnost, pričakovana življenjska doba, obseg, v katerem ga je mogoče popraviti, ali vsebnost recikliranih materialov, ki izhaja iz podatkov, ki jih lahko organi za tržni nadzor izmerijo, je nedvoumna in nima znatnega negativnega vpliva na jasno razumljivost in uspešnost nalepke kot celote v razmerju do potrošnikov.

  Predlog spremembe    23

  Predlog uredbe

  Člen 2 – točka 20a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (20a) „energijska učinkovitost“ pomeni razmerje med doseženim učinkom, storitvijo, blagom ali energijo ter vloženo energijo.

  Predlog spremembe    24

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a) zagotovijo, da so izdelki, dani na trg, brezplačno opremljeni z nalepkami, ki vsebujejo točne podatke, in informacijskimi listi izdelka v skladu s to uredbo in ustreznimi delegiranimi akti;

  (a) zagotovijo, da so izdelki, dani na trg, brezplačno opremljeni z nalepkami, ki vsebujejo točne podatke, ki se zagotovijo v tiskani ali elektronski obliki, in informacijskimi listi izdelka v skladu s to uredbo in ustreznimi delegiranimi akti;

  Obrazložitev

  Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

  Predlog spremembe    25

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka a a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (aa) za skupine izdelkov, pri katerih je izdelek sestavljen iz več sestavnih delov ali komponent, energijski razred izdelka pa je rezultat take kombinacije, dobavitelji trgovcem na mestu prikaza brezplačno zagotovijo nalepke, ki vsebujejo točne podatke, brez poseganja v dobaviteljevo izbiro dobave nalepk;

  Obrazložitev

  Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

  Predlog spremembe    26

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) nalepke na zahtevo trgovcev dostavijo pravočasno in brezplačno;

  (b) nalepke na zahtevo trgovcev dostavijo pravočasno in brezplačno v skladu z ustreznimi delegiranimi akti, v katerih je lahko določena oblika nalepke (tiskana ali elektronska) glede na potrebe trgovcev;

  Obrazložitev

  V členu 3(1) bi bilo treba pojasniti, kako je treba dostaviti nalepko in informacijski list. Nalepka se lahko danes zahteva v tiskani obliki, v prihodnosti pa se lahko izkaže, da bi bila bolj praktična uporaba elektronskih sredstev, ki omogočajo boljše odzivanje na potrebe trgovca kot pošiljanje tiskanih nalepk po pošti. V delegiranih aktih bi lahko opredelili elektronsko rešitev, če se trgovci s tem strinjajo. S tem bi zagotovili primernost okvira za prihodnost.

  Predlog spremembe    27

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ba) trgovcem brezplačno zagotovijo informacijski list izdelka (tiskan ali elektronski) brez poseganja v izbiro dobaviteljev, v kakšni obliki bodo dostavili informacijski list izdelka, v skladu z ustreznimi delegiranimi akti;

  Obrazložitev

  Člen 3(1)(ba) pojasnjuje, kako je treba dostaviti informacijski list. V veljavni zakonodaji o informacijskih listih izdelkov obstaja pravna negotovost v zvezi s tem, kako bi jih bilo treba zagotoviti. V nasprotju z nalepkami za te informacijske liste ni verjetno, da bodo jezikovno nevtralni, zato predlagamo, da se končni stranki zagotovijo prek katalogov ali spletišč ali drugih ustreznih sredstev.

  Predlog spremembe    28

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ca) na trg ne dajejo izdelkov, ki so zasnovani tako, da se učinkovitost modela samodejno spremeni v preskusnih pogojih, da bi bila tako dosežena ugodnejša raven za kateri koli parameter, ki je določen v izvedbenem aktu ali vključen v dokumentacijo, priloženo izdelku;

  Predlog spremembe    29

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka c b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (cb) s posodobitvami programske opreme, bodisi ročno, oddaljeno, s samodejnimi ali zahtevanimi posodobitvami, ne uvedejo sprememb, ki bi povzročile spremembo delovanja in posledično povečale porabo energije v življenjski dobi izdelka, bodisi v fazah uporabe ali načinih pripravljenosti, če se izdelek že uporablja;

  Predlog spremembe    30

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka d

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (d) preden dajo model izdelka na trg, vnesejo informacije iz Priloge I v zbirko podatkov o izdelkih, vzpostavljeno v skladu s členom 8.

  (d) preden dajo kose posameznega modela izdelka na trg, vnesejo informacije iz Priloge I neposredno v zbirko podatkov o izdelkih, vzpostavljeno v skladu s členom 8, ali jo v standardizirani elektronski obliki posredujejo Komisiji.

  Predlog spremembe    31

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 2 – točka a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a) nalepko, ki jo je zagotovil dobavitelj ali ki je bila kako drugače dana na razpolago za izdelek, zajet v delegiranem aktu, namestijo na vidno mesto;

  (a) nalepko, ki jo je zagotovil dobavitelj ali ki je bila kako drugače dana na razpolago za izdelek, zajet v delegiranem aktu, namestijo na vidno mesto na napravi ali v njegovi neposredni bližini;

  Predlog spremembe    32

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 2 – točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) če nimajo nalepke ali prevrednotene nalepke;

  (b) če nimajo nalepke ali prevrednotene nalepke, v skladu z obveznostmi dobaviteljev, da jim nalepke zagotovijo takoj in brezplačno;

  Predlog spremembe    33

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 2 – točka b – točka ii

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (ii) natisnejo nalepko iz zbirke podatkov o izdelkih, vzpostavljene v skladu s členom 8, če je navedena funkcija na voljo za navedeni izdelek; ali

  (ii) natisnejo nalepko ali si jo v elektronski obliki naložijo iz zbirke podatkov o izdelkih, vzpostavljene v skladu s členom 8, če je ta funkcija za navedeni izdelek na voljo; ali

  Obrazložitev

  Eden od ključnih elementov tega zakonodajnega ukrepa in poenostavitev je elektronski prikaz cen v trgovinah.

  Predlog spremembe    34

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 2 – točka b – točka iii

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (iii) natisnejo nalepko ali prevrednoteno nalepko s spletne strani dobavitelja, če je navedena funkcija na voljo za navedeni izdelek;

  (iii) natisnejo to nalepko ali jo prenesejo za elektronski prikaz v obliki, ki omogoča ponovno uporabo elektronske nalepke, s spletne strani dobavitelja, če je navedena funkcija na voljo za navedeni izdelek;

  Predlog spremembe    35

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da dobavitelji in trgovci izpolnjujejo obveznosti in zahteve iz te uredbe in ustreznih delegiranih aktov.

  2. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da dobavitelji in trgovci izpolnjujejo obveznosti in zahteve iz te uredbe in ustreznih delegiranih aktov. Organi za tržni nadzor posamezne države članice zagotovijo, na primer z naključnim vzorčenjem, da izdelki, ki se prodajajo na trgu Unije, izpolnjujejo zahteve za energijski razred.

  Predlog spremembe    36

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Kadar države članice omogočijo spodbude za izdelek, povezan z energijo, ki je zajet v tej uredbi in naveden v delegiranem aktu, je cilj teh spodbud doseganje najvišjega razreda energijske učinkovitosti, določenega v veljavnem delegiranem aktu.

  3. Kadar države članice omogočijo spodbude za izdelek, povezan z energijo, ki je zajet v tej uredbi in naveden v delegiranem aktu, je cilj teh spodbud doseganje najvišjih razredov energijske učinkovitosti, določenih v veljavnem delegiranem aktu, kadar so izdelki na voljo.

  Predlog spremembe    37

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. Države članice določijo pravila o kaznih za kršitev določb te uredbe in njenih delegiranih aktov ter o mehanizmih za njihovo izvrševanje ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za njihovo izvedbo. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh določbah obvestijo Komisijo do datuma začetka veljavnosti te uredbe in jo nemudoma obvestijo o poznejših spremembah, ki vplivajo nanje.

  5. Države članice določijo pravila o kaznih za kršitev določb te uredbe in njenih delegiranih aktov ter o mehanizmih za njihovo izvrševanje ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za njihovo izvedbo. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter morajo izravnati gospodarsko prednost neupoštevanja. Države članice o teh določbah obvestijo Komisijo do datuma začetka veljavnosti te uredbe in jo nemudoma obvestijo o poznejših spremembah, ki vplivajo nanje.

  Predlog spremembe    38

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a. Komisija lahko neodvisno preskuša energijsko učinkovitost izdelkov in preverja skladnost. V ta namen lahko sodeluje s tretjo osebo.

  Predlog spremembe    39

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a. Za izdelke, povezane z energijo, ki imajo energijske nalepke, nacionalni organi za tržni nadzor pregledajo vzorce, in sicer redno za vsako skupino izdelkov in v skladu s harmoniziranimi standardi, da bi ocenili njihovo skladnost z zahtevami iz te uredbe in njenih delegiranih aktov. Poleg tega nacionalni organi za tržni nadzor prek kontrol po naključnem izboru ugotovijo, ali so vsi izdelki, povezani z energijo, iz te uredbe dejansko registrirani v zbirki podatkov, vzpostavljeni v skladu s členom 8.

  Predlog spremembe    40

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 1 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1b. Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 13, da bi opredelila pravila, namenjena uskladitvi izvajanja pregledov nacionalnih organov za tržni nadzor na ravni Unije z določitvijo časovnega razporeda in ureditev za izvajanje pregledov. Ti pregledi upoštevajo dejanske pogoje uporabe izdelkov.

  Predlog spremembe    41

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 1 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1c. Oblikovanje izdelkov z namenom spreminjanja rezultatov pregledov in s tem goljufanja organov za tržni nadzor se izrecno prepove.

  Predlog spremembe    42

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Če organi za tržni nadzor menijo, da neskladnost ni omejena na njihovo nacionalno ozemlje, Komisijo in druge države članice obvestijo o rezultatih ocenjevanja in ukrepih, ki so jih zahtevali od dobavitelja.

  3. Če organi za tržni nadzor menijo, da obstaja kakršna koli neskladnost, Komisijo in druge države članice obvestijo o rezultatih ocenjevanja in ukrepih, ki so jih zahtevali od dobavitelja ter te podatke vnesejo v zbirko podatkov o izdelkih.

  Predlog spremembe    43

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 10

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  10. Kadar so ob zaključku postopka iz odstavkov 4 in 5 vloženi ugovori proti nacionalnemu ukrepu države članice ali kadar Komisija meni, da je nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo Unije, Komisija nemudoma začne posvetovanje z državami članicami in dobaviteljem ter oceni nacionalni ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne.

  10. Kadar so ob zaključku postopka iz odstavkov 4 in 5 vloženi ugovori proti nacionalnemu ukrepu države članice ali kadar Komisija meni, da je nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo Unije, Komisija nemudoma oceni nacionalni ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne, in po potrebi sprejme ustrezen nadomestni ukrep.

  Predlog spremembe    44

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Komisija lahko z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členoma 12 in 13, uvede nalepke ali prevrednoti obstoječe nalepke.

  1. Komisija lahko z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členoma 12 in 13, uvede nalepke ali prevrednoti obstoječe nalepke.

   

  Nalepke se oblikujejo tako, da se pri izračunu za določitev energijskega razreda upoštevata absolutna učinkovitost proizvoda (poraba energije) in relativna učinkovitost (energijska učinkovitost ob upoštevanju ustreznih vidikov modela izdelka, kot so velikost, količina in/ali opremljenost). Poleg energijskega razreda je na nalepki prikazana poraba energije na cikel, leto, življenjsko dobo ali katero koli obdobje, ki najbolj ustreza kategoriji izdelka.

   

  Preuči se vključitev podatkov, ki niso povezani z energijo, na nalepko ali v informacijski list izdelka, kar vključuje, ni pa omejeno na:

   

  – hrup,

   

  – obdobje brezplačne garancije, ponujene končnemu uporabniku, in trpežnost,

   

  – razpoložljivost nadomestnih delov in informacije o popravilu,

   

  – kemično sestavo (kot zahteva člen 33 uredbe REACH v zvezi s pravico do obveščenosti),

   

  – „pametne“ vidike izdelka.

   

  Nalepka vključuje kodo QR ali kateri drugi digitalni vzorec, ki omogoča čim boljšo uporabo internetnih tehnologij.

   

  Nalepka je tehnološko nevtralna in omogoča primerjavo med vsemi aparati, ki zagotavljajo podobne storitve, neodvisno od nosilca energije ali uporabljene tehnologije. Za funkcionalno enakovredne izdelke se uporablja le ena nalepka, izvzetja iz obveznosti označevanja pa niso mogoča. Pri primerjavi različnih nosilcev energije za namen označevanja energijske učinkovitosti bi bilo treba na podlagi povprečja Unije za učinkovitost pretvorbe energije upoštevati primarno energijo (dejavnik primarne energije), da bi lahko ocenili učinkovitost in energijski razred izdelkov.

  Predlog spremembe    45

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Komisija zagotovi, da so ob uvedbi ali prevrednotenju nalepke zahteve določene tako, da ni pričakovati, da bi bilo mogoče kakšen izdelek v času uvedbe nalepke uvrstiti v energijski razred A ali B, in tako, da bo mogoče večino modelov v ta razred uvrstiti predvidoma vsaj 10 let pozneje.

  3. Komisija zagotovi, da so ob uvedbi ali prevrednotenju nalepke zahteve določene tako, da ni pričakovati, da bi bilo mogoče kakšen izdelek v času uvedbe nalepke uvrstiti v energijski razred A. V izjemnih primerih, kadar se pričakuje hitrejši tehnološki razvoj, bi bilo treba zahteve določiti tako, da ni pričakovati, da bi bilo mogoče kakšen izdelek v času uvedbe ali prevrednotenja nalepke uvrstiti v energijski razred A ali B.

  Predlog spremembe    46

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Nalepke se redno prevrednotijo.

  4. Komisija izvede pregled zaradi prevrednotenja, če meni, da:

   

  (a) 25 % izdelkov, prodanih na trgu Unije, dosega najvišji energijski razred A; ali

   

  (b) 45 % izdelkov, prodanih na trgu Unije, dosega energijski razred A ali B;

  Predlog spremembe    47

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 5 – točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) Trgovci obstoječe nalepke na razstavljenih izdelkih, vključno s tistimi na spletu, zamenjajo s prevrednotenimi nalepkami najpozneje teden dni od datuma, določenega v ustreznem delegiranem aktu. Pred tem datumom trgovci ne prikazujejo prevrednotenih nalepk.

  (b) Trgovci obstoječe nalepke na razstavljenih izdelkih, vključno s tistimi na spletu, zamenjajo s prevrednotenimi nalepkami najpozneje mesec dni od datuma, določenega v ustreznem delegiranem aktu. Pred tem datumom trgovci ne prikazujejo prevrednotenih nalepk.

  Predlog spremembe    48

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 5 – točka b a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ba) grafični prikaz, uporabljen za prevrednoteno nalepko, se vidno razlikuje od prikaza, uporabljenega za prejšnjo nalepko; Komisija zagotovi, da države članice izvajajo komunikacijsko kampanjo v skladu s členom 4(4).

  Predlog spremembe    49

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  6. Nalepke, ki so bile uvedene z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 10 Direktive 2010/30/EU, pred datumom začetka veljavnosti te uredbe, se obravnavajo kot nalepke za namene te uredbe. Komisija v petih letih od začetka veljavnosti te uredbe te nalepke pregleda z namenom prevrednotenja.

  6. Nalepke, ki so bile uvedene z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 10 Direktive 2010/30/EU, pred datumom začetka veljavnosti te uredbe, se prevrednotijo na lestvico od A do G, ki se začne uporabljati najpozneje pet let po začetku veljavnosti ustreznega delegiranega akta ali od ...[datum začetka veljavnosti te uredbe], kar nastopi prej, da se omeji soobstoj nalepk z različnimi lestvicami, kar bi povzročilo zmedo med potrošniki.

  Predlog spremembe    50

  Predlog uredbe

  Člen 8 – odstavek -1 (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Dobavitelji vnesejo informacije neposredno v zbirko podatkov o izdelkih ali jo v standardizirani elektronski obliki posredujejo Komisiji. Dobavitelji preverijo podatke o izdelku v podatkovni zbirki.

  Predlog spremembe    51

  Predlog uredbe

  Člen 8 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija vzpostavi in vzdržuje zbirko podatkov o izdelkih, v kateri so zajeti podatki iz Priloge I. Informacije iz točke 1 Priloge I se javno objavijo.

  Komisija vzpostavi in vzdržuje zbirko podatkov o izdelkih, v kateri so zajeti podatki iz Priloge I. Informacije iz točke 1 Priloge I se javno objavijo. Informacije, navedene v točki 2 Priloge I, se zagotovijo le Komisiji in nacionalnim organom za tržni nadzor, ki poskrbijo za njihovo zaupnost.

  Predlog spremembe    52

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Če se pri ocenjevanju skladnosti izdelka uporabljajo taki harmonizirani standardi, se šteje, da izdelek izpolnjuje ustrezne zahteve za merjenje in izračunavanje iz delegiranega akta.

  Če se pri ocenjevanju skladnosti izdelka uporabljajo taki harmonizirani standardi, se šteje, da izdelek izpolnjuje ustrezne zahteve za merjenje in izračunavanje iz delegiranega akta. Skladnost preveri ustrezen organ za tržni nadzor.

  Predlog spremembe    53

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Komisija zagotovi, da ti harmonizirani standardi upoštevajo celoten nabor načinov delovanja, funkcionalnosti in spremenljivk, ki vplivajo na učinkovitost izdelka.

  Predlog spremembe    54

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Pred sprejetjem delegiranih aktov Komisija po potrebi preizkusi zasnovo in vsebino nalepk za določene skupine proizvodov pri potrošnikih, da zagotovi, da jih potrošniki dobro razumejo.

  Pred sprejetjem delegiranih aktov Komisija preizkusi zasnovo in vsebino nalepk za določene skupine proizvodov pri potrošnikih, da zagotovi, da jih potrošniki dobro razumejo.

  Predlog spremembe    55

  Predlog uredbe

  Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ba) metode merjenja in izračunavanja, ki bodo simulirale dejanske pogoje uporabe, kar bo zagotovilo natančno oceno dejanske energijske učinkovitosti izdelka, delno z merjenjem vhodne moči v dejanskih preskusnih pogojih in, kjer je to ustrezno, določitvijo časa, ki ga izdelek potrebuje za dosego določenega učinka ali zagotovitev storitve;

  Predlog spremembe    56

  Predlog uredbe

  Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka g

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (g) vsebino in, kjer je ustrezno, format in druge podrobnosti v zvezi s tehnično dokumentacijo in informacijskim listom proizvoda;

  (g) vsebino in, kjer je ustrezno, format in druge podrobnosti v zvezi s tehnično dokumentacijo in informacijskim listom proizvoda, vključno z metodologijami in formulami, ki so bile uporabljene za določitev informacij, ki jih je treba navesti na nalepki in v informacijskem listu izdelka, po potrebi ob upoštevanju geografskih razlik in morebitne potrebe po certificiranju navedenih zmogljivosti s strani tretje osebe;

  Predlog spremembe    57

  Predlog uredbe

  Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka k

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (k) postopke ocenjevanja skladnosti ter metode merjenja in izračunavanja, s katerimi se določijo informacije za navedbo na nalepki in v informacijskem listu izdelka;

  (k) postopke ocenjevanja skladnosti ter metode merjenja in izračunavanja, s katerimi se določijo informacije za navedbo na nalepki in v informacijskem listu izdelka na podlagi dejanskih pogojev uporabe;

  Predlog spremembe    58

  Predlog uredbe

  Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka l

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (l) ali je pri večjih aparatih za dosego danega energijskega razreda potrebna višja raven energijske učinkovitosti;

  (l) načine za zahtevanje višje ravni energijske učinkovitosti pri večjih aparatih za dosego danega energijskega razreda;

  Predlog spremembe    59

  Predlog uredbe

  Člen 14

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Najpozneje osem let po začetku veljavnosti Komisija oceni uporabo te uredbe in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročilo vsebuje oceno o tem, kako uspešno je uredba omogočila strankam, da izberejo učinkovitejše izdelke, ob upoštevanju njenih vplivov na poslovanje.

  Komisija do ... [osem let po datumu začetka veljavnosti te uredbe] oceni uporabo te uredbe in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročilo vsebuje oceno o tem, kako uspešno je uredba omogočila strankam, da izberejo učinkovitejše izdelke, ob upoštevanju njenih vplivov na poslovanje, in kako je ta uredba prispevala k doseganju ciljev glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

  Predlog spremembe    60

  Predlog uredbe

  Priloga I – točka 1 – točka e a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ea) informacije o trpežnosti izdelka in o tem, ali ga je mogoče popraviti in reciklirati, ter o razpoložljivosti nadomestnih delov za popravilo na trgu;

  Predlog spremembe    61

  Predlog uredbe

  Priloga I – točka 1 – točka e b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (eb) dodatne informacije.

  POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  Naslov

  Označevanje energijske učinkovitosti

  Referenčni dokumenti

  COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  ITRE

  7.9.2015

   

   

   

  Mnenje pripravil

  Datum razglasitve na zasedanju

  ENVI

  7.9.2015

  Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

  Aldo Patriciello

  25.9.2015

  Obravnava v odboru

  17.2.2016

   

   

   

  Datum sprejetja

  26.4.2016

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  63

  0

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Marie-Christine Boutonnet

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Označevanje energijske učinkovitosti

  Referenčni dokumenti

  COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

  Datum predložitve EP

  15.7.2015

   

   

   

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  ITRE

  7.9.2015

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

  BUDG

  7.9.2015

  ECON

  7.9.2015

  ENVI

  7.9.2015

  IMCO

  7.9.2015

   

  JURI

  7.9.2015

   

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

  Datum sklepa

  BUDG

  3.9.2015

  ECON

  10.9.2015

  IMCO

  22.9.2015

  JURI

  15.9.2015

  Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

  Dario Tamburrano

  20.10.2015

   

   

   

  Obravnava v odboru

  1.12.2015

  23.2.2016

  7.4.2016

   

  Datum sprejetja

  14.6.2016

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  63

  0

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Pascal Arimont, Simona Bonafè, Rosa D’Amato, Cornelia Ernst, João Ferreira, Françoise Grossetête, Carlos Iturgaiz, Benedek Jávor, Svetoslav Hristov Malinov, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Daniela Aiuto, Reimer Böge, Lara Comi, Jakop Dalunde, Eleonora Evi, Jens Gieseke, Arne Lietz, Axel Voss

  Datum predložitve

  21.6.2016