Procedura : 2015/0307(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0218/2016

Teksty złożone :

A8-0218/2016

Debaty :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Głosowanie :

PV 16/02/2017 - 6.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0047

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 820kWORD 446k
27.6.2016
PE 578.659v02-00 A8-0218/2016

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 562/2006 (WE) w odniesieniu do wzmocnienia kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Monica Macovei

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA KomisjI Spraw Zagranicznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 562/2006 (WE) w odniesieniu do wzmocnienia kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0670),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 litera b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0407/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0218/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Kontrola na granicach zewnętrznych pozostaje jednym z najważniejszych zabezpieczeń obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych. Przeprowadza się w interesie wszystkich państw członkowskich. Jednym z celów takich kontroli jest zapobieganie wszelkim zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego państw członkowskich bez względu na źródło tego zagrożenia.

(1)  Kontrola na granicach zewnętrznych oraz ochrona granic zewnętrznych pozostają najskuteczniejszym sposobem zagwarantowania długotrwałego bezpieczeństwa Unii. Kontrolę na granicach zewnętrznych przeprowadza się w interesie wszystkich państw członkowskich. Jednym z celów takiej kontroli jest przyczynienie się do walki z migracją nieuregulowaną i z handlem ludźmi oraz zapobieganie m.in. wszelkim zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego, porządku i zdrowia publicznego państw członkowskich niezależnie od źródła takiego zagrożenia, w tym w sytuacjach gdy źródłem takiego zagrożenia są obywatele Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Przy wdrażaniu niniejszego rozporządzenia należy uwzględniać Powszechną deklarację praw człowieka, Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Głównym celem przyświecającym państwom członkowskim podczas wdrażania niniejszego rozporządzenia powinno być przestrzeganie postanowień rozporządzenia (WE) nr 45/20011a i całego prawa Unii w dziedzinie ochrony danych.

 

________

 

1a Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Odprawa graniczna powinna być dokonywana w sposób zapewniający pełne poszanowanie godności osoby ludzkiej. Kontrola graniczna powinna być przeprowadzana profesjonalnie i z zachowaniem szacunku oraz powinna być proporcjonalna do założonych celów.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zjawisko zagranicznych bojowników terrorystycznych, z których wielu jest obywatelami Unii, dowodzi konieczności wzmocnienia kontroli na granicach zewnętrznych w odniesieniu do obywateli Unii.

(2)  Chociaż systematyczne minimalne kontrole, oparte na szybkim i prostym sprawdzeniu ważności dokumentu podróży, są obecnie rutynową praktyką w odniesieniu do osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii, to zjawisko zagranicznych bojowników terrorystycznych, z których wielu jest obywatelami Unii, oraz ewolucja przestępczości zorganizowanej dowodzą konieczności wzmocnienia odpraw na granicach zewnętrznych w odniesieniu do obywateli Unii poprzez korzystanie z odpowiednich baz danych a w razie wątpliwości co do autentyczności dokumentu podróży lub tożsamości jego posiadacza poprzez weryfikację identyfikatorów biometrycznych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Obywatelom Unii należy zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa na całym obszarze UE.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Należy zatem systematycznie sprawdzać dokumenty osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii w odpowiednich bazach danych skradzionych, przywłaszczonych, utraconych i unieważnionych dokumentów, aby uniknąć przypadków ukrywania prawdziwej tożsamości przez takie osoby.

(3)  Zasadniczo należy zatem systematycznie sprawdzać dokumenty osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii, zarówno przy wjeździe na terytorium Unii, jak i przy wyjeździe, w odpowiednich bazach danych o skradzionych, przywłaszczonych, utraconych, sfałszowanych i unieważnionych dokumentach, aby uniknąć przypadków ukrywania prawdziwej tożsamości przez takie osoby. Państwa członkowskie powinny zapewnić elektroniczne połączenie z bazą Interpolu zawierającą dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży (bazą danych SLTD) na zewnętrznych przejściach granicznych UE.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Z tego samego powodu straż graniczna powinna też systematycznie sprawdzać osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii w odpowiednich krajowych i europejskich bazach danych, aby zapewnić, by nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego.

(4)  Z tego samego powodu straż graniczna powinna też systematycznie sprawdzać osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii w odpowiednich krajowych i europejskich bazach danych, aby zapewnić, by nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić swojej straży granicznej dostęp do odpowiednich krajowych i europejskich baz danych, w szczególności do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i systemu informacji Europolu (EIS).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Rozwój technologiczny zasadniczo umożliwia sprawdzanie odpowiednich baz danych bez opóźniania procesu przekraczania granicy, ponieważ kontrole dokumentów i osób mogą być prowadzone równolegle. Możliwe jest zatem wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych w celu skuteczniejszego identyfikowania osób, które zamierzają ukryć swoją prawdziwą tożsamość lub są objęte odpowiednimi wpisami ze względów bezpieczeństwa lub w celu aresztowania, bez negatywnego wpływu na osoby podróżujące w dobrej wierze. Systematyczne kontrole powinny być przeprowadzane na wszystkich granicach zewnętrznych. Gdyby jednak systematyczne kontrole na granicach lądowych i morskich miały mieć nieproporcjonalny wpływ na przepływ ruchu na granicy, państwa członkowskie powinny mieć możliwość odstąpienia od systematycznego sprawdzania baz danych, ale tylko na podstawie analizy ryzyka, w której ocenia się, że takie złagodzenie kontroli nie prowadziłoby do powstania ryzyka dla bezpieczeństwa. Takie analizy ryzyka należy przekazywać Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej utworzonej rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/20048 i regularnie zgłaszać zarówno Komisji, jak i Agencji.

(5)  Rozwój technologiczny zasadniczo umożliwia sprawdzanie odpowiednich baz danych przy ograniczonym wpływie na czas trwania procesu przekraczania granicy, ponieważ kontrole dokumentów i osób mogą być prowadzone równolegle. Zatem synergia, konwergencja i połączenia między systemami informacyjnymi a odpowiadającą im infrastrukturą zarządzania unijnymi granicami i infrastrukturą operacji celnych wymagają strukturalnej poprawy, która sprawi, że zarządzanie danymi w Unii stanie się skuteczniejsze, bardziej efektywne, interoperacyjne i zgodne, przy pełnym poszanowaniu wymogów ochrony danych, tak aby lepiej chronić granice zewnętrzne oraz zwiększyć bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii z korzyścią dla wszystkich obywateli Unii. Wzmocnienie odpraw na granicach zewnętrznych w celu skuteczniejszego identyfikowania osób, które zamierzają ukryć swoją prawdziwą tożsamość lub są objęte odpowiednimi wpisami ze względów bezpieczeństwa lub w celu aresztowania, może negatywnie wpływać na osoby podróżujące w dobrej wierze. Zasadniczo jednak systematyczne kontrole powinny być przeprowadzane na wszystkich granicach zewnętrznych. W przyspieszeniu sprawdzenia wymaganych informacji o osobach przekraczających granice mogą pomóc także informacje o pasażerach otrzymywane zgodnie z dyrektywą Rady 2004/82/WE7a lub z innym prawodawstwem unijnym lub krajowym. Gdyby jednak systematyczne kontrole na granicach zewnętrznych miały mieć nieproporcjonalny wpływ na przykład na przepływ ruchu na granicy, zainteresowane państwa członkowskie powinny mieć możliwość dokonywania ukierunkowanego sprawdzania wszystkich odnośnych baz danych na konkretnych przejściach granicznych, ale wyłącznie na podstawie analizy ryzyka, z której wynika, że takie złagodzenie kontroli nie prowadziłoby do powstania ryzyka dla bezpieczeństwa. Takie analizy ryzyka powinny opierać się na zestawie wspólnych wskaźników ryzyka opracowanym przez Komisję w ścisłej współpracy z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej utworzoną rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/20047b (zwaną dalej „Agencją”) oraz z Radą. Analizy ryzyka należy niezwłocznie przekazywać Agencji, Komisji i każdemu państwu członkowskiemu dzielącemu granicę z zainteresowanym państwem członkowskim, a także regularnie zgłaszać Parlamentowi Europejskiemu, Komisji i Agencji.

____________

___________

 

7a Dyrektywa Rady 2004/82/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązku przekazywania przez przewoźników danych dotyczących pasażerów (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 24).

 

7b Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1).

8 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1).

 

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Straż graniczna powinna mieć możliwość podjęcia decyzji o niesprawdzaniu określonych baz danych w odniesieniu do osoby korzystającej z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii, jeśli z oceny wynika jasno, że osoba ta nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego któregokolwiek z państw członkowskich. Takie osoby to m.in. dzieci do lat 12 i nieletni podróżujący z rodzicami; uczniowie podróżujący w ramach zorganizowanych wycieczek; osoby starsze podróżujące w sposób zorganizowany; piloci samolotów i inni członkowie załogi; szefowie państw lub rządów i członkowie ich delegacji; posiadacze paszportów dyplomatycznych, urzędowych lub służbowych oraz członkowie organizacji międzynarodowych; służby ratownicze, policja, straż pożarna oraz straż graniczna; osoby pracujące na morzu; posiadacze pozwoleń wymaganych na mocy prawa krajowego zgodnie z określonymi ustaleniami państw członkowskich zawartymi w umowach dwustronnych, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit a) rozporządzenia (UE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady1a.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  Jeżeli państwo członkowskie zamierza w sposób ukierunkowany sprawdzać osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii i prowadzić konsultacje dotyczące tych osób, powinno niezwłocznie powiadomić o tym pozostałe państwa członkowskie, Agencję i Komisję. Najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna opracować procedurę dotyczącą takiego powiadamiania, we współpracy z państwami członkowskimi, w ramach podręcznika do kodeksu granicznego Schengen.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2252/20049 Unia wprowadziła wizerunek twarzy i odciski palców jako zabezpieczenia w paszportach obywateli Unii. Te zabezpieczenia wprowadzono, aby uczynić paszporty bardziej bezpiecznymi i ustanowić wiarygodne powiązanie między posiadaczem i paszportem. Państwa członkowskie powinny zatem weryfikować te identyfikatory biometryczne w przypadku wątpliwości co do autentyczności paszportu lub tożsamości jego posiadacza.

(6)  Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2252/20049 Unia wprowadziła wizerunek twarzy i odciski palców jako zabezpieczenia w paszportach obywateli Unii. Te zabezpieczenia wprowadzono, aby uczynić paszporty bardziej bezpiecznymi i ustanowić wiarygodne powiązanie między posiadaczem i paszportem. Państwa członkowskie powinny zatem weryfikować co najmniej jeden identyfikator biometryczny w przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentu podróży lub tożsamości jego posiadacza. W miarę możliwości taka sama weryfikacja powinna być stosowana wobec obywateli państw trzecich.

__________

__________

9 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, s. 1).

9 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, s. 1).

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Wiele dokumentów tożsamości wydawanych przez państwa członkowskie nie posiada żadnych zabezpieczeń takich jak wizerunek twarzy czy odciski palców. Dlatego w celu umożliwienia systematycznego sprawdzania dokumentów podróży innych niż paszporty, mając na uwadze względy bezpieczeństwa wewnętrznego, Komisja powinna szybko zaproponować ustanowienie wspólnych norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w dokumentach tożsamości wydawanych przez państwa członkowskie.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Zgodnie z obowiązującym prawem unijnym i krajowym państwa członkowskie powinny wymieniać się danymi, regularnie aktualizować swoje istniejące odnośne bazy danych, w pełni wykorzystywać istniejące systemy informacyjne i ustanowić konieczne połączenia techniczne ze wszystkimi systemami informacyjnymi i bazami danych. Państwa członkowskie powinny w związku z tym wymieniać się między sobą najlepszymi praktykami.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Państwa członkowskie są zobowiązane do systematycznego sprawdzania obywateli państw trzecich we wszystkich bazach danych przy wjeździe. Należy zapewnić, aby takie kontrole były też systematycznie przeprowadzane przy wyjeździe.

(8)  Państwa członkowskie są zobowiązane do systematycznego sprawdzania obywateli państw trzecich we wszystkich bazach danych przy wjeździe. W ten sam sposób państwa członkowskie powinny zadbać o to, by takie kontrole były systematycznie przeprowadzane przy wyjeździe.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Z uwagi na to, że cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie wzmocnienie kontroli z użyciem baz danych na granicach zewnętrznych w reakcji na zwiększenie zagrożenia terrorystycznego, dotyczy jednego z zabezpieczeń obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych, a więc właściwego funkcjonowania strefy Schengen, nie może on zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez same państwa członkowskie, lecz możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, dlatego Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(9)  Z uwagi na to, że cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie usprawnienie odpraw z użyciem baz danych na granicach zewnętrznych, który dotyczy jednego z zabezpieczeń obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych, a więc właściwego funkcjonowania strefy Schengen, nie może on zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez same państwa członkowskie, lecz z uwagi na jego skalę i skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, dlatego Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Jeśli chodzi o stosowanie systemu informacyjnego Schengen, niniejsze rozporządzenie jest aktem opartym na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związanym w rozumieniu – odpowiednio – art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r. i art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2011 r.

(16)  Jeśli chodzi o stosowanie SIS, niniejsze rozporządzenie jest aktem opartym na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związanym w rozumieniu – odpowiednio – art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r. i art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2011 r. Wyniki zapytań w SIS powinny pozostawać bez uszczerbku dla art. 1 ust. 4 decyzji Rady 2010/365/UE1a.

 

_____________________________

 

1a Decyzja Rady 2010/365/UE z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen (Dz.U. L 166 z 1.7.2010, s. 17).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Państwa członkowskie pozostające poza strefą Schengen, których granice stanowią granice zewnętrzne Unii, powinny zostać w pełni włączone do SIS, tak aby usprawnić zarządzanie granicami i przyczynić się do zachowania bezpieczeństwa Unii.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie 562/2006 (WE)

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby oraz ważności i autentyczności dokumentu podróży przez sprawdzenie odpowiednich baz danych, w szczególności:

a)  weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby oraz ważności i autentyczności dokumentu podróży, m.in. przez sprawdzenie odpowiednich baz danych, w tym:

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie 562/2006 (WE)

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  w krajowych bazach danych zawierających informacje na temat skradzionych, przywłaszczonych, utraconych i unieważnionych dokumentów podróży.

(3)  w krajowych bazach danych zawierających informacje na temat skradzionych, przywłaszczonych, sfałszowanych, utraconych i unieważnionych dokumentów podróży, przy czym w przypadku paszportów i dokumentów podróży zawierających nośnik pamięci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004*, sprawdzona zostaje autentyczność nośnika pamięci.

 

____________________

 

* Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, s. 1).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 562/2006

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  weryfikacji, czy osoba korzystająca z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii nie jest uznawana za stanowiącą zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego, porządku publicznego, stosunków międzynarodowych któregokolwiek państwa członkowskiego lub dla zdrowia publicznego, w tym przez sprawdzenie odpowiednich unijnych i krajowych baz danych, w szczególności Systemu Informacyjnego Schengen.

b)  weryfikacji, czy osoba korzystająca z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii nie jest uznawana za stanowiącą zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego, porządku publicznego, stosunków międzynarodowych któregokolwiek państwa członkowskiego lub dla zdrowia publicznego przez sprawdzenie Systemu Informacyjnego Schengen.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie 562/2006 (WE)

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentu podróży lub tożsamości jego posiadacza odprawy obejmują weryfikację identyfikatorów biometrycznych włączonych do paszportu i dokumentów podróży wydanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2252/2004*.

W przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentu podróży lub tożsamości jego posiadacza odprawy obejmują weryfikację identyfikatorów biometrycznych włączonych do paszportu i dokumentów podróży wydanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2252/2004*. W miarę możliwości weryfikacji takiej dokonuje się także wobec dokumentów podróży nieobjętych niniejszym rozporządzeniem.

____________________

_____________

* Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, s. 1).”;

* Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, s. 1).”;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 562/2006

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

2a.  Podczas przekraczania granicy między państwem członkowskim, które w pełni stosuje dorobek Schengen, a państwem członkowskim, które nie stosuje go jeszcze w pełni, osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii, w szczególności zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a, mogą podlegać, zarówno przy wjeździe, jak i wyjeździe, sprawdzeniu, o którym mowa w lit. a) i b) akapit pierwszy, wyłącznie jeżeli można jednoznacznie stwierdzić, na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez państwo członkowskie stosujące w pełni dorobek Schengen i Agencję, zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii. Minimalna kontrola, o której mowa w ust. 2b, jest przeprowadzana w każdym przypadku.

 

________

 

1a Dyrektywa2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77).

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie 562/2006 (WE)

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeśli na granicach lądowych i morskich kontrole, o których mowa w lit. a) i b) pierwszego akapitu, miałyby mieć nieproporcjonalny wpływ na przepływ ruchu na granicy, państwa członkowskie mogą przeprowadzać te kontrole w sposób ukierunkowany w oparciu o ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem wewnętrznym, porządkiem publicznym, stosunkami międzynarodowymi któregokolwiek z państw członkowskich lub zagrożenia dla zdrowia publicznego.

2b.  Jeśli sprawdzenie w bazach danych, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b), miałoby mieć nieproporcjonalny wpływ na przykład na przepływ ruchu na granicy, państwa członkowskie mogą zdecydować, że będą dokonywać takiego sprawdzenia informacji w sposób ukierunkowany na konkretnych przejściach granicznych w oparciu o ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem wewnętrznym i porządkiem publicznym któregokolwiek z państw członkowskich lub zagrożenia dla zdrowia publicznego. W ocenie ryzyka uwzględnia się możliwe zagrożenia oraz przedstawia dane statystyczne o pasażerach i incydentach związanych z przestępczością transgraniczną. Ocena ryzyka podlega regularnej aktualizacji.

 

Okres oraz miejsce przeprowadzania takiego sprawdzenia w sposób ukierunkowany nie wykracza poza to, co jest ściśle konieczne, i opiera się na zestawie wspólnych wskaźników ryzyka opracowanym przez Komisję w ścisłej współpracy z Agencją i Radą.

 

Jeżeli zgodnie z akapitem pierwszym wprowadzone zostało ukierunkowane sprawdzanie informacji, wszystkie osoby podlegają minimalnej kontroli mającej na celu ustalenie ich tożsamości na podstawie okazanych dokumentów podróży. Taka minimalna kontrola polega na szybkiej i prostej weryfikacji, w razie potrzeby z użyciem urządzeń technicznych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 562/2006

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie przekazuje swoją ocenę ryzyka Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej utworzonej rozporządzeniem (WE) nr 2007/2004 i co trzy miesiące składa sprawozdanie Komisji i wspomnianej Agencji ze stosowania kontroli przeprowadzanych w sposób ukierunkowany.

2c.  Przed wprowadzeniem ukierunkowanych kontroli każde zainteresowane państwo członkowskie niezwłocznie przekazuje swoją ocenę ryzyka opartą na wspólnych wskaźnikach ryzyka oraz jej wszelkie aktualizacje Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej utworzonej rozporządzeniem (WE) nr 2007/2004 (zwanej dalej „Agencją”), Komisji i każdemu państwu członkowskiemu, z którym dzieli granicę, a także co sześć miesięcy składa Parlamentowi Europejskiemu, Komisji i Agencji sprawozdanie ze stosowania kontroli prowadzonych w sposób ukierunkowany.

 

Agencja niezwłocznie przekazuje wszystkim państwom członkowskim swoje oceny ocen wstępnych dokonanych przez państwa członkowskie i dalszych sprawozdań, wskazując, czy jej zdaniem dane państwo członkowskie właściwie przeprowadziło analizę ryzyka związanego z bezpieczeństwem i przepływem ruchu oraz czy podjęło właściwą decyzję o stosowaniu kontroli ukierunkowanych na podstawie tej oceny.

 

Klasyfikacja oceny ryzyka i wspólnych wskaźników ryzyka lub ich części musi być zgodna z prawem Unii, a w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady1a.

 

__________

 

1a Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Article 1 –point 1 – point a

Rozporządzenie (WE) nr 562/2006

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Właściwe państwo członkowskie wyposaża służby graniczne w zasoby techniczne, finansowe i osobowe w takim zakresie, jaki z reguły wystarcza do uniknięcia sytuacji, w których dodatkowe kontrole powodują dłuższy czas oczekiwania i utrudnienie przepływu ruchu na granicach zewnętrznych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 562/2006

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b – podpunkt iii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  weryfikację, czy dany obywatel państwa trzeciego nie jest uznawany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich, w tym przez sprawdzenie odpowiednich unijnych i krajowych baz danych, w szczególności Systemu Informacyjnego Schengen;

(iii)  weryfikację, czy dany obywatel państwa trzeciego nie jest uznawany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich, w tym przez sprawdzenie odpowiednich unijnych i krajowych baz danych, w tym obowiązkowo Systemu Informacyjnego Schengen;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Komisja opublikuje analizę wpływu niniejszego rozporządzenia na przepływ ruchu przy wjeździe i wyjeździe na zewnętrznych granicach strefy Schengen do dnia ... [jeden rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1b

 

Do dnia ... [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny wdrożenia i następstw art. 7 ust. 2. rozporządzenia (WE) nr 562/2006 zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] do dnia ... [pięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

 

Parlament Europejski i Rada, na wniosek Komisji, mogą przedłużyć okres obowiązywania niniejszego rozporządzenia. Jeżeli tak się stanie, niniejsze rozporządzenie wygasa po pięciu latach od wygaśnięcia przedłużenia.

 

Wraz z wygaśnięciem niniejszego rozporządzenia obowiązuje wersja art. 7 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 lit. b) pkt (iii) i lit. c) pkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 562/2006 stosowanego przed dniem ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].


OPINIA KomisjI Spraw Zagranicznych (18.5.2016)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 562/2006 (WE) w odniesieniu do wzmocnienia kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marielle de Sarnez

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1 a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1 b (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Międzynarodową konwencję o prawach dziecka, w szczególności jej art. 3 ust. 1 i art. 11, 20 i 22,

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Kontrola na granicach zewnętrznych pozostaje jednym z najważniejszych zabezpieczeń obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych. Przeprowadza się ją w interesie wszystkich państw członkowskich. Jednym z celów takich kontroli jest zapobieganie wszelkim zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego państw członkowskich bez względu na źródło tego zagrożenia.

(1)  Kontrola na granicach zewnętrznych pozostaje jednym z najważniejszych zabezpieczeń obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych. Przeprowadza się ją w interesie wszystkich państw członkowskich i z pełnym poszanowaniem praw podstawowych. Jednym z celów takich kontroli jest zapobieganie wszelkim zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego państw członkowskich bez względu na źródło tego zagrożenia, w tym zagrożeniom powodowanym przez obywateli Unii.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1d)   Należy uwzględnić rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych obywateli Unii.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zjawisko zagranicznych bojowników terrorystycznych, z których wielu jest obywatelami Unii, dowodzi konieczności wzmocnienia kontroli na granicach zewnętrznych w odniesieniu do obywateli Unii.

(2)  Zjawisko zagranicznych bojowników terrorystycznych dowodzi konieczności wspólnego europejskiego reagowania, pilnego wzmocnienia bezpieczeństwa na granicach i zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych w odniesieniu do obywateli Unii oraz do lepszego wykorzystania istniejących narzędzi, na przykład wymiany informacji między państwami członkowskimi a właściwymi agencjami Unii.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Należy zapewnić obywatelom europejskim odpowiedni poziom bezpieczeństwa na całym obszarze UE.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2252/20049 Unia wprowadziła wizerunek twarzy i odciski palców jako zabezpieczenia w paszportach obywateli Unii. Te zabezpieczenia wprowadzono, aby uczynić paszporty bardziej bezpiecznymi i ustanowić wiarygodne powiązanie między posiadaczem i paszportem. Państwa członkowskie powinny zatem weryfikować te identyfikatory biometryczne w przypadku wątpliwości co do autentyczności paszportu lub tożsamości jego posiadacza.

(6)  Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2252/20049 Unia wprowadziła wizerunek twarzy i odciski palców jako zabezpieczenia w paszportach obywateli Unii. Te zabezpieczenia wprowadzono, aby uczynić paszporty bardziej bezpiecznymi i ustanowić wiarygodne powiązanie między posiadaczem i paszportem. Państwa członkowskie powinny zatem weryfikować te identyfikatory biometryczne w przypadku wątpliwości co do autentyczności paszportu lub tożsamości jego posiadacza. To samo podejście powinno zostać w miarę możliwości zastosowane do odpraw obywateli państw trzecich.

__________________

__________________

9 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, s. 1).

9 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, s. 1).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Państwa członkowskie są zobowiązane do systematycznego sprawdzania obywateli państw trzecich we wszystkich bazach danych przy wjeździe. Należy zapewnić, aby takie kontrole były też systematycznie przeprowadzane przy wyjeździe.

(8) Państwa członkowskie są zobowiązane do systematycznego sprawdzania obywateli państw trzecich we wszystkich bazach danych przy wjeździe. Państwa członkowskie muszą również zadbać o to, by te kontrole były systematycznie przeprowadzane przy wyjeździe.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 562/2006

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeśli na granicach lądowych i morskich kontrole, o których mowa w lit. a) i b) pierwszego akapitu, miałyby mieć nieproporcjonalny wpływ na przepływ ruchu na granicy, państwa członkowskie mogą przeprowadzać te kontrole w sposób ukierunkowany w oparciu o ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem wewnętrznym, porządkiem publicznym, stosunkami międzynarodowymi któregokolwiek z państw członkowskich lub zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Jeśli na granicach lądowych i morskich kontrole, o których mowa w lit. a) i b) pierwszego akapitu, miałyby mieć nieproporcjonalny wpływ na przepływ ruchu na granicy, państwa członkowskie, których to dotyczy, mogą przeprowadzać te kontrole w sposób ukierunkowany, z zastrzeżeniem przeprowadzenia oceny ryzyka, która wykaże, że odstępstwo to nie jest ze szkodą dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii, porządku publicznego lub stosunków międzynarodowych państw członkowskich, ani nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 562/2006

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b – akapit 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie przekazuje swoją ocenę ryzyka Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej utworzonej rozporządzeniem (WE) nr 2007/2004 i co trzy miesiące składa sprawozdanie Komisji i wspomnianej Agencji ze stosowania kontroli przeprowadzanych w sposób ukierunkowany.

Każde państwo członkowskie przekazuje swoją ocenę ryzyka oraz jej uaktualnienia Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej utworzonej rozporządzeniem (WE) nr 2007/2004 i co trzy miesiące składa sprawozdanie Komisji i wspomnianej Agencji ze stosowania kontroli przeprowadzanych w sposób ukierunkowany. Komisja ma obowiązek dokładnego śledzenia sytuacji i informowania Parlamentu Europejskiego i Rady w ramach sprawozdań półrocznych dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących funkcjonowania strefy Schengen.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wzmocnienie kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych

Odsyłacze

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

21.1.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Marielle de Sarnez

16.2.2016

Data przyjęcia

12.5.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

53

8

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wzmocnienie kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych

Odsyłacze

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Data przedstawienia w PE

15.12.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

21.1.2016

DEVE

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

DEVE

4.2.2016

JURI

28.1.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Monica Macovei

15.2.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.2.2016

 

 

 

Data przyjęcia

21.6.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kati Piri, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ashley Fox, Josu Juaristi Abaunz, Bernd Kölmel, Georg Mayer, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous, Marco Valli, Jarosław Wałęsa, Gabriele Zimmer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Data złożenia

27.6.2016

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

6

-

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności