Διαδικασία : 2016/0002(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0219/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0219/2016

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0148

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 843kWORD 452k
27.6.2016
PE 580.424v02-00 A8-0219/2016

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Timothy Kirkhope

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0007),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0012/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0219/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο να παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα όσον αφορά την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

1.  Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο να παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα όσον αφορά την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, καθώς επίσης να μεριμνά για την εσωτερική ασφάλεια.

Τροπολογία2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο του ECRIS δεν καλύπτει επαρκώς τις ιδιαιτερότητες των αιτήσεων που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών. Παρότι είναι πλέον δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών μέσω του ECRIS, δεν εφαρμόζεται κάποια διαδικασία ή μηχανισμός ώστε η ανταλλαγή αυτή να πραγματοποιείται με αποτελεσματικό τρόπο.

(4)  Ωστόσο, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του ECRIS δεν εγκύπτει επαρκώς στις ιδιαιτερότητες των αιτήσεων που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών. Παρότι είναι ήδη δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών μέσω του ECRIS, δεν εφαρμόζεται κοινή ευρωπαϊκή διαδικασία ή μηχανισμός ώστε η ανταλλαγή αυτή να πραγματοποιείται με αποτελεσματικό τρόπο.

Τροπολογία3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Τέτοιου είδους μαζικές αιτήσεις επιβάλλουν διοικητικό φόρτο σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας. Στην πράξη, αυτή η αρνητική επίπτωση αποτρέπει τα κράτη μέλη από το να ζητούν πληροφορίες σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και οδηγεί τα κράτη μέλη στο να περιορίζουν τις πληροφορίες ποινικού μητρώου στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο εθνικό τους μητρώο.

(6)  Τέτοιου είδους μαζικές αιτήσεις επιβάλλουν ένα δυσανάλογο διοικητικό φόρτο σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας. Στην πράξη, αυτή η αρνητική επίπτωση αποτρέπει τα κράτη μέλη από το να ζητούν πληροφορίες σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών από άλλα κράτη μέλη, γεγονός που θέτει σημαντικά εμπόδια στην ανταλλαγή αυτή μεταξύ κρατών μελών και περιορίζει τις πληροφορίες ποινικών μητρώων σε εκείνες που είναι αποθηκευμένες στα εθνικά τους μητρώα. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να εντείνεται ο κίνδυνος αναποτελεσματικής και ελλιπούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, στοιχείο το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει το επίπεδο ασφάλειας και προστασίας που παρέχεται στους πολίτες και τους κατοίκους της Ένωσης.

Τροπολογία4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ποινικές καταδίκες αποτελεί σημαντικό στοιχείο κάθε στρατηγικής για την πάταξη της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του ECRIS από τα κράτη μέλη θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση, από την ποινική δικαιοσύνη, της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και στον βίαιο εξτρεμισμό.

(7)  Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ποινικές καταδίκες αποτελεί σημαντικό στοιχείο κάθε στρατηγικής για την πάταξη της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και για την κατοχύρωση της ασφάλειας εντός της Ένωσης. Η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του ECRIS από τα κράτη μέλη θα ενίσχυε την απάντηση των κρατών μελών σε επίπεδο ποινικής δικαιοσύνης απέναντι στο φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε τρομοκρατικές ενέργειες και πράξεις βίαιου εξτρεμισμού, θα ισχυροποιούσε την προστασία που παρέχεται στα ευάλωτα άτομα και θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση των παρατεταμένων και σοβαρών συνεπειών της δράσης των διασυνοριακών δικτύων οργανωμένου εγκλήματος.

Τροπολογία5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις κατέδειξαν ιδίως ότι πρέπει επειγόντως να ενισχυθεί η ανταλλαγή συναφών πληροφοριών, κυρίως όσον αφορά την επέκταση του ECRIS στους υπηκόους τρίτων χωρών.

διαγράφεται

Τροπολογία6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8a)  Προκειμένου να αυξηθεί η χρησιμότητα των πληροφοριών σχετικά με τις καταδίκες και την έκπτωση από δικαιώματα που επιβάλλεται συνεπεία καταδικαστικών αποφάσεων για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος παιδιών, η οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a θεσπίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι, κατά την πρόσληψη προσώπου σε θέση που συνεπάγεται άμεση και τακτική επαφή με παιδιά, οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τις ποινικές καταδίκες του προσώπου αυτού ή σχετικά με την έκπτωση από δικαιώματα συνεπεία των καταδικαστικών αυτών αποφάσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθούν να παρέχουν ανάλογες εγγυήσεις όσον αφορά πρόσωπα τα οποία προτίθενται να εργαστούν με άτομα με αναπηρία ή με ηλικιωμένους. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι ένα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για αδίκημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή βίαιο αδίκημα εις βάρος παιδιού ή ευάλωτου προσώπου να μην μπορεί πλέον να αποκρύψει την καταδίκη ή την έκπτωση από δικαιώματα προκειμένου να ασκήσει την εν λόγω εργασία σε άλλο κράτος μέλος.

 

____________

 

1a Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής εκτιμά ότι θα πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο των ελέγχων ιστορικού που σήμερα καλύπτουν μόνο τα πρόσωπα που εργάζονται με παιδιά, ώστε να συμπεριληφθούν όσοι εργάζονται με ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, και γενικά οι εργαζόμενοι στους τομείς της περίθαλψης και της εκπαίδευσης.

Τροπολογία7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)   Συνεπώς, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα μέσω του οποίου η κεντρική αρχή ενός κράτους μέλους θα εντοπίζει γρήγορα και αποτελεσματικά σε ποιο άλλο κράτος μέλος υπάρχουν αποθηκευμένες πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με ορισμένο υπήκοο τρίτης χώρας, ώστε να μπορεί εν συνεχεία να χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο ECRIS.

(9)   Συνεπώς, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα μέσω του οποίου η κεντρική αρχή ενός κράτους μέλους θα εντοπίζει άμεσα και αποτελεσματικά σε ποιο άλλο κράτος μέλος διατηρούνται πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με ορισμένο υπήκοο τρίτης χώρας.

Τροπολογία8

Πρόταση οδηγίας

Recital 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)   Στις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις καταδίκες εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων για την ασφαλή εξακρίβωση της ταυτότητας. Η εν λόγω υποχρέωση περιλαμβάνει την αποθήκευση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, την απάντηση σε αιτήσεις πληροφοριών από άλλες κεντρικές αρχές, τη λήψη μέριμνας ώστε κάθε απόσπασμα ποινικού μητρώου που ζητείται από υπήκοο τρίτης χώρας να συμπληρώνεται κατά περίπτωση με πληροφορίες από άλλα κράτη μέλη, καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών αλλαγών για την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

(10)   Στις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις καταδίκες εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, όταν αυτό είναι αναγκαίο, για την ασφαλή εξακρίβωση της ταυτότητας. Η εν λόγω υποχρέωση περιλαμβάνει την αποθήκευση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, την απάντηση σε αιτήσεις πληροφοριών από άλλες κεντρικές αρχές, τη λήψη μέριμνας ώστε κάθε απόσπασμα ποινικού μητρώου που ζητείται από υπήκοο τρίτης χώρας να συμπληρώνεται κατά περίπτωση με πληροφορίες από άλλα κράτη μέλη, καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών αλλαγών για την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

Τροπολογία9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να αντισταθμιστεί η έλλειψη ενός μοναδικού κράτους μέλους όπου θα αποθηκεύονται οι πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας, αποκεντρωμένη τεχνολογία πληροφοριών θα πρέπει να παρέχει στις κεντρικές αρχές των κρατών μελών τη δυνατότητα να εντοπίζουν σε ποιο άλλο κράτος μέλος υπάρχουν αποθηκευμένες πληροφορίες ποινικού μητρώου. Για τον σκοπό αυτό, κάθε κεντρική αρχή θα πρέπει να διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη ένα φίλτρο ευρετηρίου το οποίο θα περιλαμβάνει, σε ανωνυμοποιημένη μορφή, τα στοιχεία ταυτοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις στο οικείο κράτος μέλος. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να καθίστανται ανώνυμα κατά τρόπο ώστε να μην μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Το κράτος μέλος παραλαβής μπορεί εν συνεχεία να αντιστοιχίσει τα εν λόγω δεδομένα με τις δικές του πληροφορίες βάσει ενός συστήματος «αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας» (hit/no hit), διαπιστώνοντας με τον τρόπο αυτό αν διατίθενται ή όχι πληροφορίες ποινικού μητρώου σε άλλα κράτη μέλη και, σε περίπτωση που υπάρχει «αντιστοιχία» (hit), σε ποια κράτη μέλη. Το κράτος μέλος παραλαβής θα πρέπει στη συνέχεια να διερευνήσει μια «αντιστοιχία» (hit) με τη χρήση του πλαισίου ECRIS. Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν επίσης την ιθαγένεια κράτους μέλους, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο θα πρέπει να περιορίζονται στις πληροφορίες που διατίθενται και για τους υπηκόους των κρατών μελών.

(11)  Προκειμένου να αντισταθμιστεί η έλλειψη μιας υπό κεντρική διαχείριση βάσης δεδομένων της Ένωσης όπου θα αποθηκεύονται οι πληροφορίες σχετικά με κάθε συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας που έχει καταδικασθεί, ένα αποκεντρωμένο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών θα πρέπει να παρέχει στις κεντρικές αρχές των κρατών μελών τη δυνατότητα να εντοπίζουν σε ποιο άλλο κράτος μέλος υπάρχουν αποθηκευμένες πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας. Για τον σκοπό αυτό, κάθε ορισθείσα κεντρική αρχή θα πρέπει να διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη ένα φίλτρο ευρετηρίου το οποίο θα περιλαμβάνει, με ψευδώνυμο, τα στοιχεία ταυτοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις στο οικείο κράτος μέλος. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο φίλτρο ευρετηρίου θα πρέπει να εμφανίζονται με ψευδώνυμο κατά τρόπο ώστε να μην μπορεί να εξακριβωθεί απευθείας η ταυτότητα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Το κράτος μέλος παραλαβής μπορεί εν συνεχεία να αντιστοιχίσει τα εν λόγω δεδομένα με τις δικές του πληροφορίες βάσει ενός συστήματος «αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας» (hit/no hit), διαπιστώνοντας με τον τρόπο αυτό αν διατίθενται ή όχι πληροφορίες ποινικού μητρώου σε άλλα κράτη μέλη και, σε περίπτωση που υπάρχει «αντιστοιχία» (hit), σε ποια κράτη μέλη. Το κράτος μέλος παραλαβής θα πρέπει στη συνέχεια να διερευνήσει μια «αντιστοιχία» (hit) με τη χρήση του πλαισίου ECRIS. Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν επίσης την ιθαγένεια κράτους μέλους, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο φίλτρο ευρετηρίου θα πρέπει να περιορίζονται στις πληροφορίες που διατίθενται και για τους υπηκόους των κρατών μελών.

Τροπολογία10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11a)   Εάν στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ένα κράτος μέλος παραλάβει, βάσει διμερών συμφωνιών που συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης, πληροφορίες σχετικά με καταδικαστική απόφαση για τρομοκρατικές ενέργειες ή σοβαρά ποινικά αδικήματα η οποία έχει εκδοθεί από δικαστική αρχή σε τρίτη χώρα εις βάρος υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει στην επικράτεια της Ένωσης, το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να δημιουργεί φίλτρο ευρετηρίου με τις πληροφορίες αυτές και να το διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη εντός των ορίων των διμερών συμφωνιών. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να σέβεται απόλυτα ιδίως τις αρχές της αναλογικότητας, της αναγκαιότητας, και το δικαίωμα δίκαιης δίκης στην τρίτη χώρα.

Τροπολογία11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)   Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης της κοινής επικοινωνιακής υποδομής του ECRIS με όλες τις οικείες βάσεις δεδομένων της Ένωσης με σκοπό την επιβολή του νόμου, τον έλεγχο των συνόρων και τη δικαστική συνεργασία.

Τροπολογία12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ22 του Συμβουλίου θα πρέπει να εφαρμόζεται για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών προερχόμενων από τα ποινικά μητρώα των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων κατά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, παρεχόμενης παράλληλα της δυνατότητας στα κράτη μέλη να απαιτούν υψηλότερα πρότυπα προστασίας κατά την επεξεργασία δεδομένων σε εθνικό επίπεδο.

(12)  Η απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ22 του Συμβουλίου και η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22a 2 πρέπει να εφαρμόζεται για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών προερχόμενων από τα ποινικά μητρώα των κρατών μελών, κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων κατά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, παρεχόμενης παράλληλα της δυνατότητας στα κράτη μέλη να απαιτούν ακόμη υψηλότερα πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων σε εθνικό επίπεδο.

____________

____________

22 Απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60).

22 Απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60).

 

22a Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει με την οδηγία να γίνουν επίσης οι απαιτούμενες επικαιροποιήσεις ώστε να αποτυπώνονται οι κανόνες περί προστασίας δεδομένων που εγκρίθηκαν στις πρόσφατες αναθεωρήσεις στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Τροπολογία13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και τη γενική απαγόρευση των διακρίσεων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(15)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη δικαστική και διοικητική προσφυγή, την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το τεκμήριο αθωότητας, καθώς και τη γενική απαγόρευση των διακρίσεων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές καθώς και τις αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την παροχή πληροφοριών σχετικά με προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις δεν θα πρέπει να στερούν το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη και στο τεκμήριο αθωότητας. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να λαμβάνονται υπόψη οι αξίες αυτές καθώς και οι λοιπές νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης στον τομέα των δικονομικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι να καταστεί δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω των απαιτήσεων συνέργειας και διαλειτουργικότητας, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(16)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι να καταστεί δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, με τη θέσπιση κοινών ευρωπαϊκών κανόνων και διαλειτουργικών συστημάτων, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 1

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο

(α)  καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους κράτος μέλος καταδίκης ανταλλάσσει με άλλα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις·

(α)  καθορίζει τους τρόπους και τους όρους με βάση τους οποίους κράτος μέλος καταδίκης ανταλλάσσει με άλλα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις·

(β)  καθορίζει τις υποχρεώσεις διατήρησης των πληροφοριών αυτών που υπέχει το κράτος μέλος καταδίκης και διευκρινίζει τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθεί το εν λόγω κράτος μέλος όταν απαντά σε αίτηση για πληροφορίες που προέρχονται από το ποινικό μητρώο·

(β)  καθορίζει τις υποχρεώσεις διατήρησης και απορρήτου των πληροφοριών αυτών που υπέχει το κράτος μέλος καταδίκης και διευκρινίζει τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθεί το εν λόγω κράτος μέλος όταν απαντά σε αίτηση για πληροφορίες που προέρχονται από το ποινικό μητρώο·

 

β α)  καθορίζει τις υποχρεώσεις διατήρησης που υπέχουν τα κράτη μέλη ιθαγένειας του ατόμου και διευκρινίζει τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθούν όταν απαντούν σε αίτηση για πληροφορίες προερχόμενες από τα ποινικά μητρώα·

(γ)  δημιουργεί ένα αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καταδίκες, το οποίο στηρίζεται στις βάσεις δεδομένων ποινικού μητρώου που υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος, το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS).»

(γ)  δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καταδίκες, το οποίο στηρίζεται στις βάσεις δεδομένων ποινικού μητρώου που υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος, το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS).»

Τροπολογία16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(3)  στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε, κατά την καταχώριση στο ποινικό μητρώο των καταδικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται στο έδαφός του, να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες του καταδικασθέντος προσώπου εάν πρόκειται για υπήκοο άλλου κράτους μέλους ή υπήκοο τρίτης χώρας.»

"1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όταν εκδίδονται καταδικαστικές αποφάσεις στο έδαφός του καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων ποινικών μητρώων, και ότι στην καταχώριση περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες του καταδικασθέντος προσώπου εάν πρόκειται για υπήκοο άλλου κράτους μέλους ή υπήκοο τρίτης χώρας.»

Τροπολογία17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 1 α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το κράτος μέλος στο οποίο εκδίδεται καταδικαστική απόφαση εις βάρος υπηκόου τρίτης χώρας αποθηκεύει τις ακόλουθες πληροφορίες, πλην εάν, σε εξαιρετικές, μεμονωμένες περιπτώσεις, αυτό δεν είναι δυνατό:

1.  Το κράτος μέλος στο οποίο εκδίδεται καταδικαστική απόφαση εις βάρος υπηκόου τρίτης χώρας αποθηκεύει τις ακόλουθες πληροφορίες, πλην εάν, σε εξαιρετικές, μεμονωμένες περιπτώσεις, αυτό δεν είναι δυνατό (υποχρεωτικές πληροφορίες):

(α)  πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η καταδικαστική απόφαση [πλήρες ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης (πόλη και χώρα), φύλο, ιθαγένεια και, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, προηγούμενο όνομα ή ονόματα]·

(α)  πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η καταδικαστική απόφαση [πλήρες ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης (πόλη και χώρα), φύλο, ιθαγένεια και, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, προηγούμενο όνομα ή ονόματα]·

(β)  πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία της καταδίκης (ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης, όνομα του δικαστηρίου, ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κατέστη αμετάκλητη)·

(β)  πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία της καταδίκης (ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης, όνομα του δικαστηρίου, ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κατέστη αμετάκλητη)·

(γ)  πληροφορίες σχετικά με το αδίκημα που οδήγησε στην καταδίκη (ημερομηνία τέλεσης της αξιόποινης πράξης, όνομα ή νομικός χαρακτηρισμός της, καθώς και μνεία των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων)·

(γ)  πληροφορίες σχετικά με το αδίκημα που οδήγησε στην καταδίκη (ημερομηνία τέλεσης της αξιόποινης πράξης, όνομα ή νομικός χαρακτηρισμός της, καθώς και μνεία των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων)·

(δ)  πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της καταδικαστικής απόφασης (κυρίως την ποινή, καθώς και τυχόν συμπληρωματικές κυρώσεις, μέτρα ασφαλείας και επακόλουθες αποφάσεις που τροποποιούν την εκτέλεση της ποινής)·

(δ)  πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της καταδικαστικής απόφασης (κυρίως την ποινή, καθώς και τυχόν συμπληρωματικές κυρώσεις, μέτρα ασφαλείας και επακόλουθες αποφάσεις που τροποποιούν την εκτέλεση της ποινής)·

 

1 α.  Το κράτος μέλος στο οποίο εκδίδεται καταδικαστική απόφαση εις βάρος υπηκόου τρίτης χώρας μπορεί να αποθηκεύει τις ακόλουθες πληροφορίες, εάν είναι διαθέσιμες (προαιρετικές πληροφορίες):

(ε)  τα ονόματα των γονέων του καταδικασθέντος προσώπου·

 

(στ)  τον αύξοντα αριθμό της καταδικαστικής απόφασης·

(α)  τον αύξοντα αριθμό της καταδικαστικής απόφασης·

(ζ)  τον τόπο τέλεσης της αξιόποινης πράξης·

(β)  τον τόπο τέλεσης της αξιόποινης πράξης·

(η)  εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με την έκπτωση από δικαιώματα συνεπεία της καταδίκης·

(γ)  εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με την έκπτωση από δικαιώματα συνεπεία της καταδίκης·

θ)  τον αριθμό ταυτότητας ή το είδος και τον αριθμό του εγγράφου ταυτοποίησης του προσώπου·

(δ)  τον αριθμό ταυτότητας ή το είδος και τον αριθμό του εγγράφου ταυτοποίησης του προσώπου·

(ι)  τα δακτυλικά αποτυπώματα του καταδικασθέντος προσώπου·

(ε)  τα δακτυλικά αποτυπώματα του καταδικασθέντος προσώπου μόνον εάν η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση επιτρέπει τη συλλογή και αποθήκευση των δακτυλικών αποτυπωμάτων καταδικασθέντος προσώπου·

(ια)  εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, τυχόν ψευδώνυμα ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστό το καταδικασθέν πρόσωπο.

(στ)  εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, τυχόν ψευδώνυμα ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστό το καταδικασθέν πρόσωπο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε εθνικό επίπεδο σχετικά με υπήκοο τρίτης χώρας εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατηγοριοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα δεδομένα σχετικά με καταδικασθέντες υπηκόους της ΕΕ, και προβλέπονται «υποχρεωτικές» και «προαιρετικές» πληροφορίες για την αποφυγή τυχόν διακρίσεων.

Τροπολογία18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 2 α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η κεντρική αρχή δημιουργεί ένα φίλτρο ευρετηρίου που περιέχει ανωνυμοποιημένες πληροφορίες των ειδών που αναφέρονται στα στοιχεία α), ε), θ), ι) και ια) της παραγράφου 1 σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση στο οικείο κράτος μέλος. Η κεντρική αρχή διαβιβάζει το εν λόγω φίλτρο ευρετηρίου, καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις του, σε όλα τα κράτη μέλη.

2.  Η κεντρική αρχή δημιουργεί ένα φίλτρο ευρετηρίου που περιέχει ψευδωνυμοποιημένες πληροφορίες των ειδών που αναφέρονται στο στοιχείο α), της παραγράφου 1 και τα στοιχεία δ), ε) και στ) της παραγράφου 1α σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση στο οικείο κράτος μέλος. Η κεντρική αρχή διαβιβάζει το εν λόγω φίλτρο ευρετηρίου, καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις του, σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 3 α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνεπάγεται αυτομάτως πανομοιότυπη τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που αποθηκεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και περιέχονται στο φίλτρο ευρετηρίου που δημιουργείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης.

3. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α συνεπάγεται αυτομάτως πανομοιότυπη τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που αποθηκεύονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 1α και περιέχονται στο φίλτρο ευρετηρίου που δημιουργείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης και συνεπάγεται την επικαιροποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στο φίλτρο ευρετηρίου και είναι αποθηκευμένες σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 4 α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.   Η παράγραφος 2 και η παράγραφος 3 εφαρμόζονται όσον αφορά το φίλτρο ευρετηρίου εξίσου και στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους, στον βαθμό που η κεντρική αρχή αποθηκεύει τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στα στοιχεία α), ε), θ), ι) και ια) της παραγράφου 1 σε σχέση με τους υπηκόους των κρατών μελών.

διαγράφεται

Τροπολογία21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 4 α – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4a.   Τα κράτη μέλη δεν εισάγουν στο φίλτρο ευρετηρίου πληροφορίες σχετικά με καταδίκες που αφορούν την παράτυπη είσοδο ή διαμονή·

Τροπολογία22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 4 α – παράγραφος 4 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 β.   Τα κράτη μέλη δεν εισάγουν στο φίλτρο ευρετηρίου πληροφορίες σχετικά με καταδίκες ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών πέραν όσων αφορούν σοβαρά εγκλήματα τα οποία επισύρουν ανώτατη ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων ετών.

Τροπολογία23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 5

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται εξίσου και στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους.»

2.   Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν επίσης την ιθαγένεια κράτους μέλους αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι του συγκεκριμένου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση εισάγει διακρίσεις μεταξύ των πολιτών της ΕΕ που έχουν μία μόνο ιθαγένεια και των πολιτών της ΕΕ που έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους και την ιθαγένεια τρίτης χώρας. Οι πολίτες της ΕΕ με διπλή ιθαγένεια αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι τρίτης χώρας ενώ είναι καταρχάς πολίτες της ΕΕ. Η τροπολογία εξαλείφει τον κίνδυνο διακρίσεων διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες με δύο ιθαγένειες (κράτους μέλους της ΕΕ και τρίτης χώρας) θεωρούνται πολίτες της ΕΕ.

Τροπολογία24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά περίπτωση, εάν η αναζήτηση στα φίλτρα ευρετηρίου δεν οδηγήσει σε αντιστοιχία, ο υπήκοος τρίτης χώρας που ζητεί πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο λαμβάνει δήλωση η οποία βεβαιώνει ότι η αναζήτηση στα φίλτρα ευρετηρίου δεν οδήγησε σε αντιστοιχία»·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ζητούν πληροφορίες ποινικού μητρώου, εφόσον δεν έχουν διαπράξει αξιόποινες πράξεις, λαμβάνουν πιστοποιητικό ότι δεν υπήρξε αντιστοιχία στο ECRIS, πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν έχουν ποινικό μητρώο στα 28 κράτη μέλη. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τους υπηκόους τρίτων χωρών για σκοπούς απασχόλησης.

Τροπολογία25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(6α)   Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.   Όταν από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας ζητούνται, βάσει του άρθρου 6, πληροφορίες που προέρχονται από το ποινικό μητρώο για άλλους σκοπούς εκτός της ποινικής διαδικασίας, το κράτος αυτό, όσον αφορά εθνικές καταδίκες και καταδίκες σε τρίτες χώρες, οι οποίες του διαβιβάσθηκαν εν συνεχεία και είναι καταχωρισμένες στο ποινικό του μητρώο, απαντά σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

"2.   Όταν από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας ζητούνται, βάσει του άρθρου 6, πληροφορίες που προέρχονται από το ποινικό μητρώο για άλλους σκοπούς εκτός της ποινικής διαδικασίας, το κράτος αυτό, όσον αφορά εθνικές καταδίκες και καταδίκες σε τρίτες χώρες, οι οποίες του διαβιβάσθηκαν εν συνεχεία και είναι καταχωρισμένες στο ποινικό του μητρώο, απαντά εφόσον αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους ιθαγένειας του προσώπου ή του αιτούντος κράτους μέλους»·

Τροπολογία26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 7 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)   παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 7a

 

Πρόσβαση της Ευρωπόλ στη βάση δεδομένων ECRIS

 

1.   Η Ευρωπόλ έχει δικαίωμα πρόσβασης στη βάση δεδομένων ECRIS για την άσκηση των καθηκόντων της.

 

2.   Η Ευρωπόλ μπορεί να υποβάλει, κατά περίπτωση, ηλεκτρονική και δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στην κεντρική αρχή οιουδήποτε κράτους μέλους μέσω της εθνικής μονάδας της Ευρωπόλ για τη διαβίβαση πληροφοριών από το ποινικό μητρώο κράτους μέλους χρησιμοποιώντας τη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα.

 

3.   Η Ευρωπόλ μπορεί να υποβάλει την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τη στήριξη και την ενίσχυση των ενεργειών των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών καθώς και της αμοιβαίας συνεργασίας τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκλήματος που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, της τρομοκρατίας και μορφών εγκλήματος που θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης.

 

4.   Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου διεξάγεται μέσω της Εφαρμογής Δικτύου Ασφαλούς Ανταλλαγής Πληροφοριών.»·

Τροπολογία27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 7 β (νέο)

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 7 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)   παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 4β

 

Πρόσβαση του Frontex στη βάση δεδομένων ECRIS

 

1.   Ο Frontex έχει δικαίωμα πρόσβασης στη βάση δεδομένων ECRIS για την άσκηση των καθηκόντων του.

 

2.   Ο Frontex μπορεί να υποβάλει, κατά περίπτωση, ηλεκτρονική και δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στην κεντρική αρχή οιουδήποτε κράτους μέλους για τη διαβίβαση πληροφοριών από το ποινικό μητρώο κράτους μέλους χρησιμοποιώντας τη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα.»·

Τροπολογία28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 9

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εάν ο τρόπος διαβίβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν είναι διαθέσιμος και για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι διαθέσιμος, οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, με εξαίρεση το φίλτρο ευρετηρίου που αναφέρεται στο άρθρο 4α, με οποιοδήποτε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους παραλαβής να εξακριβώσει τη γνησιότητά τους.

4.  Εάν ο τρόπος διαβίβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν είναι διαθέσιμος και για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι διαθέσιμος, οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, με εξαίρεση το φίλτρο ευρετηρίου που αναφέρεται στο άρθρο 4α, με οποιοδήποτε ασφαλές μέσο, ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους παραλαβής να εξακριβώσει τη γνησιότητά τους, ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επανόρθωση της κατάστασης.

Τροπολογία29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 10

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 11 α (νέο) – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ECRIS διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των πληροφοριών ποινικού μητρώου που διαβιβάζονται σε άλλα κράτη μέλη.

Το ECRIS διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την προστασία, την ιδιωτικότητα και την ακεραιότητα των πληροφοριών ποινικού μητρώου που διαβιβάζονται σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 10

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 2 α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Το σύνολο των δεδομένων ποινικού μητρώου αποθηκεύεται αποκλειστικά σε βάσεις δεδομένων τις οποίες διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.

2.   Το σύνολο των δεδομένων ποινικού μητρώου αποθηκεύεται αποκλειστικά σε βάσεις δεδομένων τις οποίες διαχειρίζονται τα κράτη μέλη εντός της επικράτειας της Ένωσης.

Τροπολογία31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 10

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 4 α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το λογισμικό και οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, αποστολή και λήψη πληροφοριών προερχόμενων από τα ποινικά μητρώα λειτουργούν υπό την ευθύνη του οικείου κράτους μέλους.

4.  Το λογισμικό και οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, αποστολή και λήψη πληροφοριών προερχόμενων από τα ποινικά μητρώα λειτουργούν υπό την ευθύνη του οικείου κράτους μέλους και των αρμόδιων αρχών του.

Τροπολογία32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 10

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 6 α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

''6.  Η Επιτροπή παρέχει το λογισμικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, γενική υποστήριξη και τεχνική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και εκπόνησης στατιστικών.

''6.  Η Επιτροπή παρέχει το ενδεδειγμένο και πλέον αποτελεσματικό λογισμικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, γενική υποστήριξη και τεχνική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και εκπόνησης στατιστικών.»

Τροπολογία33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 11

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Άρθρο 11 β – παράγραφος 1– στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ)   κάθε άλλο τρόπο οργάνωσης και διευκόλυνσης των ανταλλαγών πληροφοριών μεταξύ των κεντρικών αρχών των κρατών μελών σχετικά με καταδίκες, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

(γ)   κάθε άλλο τεχνικό τρόπο οργάνωσης και διευκόλυνσης των ανταλλαγών πληροφοριών μεταξύ των κεντρικών αρχών των κρατών μελών σχετικά με καταδίκες, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

Τροπολογία34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 13

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

«Άρθρο 13 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Άρθρο 13α

«Άρθρο 13α

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και επανεξέταση

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και επανεξέταση

1.  Έως την [24 μήνες μετά την εφαρμογή], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου. Η έκθεση αξιολογεί τον βαθμό κατά τον οποίο τα κράτη μέλη έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς την παρούσα απόφαση-πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής εφαρμογής.

1.  Έως την [18 μήνες μετά την εφαρμογή], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου. Η έκθεση αξιολογεί τον βαθμό κατά τον οποίο τα κράτη μέλη έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς την παρούσα απόφαση-πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής εφαρμογής.

2.  Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον ενδείκνυται, από συναφείς νομοθετικές προτάσεις.

2.  Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον ενδείκνυται, από συναφείς νομοθετικές προτάσεις.

3.  Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσιεύουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση με αντικείμενο τη μέσω του ECRIS ανταλλαγή πληροφοριών προερχόμενων από τα ποινικά μητρώα, με βάση ιδίως τα στατιστικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 11α παράγραφος 6. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται για πρώτη φορά ένα έτος μετά την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.»

3.  Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσιεύουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση με αντικείμενο τη μέσω του ECRIS ανταλλαγή πληροφοριών προερχόμενων από τα ποινικά μητρώα, με βάση ιδίως τα στατιστικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 11α παράγραφος 6. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται για πρώτη φορά ένα έτος μετά την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.»

 

3α.  Η έκθεση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 3 καλύπτει συγκεκριμένα το επίπεδο ανταλλαγής μεταξύ κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για υπηκόους τρίτων χωρών· το σκοπό των αιτήσεων και τον αντίστοιχο αριθμό τους, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για άλλους σκοπούς πλην των ποινικών διαδικασιών, όπως οι έλεγχοι ιστορικού και αιτήσεις παροχής πληροφοριών του ενδιαφερόμενου προσώπου σχετικά με το δικό του ποινικό μητρώο· και ζητήματα που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων και την αξιολόγηση του αντικτύπου της παρούσας απόφασης-πλαισίου όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα.

 

3β.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, δεύτερη φράση, εξετάζει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας ενός κεντρικού ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών ποινικού μητρώου (ECRIS) για υπηκόους τρίτων χωρών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Η φύση της εγκληματικής και τρομοκρατικής δραστηριότητας εξελίσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Η δραστηριότητα αυτή αποκτά ολοένα και πιο διεθνικό χαρακτήρα και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη κάνουν λόγο για αυξημένη ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών για τον χειρισμό των απειλών που αντιμετωπίζουν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν υπογραμμίσει επανειλημμένα τη σημασία της βελτίωσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Στη δήλωση της Ρίγας που εξέδωσαν στις 29 Ιανουαρίου 2015, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων επισήμαναν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ποινικές καταδίκες αποτελεί σημαντικό στοιχείο κάθε στρατηγικής για την πάταξη της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις κατέδειξαν ιδίως ότι πρέπει επειγόντως να ενισχυθεί η ανταλλαγή συναφών πληροφοριών, κυρίως όσον αφορά την επέκταση του ECRIS στους υπηκόους τρίτων χωρών. Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια, πρότεινε αναθεώρηση του ισχύοντος κανονισμού σχετικά με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού μητρώου. Σκοπός της εν λόγω αναθεώρησης είναι να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και να καλυφθούν τυχόν κενά στη νομοθεσία.

Το ECRIS είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με προηγούμενες καταδίκες που έχουν επιβληθεί από ποινικά δικαστήρια της ΕΕ σε βάρος ενός συγκεκριμένου προσώπου, στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και, εφόσον επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο, για άλλους σκοπούς. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο του ECRIS δεν καλύπτει επαρκώς τις αιτήσεις που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών. Παρότι είναι πλέον δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών μέσω του ECRIS, δεν εφαρμόζεται κάποια διαδικασία ή μηχανισμός ώστε η ανταλλαγή αυτή να πραγματοποιείται με αποτελεσματικό τρόπο.

II. Η πρόταση της Επιτροπής

Η πρόταση αποσκοπεί στην τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και στην αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου Η πρόταση επιβάλλει υποχρέωση να αποθηκεύονται οι πληροφορίες ποινικού μητρώου, την υποχρέωση να διαβιβάζουν στα υπόλοιπα κράτη μέλη ανωνυμοποιημένο φίλτρο ευρετηρίου με στοιχεία ταυτότητας των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί στο έδαφός τους, για τον σκοπό του εντοπισμού των κρατών μελών που διατηρούν πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας· και την υποχρέωση να ενημερώνουν το φίλτρο ευρετηρίου κατόπιν τυχόν διαγραφής ή τροποποίησης των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό.

Αποθήκευση: Θεωρείται ότι ένα κράτος μέλος συμμορφώνεται προς την υποχρέωση αποθήκευσης ακόμη και εάν οι εν λόγω πληροφορίες αποθηκεύονται σε διαφορετική βάση δεδομένων από τη βάση δεδομένων ποινικού μητρώου, υπό την προϋπόθεση ότι η κεντρική αρχή διαθέτει πρόσβαση στη βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες. Τέλος, η υποχρέωση ισχύει ανεξαρτήτως του αν κάποιο πρόσωπο έχει επίσης την ιθαγένεια κράτους της ΕΕ, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανεύρεσης των πληροφοριών είτε είναι γνωστή η δεύτερη ιθαγένεια είτε όχι·

Αίτηση πληροφοριών για καταδίκες: Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να συμπληρώνουν το απόσπασμα ποινικού μητρώου που ζητείται από υπήκοο τρίτης χώρας (ποινικό μητρώο του ιδίου) με πληροφορίες που λαμβάνονται από τα υπόλοιπα κράτη μέλη, ακριβώς όπως θα έπρατταν και στην περίπτωση υπηκόου της ΕΕ.

Ορισμός του «κράτους μέλους καταδίκης»: Ο συγκεκριμένος ορισμός καλύπτει πλέον τις καταδικαστικές αποφάσεις, ανεξαρτήτως εάν έχουν εκδοθεί εις βάρος υπηκόου άλλου κράτους μέλους ή υπηκόου τρίτης χώρας.

Υποχρεώσεις του κράτους μέλους καταδίκης: η απόφαση πλαίσιο τροποποιείται ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η υποχρέωση των κρατών μελών να συμπληρώνουν την ιθαγένεια (ή τις ιθαγένειες) καταδικασθέντος προσώπου στο ποινικό μητρώο ισχύει πλέον και για την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες των υπηκόων τρίτων χωρών.

Απάντηση σε αίτηση πληροφοριών για καταδίκες: Οι αιτήσεις πληροφοριών για υπηκόους τρίτων χωρών διεκπεραιώνονται κατά τον ίδιο τρόπο που διεκπεραιώνονται και οι αιτήσεις πληροφοριών για υπηκόους της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η κεντρική αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση οφείλει να διαβιβάζει τις πληροφορίες που αφορούν τις καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στο οικείο κράτος μέλος κατά υπηκόων τρίτων χωρών και, επιπροσθέτως, τυχόν καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες και είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο του εν λόγω κράτους μέλους.

Προσωπικά δεδομένα: Οι αναφορές στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεκτείνονται και στις νέες διατάξεις που αφορούν τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Μορφότυπος και οργανωτικές ρυθμίσεις: Η πρόταση προβλέπει ότι οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τις πληροφορίες, το φίλτρο ευρετηρίου, τις αιτήσεις, τις απαντήσεις και άλλες συναφείς πληροφορίες, χρησιμοποιώντας το ECRIS και τυποποιημένο μορφότυπο σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις και καθορίζει τις τεχνικές υποχρεώσεις των κρατών μελών σε σχέση με τα καθήκοντα που πρέπει να εκπληρώνουν δυνάμει της οδηγίας. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν τόσο το υφιστάμενο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών όσο και το νέο σύστημα «αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας» (hit/no hit) βάσει ανωνυμοποιημένου φίλτρου ευρετηρίου. Οι τεχνικές και διοικητικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών θα καθοριστούν στο πλαίσιο εκτελεστικών πράξεων. Η πρόταση ρυθμίζει τους τρόπους διαβίβασης των πληροφοριών σε περίπτωση που το ECRIS δεν είναι διαθέσιμο και επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, και όχι στο Συμβούλιο, στο μέλλον την ημερομηνία από την οποία θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το ECRIS και το νέο φίλτρο ευρετηρίου.

Επιτροπολογία: Θεσπίζεται διαδικασία επιτροπολογίας με σκοπό την παροχή των απαραίτητων εργαλείων στην Επιτροπή για την εφαρμογή των τεχνικών παραμέτρων της ανταλλαγής πληροφοριών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία της στην πράξη.

III. Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής συμφωνεί ως επί το πλείστον με την προσέγγιση της Επιτροπής για την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μεταξύ των κρατών μελών. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ώστε να υπάρξουν ειδικές διατάξεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών είναι πολύ σημαντική για την ισότητα των υπηκόων της ΕΕ και των υπηκόων τρίτων χωρών απέναντι στα εθνικά νομικά συστήματα.

Ο έλεγχος του ποινικού μητρώου των προσώπων που εισέρχονται στην ΕΕ αποτελεί σημαντικό βήμα ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη όσον αφορά τη μετανάστευση, αλλά και την ασφάλεια της ΕΕ εν γένει. Προκειμένου να υπάρχει εμπιστοσύνη στη ζώνη του Σένγκεν και στην ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ, απαιτούνται σαφείς και αποτελεσματικές δράσεις που συμβάλλουν στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ποινικές υποθέσεις. Μια αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού που υπακούει σε αυτά τα κριτήρια έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της αξιοπιστίας, της εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας.

Ο εισηγητής προτείνει επίσης να επεκταθεί με τον κανονισμό αυτό το πεδίο εφαρμογής των ελέγχων ιστορικού σε όλους όσοι εργάζονται με ευάλωτα άτομα και με παιδιά. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη σε όλα τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και σε παρεμφερή επαγγέλματα παροχής φροντίδας.

Ο εισηγητής φρονεί επίσης ότι πρέπει να υπάρχει σαφής υποχρέωση για τα κράτη μέλη να εισάγουν όλες τις διμερείς πληροφορίες σχετικά με τις ποινικές καταδίκες προσώπων που διαμένουν στο έδαφος της ΕΕ στην εθνική τους βάση δεδομένων ποινικού μητρώου και να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές στο ευρετηριακό σύστημα.

Ο εισηγητής ζητεί επίσης να υπάρχουν σαφείς αναφορές στην αναγκαιότητα διατάξεων για την προστασία των δεδομένων και το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, καθώς και σαφής κατάλογος διατάξεων που θα πρέπει να αποτελούν μέρος μιας ενδελεχούς επανεξέτασης του συστήματος, όπως απαιτείται με βάση τις διατάξεις για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

19.1.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Timothy Kirkhope

15.2.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.3.2016

7.4.2016

9.5.2016

30.5.2016

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Mιλτιάδης Κύρκος, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Caterina Chinnici, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Ημερομηνία κατάθεσης

27.6.2016

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, MιλτιάδηςΚύρκος, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero.

2

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk

4

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου