Procedură : 2015/0307(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0218/2016

Texte depuse :

A8-0218/2016

Dezbateri :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Voturi :

PV 16/02/2017 - 6.5

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0047

RAPORT     ***I
PDF 738kWORD 441k
27.6.2016
PE 578.659v02-00 A8-0218/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Monica Macovei

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0670),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C8-0407/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0218/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Controlul la frontierele externe rămâne una dintre principalele garanții ale spațiului fără controale la frontierele interne. Acesta se efectuează în interesul tuturor statelor membre. Unul dintre obiectivele acestor controale este de a preveni orice amenințare la adresa securității interne și a ordinii publice ale statelor membre, indiferent de originea unei astfel de amenințări.

(1)  Controlul și protecția la frontierele externe rămân modalitatea cea mai eficientă de garantare a securității UE pe termen lung Controlul la frontierele externe se realizează în interesul tuturor statelor membre. Unul dintre obiectivele acestor controale este de a contribui la combaterea migrației nereglementate și a traficului de ființe umane și de a preveni, printre altele, orice amenințare la adresa securității interne, a ordinii publice și a sănătății publice, indiferent de originea unei astfel de amenințări, inclusiv când amenințarea provine de la cetățenii Uniunii.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să ia în considerare Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Respectarea Regulamentului (CE) 45/20011a și a întregii legislații a Uniunii referitoare la protecția datelor ar trebui să fie una dintre principalele obligații ale statelor membre în aplicarea prezentului regulament.

 

________

 

1aRegulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  Verificările la frontiere ar trebui să fie efectuate astfel încât demnitatea umană să fie respectată în totalitate. Controlul la frontiere ar trebui să fie efectuat profesionist și respectuos și să fie proporțional cu obiectivele urmărite.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Fenomenul luptătorilor teroriști străini, dintre care mulți sunt cetățeni ai Uniunii, demonstrează necesitatea de a consolida controalele la frontierele externe în ceea ce privește cetățenii Uniunii.

(2)  Deși controalele sistematice minime bazate pe o verificare simplă și rapidă a valabilității documentului de călătorie reprezintă, în prezent, regula pentru persoanele care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii, fenomenul luptătorilor teroriști străini, dintre care mulți sunt cetățeni ai Uniunii, precum și evoluția criminalității organizate demonstrează necesitatea de a consolida controalele la frontierele externe în ceea ce privește cetățenii Uniunii, prin consultarea bazelor de date relevante și, dacă există îndoieli cu privire la autenticitatea documentului de călătorie sau la identitatea titularului, prin verificarea elementelor biometrice de identificare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Ar trebui garantat un nivel echivalent de securitate pentru cetățenii Uniunii pe întreg teritoriul UE.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prin urmare, documentele persoanelor care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii ar trebui verificate în mod sistematic prin consultarea bazelor de date relevante privind documentele de călătorie furate, deținute fără drept, pierdute și anulate pentru a evita ca aceste persoane să își ascundă identitatea reală.

(3)  Prin urmare, ca regulă generală, documentele persoanelor care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii ar trebui verificate în mod sistematic, la intrarea și la ieșirea de pe teritoriul Uniunii, prin consultarea bazelor de date relevante privind documentele de călătorie furate, deținute fără drept, pierdute, frauduloase și anulate, pentru a evita ca aceste persoane să își ascundă identitatea reală. Statele membre ar trebui să asigure o conexiune electronică cu baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD) la punctele de trecere a frontierelor externe.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Din același motiv, polițiștii de frontieră ar trebui să verifice sistematic persoanele care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii prin consultarea bazelor de date relevante naționale și europene, pentru a se asigura că aceste persoane nu reprezintă o amenințare la adresa securității interne și a ordinii publice.

(4)  Din același motiv, polițiștii de frontieră ar trebui să verifice sistematic persoanele care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii prin consultarea bazelor de date relevante naționale și europene, pentru a se asigura că aceste persoane nu reprezintă o amenințare la adresa securității interne și a ordinii publice. În acest scop, statele membre ar trebui să se asigure că polițiștii lor de frontieră au acces la bazele de date naționale și europene relevante, în special la Sistemul de informații Schengen (SIS II) și la Sistemul informațional Europol (EIS).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Evoluțiile tehnologice permit în principiu consultarea bazelor de date relevante fără a întârzia procesul de trecere a frontierei, întrucât controalele documentelor și ale persoanelor pot fi desfășurate în paralel. Prin urmare, este posibil să se consolideze controalele la frontierele externe în vederea unei mai bune identificări a persoanelor care au intenția de a-și ascunde identitatea reală sau care fac obiectul unor alerte relevante din motive de securitate sau în vederea arestării, fără efecte negative asupra persoanelor care călătoresc cu bună credință. Ar trebui să se efectueze controale sistematice la toate frontierele externe. Cu toate acestea, în cazul în care controalele sistematice la frontierele terestre și maritime ar avea un impact disproporționat asupra fluidității traficului la frontieră, statele membre ar trebui să fie autorizatenu efectueze controale sistematice prin consultarea bazelor de date, însă doar pe baza unei analize de risc care să stabilească faptul că această derogare nu ar conduce la un risc de securitate. Această analiză de risc ar trebui să fie transmisă Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/20048 al Consiliului și să facă obiectul unor rapoarte periodice adresate atât Comisiei, cât și Agenției.

(5)  Evoluțiile tehnologice permit, în principiu, consultarea bazelor de date relevante cu un efect limitat asupra duratei procesului de trecere a frontierei, întrucât controalele documentelor și ale persoanelor pot fi desfășurate în paralel. Ar trebui îmbunătățite structural sinergiile și convergența între sistemele de informare și infrastructura lor corespunzătoare pentru managementul frontierelor Uniunii și pentru operațiunile vamale prin creșterea eficacității, eficienței, interoperabilității și compatibilității managementului datelor în Uniune, respectând în totalitate cerințele privind protecția datelor, pentru a proteja mai bine frontierele externe și pentru a mări securitatea internă a Uniunii, în beneficiul tuturor cetățenilor. Consolidarea controalelor la frontierele externe în vederea unei mai bune identificări a persoanelor care au intenția de a-și ascunde identitatea reală sau care fac obiectul unor alerte relevante din motive de securitate sau în vederea arestării, ar putea avea efecte negative asupra persoanelor care călătoresc cu bună credință. Ca regulă generală, însă, ar trebui să se efectueze controale sistematice la toate frontierele externe. Utilizarea informațiilor despre pasageri primite în conformitate cu Directiva 2004/82/CE 7a a Consiliului sau cu alte dispoziții din dreptul Uniunii sau dreptul național poate contribui la accelerarea controalelor necesare la trecerea frontierei. Cu toate acestea, în cazul în care controalele sistematice la frontierele externe ar avea un impact disproporționat, de exemplu, asupra fluidității traficului la frontieră, statele membre în cauză ar trebuipoată efectua verificări punctuale prin consultarea tuturor bazelor de date relevante, la puncte specifice de trecere a frontierei, însă doar pe baza unei evaluări a riscurilor care să stabilească faptul că această derogare nu ar conduce la un risc de securitate. Această analiză de risc ar trebui să se bazeze pe un set de indicatori de risc comuni elaborați de Comisie, în strânsă cooperare cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (denumită în continuare „agenția”), înființată prin Regulamentul (CE) nr.2007/20047b al Consiliului, și cu Consiliul. Analiza de risc ar trebui imediat transmisă agenției, Comisiei și tuturor statelor membre care au frontieră cu statul membru în cauză și ar trebui să facă obiectul unor rapoarte periodice adresate Parlamentului European, Comisiei și agenției.

____________

___________

 

7a Directiva 2004/82/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligația operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii (JO L 261, 6.8.2004, p. 24).

 

7b Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1).

8Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1).

 

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Polițiștii de frontieră ar trebui să aibă posibilitatea de a decide să nu verifice bazele de date relevante cu privire la o persoană care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii în cazul în care se poate evalua cu certitudine că persoana respectivă nu periclitează securitatea internă a vreunui stat membru. Printre aceste persoane se pot număra copiii sub 12 ani sau minorii însoțiți de părinți, elevii care călătoresc în excursii organizate, persoanele în vârstă care călătoresc în mod organizat, piloți de aeronave și alți membri ai echipajului; șefii de stat și de guvern și membrii delegațiilor lor; titularii pașapoartelor diplomatice, oficiale sau de serviciu și membrii organizațiilor internaționale; servicii de salvare, poliție și pompieri și polițiștii de frontieră; lucrătorii off-shore; titularii permiselor impuse de legislația națională, în conformitate cu dispozițiile specifice ale statelor membre în acordurile bilaterale menționate la articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului1a;

 

_________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 105, 13.4.2006, p. 1).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  În cazul în care un stat membru intenționează să efectueze verificări și consultări specifice în ceea ce privește persoanele care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii, acesta trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre, agenția și Comisia. Comisia ar trebui să elaboreze, la cel mult o lună de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, o procedură pentru această notificare, în cooperare cu statele membre, în contextul Manualului Codului frontierelor Schengen.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prin Regulamentul (CE) nr. 2252/20049 al Consiliului, Uniunea a introdus imaginea facială și amprentele digitale ca elemente de securitate în pașaportul cetățenilor Uniunii. Aceste elemente de securitate au fost introduse pentru a face pașapoartele mai sigure și pentru a stabili o legătură fiabilă între titular și pașaport. Prin urmare, statele membre ar trebui să verifice aceste elemente biometrice de identificare, în cazul în care există îndoieli cu privire la autenticitatea pașaportului sau la identitatea titularului.

(6)  Prin Regulamentul (CE) nr. 2252/20049 al Consiliului, Uniunea a introdus imaginea facială și amprentele digitale ca elemente de securitate în pașaportul cetățenilor Uniunii. Aceste elemente de securitate au fost introduse pentru a face pașapoartele mai sigure și pentru a stabili o legătură fiabilă între titular și pașaport. Prin urmare, statele membre ar trebui să verifice cel puțin unul dintre aceste elemente biometrice de identificare, în cazul în care există îndoieli cu privire la autenticitatea documentului de călătorie sau la identitatea titularului. Aceeași verificare ar trebui efectuată, în măsura posibilului, și în cazul resortisanților țărilor terțe.

__________

__________

9 Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (JO L 385, 29.12.2004, p. 1).

9 Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (JO L 385, 29.12.2004, p. 1).

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Numeroase cărți de identitate emise de statele membre nu au niciun element de securitate, cum ar fi imaginea facială și amprentele digitale. Pentru a face posibile astfel de verificări sistematice și în cazul altor documente de călătorie decât pașapoartele, ținând cont și de aspectele de securitate internă, Comisia ar trebui să acționeze rapid și să propună stabilirea unor standarde comune pentru elementele de securitate și datele biometrice ce trebuie incluse în cărțile de identitate emise de statele membre.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Statele membre ar trebui, în conformitate cu dreptul național și cu dreptul Uniunii, să facă schimb de date, să-și actualizeze periodic bazele de date relevante, să utilizeze la maximum sistemele de informare existente și să stabilească legăturile tehnice necesare cu toate sistemele de informații și bazele de date. În această privință, statele membre ar trebui să facă schimburi de bune practici.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Statele membre sunt obligate să îi verifice în mod sistematic la intrare pe resortisanții țărilor terțe prin consultarea tuturor bazelor de date. Ar trebui să se asigure faptul că aceste verificări sunt realizate în mod sistematic și la ieșire.

(8)  Statele membre sunt obligate să îi verifice în mod sistematic la intrare pe resortisanții țărilor terțe prin consultarea tuturor bazelor de date. În aceeași măsură, statele membre trebuie să se asigure că aceste verificări sunt făcute sistematic la ieșire.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume consolidarea controalelor la frontierele externe prin consultarea bazelor de date ca răspuns, în special, la intensificarea amenințărilor teroriste, se referă la una din garanțiile spațiului fără controale la frontierele interne și, ca atare, privește buna funcționare a spațiului Schengen, el nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, care poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este enunțat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(9)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume îmbunătățirea controalelor la frontierele externe prin consultarea bazelor de date, care se referă la una din garanțiile spațiului fără controale la frontierele interne și, ca atare, privește buna funcționare a spațiului Schengen, el nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci poate, prin dimensiunile și efectele acțiunii preconizate, fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, care poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este enunțat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În ceea ce privește utilizarea Sistemului de Informații Schengen, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau se raportează la acesta în alt mod, în sensul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003 și respectiv în sensul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2011.

(16)  În ceea ce privește utilizarea SIS, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau se raportează la acesta în alt mod, în sensul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003 și respectiv în sensul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2011. Rezultatele consultărilor SIS nu trebuie să aducă atingere articolului 1 alineatului (4) din Decizia 2010/365/UE a Consiliului1a.

 

_____________________________

 

1a Decizia Consiliului 2010/365/UE din 29 iunie 2010 privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen în Republica Bulgaria și în România (JO L 166, 1.7.2010, p. 17)

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Statele membre care nu fac parte din spațiul Schengen și ale căror frontiere constituie frontiere externe ar trebui să fie complet integrate în SIS, în vederea unui management mai bun al frontierelor și pentru a contribui la menținerea securității Uniunii.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 562/2006

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  verificarea identității și a naționalității persoanei și a valabilității și a autenticității documentului de călătorie, prin consultarea bazelor de date relevante, în special:

(a)  verificarea identității și a naționalității persoanei și a valabilității și a autenticității documentului de călătorie, inclusiv prin consultarea bazelor de date relevante, care cuprinde:

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 562/2006

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  bazele de date naționale care conțin informații privind documentele de călătorie furate, deținute fără drept, pierdute și anulate;

(3)  bazele de date naționale care conțin informații privind documentele de călătorie furate, deținute fără drept, falsificate, pierdute și anulate, inclusiv pașapoartele și documentele de călătorie care conțin un suport de stocare menționat la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului*, se verifică autenticitatea suportului de stocare.

 

____________________

 

* Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și datele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (JO L 385, 29.12.2004, p. 1).

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 562/2006

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  verificarea faptului că o persoană care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii nu este considerată a fi o amenințare pentru securitatea internă, ordinea publică, relațiile internaționale ale oricăruia dintre statele membre sau o amenințare pentru sănătatea publică, inclusiv prin consultarea bazelor de date relevante, naționale și ale Uniunii, în special Sistemul de Informații Schengen.

(b)  verificarea faptului că o persoană care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii nu este considerată a fi o amenințare pentru securitatea internă, ordinea publică, relațiile internaționale ale oricăruia dintre statele membre sau o amenințare pentru sănătatea publică, prin consultarea Sistemului de Informații Schengen.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 562/2006

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care există îndoieli cu privire la autenticitatea documentului de călătorie sau la identitatea titularului său, controalele includ verificarea elementelor biometrice de identificare integrate în pașapoartele și în documentele de călătorie emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului*.

În cazul în care există îndoieli cu privire la autenticitatea documentului de călătorie sau la identitatea titularului său, controalele includ verificarea elementelor biometrice de identificare integrate în pașapoartele și în documentele de călătorie emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului*. Dacă este posibil, se verifică și documente de călătorie care nu intră sub incidența acestui regulament.

____________________

_____________

* Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (JO L 385, 29.12.2004, p. 1).”

* Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (JO L 385, 29.12.2004, p. 1).”

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 562/2006

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

2a.  La trecerea frontierei dintre un stat membru care aplică integral acquis-ul Schengen și un stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, persoanele care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii, în special, în conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a, pot fi supuse, la intrare și la ieșire, controalelor menționate la literele (a) și (b) din primul paragraf, numai dacă se poate afirma clar, pe baza unei evaluări a riscurilor efectuată de respectivul stat membru care aplică integral acquis-ul Schengen și de agenție, că există riscuri pentru securitatea internă a Uniunii. Verificarea minimă menționată la alineatul (2)b se va efectua în orice caz.

 

________

 

1a Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 562/2006

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, la frontierele externe terestre și maritime, controalele menționate la literele (a) și (b) de la primul paragraf ar avea un impact disproporționat asupra fluidității traficului, statele membre pot efectua aceste controale în mod punctual pe baza unei evaluări a riscurilor legate de securitatea internă, ordinea publică, relațiile internaționale ale oricăruia dintre statele membre sau o amenințare pentru sănătatea publică.

2b.  În cazul în care consultarea bazelor de date menționate la literele (a) și (b) de la alineatul (2) ar avea un impact disproporționat, de exemplu, asupra fluidității traficului, statele membre decid să efectueze aceste verificări în mod punctual, la puncte specifice de trecere a frontierei, pe baza unei evaluări a riscurilor legate de securitatea internă și ordinea publică ale oricărui stat membru sau o amenințare pentru sănătatea publică. Evaluarea riscurilor analizează riscurile posibile și prezintă statistici privind pasagerii și incidentele legate de criminalitatea transfrontalieră. Evaluarea riscurilor se actualizează periodic.

 

Durata și localizarea verificărilor punctuale nu depășesc strictul necesar și se bazează pe un set de indicatori de risc comuni, elaborați de Comisie, în strânsă cooperare cu agenția și cu Consiliul.

 

În cazul în care au fost introduse verificări punctuale în conformitate cu primul paragraf, toate persoanele vor fi supuse unei verificări minime pentru stabilirea identității pe baza producerii sau prezentării documentelor de călătorie. O astfel de verificare minimă constă într-o examinare simplă și rapidă, recurgându-se, după caz, la dispozitive tehnice.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 562/2006

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru transmite propria evaluare a riscurilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004, și informează o dată la trei luni Comisia și agenția respectivă cu privire la aplicarea controalelor efectuate pe o bază punctuală.

2c.  Înainte de introducerea controalelor efectuate pe o bază punctuală, fiecare stat membru în cauză transmite fără întârziere propria evaluare a riscurilor, pe baza indicatorilor de risc comuni, precum și actualizările acesteia, Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 (în continuare „agenția”), Comisiei și tuturor statelor membre cu care are frontieră comună, și informează o dată la trei luni Parlamentul European, Comisia și agenția cu privire la aplicarea controalelor efectuate pe o bază punctuală.

 

Agenția transmite avizul cu privire la evaluările inițiate ale statului membru în cauză și rapoartele ulterioare tuturor statelor membre, precizând dacă consideră că statul membru în cauză a efectuat o evaluare adecvată a riscurilor de securitate și a fluidității traficului și dacă statul membru în cauză a luat o decizie adecvată cu privire la aplicarea controalelor punctuale sau sistematice pe baza acestei evaluări.

 

Orice clasificare a evaluării riscurilor și a indicatorilor de risc comuni sau a părților acestora trebuie să respecte dreptul Uniunii și, în special, Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Council1a.

 

__________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 562/2006

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statul membru competent se asigură că autoritățile vamale dispun de suficiente resurse tehnice, financiare și umane pentru a evita, de regulă, ca controalele suplimentare să ducă la timpi mai mari de așteptare și să împiedice fluxul de trafic la frontierele externe.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Article 1 –point 1 – point b

Regulamentul (CE) nr. 562/2006

Articolul 7 – alineatul 3 – litera b – subpunctul iii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  verificarea faptului că resortisantul respectiv al unei țări terțe nu este considerat a fi o amenințare pentru ordinea publică, securitatea internă sau relațiile internaționale ale oricăruia dintre statele membre, inclusiv prin consultarea bazelor de date relevante, ale Uniunii și naționale, în special Sistemul de Informații Schengen.

(iii)  verificarea faptului că resortisantul respectiv al unei țări terțe nu este considerat a fi o amenințare pentru ordinea publică, securitatea internă sau relațiile internaționale ale oricăruia dintre statele membre, inclusiv prin consultarea bazelor de date relevante, ale Uniunii și naționale, printre care în mod obligatoriu Sistemul de Informații Schengen.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Article 1a

 

Comisia publică un studiu privind consecințele prezentului regulament asupra fluidității traficului la intrarea și la ieșirea frontierelor externe ale spațiului Schengen, până ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1b

 

Până la [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a aplicării și a consecințelor alineatului articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se aplică de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] până la ... [5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

 

Parlamentul European și Consiliul pot decide, în urma unei propuneri a Comisiei, să extindă aplicarea prezentului regulament. În acest caz, prezentul regulament expiră la cinci ani de la data expirării unei astfel de extinderi.

 

La expirarea prezentului regulament, se aplică versiunea articolului 7 alineatul (2) și alineatul (3) litera (b) punctul (iii) și alineatul (c) punctul (iii) din Regulamentul (CE) 562/2006 aplicabil înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (18.5.2016)

pentru Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Raportoare pentru aviz: Marielle de Sarnez

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să ia considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Referirea 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Convenția ONU privind drepturile copilului, în special articolul 3 alineatul (1) și articolele 11, 20 și 22,

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Controlul la frontierele externe rămâne una dintre principalele garanții ale spațiului fără controale la frontierele interne. Acesta se efectuează în interesul tuturor statelor membre. Unul dintre obiectivele acestor controale este de a preveni orice amenințare la adresa securității interne și a ordinii publice ale statelor membre, indiferent de originea unei astfel de amenințări.

(1)  Controlul la frontierele externe rămâne una dintre principalele garanții ale spațiului fără controale la frontierele interne. Acesta se efectuează în interesul tuturor statelor membre și cu respectarea deplină și în totalitate a drepturilor fundamentale. Unul dintre obiectivele acestor controale este de a preveni orice amenințare la adresa securității interne și a ordinii publice ale statelor membre, indiferent de originea unei astfel de amenințări, inclusiv atunci când amenințarea provine de la cetățenii Uniunii.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1d   având în vedere Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal ale cetățenilor europeni,

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Fenomenul luptătorilor teroriști străini, dintre care mulți sunt cetățeni ai Uniunii, demonstrează necesitatea de a consolida controalele la frontierele externe în ceea ce privește cetățenii Uniunii.

(2)  Fenomenul luptătorilor teroriști străini demonstrează că trebuie avută o reacție europeană comună, trebuie consolidată de urgență securitatea la frontiere și trebuie intensificate controalele la frontierele externe în ceea ce privește cetățenii Uniunii, precum și că trebuie folosite mai bine instrumentele existente, precum schimbul de informații între statele membre și agențiile relevante ale Uniunii.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a Trebuie garantat un nivel echivalent de securitate pentru cetățenii europeni pe întreg teritoriul UE.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prin Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului9, Uniunea a introdus imaginea facială și amprentele digitale ca elemente de securitate în pașaportul cetățenilor Uniunii. Aceste elemente de securitate au fost introduse pentru a face pașapoartele mai sigure și pentru a stabili o legătură fiabilă între titular și pașaport. Prin urmare, statele membre ar trebui să verifice aceste elemente biometrice de identificare, în cazul în care există îndoieli cu privire la autenticitatea pașaportului sau la identitatea titularului.

(6)  Prin Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului9, Uniunea a introdus imaginea facială și amprentele digitale ca elemente de securitate în pașaportul cetățenilor Uniunii. Aceste elemente de securitate au fost introduse pentru a face pașapoartele mai sigure și pentru a stabili o legătură fiabilă între titular și pașaport. Prin urmare, statele membre ar trebui să verifice aceste elemente biometrice de identificare, în cazul în care există îndoieli cu privire la autenticitatea pașaportului sau la identitatea titularului. Aceeași abordare ar trebui aplicată, dacă este posibil, și controalelor resortisanților din țărilor terțe.

__________________

__________________

9 Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (JO L 385, 29.12.2004, p. 1).

9 Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (JO L 385, 29.12.2004, p. 1).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Statele membre sunt obligate să îi verifice în mod sistematic la intrare pe resortisanții țărilor terțe prin consultarea tuturor bazelor de date. Ar trebui să se asigure faptul că aceste verificări sunt realizate în mod sistematic și la ieșire.

(8) Statele membre sunt obligate să îi verifice în mod sistematic la intrare pe resortisanții țărilor terțe prin consultarea tuturor bazelor de date. În aceeași măsură, statele membre trebuie să se asigure că aceste verificări sunt făcute sistematic la ieșire.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 562/2006

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, la frontierele externe terestre și maritime, controalele menționate la literele (a) și (b) de la primul paragraf ar avea un impact disproporționat asupra fluidității traficului, statele membre pot efectua aceste controale în mod punctual pe baza unei evaluări a riscurilor legate de securitatea internă, ordinea publică, relațiile internaționale ale oricăruia dintre statele membre sau o amenințare pentru sănătatea publică.

În cazul în care, la frontierele externe terestre și maritime, controalele menționate la literele (a) și (b) de la primul paragraf ar avea un impact disproporționat asupra fluidității traficului, statele membre respective pot efectua aceste controale în mod punctual, cu condiția ca evaluarea riscurilor arată că această derogare nu afectează securitatea internă a Uniunii, ordinea publică sau relațiile internaționale ale oricăruia dintre statele membre și nici nu reprezintă o amenințare pentru sănătatea publică.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 562/2006

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru transmite propria evaluare a riscurilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004, și informează o dată la trei luni Comisia și agenția respectivă cu privire la aplicarea controalelor efectuate pe o bază punctuală.

Fiecare stat membru transmite propria evaluare a riscurilor și actualizările acesteia Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004, și informează o dată la trei luni Comisia și agenția respectivă cu privire la aplicarea controalelor efectuate pe o bază punctuală. Comisia trebuie să monitorizeze atent situația și să raporteze Parlamentului în cadrul rapoartelor trimestriale adresate Parlamentului European și Consiliului privind funcționarea spațiului Schengen.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe

Referințe

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

21.1.2016

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Marielle de Sarnez

16.2.2016

Data adoptării

12.5.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

8

1

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe

Referinţe

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Data prezentării la PE

15.12.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunţului în plen

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunţului în plen

AFET

21.1.2016

DEVE

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

DEVE

4.2.2016

JURI

28.1.2016

 

 

Raportori

Data numirii

Monica Macovei

15.2.2016

 

 

 

Examinare în comisie

29.2.2016

 

 

 

Data adoptării

21.6.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

6

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Membri supleanți prezenți la votul final

Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kati Piri, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Ashley Fox, Josu Juaristi Abaunz, Bernd Kölmel, Georg Mayer, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous, Marco Valli, Jarosław Wałęsa, Gabriele Zimmer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Data depunerii

27.6.2016


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

6

-

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer

0

0

 

 

Legendă::

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate