Διαδικασία : 2015/2038(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0217/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0217/2016

Συζήτηση :

PV 04/07/2016 - 17
CRE 04/07/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2016 - 4.4
CRE 05/07/2016 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0298

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 837kWORD 296k
27.6.2016
PE 575.363v03-00 A8-0217/2016

σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη

(2015/2038(INI))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Eleonora Forenza

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη

(2015/2038(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 153, 191, 207 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 12, 21, 28, 29, 31 και 32 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής: «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497)(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 10ης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ (MC10)(2),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού (30 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2015)(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο (2014)(4),

–  έχοντας υπόψη το «σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019) – Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κύρια παράμετρος του θεματολογίου της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση του αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα ο οποίος καταγράφεται στο πλαίσιο εκτιμήσεων αντικτύπου των πρωτοβουλιών πολιτικής που σχετίζονται με το εμπόριο(5),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Human rights and democracy clauses in international agreements» (Ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις διεθνείς συμφωνίες) που δημοσιεύθηκε το 2015 από το Θεματικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο: Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων(8),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις(9),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια με στόχο την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και από περιοχές υψηλού κινδύνου(10),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την πορεία της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2011 με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής της UNCTAD σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη (2015)(12),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη «The EU's Trade Policy: from gender-blind to gender-sensitive?» (Εμπορική πολιτική της ΕΕ: από την αδιαφορία στη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου;) που δημοσιεύθηκε από το Θεματικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ με τίτλο «The promotion of a democratic and equitable international order» (Προαγωγή μιας δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης πραγμάτων) – σημείωμα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς τη Γενική Συνέλευση της 5ης Αυγούστου 2015 (A/70/285),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 64/292 του ΟΗΕ, στο οποίο το νερό και η αποχέτευση αναγνωρίζονται ρητά ως ανθρώπινα δικαιώματα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και στο οποίο αναφέρεται ότι η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και σε υποδομές αποχέτευσης είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water)(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διεθνή εμπορική πολιτική στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές(16),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament» (Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) που δημοσιεύθηκε το 2014 από το Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 26/9 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την απόφαση δημιουργίας ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, με εντολή ανάπτυξης ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου για τη ρύθμιση, στο διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δραστηριοτήτων των διεθνικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων(17),

–  έχοντας υπόψη το μεταρρυθμισμένο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Έκθεση σχετικά με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων για την περίοδο 2014 – 2015» COM(2016)0029,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, το πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου για τους Ενοποιημένους Απολογισμούς, τις δέκα αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ και το πρότυπο καθοδήγησης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη ΙSΟ 26000,

–  έχοντας υπόψη το γαλλικό νομοσχέδιο περί «δέουσας επιμέλειας» για την προαγωγή των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τη δήλωση του Προέδρου Juncker στη Σύνοδο Κορυφής G7 του 2015,

–  έχοντας υπόψη το «σχέδιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για επιχειρήσεις και επενδυτές», το οποίο αναλαμβάνεται στο πλαίσιο των αρχών του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις και του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0217/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εξέδωσε το 2010 συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από αυτές τις συστάσεις έχουν εφαρμοστεί, ενώ άλλες όχι·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενεργεί ως συννομοθέτης όσον αφορά τα μέτρα που καθορίζουν το πλαίσιο σχετικά με την εφαρμογή της CCP της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για την κύρωση κάθε εμπορικής συμφωνίας που διαπραγματεύεται η Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου είναι, συνεπώς, αναγκαία για να διασφαλιστεί η επιτυχία οιασδήποτε πρωτοβουλίας αναλαμβάνει η Επιτροπή στον τομέα της CCP·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο διαδραματίζει ισχυρό ρόλο στην προώθηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, στη δημιουργία ευημερίας και στην αύξηση της απασχόλησης, καθώς και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής προόδου, του βιοτικού επιπέδου, της ποιότητας ζωής και, μακροπρόθεσμα, της βελτίωσης των προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευσή της να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως επαναβεβαιώθηκε στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους», καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση, μέσω μηχανισμών παροχής κινήτρων όπως το ΣΓΠ+ και διατάξεις προτιμησιακής πρόσβασης στην αγορά σε χώρες που έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν τις βασικές διεθνείς συμβάσεις στους εν λόγω τομείς·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει την ικανότητα να συμβάλει θετικά στην αύξηση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων (ΑΔ) και της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως μέσω της εμπορικής πολιτικής της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιεί τις δράσεις της έχοντας κατά νου τον συγκεκριμένο στόχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες έχουν επίδραση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ότι θα πρέπει, συνεπώς, να σχεδιάζονται έτσι ώστε να στηρίζουν την κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο, να διασφαλίζουν ότι δεν διακυβεύονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κατοχυρώνουν τη συμμόρφωση με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο και οι ξένες επενδύσεις από διεθνείς επιχειρήσεις συμβάλλουν στη μεγαλύτερη δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή του Κοινοβουλίου μπορεί να μετρηθεί εξετάζοντας πόσο αποτελεσματική είναι η εφαρμογή των συστάσεών του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των συμφωνιών πρέπει να παρακολουθείται περιοδικά, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των στόχων και των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπέχουν νομική υποχρέωση να καθιστούν τις πολιτικές τους συνεκτικές ως προς τους αναπτυξιακούς στόχους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για μια νέα στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις με τον τίτλο «Εμπόριο για όλους» αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ του εμπορίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και εμμένει στην ανάγκη να καταστούν τα εν λόγω δικαιώματα και πρότυπα πλήρες τμήμα των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Ένωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνικοί παγκόσμιοι λιανικοί πωλητές και επιχειρήσεις φέρουν μεγάλη ευθύνη, λόγω των σημερινών προτύπων παραγωγής, για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και των αποδοχών στις χώρες παραγωγής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν συστατικό στοιχείο των ΑΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας των κεφαλαίων των εμπορικών συμφωνιών που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συγκεκριμένος αντίκτυπος των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών επηρεάζει διαφορετικά τις γυναίκες και τους άνδρες, εξαιτίας των διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, οικονομικής μεγέθυνσης και εμπορίου πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρες για τα ΑΔ, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη διάσταση του φύλου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη αναγνωρίζει τον καίριο αντίκτυπο των εμπορικών πολιτικών στην εφαρμογή των στόχων του, καλύπτοντας ορισμένους τομείς πολιτικής όπως οι κανόνες καταγωγής, οι κανονισμοί για τα τρόφιμα, οι αγορές εμπορευμάτων και η ισότητα των φύλων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες του συστήματος ΣΓΠ και ΣΓΠ+ για τη διασφάλιση της επικύρωσης και εφαρμογής των συμβάσεων σχετικά με τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να βελτιωθούν εάν συνδεθούν οικονομικά κίνητρα με την αποτελεσματική έγκριση και υπάρξει διαρκής παρακολούθηση της εφαρμογής των βασικών συμβάσεων σχετικά με τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την καταστροφή του εργοστασίου Rana Plaza, η ΕΕ, σε συνεργασία με την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές και τη ΔΟΕ, θέσπισε ένα οικουμενικό σύμφωνο για την εφαρμογή βελτιώσεων στα εργασιακά δικαιώματα και στην ασφάλεια των εργοστασίων στο Μπανγκλαντές το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών στον τομέα της εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες προσπάθειες οδήγησαν σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού και σε καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως η συμφωνία σχετικά με την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων στο Μπανγκλαντές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να λείπει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους στον τομέα των ΑΔ σε σχέση με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει, μαζί με τον δημόσιο τομέα, να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες πρέπει να ενεργούν με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέας γενιάς εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ περιλαμβάνουν κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των οποίων ζητείται από τα συμβαλλόμενα μέρη να αναλάβουν δεσμεύσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συμμόρφωση με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τη διασφάλιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κεφάλαια αυτά έχουν επιδείξει διαφορές στο επίπεδο φιλοδοξίας τους στις διαδοχικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ενθαρρύνεται να επιδιώξει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φιλοδοξίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική του 2015 «Εμπόριο για όλους» της Επιτροπής καθιστά το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη προτεραιότητα για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να δώσει η εν λόγω στρατηγική την κατάλληλη δυναμική στο θεματολόγιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Επιτροπή πρέπει πλέον να αποτυπώσει την ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη φιλοδοξία της σε αποφασιστική και συγκεκριμένη δράση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το «σχέδιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για επιχειρήσεις και επενδυτές» που εμπεριέχεται στις αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις και στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ καταδεικνύει ότι η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη και στον κόσμο όχι απλώς συνάδει με τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά τις ενισχύει και ενισχύεται από αυτές·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ θα ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) επιβεβαιώνει ότι οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ θα διέπονται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αρχής της ισότητας και της αλληλεγγύης, και της συμμόρφωσης με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ του εμπορίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφενός, και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, αφετέρου, έχει καταστεί πλήρες τμήμα των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις τρίτες χώρες θα πρέπει να καθίσταται όλο και πιο συνεκτική με άλλες πολιτικές της ΕΕ που έχουν εξωτερική διάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να χρησιμοποιήσει την πολιτική στον τομέα του εμπορίου για να επιδιώξει τον καθορισμό υψηλών παγκοσμίων προτύπων στους τομείς των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων, της προστασίας των καταναλωτών και των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για το εμπόριο και οι φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες προωθούν και ενισχύουν το εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε παγκόσμιους κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη πριν από την ολοκλήρωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων κατά τρόπο θεμιτό και διαφανή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, από κοινού με όλα τα άλλα σχετικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατάξεων που σχετίζονται με την εμπορική πολιτική·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Ιουνίου 2014, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα για τη σύσταση διακυβερνητικής ομάδας εργασίας που θα αναλάβει τη δρομολόγηση διεργασιών για τη δημιουργία νομικά δεσμευτικής διεθνούς πράξης για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των διεθνικών και άλλων εταιρειών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα αλληλοενισχύονται ενδεχομένως, και ότι η επιχειρηματική κοινότητα, ούσα υποχρεωμένη να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, επίσης έχει ενδεχομένως να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην παροχή θετικών κινήτρων για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, των περιβαλλοντικών προτύπων και της εταιρικής ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή σειράς πρωτοβουλιών για την παγκόσμια υπευθυνότητα, οι οποίες συμβαδίζουν με την προώθηση και τον σεβασμό των διεθνών προτύπων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η κοινωνική δικαιοσύνη, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη την αναγνώριση του μακροπρόθεσμου θετικού αντικτύπου που έχουν στα ανθρώπινα δικαιώματα η δραστηριοποίηση σε παγκόσμια κλίμακα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και το καλό παράδειγμα που δίνει η χωρίς διακρίσεις εταιρική τους κουλτούρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων που βασίζεται στην προστασία και την επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προωθεί την αμοιβαία κατανόηση και τις κοινές αξίες, όπως το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γενικές αρχές

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν μια προσέγγιση που βασίζεται στο φύλο σε όλες τις πολιτικές τους, περιλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, και να εξασφαλίσουν μεταξύ άλλων την αποτελεσματική συμμόρφωση προς τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)· καλεί την Επιτροπή, στην αξιολόγησή της σχετικά με τον αντίκτυπο της εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ, σεβόμενη τα δικαιώματα των γυναικών, να λάβει υπόψη τις πτυχές που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, και ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογεί συστηματικά τις υφιστάμενες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, προκειμένου να εξακριβώνονται οι επιπτώσεις τους στην ισότητα των φύλων·

2.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη συνοχή σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, να κατοχυρώσει την ουσιαστική αξιολόγηση της πολιτικής και τον συντονισμό μεταξύ της αναπτυξιακής βοήθειας και της εμπορικής πολιτικής, και να εργασθεί για να διασφαλίσει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας των φύλων, εργατικού δικαίου και σεβασμού του περιβάλλοντος·

3.  καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κατά την 70ή σύνοδό της·

4.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν δεσμευτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες καταβάλλουν φόρους στις χώρες όπου ασκούν οικονομικές δραστηριότητες και δημιουργείται αξία, να προαγάγουν την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων ανά χώρα από τον ιδιωτικό τομέα, όπως συνιστά ο ΟΟΣΑ, και να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση, ιδίως στα φορολογικά ζητήματα και στο θέμα της αποτελεσματικής είσπραξης των φόρων· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι δίδεται προτεραιότητα στο θεματολόγιο στον πολιτικό διάλογο (σε πολιτικό επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη και το εμπόριο) και να υποστηρίξουν τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών για τη διασφάλιση του δημόσιου ελέγχου της φορολογικής διακυβέρνησης και της παρακολούθησης των περιπτώσεων που αφορούν φορολογική απάτη· εκτιμά ότι η φορολογική πολιτική μίας εταιρείας πρέπει να θεωρείται μέρος της ΕΚΕ και ότι, για τον λόγο αυτό, δεν συμβιβάζονται με μια κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά στρατηγικές που αποσκοπούν στη φοροδιαφυγή ή στην εκμετάλλευση φορολογικών παραδείσων·

5.  αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση σε κοινά αγαθά, όπως η ύδρευση, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση είναι σημαντικά στοιχεία που καταδεικνύουν την ικανότητα ενός κράτους να εγγυάται τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα·

6.  τονίζει ότι το μακροχρόνιο ιστορικό της ΕΕ όσον αφορά την ενασχόληση με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο της εμπορικής διπλωματίας της υπερέχει ήδη έναντι άλλων μειζόνων παγκόσμιων εμπορικών παραγόντων· υπογραμμίζει ότι οι δεσμεύσεις των εμπορικών μας εταίρων για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν σταθερή βάση συνεχιζόμενου διαλόγου, συνεργατικών διαδικασιών και προοδευτικών βελτιώσεων σε μακροπρόθεσμη βάση·

7.  τονίζει τη σημασία του εμπορίου και των ξένων επενδύσεων ως σημαντικών εργαλείων για την επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης, βιώσιμης ανάπτυξης, χρηστής διακυβέρνησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  υπενθυμίζει ότι το εμπόριο και οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξάνουν την ευημερία στις φτωχότερες χώρες· υπενθυμίζει ότι υπάρχει μια διόλου αμελητέα σχέση μεταξύ της αυξημένης ευημερίας και της καλύτερης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της ισχυρής προστασίας του περιβάλλοντος·

9.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη στη συνεκτική προώθηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις σχέσεις της με τρίτες χώρες σε όλες τις πολιτικές της, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής, και σε όλα τα σχετικά μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης που διαθέτει·

10.  συνιστά, ως εκ τούτου, να αποτελέσει η εμπορική στρατηγική της ΕΕ εργαλείο για την προώθηση των δημοκρατικών αξιών στις τρίτες χώρες· χαιρετίζει, συνεπώς, την ενίσχυση των εμπορικών συμφωνιών και των προγραμμάτων εμπορικών προτιμήσεων ως μοχλών για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την εξάλειψη της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας και για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και των δικαιωμάτων στην υγεία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την υψηλή ασφάλεια και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και στις οικονομικές ευκαιρίες για όλους·

Ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα σε πολυμερές επίπεδο

11.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι για την ΕΕ να εγκαθιδρύσει συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο και επαναλαμβάνει, κατά συνέπεια, την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του ΠΟΕ, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

α)  ενίσχυση της ουσιαστικής συνεργασίας και του τακτικού διαλόγου μεταξύ του ΠΟΕ και των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΗΕ, ιδίως του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, παραχωρώντας ιδίως στη ΔΟΕ καθεστώς παρατηρητή στον ΠΟΕ και εμπλέκοντας τη ΔΟΕ και ζητώντας τη συμμετοχή της σε όλες τις εμπορικές διαφορές που σχετίζονται με παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμβάσεων εργασίας· θεωρεί ότι η ΔΟΕ θα πρέπει επίσης να εξακολουθήσει να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις διμερείς, τις πολυμερείς και τις πλειονομερείς εμπορικές συμφωνίες·

β)  μεταρρύθμιση των μηχανισμών ελέγχου των εμπορικών πολιτικών του ΠΟΕ ώστε να λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση, καθώς και τη διάσταση των ΑΔ βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών της ΔΟΕ, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και των Πολυμερών Περιβαλλοντικών Συμφωνιών (ΠΠΣ), και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως μέσω της συγκρότησης μιας Επιτροπής Εμπορίου και Αξιοπρεπούς Εργασίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ παράλληλα με την υφιστάμενη Επιτροπή Εμπορίου και Περιβάλλοντος, όπως έχει ζητήσει στις συστάσεις του το 2010·

γ)  αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η Επιτροπή Εμπορίου και Περιβάλλοντος του ΠΟΕ έχει εκπληρώσει την εντολή της όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση του ΠΟΕ σχετικά με το εμπόριο και το περιβάλλον, που ελήφθη στο Μαρακές στις 15 Απριλίου 1994, και των συμπερασμάτων της σχετικά με τις περαιτέρω δράσεις, ιδίως στο πλαίσιο του παγκόσμιου διαλόγου για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στο πλαίσιο του ΠΟΕ, όπως είχε ζητήσει αρχικά το Κοινοβούλιο·

δ)  εποικοδομητική συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για μια διαδικασία συνθήκης σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εν συνεχεία της μελέτης με θέμα την αντιμετώπιση, με δικαστικά μέσα, των κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από επιχειρήσεις, η οποία διεξήχθη από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

12.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά περαιτέρω μεταρρυθμίσεις του ΠΟΕ προκειμένου να καταρτισθούν πολυμερείς κανόνες για τη βιώσιμη και υπεύθυνη διαχείριση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, στους οποίους θα πρέπει να περιλαμβάνονται ιδίως:

α)  απαιτήσεις αποτελεσματικής και επιβλητέας δέουσας επιμέλειας της αλυσίδας εφοδιασμού και διαφάνειας, βάσει των Κατευθυντήριων Αρχών του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

β)  πρότυπα υγείας και ασφάλειας, αναγνωρίζοντας ιδιαιτέρως το δικαίωμα των εργαζομένων σε επιτροπές ασφαλείας,

γ)  ένα κατώφλι κοινωνικής προστασίας,

δ)  σεβασμός των βασικών εργασιακών προτύπων της ΔΟΕ·

13.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να διασφαλιστεί ότι κάθε μέτρο που εγκρίνει κάποιο συμβαλλόμενο μέρος στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων ή σχετικά με οποιαδήποτε αρχή ή δέσμευση περιλαμβάνεται στα άρθρα 3 και 4 της UNFCCC θα διασφαλίζεται επίσης με την παροχή νομικώς καλύτερης προστασίας του δικαιώματος ρύθμισης στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να επιταχύνει την πρόοδο για την ανάπτυξη συστημάτων διαφοροποίησης προϊόντων ανάλογα με τη διαδικασία και τη μέθοδο παραγωγής τους και κριτηρίων βιωσιμότητας στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να καταργήσουν σταδιακά τις επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα σύμφωνα με τη δέσμευση των G20·

16.  θεωρεί ότι η εμπορική πολιτική θα μπορούσε να συμβάλει περαιτέρω στην ενεργειακή μετάβαση και ότι τα εμπορικά μέσα της ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάδειξη και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και τη δημιουργία περιβαλλοντικών αγαθών και τεχνολογιών στην Ευρώπη· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να διαπραγματευτεί μια πλειονομερή συμφωνία για τα πράσινα αγαθά (τη Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά - EGA) και ζητεί οι εν λόγω διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε μια φιλόδοξη και ισόρροπη συμφωνία· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την EGA, να καταρτίσει ποσοτικά ή ποιοτικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των «πράσινων αγαθών» και να προωθήσει μια αξιόπιστη και διαφανή μεθοδολογία στις διαπραγματεύσεις για την EGA· καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τους παράγοντες που επιδρούν στο εμπόριο πράσινων αγαθών, όπως οι πολιτικές αντιντάμπινγκ στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, τα καθεστώτα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα προγράμματα περιορισμένης χρηματοδότησης και οι εθνικές περιβαλλοντικές πολιτικές που δημιουργούν τη ζήτηση για τα εν λόγω αγαθά·

Ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα σε διμερές επίπεδο

17.  επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να διενεργήσει εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις αντικτύπου όλων των εμπορικών συμφωνιών ως προς τη βιωσιμότητα (SIA) με βάση τις "κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση των εκτιμήσεων του αντικτύπου που έχουν στα ανθρώπινα δικαιώματα οι πρωτοβουλίες πολιτικής που σχετίζονται με το εμπόριο"· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή:

α)  να εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές στην κατάρτιση των SIA στο πλαίσιο όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών διαπραγματεύσεων·

β)  να αποτυπώνει επίσης στις εν λόγω SIA τις κατευθυντήριες αρχές που έχει καταρτίσει ο Ειδικό Εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωμα στη διατροφή·

γ)  να λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών στα ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα, όπως αυτά που ανήκουν σε κάποια μειονοτική ομάδα ή είναι γεωγραφικώς αποκλεισμένα, φτωχά ή κοινωνικώς αποκλεισμένα· επισημαίνει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση της Επιτροπής να αξιολογεί τον αντίκτυπο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ·

δ)  να διασφαλίσει κατάλληλη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη SIA, καθώς και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αυτής·

ε)  να λάβει πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα των εν λόγω εκτιμήσεων στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων·

στ)  να διασφαλίσει την έγκαιρη δημοσίευση των SIA με στόχο την προετοιμασία των διαπραγματευτικών θέσεων πριν από τη διατύπωσή τους, προκειμένου να ενημερώνεται το κοινό και να παρέχεται η δυνατότητα στους εκλεγμένους αντιπροσώπους να αξιολογούν δεόντως κάθε προτεινόμενη συμφωνία·

18.  ζητεί σθεναρά να καταστούν δεσμευτικές και να πραγματοποιούνται σε πρώιμο στάδιο εκτιμήσεις αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα και εκτιμήσεις αντικτύπου στη βιωσιμότητα, για την προετοιμασία των διαπραγματευτικών θέσεων πριν από το στάδιο της διατύπωσής τους·

19.  σημειώνει τα συμπεράσματα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σε ό,τι αφορά την απόφαση της Επιτροπής να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με το Βιετνάμ προτού ολοκληρωθεί η εκτίμηση αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει την εκτίμηση αυτή το συντομότερο δυνατόν με βάση τη νέα μεθοδολογία, ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση·

20.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην επιβολή όρων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές συμφωνίες, και υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν ο σεβασμός και η εφαρμογή των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής και του Συμβουλίου να συμπεριλάβουν τέτοιες νομικώς δεσμευτικές ρήτρες για τα ΑΔ σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση, και ζητεί τη δημοσίευση της κοινής προσέγγισης του Συμβουλίου· σημειώνει ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί σε όλες τι συμφωνίες της ΕΕ ρήτρες περί ΑΔ και ζητεί, οι εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις με άλλους εταίρους της ΕΕ, ιδίως δε αυτές για την TTIP, να διασφαλίσουν τη συμπερίληψη νομικώς δεσμευτικής ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

21.  θεωρεί, ωστόσο, ότι οι υφιστάμενες ρήτρες έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων για τα ΑΔ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προβούν στις εξής προσαρμογές:

α)  την εισαγωγή διατάξεων διασφάλισης εμπορίου για τη διασφάλιση της ικανότητας κάθε μέρους της συμφωνίας να τηρεί τις υποχρεώσεις του περί ΑΔ στους τομείς στους οποίους φέρει την πρωταρχική ευθύνη σε περιπτώσεις αποδεδειγμένων παραβιάσεων των διατάξεων των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

β)  την τακτική και εμπεριστατωμένη παρακολούθηση της εφαρμογής των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εμπορικών συμφωνιών και των συμφωνιών σύνδεσης, ιδίως διαμέσου της δημοσίευσης τακτικών κοινών εκθέσεων της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες εταίρους και διαμέσου της ίδρυσης διοργανικής επιτροπής·

γ)  να εξετασθεί το ενδεχόμενο να περιλαμβάνεται σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ μια επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να διασφαλίζεται η σοβαρή και συστηματική παρακολούθηση των ζητημάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη συμφωνία· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στις διαπραγματεύσεις για την κατοχύρωση της διαφάνειας·

δ)  να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ έχει ένα εγχώριο σύστημα ενδίκων μέσων, το οποίο επιτρέπει τις προσφυγές σε περιπτώσεις μη σεβασμού των εμπορικών συμφωνιών και των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

22.  υπενθυμίζει το αίτημα που διατύπωσε σε ψήφισμά του το 2010, βάσει του οποίου κάθε εμπορική συμφωνία της ΕΕ, είτε είναι διμερής είτε πλειονομερής, θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένα, εκτελεστά και φιλόδοξα κεφάλαια για το Εμπόριο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (TSD)· επισημαίνει τις διαφορές που παρατηρούνται στα κεφάλαια TSD στις διάφορες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να τηρήσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνέπειας σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και να εισαγάγει κεφάλαια TSD με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)  μια δέσμευση όλων των μερών για επικύρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των οκτώ βασικών συμβάσεων και των τεσσάρων συμβάσεων προτεραιότητας της ΔΟΕ, καθώς και των διεθνών πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών·

β)  συμπερίληψη των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κεφαλαίων TDS στον γενικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, επί ίσοις όροις με τα υπόλοιπα μέρη των συμφωνιών, όπως ζητείται στις συστάσεις του 2010, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

γ)  δυνατότητα έφεσης και επιδίωξης αποζημίωσης μέσω μιας διαδικασίας υποβολής καταγγελιών για τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών·

δ)  αποτελεσματικά μέτρα αποτροπής, μεταξύ άλλων υπό τη μορφή χρηματικών επανορθώσεων, σε περίπτωση σοβαρών, αποδεδειγμένων παραβιάσεων των διατάξεων του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνεται στη συμφωνία· τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν μέσω μιας προσωρινής επιβράδυνσης, μείωσης ή ακόμα και αναστολής ορισμένων εμπορικών ωφελειών που προβλέπει η συμφωνία, σε περίπτωση βεβαρυμένης και συνεχούς παραβίασης των προτύπων αυτών, ως ύστατο μέτρο, η δε καθιέρωση σχεδίων δράσης με τους εταίρους μας θα μπορούσε να βοηθήσει στη διόρθωση της μη συμμόρφωσης με ορισμένες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες·

23.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να δημιουργούνται φόρουμ για τη βιώσιμη ανάπτυξη ή συμβουλευτικές ομάδες κατά τα διάφορα στάδια της σύνταξης, διαπραγμάτευσης και εφαρμογής μιας συμφωνίας· υπενθυμίζει την ανάγκη να είναι όλες οι Εγχώριες Συμβουλευτικές Ομάδες (DAG) ανεξάρτητες και να έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πόρους· σημειώνει τις επικρίσεις που εκφράζονται συχνά από ορισμένους συμμετέχοντες στις DAG που έχει συγκροτήσει η ΕΕ δυνάμει των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών, ότι οι αποφάσεις τους δεν έχουν πρακτικό αντίκτυπο, και προτείνει στην Επιτροπή να εφαρμόσει τα ακόλουθα μέτρα:

α)  να καταρτίσει σύστημα υποβολής εκθέσεων που θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να αποτιμά το έργο των συμβουλευτικών ομάδων·

β)  να ανταποκρίνεται συστηματικά και με συγκεκριμένο τρόπο στις ανησυχίες που εγείρονται από τις εγχώριες DAG της ΕΕ και να δίνει συνέχεια στις πρωτοβουλίες που προτείνουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και οι κοινωνικοί εταίροι στο πλαίσιο αυτό·

γ)  να καταρτίσει βασικές διατάξεις υλικοτεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο των κεφαλαίων TSD, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή, καθώς οι πτυχές αυτές έχει αποδειχθεί σε ορισμένες περιπτώσεις ότι αποτελούν σοβαρά εμπόδια, καθώς και σχετικά συνοδευτικά μέτρα, όπως προγράμματα τεχνικής βοήθειας και συνεργασίας·

24.  ζητεί την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των οργανώσεων βάσης στη διαμόρφωση των διεθνών εμπορικών κανόνων και εθνικών εμπορικών πολιτικών, μεριμνώντας παράλληλα για τη συνοχή όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών·

25.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εντονότερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, και καλεί το Συμβούλιο να διαβουλεύεται το Κοινοβούλιο σχετικά με οιεσδήποτε αποφάσεις περί επανεξέτασης ή ακόμη και αναστολής της εφαρμογής μιας συμφωνίας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο·

Ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα σε μονομερές επίπεδο

26.  χαιρετίζει τη θέση σε ισχύ του νέου Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012) την 1η Ιανουαρίου του 2014 και τη δημοσίευση της πρώτης έκθεσης παρακολούθησης του ΣΓΠ για την περίοδο 2014-2015· πιστεύει ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να είναι ένας τρόπος για την ενθάρρυνση των χωρών εταίρων της ΕΕ να υιοθετούν υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εφαρμόσει τα ακόλουθα διορθωτικά μέτρα:

α)  να αποσαφηνίσει, είτε μέσω μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης είτε μέσω της επερχόμενης αναθεώρησης του κανονισμού 978/2012, τους ορισμούς της «σοβαρής παράλειψης αποτελεσματικής εφαρμογής» μιας διεθνούς σύμβασης και της «σοβαρής και συστηματικής παραβίασης των αρχών» που περιλαμβάνονται στις διεθνείς συμβάσεις·

β)  να ζητήσει τις απόψεις όλων των οικείων οργάνων παρακολούθησης προκειμένου να αξιολογήσει σωστά τη συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις που αναφέρονται στον κανονισμό ΣΓΠ· ειδικότερα, να εστιάσει στις απόψεις που εκφράστηκαν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ σχετικά με την εφαρμογή των συμβάσεων, όσον αφορά τόσο τη χορήγηση όσο και την αναστολή εμπορικών προτιμήσεων σύμφωνα με τον κανονισμό ΣΓΠ·

γ)  να ενισχύσει, κατά την επερχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) 978/2012, την παρακολούθηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι δικαιούχες χώρες· θα πρέπει να δοθεί επίσημος ρόλος παρακολούθησης του ΣΓΠ και του ΣΓΠ+ στους κοινωνικούς εταίρους και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως μέσω μιας διαδικασίας ακρόασης και απάντησης σε ανησυχίες που απευθύνονται στην Επιτροπή·

δ)  να συμπεριλάβει επίσης στην αναθεώρηση, όπως ζητήθηκε το 2010, την ΕΚΕ στον κανονισμό ΣΓΠ, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση των διεθνικών επιχειρήσεων με τις εθνικές και διεθνείς νομικές υποχρεώσεις στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών προτύπων και των περιβαλλοντικών κανόνων· ε)  να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξελίξεις που σχετίζονται με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων EBA (Όλα εκτός από όπλα) και των πάγιων ρυθμίσεων ΣΓΠ, και να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

27.  στηρίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή να εργασθεί για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας· χαιρετίζει την έγκριση εγγράφου εργασίας και επαναλαμβάνει το αίτημα που διατύπωσε το 2010 για μια ισορροπημένη και ρεαλιστική πρόταση νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως η σήμανση προϊόντων που δεν προέρχονται από παιδική εργασία, οι εμπορικές προτιμήσεις που παρέχονται σε χώρες οι οποίες πληρούν ορισμένα εργασιακά πρότυπα και οι οριζόντιες απαγορεύσεις εισαγωγών για προϊόντα που παράγονται με τη χρήση παιδικής εργασίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να περιληφθεί ο στόχος της καταπολέμησης της αναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας στα κεφάλαια TSD των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, παράλληλα με τις άλλες 6 βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ, καθώς και η δέσμευση της ΕΕ κατά τις διεθνείς συζητήσεις σε επίπεδο ΠΟΕ, ΟΟΣΑ και ΔΟΕ, να προωθήσει την πολυμερή του διάσταση·

28.  επιβεβαιώνει την αντίθεσή του σε οιαδήποτε άμεση ή έμμεση διάταξη που θα επηρέαζε το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών ενέργειας και η οποία θα επέτρεπε την τεχνολογική ουδετερότητα των επιδοτήσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η αύξηση των εκπομπών CO2 από το διεθνές εμπόριο υπονομεύει την ευρωπαϊκή στρατηγική για το κλίμα, και υπογραμμίζει ότι η μετάβαση σε πρότυπα τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού·

29.  υπενθυμίζει την άρρηκτη σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της αποψίλωσης που οφείλεται στη μη βιώσιμη και παράνομη υλοτομία· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της FLEGT και του EUTR, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης νομιμότητας των αλυσίδων εφοδιασμού ξυλείας·

30.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να διενεργήσει μελέτη σκοπιμότητας για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης σχετικά με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών·

Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)

31.  επαναλαμβάνει το αίτημα του Κοινοβουλίου του 2010 να περιληφθεί η ΕΚΕ σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και διατάξεις της ΕΕ με στόχο την αύξηση της επιβολής, κυρίως δε σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα διενέργειας ερευνών επί εικαζόμενων παραβιάσεων δεσμεύσεων ΕΚΕ και ανάπτυξης σημείων επαφής της ΕΕ που θα έχουν ως πρότυπο και θα ενισχύουν τα σημεία επαφής του ΟΟΣΑ· ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των εταιρειών, σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους, και τον πλήρη σεβασμό των βασικών εργασιακών προτύπων της ΔΟΕ και των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ΕΚΕ, και δη των πρόσφατα επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του Προτύπου Καθοδήγησης για την Κοινωνική Ευθύνη ΙSΟ 26000 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης, της Τριμερούς Δήλωσης Αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, και των Κατευθυντήριων Αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ιδίως στις βιομηχανίες ιματισμού και εξόρυξης, όπου οι είναι συνηθέστεροι οι κίνδυνοι παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών προτύπων· υπενθυμίζει ότι, σε συνέχεια της τραγωδίας του Rana Plaza στο Μπαγκλαντές το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε το Σύμφωνο Βιωσιμότητας σε συνεργασία με το Μπαγκλαντές, τη ΔΟΕ και τις ΗΠΑ· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η επιδίωξη των στόχων του Συμφώνου Βιωσιμότητας, προκειμένου να προωθηθεί η βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της ανάγκης για περισσότερο υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού σε διεθνές επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να διευρύνει τα προγράμματα και τις δράσεις αυτού του είδους και σε άλλους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ·

32.  πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για προσχώρηση στη δήλωση του ΟΟΣΑ σχετικά με τις διεθνείς επενδύσεις και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις διασφαλίζοντας ότι οι κατευθυντήριες γραμμές μνημονεύονται ρητώς σε όλες τις νέες συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και μεταβαίνοντας από μια "παθητική" προς μια "ενεργητική" προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διαφάνεια όσον αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση για τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και να εισαγάγει ένα αποτελεσματικό και εφαρμοστέο σύστημα υποβολής εκθέσεων, το οποίο να παρέχει πληροφόρηση για τις αλυσίδες αξίας των προϊόντων· υπενθυμίζει τη θέση του, που εκφράστηκε το 2010, να ζητηθεί από τις εταιρείες να δημοσιεύουν ισολογισμούς ΕΚΕ και από όλες τις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε δέουσα επιμέλεια· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τη στρατηγική της για την ΕΚΕ, ώστε να θεσπίζει αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και την συμμόρφωση και να διασφαλίζει την ουσιαστικότερη εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζητεί δε από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την προώθηση της ΕΚΕ στις εμπορικές συμφωνίες·

33.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει πλατφόρμες διαλόγου για την ΕΚΕ με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων, των διεθνών οργανισμών και των λοιπών ενδιαφερόμενων φορέων·

34.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει στο δικό της Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και στον διάλογο που διεξάγει με τους επενδυτές κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών, τα αποτελέσματα που απορρέουν από το «σχέδιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για επιχειρήσεις και επενδυτές», τα οποία εμπεριέχονται στις αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις και στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, καθώς και να υποστηρίξει την ιδέα μιας «βιώσιμης Ένωσης κεφαλαιαγορών» μέσω της υποστήριξης του βιώσιμου εμπορίου·

35.  υπενθυμίζει ότι η Τριμερής Δήλωση Αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, την ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία και τα σχετικά με την εργασία στοιχεία των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι κομβικά κείμενα σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις πρωτοβουλίες του ΟΟΣΑ και του ΟΗΕ, ενσωματώνοντας στη νομοθεσία της ΕΕ τα νέα και προσφάτως αναπτυχθέντα διεθνή πρότυπα, και να προωθήσει ισορροπημένες και ολοκληρωμένες συστάσεις πολιτικής, εντάσσοντας μια ισχυρή διάσταση βιώσιμης ανάπτυξης στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Εμπορίου της G20 που θα πραγματοποιηθεί στη Σανγκάη τον Ιούλιο του 2016·

36.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος παράγοντας από την άποψη των εθνικών σχεδίων δράσης για την ΕΚΕ· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά μεταξύ των επιχειρήσεων της Ένωσης που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της αυστηρής συμμόρφωσης προς όλες τις νομικές υποχρεώσεις τους που απορρέουν είτε από την εθνική νομοθεσία είτε από οποιεσδήποτε διμερείς ή διεθνείς νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, καθώς και τουλάχιστον της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας και του περιβάλλοντος· προτείνει επίσης στην Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, να δραστηριοποιηθεί μαζί με τις χώρες εταίρους έτσι ώστε να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία όσον αφορά τρόπους και μέσα διά των οποίων θα μπορούσε να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και η ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά την υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων·

37.  σημειώνει ότι η ατζέντα της ΕΚΕ πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών και των χωρών, προκειμένου να συμβάλλει στη βελτίωση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης·

38.  καλεί την Επιτροπή να λάβει εμπορικά και επενδυτικά μέτρα τα οποία θα ενθαρρύνουν και θα επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν στρατηγικές για την ΕΚΕ, όπως είναι η χορήγηση σημάτων, η παροχή προτιμησιακής πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης των ΜΜΕ·

39.  χαιρετίζει ένθερμα το γεγονός ότι στην οδηγία της ΕΕ σχετικά με την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων θα συμπεριλαμβάνονται εκθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να μεταφέρουν πάραυτα και αποτελεσματικά την οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο· επισημαίνει τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την υποβολή εκθέσεων από τις επιχειρήσεις όσον αφορά την πολιτική τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κριτήρια αναφοράς των εταιρειών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον στόχο της «υποβολής ολοκληρωμένων εκθέσεων», και καλεί όλες τις εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ και τους μετόχους τους να συμμορφώνονται με το πνεύμα της οδηγίας τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και όταν δραστηριοποιούνται εκτός ΕΕ·

40.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) για μια διεθνή συνθήκη με την οποία οι υπερεθνικές εταιρείες θα καταστούν υπόλογες για τις παραβιάσεις των ΑΔ και των περιβαλλοντικών προτύπων·

41.  τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων αποτελεί καίριο στοιχείο της αξιολόγησης του Κοινοβουλίου σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Επιτροπή· ζητεί μια αναλυτική και έγκαιρη απάντηση από την Επιτροπή σε όλα τα ζητήματα που εγείρονται στο παρόν ψήφισμα·

42.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

13.4.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη

(2015/2038(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, το πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου για τους Ενοποιημένους Απολογισμούς, τις δέκα αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ και το πρότυπο καθοδήγησης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη ΙSΟ 26000,

–  έχοντας υπόψη το γαλλικό νομοσχέδιο περί «δέουσας επιμέλειας» για την προαγωγή των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τη δήλωση του Προέδρου Juncker στη Σύνοδο Κορυφής G7 του 2015,

–  έχοντας υπόψη το «σχέδιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για επιχειρήσεις και επενδυτές», το οποίο αναλαμβάνεται στο πλαίσιο των αρχών του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις και του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ θα ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) επιβεβαιώνει ότι οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ θα διέπονται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αρχής της ισότητας και της αλληλεγγύης, και της συμμόρφωσης με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ του εμπορίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφενός, και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, αφετέρου, έχει καταστεί πλήρες τμήμα των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις τρίτες χώρες θα πρέπει να καθίσταται όλο και πιο συνεκτική με άλλες πολιτικές της ΕΕ που έχουν εξωτερική διάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να χρησιμοποιήσει την πολιτική στον τομέα του εμπορίου για να επιδιώξει τον καθορισμό υψηλών παγκοσμίων προτύπων στους τομείς των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων, της προστασίας των καταναλωτών και των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για το εμπόριο και οι φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες προωθούν και ενισχύουν το εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε παγκόσμιους κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη πριν από την ολοκλήρωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων κατά τρόπο θεμιτό και διαφανή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, από κοινού με όλα τα άλλα σχετικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατάξεων που σχετίζονται με την εμπορική πολιτική·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Ιουνίου 2014, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα για τη σύσταση διακυβερνητικής ομάδας εργασίας που θα αναλάβει τη δρομολόγηση διεργασιών για τη δημιουργία νομικά δεσμευτικής διεθνούς πράξης για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των διεθνικών και άλλων εταιρειών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα αλληλοενισχύονται ενδεχομένως, και ότι η επιχειρηματική κοινότητα, ούσα υποχρεωμένη να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, επίσης έχει ενδεχομένως να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην παροχή θετικών κινήτρων για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, των περιβαλλοντικών προτύπων και της εταιρικής ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή σειράς πρωτοβουλιών για την παγκόσμια υπευθυνότητα, οι οποίες συμβαδίζουν με την προώθηση και τον σεβασμό των διεθνών προτύπων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η κοινωνική δικαιοσύνη, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη την αναγνώριση του μακροπρόθεσμου θετικού αντικτύπου που έχουν στα ανθρώπινα δικαιώματα η δραστηριοποίηση σε παγκόσμια κλίμακα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και το καλό παράδειγμα που δίνει η χωρίς διακρίσεις εταιρική τους κουλτούρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων που βασίζεται στην προστασία και την επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προωθεί την αμοιβαία κατανόηση και τις κοινές αξίες, όπως το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη στη συνεκτική προώθηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις σχέσεις της με τρίτες χώρες σε όλες τις πολιτικές της, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής, και σε όλα τα σχετικά μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης που διαθέτει·

2.  συνιστά, ως εκ τούτου, να αποτελέσει η εμπορική στρατηγική της ΕΕ εργαλείο για την προώθηση των δημοκρατικών αξιών στις τρίτες χώρες· χαιρετίζει, συνεπώς, την ενίσχυση των εμπορικών συμφωνιών και των προγραμμάτων εμπορικών προτιμήσεων ως μοχλών για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την εξάλειψη της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας και για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και των δικαιωμάτων στην υγεία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την υψηλή ασφάλεια και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και στις οικονομικές ευκαιρίες για όλους·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική «Εμπόριο για όλους» καθώς και για την αναφορά στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, η οποία περιλαμβάνεται πλέον σε όλες τις εμπορικές και λοιπές διμερείς συμφωνίες της ΕΕ· καλεί την ΕΕ να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης, όπως έναν μηχανισμό καταγγελιών, και να αντιμετωπίσει τις πιθανές ελλείψεις στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, καθώς και να επικαιροποιήσει τη νομοθεσία της για τους ελέγχους στις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης·

4.  σημειώνει τις προσπάθειες της Επιτροπής να τηρήσει τη δέσμευσή της να συμπεριλάβει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα στις μελέτες της για την αξιολόγηση αντικτύπου των νομοθετικών και μη νομοθετικών προτάσεων που αποσκοπούν στην εφαρμογή μέτρων και εμπορικών συμφωνιών· επαναλαμβάνει ότι οι αξιολογήσεις αντικτύπου οφείλουν να έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των μηχανισμών και μέσων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θεσπίζονται στις εμπορικές συμφωνίες και πολιτικές· καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να διεξάγει συστηματικά παρόμοιες αξιολογήσεις αντικτύπου και εκ των υστέρων αξιολογήσεις αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα και να βελτιώνει την ποιότητα και την πληρότητά τους· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία διότι η Επιτροπή δεν διεξήγαγε αξιολόγηση του αντικτύπου που έχει στα ανθρώπινα δικαιώματα η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ, και επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του Βιετνάμ, και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία θα πρέπει να διεξαχθεί ως τμήμα της εκ των υστέρων αξιολόγησης αυτής της συμφωνίας και ως συνέχεια της αξιολόγησης αντικτύπου στην αειφορία, που ξεκίνησε το 2009· χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες συντονισμού σε διεθνές επίπεδο, ιδίως με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με στόχο την εφαρμογή όλων των διεθνών αρχών που έχουν συμφωνηθεί και των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του όσον αφορά τη συστηματική εισαγωγή ρητρών αιρεσιμότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συμφωνιών, μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· επισημαίνει ότι απαιτείται πολιτική βούληση για την υλοποίηση δεσμεύσεων που ανέλαβαν τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή, από όλα τα μέλη του ΟΗΕ, των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από τους εκπροσώπους της ΕΕ στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες να επικαλούνται συστηματικά αυτές τις αρχές, καθώς και άλλα διεθνή πρότυπα εταιρικής ευθύνης· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τις κοινωνίες των πολιτών τρίτων χωρών συμβάλλοντας στις αξιολογήσεις αντικτύπου·

6.  καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να ελέγχει συστηματικά την εφαρμογή των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες εταίρους· καλεί επίσης την Επιτροπή να δημιουργήσει τις απαραίτητες διασφαλίσεις με στόχο την αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων των εμπορικών συμφωνιών στα ανθρώπινα δικαιώματα, και να συνεκτιμά τη συμβολή που παρέχουν εγχώριες συμβουλευτικές ομάδες και μεικτές συμβουλευτικές επιτροπές, καθώς και να θεσπίσει τους κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης, καταγγελιών και επιβολής προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα·

7.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να στηρίξει την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, καθώς και το πρότυπο ISO 26000 που περιέχει καθοδήγηση σχετικά με την κοινωνική ευθύνη, και ταυτόχρονα να ενθαρρύνει, να βοηθά και να παρακολουθεί τη συμμόρφωση όλων των εμπορικών εταίρων προς τις διεθνείς αυτές αρχές· θεωρεί ότι η πτυχή της πρόσβασης σε ένδικα μέσα θα πρέπει να ενισχυθεί στα εθνικά σχέδια δράσης και τη στρατηγική της ΕΕ στο πλαίσιο των κατευθυντήριων αρχών· επαναλαμβάνει τη σημασία της πραγματικής εφαρμογής των αρχών αυτών και του Παγκόσμιου Συμφώνου· χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα η Διακυβερνητική Ομάδα Εργασίας (IGWG), και ενθαρρύνει όλα τα μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις· επικροτεί τη μελέτη με θέμα την αντιμετώπιση των κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από επιχειρήσεις με δικαστικά μέσα, η οποία διεξήχθη από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

8.  χαιρετίζει την θέση σε ισχύ του νέου Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012) την 1η Ιανουαρίου 2014· υπενθυμίζει ότι απαιτείται από τις χώρες εταίρους να εφαρμόζουν τις 27 κομβικές διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά πρότυπα που απαριθμούνται στον Κανονισμό ΣΓΠ· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω συμβάσεων από τις δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ+· ζητεί τη συνέχιση του διαλόγου με τις χώρες ΣΓΠ+, διότι με αυτόν τον τρόπο η ΕΕ μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στον αγώνα κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και μπορεί να είναι προετοιμασμένη να αναστείλει τα οφέλη του ΣΓΠ+ στις πλέον σοβαρές περιπτώσεις τέτοιων παραβιάσεων·

9.  χαιρετίζει το γεγονός ότι στην οδηγία της ΕΕ σχετικά με την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων θα συμπεριλαμβάνονται εκθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί την ταχεία εφαρμογή της· εκφράζει τη στήριξή του στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ ως μέσο για την ενίσχυση των περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατάξεων που σχετίζονται με το εμπόριο· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των μηχανισμών διαφάνειας και της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών· επισημαίνει τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την υποβολή εκθέσεων, τα κριτήρια αναφοράς των επιχειρήσεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον στόχο της «υποβολής ολοκληρωμένων εκθέσεων», και καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να συμμορφωθούν με την προαναφερθείσα οδηγία·

10.  τονίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ «Εμπόριο για όλους» την δεσμεύει να «ενισχύσει πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», και υπογραμμίζει ότι αυτό συνεπάγεται νέες μορφές δράσης σε επίπεδο ΕΕ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και μια συμφωνία για ένα νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη έως το 2020·

11.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει στο δικό της Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), στον διάλογο που διεξάγει με τους επενδυτές, τα αποτελέσματα που απορρέουν από το «σχέδιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για επιχειρήσεις και επενδυτές», το οποίο αναλαμβάνεται τώρα στο πλαίσιο των αρχών του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις και του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ, καθώς και να υποστηρίξει την ιδέα μίας «βιώσιμης Ένωσης Κεφαλαιαγορών».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

9

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Jaromír Štětina, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Igor Šoltes, Bodil Valero

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Γεώργιος Επιτήδειος, Claudiu Ciprian Tănăsescu

11.11.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη

(2015/2038(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lola Sánchez Caldentey

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ για το εμπόριο και τις επενδύσεις είναι αλληλένδετες με την κοινωνική προστασία, την ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές για το περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές και ειδικότερα να τη συμπεριλάβει σε όλες τις συνθήκες, κατά τρόπο συνεπή με τις συμφωνηθείσες διεθνείς υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρεπή εργασία, την ισότητα των φύλων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

2.  υπενθυμίζει τη διακήρυξη του 1986 των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στην ανάπτυξη, η οποία επιβεβαιώνει το δικαίωμα στην ανάπτυξη ως απαράγραπτο ανθρώπινο δικαίωμα· ζητεί από την ΕΕ να σεβαστεί στο πλαίσιο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, άλλων διεθνών συνθηκών και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, την κυριαρχία των αναπτυσσόμενων χωρών σύμφωνα με την αναπτυξιακή αρχή του «δημοκρατικού ενστερνισμού», όπως ορίζεται στο Θεματολόγιο για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης· τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης της αξιοπρέπειας των λαών, καθώς και των υποχρεώσεων και των καθηκόντων όλων των επενδυτών, προκειμένου να διασφαλίζονται τα διεθνώς συμφωνημένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ταυτόχρονα να προάγεται η αποτελεσματική συνεργασία όλων των αναπτυξιακών φορέων·

3.  καλεί την ΕΕ να αναγνωρίσει την κοινή αλλά διαφοροποιημένη ευθύνη των αναπτυσσόμενων χωρών, εξασφαλίζοντας παράλληλα ισότητα κατά την αντιμετώπιση της Αναπτυξιακής Ατζέντας μετά το 2030 και των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης· υπενθυμίζει την ευθύνη της ΕΕ όσον αφορά την εξασφάλιση του αισθήματος οικειοποίησης των χωρών εταίρων και τη συμβολή τους στην ανάπτυξή τους, ιδίως δε όσον αφορά τις φορολογικές, εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές τους· συγκεκριμένα, τονίζει την ανάγκη να βρεθεί νέα ισορροπία μεταξύ των παγκόσμιων κανόνων που διέπουν το εμπόριο και τις επενδύσεις και των υποχρεώσεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων·

4.  υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση της Ατζέντας της ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή Εργασία (βασιζόμενη τις συμβάσεις και τις συστάσεις της ΔΟΕ) αποτελεί ουσιώδες μέρος των στρατηγικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη που μπορούν να εφαρμοστούν από τις επιχειρήσεις· τονίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί βασικό κριτήριο για τη λογοδοσία των επιχειρήσεων·

5.  σημειώνει ότι η ατζέντα της ΕΚΕ πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών και των χωρών, προκειμένου να συμβάλλει στη βελτίωση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε μια εποχή αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τον ιδιωτικό τομέα ως παράγοντα ανάπτυξης, υπάρχει σημαντική έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης και διαφάνειας όσον αφορά τις δράσεις των επιχειρήσεων και των επιπτώσεών τους στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και στα ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής αύξησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας των επιχειρήσεων και της διενέργειας ανεξάρτητης εκ των προτέρων ανάλυσης των επιπτώσεων, πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συμφωνιών· ζητεί, στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, έναν νέο μηχανισμό παρακολούθησης και επιβολής για να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες θα συμμορφώνονται με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν δεσμευτικά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πολυεθνικές εταιρείες θα πληρώνουν φόρους στις χώρες από τις οποίες προέρχονται τα κέρδη τους και να προαγάγουν την υποχρεωτική υποβολή αναφορών ανά χώρα από τον ιδιωτικό τομέα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις εγχώριες ικανότητες κινητοποίησης πόρων των επί μέρους κρατών·

7.  υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση μιας προσέγγισης με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ για την ανάπτυξη· επαναλαμβάνει ότι σε μία περίοδο κατά την οποία αυξάνεται η χρήση της συνδυαστικής χρηματοδότησης ως εργαλείου για την ανάπτυξη της ΕΕ, η τήρηση και η εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων κατευθυντήριων γραμμών και αρχών σχετικά με τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και τα μέσα λογοδοσίας τους (δηλαδή των συμβάσεων και των προτύπων της ΔΟΕ, περιλαμβανομένης και της δήλωσης της ΔΟΕ όσον αφορά τις αρχές σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, του παγκόσμιου συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και των κατευθυντήριων αρχών σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα) θα πρέπει να αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση στήριξης στον ιδιωτικό τομέα για την αναπτυξιακή συνεργασία·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την ομόφωνη έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2011, ο αριθμός των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεχίζει να αυξάνεται· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

9.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες συμμορφώνονται με τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, γεγονός που επιτρέπει σε ορισμένα κράτη και σε ορισμένες εταιρείες να τα παρακάμπτουν ατιμωρητί· ζητεί να δημιουργηθεί ένα υποχρεωτικό και εφαρμόσιμο κανονιστικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες συμμορφώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι σημερινές ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και σε άλλες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης συνήθως δεν τηρούνται· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να δείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεγαλύτερη προσήλωση στην προαγωγή δεσμευτικών και αδιαπραγμάτευτων ρητρών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες στη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών·

10.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω υποχρεωτικές και εφαρμόσιμες πρωτοβουλίες για υπεύθυνη εξόρυξη, υλοτομία και προμήθεια πρώτων υλών, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται ενδεχομένως ιδιωτικά συστήματα που θα συνδέονται με τη βιωσιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, και να ενισχύσει την περιβαλλοντική και κοινωνική ανάλυση του κύκλου ζωής προϊόντων και διαδικασιών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ενημέρωση των καταναλωτών και να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η λογοδοσία των εταιρειών·

11.  καλεί την ΕΕ να ακολουθήσει τις συστάσεις όσον αφορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της UNCTAD, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διενέργεια υπεύθυνων και διαφανών επενδύσεων που δεν θα υπονομεύουν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ταυτόχρονα θα εγγυώνται σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητα των φύλων, αξιοπρεπή εργασία, συνδικαλιστικά δικαιώματα, προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική προστασία, καθολική πρόσβαση σε αγαθά και δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας (με ιδιαίτερη προσοχή στη δημόσια και καθολική ιατροφαρμακευτική κάλυψη), κοινωνική προστασία, καθολική πρόσβαση στα φάρμακα, καθώς και ασφάλεια των τροφίμων και των προϊόντων·

12.  με δεδομένο ότι τα υφιστάμενα πρότυπα, οι αρχές και οι μηχανισμοί επανόρθωσης σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κατακερματισμένα μέσα στο διεθνές δίκαιο, εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη ενσωμάτωση των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διμερείς συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και άλλες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, καθώς και για ένα κεφάλαιο σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη· θεωρεί ότι οι ρήτρες αυτές προλειαίνουν το έδαφος για μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων της· υπενθυμίζει την ευθύνη των κρατών να διασφαλίζουν τον σεβασμό και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος ως προς την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ, καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ για μια διεθνή συνθήκη με την οποία οι υπερεθνικές εταιρείες θα καταστούν υπόλογες για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις των περιβαλλοντικών προτύπων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

9

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

21.3.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου του 2010 για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη

(2015/2038(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Tiziana Beghin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  ζητεί την τήρηση των οκτώ θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ για τα βασικά πρότυπα εργασίας, τη συστηματική ενσωμάτωση των τεσσάρων συμβάσεων προτεραιότητας της ΔΟΕ για τις εκβιομηχανισμένες χώρες και της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας σε όλες τις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, και την τήρηση αυτών των προτύπων· θεωρεί αναγκαίο να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις για να δεσμευτούν στην εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για τον εντοπισμό και την αποτροπή κάθε παραβίασης των ανθρωπίνων ή των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, της διαφθοράς ή της φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων στις θυγατρικές τους και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους· επισημαίνει τη σημασία της τήρησης των ελάχιστων εργασιακών προτύπων στις τρίτες χώρες και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να προβλέψει μηχανισμούς παρακολούθησης, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί όχι μόνον η κύρωση, αλλά και η αποτελεσματική εφαρμογή των προτύπων, που απαιτεί κατάλληλη στελέχωση των επιθεωρήσεων εργασίας σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΕ·

2.  υπενθυμίζει ότι η Τριμερής Δήλωση Αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, η ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία και τα σχετικά με την εργασία στοιχεία των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι κομβικά κείμενα σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, και υπογραμμίζει ότι η ΓΔ Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να εξακολουθήσει να έχει ηγετικό ρόλο στον από κοινού συντονισμό της ενωσιακής πολιτικής για την ΕΚΕ της ΕΕ·

3.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για την περίοδο 2011-2014 στον τομέα της ΕΚΕ, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη δυνατότητα να οργανώσει δημόσια διαβούλευση·

4.  υπενθυμίζει το αλληλένδετο μεταξύ κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, ανθρώπινων δικαιωμάτων, εργασιακών δικαιωμάτων και της αναπτυξιακής πολιτικής στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, καθώς και τον σημαντικό ρόλο που έχει να παίξει η ΕΕ στην προώθηση αυτών των δικαιωμάτων και προτύπων, ιδίως στην πολιτική και στις συμφωνίες εξωτερικού εμπορίου·

5.  τονίζει ότι η ΕΚΕ έχει μακρά ευρωπαϊκή παράδοση και ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις εξακολουθούν να δίνουν το παράδειγμα σήμερα·

6.  τονίζει ότι η ΕΚΕ, παράλληλα με τον παγκόσμιο αντίκτυπό της, εξακολουθεί να έχει επίσης τοπικό και περιφερειακό αντίκτυπο, ο οποίος πρέπει να αναγνωρίζεται και να προωθείται·

7.  εκτιμά ότι η φορολογική πολιτική μίας εταιρείας πρέπει να θεωρείται μέρος της ΕΚΕ, και για τον λόγο αυτό δεν συμβιβάζονται με μια κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά στρατηγικές που αποσκοπούν στη φοροδιαφυγή ή στην εκμετάλλευση φορολογικών παραδείσων·

8.  ζητεί τη συμμετοχή της ΔΟΕ στις εργασίες του ΠΟΕ, με καθεστώς παρατηρητή στους κόλπους του ΠΟΕ και με δικαίωμα λόγου στις υπουργικές διασκέψεις του ΠΟΕ· θεωρεί ότι η ΔΟΕ θα πρέπει επίσης να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις διμερείς και τις πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες· ζητεί να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ΕΚΕ στις εμπορικές πολιτικές σε πολυμερές επίπεδο, στους κόλπους των διεθνών οργάνων προώθησης της ΕΚΕ, και ιδίως στον ΟΟΣΑ και τη ΔΟΕ, καθώς και στους κόλπους του ΠΟΕ·

9.  θεωρεί ότι η στενότερη συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο θα προωθήσει την επίτευξη ουσιαστικού συντονισμού μεταξύ των διεθνών οργανισμών, που θα επιτρέψει, για παράδειγμα, στη ΔΟΕ την εκπόνηση ανεξάρτητων εκθέσεων εμπειρογνωμόνων, έτσι ώστε τα εργασιακά πρότυπα και οι διατάξεις περί αξιοπρεπούς εργασίας να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στο δραστηριοτήτων του ΠΟΕ, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η κοινωνική ανάπτυξη·

10.  ζητεί την ενίσχυση του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες μέσω της πρόβλεψης μηχανισμού παρακολούθησης και καταγγελιών ανοιχτού στους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και τη συγκρότηση μηχανισμών λογοδοσίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· θεωρεί ότι μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να έχει συνέπειες σε περίπτωση διαπιστωμένων παραβιάσεων των κανόνων της βιώσιμης ανάπτυξης ή παραβιάσεων ορισμένων εργασιακών διατάξεων και προτύπων·

11.  ζητεί να αναβαθμιστεί η θέση της ασφάλειας και της υγιεινής κατά την εργασία στην ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, στο πλαίσιο των νέων εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες· ζητεί την τεχνική στήριξη της ΕΕ για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα αποτελέσουν εμπορικό φραγμό·

12.  θεωρεί ουσιαστικό να βελτιωθεί η εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα βασικά εργασιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στους χώρους εργασίας·

13.  επισημαίνει την ανάγκη να ενσωματωθεί η ΕΚΕ σε νέους τομείς όπως η οργάνωση της εργασίας, οι ίσες ευκαιρίες και η κοινωνική ένταξη, τα μέτρα κατά των διακρίσεων, και η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και κατάρτισης· τονίζει ότι η ΕΚΕ πρέπει να καλύπτει, για παράδειγμα, την ποιότητα εργασίας, την ισότητα των αμοιβών, τις επαγγελματικές προοπτικές και την προώθηση καινοτόμων σχεδίων, προκειμένου να βοηθήσει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία·

14.  πιστεύει ότι η κοινωνική και η περιβαλλοντική πολιτική και η πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να προωθούνται μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω των διμερών συμφωνιών· επισημαίνει επίσης, ότι καμία πολιτική της Ένωσης δεν πρέπει να εμποδίζει τις πολιτικές τις οποίες έχουν χαράξει τα κράτη που έχουν υπογράψει τις διμερείς συμφωνίες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και του σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που περιλαμβάνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιούνται εκτιμήσεις κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων και επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι θα υπάρχει εκ των υστέρων συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση· υπενθυμίζει ότι οι υφιστάμενες ρήτρες αναστολής σε διμερείς συμφωνίες θα πρέπει να ενεργοποιούνται στις περιπτώσεις όπου αποκαλύπτονται σοβαρές παραβιάσεις συμφωνηθέντων στόχων και/ή προτύπων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων·

15.  καλεί την Επιτροπή να σέβεται και να προωθεί, σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που διαπραγματεύεται με κράτη εκτός ΕΕ, υψηλά κοινωνικά πρότυπα σύμφωνα με την ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία, που καθορίζει βασικούς στόχους για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς, σταθερού και ειρηνικού εργασιακού περιβάλλοντος, και τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στην προώθηση αυτής της ατζέντας για την ουσιαστικότερη προαγωγή της ποιοτικής απασχόλησης και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, την εξασφάλιση της αναγνώρισης και του σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την επέκταση της κοινωνικής προστασίας και την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου· καλεί επίσης τις επιχειρήσεις της ΕΕ να εφαρμόσουν πλήρως αυτούς τους βασικούς στόχους τόσο στο εσωτερικό της Ένωσης όσο και κατά τις συναλλαγές τους με παράγοντες εκτός ΕΕ·

16.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική «Εμπόριο για όλους» δεσμεύει την ΕΕ να «ενισχύσει πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» και υπογραμμίζει ότι τούτο πρέπει να συνεπάγεται νέα δράση σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της έγκρισης νέου σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ΕΚΕ έως το 2020, και της συμπερίληψης μηχανισμού σε όλες τις νέες εμπορικές συμφωνίες, ο οποίος όχι μόνο θα αναφέρεται στην ΕΚΕ, στην επιχειρηματικότητα και στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και θα εισάγει έναν μηχανισμό παρακολούθησης και εφαρμογής για κάθε περίπτωση·

17.  καλεί την Επιτροπή να εργαστεί προορατικά και εποικοδομητικά από κοινού με τον ΟΟΣΑ και την ΔΟΕ, για να αναπτύξουν μία παγκόσμια προσέγγιση της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στον τομέα της ένδυσης·

18.  καλεί την Επιτροπή να θέτει σε διμερές επίπεδο νέα πρότυπα διαφανών, δημοκρατικών συμφωνιών δίκαιου εμπορίου κατά τη διαπραγμάτευση νέων εμπορικών συμφωνιών, π.χ. με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, που μπορούν να λειτουργήσουν ως ακρογωνιαίοι λίθοι μιας νέας παγκόσμιας πολιτικής εμπορίου·

19.  υπενθυμίζει ότι ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος παρέχει μια ολοκληρωμένη ευκαιρία στους κοινωνικούς εταίρους να εξετάσουν ζητήματα ΕΚΕ, και παροτρύνει για τη διαπραγμάτευση νέων συμφωνιών-πλαισίων σε συγκεκριμένους τομείς, προκειμένου να προαχθούν οι στόχοι της ΕΚΕ·

20.  τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δίνουν προτεραιότητα στο ιστορικό της επιχείρησης και στην αποδεδειγμένη δέσμευσή της στη βιώσιμη και δεοντολογική συμπεριφορά κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, προτρέπει δε τις αναθέτουσες αρχές να χρησιμοποιούν αυτά τα κριτήρια σύμφωνα με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις·

21.  τονίζει ότι η ΕΚΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης και των κανόνων εργασίας, καθώς και στην αποτροπή της διαφθοράς τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως αν περιλαμβάνει επαρκή πρότυπα διαφάνειας και αξιόπιστους μηχανισμούς λογοδοσίας· προτείνει να υπάρχει εν προκειμένω μεγαλύτερη λογοδοσία των επιχειρήσεων· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια νέα στρατηγική για την ενίσχυση της ΕΚΕ, η οποία να θεσπίζει αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και την συμμόρφωση, διασφαλίζοντας την ουσιαστικότερη εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζητεί δε από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την προώθηση της ΕΚΕ στις εμπορικές συμφωνίες·

22.  συνεχίζει να παροτρύνει την Επιτροπή να καταργήσει κάθε εισαγωγή στην ΕΕ προϊόντων και υπηρεσιών στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σύγχρονες μορφές δουλείας ή καταναγκαστικής εργασίας, ιδίως ευάλωτων ομάδων, ή που είναι αποτέλεσμα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

23.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει εποικοδομητική στήριξη στους επιχειρηματίες που δεσμεύονται στην ΕΚΕ, να προωθεί βιώσιμες εταιρικές σχέσεις ΕΚΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, για παράδειγμα με ενεργό διαμεσολάβηση, και να λάβει εκτελεστικά μέτρα για τον συντονισμό του έργου αυτού·

24.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει κίνητρα και να προωθήσει την υιοθέτηση ΕΚΕ, η οποία πρέπει να συμπληρώνει και επουδενί να υποκαθιστά την εργατική και περιβαλλοντική νομοθεσία·

25.  χαιρετίζει τον ρόλο της ΓΔ Απασχόλησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη σύγκληση της ομάδας υψηλού επιπέδου των κρατών μελών, για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, και ζητεί την ένταση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών με στόχο την προώθηση της στρατηγικής της ΕΕ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη·

26.  επιδοκιμάζει ένθερμα τα στοιχεία σχετικά με την εργασία που περιλαμβάνουν οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων κοινωνικού αντικτύπου από τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα οποία περιλαμβάνονται στην οδηγία της ΕΕ σχετικά με την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων(18)· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να μεταφέρουν πάραυτα και αποτελεσματικά την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο· καλεί όλες τις εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ και τους μετόχους τους να συμμορφωθούν προς το πνεύμα της οδηγίας, με στόχο μια κοινωνικά δικαιότερη και βιωσιμότερη οικονομία·

27.  επισημαίνει την αυξανόμενη έμφαση που δίνεται στην προώθηση ορθών πρακτικών απασχόλησης μέσω παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού μετά την κατάρρευση του εργοστασίου Rana Plaza, την κατάθεση του γαλλικού νομοσχεδίου περί «δέουσας επιμέλειας», και τη δήλωση του Προέδρου Juncker στην Σύνοδο Κορυφής της G7, σχετικά με την ανάληψη επείγουσας δράσης για να βελτιωθεί η υπευθυνότητα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού·

28.  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει το χάσμα δικαιοσύνης όσον αφορά τις διατάξεις των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την πρόσβαση στα μέσα προσφυγής σε ακραίες περιπτώσεις όπου υπάρχει μαζική απώλεια ανθρώπινων ζωών εργαζομένων, όπως στην τραγωδία του Μποπάλ· ζητεί να προωθηθούν διατάξεις που να προβλέπουν τη δικαιοδοσία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων σε περιπτώσεις όπου τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής στις αντίστοιχες τρίτες χώρες δεν είναι επαρκή·

29.  ζητεί από την Επιτροπή, και ιδίως από την ΓΔ Δικαιοσύνης, να υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω διευκόλυνση της προσφυγής στη δικαιοσύνη στα δικαστήρια της ΕΕ για τις πλέον ακραίες περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης ανθρωπίνων ή εργασιακών δικαιωμάτων από επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη ή θυγατρικές τους, υπεργολαβικές επιχειρήσεις ή επιχειρηματικούς τους εταίρους, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Thomas Händel, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Karima Delli, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivo Vajgl

3.12.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη

(2015/2038(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Malin Björk

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες και η ελευθέρωση του εμπορίου έχουν διαφορετικές επιπτώσεις για τις γυναίκες και για τους άνδρες λόγω διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων ως προς την πρόσβαση σε εκπαίδευση, ευκαιρίες απασχόλησης, υπηρεσίες, πόρους, εισόδημα, τη θέση τους ως καταναλωτών και την εκπροσώπησή τους στη λήψη αποφάσεων, καθώς και την παρουσία τους σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης, αλλά και λόγω των διαφορετικών κοινωνικών ρόλων που ισχύουν για τους άνδρες και τις γυναίκες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων ως στρατηγικός στόχος είναι αναγκαία για την επίτευξη γενικών στόχων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2010-2015) προβλέπει ότι η ΕΕ θα ενσωματώσει την ισότητα των φύλων στην εμπορική της πολιτική ως μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιοδήποτε μέτρο που βελτιώνει τις δεξιότητες των εργαζομένων, τη σταθερότητα της απασχόλησής τους, τις συνθήκες εργασίας, την ασφάλεια έναντι της ανεργίας και τις παροχές - όπως η αμειβόμενη άδεια, συμπεριλαμβανομένης της γονικής άδειας, και η υγειονομική περίθαλψη - ενδέχεται να αποβεί προς μεγάλο όφελος των εργαζομένων γυναικών, κυρίως εκείνων που αντιμετωπίζουν τις πλέον τρωτές συνθήκες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ολοκληρωμένες και ισορροπημένες εμπορικές συμφωνίες ενδέχεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, η ΕΕ οφείλει να λαμβάνει υπόψη την αρχή της ισότητας των φύλων σε όλες τις δραστηριότητές της, ακόμα και κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου του 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες δεν γίνεται αναφορά στη διάσταση του φύλου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πέμπτος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης συνίσταται στην επίτευξη ισότητας των φύλων έως το 2030·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν πρέπει επουδενί να μειώσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την ΕΕ ή τα κράτη μέλη της στον τομέα της ισότητας των φύλων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, με τη μορφή νομικών δικαιωμάτων, κοινωνικών προτύπων, κανονισμών για την προστασία του καταναλωτή και περιβαλλοντικών κανονισμών θα οδηγήσει σε «εναρμόνιση» με στόχο την υποβάθμιση των εργασιακών προτύπων και την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και του τομέα κοινωνικής πρόνοιας, γεγονός που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς πρόοδος και ανάπτυξη πρέπει να περιλαμβάνει την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση γυναικών και κοριτσιών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να αναμένεται πως η ελευθέρωση του εμπορίου θα εξαλείψει από μόνη της τις ανισότητες μεταξύ των φύλων, και ότι απαιτούνται ειδικά, προσαρμοσμένα μέτρα και οικονομικοί πόροι για την παρακολούθηση του αντίκτυπου που έχει στις γυναίκες·

1.  ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή των θεμελιωδών εργασιακών προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και της Ατζέντας της για την αξιοπρεπή εργασία στις προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, δεδομένου ότι τα πρότυπα της ΔΟΕ συνδέονται στενά με τη βελτίωση της ισότητας των φύλων λόγω του ότι βασίζονται στις αρχές της μη διάκρισης λόγω φύλου και της ισότητας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών·

2.  ζητεί αποτελεσματική και ευρείας βάσης συνεχή και διαφανή συμμετοχή όχι μόνο των γυναικών και των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων αλλά και οργανώσεων για το περιβάλλον, τους καταναλωτές, την εργασία και την ανάπτυξη, σε εμπορικές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, καθώς και στη χάραξη εμπορικής πολιτικής και στη σχετική διαδικασία εφαρμογής της· ενθαρρύνει τις γυναίκες και τις οργανώσεις των γυναικών να συμμετέχουν ενεργά, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες και παρέχοντας ενημέρωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις·

3.  ζητεί την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των οργανώσεων βάσης στη διαμόρφωση των διεθνών εμπορικών κανόνων και εθνικών εμπορικών πολιτικών, μεριμνώντας παράλληλα για τη συνοχή όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών·

4.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η εμπορική πολιτική δεν θα ανατρέψει τους εγχώριους κανονισμούς για την κοινωνική προστασία, την προστασία του καταναλωτή, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και εκπαίδευση, την ασφάλεια των τροφίμων, την περιβαλλοντική προστασία και την ισότητα των φύλων·

5.  επισημαίνει ότι η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των συμβάσεων του συστήματος ΣΓΠ+, και ζητεί τη διεξοδική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των δικαιούχων προς τις υποχρεώσεις·

6.  ζητεί από την ΕΕ τη συστηματική ενσωμάτωση δεσμευτικών, εκτελεστών και μη διαπραγματεύσιμων ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών, στις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών που έχουν ήδη συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν·

7.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντική η εφαρμογή της ρήτρας αναστολής στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους του άλλου συμβαλλόμενου μέρους·

8.  ομοίως, υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της, και τη σημασία του να διασφαλιστεί ότι άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν εξίσου τα οφέλη της κοινωνικής αλλαγής, της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, εξαλείφοντας τις διακρίσεις και προωθώντας τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών ανά τον κόσμο·

9.  θεωρεί λυπηρό το ότι οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών πραγματοποιούνται συχνά χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά στις επιπτώσεις τους στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, όπως τα δικαιώματα σε υγεία - και τα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης και της αναπαραγωγικής υγείας, - πρόσβαση σε εκπαίδευση και κατάρτιση, διατροφή, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και νερό·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν στοιχεία και να προβούν σε ενδελεχή ανάλυση του δυνητικού ειδικού αντίκτυπου των εμπορικών συμφωνιών στην κατάσταση των γυναικών στις τρίτες χώρες, προκειμένου να αυξηθεί η συνοχή μεταξύ διαφορετικών μεν αλλά συνδεδεμένων μεταξύ τους πολιτικών, όπως οι πολιτικές στους τομείς του εμπορίου, της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της μετανάστευσης και της ισότητας των φύλων·

11.  καλεί την Επιτροπή, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και τους πόρους για την ισότητα των φύλων, να προβεί σε εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις του αντίκτυπου των εμπορικών συμφωνιών σχετικά με τις γυναίκες και την ισότητα των φύλων, ως μέρος μιας ευρύτερης αξιολόγησης του αντίκτυπου για την ανθρώπινη ανάπτυξη· τονίζει την ανάγκη για ορθά και αξιόπιστα δεδομένα ώστε να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των διαφόρων εμπορικών μέτρων και εργαλείων, π.χ. TTIP, TISA, CETA, στη διάσταση του φύλου· ζητεί τη διεξοδική, συστηματική και υποχρεωτική αξιολόγηση των υφιστάμενων εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών προκειμένου να εντοπιστούν τομείς οι οποίοι ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ισότητα των φύλων·

12.  τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν υπονομεύεται η ικανότητα των κρατών να ρυθμίζουν και να προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών, το περιβάλλον, τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα δικαιώματα των εργαζομένων, και να εγγυάται ότι εταιρείες και επενδυτές λογοδοτούν προς τους πολίτες και τις κυβερνήσεις για τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων, καθώς και για τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις·

13.  ζητεί να διεξαχθούν ενδελεχείς αναλύσεις επιπτώσεων, υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κλίματος, της ισότητας των φύλων και της βιωσιμότητας, σχετικά με τα αποτελέσματα των πολυμερών και διμερών εμπορικών συμφωνιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών·

14.  τονίζει ότι, κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών, η ΕΕ δεν πρέπει να ασχολείται μόνο με τη βελτίωση των παγκόσμιων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων αλλά και με την ανάπτυξη ενός περισσότερο δίκαιου και ισότιμου παγκόσμιου εμπορικού προτύπου και την προώθηση της ισότητας των φύλων·

15.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διάσταση του φύλου μέχρι στιγμής παραβλέπεται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ)· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στην πολιτική της για την ΕΚΕ, μεταξύ των οποίων και ρήτρες περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, π.χ. μέσω ολοκληρωμένων μέτρων για τις εταιρείες που να αυξάνουν την εκπροσώπηση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις σε όλες τις βαθμίδες και να στηρίζουν τη διά βίου μάθηση και την κατάρτιση των γυναικών στην εργασία, με σκοπό την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας και των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους, να αποφεύγουν δε την προμήθεια υλικών από περιοχές συγκρούσεων όπου υπάρχει εκτεταμένη βία λόγω φύλου·

16.  διαπιστώνει ότι η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν έχει λάβει δεόντως υπόψη τη διάσταση του φύλου της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· εκφράζει βαθιά λύπη για το γεγονός ότι η διάσταση του φύλου δεν περιλαμβάνεται στην πρόσφατη ανακοίνωση της 15ης Οκτωβρίου 2015 για τη νέα εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ·

17.  επισημαίνει ότι εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα όπως οι συνεταιρισμοί, οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες και οι κοινωνικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς προόδου και ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν τα εν λόγω εναλλακτικά μοντέλα σε ολόκληρη την ΕΕ αλλά και στην εμπορική και αναπτυξιακή πολιτική.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

8

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Köstinger, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza, Julie Girling, Constance Le Grip, Dubravka Šuica, Julie Ward, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Мария Габриел

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kristina Winberg

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Goffredo Maria Bettini, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Jan Keller, Dominique Martin, Giulia Moi, Jozo Radoš, Dario Tamburrano, Hermann Winkler

(1)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf

(2)

https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm

(3)

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

(4)

http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf

(5)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf

(6)

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 (A/RES/70/1)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

(7)

ΕΕ L 347, της 30.12.2005, σ. 1.

(8)

ΕΕ L 303, της 31.10.2012, σ. 1.

(9)

http://mneguidelines.oecd.org/text/

(10)

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf

(11)

(SWD(2015)0144) της 14ης Ιουλίου 2015 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374

(12)

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf

(13)

EE C 99E της 3.4.2012, σ. 101.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0294.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0434.

(16)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0445.

(17)

A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf

(18)

Οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου