Procedure : 2015/2038(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0217/2016

Indgivne tekster :

A8-0217/2016

Forhandlinger :

PV 04/07/2016 - 17
CRE 04/07/2016 - 17

Afstemninger :

PV 05/07/2016 - 4.4
CRE 05/07/2016 - 4.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0298

BETÆNKNING     
PDF 491kWORD 183k
27.6.2016
PE 575.363v03-00 A8-0217/2016

om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar

(2015/2038(INI))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Eleonora Forenza

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar

(2015/2038(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2, 3, 6 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union,

–   der henviser til artikel 11, 153, 191, 207 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 12, 21, 28, 29, 31 og 32 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497)(1),

–  der henviser til konklusionerne fra WTO’s 10. ministerkonference(2),

–  der henviser til Parisaftalen (30. november - 11. december 2015)(3),

–  der henviser til EU’s årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden (2014)(4),

–  der henviser til EU-handlingsplanen om menneskerettigheder og demokrati (2015-2019) med titlen "Menneskerettigheder skal fortsat stå højt på EU’s dagsorden",

–  der henviser til retningslinjerne for analyse af konsekvensanalyser af menneskerettigheder i forbindelse med handelsrelaterede politiske initiativer(5),

–  der henviser til undersøgelsen om "Menneskerettigheds- og demokratiklausuler i internationale aftaler", som Europa-Parlamentets Temaafdeling offentliggjorde i 2015,

–  der henviser til FN’s Generalforsamlings resolution af 25. september 2015, Transforming our World: the 2030 agenda for sustainable development" (Ændring af vores samfund: 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling)(6),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab(7),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer(8),

–  der henviser til OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber(9),

–  der henviser til OECD’s due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder(10),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om gennemførelse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder – status(11),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "En ny EU-strategi 2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar" (COM(2011)0681),

–  der henviser til UNCTAD’s investeringspolitiske ramme for bæredygtig udvikling (2015)(12),

–  der henviser til undersøgelsen "EU’s handelspolitik: Fra kønsblind til kønsbevidst?" fra Europa-Parlamentets Temaafdeling,

–  der henviser til den uafhængige eksperts fjerde rapport om "Fremme af en demokratisk og retfærdig international orden" – meddelelse fra FN’s generalsekretær til Generalforsamlingen af 5. august 2015 (A/70/285),

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om virksomheders sociale ansvar i internationale handelsaftaler(13),

–  der henviser til FN-resolution nr. 64/292, hvori FN’s Generalforsamling udtrykkeligt anerkender vand og sanitet som menneskerettigheder, og hvori det erklæres, at rent drikkevand og sanitet er afgørende for virkeliggørelsen af samtlige menneskerettigheder,

–  der henviser til sin beslutning af 8. september 2015 om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")(14),

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2010 om menneskerettigheder, sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler25. oktober 2010(15),

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om international handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører(16),

–  der henviser til undersøgelsen "Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament" (Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets udvalg og delegationer), som blev offentliggjort i 2014 af Europa-Parlamentets Temaafdeling C,

–  der henviser til FN’s Menneskerettighedsråds resolution nr. 26/9, hvorved det blev besluttet "at nedsætte en stående mellemstatslig arbejdsgruppe om transnationale selskaber og andre virksomheder for så vidt angår menneskerettigheder, som skal have mandat til inden for den internationale menneskerettighedslovgivning at udarbejde et internationalt retligt bindende instrument til regulering af transnationale selskabers og andre erhvervsvirksomheders aktiviteter"(17),

–  der henviser til EU's generelle toldpræferencearrangement (GSP) som fastlagt i forordning (EU) nr. 978/2012,

–  der henviser til beretningen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Beretning om det generelle toldpræferencearrangement for perioden 2014-2015 (COM(2016)0029),

–  der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne, OECD's reviderede retningslinjer for multinationale selskaber, ILO's trepartserklæring om principperne for multinationale virksomheder og socialpolitik, rammen udviklet af International Integrated Reporting Council, de ti principper i FN's Global Compact samt ISO 26000-retningslinjerne for socialt ansvar,

–  der henviser til Frankrigs lovforslag om passende omhu ved fremme af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne og formand Junckers erklæring ved G7-topmødet i 2015,

–  der henviser til projektet om langsigtet værdi for virksomheder og investorer, som gennemføres inden for rammerne af FN-initiativet "Principles for Responsible Investment" (PRI) og FN's Global Compact,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til Udvalget om International Handels betænkning og til udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0217/2016),

A.  der henviser til, at Parlamentet rettede henstillinger til Europa-Kommissionen om sociale standarder og miljøstandarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar i 2010; der henviser til, at en række af disse henstillinger er blevet gennemført, mens andre ikke er;

B.  der henviser til, at Parlamentet fungerer som medlovgiver for så vidt angår foranstaltninger, der fastlægger rammerne for gennemførelsen af EU's fælles handelspolitik; der påpeger, at ratificeringen af handelsaftaler, som er forhandlet på plads af Unionen, kræver Parlamentets godkendelse, der henviser til, at gennemførelsen af Parlamentets henstillinger derfor er nødvendig for at sikre, at alle Kommissionens initiativer på området for fælles handelspolitik bliver vellykkede;

C.  der henviser til, at handel spiller en væsentlig rolle med hensyn til at fremme forretningsmuligheder, skabe fremgang og øget beskæftigelse, samt til at fremme økonomisk udvikling, sociale fremskridt, levestandarder, livskvalitet og forbedring af menneskerettighederne på lang sigt;

D.  der henviser til, at EU understreger sit klare tilsagn om at fremme bæredygtig udvikling, som blev bekræftet på ny i "Handel for alle"-strategien samt menneskerettigheder og god regeringsførelse gennem incitamentsbaserede metoder, såsom GSP+ og bestemmelserne om præferenceadgang til markedet i lande, der forpligter sig til at gennemføre centrale internationale konventioner på disse områder;

E.  der henviser til, at EU har mulighed for at bidrage positivt til større respekt for menneskerettigheder og bæredygtig udvikling på globalt plan gennem sin handelspolitik; der henviser til, at Kommissionen skal fortsætte sin indsats med dette mål for øje; der henviser til, at handels- og investeringsaftaler har en indvirkning på menneskerettigheder og bæredygtig udvikling og derfor bør udformes på en sådan måde, at de støtter sociale og miljømæssige fremskridt, og samtidig sikrer, at de europæiske standarder ikke forringes, og at menneskerettighederne og de sociale og miljømæssige standarder overholdes;

F.  der henviser til, at handel og udenlandske investeringer fra internationale virksomheder bidrager til et øget engagement til fordel for menneskerettigheder, sociale rettigheder og arbejdstagernes rettigheder i de lande, hvor virksomhederne opererer;

G.  der henviser til, at Parlamentets bidrag kan måles i form af den effektive gennemførelse af dets henstillinger; der henviser til, at aftalernes gennemførelse bør overvåges regelmæssigt med hensyn til opfyldelsen af mål og forpligtelser i handelsaftalerne, navnlig på området beskyttelse af menneskerettigheder;

H.  der henviser til, at EU og medlemsstaterne i henhold til artikel 208 i TEUF faktisk har en juridisk pligt til at sikre, at deres politikker er forenelige med udviklingsmålene;

I.  der henviser til, at Kommissionen i sit forslag om en ny handels- og investeringsstrategi "Handel for alle" anerkender sammenhængen mellem handel, menneskerettigheder samt sociale og miljømæssige standarder og insisterer på behovet for at gøre disse rettigheder og standarder til en integrerende del af EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser;

J.  der henviser til, at transnationale globale detailhandlende og virksomheder på grund af de nuværende produktionsmønstre bærer en stor del af ansvaret for at forbedre arbejdsvilkår og lønforhold i produktionslandene;

K.  der henviser til, at kvinders rettigheder er en grundlæggende del af menneskerettighederne; der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder falder ind under handelsaftalernes kapitler om bæredygtig udvikling; der henviser til, at der henviser til, at handels- og investeringsaftalernes specifikke indvirkning påvirker kvinder og mænd forskelligt som følge af strukturelle kønsbestemte uligheder, og som henviser til, at bæredygtig og inklusiv udvikling, vækst og handelsaftaler skal inddrage menneskerettighederne, herunder fra et kønsmæssigt perspektiv;

L.  der henviser til, at 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling anerkender handelspolitikkernes afgørende betydning for gennemførelsen af målene, idet den omfatter en lang række politikområder såsom oprindelsesregler, regulering af fødevarer, råvaremarkeder og ligestilling mellem kønnene;

M.  der henviser til, at GSP- og GSP+-systemets potentiale til at sikre ratificering og gennemførelse af menneskerettigheds- og arbejdsrettighedskonventioner i udviklingslandene kan forbedres ved at knytte økonomiske incitamenter sammen med den effektive vedtagelse og konstante overvågning af gennemførelsen af centrale menneskerettigheds- og arbejdsretskonventioner;

N.  der henviser til, at EU i samarbejde med regeringen i Bangladesh og ILO, som følge af Rana Plaza-katastrofen indførte et "Global Compact"-initiativ for forbedring af arbejdsrettigheder og fabrikssikkerhed i Bangladesh, som sigter mod at forbedre arbejds-, sundheds- og sikkerhedsforholdene for arbejdstagerne; der henviser til, at disse bestræbelser har ført til større offentlig bevågenhed samt innovative løsninger på håndteringen af spørgsmål vedrørende handel og bæredygtig udvikling, såsom aftalen om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh;

O.  der henviser til, at der stadig mangler en lovgivningsmæssig ramme for, hvordan virksomheder skal overholde menneskerettighedsforpligtelser med hensyn til sociale og miljømæssige standarder; der henviser til, at den private sektor sideløbende med den offentlige sektor skal bidrage til bæredygtig udvikling; der henviser til, at virksomhederne bør handle på en socialt og miljømæssigt ansvarlig måde; der henviser til, at den nye generation af EU's handels- og investeringsaftaler indeholder kapitler om bæredygtig udvikling, der aftaleparterne til at forpligte sig med hensyn til beskyttelse af menneskerettighederne, efterleve de sociale og miljømæssige standarder og sikre virksomhedernes sociale ansvar; der henviser til, at sådanne kapitler har påvist forskelle i deres ambitionsniveau i flere på hinanden følgende EU-handelsaftaler; der henviser til, at Kommissionen opfordres til at efterstræbe det højest mulige ambitionsniveau;

P.  der henviser til, at Kommissionens "Handel for alle"-strategi fra 2015 gør handel og bæredygtig udvikling til en prioritet for EU; der henviser til, at Kommissionen nu skal omsætte sine særdeles velkomne ambitioner til beslutsomme og konkrete foranstaltninger, hvis denne strategi skal tilføre dagsordenen for handel og bæredygtig udvikling ny fremdrift;

Q.  der henviser til, at projektet om langsigtet værdi for virksomheder og investorer, der gennemføres i henhold til FN-initiativet "Principles for Responsible Investment" og FN's Global Compact-initiativ, viser, at økonomisk genopretning i Europa og i verden er forenelig med og gensidigt styrker principperne om social retfærdighed, miljømæssig bæredygtighed og respekt for menneskerettighederne;

R.  der henviser til, at artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter, at EU's fælles handelspolitik vil blive ført inden for rammerne af principperne og målene for Unionens optræden udadtil;

S.  der henviser til, at det i artikel 21 i TEU bekræftes, at EU's optræden udadtil bygger på principperne om demokrati, retsstat, menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for FN-pagten og folkeretten;

T.  der henviser til, at forbindelsen mellem handel og menneskerettigheder på den ene side og sociale standarder og miljøstandarder på den anden side er blevet en integrerende del af EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser; der henviser til, at EU's politik for menneskerettigheder og demokrati i tredjelande fortsat bør integreres via andre EU-politikker med en ekstern dimension, herunder handelspolitikken; der henviser til, at EU bør bruge handelspolitik til yderligere at fremme målet om at fastsætte høje globale standarder inden for menneskerettigheder og sociale rettigheder, forbrugerbeskyttelse og miljøspørgsmål;

U.  der henviser til, at handelspolitik og ambitiøse handelsaftaler fremmer og styrker handelssystemet, der er baseret på globale regler; der henviser til, at menneskerettighedsspørgsmål også bør inddrages forud for indledning af handelsforhandlinger på en forsvarlig og gennemsigtig måde; der henviser til, at FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne sammen med alle andre relevante instrumenter, herunder fremme af virksomhedernes sociale ansvar har til formål at fremme menneskerettighedsbestemmelserne i forbindelse med handelspolitikken;

V.  der henviser til, at FN's Menneskerettighedsråd den 26. juni 2014 vedtog en resolution om nedsættelse af en mellemstatslig arbejdsgruppe, der har til opgave at iværksætte en proces, der skal føre til indførelse af et internationalt retligt bindende instrument til regulering af aktiviteterne i transnationale selskaber og andre virksomheder inden for rammerne af folkeretten;

W.  der henviser til, at handels- og menneskerettighederne kan styrke hinanden, og erhvervslivet, der selv om det er forpligtet til at respektere menneskerettighederne, også kan have en vigtig rolle at spille med hensyn til at tilbyde positive incitamenter til at fremme menneskerettigheder, demokrati, miljøstandarder og virksomhedernes sociale ansvar; der henviser til, at EU har spillet en ledende rolle i forhandlingerne om og gennemførelsen af en række initiativer for globalt ansvar, der går hånd i hånd med fremme af og respekt for internationale standarder, bl.a. social retfærdighed, miljømæssig bæredygtighed og respekt for menneskerettighederne; der henviser til, at det anerkendes, at de europæiske virksomheder, som driver virksomhed på verdensplan og foregår som et godt eksempel via en ikke-diskriminatorisk virksomhedskultur, har en langsigtet positiv indvirkning på menneskerettighederne; der henviser til, at styrkelsen af handelsforbindelser baseret på beskyttelse og håndhævelse af menneskerettigheder øger gensidig forståelse og fælles værdier som f.eks. retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne;

Generelle principper

1.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til indarbejde kønsaspektet i alle deres politikker, herunder i handelspolitik, og til blandt andet at garantere effektiv overholdelse af konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW-konventionen); opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til aspekter vedrørende kønsligestilling i sin konsekvensvurdering af EU's handelsstrategi med hensyn til kvinders rettigheder og opfordrer Kommissionen til at vurdere eksisterende handels- og investeringsaftaler systematisk med henblik på at identificere deres konsekvenser for kønsligestillingen;

2.  opfordrer Kommissionen til at sikre en bedre sammenhæng med hensyn til udvikling, at sikre en effektiv politikevaluering og koordinering mellem udviklingsbistand og handelspolitik og bestræbe sig på at sikre, at alle interessenter overholder de internationale standarder for menneskerettigheder, kønsligestilling, arbejdsret og respekt for miljøet;

3.  opfordrer EU til at spille en aktiv rolle i gennemførelsen af de 17 mål for bæredygtig udvikling i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget på FN's Generalforsamlings 70. samling;

4.  opfordrer EU og dets medlemslande til at fremme bindende foranstaltninger med henblik på at sikre, at virksomheder betaler skat, der hvor de er økonomisk aktive, og hvor værdien skabes, at fremme obligatorisk landeopdelt rapportering fra den private sektor, sådan som det anbefales af OECD, og til at fremme god forvaltning, navnlig i skattesager og effektiv skatteinddrivelse; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at dette emne prioriteres på dagsordenen i den politiske dialog (på politisk plan om udvikling og om handel) og til at støtte civilsamfundets rolle ved at sikre en offentlig gennemgang af forvaltningen på skatteområdet samt overvågning af sager om skattesvig; mener, at firmaskattepolitik bør betragtes som en integreret del af VSA, og derfor at socialt ansvarlig adfærd ikke levner plads til strategier, der sigter mod skatteunddragelse eller skattely;

5.  erkender, at adgang til almene goder som vand, sundhedspleje og uddannelse er afgørende beviser for staternes evne til at garantere sociale rettigheder og respekt for menneskerettigheder;

6.  understreger, at EU's langvarige tradition for at tage højde for sociale og miljømæssige spørgsmål inden for rammerne af sit handelsdiplomati allerede ligger foran andre større globale aktører på handelsområdet; understreger, at vores handelspartneres engagement i menneskerettigheder udgør et solidt grundlag for en løbende dialog, samarbejdsprocesser og gradvise forbedringer på lang sigt;

7.  understreger betydningen af handel og udenlandske investeringer som vigtige redskaber til at opnå økonomisk vækst, bæredygtig udvikling, god forvaltning og beskyttelse af menneskerettighederne;

8.  minder om, at handel og direkte udenlandske investeringer øger velstanden i fattigere lande; minder om, at der er en ikke ubetydelig sammenhæng mellem øget velstand og bedre beskyttelse af menneskerettigheder, sociale rettigheder og arbejdstagerrettigheder og en stærk miljøbeskyttelse;

9.  minder om, at EU har forpligtet sig til konsekvent at fremme og respektere menneskerettigheder og demokrati i sine forbindelser med tredjelande i alle sine politikker, herunder handelspolitikken, og i alle sine relevante eksterne finansieringsinstrumenter;

10.  anbefaler derfor, at EU's handelsstrategi bliver et instrument for fremme af demokratiske værdier i tredjelande; glæder sig derfor over styrkelsen af handelsaftaler og handelspræferenceprogrammer som løftestænger til at fremme menneskerettigheder, afskaffe tvangsarbejde og børnearbejde, og sikre fødevaresikkerheden og retten til sundhed, bæredygtig udvikling og høje sikkerheds- og miljøstandarder samt økonomiske muligheder for alle;

Menneskerettigheder, miljømæssige og sociale standarder på multilateralt plan

11.  understreger, hvor vigtigt det er, at EU opbygger et samarbejde på multilateralt plan og gentager derfor sin opfordring til Kommissionen om at indtage en førerrolle i reformen af WTO's forvaltning, navnlig med hensyn til at nå følgende mål:

a)  at styrke det effektive samarbejde og den regelmæssige dialog mellem WTO og de relevante FN-organer, navnlig FN's højkommissær for menneskerettigheder, FN's Konference om Handel og Udvikling og Den Internationale Arbejdsorganisation, især ved at give ILO observatørstatus i WTO og ved at inddrage den i handelstvister vedrørende overtrædelse af den internationale menneskerettighedslovgivning og arbejdskonventioner; er af den opfattelse, at ILO fortsat bør inddrages i forhandlinger om bilaterale, multilaterale og plurilaterale handelsaftaler

b)  at reformere WTO's revisionsmekanismer for handelspolitikken, således at de omfatter de sociale, miljømæssige og menneskerettighedsmæssige aspekter baseret på ILO's retningslinjer, FN's menneskerettigheder og multilaterale miljøaftaler (MMA) og at fremme bæredygtig udvikling, navnlig gennem nedsættelse af en komité for handel og ordentlige arbejdsvilkår inden for WTO ved siden af den eksisterende komité for handel og miljø, i overensstemmelse med Parlamentet henstillinger fra 2010

c)  at vurdere, hvorvidt WTO's komité om handel og miljø har udført sin opgave i henhold til WTO's ministerielle afgørelse om handel og miljø, der blev truffet i Marrakesh den 15. april 1994, og dens konklusioner om, hvad der mangler at blive gjort, navnlig i forbindelse med den globale dialog om modvirkning af og tilpasning til klimaændringer og WTO, i overensstemmelse med Parlamentets oprindelige anmodning

d)  at indgå konstruktivt i FN's arbejdsgruppe om en traktat om erhvervslivet og menneskerettigheder som følge af undersøgelsen om virksomhedernes alvorlige krænkelser af menneskerettighederne gennem søgsmål, som blev foretaget af FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder;

12.  opfordrer desuden Kommissionen til aktivt at fremme yderligere reformer af WTO for at fastsætte og håndhæve multilaterale regler for bæredygtig udvikling af globale forsyningskæder på en ansvarlig måde, hvilket navnlig bør omfatte:

a)  krav om rettidig omhu og gennemsigtighed i forsyningskæden, der er effektive og som kan håndhæves, på grundlag af FN's vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder

b)  standarder for sundhed og sikkerhed, især med anerkendeles af arbejdstagernes ret til sikkerhedsudvalg

c)  social mindstebeskyttelse

d)  overholdelse af ILO's grundlæggende arbejdsstandarder

13.  gentager sin anmodning om, at det sikres, at alle foranstaltninger, som en part indfører inden for rammerne af Paris-aftalen eller i forbindelse med et af principperne eller forpligtelserne i artikel 3 og 4 i De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, også vil blive sikret ved tilvejebringelsen af en i retslig henseende mere solid beskyttelse af retten til at lovgive i handelsaftalerne;

14.  opfordrer indtrængende Kommission til at gøre hurtigere fremskridt i udviklingen af programmer til differentiering af produkterne efter deres produktionsprocesser og -metoder (PPM) og kriterier for bæredygtighed inden for rammerne af handelsaftaler;

15.  opfordrer medlemsstaterne til at forstærke deres bestræbelser på at opfylde deres forpligtelse til at udfase subsidiering af fossile brændstoffer i henhold til G20-tilsagnet;

16.  mener, at handelspolitikken kan bidrage mere til energiomstillingen, og at EU's handelsinstrumenter bør fremme vækst og udvikling af vedvarende energi og bidrage til at skabe miljøgoder og -teknologi i Europa; anerkender Kommissionens bestræbelser på at forhandle en plurilateral aftale om grønne varer (aftalen om miljøvenlige varer - EGA) og henstiller, at disse forhandlinger munder ud i en ambitiøs og afbalanceret aftale; anmoder Kommissionen om inden for rammerne af EGA-forhandlingerne at udvikle kvantitative og kvalitative kriterier til identificering af "grønne varer" og til at fremme en troværdig og gennemsigtig metodologi i EGA-forhandlingerne; opfordrer Kommissionen til at tage behørigt hensyn til faktorer, der påvirker handlen med grønne varer såsom antidumpingpolitik i sektoren for vedvarende energi, regler om intellektuel ejendom, stramme finansieringsprogrammer og nationale miljøpolitikker, som skaber efterspørgsel efter disse varer;

Menneskerettigheder, miljømæssige og sociale standarder på bilateralt plan

17.  bifalder Kommissionens beslutning om at foretage forudgående og efterfølgende bæredygtighedsvurderinger af alle handelsaftaler i overensstemmelse med retningslinjerne for analyse af konsekvensanalyser af menneskerettigheder i forbindelse med handelsrelaterede politiske initiativer; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til:

a)  at anvende retningslinjerne i udviklingen af bæredygtighedsvurderinger i forbindelse med alle nuværende og fremtidige forhandlinger

b)  også i disse bæredygtighedsvurderinger at afspejle de vejledende principper, der er udviklet af FN's særlige rapportør om retten til mad

c)  at tage hensyn til handels- og investeringsaftalernes konsekvenser for særligt sårbare befolkningsgrupper såsom de, der tilhører et mindretal eller er isolerede i geografisk henseende, fattige eller socialt udstødte; henleder ligeledes i den forbindelse opmærksomheden på Kommissionens tilsagn om at vurdere frihandelsaftalernes konsekvenser for EU-regioner i den yderste periferi

d)  at sikre, at civilsamfundets organisationer og arbejdsmarkedet parter inddrages på behørig vis i udarbejdelsen af bæredygtighedsvurderinger, samt at Parlamentets inddrages i alle processens etaper

e)  at tage fuldstændigt hensyn til resultaterne af disse vurderinger under forhandlingerne

f)  at sikre den rettidige offentliggørelse af bæredygtighedsvurderingerne, således at der kan tages hensyn til disse i forhandlingspositionerne, før disse formuleres, for på denne måde at informere befolkningen og give de folkevalgte repræsentanter mulighed for at foretage en korrekt vurdering af alle forslag til aftaler;

18.  anmoder indtrængende om, at menneskerettighedskonsekvensanalyser og bæredygtighedsvurderinger bliver bindende og indledes på et tidligt tidspunkt, således at disse kan bidrage til forhandlingspositionerne, før disse formuleres.

19.  anerkender Den Europæiske Ombudsmands konklusioner vedrørende Kommissionens beslutning om færdiggøre aftalen med Vietnam, inden menneskerettighedskonsekvensanalysen er afsluttet, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at foretage denne analyse snarest muligt på basis af den nye metodologi med henblik på at sætte Parlamentet i stand til at træffe en informeret afgørelse;

20.  gentager sin støtte til indførelsen af menneskerettighedskonditionaliteter i handelsaftaler og minder om vigtigheden af, at menneskerettighedsklausulerne overholdes og gennemføres; bifalder Kommissionens og Rådets bestræbelser på at indføje sådanne juridisk bindende menneskerettighedsklausuler i alle handels- og investeringsaftaler i overensstemmelse med den fælles tilgang, og anmoder om, at Rådets fælles tilgang offentliggøres; noterer sig, at menneskerettighedsklausulerne ikke er blevet indarbejdet i alle EU-aftaler, og opfordrer til, at der i de igangværende handelsforhandlinger med EU's øvrige partnere, især aftalerne i forbindelse med TTIP, indarbejdes en juridisk bindende menneskerettighedsklausul;

21.  er imidlertid af den opfattelse, at de nuværende klausuler har en begrænset indvirkning på opfyldelsen af forpligtelser og tilsagn med hensyn til menneskerettigheder; opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at gennemføre følgende justeringer:

a)  at indarbejde handelsmæssige beskyttelsesbestemmelser for at bevare den enkelte part i aftalens mulighed for at opfylde sine menneskerettighedsforpligtelser på de områder, hvor den har hovedansvaret i tilfælde af dokumenteret overtrædelse af menneskerettighedsklausulerne

b)  regelmæssigt at foretage grundig overvågning af gennemførelsen af menneskerettighedsklausuler i handels- og associeringsaftalerne, især gennem offentliggørelsen af regelmæssige fælles rapporter fra Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til Parlamentet om partnerlandenes respekt for menneskerettighederne og gennem oprettelsen af et interinstitutionelt udvalg

c)  at overveje inddragelsen af komité for menneskerettigheder og handel i alle EU's handelsaftaler med henblik på at sikre en seriøs og systematisk opfølgning af menneskerettighedsspørgsmål i forbindelse med aftalen; minder i denne forbindelse om, at det er vigtigt at inddrage offentligheden i forhandlingerne for at sikre gennemsigtighed

d)  at sikre, at EU har et internt retsinstanssystem, der gør det muligt at indgive klager i tilfælde af manglende overholdelse af handelsaftaler og menneskerettighedsklausuler;

22.  minder om den anmodning, det fremsatte i sin beslutning fra 2010 om, at alle EU's handelsaftaler, både bilaterale og multilaterale, skal indeholde omfattende, ambitiøse kapitler om handel og bæredygtig udvikling, som kan håndhæves; gør opmærksom på uoverensstemmelserne i kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's forskellige handelsaftaler; opfordrer Kommissionen til at opretholde den størst mulige konsekvens i alle handelsforhandlinger og til at indføre kapitlerne om handel og bæredygtigudvikling med følgende karakteristika:

a)  et tilsagn fra alle parter om at ratificere og effektivt at gennemføre de otte grundlæggende og de fire prioriterede ILO-konventioner samt de internationale miljøaftaler

b)  dækning af menneskerettighedsklausuler og kapitler om handel og bæredygtig udvikling via den generelle tvistbilæggelsesmekanisme på lige fod med de andre parter i aftalen, som det blev krævet i henstillingerne fra 2010, med det formål at sikre overholdelse af menneskerettighederne og de sociale og miljømæssige standarder

c)  mulighed for at klage og søge erstatning gennem en klageprocedure for arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet

d)  afskrækkende foranstaltninger, herunder i form af monetære foranstaltninger, i tilfælde af påviste alvorlige krænkelser af aftalens kapitel om bæredygtig udvikling; sådanne foranstaltninger kunne gennemføres ved som en sidste udvej midlertidigt at bremse, reducere eller endog ophæve visse handelsmæssige fordele, som er fastsat i aftalen, i tilfælde af grove og vedvarende overtrædelser af disse standarder, og indførelsen af handlingsplaner med vores partnere kan bidrage til at afhjælpe manglende overholdelse af visse forpligtelser i handels- og investeringsaftaler;

23.  gentager sin anmodning om oprettelse af fora om bæredygtig udvikling eller rådgivende grupper på de forskellige trin i aftaleforløbet, fra forhandling til gennemførelse; minder om nødvendigheden af, at alle interne rådgivende grupper er fuldstændigt uafhængige og har adgang til de fornødne ressourcer; noterer sig den kritik, som ofte fremføres af visse deltagere i de interne rådgivende grupper, som EU har oprettet under de eksisterende handelsaftaler, om, at deres drøftelser ikke har nogen praktisk betydning, og foreslår, at Kommissionen gennemfører følgende foranstaltninger;

a)  at oprette et rapporteringssystem, som gør det muligt for Parlamentet at vurdere arbejdet i de rådgivende grupper

b)  at reagere systematisk på en konkret måde på problemer, der tages op i EU's interne rådgivende grupper og til at følge op på de initiativer, der foreslås af EU's civilsamfundsorganisationer og arbejdsmarkedets parter inden for disse rammer

c)  at fastsætte grundlæggende logistiske bestemmelser i kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling, idet disse aspekter i visse tilfælde har vist sig at være alvorlige hindringer, samt relaterede ledsageforanstaltninger såsom teknisk bistand og samarbejdsprogrammer

24.  efterlyser øget gennemsigtighed og ansvarlighed for græsrodsorganisationer i forbindelse med udformningen af internationale handelsregler og nationale handelspolitikker, såvel som sikring af konsekvens for så vidt angår respekt for arbejdstagernes rettigheder og menneskerettighederne, herunder kvinders rettigheder;

25.  opfordrer Kommissionen til at inddrage Parlamentet nærmere i opfølgningen på gennemførelsen af overvågningen af handels- og investeringsaftaler med hensyn til overholdelse af menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder og opfordrer Rådet til at høre Parlamentet om enhver beslutning om at revidere eller endog suspendere anvendelsen af en aftale, hvis dette er nødvendigt;

Menneskerettigheder, miljømæssige og sociale standarder på unilateralt plan

26.  glæder sig over ikrafttrædelsen af det nye arrangement med generelle toldpræferencer (GSP) (forordning (EU) nr. 978/2012) den 1. januar 2014 og offentliggørelsen af den første overvågningsrapport om GSP for perioden 2014-2015; mener, at handelspolitikken bør være et middel til at tilskynde EU's partnerlande til at vedtage højere sociale og miljømæssige standarder, og opfordrer derfor Kommissionen til at gennemføre følgende korrigerende foranstaltninger;

a)  at afklare, enten via en delegeret retsakt eller via den kommende revision af forordning 978/2012, definitionerne af en "grov forsømmelighed med den effektive gennemførelse af" en international konvention og "systematisk overtrædelse af principperne" i henhold til en international konvention

b)  at indhente synspunkter fra alle relevante tilsynsorganer med henblik på bedre at kunne vurdere overholdelsen af de internationale konventioner, der henvises til i GSP-forordningen; især at fokusere sin vurdering på udtalelserne fra ILO's ekspertkomité om anvendelse af konventioner i forbindelse med både tildeling og suspendering af handelspræferencer i overensstemmelse med GSP-forordningen

c)  i forbindelse med den kommende revision af forordning (EU) nr. 978/2012 at styrke overvågningen af de forpligtelser, som modtagerlandene har påtaget sig; arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationerne bør gives en formel rolle i overvågningen af GSP og GSP+, især via en procedure, som gør det muligt at høre og reagere på de spørgsmål, som rettes til Kommissionen

d)  også at lade VSA i GSP-forordningen indgå i den revision, som der blev anmodet om i 2010, for at sikre, at transnationale selskaber overholder de nationale og internationale juridiske forpligtelser på områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøregler e)  at overvåge og vurdere udviklinger i forbindelse med gennemførelsen og effektiviteten af "alt undtagen våben-"initiativet og GSP-standardarrangementerne og rapportere tilbage til Europa-Parlamentet

27.  støtter Kommissionens tilsagn om at arbejde henimod afskaffelsen af børnearbejde; glæder sig over vedtagelsen af Kommissionens arbejdsdokument og gentager sin anmodning fra 2010 om et afbalanceret og realistisk lovgivningsforslag, herunder foranstaltninger som mærkning af produkter fremstillet uden børnearbejde, handelspræferencer til lande, der opfylder visse arbejdsstandarder, og horisontale importforbud for produkter, der er fremstillet ved hjælp børnearbejde; understreger betydningen af at medtage målet om bekæmpelse af tvangsarbejde og børnearbejde i kapitlerne om bæredygtig udvikling i EU's handelsaftaler sammen med de øvrige seks grundlæggende ILO-konventioner, samt EU's engagement i internationale drøftelser på WTO-, OECD- og ILO-plan med henblik på at fremme den multilaterale dimension;

28.  bekræfter sin modstand mod enhver direkte eller indirekte bestemmelse, som påvirker handel med energirelaterede tjenester, og som kunne indebære neutralitet i støtten til forskellige former for teknologi; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage behørigt hensyn til, at de stigende CO2-emissioner fra international handel undergraver den europæiske klimastrategi, og understreger, at en omlægning til lokale produktions- og forbrugsmønstre kan understøtte målene i Paris-aftalen;

29.  minder om den iboende sammenhæng mellem klimaændringer og skovrydning, der forårsages af ikkebæredygtig og ulovlig udvinding af råvarer; opfordrer Kommissionen til at garantere den effektive gennemførelse og håndhævelse af FLEGT og EUTR, herunder forpligtelsen om lovlighed i forsyningskæder for tømmer;

30.  bifalder Kommissionens beslutning om at iværksætte en gennemførlighedsundersøgelse med henblik på en europæisk handlingsplan om skovrydning og skovforringelse;

Virksomhedernes sociale ansvar (VSA)

31.  minder om Parlamentets anmodning fra 2010 om at medtage VSA i alle EU's handelsaftaler og bestemmelser med henblik på at bedre håndhævelse, navnlig Kommissionens mulighed for at gennemføre undersøgelser af påståede overtrædelser af VSA-forpligtelserne og udviklingen af EU-kontaktpunkter, som bygger på og styrker OECD's kontaktpunkter: anmoder Kommissionen om at forstærke sin indsats for at opnå, at virksomhederne overholder disse gennem hele deres forsyningskæde og fuldt ud respekterer ILO's grundlæggende arbejdstagerrettigheder samt internationalt anerkendte VSA-standarder, navnlig de nyligt ajourførte OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder, de ti principper i FN's Global Compact-initiativ, den vejledende ISO 26000-standard om socialt ansvar, ILO's trepartserklæring om principperne for multinationale virksomheder og arbejdsmarkedspolitik samt De Forenede Nationers vejledende principper om erhvervsliv og menneskerettigheder, især beklædningssektoren og udvindingssektoren, hvor risikoen for overtrædelser af menneskerettigheder og sociale standarder er mere almindelig; minder om, at Kommissionen efter ulykken i Rana Plaza i Bangladesh i 2013 lancerede bæredygtighedsaftalen i samarbejde med Bangladesh, ILO og USA; understreger vigtigheden af at forfølge bæredygtighedsaftalens mål for at fremme forbedringen af arbejdstagernes rettigheder samt nødvendigheden af en mere ansvarlig forvaltning af forsyningskæderne på internationalt plan; anmoder Kommissionen om at udbrede denne type programmer og tiltag til andre EU's handelspartnere;

32.  mener, at det er af afgørende betydning at tilslutte sig OECD's erklæring om internationale investeringer og multinationale virksomheder, idet det sikres, at retningslinjerne nævnes specifikt i alle nye aftaler mellem EU og tredjelande, og idet der skiftes fra en "passiv" tilgang til en "aktiv" tilgang for så vidt angår gennemførelsen af disse; opfordrer Kommissionen til at sikre gennemsigtighed med hensyn til adgang til oplysninger om virksomheders adfærd og til at indføre et effektivt indberetningssystem, der kan håndhæves, som giver oplysninger om produkters værdikæder; minder om sin holdning fra 2010 om at anmode virksomhederne om at offentliggøre deres VSA-regnskaber og at anmode alle virksomheder om at udvise rettidig omhu; opfordrer indtrængende Kommissionen til at ajourføre sin strategi vedrørende VSA for at etablere stærkere indberetnings- og overensstemmelseskrav og sikre bedre gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at støtte fremme af VSA i handelsaftaler.

33.  opfordrer EU til at oprette dialogplatforme om virksomhedernes sociale ansvar med deltagelse af civilsamfundet, virksomheder, internationale organisationer og andre berørte aktører;

34.  opfordrer Kommissionen til at anvende de nye resultater af projektet vedrørende langsigtet værdi for virksomheder og investorer, der gennemføres i henhold til FN's principper for ansvarlige investeringer og FN's Global Compact-initiativ, på sin egen Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, i sin dialog med investorer ved forhandlinger om handelsaftaler og som støtte for konceptet om en "bæredygtig kapitalmarkedsunion" gennem støtte til bæredygtig handel;

35.  minder om, at ILO's trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og arbejdsmarkedspolitik, ILO's dagsorden for anstændigt arbejde og arbejdselementerne i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder er centrale tekster i forbindelse med virksomhedernes sociale ansvar; anmoder Kommissionen om at følge op på initiativer fra OECD og FN ved at indarbejde nye og nyligt udformede internationale standarder i EU-retten og fremme afbalancerede og omfattende politiske henstillinger, herunder en stærk dimension for bæredygtig udvikling i den globale værdikæde, på G20-mødet mellem handelsministrene i Shanghai;

36.  erindrer om, at EU er den førende aktør på verdensplan med hensyn til nationale handlingsplaner for VSA; opfordrer Kommissionen til aktivt at fremme ansvarlig virksomhedsadfærd hos EU-virksomheder, der er aktive uden for Unionens område, med særligt fokus på at sikre nøje overholdelse af alle deres juridiske forpligtelser i medfør af enten nationale love eller bilaterale eller internationale juridiske forpligtelser, som deres forretningsaktiviteter måtte være underlagt, ikke mindst overholdelse af internationale standarder og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø; foreslår endvidere med henblik at nå dette mål, at Kommissionen indgår i et aktivt samarbejde med sine partnerlande med henblik på at udveksle bedste praksis og knowhow om metoder og midler til forbedring af forretningsmiljøet og bevidstheden om ansvarlig virksomhedsadfærd;

37.  bemærker, at VSA-dagsordenen skal tilpasses de specifikke behov i regioner og lande for at bidrage til at forbedre bæredygtig økonomisk og social udvikling;

38.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger inden for handel og investering, som tilskynder og belønner virksomheder, der indfører VSA-strategier, gennem tildeling af mærker, indførelse af præferenceadgang til offentlige EU-kontrakter og støtteprogrammer for SMV'er;

39.  glæder sig meget over, at menneskerettighedsrapportering fra store virksomheder er medtaget i EU's direktiv om ikkefinansiel rapportering; opfordrer EU's medlemsstater til at gennemføre direktivet hurtigt og effektivt; henleder opmærksomheden på FN's vejledende principper for regnskabsaflæggelse, virksomhedernes menneskerettighedsbenchmark og målsætningen om "integreret rapportering" og opfordrer alle børsnoterede virksomheder i EU og deres interessenter til at overholde direktivets ånd inden for EU og ved handel uden for EU;

40.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at engagere sig aktivt i arbejdet i FN’s Menneskerettighedsråd og FN’s Miljøprogram (UNEP) om en international traktat, der skal holde transnationale selskaber ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne og overtrædelser af miljømæssige standarder;

41.  understreger, at den effektive gennemførelse af disse henstillinger udgør et centralt aspekt af Parlamentets vurdering af handelsaftaler, som forhandles af Kommissionen; anmoder om et detaljeret og rettidigt svar fra Kommissionen på alle de punkter, der tages op i denne beslutning;

42.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf

(2)

https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm

(3)

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

(4)

http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf

(5)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf

(6)

Resolution vedtaget af FN’s Generalforsamling den 25. september 2015 (A/RES/70/1),

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

(7)

EUT L 347 af 30.12 2005, s. 1.

(8)

EUT L 303 af 31.10 2012, s. 1.

(9)

http://mneguidelines.oecd.org/text/

(10)

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf

(11)

(SWD(2015)0144) af 14. juli 2015 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374

(12)

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf

(13)

EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 101.

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0294.

(15)

Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0434.

(16)

Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0445.

(17)

A/HRC/RES/26/9. http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (13.4.2016)

til Udvalget om International Handel

om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar

(2015/2038(INI))

Ordfører for udtalelse: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

–  der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne, OECD's reviderede retningslinjer for multinationale selskaber, ILO's trepartserklæring om principperne for multinationale virksomheder og socialpolitik, rammen udviklet af International Integrated Reporting Council, de ti principper i FN's Global Compact samt ISO 26000-retningslinjerne for socialt ansvar,

–  der henviser til Frankrigs lovforslag om passende omhu ved fremme af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne og formand Junckers erklæring ved G7-topmødet i 2015,

–  der henviser til projektet om langsigtet værdi for virksomheder og investorer, som i øjeblikket gennemføres i forbindelse med FN-initiativet "Principles for Responsible Investment" (PRI) og FN's Global Compact,

A.  der henviser til, at artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter, at EU's fælles handelspolitik vil blive ført inden for rammerne af principperne og målene for Unionens optræden udadtil;

B.  der henviser til, at det i artikel 21 i TEU bekræftes, at EU's optræden udadtil bygger på demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for FN-pagten og folkeretten;

C.  der henviser til, at forbindelsen mellem handel og menneskerettigheder på den ene side og sociale standarder og miljøstandarder på den anden side er blevet en integreret del af EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser; der henviser til, at EU's politik for menneskerettigheder og demokrati i tredjelande fortsat bør integreres via andre EU-politikker med en ekstern dimension, herunder handelspolitikken; der henviser til, at EU bør bruge handelspolitik til yderligere at fremme målet om at fastsætte høje globale standarder inden for menneskerettigheder og sociale rettigheder, forbrugerbeskyttelse og miljøspørgsmål;

D.  der henviser til, at handelspolitik og ambitiøse handelsaftaler fremmer og styrker handelssystemet, der er baseret på globale regler; der henviser til, at menneskerettighedsspørgsmål også bør inddrages forud for indledning af handelsforhandlinger på en forsvarlig og gennemsigtig måde; der henviser til, at FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne sammen med alle andre relevante instrumenter, herunder fremme af virksomhedernes sociale ansvar har til formål at fremme menneskerettighedsbestemmelserne i forbindelse med handelspolitikken;

E.  der henviser til, at FN's Menneskerettighedsråd den 26. juni 2014 vedtog en resolution om nedsættelse af en mellemstatslig arbejdsgruppe, der har til opgave at iværksætte en proces, der skal føre til indførelse af et internationalt retligt bindende instrument til regulering af aktiviteterne i transnationale selskaber og andre virksomheder inden for rammerne af folkeretten;

F.  der henviser til, at handels- og menneskerettighederne kan styrke hinanden, og erhvervslivet, der selv om det er forpligtet til at respektere menneskerettighederne, også kan have en vigtig rolle at spille med hensyn til at tilbyde positive incitamenter til at fremme menneskerettigheder, demokrati, miljøstandarder og virksomhedernes sociale ansvar; der henviser til, at EU har spillet en ledende rolle i forhandlingerne om og gennemførelsen af en række initiativer for globalt ansvar, der går hånd i hånd med fremme af og respekt for internationale standarder, bl.a. social retfærdighed, miljømæssig bæredygtighed og respekt for menneskerettighederne; der henviser til, at det anerkendes, at de europæiske virksomheder, som driver virksomhed på verdensplan og foregår som et godt eksempel via en ikke-diskriminatorisk virksomhedskultur, har en langsigtet positiv indvirkning på menneskerettighederne; der henviser til, at styrkelsen af handelsforbindelser baseret på beskyttelse og håndhævelse af menneskerettigheder øger gensidig forståelse og fælles værdier som f.eks. retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder;

1.  minder om, at EU har forpligtet sig til en sammenhængende fremme af og respekt for menneskerettigheder og demokrati i sine forbindelser med tredjelande i alle sine politikker, herunder handelspolitikken, og i alle sine relevante eksterne finansieringsinstrumenter;

2.  anbefaler derfor, at EU's handelsstrategi bliver et instrument for fremme af demokratiske værdier i tredjelande; glæder sig derfor over styrkelsen af handelsaftaler og handelspræferenceprogrammer som løftestænger til at fremme menneskerettigheder, afskaffelse af tvangsarbejde og børnearbejde, og til at sikre fødevaresikkerheden og retten til sundhed, bæredygtig udvikling og høje sikkerheds- og miljøstandarder samt økonomiske muligheder for alle;

3.  glæder sig over den nye strategi for "handel for alle" samt over, at henvisningen til virksomhedernes sociale ansvar nu indgår i alle EU's handelsaftaler og andre bilaterale aftaler; opfordrer EU til at foreslå passende opfølgende foranstaltninger, såsom en klagemekanisme, og til at behandle eventuelle mangler i handels- og investeringsaftaler samt at ajourføre sin lovgivning om eksportkontrol med varer med dobbelt anvendelse;

4.  bemærker Kommissionens bestræbelser på at opfylde sit tilsagn om at lade menneskerettigheder, økonomiske, sociale og miljømæssige spørgsmål indgå i konsekvensanalyser til lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige forslag, gennemførelsesforanstaltninger og handelsaftaler; gentager, at konsekvensanalyser bør føre til en forbedring af de former for menneskerettighedsbeskyttelse og -mekanismer, der er indført i handelsaftaler og -politikker; opfordrer endvidere Kommissionen til systematisk at foretage sådanne konsekvensanalyser af menneskerettigheder samt efterfølgende konsekvensanalyser og forbedre deres kvalitet og gøre dem mere omfattende; er dybt bekymret over, at Kommissionen ikke har foretaget en konsekvensanalyse af menneskerettigheder i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam, og gentager sin støtte til en omfattende vurdering af Vietnam, herunder menneskerettighederne, der kan gennemføres som led i den efterfølgende evaluering af denne aftale og som opfølgning på den bæredygtighedsvurdering, der blev iværksat i 2009; glæder sig over alle koordineringsbestræbelser på internationalt plan, især af FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder med henblik på at håndhæve alle internationalt vedtagne principper og undertegnede konventioner på menneskerettighedsområdet;

5.  gentager sin støtte til den systematiske indførelse af konditionalitetsklausuler om menneskerettigheder i internationale aftaler, herunder handelsaftaler mellem EU og tredjelande; fremhæver behovet for politisk vilje til at håndhæve de forpligtelser, der er indgået af tredjelande; opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge rapport om gennemførelsen af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, som gennemføres af alle FN's medlemmer; opfordrer til, at disse principper og andre internationale standarder for virksomhedernes sociale ansvar konsekvent fremhæves af EU's repræsentanter i menneskerettighedsdialoger med tredjelande; opfordrer EU til at støtte civilsamfundet i tredjelande med at bidrage til konsekvensanalyser;

6.  opfordrer endvidere Kommissionen til systematisk at overvåge gennemførelsen af menneskerettighedsklausulerne og til regelmæssigt at aflægge rapport til Parlamentet om partnerlandenes respekt for menneskerettigheder; opfordrer endvidere Kommissionen til at oprette de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at imødegå eventuelle negative følger af handelsaftaler for menneskerettigheder og tage hensyn til input fra de nationale rådgivende grupper og de blandede rådgivende udvalg samt til at oprette passende overvågning, klage- og håndhævelsesmekanismer for at sikre, at virksomheder og investorer overholder menneskerettighederne;

7.  glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at støtte gennemførelsen af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne, FN's Global Compact, de reviderede OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO's trepartserklæring om multinationale virksomheder og socialpolitik og den vejledende ISO 26000-standard om socialt ansvar og samtidig at tilskynde på at bistå og overvåge, at alle handelspartnere overholder disse internationale principper; mener, at spørgsmålet om adgangen til domstolsprøvelse bør styrkes i de nationale handlingsplaner samt EU's strategi efter de vejledende principper; gentager betydningen af en effektiv gennemførelse af disse principper og Global Compact; glæder sig over det hidtidige arbejde i den mellemstatslige arbejdsgruppe (IGWG) og opfordrer alle FN's medlemmer, herunder EU's medlemsstater til at engagere sig konstruktivt i forhandlingerne; glæder sig over undersøgelsen om virksomhedernes alvorlige krænkelser af menneskerettighederne gennem søgsmål, som blev foretaget af FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder;

8.  glæder sig over ikrafttrædelsen af den nye generelle præferenceordning (GSP) (forordning (EU) nr. 978/2012) den 1. januar 2014; minder om, at partnerlandene skal gennemføre de 27 centrale internationale konventioner om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, som er opført i GSP-forordningen; understreger, at Kommissionen skal overvåge og rapportere om GSP+-begunstigede landes gennemførelse af disse konventioner; opfordrer til en fortsættelse af dialogen med GSP +-landene, idet EU på denne måde kan have den største indflydelse på bekæmpelsen af menneskerettighedskrænkelser og kan være klar til at suspendere GSP+-fordele i de mest alvorlige tilfælde af sådanne krænkelser;

9.  glæder sig over, at menneskerettighedsrapportering fra store virksomheder er medtaget i EU's direktiv om ikkefinansiel rapportering, og opfordrer til dets hurtige gennemførelse; udtrykker sin støtte til OECD's retningslinjer som et middel til at styrke menneskerettighedsbestemmelser i forbindelse med handel; fremhæver i denne forbindelse betydningen af gennemsigtige mekanismer og retligt samarbejde mellem lande; henleder opmærksomheden på FN's vejledende principper for regnskabsaflæggelse, virksomhedernes menneskerettighedsbenchmark og målsætningen om "integreret rapportering", og opfordrer alle aktører til at overholde ovennævnte direktiv;

10.  understreger, at EU's strategi "handel for alle" forpligter det til at "styrke initiativer vedrørende virksomhedernes sociale ansvar", og understreger, at dette må betyde nye former for indsats på EU-plan, herunder vedtagelse af en ny EU-handlingsplan for VSA frem til 2020;

11.  opfordrer Kommissionen til at anvende de nye resultater fra projektet om langsigtet værdi for virksomheder og investorer, der nu gennemføres i henhold til FN's principper for ansvarlige investeringer og FN's Global Compact-initiativ, i Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), i dens dialog med investorerne, og til at støtte begrebet en bæredygtig "kapitalmarkedsunion".

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

11.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

9

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Jaromír Štětina, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Igor Šoltes, Bodil Valero

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Georgios Epitideios, Claudiu Ciprian Tănăsescu


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (11.11.2015)

til Udvalget om International Handel

om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar

(2015/2038(INI))

Ordfører for udtalelse: Lola Sánchez Caldentey

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger, at EU's handels- og investeringspolitikker er indbyrdes forbundne med social beskyttelse, udvikling, menneskerettigheder og miljøpolitikker; opfordrer Kommissionen til at respektere princippet om udviklingsvenlig politikkohærens i alle eksterne politikker og især til at lade det indgå i alle traktater på en måde, der er i overensstemmelse med indgåede internationale forpligtelser for så vidt angår menneskerettigheder, anstændigt arbejde, ligestilling mellem kønnene og miljømæssig bæredygtighed;

2.  minder om FN's erklæring fra 1986 om retten til udvikling, som bekræfter, at retten til udvikling er en umistelig menneskerettighed; opfordrer EU til inden for rammerne af verdenserklæringen om menneskerettigheder og andre internationalt aftalte traktater og målene for bæredygtig udvikling at respektere udviklingslandenes suveræne ret i tråd med princippet om udvikling af demokratisk ejerskab, som indbygget i dagsordenen for udviklingseffektivitet; understreger betydningen af at sikre menneskers værdighed og alle investorers opgaver og forpligtelser med henblik på at sikre internationalt aftalte standarder for så vidt angår sociale, miljømæssige og menneskerettighedsrelaterede standarder, samtidig med at et effektivt samarbejde med alle udviklingsaktører fremmes;

3.   opfordrer EU til at anerkende udviklingslandenes fælles men også differentierede ansvar og til samtidig at sikre retfærdighed i forbindelse med udarbejdelsen af dagsordenen for bæredygtig udvikling for perioden efter 2030 og den økonomiske, sociale og miljømæssige dimension af bæredygtig udvikling; minder om EU's ansvar for at garantere partnerlandenes ejerskab og bidrag til deres egen udvikling, især hvad angår skat, handel og investeringspolitik; understreger især nødvendigheden af at genoprette balancen mellem de globale regler for handel og investering og menneskerettighedsforpligtelserne med henblik på at finde den rette balance mellem virksomheders og regeringers rettigheder og forpligtelser;

4.  minder om, at gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde (baseret på ILO-konventioner og anbefalinger) udgør en væsentlig del af de strategier for bæredygtig udvikling, som kan anvendes af erhvervsvirksomheder; understreger i den forbindelse, at social dialog er nøglekriteriet for virksomhedsansvar;

5.  bemærker, at VSA-dagsordenen skal tilpasses de specifikke behov i regioner og lande for at bidrage til at forbedre bæredygtig økonomisk og social udvikling;

6.  finder den betydelige mangel på tilstrækkelig information og gennemsigtighed for så vidt angår virksomhedernes handlinger og disses indvirkning på sociale og miljømæssige standarder og menneskerettigheder beklagelig på et tidspunkt, hvor der er en stigende interesse i den private sektor som udviklingsaktør; understreger vigtigheden af en reel forbedring af virksomhedernes gennemsigtighed og ansvarlighed og af en uafhængig forudgående konsekvensanalyse forud for undertegnelsen af enhver international aftale, herunder handelsaftaler; opfordrer inden for rammerne af EU's handelsaftaler til en stærk overvågnings- og håndhævelsesmekanisme med henblik på effektivt at sikre, at virksomhederne overholder sociale og miljømæssige standarder og menneskerettigheder; opfordrer Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at fremme bindende foranstaltninger for at sikre, at multinationale virksomheder betaler skat i de lande, hvor deres fortjeneste skabes, og til at fremme obligatorisk landeopdelt rapportering fra den private sektors side for således at forbedre landenes kapacitet til at mobilisere indenlandske ressourcer;

7.  minder om, at indarbejdelsen af en menneskerettighedsbaseret tilgang bør være en central del af EU's udviklingspolitik; gentager, at på et tidspunkt hvor anvendelsen af blanding som et EU-udviklingsværktøj er stigende, bør tilslutning til og gennemførelse af internationalt anerkendte retningslinjer og principper vedrørende adfærd i erhvervslivet og deres instrumenter vedrørende ansvarlighed (navnlig ILO-konventioner og standarder, herunder ILO-erklæringen om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik, FN's Global Compact-initiativ og vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne) blive centrale betingelser for tildeling af støtte fra den private sektor i forbindelse med udviklingssamarbejde;

8.  beklager, at antallet af krænkelser af menneskerettighederne i forbindelse med erhvervsaktivitet fortsat stiger på trods af den enstemmige godkendelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder i Menneskerettighedsrådet i 2011; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en rapport om situationen med hensyn til gennemførelsen af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder;

9.  finder det beklageligt, at der stadig mangler en lovgivningsmæssig ramme for, hvordan virksomheder skal overholde menneskerettighedsstandarder og -forpligtelser med hensyn til sociale og miljømæssige standarder, hvilket tillader visse stater og virksomheder at omgå dem uden at blive straffet; opfordrer til indførelse af en obligatorisk og retskraftig lovgivningsmæssig ramme for, hvordan virksomheder skal overholde menneskerettigheder og forpligtelser med hensyn til sociale og miljømæssige standarder; beklager, at de nuværende menneskerettighedsklausuler i frihandelsaftaler og andre økonomiske partnerskabsaftaler generelt ikke overholdes; gentager sin opfordring til Kommissionen om at være mere engageret i at fremme bindende og ufravigelige menneskerettigheder og sociale og miljømæssige klausuler i forhandlingen af internationale aftaler;

10.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme obligatoriske og retskraftige initiativer for ansvarlig minedrift, skovbrug og tilvejebringelse af råvarer, som kan omfatte private bæredygtighedsordninger gennem hele forsyningskæden, og til at intensivere livscyklusanalysen af miljømæssige og sociale produkter og processer med henblik på at forbedre forbrugerinformationen og effektivt sikre virksomhedernes ansvarlighed;

11.  opfordrer EU til at følge UNCTAD's anbefalinger vedrørende en omfattende investeringspolitisk ramme for bæredygtig udvikling med henblik på at sikre ansvarlige, gennemsigtige og kontrollerbare investeringer for ikke at underminere sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder, udvikling og menneskers værdighed, samtidig med at sikre respekten for menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, anstændigt arbejde, fagforeningsrettigheder, miljøbeskyttelse, social beskyttelse, universel adgang til kvalitetsvarer og offentlige tjenesteydelser (med særligt fokus på offentlig og universel sygesikring), social beskyttelse, universel adgang til lægemidler, og fødevare- og produktsikkerhed;

12.  bifalder, i en situation hvor eksisterende standarder, principper og mekanismer for klageadgang i forbindelse med erhvervslivet og menneskerettigheder er opdelt i den internationale lovgivning, den nylige medtagelse af menneskerettighedsklausuler i bilaterale frihandelsaftaler og andre økonomiske partnerskabsaftaler, samt et kapitel om bæredygtig udvikling; er af den opfattelse, at disse klausuler baner vejen for bedre samarbejde mellem EU og dets partnerlande; minder om staternes ansvar for at sikre respekt for og fremme af menneskerettigheder; opfordrer, i betragtning af at der er gjort få fremskridt i gennemførelsen af FN's vejledende principper, EU til at engagere sig aktivt i arbejdet i FN's Menneskerettighedsråd og FN's Miljøprogram om en international traktat, der skal holde transnationale selskaber ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne og overtrædelser af miljømæssige standarder.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.11.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

9

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller


UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (21.3.2016)

til Udvalget om International Handel

om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar

(2015/2038(INI))

Ordfører for udtalelse: Tiziana Beghin

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  opfordrer til, at ILO's otte grundlæggende arbejdstagerrettigheder, de fire prioriterede ILO-konventioner for de industrialiserede lande og den relevante EU-lovgivning medtages i alle bilaterale og multilaterale EU-handelsaftaler og til anvendelse af disse standarder; finder det nødvendigt at give incitamenter for virksomhederne til at forpligte sig til virksomhedernes sociale ansvar (VSA) og træffe foregribende foranstaltninger for at identificere og forebygge enhver form for krænkelse af menneskerettighederne og overtrædelse af miljøreglerne, korruption eller skatteunddragelse, herunder i deres filialer og forsyningskæder; påpeger den store betydning for så vidt angår overholdelsen af de arbejdsretlige minimumsstandarder i tredjelande og opfordrer derfor Kommissionen til fastsætte bestemmelser om overvågningsmekanismer med inddragelse af arbejdsmarkedets parter; understreger behovet for ikke blot at sikre fuld ratifikation, men også effektiv implementering af standarderne, hvilket kræver en passende bemanding inden for arbejdstilsyn i tråd med ILO's henstillinger;

2.  minder om, at ILO's trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik, ILO's dagsorden for anstændigt arbejde og arbejdselementerne i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder er centrale tekster i forbindelse med virksomhedernes sociale ansvar og understreger, at Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse (GD for Beskæftigelse) fortsat skal spille en førende rolle i den fælles koordinering af EU's VSA-politik;

3.  opfordrer Kommissionen til at følge op på EU's fornyede strategi for perioden 2011-2014 på området VSA, idet der tages behørigt hensyn til lanceringen af en offentlig høring;

4.  minder om samspillet mellem sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og udviklingspolitik i EU's eksterne forbindelser og den vigtige rolle, som EU bør spille for at fremme disse rettigheder og standarder, især inden for ekstern handelspolitik og aftaler;

5.  understreger at VSA bunder i en lang europæisk tradition, og at socialt ansvarlige virksomheder fortsat tjener som eksempel i dag;

6.  understreger, at VSA foruden dets virkninger på globalt plan også har en lokal og regional effekt, som det gælder om at tage hensyn til og fremme;

7.  mener, at firmaskattepolitik bør betragtes som en integreret del af VSA, og at socialt ansvarlig adfærd derfor ikke levner plads til strategier, der sigter mod skatteunddragelse eller skattely;

8.  opfordrer ILO til at deltage i WTO's arbejde ved at tildele ILO observatørstatus i WTO og retten til at tale på WTO's ministerkonferencer; er af den opfattelse, at ILO ligeledes bør inddrages i forhandlinger om bilaterale og multilaterale handelsaftaler; opfordrer til, at der tages behørigt hensyn til VSA i handelspolitikken på multilateralt plan, i de internationale fora, som fremmer VSA, navnlig OECDE og ILO, samt inden for WTO;

9.  er af den opfattelse, at et tættere samarbejde på multilateralt plan vil fremme opnåelsen af en reel koordinering mellem de internationale organisationer, som f.eks. vil sætte ILO i stand til at udarbejde rapporter fra uafhængige eksperter, således at der tages behørigt hensyn til arbejdskraft og anstændige arbejdsretlige bestemmelser i WTO's aktiviteter med henblik på at forhindre, at den sociale udvikling bringes i fare;

10.  opfordrer til en styrkelse af kapitlet om bæredygtig udvikling i bilaterale og multilaterale aftaler gennem en overvågnings- og rapporteringsmekanisme, der er åben for arbejdsmarkedets parter, og etablering af ansvarlighedsmekanismer i tilfælde af manglende overholdelse; mener, at en sådan procedure bør have konsekvenser i tilfælde af registrerede krænkelser af bestemmelser om bæredygtig udvikling eller overtrædelser af visse arbejdsretlige bestemmelser og arbejdstandarder;

11.  kræver, at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i de næste EU-handelsaftaler med tredjelande indtager en mere fremtrædende plads som en del af dagsordenen for anstændigt arbejde; opfordrer EU til at yde teknisk bistand til gennemførelsen af disse bestemmelser med henblik på at sikre, at de ikke skaber en handelshindring;

12.  finder, at en mere effektiv gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne er afgørende for at opretholde centrale arbejdsmæssige, sociale og miljømæssige standarder på arbejdspladserne;

13.  påpeger nødvendigheden af at lade nye områder indgå under VSA, såsom arbejdstilrettelæggelse, lige muligheder og social inklusion, foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling, udvikling af livslang uddannelse og læring; understreger, at VSA bør omfatte f.eks. kvaliteten af arbejdet, ligestilling vedrørende løn, karrieremuligheder og fremme af innovative projekter med henblik på at støtte overgangen til en bæredygtig økonomi;

14.  mener, at social-, miljø- og menneskerettighedspolitikkerne skal fremmes gennem EU's forskellige aktiviteter, herunder gennem bilaterale aftaler; bemærker endvidere, at EU's politik ikke bør hæmme politikker, der gennemføres af stater, der er parter i bilaterale aftaler om bæredygtig udvikling og respekten for den enkeltes rettigheder og frihedsrettigheder, der er fastsat i EU's charter om menneskerettigheder; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at vurderinger af de sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser og konsekvensanalyser af menneskerettighederne gennemføres forud for forhandlingerne, og at efterfølgende systematisk overvågning og evaluering finder sted; minder om, at den eksisterende suspensionsklausul i bilaterale aftaler bør aktiveres, hvis der konstateres alvorlige overtrædelser af bilateralt aftalte sociale, miljømæssige og menneskerettighedsrelaterede mål og/eller standarder;

15.  opfordrer Kommissionen til i alle frihandelsaftaler, der forhandles med EU-lande, at overholde og fremme høje sociale standarder i overensstemmelse med ILO's dagsorden vedrørende anstændigt arbejde, som fastlægger centrale mål for at sikre værdige, stabile og fredelige arbejdsmiljøer, og understreger vigtigheden af, at arbejdsmarkedets parter engageres i fremme af denne dagsorden med henblik på mere effektivt at fremme kvalitetsbeskæftigelse og ordentlige arbejdspladser, sikre anerkendelse og respekt for arbejdstagernes rettigheder, udvide den sociale beskyttelse og fremme den sociale dialog; opfordrer ligeledes EU-virksomheder til at respektere disse centrale mål både i Unionen og i forhandlinger med ikke-EU-aktører;

16.  understreger, at den europæiske strategi "Handel for alle" forpligter EU til at styrke initiativet vedrørende virksomhedernes sociale ansvar og understreger, at dette må medføre nye foranstaltninger på EU-plan, herunder vedtagelse en ny EU-handlingsplan for VSA frem til 2020 og en mekanisme i alle nye handelsaftaler, der ikke blot henviser til VSA, erhvervslivet og menneskerettighederne, men også indfører en opfølgnings- og gennemførelsesmekanisme i hvert enkelt tilfælde;

17.  opfordrer Kommissionen til at samarbejde proaktivt og konstruktivt med OECD og ILO med henblik på at udvikle en global tilgang til at forbedre arbejdsvilkårene i beklædningssektoren;

18.  opfordrer Kommissionen til, når der skal forhandles nye handelsaftaler – f.eks. aftalerne med Australien og New Zealand – at fastsætte nye bilaterale standarder for demokratiske, gennemsigtige, "fair trade"-aftaler, som kan tjene som milepæle for en ny global handelspolitik;

19.  minder om, at den europæiske sociale dialog indeholder en integreret mulighed for arbejdsmarkedets parter for at behandle spørgsmål vedrørende VSA, og støtter forhandlingen af nye rammeaftaler i særlige sektorer for at fremme VSA-mål;

20.  understreger, at EU-institutionerne betragter en virksomheds registrerede og dokumenterede engagement i bæredygtig og etisk adfærd som en prioritet ved tildelingen af offentlige kontrakter og opfordrer indtrængende de ordregivende myndigheder til at anvende disse kriterier i overensstemmelse med udbudsdirektiverne;

21.  understreger, at VSA kan spille en vigtig rolle ved at sikre miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig vækst og arbejdsstandarder og ved at forebygge korruption både i EU og i hele verden, især hvis det omfatter passende gennemsigtighedsstandarder og pålidelige ansvarsmekanismer; forslår at virksomhederne i højere grad holdes ansvarlige i denne henseende; opfordrer indtrængende Kommissionen til at vedtage en ny strategi vedrørende VSA, der etablerer stærkere rapporterings- og overensstemmelseskrav, hvilket sikrer bedre gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at støtte fremme af VSA i handelsaftaler.

22.  opfordrer fortsat indtrængende Kommissionen til at forbyde alle former for EU-import af varer og tjenesteydelser, der benytter sig af moderne former for slaveri og tvungen arbejdskraft, især af sårbare grupper, eller krænker grundlæggende menneskerettigheder;

23.  opfordrer Kommissionen til konstruktivt at understøtte iværksættere, der engagerer sig i VSA, til for eksempel gennem aktiv formidling at fremme bæredygtige VSA-partnerskaber på verdensplan samt til at understøtte dette arbejde ved at træffe koordinerende eksekutivforanstaltninger;

24.  opfordrer Kommissionen til at skabe incitamenter og fremme udbredelsen af VSA, som skal supplere og under ingen omstændigheder erstatte arbejds- og miljølovgivningen;

25.  glæder sig over den rolle, som GD for Beskæftigelse og Kommissionen spiller i indkaldelsen af medlemsstaternes gruppe på højt plan om virksomheders sociale ansvar, og opfordrer til øget dialog og samarbejde mellem EU-institutioner og medlemsstater for at fremme EU's strategi for virksomheders sociale ansvar;

26.  bifalder kraftigt det arbejdsretlige indhold i kravene til store virksomheder om rapportering af de sociale konsekvenser, som er indarbejdet i EU's direktiv om ikkefinansiel rapportering(1); opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre direktivet hurtigt og effektivt; opfordrer alle EU's børsnoterede selskaber og deres aktionærer til at overholde direktivets ånd med henblik på at forfølge en mere socialt retfærdig og bæredygtig økonomi;

27.  noterer sig det øgede fokus på at fremme gode ansættelsespraksisser gennem globale forsyningskæder som følge af Rana Plaza-fabrikkens kollaps, udarbejdelsen af det franske lovforslag om "due diligence" og erklæringen fra formand Juncker på G7-topmødet til fordel for en øjeblikkelig indsats for at forbedre ansvarligheden i globale forsyningskæder;

28.  minder om, at EU fortsat er ude af stand til at afhjælpe det retlige tomrum i forhold til bestemmelserne i FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder om adgang til domstolsprøvelse i ekstreme sager, hvor der er tale om massive tab af arbejdstageres liv, som Bhopal-tragedien; opfordrer til, at der fremsættes bestemmelser for at give europæiske domstole retlig kompetence i sager, hvor der ikke er tilstrækkelig adgang til domstolsprøvelse i de berørte tredjelande;

29.  opfordrer Kommissionen, navnlig Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, til at fremsætte forslag, der yderligere kan lette adgangen til retshjælp ved EU-domstolene ved de mest ekstreme og grelle tilfælde af krænkelser af menneskerettighederne eller arbejdsretten, begået af virksomheder med base i Europa, deres datterselskaber, underleverandører eller forretningspartnere, som anbefalet af FN's Generalsekretærs særlige repræsentant for menneskerettigheder og erhverv;

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.3.2016

 

 

 

 

+:

–:

0:

47

4

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Thomas Händel, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Karima Delli, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivo Vajgl

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014 om ændring af Rådets direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af ikkefinansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner


UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (3.12.2015)

til Udvalget om International Handel

om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar

(2015/2038(INI))

Ordfører for udtalelse: Malin Björk

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at handelsaftaler og handelsliberalisering påvirker kvinder og mænd forskelligt på grund af strukturelle uligheder mellem kønnene i adgangen til uddannelse, jobmuligheder, tjenesteydelser, ressourcer eller indkomst, deres stilling som forbrugere, deres repræsentation i beslutningstagningen og deres andel i stillinger, der kræver begrænsede kvalifikationer, samt i kraft af de forskellige sociale regler, der gælder for henholdsvis mænd og kvinder;

B.  der henviser til, at ligestilling mellem kønnene som et strategisk mål er afgørende for opfyldelsen af EU's generelle målsætninger; der henviser til, at EU's aktuelle strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015) fastsætter, at EU vil integrere ligestillingsaspektet i sin handelspolitik som en del af en mere overordnet ramme for bæredygtig udvikling;

C.  der henviser til, at enhver foranstaltning til forbedring af arbejdstagernes kvalifikationer, den beskæftigelsesmæssige stabilitet, arbejdsvilkår, arbejdsløshedsforsikring samt ydelser – f.eks. betalt orlov, herunder forældreorlov, og sundhedspleje – sandsynligvis vil have store positive virkninger for kvindelige arbejdstagere, især for dem, der arbejder under de mest usikre vilkår;

D.  der henviser til, at omfattende og afbalancerede handelsaftaler kan have en positiv indvirkning på kvinders beskæftigelsesfrekvens og bidrage til vækst og social samhørighed; der henviser til, at kønsaspektet i medfør af artikel 8 i TEUF bør indarbejdes i alle EU's aktiviteter, inklusive i forbindelse med forhandling af handelsaftaler;

E.  der henviser til, at køn ikke var nævnt i Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler;

F.  der henviser til, at det femte af målene for bæredygtig udvikling er opnåelse af ligestilling mellem kønnene inden 2030;

G.  der henviser til, at handelsaftaler under ingen omstændigheder må svække de fremskridt, som EU eller dets medlemsstater har opnået inden for ligestilling mellem kønnene;

H.  der henviser til, at fjernelse af hindringer for investeringer i form af juridiske rettigheder, sociale standarder, forbrugerbeskyttelse og miljøbestemmelser vil føre til en "harmonisering" i retning af lavere arbejdsstandarder samt privatisering af offentlige tjenesteydelser og velfærdssektoren, hvilket vil have en negativ indvirkning på ligestillingen mellem kønnene;

I.  der henviser til, at bæredygtig og inklusiv udvikling og vækst skal omfatte ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders og pigers indflydelse og status;

J.  der henviser til, at handelsliberalisering ikke i sig selv kan forventes at fjerne uligheder mellem kønnene, og at der er behov for specifikke skræddersyede foranstaltninger og økonomiske ressourcer, således at der kan holdes øje med dens indvirkning på kvinder;

1.  opfordrer til bindende anvendelse af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) grundlæggende arbejdsstandarder og af dens dagsorden for ordentligt arbejde – eftersom ILO's standarder er særlig relevante med hensyn til at forbedre ligestillingen takket være deres principper om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af køn og om lige løn for mænd og kvinder – samt internationale miljøbeskyttelsesforpligtelser i EU's præferencehandelsaftaler;

2.  opfordrer til en bredt funderet, effektiv, vedvarende og gennemsigtig deltagelse af ikke alene kvinder og kvindeorganisationer samt fagforeninger, men også af miljø-, forbruger-, arbejdstager- og udviklingsorganisationer i handelsdrøftelser og handelsforhandlinger samt i forbindelse med udarbejdelsen af handelspolitik og gennemførelsen deraf; tilskynder kvinder og kvindeorganisationer til at deltage aktivt og forelægge initiativer og oplysninger, der er relevante for forhandlingerne;

3.  efterlyser øget gennemsigtighed og ansvarlighed for græsrodsorganisationer i forbindelse med udformningen af internationale handelsregler og nationale handelspolitikker, såvel som sikring af konsekvens for så vidt angår respekt for arbejdstagernes rettigheder og menneskerettighederne, herunder kvinders rettigheder;

4.  opfordrer EU til at sikre, at handelspolitikken ikke tilsidesætter nationale bestemmelser om social beskyttelse, forbrugerbeskyttelse, offentlig sikkerhed, offentlig sundhed og uddannelse, fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse og ligestilling mellem kønnene;

5.  bemærker medtagelsen af konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW) på listen over konventioner under GSP Plus-ordningen, og opfordrer til en grundig overvågning af, at de begunstigede overholder deres forpligtelser;

6.  opfordrer EU til systematisk at medtage bindende, eksigible og ufravigelige menneskerettighedsklausuler, bl.a. om pigers og kvinders rettigheder, i EU's internationale aftaler, herunder allerede indgåede og kommende handels- og investeringsaftaler;

7.  gentager, at det er vigtigt at aktivere suspensionsklausulen i internationale handelsaftaler, i tilfælde af at den anden kontraherende part overtræder menneskerettighederne;

8.  minder ligeledes om EU's forpligtelse til at integrere kønsaspektet i alle sine politikker og om betydningen af at sikre, at mænd og kvinder nyder lige stor gavn af sociale ændringer, økonomisk vækst og skabelse af anstændige arbejdspladser, idet forskelsbehandling bringes til ophør, og respekt for kvinders rettigheder i verden fremmes;

9.  finder det beklageligt, at handelsaftaler ofte forhandles på plads uden særlig hensyntagen til deres indvirkning på kvinders og pigers rettigheder, såsom retten til sundhed – og de dertil knyttede rettigheder, herunder retten til reproduktiv sundhed – samt adgang til uddannelse, efteruddannelse, mad, arbejde, sikre arbejdsvilkår og vand;

10.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indsamle data og analysere den potentielle, konkrete indvirkning deraf på kvinders og pigers situation, bl.a. i tredjelande, med henblik på at skabe større sammenhæng mellem forskellige, men indbyrdes forbundne politikker, f.eks. politikker for handel, udvikling, beskæftigelse, indvandring og ligestilling mellem kønnene;

11.  opfordrer Kommissionen til på grundlag af ligestillingsbenchmarks og ressourcer at gennemføre forudgående og efterfølgende vurderinger af handelsaftalernes indvirkning på kvinder og ligestilling mellem kønnene, som en del af en bredere vurdering af indvirkningen på den menneskelige udvikling; fremhæver behovet for solide og pålidelige data til at kunne vurdere de kønsspecifikke konsekvenser af forskellige handelsforanstaltninger og -instrumenter, f.eks. TTIP, TISA og CETA; opfordrer til, at de eksisterende handels- og investeringsaftaler gøres til genstand for en grundig, systematisk og obligatorisk vurdering med henblik på at indkredse eventuelle områder, der kan have en negativ indvirkning på ligestillingen mellem kønnene;

12.  understreger, at EU's handelspolitik skal sikre, at staternes evne til at regulere og beskytte kvinders rettigheder samt miljøet, forbrugerrettigheder og arbejdstagerrettigheder ikke undergraves, samt at virksomheder og investorer holdes ansvarlige over for borgerne og regeringerne for den indvirkning, de har på menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene, samt for deres sociale, miljømæssige og udviklingsmæssige indvirkning.

13.  opfordrer til, at der ud fra et menneskerettigheds-, klima-, ligestillings- og bæredygtighedsperspektiv foretages dybtgående konsekvensanalyser af resultatet af multi- og bilaterale handelsaftaler mellem EU og tredjelande;

14.  understreger, at EU, når det forhandler handelsaftaler på plads, bør søge ikke blot at forbedre de globale sociale og miljømæssige standarder og fremme en mere rimelig og retfærdig global handelsmodel, men også søge at fremme ligestilling mellem kønnene;

15.  beklager, at kønsperspektiver hidtil i vidt omfang er blevet forsømt i forbindelse med virksomhedernes sociale ansvar; opfordrer Kommissionen til at integrere kønsaspektet i sin politik for virksomhedernes sociale ansvar, bl.a. i klausuler om virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler, ved hjælp af inkluderende foranstaltninger, f.eks. om at virksomheder skal øge andelen af kvinder i ledende stillinger på alle niveauer og støtte livslang læring og efteruddannelse for kvinder på arbejdspladsen, sikre passende arbejdsvilkår og rettigheder for kvinder i hele deres forsyningskæder og undgå indkøb af materialer fra konfliktområder, hvor kønsbaseret vold er udbredt;

16.  bemærker, at EU's strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder ikke har taget behørigt hensyn til kønsaspektet i EU's handelspolitik; beklager dybt, at der ikke tages behørigt hensyn til kønsaspektet i meddelelsen af 15. oktober 2015 om EU's nye strategi for handel og investeringer;

17.  fremhæver, at alternative forretningsmodeller såsom kooperativer, gensidige selskaber og sociale virksomheder spiller en vigtig rolle med hensyn til at fremme ligestilling mellem kønnene samt bæredygtig og inklusiv udvikling og vækst; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at lette og fremme disse alternative modeller i hele EU samt i handels- og udviklingspolitikken.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

3.12.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

8

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Köstinger, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza, Mariya Gabriel, Julie Girling, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Dubravka Šuica, Julie Ward

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Kristina Winberg


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.6.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Goffredo Maria Bettini, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georges Bach, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Jan Keller, Dominique Martin, Giulia Moi, Jozo Radoš, Dario Tamburrano, Hermann Winkler

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik