ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων

27.6.2016 - (COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Monica Macovei


Διαδικασία : 2015/0307(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0218/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0218/2016
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0670),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0407/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0218/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα παραμένει ένα από τα βασικά εχέγγυα του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Διενεργείται προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών. Ένας από τους σκοπούς των εν λόγω ελέγχων είναι η πρόληψη οποιασδήποτε απειλής κατά της εσωτερικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης των κρατών μελών, ανεξαρτήτως της προέλευσης της εν λόγω απειλής.

(1)  Ο έλεγχος και η προστασία των εξωτερικών συνόρων παραμένει ο πιο αποδοτικός τρόπος διασφάλισης της μακρόπνοης ασφάλειας της Ένωσης. Ο έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα διενεργείται προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών. Ένας από τους σκοπούς των εν λόγω ελέγχων είναι η συμβολή στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και η πρόληψη, μεταξύ άλλων, οποιασδήποτε απειλής κατά της εσωτερικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης των κρατών μελών καθώς και της δημόσιας υγείας, ανεξαρτήτως προελεύσεως της εν λόγω απειλής, ακόμη κι αν προέρχεται από πολίτες της Ένωσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Πρωταρχική υποχρέωση των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι η τήρηση του κανονισμού (ΕΚ) 45/20011a και ολόκληρης της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων.

 

________

 

1a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Ο έλεγχος των συνόρων θα πρέπει να διεξάγεται υπό συνθήκες πλήρους σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο έλεγχος των συνόρων θα πρέπει να διεξάγεται κατά επαγγελματικό τρόπο και με τον δέοντα σεβασμό και να είναι ανάλογος προς τους επιδιωκόμενους στόχους.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το φαινόμενο των ξένων τρομοκρατών μαχητών, πολλοί από τους οποίους είναι πολίτες της Ένωσης, καταδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα έναντι των πολιτών της Ένωσης.

(2)  Παρότι οι συστηματικοί ελάχιστοι έλεγχοι βάσει ταχείας και απλής εξακριβώσεως της ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου συνιστούν επί του παρόντος τον κανόνα για τα άτομα που απολαύουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, το φαινόμενο των ξένων τρομοκρατών μαχητών, πολλοί από τους οποίους είναι πολίτες της Ένωσης, και η εξέλιξη του οργανωμένου εγκλήματος καταδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα έναντι των πολιτών της Ένωσης με τον έλεγχο σχετικών βάσεων δεδομένων και, σε περίπτωση αμφιβολιών για τη γνησιότητα του ταξιδιωτικού εγγράφου ή την ταυτότητα του κατόχου, την εξακρίβωση βιομετρικών στοιχείων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας πρέπει να διασφαλίζεται στους ευρωπαίους πολίτες στο σύνολο της επικράτειας της ΕΕ.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Τα έγγραφα των προσώπων που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης θα πρέπει, συνεπώς, να ελέγχονται συστηματικά με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων για κλαπέντα, υπεξαιρεθέντα, απολεσθέντα και ακυρωθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα προκειμένου να αποτραπεί η απόκρυψη της πραγματικής ταυτότητας των προσώπων.

(3)  Τα έγγραφα των προσώπων που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης θα πρέπει, ως εκ τούτου, κατά γενικό κανόνα, να ελέγχονται συστηματικά, κατά την είσοδο και κατά την έξοδο από το έδαφος της Ένωσης, με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων για κλαπέντα, υπεξαιρεθέντα, απολεσθέντα, παραποιηθέντα και ακυρωθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα προκειμένου να αποτραπεί η απόκρυψη της πραγματικής ταυτότητας των προσώπων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ηλεκτρονική σύνδεση με τη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD) στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι συνοριοφύλακες θα πρέπει επίσης, για τον ίδιο λόγο, να ελέγχουν συστηματικά τα πρόσωπα που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης με χρήση των οικείων εθνικών και ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν συνιστούν απειλή για την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη.

(4)  Οι συνοριοφύλακες θα πρέπει επίσης, για τον ίδιο λόγο, να ελέγχουν συστηματικά τα πρόσωπα που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης με χρήση των οικείων εθνικών και ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν συνιστούν απειλή για την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση των συνοριοφυλάκων τους στις οικείες εθνικές και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται πιο συγκεκριμένα το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και το Σύστημα Πληροφοριών της Ευρωπόλ (EIS).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν καταρχήν την αναζήτηση στοιχείων σε οικείες βάσεις δεδομένων χωρίς να καθυστερεί η διαδικασία διέλευσης των συνόρων, δεδομένου ότι οι έλεγχοι εγγράφων και προσώπων μπορούν να διεξάγονται παράλληλα. Ως εκ τούτου, είναι δυνατή - χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για τα άτομα που ταξιδεύουν καλή τη πίστει - η ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα για τον καλύτερο εντοπισμό των προσώπων εκείνων που σκοπεύουν να αποκρύψουν την πραγματική τους ταυτότητα ή που αποτελούν αντικείμενο σχετικών καταχωρίσεων για λόγους ασφαλείας ή για σύλληψη. Θα πρέπει να διεξάγονται συστηματικοί έλεγχοι σε όλα τα εξωτερικά σύνορα. Ωστόσο, εάν οι συστηματικοί έλεγχοι στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα θα είχαν δυσανάλογες επιπτώσεις στη ροή της κυκλοφορίας στα σύνορα, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην διενεργούν συστηματικούς ελέγχους με χρήση βάσεων δεδομένων, αλλά μόνον κατόπιν ανάλυσης κινδύνου που εκτιμά ότι μια τέτοια χαλάρωση των ελέγχων δεν θα συνεπαγόταν κίνδυνο για την ασφάλεια. Η εν λόγω εκτίμηση κινδύνου θα πρέπει να διαβιβάζεται στον Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/8 του Συμβουλίου και να αποτελεί αντικείμενο τακτικής υποβολής εκθέσεων τόσο στην Επιτροπή όσο και στον Οργανισμό.

(5)  Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν καταρχήν την αναζήτηση στοιχείων σε οικείες βάσεις δεδομένων με περιορισμένες επιπτώσεις στη διάρκεια της διαδικασίας διέλευσης των συνόρων, δεδομένου ότι οι έλεγχοι εγγράφων και προσώπων μπορούν να διεξάγονται παράλληλα. Οι συνέργειες, η σύγκλιση και η διασυνδεσιμότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών και της αντίστοιχης υποδομής τους για τη διαχείριση των συνόρων της Ένωσης και για τελωνειακές επιχειρήσεις πρέπει να βελτιωθούν διαρθρωτικά με μία διαχείριση δεδομένων στην Ένωση πιο αποτελεσματική, αποδοτική, διαλειτουργική και συμβατή και με πλήρη σεβασμό στις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να προστατεύονται καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα και να ενισχυθεί η ασφάλεια στο εσωτερικό της Ένωσης, προς όφελος όλων των πολιτών της Ένωσης. Η ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα για τον καλύτερο εντοπισμό των προσώπων εκείνων που σκοπεύουν να αποκρύψουν την πραγματική τους ταυτότητα ή που αποτελούν αντικείμενο σχετικών καταχωρίσεων για λόγους ασφαλείας ή για σύλληψη θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις για τα άτομα που ταξιδεύουν καλή τη πίστει. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει κατ’ αρχήν να διεξάγονται συστηματικοί έλεγχοι σε όλα τα εξωτερικά σύνορα. Η χρήση των πληροφοριών επιβατών που λαμβάνονται σύμφωνα με την οδηγία 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου, ή με άλλη ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, μπορεί επίσης να συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας των απαιτούμενων ελέγχων κατά τη διέλευση των συνόρων. Ωστόσο, εάν οι συστηματικοί έλεγχοι σύνορα θα είχαν δυσανάλογες επιπτώσεις π.χ. στη ροή της κυκλοφορίας στα σύνορα, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να διενεργούν στοχευμένους ελέγχους με χρήση όλων των οικείων βάσεων δεδομένων σε ορισμένα σημεία συνοριακής διέλευσης, αλλά μόνο βάσει αναλύσεως κινδύνου που εκτιμά ότι μια τέτοια χαλάρωση των ελέγχων δεν θα συνεπαγόταν κίνδυνο για την ασφάλεια. Η εν λόγω εκτίμηση κινδύνου θα πρέπει να βασίζεται σε μια δέσμη κοινών δεικτών κινδύνου που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συστάθηκε με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου («ο Οργανισμός»), και με το Συμβούλιο, Η εν λόγω εκτίμηση κινδύνου θα πρέπει να διαβιβάζεται στον Οργανισμό, στην Επιτροπή και σε κάθε κράτος μέλος που συνορεύει με το εν λόγω κράτος μέλος και να αποτελεί αντικείμενο τακτικής υποβολής εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στον Οργανισμό.

____________

___________

 

7a Οδηγία 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών (ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 24).

 

7b Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1).

8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1).

 

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους συνοριοφύλακες να αποφασίζουν να μην προβαίνουν σε έλεγχο στις οικείες βάσεις δεδομένων σχετικά με πρόσωπο που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, εάν μπορεί να κριθεί σαφώς ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν θέτει σε κίνδυνο την εσωτερική ασφάλεια οποιουδήποτε κράτους μέλους. Στα πρόσωπα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, παιδιά κάτω των 12 ετών και ανήλικοι που συνοδεύονται από τους γονείς τους· μαθητές όταν ταξιδεύουν σε οργανωμένες εκδρομές· ηλικιωμένα άτομα όταν ταξιδεύουν με οργανωμένο τρόπο· κυβερνήτες και άλλα μέλη πληρώματος αεροσκαφών· αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων και μέλη της αντιπροσωπείας τους· κάτοχοι διπλωματικού, υπηρεσιακού διαβατηρίου ή διαβατηρίου κρατικού αξιωματούχου και μέλη διεθνών οργανισμών· υπηρεσίες διάσωσης, αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις και συνοριοφύλακες· εργαζόμενοι σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις· κάτοχοι άδειας που απαιτείται από την εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις των διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί από κράτη μέλη όπως αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a.

 

_________________

 

1a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1).

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος προτίθεται να πραγματοποιήσει στοχευμένους ελέγχους και αναζητήσεις στοιχείων όσον αφορά πρόσωπα που απολαύουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, θα πρέπει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα άλλα κράτη μέλη, τον Οργανισμό και την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαμορφώσει, το αργότερο ένα μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, διαδικασία για την ενημέρωση αυτή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του εγχειριδίου για τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, η Ένωση εισήγαγε την εικόνα προσώπου και τα δακτυλικά αποτυπώματα ως στοιχεία ασφαλείας στα διαβατήρια των πολιτών της Ένωσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας έχουν εισαχθεί προκειμένου να καταστούν τα διαβατήρια ασφαλέστερα και να δημιουργηθεί αξιόπιστος σύνδεσμος μεταξύ του κατόχου και του διαβατηρίου. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξακριβώσουν αυτά τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία, σε περίπτωση αμφιβολιών για τη γνησιότητα διαβατηρίου ή την ταυτότητα του κατόχου του.

(6)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, η Ένωση εισήγαγε την εικόνα προσώπου και τα δακτυλικά αποτυπώματα ως στοιχεία ασφαλείας στα διαβατήρια των πολιτών της Ένωσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας έχουν εισαχθεί προκειμένου να καταστούν τα διαβατήρια ασφαλέστερα και να δημιουργηθεί αξιόπιστος σύνδεσμος μεταξύ του κατόχου και του διαβατηρίου. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξακριβώσουν τουλάχιστον ένα από αυτά τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία, σε περίπτωση αμφιβολιών για τη γνησιότητα του ταξιδιωτικού εγγράφου ή την ταυτότητα του κατόχου του. Η ίδια διαδικασία εξακρίβωσης θα πρέπει να ισχύει, όπου είναι δυνατόν, για υπηκόους τρίτων χωρών.

__________

__________

9 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών (ΕΕ L 385 της 29.12.2004, σ. 1).

9 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών (ΕΕ L 385 της 29.12.2004, σ. 1).

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Πολλά δελτία ταυτότητας που εκδίδονται από τα κράτη μέλη δεν περιλαμβάνουν κανένα στοιχείο ασφαλείας όπως η εικόνα προσώπου και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Προκειμένου να μπορούν να διενεργούνται οι συστηματικοί αυτοί έλεγχοι με βάση άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα εκτός από το διαβατήριο, αλλά και για λόγους εσωτερικής ασφάλειας, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει σύντομα τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα στοιχεία ασφαλείας και τα βιομετρικά στοιχεία που θα ενσωματώνονται στα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Τα κράτη μέλη πρέπει, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, να ανταλλάσσουν δεδομένα, να επικαιροποιούν τακτικά τις υφιστάμενες οικείες βάσεις δεδομένων, να αξιοποιούν πλήρως τα υφιστάμενα συστήματα πληροφοριών και να δημιουργούν όλες τις απαραίτητες τεχνικές συνδέσεις με όλα τα συστήματα πληροφοριών και τις βάσεις δεδομένων. Τα κράτη μέλη πρέπει, στο πλαίσιο αυτό, να ανταλλάσσουν μεταξύ τους βέλτιστες πρακτικές.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Τα κράτη μέλη οφείλουν να ελέγχουν συστηματικά τους υπηκόους τρίτων χωρών με χρήση όλων των βάσεων δεδομένων κατά την είσοδο. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι αυτοί οι έλεγχοι διενεργούνται εξίσου συστηματικά κατά την έξοδο.

(8)  Τα κράτη μέλη οφείλουν να ελέγχουν συστηματικά τους υπηκόους τρίτων χωρών με χρήση όλων των βάσεων δεδομένων κατά την είσοδο. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται συστηματικά κατά την έξοδο·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση των ελέγχων με χρήση βάσεων δεδομένων στα εξωτερικά σύνορα ως απάντηση ιδίως στην αύξηση της τρομοκρατικής απειλής, αφορά ένα από τα εχέγγυα του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και, ως εκ τούτου, αφορά την ορθή λειτουργία του χώρου Σένγκεν, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη των στόχων αυτών.

(9)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η βελτίωση των ελέγχων με χρήση βάσεων δεδομένων στα εξωτερικά σύνορα, ο οποίος αφορά ένα από τα εχέγγυα του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και, ως εκ τούτου, αφορά την ορθή λειτουργία του χώρου Σένγκεν, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Όσον αφορά τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2003 και του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2011.

(16)  Όσον αφορά τη χρήση του SΙS, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2003 και του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2011. Τα αποτελέσματα των ερευνών στο SIS δεν θίγουν την ισχύ του άρθρου 1 παράγραφος 4 της απόφασης του Συμβουλίου 2010/365/ΕΕ1a.

 

_____________________________

 

1a Απόφαση αριθ. 2010/365/ΕΕ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία (EE L 166 της 1.7.2010, σ. 17).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στο χώρο Σένγκεν και τα σύνορα των οποίων αποτελούν εξωτερικά σύνορα πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στο SIS, ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση των συνόρων και να διατηρηθεί η ασφάλεια της Ένωσης.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κανονισμός 562/2006(ΕΚ)

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας του προσώπου και της ισχύος και της γνησιότητας του ταξιδιωτικού εγγράφου, με αναζήτηση στοιχείων στις οικείες βάσεις δεδομένων, ιδίως:

α)  εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας του προσώπου και της ισχύος και της γνησιότητας του ταξιδιωτικού εγγράφου, μεταξύ άλλων με αναζήτηση στοιχείων στις οικείες βάσεις δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται:

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κανονισμός 562/2006(ΕΚ)

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  στις εθνικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για κλαπέντα, υπεξαιρεθέντα, απολεσθέντα και ακυρωθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα

(3)  στις εθνικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για κλαπέντα, υπεξαιρεθέντα, παραποιηθέντα, απολεσθέντα και ακυρωθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα, μεταξύ άλλων και για τα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που περιλαμβάνουν μέσο αποθήκευσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004* του Συμβουλίου, ελέγχεται η γνησιότητα του μέσου αποθήκευσης.

 

____________________

 

* Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών (ΕΕ L 385 της 29.12.2004, σ. 1).

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εξακρίβωση ότι ένα πρόσωπο που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης δεν θεωρείται απειλή για την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τις διεθνείς σχέσεις οποιουδήποτε κράτους μέλους ή τη δημόσια υγεία, μεταξύ άλλων με αναζήτηση στοιχείων στις οικείες ενωσιακές και εθνικές βάσεις δεδομένων, ιδίως στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν.

β)  εξακρίβωση ότι ένα πρόσωπο που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης δεν θεωρείται απειλή για την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τις διεθνείς σχέσεις οποιουδήποτε κράτους μέλους ή τη δημόσια υγεία, με αναζήτηση στοιχείων στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κανονισμός 562/2006(ΕΚ)

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη γνησιότητα του ταξιδιωτικού εγγράφου ή την ταυτότητα του κατόχου του, οι έλεγχοι περιλαμβάνουν την εξακρίβωση των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων που ενσωματώνονται στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου*.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη γνησιότητα του ταξιδιωτικού εγγράφου ή την ταυτότητα του κατόχου του, οι έλεγχοι περιλαμβάνουν την εξακρίβωση των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων που ενσωματώνονται στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου*. Όταν είναι δυνατόν, η εν λόγω εξακρίβωση διενεργείται και για ταξιδιωτικά έγγραφα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

____________________

_____________

* Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών (ΕΕ L 385 της 29.12.2004, σ. 1).»

* Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών (ΕΕ L 385 της 29.12.2004, σ. 1).»

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

2α..  Κατά τη διέλευση των συνόρων μεταξύ ενός κράτους μέλους το οποίο εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν και ενός κράτους μέλους το οποίο δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, τα άτομα που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, μπορεί να υποβάλλονται, κατά την είσοδο και την έξοδο, στους ελέγχους που αναφέρονται στα σημεία (α) και (β) του πρώτου εδαφίου, μόνον εφόσον μπορεί να κριθεί σαφώς, με βάση εκτίμηση κινδύνου που διενεργείται από το κράτος μέλος που εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν και τον Οργανισμό, ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση διεξάγεται ο στοιχειώδης έλεγχος που αναφέρεται στην παράγραφο 2β.

 

________

 

1a Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 4,2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κανονισμός 562/2006(ΕΚ)

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν, στα εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα, οι έλεγχοι που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου ενδέχεται να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στην ροή της κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη μπορούν να διενεργούν τους ελέγχους αυτούς σε στοχευμένη βάση, στηριζόμενα σε εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τις διεθνείς σχέσεις οποιουδήποτε κράτους μέλους ή με απειλή για τη δημόσια υγεία.

2β.  Όταν οι έλεγχοι που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2 ενδέχεται να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις π.χ. στη ροή της κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διενεργούν τους ελέγχους αυτούς σε στοχευμένη βάση σε συγκεκριμένα σημεία διέλευσης των συνόρων, στηριζόμενα σε εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με την εσωτερική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη οποιουδήποτε κράτους μέλους ή με απειλή για τη δημόσια υγεία. Στην εκτίμηση κινδύνου αξιολογούνται οι πιθανοί κίνδυνοι και παρέχονται στατιστικά στοιχεία για τους επιβάτες και τα συμβάντα που αφορούν το διασυνοριακό έγκλημα. Η εκτίμηση κινδύνου επικαιροποιείται τακτικά.

 

Η διάρκεια και ο τόπος των στοχευμένων ελέγχων δεν υπερβαίνουν τα άκρως απαραίτητα και βασίζονται σε μια δέσμη κοινών δεικτών κινδύνου που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό και το Συμβούλιο.

 

Όπου έχουν θεσπιστεί έλεγχοι σε στοχευμένη βάση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, όλα τα πρόσωπα υπόκεινται σε στοιχειώδη έλεγχο, προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους, με προσκόμιση ή επίδειξη των ταξιδιωτικών τους εγγράφων. Ο εν λόγω στοιχειώδης έλεγχος συνίσταται σε απλή και ταχεία εξακρίβωση, κατά περίπτωση με τη χρησιμοποίηση τεχνικών μέσων.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει την εκτίμηση κινδύνου που εκπονεί στον Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση στην Επιτροπή και στον εν λόγω Οργανισμό για την εφαρμογή των ελέγχων που διενεργούνται σε στοχευμένη βάση.

2γ.  Πριν από τη θέσπιση των ελέγχων που διεξάγονται σε στοχευμένη βάση, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση την εκτίμηση κινδύνου που εκπονεί, με βάση κοινούς δείκτες κινδύνου, και τις επικαιροποιήσεις της στον Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 (ο Οργανισμός), στην Επιτροπή και σε κάθε κράτος μέλος με το οποίο συνορεύει, υποβάλλει δε ανά τρίμηνο έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στον Οργανισμό για την εφαρμογή των ελέγχων που διενεργούνται σε στοχευμένη βάση.

 

O Οργανισμός διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τις αξιολογήσεις του σχετικά με την αρχική εκτίμηση του κράτους μέλους και των συνακόλουθων εκθέσεων σε όλα τα κράτη μέλη, δηλώνοντας κατά πόσο θεωρεί ότι το οικείο κράτος μέλος διενήργησε την ενδεδειγμένη ανάλυση των κινδύνων για την ασφάλεια και της ροής της κυκλοφορίας και κατά πόσο το οικείο κράτος μέλος αποφάσισε ορθά να διενεργήσει στοχευμένους ή συστηματικούς ελέγχους στηριζόμενο στην εν λόγω εκτίμηση.

 

Οποιαδήποτε κατάταξη της εκτίμησης κινδύνου και των κοινών δεικτών κινδύνου ή μερών τους συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a.

 

__________

 

1a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το αρμόδιο κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι συνοριακές αρχές διαθέτουν επαρκείς τεχνικούς, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ώστε οι επιπλέον έλεγχοι να μην οδηγούν, κατ’ αρχήν, σε παράταση του χρόνου αναμονής και να μην παρεμποδίζουν τη ροή της κυκλοφορίας στα εξωτερικά σύνορα.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iii)  εξακρίβωση ότι ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας δεν θεωρείται απειλή κατά της δημόσιας τάξης, της εσωτερικής ασφάλειας ή των διεθνών σχέσεων οποιουδήποτε κράτους μέλους, μεταξύ άλλων με αναζήτηση στοιχείων στις οικείες ενωσιακές και εθνικές βάσεις δεδομένων, ιδίως στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν.

(iii)  εξακρίβωση ότι ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας δεν θεωρείται απειλή κατά της δημόσιας τάξης, της εσωτερικής ασφάλειας ή των διεθνών σχέσεων οποιουδήποτε κράτους μέλους, μεταξύ άλλων με αναζήτηση στοιχείων στις οικείες ενωσιακές και εθνικές βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου υποχρεωτικά του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1 α

 

Η Επιτροπή δημοσιεύει μελέτη αντικτύπου του παρόντος κανονισμού στη ροή της κυκλοφορίας κατά την είσοδο και την έξοδο στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν εντός ... [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1β

 

Έως ... [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής και των επιπτώσεων του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ισχύει από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] έως ... [πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορεί, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος του παρόντος κανονισμού. Σε αυτή την περίπτωση, ο παρών κανονισμός παύει να ισχύει πέντε έτη μετά τη λήξη οποιασδήποτε τέτοιας παράτασης.

 

Με τη λήξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ισχύει η εκδοχή του άρθρου 7 παράγραφοι 2 και 3 στοιχείο β) iii) και στοιχείο γ)(iii) του κανονισμού (EΚ) 562/2006 που ίσχυε πριν από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (18.5.2016)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων
(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marielle de Sarnez

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (CIDE), και ειδικότερα το άρθρο 3, παράγραφος 1 και τα άρθρα 11, 20 και 22 της σύμβασης αυτής,

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα παραμένει ένα από τα βασικά εχέγγυα του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Διενεργείται προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών. Ένας από τους σκοπούς των εν λόγω ελέγχων είναι η πρόληψη οποιασδήποτε απειλής κατά της εσωτερικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης των κρατών μελών, ανεξαρτήτως της προέλευσης της εν λόγω απειλής.

(1)  Ο έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα παραμένει ένα από τα βασικά εχέγγυα του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Διενεργείται προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ένας από τους σκοπούς των εν λόγω ελέγχων είναι η πρόληψη οποιασδήποτε απειλής κατά της εσωτερικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης των κρατών μελών, ανεξαρτήτως της προέλευσης της εν λόγω απειλής, συμπεριλαμβανομένων των απειλών που προέρχονται από πολίτες της Ένωσης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 δ)   Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ευρωπαίων πολιτών.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το φαινόμενο των ξένων τρομοκρατών μαχητών, πολλοί από τους οποίους είναι πολίτες της Ένωσης, καταδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα έναντι των πολιτών της Ένωσης.

(2)  Το φαινόμενο των ξένων τρομοκρατών μαχητών καταδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, επείγουσας ενίσχυσης της ασφάλειας στα σύνορα και ενίσχυσης των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα έναντι των πολιτών της Ένωσης και καλύτερης χρήσης των υφιστάμενων εργαλείων όπως είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των αρμόδιων οργανισμών της Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 α) ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας πρέπει να διασφαλίζεται στους ευρωπαίους πολίτες στο σύνολο της επικράτειας της ΕΕ.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, η Ένωση εισήγαγε την εικόνα προσώπου και τα δακτυλικά αποτυπώματα ως στοιχεία ασφαλείας στα διαβατήρια των πολιτών της Ένωσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας έχουν εισαχθεί προκειμένου να καταστούν τα διαβατήρια ασφαλέστερα και να δημιουργηθεί αξιόπιστος σύνδεσμος μεταξύ του κατόχου και του διαβατηρίου. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξακριβώσουν αυτά τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία, σε περίπτωση αμφιβολιών για τη γνησιότητα διαβατηρίου ή την ταυτότητα του κατόχου του.

(6)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, η Ένωση εισήγαγε την εικόνα προσώπου και τα δακτυλικά αποτυπώματα ως στοιχεία ασφαλείας στα διαβατήρια των πολιτών της Ένωσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας έχουν εισαχθεί προκειμένου να καταστούν τα διαβατήρια ασφαλέστερα και να δημιουργηθεί αξιόπιστος σύνδεσμος μεταξύ του κατόχου και του διαβατηρίου. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξακριβώσουν αυτά τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία, σε περίπτωση αμφιβολιών για τη γνησιότητα διαβατηρίου ή την ταυτότητα του κατόχου του. Η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να εφαρμόζεται στους ελέγχους για υπηκόους τρίτων χωρών, όπου αυτό είναι δυνατό.

__________________

__________________

9 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών (ΕΕ L 385 της 29.12.2004, σ. 1).

9 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών (ΕΕ L 385 της 29.12.2004, σ. 1).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Τα κράτη μέλη οφείλουν να ελέγχουν συστηματικά τους υπηκόους τρίτων χωρών με χρήση όλων των βάσεων δεδομένων κατά την είσοδο. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι αυτοί οι έλεγχοι διενεργούνται εξίσου συστηματικά κατά την έξοδο.

(8) Τα κράτη μέλη οφείλουν να ελέγχουν συστηματικά τους υπηκόους τρίτων χωρών με χρήση όλων των βάσεων δεδομένων κατά την είσοδο. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται συστηματικά κατά την έξοδο·

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν, στα εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα, οι έλεγχοι που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου ενδέχεται να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στην ροή της κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη μπορούν να διενεργούν τους ελέγχους αυτούς σε στοχευμένη βάση, στηριζόμενα σε εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τις διεθνείς σχέσεις οποιουδήποτε κράτους μέλους ή με απειλή για τη δημόσια υγεία.

Όταν, στα εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα, οι έλεγχοι που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου ενδέχεται να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στην ροή της κυκλοφορίας, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να διενεργούν τους ελέγχους αυτούς σε στοχευμένη βάση, υπό τον όρο ότι προκύπτει από μια εκτίμηση των κινδύνων ότι η εξαίρεση αυτή δεν θίγει την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης, τη δημόσια τάξη ή τις διεθνείς σχέσεις των κρατών μελών, και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β –εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει την εκτίμηση κινδύνου που εκπονεί στον Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση στην Επιτροπή και στον εν λόγω Οργανισμό για την εφαρμογή των ελέγχων που διενεργούνται σε στοχευμένη βάση.

Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει την εκτίμηση κινδύνου, και τις σχετικές ενημερωμένες αναλύσεις, που εκπονεί στον Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση στην Επιτροπή και στον εν λόγω Οργανισμό για την εφαρμογή των ελέγχων που διενεργούνται σε στοχευμένη βάση. Η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο των εξαμηνιαίων εκθέσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα σύμφωνα με τις σχετικές βάσεις δεδομένων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

21.1.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Marielle de Sarnez

16.2.2016

Ημερομηνία έγκρισης

12.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

8

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala, Γεώργιος Επιτήδειος, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα, Андрей Ковачев, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ryszard Czarnecki, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero, Мария Габриел

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα σύμφωνα με τις σχετικές βάσεις δεδομένων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.12.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

21.1.2016

DEVE

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

4.2.2016

JURI

28.1.2016

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Monica Macovei

15.2.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.2.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Мария Габриел, Илияна Йотова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kati Piri, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ashley Fox, Josu Juaristi Abaunz, Bernd Kölmel, Georg Mayer, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ελένη Θεοχάρους, Marco Valli, Jarosław Wałęsa, Gabriele Zimmer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ημερομηνία κατάθεσης

27.6.2016

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

6

-

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer

0

0

 

 

Επεξήγηση συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή