Procedure : 2016/0002(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0219/2016

Indgivne tekster :

A8-0219/2016

Forhandlinger :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0148

BETÆNKNING     ***I
PDF 477kWORD 376k
27.6.2016
PE 580.424v02-00 A8-0219/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Timothy Kirkhope

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0007),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 81, stk.1, litra d, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0012/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0219/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Unionen har sat sig som mål at sikre borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser, hvor der er fri bevægelighed for personer, kombineret med passende foranstaltninger vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet.

(1)  Unionen har sat sig som mål at sikre borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser, hvor der er fri bevægelighed for personer, kombineret med passende foranstaltninger vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet, og at tilvejebringe indre sikkerhed.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Den retlige ramme for ECRIS dækker imidlertid ikke i tilstrækkelig grad alle forhold i forbindelse med anmodninger vedrørende tredjelandsstatsborgere. Selv om det nu er muligt at udveksle oplysninger om tredjelandsstatsborgere gennem ECRIS, findes der ingen procedure eller mekanisme, der sikrer, at dette kan ske effektivt.

(4)  Den eksisterende retlige ramme for ECRIS omfatter imidlertid ikke i tilstrækkelig grad alle forhold i forbindelse med anmodninger vedrørende tredjelandsstatsborgere. Selv om det allerede er muligt at udveksle oplysninger om tredjelandsstatsborgere gennem ECRIS, findes der ingen fælles europæisk procedure eller mekanisme, der sikrer, at dette kan ske effektivt.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Sådanne generelle anmodninger pålægger alle medlemsstater en administrativ byrde, herunder også de medlemsstater, der ikke har oplysninger om den pågældende tredjelandsstatsborger. I praksis får denne negative virkning medlemsstaterne til at afholde sig fra at anmode om oplysninger om tredjelandsstatsborgere og fører til, at medlemsstaterne udelukkende tager hensyn til strafferetlige oplysninger, der er indlæst i deres nationale strafferegister.

(6)  Sådanne generelle anmodninger pålægger alle medlemsstater en uforholdsmæssig administrativ byrde, herunder også de medlemsstater, der ikke har oplysninger om den pågældende tredjelandsstatsborger. I praksis får denne negative virkning medlemsstaterne til at afholde sig fra at anmode om oplysninger om tredjelandsstatsborgere fra andre medlemsstater, hvilket i alvorlig grad hindrer udvekslingen mellem medlemsstaterne og begrænser de strafferetlige oplysninger, der er indlæst i deres nationale strafferegister. Som følge heraf øges risikoen for, at informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne er ineffektiv og ufuldstændig, hvilket igen påvirker det sikkerhedsniveau, som tilvejebringes for unionsborgerne og de personer, som er bosiddende i Unionen.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Udveksling af oplysninger om straffedomme er vigtig for enhver strategi til bekæmpelse og forebyggelse af terrorisme. Det ville bidrage til en strafferetlig respons på radikalisering, der fører til terrorisme og voldelig ekstremisme, hvis medlemsstaterne udnyttede ECRIS fuldt ud.

(7)  Udveksling af oplysninger om straffedomme er vigtig for enhver strategi til bekæmpelse og forebyggelse af terrorisme og til sikring af sikkerheden i Unionen. Hvis medlemsstaterne udnyttede ECRIS fuldt ud, ville det forbedre medlemsstaternes strafferetlige respons på den radikalisering, der fører til terrorisme og voldelig ekstremisme, øge den beskyttelse, som ydes sårbare personer, og bidrage til at bekæmpe de vedholdende og alvorlige følger af grænseoverskridende organiserede kriminelle netværk.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  De seneste terrorangreb har bl.a. vist, at det haster med at fremme en relevant informationsdeling, navnlig hvad angår udvidelsen af ECRIS til også at omfatte tredjelandsstatsborgere.

udgår

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  For at øge brugbarheden af oplysninger om straffedomme og rettighedsfortabelser som følge af idømmelse af straffedomme for seksuelle lovovertrædelser mod børn blev der med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU1a indført en forpligtelse for medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at arbejdsgivere, når de rekrutterer en person til et arbejde, der indebærer direkte og regelmæssig kontakt med børn, har ret til at anmode om oplysninger om denne persons straffedomme og eventuelle rettighedsfortabelser som følge af disse straffedomme. Medlemsstaterne bør bestræbe sig på at indføre lignende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med personer, som agter at arbejde med personer med handicap eller ældre. Formålet er at sikre, at en person, der er dømt for en seksuel eller voldelig lovovertrædelse mod et barn eller en sårbar person, ikke længere kan skjule denne straffedom eller rettighedsfortabelse med henblik på at udføre et sådant arbejde i en anden medlemsstat.

 

____________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA (EUT L 335 af 17.12.2011, s. 1).

Begrundelse

Ordføreren mener, at mulighederne for at tjekke folks baggrund bør udvides til andre personer end blot dem, der arbejder med børn, og også omfatte personer, som arbejder med sårbare personer, herunder personer med handicap, og som mere generelt arbejder i sundheds- og uddannelsessektorerne.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)   Som følge heraf bør der indføres et system, hvorved en medlemsstats centrale myndighed hurtigt og effektivt kan finde ud af, i hvilken anden medlemsstat der er lagret strafferetlige oplysninger om en given tredjelandsstatsborger, således at den eksisterende ECRIS-ramme kan anvendes.

(9)   Som følge heraf bør der indføres et system, hvorved en medlemsstats centrale myndighed omgående og effektivt kan finde ud af, hvilken anden medlemsstat der er i besiddelse af strafferetlige oplysninger om en given tredjelandsstatsborger.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)   Medlemsstaternes forpligtelser for så vidt angår straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere bør også omfatte fingeraftryk for at sikre identifikation. Denne forpligtelse indebærer at lagre oplysninger, herunder fingeraftryk, at besvare anmodninger om oplysninger fra andre centrale myndigheder, at sikre, at en udskrift fra strafferegistret, som en tredjelandsstatsborger anmoder om, suppleres med eventuelle oplysninger fra andre medlemsstater, og at foretage de nødvendige tekniske ændringer for at kunne anvende den nyeste teknologi og få systemet til udveksling af oplysninger til at virke.

(10)   Medlemsstaternes forpligtelser for så vidt angår straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere bør også omfatte fingeraftryk, når dette er nødvendigt for at sikre identifikation. Denne forpligtelse indebærer at lagre oplysninger, herunder fingeraftryk, at besvare anmodninger om oplysninger fra andre centrale myndigheder, at sikre, at en udskrift fra strafferegistret, som en tredjelandsstatsborger anmoder om, suppleres med eventuelle oplysninger fra andre medlemsstater, og at foretage de nødvendige tekniske ændringer for at kunne anvende den nyeste teknologi og få systemet til udveksling af oplysninger til at virke.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at opveje mangler i en enkelt medlemsstat, hvor der er lagret oplysninger om en given tredjelandsstatsborger, bør decentraliseret informationsteknologi give medlemsstaternes centrale myndigheder mulighed for at finde ud af, i hvilken anden medlemsstat der er lagret strafferetlige oplysninger. I den henseende bør de centrale myndigheder overføre et indeksfilter til de andre medlemsstater, der i anonymiseret form indeholder identifikationsoplysninger for de tredjelandsstatsborgere, der er idømt straffedomme. Personoplysningerne bør anonymiseres på en sådan måde, at den registrerede ikke kan identificeres. Den modtagende medlemsstat kan derefter sammenholde disse oplysninger med sine egne oplysninger på grundlag af et "hit/intet hit"-system og således finde ud af, om der findes oplysninger om strafferetlige forhold i andre medlemsstater, og i tilfælde af "hit", i hvilke medlemsstater. Den modtagende medlemsstat bør derefter følge op på "hittet" ved hjælp af ECRIS-rammen. Hvad angår tredjelandsstatsborgere, som også er statsborgere i en medlemsstat, bør oplysningerne i indekset begrænses til de oplysninger, der også er tilgængelige vedrørende medlemsstaternes egne statsborgere.

(11)  For at opveje manglen på en centraliseret EU-database, hvor der er lagret oplysninger om hver enkelt givne dømte tredjelandsstatsborger, bør et decentraliseret IT-system give medlemsstaternes centrale myndigheder mulighed for at finde ud af, i hvilken anden medlemsstat der er lagret strafferetlige oplysninger om denne givne tredjelandsstatsborger. I den henseende bør de centrale, dertil udpegede myndigheder overføre et indeksfilter til de andre medlemsstater, der i pseudonymiseret form indeholder identifikationsoplysninger for de tredjelandsstatsborgere, der er idømt straffedomme. Personoplysningerne i indeksfiltret bør pseudonymiseres på en sådan måde, at den registrerede ikke direkte kan identificeres. Den modtagende medlemsstat kan derefter sammenholde disse oplysninger med sine egne oplysninger på grundlag af et "hit/intet hit"-system og således finde ud af, om der findes oplysninger om strafferetlige forhold i andre medlemsstater, og i tilfælde af "hit", i hvilke medlemsstater. Den modtagende medlemsstat bør derefter følge op på "hittet" ved hjælp af ECRIS-rammen. Hvad angår tredjelandsstatsborgere, som også er statsborgere i en medlemsstat, bør oplysningerne i indeksfiltret begrænses til de oplysninger, der også er tilgængelige vedrørende medlemsstaternes egne statsborgere.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)   Når en medlemsstat i forbindelse med en straffesag på grundlag af bilaterale aftaler i overensstemmelse med EU-retten modtager oplysninger om en dom vedrørende terrorhandlinger og alvorlige strafbare handlinger, som en juridisk myndighed i et tredjeland har afsagt over en tredjelandsstatsborger, der opholder sig på Unionens område, bør den pågældende medlemsstat kunne oprette et indeksfilter med disse oplysninger og overføre det til andre medlemsstater inden for de bilaterale aftalers begrænsninger. Denne udveksling af oplysninger bør ske i fuld overensstemmelse med især principperne om proportionalitet, nødvendighed og retten til en retfærdig rettergang i tredjelandet.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)   Kommissionen bør træffe alle de nødvendige foranstaltninger til at opnå interoperabilitet og sammenkobling mellem den fælles kommunikationsinfrastruktur for ECRIS og alle de andre relevante EU-databaser med henblik på retshåndhævelse, grænsekontrol og retligt samarbejde.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA22 bør gælde i forbindelse med den elektroniske udveksling af oplysninger fra medlemsstaternes strafferegistre, så der sikres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ved udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og samtidig gives medlemsstaterne mulighed for at kræve højere beskyttelsesstandarder i forbindelse med national databehandling.

(12)  Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA22 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68022a 2 skal gælde i forbindelse med den elektroniske udveksling af oplysninger fra medlemsstaternes strafferegistre, så der derved sikres et højt databeskyttelsesniveau ved udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og samtidig gives medlemsstaterne mulighed for at kræve endnu højere databeskyttelsesstandarder i forbindelse med national databehandling.

____________

____________

22Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager (EUT L 350 af 30.12.2008, s. 60).

22 Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager (EUT L 350 af 30.12.2008, s. 60).

 

22a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

Begrundelse

I direktivet bør der også foretages de nødvendige ajourføringer for at afspejle de databeskyttelsesregler, der er blevet vedtaget i de seneste lovgivningsmæssige revisioner på retshåndhævelsesområdet.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og friheder og overholder de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til beskyttelse af personoplysninger, princippet om lighed for loven og det generelle forbud mod diskrimination. Direktivet bør gennemføres i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(15)  Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og friheder og overholder de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til beskyttelse af personoplysninger, adgang til domstolsprøvelse og administrativ prøvelse, princippet om lighed for loven, ret til en retfærdig rettergang og uskyldsformodning og det generelle forbud mod diskrimination. Direktivet bør gennemføres i overensstemmelse med disse rettigheder og principper såvel som proportionalitetsprincippet og princippet om nødvendighed.

Begrundelse

Bestemmelserne om at oplyse om tidligere straffedomme bør ikke være til hinder for den enkelte persons ret til en retfærdig rettergang og uskyldsformodningen. Derfor er det vigtigt at gøre sig tanker om disse værdier og tage hensyn til anden EU-lovgivning på området proceduremæssige rettigheder.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Da målet for dette direktiv, nemlig at sikre en hurtig og effektiv udveksling af oplysninger fra strafferegistre vedrørende tredjelandsstatsborgere, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af den nødvendige synergi og interoperabilitet bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(16)  Da målet for dette direktiv, nemlig at sikre en hurtig og effektiv udveksling af oplysninger fra strafferegistre vedrørende tredjelandsstatsborgere, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men ved indførelse af fælles EU-regler og interoperable systemer bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 1

Council Framework Decision 2009/315/JHA

Artikel 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Artikel 1 affattes således:

1) Artikel 1 affattes således:

Artikel 1

"Artikel 1

Genstand

Genstand

Ved denne rammeafgørelse

Ved denne rammeafgørelse

a)  defineres, hvordan en domsstat deler oplysninger om domme med andre medlemsstater

a)  defineres, hvordan og på hvilke betingelser en domsstat deler oplysninger om domme med andre medlemsstater

b)  fastsættes de opbevaringsforpligtelser, der påhviler domsstaten, og de metoder, der skal anvendes ved besvarelse af en anmodning om oplysninger fra strafferegistret

b)  fastsættes de opbevaringsforpligtelser og forpligtelser til beskyttelse af privatlivets fred, der påhviler domsstaten, og de metoder, der skal anvendes ved besvarelse af en anmodning om oplysninger fra strafferegistret

 

ba)  fastsættes de lagringsforpligtelser, der påhviler den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, og præciseres, hvilke metoder denne medlemsstat skal følge, når den besvarer en anmodning om oplysninger fra strafferegistret

c)  oprettes et decentraliseret IT-system til udveksling af oplysninger om straffedomme på grundlag af de enkelte medlemsstaters strafferegistre, det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)."

c)  oprettes et europæisk decentraliseret IT-system til udveksling af oplysninger om straffedomme på grundlag af de enkelte medlemsstaters strafferegistre, det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)."

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 4 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  Artikel 4, stk. 1, affattes således:

3)  Artikel 4, stk. 1, affattes således:

"1.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at når domme, der afsiges på dens område, indføres i det nationale strafferegister, medtages oplysninger om, hvilken nationalitet eller hvilke nationaliteter domfældte har, hvis vedkommende er statsborger i en anden medlemsstat eller tredjelandsstatsborger."

"1.  Hver medlemsstat træffer alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at domme, når de afsiges på dens område, indføres i dens nationale strafferegisterdatabase, og at der i den forbindelse medtages oplysninger om, hvilken nationalitet eller hvilke nationaliteter domfældte har, hvis vedkommende er statsborger i en anden medlemsstat eller tredjelandsstatsborger."

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 4

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 4 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den medlemsstat, hvori der afsiges en straffedom over en tredjelandsstatsborger, lagrer følgende oplysninger, medmindre det i helt særlige tilfælde ikke er muligt:

1.  Den medlemsstat, hvori der afsiges en straffedom over en tredjelandsstatsborger, lagrer altid følgende oplysninger, medmindre det i helt særlige tilfælde ikke er muligt (obligatoriske oplysninger):

a)  oplysning om domfældte (fulde navn, fødselsdato, fødested (by og land), køn, nationalitet og eventuelt tidligere navn(e)

a)  oplysning om domfældte (fulde navn, fødselsdato, fødested (by og land), køn, nationalitet og eventuelt tidligere navn(e)

b)  oplysning om straffedommens form (dato for domfældelsen, retsinstansens benævnelse, dato, hvor afgørelsen blev endelig)

b)  oplysning om straffedommens form (dato for domfældelsen, retsinstansens benævnelse, dato, hvor afgørelsen blev endelig)

c)  oplysning om den strafbare handling, der har givet anledning til straffedommen (dato for den strafbare handling, der ligger til grund for dommen, den strafbare handlings navn eller retlige beskrivelse samt henvisning til de relevante bestemmelser)

c)  oplysning om den strafbare handling, der har givet anledning til straffedommen (dato for den strafbare handling, der ligger til grund for dommen, den strafbare handlings navn eller retlige beskrivelse samt henvisning til de relevante bestemmelser)

d)  oplysning om dommens indhold (navnlig sanktionen samt eventuelle supplerende sanktioner, sikkerhedsforanstaltninger og efterfølgende afgørelser, der ændrer fuldbyrdelsen af dommen)

d)  oplysning om dommens indhold (navnlig sanktionen samt eventuelle supplerende sanktioner, sikkerhedsforanstaltninger og efterfølgende afgørelser, der ændrer fuldbyrdelsen af dommen)

 

1a.  Den medlemsstat, hvori der afsiges en straffedom over en tredjelandsstatsborger, kan lagre følgende oplysninger, hvis de er tilgængelige (fakultative oplysninger):

e)  domfældtes forældres navne

 

f)  straffedommens referencenummer

a)  straffedommens referencenummer

g)  stedet for den strafbare handling

b)  stedet for den strafbare handling

h)  eventuelle rettighedsfortabelser som følge af straffedommen

c)  eventuelle rettighedsfortabelser som følge af straffedommen

i)  domfældtes personnummer eller typen og nummeret på dennes identifikationsdokument

d)  domfældtes personnummer eller typen og nummeret på dennes identifikationsdokument

j)  personens fingeraftryk

e)  personens fingeraftryk kun i tilfælde, hvor den nationale lovgivning i en medlemsstat, hvori der afsiges en dom, tillader indsamling af en dømt persons fingeraftryk

k)  eventuelt pseudonym og/eller kaldenavn(e).

f)  eventuelt pseudonym og/eller kaldenavn(e).

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at de oplysninger, der lagres på nationalt plan vedrørende dømte tredjelandsstatsborgere, kategoriseres på samme måde som dømte EU-borgere med "obligatoriske oplysninger" og "fakultative oplysninger" med henblik på at undgå enhver unødvendig forskelsbehandling.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 4

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 4a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den centrale myndighed opretter et indeksfilter, der indeholder anonymiserede oplysninger af den type, der er omhandlet i stk. 1, litra a), e), i), j) og k), vedrørende tredjelandsstatsborgere, der er dømt i medlemsstaten. Den centrale myndighed overfører dette indeksfilter og eventuelle ajourføringer af det til alle medlemsstater.

2.  Den centrale myndighed opretter et indeksfilter, der indeholder pseudonymiserede oplysninger af den type, der er omhandlet i stk. 1, litra a), og stk. 1a, litra d), e) og f), vedrørende tredjelandsstatsborgere, der er dømt i medlemsstaten. Den centrale myndighed overfører dette indeksfilter og eventuelle ajourføringer af det til alle medlemsstater.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 4

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 4 a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Alle ændringer eller sletninger af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, medfører, at domsstatens centrale myndighed straks foretager en identisk ændring eller sletning af de oplysninger, der lagres i medfør af stk. 1 og som indgår i det indeksfilter, der oprettes i medfør af stk. 2.

3. Alle ændringer eller sletninger af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 1a, medfører, at domsstatens centrale myndighed straks foretager en identisk ændring eller sletning af de oplysninger, der lagres i medfør af stk. 1 og 1a, og som indgår i det indeksfilter, der oprettes i medfør af stk. 2, og medfører en opdatering af oplysningerne i det indeksfilter, der er lagret i alle andre medlemsstater.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 4

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 4 a – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.   Stk. 2 og 3 finder, for så vidt angår indeksfiltret, også anvendelse på tredjelandsstatsborgere, som er statsborgere i en medlemsstat, i det omfang den centrale myndighed lagrer de i stk. 1, litra a), e), i), j) og k), omhandlede oplysninger vedrørende statsborgere i medlemsstaterne.

udgår

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 4

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 4 a – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.   Medlemsstaterne medtager ikke oplysninger i indeksfiltret om straffedomme vedrørende ulovlig indrejse eller ulovligt ophold.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 4

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 4 a – stk. 4 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.   Medlemsstaterne medtager ikke oplysninger i indeksfiltret om straffedomme afsagt over mindreårige tredjelandsstatsborgere undtagen dem, der vedrører alvorlig kriminalitet, som straffes med frihedsberøvelse i mindst fire år.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 5

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 4 b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Denne artikel finder også anvendelse på tredjelandstatsborgere, som er statsborgere i en medlemsstat."

2.   Denne artikel finder ikke anvendelse på tredjelandstatsborgere, som er statsborgere i en medlemsstat. Enhver tredjelandsstatsborger, som også er statsborger i en medlemsstat, behandles som en statsborger i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med artikel 4."

Begrundelse

Forslaget skaber forskelsbehandling mellem EU-borgere, som kun er statsborgere i én medlemsstat, og EU-borgere, som både er statsborgere i en medlemsstat og i et tredjeland. EU-borgere med dobbelt statsborgerskab ville blive behandlet som tredjelandsstatsborgere, selv om de først og fremmest er EU-borgere. Dette ændringsforslag fjerner risikoen for forskelsbehandling ved at sikre, at borgere med to statsborgerskaber (et EU-statsborgerskab og et tredjelandsstatsborgerskab) betragtes som EU-borgere.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 6 – litra b

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I tilfælde, hvor en søgning på indeksfiltrene ikke giver nogen hits, modtager den tredjelandsstatsborger, der anmoder om oplysninger om sine egne strafferetlige oplysninger, en erklæring med bekræftelse af, at søgningen på indeksfiltret ikke gav nogen hits."

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at tredjelandsstatsborgere, der anmoder om et udskrift fra strafferegistret, hvis de ikke har begået nogen overtrædelser modtager en bekræftelse af, at der ikke var nogen hits på ECRIS, hvilket beviser, at der ikke nogen strafferegisteroplysninger på dem i de 28 medlemsstater. Dette kan være yderst vigtigt for tredjelandsstatsborgere med henblik på ansættelse.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

6a)   Artikel 7, stk. 2, første afsnit, affattes således:

2.   Når en anmodning om oplysninger fra strafferegistret i henhold til artikel 6 indsendes med andet formål end en straffesag til den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, besvarer den pågældende centrale myndighed den i overensstemmelse med national lovgivning for så vidt angår domme afsagt i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, og domme afsagt i tredjelande, som efterfølgende er blevet overført til den og indført i dens strafferegister.

"2.   Når en anmodning om oplysninger fra strafferegistret i henhold til artikel 6 indsendes med andet formål end en straffesag til den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, besvarer den pågældende centrale myndighed den for så vidt angår domme afsagt i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, og domme afsagt i tredjelande, som efterfølgende er blevet overført til den og indført i dens strafferegister, hvis det foreskrives i den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, eller den anmodende medlemsstat."

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 7 a (nyt)

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 7 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a)   følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 7a

 

Europols indsigt i ECRIS-databasen

 

1.   Europol har ret til indsigt i ECRIS-databasen med henblik på at udføre sine opgaver.

 

2.   Europol kan fra sag til sag indgive en elektronisk og behørigt begrundet anmodning til enhver medlemsstats centrale myndighed gennem den nationale Europolenhed med henblik på at overføre oplysninger fra en medlemsstats strafferegister ved hjælp af formularen i bilaget.

 

3.   Europol kan indgive en anmodning som omhandlet i stk. 2, når dette er nødvendigt for at støtte og styrke indsatsen hos medlemsstaternes kompetente myndigheder og deres gensidige samarbejde for at forebygge og bekæmpe alvorlig kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater, terrorisme og former for kriminalitet, der berører en fælles interesse, som er omfattet af en EU-politik.

 

4.   Udveksling af oplysninger under denne artikel foregår gennem netværksprogrammet til sikker informationsudveksling."

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 7 b (nyt)

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 7 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b)   følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 7b

 

Frontex' indsigt i ECRIS-databasen

 

1.   Frontex har ret til indsigt i ECRIS-databasen med henblik på at udføre sine opgaver.

 

2.   Frontex kan fra sag til sag indgive en elektronisk og behørigt begrundet anmodning til enhver medlemsstats centrale myndighed med henblik på at overføre oplysninger fra en medlemsstats strafferegister ved hjælp af formularen i bilaget."

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 9

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 11 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis de overførselsmåder, der er omhandlet i stk. 3, ikke er til rådighed, overfører medlemsstaternes centrale myndighed i hele det tidsrum, hvori de pågældende overførselsmåder ikke er til rådighed, alle de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, med undtagelse af det indeksfilter, der er omhandlet i artikel 4a, ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, og på betingelser, der gør det muligt for den centrale myndighed i den medlemsstat, der modtager dem, at kontrollere, at oplysningerne er autentiske.

4.  Hvis de overførselsmåder, der er omhandlet i stk. 3, ikke er til rådighed, overfører medlemsstaternes centrale myndighed i hele det tidsrum, hvori de pågældende overførselsmåder ikke er til rådighed, alle de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, med undtagelse af det indeksfilter, der er omhandlet i artikel 4a, ved hjælp af ethvert sikkert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, og på betingelser, der gør det muligt for den centrale myndighed i den medlemsstat, der modtager dem, at kontrollere, at oplysningerne er autentiske, og underretter Kommissionen om dette og bestræber sig på at rette op på situationen hurtigst muligt.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 10

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 11 a - stk. 1 - afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ECRIS sikrer fortroligheden og integriteten af de oplysninger om strafferetlige forhold, der overføres til andre medlemsstater.

ECRIS sikrer fortroligheden, beskyttelsen og integriteten af samt beskyttelsen af privatlivet fred i forbindelse med de oplysninger om strafferetlige forhold, der overføres til andre medlemsstater.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 10

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 11 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Alle oplysninger fra strafferegistre lagres udelukkende i databaser forvaltet af medlemsstaterne.

2.   Alle oplysninger fra strafferegistre lagres udelukkende i databaser forvaltet af medlemsstaterne inden for Unionens område.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 10

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 11 a - stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Ansvaret for den software og de databaser, der lagrer, sender og modtager oplysninger fra strafferegistrene, påhviler den pågældende medlemsstat.

4.  Ansvaret for den software og de databaser, der lagrer, sender og modtager oplysninger fra strafferegistrene, påhviler den pågældende medlemsstat og de pågældende kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 10

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artike 11 a - stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

''6.  Kommissionen stiller den software til rådighed, som er omhandlet i stk. 1, og yder generel støtte og teknisk bistand, herunder indsamling og udarbejdelse af statistikker.

''6.  Kommissionen stiller den passende og mest effektive software til rådighed, som er omhandlet i stk. 1, og yder generel støtte og teknisk bistand, herunder indsamling og udarbejdelse af statistikker.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 11

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 11 b - stk. 1 - nr. c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)   øvrige måder at tilrettelægge og lette udvekslingen af oplysninger om straffedomme mellem medlemsstaternes centrale myndighed, herunder:

c)   øvrige tekniske måder at tilrettelægge og lette udvekslingen af oplysninger om straffedomme mellem medlemsstaternes centrale myndighed, herunder:

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 13

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA

Artikel 13 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Artikel 13a

"Artikel 13a

Kommissionens rapportering og revision

Kommissionens rapportering og revision

1.  Senest den [24 måneder efter gennemførelsen] forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne rammeafgørelse. Det skal i denne rapport vurderes, hvorvidt medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger til efterkommelse af denne rammeafgørelse, herunder dens tekniske gennemførelse.

1.  Senest den [18 måneder efter gennemførelsen] forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne rammeafgørelse. Det skal i denne rapport vurderes, hvorvidt medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger til efterkommelse af denne rammeafgørelse, herunder dens tekniske gennemførelse.

2.  Rapporten ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af relevante forslag til lovgivning.

2.  Rapporten ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af relevante forslag til lovgivning.

3.  Kommissionens tjenestegrene offentliggør regelmæssigt en rapport om udvekslingen af oplysninger fra strafferegistrene gennem ECRIS, som især baseres på de statistikker, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 6. Denne rapport offentliggøres første gang et år efter, at den rapport, der er omhandlet i stk. 1, er blevet forelagt.".

3.  Kommissionens tjenestegrene offentliggør regelmæssigt en rapport om udvekslingen af oplysninger fra strafferegistrene gennem ECRIS, som især baseres på de statistikker, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 6. Denne rapport offentliggøres første gang et år efter, at den rapport, der er omhandlet i stk. 1, er blevet forelagt.".

 

3a.  Kommissionens rapport som omhandlet i stk. 3 omfatter navnlig niveauet for udveksling af oplysninger medlemsstaterne imellem, herunder for oplysninger om tredjelandsstatsborgere, formålet med anmodninger og deres respektive antal, herunder anmodninger af andre årsager end i forbindelse med en straffesag såsom tjek af en persons baggrund og den berørte persons anmodninger om oplysninger om sine egne strafferetlige forhold samt andre spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger og vurdering af denne rammeafgørelses indvirkning på grundlæggende rettigheder.

 

3b.  Den rapport, der er omhandlet i stk. 3, andet punktum, undersøger også, hvorvidt det kan lade sig gøre at oprette et centraliseret europæisk informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) for tredjelandsstatsborgere.


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Kriminelle handlinger og terroraktiviteter har i de seneste år været under konstant udvikling. De er blevet stadig mere transnationale, og EU-institutionerne og medlemsstaterne har talt om det øgede behov for at udveksle oplysninger for at håndtere de trusler, de står overfor. Det Europæiske Råd og Rådet (retlige og indre anliggender) har ved flere lejligheder understreget behovet for at forbedre ECRIS. I justits- og indenrigsministrenes Rigaerklæring af 29. januar 2015 blev det understreget, at udveksling af oplysninger om straffedomme er vigtig i enhver strategi til bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme.

De seneste terrorangreb har især vist, at det haster med at fremme en relevant informationsdeling, navnlig hvad angår udvidelsen af ECRIS til også at omfatte tredjelandsstatsborgere. Som et svar på dette har Kommissionen som en del af sin europæiske dagsorden for sikkerhed foreslået en revision af den eksisterende forordning om det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre. Hensigten med en sådan revision er at øge udvekslingen af oplysninger medlemsstaterne imellem og at lukke eventuelle smuthuller.

ECRIS er et elektronisk system til udveksling af oplysninger om tidligere straffedomme afsagt af straffedomstole i EU vedrørende en specifik person med henblik på en straffesag mod denne person, og hvis det er tilladt i henhold til national ret, med andre formål. Den retlige ramme for ECRIS dækker imidlertid ikke i tilstrækkelig grad anmodninger vedrørende tredjelandsstatsborgere. Selv om det nu er muligt at udveksle oplysninger om tredjelandsstatsborgere gennem ECRIS, findes der ingen procedure eller mekanisme, der sikrer, at dette kan ske effektivt.

II. Kommissionens forslag

Formålet med forslaget er at ændre Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og erstatte Rådets afgørelse 2009/316/RIA. Med forslaget indføres en forpligtelse til at lagre straffeoplysninger for tredjelandsstatsborgere, en forpligtelse til at overføre et anonymiseret indeksfilter til de andre medlemsstater med identitetsoplysninger om den tredjelandsstatsborger, der har modtaget en straffedom på deres område, for at identificere de medlemsstater, der har strafferetlige oplysninger om en given tredjelandsstatsborger, og en forpligtelse til at ajourføre indeksfiltret i takt med enhver sletning eller ændring af de indeholdte oplysninger.

Lagring af oplysninger: En medlemsstat opfylder lagringsforpligtelsen, selv hvis sådanne oplysninger lagres i en anden database end strafferegisterdatabasen, i det omfang den centrale myndighed har adgang til den database, som oplysningerne er lagret i. Derudover gælder denne forpligtelse, uanset om en person også er EU-borger, for at sikre, at oplysningerne kan findes, uanset om borgerens anden nationalitet er kendt eller ej.

Anmodning om oplysninger om domme: Medlemsstaterne er forpligtede til at udlevere et udskrift af strafferegistret, som en tredjelandsstatsborger har anmodet om (hans/hendes egen straffeattest), med oplysninger fra de andre medlemsstater på samme måde som for EU-borgeres vedkommende.

Definitionen af "domsstat": Denne definition dækker nu straffedomme, uanset om de er afsagt over en statsborger i en anden medlemsstat eller en tredjelandsstatsborger.

Forpligtelser, der påhviler domsstaten: Rammeafgørelsen ændres for at sikre, at medlemsstaternes forpligtelse til at tilføje en dømt persons nationalitet (eller nationaliteter) i strafferegistret nu også gælder for tredjelandsstatsborgere.

Besvarelse af en anmodning om oplysninger om domme: En anmodning om oplysninger vedrørende en tredjelandsstatsborger behandles på samme måde som en anmodning om oplysninger vedrørende en EU-borger. Således skal den centrale myndighed, der modtager en anmodning, sende oplysninger om en straffedom afsagt over tredjelandsstatsborgeren i den pågældende medlemsstat samt eventuelle straffedomme afsagt i tredjelande, som er registreret i dens strafferegister.

Personoplysninger: Henvisningerne til personoplysninger udvides til at omfatte de nye bestemmelser om tredjelandsstatsborgere.

Format og organisatoriske foranstaltninger: Ifølge forslaget skal medlemsstaternes centrale myndighed elektronisk overføre oplysninger, indeksfilter, anmodninger, svar og andre relevante oplysninger under anvendelse af ECRIS og et standardformat i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat i gennemførelsesretsakterne. I forslaget fastsættes medlemsstaternes tekniske forpligtelser i relation til de opgaver, der skal udføres inden for rammerne af direktivet. Det vedrører både det nuværende system til udveksling af oplysninger og det nye "hit/intet hit"-system baseret på et anonymiseret indeksfilter. De tekniske og administrative ordninger til at lette udvekslingen af oplysninger vil blive fastsat i gennemførelsesretsakter. Forslaget regulerer overførslen af oplysninger, hvis ECRIS ikke er tilgængelig, og indeholder et krav om, at medlemsstaterne i fremtiden skal underrette Kommissionen i stedet for Rådet, når de er i stand til at bruge ECRIS og det nye indeksfilter.

Komitologi: Der indføres en komitologiprocedure for at give Kommissionen de nødvendige redskaber til at gennemføre de tekniske aspekter af udvekslingen af oplysninger, så denne kan fungere i praksis.

III. Ordførerens holdning

Ordføreren er enig i langt størstedelen af Kommissionens tilgang til udveksling af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne. En udvidelse af denne forordnings anvendelsesområde, hvorved der tilføjes særlige bestemmelser for tredjelandsstatsborgere, er særdeles vigtig for at skabe lighed ud fra de nationale retssystemers synspunkt med hensyn til EU-borgere og tredjelandsstatsborgere.

Kontrol af strafferegistret for personer, der rejser ind i EU, er et vigtigt skridt på vejen til at skabe mere tillid til migration og til EU's sikkerhed generelt. For at der kan herske tillid til Schengenområdet og den frie bevægelighed i EU, kræves der klare og effektive foranstaltninger, som bidrager til udvekslingen af oplysninger om personer, som mistænkes for kriminelle handlinger. En sådan revision af denne forordning er afgørende for at øge tiltroen, tilliden og den gensidige anerkendelse inden for det retslige samarbejde.

Ordføreren forslår også, at man med bestemmelserne i denne forordning udvider anvendelsesområdet for tjek af folks baggrund til at omfatte alle personer, som arbejder med sårbare mennesker og børn. Medlemsstaterne skal have tillid til alle personer, som arbejder inden for sundhedspleje, uddannelse og i lignende pleje-og omsorgserhverv.

Ordføreren mener også, at medlemsstaterne bør pålægges en klar forpligtelse til at indgive alle bilaterale oplysninger, som de modtager om straffedomme, der er idømt personer bosiddende på EU's territorium, i deres nationale strafferegisterdatabase, og til at dele sådanne oplysninger med andre via indekssystemet.

Ordføreren efterlyser også klare henvisninger til behovet for bestemmelser om databeskyttelse, uskyldsformodning og en retfærdig rettergang såvel som en klar liste over foranstaltninger, som bør indgå i en detaljeret vurdering af systemet, således som det kræves i bestemmelserne om bedre regulering.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)

Referencer

COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)

Dato for forelæggelse for EP

19.1.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Ordfører(e)

Dato for valg

Timothy Kirkhope

15.2.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

16.3.2016

7.4.2016

9.5.2016

30.5.2016

Dato for vedtagelse

30.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

2

4

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. forretningsordenens art. 187, stk. 2

Reimer Böge, Caterina Chinnici, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Dato for indgivelse

27.6.2016


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero.

2

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk

4

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken for eller imod

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik