Eljárás : 2015/0307(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0218/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0218/2016

Viták :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Szavazatok :

PV 16/02/2017 - 6.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0047

JELENTÉS     ***I
PDF 674kWORD 431k
27.6.2016
PE 578.659v02-00 A8-0218/2016

az 562/2006/EK rendeletnek a külső határokon végzett ellenőrzések releváns adatbázisok felhasználásával való megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Monica Macovei

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 562/2006/EK rendeletnek a külső határokon végzett ellenőrzések releváns adatbázisok felhasználásával való megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0670),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 77. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0407/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0218/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A külső határokon végzett ellenőrzések továbbra is a belső határellenőrzések nélküli térség egyik fő biztosítékát képezik. Ezen ellenőrzések az összes tagállam érdekét szolgálják. Az ilyen ellenőrzések egyik célja a tagállamok belső biztonságát és közrendjét érő fenyegetések megelőzése, függetlenül azok eredetétől.

(1)  A külső határokon végzett ellenőrzések és e határok védelme továbbra is az Unió hosszú távú biztonsága garantálásának leghatékonyabb módját képezik. A külső határokon való határellenőrzések az összes tagállam érdekét szolgálják. Az ilyen ellenőrzések egyik célja az irreguláris migráció és az emberkereskedelem elleni küzdelemhez való hozzájárulás, valamint többek között a tagállamok belső biztonságát és közrendjét, valamint a közegészséget érő fenyegetések megelőzése, függetlenül azok eredetétől, ideértve azt is, ha e fenyegetések uniós polgároktól származnak.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  E rendelet végrehajtásának figyelembe kellene vennie az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt és az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkét. A rendelet végrehajtása során valamennyi tagállamnak elsődleges kötelessége a 45/2001/EK rendelet1a, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos összes uniós jogszabály tiszteletben tartása.

 

________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A határellenőrzéseket az emberi méltóság teljes mértékű tiszteletben tartásával kell végezni. A határellenőrzést szakszerűen és tiszteletteljes módon kell végezni, és annak arányban kell állnia a megvalósítandó célkitűzésekkel.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A külföldi terrorista harcosok – akik közül sokan uniós polgárok – jelensége jól mutatja, hogy a külső határokon meg kell erősíteni az uniós polgárok tekintetében végzett ellenőrzéseket.

2)  Bár jelenleg az a szabály, hogy az uniós jog értelmében szabad mozgáshoz való joggal rendelkező személyek esetében minimális szisztematikus ellenőrzést végeznek az úti okmány érvényességének gyors és egyszerű ellenőrzése alapján, a külföldi terrorista harcosok – akik közül sokan uniós polgárok – jelensége, valamint a szervezett bűnözés alakulása jól mutatja, hogy a külső határokon meg kell erősíteni az uniós polgárok tekintetében végzett ellenőrzéseket a vonatkozó adatbázisok lekérdezésével és – amennyiben kétség merül fel az úti okmány hitelességét vagy birtokosának személyazonosságát illetően – a biometrikus azonosítók ellenőrzésével.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az uniós polgárok számára az Unió teljes területén ezzel egyenértékű biztonsági szintet kell biztosítani.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek okmányait ezért szisztematikusan ellenőrizni kell az ellopott, a jogellenesen használt, az elveszett vagy érvénytelenített úti okmányok releváns adatbázisainak felhasználásával, hogy az ilyen személyek ne rejthessék el valós személyazonosságukat.

(3)  A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek okmányait ezért az Unió területére való történő belépéskor vagy az onnan történő kilépéskor általános szabályként szisztematikusan ellenőrizni kell az ellopott, jogellenesen használt, elveszett, hamis vagy érvénytelenített úti okmányok releváns adatbázisainak felhasználásával, hogy az ilyen személyek ne rejthessék el valós személyazonosságukat. A tagállamoknak a külső határátkelőhelyeken gondoskodniuk kell az Interpol ellopott és elvesztett úti okmányokat tartalmazó adatbázisához (SLTD) való elektronikus kapcsolatról.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A határőröknek – ugyanezen okokból – a megfelelő nemzeti és európai adatbázisok felhasználásával is ellenőrizniük kell a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyeket annak biztosítása céljából, hogy nem jelentenek veszélyt a belső biztonságra vagy a közrendre.

(4)  A határőröknek – ugyanezen okokból – a megfelelő nemzeti és európai adatbázisok felhasználásával is ellenőrizniük kell a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyeket annak biztosítása céljából, hogy nem jelentenek veszélyt a belső biztonságra vagy a közrendre. Ennek érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy határőreik rendelkezzenek hozzáféréssel a releváns nemzeti és európai adatbankokhoz, ideértve a Schengeni Információs Rendszer második generációját (SIS II) és az Europol Információs Rendszert (EIS).

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A technológiai fejlemények elvileg a határátkelés késleltetése nélkül lehetővé teszik a releváns adatbázisok lekérdezését, mivel az okmányok és személyek párhuzamosan ellenőrizhetőek. Ezért a külső határokon végzett ellenőrzést meg lehet erősíteni úgy, hogy az ne érintse hátrányosan a jóhiszeműen utazó személyeket, és ezáltal hatékonyabban azonosítsák azon személyeket, akik el kívánják rejteni valós személyazonosságukat, vagy akikre biztonsági okokból vagy letartóztatás céljából figyelmeztető jelzést adtak ki. Valamennyi külső határon szisztematikus ellenőrzéseket kell végezni. Ha azonban a szárazföldi és tengeri határokon végzett szisztematikus ellenőrzések aránytalanul kihatnának a határforgalom áramlására, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy csak akkor végezzenek szisztematikus ellenőrzést az adatbázisok felhasználásával, ha kockázatelemzés támasztja alá, hogy az ellenőrzés könnyítése biztonsági kockázatot okozna. Az ilyen kockázatértékelést továbbítani kell a 2007/2004/EK tanácsi rendelet8 által létrehozott, az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségnek, és arról rendszeres jelentést kell tenni mind a Bizottságnak, mind az Ügynökségnek.

(5)  A technológiai fejlemények elvileg a határátkelés időtartamára korlátozott mértékben kihatva lehetővé teszik a releváns adatbázisok lekérdezését, mivel az okmányok és személyek párhuzamosan ellenőrizhetőek. Az információs rendszerek és az ezekhez rendelt – az uniós határok igazgatását és vámügyi műveleteket végző – infrastruktúrák közötti szinergiákat, konvergenciát és kölcsönös összekapcsolhatóságot strukturálisan javítani kell az uniós adatkezelés eredményesebbé, hatékonyabbá, interoperábilisabbá és versenyképesebbé tételével, az adatvédelmi követelmények maradéktalan tiszteletben tartása mellett, azért, hogy minden polgár javát szolgálva jobban meg lehessen védeni a külső határokat és fokozni lehessen az Unió belső biztonságát. A külső határokon végzett ellenőrzés megerősítése – a valós személyazonosságukat elrejteni kívánó vagy a biztonsági okokból vagy letartóztatás céljából figyelmeztető jelzést kapott személyek hatékonyabb azonosítása érdekében – hátrányosan érintheti a jóhiszeműen utazó személyeket. Ennek ellenére általános szabályként valamennyi külső határon szisztematikus ellenőrzést kell végezni. A 2004/82/EK7a tanácsi irányelvnek vagy más uniós vagy nemzeti jogszabályoknak megfelelően kapott utasinformációk felhasználása szintén elősegítheti, hogy gyorsabbá váljanak a határátkeléskor szükséges ellenőrzési eljárások. Ha azonban a határokon végzett szisztematikus ellenőrzések aránytalanul kihatnának például a határforgalom áramlására, az érintett tagállamok számára lehetővé kellene tenni, hogy egyes konkrét határátkelőhelyeken célzott ellenőrzést végezzenek valamennyi releváns adatbázis felhasználásával, de csak akkor, ha kockázatértékelés támasztja alá, hogy az ellenőrzés könnyítése nem okozna biztonsági kockázatot. Az ilyen kockázatértékelést a 2007/2004/EK tanácsi rendelet7b által létrehozott, az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséggel (a továbbiakban: az Ügynökség) és a Tanáccsal szoros együttműködésben a Bizottság által kidolgozott közös kockázati mutatókra kell alapozni. A kockázatértékelést haladéktalanul továbbítani kell az Ügynökségnek, a Bizottságnak és az érintett tagállammal határos valamennyi tagállamnak, illetve arról rendszeres jelentést kell tenni az Európai Parlamentnek, a Bizottságnak és az Ügynökségnek.

____________

___________

 

7a A Tanács 2004. április 29-i 2004/82/EK irányelve a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről (HL L 261., 2004.8.6., 24. o.).

 

7b A Tanács 2004. október 26-i 2007/2004/EK rendelete az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról (HL L 349., 2004.11.25., 1. o.).

8 A Tanács 2004. október 26-i 2007/2004/EK rendelete az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról (HL L 349., 2004.11.25., 1. o.).

 

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Lehetővé kell tenni a határőrök számára annak eldöntését, hogy nem ellenőrzik a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyeket a megfelelő adatbázisokban, amennyiben egyértelműen megállapítható, hogy az adott személy egyetlen tagállam belső biztonságát sem veszélyezteti. Ilyen személyek lehetnek például többek között a 12 év alatti gyermekek és a szülők által kísért kiskorúak; a szervezett kirándulás keretében utazó iskolai diákok; a szervezett módon utazó idős emberek; a pilóták és a légi személyzet többi tagja; az állam- vagy kormányfők és küldöttségük tagjai; diplomata-, hivatali vagy szolgálati útlevéllel rendelkezők és nemzetközi szervezetek tagjai; a mentési szolgálatok, rendőrség és tűzoltóság, valamint határőrség; a nyílt tengeri munkavállalók; a nemzeti jog által előírt engedéllyel rendelkezők összhangban a tagállamok kétoldalú megállapodásokban szereplő konkrét megállapodásaival, az 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említettek szerint.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 562/2006/EK rendelete a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról (HL L 105., 2006.4.13., 1. o.).

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Amennyiben valamely tagállam célzott ellenőrzéseket és lekérdezéseket kíván végezni a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyekre vonatkozóan, haladéktalanul értesítenie kell a többi tagállamot, az Ügynökséget és a Bizottságot. A Bizottságnak e rendelet hatálybalépését követő egy hónapon belül a tagállamokkal együttműködésben – a schengeni határ-ellenőrzési kódex alapján – ki kell dolgoznia az értesítési eljárást.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 2252/2004/EK tanácsi rendelettel9 az Unió biztonsági elemként arcképet és ujjlenyomatokat vezetett be az uniós polgárok útlevelébe. E biztonsági elemeket azért vezették be, hogy az útleveleket biztonságosabbá tegyék, és megbízható kapcsolatot teremtsenek az útlevél és birtokosa között. A tagállamoknak ezért ellenőrizniük kell e biometrikus azonosítókat, amennyiben kétség merül fel az útlevél hitelességét vagy birtokosának személyazonosságát illetően.

(6)  A 2252/2004/EK tanácsi rendelettel9 az Unió biztonsági elemként arcképet és ujjlenyomatokat vezetett be az uniós polgárok útlevelébe. E biztonsági elemeket azért vezették be, hogy az útleveleket biztonságosabbá tegyék, és megbízható kapcsolatot teremtsenek az útlevél és birtokosa között. A tagállamoknak ezért ellenőrizniük kell e biometrikus azonosítók legalább egyikét, amennyiben kétség merül fel az úti okmány valódiságát vagy birtokosának személyazonosságát illetően. Lehetőség szerint ugyanilyen ellenőrzést kell végezni harmadik országbeli állampolgárok esetén is.

__________

__________

9 Tanács 2004. december 13-i 2252/2004/EK rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és útiokmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 385., 2004.12.29., 1. o.).

9 Tanács 2004. december 13-i 2252/2004/EK rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 385., 2004.12.29., 1. o.).

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Ugyanakkor számos olyan tagállami személyazonosító igazolvány létezik, amely semmilyen biztonsági elemet – például arcképet vagy ujjlenyomatokat – nem tartalmaz. A belső biztonsági kérdésekre való tekintettel az útlevéltől eltérő úti okmányok szisztematikus ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében a Bizottságnak mihamarabb javaslatot kellene tennie közös normák kialakítására a tagállamok által kiállított személyazonosító igazolványok biztonsági elemeivel és biometrikus azonosítóival kapcsolatban.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A tagállamoknak az alkalmazandó uniós és nemzeti joggal összhangban meg kell osztaniuk egymással adataikat, rendszeresen frissíteniük kell a meglévő releváns adatbázisaikat, teljes mértékben ki kell használniuk a meglévő információs rendszereket, valamint létre kell hozniuk az összes információs rendszer és adatbázis közötti szükséges technikai kapcsolatokat. A tagállamoknak ezzel kapcsolatosan meg kell osztaniuk egymással bevált gyakorlataikat.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A tagállamok beutazáskor kötelesek az összes adatbázis lekérdezésével szisztematikusan ellenőrizni a harmadik országbeli állampolgárokat. Biztosítani kell, hogy az ilyen ellenőrzéseket kiutazáskor is szisztematikusan elvégezzék.

(8)  A tagállamok beutazáskor kötelesek az összes adatbázis lekérdezésével szisztematikusan ellenőrizni a harmadik országbeli állampolgárokat. A tagállamoknak hasonlóképpen azt is biztosítaniuk kell, hogy az ilyen ellenőrzéseket kiutazáskor is szisztematikusan elvégezzék.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Mivel e rendelet célja – nevezetesen az, hogy az egyre fokozódó terrorveszélyre válaszként az adatbázisok lekérdezésével megerősítse a külső határokon végzett ellenőrzéseket – a belső határellenőrzés nélküli térség egyik biztosítékát, és mint olyan, a schengeni térség megfelelő működését érinti, és e célt a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, ellenben uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió – az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvével összhangban – intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(9)  Mivel e rendelet célját – nevezetesen azt, hogy az adatbázisok lekérdezésével javítsa a külső határokon végzett ellenőrzéseket –, amely a belső határellenőrzés nélküli térség egyik biztosítékát, és ennek következtében a schengeni térség megfelelő működését érinti, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, ellenben léptéke vagy hatásai miatt uniós szinten jobban meg lehet valósítani, az Unió – az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvével összhangban – intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Ami a Schengeni Információs Rendszer alkalmazását illeti, ez a rendelet a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése és a 2011-es csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

(16)  Ami a SIS alkalmazását illeti, ez a rendelet a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése és a 2011-es csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus. A SIS-ben való keresés nem sértheti a 2010/365/EU1a tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdését.

 

_____________________________

 

1aA Tanács 2010. június 29-i 2010/365/EU határozata a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő alkalmazásáról (HL L 166., 2010.7.1., 17. o.).

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A jobb határigazgatás, valamint az Unió biztonságának megőrzése érdekében teljes mértékben be kell kapcsolni a SIS-be azokat a tagállamokat, amelyek nem részei a schengeni térségnek, de külső uniós határral rendelkeznek.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – a pont

562/2006/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a személy személyazonosságának és állampolgárságának, valamint az úti okmány érvényességének és hitelességének ellenőrzése, a releváns adatbázisok, különösen az alábbiak lekérdezésével:

a)  a személy személyazonosságának és állampolgárságának, valamint az úti okmány érvényességének és hitelességének ellenőrzése, többek között a releváns adatbázisok, köztük az alábbiak kötelező lekérdezésével:

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – a pont

562/2006/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3)  az ellopott, jogellenesen használt, elvesztett vagy érvénytelenített úti okmányokkal kapcsolatos információkat tartalmazó nemzeti adatbázisok.

3)  az ellopott, jogellenesen használt, hamis, elvesztett vagy érvénytelenített úti okmányokkal kapcsolatos információkat tartalmazó nemzeti adatbázisok, ideértve a 2252/2004/EK tanácsi rendelet* 1. cikkének (2) bekezdésében említettek szerinti tárolóelemet tartalmazó útlevelek és úti okmányok esetében a tárolóelem valódiságát.

 

____________________

 

* A Tanács 2004. december 13-i 2252/2004/EK rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 385., 2004.12.29., 1. o.).

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – a pont

562/2006/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  többek között a megfelelő uniós és nemzeti adatbázisok, különösen a Schengeni Információs Rendszer lekérdezésével annak ellenőrzése, hogy a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személy nem minősül-e valamely tagállam belső biztonságát, közrendjét, nemzetközi kapcsolatait vagy a közegészségügyet veszélyeztető személynek.

b)  a Schengeni Információs Rendszer lekérdezésével annak ellenőrzése, hogy a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személy nem minősül-e valamely tagállam belső biztonságát, közrendjét, nemzetközi kapcsolatait vagy a közegészségügyet veszélyeztető személynek.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – a pont

562/2006/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben kétség merül fel az úti okmány hitelességét vagy birtokosának személyazonosságát illetően, az ellenőrzések magukban foglalják a 2252/2004/EK tanácsi rendelettel* összhangban kibocsátott útlevelekben és úti okmányokban szereplő biometrikus azonosítók ellenőrzését.

Amennyiben kétség merül fel az úti okmány hitelességét vagy birtokosának személyazonosságát illetően, az ellenőrzések magukban foglalják a 2252/2004/EK tanácsi rendelettel* összhangban kibocsátott útlevelekben és úti okmányokban szereplő biometrikus azonosítók ellenőrzését. Amennyiben lehetséges, ezt az ellenőrzést az e rendelet hatályán kívül eső úti okmányok esetében is el kell végezni.

____________________

_____________

* A Tanács 2004. december 13-i 2252/2004/EK rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 385., 2004.12.29., 1. o.).

* A Tanács 2004. december 13-i 2252/2004/EK rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 385., 2004.12.29., 1. o.).

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – a pont

562/2006/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(2a)  A schengeni vívmányokat teljes egészében alkalmazó valamely tagállam és az azokat még nem teljes egészében alkalmazó valamely tagállam közötti határ átlépése során az uniós jog és különösen a 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a alapján a szabad mozgás jogával rendelkező személyeket belépéskor és kilépéskor csak akkor lehet alávetni az első albekezdés a) és b) pontjában említett ellenőrzéseknek, ha a schengeni vívmányokat teljes egészében alkalmazó tagállam és az Ügynökség által elvégzett kockázatértékelés alapján egyértelműen megállapítható, hogy az Unió belső biztonsága veszélyben forog. A (2b) bekezdésben említett minimum-ellenőrzést mindenképpen el kell végezni.

 

________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.).

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – a pont

562/2006/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a külső szárazföldi vagy tengeri határon végzett, az első albekezdés a) és b) pontjában említett ellenőrzések aránytalanul hatnának a határforgalom áramlására, a tagállamok célzottan végezhetnek ilyen ellenőrzéseket a valamely tagállam belső biztonságával, közrendjével, nemzetközi kapcsolataival vagy a közegészségüggyel kapcsolatos veszély értékelése alapján.

(2b)  Amennyiben a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett ellenőrzések aránytalanul hatnának például a határforgalom áramlására, a tagállamok úgy dönthetnek, hogy meghatározott határátkelőhelyeken célzottan végeznek ilyen ellenőrzéseket a valamely tagállam belső biztonságával és közrendjével vagy a közegészségüggyel kapcsolatos veszély értékelése alapján. A kockázatértékelésben elemezni kell a lehetséges kockázatokat, és annak statisztikákat kell nyújtania az utasokról és a határon átnyúló bűnözéshez kapcsolódó eseményekről. A kockázatértékelést rendszeresen aktualizálni kell.

 

A célzott ellenőrzések időtartama és helyszíne nem lépheti túl a szigorúan szükséges mértéket, és az Ügynökséggel és a Tanáccsal szoros együttműködésben a Bizottság által kidolgozott közös kockázati mutatókon kell alapulnia.

 

Amennyiben az első albekezdéssel összhangban célzott alapon ellenőrzéseket vezettek be, minden személyt minimum-ellenőrzésnek kell alávetni annak érdekében, hogy a be- vagy felmutatott úti okmányok alapján személyazonosságát megállapítsák. Az ilyen minimum-ellenőrzés gyors és egyszerű, adott esetben műszaki eszközök használatával történő vizsgálatból áll.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – a pont

562/2006/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam továbbítja kockázatértékelését a 2007/2004/EK tanácsi rendelet által létrehozott, az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségnek, és három havonta jelentést tesz a Bizottságnak, valamint a fenti Ügynökségnek a célzottan végzett ellenőrzések alkalmazásáról.

(2c)  A célzottan végzett ellenőrzések bevezetését megelőzően minden érintett tagállam haladéktalanul továbbítja a közös kockázati mutatókon alapuló kockázatértékelését és annak minden aktualizálását a 2007/2004/EK tanácsi rendelet által létrehozott, az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségnek (az „Ügynökségnek”), a Bizottságnak és minden határos tagállamnak, és háromhavonta jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Bizottságnak, valamint az Ügynökségnek a célzottan végzett ellenőrzések alkalmazásáról.

 

Az Ügynökség valamennyi egyéb tagállam számára haladéktalanul megküldi az egyes tagállamok által végzett kezdeti értékelésekre és az ezt követő jelentésekre vonatkozó értékelését, amelyben jelzi, hogy megítélése szerint az érintett tagállam megfelelő biztonsági, illetve a határforgalom áramlására vonatkozó értékelést végzett-e, valamint hogy a szóban forgó értékelés alapján a tagállam megfelelően döntött-e a célzottan végzett ellenőrzések alkalmazásáról.

 

A kockázatértékelés és a közös kockázati mutatók vagy azok egyes részei bárminemű osztályozásának összhangban kell állnia az uniós joggal és különösen az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a.

 

__________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – a pont

562/2006/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az illetékes tagállamnak biztosítania kell, hogy a határőrizeti hatóságok elegendő műszaki, pénzügyi és emberi erőforrással rendelkezzenek ahhoz, hogy főszabályként megelőzzék a további ellenőrzéseket, amelyek hosszabb várakozási időt eredményeznek, és akadályozzák a külső határokon a határforgalom áramlását.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

562/2006/EK rendelet

7 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a releváns uniós és nemzeti adatbázisok, különösen a Schengeni Információs Rendszer lekérdezésével annak vizsgálata, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár nem minősül-e valamely tagállam közrendjét, belső biztonságát vagy nemzetközi kapcsolatait veszélyeztető személynek;

iii.  a releváns uniós és nemzeti adatbázisok, többek között kötelező jelleggel a Schengeni Információs Rendszer lekérdezésével annak vizsgálata, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár nem minősül-e valamely tagállam közrendjét, belső biztonságát vagy nemzetközi kapcsolatait veszélyeztető személynek;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

A Bizottság ...-ig [e rendelet hatálybalépését követő egy éven belül] tanulmányt tesz közzé a rendeletnek a schengeni külső határokon a be- és kilépési határforgalom áramlására gyakorolt hatásáról.

Amendment    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. cikk

 

A Bizottság ...-ig [e rendelet hatálybalépését követő két éven belül] jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, melyben értékeli az e rendelettel módosított 562/2006/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének végrehajtását és következményeit.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E rendelet ...-tól/től [a rendelet hatálybalépésének dátuma] ...-ig [a rendelet hatálybalépését követően öt évvel] alkalmazandó.

 

Az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság javaslatára úgy határozhat, hogy meghosszabbítja a rendelet alkalmazását. Amennyiben így történik, a rendelet az ilyen meghosszabbítás lejártát követő öt év elteltével hatályát veszti.

 

A rendelet hatályának lejártával az 562/2006/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének, (3) bekezdése b) pontja iii. alpontjának és c) pontja iii. alpontjának ... [a rendelet hatálybalépésének dátuma] előtt alkalmazott verziója alkalmazandó.


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (18.5.2016)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az 562/2006/EK rendeletnek a külső határokon végzett ellenőrzések releváns adatbázisok felhasználásával való megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

A vélemény előadója: Marielle de Sarnez

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a bevezető hivatkozás (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 b bevezető hivatkozás (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel a gyermek jogairól szóló nemzetközi egyezményre (CIDE) és különösen 3. cikkének (1) bekezdésére, valamint 11., 20. és 22. cikkére,

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A külső határokon végzett ellenőrzések továbbra is a belső határellenőrzések nélküli térség egyik fő biztosítékát képezik. Ezen ellenőrzések az összes tagállam érdekét szolgálják. Az ilyen ellenőrzések egyik célja a tagállamok belső biztonságát és közrendjét érő fenyegetések megelőzése, függetlenül azok eredetétől.

(1)  A külső határokon végzett ellenőrzések továbbra is a belső határellenőrzések nélküli térség egyik fő biztosítékát képezik. Ezen ellenőrzések valamennyi tagállam érdekét szolgálják, maradéktalanul tiszteletben tartva az alapvető jogokat. Az ilyen ellenőrzések egyik célja a tagállamok belső biztonságát és közrendjét érő fenyegetések megelőzése, függetlenül azok eredetétől, ideértve azt is, ha e fenyegetések uniós polgároktól származnak.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d)   Figyelembe kell venni az európai polgárok személyes adatainak védelméről szóló rendeletet.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A külföldi terrorista harcosok – akik közül sokan uniós polgárok – jelensége jól mutatja, hogy a külső határokon meg kell erősíteni az uniós polgárok tekintetében végzett ellenőrzéseket.

(2)  A külföldi terrorista harcosok jelensége jól mutatja, hogy közös európai választ kell kidolgozni, sürgősen növelni kell a biztonságot a határokon, a külső határokon meg kell erősíteni az uniós polgárok tekintetében végzett ellenőrzéseket, valamint jobban fel kell használni a meglévő eszközöket, például a tagállamok és az illetékes uniós ügynökségek közötti információmegosztást.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az európai polgárok számára az Unió teljes területén ezzel egyenértékű biztonsági szintet kell biztosítani.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 2252/2004/EK tanácsi rendelettel9 az Unió biztonsági elemként arcképet és ujjlenyomatokat vezetett be az uniós polgárok útlevelébe. E biztonsági elemeket azért vezették be, hogy az útleveleket biztonságosabbá tegyék, és megbízható kapcsolatot teremtsenek az útlevél és birtokosa között. A tagállamoknak ezért ellenőrizniük kell e biometrikus azonosítókat, amennyiben kétség merül fel az útlevél hitelességét vagy birtokosának személyazonosságát illetően.

(6)  A 2252/2004/EK tanácsi rendelettel9 az Unió biztonsági elemként arcképet és ujjlenyomatokat vezetett be az uniós polgárok útlevelébe. E biztonsági elemeket azért vezették be, hogy az útleveleket biztonságosabbá tegyék, és megbízható kapcsolatot teremtsenek az útlevél és birtokosa között. A tagállamoknak ezért ellenőrizniük kell e biometrikus azonosítókat, amennyiben kétség merül fel az útlevél hitelességét vagy birtokosának személyazonosságát illetően. Lehetőség szerint ugyanilyen megközelítést kell alkalmazni a harmadik országbeli állampolgárok ellenőrzésére is.

__________________

__________________

9 A Tanács 2004. december 13-i 2252/2004/EK rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és útiokmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 385., 2004.12.29., 1. o.).”

9 A Tanács 2004. december 13-i 2252/2004/EK rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és útiokmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 385., 2004.12.29., 1. o.).”

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A tagállamok beutazáskor kötelesek az összes adatbázis lekérdezésével szisztematikusan ellenőrizni a harmadik országbeli állampolgárokat. Biztosítani kell, hogy az ilyen ellenőrzéseket kiutazáskor is szisztematikusan elvégezzék.

(8) A tagállamok beutazáskor kötelesek az összes adatbázis lekérdezésével szisztematikusan ellenőrizni a harmadik országbeli állampolgárokat. A tagállamoknak hasonlóképpen azt is biztosítaniuk kell, hogy az ilyen ellenőrzéseket kiutazáskor is szisztematikusan elvégezzék.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

562/2006/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – b pont – 3 alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a külső szárazföldi vagy tengeri határon végzett, az első albekezdés a) és b) pontjában említett ellenőrzések aránytalanul hatnának a határforgalom áramlására, a tagállamok célzottan végezhetnek ilyen ellenőrzéseket a valamely tagállam belső biztonságával, közrendjével, nemzetközi kapcsolataival vagy a közegészségüggyel kapcsolatos veszély értékelése alapján.

Amennyiben a külső szárazföldi vagy tengeri határon végzett, az első albekezdés a) és b) pontjában említett ellenőrzések aránytalanul hatnának a határforgalom áramlására, az érintett tagállamok célzottan végezhetnek ilyen ellenőrzéseket, feltéve, hogy egy kockázatelemzés azt mutatja, hogy ez az eltérés nem érinti az Unió belső biztonságát, a tagállamok közrendjét vagy nemzetközi kapcsolatait, és a közegészségügy számára sem jelent fenyegetést.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

562/2006/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – b pont – 4 alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam továbbítja kockázatértékelését a 2007/2004/EK tanácsi rendelet által létrehozott, az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségnek, és három havonta jelentést tesz a Bizottságnak, valamint a fenti Ügynökségnek a célzottan végzett ellenőrzések alkalmazásáról.

Minden tagállam továbbítja kockázatértékelését és annak frissítéseit a 2007/2004/EK tanácsi rendelet által létrehozott, az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségnek, és három havonta jelentést tesz a Bizottságnak, valamint a fenti Ügynökségnek a célzottan végzett ellenőrzések alkalmazásáról. A Bizottság köteles szorosan nyomon követni a helyzetet és az Európai Parlamentet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a schengeni térség működéséről félévente készített jelentések keretében tájékoztatni.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A vonatkozó adatbázisokban történő ellenőrzések megerősítése a külső határokon

Hivatkozások

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

21.1.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Marielle de Sarnez

16.2.2016

Az elfogadás dátuma

12.5.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

53

8

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A külső határokon végzett ellenőrzések releváns adatbázisok felhasználásával való megerősítése

Hivatkozások

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

15.12.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

21.1.2016

DEVE

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

4.2.2016

JURI

28.1.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Monica Macovei

15.2.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.2.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.6.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

48

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kati Piri, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Ashley Fox, Josu Juaristi Abaunz, Bernd Kölmel, Georg Mayer, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous, Marco Valli, Jarosław Wałęsa, Gabriele Zimmer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

6

-

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer

0

0

 

 

A jelek magyarázata:

+  :  mellette

-  :  ellenszavazat

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat