Procedūra : 2015/0313(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0215/2016

Pateikti tekstai :

A8-0215/2016

Debatai :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Balsavimas :

PV 06/07/2016 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0306

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 666kWORD 311k
21.6.2016
PE 580.572v03-00 A8-0215/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą

(COM(2015)0667 – C80404/2015 – 2015/0313(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Michael Cramer

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą

(COM(2015)0667 – C80404/2015 – 2015/0313(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0667),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C80404/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0215/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ (24.5.2016)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą

COM(2015) 0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Nuomonės referentas: Artis Pabriks

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

2b straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra, bendradarbiaudama su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūra, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, o prireikus – tarptautiniu lygmeniu, remia nacionalines valdžios institucijas, vykdančias pakrančių apsaugos funkcijas:

1.  Agentūra, bendradarbiaudama su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūra, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, o prireikus – tarptautiniu lygmeniu, remia nacionalines valdžios institucijas, vykdančias pakrančių apsaugos funkcijas:

a)   dalijasi informacija, parengta sujungiant ir analizuojant duomenis, saugomus pranešimo apie laivus sistemose ir kitose informacinėse sistemose, kurias valdo arba kuriomis gali naudotis agentūros, pagal atitinkamus jų teisinius pagrindus ir nedarydama poveikio valstybių narių duomenų nuosavybės teisei;

a)   dalijasi informacija, parengta sujungiant ir analizuojant duomenis, saugomus pranešimo apie laivus sistemose ir kitose informacinėse sistemose, kurias valdo arba kuriomis gali naudotis agentūros, pagal atitinkamus jų teisinius pagrindus ir nedarydama poveikio valstybių narių duomenų nuosavybės teisei;

b)  teikia stebėjimo ir ryšių paslaugas, grindžiamas pažangiosiomis technologijomis, įskaitant palydovinę ir antžeminę infrastruktūrą ir ant bet kokių platformų sumontuotus jutiklius, pvz., nuotoliniu būdu valdomas orlaivių sistemas;

b)  teikia stebėjimo ir ryšių paslaugas, grindžiamas pažangiosiomis technologijomis, įskaitant palydovinę ir antžeminę infrastruktūrą ir ant bet kokių platformų sumontuotus jutiklius;

c)  stiprina gebėjimus rengdama gaires, rekomendacijas ir nustatydama geriausią patirtį, taip pat remdama darbuotojų mokymą ir mainus, siekdama gerinti keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą pakrančių apsaugos funkcijų srityje;

c)  stiprina gebėjimus rengdama gaires, rekomendacijas ir nustatydama geriausią patirtį, taip pat rengdama mokymus darbuotojams ir mainus;

 

ca)  gerina keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą pakrančių apsaugos funkcijų ir augančių grėsmių jūroje srityse;

d)  dalijasi pajėgumais, įskaitant įvairios paskirties planavimą ir įgyvendinimą, taip pat dalijimąsi ištekliais ir kitais pajėgumais įvairiuose sektoriuose ir tarpvalstybiniu mastu.

d)  dalijasi pajėgumais, įskaitant įvairios paskirties planavimą ir įgyvendinimą, taip pat dalijimąsi ištekliais ir kitais pajėgumais įvairiuose sektoriuose ir tarpvalstybiniu mastu.

2.  Agentūros bendradarbiavimo su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūra pakrančių apsaugos funkcijų srityje tvarka nustatoma darbo susitarime pagal šioms agentūroms taikomas finansines taisykles.

2.  Agentūros bendradarbiavimo su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūra pakrančių apsaugos funkcijų srityje tvarka nustatoma darbo susitarime pagal atitinkamus šių agentūrų įgaliojimus ir joms taikomas finansines taisykles.

3.  Komisija kaip rekomendaciją gali parengti praktinį Europos bendradarbiavimo vykdant pakrančių apsaugos funkcijas vadovą, kuriame būtų pateikiamos keitimosi informacija ir bendradarbiavimo nacionaliniu, Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis gairės, rekomendacijos ir nurodoma geriausia patirtis.“

3.  Komisija kaip rekomendaciją gali parengti praktinį Europos bendradarbiavimo vykdant pakrančių apsaugos funkcijas vadovą, kuriame būtų pateikiamos keitimosi informacija ir bendradarbiavimo nacionaliniu, Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis gairės, rekomendacijos ir nurodoma geriausia patirtis.“

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos jūrų saugumo agentūra

Nuorodos

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

21.1.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Artis Pabriks

29.2.2016

Svarstymas komitete

29.2.2016

11.4.2016

24.5.2016

 

Priėmimo data

24.5.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Miroslav Poche


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos jūrų saugumo agentūra

Nuorodos

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

15.12.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

21.1.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

3.2.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

28.1.2016

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Michael Cramer

15.6.2016

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Marie-Christine Arnautu

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

15.6.2016

Priėmimo data

24.5.2016

 

 

 

Pateikimo data

21.6.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika