BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser

27.6.2016 - (COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Monica Macovei


Procedure : 2015/0307(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0218/2016
Indgivne tekster :
A8-0218/2016
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0670),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0407/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0218/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Kontrol ved de ydre grænser er en af de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger i området uden kontrol ved de indre grænser. Den foretages i alle medlemsstaternes interesse. Et af formålene med kontrollen er at forebygge enhver trussel mod medlemsstaternes indre sikkerhed og offentlige orden, uanset hvor en sådan trussel stammer fra.

(1)  Kontrol ved og beskyttelse af de ydre grænser er fortsat den mest effektive metoder til at garantere EU's sikkerhed på lang sigt. Der foretages grænsekontrol ved de ydre grænser i alle medlemsstaternes interesse. Et af formålene med kontrollen er at bidrage til bekæmpelse af ulovlig migration og menneskehandel samt at forebygge bl.a. enhver trussel mod medlemsstaternes indre sikkerhed og offentlige orden og folkesundheden, uanset hvor en sådan trussel stammer fra, også når en sådan trussel kommer fra EU-borgere.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Gennemførelsen af denne forordning bør tage hensyn til verdenserklæringen om menneskerettigheder, konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Respekt for forordning (EF) nr. 45/20011a og al EU-lovgivning om databeskyttelse bør være medlemsstaternes primære forpligtelse, når de gennemfører denne forordning.

 

________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Ind- og udrejsekontrol bør foregå på en sådan måde, at den menneskelige værdighed respekteres fuldt ud. Grænsekontrol bør udføres professionelt og respektfuldt og bør stå i rimeligt forhold til de forfulgte mål.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Fænomenet med udenlandske terrorkrigere, hvoraf mange er EU-borgere, viser, at det er nødvendigt at styrke kontrollen ved de ydre grænser for så vidt angår EU-borgere.

(2)  Selv om minimal systematisk kontrol baseret på en hurtig og enkel kontrol af rejsedokumentets gyldighed på nuværende tidspunkt er reglen for personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, viser fænomenet med udenlandske terrorkrigere, hvoraf mange er EU-borgere, og udviklingen af den organiserede kriminalitet, at det er nødvendigt at styrke kontrollen ved de ydre grænser for så vidt angår EU-borgere ved at konsultere relevante databaser, og hvis der hersker tvivl om rejsedokumentets ægthed eller indehaverens identitet, ved at kontrollere biometriske identifikatorer.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Et tilsvarende sikkerhedsniveau bør garanteres EU-borgere på hele EU's område.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Dokumenter for personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, bør derfor systematisk kontrolleres i de relevante databaser over stjålne, ulovligt handlede, bortkomne og ugyldiggjorte dokumenter for at undgå, at personer skjuler deres egentlige identitet.

(3)  Dokumenter for personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, bør derfor som generel regel systematisk kontrolleres ved indrejse i og udrejse fra Unionens område, i de relevante databaser over stjålne, ulovligt handlede, bortkomne, falske og ugyldiggjorte rejsedokumenter for at undgå, at personer skjuler deres egentlige identitet. Medlemsstaterne bør sikre elektronisk forbindelse med Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD) ved overgangsstederne ved de ydre grænser.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Grænsevagterne bør af samme grund også systematisk kontrollere personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, i relevante nationale og europæiske databaser, for at sikre, at de ikke udgør en trussel mod den indre sikkerhed eller den offentlige orden.

(4)  Grænsevagterne bør af samme grund også systematisk kontrollere personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, i relevante nationale og europæiske databaser, for at sikre, at de ikke udgør en trussel mod den indre sikkerhed eller den offentlige orden. Med henblik herpå bør medlemsstaterne sikre, at deres grænsevagter har adgang til de relevante nationale og europæiske databaser, herunder Schengeninformationssystemet (SIS II) og Europols informationssystem (EIS).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Den teknologiske udvikling giver i princippet mulighed for at søge i relevante databaser uden at forsinke grænsepassagen, da der sideløbende hermed kan foretages dokument- og personkontrol. Det er derfor muligt, uden at det får negative virkninger for personer, der rejser i god tro, at styrke kontrollen ved de ydre grænser for bedre at kunne identificere personer, der forsøger at skjule deres egentlige identitet, eller som er omfattet af relevante indberetninger af sikkerhedsgrunde eller med henblik på anholdelse. Der bør foretages systematisk kontrol ved alle ydre grænser. Hvis systematisk kontrol ved land- og søgrænser imidlertid får uforholdsmæssigt store virkninger for trafikstrømmen ved grænsen, bør medlemsstaterne have mulighed for ikke at foretage systematisk kontrol i databaser, dog kun hvis en sådan beslutning er baseret på en risikoanalyse, der vurderer, at en sådan lempelse ikke medfører sikkerhedsrisici. En sådan risikovurdering bør sendes til Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2007/88 og være genstand for regelmæssig rapportering til både Kommissionen og agenturet.

(5)  Den teknologiske udvikling giver i princippet mulighed for at søge i relevante databaser med begrænset indvirkning på varigheden af grænsepassagen, da der sideløbende hermed kan foretages dokument- og personkontrol. Synergier, konvergens og indbyrdes forbindelse mellem informationssystemerne og den tilsvarende infrastruktur for EU's grænseforvaltning og for toldekspeditioner bør derfor forbedres strukturelt ved at gøre dataforvaltningen i Unionen mere effektiv, interoperabel og indbyrdes kompatibel, under fuld overholdelse af kravene til databeskyttelse, for bedre at kunne beskytte de ydre grænser og øge den indre sikkerhed i Unionen til gavn for alle EU-borgere. En styrkelse af kontrollen ved de ydre grænser for bedre at kunne identificere personer, der forsøger at skjule deres egentlige identitet, eller som er omfattet af relevante indberetninger af sikkerhedsgrunde eller med henblik på anholdelse kan imidlertid få negative virkninger for personer, der rejser i god tro. Der bør dog som hovedregel foretages systematisk kontrol ved alle ydre grænser. Anvendelse af passageroplysninger, der er modtaget i overensstemmelse med Rådets direktiv 2004/82/EF7a eller med anden EU-lovgivning eller national lovgivning, kan bidrage til at fremskynde processen med den krævede kontrol ved grænsepassagen. Hvis systematisk kontrol ved grænserne imidlertid får uforholdsmæssigt store virkninger f.eks. for trafikstrømmen ved grænsen, bør de berørte medlemsstater være i stand til at foretage målrettet kontrol i alle relevante databaser ved specifikke grænseovergangssteder, dog kun hvis en sådan beslutning er baseret på en risikoanalyse, der vurderer, at en sådan lempelse ikke medfører sikkerhedsrisici. En sådan risikovurdering bør være baseret på en sæt fælles risikoindikatorer, som udformes af Kommissionen i tæt samarbejde med Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2007/20047b ("agenturet") og med Rådet, Risikovurderingen sendes omgående til agenturet, til Kommissionen og til alle medlemsstater, der deler grænse med den pågældende medlemsstat, og bør være genstand for regelmæssig rapportering til Kommissionen, Europa-Parlamentet og agenturet.

____________

___________

 

7a Rådets direktiv 2004/82/EF af 29. april 2004 om transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende oplysninger om passagerer (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 24).

 

7b Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1).

8 Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1).

 

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Det bør være muligt for grænsevagterne at beslutte ikke at kontrollere relevante databaser vedrørende en person, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, hvis det klart kan vurderes, at vedkommende ikke udgør en fare for den indre sikkerhed i nogen medlemsstat. Sådanne personer kan bl.a. omfatte børn under 12 år og mindreårige i følge med forældre; skoleelever, der rejser med organiserede udflugter; ældre personer, der rejser på en organiseret måde; flypiloter og andre besætningsmedlemmer; stats- eller regeringschefer og medlemmerne af deres delegation; indehavere af diplomatpas, officielle pas eller tjenestepas samt medlemmer af internationale organisationer; redningstjenester, politi og brandvæsen samt grænsevagter; ansatte på offshore-anlæg; indehavere af tilladelser, der kræves i den nationale lovgivning i overensstemmelse med bestemte medlemsstaters ordninger i bilaterale aftaler, som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/20061a.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  Hvis en medlemsstat har til hensigt at foretage målrettet kontrol og målrettede søgninger vedrørende personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, bør den straks meddele dette til de øvrige medlemsstater, agenturet og Kommissionen. Kommissionen bør i samarbejde med medlemsstaterne og inden for rammerne håndbogen til Schengengrænsekodeksen senest en måned fra datoen for denne forordnings ikrafttræden udarbejde en procedure for en sådan meddelelse.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 2252/20049 indførte ansigtsbillede og fingeraftryk som sikkerhedselementer i EU-borgeres pas. Disse sikkerhedselementer er indført for at gøre passene sikrere og opretholde en pålidelig forbindelse mellem indehaveren og passet. Medlemsstaterne bør derfor kontrollere disse biometriske identifikatorer, hvis der er tvivl om passets ægthed eller indehaverens identitet.

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 indførte ansigtsbillede og fingeraftryk som sikkerhedselementer i EU-borgeres pas. Disse sikkerhedselementer er indført for at gøre passene sikrere og opretholde en pålidelig forbindelse mellem indehaveren og passet. Medlemsstaterne bør derfor kontrollere mindst én af disse biometriske identifikatorer, hvis der er tvivl om rejsedokumentets ægthed eller indehaverens identitet. Den samme kontrol bør om muligt finde anvendelse på tredjelandsstatsborgere.

__________

__________

9 Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1).

9 Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1).

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Mange af de identitetskort, der udstedes af medlemsstaterne, indeholder imidlertid ikke nogen sikkerhedselementer såsom ansigtsbilleder eller fingeraftryk. For at give mulighed for at foretage en systematisk kontrol af andre rejsedokumenter end pas og af hensyn til den indre sikkerhed, bør Kommissionen snarest muligt fremsætte et forslag om fælles standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer, der skal medtages på identitetskort udstedt af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med den gældende EU-ret og den gældende nationale lovgivning udveksle oplysninger, opdatere deres eksisterende relevante databaser med jævne mellemrum, gøre fuld brug af eksisterende informationssystemer og etablere de nødvendige tekniske forbindelser med alle informationssystemer og databaser. Medlemsstaterne bør i denne forbindelse udveksle bedste praksis med hinanden.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Medlemsstaterne er forpligtet til systematisk at kontrollere tredjelandsstatsborgere i alle databaser ved indrejse. Det bør sikres, at en sådan kontrol også foretages systematisk ved udrejse.

(8)  Medlemsstaterne er forpligtet til systematisk at kontrollere tredjelandsstatsborgere i alle databaser ved indrejse. På samme måde skal medlemsstaterne sikre, at en sådan kontrol foretages systematisk ved udrejse.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Da målet med denne forordning, nemlig en styrkelse af kontrollen i databaser ved de ydre grænser som følge af den tiltagende terrortrussel, vedrører en af sikkerhedsforanstaltningerne i området uden kontrol ved de indre grænser og som sådan et effektivt fungerende Schengenområde, kan det ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men bedre nås på EU-plan, og Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i medfør af proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i Traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(9)  Da målet med denne forordning, nemlig en forbedring af kontrollen i databaser ved de ydre grænser, som vedrører en af sikkerhedsforanstaltningerne i området uden kontrol ved de indre grænser og som sådan et effektivt fungerende Schengenområde, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men bedre nås på EU-plan med hensyn til omfang eller virkning, og Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i medfør af proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i Traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Hvad angår anvendelsen af Schengeninformationssystemet, udgør denne forordning en retsakt, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til Schengenreglerne, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003 og artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2011.

(16)  Hvad angår anvendelsen af SIS, udgør denne forordning en retsakt, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til Schengenreglerne, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003 og artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2011. Resultaterne af søgninger i SIS bør ikke berøre bestemmelserne i artikel 1, stk. 4, i Rådets afgørelse 2010/365/EU1a.

 

_____________________________

 

1a Rådets afgørelse 2010/365/EU af 29. juni 2010 om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (OJ L 166, 1.7.2010, p. 17.)

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Medlemsstater, som ikke er med i Schengenområdet, og hvis grænser udgør de ydre grænser, bør fuldt ud integreres i SIS med henblik på at sikre bedre grænseforvaltning og opretholdelse af sikkerheden i EU.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 7 - stk. 2 - litra a - indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  kontrol af den pågældende persons identitet og nationalitet og af rejsedokumentets gyldighed og ægthed ved søgning i de relevante databaser, herunder:

a)  kontrol af den pågældende persons identitet og nationalitet og af rejsedokumentets gyldighed og ægthed bl.a. ved søgning i de relevante databaser, herunder:

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 7 – stk. 2 – litra a – nr. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  nationale databaser med oplysninger om stjålne, ulovligt handlede, bortkomne og ugyldiggjorte rejsedokumenter

(3)  nationale databaser med oplysninger om stjålne, ulovligt handlede, falske, bortkomne og ugyldiggjorte rejsedokumenter, herunder for så vidt angår pas og rejsedokumenter, der omfatter et lagringsmedium som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004*, kontrol af lagringsmediets ægthed.

 

____________________

 

* Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1).

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  kontrol af, at en person, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, ikke betragtes som en trussel mod den indre sikkerhed, den offentlige orden, medlemsstaternes internationale forbindelser eller den offentlige sundhed, bl.a. ved at søge i de relevante europæiske og nationale databaser, herunder Schengeninformationssystemet.

(b)  kontrol af, at en person, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, ikke betragtes som en trussel mod den indre sikkerhed, den offentlige orden, medlemsstaternes internationale forbindelser eller den offentlige sundhed, ved at søge i Schengeninformationssystemet.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der er tvivl om rejsedokumentets ægthed eller om indehaverens identitet, skal kontrollen omfatte kontrol af de biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter udstedt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004*.

Hvis der er tvivl om rejsedokumentets ægthed eller om indehaverens identitet, skal kontrollen omfatte kontrol af de biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter udstedt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004. Denne kontrol skal om muligt også foretages i forbindelse med rejsedokumenter, der ikke er omfattet af nævnte forordning.

____________________

_____________

* Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1)."

* Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1)."

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

2a.  Personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, navnlig i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF1a, og som passerer grænsen mellem en medlemsstat, der anvender Schengen-reglerne i fuldt omfang, og en medlemsstat, der endnu ikke anvender Schengen-reglerne i fuldt omfang, kan, ved ind- og udrejse, kun blive underkastet den i første afsnit, litra a) og b) nævnte kontrol, hvis det på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den medlemsstat, der anvender Schengen-reglerne i fuldt omfang, og agenturet, klart kan vurderes, at der består en risiko for EU's interne sikkerhed. Den i afsnit 2b nævnte minimumskontrol foretages under alle omstændigheder.

 

________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den kontrol ved de ydre land- og søgrænser, der er nævnt i første afsnit, litra a) og b), får uforholdsmæssigt store virkninger for trafikstrømmen, kan medlemsstaterne foretage målrettet kontrol baseret på en vurdering af risiciene for den indre sikkerhed, den offentlige orden, medlemsstaternes internationale forbindelser eller den offentlige sundhed.

2b.  Hvis den kontrol, der er nævnt i stk. 2, litra a) og b), får uforholdsmæssigt store virkninger for f.eks. trafikstrømmen, kan medlemsstaterne beslutte at foretage målrettet kontrol ved specifikke grænseovergangssteder på grundlag af en vurdering af risiciene for den indre sikkerhed og den offentlige orden i nogen af medlemsstaterne eller for den offentlige sundhed. Risikovurderingen skal indeholde en vurdering af de mulige risici samt tilvejebringe statistikker over passagerer og hændelser med forbindelse til grænseoverskridende kriminalitet. Risikovurderingen skal opdateres regelmæssigt.

 

Varighed og sted for den målrettede kontrol må ikke gå ud over, hvad der er absolut nødvendigt, og skal være baseret på en sæt fælles risikoindikatorer, som udformes af Kommissionen i tæt samarbejde med agenturet og Rådet.

 

Hvor der i overensstemmelse med første afsnit indføres målrettet kontrol, underkastes alle en minimumsind- og udrejsekontrol, der gør det muligt at fastslå deres identitet på grundlag af forelagte eller foreviste rejsedokumenter. En sådan minimumskontrol består af en hurtig og enkel kontrol, om nødvendigt ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sender deres risikovurdering til Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser oprettet ved forordning (EF) nr. 2007/2004 og afgiver hver tredje måned rapport til Kommissionen og til agenturet om, hvordan der er foretaget målrettet kontrol.

2c.  Inden indførelsen af målrettet kontrol sender den pågældende medlemsstat straks sin risikovurdering, der er baseret på fælles risikoindikatorer og eventuelle ajourføringer heraf til Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser oprettet ved forordning (EF) nr. 2007/2004 ("agenturet"), til Kommissionen og til alle medlemsstater, som den deler grænse med, og afgiver hver tredje måned rapport til Europa-Parlamentet, til Kommissionen og til agenturet om, hvordan der er foretaget målrettet kontrol.

 

Agenturet fremsender omgående sin evaluering af medlemsstatens indledende vurdering og efterfølgende rapporter til alle andre medlemsstater og angiver, om den finder, at den pågældende medlemsstat har gennemført en passende vurdering af sikkerhedsrisici og trafikstrømmen, og hvorvidt den pågældende medlemsstat på et passende grundlag har besluttet at anvende målrettet kontrol på grundlag af denne vurdering.

 

Enhver klassificering af risikovurderingen og de fælles risikoindikatorer eller dele heraf skal være i overensstemmelse med EU-retten og navnlig med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)1049/20011a.

 

__________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den pågældende medlemsstat sikrer, at grænsemyndighederne har tilstrækkelige tekniske, finansielle og menneskelige ressourcer til rådighed til, som regel, at sikre, at den yderligere kontrol ikke medfører længere ventetider og ikke hindrer trafikstrømmen ved de ydre grænser.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra b

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 7 – stk. 3 – litra b – nr. iii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  kontrol af, at den pågældende tredjelandsstatsborger ikke betragtes som en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed eller internationale forbindelser, herunder ved at søge i de relevante europæiske og nationale databaser, navnlig Schengeninformationssystemet.

iii)  kontrol af, at den pågældende tredjelandsstatsborger ikke betragtes som en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed eller internationale forbindelser, herunder ved at søge i de relevante europæiske og nationale databaser, der obligatorisk skal omfatte Schengeninformationssystemet.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Kommissionen offentliggør en undersøgelse af denne forordnings indvirkning på trafikstrømmen i forbindelse med ind- og udrejse ved Schengenområdets ydre grænser senest ... [et år efter denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1b

 

Senest ... [to år efter denne forordnings ikrafttræden] forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om gennemførelsen og konsekvenserne af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 562/2006 som ændret ved denne forordning.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den finder anvendelse fra ... [dato for denne forordnings ikrafttræden] til ... [fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

 

Europa-Parlamentet og Rådet kan efter forslag fra Kommissionen forlænge anvendelsen af denne forordning. I så fald udløber denne forordning fem år efter udløbet af en sådan forlængelse.

 

Efter udløb af denne forordning, finder den version af artikel 7, stk. 2 og stk. 3, litra b), nr. iii samt stk. 3, litra c), nr. iii, i forordning (EF) nr. 562/2006, der var gældende før ... [dato for denne forordnings ikrafttræden) anvendelse.

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (18.5.2016)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser
(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Ordfører for udtalelse: Marielle de Syrne

Polygam

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Led 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Led 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til den internationale konvention om barnets rettigheder (FN's Børnekonvention), og især artikel 3, stk. 1, og artikel 11, 20 og 22,

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Kontrol ved de ydre grænser er en af de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger i området uden kontrol ved de indre grænser. Den foretages i alle medlemsstaternes interesse. Et af formålene med kontrollen er at forebygge enhver trussel mod medlemsstaternes indre sikkerhed og offentlige orden, uanset hvor en sådan trussel stammer fra.

(1)  Kontrol ved de ydre grænser er en af de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger i området uden kontrol ved de indre grænser. Den foretages i alle medlemsstaternes interesse og under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder. Et af formålene med kontrollen er at forebygge enhver trussel mod medlemsstaternes indre sikkerhed og offentlige orden, uanset hvor en sådan trussel stammer fra, også når disse trusler kommer fra EU-borgere.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1d)   Der bør tages hensyn til forordningen om beskyttelse af EU-borgernes personoplysninger.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Fænomenet med udenlandske terrorkrigere, hvoraf mange er EU-borgere, viser, at det er nødvendigt at styrke kontrollen ved de ydre grænser for så vidt angår EU-borgere.

(2)  Fænomenet med udenlandske terrorkrigere viser, at det er nødvendigt at sikre en fælles europæisk reaktion, at styrke grænsesikkerheden hurtigst muligt, at styrke kontrollen ved de ydre grænser for så vidt angår EU-borgere og at gøre bedre brug af de eksisterende instrumenter, såsom udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og de relevante EU-agenturer.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Et tilsvarende sikkerhedsniveau bør garanteres EU-borgere i hele EU's område.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 indførte ansigtsbillede og fingeraftryk som sikkerhedselementer i EU-borgeres pas. Disse sikkerhedselementer er indført for at gøre passene sikrere og opretholde en pålidelig forbindelse mellem indehaveren og passet. Medlemsstaterne bør derfor kontrollere disse biometriske identifikationer, hvis der er tvivl om passets ægthed eller indehaverens identitet.

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 indførte ansigtsbillede og fingeraftryk som sikkerhedselementer i EU-borgeres pas. Disse sikkerhedselementer er indført for at gøre passene sikrere og opretholde en pålidelig forbindelse mellem indehaveren og passet. Medlemsstaterne bør derfor kontrollere disse biometriske identifikationer, hvis der er tvivl om passets ægthed eller indehaverens identitet. De samme foranstaltninger bør finde anvendelse i forbindelse med kontrol af tredjelandsstatsborgere, når dette er muligt.

__________________

__________________

9 Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikationer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1).

9 Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikationer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Medlemsstaterne er forpligtet til systematisk at kontrollere tredjelandsstatsborgere i alle databaser ved indrejse. Det bør sikres, at en sådan kontrol også foretages systematisk ved udrejse.

(8) Medlemsstaterne er forpligtet til systematisk at kontrollere tredjelandsstatsborgere i alle databaser ved indrejse. Medlemsstaterne skal på samme måde sikre, at en sådan kontrol foretages systematisk ved udrejse.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 7 – stk. 2 – litra b – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den kontrol ved de ydre land- og sø grænser, der er nævnt i første afsnit, litra a) og b), får uforholdsmæssigt store virkninger for trafikstrømmen, kan medlemsstaterne foretage målrettet kontrol baseret på en vurdering af risiciene for den indre sikkerhed, den offentlige orden, medlemsstaternes internationale forbindelser eller den offentlige sundhed.

Hvis den kontrol ved de ydre land- og sø grænser, der er nævnt i første afsnit, litra a) og b), får uforholdsmæssigt store virkninger for trafikstrømmen, kan de berørte medlemsstater foretage målrettet kontrol, forudsat at en vurdering af risiciene viser, at denne undtagelse ikke skader Unionens indre sikkerhed, den offentlige orden eller medlemsstaternes internationale forbindelser og ikke udgør en trussel for den offentlige sundhed.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 7 – stk. 2 – litra b – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sender deres risikovurdering til Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser oprettet ved forordning (EF) nr. 2007/2004 og afgiver hver tredje måned rapport til Kommissionen og til agenturet om, hvordan der er foretaget målrettet kontrol.

Medlemsstaterne sender deres risikovurdering og ajourføringen af denne til Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser oprettet ved forordning (EF) nr. 2007/2004 og afgiver hver tredje måned rapport til Kommissionen og til agenturet om, hvordan der er foretaget målrettet kontrol. Kommissionen er forpligtet til at følge situationen nøje og holde Parlamentet underrettet inden for rammerne af de halvårlige rapporter til Parlamentet og Rådet om, hvordan Schengenområdet fungerer.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser

Referencer

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

21.1.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Marielle de Syrne

16.2.2016

Dato for vedtagelse

12.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

53

8

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser

Referencer

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Dato for høring af EP

15.12.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

21.1.2016

DEVE

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

4.2.2016

JURI

28.1.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Monica Macovei

15.2.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

29.2.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.6.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kati Piri, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ashley Fox, Josu Juaristi Abaunz, Bernd Kölmel, Georg Mayer, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous, Marco Valli, Jarosław Wałęsa, Gabriele Zimmer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Dato for indgivelse

27.6.2016

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

6

-

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller