VERSLAG inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

21.6.2016 - (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) - ***I

Commissie vervoer en toerisme
Rapporteur: Michael Cramer
(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 1, van het Reglement)


Procedure : 2015/0313(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0215/2016
Ingediende teksten :
A8-0215/2016
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0667),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 100, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0404/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van woensdag 16 maart 2016[1],

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien artikel 59 en artikel 50, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0215/2016),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  • [1]  Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.

ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (24.5.2016)

aan de Commissie vervoer en toerisme

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Rapporteur: Artis Pabriks

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EG) nr. 1406/2002

Artikel 2 ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het Agentschap geeft, in samenwerking met het Europees grens- en kustwachtagentschap en het Europees Bureau voor visserijcontrole, ondersteuning aan nationale autoriteiten die kustwachttaken uitvoeren op nationaal en EU-niveau en, waar van toepassing, op internationaal niveau, door:

1.  Het Agentschap geeft, in samenwerking met het Europees grens- en kustwachtagentschap en het Europees Bureau voor visserijcontrole, ondersteuning aan nationale autoriteiten die kustwachttaken uitvoeren op nationaal en EU-niveau en, waar van toepassing, op internationaal niveau, door:

(a)   het delen van informatie die voortkomt uit het samenbrengen en analyseren van gegevens afkomstig van systemen voor de rapportage van vaartuigen en andere informatiesystemen die worden gehost door of die toegankelijk zijn voor de agentschappen, overeenkomstig hun respectieve rechtsgrondslagen en onverminderd het eigendomsrecht van de lidstaten op de gegevens;

(a)   het delen van informatie die voortkomt uit het samenbrengen en analyseren van gegevens afkomstig van systemen voor de rapportage van vaartuigen en andere informatiesystemen die worden gehost door of die toegankelijk zijn voor de agentschappen, overeenkomstig hun respectieve rechtsgrondslagen en onverminderd het eigendomsrecht van de lidstaten op de gegevens;

(b)  het verstrekken van surveillance- en communicatiediensten op basis van geavanceerde technologie, waaronder in de ruimte gestationeerde en grondinfrastructuur en sensoren die op platformen worden geplaatst, zoals op afstand bestuurde luchtvaartuigen;

(b)  het verstrekken van surveillance- en communicatiediensten op basis van geavanceerde technologie, waaronder in de ruimte gestationeerde en grondinfrastructuur en sensoren die op platformen worden geplaatst;

(c)  aan capaciteitsopbouw te doen door richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken te ontwikkelen en de opleiding en uitwisseling van personeel te ondersteunen zodat meer informatie wordt uitgewisseld en meer wordt samengewerkt bij het uitvoeren van kustwachttaken;

(c)  capaciteitsopbouw door het opstellen van richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken en door opleiding en uitwisseling van personeel te faciliteren;

 

(c bis)  de uitwisseling van informatie en samenwerking op het gebied van kustwachttaken en nieuwe risico's op maritiem gebied te verbeteren;

(d)  aan capaciteitsverdeling te doen, met inbegrip van de planning en uitvoering van operaties met verschillende doeleinden en de sector- en grensoverschrijdende verdeling van middelen en andere capaciteiten.

(d)  aan capaciteitsverdeling te doen, met inbegrip van de planning en uitvoering van operaties met verschillende doeleinden en de sector- en grensoverschrijdende verdeling van middelen en andere capaciteiten.

2.  De modaliteiten voor de samenwerking op het vlak van kustwachttaken tussen het agentschap en het Europees grens- en kustwachtagentschap en het Europees Bureau voor visserijcontrole worden vastgesteld aan de hand van werkafspraken, overeenkomstig de financiële regels die op de agentschappen van toepassing zijn.

2.  De modaliteiten voor de samenwerking op het vlak van kustwachttaken tussen het agentschap en het Europees grens- en kustwachtagentschap en het Europees Bureau voor visserijcontrole worden vastgesteld aan de hand van werkafspraken, overeenkomstig hun respectieve mandaten en de financiële regels die op de agentschappen van toepassing zijn.

3.  De Commissie kan, in de vorm van een aanbeveling, een praktische handleiding over Europese samenwerking op het vlak van kustwachttaken aannemen, met richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken voor informatie-uitwisseling en samenwerking op nationaal niveau, op het niveau van de Unie en op internationaal niveau.".

3.  De Commissie kan, in de vorm van een aanbeveling, een praktische handleiding over Europese samenwerking op het vlak van kustwachttaken aannemen, met richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken voor informatie-uitwisseling en samenwerking op nationaal niveau, op het niveau van de Unie en op internationaal niveau.".

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

Document‑ en procedurenummers

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Advies van

       Datum bekendmaking

LIBE

21.1.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Artis Pabriks

29.2.2016

Behandeling in de commissie

29.2.2016

11.4.2016

24.5.2016

 

Datum goedkeuring

24.5.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

7

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Miroslav Poche

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

Document‑ en procedurenummers

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Datum indiening bij EP

15.12.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

21.1.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE:

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

3.2.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

28.1.2016

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Michael Cramer

15.6.2016

 

 

 

Vervangen rapporteurs

Marie-Christine Arnautu

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

15.6.2016

Datum goedkeuring

24.5.2016

 

 

 

Datum indiening

21.6.2016