Postup : 2015/0307(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0218/2016

Predkladané texty :

A8-0218/2016

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Hlasovanie :

PV 16/02/2017 - 6.5

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0047

SPRÁVA     ***I
PDF 758kWORD 473k
27.6.2016
PE 578.659v02-00 A8-0218/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Monica Macovei

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0670),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0407/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0218/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Kontroly na vonkajších hraniciach zostávajú jednou z hlavných záruk priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach. Vykonávané sú v záujme všetkých členských štátov. Jedným z cieľov týchto kontrol je zabrániť akémukoľvek ohrozeniu vnútornej bezpečnosti a verejného poriadku členských štátov bez ohľadu na pôvod tohto ohrozenia.

(1)  Kontroly na vonkajších hraniciach a ochrana týchto hraníc zostávajú najúčinnejším spôsobom zaručenia dlhodobej bezpečnosti Únie. Kontroly na vonkajších hraniciach sú vykonávané v záujme všetkých členských štátov. Jedným z cieľov týchto kontrol je prispieť k boju proti neregulárnej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi a zabrániť okrem iného akémukoľvek ohrozeniu vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku a verejného zdravia v členských štátoch bez ohľadu na pôvod tohto ohrozenia, a to aj v prípade, že zdrojom tohto ohrozenia sú občania Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Pri vykonávaní tohto nariadenia by sa mali zohľadniť Všeobecná deklarácia ľudských práv, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a článok 2 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Prvoradou povinnosťou členských štátov pri vykonávaní tohto nariadenia by malo byť dodržiavanie nariadenia (ES) č. 45/20011a a všetkých právnych predpisov Únie týkajúcich sa ochrany údajov.

 

________

 

1aNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Hraničné kontroly by sa mali vykonávať spôsobom, ktorý plne rešpektuje ľudskú dôstojnosť. Kontrola hraníc by sa mala vykonávať profesionálne a s rešpektom a mala by byť primeraná sledovaným cieľom.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Fenomén zahraničných teroristických bojovníkov, z ktorých mnohí sú občanmi Európskej únie, poukazuje na nevyhnutnosť posilniť kontroly na vonkajších hraniciach, pokiaľ ide o občanov Únie.

(2)  Hoci minimálne systematické kontroly spočívajúce v rýchlom a priamom preverení platnosti cestovného dokladu sú pre osoby, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, pravidlom, fenomén zahraničných teroristických bojovníkov, z ktorých mnohí sú občanmi Európskej únie, ako aj rozvoj organizovanej trestnej činnosti poukazujú na nevyhnutnosť posilniť kontroly na vonkajších hraniciach, pokiaľ ide o občanov Únie, a to nahliadnutím do príslušných databáz a – ak existujú pochybnosti o pravosti cestovného dokladu alebo o totožnosti jeho držiteľa – overením biometrických identifikačných znakov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Občanom Únie by sa mala na celom území Únie poskytnúť rovnaká úroveň bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Doklady osôb, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, by preto mali byť systematicky kontrolované s použitím príslušných databáz týkajúcich sa odcudzených, zneužitých, stratených a neplatných cestovných dokladov s cieľom zabrániť tomu, aby osoby zatajili svoju skutočnú totožnosť.

(3)  Doklady osôb, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, by preto mali byť vo všeobecnosti systematicky kontrolované pri vstupe na územie Únie a pri odchode z neho s použitím príslušných databáz týkajúcich sa odcudzených, zneužitých, stratených, podvodných a neplatných cestovných dokladov s cieľom zabrániť tomu, aby osoby zatajili svoju skutočnú totožnosť.Členské štáty by mali na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach zaistiť elektronické spojenie s databázou odcudzených a stratených cestovných dokladov (SLTD) agentúry Interpol.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Príslušníci pohraničnej stráže by mali z rovnakého dôvodu tiež systematicky overovať osoby, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, s použitím príslušných vnútroštátnych a európskych databáz s cieľom zabezpečiť, aby nepredstavovali hrozbu pre vnútornú bezpečnosť alebo verejný poriadok.

(4)  Príslušníci pohraničnej stráže by mali z rovnakého dôvodu tiež systematicky overovať osoby, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, s použitím príslušných vnútroštátnych a európskych databáz s cieľom zabezpečiť, aby nepredstavovali hrozbu pre vnútornú bezpečnosť alebo verejný poriadok. Členské štáty by na tento účel mali zaistiť prístup príslušníkov svojej pohraničnej stráže do príslušných vnútroštátnych a európskych databáz vrátane Schengenského informačného systému (SIS) a Informačného systému Europolu (EIS).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Technologický vývoj v zásade umožňuje overovanie v príslušných databázach bez zdržania procesu prekračovania hranice, keďže kontroly dokladov a osôb možno vykonávať paralelne. Preto je možné bez negatívneho vplyvu na osoby cestujúce v dobrej viere posilniť kontroly na vonkajších hraniciach s cieľom lepšie identifikovať osoby, ktoré majú v úmysle zatajiť svoju skutočnú totožnosť alebo ktoré sú predmetom príslušných zápisov z bezpečnostných dôvodov alebo na účely ich zadržania. Systematické kontroly by sa mali vykonávať na všetkých vonkajších hraniciach. Ak by však systematické kontroly na pozemných a námorných hraniciach mali neprimeraný vplyv na tok dopravy na hraniciach, členské štáty by mali mať možnosť nevykonávať systematické kontroly s použitím databáz, avšak len na základe analýzy rizika, z ktorej vyplynie, že takéto zmiernenie kontrol nepovedie k bezpečnostným rizikám. Toto posúdenie rizík by malo byť zaslané Európskej agentúre pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie zriadenej nariadením Rady (ES) č. 2007/20048 a malo by byť predmetom pravidelného podávania správ Komisii a aj agentúre Frontex.

(5)  Technologický vývoj v zásade umožňuje overovanie v príslušných databázach s obmedzeným vplyvom na trvanie procesu prekračovania hranice, keďže kontroly dokladov a osôb možno vykonávať paralelne. Synergie, konvergencia a vzájomné prepojenie medzi informačnými systémami a ich príslušnou infraštruktúrou pre riadenie hraníc Únie a pre colné operácie by sa mali štrukturálne zlepšiť zvýšením účinnosti, efektivity, interoperability a kompatibility správy údajov v Únii, pri úplnom rešpektovaní požiadaviek v oblasti ochrany údajov, a to v záujme lepšej ochrany vonkajších hraníc a zlepšenia vnútornej bezpečnosti Únie v prospech všetkých jej občanov. Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s cieľom lepšie identifikovať osoby, ktoré majú v úmysle zatajiť svoju skutočnú totožnosť alebo ktoré sú predmetom príslušných zápisov z bezpečnostných dôvodov alebo na účely ich zadržania, by mohlo mať negatívny vplyv na osoby cestujúce v dobrej viere. Systematické kontroly by sa však mali vo všeobecnosti vykonávať na všetkých vonkajších hraniciach. Využívanie údajov o cestujúcich získaných v súlade so smernicou Rady 2004/82/ES7a alebo v súlade s inými právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi môže prispieť k urýchleniu procesu požadovaných kontrol počas procesu prekračovania hranice. Ak by však systematické kontroly na hraniciach mali neprimeraný vplyv napríklad na tok dopravy na hraniciach, mali by mať dotknuté členské štáty možnosť uskutočňovať cielené kontroly s použitím všetkých relevantných databáz na konkrétnych hraničných priechodoch, avšak len na základe posúdenia rizika, z ktorého vyplynie, že takéto zmiernenie kontrol nepovedie k bezpečnostným rizikám. Toto posúdenie rizík by sa malo zakladať na súbore spoločných ukazovateľov rizika, ktorý vypracuje Komisia, v úzkej spolupráci s Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie zriadenou nariadením Rady (ES) č. 2007/20047b (ďalej len "agentúra") a s Radou. Posúdenie rizika by sa malo ihneď zaslať agentúre, Komisii a každému členskému štátu so spoločnými hranicami s dotknutým členským štátom a malo by byť predmetom pravidelného podávania správ Európskemu parlamentu, Komisii a agentúre.

____________

___________

 

7a Smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov poskytovať údaje o cestujúcich (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 24).

 

7b Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1).

8 Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Príslušníci pohraničnej stráže by mali mať možnosť rozhodnúť sa nenahliadnuť do príslušných databáz v prípade osoby, ktorá požíva právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, ak možno jednoznačne usúdiť, že daná osoba neohrozuje vnútornú bezpečnosť ktoréhokoľvek členského štátu. Medzi tieto osoby by okrem iného mohli patriť deti do 12 rokov a maloleté osoby sprevádzané rodičmi; žiaci pri cestovaní v rámci organizovaných exkurzií; organizovane cestujúce staršie osoby; piloti lietadiel a iní členovia posádok; hlavy štátov alebo predsedovia vlád a členovia ich delegácií; držitelia diplomatických, úradných alebo služobných pasov a členovia medzinárodných organizácií; záchranné služby, policajné a hasičské útvary a pohraničná stráž; pracovníci na otvorenom mori; držitelia povolení vyžadovaných na základe vnútroštátnych právnych predpisov v súlade s osobitným režimom jednotlivých členských štátov, ako sa uvádza v bilaterálnych dohodách v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/20061a.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Ak chce členský štát uskutočňovať cielené kontroly a konzultácie zamerané na osoby, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, mal by to bezodkladne oznámiť ostatným členským štátom, agentúre a Komisii. Komisia by mala najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vytvoriť postup takéhoto oznamovania, a to v spolupráci s členskými štátmi a v kontexte príručky ku Kódexu schengenských hraníc.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Európska únia nariadením Rady (ES) č. 2252/20049 zaviedla fotografiu tváre a odtlačky prstov ako bezpečnostné prvky v cestovnom pase občanov Únie. Tieto bezpečnostné prvky boli zavedené s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestovných pasov a vytvoriť spoľahlivé prepojenie medzi držiteľom a pasom. Členské štáty by preto v prípade pochybností o pravosti cestovného pasu alebo o totožnosti jeho držiteľa mali overiť tieto biometrické identifikačné znaky.

l  Európska únia nariadením Rady (ES) č. 2252/20049 zaviedla fotografiu tváre a odtlačky prstov ako bezpečnostné prvky v cestovnom pase občanov Únie. Tieto bezpečnostné prvky boli zavedené s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestovných pasov a vytvoriť spoľahlivé prepojenie medzi držiteľom a pasom. Členské štáty by preto v prípade pochybností o pravosti cestovného dokladu alebo o totožnosti jeho držiteľa mali overiť aspoň jeden z týchto biometrických identifikačných znakov. Rovnaké kontroly by sa v rámci možností mali týkať aj štátnych príslušníkov tretích krajín.

__________

__________

9 Nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1).

9 Nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Mnoho identifikačných dokladov vydávaných členskými štátmi neobsahuje nijaký bezpečnostný prvok ako zobrazenie tváre a odtlačky prstov. S cieľom umožniť systematické kontroly s inými cestovnými dokladmi než pasmi a so zreteľom na vnútornú bezpečnosť by Komisia mala urýchlene navrhnúť zavedenie spoločných noriem pre bezpečnostné prvky a biometrické prvky, ktoré sa majú začleniť do preukazov totožnosti vydávaných členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Členské štáty by si mali v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi vymieňať údaje, pravidelne aktualizovať svoje existujúce príslušné databázy, naplno využívať existujúce informačné systémy a zaviesť potrebné technické prepojenia do všetkých informačných systémov a databáz. Členské štáty by si v tomto smere mali navzájom vymieňať najlepšie postupy.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Členské štáty sú povinné pri vstupe systematicky kontrolovať štátnych príslušníkov tretích krajín s použitím databáz. Malo by sa zaistiť, aby sa takéto kontroly systematicky vykonávali aj pri výstupe.

(8)  Členské štáty sú povinné pri vstupe systematicky kontrolovať štátnych príslušníkov tretích krajín s použitím databáz. Rovnako by mali členské štáty zaistiť, aby sa takéto kontroly systematiky vykonávali pri výstupe.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím databáz najmä v reakcii na nárast teroristickej hrozby, sa týka jednej zo záruk priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach, a ako taký sa týka riadneho fungovania schengenského priestoru, nemožno ho uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(9)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zlepšenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím databáz, ktorý sa dotýka jednej zo záruk priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach a ako taký sa týka riadneho fungovania schengenského priestoru, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ho z dôvodu jeho rozsahu alebo účinku lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Pokiaľ ide o využívanie Schengenského informačného systému, toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003 a článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2011.

(16)  Pokiaľ ide o využívanie SIS, toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003 a článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2011. Výsledkami vyhľadávania v SIS by nemal byť dotknutý článok 1 ods. 4 rozhodnutia Rady 2010/365/EÚ1a.

 

_____________________________

 

1aRozhodnutie Rady 2010/365/EÚ z 29. júna 2010 o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (Ú. v. EÚ L 166, 1. 7. 2010, s. 17).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Členské štáty, ktoré nie sú v schengenskom priestore a ktorých hranice sú vonkajšími hranicami, by sa mali v plnej miere začleniť do SIS, aby bolo možné uskutočňovať lepšie riadenie hraníc a pomáhať so zachovaním bezpečnosti Únie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie 562/2006(ES)

Článok 7 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  overenie totožnosti a štátnej príslušnosti osoby a platnosti a pravosti cestovného dokladu nahliadnutím do príslušných databáz, najmä:

a)  overenie totožnosti a štátnej príslušnosti osoby a platnosti a pravosti cestovného dokladu, a to aj nahliadnutím do príslušných databáz, medzi nimi do:

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie 562/2006(ES)

Článok 7 – odsek 2 – písmeno a – bod 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  vnútroštátnych databáz obsahujúcich informácie o odcudzených, zneužitých, stratených a neplatných cestovných dokladoch.

(3)  vnútroštátnych databáz obsahujúcich informácie o odcudzených, zneužitých, podvodných, stratených a neplatných cestovných dokladoch vrátane overenia pravosti pamäťového média v prípade cestovných pasov a cestovných dokladov, ktoré obsahujú pamäťové médium uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004*.

 

____________________

 

* Nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 562/2006

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  overenie, či osoba, ktorá požíva právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, nie je považovaná za hrozbu pre vnútornú bezpečnosť, verejný poriadok, medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek z členských štátov alebo pre verejné zdravie, a to aj nahliadnutím do príslušných databáz Únie a vnútroštátnych databáz, najmä Schengenského informačného systému.

b)  overenie, či osoba, ktorá požíva právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, nie je považovaná za hrozbu pre vnútornú bezpečnosť, verejný poriadok, medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek z členských štátov alebo pre verejné zdravie, a to nahliadnutím do Schengenského informačného systému.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie 562/2006(ES)

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak existujú pochybnosti o pravosti cestovného dokladu alebo o totožnosti jeho držiteľa, kontroly zahŕňajú overenie biometrických identifikačných znakov v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydaných v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2252/2004*.

Ak existujú pochybnosti o pravosti cestovného dokladu alebo o totožnosti jeho držiteľa, kontroly zahŕňajú overenie biometrických identifikačných znakov v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydaných v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2252/2004*. Ak je to možné, takéto overenie sa vykoná aj v súvislosti s cestovnými dokladmi, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje.

____________________

_____________

* Nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1).

* Nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 562/2006

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Pri prekračovaní hraníc medzi členským štátom, ktorý v plnej miere uplatňuje schengenské acquis, a členským štátom, ktorý zatiaľ schengenské acquis v plnej miere neuplatňuje, sa môže na osoby, ktoré požívajú právo na voľný pohyb podľa práva Únie, najmä podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES1a, vzťahovať pri vstupe a výstupe kontrola podľa písmen a) a b) prvého pododseku len vtedy, ak je možné na základe posúdenia rizika vypracovaného tým členským štátom, ktorý v plnej miere uplatňuje schengenské acquis, a agentúrou jasne usúdiť, že existujú riziká z hľadiska vnútornej bezpečnosti Únie. V každom prípade sa vykoná minimálna kontrola uvedená v odseku 2b.

 

________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie 562/2006(ES)

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak by kontroly uvedené v prvom pododseku písm. a) a b) na vonkajších pozemných hraniciach a námorných hraniciach mali neprimeraný vplyv na plynulosť premávky, môžu členské štáty uskutočniť tieto kontroly cielene na základe posúdenia rizík týkajúcich sa vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku, medzinárodných vzťahov členských štátov alebo ohrozenia verejného zdravia.

2b.  Ak by kontroly uvedené v odseku 2 písm. a) a b) mali neprimeraný vplyv napríklad na plynulosť premávky, môžu členské štáty rozhodnúť, že tieto kontroly uskutočnia cielene na konkrétnych hraničných priechodoch na základe posúdenia rizík týkajúcich sa vnútornej bezpečnosti a verejného poriadku členských štátov alebo ohrozenia verejného zdravia. V posúdení rizika sa posudzujú možné riziká a poskytujú sa štatistické údaje o cestujúcich a prípadoch súvisiacich s cezhraničnou trestnou činnosťou. Posúdenia rizika sa pravidelne aktualizuje.

 

Trvanie a miesto týchto cielených kontrol nepresahujú rámec toho, čo je prísne nevyhnutné, a zakladajú sa na súbore spoločných ukazovateľov rizík vypracovaných Komisiou v úzkej spolupráci s agentúrou a Radou.

 

Ak sa kontroly v súlade s prvým pododsekom zaviedli na cielenom základe, všetky osoby sa podrobia minimálnej kontrole na zistenie totožnosti na základe preukázania alebo predloženia cestovných dokladov. Takáto minimálna kontrola spočíva v rýchlom a priamom overení, v prípade potreby pomocou technických zariadení.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 562/2006

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zasiela svoje posúdenie rizika Agentúre pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie zriadenej nariadením (ES) č. 2007/2004 a každé tri mesiace predloží Komisii a tejto agentúre správu o uplatňovaní kontrol vykonaných na cielenom základe.

2c.  Každý dotknutý členský štát pred zavedením kontrol vykonávaných na cielenom základe bezodkladne zašle svoje posúdenie rizika založené na spoločných ukazovateľoch rizika a každú jeho aktualizáciu Agentúre pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie zriadenej nariadením (ES) č. 2007/2004 (ďalej len „agentúra“), Komisii a členským štátom, s ktorými má spoločné hranice, a každé tri mesiace predloží Európskemu parlamentu, Komisii a agentúre správu o uplatňovaní kontrol vykonaných na cielenom základe.

 

Agentúra bezodkladne zašle svoje hodnotenia počiatočného posúdenia členského štátu a následné správy všetkým ostatným členským štátom s uvedením toho, či sa domnieva, že dotknutý členský štát vykonal primerané posúdenie bezpečnostných rizík a plynulosti premávky, a či sa členský štát primerane rozhodol uplatňovať cielené kontroly na základe tohto posúdenia.

 

Každá klasifikácia posúdenia rizika a spoločných ukazovateľov rizík alebo ich častí musí byť v súlade s právom Únie, a najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/20011a.

 

__________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 562/2006

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príslušný členský štát zabezpečí, aby orgány hraničnej kontroly mali dostatočné technické, finančné a ľudské zdroje na to, aby sa v zásade vyhlo tomu, že dodatočné kontroly spôsobia dlhšie čakacie lehoty a prekážky plynulej premávky na vonkajších hraniciach.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 562/2006

Článok 7 – odsek 3 – písmeno b – bod iii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  overenie, či dotknutý štátny príslušník tretej krajiny nie je považovaný za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť alebo medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek členského štátu, a to aj nahliadnutím do príslušných databáz Únie a vnútroštátnych databáz, najmä Schengenského informačného systému;

iii)  overenie, či dotknutý štátny príslušník tretej krajiny nie je považovaný za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť alebo medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek členského štátu, a to aj nahliadnutím do príslušných databáz Únie a vnútroštátnych databáz, z nich povinne do Schengenského informačného systému;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Komisia do ... [jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] zverejní štúdiu o vplyve tohto nariadenia na plynulosť premávky pri vstupe a pri výstupe na vonkajších schengenských hraniciach.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1b

 

Komisia do … [dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu hodnotiacu uplatňovanie a dôsledky ustanovení článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 562/2006 zmeneného týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Uplatňuje sa od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] do... [päť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

Európsky parlament a Rada môžu na návrh Komisie predĺžiť uplatňovanie tohto nariadenia. V takom prípade uplynie platnosť tohto nariadenia päť rokov po skončení takéhoto predĺženia.

 

Po uplynutí platnosti tohto nariadenia sa uplatňuje znenie článku 7 ods. 2 a ods. 3 písm. b) bod iii) a písm. c) bod iii) nariadenia (ES) č. 562/2006 platné pred... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (18.5.2016)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marielle de Sarnez

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Citácia 1 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Citácia 1 b (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa, a najmä na jeho článok 3 ods. 1 a články 10, 20 a 22,

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Kontroly na vonkajších hraniciach zostávajú jednou z hlavných záruk priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach. Vykonávané sú v záujme všetkých členských štátov. Jedným z cieľov týchto kontrol je zabrániť akémukoľvek ohrozeniu vnútornej bezpečnosti a verejného poriadku členských štátov bez ohľadu na pôvod tohto ohrozenia.

(1)  Kontroly na vonkajších hraniciach zostávajú jednou z hlavných záruk priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach. Vykonávané sú v záujme všetkých členských štátov a tak, aby sa v plnej miere dodržiavali základné práva. Jedným z cieľov týchto kontrol je zabrániť akémukoľvek ohrozeniu vnútornej bezpečnosti a verejného poriadku členských štátov bez ohľadu na pôvod tohto ohrozenia, a to aj v prípade, že tieto hrozby prichádzajú od občanov Únie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1d)   Je potrebné zohľadniť nariadenie o ochrane osobných údajov európskych občanov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Fenomén zahraničných teroristických bojovníkov, z ktorých mnohí sú občanmi Európskej únie, poukazuje na nevyhnutnosť posilniť kontroly na vonkajších hraniciach, pokiaľ ide o občanov Únie.

(2)  Fenomén zahraničných teroristických bojovníkov poukazuje na nevyhnutnosť spoločnej európskej reakcie, urýchlene posilniť bezpečnosť na hraniciach a posilniť kontroly na vonkajších hraniciach, pokiaľ ide o občanov Únie, a lepšie využívať existujúce nástroje ako výmena informácií medzi členskými štátmi a príslušnými agentúrami Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Európskym občanom na celom území EÚ musí byť zaručená rovnaká úroveň bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Európska únia nariadením Rady (ES) č. 2252/2004 zaviedla fotografiu tváre a odtlačky prstov ako bezpečnostné prvky v cestovnom pase občanov Únie. Tieto bezpečnostné prvky boli zavedené s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestovných pasov a vytvoriť spoľahlivé prepojenie medzi držiteľom a pasom. Členské štáty by preto v prípade pochybností o pravosti cestovného pasu alebo o totožnosti jeho držiteľa mali overiť tieto biometrické identifikačné znaky.

(6)  Európska únia nariadením Rady (ES) č. 2252/2004 zaviedla fotografiu tváre a odtlačky prstov ako bezpečnostné prvky v cestovnom pase občanov Únie. Tieto bezpečnostné prvky boli zavedené s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestovných pasov a vytvoriť spoľahlivé prepojenie medzi držiteľom a pasom. Členské štáty by preto v prípade pochybností o pravosti cestovného pasu alebo o totožnosti jeho držiteľa mali overiť tieto biometrické identifikačné znaky. Pokiaľ je to možné, na kontrolu štátnych príslušníkov tretích krajín by sa mal uplatňovať rovnaký prístup.

__________________

__________________

9 Nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1).

9 Nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Členské štáty sú povinné pri vstupe systematicky kontrolovať štátnych príslušníkov tretích krajín s použitím databáz. Malo by sa zaistiť, aby sa takéto kontroly systematiky vykonávali aj pri výstupe.

(8) Členské štáty sú povinné pri vstupe systematicky kontrolovať štátnych príslušníkov tretích krajín s použitím databáz. Rovnako by sa členské štáty mali uistiť, že sa takéto kontroly systematicky vykonávajú aj pri výstupe.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písm. a)

Nariadenie (ES) č. 562/2006

Článok 7 – odsek 2 – písm. b) – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak by kontroly uvedené v prvom pododseku písm. a) a b) na vonkajších pozemných hraniciach a námorných hraniciach mali neprimeraný vplyv na plynulosť premávky, môžu členské štáty uskutočniť tieto kontroly cielene na základe posúdenia rizík týkajúcich sa vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku, medzinárodných vzťahov členských štátov alebo ohrozenia verejného zdravia.

Ak by kontroly uvedené v prvom pododseku písm. a) a b) na vonkajších pozemných hraniciach a námorných hraniciach mali neprimeraný vplyv na plynulosť premávky, môžu príslušné členské štáty uskutočniť tieto kontroly cielene pod podmienkou, že posúdenie rizík ukáže, že táto výnimka neohrozuje vnútornú bezpečnosť Únie, verejný poriadok alebo medzinárodné vzťahy jedného z členských štátov, ani nepredstavuje hrozbu pre verejné zdravie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písm. a)

Nariadenie (ES) č. 562/2006

Článok 7 – odsek 2 – písm. b) – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zasiela svoje posúdenie rizika Agentúre pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie zriadenej nariadením (ES) č. 2007/2004 a každé tri mesiace predloží Komisii a tejto agentúre správu o uplatňovaní kontrol vykonaných na cielenom základe.

Každý členský štát zasiela svoje posúdenie rizika a jeho aktualizácie Agentúre pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie zriadenej nariadením (ES) č. 2007/2004 a každé tri mesiace predloží Komisii a tejto agentúre správu o uplatňovaní kontrol vykonaných na cielenom základe. Komisia je povinná pozorne sledovať situáciu a v rámci polročných správ pre Európsky parlament a Radu informovať Európsky parlament o fungovaní schengenského priestoru.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz

Referenčné čísla

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

21.1.2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Marielle de Sarnez

16.2.2016

Dátum prijatia

12.5.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

53

8

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach za pomoci príslušných databáz

Referenčné čísla

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Dátum predloženia v EP

15.12.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

21.1.2016

DEVE

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

4.2.2016

JURI

28.1.2016

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Monica Macovei

15.2.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.2.2016

 

 

 

Dátum prijatia

21.6.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kati Piri, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ashley Fox, Josu Juaristi Abaunz, Bernd Kölmel, Georg Mayer, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous, Marco Valli, Jarosław Wałęsa, Gabriele Zimmer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Dátum predloženia

27.6.2016


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

6

-

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia