Procedūra : 2015/0307(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0218/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0218/2016

Debates :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Balsojumi :

PV 16/02/2017 - 6.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0047

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 807kWORD 437k
27.6.2016
PE 578.659v02-00 A8-0218/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Monica Macovei

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0670),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 2. punkta b apakšpunktu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0407/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A8-0218/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Ārējo robežu kontrole paliek viena no galvenajām aizsardzības garantijām zonā bez kontrolēm pie iekšējām robežām. To veic visu dalībvalstu interesēs. Viens no šādu kontroļu mērķiem ir novērst jebkurus draudus dalībvalstu iekšējai drošībai un sabiedriskajai kārtībai neatkarīgi no šādu draudu izcelsmes.

(1)  Ārējo robežu kontrole un aizsardzība joprojām ir visefektīvākais veids, kā nodrošināt Savienības drošību ilgtermiņā. Robežkontroli pie ārējām robežām veic visu dalībvalstu interesēs. Viens no šādu kontroļu mērķiem ir veicināt cīņu pret neatbilstīgu migrāciju un cilvēku tirdzniecību un citstarp novērst jebkurus draudus dalībvalstu iekšējai drošībai, sabiedriskajai kārtībai un sabiedrības veselībai neatkarīgi no šādu draudu izcelsmes, tostarp arī tad, ja šos draudus rada Savienības pilsoņi.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.a)  Šīs regulas īstenošanā būtu jāņem vērā Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija un Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pants. Dalībvalstu svarīgs pienākums šīs regulas īstenošanā būtu ievērot Regulu (EK) 45/20011a un visus Savienības tiesību aktus attiecībā uz datu aizsardzību.

 

________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.b)  Pārbaude uz robežām būtu jāveic tā, lai pilnībā respektētu cilvēka cieņu. Robežkontrole būtu jāveic profesionāli un cieņpilnā veidā, un tai vajadzētu būt samērīgai ar izvirzītajiem mērķiem.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Ārvalstu kaujinieku teroristu, no kuriem daudzi ir Savienības pilsoņi, parādība liecina par nepieciešamību pastiprināt Savienības pilsoņu pārbaudes pie ārējām robežām.

(2)  Kaut arī minimālas sistemātiskas pārbaudes, kam pamatā ir vienkārša un ātra ceļošanas dokumentu derīguma pārbaude, pašlaik ir obligātas personām, kuras izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, ārvalstu kaujinieku teroristu, no kuriem daudzi ir Savienības pilsoņi, parādība, kā arī organizētās noziedzības attīstība liecina par nepieciešamību pastiprināt Savienības pilsoņu pārbaudes pie ārējām robežām, veicot pārbaudes attiecīgās datubāzēs un, ja pastāv šaubas par ceļošanas dokumenta autentiskumu vai tā turētāja identitāti, veicot biometrisko identifikatoru pārbaudi.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2.a)  Savienības iedzīvotājiem visā tās teritorijā ir jānodrošina līdzvērtīgs drošības līmenis.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Tāpēc personu, kuras izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, dokumenti būtu sistemātiski jāpārbauda attiecīgajās datubāzēs, kurās ir informācija par nozagtiem, nelikumīgi piesavinātiem, pazaudētiem un spēku zaudējušiem ceļošanas dokumentiem, lai novērstu, ka šīs personas slēpj savu īsto identitāti.

(3)  Tāpēc brīdī, kad Savienības teritorijā ieceļo vai no tās izceļo personas, kuras izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, šo personu dokumenti principā būtu sistemātiski jāpārbauda attiecīgajās datubāzēs, kurās ir informācija par nozagtiem, nelikumīgi piesavinātiem, pazaudētiem, viltotiem un spēku zaudējušiem ceļošanas dokumentiem, lai novērstu, ka šīs personas slēpj savu īsto identitāti. Dalībvalstīm ārējās robežšķērsošanas vietās būtu jānodrošina elektronisks savienojums ar Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu (SLTD) datubāzi.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Tā paša iemesla dēļ robežsargiem sistemātiski būtu jāpārbauda personas, kuras izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, attiecīgajās valsts un Eiropas datubāzēs, lai nodrošinātu, ka tās nerada draudus iekšējai drošībai vai sabiedriskajai kārtībai.

(4)  Tā paša iemesla dēļ robežsargiem sistemātiski būtu jāpārbauda personas, kuras izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, attiecīgajās valsts un Eiropas datubāzēs, lai nodrošinātu, ka tās nerada draudus iekšējai drošībai vai sabiedriskajai kārtībai. Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu jānodrošina saviem robežsargiem pieejamība attiecīgajām valsts un Eiropas datubāzēm, īpaši Šengenas informācijas sistēmai (SIS) un Eiropola informācijas sistēmai (EIS).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tehnoloģiju attīstība principā ļauj pārbaudīt attiecīgās datubāzes, neaizkavējot robežas šķērsošanas procesu, jo dokumentu un personu kontroles var veikt paralēli. Tāpēc ir iespējams, negatīvi neietekmējot labticīgi ceļojošās personas, pastiprināt pārbaudes pie ārējām robežām, lai labāk identificētu tās personas, kuras ir nodomājušas slēpt savu īsto identitāti vai uz kurām attiecas brīdinājumi drošības apsvērumu dēļ vai brīdinājums par apcietināšanu. Sistemātiskas pārbaudes būtu jāveic pie visām ārējām robežām. Tomēr, ja sistemātiskām pārbaudēm pie sauszemes un jūras robežām būtu nesamērīga ietekme uz satiksmes plūsmu pie robežas, būtu jāatļauj dalībvalstīm neveikt sistemātiskas pārbaudes datubāzēs, taču tikai pamatojoties uz riska izvērtējumu, kas liecina, ka šāda stingrības mazināšana neradītu drošības apdraudējumu. Šāds riska novērtējums būtu jānosūta Aģentūrai operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, kas izveidota ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/20048, un par to regulāri jāziņo gan Komisijai, gan Aģentūrai.

(5)  Tehnoloģiju attīstība principā ļauj pārbaudīt attiecīgās datubāzes, tikai ierobežoti ietekmējot robežas šķērsošanas procesa ilgumu, jo dokumentu un personu kontroles var veikt paralēli. Pilnībā ievērojot datu aizsardzības prasības, būtu strukturāli jāuzlabo sinerģija, konverģence un starpsavienojamība starp informācijas sistēmām un to attiecīgo infrastruktūru, kas paredzēta Savienības robežu pārvaldībai un muitas darbībām, padarot datu pārvaldību Savienībā efektīvāku, iedarbīgāku, sadarbspējīgāku un saderīgāku, lai labāk aizsargātu ārējās robežas un palielinātu Savienības iekšējo drošību, sniedzot labumu visiem Savienības iedzīvotājiem. Pastiprinot pārbaudes pie ārējām robežām, lai labāk identificētu tās personas, kuras ir nodomājušas slēpt savu īsto identitāti vai uz kurām attiecas brīdinājumi drošības apsvērumu dēļ vai brīdinājums par apcietināšanu, var tikt negatīvi ietekmētas labticīgi ceļojošās personas. Tomēr sistemātiskas pārbaudes principā būtu jāveic pie visām ārējām robežām. Nepieciešamās pārbaudes robežšķērsošanas procesā var paātrināt tādas pasažieru informācijas izmantošana, kura saņemta saskaņā ar Padomes Direktīvu 2004/82/EK7a vai saskaņā ar citiem Savienības vai valstu tiesību aktiem. Tomēr, ja sistemātiskām pārbaudēm pie robežām būtu nesamērīga ietekme, piemēram, uz satiksmes plūsmu pie robežas, attiecīgajām dalībvalstīm vajadzētu varēt noteiktās robežšķērsošanas vietās veikt mērķtiecīgas pārbaudes visās attiecīgajās datubāzēs, taču tikai pamatojoties uz riska izvērtējumu, kas liecina, ka šāda stingrības mazināšana neradītu drošības apdraudējumu. Šāds riska novērtējums būtu jābalsta uz vienotu riska rādītāju kopumu, ko Komisija izstrādājusi ciešā sadarbībā ar Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, kas izveidota ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/20047b ("Aģentūra"), un ar Padomi. Šāds riska novērtējums būtu jānosūta Aģentūrai, Komisijai un ikvienai dalībvalstij, kura robežojas ar attiecīgo dalībvalsti, un par to regulāri jāziņo Eiropas Parlamentam, Komisijai un Aģentūrai.

____________

___________

 

7a Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem (OV L 261, 6.8.2004., 24. lpp.).

 

7b Padomes 2004. gada 26. oktobra Regula (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.).

8 Padomes 2004. gada 26. oktobra Regula (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.).

 

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5.a)  Robežsargiem vajadzētu būt iespējai nolemt nepārbaudīt attiecīgās datubāzes par personu, kura izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, ja var skaidri novērtēt, ka šā persona neapdraud nevienas dalībvalsts iekšējo drošību. Šādas personas cita starpā varētu būt bērni vecumā līdz 12 gadiem un vecāku pavadībā esošas nepilngadīgās personas; skolēni, kuri dodas organizētās ekskursijās; gados vecākas personas, kuras dodas organizētos ceļojumos; gaisa kuģu piloti un citi apkalpes locekļi; valstu vai valdību vadītāji un viņu delegāciju locekļi; diplomātisko, oficiālo un dienesta pasu turētāji, kā arī starptautisku organizāciju pārstāvji; glābšanas dienesti, policija un ugunsdzēsēju brigādes, un robežsargi; darbinieki uz derīgo izrakteņu ieguves platformām jūrā; tādu atļauju turētāji, kas noteiktas valsts tiesību aktos saskaņā ar īpašiem dalībvalstu mehānismiem divpusējos nolīgumos, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 562/2006 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā1a.

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (ES) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5.b)  Ja dalībvalsts plāno veikt mērķtiecīgas pārbaudes un pārbaudes datubāzēs par personām, kuras izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, tai nekavējoties būtu tas jāpaziņo citām dalībvalstīm, Aģentūrai un Komisijai. Komisijai, sadarbojoties ar dalībvalstīm, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu jāizstrādā šādas paziņošanas procedūra saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa rokasgrāmatu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2252/20049 Savienība ieviesa kā drošības elementus Savienības pilsoņu pasēs sejas attēlu un pirkstu nospiedumus. Minētie drošības elementi ir ieviesti, lai padarītu pases drošākas un izveidotu uzticamu saikni starp pases turētāju un pasi. Tāpēc, ja pastāv šaubas par pases autentiskumu vai tās turētāja identitāti, dalībvalstīm būtu jāpārbauda šie biometriskie identifikatori.

(6)  Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2252/20049 Savienība ieviesa kā drošības elementus Savienības pilsoņu pasēs sejas attēlu un pirkstu nospiedumus. Minētie drošības elementi ir ieviesti, lai padarītu pases drošākas un izveidotu uzticamu saikni starp pases turētāju un pasi. Tāpēc, ja pastāv šaubas par ceļošanas dokumenta autentiskumu vai turētāja identitāti, dalībvalstīm būtu jāpārbauda vismaz viens no šiem biometriskajiem identifikatoriem. Tāda pati pārbaude, ja iespējams, būtu jāpiemēro trešo valstu valstspiederīgajiem.

__________

__________

9 Padomes 2004. gada 13. decembra Regula (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (OV L 385, 29.12.2004., 1. lpp.).

9 Padomes 2004. gada 13. decembra Regula (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (OV L 385, 29.12.2004., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6.a)  Daudzām dalībvalstu izsniegtajām personas apliecībām nav neviena drošības elementa, piemēram, sejas attēla vai pirkstu nospiedumu. Tāpēc, lai sistemātiskas pārbaudes būtu iespējamas ar citiem ceļošanas dokumentiem, kuri nav pase, un ņemot vērā iekšējās drošības jautājumus, Komisijai būtu steidzami jāierosina izstrādāt kopīgus standartus par drošības elementiem un biometriskiem identifikatoriem, kuri jāiekļauj dalībvalstu izdotās personas apliecībās.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7.a)  Dalībvalstīm būtu jāapmainās ar datiem saskaņā ar piemērojamiem Savienības un valstu tiesību aktiem, regulāri jāatjaunina esošās attiecīgās datubāzes, pilnībā jāizmanto esošās informācijas sistēmas un jāizveido vajadzīgie tehniskie savienojumi ar visām informācijas sistēmām un datubāzēm. Dalībvalstīm šajā sakarā būtu savstarpēji jāapmainās ar paraugpraksi.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Pirms ieceļošanas dalībvalstīm ir pienākums sistemātiski pārbaudīt trešo valstu valstspiederīgos, pārbaudot visas datubāzes. Būtu jānodrošina, ka šādas pārbaudes tiek sistemātiski veiktas arī pirms izceļošanas.

(8)  Pirms ieceļošanas dalībvalstīm ir pienākums sistemātiski pārbaudīt trešo valstu valstspiederīgos, pārbaudot visas datubāzes. Tādā pašā veidā dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šādas pārbaudes tiek sistemātiski veiktas pirms izceļošanas.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķis, proti, pie ārējām robežām pastiprināt pārbaudes datubāzēs, atbildot jo īpaši uz teroristu draudu pieaugumu, attiecas uz vienu no aizsardzības garantijām zonā bez iekšējās robežkontroles, un kā tāds attiecas uz Šengenas zonas pareizu darbību, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto ar subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(9)  Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķis, proti, pie ārējām robežām uzlabot pārbaudes datubāzēs, attiecas uz vienu no aizsardzības garantijām zonā bez iekšējās robežkontroles, un kā tāds tas attiecas uz Šengenas zonas pareizu darbību, turklāt mēroga vai seku dēļ to nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Attiecībā uz Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu šī regula ir akts, kas balstās uz vai kā citādi attiecas uz Šengenas acquis attiecīgi 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punkta nozīmē un 2011. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punkta nozīmē.

(16)  Attiecībā uz SIS izmantošanu šī regula ir akts, kas balstās uz vai kā citādi attiecas uz Šengenas acquis attiecīgi 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punkta nozīmē un 2011. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punkta nozīmē. SIS veikto meklējumu rezultāti nedrīkstētu skart Padomes Lēmuma 2010/365/ES 1. panta 4. punktu 1a.

 

_____________________________

 

1a Padomes 2010. gada 29. jūnija Lēmums 2010/365/ES par Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā (OV L 166, 1.7.2010., 17. lpp.).

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16.a)  Lai uzlabotu robežu pārvaldību un palīdzētu saglabāt Savienības drošību, dalībvalstis, kuras nav Šengenas zonā, un kuru robežas ir ārējās robežas, būtu pilnībā jāintegrē SIS.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  personas identitātes un valstspiederības pārbaude un ceļošanas dokumenta derīguma un autentiskuma pārbaude, pārbaudot attiecīgās datubāzes, jo īpaši:

(a)  personas identitātes un valstspiederības pārbaude un ceļošanas dokumenta derīguma un autentiskuma pārbaude, tostarp pārbaudot attiecīgās datubāzes, tajā skaitā:

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  valstu datubāzes, kurās ir informācija par nozagtiem, nelikumīgi piesavinātiem, pazaudētiem un spēku zaudējušiem ceļošanas dokumentiem;

(3)  valstu datubāzes, kurās ir informācija par nozagtiem, nelikumīgi piesavinātiem, viltotiem, pazaudētiem un spēku zaudējušiem ceļošanas dokumentiem, tostarp pasēm un ceļošanas dokumentiem, kuros ir informācijas nesējs, kā minēts Padomes Regulas 2252/2004* 1. panta 2. punktā, pārbauda informācijas nesēja autentiskumu.

 

____________________

 

* Padomes 2004. gada 13. decembra Regula (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (OV L 385, 29.12.2004., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pārliecināšanās, ka persona, kura izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, netiek uzskatīta par tādu, kas rada draudus iekšējai drošībai, sabiedriskajai kārtībai, jebkuras dalībvalsts starptautiskajām attiecībām vai sabiedrības veselībai, tostarp pārbaudot attiecīgās Savienības un valstu datubāzes, jo īpaši Šengenas informācijas sistēmu.

(b)  pārliecināšanās, ka persona, kura izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, netiek uzskatīta par tādu, kas rada draudus iekšējai drošībai, sabiedriskajai kārtībai, jebkuras dalībvalsts starptautiskajām attiecībām vai sabiedrības veselībai, pārbaudot Šengenas informācijas sistēmu.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

7. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja pastāv šaubas par ceļošanas dokumenta autentiskumu vai par tā turētāja identitāti, pārbaudēs ietver pasēs un ceļošanas dokumentos, kas izdoti saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2252/2004*, iekļauto biometrisko identifikatoru pārbaudi.

Ja pastāv šaubas par ceļošanas dokumenta autentiskumu vai par tā turētāja identitāti, pārbaudēs ietver pasēs un ceļošanas dokumentos, kas izdoti saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2252/2004*, iekļauto biometrisko identifikatoru pārbaudi. Ja iespējams, šādu pārbaudi veic arī attiecībā uz ceļošanas dokumentiem, uz kuriem šī regula neattiecas.

____________________

_____________

* Padomes 2004. gada 13. decembra Regula (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (OV L 385, 29.12.2004., 1. lpp.).

* Padomes 2004. gada 13. decembra Regula (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (OV L 385, 29.12.2004., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

7. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

2.a  Šķērsojot robežu starp dalībvalsti, kas pilnībā piemēro Šengenas acquis, un dalībvalsti, kas Šengenas acquis vēl pilnībā nepiemēro, tās personas, kuras izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, jo īpaši saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/38/EK1a, var tikt pakļautas pirmās daļas a) un b) punktā minētajām pārbaudēm ieceļojot un izceļojot tikai tad, ja var skaidri novērtēt, ka pastāv riski Savienības iekšējai drošībai, pamatojoties uz riska novērtējumu, ko veic tā dalībvalsts, kura pilnībā piemēro Šengenas acquis, un Aģentūra. Jebkurā gadījumā veic 2.b punktā minēto minimālo pārbaudi.

 

________

 

1a Eiropas Parlamentaun Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.)

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

7. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja pirmās daļas a) un b) punktā minētajām pārbaudēm pie ārējām sauszemes un jūras robežām būtu nesamērīga ietekme uz satiksmes plūsmu, tad dalībvalstis var veikt šīs pārbaudes mērķtiecīgi, pamatojoties uz risku, kas saistīti ar iekšējo drošību, sabiedrisko kārtību, jebkuras dalībvalsts starptautiskajām attiecībām vai apdraudējumu sabiedrības veselībai, novērtējumu.

2.b  Ja 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām informācijas pārbaudēm būtu nesamērīga ietekme, piemēram, uz satiksmes plūsmu, tad dalībvalstis var nolemt veikt šīs pārbaudes mērķtiecīgi konkrētās robežšķērsošanas vietās, pamatojoties uz to risku novērtējumu, kas saistīti ar iekšējo drošību un sabiedrisko kārtību vai apdraudējumu sabiedrības veselībai. Riska novērtējumā novērtē iespējamos riskus un sniedz statistikas datus par pasažieriem un incidentiem, kas saistīti ar pārrobežu noziedzību. Riska novērtējumu regulāri atjaunina.

 

Mērķtiecīgo pārbaužu ilgums un to veikšanas vieta nedrīkst pārsniegt nepieciešamo apjomu un tās balsta uz vienotu riska rādītāju kopumu, ko Komisija izstrādā ciešā sadarbībā ar Aģentūru un Padomi.

 

Ja ir ieviestas mērķtiecīgas pārbaudes saskaņā ar pirmo daļu, visām personām veic minimālo pārbaudi, lai, pamatojoties uz uzrādītajiem ceļošanas dokumentiem, noskaidrotu viņu identitāti. Šāda minimālā pārbaude ir ātri un vienkārša pārliecināšanās, vajadzības gadījumā izmantojot tehniskus līdzekļus.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

7. pants – 2. punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra dalībvalsts nosūta savu risku novērtējumu Aģentūrai operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 2007/2004, un katrus trīs mēnešus ziņo Komisijai un minētajai Aģentūrai par mērķtiecīgi veikto pārbaužu piemērošanu.

2.c  Pirms mērķtiecīgo pārbaužu ieviešanas ikviena attiecīgā dalībvalsts nekavējoties nosūta savu uz vienota riska rādītāju kopuma pamata veiktu riska novērtējumu un visus tā atjauninājumus Aģentūrai operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 2007/2004 ("Aģentūrai"), kā arī Komisijai un visām dalībvalstīm, ar kurām tai ir kopēja robeža, un katrus trīs mēnešus ziņo Eiropas Parlamentam, Komisijai un Aģentūrai par mērķtiecīgi veikto pārbaužu piemērošanu.

 

Aģentūra nekavējoties nosūta savus vērtējumus par dalībvalsts sākotnējo novērtējumu un turpmākos ziņojumus visām citām dalībvalstīm, norādot, vai tā uzskata, ka attiecīgā dalībvalsts ir veikusi pienācīgu drošības riska un satiksmes plūsmu novērtējumu, un vai attiecīgā dalībvalsts, pamatojoties uz šo novērtējumu, ir pareizi nolēmusi piemērot mērķtiecīgas pārbaudes.

 

Ikviena riska novērtējuma un vienota riska rādītāju kopuma vai to daļu klasifikācija atbilst Savienības tiesību aktiem un jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) 1049/20011a.

 

__________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

7. pants – 2. punkts – 4.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Atbildīgā dalībvalsts nodrošina robežu iestādēm pietiekamus tehniskos, finanšu un cilvēkresursus, lai nepieļautu, ka papildu pārbaudes pagarina gaidīšanas laiku vai kavē satiksmes plūsmu pie ārējām robežām.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

7. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(iii)  pārliecināšanās, ka attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais nav uzskatāms par tādu, kas rada draudus jebkuras dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai vai starptautiskajām attiecībām, tostarp pārbaudot attiecīgās Savienības un valstu datubāzes, jo īpaši Šengenas informācijas sistēmu;

(iii)  pārliecināšanās, ka attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais nav uzskatāms par tādu, kas rada draudus jebkuras dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai vai starptautiskajām attiecībām, tostarp pārbaudot attiecīgās Savienības un valstu datubāzes, tostarp obligāti Šengenas informācijas sistēmu;

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Komisija līdz ... [viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā] publicē pētījumu par šīs regulas ietekmi uz satiksmes plūsmu, kas veidojas, ieceļojot pāri Šengenas zonas ārējām robežām un izceļojot pāri tām.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b pants

 

Līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā izvērtē ar šo regulu grozītā Regulas (EK) Nr. 562/2006 7. panta 2. punkta īstenošanu un sekas.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

To piemēro no ... [diena, kad stājas spēkā šī regula] līdz ... [pieci gadi pēc dienas, kad stājas spēkā šī regula].

 

Eiropas Parlaments un Padome pēc Komisijas priekšlikuma var nolemt pagarināt šīs regulas piemērošanas laiku. Ja tā, tad šī regula zaudē spēku piecus gadus pēc tam, kad beidzies jebkāds šāds pagarinājums.

 

Ja šī regula zaudē spēku, piemēro to Regulas (EK) Nr. 562/2006 7. panta 2. punkta un 7. panta 3. punkta b) apakšpunkta iii) punkta un c) apakšpunkta iii) punkta redakciju, ko piemēroja pirms ... [datums, kad stājas spēkā šī regula].

18.5.2016

Ārlietu komitejas atzinums

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Marielle de Sarnez

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1.b atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ņemot vērā starptautisko Konvenciju par bērna tiesībām (UNCRC) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu, kā arī 11., 20. un 22. pantu,

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Ārējo robežu kontrole paliek viena no galvenajām aizsardzības garantijām zonā bez kontrolēm pie iekšējām robežām. To veic visu dalībvalstu interesēs. Viens no šādu kontroļu mērķiem ir novērst jebkurus draudus dalībvalstu iekšējai drošībai un sabiedriskajai kārtībai neatkarīgi no šādu draudu izcelsmes.

(1)  Ārējo robežu kontrole paliek viena no galvenajām aizsardzības garantijām zonā bez kontrolēm pie iekšējām robežām. To veic visu dalībvalstu interesēs un pilnībā ievērojot pamattiesības. Viens no šādu kontroļu mērķiem ir novērst jebkurus draudus dalībvalstu iekšējai drošībai un sabiedriskajai kārtībai neatkarīgi no šādu draudu izcelsmes, tostarp gadījumos, kad šādus draudus rada ES pilsoņi.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1d)   Jāņem vērā regula par ES pilsoņu personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Ārvalstu kaujinieku teroristu, no kuriem daudzi ir Savienības pilsoņi, parādība liecina par nepieciešamību pastiprināt Savienības pilsoņu pārbaudes pie ārējām robežām.

(2)  Ārvalstu kaujinieku teroristu parādība liecina par nepieciešamību sniegt kopīgu Eiropas atbildi, steidzami pastiprināt robežu drošību un pastiprināt Savienības pilsoņu pārbaudes pie ārējām robežām, kā arī labāk izmantot esošos instrumentus, piemēram, informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un attiecīgajām ES aģentūrām.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Līdzvērtīgs drošības līmenis ir jāgarantē ES pilsoņiem visā ES teritorijā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2252/20049 Savienība ieviesa kā drošības elementus Savienības pilsoņu pasēs sejas attēlu un pirkstu nospiedumus. Minētie drošības elementi ir ieviesti, lai padarītu pases drošākas un izveidotu uzticamu saikni starp pases turētāju un pasi. Tāpēc, ja pastāv šaubas par pases autentiskumu vai tās turētāja identitāti, dalībvalstīm būtu jāpārbauda šie biometriskie identifikatori.

(6)  Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2252/20049 Savienība ieviesa kā drošības elementus Savienības pilsoņu pasēs sejas attēlu un pirkstu nospiedumus. Minētie drošības elementi ir ieviesti, lai padarītu pases drošākas un izveidotu uzticamu saikni starp pases turētāju un pasi. Tāpēc, ja pastāv šaubas par pases autentiskumu vai tās turētāja identitāti, dalībvalstīm būtu jāpārbauda šie biometriskie identifikatori. Tāda pati pieeja, ja iespējams, būtu jāpiemēro arī trešo valstu valstspiederīgo pārbaudēs.

__________________

__________________

9 Padomes 2004. gada 13. decembra Regula (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (OV L 385, 29.12.2004., 1. lpp.).

9 Padomes 2004. gada 13. decembra Regula (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (OV L 385, 29.12.2004., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Pirms ieceļošanas dalībvalstīm ir pienākums sistemātiski pārbaudīt trešo valstu valstspiederīgos, pārbaudot visas datubāzes. Būtu jānodrošina, ka šādas pārbaudes tiek sistemātiski veiktas arī pirms izceļošanas.

(8) Pirms ieceļošanas dalībvalstīm ir pienākums sistemātiski pārbaudīt trešo valstu valstspiederīgos, pārbaudot visas datubāzes. Tādā pašā veidā dalībvalstīm jānodrošina, ka šādas pārbaudes tiek sistemātiski veiktas pirms izceļošanas.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja pirmās daļas a) un b) punktā minētajām pārbaudēm pie ārējām sauszemes un jūras robežām būtu nesamērīga ietekme uz satiksmes plūsmu, tad dalībvalstis var veikt šīs pārbaudes mērķtiecīgi, pamatojoties uz risku, kas saistīti ar iekšējo drošību, sabiedrisko kārtību, jebkuras dalībvalsts starptautiskajām attiecībām vai apdraudējumu sabiedrības veselībai, novērtējumu.

Ja pirmās daļas a) un b) punktā minētajām pārbaudēm pie ārējām sauszemes un jūras robežām būtu nesamērīga ietekme uz satiksmes plūsmu, tad attiecīgās dalībvalstis var veikt šīs pārbaudes mērķtiecīgi ar nosacījumu, ka risku novērtējums liecina, ka šī atkāpe neapdraud Savienības iekšējo drošību, sabiedrisko kārtību vai dalībvalstu starptautiskās attiecības un nerada apdraudējumu sabiedrības veselībai.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra dalībvalsts nosūta savu risku novērtējumu Aģentūrai operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 2007/2004, un katrus trīs mēnešus ziņo Komisijai un minētajai Aģentūrai par mērķtiecīgi veikto pārbaužu piemērošanu.

Katra dalībvalsts nosūta savu risku novērtējumu un tā atjauninājumus Aģentūrai operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 2007/2004, un katrus trīs mēnešus ziņo Komisijai un minētajai Aģentūrai par mērķtiecīgi veikto pārbaužu piemērošanu. Komisijas pienākums ir uzraudzīt šo situāciju un informēt Eiropas Parlamentu — saistībā ar pusgada ziņojumiem Eiropas Parlamentam un Padomei — par Šengenas zonas darbību.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Pārbaužu pastiprināšana attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām

Atsauces

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

21.1.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Marielle de Sarnez

16.2.2016

Pieņemšanas datums

12.5.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

53

8

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Pārbaužu pastiprināšana attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām

Atsauces

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

15.12.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

21.1.2016

DEVE

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

DEVE

4.2.2016

JURI

28.1.2016

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Monica Macovei

15.2.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

29.2.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.6.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kati Piri, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ashley Fox, Josu Juaristi Abaunz, Bernd Kölmel, Georg Mayer, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous, Marco Valli, Jarosław Wałęsa, Gabriele Zimmer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Iesniegšanas datums

27.6.2016

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

6

-

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer

0

0

 

 

Izmantoto simbolu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika