Процедура : 2016/0002(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0219/2016

Внесени текстове :

A8-0219/2016

Разисквания :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0148

ДОКЛАД     ***I
PDF 852kWORD 456k
27.6.2016
PE 580.424v02-00 A8-0219/2016

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Тимъти Къркхоуп

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0007),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 82, параграф 1, буква г) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0012/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0219/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Съюзът си е поставил за цел да предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на хора в съчетание с подходящи мерки по отношение на предотвратяването и борбата с престъпността.

(1)  Съюзът си е поставил за цел да предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на хора в съчетание с подходящи мерки по отношение на предотвратяването и борбата с престъпността, и да предоставя вътрешна сигурност.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Правната рамка на ECRIS обаче не урежда достатъчна подробно особеностите на исканията, отнасящи се до граждани на трети държави. Въпреки че понастоящем е възможно да се обменя информация за гражданите на трети държави чрез ECRIS, не съществува ефикасна процедура или механизъм за това.

(4)  Съществуващата правна рамка на ECRIS обаче не разглежда достатъчно подробно особеностите на исканията, отнасящи се до граждани на трети държави. Въпреки че вече е възможно да се обменя информация за гражданите на трети държави чрез ECRIS, не съществува обща европейска ефикасна процедура или механизъм за това.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Извършването на такива бланкетни искания налага административна тежест на всички държави членки, включително на тези, които нямат информация за конкретния гражданин на трета държава. На практика тази неблагоприятна последица възпира държавите членки да искат информация за гражданите на трети държави и ги кара да ограничават информацията от регистрите за съдимост до такава, съхранявана в собствения им национален регистър.

(6)  Извършването на такива бланкетни искания налага непропорционална административна тежест на всички държави членки, включително на тези, които нямат информация за конкретния гражданин на трета държава. На практика тази неблагоприятна последица възпира държавите членки да искат информация за гражданите на трети държави от други държави членки, което сериозно затруднява обмена между държавите членки и ограничава информацията, съхранявана в собствения им национален регистър. Като следствие от това се увеличава рискът обменът на информация между държавите членки да е неефикасен и непълен, което на свой ред се отразява върху равнището на сигурност и безопасност, предоставено на гражданите на Съюза и пребиваващите в Съюза лица.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Обменът на информация за осъдителни присъди представлява важен елемент на всяка стратегия за борба с престъпността и тероризма. Ако държавите членки използват пълноценно ECRIS, обменът на информация би способствал за действията на наказателното правосъдие в отговор на радикализацията, водеща до тероризъм и насилнически екстремизъм.

(7)  Обменът на информация за осъдителни присъди представлява важен елемент на всяка стратегия за борба с престъпността и тероризма и за гарантиране на сигурността в рамките на Съюза. Ако държавите членки използват пълноценно ECRIS, това би подобрило реакцията на наказателното правосъдие на държавите членки спрямо радикализацията и екстремисткото насилие, би подобрило защитата, предлагана на уязвимите лица, и би спомогнало за противодействие на постоянните и сериозни последици от трансграничните мрежи на организираната престъпност.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Неотдавнашните терористични нападения доказаха по-специално спешната необходимост от по-голям обмен на релевантна информация, особено във връзка с разширяването на обхвата на ECRIS, така че да включва и гражданите на трети държави.

заличава се

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  С цел да се повиши полезността на информацията за присъди и лишаване от право на упражняване на професия или дейност вследствие на присъда за сексуални престъпления срещу деца, Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 1a установява задължение за държавите членки да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че при наемането на работа на лице за дейност, която включва пряк и редовен контакт с деца, работодателите имат право да поискат информация за наказателни присъди или произтичащо от тези присъди лишаване от права на това лице. Държавите членки следва да се стремят да предоставят подобни гаранции по отношение на лицата, които възнамеряват да работят с лица с увреждания или възрастни хора. Целта е да се гарантира, че лице, осъдено за сексуално престъпление или актове на насилие срещу дете или уязвимо лице, вече не може да скрие тази присъда или лишаване от право с оглед извършване на подобна трудова дейност в друга държава членка.

 

____________

 

1aДиректива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1).

Обосновка

Докладчикът счита, че обхватът на тези проверки за миналото следва да бъде разширен не само за лицата, работещи с деца, но също така и да включва лица, работещи с уязвими лица, включително тези с увреждания и тези, работещи в по-общ план в здравния и образователния сектор.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)   В резултат на това следва да бъде създадена система, чрез която централният орган на дадена държава членка да установява бързо и ефикасно в коя друга държава членка се съхранява информация от регистрите за съдимост за гражданин на трета държава, така че съществуващата рамка на ECRIS да може да се използва.

(9)   В резултат на това следва да бъде създадена система, чрез която централният орган на дадена държава членка да установява незабавно и ефикасно коя друга държава членка разполага с информация от регистрите за съдимост за гражданин на трета държава.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)   Задълженията на държавите членки във връзка с присъдите срещу гражданите на трети държави следва да включват и пръстовите отпечатъци, за да се гарантира установяване на самоличността. Това задължение налага да се съхранява информация, включително пръстови отпечатъци, да се отговаря на исканията за информация от други централни органи, да се гарантира, че извлечението от регистрите за съдимост, поискано от гражданин на трета държава, се допълва при необходимост с информация от другите държави членки и да се направят техническите изменения, така че да се прилагат най-съвременните технически решения, необходими, за да работи системата за обмен на информация.

(10)   Задълженията на държавите членки във връзка с присъдите срещу гражданите на трети държави следва да включват и пръстовите отпечатъци, когато това е необходимо, за да се гарантира установяване на самоличността. Това задължение налага да се съхранява информация, включително пръстови отпечатъци, да се отговаря на исканията за информация от други централни органи, да се гарантира, че извлечението от регистрите за съдимост, поискано от гражданин на трета държава, се допълва при необходимост с информация от другите държави членки и да се направят техническите изменения, така че да се прилагат най-съвременните технически решения, необходими, за да работи системата за обмен на информация.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С цел да се компенсира липсата на една-единствена държава членка, която съхранява информацията за даден гражданин на трета държава, децентрализираните информационни технологии следва да позволят на централните органи на държавите членки да разберат в кои други държави членки се съхранява информация от регистрите за съдимост. За тази цел всеки централен орган следва да предоставя на другите държави членки индекс-филтър, който включва в анонимизиран вид идентификационните данни на гражданите на трети държави, осъдени в собствените си държави членки. Личните данни следва да бъдат анонимизирани по начин, който не позволява субектът на данните да бъде идентифициран. Получаващата държава членка може тогава да сравни тези данни с информацията, с която разполага, на принципа „има/няма намерено съответствие“, като по този начин разбере дали има информация от регистрите за съдимост в други държави членки и, в случай на намерено съответствие, в кои държави членки. След това получаващата държава членка трябва да проследи намереното съответствие, като използва рамката на ECRIS. За гражданите на трети държави, които са граждани и на някоя държава членка, информацията, включена в индекса, следва да бъдат ограничена до информацията, която е налична за гражданите на държавите членки.

(11)  С цел да се компенсира липсата на централизирана база данни на Съюза, която съхранява информацията за всеки осъден гражданин на трета държава, една система от децентрализирани информационни технологии следва да позволи на централните органи на държавите членки да разберат в кои други държави членки се съхранява информация от регистрите за съдимост конкретно за този гражданин на трета държава. За тази цел всеки определен за целта централен орган следва да предоставя на другите държави членки индекс-филтър, който включва под псевдоним идентификационните данни на гражданите на трети държави, осъдени в собствените си държави членки. Личните данни в този индекс-филтър следва да бъдат псевдонимизирани по начин, който не позволява субектът на данните да бъде пряко идентифициран. Получаващата държава членка може тогава да сравни тези данни с информацията, с която разполага, на принципа „има/няма намерено съответствие“, като по този начин разбере дали има информация от регистрите за съдимост в други държави членки и, в случай на намерено съответствие, в кои държави членки. След това получаващата държава членка трябва да проследи намереното съответствие, като използва рамката на ECRIS. За гражданите на трети държави, които са граждани и на някоя държава членка, информацията, включена в индекса-филтър, следва да бъдат ограничена до информацията, която е налична за гражданите на държавите членки.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)   В случаите, когато в рамките на наказателно производство държава членка получи, въз основа на двустранни споразумения в съответствие с правото на Съюза, информация за постановена присъда за престъпления, свързани с тероризъм, или тежки престъпления, постановени от съдебен орган в трета държава на гражданин на трета страна, пребиваващ на територията на Съюза, държавите членки следва да бъдат в състояние да създават и изпращат на другите държави членки индекс-филтър с тази информация, в рамките на ограниченията на двустранните споразумения. Този обмен на информация следва да се извършва при пълно спазване по-специално на принципите на пропорционалност, необходимост и на право на справедлив съдебен процес в третата държава.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)   Комисията следва да вземе всички необходими мерки за постигане на оперативна съвместимост и взаимосвързаност между общата комуникационна инфраструктура на ECRIS и всички други съответни бази данни на ЕС за целите на правоприлагането, граничния контрол и съдебното сътрудничество.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Рамково решение 2008/977/ПВР22 на Съвета следва да се прилага в контекста на компютризирания обмен на информация, получена от регистрите за съдимост на държавите членки, като се осигурява необходимото равнище на защита на данните при обмена на информация между държавите членки и същевременно се позволява на държавите членки да изискват прилагането на по-високи стандарти на защита при обработката на данни на национално равнище.

(12)  Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета22 и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета22a трябва да се прилагат в контекста на компютризирания обмен на информация, получена от регистрите за съдимост на държавите членки, като по този начин се осигурява високо равнище на защита на данните при обмена на информация между държавите членки и същевременно се позволява на държавите членки да изискват прилагането на дори по-високи стандарти на защита на данните при обработката на данни на национално равнище.

____________

____________

22 Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60).

22 Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60).

 

22aДиректива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

Обосновка

Директивата следва също така да направи необходимите актуализации, за да отрази разпоредбите относно защитата на данните, приети в неотдавнашните законодателни промени в областта на правоприлагането.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Настоящата директива зачита основните права и свободи и спазва принципите, признати по-конкретно от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на защита на личните данни, принципа на равенство пред закона и общата забрана за дискриминация. Настоящата директива следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(15)  Настоящата директива зачита основните права и свободи и спазва принципите, признати по-конкретно от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на защита на личните данни, правото на съдебна и административна защита, принципа на равенство пред закона, правото на справедлив съдебен процес и презумпцията за невинност и общата забрана за дискриминация. Настоящата директива следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи, и с принципите на пропорционалност и на необходимост.

Обосновка

Разпоредбите за предоставяне на информация за предишни присъди не следва да възпрепятстват дадено лице да упражнява правото си на справедлив съдебен процес и на презумпция за невинност. Във връзка с това е важно да се обмислят тези ценности и да се отразят други законодателни актове на ЕС в областта на процесуалните права.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Доколкото целта на настоящата директива, а именно бързият и ефикасен обмен на информация от регистрите за съдимост за гражданите на трети държави, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а предвид необходимостта от единодействие и оперативна съвместимост може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(16)  Доколкото целта на настоящата директива, а именно бързият и ефикасен обмен на информация от регистрите за съдимост за гражданите на трети държави, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, посредством въвеждане на общи европейски разпоредби и оперативно съвместими системи, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 1 – точка 1

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Член 1 се заменя със следното:

(1) Член 1 се заменя със следното:

Член 1

Член 1

Предмет

Предмет

С настоящото рамково решение

С настоящото рамково решение

а)  се определя начина, по който осъждащата държава членка споделя с другите държави членки информация за осъдителните присъди;

а)  се определят начина и условията, съгласно които осъждащата държава членка споделя с другите държави членки информация за осъдителните присъди;

б)  се определят задълженията на осъждащата държава членка за съхраняване и се уточняват методите , които трябва да се прилагат, когато се отговаря на искане на информация, получена от регистрите за съдимост;

б)  се определят задълженията на осъждащата държава членка за съхраняване и неприкосновеност на личните данни и се уточняват методите, които трябва да се прилагат, когато се отговаря на искане на информация, получена от регистрите за съдимост;

 

ба)  се определят задълженията на държавите членки по гражданството на лицето във връзка със съхраняването и се уточняват методите на действие, когато се дава отговор на искане за информация, извлечена от регистрите за съдимост;

в)  се създава децентрализирана информационна система за обмен на информация относно присъдите, основана на базите данни на регистрите за съдимост във всяка държава членка — Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS).“;

в)  се създава европейска децентрализирана информационна система за обмен на информация относно присъдите, основана на базите данни на регистрите за съдимост във всяка държава членка — Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS).“;

Изменение    16

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 4 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  член 4, параграф 1 се заменя със следното:

(3)  член 4, параграф 1 се заменя със следното:

"1.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при предоставянето им в регистъра ѝ за съдимост, всички постановени на нейна територия присъди се придружават от информация за гражданството или гражданствата на осъденото лице, ако то е гражданин на друга държава членка или е гражданин на трета държава.“;

"1.  Всяка държава членка предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че при предоставянето им в базата данни на регистъра ѝ за съдимост, всички постановени на нейна територия присъди се придружават от информация за гражданството или гражданствата на осъденото лице, ако то е гражданин на друга държава членка или е гражданин на трета държава.“;

Изменение    17

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 4 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавата членка, в която е постановена присъда срещу гражданин на трета държава, съхранява следната информация, освен ако по изключение в отделни случаи това не е възможно:

1.  Държавата членка, в която е постановена присъда срещу гражданин на трета държава, съхранява винаги следната информация, освен ако по изключение в отделни случаи това не е възможно (задължителна информация):

а)  информация за осъденото лице (пълно име, дата и място на раждане (град и държава), пол, гражданство и, ако е приложимо, предишно име или имена;

а)  информация за осъденото лице (пълно име, дата и място на раждане (град и държава), пол, гражданство и, ако е приложимо, предишно име или имена;

б)  информация за естеството на присъдата (дата на присъдата, име на съда, дата, на която съдебното решение става окончателно);

б)  информация за естеството на присъдата (дата на присъдата, име на съда, дата, на която съдебното решение става окончателно);

в)  информация за наказуемото деяние, даващо основание за присъдата (дата на наказуемото деяние, за което е осъдено лицето, и наименование или правна квалификация на наказуемото деяние, както и позоваване на приложимите законови разпоредби);

в)  информация за наказуемото деяние, даващо основание за присъдата (дата на наказуемото деяние, за което е осъдено лицето, и наименование или правна квалификация на наказуемото деяние, както и позоваване на приложимите законови разпоредби);

г)  информация за съдържанието на присъдата (по-специално наказанието, както и всички допълнителни наказания, мерки за неотклонение и последващи решения, изменящи изпълнението на наказанието);

г)  информация за съдържанието на присъдата (по-специално наказанието, както и всички допълнителни наказания, мерки за неотклонение и последващи решения, изменящи изпълнението на наказанието);

 

1a.  Държавата членка, в която е постановена присъда срещу гражданин на трета държава, може да съхранява следната информация, ако е налична (незадължителна информация):

д)  имената на родителите на осъденото лице;

 

е)  номера на присъдата;

а)  номера на присъдата;

ж)  мястото на наказуемото деяние;

б)  мястото на наказуемото деяние;

з)  ако е приложимо, лишаване от права на основание на присъдата;

в)  ако е приложимо, лишаване от права на основание на присъдата;

и)  идентификационния номер на осъденото лице или вида и номера на документа за самоличност на лицето;

г)  идентификационния номер на осъденото лице или вида и номера на документа за самоличност на лицето;

й)  пръстовите отпечатъци на лицето;

д)  пръстовите отпечатъци на лицето единствено в случаите, когато националното законодателствo на държавата членка, в която е постановена присъда, позволява снемане и съхраняване на пръстови отпечатъци на осъдено лице;

к)  ако е приложимо, псевдоним и/или друго използвано име или имена.

е)  ако е приложимо, псевдоним и/или друго използвано име или имена.

Обосновка

Това изменение гарантира, че данните, съхранявани на национално равнище по отношение на осъдените граждани на трети държави, са категоризирани по същия начин както данните за осъдените граждани на ЕС, със „задължителна информация“ и „незадължителна информация“ с цел да се избегне всякаква ненужна дискриминация.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 4 a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Централният орган създава индекс-филтър, съдържащ анонимизирана информация от вида по букви а), д), и), й) и к) на параграф 1 относно гражданите на трети държави, осъдени в неговата държава членка. Централният орган предава този индекс-филтър и всички негови актуализации на всички държави членки.

2.  Централният орган създава индекс-филтър, съдържащ псевдонимизирана информация от вида по буква а) от параграф 1 и букви г), д) и е) на параграф относно гражданите на трети държави, осъдени в неговата държава членка. Централният орган предава този индекс-филтър и всички негови актуализации на всички държави членки.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 4 a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Всяко изменение или заличаване на информацията по параграф 1 незабавно води до съответното изменение или заличаване на информацията, съхранявана в съответствие с параграф 1 и съдържаща се в индекс-филтъра, създаден в съответствие с параграф 2 от централния орган на осъждащата държава членка.

3. Всяко изменение или заличаване на информацията по параграфи 1 и незабавно води до съответното изменение или заличаване на информацията, съхранявана в съответствие с параграфи 1 и и съдържаща се в индекс-филтъра, създаден в съответствие с параграф 2 от централния орган на осъждащата държава членка, и предполага задължение за актуализиране на информацията, която се съдържа в индекс-филтъра, съхраняван във всички други държави членки.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 4 a – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.   Параграф 2 и параграф 3 се прилагат по отношение на индекс-филтъра също и за гражданите на трети държави, които са граждани и на някоя държава членка, доколкото информацията по букви а), д), и), й) и к) на параграф 1 се съхранява от централния орган за гражданите на държавите членки.

заличава се

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 4 а – параграф 4 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.   Държавите членки не въвеждат информация в индекс-филтъра за присъди, свързани с незаконно влизане или пребиваване.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 4 а – параграф 4 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.   Държавите членки не въвеждат информация в индекс-филтъра за присъди на малолетни/непълнолетни граждани на трети държави, освен тези, които са свързани със сериозни престъпления, наказуеми с лишаване от свобода със срок от най-малко четири години.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 1 – точка 5

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 4 б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Настоящият член се прилага и за гражданите на трети държави, които са граждани на някоя държава членка.

2.   Настоящият член не се прилага за гражданите на трети държави, които са граждани на някоя държава членка. Всеки гражданин на трета държава, който е и гражданин на държава членка, се третира като гражданин на тази държава членка в съответствие с член 4.

Обосновка

Това предложение създава дискриминация между граждани на ЕС с едно гражданство и граждани на ЕС, които имат гражданство на държава членка, както и на трета държава. Граждани на ЕС с двойно гражданство биха били третирани като ГТД, въпреки че са преди всичко граждани на ЕС. Това изменение премахва риска от дискриминация като гарантира, че граждани с две гражданства (едно на ЕС и едно на ТД) се считат за граждани на ЕС.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 1 – точка 6 – буква б

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 6 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато това е приложимо, ако търсене в индекс-филтъра върне отговор, че „няма намерено съответствие“, гражданинът на трета държава, който е отправил искане за информация относно собственото си досие за съдимост, получава извлечение, което удостоверява, че търсенето в индекс-филтъра е върнало отговор „няма намерено съответствие“.

Обосновка

Това изменение гарантира, че граждани на трети държави, които са поискали извлечение от регистрите за съдимост, получават удостоверение, ако не са извършили правонарушения, че „няма намерено съответствие“ за тях в Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS), което доказва, че те нямат съдебни досиета в 28-те държави членки. Това може да бъде изключително полезно за ГТД с цел назначаване на работа.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – точка 6 a (нова)

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 7 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(6a)   В член 7, параграф 2 първата алинея се заменя със следния текст:

2.   Когато от централния орган на държавата-членка по гражданството на лицето се иска съгласно член 6 информация от регистрите за съдимост за цели, различни от тези на наказателното производство, този централен орган отговаря съгласно националното законодателство по отношение на присъдите, постановени в държавата-членка по гражданството на лицето и присъдите, постановени в трети страни, информацията за които ѝ е предадена впоследствие и е вписана в регистрите за съдимост.

„2.   Когато от централния орган на държавата членка по гражданството на лицето се иска съгласно член 6 информация от регистрите за съдимост за цели, различни от тези на наказателното производство, този централен орган отговаря съгласно националното законодателство по отношение на присъдите, постановени в държавата членка по гражданството на лицето и присъдите, постановени в трети страни, информацията за които ѝ е предадена впоследствие и е вписана в регистрите за съдимост, ако това е предвидено в националното законодателство на държавата членка по гражданството на лицето или на отправилата искане държава членка.“;

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – точка 7 a (нова)

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)   добавя се следният член:

 

„Член 7а

 

Достъп на Европол до базата данни на ECRIS

 

1.   Европол има право на достъп до базата данни на ECRIS за изпълнението на своите задачи.

 

2.   Въз основа на оценка на всеки отделен случай Европол може да подава чрез националното си звено до централния орган на всяка държава членка електронно и надлежно обосновано искане за предаването на информация от регистъра за съдимост на държава членка, като използва образеца, посочен в приложението.

 

3.   Европол може да подава посоченото в параграф 2 искане, когато е необходимо да се подпомогнат и подсилят действията на компетентните органи на държавите членки и тяхното съвместно сътрудничество в предотвратяването и борбата с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, тероризма и формите на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза.

 

4.   Размяна на информация съгласно този член се извършва чрез приложението за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA).“;

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – точка 7 б (нова)

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 7 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)   добавя се следният член:

 

„Член 7б

 

Достъп на Frontex до базата данни на ECRIS

 

1.   Frontex има право на достъп до базата данни на ECRIS за изпълнението на своите задачи.

 

2.   Въз основа на оценка на всеки отделен случай Frontex може да подава до централния орган на всяка държава членка електронно и надлежно обосновано искане за предаването на информация от регистъра за съдимост на държава членка като използва образеца, посочен в приложението.“;

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – точка 9

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 11 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако не може да се използва начинът на предаване по параграф 3 и за цялото време, през което той не може да се използва, централните органи на държавите членки предават цялата информация по параграф 3, с изключение на индекс-филтъра по член 4а, по всички възможни начини, позволяващи писмено документиране при условия, при които централният орган на получаващата държава членка може да установи автентичността.

4.  Ако не може да се използва начинът на предаване по параграф 3 и за цялото време, през което той не може да се използва, централните органи на държавите членки предават цялата информация по параграф 3, с изключение на индекс-филтъра по член 4а, по всички възможни сигурни начини, позволяващи писмено документиране при условия, при които централният орган на получаващата държава членка може да установи автентичността, информират Комисията за това и правят всички възможни опити да поправят положението във възможно най-кратък срок.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 – точка 10

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 11 a – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ECRIS гарантира поверителността и целостта на информацията от регистрите за съдимост, предадена на другите държави членки.

ECRIS гарантира поверителността, защитата, неприкосновеността и целостта на информацията от регистрите за съдимост, предадена на другите държави членки.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – точка 10

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 11 a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Всички данни на регистрите за съдимост се съхраняват единствено в бази данни, поддържани от държавите членки.

2.   Всички данни на регистрите за съдимост се съхраняват единствено в бази данни, поддържани от държавите членки в рамките на територията на Съюза.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – точка 10

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 11 a – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Съответната държава членка отговаря за функционирането на софтуера и на базите данни, в които се съхранява, от които се изпраща и в които се получава информация от регистрите за съдимост.

4.  Съответната държава членка и съответните компетентни органи отговарят за функционирането на софтуера и на базите данни, в които се съхранява, от които се изпраща и в които се получава информация от регистрите за съдимост.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1 – точка 10

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 11 a – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

''6.  Комисията осигурява софтуера по параграф 1, обща поддръжка и техническа помощ, включително събирането на данни и изготвянето на статистика.

''6.  Комисията осигурява подходящия и най-ефективен софтуер по параграф 1, обща поддръжка и техническа помощ, включително събирането на данни и изготвянето на статистика.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – точка 11

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 11 б – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)   всички други начини за организиране и улесняване на обмена на информация за присъдите между националните органи на държавите членки, включително:

в)   всички други технически начини за организиране и улесняване на обмена на информация за присъдите между националните органи на държавите членки, включително:

Изменение    34

Предложение за директива

Член 1 – точка 13

Рамково решение на Съвета 2009/315/ПВР

Член 13 a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Член 13a

„Член 13a

Докладване от Комисията и преглед

Докладване от Комисията и преглед

1.  До [24 месеца след датата на прилагане на директивата] Комисията представя доклад за прилагането на настоящото рамково решение на Европейския парламент и на Съвета. В доклада се прави оценка на степента, в която държавите членки са предприели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящото рамково решение, включително на техническото изпълнение.

1.  До [18 месеца след датата на прилагане на директивата] Комисията представя доклад за прилагането на настоящото рамково решение на Европейския парламент и на Съвета. В доклада се прави оценка на степента, в която държавите членки са предприели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящото рамково решение, включително на техническото изпълнение.

2.  Когато е уместно, докладът се придружава от съответни законодателни предложения.

2.  Когато е уместно, докладът се придружава от съответни законодателни предложения.

3.  Службите на Комисията редовно публикуват доклад относно обмена чрез ECRIS на информация, получена от регистрите за съдимост, който по-специално се основава на статистиката по член 11а, параграф 6. Този доклад се публикува за пръв път една година след представянето на доклада по параграф 1.“.

3.  Службите на Комисията редовно публикуват доклад относно обмена чрез ECRIS на информация, получена от регистрите за съдимост, който по-специално се основава на статистиката по член 11а, параграф 6. Този доклад се публикува за пръв път една година след представянето на доклада по параграф 1.“.

 

3a.  Докладът на Комисията, посочен в параграф 3, обхваща по-специално равнището на обмен между държавите членки, включително за граждани на трети държави, целите на исканията и съответния им брой, включително искания за цели, различни от тези на наказателното производство, като проверки на миналото и искания за информация за досието за съдимост на заинтересованото лице, и въпроси, свързани със защитата на личните данни и оценка на въздействието на настоящото рамково решение върху основните права.

 

3б.  Докладът, посочен в параграф 3, второ изречение, следва също да проучи възможностите за създаване на централизирана европейска информационна система за съдимост (ECRIS) за граждани на трети държави.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

През последните години характерът на престъпната и терористичната дейност търпи непрестанно развитие. Нейният характер се превръща във все по-транснационален и държавите членки и институциите на ЕС изразиха повишената необходимост от обмен на информация, с цел да се овладеят заплахите, пред които сме изправени. Европейският съвет по правосъдие и вътрешни работи и Съветът на министрите нееднократно заявиха значението на подобряването на ECRIS. В Изявлението от Рига от 29 януари 2015 г., направено от министрите на правосъдието и вътрешните работи, се подчертава, че обменът на информация за осъдителни присъди представлява важен елемент на всяка стратегия за борба с престъпността и тероризма.

Неотдавнашните терористични нападения доказаха по-специално спешната необходимост от по-добър обмен на подходяща информация, особено във връзка с разширяването на обхвата на ECRIS, така че да включва и гражданите на трети държави. В отговор на това Европейската комисия като част от европейската програма за сигурност, предложи преразглеждане на съществуващия регламент относно обмена на информация от информационната система на регистрите за съдимост. Целта на това преразглеждане е да се подобри обменът на информация между държавите членки, както и да се запълнят съществуващите вратички.

ECRIS представлява електронна система за обмен на информация за предишни присъди, постановени срещу конкретно лице от наказателни съдилища в ЕС, за целите на наказателното производство срещу лицето и, ако това е разрешено от националното законодателство, за други цели. Правната рамка на ECRIS обаче не урежда достатъчно подробно исканията, отнасящи се до граждани на трети държави. Въпреки че понастоящем е възможно да се обменя информация за гражданите на трети държави (ГТД) чрез ECRIS, не съществува ефикасна процедура или механизъм за това.

II. Предложението на Комисията

Предложението има за цел изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета. Предложението налага задължение за съхраняване на данни за съдимост; задължение за разпространяване до другите държави членки на анонимизиран индекс-филтър с информация за самоличността на ГТД, осъдени на нейна територия, за да се установи кои държави членки съхраняват информация от регистрите за съдимост за ГТД; и задължение да актуализира анонимизирания индекс-филтър в зависимост от заличаването или изменението на данните, включени в него.

Съхраняване: Държавата членка изпълнява задължението за съхраняване, дори ако информацията се съхранява в друга база данни, различна от базата данни на регистрите за съдимост, доколкото централният орган има достъп до базата данни, в която се съхранява информацията. Освен това задължението се прилага, независимо от това дали дадено лице притежава и гражданство на ЕС, за да се гарантира, че информацията може да се намери, независимо от това дали допълнителното гражданство е известно.

Искане на информация за присъди: Държавата членка има задължението да допълва извлеченията от регистрите за съдимост, поискани от ГТД (що се отнася до данните съдържащи се за тях), с информация от други държави членки по същия начин, по който би направила това за граждани на ЕС.

Определението за „осъждаща държава членка“: Това определение понастоящем обхваща всички присъди, независимо от това дали са постановени срещу гражданин на друга държава членка или гражданин на трета държава.

Задължения на осъждащата държава членка: Рамковото решение се изменя, за да може задължението на държавите членки да включват гражданството (или гражданствата) на осъденото лице в регистрите за съдимост вече да се прилага и за гражданството или гражданствата на ГТД.

Отговор на искане на информация за присъди: Искане на информация от гражданин на трета държава се третира по сходен начин както искане на информация от страна на граждани на ЕС. Това означава, че замоленият централен орган трябва да предаде информация за присъди, постановени в неговата държава членка срещу ГТД, както и всички присъди, постановени в трети държави, които са били вписани в регистрите му за съдимост.

Лични данни: Позоваването на личните данни се разширява, за да обхване и новите разпоредби относно ГТД.

Формат и организационни мерки: В предложението се предвижда, че централните органи на държавите членки предават информацията, индекс-филтъра, исканията, отговорите и друга имаща отношение информация по електронен път, като използват ECRIS и стандартизиран формат в съответствие със стандартите, установени в актовете за изпълнение; определят се техническите задължения на държавите членки във връзка със задачите, които трябва да изпълни директивата. Това се отнася както до настоящата система за обмен на информация, така и до новата система на принципа „има/няма намерено съответствие“, която се основава на анонимизиран индекс-филтър. Техническите и административните договорености за улесняване на обмена на информация ще бъдат уредени в актове за изпълнение; урежда се предаването на информация, ако ECRIS не е достъпна; изисква се от държавите членки в бъдеще да уведомят Комисията, а не Съвета, за датата, от която ще бъдат в състояние да използват ECRIS и новия индекс-филтър.

Комитология: За да се предоставят на Комисията необходимите инструменти за изпълнение на техническите аспекти на обмена на информация, така че обменът да работи на практика, се въвежда процедура на комитет.

III. Позиция на докладчика

Докладчикът изразява съгласие с основната част от подхода на Комисията към обмена на информация за съдимост между държавите членки. Разширяването на обхвата на настоящия регламент, така че се предвидят особени разпоредби за гражданите на трети държави е много важно, за да се създаде равенство в очите на националните правни системи по отношение на гражданите на ЕС и гражданите на трети държави.

Проверката на регистрите за съдимост на лицата, влизащи в ЕС, представлява важна крачка за постигане на повече доверие в миграцията и в сигурността на ЕС като цяло. За да съществува доверие в Шенгенското пространство и свободното движение в ЕС се нуждаем от ясни и ефективни действия, които спомагат за обмен на информация за криминално заподозрени лица. Подобно преразглеждане на настоящия регламент е от съществено значение, за да се засили доверието, увереността и взаимното признаване в областта на съдебното сътрудничество.

Докладчикът също така предлага разпоредбите на настоящия регламент да се разширят така, че да обхващат проверки на миналото на всички лица, които работят с уязвими лица, както и с деца. Държавите членки трябва да имат доверие във всички лица, работещи в здравеопазването, образованието и подобни професии, свързани с полагане на грижи.

Докладчикът също така счита, че следва да съществува ясно задължение за държавите членки да въвеждат получена по двустранно споразумение информация относно наказателни присъди на лица, които живеят на територията на ЕС, в своята национална база данни на регистъра за съдимост и да разпространяват тази информация в индекса.

Докладчикът също така иска да съществуват ясни позовавания на необходимостта от разпоредби за защита на данните, презумпцията за невиновност и правото на справедлив съдебен процес, както и ясен списък с разпоредби, които следва да са част от подробен преглед на системата, както се изисква съгласно разпоредбите за по-добро регулиране.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Обмен на информация за гражданите на трети държави и Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS)

Позовавания

COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)

Дата на представяне на ЕП

19.1.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Timothy Kirkhope

15.2.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.3.2016

7.4.2016

9.5.2016

30.5.2016

Дата на приемане

30.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Reimer Böge, Caterina Chinnici, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Дата на внасяне

27.6.2016


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero.

2

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk

4

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat

Легенда:

+  :  Гласове „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност