Procedură : 2015/0313(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0215/2016

Texte depuse :

A8-0215/2016

Dezbateri :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0306

RAPORT     ***I
PDF 594kWORD 107k
21.6.2016
PE 580.572v03-00 A8-0215/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Michael Cramer

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0667),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0404/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 martie 2016(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0215/2016),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (24.5.2016)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Raportor pentru aviz: Artis Pabriks

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția, în cooperare cu Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, sprijină autoritățile care îndeplinesc funcții de pază de coastă la nivel național și la nivelul Uniunii și, când este cazul, la nivel internațional, prin:

1.  Agenția, în cooperare cu Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, sprijină autoritățile care îndeplinesc funcții de pază de coastă la nivel național și la nivelul Uniunii și, când este cazul, la nivel internațional, prin:

(a)   partajare de informații generate prin comasarea și analizarea datelor disponibile în sistemele de raportare ale navelor și în alte sisteme informatice găzduite de agenții sau accesibile acestora, în conformitate cu temeiurile lor juridice și fără a aduce atingere dreptului de proprietate al statelor membre asupra datelor;

(a)   partajare de informații generate prin comasarea și analizarea datelor disponibile în sistemele de raportare ale navelor și în alte sisteme informatice găzduite de agenții sau accesibile acestora, în conformitate cu temeiurile lor juridice și fără a aduce atingere dreptului de proprietate al statelor membre asupra datelor;

(b)  furnizarea de servicii de supraveghere și comunicare pe baza unei tehnologii de ultimă generație, inclusiv infrastructură terestră și spațială și senzori montați pe orice tip de platformă, cum ar fi sistemele de aeronave pilotate de la distanță;

(b)  furnizarea de servicii de supraveghere și comunicare pe baza unei tehnologii de ultimă generație, inclusiv infrastructură terestră și spațială și senzori montați pe orice tip de platformă;

(c)  consolidarea capacității prin elaborarea de orientări, recomandări și bune practici, precum și prin sprijinirea formării profesionale și a schimburilor de personal, în scopul îmbunătățirii schimbului de informații și a cooperării cu privire la funcțiile de pază de coastă;

(c)  consolidarea capacității prin elaborarea de orientări, recomandări și bune practici, precum și prin oferte de formare și schimb de personal;

 

(ca)  intensificarea schimbului de informații și a cooperării în materie de pază de coastă și riscurile emergente din domeniul maritim;

(d)  partajarea capacității, inclusiv planificarea și punerea în aplicare a operațiunilor polivalente și partajarea activelor și a altor capacități la nivel transsectorial și transfrontalier.

(d)  partajarea capacității, inclusiv planificarea și punerea în aplicare a operațiunilor polivalente și partajarea activelor și a altor capacități la nivel transsectorial și transfrontalier.

2.  Modurile în care agenția cooperează cu Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului în ceea ce privește funcțiile de pază de coastă se stabilesc printr-un acord de lucru, în conformitate cu normele financiare aplicabile agențiilor.

2.  Modurile în care agenția cooperează cu Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului în ceea ce privește funcțiile de pază de coastă se stabilesc printr-un acord de lucru, în conformitate cu mandatele acestora și cu normele financiare aplicabile agențiilor.

3.  Comisia poate adopta, sub forma unei recomandări, un ghid practic de cooperare la nivel european cu privire la funcțiile de pază de coastă, care să conțină orientări, recomandări și bune practici în ceea ce privește schimbul de informații și cooperarea la nivel național, la nivelul Uniunii și la nivel internațional.”

3.  Comisia poate adopta, sub forma unei recomandări, un ghid practic de cooperare la nivel european cu privire la funcțiile de pază de coastă, care să conțină orientări, recomandări și bune practici în ceea ce privește schimbul de informații și cooperarea la nivel național, la nivelul Uniunii și la nivel internațional.”

PROCEDURĂ - COMISIE SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Titlu

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

Referințe

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

LIBE

21.1.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Artis Pabriks

29.2.2016

Examinare în comisie

29.2.2016

11.4.2016

24.5.2016

 

Data adoptării

24.5.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Miroslav Poche


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

Referințe

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Data prezentării la PE

15.12.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

21.1.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

3.2.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

28.1.2016

 

Raportori

Data numirii

Michael Cramer

15.6.2016

 

 

 

Raportori substituiți

Marie-Christine Arnautu

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

15.6.2016

Data adoptării

24.5.2016

 

 

 

Data depunerii

21.6.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate