Postup : 2015/0313(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0215/2016

Predkladané texty :

A8-0215/2016

Rozpravy :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0306

SPRÁVA     ***I
PDF 610kWORD 104k
21.6.2016
PE 580.572v03-00 A8-0215/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra,

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Michael Cramer

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0667),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0404/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. marca 2016,(1)

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0215/2016),

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (24.5.2016)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Spravodajca: Artis Pabriks

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 1– odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra v spolupráci s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva podporuje vnútroštátne orgány vykonávajúce funkcie pobrežnej stráže na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie a v prípade potreby na medzinárodnej úrovni prostredníctvom:

1.  Agentúra v spolupráci s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva podporuje vnútroštátne orgány vykonávajúce funkcie pobrežnej stráže na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie a v prípade potreby na medzinárodnej úrovni prostredníctvom:

(a)   výmeny informácií generovaných syntézou a analýzou údajov dostupných v systémoch hlásenia lodí a iných informačných systémoch, ktoré prevádzkujú agentúry alebo sú agentúram prístupné, v súlade s ich príslušnými právnymi základmi a bez toho, aby bolo dotknuté vlastníctvo údajov členskými štátmi;

(a)   výmeny informácií generovaných syntézou a analýzou údajov dostupných v systémoch hlásenia lodí a iných informačných systémoch, ktoré prevádzkujú agentúry alebo sú agentúram prístupné, v súlade s ich príslušnými právnymi základmi a bez toho, aby bolo dotknuté vlastníctvo údajov členskými štátmi;

(b)  zabezpečením dohľadu a komunikačných služieb založených na moderných technológiách vrátane vesmírnych a pozemných infraštruktúr a snímačov umiestnených na akomkoľvek druhu platformy, ako sú napríklad systémy diaľkovo riadených lietadiel;

(b)  zabezpečením dohľadu a komunikačných služieb založených na moderných technológiách vrátane vesmírnych a pozemných infraštruktúr a snímačov umiestnených na akomkoľvek druhu platformy;

(c)  budovania kapacít vypracúvaním usmernení, odporúčaní a najlepších postupov, ako aj podporou odbornej prípravy a výmeny pracovníkov s cieľom zlepšiť výmenu informácií a spoluprácu v oblasti funkcií pobrežnej stráže;

(c)  budovania kapacít vypracúvaním usmernení, odporúčaní a najlepších postupov, ako aj zabezpečovaním odbornej prípravy a výmeny pracovníkov;

 

(ca)  posilňovania výmeny informácií a spolupráce v súvislosti s funkciami pobrežnej stráže a novými rizikami v námornej oblasti;

(d)  spoločného využívania kapacít vrátane plánovania a vykonávania viacúčelových operácií a spoločného využívania prostriedkov a iných spôsobilostí naprieč odvetviami a hranicami.

(d)  spoločného využívania kapacít vrátane plánovania a vykonávania viacúčelových operácií a spoločného využívania prostriedkov a iných spôsobilostí naprieč odvetviami a hranicami.

2.  Formy spolupráce agentúry s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva v oblasti funkcií pobrežnej stráže sa stanovujú v pracovných podmienkach v súlade s finančnými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na agentúry.

2.  Formy spolupráce agentúry s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva v oblasti funkcií pobrežnej stráže sa stanovujú v pracovných podmienkach v súlade s ich príslušnými mandátmi a s finančnými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na agentúry.

3.  Komisia môže prijať vo forme odporúčania praktickú príručku o európskej spolupráci v oblasti funkcií pobrežnej stráže, ktorá bude obsahovať usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy na výmenu informácií a spoluprácu na vnútroštátnej úrovni, na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni.

3.  Komisia môže prijať vo forme odporúčania praktickú príručku o európskej spolupráci v oblasti funkcií pobrežnej stráže, ktorá bude obsahovať usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy na výmenu informácií a spoluprácu na vnútroštátnej úrovni, na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európska námorná bezpečnostná agentúra

Referenčné čísla

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

21.1.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Artis Pabriks

29.2.2016

Prerokovanie vo výbore

29.2.2016

11.4.2016

24.5.2016

 

Dátum prijatia

24.5.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Miroslav Poche


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Európska námorná bezpečnostná agentúra

Referenčné čísla

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Dátum predloženia v EP

15.12.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

21.1.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

BUDG

3.2.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

28.1.2016

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Michael Cramer

15.6.2016

 

 

 

Predchádzajúci spravodajcovia

Marie-Christine Arnautu

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

15.6.2016

Dátum prijatia

24.5.2016

 

 

 

Dátum predloženia

21,62016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia