Διαδικασία : 2013/0321(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0216/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0216/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2016 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0339

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 679kWORD 109k
23.6.2016
PE 582.160v02-00 A8-0216/2016

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όσον αφορά τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας ως συμβαλλόμενου μέρους, μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(14381/2013 – C8-0120/2016 – 2013/0321(NLE))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Danuta Jazłowiecka

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όσον αφορά τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας ως συμβαλλόμενου μέρους, μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(14381/2013 – C8-0120/2016 – 2013/0321(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14381/2013),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όσον αφορά τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας ως συμβαλλόμενου μέρους, μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (14382/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217, το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0120/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0216/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Διμερείς συμφωνίες - γενικές πληροφορίες

Η ΕΕ με τα 28 κράτη μέλη της αποτελεί τον πιο σημαντικό εταίρο της Ελβετίας, τόσο λόγω της γεωγραφικής και πολιτισμικής εγγύτητας, όσο και λόγω της πολιτικής και οικονομικής της βαρύτητας. Παρομοίως, μέσω ενός ευρέος φάσματος συμφωνιών, η ΕΕ έχει στενότερους δεσμούς με την Ελβετία από ό, τι με οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ενώ η Ελβετία αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ, αμέσως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Ρωσία, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ελβετίας. Άνω του ενός εκατομμυρίου πολίτες της ΕΕ ζουν στην Ελβετία, ενώ άλλοι 230.000 διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα, προκειμένου να μεταβούν στον τόπο εργασίας τους. Περίπου 430.000 ελβετοί πολίτες ζουν στην ΕΕ. Με την προσχώρηση της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Κροατίας στην ΕΕ, η εσωτερική αγορά διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα να αριθμεί πλέον σχεδόν 505 εκατομμύρια ανθρώπους και να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Ελβετία ως εταίρο της ΕΕ.

Μετά την άρνηση της Ελβετίας να προσχωρήσει στη συμφωνία για τον ΕΟΧ το 1992 και με δεδομένο ότι και τα δύο μέρη αντιλαμβάνονταν τη ζωτική σημασία της συνεργασίας, ακολούθησαν διαπραγματεύσεις για μια σειρά διμερών συμφωνιών (πρόκειται για τις επονομαζόμενες Διμερείς Συμφωνίες Ι). Οι συμφωνίες κάλυπταν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, τις χερσαίες μεταφορές, τις εναέριες μεταφορές, τη γεωργία, την έρευνα, καθώς και τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο και τις δημόσιες συμβάσεις, και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2002.

Τον Ιούνιο του 2002 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για μια δεύτερη δέσμη συμφωνιών (Διμερείς Συμφωνίες ΙΙ), οι οποίες υπογράφηκαν το 2004. Η δέσμη αυτή περιέχει εννέα διαφορετικές συμφωνίες που αφορούν τη φορολογία των αποταμιεύσεων, τη συνεργασία στην καταπολέμηση της απάτης, τη σύνδεση της Ελβετίας με το κεκτημένο του Σένγκεν, τη συμμετοχή της Ελβετίας στους κανονισμούς «Δουβλίνο» και «Eurodac», το εμπόριο επεξεργασμένων γεωργικών προϊόντων, τη συμμετοχή της Ελβετίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατήρησης για το Περιβάλλον (EIONET), τη συνεργασία στη στατιστική, τη συμμετοχή της Ελβετίας στα προγράμματα Media plus και Media - Κατάρτιση, καθώς και την αποφυγή της διπλής φορολόγησης συνταξιούχων των θεσμικών οργάνων της Κοινότητας.

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική της Ελβετίας, στόχος της ήταν πάντα η σύσφιξη των σχέσεων με την ΕΕ, καθώς από το 2000 οι Ελβετοί ψήφισαν σε επτά δημοψηφίσματα και ενέκριναν περίπου 20 γενικές συμφωνίες και περισσότερες από 120 διμερείς συμφωνίες.

II. Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων

Η συμφωνία σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, που υπεγράφη στο πλαίσιο των Διμερών Συμφωνιών Ι, παρείχε στους υπηκόους των συμβαλλόμενων μερών το δικαίωμα να εισέρχονται, να ζουν και να εργάζονται στην επικράτεια των αντίστοιχων χωρών, μέσω της αμοιβαίας κατάργησης των περισσότερων περιορισμών. Ωστόσο, προκειμένου να κάνει κανείς πλήρη χρήση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων, απαιτείται να έχει σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή επαρκείς οικονομικούς πόρους και ασφάλιση. Ο στόχος της εν λόγω συμφωνίας ήταν να θεσπίσει μεταξύ ΕΕ και Ελβετίας κανόνες αντίστοιχους με αυτούς που προβλέπονται από το κοινοτικό κεκτημένο, ώστε οι υπήκοοι του ενός συμβαλλόμενου μέρους να έχουν δικαίωμα εισόδου, διαμονής, εργασίας, αυτοαπασχόλησης, σπουδών, δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, καθώς και τις ίδιες συνθήκες ζωής, απασχόλησης και εργασίας με τους υπηκόους του άλλου συμβαλλομένου μέρους. Επιπλέον, η συμφωνία είχε ως στόχο τη διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών στο έδαφος των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Η συμφωνία περιλάμβανε κάποιες μεταβατικές διατάξεις, ώστε η ΕΕ στο σύνολό της και η Ελβετία να επωφεληθούν σταδιακά από την ελεύθερη κυκλοφορία.

Η Διμερής Συμφωνία Ι περιλαμβάνει επίσης μια θεμελιώδη ρήτρα λαιμητόμο, σύμφωνα με την οποία, αν τερματιστεί οποιαδήποτε από τις επτά συμβάσεις, παύουν αυτόματα να ισχύουν και οι υπόλοιπες, καθώς και ρήτρα διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης, βάσει της οποίας τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να μη θεσπίσουν επιπλέον περιοριστικά μέτρα έναντι των υπηκόων του άλλου μέρους στο πλαίσιο των τομέων που καλύπτονται από την εν λόγω συμφωνία.

III. Πρωτόκολλο της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

Η συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων υπεγράφη το 2000 μεταξύ της Ελβετίας και της ΕΕ των 15 στο πλαίσιο της Διμερούς Συμφωνίας Ι και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2002. Η συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι η μόνη που δεν επεκτάθηκε αυτόματα ώστε να συμπεριλάβει τα νέα κράτη μέλη μετά τη διεύρυνση της ΕΕ την 1η Μαΐου 2004. Κατά συνέπεια, η συμφωνία τροποποιήθηκε μέσω πρωτοκόλλου και επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία. Το πρώτο πρωτόκολλο της συμφωνίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2006. Όλα τα υπόλοιπα πρωτόκολλα ακολούθησαν το υπόδειγμα της συμφωνίας με την ΕΕ των 15 και το καθένα εξ αυτών προέβλεπε ποσοστώσεις, συμφωνίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, περιορισμούς και ρήτρες προστασίας.

Με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007, η συμφωνία τροποποιήθηκε εκ νέου και η τροποποιηθείσα συμφωνία τέθηκε σε ισχύ το 2009 ως πρωτόκολλο ΙΙ.

Όταν, το 2013, προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κροατία, δρομολογήθηκε το πρωτόκολλο ΙΙΙ. Ωστόσο, ως συνέπεια του δημοψηφίσματος «Κατά της μαζικής μετανάστευσης», της 9ης Φεβρουαρίου 2014, η διαδικασία αρχικά πάγωσε. Η ΕΕ αντέδρασε αναστέλλοντας τις διαπραγματεύσεις με την Ελβετία για διάφορες συμφωνίες, μεταξύ άλλων για το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» και για το πρόγραμμα φοιτητικών ανταλλαγών «Erasmus+». Εντούτοις, στις 4 Μαρτίου 2016 η Ελβετία και η ΕΕ υπέγραψαν το Πρωτόκολλο ΙΙΙ, επεκτείνοντας τη συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων ώστε να συμπεριλάβει την Κροατία.

Το παρόν πρωτόκολλο απαιτεί, όπως και τα προηγούμενα, την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

IV. Το παρόν πρωτόκολλο

Προβλέπεται ότι, για περίοδο επτά ετών από την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου, η Ελβετία μπορεί να περιορίζει την πρόσβαση υπηκόων της Κροατίας στην αγορά εργασίας (ποσοστώσεις, προτεραιότητα των τοπικών εργαζόμενων, έλεγχος των συνθηκών εργασίας και των μισθών). Κατά τα δύο τελευταία έτη της μεταβατικής περιόδου οι περιορισμοί πρέπει να εγκρίνονται από την κοινή επιτροπή Ελβετίας-ΕΕ.

Όσον αφορά τους περιορισμούς πρόσβασης στην αγορά εργασίας, η Ελβετία μπορεί να διατηρήσει ποσοτικά όρια για τους εργαζομένους που απασχολούνται στην Ελβετία και για τους αυτοαπασχολούμενους που είναι υπήκοοι της Κροατίας για τις ακόλουθες δύο κατηγορίες διαμονής: α) διαμονή για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών αλλά μικρότερο του έτους· β) διαμονή για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο του έτους.

Τα ποσοτικά όρια τίθενται για κάθε έτος της επταετούς εφαρμογής του πρωτοκόλλου. Οι ποσοστώσεις αυξάνονται προοδευτικά ανά έτος ώστε η Ελβετία να μπορεί να ανοίγει σταδιακά, χρόνο με το χρόνο, την αγορά εργασίας της στους κροάτες εργαζομένους.

Προβλέπονται και περαιτέρω διατάξεις που δίνουν στην Ελβετία και την Κροατία τη δυνατότητα να διατηρούν τον έλεγχο της προτεραιότητας των εργαζόμενων που ενσωματώνονται στην κανονική αγορά εργασίας και των όρων μισθοδοσίας και εργασίας που εφαρμόζονται στους υπηκόους του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

Η Κροατία πρέπει να έχει το δικαίωμα να θεσπίζει τους ίδιους ποσοτικούς περιορισμούς για τους ελβετούς υπηκόους για τις ίδιες χρονικές περιόδους. Μια σημαντική τελική ρήτρα διασφάλισης προβλέπει ότι, στο πέρας της επταετούς περιόδου ισχύος του πρωτοκόλλου, η Ελβετία έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιεί μονομερώς για τρία επιπλέον έτη τη ρήτρα διασφάλισης έναντι των υπηκόων της Κροατίας, με στόχο τον περιορισμό του αριθμού των αδειών διαμονής που τους επιτρέπουν να εργάζονται εκεί. Για τον σκοπό αυτό προβλέπονται ειδικές διατάξεις.

Η συνολική μεταβατική περίοδος, συμπεριλαμβανομένης της ρήτρας διασφάλισης, εάν εφαρμοστεί, ανέρχεται σε 10 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου.

V. Το δημοψήφισμα της 9ης Φεβρουαρίου 2014 «Κατά της μαζικής μετανάστευσης»

Στις 9 Φεβρουαρίου 2014 εγκρίθηκε από τον ελβετικό λαό σε δημοψήφισμα, με 50,3% των ψήφων και την πλειοψηφία των καντονίων, μια λαϊκή πρωτοβουλία που παρουσίασε το Λαϊκό Κόμμα Ελβετίας, η πρωτοβουλία «Κατά της μαζικής μετανάστευσης». Το βασικό στοιχείο της πρωτοβουλίας ήταν η θέσπιση ενός νέου άρθρου 121α στο ελβετικό ομοσπονδιακό σύνταγμα. Σύμφωνα με τα βασικά σημεία αυτού του άρθρου, η Ελβετία ρυθμίζει αυτόνομα το ζήτημα της μετανάστευσης, μπορεί να θεσπίσει περιορισμούς στην έκδοση αδειών διαμονής και ποσοστώσεις, βάσει των γενικών οικονομικών συμφερόντων της χώρας, ενώ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσλαμβάνουν ελβετούς υπηκόους κατά προτεραιότητα. Επιπλέον, ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για τη συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας είναι ότι, σύμφωνα με την πρωτοβουλία «Κατά της μαζικής μετανάστευσης», καμία διεθνής συνθήκη δεν μπορεί να παραβιάσει όσα ορίζει το νεοθεσπισθέν άρθρο.

Στην πράξη, το άρθρο 121α του συντάγματος αποσκοπεί στον περιορισμό της εισόδου μεταναστών στην Ελβετία, στην επανεισαγωγή των ποσοστώσεων για τους αλλοδαπούς, ενώ ζητεί την επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων με την ΕΕ. Με την έγκριση της πρωτοβουλίας, το ομοσπονδιακό συμβούλιο έχει τρία χρόνια προκειμένου να υλοποιήσει τα προβλεπόμενα μέτρα και να πραγματοποιήσει τους στόχους, δηλαδή έως τον Φεβρουάριο του 2017. Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι το άρθρο 121α δεν είναι συμβατό με τη συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

Τον Ιούλιο του 2014 διαβιβάστηκε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της συμφωνίας Ελβετίας-ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, με αίτημα την επανεξέταση της συμφωνίας. Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, κ. Catherine Ashton, αντέδρασε άμεσα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, και τόνισε στην απάντησή της ότι η επαναδιαπραγμάτευση της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ίσης μεταχείρισης, με στόχο τη θέσπιση ποσοτικών ορίων και ποσοστώσεων, σε συνδυασμό με την έκφραση προτίμησης προς ελβετούς πολίτες, θα βρισκόταν σε πλήρη αντίφαση με τη συμφωνία και, συνεπώς, ότι η ΕΕ δεν συμφωνεί, εν προκειμένω, ως προς την επανεξέταση της συμφωνίας.

Λαμβανομένης υπόψη της ρήτρας λαιμητόμου και της ανάγκης να γίνουν σεβαστοί οι όροι της συμφωνίας, διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους της Ελβετίας προκειμένου να αναζητηθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, ενδεχομένως βάσει ερμηνείας του άρθρου 14 παράγραφος 2 της συμφωνίας, που προβλέπει ότι, σε περίπτωση «σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών δυσχερειών», η κοινή επιτροπή μπορεί να εξετάσει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Κατά τους επόμενους μήνες πρέπει να βρεθεί λύση για τις συνέπειες του εν λόγω δημοψηφίσματος. Λαμβανομένου υπόψη ότι η Ελβετία μπορεί να προκαλέσει μονομερώς τη λήξη της Διμερούς Συμφωνίας Ι, εναπόκειται στην Ελβετική Συνομοσπονδία να προτείνει μια αποδεκτή λύση.

VI. Η θέση της εισηγήτριας

Η Ελβετία επωφελείται στον ίδιο βαθμό με τα κράτη μέλη της ΕΕ από την εσωτερική αγορά και τις διευρύνσεις της, πράγμα που έχει δηλώσει επανειλημμένα η ελβετική πλευρά(1) και υπογραμμίζεται στην ανάλυση της Ελβετίας σχετικά με τις συνέπειες της λήξης της Διμερούς Συμφωνίας Ι(2). Αναμφίβολα, τόσο η Κροατία όσο και η Ελβετία θα επωφεληθούν από την υπογραφή του παρόντος πρωτοκόλλου ΙΙΙ, αφού θα αντλήσουν πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη από τη διευρυμένη εσωτερική αγορά, για την οποία η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, η εισηγήτρια στηρίζει το πρωτόκολλο της συμφωνίας και συνιστά την έγκρισή του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Jan Keller, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Λάμπρος Φουντούλης, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Tang

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

Green/EFA

PPE

 

S&D

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Morten Løkkegaard, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc

Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin

Lynn Boylan, Νεοκλής Συλικιώτης, Gabriele Zimmer

Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Joachim Schuster, Paul Tang, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

2

-

ENF

NI

Dominique Martin

Λάμπρος Φουντούλης

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Σύμφωνα με την Economiesuisse, την ελβετική ένωση επιχειρήσεων, οι διμερείς συμφωνίες είναι «απαραίτητες και αναπόφευκτες», ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των νέων κρατών μελών στις αγορές.

(2)

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Wirtschaftsbeziehungen_mit_der_EU/wirtschaftliche-bedeutung-der-bilateralen-i/volkswirtschaftliche-auswirkungen-eines-wegfalls-der-bilateralen.html

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου