Postupak : 2015/0307(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0218/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0218/2016

Rasprave :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Glasovanja :

PV 16/02/2017 - 6.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0047

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 734kWORD 435k
27.6.2016
PE 578.659v02-00 A8-0218/2016

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe br. 562/2006 (EZ) u pogledu pooštravanja kontrola na vanjskim granicama pregledima relevantnih baza podataka

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Monica Macovei

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe br. 562/2006 (EZ) u pogledu pooštravanja kontrola na vanjskim granicama pregledima relevantnih baza podataka

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0670),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 77. Stavak 2. točka b Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0407/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0218/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Nadzor na vanjskim granicama i dalje je jedan od glavnih načina zaštite područja bez nadzora na unutarnjim granicama. Provodi se u interesu svih država članica. Jedan od ciljeva tog nadzora je sprečavanje svih vrsta prijetnji unutarnjoj sigurnosti i javnom poretku država članica, neovisno o tome odakle prijetnja dolazi.

(1)  Nadzor na vanjskim granicama i njihova zaštita i dalje su najučinkovitiji način jamčenja dugoročne sigurnosti Unije. Nadzor granice na vanjskim granicama provodi se u interesu svih država članica. Jedan od ciljeva tog nadzora je doprinos borbi protiv nezakonite migracije i trgovine ljudima te sprečavanje, između ostalog, svih vrsta prijetnji unutarnjoj sigurnosti, javnom poretku i javnom zdravlju država članica, neovisno o tome odakle prijetnja dolazi, i kada takve prijetnje potječu od građana Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  U okviru provedbe ove Uredbe treba uzeti u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima, Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članak 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Poštovanje Uredbe (EZ) 45/20011a i cjelokupnog prava Unije povezanog sa zaštitom podataka trebalo bi biti glavna obveza država članica pri provedbi te Uredbe.

 

________

 

1a Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  Granična kontrola trebala bi se vršiti na način kojim se u potpunosti poštuje ljudsko dostojanstvo. Nadzor državne granice trebao bi se vršiti na profesionalan i uljudan način te bi trebao biti razmjeran ciljevima koji se žele postići.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Pojava stranih terorističkih boraca, od kojih su mnogi građani Unije, ukazuje na potrebu da se na vanjskim granicama pojača kontrola građana Unije.

(2)  Iako su minimalne sustavne kontrole koje se temelje na brzoj i jednostavnoj provjeri valjanosti putne isprave trenutačno pravilo koje vrijedi za osobe koje uživaju pravo slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije, pojava stranih terorističkih boraca, od kojih su mnogi građani Unije, kao i razvoj organiziranog kriminala, ukazuju na potrebu da se na vanjskim granicama pojača kontrola građana Unije pregledom relevantnih baza podataka i, ako postoji sumnja u autentičnost putne isprave ili identitet njezina nositelja, provjerom biometrijskih identifikatora.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Jednaku razinu sigurnosti trebalo bi osigurati građanima Unije na cjelokupnom području Unije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Dokumente osoba s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije stoga bi trebalo sustavno provjeravati u relevantnim bazama podataka o ukradenim, otuđenim, izgubljenim i poništenim putnim ispravama kako bi se spriječilo prikrivanje pravog identiteta.

(3)  Dokumente osoba s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije stoga bi u pravilu trebalo sustavno provjeravati, pri dolasku na teritorij Unije i na odlasku s njega, u relevantnim bazama podataka o ukradenim, otuđenim, izgubljenim, lažnim i poništenim putnim ispravama kako bi se spriječilo prikrivanje pravog identiteta. Države članice trebale bi zajamčiti elektroničku vezu s bazom podataka Interpola o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama (Stolen and Lost Travel Documents (SLTD)) na vanjskim graničnim prijelazima.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Službenici graničnog nadzora trebali bi iz istog razloga provoditi sustavne kontrole osoba s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije pregledima relevantnih nacionalnih i europskih baza podataka kako bi se osiguralo da ne predstavljaju prijetnju unutarnjoj sigurnosti ili javnom poretku.

(4)  Službenici graničnog nadzora trebali bi iz istog razloga provoditi sustavne kontrole osoba s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije pregledima relevantnih nacionalnih i europskih baza podataka kako bi se osiguralo da ne predstavljaju prijetnju unutarnjoj sigurnosti ili javnom poretku. U tu bi svrhu države članice trebale službenicima svojih graničnih i obalnih straža zajamčiti pristup nacionalnim i europskim bazama podataka, između ostalog Schengenskom informacijskom sustavu (SIS II) i informacijskom sustavu Europola (EIS).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Zbog tehničkog se napretka u načelu mogu pregledavati relevantne baze podataka, a da se s prelaskom granice ne kasni, jer se provjere dokumenata i osoba mogu paralelno obaviti. Stoga se na vanjskim granicama mogu pooštriti kontrole, a da to ne utječe negativno na osobe koje putuju s poštenim namjerama, kako bi se bolje identificirale osobe koje namjeravaju prikriti pravi identitet ili one za koje su izdana relevantna upozorenja iz sigurnosnih razloga ili kako bih ih se uhitilo. Sustavne kontrole trebale bi se provoditi na svim vanjskim granicama. Međutim, kad bi sustavne kontrole na kopnenim i morskim granicama imale nesrazmjeran utjecaj na protok prometa na granici, državama članicama trebalo bi dopustiti da ne provode sustavne kontrole pregledima baza podataka, ali samo na temelju procjene rizika iz koje se vidi da takvo popuštanje u režimu granične kontrole ne bi dovelo do sigurnosnih rizika. Tu bi procjenu rizika trebalo dostaviti Europskoj agenciji za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije osnovanom Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/20048 te o njoj treba redovito izvješćivati i Komisiju i Agenciju.

(5)  Zbog tehničkog se napretka u načelu mogu pregledavati relevantne baze podataka, a da se time u ograničenoj mjeri utječe na trajanje prelaska granice, jer se provjere dokumenata i osoba mogu paralelno obaviti. Potrebno je strukturno poboljšati sinergije, konvergencije i međusobnu povezanost između informacijskih sustava i s njima povezane infrastrukture za upravljanje granicama Unije i za carinske operacije i to učinkovitijim, djelotvornijim, interoperabilnijim i kompatibilnijim upravljanjem podacima u Uniji, uz puno poštovanje uvjeta povezanih sa zaštitom podataka, kako bi se bolje štitile vanjske granice i unutarnja sigurnost Unije, za dobrobit svih građana Unije. Pooštravanje kontrola na vanjskim granicama kako bi se bolje identificirale osobe koje namjeravaju prikriti pravi identitet ili one za koje su izdana relevantna upozorenja iz sigurnosnih razloga ili kako bih ih se uhitilo moglo bi negativno utjecati na osobe koje putuju s poštenim namjerama. Ipak, sustavne kontrole u pravilu bi se trebale provoditi na svim vanjskim granicama. Uporaba podataka o putnicima zaprimljenih u skladu s Direktivom Vijeća 2004/82/EZ7a ili s drugim zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom može doprinijeti ubrzanju procesa potrebnih kontrola tijekom prelaska granica. Međutim, kad bi sustavne kontrole na granicama imale nesrazmjeran utjecaj, na primjer, na protok prometa na granici, predmetne države članice trebale bi moći provoditi ciljane kontrole pregledima svih relevantnih baza podataka na određenim graničnim točkama, ali samo na temelju procjene rizika iz koje se vidi da takvo popuštanje u režimu granične kontrole ne bi dovelo do sigurnosnih rizika. Ta bi procjena rizika trebala biti utemeljena na nizu zajedničkih pokazatelja rizika koje izrađuje Komisija u uskoj suradnji s Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije osnovanom Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/20047b („Agencija”) i Vijećem. Procjenu rizika treba odmah dostaviti Agenciji, Komisiji i svim državama članicama koje graniče s predmetnom državom članicom te o njoj treba redovito izvješćivati Europski parlament, Komisiju i Agenciju.

____________

___________

 

7a Direktiva Vijeća 2004/82/EZ od 29. travnja 2004. o obvezi prijevoznika na dostavljanje podataka o putnicima (SL L 261, 6.8.2004., str. 24.).

 

7bUredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 349, 25.11.2004., str. 1.).

8Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 349, 25.11.2004., str. 1.)

 

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Službenici graničnog nadzora trebali bi moći odlučiti da neće pregledati relevantne baze podataka u vezi s osobom s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije, ako je moguće jasno procijeniti da ta osoba ne ugrožava unutarnju sigurnost nijedne države članice. Takve osobe mogle bi među ostalim biti i djeca mlađa od 12 godina te maloljetnici u pratnji roditelja; učenici na organiziranim ekskurzijama; starije osobe koje putuju u organiziranim aranžmanima; piloti zrakoplova i drugi članovi posade; šefovi država ili vlada i članovi njihovih izaslanstava; nositelji diplomatskih, službenih ili servisnih putovnica i članovi međunarodnih organizacija; službe spašavanja, policijske i vatrogasne postrojbe te službenici graničnog nadzora; radnici na moru; nositelji dozvola koje su propisane nacionalnim pravom u skladu s posebnim dogovorima država članica unutar bilateralnih sporazuma, kako je navedeno u članku 4. stavku 2. točki (a) Uredbe (EU) 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

_________________

 

1a Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 105, 13.4.2006., str. 1.).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)  Ako država članica namjerava provoditi ciljane kontrole i preglede baza podataka u pogledu osoba s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije, trebala bi o tome odmah obavijestiti druge države članice, Agenciju i Komisiju. Komisija bi u okviru Schengenskog priručnika te u suradnji s državama članicama trebala osmisliti postupak za to obavješćivanje, najkasnije mjesec dana od stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Uredbom Vijeća (EZ) br. 2252/20049 Unija je uvela prikaz lica i otiske prstiju kao sigurnosne elemente u putovnicama građana Unije. Ta su sigurnosna obilježja uvedena kako bi putovnice bile sigurnije te kako bi se uspostavila pouzdana veza između nositelja i putovnice. Države bi članice stoga trebale provjeriti te biometrijske identifikatore ako se sumnja u autentičnost putovnice ili identitet njezina vlasnika.

(6)  Uredbom Vijeća (EZ) br. 2252/20049 Unija je uvela prikaz lica i otiske prstiju kao sigurnosne elemente u putovnicama građana Unije. Ta su sigurnosna obilježja uvedena kako bi putovnice bile sigurnije te kako bi se uspostavila pouzdana veza između nositelja i putovnice. Države članice bi stoga trebale provjeriti najmanje jedan od tih biometrijskih identifikatora ako se sumnja u autentičnost putne isprave ili identitet njezina vlasnika. Iste bi se provjere trebale po potrebi primjenjivati i na državljane trećih zemalja.

__________

__________

9 Uredba Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 385, 29.12.2004., str. 1.)

9 Uredba Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 385, 29.12.2004., str. 1.)

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Brojne osobne iskaznice koje izdaju države članice ne sadrže nijedan sigurnosni element poput prikaza lica ili otisaka prstiju. Kako bi se omogućila provedba sustavnih provjera putnih isprava koje nisu putovnice, te uzimajući u obzir probleme unutarnje sigurnosti, Komisija bi hitno trebala predložiti uspostavu zajedničkih normi u pogledu sigurnosnih i biometrijskih obilježja koja će postati sastavnim dijelom osobnih iskaznica koje izdaju države članice.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  U skladu s primjenjivim pravom Unije i nacionalnim pravom države članice trebale bi razmjenjivati podatke, redovno ažurirati svoje postojeće relevantne baze podataka, u potpunosti koristiti postojeće informacijske sustave te uspostaviti potrebne tehničke veze sa svim informacijskim sustavima i bazama podataka. U tom bi kontekstu države članice trebale međusobno razmjenjivati najbolje prakse.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Države članice dužne su provesti sustavnu kontrolu državljana treće zemlje prilikom njihova ulaska u zemlju pregledom svih baza podataka. Te bi se kontrole trebale sustavno provoditi i pri izlasku.

(8)  Države članice dužne su provesti sustavnu kontrolu državljana treće zemlje prilikom njihova ulaska u zemlju pregledom svih baza podataka. Jednako tako, države članice moraju osigurati sustavno provođenje kontrole i pri izlasku.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  S obzirom na to da se cilj ove Uredbe, odnosno pooštravanje kontrola na vanjskim granicama pregledima baza podataka, čime se posebno odgovara na povećanu terorističku prijetnju, odnosi na jedan od načina zaštite područja bez unutarnjeg nadzora granica te kao takav i na pravilno funkcioniranje schengenskog prostora, države članice ga ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti, nego se on može bolje ostvariti na razini Unije te Unija stoga može donositi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je određeno člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(9)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe, a to je poboljšanje kontrola na vanjskim granicama pregledima baza podataka, koja se odnosi na jedan od načina zaštite područja bez unutarnjeg nadzora granica te kao takva i na pravilno funkcioniranje schengenskog prostora, države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti, nego se to poboljšanje zbog svog opsega ili svojih učinaka može bolje ostvariti na razini Unije te Unija stoga može donositi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je određeno člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kad je riječ o uporabi Schengenskog informacijskog sustava, ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskog pravnoj stečevini ili je na drugi način s njom povezan u smislu članka 3. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2003. odnosno članka 4. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2011.

(16)  Kad je riječ o uporabi SIS-a, ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskog pravnoj stečevini ili je na drugi način s njom povezan u smislu članka 3. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2003. odnosno članka 4. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2011. Člankom 1. stavkom 4. Odluke Vijeća 2010/365/EU 1a ne bi trebalo dovoditi u pitanje rezultate pretrage SIS-a.

 

_____________________________

 

1a Odluka Vijeća 2010/365/EU od 29. lipnja 2010. o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj (SL L 166, 1.7.2010., str. 17.)

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Države članice koje nisu u schengenskom prostoru i čije su granice vanjske granice trebale bi biti u potpunosti integrirane u SIS u cilju boljeg upravljanja granicama te kako bi se pomoglo u očuvanju sigurnosti Unije.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba 562/2006(EZ)

Članak 7. – stavak 2. – točka a – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  provjeri identiteta i državljanstva osobe te valjanosti i autentičnosti putne isprave pregledom relevantnih baza podataka, posebno:

(a)  provjeri identiteta i državljanstva osobe te valjanosti i autentičnosti putne isprave, uključujući pregledom relevantnih baza podataka, a obavezno:

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba 562/2006(EZ)

Članak 7. – stavak 2. – točka a – podtočka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  nacionalnih baza podataka o ukradenim, otuđenim, izgubljenim i poništenim putnim ispravama;

(3)  nacionalnih baza podataka o ukradenim, otuđenim, lažnim, izgubljenim i poništenim putnim ispravama, uključujući za putovnice i putne isprave koje sadrže medij za pohranu iz članka 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2252/2004* u vezi s vjerodostojnošću medija za pohranu.

 

____________________

 

*Uredba Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 385, 29.12.2004., str. 1.).

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 562/2006

Članak 7. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  provjeri da se osoba s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije ne smatra prijetnjom unutarnjoj sigurnosti, javnom poretku, međunarodnim odnosima ni jedne države članice ili javnom zdravlju, uključujući pregledom relevantnih Unijinih i nacionalnih baza podataka, posebno Schengenskog informacijskog sustava.

(b)  provjeri da se osoba s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije ne smatra prijetnjom unutarnjoj sigurnosti, javnom poretku, međunarodnim odnosima ni jedne države članice ili javnom zdravlju, pregledom Schengenskog informacijskog sustava.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba 562/2006(EZ)

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako postoji sumnja u autentičnost putne isprave ili identiteta njezina nositelja, kontrole obuhvaćaju provjeru biometrijskih identifikatora uključenih u putovnice i putne isprave izdane u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2252/2004*.

Ako postoji sumnja u autentičnost putne isprave ili identiteta njezina nositelja, kontrole obuhvaćaju provjeru biometrijskih identifikatora uključenih u putovnice i putne isprave izdane u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2252/2004*. Ako je moguće, takve provjere također se provode u pogledu putnih isprava na koje se ta Uredba ne odnosi.

____________________

_____________

* Uredba Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 385, 29.12.2004., str. 1.)

* Uredba Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 385, 29.12.2004., str. 1.)

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 562/2006

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

2.a  Pri prelasku granice između države članice koja u potpunosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu i države članice koja schengensku pravnu stečevinu još ne primjenjuje u potpunosti, osobe koje uživaju pravo na slobodno kretanje u skladu s pravom Unije, a posebno u okviru Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a mogu pri ulasku ili izlasku biti podložne kontrolama iz podstavka 1. točaka (a) i (b) samo ako se na temelju procjene rizika provedene od strane države članice koja u potpunosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu i Agencije, jasno utvrdi da postoji opasnost za unutarnju sigurnost Unije. U svakom slučaju provodi se minimalna provjera iz stavka 2.b.

 

________

 

1a Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 77.).

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba 562/2006(EZ)

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako bi na vanjskim kopnenim i morskim granicama kontrole iz prvog podstavka točaka (a) i (b) imale nesrazmjeran utjecaj na protok prometa, države članice mogu provesti te ciljane kontrole na temelju procjene rizika povezanih s unutarnjom sigurnosti, javnim poretkom, međunarodnim odnosima bilo koje države članice ili prijetnjom javnom zdravlju.

2b.  Ako bi kontrole iz stavka 2. točaka (a) i (b) imale nesrazmjeran utjecaj, na primjer, na protok prometa, države članice mogu odlučiti da provode te kontrole ciljano na određenim graničnim prijelazima na temelju procjene rizika povezanih s unutarnjom sigurnosti i javnim poretkom bilo koje države članice ili prijetnjom javnom zdravlju. U sklopu procjene procjenjuju se mogući rizici te iznose statistike o putnicima i incidentima povezanima s prekograničnim kriminalom. Procjena rizika redovno se ažurira.

 

Trajanje i mjesto provođenja ciljanih kontrola ne nadilaze mjeru koja je neophodna i temelje se na nizu zajedničkih pokazatelja rizika koje izrađuje Komisija u uskoj suradnji s Agencijom i Vijećem.

 

U slučaju uvođenja ciljanih kontrola u skladu s podstavkom 1. sve se osobe podvrgavaju osnovnoj kontroli u svrhu utvrđivanja njihovog identiteta na temelju predočenja njihovih putnih isprava. Takva se osnovna kontrola sastoji od brze i jednostavne provjere, prema potrebi uporabom odgovarajućih tehničkih sredstava.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 562/2006

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica dostavlja svoju procjenu rizika Europskoj agenciji za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije osnovanoj Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/2004 te svaka tri mjeseca izvješćuje Komisiju i Agenciju o primjeni provedenih ciljanih kontrola.

2c.  Prije uvođenja ciljanih kontrola svaka predmetna država članica svoju procjenu rizika izrađenu na temelju zajedničkih pokazatelja rizika i sve ažurirane informacije povezane s njom bez odgode dostavlja Europskoj agenciji za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije osnovanoj Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/2004 („Agencija”), Komisiji i svakoj državi članici s kojom graniči te svaka tri mjeseca izvješćuje Europski parlament, Komisiju i Agenciju o primjeni provedenih ciljanih kontrola.

 

Agencija bez odgađanja prenosi svim državama članicama svoje evaluacije inicijalne procjene i naknadnih izvješća pojedine države članice, u kojima se navodi je li prema njezinu mišljenju predmetna država članica provela odgovarajuću analizu sigurnosnog rizika i protoka prometa te je li donijela primjerenu odluku o primjeni ciljanih ili sustavnih kontrola na temelju te analize.

 

Sva razvrstavanja procjene rizika i pokazatelja zajedničkog rizika ili njihovih dijelova stoga moraju biti u skladu s pravom Unije, a posebno s Uredbom (EZ) 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

__________

 

1a Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 562/2006

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Nadležna država članica osigurava graničnim tijelima tehničku opremu te im dodjeljuje financijska sredstva i osoblje u opsegu dovoljnom da se u pravilu izbjegnu dulja razdoblja čekanja i usporavanje prometnih tokova na vanjskim granicama zbog dodatnih kontrola.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 562/2006

Članak 7. – stavak 3. – točka b – podtočka iii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  provjeru da dotični državljanin treće zemlje ne predstavlja opasnost za javni poredak, unutarnju sigurnost ili međunarodne odnose bilo koje države članice, uključujući pregledom relevantnih Unijinih i nacionalnih baza podataka, posebno Schengenskog informacijskog sustava;

iii.  provjeru da dotični državljanin treće zemlje ne predstavlja opasnost za javni poredak, unutarnju sigurnost ili međunarodne odnose bilo koje države članice, uključujući pregledom relevantnih baza podataka Unije i nacionalnih baza podataka, a obvezno Schengenskog informacijskog sustava;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Komisija objavljuje studiju o učinku ove Uredbe na protok prometa prilikom ulaska ili izlaska na schengenskim vanjskim granicama najkasnije ... [godinu dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 1.b

 

Najkasnije ... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće u kojem se evaluiraju provedba i posljedice Uredbe (EZ) br. 562/2006 članka 7. stavka 2. kako je izmijenjeno ovom Uredbom.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Primjenjuje se od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe ] do [pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

 

Na temelju prijedloga Komisije, Europski parlament i Vijeće mogu odlučiti produljiti primjenu ove Uredbe. U tom slučaju Uredba prestaje važiti pet godina nakon isteka svih takvih produljenja.

 

Nakon isteka ove Uredbe primjenjuje se verzija članka 7. stavka 2. i stavka 3. točke (b) podtočke (iii) te točke (c) podtočke (iii) Uredbe (EZ) 532/2006 prije [datum stupanja na snagu ove Uredbe ].


MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (18.5.2016)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe br. 562/2006 (EZ) u pogledu pooštravanja kontrola na vanjskim granicama pregledima relevantnih baza podataka

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Marielle de Sarnez

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.a (novo)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima,

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.b (novo)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju o pravima djeteta, a posebno njezin članak 3. stavak 1. i članke 11., 20. i 22.,

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Nadzor na vanjskim granicama i dalje je jedan od glavnih načina zaštite područja bez nadzora na unutarnjim granicama. Provodi se u interesu svih država članica. Jedan od ciljeva tog nadzora je sprečavanje svih vrsta prijetnji unutarnjoj sigurnosti i javnom poretku država članica, neovisno o tome odakle prijetnja dolazi.

(1)  nadzor na vanjskim granicama i dalje je jedan od glavnih načina zaštite područja bez nadzora na unutarnjim granicama; provodi se u interesu svih država članica i uz puno poštovanje temeljnih prava; jedan je od ciljeva tog nadzora sprečavanje svih vrsta prijetnji unutarnjoj sigurnosti i javnom poretku država članica neovisno o tome odakle one dolaze, uključujući i prijetnje koje potječu od građana Unije;

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.d   potrebno je uzeti u obzir propise koji se odnose na zaštitu osobnih podataka europskih građana;

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Pojava stranih terorističkih boraca, od kojih su mnogi građani Unije, ukazuje na potrebu da se na vanjskim granicama pojača kontrola građana Unije.

(2)  pojava stranih terorističkih boraca ukazuje na potrebu za zajedničkim europskim odgovorom, hitnim povećanjem sigurnosti na granicama te pojačanom kontrolom građana Unije na vanjskim granicama i boljim korištenjem postojećih instrumenata kao što su razmjena informacija među državama članicama i relevantnim agencijama Unije;

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a europskim građanima treba osigurati jednaku razinu sigurnosti na cjelokupnom području EU-a;

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Uredbom Vijeća (EZ) br. 2252/2004 Unija je uvela prikaz lica i otiske prstiju kao sigurnosne elemente u putovnicama građana Unije. Ta su sigurnosna obilježja uvedena kako bi putovnice bile sigurnije te kako bi se uspostavila pouzdana veza između nositelja i putovnice. Države bi članice stoga trebale provjeriti te biometrijske identifikatore ako se sumnja u autentičnost putovnice ili identitet njezina vlasnika.

(6)  Uredbom Vijeća (EZ) br. 2252/2004 Unija je uvela prikaz lica i otiske prstiju kao sigurnosne elemente u putovnicama građana Unije; ta su sigurnosna obilježja uvedena kako bi putovnice bile sigurnije te kako bi se uspostavila pouzdana veza između nositelja i putovnice; stoga bi države članice trebale provjeravati te biometrijske identifikatore ako se sumnja u autentičnost putovnice ili identitet njezina vlasnika; isti bi pristup, kada je to moguće, trebalo primijeniti na kontrole državljana trećih zemalja;

__________________

__________________

9 Uredba Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 385, 29.12.2004., str. 1.)

9 Uredba Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 385, 29.12.2004., str. 1.)

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Države članice dužne su provesti sustavnu kontrolu državljana treće zemlje prilikom njihova ulaska u zemlju pregledom svih baza podataka. Te bi se kontrole trebale sustavno provoditi i pri izlasku.

(8) države članice dužne su provesti sustavnu kontrolu državljana treće zemlje prilikom njihova ulaska u zemlju pregledom svih baza podataka; jednako tako, države članice moraju osigurati sustavno provođenje kontrole i pri izlasku;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Uredba (EZ) br. 562/2006

Članak 7. – stavak 2. – točka b – alineja 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako bi na vanjskim kopnenim i morskim granicama kontrole iz prvog podstavka točaka (a) i (b) imale nesrazmjeran utjecaj na protok prometa, države članice mogu provesti te ciljane kontrole na temelju procjene rizika povezanih s unutarnjom sigurnosti, javnim poretkom, međunarodnim odnosima bilo koje države članice ili prijetnjom javnom zdravlju.

ako bi na vanjskim kopnenim i morskim granicama kontrole iz prvog podstavka točaka (a) i (b) imale nesrazmjeran utjecaj na protok prometa, dotične države članice mogu provoditi ciljane kontrole ako procjena rizika pokazuje da takvo odstupanje ne ugrožava unutarnju sigurnost Unije, javni poredak ni međunarodne odnose država članica i nije prijetnja javnom zdravlju;

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Uredba (EZ) br. 562/2006

Članak 7. – stavak 2. – točka b – alineja 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica dostavlja svoju procjenu rizika Europskoj agenciji za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije osnovanoj Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/2004 te svaka tri mjeseca izvješćuje Komisiju i Agenciju o primjeni provedenih ciljanih kontrola.

svaka država svoju redovito ažuriranu procjenu rizika dostavlja Europskoj agenciji za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije osnovanoj Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/2004 te svaka tri mjeseca Komisiju i Agenciju izvješćuje o primjeni provedenih ciljanih kontrola; Komisija je dužna pomno pratiti situaciju i, u okviru polugodišnjeg izvješća Europskom parlamentu i Vijeću, obavještavati Europski parlament o funkcioniranju schengenskog prostora;

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Pojačane provjere relevantnih baza podataka na vanjskim granicama

Referentni dokumenti

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

21.1.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Marielle de Sarnez

16.2.2016

Datum usvajanja

12.5.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

53

8

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Pojačane provjere relevantnih baza podataka na vanjskim granicama

Referentni dokumenti

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Datum podnošenja EP-u

15.12.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

21.1.2016

DEVE

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

DEVE

4.2.2016

JURI

28.1.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Monica Macovei

15.2.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.2.2016

 

 

 

Datum usvajanja

21.6.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kati Piri, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ashley Fox, Josu Juaristi Abaunz, Bernd Kölmel, Georg Mayer, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous, Marco Valli, Jarosław Wałęsa, Gabriele Zimmer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Datum podnošenja

27.6.2016


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

6

-

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti