ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни на външните граници

27.6.2016 - (COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Моника Маковей


Процедура : 2015/0307(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0218/2016
Внесени текстове :
A8-0218/2016
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни на външните граници

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0670),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, в съответствие с които Комисията внесе предложението до Парламента (C8-0407/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A8-0218/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Контролът на външните граници остава една от основните мерки за защита на пространството без граничен контрол на вътрешните граници. Той се извършва в интерес на всички държави членки. Една от целите му е да се предотвратява всяка заплаха за вътрешната сигурност и обществения ред на държавите членки независимо от произхода на тази заплаха.

(1)  Контролът и защитата на външните граници остават най-ефективният начин за гарантиране на дългосрочната сигурност на Съюза. Граничният контрол по външните граници се извършва в интерес на всички държави членки. Една от целите му е да допринася за борбата с незаконната миграция и трафика с хора и да предотвратява, наред с другото, всяка заплаха за вътрешната сигурност и обществения ред и общественото здраве на държавите членки, независимо от произхода на тази заплаха, включително когато заплахата произтича от граждани на Съюза.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Прилагането на настоящия регламент следва да взема предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Спазването на Регламент (ЕО) 45/20011a и на цялото законодателство на Съюза, свързано със защитата на данните следва да бъде основно задължение на държавите членки при прилагането на настоящия регламент.

 

________

 

1a Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Граничните проверки следва да се извършват по начин, който напълно зачита човешкото достойнство. Граничният контрол следва да се извършва по професионален и почтителен начин и следва да съответства на преследваните цели.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Явлението „чуждестранни бойци терористи“, много от които са граждани на Съюза, показва необходимостта от засилване на проверките на външните граници по отношение на гражданите на Съюза.

(2)  Макар че минималните системни проверки, основаващи се на опростен и бърз преглед на валидността на документа за пътуване, понастоящем са правилото по отношение на лицата, които се ползват с правото на свободно движение по силата на правото на Съюза, явлението „чуждестранни бойци терористи“, много от които са граждани на Съюза, както и развитието на организираната престъпност, показват необходимостта от засилване на проверките на външните граници по отношение на гражданите на Съюза посредством проверки в съответните бази данни, а, когато е налице съмнение относно автентичността на документа за пътуване или относно самоличността на неговия притежател, проверка на биометричните идентификатори.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  На гражданите на ЕС следва да се осигурява еквивалентно равнище на сигурност на цялата територия на Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Ето защо документите на лицата, които се ползват с право на свободно движение съгласно правото на Съюза, следва системно да се проверяват в съответните бази данни за откраднати, незаконно присвоени, загубени или невалидни пътни документи с цел да не се позволи прикриването от лица на истинската им самоличност.

(3)  Ето защо документите на лицата, които се ползват с право на свободно движение съгласно правото на Съюза, следва като общо правило системно да се проверяват при влизане и напускане на територията на Съюза в съответните бази данни за откраднати, незаконно присвоени, загубени, подправени или невалидни пътни документи с цел да не се позволи прикриването от лица на истинската им самоличност. Държавите членки следва да осигурят електронна връзка с базата данни на Интерпол относно откраднати или изчезнали документи за пътуване на пропускателните пунктове по външните граници.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Граничната охрана следва по същата причина също системно да проверява лицата, които се ползват с право на свободно движение съгласно правото на Съюза, в съответните национални и европейски бази данни, с цел да се увери, че те не представляват заплаха за вътрешната сигурност или обществения ред.

(4)  Граничната охрана следва по същата причина също системно да проверява лицата, които се ползват с право на свободно движение съгласно правото на Съюза, в съответните национални и европейски бази данни, с цел да се увери, че те не представляват заплаха за вътрешната сигурност или обществения ред. В този смисъл, държавите членки следва да осигуряват достъп на граничната си охрана до съответните национални и европейски бази данни, и по-специално Шенгенската информационна система (ШИС II) и Информационната система на Европол (EIS).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Развитието на технологиите дава възможност по принцип да се прави справка в съответните бази данни, без това да забавя процеса на преминаване на границата, тъй като проверките на документите и на лицата могат да се извършват успоредно. Следователно е възможно без отрицателен ефект върху добросъвестните пътници да се засилят проверките на външните граници с цел по-доброто идентифициране на лицата, които възнамеряват да прикрият истинската си самоличност или по отношение на които има съответни сигнали от съображения за сигурност или за задържане. Системни проверки следва да се извършват на всички външни граници. Когато обаче системните проверки на сухопътните и морските граници биха имали непропорционално въздействие върху потока на движение по границите, на държавите членки следва да се разреши да не извършват системни проверки в базите данни, но само въз основа на анализ на риска, съгласно който подобно смекчаване на проверките не би довело до риск за сигурността. Тази оценка на риска следва да се предава на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2008 на Съвета , както и да бъде предмет на редовно докладване до Комисията и до Агенцията.

(5)  Развитието на технологиите дава възможност по принцип да се прави справка в съответните бази данни, с ограничено въздействие върху продължителността на процеса на преминаване на границата, тъй като проверките на документите и на лицата могат да се извършват успоредно. Трябва да се усъвършенстват структурно полезните взаимодействия, сближаването и взаимосвързаността между информационните системи и прилежащата към тях инфраструктура за управление на границите на Съюза чрез по-ефективното, ефикасно, оперативно съвместимо и приведено в съответствие управление на данните, с пълно спазване на изискванията за защита на данните, с цел по-добрата защита на външните граници и увеличаване на вътрешната сигурност на Съюза, в полза на всички негови граждани. Засилването на проверките на външните граници с цел по-доброто идентифициране на лицата, които възнамеряват да прикрият истинската си самоличност или по отношение на които има съответни сигнали от съображения за сигурност или за задържане, обаче би могло да има отрицателен ефект върху добросъвестните пътници. Независимо от това, по правило, системни проверки следва да се извършват на всички външни граници. Използването на информация за пътниците, получена в съответствие с Директива 2004/82/ЕО7a на Съвета или с друго законодателство на Съюза или национално законодателство, може да спомогне за ускоряване на процеса на необходимите проверки по време на процеса на преминаване на границата. Когато обаче системните проверки на границите биха имали непропорционално въздействие върху потока на движение по границите, съответните държави членки следва да имат възможност да извършват целенасочени проверки на конкретни гранични пунктове във всички съответни бази данни, въз основа на оценка на риска, съгласно която подобно смекчаване на проверките не би довело до риск за сигурността. Тази оценка на риска следва да се основава на набор от общи рискови показатели, разработени от Комисията, в тясно сътрудничество с Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, създадена с Регламент (ЕО) №2007/2004, и със Съвета. Тази оценка на риска следва да се предава незабавно на Агенцията, на Комисията и на всяка друга държава членка, която има обща граница със съответната държава членка и следва да бъде предмет на редовно докладване до Европейския парламент, до Комисията и до Агенцията.

____________

___________

 

7aДиректива 2004/82/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно задължението на превозвачите да съобщават данни на пътниците (ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 24).

 

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1).

8 Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1).

 

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Граничната охрана следва да има възможност да решава да не извършва проверки в съответните бази данни във връзка с лица, които се ползват с право на свободно движение съгласно правото на Съюза, ако са налице ясни основания да се счита, че съответното лице не представлява заплаха за вътрешната сигурност на държавите членки. Такива лица могат да включват, inter alia, деца на възраст под 12 години и придружени от родителите малолетни или непълнолетни деца; ученици, пътуващи на организирани екскурзии; възрастни лица, пътуващи по организиран начин; пилоти на самолети и други членове на екипажа; държавни или правителствени ръководители и членовете на тяхната/техните делегация(и); притежатели на дипломатически, официални или служебни паспорти и членове на международни организации; спасителни служби, полиция, пожарни екипи и гранични служители; офшорни работници; притежатели на разрешителни, изисквани от съответното национално законодателство в съответствие с конкретни договорености на държавите членки в двустранни споразумения, както е посочено в член 4, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

_________________

 

1aРегламент (ЕС) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Когато държава членка възнамерява да извърши целеви проверки и справки във връзка с лица, които се ползват с правото на свободно движение съгласно законодателството на Съюза, тя следва да уведоми без отлагане останалите държави членки, Агенцията и Комисията. Не по-късно от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент, в сътрудничество с държавите членки Комисията следва да разработи процедура за такова уведомяване, в контекста на наръчника за Кодекса на шенгенските граници.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета9 Съюзът въведе портретната снимка и пръстовите отпечатъци като отличителни знаци за сигурност в паспортите на гражданите на ЕС. Тези отличителни знаци за сигурност бяха въведени, за да станат паспортите по-сигурни и за да се установи надеждна връзка между притежателя и паспорта. Ето защо държавите членки следва да проверяват тези биометрични идентификатори, ако са налице съмнения относно автентичността на паспорта или относно самоличността на притежателя му.

(6)  С Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета9 Съюзът въведе портретната снимка и пръстовите отпечатъци като отличителни знаци за сигурност в паспортите на гражданите на ЕС. Тези отличителни знаци за сигурност бяха въведени, за да станат паспортите по-сигурни и за да се установи надеждна връзка между притежателя и паспорта. Ето защо държавите членки следва да проверяват поне един от тези биометрични идентификатори, ако са налице съмнения относно автентичността на документа за пътуване или относно самоличността на притежателя му. Когато е възможно, същата проверка следва да се прилага и по отношение на граждани на трети страни.

__________

__________

9 Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г, стр. 1).

9 Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г, стр. 1).

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Много от картите за самоличност, произведени от държавите членки, не разполагат с никакъв отличителен знак за сигурност, като портретна снимка или пръстови отпечатъци. Следователно, за да може да се осъществяват системни проверки с други документи за пътуване освен паспорта, като се имат предвид съображенията за вътрешна сигурност, Комисията следва своевременно да предложи установяването на общи стандарти за интегриране на отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в картите за самоличност, издавани от държавите членки.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Държавите членки следва, в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и национално законодателство, да обменят данни, редовно да актуализират съответните съществуващи бази данни, да използват в пълния им капацитет наличните информационни системи и да установят необходимите технически връзки с всички информационни системи и бази данни. В тази връзка, държавите членки следва да обменят добри практики помежду си.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Държавите членки са задължени системно да проверяват гражданите на трети страни във всички бази данни при влизане. Следва да се гарантира, че тези проверки се извършват системно и при излизане.

(8)  Държавите членки са задължени системно да проверяват гражданите на трети страни във всички бази данни при влизане. Аналогично, държавите членки следва да гарантират, че тези проверки се извършват системно при излизане.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Тъй като целта на настоящия регламент — а именно засилването на проверките в базите данни на външните граници в отговор по-специално на нарасналата терористична заплаха — се отнася до една от мерките за защита на пространството без граничен контрол на вътрешните граници и следователно засяга правилното функциониране на Шенгенското пространство, тя не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, и Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(9)  Тъй като целта на настоящия регламент — а именно подобрението на проверките в базите данни на външните граници, което се отнася до една от мерките за защита на пространството без граничен контрол на вътрешните граници и следователно засяга правилното функциониране на Шенгенското пространство, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а може, поради обхвата и последствията си, да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, и Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност от същия член настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Що се отнася до използването на Шенгенската информационна система, настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла съответно на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г. и на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2011 г.

(16)  Що се отнася до използването на ШИС, настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла съответно на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г. и на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2011 г. Резултатите от справките в Шенгенската информационна система не следва да засягат член 1, параграф 4 от Решение2010/365/ЕС1a на Съвета.

 

_____________________________

 

1a Решение 2010/365/ЕС на Съвета от 29 юни 2010 г. относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Ланген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния (OВ L 166, 1.7.2010 г., стр. 17).

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Държавите членки извън Шенгенското пространство и тези, чиито граници са външни, следва да бъдат напълно приобщени към ШИС с цел по-добро управление на границите и подкрепа на опазването на сигурността на Съюза.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 7 – параграф 2 – буква а – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  проверка на самоличността и гражданството на лицето и на валидността и автентичността на пътния документ посредством справка в съответните бази данни, и по-специално:

a)  проверка на самоличността и гражданството на лицето и на валидността и автентичността на пътния документ, включително посредством справка в съответните бази данни, която включва:

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 7 – параграф 2 – буква а – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  националните бази данни, съдържащи информация за откраднати, незаконно присвоени, изгубени или невалидни пътни документи.

(3)  националните бази данни, съдържащи информация за откраднати, незаконно присвоени, подправени, изгубени или невалидни пътни документи, включително при паспорти и документи за пътуване, съдържащи носител на запаметена информация, както е посочено в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета*, автентичността на носителя на запаметена информация.

 

____________________

 

* Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г, стр. 1).

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 7 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  проверка дали лицето, което се ползва с право на свободно движение съгласно правото на Съюза, не се счита за заплаха за вътрешната сигурност, обществения ред, международните отношения на някоя от държавите членки или за общественото здраве, включително чрез извършване на справка в съответните бази данни на Съюза и национални бази данни, и по-специално в Шенгенската информационна система.

б)  проверка дали лицето, което се ползва с право на свободно движение съгласно правото на Съюза, не се счита за заплаха за вътрешната сигурност, обществения ред, международните отношения на някоя от държавите членки или за общественото здраве чрез извършване на справка в Шенгенската информационна система.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 7 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

когато има възникнало съмнение по отношение на автентичността на пътния документ или на самоличността на неговия притежател, проверките включват проверка на биометричните идентификатори, интегрирани в паспортите и пътните документи, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета*.

когато има възникнало съмнение по отношение на автентичността на пътния документ или на самоличността на неговия притежател, проверките включват проверка на биометричните идентификатори, интегрирани в паспортите и пътните документи, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета*. Когато е възможно, такава проверка се извършва и по отношение на документите за пътуване, които не са обхванати от настоящия регламент.

____________________

_____________

* Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1).

* Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1).

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 7 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

 

Текст в сила

Изменение

 

2a.  При преминаване на граница между държава членка, която прилага изцяло достиженията на правото от Шенген и държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, лицата, които се ползват с право на свободно движение съгласно законодателството на Съюза, и по-специално в съответствие с Директива 2004/38/ECof на Европейския парламент и на Съвета1a, могат да бъдат предмет, при влизане и излизане, на проверките, посочени в букви а) и б) от първа алинея, само ако може ясно да се прецени, въз основа на оценка на риска, извършена от съответната държава членка, която прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, и Агенцията, че са налице рискове за вътрешната сигурност на Съюза. Минималната проверка, посочена в параграф 2б, се извършва във всички случаи.

 

________

 

1a Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 7 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато проверките, посочени в първа алинея, букви а) и б), биха имали непропорционално въздействие върху потока на движение на външните сухопътни и морски граници, държавите членки могат да извършват тези проверки целево въз основа на оценка на рисковете, свързани с вътрешната сигурност, обществения ред, международните отношения на държавите членки или заплаха за общественото здраве.

2б.  Когато проверките, посочени в параграф 2, букви а) и б), биха имали непропорционално въздействие върху потока на движение, държавите членки могат да вземат решение да извършват тези проверки целево на конкретни гранични пунктове въз основа на оценка на рисковете, свързани с вътрешната сигурност и обществения ред на държавите членки или със заплаха за общественото здраве. Оценката на риска включва възможните рискове, като се предоставят статистически данни за пътниците и инцидентите, свързани с трансграничната престъпност. Оценката на риска се актуализира редовно.

 

Продължителността и местоположението на тези целеви проверки не следва да надвишават това, което е строго необходимо и се основават на набор от общи рискови показатели, разработени от Комисията, в тясно сътрудничество с Агенцията и Съвета.

 

Когато проверките са въведени на целева основа в съответствие с първа алинея, всички лица подлежат най-малкото на проверка за установяване на самоличността въз основа на представяне или показване на пътните им документи. Тази минимална проверка се състои от бърза и целенасочена проверка, когато е необходимо чрез използване на технически устройства.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 7 – параграф 2 – алинея 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка предава своята оценка на риска на Агенцията за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004, и на всеки три месеца докладва на Комисията и на посочената агенция относно прилагането на целевите проверки.

2в.  Преди въвеждането на проверки, извършвани целево, всяка съответна държава членка предава без отлагане своята оценка на риска, основаваща се на общи рискови показатели, и нейните актуализации на Агенцията за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004 („Агенцията“), както и на Комисията и на всички държави членки, с които има обща граница, и на всеки три месеца докладва на Европейския парламент, на Комисията и на Агенцията относно прилагането на целевите проверки.

 

Агенцията предава незабавно своите оценки на първоначалните оценки на държавите членки и последващите доклади до всички останали държави членки, като посочва дали счита, че съответната държава членка е извършила правилна оценка на риска и потока на движение, както и дали съответната държава членка е взела уместно решение да прилага целенасочени проверки въз основа на тази оценка.

 

Всякакво класифициране на оценката на риска и общите рискови показатели или части от тях се извършва в съответствие със законодателството на Съюза и по-специално в Регламент (ЕО) 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

__________

 

1a Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 7 – параграф 2 – алинея 4 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Компетентната държава членка трябва да оборудва граничните органи с необходимите технически, финансови и човешки ресурси с цел да бъдат избегнати по принцип допълнителни проверки, водещи до по-дълго чакане и забавяне на трафика по външните граници.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква б

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 7 – параграф 3 – буква б – подточка iii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  проверка дали съответният гражданин на трета страна не се счита за заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност или международните отношения на някоя от държавите членки, включително чрез извършване на справка в съответните бази данни на Съюза и национални бази данни, и по-специално в Шенгенската информационна система;“.

iii)  проверка дали съответният гражданин на трета страна не се счита за заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност или международните отношения на някоя от държавите членки, включително чрез извършване на справка в съответните бази данни на Съюза и национални бази данни, сред които задължително в Шенгенската информационна система;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

В срок от ... [една година след влизане в сила на настоящия регламент] Комисията публикува проучване на въздействието на настоящия регламент върху потока на движение при влизане и излизане на външните шенгенски граници.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1б

 

В срок от... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент], Комисията предава на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на прилагането на член 7, параграф 2 на Регламент (ЕО) №562/2006 във вида, в който е изменен от настоящия регламент, както и на последиците от него.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Той се прилага от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент] до ... [пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

 

По предложение на Комисията Съветът и Европейският парламент могат да вземат решение за удължаване на приложението на настоящия регламент. В този случай, регламентът изтича пет години след изтичането на подобно удължаване.

 

След изтичането на настоящия регламент се прилага версията на член 7, параграф 2 и член 3, буква б)((iii) и буква в)(iii) на Регламент (ЕО) 562/2006, приложима преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (18.5.2016)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни на външните граници
(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Докладчик по становище: Мариел дьо Сарнез

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

Изменение    2

Предложение за регламент

Позоваване 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взе предвид Международната конвенция за правата на детето и по-специално член 3, параграф 1 и членове 11, 20 и 22 от нея,

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Контролът на външните граници остава една от основните мерки за защита на пространството без граничен контрол на вътрешните граници. Той се извършва в интерес на всички държави членки. Една от целите му е да предотвратява всяка заплаха за вътрешната сигурност и обществения ред на държавите членки независимо от произхода на тази заплаха.

(1)  Контролът на външните граници остава една от основните мерки за защита на пространството без граничен контрол на вътрешните граници. Той се извършва в интерес на всички държави членки и при пълно зачитане на основните права на човека. Една от целите му е да се предотвратява всяка заплаха за вътрешната сигурност и обществения ред на държавите членки независимо от произхода на тази заплаха, включително когато тези заплахи произтичат от граждани на Съюза.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1г)   необходимо е да се вземе предвид защитата на личните данни на европейските граждани.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Явлението „чуждестранни бойци терористи“, много от които са граждани на Съюза, показва необходимостта от засилване на проверките на външните граници по отношение на гражданите на Съюза.

(2)  Явлението „чуждестранни бойци терористи“ показва необходимостта от общ европейски отговор, от незабавно засилване на сигурността по границите и на проверките на външните граници по отношение на гражданите на Съюза и от по-добро използване на съществуващите инструменти, като например обменът на информация между държавите членки и съответните агенции на Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) На гражданите на ЕС трябва да бъде гарантирано еквивалентно равнище на сигурност на цялата територия на ЕС.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета9 Съюзът въведе изображението на лицето и пръстовите отпечатъци като защитни елементи в паспортите на гражданите на ЕС. Тези отличителни знаци за сигурност бяха въведени, за да станат паспортите по-сигурни и за да се установи надеждна връзка между притежателя и паспорта. Ето защо държавите членки следва да проверяват тези биометрични идентификатори, ако са налице съмнения относно автентичността на паспорта или относно самоличността на притежателя му.

(6)  С Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета9 Съюзът въведе изображението на лицето и пръстовите отпечатъци като защитни елементи в паспортите на гражданите на ЕС. Тези отличителни знаци за сигурност бяха въведени, за да станат паспортите по-сигурни и за да се установи надеждна връзка между притежателя и паспорта. Ето защо държавите членки следва да проверяват тези биометрични идентификатори, ако са налице съмнения относно автентичността на паспорта или относно самоличността на притежателя му. Когато е възможно същият подход следва да се прилага по отношение на проверките на граждани на трети страни.

__________________

__________________

9 Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г, стр. 1).

9 Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г, стр. 1).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Държавите членки са задължени системно да проверяват гражданите на трети страни във всички бази данни при влизане. Следва да се гарантира, че тези проверки се извършват системно и при излизане.

(8) Държавите членки са задължени системно да проверяват гражданите на трети страни във всички бази данни при влизане. Аналогично, държавите членки трябва да гарантират, че тези проверки се извършват системно при излизане.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 7 – параграф 2 – буква б – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато проверките, посочени в първа алинея, букви а) и б), биха имали непропорционално въздействие върху потока на движение на външните сухопътни и морски граници, държавите членки могат да извършват тези проверки целево въз основа на оценка на рисковете, свързани с вътрешната сигурност, обществения ред, международните отношения на държавите членки или заплаха за общественото здраве.

Когато проверките, посочени в първа алинея, букви а) и б), биха имали непропорционално въздействие върху потока на движение на външните сухопътни и морски граници, засегнатите държави членки могат да извършват тези проверки целево, при условие че оценка на рисковете покаже, че съответната дерогация не вредят на вътрешната сигурност на Съюза, на обществения ред или на международните отношения на държавите членки, нито представляват заплаха за общественото здраве.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 7 – параграф 2 – буква б – алинея 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка предава своята оценка на риска на Агенцията за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004, и на всеки три месеца докладва на Комисията и на посочената агенция относно прилагането на целевите проверки.

Всяка държава членка предава своята оценка на риска и актуализациите на последната на Агенцията за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004, и на всеки три месеца докладва на Комисията и на посочената агенция относно прилагането на целевите проверки. Комисията е отговорна да следи положението отблизо и да информира Европейския парламент в рамките на докладите за шестмесечието до Европейския парламент и до Съвета относно функционирането на Шенгенското пространство.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Засилване на проверките в съответните бази данни на външните граници

Позовавания

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

21.1.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Marielle de Sarnez

16.2.2016

Дата на приемане

12.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

8

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Засилване на проверките в съответните бази данни на външните граници

Позовавания

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Дата на представяне на ЕП

15.12.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

21.1.2016

DEVE

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

Неизказано становище

       Дата на решението

DEVE

4.2.2016

JURI

28.1.2016

 

 

Докладчик(ци)

       Date appointed

Monica Macovei

15.2.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.2.2016

 

 

 

Дата на приемане

21.6.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kati Piri, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ashley Fox, Josu Juaristi Abaunz, Bernd Kölmel, Georg Mayer, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous, Marco Valli, Jarosław Wałęsa, Gabriele Zimmer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

6

-

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer

0

0

 

 

Легенда:

+  :  Гласове „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“