MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla

27.6.2016 - (COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Monica Macovei


Menettely : 2015/0307(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0218/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0218/2016
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0670),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0407/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0218/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Alueella, jonka sisärajoilla ei suoriteta tarkastuksia, tärkeimpiin suojatoimiin kuuluu edelleen ulkorajavalvonta. Sen suorittaminen on kaikkien jäsenvaltioiden edun mukaista. Tällaisen valvonnan yhtenä tarkoituksena on ehkäistä jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen kohdistuvia uhkia riippumatta siitä, mistä tällainen uhka on peräisin.

(1)  Ulkorajavalvonta ja ulkorajojen turvaaminen ovat edelleen tehokkain tapa huolehtia unionin pitkän aikavälin turvallisuudesta. Ulkorajavalvonta on kaikkien jäsenvaltioiden edun mukaista. Tällaisen valvonnan yhtenä tarkoituksena on auttaa torjumaan laitonta muuttoliikettä ja ihmiskauppaa ja ehkäistä muun muassa jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen ja kansanterveyteen kohdistuvia uhkia riippumatta siitä, mistä tällainen uhka on peräisin, silloinkin, kun uhkat ovat lähtöisin unionin kansalaisista.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Tämän asetuksen täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artikla. Jäsenvaltioiden ensisijaisena velvoitteena tämän asetuksen täytäntöönpanossa olisi oltava asetuksen (EY) N:o 45/20011 a ja kaiken tietosuojaa koskevan unionin lainsäädännön noudattaminen.

 

________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Rajatarkastukset olisi suoritettava ihmisarvoa täysin kunnioittaen. Rajavalvonta olisi suoritettava ammattimaisesti ja kohteliaasti, ja sen olisi oltava oikeassa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Ulkomaiset terroristitaistelijat, joista monet ovat unionin kansalaisia, osoittavat ilmiönä, että ulkorajoilla on välttämätöntä vahvistaa tarkastuksia unionin kansalaisten osalta.

(2)  Vaikka pääsääntönä on, että vapaata liikkuvuutta koskevan unionin oikeuden piiriin kuuluvien henkilöiden matkustusasiakirjoille tehdään vain voimassaolon yksinkertaiseen ja nopeaan tarkastamiseen perustuvat järjestelmälliset vähimmäistarkastukset, ilmiönä ulkomaiset terroristitaistelijat, joista monet ovat unionin kansalaisia, ja järjestäytyneen rikollisuuden kehittyminen osoittavat, että ulkorajoilla on välttämätöntä vahvistaa tarkastuksia unionin kansalaisten osalta tekemällä hakuja tietokantoihin sekä tarkistamalla biometrisiä tunnisteita, jos matkustusasiakirjan aitoudesta tai sen haltijan henkilöllisyydestä on epäilyjä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Unionin kansalaisille olisi taattava yhtäläinen turvallisuustaso koko unionissa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Unionin lainsäädännön mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvien henkilöiden matkustusasiakirjat olisi siksi tarkastettava järjestelmällisesti käyttämällä varastettuihin, kavallettuihin, kadonneisiin ja mitätöityihin matkustusasiakirjoihin liittyviä tietokantoja, etteivät henkilöt voi salata todellista henkilöllisyyttään.

(3)  Unionin lainsäädännön mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvien henkilöiden matkustusasiakirjat olisi siksi pääsääntöisesti tarkastettava järjestelmällisesti heidän saapuessaan unionin alueelle ja poistuessaan sieltä käyttämällä varastettuihin, kavallettuihin, kadonneisiin, vilpillisiin ja mitätöityihin matkustusasiakirjoihin liittyviä tietokantoja, etteivät henkilöt voi salata todellista henkilöllisyyttään. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että rajanylityspaikoilla on sähköinen yhteys Interpolin varastettujen ja kadonneiden matkustusasiakirjojen (SLTD) tietokantaan.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Rajavartijoiden olisi samasta syystä myös tarkastettava järjestelmällisesti unionin lainsäädännön mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvien henkilöiden tiedot kansallisista ja eurooppalaisista tietokannoista sen varmistamiseksi, että he eivät aiheuta uhkaa sisäiselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle.

(4)  Rajavartijoiden olisi samasta syystä myös tarkastettava järjestelmällisesti unionin lainsäädännön mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvien henkilöiden tiedot kansallisista ja eurooppalaisista tietokannoista sen varmistamiseksi, että he eivät aiheuta uhkaa sisäiselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että rajavartijoilla on pääsy asiaankuuluviin kansallisiin ja unionin tietopankkeihin, kuten Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) ja Europolin tietojärjestelmään (EIS).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tekninen kehitys antaa periaatteessa mahdollisuuden tehdä hakuja tietokantoihin viivästyttämättä rajanylitysprosessia, sillä asiakirjojen ja henkilöiden tarkastukset voidaan toteuttaa rinnakkain. Siksi on mahdollista vahvistaa tarkastuksia ulkorajoilla niin, että voidaan paremmin tunnistaa henkilöt, jotka aikovat salata todellisen henkilöllisyytensä tai joista on tehty kuulutus turvallisuussyistä tai kiinniottoa varten, ilman kielteisiä vaikutuksia henkilöihin, jotka matkustavat vilpittömässä mielessä. Järjestelmällisiä tarkastuksia olisi tehtävä kaikilla ulkorajoilla. Jos maa- ja merirajoilla tehtävillä järjestelmällisillä tarkastuksilla olisi kohtuuton vaikutus liikenteen sujumiseen rajalla, jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus olla tekemättä järjestelmällisiä tietokantatarkastuksia, mutta ainoastaan, jos tämä perustuu riskianalyysiin, jonka mukaan tällainen tarkastusten lieventäminen ei aiheuttaisi turvallisuusriskiä. Tällainen riskinarviointi olisi toimitettava neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/20048 perustetulle Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalle virastolle, ja siitä olisi raportoitava säännöllisesti sekä komissiolle että virastolle.

(5)  Tekninen kehitys antaa periaatteessa mahdollisuuden tehdä hakuja tietokantoihin siten, että vaikutus rajanylitysprosessin kestoon on vain vähäinen, sillä asiakirjojen ja henkilöiden tarkastukset voidaan toteuttaa rinnakkain. Tietojärjestelmien ja niitä vastaavan unionin rajavalvontaan ja tullioperaatioihin liittyvän infrastruktuurin välistä synergiaa, lähentymistä ja yhteentoimivuutta olisi parannettava rakenteellisesti tekemällä tiedonhallinnasta unionissa vaikuttavampaa, tehokkaampaa, yhteentoimivampaa ja yhteensopivampaa noudattaen täysimääräisesti tietosuojavaatimuksia. Näin voitaisiin paremmin suojata ulkorajoja ja parantaa unionin sisäistä turvallisuutta kaikkien kansalaisten eduksi. Tarkastusten vahvistamisella ulkorajoilla niin, että voidaan paremmin tunnistaa henkilöt, jotka aikovat salata todellisen henkilöllisyytensä tai joista on tehty kuulutus turvallisuussyistä tai kiinniottoa varten, saattaisi kuitenkin olla kielteisiä vaikutuksia henkilöihin, jotka matkustavat vilpittömässä mielessä. Järjestelmällisiä tarkastuksia olisi siitä huolimatta pääsääntöisesti tehtävä kaikilla ulkorajoilla. Neuvoston direktiivin 2004/82/EY7a mukaisesti tai muun unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti vastaanotettujen matkustajatietojen käyttö voi myös osaltaan nopeuttaa vaadittuja tarkastuksia rajanylitysprosessin yhteydessä. Jos ulkorajoilla tehtävillä järjestelmällisillä tarkastuksilla olisi kohtuuton vaikutus esimerkiksi liikenteen sujumiseen rajalla, asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus tehdä kohdennettuja tietokantatarkastuksia kaikkiin asiaan liittyviin tietokantoihin tietyillä rajanylityspaikoilla, mutta ainoastaan, jos tämä perustuu riskinarviointiin, jonka mukaan tällainen tarkastusten lieventäminen ei aiheuttaisi turvallisuusriskiä. Tällaisen riskinarvioinnin olisi perustuttava komission tiiviissä yhteistyössä neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004 perustetun Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston sekä neuvoston kanssa laatimiin riski-indikaattoreihin. Riskinarviointi olisi toimitettava välittömästi virastolle, komissiolle ja jäsenvaltioille, joilla on yhteinen raja kyseisen jäsenvaltion kanssa, ja siitä olisi raportoitava säännöllisesti Euroopan parlamentille, komissiolle ja virastolle.

____________

___________

 

7 a Neuvoston direktiivi 2004/82/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 24).

 

7 b Asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1).

8 Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1).

 

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Rajavartijoiden olisi voitava päättää olla tarkastamatta tietokantoja unionin lainsäädännön mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvien henkilöiden osalta, jos voidaan selkeästi arvioida, ettei kyseinen henkilö vaaranna minkään jäsenvaltion sisäistä turvallisuutta. Tällaisiin henkilöihin voisivat kuulua muun muassa alle 12‑vuotiaat lapset ja vanhempiensa seurassa olevat alaikäiset, järjestetyillä retkillä matkustavat koululaiset, järjestetyillä matkoilla olevat ikääntyneet henkilöt, ilma-alusten ohjaajat ja muut miehistön jäsenet, valtion- tai hallitusten päämiehet ja heidän valtuuskuntiensa jäsenet, diplomaatti-, virkamatka- tai virkapassin haltijat sekä kansainvälisten järjestöjen jäsenet, pelastuspalvelut, poliisi ja palolaitos sekä rajavartijat, laivoilla ja merellä työskentelevät työntekijät, sellaisten lupien haltijat, joita vaaditaan kansallisessa lainsäädännössä kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyvien jäsenvaltioiden erityisten järjestelyjen mukaisesti ja joihin viitataan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/20061 a 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa;

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö), (EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.)

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Kun jäsenvaltio aikoo tehdä kohdennettuja tarkastuksia ja tietokantahakuja unionin lainsäädännön mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvista henkilöistä, sen olisi ilmoitettava asiasta viipymättä toisille jäsenvaltioille, virastolle ja komissiolle. Komission olisi viimeistään kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta kehitettävä menettely tällaisen ilmoituksen tekemiseksi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa Schengenin rajasäännöstön käsikirjan mukaisesti.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Neuvoston asetuksella (EY) N:o 2252/20049 unioni otti käyttöön kasvokuvan ja sormenjäljet unionin kansalaisten passien turvatekijöinä. Nämä turvatekijät on otettu käyttöön passien turvallisuuden parantamiseksi ja luotettavan yhteyden luomiseksi passin ja sen haltijan välille. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi tarkistettava nämä biometriset tunnisteet, jos passin aitoudesta tai sen haltijan henkilöllisyydestä on epäilyjä.

(6)  Neuvoston asetuksella (EY) N:o 2252/20049 unioni otti käyttöön kasvokuvan ja sormenjäljet unionin kansalaisten passien turvatekijöinä. Nämä turvatekijät on otettu käyttöön passien turvallisuuden parantamiseksi ja luotettavan yhteyden luomiseksi passin ja sen haltijan välille. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi tarkistettava vähintään yksi näistä biometrisistä tunnisteista, jos matkustusasiakirjan aitoudesta tai sen haltijan henkilöllisyydestä on epäilyjä. Samaa tarkastusta olisi käytettävä mahdollisuuksien mukaan kolmansien maiden kansalaisten osalta.

__________

__________

9 Neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1).

9 Neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1).

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Monissa jäsenvaltioiden myöntämissä henkilötodistuksissa ei ole kasvokuvan ja sormenjälkien kaltaisia turvatekijöitä. Jotta järjestelmällisiä tarkastuksia olisi mahdollista tehdä myös muille matkustusasiakirjoille kuin passeille ja sisäiseen turvallisuuteen liittyvien syiden huomioon ottamiseksi komission olisi nopeasti ehdotettava yhteisten normien vahvistamista jäsenvaltioiden myöntämiin henkilötodistuksiin liitettäville turvatekijöille ja biometrisille tunnisteille.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Jäsenvaltioiden olisi asiassa sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti vaihdettava tietoja, päivitettävä säännöllisesti nykyiset tietokantansa, hyödynnettävä täysimääräisesti nykyisiä tietojärjestelmiä ja luotava tarvittavat tekniset yhteydet kaikkiin tietojärjestelmiin ja tietokantoihin. Jäsenvaltioiden olisi vaihdettava keskenään tätä koskevia parhaita käytäntöjä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jäsenvaltioilla on velvollisuus maahantulon yhteydessä tarkastaa järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten tiedot kaikista tietokannoista. Olisi varmistettava, että tällaiset tarkastukset tehdään järjestelmällisesti myös maastalähdön yhteydessä.

(8)  Jäsenvaltioilla on velvollisuus maahantulon yhteydessä tarkastaa järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten tiedot kaikista tietokannoista. Samalla tavoin jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tällaiset tarkastukset tehdään järjestelmällisesti maastalähdön yhteydessä.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Tämän asetuksen tavoitteessa eli tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisessa ulkorajoilla erityisesti terrorismin uhkan lisääntymisen vuoksi on kyse siitä, että suojataan aluetta, jonka sisärajoilla ei suoriteta valvontaa. Näin ollen siinä on kyse Schengen-alueen asianmukaisesta toiminnasta, jota ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(9)  Tämän asetuksen tavoitteessa eli tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten parantamisessa ulkorajoilla on kyse siitä, että suojataan aluetta, jonka sisärajoilla ei suoriteta valvontaa. Näin ollen siinä on kyse Schengen-alueen asianmukaisesta toiminnasta, jota ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan laajuutensa ja vaikutustensa vuoksi se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Schengenin tietojärjestelmän käytön osalta tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ja vuoden 2011 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(16)  Schengenin tietojärjestelmän käytön osalta tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ja vuoden 2011 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös. Schengenin tietojärjestelmään tehtyjen hakujen tulosten ei pitäisi vaikuttaa neuvoston päätöksen 2010/365/EU1 a 1 artiklan 4 kohdan säännösten soveltamiseen.

 

_____________________________

 

1 a Neuvoston päätös 2010/365/EU, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2010, Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa (EUVL L 166, 1.7.2010, s. 17).

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Jäsenvaltiot, jotka eivät kuulu Schengenin alueeseen ja joiden rajat muodostavat ulkorajoja, olisi integroitava täysimääräisesti Schengenin tietojärjestelmään, jotta voidaan parantaa rajavalvontaa ja auttaa pitämään yllä unionin turvallisuutta.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 562/2006

7 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  tarkastetaan henkilön henkilöllisyys ja kansalaisuus sekä matkustusasiakirjan voimassaolo ja aitous tekemällä hakuja tietokantoihin, erityisesti:

a)  tarkastetaan henkilön henkilöllisyys ja kansalaisuus sekä matkustusasiakirjan voimassaolo ja aitous myös tekemällä hakuja tietokantoihin, ainakin seuraaviin:

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 562/2006

7 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3)  kansallisiin tietokantoihin, joissa on tietoa varastetuista, kavalletuista, kadonneista ja mitätöidyistä matkustusasiakirjoista;

3)  kansallisiin tietokantoihin, joissa on tietoa varastetuista, kavalletuista, vilpillisistä, kadonneista ja mitätöidyistä matkustusasiakirjoista, mukaan lukien passien ja matkustusasiakirjojen, joihin sisältyy neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004* 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tallennusväline, osalta tallennusvälineen aitous.

 

____________________

 

* Neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1).

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 562/2006

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  tarkastetaan, myös tekemällä hakuja unionin ja kansallisiin tietokantoihin ja erityisesti Schengenin tietojärjestelmään, että unionin lainsäädännön mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvan henkilön ei katsota muodostavan uhkaa minkään jäsenvaltion sisäiselle turvallisuudelle, yleiselle järjestykselle, kansainvälisille suhteille tai kansanterveydelle.

b)  tarkastetaan tekemällä hakuja Schengenin tietojärjestelmään, että unionin lainsäädännön mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvan henkilön ei katsota muodostavan uhkaa minkään jäsenvaltion sisäiselle turvallisuudelle, yleiselle järjestykselle, kansainvälisille suhteille tai kansanterveydelle.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 562/2006

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos matkustusasiakirjan aitoudesta tai sen haltijan henkilöllisyydestä on epäilyjä, tarkastuksiin on sisällyttävä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004* mukaisesti myönnettyihin passeihin ja matkustusasiakirjoihin liitettyjen biometristen tunnisteiden tarkistaminen.

Jos matkustusasiakirjan aitoudesta tai sen haltijan henkilöllisyydestä on epäilyjä, tarkastuksiin on sisällyttävä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004* mukaisesti myönnettyihin passeihin ja matkustusasiakirjoihin liitettyjen biometristen tunnisteiden tarkistaminen. Tällainen tarkastus tehdään mahdollisuuksien mukaan myös muille kuin asetuksen soveltamisalaan kuuluville asiakirjoille.

____________________

_____________

* Neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1).”

* Neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1).”

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 562/2006

7 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 a.  Vapaata liikkuvuutta koskevan unionin oikeuden piiriin kuuluville henkilöille, jotka ylittävät Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavan jäsenvaltion ja sellaisen jäsenvaltion, joka ei vielä sovella Schengenin säännöstöä, välisen rajan, voidaan suorittaa erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY1 a mukaisesti maahantulon ja maastalähdön yhteydessä ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja tarkastuksia, jos kyseisen Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavan jäsenvaltion ja viraston toimittaman riskinarvioinnin perusteella voidaan selvästi arvioida, että unionin sisäiselle turvallisuudelle aiheutuu riskejä. Joka tapauksessa on suoritettava 2 b kohdassa tarkoitetut vähimmäistarkastukset.

 

________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s.77).

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 562/2006

7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuilla tarkastuksilla olisi ulkoisilla maa- ja merirajoilla kohtuuton vaikutus liikenteen sujuvuuteen, jäsenvaltiot voivat suorittaa nämä tarkastukset kohdennetusti jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen, kansainvälisiin suhteisiin tai kansanterveyteen kohdistuvaan uhkaan liittyvien riskien arvioinnin perusteella.

2 b.  Jos 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuilla hauilla tietokannoista olisi kohtuuton vaikutus esimerkiksi liikenteen sujuvuuteen, jäsenvaltiot voivat päättää suorittaa nämä haut kohdennetusti tietyillä rajanylityspaikoilla jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen tai kansanterveyteen kohdistuvaan uhkaan liittyvien riskien arvioinnin perusteella. Riskinarvioinnissa on arvioitava mahdolliset riskit ja annettava tiedoksi rajat ylittävään rikollisuuteen liittyviä henkilöitä ja tapahtumia koskevat tilastot. Riskinarviointi on päivitettävä säännöllisesti.

 

Kohdennettujen tarkastusten keston ja suorittamispaikan ei pidä ylittää sitä, mikä on ehdottoman tarpeen, ja niiden on perustuttava komission tiiviissä yhteistyössä viraston ja neuvoston kanssa laatimiin yhteisiin riski-indikaattoreihin.

 

Kun kohdennetut tarkastukset on otettu käyttöön ensimmäisen alakohdan mukaisesti, kaikille henkilöille suoritetaan vähimmäistarkastus, jotta heidän henkilöllisyytensä voidaan todeta esitettyjen matkustusasiakirjojen perusteella. Tällainen vähimmäistarkastus on nopea ja yksinkertainen tarkastus, joka suoritetaan käyttämällä tarvittaessa teknisiä laitteita.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 562/2006

7 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava riskinarviointinsa neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004 perustetulle Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalle virastolle ja raportoitava kohdennetusti tehtyjen tarkastusten soveltamisesta komissiolle ja kyseiselle virastolle kolmen kuukauden välein.

2 c.  Ennen kohdennettujen tarkastusten käyttöönottoa kunkin asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä toimitettava yhteisiin riski-indikaattoreihin perustuva riskinarviointinsa ja siihen mahdollisesti tehdyt päivitykset neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004 perustetulle Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalle virastolle, jäljempänä ’virasto’, komissiolle ja kaikille jäsenvaltioille, joiden kanssa sillä on yhteinen raja, ja raportoitava kohdennetusti tehtävien tarkastusten soveltamisesta Euroopan parlamentille, komissiolle ja virastolle kolmen kuukauden välein.

 

Virasto toimittaa viipymättä arvionsa jäsenvaltion alustavasta arvioinnista ja raporteista kaikille muille jäsenvaltioille. Arviossa ilmoitetaan, katsotaanko kyseisen jäsenvaltion tehneen asianmukaisen analyysin turvallisuusriskeistä ja liikennevirroista ja onko kyseinen jäsenvaltio päättänyt asianmukaisesti soveltaa kohdennettuja tämän arvioinnin perusteella.

 

Riskinarvioinnin ja yhteisten riski-indikaattoreiden tai niiden osien luokittelun on siksi tapahduttava unionin lainsäädännön ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/20011 a mukaisesti.

 

__________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 562/2006

7 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Toimivaltaisen jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että rajavalvontaviranomaisilla on riittävät tekniset, taloudelliset ja henkilöresurssit, jotta lisätarkastukset eivät pääsääntöisesti aiheuta pidempiä odotusaikoja ja esteitä liikenteelle ulkorajoilla.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 562/2006

7 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

iii)  ”sen tarkistaminen, myös tekemällä hakuja unionin ja kansallisiin tietokantoihin ja erityisesti Schengenin tietojärjestelmään, että kyseisen kolmannen maan kansalaisen ei katsota muodostavan uhkaa minkään jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansainvälisille suhteille;”;

iii)  sen tarkistaminen, myös tekemällä hakuja unionin ja kansallisiin tietokantoihin ja pakollisesti Schengenin tietojärjestelmään, että kyseisen kolmannen maan kansalaisen ei katsota muodostavan uhkaa minkään jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansainvälisille suhteille;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Komissio julkaisee arvioinnin tämän asetuksen vaikutuksesta liikenteen sujuvuuteen maahantulon ja maastalähdön yhteydessä Schengenin alueen ulkorajoilla [vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta].

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b artikla

 

Komissio antaa [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan tällä asetuksella muutetun asetuksen (EY) N:o 562/2006 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa ja seurauksia.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Asetusta sovelletaan ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] alkaen ... [viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] asti.

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat komission ehdotuksesta jatkaa tämän asetuksen soveltamista. Tässä tapauksessa, asetuksen voimassaolo päättyy viisi vuotta jatketun soveltamisajan päättymisen jälkeen.

 

Kun tämän asetuksen voimassaolo päättyy, sovelletaan asetuksen (EY) 562/2006 7 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan b alakohdan iii alakohdan sekä c alakohdan iii alakohdan versiota, jota sovellettiin ennen ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä].

ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.5.2016)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla
(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Valmistelija: Marielle de Sarnez

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon lapsen oikeuksien kansainvälisen yleissopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan sekä sen 11, 20 ja 22 artiklan,

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Alueella, jonka sisärajoilla ei suoriteta tarkastuksia, tärkeimpiin suojatoimiin kuuluu edelleen ulkorajavalvonta. Sen suorittaminen on kaikkien jäsenvaltioiden edun mukaista. Tällaisen valvonnan yhtenä tarkoituksena on ehkäistä jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen kohdistuvia uhkia riippumatta siitä, mistä tällainen uhka on peräisin.

(1)  Alueella, jonka sisärajoilla ei suoriteta tarkastuksia, tärkeimpiin suojatoimiin kuuluu edelleen ulkorajavalvonta. Sen suorittaminen on kaikkien jäsenvaltioiden edun mukaista, ja se on toteutettava kunnioittaen täysimääräisesti perusoikeuksia. Tällaisen valvonnan yhtenä tarkoituksena on ehkäistä jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen kohdistuvia uhkia riippumatta siitä, mistä tällainen uhka on peräisin, myös silloin, kun uhka on lähtöisin unionin kansalaisista.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 d)   On otettava huomioon Euroopan unionin tietosuoja-asetus.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Ulkomaiset terroristitaistelijat, joista monet ovat unionin kansalaisia, osoittavat ilmiönä, että ulkorajoilla on välttämätöntä vahvistaa tarkastuksia unionin kansalaisten osalta.

(2)  Ulkomaiset terroristitaistelijat osoittavat ilmiönä, että tarvitaan yhteiseurooppalaista vastausta, jolla vahvistetaan kiireellisesti rajaturvallisuutta ja ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia unionin kansalaisten osalta ja että olemassa olevia välineitä esimerkiksi tietojen jakamista varten jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien unionin erillisvirastojen välillä on hyödynnettävä paremmin.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Unionin kansalaisille on taattava yhtäläinen turvallisuustaso koko EU:n alueella.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Neuvoston asetuksella (EY) N:o 2252/20049 unioni otti käyttöön kasvokuvan ja sormenjäljet unionin kansalaisten passien turvatekijöinä. Nämä turvatekijät on otettu käyttöön passien turvallisuuden parantamiseksi ja luotettavan yhteyden luomiseksi passin ja sen haltijan välille. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi tarkistettava nämä biometriset tunnisteet, jos passin aitoudesta tai sen haltijan henkilöllisyydestä on epäilyjä.

(6)  Neuvoston asetuksella (EY) N:o 2252/20049 unioni otti käyttöön kasvokuvan ja sormenjäljet unionin kansalaisten passien turvatekijöinä. Nämä turvatekijät on otettu käyttöön passien turvallisuuden parantamiseksi ja luotettavan yhteyden luomiseksi passin ja sen haltijan välille. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi tarkistettava nämä biometriset tunnisteet, jos passin aitoudesta tai sen haltijan henkilöllisyydestä on epäilyjä. Näin olisi toimittava mahdollisuuksien mukaan myös tarkastettaessa kolmansien maiden kansalaisia.

__________________

__________________

9 Neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1).

9 Neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Jäsenvaltioilla on velvollisuus maahantulon yhteydessä tarkastaa järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten tiedot kaikista tietokannoista. Olisi varmistettava, että tällaiset tarkastukset tehdään järjestelmällisesti myös maastalähdön yhteydessä.

(8) Jäsenvaltioilla on velvollisuus maahantulon yhteydessä tarkastaa järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten tiedot kaikista tietokannoista. Samalla tavoin jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaiset tarkastukset tehdään järjestelmällisesti maastalähdön yhteydessä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 562/2006

7 artikla – 2 kohta – b alakohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuilla tarkastuksilla olisi ulkoisilla maa- ja merirajoilla kohtuuton vaikutus liikenteen sujuvuuteen, jäsenvaltiot voivat suorittaa nämä tarkastukset kohdennetusti jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen, kansainvälisiin suhteisiin tai kansanterveyteen kohdistuvaan uhkaan liittyvien riskien arvioinnin perusteella.

Jos ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuilla tarkastuksilla olisi ulkoisilla maa- ja merirajoilla kohtuuton vaikutus liikenteen sujuvuuteen, kyseiset jäsenvaltiot voivat suorittaa nämä tarkastukset kohdennetusti sillä edellytyksellä, että tämä poikkeus ei vaikuta haitallisesti unionin sisäiseen turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen tai jäsenvaltioiden kansainvälisiin suhteisiin eikä ole uhka kansanterveydelle riskien arvioinnin perusteella.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 562/2006

7 artikla – 2 kohta – b alakohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava riskinarviointinsa neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004 perustetulle Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalle virastolle ja raportoitava kohdennetusti tehtyjen tarkastusten soveltamisesta komissiolle ja kyseiselle virastolle kolmen kuukauden välein.

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava riskinarviointinsa ja siihen tehtävät päivitykset neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004 perustetulle Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalle virastolle ja raportoitava kohdennetusti tehtyjen tarkastusten soveltamisesta komissiolle ja kyseiselle virastolle kolmen kuukauden välein. Komissio seuraa tilannetta tarkkaan ja tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle puolivuosittain laadittavalla raportilla Schengenin alueen toiminnasta.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Asianmukaisista tietokannoista suoritettavien tarkistusten lisääminen ulkorajoilla

Viiteasiakirjat

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

21.1.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Marielle de Sarnez

16.2.2016

Hyväksytty (pvä)

12.5.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

53

8

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Asianmukaisista tietokannoista suoritettavien tarkistusten lisääminen ulkorajoilla

Viiteasiakirjat

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

15.12.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

21.1.2016

DEVE

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

4.2.2016

JURI

28.1.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Monica Macovei

15.2.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.2.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.6.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kati Piri, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Ashley Fox, Josu Juaristi Abaunz, Bernd Kölmel, Georg Mayer, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous, Marco Valli, Jarosław Wałęsa, Gabriele Zimmer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.6.2016

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

6

-

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer

0

0

 

 

Merkkien selitykset:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää