IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost

21.6.2016 - (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) - ***I

Odbor za promet i turizam
Izvjestitelj: Michael Cramer
(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)


Postupak : 2015/0313(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0215/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0215/2016
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0667),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0404/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 16. ožujka 2016.[1],

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0215/2016),

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući prijedlog Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (24.5.2016)

upućeno Odboru za promet i turizam

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost
(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Artis Pabriks

AMANDMANI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1406/2002

Članak 2.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija u suradnji s Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu i Europskom agencijom za kontrolu ribarstva pruža potporu nacionalnim nadležnim tijelima koja obavljaju funkcije obalne straže na nacionalnoj razini, razini Unije te, prema potrebi, na međunarodnoj razini:

1.  Agencija u suradnji s Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu i Europskom agencijom za kontrolu ribarstva pruža potporu nacionalnim nadležnim tijelima koja obavljaju funkcije obalne straže na nacionalnoj razini, razini Unije te, prema potrebi, na međunarodnoj razini:

(a)   razmjenom informacija dobivenih objedinjavanjem i analizom podataka dostupnih u sustavima izvješćivanja s brodova i drugim informacijskim sustavima koje agencije vode ili im mogu pristupiti u skladu s njihovim pravnim osnovama i ne dovodeći u pitanje vlasništvo država članica nad podacima;

(a)   razmjenom informacija dobivenih objedinjavanjem i analizom podataka dostupnih u sustavima izvješćivanja s brodova i drugim informacijskim sustavima koje agencije vode ili im mogu pristupiti u skladu s njihovim pravnim osnovama i ne dovodeći u pitanje vlasništvo država članica nad podacima;

(b)  pružanjem usluga nadzora i komunikacije na temelju najsuvremenije tehnologije, uključujući svemirsku i zemaljsku infrastrukturu te senzore ugrađene na bilo koju vrstu platforme, poput daljinski upravljanih zrakoplovnih sustava;

(b)  pružanjem usluga nadzora i komunikacije na temelju najsuvremenije tehnologije, uključujući svemirsku i zemaljsku infrastrukturu te senzore ugrađene na bilo koju vrstu platforme;

(c)  izgradnjom kapaciteta izradom smjernica, preporuka i najboljih praksi te podupiranjem osposobljavanja i razmjene osoblja u cilju poboljšanja razmjene informacija i suradnje povezane s funkcijama obalne straže;

(c)  izgradnjom kapaciteta izradom smjernica, preporuka i najboljih praksi te omogućavanjem osposobljavanja i razmjene osoblja;

 

(ca)  unapređenjem razmjene informacija i suradnje u pogledu funkcija obalne straže i novih rizika u području pomorstva;

(d)  dijeljenjem kapaciteta, uključujući planiranje i provedbu višenamjenskih operacija te dijeljenjem sredstava i drugih sposobnosti diljem sektora i granica.

(d)  dijeljenjem kapaciteta, uključujući planiranje i provedbu višenamjenskih operacija te dijeljenjem sredstava i drugih sposobnosti diljem sektora i granica.

2.  Načini suradnje Agencije s Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu i Europskom agencijom za kontrolu ribarstva povezane s funkcijama obalne straže utvrđuju se radnim dogovorom u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na agencije.

2.  Načini suradnje Agencije s Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu i Europskom agencijom za kontrolu ribarstva povezane s funkcijama obalne straže utvrđuju se radnim dogovorom u skladu s njihovim ovlastima i financijskim pravilima koja se primjenjuju na agencije.

3.  Komisija može, u obliku preporuke, donijeti praktični priručnik o europskoj suradnji povezanoj s funkcijama obalne straže koji sadržava smjernice, preporuke i najbolje prakse za razmjenu informacija i suradnju na nacionalnoj razini, razini Unije i međunarodnoj razini.

3.  Komisija može, u obliku preporuke, donijeti praktični priručnik o europskoj suradnji povezanoj s funkcijama obalne straže koji sadržava smjernice, preporuke i najbolje prakse za razmjenu informacija i suradnju na nacionalnoj razini, razini Unije i međunarodnoj razini.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europska agencija za pomorsku sigurnost

Referentni dokumenti

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

21.1.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Artis Pabriks

29.2.2016

Razmatranje u odboru

29.2.2016

11.4.2016

24.5.2016

 

Datum usvajanja

24.5.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Miroslav Poche

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europska agencija za pomorsku sigurnost

Referentni dokumenti

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Datum podnošenja EP-u

15.12.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

21.1.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

3.2.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

28.1.2016

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Michael Cramer

15.6.2016

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Marie-Christine Arnautu

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

15.6.2016

Datum usvajanja

24.5.2016

 

 

 

Datum podnošenja

21.6.2016