MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta

27.6.2016 - (COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Timothy Kirkhope


Menettely : 2016/0002(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0219/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0219/2016
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0007),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 82 artiklan 1 kohdan d alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0012/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0219/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Unioni on asettanut tavoitteekseen tarjota Euroopan kansalaisille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, jolla ei ole sisärajoja ja jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus, toteuttaen samalla rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa koskevat aiheelliset toimenpiteet.

(1)  Unioni on asettanut tavoitteekseen tarjota Euroopan kansalaisille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, jolla ei ole sisärajoja ja jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus, toteuttaen samalla rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa koskevat aiheelliset toimenpiteet ja taaten sisäisen turvallisuuden.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  ECRIS-järjestelmän oikeudellinen kehys ei kuitenkaan kata kolmansien maiden kansalaisia koskevien tietopyyntöjen erityispiirteitä riittävästi. Nykyään on jo mahdollista vaihtaa ECRIS-järjestelmässä tietoja kolmansien maiden kansalaisista, mutta käytössä ei ole menettelyä eikä mekanismia, joka varmistaisi tällaisen tietojenvaihdon tehokkuuden.

(4)  ECRIS-järjestelmän nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä ei kuitenkaan käsitellä kolmansien maiden kansalaisia koskevien tietopyyntöjen erityispiirteitä riittävästi. Vaikka ECRIS-järjestelmässä on jo mahdollista vaihtaa tietoja kolmansien maiden kansalaisista, käytössä ei ole yhteistä Euroopan laajuista menettelyä eikä mekanismia, joka varmistaisi tällaisen tietojenvaihdon tehokkuuden.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tällaiset yleiset tietopyynnöt aiheuttavat hallinnollista rasitusta kaikille jäsenvaltioille, myös niille, joilla ei ole tietoja kyseisestä kolmannen maan kansalaisesta. Käytännössä tämä kielteinen vaikutus vähentää jäsenvaltioiden halukkuutta pyytää tietoja kolmansien maiden kansalaisista ja johtaa siihen, että jäsenvaltiot käyttävät ainoastaan omiin kansallisiin rekistereihinsä tallennettuja rikosrekisteritietoja.

(6)  Tällaiset yleiset tietopyynnöt aiheuttavat suhteettoman suurta hallinnollista rasitusta kaikille jäsenvaltioille, myös niille, joilla ei ole tietoja kyseisestä kolmannen maan kansalaisesta. Käytännössä tämä kielteinen vaikutus vähentää jäsenvaltioiden halukkuutta pyytää muilta jäsenvaltioilta tietoja kolmansien maiden kansalaisista, mikä haittaa vakavasti jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa ja rajoittaa niiden kansallisiin rekistereihin tallennettuja rikosrekisteritietoja. Tämän seurauksena jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon tehottomuuden ja vaillinaisuuden riski kasvaa, mikä puolestaan vaikuttaa kansalaisille ja unionin alueella asuville henkilöille tarjottavan turvallisuuden tasoon.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Rikosrekisteritietojen vaihto on tärkeä osa kaikkia rikollisuuden ja terrorismin torjuntastrategioita. Jos jäsenvaltiot käyttäisivät kaikkia ECRIS-järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia, se edistäisi terrorismiin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan radikalisoitumisen rikosoikeudellisia vastatoimia.

(7)  Rikosrekisteritietojen vaihto on tärkeä osa kaikkia rikollisuuden ja terrorismin torjuntastrategioita sekä unionin turvallisuuden varmistamista. Jos jäsenvaltiot käyttäisivät kaikkia ECRIS-järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia, se vahvistaisi jäsenvaltioiden terrorismiin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan radikalisoitumisen rikosoikeudellisia vastatoimia, lisäisi muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden suojelua ja auttaisi rajojen yli toimivien järjestäytyneen rikollisuuden verkostojen jatkuvien ja vakavien vaikutusten torjumisessa.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Viimeaikaiset terrori-iskut ovat osoittaneet erityisesti sen, että tällaista tietojenvaihtoa on tehostettava muun muassa ulottamalla ECRIS-järjestelmä koskemaan myös kolmansien maiden kansalaisia.

Poistetaan.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Jotta lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista annettuja tuomioita ja rikostuomiosta johtuvia oikeudenmenetyksiä koskevien tietojen hyödyllisyyttä voitaisiin lisätä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/93/EU1a jäsenvaltioille asetettiin velvollisuus toteuttaa tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että työssään lasten kanssa suoraan ja säännölliseen yhteyteen joutuvien henkilöiden palvelukseenoton yhteydessä työnantajilla on oikeus pyytää tietoja kyseisen henkilön rikostuomioista tai niistä johtuvista oikeudenmenetyksistä. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toteuttamaan vastaavat varotoimet myös vammaisten tai ikääntyneiden henkilöiden kanssa työskentelemään pyrkivien henkilöiden suhteen. Tarkoituksena on varmistaa, että lapseen tai muita heikommassa asemassa olevaan henkilöön kohdistuneesta seksuaali- tai väkivaltarikoksesta tuomittu henkilö ei voi enää salata tätä tuomiota tai oikeudenmenetystä pyrkiessään hoitamaan tällaisia tehtäviä toisessa jäsenvaltiossa.

 

____________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1).

Perustelu

Esittelijä katsoo, että taustatietojen tarkistaminen olisi ulotettava lasten kanssa työskentelevien henkilöiden lisäksi myös muita heikommassa asemassa olevien ihmisten, kuten vammaisten henkilöiden, parissa työskenteleviin ja yleisemminkin terveydenhoito- ja opetusalalla työskenteleviin.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)   Tämän seurauksena olisi perustettava järjestelmä, jonka avulla jäsenvaltion keskusviranomainen voi nopeasti ja tehokkaasti selvittää, missä muussa jäsenvaltiossa on tallennettu rikosrekisteritietoja tietystä kolmannen maan kansalaisesta, minkä jälkeen voidaan käyttää olemassa olevaa ECRIS-järjestelmää.

(9)   Tämän seurauksena olisi perustettava järjestelmä, jonka avulla jäsenvaltion keskusviranomainen voi ripeästi ja tehokkaasti selvittää, millä muulla jäsenvaltiolla on hallussaan rikosrekisteritietoja tietystä kolmannen maan kansalaisesta.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)   Kolmansien maiden kansalaisten rikosrekisteritietoja koskeviin jäsenvaltioiden velvollisuuksiin olisi sisällytettävä myös sormenjälkitiedot tunnistamisen varmistamiseksi. Tähän velvollisuuteen sisältyvät tietojen, myös sormenjälkitietojen, tallentaminen, muiden keskusviranomaisten esittämiin tietopyyntöihin vastaaminen, sen varmistaminen, että kolmannen maan kansalaisen pyytämään rikosrekisteriotteeseen sisällytetään tarvittaessa myös muista jäsenvaltioista saadut tiedot, sekä teknisten muutosten toteuttaminen, jotta voidaan varmistaa tietojenvaihtojärjestelmän toiminta uusinta teknologiaa soveltamalla.

(10)   Kolmansien maiden kansalaisten rikosrekisteritietoja koskeviin jäsenvaltioiden velvollisuuksiin olisi sisällytettävä myös sormenjälkitiedot, kun se on tarpeen tunnistamisen varmistamiseksi. Tähän velvollisuuteen sisältyvät tietojen, myös sormenjälkitietojen, tallentaminen, muiden keskusviranomaisten esittämiin tietopyyntöihin vastaaminen, sen varmistaminen, että kolmannen maan kansalaisen pyytämään rikosrekisteriotteeseen sisällytetään tarvittaessa myös muista jäsenvaltioista saadut tiedot, sekä teknisten muutosten toteuttaminen, jotta voidaan varmistaa tietojenvaihtojärjestelmän toiminta uusinta teknologiaa soveltamalla.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Koska tiettyä kolmannen maan kansalaista koskevia tietoja ei voida tallentaa mihinkään tiettyyn jäsenvaltioon, jäsenvaltioiden keskusviranomaisten olisi voitava selvittää hajautetun tietoteknologian avulla, missä muissa jäsenvaltioissa on tallennettu rikosrekisteritietoja samasta henkilöstä. Tätä tarkoitusta varten kunkin keskusviranomaisen olisi toimitettava muille jäsenvaltioille suodateindeksi, joka sisältää kyseisessä jäsenvaltiossa rikostuomion saaneiden kolmansien maiden kansalaisten tunnistetiedot anonymisoidussa muodossa. Henkilötiedot olisi anonymisoitava niin, ettei rekisteröityä voida tunnistaa niistä. Pyynnön vastaanottava jäsenvaltio voi verrata näitä tietoja omiin tietoihinsa osuma / ei osumaa -periaatteella sen selvittämiseksi, onko muissa jäsenvaltioissa rikosrekisteritietoja, ja jos osuma löytyy, missä jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioissa niitä on. Vastaanottava jäsenvaltio voi sitten käyttää osuman perusteella ECRIS-järjestelmää tavalliseen tapaan. Sellaisten kolmansien maiden kansalaisten osalta, joilla on myös jonkin jäsenvaltion kansalaisuus, suodateindeksissä olisi oltava ainoastaan samat tiedot kuin jäsenvaltioiden kansalaisista.

(11)  Koska kutakin tiettyä tuomittua kolmannen maan kansalaista koskevia tietoja ei voida tallentaa unionin yhteiseen keskustietokantaan, jäsenvaltioiden keskusviranomaisten olisi voitava selvittää hajautetun tietoteknologiajärjestelmän avulla, missä muissa jäsenvaltioissa on tallennettu rikosrekisteritietoja samasta kolmannen maan kansalaisesta. Tätä tarkoitusta varten kunkin nimetyn keskusviranomaisen olisi toimitettava muille jäsenvaltioille suodateindeksi, joka sisältää kyseisessä jäsenvaltiossa rikostuomion saaneiden kolmansien maiden kansalaisten tunnistetiedot salanimellä julkaistussa muodossa. Suodateindeksissä olevat henkilötiedot olisi julkaistava salanimellä niin, ettei rekisteröityä voida suoraan tunnistaa niistä. Pyynnön vastaanottava jäsenvaltio voi verrata näitä tietoja omiin tietoihinsa osuma / ei osumaa -periaatteella sen selvittämiseksi, onko muissa jäsenvaltioissa rikosrekisteritietoja, ja jos osuma löytyy, missä jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioissa niitä on. Vastaanottava jäsenvaltio voi sitten käyttää osuman perusteella ECRIS-järjestelmää tavalliseen tapaan. Sellaisten kolmansien maiden kansalaisten osalta, joilla on myös jonkin jäsenvaltion kansalaisuus, suodateindeksissä olisi oltava ainoastaan samat tiedot kuin jäsenvaltioiden kansalaisista.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)   Jos jäsenvaltio saa rikosoikeudellisen menettelyn kuluessa unionin lainsäädännön mukaisten kahdenvälisten sopimusten perusteella tietoa terrorismista tai vakavasta rikollisuudesta annetusta tuomiosta, jonka oikeusviranomainen on määrännyt unionin alueella asuvalle kolmannen maan kansalaiselle kolmannessa maassa, kyseisen jäsenvaltion olisi voitava perustaa suodateindeksi, jossa on nämä tiedot, ja toimittaa se muille jäsenvaltioille kahdenvälisten sopimusten asettamia rajoituksia noudattaen. Tässä tiedonvaihdossa olisi noudatettava kaikilta osin erityisesti suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatetta sekä oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kolmannessa maassa.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b)   Komission olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet, jotta saavutetaan ECRISin yhteisen viestintäinfrastruktuurin yhteentoimivuus ja yhteenliittäminen unionin kaikkien muiden sellaisten tärkeiden tietokantojen kanssa, jotka koskevat lainvalvontaa, rajavalvontaa ja oikeudellista yhteistyötä.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Atk-pohjaisessa järjestelmässä tapahtuvan jäsenvaltioiden rikosrekisteritietojen vaihdon yhteydessä olisi sovellettava neuvoston puitepäätöstä 2008/977/YOS22, jossa säädetään asianmukaisesta tietosuojan tasosta vaihdettaessa tietoja jäsenvaltioiden välillä ja annetaan samalla jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa kansalliseen tietojenkäsittelyyn tiukempia vaatimuksia.

(12)  Atk-pohjaisessa järjestelmässä tapahtuvan jäsenvaltioiden rikosrekisteritietojen vaihdon yhteydessä on sovellettava neuvoston puitepäätöstä 2008/977/YOS22 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/68022a ja taattava näin korkea tietosuojan taso vaihdettaessa tietoja jäsenvaltioiden välillä ja annettava samalla jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa kansalliseen tietojenkäsittelyyn vielä tiukempia vaatimuksia.

____________

____________

22 Neuvoston puitepäätös 2008/977/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta, EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.

22 Neuvoston puitepäätös 2008/977/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta, EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.

 

22 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

Perustelu

Direktiiviä olisi tarvittaessa myös päivitettävä, jotta lainvalvonnan alalla viime aikoina tehdyissä lainsäädännön tarkistuksissa hyväksytyt tietosuojasäännöt otetaan huomioon.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja -vapauksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, mukaan lukien oikeus henkilötietojen suojaan, yhdenvertaisuutta lain edessä koskeva periaate ja yleinen syrjintäkielto. Tämä direktiivi olisi pantava täytäntöön näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(15)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja -vapauksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, mukaan lukien oikeus henkilötietojen suojaan, oikeudellinen ja hallinnollinen muutoksenhakuoikeus mukaan luettuna, yhdenvertaisuutta lain edessä koskeva periaate, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja syyttömyysolettamaan ja yleinen syrjintäkielto. Tämä direktiivi olisi pantava täytäntöön näiden oikeuksien ja periaatteiden sekä suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti.

Perustelu

Säännökset aiempia rikostuomioita koskevien tietojen antamisesta eivät saisi riistää keneltäkään oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja syyttömyysolettamaan. Siksi on tärkeää pohtia näitä arvoja ja muuta EU:n lainsäädäntöä prosessuaalisten oikeuksien alalla.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli kolmansien maiden kansalaisia koskevien rikosrekisteritietojen nopeaa ja tehokasta vaihtoa, vaan se voidaan vaadittujen synergiaetujen ja yhteentoimivuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(16)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli kolmansien maiden kansalaisia koskevien rikosrekisteritietojen nopeaa ja tehokasta vaihtoa, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla ottamalla käyttöön EU:n yhteiset säännöt ja yhteentoimivat järjestelmät, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

1 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1)   Korvataan 1 artikla seuraavasti:

1)   Korvataan 1 artikla seuraavasti:

1 artikla

1 artikla

Kohde

Kohde

Tässä puitepäätöksessä

Tässä puitepäätöksessä

a)  määritetään, miten tuomiojäsenvaltio jakaa tietoja tuomioista muiden jäsenvaltioiden kanssa;

a)  määritetään, miten ja millä ehdoilla tuomiojäsenvaltio jakaa tietoja tuomioista muiden jäsenvaltioiden kanssa;

b)  määritetään tietojen säilyttämistä koskevat tuomiojäsenvaltion velvollisuudet ja täsmennetään, miten sen on vastattava rikosrekisteritietoja koskeviin pyyntöihin;

b)  määritetään tietojen säilyttämistä ja yksityisyyttä koskevat tuomiojäsenvaltion velvollisuudet ja täsmennetään, miten sen on vastattava rikosrekisteritietoja koskeviin pyyntöihin;

 

b a)  määritetään kansalaisuusjäsenvaltion velvollisuudet säilyttää tiedot sekä täsmennetään, miten sen on vastattava rikosrekisteritietoja koskeviin pyyntöihin;

c)  perustetaan rikostuomioita koskevaa tietojenvaihtoa varten yksittäisten jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantoihin perustuva hajautettu tietotekniikkajärjestelmä, eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS).”;

c)  perustetaan rikostuomioita koskevaa tietojenvaihtoa varten yksittäisten jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantoihin perustuva hajautettu eurooppalainen tietotekniikkajärjestelmä, eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS).”;

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

4 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3)  Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

3)  Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikkiin sen alueella annettuihin tuomioihin liitetään, kun tiedot viedään sen rikosrekisteriin, tiedot tuomitun kansalaisuudesta tai kansalaisuuksista, jos kyseessä on jonkin toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kansalainen.”;

”1.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikki sen alueella annetut tuomiot viedään sen rikosrekisterijärjestelmään ja että tuomioihin liitetään tiedot tuomitun kansalaisuudesta tai kansalaisuuksista, jos kyseessä on jonkin toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kansalainen.”;

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

4 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion, jossa annetaan tuomio kolmannen maan kansalaiselle, on tallennettava seuraavat tiedot, paitsi jos se on poikkeuksellisissa yksittäistapauksissa mahdotonta:

1.  Jäsenvaltion, jossa annetaan tuomio kolmannen maan kansalaiselle, on aina tallennettava seuraavat tiedot, paitsi jos se on poikkeuksellisissa yksittäistapauksissa mahdotonta (pakolliset tiedot):

a)  tuomittua henkilöä koskevat tiedot (koko nimi, syntymäaika, syntymäpaikka (kaupunki ja maa), sukupuoli, kansalaisuus ja – tapauksen mukaan – aikaisemmat nimet),

a)  tuomittua henkilöä koskevat tiedot (koko nimi, syntymäaika, syntymäpaikka (kaupunki ja maa), sukupuoli, kansalaisuus ja – tapauksen mukaan – aikaisemmat nimet),

b)  tuomion luonteeseen liittyvät tiedot (tuomion antamispäivä, tuomioistuimen nimi, päivä, jona päätös sai lainvoiman),

b)  tuomion luonteeseen liittyvät tiedot (tuomion antamispäivä, tuomioistuimen nimi, päivä, jona päätös sai lainvoiman),

c)  tuomioon johtaneeseen rikokseen liittyvät tiedot (tuomion perusteena olevan rikoksen tekopäivä, rikoksen nimi tai oikeudellinen luokitus sekä viittaus siihen sovellettavan lain säännöksiin),

c)  tuomioon johtaneeseen rikokseen liittyvät tiedot (tuomion perusteena olevan rikoksen tekopäivä, rikoksen nimi tai oikeudellinen luokitus sekä viittaus siihen sovellettavan lain säännöksiin),

d)  tuomion sisältöön liittyvät tiedot, joihin kuuluvat varsinkin rangaistus ja mahdolliset oheisseuraamukset, turvaamistoimenpiteet ja rangaistuksen toimeenpanoa muuttavat myöhemmät päätökset,

d)  tuomion sisältöön liittyvät tiedot, joihin kuuluvat varsinkin rangaistus ja mahdolliset oheisseuraamukset, turvaamistoimenpiteet ja rangaistuksen toimeenpanoa muuttavat myöhemmät päätökset,

 

1 a.  Jäsenvaltio, jossa annetaan tuomio kolmannen maan kansalaiselle, voi tallentaa seuraavat tiedot, jos ne ovat saatavilla (valinnaiset tiedot):

e)  tuomitun vanhempien nimet,

 

f)  tuomion viitenumero,

a)  tuomion viitenumero,

g)  rikospaikka,

b)  rikospaikka,

h)  tapauksen mukaan rikostuomiosta johtuvat oikeudenmenetykset,

c)  tapauksen mukaan rikostuomiosta johtuvat oikeudenmenetykset,

i)  tuomitun henkilötunnus tai tuomitun henkilötodistuksen tyyppi ja numero,

d)  tuomitun henkilötunnus tai tuomitun henkilötodistuksen tyyppi ja numero,

j)  henkilön sormenjäljet;

e)  henkilön sormenjäljet vain, jos sen jäsenvaltion, jossa tuomio annetaan, kansallisessa lainsäädännössä sallitaan tuomitun henkilön sormenjälkien ottaminen ja tallentaminen;

k)  tapauksen mukaan sala- ja/tai lisänimi (-nimet).

f)  tapauksen mukaan sala- ja/tai lisänimi (-nimet).

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että kansallisella tasolla tallennetut tiedot, jotka koskevat tuomittuja kolmansien maiden kansalaisia, luokitellaan samalla tavalla kuin tuomittuja EU:n kansalaisia koskevat tiedot eli ”pakolliset tiedot” ja ”valinnaiset tiedot”, jotta vältetään mahdollinen tarpeeton syrjintä.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

4 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Keskusviranomaisen on luotava suodateindeksi, joka sisältää 1 kohdan a, e, i, j ja k alakohdassa tarkoitetut anonymisoidut tiedot sen jäsenvaltiossa tuomituista kolmansien maiden kansalaisista. Keskusviranomaisen on toimitettava tämä suodateindeksi ja sen päivitykset kaikille jäsenvaltioille.

2.  Keskusviranomaisen on luotava suodateindeksi, joka sisältää 1 kohdan a alakohdassa ja 1 a kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetut salanimellä tallennetut tiedot sen jäsenvaltiossa tuomituista kolmansien maiden kansalaisista. Keskusviranomaisen on toimitettava tämä suodateindeksi ja sen päivitykset kaikille jäsenvaltioille.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

4 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin tehtyjen muutosten tai poistojen perusteella on välittömästi tehtävä vastaavat muutokset tai poistot 1 kohdassa tallennettuihin tietoihin, jotka sisältyvät tuomiojäsenvaltion keskusviranomaisen 2 kohdan mukaisesti luomaan suodateindeksiin.

3.   Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettuihin tietoihin tehtyjen muutosten tai poistojen perusteella on välittömästi tehtävä vastaavat muutokset tai poistot 1 ja 1 a kohdassa tallennettuihin tietoihin, jotka sisältyvät tuomiojäsenvaltion keskusviranomaisen 2 kohdan mukaisesti luomaan suodateindeksiin, ja päivitettävä suodateindeksiin sisältyvät, kaikissa muissa jäsenvaltioissa tallennetut tiedot.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

4 a artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.   Edellä olevaa 2 ja 3 kohtaa sovelletaan suodateindeksiin myös sellaisten kolmansien maiden kansalaisten osalta, joilla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus, siltä osin kuin keskusviranomainen tallentaa 1 kohdan a, e, i, j ja k kohdassa tarkoitetut tiedot jäsenvaltioiden kansalaisista.

Poistetaan.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

4 a artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.   Jäsenvaltiot eivät saa tallentaa suodateindeksiin tuomioita, jotka liittyvät laittomaan maahantuloon tai oleskeluun.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

4 a artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.   Jäsenvaltiot eivät saa tallentaa suodateindeksiin tietoja kolmansien maiden alaikäisille kansalaisille määrätyistä tuomioista lukuun ottamatta tuomioita vakavista rikoksista, joista annettava enimmäisrangaistus on vähintään neljän vuoden vankeusrangaistus.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

4 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.   Tätä artiklaa sovelletaan myös sellaiseen kolmannen maan kansalaiseen, jolla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus.”;

2.   Tätä artiklaa ei sovelleta sellaiseen kolmannen maan kansalaiseen, jolla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus. Kolmannen maan kansalaista, jolla on myös jonkin jäsenvaltion kansalaisuus, on 4 artiklan mukaisesti kohdeltava samalla tavoin kuin kyseisen jäsenvaltion kansalaista.”;

Perustelu

Ehdotuksessa luodaan syrjintää sellaisten EU:n kansalaisten, joilla on yksi kansalaisuus, ja EU:n kansalaisten, joilla on jonkin jäsenvaltion ja myös jonkin kolmannen maan kansalaisuus, välillä. EU:n kansalaisia, joilla on kaksoiskansalaisuus, kohdeltaisiin kolmannen maan kansalaisina, vaikka he ovat ennen kaikkea EU:n kansalaisia. Tarkistuksella eliminoidaan syrjintäriski varmistamalla, että kansalaisia, joilla on kaksi kansalaisuutta (EU:n ja jonkin kolmannen maan), kohdellaan EU:n kansalaisina.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta – b alakohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

6 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos haku suodateindeksistä ei tuota osumia, omia rikosrekisteritietojaan pyytävälle kolmannen maan kansalaiselle toimitetaan tarvittaessa todistus siitä, että suodateindeksiin tehty haku ei tuottanut osumia.”;

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että rikosrekisteriotetta pyytäville kolmansien maiden kansalaisille annetaan, jos he eivät ole syyllistyneet rikoksiin, todistus siitä, ettei ECRISissä ole osumia, mikä todistaa, ettei heillä ole rikosrekisteriä 28 jäsenvaltiossa. Tämä voi olla työpaikan saannin kannalta erittäin hyödyllistä kolmansien maiden kansalaisille.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 a kohta (uusi)

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

6 a)   Korvataan 7 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

2.   Kun kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta pyydetään 6 artiklan mukaisesti rikosrekisteritietoja muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten, kyseisen keskusviranomaisen on vastattava siihen kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kansalaisuusjäsenvaltiossa annettujen tuomioiden osalta ja sellaisten kolmansien maiden antamien tuomioiden osalta, joista sille on myöhemmin toimitettu tiedot ja jotka on kirjattu sen rikosrekisteriin.

2.   Kun kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta pyydetään 6 artiklan mukaisesti rikosrekisteritietoja muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten, kyseisen keskusviranomaisen on vastattava siihen kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kansalaisuusjäsenvaltiossa annettujen tuomioiden osalta ja sellaisten kolmansien maiden antamien tuomioiden osalta, joista sille on myöhemmin toimitettu tiedot ja jotka on kirjattu sen rikosrekisteriin, jos henkilön kansalaisuusjäsenvaltion tai pyynnön esittäneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään.”;

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 a kohta (uusi)

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

7 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a)   Lisätään artikla seuraavasti:

 

”7 a artikla

 

Europolin pääsy ECRIS-tietokantaan

 

1.   Europolilla on oikeus päästä ECRIS-tietokantaan tehtäviensä suorittamiseksi.

 

2.   Europol voi esittää tapauskohtaisesti sähköisen, asianmukaisesti perustellun pyynnön minkä tahansa jäsenvaltion keskusviranomaiselle Europolin kansallisen yksikön kautta tietojen saamiseksi jäsenvaltion rikosrekisteristä liitteenä olevaa lomaketta käyttäen.

 

3.   Europol voi esittää 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön, kun se on tarpeen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimien ja niiden keskinäisen yhteistyön tukemiseksi ja vahvistamiseksi estettäessä ja torjuttaessa vakavaa rikollisuutta, joka koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota, terrorismia ja sellaisia rikollisuuden muotoja, jotka vaikuttavat jonkin unionin politiikanalan kattamaan yhteiseen etuun.

 

4.   Tämän artiklan mukainen tietojenvaihto tapahtuu suojatun tiedonvaihtoverkkosovelluksen (SIENA) kautta.”;

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 b kohta (uusi)

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

7 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b)   Lisätään artikla seuraavasti:

 

”7 b artikla

 

Frontexin pääsy ECRIS-tietokantaan

 

1.   Frontexilla on oikeus päästä ECRIS-tietokantaan tehtäviensä suorittamiseksi.

 

2.   Frontex voi esittää tapauskohtaisesti sähköisen, asianmukaisesti perustellun pyynnön minkä tahansa jäsenvaltion keskusviranomaiselle tietojen saamiseksi jäsenvaltion rikosrekisteristä liitteenä olevaa lomaketta käyttäen.”;

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 9 kohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

11 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos 3 kohdassa tarkoitettu toimitustapa ei ole käytettävissä, jäsenvaltioiden keskusviranomaisten on sen ollessa pois käytöstä toimitettava kaikki 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, 4 a artiklassa tarkoitettua suodateindeksiä lukuun ottamatta, millä tahansa tavalla, josta jää kirjallinen merkintä ja jonka avulla vastaanottavan jäsenvaltion keskusviranomainen pystyy toteamaan niiden aitouden.

4.  Jos 3 kohdassa tarkoitettu toimitustapa ei ole käytettävissä, jäsenvaltioiden keskusviranomaisten on sen ollessa pois käytöstä toimitettava kaikki 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, 4 a artiklassa tarkoitettua suodateindeksiä lukuun ottamatta, millä tahansa turvallisella tavalla, josta jää kirjallinen merkintä ja jonka avulla vastaanottavan jäsenvaltion keskusviranomainen pystyy toteamaan niiden aitouden, ja tiedotettava tästä komissiolle sekä tehtävä kaikkensa tilanteen korjaamiseksi mahdollisimman pian.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 10 kohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

11 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ECRIS varmistaa toisille jäsenvaltioille toimitettujen rikosrekisteritietojen luottamuksellisuuden ja eheyden.

ECRIS varmistaa toisille jäsenvaltioille toimitettujen rikosrekisteritietojen luottamuksellisuuden, suojelun, yksityisyyden ja eheyden.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 10 kohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

11 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.   Kaikki rikosrekisteritiedot on tallennettava ainoastaan jäsenvaltioiden ylläpitämiin tietokantoihin.

2.   Kaikki rikosrekisteritiedot on tallennettava ainoastaan jäsenvaltioiden unionin alueella ylläpitämiin tietokantoihin.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 10 kohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

11 a artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Rikosrekisteritietojen tallentamiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarkoitettujen ohjelmistojen ja tietokantojen toiminta on asianomaisen jäsenvaltion vastuulla.

4.  Rikosrekisteritietojen tallentamiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarkoitettujen ohjelmistojen ja tietokantojen toiminta on asianomaisen jäsenvaltion ja toimivaltaisten viranomaisten vastuulla.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 10 kohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

11 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”6.  Komissio tarjoaa 1 kohdassa tarkoitetun ohjelmiston, yleiset tukipalvelut ja teknistä apua sekä kerää ja laatii tilastoja.

”6.  Komissio tarjoaa asianmukaisen ja tehokkaimman 1 kohdassa tarkoitetun ohjelmiston, yleiset tukipalvelut ja teknistä apua sekä kerää ja laatii tilastoja.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 kohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

11 b artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)   muut keinot, jotka liittyvät rikostuomioita koskevan tietojenvaihdon järjestämiseen ja helpottamiseen jäsenvaltioiden keskusviranomaisten välillä, kuten:

c)   muut tekniset keinot, jotka liittyvät rikostuomioita koskevan tietojenvaihdon järjestämiseen ja helpottamiseen jäsenvaltioiden keskusviranomaisten välillä, kuten:

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS

13 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

”13 a artikla

”13a artikla

Komission suorittama raportointi ja uudelleentarkastelu

Komission suorittama raportointi ja uudelleentarkastelu

1.  Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän puitepäätöksen soveltamisesta viimeistään [24 kuukautta täytäntöönpanosta]. Kertomuksessa arvioidaan, ovatko jäsenvaltiot toteuttaneet tämän puitepäätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet, tekniset täytäntöönpanotoimet mukaan lukien.

1.  Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän puitepäätöksen soveltamisesta viimeistään [18 kuukautta täytäntöönpanosta]. Kertomuksessa arvioidaan, ovatko jäsenvaltiot toteuttaneet tämän puitepäätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet, tekniset täytäntöönpanotoimet mukaan lukien.

2.  Kertomukseen liitetään tarvittaessa asiaa koskevia lainsäädäntöehdotuksia.

2.  Kertomukseen liitetään tarvittaessa asiaa koskevia lainsäädäntöehdotuksia.

3.  Komission yksiköt julkaisevat säännöllisesti kertomuksen ECRIS-järjestelmässä tapahtuvasta rikosrekisteritietojen vaihdosta erityisesti 11 a artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen tilastojen perusteella. Tämä kertomus julkaistaan ensimmäisen kerran vuoden kuluttua 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen esittämisestä.”.

3.  Komission yksiköt julkaisevat säännöllisesti kertomuksen ECRIS-järjestelmässä tapahtuvasta rikosrekisteritietojen vaihdosta erityisesti 11 a artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen tilastojen perusteella. Tämä kertomus julkaistaan ensimmäisen kerran vuoden kuluttua 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen esittämisestä.

 

3 a.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa komission kertomuksessa esitetään tiedot erityisesti jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon määrästä, mukaan luettuina kolmansien maiden kansalaisia koskevat tiedot, pyyntöjen tarkoitukset ja niiden määrät, rikostuomioihin liittymättömien taustatietojen tarkistamiseksi tehdyt pyynnöt, esimerkiksi taustatarkastukset ja asianomaisen henkilön tietopyynnöt omasta rikosrekisteristään, ja tietosuojakysymykset sekä arvio siitä, miten tämä puitepäätös vaikuttaa perusoikeuksiin.

 

3 b.  Edellä 3 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitetussa kertomuksessa tarkastellaan myös mahdollisuuksia perustaa keskitetty eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) kolmansien maiden kansalaisia varten.”.

PERUSTELUT

I. Taustaa

Rikollistoiminnan ja terrorismin luonne on muuttunut viime vuosina jatkuvasti. Niistä on tullut yhä kansainvälisempiä, ja EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot ovat todenneet, että edessä olevien uhkien torjumiseksi tarvitaan lisää tietojenvaihtoa. Eurooppa-neuvosto ja oikeus- ja sisäasioiden neuvosto ovat moneen otteeseen todenneet, että olisi tärkeää kehittää nykyistä eurooppalaista rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS). Oikeus- ja sisäasiain ministereiden 29. tammikuuta 2015 antamassa Riian julkilausumassa korostetaan, että rikostuomioita koskevien tietojen vaihtaminen on tärkeää kaikissa rikollisuuden ja terrorismin torjuntastrategioissa.

Viimeaikaiset terrori-iskut ovat osoittaneet erityisesti, että tällaista tietojenvaihtoa on tehostettava muun muassa ulottamalla ECRIS-järjestelmä koskemaan myös kolmansien maiden kansalaisia. Vastauksena tähän komissio ehdotti rikosrekisteritietojen vaihtoa koskevan asetuksen tarkistamista osana Euroopan turvallisuusagendaa. Kyseisen tarkistuksen tavoitteena on tehostaa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja poistaa mahdollisia porsaanreikiä.

ECRIS on sähköinen järjestelmä, jossa vaihdetaan tietoja EU:n tuomioistuimissa tiettyä henkilöä vastaan annetuista rikostuomioista henkilöön kohdistuvaa rikosasian käsittelyä varten tai, kansallisen lainsäädännön niin salliessa, muita tarkoituksia varten. ECRIS-järjestelmän oikeudellinen kehys ei kuitenkaan kata kolmansien maiden kansalaisia koskevia tietopyyntöjä riittävästi. Nykyään on jo mahdollista vaihtaa ECRIS-järjestelmässä tietoja kolmansien maiden kansalaisista, mutta käytössä ei ole menettelyä eikä mekanismia, joka varmistaisi tällaisen tietojenvaihdon tehokkuuden.

II. Komission ehdotus

Ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa neuvoston puitepäätöstä 2009/315/YOS kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä korvata neuvoston päätös 2009/316/YOS. Ehdotus sisältää velvollisuuden tallentaa rikosrekisteritiedot, velvollisuuden toimittaa muille jäsenvaltioille anonymisoitu suodateindeksi, joka sisältää sen alueella tuomittujen kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden henkilötiedot, jotta voidaan selvittää, missä jäsenvaltioissa on rikosrekisteritietoja tällaisesta henkilöstä, ja velvollisuuden päivittää suodateindeksiä, kun siihen sisältyviä tietoja poistetaan tai muutetaan.

Tallennus: Jäsenvaltion on noudatettava tallentamista koskevaa velvollisuutta myös siinä tapauksessa, että tiedot on tallennettu rikosrekisteritietokannan sijasta muuhun tietokantaan, johon keskusviranomaisella on pääsy. Lisäksi velvollisuutta sovelletaan riippumatta siitä, onko henkilöllä myös unionin kansalaisuus. Näin voidaan varmistaa, että tiedot voidaan löytää riippumatta siitä, onko toinen kansalaisuus tiedossa vai ei.

Pyyntö saada tuomioita koskevia tietoja: Jäsenvaltiolla on velvollisuus toimittaa kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle pyynnöstä ote hänen omista rikosrekisteritiedoistaan yhdessä muista jäsenvaltioista saatujen tietojen kanssa, samalla tavoin kuin unionin kansalaisille.

Tuomiojäsenvaltion määritelmä: Määritelmä kattaa nyt kaikki tuomiot riippumatta siitä, onko ne annettu toisen jäsenvaltion kansalaiselle vai kolmansien maiden kansalaisille tai kansalaisuudettomille henkilöille.

Tuomiojäsenvaltion velvollisuudet: Puitepäätöstä on muutettu, jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden velvollisuus lisätä rikosrekisteritietoihin tuomitun kansalaisuus (tai kansalaisuudet) kattaa nyt myös kolmansien maiden kansalaisten kansalaisuuden tai kansalaisuudet.

Vastaaminen tuomioita koskevaan tietopyyntöön: Kolmannen maan kansalaista tai kansalaisuudetonta henkilöä koskeviin tietopyyntöihin suhtaudutaan samalla tavalla kuin EU:n kansalaisia koskeviin tietopyyntöihin. Artiklan 1 ja 4 a kohtaa tulkitaan samalla tavalla: pyynnön vastaanottavan keskusviranomaisen on toimitettava tiedot rikostuomioista, jotka kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle on annettu keskusviranomaisen omassa jäsenvaltiossa, sekä tiedot kyseiselle henkilölle kolmansissa maissa annetuista tuomioista, jotka on sisällytetty keskusviranomaisen rikosrekisteriin.

Henkilötiedot: Viittauksia henkilötietoihin laajennetaan niin, että ne kattavat myös kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä koskevat uudet säännökset.

Muoto ja organisatoriset järjestelyt: Jäsenvaltioiden keskusviranomaisten on toimitettava tiedot, suodateindeksi, pyynnöt, vastaukset ja muut tarvittavat tiedot sähköisesti käyttäen ECRIS-järjestelmää ja standardoitua muotoa täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti. Jäsenvaltioita koskevat tekniset velvoitteet asetetaan suhteessa direktiivin nojalla toteutettaviin tehtäviin. Tämä koskee sekä nykyistä tiedonvaihtojärjestelmää että uutta anonymisoituun suodateindeksiin perustuvaa osuma / ei osumaa -järjestelmää. Tietojenvaihdon helpottamiseksi toteutettavat tekniset ja hallinnolliset järjestelyt esitetään täytäntöönpanosäädöksissä. Tietojen toimittamisesta säädetään siinä tapauksessa, että ECRIS ei ole käytettävissä. Jäsenvaltiot velvoitetaan ilmoittamaan jatkossa komissiolle (eikä neuvostolle), milloin ne pystyvät käyttämään ECRIS-järjestelmää ja uutta suodateindeksiä.

Komiteamenettely: Komiteamenettely otetaan käyttöön, jotta komissio saa tarvittavat välineet tietojenvaihdon teknisten edellytysten toteuttamiseksi, niin että se toimii käytännössä.

III. Esittelijän kanta

Esittelijä on suurelta osin samoilla linjoilla komission kanssa rikosrekisteritietojen vaihtamisesta jäsenvaltioiden välillä. Tämän asetuksen soveltamisalan laajentaminen siten, että kolmansien maiden kansalaisia varteen säädetään erityissäännöksistä, on erittäin tärkeää, jotta EU:n kansalaiset ja kolmansien maiden kansalaiset asetetaan yhdenvertaiseen asemaan kansallisissa oikeusjärjestelmissä.

EU:n alueelle saapuvien henkilöiden rikosrekisteritietojen tarkastaminen on merkittävä askel kohti muuttoliikettä ja EU:n turvallisuutta yleensäkin koskevan luottamuksen saavuttamiseksi. Jotta voimme luottaa Schengen-alueeseen ja EU:n vapaaseen liikkuvuuteen, tarvitsemme selkeitä ja tehokkaita toimia, jotka auttavat rikoksesta epäiltyjä koskevien tietojen vaihdossa. Tämän asetuksen tarkistaminen on oleellisen tärkeää, jotta oikeudellisen yhteistyön alalla voidaan lisätä luottamusta, luotettavuutta ja vastavuoroista tunnustamista.

Esittelijä ehdottaa myös, että tällä asetuksella taustatietojen tarkistaminen ulotetaan koskemaan kaikkia henkilöitä, jotka työskentelevät lasten tai muita heikommassa asemassa olevien ihmisten kanssa. Jäsenvaltioilla on oltava luottamus kaikkiin terveydenhoidon, koulutuksen ja muun hoitoalan parissa työskenteleviin henkilöihin.

Esittelijä katsoo myös, että jäsenvaltioilla olisi oltava selkeä velvollisuus kirjata EU:n alueella asuvien henkilöiden rikostuomioista saadut kahdenväliset tiedot kansalliseen rikosrekisteritietokantaansa ja jakaa kyseiset tiedot indeksijärjestelmässä.

Esittelijä pyytää myös, että viitataan selkeästi tietosuojasäännöksiin, syyttömyysolettamaan ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, ja vahvistetaan selkeä luettelo säännöksistä, joita olisi tarkasteltava uudelleen osana järjestelmän yksityiskohtaista tarkastelua, kuten parempaa sääntelyä koskevissa säännöksissä edellytetään.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Osasto

Kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

19.1.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Timothy Kirkhope

15.2.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.3.2016

7.4.2016

9.5.2016

30.5.2016

Hyväksytty (pvä)

30.5.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

2

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Reimer Böge, Caterina Chinnici, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.6.2016

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero.

2

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk

4

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää