Postopek : 2015/0313(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0215/2016

Predložena besedila :

A8-0215/2016

Razprave :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0306

POROČILO     ***I
PDF 591kWORD 288k
21.6.2016
PE 580.572v03-00 A8-0215/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Michael Cramer

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(20115)0667),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0404/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora dne 16. marca 2016(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 in člena 50(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0215/2016),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (24.5.2016)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Pripravljavec mnenja: Artis Pabriks

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1406/2002

Člen 2b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija v sodelovanju z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in Evropsko agencijo za nadzor ribištva podpira nacionalne organe, ki opravljajo naloge obalne straže, na nacionalni ravni in na ravni Unije ter po potrebi na mednarodni ravni, in sicer:

1.  Agencija v sodelovanju z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in Evropsko agencijo za nadzor ribištva podpira nacionalne organe, ki opravljajo naloge obalne straže, na nacionalni ravni in na ravni Unije ter po potrebi na mednarodni ravni, in sicer:

(a)   s souporabo informacij, ki nastanejo z združevanjem in analiziranjem podatkov iz sistemov poročanja z ladij in drugih informacijskih sistemov, ki jih imajo agencije ali imajo do njih dostop, v skladu z njihovimi zadevnimi pravnimi podlagami in brez poseganja v lastništvo podatkov držav članic;

(a)   s souporabo informacij, ki nastanejo z združevanjem in analiziranjem podatkov iz sistemov poročanja z ladij in drugih informacijskih sistemov, ki jih imajo agencije ali imajo do njih dostop, v skladu z njihovimi zadevnimi pravnimi podlagami in brez poseganja v lastništvo podatkov držav članic;

(b)  z zagotavljanjem nadzora in komunikacijskih storitev na podlagi najsodobnejše tehnologije, vključno z vesoljsko in zemeljsko infrastrukturo in senzorji, nameščenimi na katere koli vrste platform, kot so sistemi daljinsko pilotiranih zrakoplovov;

(b)  z zagotavljanjem nadzornih in komunikacijskih storitev, ki temeljijo na najsodobnejši tehnologiji, vključno z vesoljsko in zemeljsko infrastrukturo ter senzorji, nameščenimi na katero koli vrsto platforme;

(c)  s krepitvijo zmogljivosti z oblikovanjem smernic, priporočil in dobrih praks, pa tudi s podpiranjem usposabljanja in izmenjave osebja, da bi se tako okrepila izmenjava informacij in sodelovanje na področju nalog obalne straže;

(c)  s krepitvijo zmogljivosti, tako da se natančno opredelijo smernice, priporočila in primeri dobre prakse ter zagotovita usposabljanje in izmenjava osebja;

 

(ca)  s povečanjem izmenjave informacij in sodelovanja na področju funkcij obalne straže in pri porajajočih se tveganjih na področju pomorstva;

(d)  s souporabo zmogljivosti, vključno z načrtovanjem in izvajanjem večnamenskih operacij ter souporabo sredstev in drugih zmogljivosti med sektorji in prek meja.

(d)  s souporabo zmogljivosti, vključno z načrtovanjem in izvajanjem večnamenskih operacij ter souporabo sredstev in drugih zmogljivosti med sektorji in prek meja.

2.  Načini sodelovanja Agencije z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in Evropsko agencijo za nadzor ribištva glede nalog obalne straže se določijo z delovnim dogovorom v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za agencije.

2.  Načini sodelovanja Agencije z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in Evropsko agencijo za nadzor ribištva glede nalog obalne straže se določijo z delovnim dogovorom v skladu z njihovimi posameznimi mandati in s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za agencije.

3.  Komisija lahko v obliki priporočila sprejme praktični priročnik o evropskem sodelovanju glede nalog obalne straže, ki vsebuje smernice, priporočila in dobre prakse za izmenjavo informacij in sodelovanje na nacionalni ravni, ravni Unije in mednarodni ravni.

3.  Komisija lahko v obliki priporočila sprejme praktični priročnik o evropskem sodelovanju glede nalog obalne straže, ki vsebuje smernice, priporočila in dobre prakse za izmenjavo informacij in sodelovanje na nacionalni ravni, ravni Unije in mednarodni ravni.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Evropska agencija za pomorsko varnost

Referenčni dokumenti

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

21.1.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Artis Pabriks

29.2.2016

Obravnava v odboru

29.2.2016

11.4.2016

24.5.2016

 

Datum sprejetja

24.5.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

7

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Miroslav Poche


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropska agencija za pomorsko varnost

Referenčni dokumenti

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Datum predložitve EP

15.12.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

21.1.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

3.2.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

28.1.2016

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Michael Cramer

15.6.2016

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Marie-Christine Arnautu

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

15.6.2016

Datum sprejetja

24.5.2016

 

 

 

Datum predložitve

21.6.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov