ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

21.6.2016 - (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Michael Cramer
(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)


Postup : 2015/0313(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0215/2016
Předložené texty :
A8-0215/2016
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0667),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0404/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru zde dne 16. března 2016[1],

–  po konzultaci Výboru regionů,

–  s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0215/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (24.5.2016)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost
(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Navrhovatel: Artis Pabriks

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1406/2002

Článek 2 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura ve spolupráci s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu podporuje vnitrostátní orgány vykonávající funkce pobřežní stráže na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie, a případně i na mezinárodní úrovni, tím, že:

1.  Agentura ve spolupráci s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu podporuje vnitrostátní orgány vykonávající funkce pobřežní stráže na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie, a případně i na mezinárodní úrovni, tím, že:

a)  sdílí informace vytvořené na základě syntézy a analýzy údajů dostupných v systémech hlášení lodí a v jiných informačních systémech, které jsou provozovány agenturami nebo jsou agenturám přístupné, a to v souladu s příslušnými právními základy a aniž by bylo dotčeno vlastnictví údajů členskými státy;

a)  sdílí informace vytvořené na základě syntézy a analýzy údajů dostupných v systémech hlášení lodí a v jiných informačních systémech, které jsou provozovány agenturami nebo jsou agenturám přístupné, a to v souladu s příslušnými právními základy a aniž by bylo dotčeno vlastnictví údajů členskými státy;

b)  zajišťuje služby v oblasti dohledu a komunikace na základě nejmodernějších technologií včetně vesmírné a pozemní infrastruktury a čidel instalovaných na jakémkoli typu platformy, jako jsou například systémy dálkově řízených letadel;

b)  zajišťuje služby v oblasti dohledu a komunikace na základě nejmodernějších technologií včetně vesmírné a pozemní infrastruktury a čidel instalovaných na jakémkoli typu platformy;

c)  buduje kapacity vytvářením pokynů, doporučení a osvědčených postupů, jakož i podporou vzdělávání a výměny zaměstnanců s cílem zlepšit výměnu informací a spolupráci v oblasti funkcí pobřežní stráže;

c)  buduje kapacity vytvářením pokynů, doporučení a osvědčených postupů, jakož i zajišťováním vzdělávání a výměny zaměstnanců;

 

ca)  zlepšuje výměnu informací a spolupráci při výkonu funkce pobřežní stráže a při zvládání objevujících se rizik v námořní oblasti;

d)  sdílí kapacity včetně plánování a provádění víceúčelových operací, a sdílí aktiva a další možnosti napříč odvětvími a hranicemi.

d)  sdílí kapacity včetně plánování a provádění víceúčelových operací, a sdílí aktiva a další možnosti napříč odvětvími a hranicemi.

2.  Formy spolupráce agentury s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu v oblasti funkcí pobřežní stráže budou stanoveny v pracovním ujednání v souladu s finančními pravidly platnými pro tyto agentury.

2.  Formy spolupráce agentury s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu v oblasti funkcí pobřežní stráže budou stanoveny v pracovním ujednání v souladu s jejich mandáty a finančními pravidly platnými pro tyto agentury.

3.  Komise může přijmout ve formě doporučení praktickou příručku o evropské spolupráci v oblasti funkcí pobřežní stráže, která bude obsahovat pokyny, doporučení a osvědčené postupy pro výměnu informací a spolupráci na vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni.

3.  Komise může přijmout ve formě doporučení praktickou příručku o evropské spolupráci v oblasti funkcí pobřežní stráže, která bude obsahovat pokyny, doporučení a osvědčené postupy pro výměnu informací a spolupráci na vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Referenční údaje

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

21.1.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Artis Pabriks

29.2.2016

Projednání ve výboru

29.2.2016

11.4.2016

24.5.2016

 

Datum přijetí

24.5.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Miroslav Poche

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Referenční údaje

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Datum předložení EP

15.12.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

21.1.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

3.2.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

28.1.2016

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Michael Cramer

15.6.2016

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Marie-Christine Arnautu

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

15.6.2016

Datum přijetí

24.5.2016

 

 

 

Datum předložení

21.6.2016