Förfarande : 2015/0307(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0218/2016

Ingivna texter :

A8-0218/2016

Debatter :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Omröstningar :

PV 16/02/2017 - 6.5

Antagna texter :

P8_TA(2017)0047

BETÄNKANDE     ***I
PDF 482kWORD 387k
27.6.2016
PE 578.659v02-00 A8-0218/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning nr 562/2006 (EG) vad gäller stärkandet av kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Monica Macovei

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning nr 562/2006 (EG) vad gäller stärkandet av kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0670),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0407/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8‑0218/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Kontrollerna vid de yttre gränserna är fortfarande en av de viktigaste garantierna för området utan kontroller vid de inre gränserna. De genomförs i alla medlemsstaters intresse. Ett syfte med dessa kontroller är att förebygga eventuella hot mot medlemsstaternas inre säkerhet och allmänna ordning, oavsett vilket ursprung sådana hot har.

(1)  Kontroller vid och skydd av de yttre gränserna är fortfarande det effektivaste sättet att garantera unionens långsiktiga säkerhet. Gränskontrollerna vid de yttre gränserna genomförs i alla medlemsstaters intresse. Ett syfte med dessa kontroller är att bidra till att bekämpa irreguljär invandring och människohandel och att förebygga bland annat eventuella hot mot medlemsstaternas inre säkerhet och allmänna ordning och folkhälsan, oavsett vilket ursprung sådana hot har, även när de härrör från unionsmedborgare.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Genomförandet av denna förordning bör beakta den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Respekten för i förordning (EG) nr 45/20011a och all unionsrätt om uppgiftsskydd bör vara en primär skyldighet för medlemsstaterna vid genomförandet av denna förordning.

 

________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  In- och utresekontroller bör genomföras på ett sådant sätt att mänsklig värdighet respekteras fullt ut. Gränskontroll bör genomföras på ett professionellt och respektfullt sätt och stå i proportion till de syften som eftersträvas.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Fenomenet med utländska terroriststridande, varav många är unionsmedborgare, visar att det är nödvändigt och brådskande att stärka kontrollerna vid de yttre gränserna när det gäller unionens medborgare.

(2)  Trots att systematiska minimikontroller på grundval av en snabb och enkel kontroll av resehandlingens giltighet för närvarande är regel för personer som åtnjuter rätten till fri rörlighet enligt unionsrätten, visar fenomenet med utländska terroriststridande, varav många är unionsmedborgare, och den organiserade brottslighetens utveckling, att det är nödvändigt att stärka kontrollerna vid de yttre gränserna när det gäller unionsmedborgare genom sökning i relevanta databaser, och, om det råder tvivel om resehandlingens äkthet eller innehavarens identitet, kontroll av biometriska kännetecken.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Unionsmedborgare bör garanteras en likvärdig säkerhetsnivå i hela unionen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  De handlingar som tillhör de personer som åtnjuter fri rörlighet enligt unionsrätten bör därför systematiskt kontrolleras mot relevanta databaser som rör stulna, förskingrade, borttappade och ogiltigförklarade resehandlingar för att undvika att personer döljer sin verkliga identitet.

(3)  De handlingar som tillhör de personer som åtnjuter fri rörlighet enligt unionsrätten bör därför som en allmän regel kontrolleras systematiskt vid inresa till och utresa från unionens territorium mot relevanta databaser som rör stulna, förskingrade, borttappade, förfalskade och ogiltigförklarade resehandlingar för att undvika att personer döljer sin verkliga identitet. Medlemsstaterna bör se till att det finns en elektronisk uppkoppling mot Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar vid gränsövergångarna vid de yttre gränserna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Gränskontrolltjänstemännen bör av samma skäl även systematiskt kontrollera de personer som åtnjuter fri rörlighet enligt unionsrätten mot relevanta nationella och europeiska databaser för att säkerställa att de inte utgör ett hot mot den inre säkerheten eller den allmänna ordningen.

(4)  Gränskontrolltjänstemännen bör av samma skäl även systematiskt kontrollera de personer som åtnjuter fri rörlighet enligt unionsrätten mot relevanta nationella och europeiska databaser för att säkerställa att de inte utgör ett hot mot den inre säkerheten eller den allmänna ordningen. För detta ändamål bör medlemsstaterna se till att deras gränskontrolltjänstemän har tillgång till relevanta nationella och europeiska databaser, i synnerhet Schengens informationssystem (SIS) och Europols informationssystem (EIS).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Den tekniska utvecklingen gör det i princip möjligt att konsultera relevanta databaser utan att fördröja förfarandet med att passera gränsen eftersom kontrollerna av handlingar och personer kan genomföras parallellt. Det är därför möjligt att utan att det medför negativa effekter för personer som reser i god tro stärka kontrollerna vid de yttre gränserna för att bättre kunna identifiera de personer som avser att dölja sin verkliga identitet eller som omfattas av relevanta registreringar på grund av säkerhetsskäl eller gripande. Systematiska kontroller bör genomföras vid alla yttre gränser. Om systematiska kontroller vid land- och sjögränserna emellertid skulle ha oproportionerliga effekter för trafikflödet vid gränsen bör medlemsstaterna tillåtas att inte genomföra systematiska kontroller mot databaser, men enbart om detta grundas på en riskanalys med bedömningen att en sådan lättnad inte skulle leda till säkerhetsrisker. Denna riskbedömning ska överlämnas till Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2007/2088 och bli föremål för regelbunden rapportering både till kommissionen och byrån.

(5)  Den tekniska utvecklingen gör det i princip möjligt att konsultera relevanta databaser med en begränsad inverkan på tidsåtgången för att passera gränsen, eftersom kontrollerna av handlingar och personer kan genomföras parallellt. Synergier, konvergens och sammankopplingsmöjligheter mellan informationssystem och deras motsvarande infrastruktur för förvaltning av unionens gränser och för tullförfaranden bör strukturellt förbättras genom att göra datahanteringen inom unionen mer effektiv, ändamålsenlig, interoperabel och kompatibel, med full respekt för krav på dataskydd, i syfte att bättre skydda de yttre gränserna och öka den inre säkerheten i unionen till förmån för alla unionsmedborgare. Förstärkta kontroller vid de yttre gränserna för att bättre kunna identifiera de personer som avser att dölja sin verkliga identitet eller som omfattas av relevanta registreringar på grund av säkerhetsskäl eller för gripande skulle kunna ha negativa effekter för personer som reser i ärligt uppsåt. Som en allmän regel bör dock systematiska kontroller genomföras vid alla yttre gränser. Användning av passagerarinformation som mottagits i enlighet med rådets direktiv 2004/82/EG7a eller i enlighet med andra bestämmelser i unionsrätten eller nationell lagstiftning kan bidra till att påskynda de obligatoriska kontrollerna under passerandet av gränsen. Om systematiska kontroller vid gränserna emellertid skulle ha oproportionerliga effekter för till exempel trafikflödet vid gränsen bör det vara möjligt för de berörda medlemsstaterna att genomföra målinriktade kontroller mot alla relevanta databaser vid specificerade övergångar, men enbart på grundval av en riskbedömning som säger att en sådan lättnad inte skulle leda till säkerhetsrisker. Denna riskbedömning bör bygga på en uppsättning gemensamma riskindikatorer som har utarbetats av kommissionen i nära samarbete med Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, vilken inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2007/20047b (nedan kallad byrån) och med rådet. Riskbedömningen bör omedelbart överlämnas till byrån, kommissionen och varje medlemsstat som gränsar till den berörda medlemsstaten och bör bli föremål för regelbunden rapportering till Europaparlamentet, kommissionen och byrån.

____________

___________

 

7a Rådets direktiv 2004/82/EG av den 29 april 2004 om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare (EUT L 261, 6.8.2004, s. 24).

 

7b Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 349, 25.11.2004, s. 1).

8 Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 349, 25.11.2004, s. 1).

 

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Det bör vara möjligt för gränskontrolltjänstemän att bestämma att inte kontrollera relevanta databaser i fråga om en person som åtnjuter fri rörlighet enligt unionsrätten, om det tydligt kan bedömas att denna person inte äventyrar den inre säkerheten i någon medlemsstat. Dessa personer kan vara, bland andra, barn under 12 år och minderåriga som reser med föräldrar, skolelever på organiserade exkursioner, äldre på organiserade resor, flygplanspiloter och andra besättningsmedlemmar, stats- eller regeringschefer och medlemmar av deras delegationer, innehavare av diplomatpass, officiella pass eller tjänstepass och medlemmar av internationella organisationer, räddningstjänst, polis och brandkår och gränskontrolltjänstemän, arbetare till havs samt innehavare av tillstånd som krävs enligt nationell lagstiftning i enlighet med specifika arrangemang mellan medlemsstater i bilaterala avtal som avses i led a) i artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 562/20061a.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), (EUT L 105, 13.4.2006, s. 1).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Om en medlemsstat har för avsikt att genomföra riktade kontroller och sökningar med avseende på personer som enligt unionsrätten åtnjuter rätten till fri rörlighet, bör medlemsstaten underrätta de andra medlemsstaterna, byrån och kommissionen utan dröjsmål. Kommissionen bör, senast en månad efter det att denna förordning trätt i kraft, i samarbete med medlemsstaterna utveckla ett förfarande för denna underrättelse inom ramen för handboken för kodexen om Schengengränserna.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Genom rådets förordning (EG) nr 2252/20049 införde unionen ansiktsbilder och fingeravtryck som säkerhetsdetaljer i unionsmedborgarnas pass. Dessa säkerhetsdetaljer har införts för att göra passen säkrare och skapa en tillförlitlig koppling mellan innehavaren och passet. Medlemsstaterna bör därför vid tvivel om passets äkthet eller innehavarens identitet kontrollera dessa biometriska kännetecken.

(6)  Genom rådets förordning (EG) nr 2252/20049 införde unionen ansiktsbilder och fingeravtryck som säkerhetsdetaljer i unionsmedborgarnas pass. Dessa säkerhetsdetaljer har införts för att göra passen säkrare och skapa en tillförlitlig koppling mellan innehavaren och passet. Medlemsstaterna bör därför vid tvivel om resehandlingens äkthet eller innehavarens identitet kontrollera minst ett av dessa biometriska kännetecken. Tredjelandsmedborgare bör där så är möjligt underkastas samma kontroll.

__________

__________

9 Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EUT L 385, 29.12.2004, s. 1).

9 Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EUT L 385, 29.12.2004, s. 1).

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Många id-kort som framställs av medlemsstaterna saknar säkerhetsdetaljer såsom ansiktsbilder och fingeravtryck. För att möjliggöra systematiska kontroller av andra resehandlingar än pass, med hänsyn till den inre säkerheten, bör kommissionen omgående föreslå ett upprättande av gemensamma standarder för de säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken som ska användas på de id-kort som medlemsstaterna utfärdar.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Medlemsstaterna bör i enlighet med tillämplig unionsrätt och nationell lagstiftning utbyta information, regelbundet uppdatera sina befintliga relevanta databaser, till fullo utnyttja befintliga informationssystem samt upprätta de nödvändiga tekniska anslutningarna till alla informationssystem och databaser. Medlemsstaterna bör i detta avseende utbyta bästa praxis med varandra.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Medlemsstaterna är skyldiga att systematiskt kontrollera tredjelandsmedborgare mot alla databaser vid inresa. Det bör säkerställas att sådana kontroller utförs systematiskt även vid utresa.

(8)  Medlemsstaterna är skyldiga att systematiskt kontrollera tredjelandsmedborgare mot alla databaser vid inresa. På samma sätt bör medlemsstaterna försäkra sig om att sådana kontroller utförs systematiskt vid utresa.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att stärka kontrollerna mot databaser vid EU:s yttre gränser som ett svar på särskilt det ökade terroristhotet, berör en av garantierna för området utan inre gränskontroll och i sig berör Schengenområdets funktion, kan det inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(9)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att förbättra kontrollerna mot databaser vid de yttre gränserna, vilket berör en av garantierna för området utan inre gränskontroll och i sig berör Schengenområdets funktion, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan på grund av sin omfattning och sina verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Vad beträffar användningen av Schengens informationssystem utgör denna förordning en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med Schengenregelverket i den mening som avses i artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt och artikel 4.2 i 2011 års anslutningsakt.

(16)  Vad beträffar användningen av SIS utgör denna förordning en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med Schengenregelverket i den mening som avses i artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt och artikel 4.2 i 2011 års anslutningsakt. Resultaten av sökningar i SIS bör inte påverka artikel 1.4 i rådets beslut 2010/365/EU1a.

 

_____________________________

 

1a Rådets beslut 2010/365/EU av den 29 juni 2010 om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem i Republiken Bulgarien och Rumänien (EUT L 166, 1.7.2010, s. 17).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Medlemsstater som inte är med i Schengenområdet och vars gränser utgör de yttre gränserna bör fullt ut integreras i SIS för att bättre kunna förvalta gränserna och bidra till att bevara säkerheten i unionen.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning 562/2006(EC)

Artikel 7 – punkt 2 – led a – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Kontroll av personens identitet och nationalitet samt resehandlingens giltighet och äkthet genom sökning i relevanta databaser, särskilt följande:

(a)  Kontroll av personens identitet och nationalitet samt resehandlingens giltighet och äkthet bland annat genom sökning i relevanta databaser, som ska omfatta följande:

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning 562/2006(EC)

Artikel 7 – punkt 2 – led a – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Nationella databaser med information om stulna, förskingrade, borttappade och ogiltigförklarade resehandlingar.

(3)  Nationella databaser med information om stulna, förskingrade, förfalskade, borttappade och ogiltigförklarade resehandlingar, inbegripet, när pass och resehandlingar innehåller ett lagringsmedium enligt vad som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 *, lagringsmediets äkthet.

 

____________________

 

* Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EUT L 385, 29.12.2004, s. 1).

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 562/2006

Artikel 7 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Kontroll av att en person som åtnjuter fri rörlighet enligt unionsrätten inte anses utgöra ett hot mot den inre säkerheten, den allmänna ordningen, någon av medlemsstaternas internationella förbindelser eller folkhälsan, bland annat genom sökning i relevanta unionsdatabaser, nationella och internationella databaser, särskilt Schengens informationssystem.

(b)  Kontroll av att en person som åtnjuter fri rörlighet enligt unionsrätten inte anses utgöra ett hot mot den inre säkerheten, den allmänna ordningen, någon av medlemsstaternas internationella förbindelser eller folkhälsan, genom sökning i Schengens informationssystem.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning 562/2006(EC)

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det råder tvekan om resehandlingens äkthet eller om innehavarens identitet, ska kontrollerna omfatta kontroll av biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2252/2004*.

Om det råder tvekan om resehandlingens äkthet eller om innehavarens identitet, ska kontrollerna omfatta kontroll av biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2252/2004*. Sådan kontroll ska om möjligt också göras av resehandlingar som inte omfattas av denna förordning.

____________________

_____________

* Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EUT L 385, 29.12.2004, s. 1).

* Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EUT L 385, 29.12.2004, s. 1).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 562/2006

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

2a.  När de personer som åtnjuter fri rörlighet enligt unionsrätten, särskilt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG1a, passerar gränsen mellan en medlemsstat som tillämpar Schengenregelverket fullt ut och en medlemsstat som ännu inte gör det, kan de vid in- och utresa bli föremål för de kontroller som avses i första stycket leden a och b endast om det tydligt kan bedömas, på grundval av en riskbedömning som genomförs av den medlemsstat som tillämpar Schengenregelverket fullt ut och av byrån, att det finns risker för unionens inre säkerhet. Den minimikontroll som avses i punkt 2b ska under alla omständigheter genomföras.

 

________

 

1aEuropaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 158.30.4,2004, s. 77).

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning 562/2006(EC)

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om de kontroller som avses i led a) och b) första stycket skulle medföra oproportionerliga effekter för trafikflödet vid de yttre land- och sjögränserna, får medlemsstaterna utföra dessa kontroller på ett målinriktat sätt på grundval av en bedömning av riskerna för den inre säkerheten, den allmänna ordningen, någon av medlemsstaternas internationella förbindelser eller ett hot mot folkhälsan.

2b.  Om de kontroller som avses i andra stycket leden a och b skulle medföra oproportionerliga effekter, till exempel för trafikflödet, får medlemsstaterna besluta att utföra dessa kontroller på ett målinriktat sätt vid specificerade gränsövergångsställen på grundval av en bedömning av riskerna för någon av medlemsstaternas inre säkerhet och allmänna ordning eller ett hot mot folkhälsan. Riskbedömningen ska innehålla en bedömning av de möjliga riskerna samt statistik om passagerare och incidenter i samband med gränsöverskridande brottslighet. Riskbedömningen ska regelbundet uppdateras.

 

Varaktigheten och platsen för de riktade kontrollerna får inte överskrida vad som är strikt nödvändigt och ska bygga på en uppsättning gemensamma riskindikatorer som har utarbetats av kommissionen i nära samarbete med byrån och rådet.

 

Om kontrollerna har införts på ett målinriktat sätt i enlighet med första stycket ska alla personer underkastas en minimikontroll för fastställande av identiteten genom uppvisande av resehandlingar. Denna minimikontroll ska bestå av en snabb och enkel kontroll, vid behov med hjälp av tekniska anordningar.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 562/2006

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska överlämna sin riskbedömning till byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser vilken inrättades genom förordning (EG) nr 2007/2004 och var tredje månad rapportera till kommissionen och byrån om tillämpningen av de kontroller som utförs på ett målinriktat sätt.

2c.  Före införandet av de kontroller som utförs på ett målinriktat sätt ska varje berörd medlemsstat utan dröjsmål överlämna sin riskbedömning på grundval av gemensamma riskindikatorer och eventuella uppdateringar av dessa till byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, vilken inrättades genom förordning (EG) nr 2007/2004 (nedan kallad byrån), till kommissionen och till alla medlemsstater som den gränsar till, och den ska var tredje månad rapportera till Europaparlamentet, kommissionen och byrån om tillämpningen av de kontroller som utförs på ett målinriktat sätt.

 

Byrån ska utan dröjsmål överlämna sina utvärderingar av medlemsstatens första bedömning och efterföljande rapporter till alla övriga medlemsstater och ange huruvida den anser att den berörda medlemsstaten har utfört en lämplig analys av säkerhetsrisken och trafikflödet och huruvida medlemsstaten på lämpligt sätt har beslutat att tillämpa riktade kontroller på grundval av den analysen.

 

En klassificering av riskbedömningen och de gemensamma riskindikatorerna eller delar därav ska överensstämma med unionsrätten, i synnerhet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/20011a.

 

__________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 562/2006

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 4a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den ansvariga medlemsstaten ska se till att gränsmyndigheterna har tillräckliga tekniska, ekonomiska och mänskliga resurser för att i regel kunna förhindra att de ytterligare kontrollerna orsakar längre väntetider och hindrar trafikflödet vid de yttre gränserna.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Förordning (EG) nr 562/2006

Artikel 7 – punkt 3 – led b – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  Kontroll av att den berörda tredjelandsmedborgaren inte anses utgöra ett hot mot den allmänna ordningen, den inre säkerheten eller någon av medlemsstaternas internationella förbindelser, bland annat genom sökning i relevanta unionsdatabaser och nationella databaser, särskilt Schengens informationssystem.

iii)  Kontroll av att den berörda tredjelandsmedborgaren inte anses utgöra ett hot mot den allmänna ordningen, den inre säkerheten eller någon av medlemsstaternas internationella förbindelser, bland annat genom sökning i relevanta unionsdatabaser och nationella databaser, varav Schengens informationssystem är obligatoriskt.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a (ny)

 

Kommissionen ska offentliggöra en studie om konsekvenserna av denna förordning för trafikflödet vid in- och utresa vid Schengenområdets yttre gränser senast ... [ett år efter den dag då denna förordning träder i kraft].

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1b

 

Senast ... [två år efter den dag då denna förordning träder i kraft] ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport med en utvärdering om genomförandet och konsekvenserna av artikel 7.2 i förordning (EG) nr 562/2006 såsom ändrad genom denna förordning.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den ska tillämpas från den ... [den dag då denna förordning träder i kraft] till den ... [fem år efter den dag då denna förordning träder i kraft].

 

Europaparlamentet och rådet kan, på förslag från kommissionen, förlänga tillämpningen av denna förordning. Om så sker ska denna förordning upphöra att gälla fem år efter utgången av en sådan förlängning.

 

När denna förordning upphört att gälla ska den version av artikel 7.2 och 7.3 b iii och c iii i förordning (EG) nr 562/2006 som var tillämplig före den ... [den dag då denna förordning träder i kraft] tillämpas.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (18.5.2016)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning nr 562/2006 (EG) vad gäller stärkandet av kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

Föredragande av yttrande: Marielle de Sarnez

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Beaktandeled 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Beaktandeled 1b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av den internationella konventionen om barnets rättigheter, särskilt artiklarna 3.1, 11, 20 och 22,

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Kontrollerna vid de yttre gränserna är fortfarande en av de viktigaste garantierna för området utan kontroller vid de inre gränserna. De genomförs i alla medlemsstaters intresse. Ett syfte med dessa kontroller är att förebygga eventuella hot mot medlemsstaternas inre säkerhet och allmänna ordning, oavsett vilket ursprung sådana hot har.

(1)  Kontrollerna vid de yttre gränserna är fortfarande en av de viktigaste garantierna för området utan kontroller vid de inre gränserna. De genomförs i alla medlemsstaters intresse och med fullständig respekt för de grundläggande rättigheterna. Ett syfte med dessa kontroller är att förebygga eventuella hot mot medlemsstaternas inre säkerhet och allmänna ordning, oavsett vilket ursprung sådana hot har, även när de kommer från unionsmedborgare.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1d)   Förordningen om skydd av EU-medborgarnas personuppgifter bör beaktas.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Fenomenet med utländska terroriststridande, varav många är unionsmedborgare, visar att det är nödvändigt att stärka kontrollerna vid de yttre gränserna när det gäller unionens medborgare.

(2)  Fenomenet med utländska terroriststridande visar att det är nödvändigt med en gemensam europeisk reaktion, att stärka gränssäkerheten omgående, att stärka kontrollerna vid de yttre gränserna när det gäller unionens medborgare och att använda befintliga verktyg bättre, såsom utbyte av information mellan medlemsstaterna och de relevanta unionsbyråerna.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) EU-medborgarna bör garanteras en likvärdig säkerhetsnivå på EU:s hela territorium.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Genom rådets förordning (EG) nr 2252/20049 införde unionen ansiktsbilder och fingeravtryck som säkerhetsdetaljer i unionsmedborgarnas pass. Dessa säkerhetsdetaljer har införts för att göra passen säkrare och skapa en tillförlitlig koppling mellan innehavaren och passet. Medlemsstaterna bör därför vid tvivel om passets äkthet eller innehavarens identitet kontrollera dessa biometriska kännetecken.

(6)  Genom rådets förordning (EG) nr 2252/20049 införde unionen ansiktsbilder och fingeravtryck som säkerhetsdetaljer i unionsmedborgarnas pass. Dessa säkerhetsdetaljer har införts för att göra passen säkrare och skapa en tillförlitlig koppling mellan innehavaren och passet. Medlemsstaterna bör därför vid tvivel om passets äkthet eller innehavarens identitet kontrollera dessa biometriska kännetecken. Samma strategi bör tillämpas på kontroller av tredjelandsmedborgare, där så är möjligt.

__________________

__________________

9 Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna, (EUT L 385, 29.12.2004, s. 1).

9 Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna, (EUT L 385, 29.12.2004, s. 1).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Medlemsstaterna är skyldiga att systematiskt kontrollera tredjelandsmedborgare mot alla databaser vid inresa. Det bör säkerställas att sådana kontroller utförs systematiskt även vid utresa.

(8) Medlemsstaterna är skyldiga att systematiskt kontrollera tredjelandsmedborgare mot alla databaser vid inresa. På samma sätt bör medlemsstaterna försäkra sig om att sådana kontroller utförs systematiskt vid utresa.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1 – led a

Förordning (EG) nr 562/2006

Artikel 7 – punkt 2 – led b – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om de kontroller som avses i led a) och b) första stycket skulle medföra oproportionerliga effekter för trafikflödet vid de yttre land- och sjögränserna, får medlemsstaterna utföra dessa kontroller på ett målinriktat sätt på grundval av en bedömning av riskerna för den inre säkerheten, den allmänna ordningen, någon av medlemsstaternas internationella förbindelser eller ett hot mot folkhälsan.

Om de kontroller som avses i led a) och b) första stycket skulle medföra oproportionerliga effekter för trafikflödet vid de yttre land- och sjögränserna, får de berörda medlemsstaterna utföra dessa kontroller på ett målinriktat sätt, förutsatt att en bedömning av riskerna visar att detta undantag inte kommer att inverka menligt på unionens inre säkerhet, den allmänna ordningen eller medlemsstaternas internationella förbindelser, och att det inte innebär ett hot mot folkhälsan.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1 – led a

Förordning (EG) nr 562/2006

Artikel 7 – punkt 2 – led b – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska överlämna sin riskbedömning till byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser vilken inrättades genom förordning (EG) nr 2007/2004 och var tredje månad rapportera till kommissionen och byrån om tillämpningen av de kontroller som utförs på ett målinriktat sätt.

Varje medlemsstat ska överlämna sin riskbedömning och uppdateringarna av den till byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, vilken inrättades genom förordning (EG) nr 2007/2004, och var tredje månad rapportera till kommissionen och byrån om tillämpningen av de kontroller som utförs på ett målinriktat sätt. Kommissionen ska följa situationen noga och hålla Europaparlamentet informerat inom ramen för halvårsrapporterna till Europaparlamentet och rådet om Schengenområdets funktion.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning nr 562/2006 (EG) vad gäller stärkandet av kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna

Referensnummer

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

21.1.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Marielle de Sarnez

16.2.2016

Antagande

12.5.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

8

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förstärkta kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna

Referensnummer

COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)

Framläggande för parlamentet

15.12.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

21.1.2016

DEVE

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

4.2.2016

JURI

28.1.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Monica Macovei

15.2.2016

 

 

 

Behandling i utskott

29.2.2016

 

 

 

Antagande

21.6.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kati Piri, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Ashley Fox, Josu Juaristi Abaunz, Bernd Kölmel, Georg Mayer, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous, Marco Valli, Jarosław Wałęsa, Gabriele Zimmer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ingivande

27.6.2016


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

6

-

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy