Postopek : 2015/0307(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0218/2016

Predložena besedila :

A8-0218/2016

Razprave :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Glasovanja :

PV 16/02/2017 - 6.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0047

POROČILO     ***I
PDF 723kWORD 429k
27.6.2016
PE 578.659v02-00 A8-0218/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z okrepljenim preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Monica Macovei

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z okrepljenim preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0670),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 77(2)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0407/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za zunanje zadeve (A8-0218/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Nadzor na zunanjih mejah je še vedno eden izmed glavnih zaščitnih ukrepov na območju brez nadzora na notranjih mejah. Izvaja se v interesu vseh držav članic. Namen takšnega nadzora je med drugim preprečiti katero koli grožnjo notranji varnosti in javnemu redu držav članic, ne glede na izvor takšne grožnje.

(1)  Nadzor na zunanjih mejah in njihova zaščita sta še vedno najučinkovitejša načina za zagotavljanje dolgoročne varnosti Unije. Nadzor na zunanjih mejah se izvaja v interesu vseh držav članic. Namen tega nadzora je prispevati k boju proti neurejenim migracijam in trgovini z ljudmi in med drugim preprečiti katero koli grožnjo notranji varnosti, javnemu redu in javnemu zdravju držav članic, ne glede na izvor te grožnje, tudi če jo povzročajo državljani Unije.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Pri izvajanju te uredbe bi bilo treba upoštevati Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter člen 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). Države članice bi morale pri izvajanju te uredbe v prvi vrsti spoštovati Uredbo (ES) št. 45/20011a in vso zakonodajo Unije, ki se nanaša na varstvo podatkov.

 

________

 

1a Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Mejne kontrole bi bilo treba izvajati tako, da se v celoti spoštuje človekovo dostojanstvo. Nadzor meje bi bilo treba izvajati strokovno in spoštljivo ter sorazmerno z zastavljenimi cilji.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Pojav tujih terorističnih borcev, med katerimi so mnogi državljani Unije, kaže, da je treba kontrole državljanov Unije na zunanjih mejah poostriti.

(2)  Čeprav se za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, sedaj praviloma izvajajo minimalne sistematične kontrole, ki temeljijo na hitrem in enostavnem pregledu veljavnosti potne listine, pojav tujih terorističnih borcev, med katerimi so mnogi državljani Unije, in razvoj organiziranega kriminala kažeta, da je treba kontrole državljanov Unije na zunanjih mejah poostriti s preverjanjem v zbirkah podatkov in v primeru dvoma o pristnosti potnih listin preveriti biometrične podatke.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Evropskim državljanom bi bilo treba zagotoviti enako stopnjo varnosti po vsej Uniji.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Listine oseb, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, bi bilo zato treba sistematično kontrolirati s preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov o ukradenih, protipravno odtujenih, izgubljenih in neveljavnih listinah za zagotovitev, da osebe ne prikrivajo svoje resnične identitete.

(3)  Listine oseb, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, bi bilo zato praviloma treba ob vstopu na ozemlje Unije in izstopu z njega sistematično kontrolirati s preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov o ukradenih, protipravno odtujenih, izgubljenih, lažnih in neveljavnih listinah za zagotovitev, da osebe ne prikrivajo svoje resnične identitete. Države članice bi morale na zunanjih mejnih prehodih zagotoviti elektronsko povezavo z Interpolovo zbirko podatkov o ukradenih in izgubljenih potnih listinah.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Mejni policisti bi morali iz istega razloga sistematično kontrolirati osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, s preverjanjem podatkov v ustreznih nacionalnih in evropskih zbirkah podatkov za zagotovitev, da te osebe niso grožnja notranji varnosti ali javnemu redu.

(4)  Mejni policisti bi morali iz istega razloga sistematično kontrolirati osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, s preverjanjem podatkov v ustreznih nacionalnih in evropskih zbirkah podatkov za zagotovitev, da te osebe niso grožnja notranji varnosti ali javnemu redu. V ta namen morajo države članice svoji mejni straži zagotoviti dostop do ustreznih nacionalnih in evropskih zbirk podatkov, zlasti do schengenskega informacijskega sistema (SIS) in Europolovega informacijskega sistema (EIS).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Tehnološke izboljšave načeloma omogočajo preverjanje podatkov v ustreznih zbirkah podatkov, ne da bi zaradi tega nastale zamude pri postopku prehajanja meje, saj se kontrole dokumentov in oseb lahko izvajajo vzporedno. Zato je mogoče poostriti kontrole na zunanjih mejah, ne da bi to negativno vplivalo na osebe, ki potujejo v dobri veri, z namenom, da bi se bolje prepoznavale tiste osebe, ki nameravajo prikriti svojo resnično identiteto ali so bili v zvezi z njimi razpisani ukrepi iz varnostnih razlogov ali za prijetje. Sistematične kontrole bi se lahko izvajale na vseh zunanjih mejah. Kadar bi sistematične kontrole na mejah na kopnem ali na morju imele nesorazmeren učinek na pretok prometa na meji, pa bi se moralo državam članicam dovoliti, da ne izvajajo sistematičnih kontrol s preverjanjem podatkov v zbirkah podatkov, vendar le, če analiza tveganja kaže, da takšna delna opustitev ne bi vodila do varnostnega tveganja. Takšno analizo tveganja bi bilo treba sporočiti Evropski agenciji za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, ustanovljeno z Uredbo Sveta (ES) št. 2007/20048 , o njej pa bi bilo treba redno poročati Komisiji in Agenciji.

(5)  Tehnološke izboljšave načeloma omogočajo preverjanje podatkov v ustreznih zbirkah podatkov z omejenim vplivom na trajanje prehajanja meje, saj se kontrole dokumentov in oseb lahko izvajajo vzporedno. Sinergijo, konvergenco in povezanost med informacijskimi sistemi in njihovo ustrezno infrastrukturo za upravljanje meja Unije in za carinske operacije bi bilo treba strukturno izboljšati, in sicer z izboljšanjem učinkovitosti, uspešnosti, interoperabilnosti in združljivosti upravljanja podatkov v Uniji, pri čemer bi bilo treba v celoti spoštovati zahteve glede varstva podatkov, da bi bolje zaščitili zunanje meje ter okrepili notranjo varnost Unije v dobro vseh njenih državljanov. Poostritev kontrol na zunanjih mejah z namenom, da bi se bolje prepoznavale tiste osebe, ki nameravajo prikriti svojo resnično identiteto ali so bili v zvezi z njimi razpisani ukrepi iz varnostnih razlogov ali za prijetje, bi lahko negativno vplivala na potnike, ki potujejo v dobri veri. Kljub temu bi se morale na vseh zunanjih mejah praviloma izvajati sistematične kontrole. Uporaba informacij o potnikih, prejetih v skladu z Direktivo Sveta 2004/82/ES7a ali drugo zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo, lahko prispeva k pospešitvi postopka zahtevanih kontrol pri prehajanju meje. Kadar bi sistematične kontrole na mejah na primer imele nesorazmeren učinek na pretok prometa na meji, pa bi morale zadevne države članice imeti možnost, da izvajajo ciljne kontrole s preverjanjem podatkov v vseh ustreznih zbirkah podatkov na določenih mejnih prehodih, vendar le če se na podlagi ocene tveganja presodi, da takšna delna opustitev ne bi vodila do varnostnega tveganja. Ocena tveganja bi morala temeljiti na sklopu skupnih kazalnikov tveganja, ki bi jih v tesnem sodelovanju z Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Agencija), ustanovljeno z Uredbo Sveta (ES) 2007/20048, in Svetom oblikovala Komisija; Oceno tveganja bi bilo treba takoj posredovati Agenciji, Komisiji in vsem državam članicami, ki mejijo na zadevno državo članico, in o njej redno poročati Evropskemu parlamentu, Komisiji in Agenciji

____________

___________

 

7a Direktiva Sveta 2004/82/ES z dne 29. aprila 2004 o obveznosti prevoznikov, da sporočajo podatke o potnikih (UL L 261, 6.8.2004, str. 24).

 

7a Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 349, 25.11.2004, str. 1).

8 Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 349, 25.11.2004, str. 1).

 

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Mejni policisti bi morali imeti možnost, da pri osebi, ki ima pravico do prostega gibanja po pravu Unije, ne preverijo podatkov v ustreznih zbirkah podatkov, če je jasno razvidno, da ta oseba ne ogroža notranje varnosti držav članic. Med drugim bi lahko bili izvzeti otroci, mlajši od 12 let, in mladoletne osebe v spremstvu staršev; učenci, ki potujejo v okviru organizirane šolske ekskurzije; starejši, ki potujejo organizirano; piloti letal in drugi člani posadke; voditelji držav ali vlad in člani njihovih delegacij, imetniki diplomatskih, uradnih ali službenih potnih listov in člani mednarodnih organizacij; reševalne službe, policija in gasilci ter mejni policisti; delavci na morju; imetniki dovoljenj, potrebnih po nacionalni zakonodaji v skladu s posebnimi ureditvami držav članic v dvostranskih sporazumih iz člena 4(2)(a) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta1a;

 

_________________

 

1a Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 105, 13.4.2006, str. 1).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Kadar namerava država članica izvajati ciljne kontrole in preverjanja pri osebah, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, bi morala o tem nemudoma uradno obvestiti druge države članice, Agencijo in Komisijo. Komisija bi morala v sodelovanju z državami članicami v okviru Schengenskega priročnika najkasneje en mesec po začetku veljavnosti te uredbe pripraviti poseben postopek za to uradno obveščanje.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Z Uredbo Sveta (ES) št. 2252/20049 so bili kot varnostne značilnosti potnega lista državljanov Unije uvedeni podoba obraza in prstni odtisi. Te varnostne značilnosti so namenjene večji varnosti potnih listov ter vzpostavitvi zanesljive povezave med imetnikom in potnim listom. Zato bi morale države članice v primeru dvomov o verodostojnosti potnega lista ali o istovetnosti njegovega imetnika te biometrične identifikatorje preverjati.

(6)  Z Uredbo Sveta (ES) št. 2252/20049 so bili kot varnostne značilnosti potnega lista državljanov Unije uvedeni podoba obraza in prstni odtisi. Te varnostne značilnosti so namenjene večji varnosti potnih listov ter vzpostavitvi zanesljive povezave med imetnikom in potnim listom. Zato bi morale države članice v primeru dvomov o verodostojnosti potne listine ali o istovetnosti njenega imetnika preverjati vsaj enega od teh biometričnih identifikatorjev. To preverjanje bi bilo treba po možnosti izvajati za državljane tretjih držav.

__________

__________

9 Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, 29.12.2004, str. 1).

9 Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, 29.12.2004, str. 1).

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Številne osebne izkaznice, izdelane v državah članicah, nimajo varnostnih elementov, kot so podoba obraza in prstni odtisi. Da se omogoči sistematično preverjanje potnih listin, ki niso potni listi, in ob upoštevanju vprašanj notranje varnosti, bi morala Komisija hitro ukrepati in pripraviti predlog o uvedbi skupnih standardov za varnostne elemente in biometrične podatke, ki naj se dodajo na osebne izkaznice, izdane v državah članicah.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Države članice bi si morale v skladu z veljavnim pravom Unije in nacionalnim pravom izmenjevati podatke, redno posodabljati ustrezne obstoječe zbirke podatkov, v celoti izkoriščati obstoječe informacijske sisteme in vzpostaviti potrebne tehnične povezave z vsemi informacijskimi sistemi in zbirkami podatkov. Poleg tega bi si morale v zvezi s tem izmenjevati primere najboljše prakse.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Države članice morajo pri vstopu opraviti sistematične kontrole državljanov tretjih držav s preverjanjem podatkov v vseh zbirkah podatkov. Zagotoviti je treba, da se takšne kontrole sistematično izvajajo tudi pri izstopu.

(8)  Države članice morajo pri vstopu opraviti sistematične kontrole državljanov tretjih držav s preverjanjem podatkov v vseh zbirkah podatkov. Prav tako bi morale države članice zagotoviti, da se takšne kontrole sistematično izvajajo pri izstopu.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Ker cilj te uredbe, ki je okrepljeno preverjanje podatkov v zbirkah podatkov na zunanjih mejah, zlasti v odgovor na povečanje teroristične grožnje, zadeva enega od zaščitnih ukrepov na območju brez nadzora na notranjih mejah in ker kot tak zadeva pravilno delovanje schengenskega območja, ga države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se lahko lažje doseže na ravni Unije, zato lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(9)  Ker cilj te uredbe, ki je izboljšanje preverjanja podatkov v zbirkah podatkov na zunanjih mejah, zadeva enega od zaščitnih ukrepov na območju brez nadzora na notranjih mejah in ker kot tak zadeva pravilno delovanje schengenskega območja, ga države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč ga je zaradi njegovega obsega ali učinka lažje doseči na ravni Unije, zato lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje tega cilja.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Kar zadeva uporabo schengenskega informacijskega sistema, ta uredba predstavlja akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003 in člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2011.

(16)  Kar zadeva uporabo sistema SIS, ta uredba predstavlja akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003 in člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2011. Rezultati iskanj v sistemu SIS naj ne bi posegali v člen 1(4) Sklepa Sveta 2010/365/EU1a.

 

_____________________________

 

1a Sklep Sveta 2010/365/EU z dne 29. junija 2010 o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (UL L 166, 1.7.2010, str. 17)

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Za boljše upravljanje meja in pomoč pri ohranitvi varnosti Unije bi bilo treba države članice, ki niso v schengenskem območju in katerih meje so zunanje meje, v celoti vključiti v sistem SIS.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 562/2006

Člen 7 – odstavek 2 – točka a – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  preverjanje istovetnosti in državljanstva osebe ter veljavnosti in verodostojnosti potne listine s preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov, zlasti v:

(a)  preverjanje istovetnosti in državljanstva osebe ter veljavnosti in verodostojnosti potne listine, vključno s preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov, med drugim v:

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 562/2006

Člen 7 – odstavek 2 – točka a – točka 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  nacionalnih zbirkah podatkov o ukradenih, protipravno odtujenih, izgubljenih in neveljavnih potnih listinah;

(3)  nacionalnih zbirkah podatkov o ukradenih, protipravno odtujenih, lažnih, izgubljenih in neveljavnih potnih listinah; pri potnih listih in potnih listinah, ki vsebujejo pomnilniški medij iz člena 1(2) Uredbe Sveta št. (ES) 2252/2004*, se preveri tudi verodostojnost pomnilniškega medija.

 

____________________

 

* Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, 29.12.2004, str. 1).

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 562/2006

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  preverjanje, ali oseba, ki ima pravico do prostega gibanja po pravu Unije, ne predstavlja grožnje notranji varnosti, javnemu redu, mednarodnim odnosom katere koli države članice ali javnemu zdravju, vključno s preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov Unije in nacionalnih zbirkah podatkov, zlasti v schengenskem informacijskem sistemu.

(b)  preverjanje, ali oseba, ki ima pravico do prostega gibanja po pravu Unije, ne predstavlja grožnje notranji varnosti, javnemu redu, mednarodnim odnosom katere koli države članice ali javnemu zdravju, s preverjanjem podatkov v schengenskem informacijskem sistemu.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 562/2006

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V primeru dvoma glede verodostojnosti potne listine ali istovetnosti imetnika potne listine kontrola vključuje preverjanje biometričnih identifikatorjev v potnih listih in potnih listinah, izdanih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2252/2004*.

V primeru dvoma glede verodostojnosti potne listine ali istovetnosti imetnika potne listine kontrola vključuje preverjanje biometričnih identifikatorjev v potnih listih in potnih listinah, izdanih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2252/2004*. To preverjanje se po možnosti opravi tudi za potne listine, ki jih ta uredba ne zajema.

____________________

_____________

* Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, 29.12.2004, str. 1).“;

* Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, 29.12.2004, str. 1).

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 562/2006

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

2a.  Pri osebah, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, zlasti v skladu z Direktivo 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a, se lahko pri prehodu meje med državo članico, ki v celoti uporablja schengenski pravni red, in državo članico, ki tega pravnega reda še ne uporablja v celoti, na vstopu in izstopu opravi kontrola iz točk (a) in (b) prvega pododstavka le, če je mogoče na podlagi ocene tveganja, ki jo opravita država članica, ki v celoti uporablja schengenski pravni red, in Agencija, jasno ugotoviti, da obstaja tveganje za notranjo varnost Unije. V vsakem primeru se opravi minimalna kontrola iz odstavka 2b.

 

________

 

1a Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL L 158, 30.4.2004, str. 77).

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 562/2006

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar bi izvajanje kontrole iz točk a) in b) prvega pododstavka na zunanjih mejah na kopnem ali na morju nesorazmerno vplivalo na pretok prometa, lahko države članice izvajajo ciljno usmerjene kontrole, ki temeljijo na oceni tveganj, povezanih z notranjo varnostjo, javnim redom, mednarodnimi odnosi katere koli države članice ali grožnjo javnemu zdravju.

2b.  Kadar bi izvajanje kontrole iz točk (a) in (b) odstavka 2 na primer nesorazmerno vplivalo na pretok prometa, se lahko države članice na podlagi ocene tveganj, povezanih z notranjo varnostjo in javnim redom katere koli države članice ali grožnjo javnemu zdravju, odločijo izvajati ciljne kontrole na določenih mejnih prehodih. V oceni tveganja se ocenijo morebitna tveganja in zagotovijo statistični podatki o potnikih in incidentih, povezanih s čezmejnim kriminalom. Ocena tveganja se redno posodablja.

 

Trajanje in lokacija ciljnih kontrol ne presegata tistega, kar je nujno potrebno, in temeljita na sklopu skupnih kazalnikov tveganja, ki jih v tesnem sodelovanju z Agencijo in Svetom oblikuje Komisija.

 

Če se uvedejo ciljne kontrole v skladu s prvim pododstavkom, se pri vseh osebah opravi minimalna kontrola, pri kateri se na podlagi izročitve ali predložitve potnih listin ugotovi njihova istovetnost. Minimalna kontrola vključuje hitro in enostavno preverjanje, po potrebi z uporabo tehničnih naprav.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 562/2006

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica svojo oceno tveganja posreduje Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, ki je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 2007/2004, ter vsake tri mesece Komisiji in navedeni agenciji poroča o uporabi ciljno usmerjenih kontrol.

2c.  Vsaka posamezna država članica pred uvedbo ciljnih kontrol Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Agencija), ki je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 2007/2004, Komisiji in vsem državam članicam, s katerimi ima skupno mejo, posreduje svojo oceno tveganja ter Evropskemu parlamentu, Komisiji in Agenciji vsake tri mesece poroča o uporabi ciljno usmerjenih kontrol.

 

Agencija svojo oceno prvotne ocene države članice in naknadnih poročil posreduje vsem drugim državam članicam in navede, ali meni, da je zadevna država članica izvedla ustrezno oceno varnostnega tveganja in pretoka prometa in se je ustrezno odločila, da na podlagi te ocene uporabi ciljno usmerjeno ali sistematično kontrolo, ali ne.

 

Vsako razvrščanje ocene tveganja in skupnih kazalnikov tveganja ali njihovih delov mora biti skladno s pravom Unije, zlasti z Uredbo (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________

 

1a Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 562/2006

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pristojna država članica poskrbi, da imajo mejni organi dovolj tehničnih, finančnih in človeških virov, da lahko praviloma preprečijo, da bi se zaradi dodatnih kontrol podaljšala čakalna doba na zunanjih mejah, tamkajšnji pretok prometa pa bil oviran.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka b

Uredba (ES) št. 562/2006

Člen 7 – odstavek 3 – točka b – točka iii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  preverjanje, ali zadevni državljan tretje države ne predstavlja grožnje javnemu redu, notranji varnosti ali mednarodnim odnosom katere koli države članice, vključno s preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov Unije in nacionalnih zbirkah podatkov, zlasti v schengenskem informacijskem sistemu.

(iii)  preverjanje, ali zadevni državljan tretje države ne predstavlja grožnje javnemu redu, notranji varnosti ali mednarodnim odnosom katere koli države članice, vključno s preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov Unije in nacionalnih zbirkah podatkov ter obvezno tudi v schengenskem informacijskem sistemu.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Komisija do ... [eno leto po začetku veljavnosti te uredbe] objavi študijo učinka, ki ga ima ta uredba na pretok prometa pri vstopu in izstopu na schengenskih zunanjih mejah.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1b

 

Komisija do ... [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži oceno izvajanja člena 7(2) Uredbe (ES) št. 562/2006, kakor je bila spremenjena s to uredbo, in njegovih posledic.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Uporablja se od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe] do ... [pet let po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

 

Evropski parlament in Svet se lahko na podlagi predloga Komisije odločita za podaljšanje obdobja uporabe te uredbe. Ta uredba preneha veljati pet let po izteku morebitnega podaljšanja.

 

Ko ta uredba preneha veljati, se uporablja različica člena 7(2) in (3)(b)(iii) in (c)(iii) Uredbe (ES) št. 562/2006, ki je veljala pred ... [datum začetka veljavnosti te uredbe].


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (18.5.2016)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z okrepljenim preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Pripravljavka mnenja: Marielle de Sarnez

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Listine Evropske Unije o temeljnih pravicah,

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Mednarodne konvencije o otrokovih pravicah in zlasti njenega člena 3(1) ter členov 11, 20 in 22,

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Nadzor na zunanjih mejah je še vedno eden izmed glavnih zaščitnih ukrepov na območju brez nadzora na notranjih mejah. Izvaja se v interesu vseh držav članic. Namen takšnega nadzora je med drugim preprečiti katero koli grožnjo notranji varnosti in javnemu redu držav članic, ne glede na izvor takšne grožnje.

(1) Nadzor na zunanjih mejah je še vedno eden izmed glavnih zaščitnih ukrepov na območju brez nadzora na notranjih mejah. Izvaja se v interesu vseh držav članic in ob polnem spoštovanju temeljnih pravic. Namen takšnega nadzora je med drugim preprečiti katero koli grožnjo notranji varnosti in javnemu redu držav članic, ne glede na izvor takšne grožnje, tudi kadar prihaja od državljanov Unije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1d) Upoštevati je treba uredbo o varstvu osebnih podatkov evropskih državljanov.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Pojav tujih terorističnih borcev, med katerimi so mnogi državljani Unije, kaže, da je treba kontrole državljanov Unije na zunanjih mejah poostriti.

(2)  Pojav tujih terorističnih borcev kaže, da je potreben skupni evropski odziv, da je treba nujno okrepiti varnost na mejah in poostriti kontrole državljanov Unije na zunanjih mejah in da je treba bolje uporabiti obstoječa orodja, kot je izmenjava informacij med državami članicami in ustreznimi agencijami Unije.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Evropskim državljanom je treba zagotoviti enakovredno stopnjo varnosti po vsej EU.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Z Uredbo Sveta (ES) št. 2252/20049, so bili kot varnostne značilnosti potnega lista državljanov Unije uvedeni podoba obraza in prstni odtisi. Te varnostne značilnosti so namenjene večji varnosti potnih listov ter vzpostavitvi zanesljive povezave med imetnikom in potnim listom. Zato bi morale države članice v primeru dvomov o verodostojnosti potnega lista ali o istovetnosti njegovega imetnika te biometrične identifikatorje preverjati.

(6)  Z Uredbo Sveta (ES) št. 2252/20049, so bili kot varnostne značilnosti potnega lista državljanov Unije uvedeni podoba obraza in prstni odtisi. Te varnostne značilnosti so namenjene večji varnosti potnih listov ter vzpostavitvi zanesljive povezave med imetnikom in potnim listom. Zato bi morale države članice v primeru dvomov o verodostojnosti potnega lista ali o istovetnosti njegovega imetnika te biometrične identifikatorje preverjati. Enak pristop bi bilo treba uporabljati pri kontrolah državljanov tretjih držav, kadar je mogoče.

__________________

__________________

9 Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, 29.12.2004, str. 1).

9 Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, 29.12.2004, str. 1).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Države članice morajo pri vstopu opraviti sistematične kontrole državljanov tretjih držav s preverjanjem podatkov v vseh zbirkah podatkov. Zagotoviti je treba, da se takšne kontrole sistematično izvajajo tudi pri izstopu.

(8) Države članice morajo pri vstopu opraviti sistematične kontrole državljanov tretjih držav s preverjanjem podatkov v vseh zbirkah podatkov. Prav tako bodo morale države članice poskrbeti, da se takšne kontrole sistematično izvajajo pri izstopu.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Uredba (ES) št. 562/2006

Člen 7 – odstavek 2 – točka b – alinea 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar bi izvajanje kontrole iz točk a) in b) prvega pododstavka na zunanjih mejah na kopnem ali na morju nesorazmerno vplivalo na pretok prometa, lahko države članice izvajajo ciljno usmerjene kontrole, ki temeljijo na oceni tveganj, povezanih z notranjo varnostjo, javnim redom, mednarodnimi odnosi katere koli države članice ali grožnjo javnemu zdravju.

Kadar bi izvajanje kontrole iz točk a) in b) prvega pododstavka na zunanjih mejah na kopnem ali na morju nesorazmerno vplivalo na pretok prometa, lahko zadevne države članice izvajajo ciljno usmerjene kontrole, pod pogojem, da ocena tveganja pokaže, da takšno odstopanje ne ogroža notranje varnosti Unije, javnega reda ali mednarodnih odnosov držav članic ter ne ogroža javnega zdravja.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Uredba (ES) št. 562/2006

Člen 7 – odstavek 2 – točka b – alinea 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica svojo oceno tveganja posreduje Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, ki je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 2007/2004, ter vsake tri mesece Komisiji in navedeni agenciji poroča o uporabi ciljno usmerjenih kontrol.

Vsaka država članica svojo oceno tveganja in njene posodobitve posreduje Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, ki je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 2007/2004, ter vsake tri mesece Komisiji in navedeni agenciji poroča o uporabi ciljno usmerjenih kontrol. Komisija mora pozorno spremljati razmere in v okviru polletnih poročil Evropskemu parlamentu in Svetu Parlament obveščati o delovanju schengenskega območja.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Okrepljeno preverjanje podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah

Referenčni dokumenti

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

21.1.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Marielle de Sarnez

16.2.2016

Datum sprejetja

12.5.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

53

8

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ryszard Czarnecki, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Okrepljeno preverjanje podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah

Referenčni dokumenti

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Datum predložitve EP

15.12.2015

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

21.1.2016

DEVE

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

DEVE

4.2.2016

JURI

28.1.2016

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Monica Macovei

15.2.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

29.2.2016

 

 

 

Datum sprejetja

21.6.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kati Piri, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ashley Fox, Josu Juaristi Abaunz, Bernd Kölmel, Georg Mayer, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Marco Valli, Jarosław Wałęsa, Gabriele Zimmer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Frank Engel, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Jarosław Wałęsa

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Péter Niedermüller, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

6

-

ENL

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov