Ziņojums - A8-0219/2016Ziņojums
A8-0219/2016

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI

  27.6.2016 - (COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)) - ***I

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  Referents: Timothy Kirkhope


  Procedūra : 2016/0002(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0219/2016
  Iesniegtie teksti :
  A8-0219/2016
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI

  (COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0007),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 82. panta 1. punkta d apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0012/2016),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

  –  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

  –  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0219/2016),

  1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

  2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

  3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  Grozījums Nr.    1

  Direktīvas priekšlikums

  1. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (1)  Savienība ir noteikusi sev mērķi piedāvāt saviem pilsoņiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpu bez iekšējām robežām, kur personu brīva pārvietošanās ir nodrošināta saistībā ar piemērotiem pasākumiem, kas attiecas uz noziedzības novēršanu un apkarošanu.

  (1)  Savienība ir noteikusi sev mērķi piedāvāt saviem pilsoņiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpu bez iekšējām robežām, kur personu brīva pārvietošanās ir nodrošināta saistībā ar piemērotiem pasākumiem, kas attiecas uz noziedzības novēršanu un apkarošanu un iekšējās drošības nodrošināšanu.

  Grozījums Nr.    2

  Direktīvas priekšlikums

  4. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (4)  Tomēr ECRIS tiesiskais regulējums pietiekamā mērā neaptver pieprasījumu īpatnības attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem. Lai gan patlaban ir iespējams apmainīties ar informāciju par trešo valstu valstspiederīgajiem ar ECRIS starpniecību, nav ieviesta procedūra vai mehānisms, lai to darītu efektīvi.

  (4)  Tomēr esošais ECRIS tiesiskais regulējums pietiekamā mērā neaptver pieprasījumu īpatnības attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem. Lai gan jau tagad ir iespējams apmainīties ar informāciju par trešo valstu valstspiederīgajiem ar ECRIS starpniecību, nav ieviesta kopīga Eiropas mēroga procedūra vai mehānisms, lai to darītu efektīvi.

  Grozījums Nr.    3

  Direktīvas priekšlikums

  6. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (6)  Šādi vispārējie pieprasījumi rada administratīvo slogu visām dalībvalstīm, tostarp tām, kuras neuzglabā informāciju par konkrēto trešās valsts valstspiederīgo. Praksē šīs negatīvās sekas attur dalībvalstis no informācijas pieprasīšanas par trešo valstu valstspiederīgajiem, kā rezultātā dalībvalstis aprobežojas ar sodāmības informāciju, kas glabājas to valsts reģistrā.

  (6)  Šādi vispārējie pieprasījumi rada nesamērīgu administratīvo slogu visām dalībvalstīm, tostarp tām, kuras neuzglabā informāciju par konkrēto trešās valsts valstspiederīgo. Praksē šīs negatīvās sekas attur dalībvalstis no informācijas pieprasīšanas par trešo valstu valstspiederīgajiem no citām dalībvalstīm; tas ievērojami apgrūtina informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, un tā aprobežojas tikai ar sodāmības informāciju, kas glabājas to valsts reģistrā. Rezultātā palielinās risks, ka informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm būs neefektīva un nepilnīga, kas savukārt ietekmē Savienības pilsoņu un iedzīvotāju drošības un drošuma līmeni.

  Grozījums Nr.    4

  Direktīvas priekšlikums

  7. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (7)  Informācijas apmaiņa par notiesājošiem spriedumiem ir svarīga jebkurā stratēģijā, kuras mērķis ir noziedzības un terorisma apkarošana. Ja dalībvalstis pilnvērtīgi izmantotu ECRIS, tas veicinātu krimināltiesiskas atbildes rīcību uz radikalizāciju, kas rada terorismu un vardarbīgu ekstrēmismu.

  (7)  Informācijas apmaiņa par notiesājošiem spriedumiem ir svarīga jebkurā stratēģijā, kuras mērķis ir noziedzības un terorisma apkarošana un drošības garantēšana Savienībā. Ja dalībvalstis pilnvērtīgi izmantotu ECRIS, tas veicinātu dalībvalstu krimināltiesiskas atbildes rīcību uz radikalizāciju, kas rada terorismu un vardarbīgu ekstrēmismu, palielinātu neaizsargātām personām sniegto aizsardzības līmeni un palīdzētu cīnīties ar pārrobežu organizētās noziedzības tīklu darbības radītajām noturīgajām un nopietnajām sekām.

  Grozījums Nr.    5

  Direktīvas priekšlikums

  8. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8)  Nesenie teroristu uzbrukumi jo īpaši pierādīja, cik steidzami ir jāuzlabo dalīšanās ar attiecīgo informāciju, īpaši attiecībā uz ECRIS paplašināšanu, tajā ietverot trešo valstu valstspiederīgos.

  svītrots

  Grozījums Nr.    6

  Direktīvas priekšlikums

  8.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (8a)  Lai palielinātu tās informācijas noderību, kas attiecas uz sodāmību un tiesību zaudēšanu sakarā ar notiesājošiem spriedumiem par seksuāliem nodarījumiem pret bērniem, ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/93/ES1a dalībvalstīm tika noteikts pienākums veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka darba devējiem gadījumos, kad viņi pieņem darbā amatam, kurā ir tieša un regulāra saskarsme ar bērniem, ir tiesības pieprasīt informāciju par attiecīgās personas sodāmību vai sodāmības dēļ zaudētām tiesībām. Dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt līdzīgus aizsardzības pasākumus attiecībā uz personām, kuras vēlas strādāt ar personām ar invaliditāti vai gados veciem cilvēkiem. Pasākumu mērķis ir nodrošināt, ka persona, kas notiesāta par seksuāliem vai vardarbīgiem nodarījumiem pret bērniem vai neaizsargātām personām, vairs nevarētu noslēpt savu sodāmību vai tiesību zaudējumu nolūkā turpināt darbu ar šādām personām citā dalībvalstī.

   

  ____________

   

  1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI (OV L 335, 17.12.2011., 1. lpp.).

  Pamatojums

  Referents uzskata, ka iespējas veikt personas iepriekšējās darbības pārbaudi būtu jāpaplašina, paredzot tās ne tikai attiecībā uz personām, kuras varētu strādāt ar bērniem, bet arī personām, kuras varētu strādāt ar neaizsargātām personām, tostarp personām ar invaliditāti, un vispārīgāk — veselības aprūpes un izglītības nozarē.

  Grozījums Nr.    7

  Direktīvas priekšlikums

  9. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (9)   Tā rezultātā būtu jāizveido sistēma, ar kuras palīdzību jebkuras dalībvalsts centrālā iestāde ātri un efektīvi uzzina, kurās citās dalībvalstīs tiek glabāta sodāmības reģistra informācija par trešās valsts valstspiederīgo, lai varētu izmantot esošo ECRIS tīklu.

  (9)   Tā rezultātā būtu jāizveido sistēma, ar kuras palīdzību jebkuras dalībvalsts centrālā iestāde ātri un efektīvi uzzina, kurai citai dalībvalstij ir informācija par trešās valsts valstspiederīgā sodāmību.

  Grozījums Nr.    8

  Direktīvas priekšlikums

  10. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (10)   Dalībvalstu pienākumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo notiesājošiem spriedumiem arī būtu jāietver pirkstu nospiedumi, lai nodrošinātu identifikāciju. Šis pienākums ir uzglabāt informāciju, tostarp pirkstu nospiedumus, atbildēt uz informācijas pieprasījumiem, kurus iesniegušas citas centrālās iestādes, nodrošināt, lai sodāmības reģistra uzziņa, ko pieprasījis trešās valsts valstspiederīgais, tiktu attiecīgā gadījumā papildināta ar informāciju no citām dalībvalstīm, un veikt tehniskas izmaiņas, lai piemērotu jaunākās tehnoloģijas, kas nepieciešamas, lai ļautu darboties informācijas apmaiņas sistēmai.

  (10)   Dalībvalstu pienākumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo notiesājošiem spriedumiem vajadzības gadījumā arī būtu jāietver pirkstu nospiedumi, lai nodrošinātu identifikāciju. Šis pienākums ir uzglabāt informāciju, tostarp pirkstu nospiedumus, atbildēt uz informācijas pieprasījumiem, kurus iesniegušas citas centrālās iestādes, nodrošināt, lai sodāmības reģistra uzziņa, ko pieprasījis trešās valsts valstspiederīgais, tiktu attiecīgā gadījumā papildināta ar informāciju no citām dalībvalstīm, un veikt tehniskas izmaiņas, lai piemērotu jaunākās tehnoloģijas, kas nepieciešamas, lai ļautu darboties informācijas apmaiņas sistēmai.

  Grozījums Nr.    9

  Direktīvas priekšlikums

  11. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (11)  Lai kompensētu to, ka informācija par konkrētu trešās valsts valstspiederīgo tiek uzglabāta atsevišķā dalībvalstī, decentralizētajai informācijas tehnoloģijai vajadzētu dot iespēju dalībvalstu centrālajām iestādēm uzzināt, kurā citā dalībvalstī tiek uzglabāta sodāmības reģistra informācija. Šajā nolūkā katrai centrālajai iestādei būtu pārējām dalībvalstīm jānodod indeksfiltrs, kas anonimizētā veidā ietver to trešo valstu valstspiederīgo identifikācijas datus, kas ir notiesāti tās dalībvalstī. Personas dati būtu jāanonimizē tā, lai datu subjektu nevarētu identificēt. Saņēmēja dalībvalsts pēc tam salīdzina šos datus ar savu informāciju, izmantojot meklēšanas sistēmu, tādējādi uzzinot, vai sodāmības reģistra informācija ir pieejama citās dalībvalstīs un, ja tā ir pieejama, tad kurās dalībvalstīs. Saņēmējai dalībvalstij pēc tam būtu situācija jāizpēta sīkāk, izmantojot ECRIS sistēmu. Attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem arī ir kādas dalībvalsts valstspiederība, indeksā būtu jāietver tikai tāda informācija, kas pieejama attiecībā uz dalībvalstu valstspiederīgajiem.

  (11)  Lai kompensētu to, ka informācija par katru konkrētu notiesātu trešās valsts valstspiederīgo netiek uzglabāta centralizētā Savienības datu bāzē, decentralizētai informācijas tehnoloģiju sistēmai vajadzētu dot iespēju dalībvalstu centrālajām iestādēm uzzināt, kurā citā dalībvalstī tiek uzglabāta sodāmības reģistra informācija par attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo. Šajā nolūkā katrai izraudzītajai centrālajai iestādei būtu pārējām dalībvalstīm jānodod indeksfiltrs, kas pseidonimizētā veidā ietver to trešo valstu valstspiederīgo identifikācijas datus, kas ir notiesāti tās dalībvalstī. Indeksfiltrā ietvertie personas dati būtu jāpseidonomizē tā, lai datu subjektu nevarētu tiešā veidā identificēt. Saņēmēja dalībvalsts pēc tam salīdzina šos datus ar savu informāciju, izmantojot meklēšanas sistēmu, tādējādi uzzinot, vai sodāmības reģistra informācija ir pieejama citās dalībvalstīs un, ja tā ir pieejama, tad kurās dalībvalstīs. Saņēmējai dalībvalstij pēc tam būtu situācija jāizpēta sīkāk, izmantojot ECRIS sistēmu. Attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem arī ir kādas dalībvalsts valstspiederība, indeksfiltrā būtu jāietver tikai tāda informācija, kas pieejama attiecībā uz dalībvalstu valstspiederīgajiem.

  Grozījums Nr.    10

  Direktīvas priekšlikums

  11.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (11a)   Ja kriminālprocesa gaitā dalībvalsts, pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem atbilstošiem divpusējiem nolīgumiem, saņem informāciju par tādu notiesājošu spriedumu par teroraktiem vai smagiem noziegumiem, kas pieņemts trešās valsts tiesu iestādē attiecībā uz Savienības teritorijā dzīvojošu trešās valsts valstspiederīgo, attiecīgajai dalībvalstij, ievērojot divpusējos nolīgumos noteiktos ierobežojumus, būtu jāspēj izveidot un nosūtīt citām dalībvalstīm indeksfiltru ar šo informāciju. Šajā informācijas apmaiņā būtu pilnībā jāievēro samērīguma un nepieciešamības princips un tiesības uz taisnīgu tiesu trešā valstī.

  Grozījums Nr.    11

  Direktīvas priekšlikums

  11.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (11.b)   Komisijai būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai panāktu kopējās ECRIS komunikācijas infrastruktūras sadarbspēju un savienojamību ar visām citām relevantajām Savienības datubāzēm tiesībaizsardzības, robežkontroles un tiesu iestāžu sadarbības nolūkā.

  Grozījums Nr.    12

  Direktīvas priekšlikums

  12. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (12)  Padomes Pamatlēmums 2008/977/TI būtu jāpiemēro saistībā ar datorizētu informācijas apmaiņu, kas iegūta no dalībvalstu sodāmības reģistriem, nodrošinot datu aizsardzības pienācīgu līmeni, kad notiek informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm, vienlaikus ļaujot dalībvalstīm pieprasīt augstāku aizsardzības līmeni valsts datu apstrādei.

  (12)  Padomes Pamatlēmums 2008/977/TI22 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/68022a 2 ir jāpiemēro saistībā ar datorizētu informācijas apmaiņu, kas iegūta no dalībvalstu sodāmības reģistriem, tādējādi nodrošinot datu aizsardzības augstu līmeni, kad notiek informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm, vienlaikus ļaujot dalībvalstīm pieprasīt vēl augstāku datu aizsardzības līmeni valsts datu apstrādei.

  ____________

  ____________

  22 Padomes Pamatlēmums 2008/977/TI (2008. gada 27. novembris) par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās (OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp.).

  22 Padomes Pamatlēmums 2008/977/TI (2008. gada 27. novembris) par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās (OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp.).

   

  22a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

  Pamatojums

  Ar direktīvu būtu arī jāveic nepieciešamā aktualizācija, lai atspoguļotu datu aizsardzības noteikumus, kas pieņemti, pēdējā laikā pārskatot tiesību aktus tiesībaizsardzības jomā.

  Grozījums Nr.    13

  Direktīvas priekšlikums

  15. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (15)  Šī direktīva ievēro pamattiesības un brīvības, kā arī principus, kas atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, tostarp tiesības uz personas datu aizsardzību, vienlīdzības likuma priekšā principu un vispārējo diskriminācijas aizliegumu. Šī direktīva būtu jāīsteno saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

  (15)  Šī direktīva ievēro pamattiesības un brīvības, kā arī principus, kas atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, tostarp tiesības uz personas datu aizsardzību, tai skaitā uz tiesisko un administratīvo pārsūdzību, vienlīdzības likuma priekšā principu, tiesības uz taisnīgu tiesu un nevainīguma prezumpciju, un vispārējo diskriminācijas aizliegumu. Šī direktīva būtu jāīsteno saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem, kā arī proporcionalitātes un nepieciešamības principu.

  Pamatojums

  Noteikumiem par informācijas sniegšanu par iepriekšējām sodāmībām nebūtu jāliedz personai tiesības uz taisnīgu tiesu un nevainīguma prezumpciju. Tāpēc ir svarīgi apsvērt šīs vērtības un atsaukties uz citiem ES tiesību aktiem procesuālo tiesību jomā.

  Grozījums Nr.    14

  Direktīvas priekšlikums

  16. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (16)  Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi – proti, panākt ātru un efektīvu sodāmības reģistru informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka nepieciešamās sinerģijas un savstarpējās izmantojamības dēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredzētie pasākumi nepārsniedz to, kas ir nepieciešams minētā mērķa sasniegšanai.

  (16)  Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi – proti, panākt ātru un efektīvu sodāmības reģistru informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka, ieviešot kopējus Eiropas noteikumus un savstarpēji izmantojamas sistēmas, minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredzētie pasākumi nepārsniedz to, kas ir nepieciešams minētā mērķa sasniegšanai.

  Grozījums Nr.    15

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 1. punkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  1. pants

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (1) pamatlēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

  (1) pamatlēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

  ‘1. pants

  ‘1. pants

  Priekšmets

  Priekšmets

  Šis pamatlēmums

  Šis pamatlēmums

  (a)  nosaka veidus, kādos notiesāšanas dalībvalsts dalās ar informāciju ar citām dalībvalstīm par notiesājošiem spriedumiem;

  (a)  nosaka veidus, kādos notiesāšanas dalībvalsts dalās ar informāciju ar citām dalībvalstīm par notiesājošiem spriedumiem, un nosacījumus, saskaņā ar kuriem tas ir jādara;

  (b)  nosaka informācijas glabāšanas pienākumus notiesāšanas dalībvalstij un precizē metodes, kas jāizmanto, atbildot uz lūgumu sniegt informāciju no sodāmības reģistra;

  (b)  nosaka informācijas glabāšanas un privātuma ievērošanas pienākumus notiesāšanas dalībvalstij un precizē metodes, kas jāizmanto, atbildot uz lūgumu sniegt informāciju no sodāmības reģistra;

   

  (ba)  nosaka personas valstspiederības dalībvalstij informācijas glabāšanas pienākumus un precizē metodes, kas jāizmanto, atbildot uz lūgumu sniegt informāciju no sodāmības reģistra;

  (c)  izveido decentralizētu informācijas tehnoloģijas sistēmu informācijas apmaiņai par notiesājošiem spriedumiem, kas balstās uz katras dalībvalsts sodāmības reģistru datubāzēm, Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS)";

  (c)  izveido decentralizētu Eiropas informācijas tehnoloģijas sistēmu informācijas apmaiņai par notiesājošiem spriedumiem, kas balstās uz katras dalībvalsts sodāmības reģistru datubāzēm, Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS)";

  Grozījums Nr.    16

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 3. punkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  4. pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (3)  pamatlēmuma 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

  (3)  pamatlēmuma 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

  "1.  Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka, ievadot informāciju par tās teritorijā pieņemtiem notiesājošiem spriedumiem tās sodāmības reģistrā, tiek ietverta informācija par notiesātās personas valstspiederību vai valstspiederībām, ja attiecīgā persona ir kādas citas dalībvalsts vai trešās valsts valstspiederīgais.";

  "1.  Katra dalībvalsts veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka, ievadot informāciju par tās teritorijā pieņemtiem notiesājošiem spriedumiem tās sodāmības reģistra datubāzē, tiek ietverta informācija par notiesātās personas valstspiederību vai valstspiederībām, ja attiecīgā persona ir kādas citas dalībvalsts vai trešās valsts valstspiederīgais.";

  Grozījums Nr.    17

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 4. punkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  4.a pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Dalībvalsts, kurā ir pieņemts notiesājošs spriedums pret trešās valsts valstspiederīgo, uzglabā turpmāk minēto informāciju, izņemot ārkārtas atsevišķus gadījumus, kad tas ir neiespējami:

  1.  Dalībvalsts, kurā ir pieņemts notiesājošs spriedums pret trešās valsts valstspiederīgo, vienmēr uzglabā turpmāk minēto informāciju (obligāto informāciju), izņemot ārkārtas atsevišķus gadījumus, kad tas ir neiespējami:

  (a)  informācija par notiesāto personu (pilns vārds, dzimšanas datums, dzimšanas vieta (pilsēta un valsts), dzimums, valstspiederība un – attiecīgā gadījumā –iepriekšējais vārds vai vārdi);

  (a)  informācija par notiesāto personu (pilns vārds, dzimšanas datums, dzimšanas vieta (pilsēta un valsts), dzimums, valstspiederība un – attiecīgā gadījumā –iepriekšējais vārds vai vārdi);

  (b)  informācija par notiesājošā sprieduma būtību (notiesājošā sprieduma datums, tiesas nosaukums, diena, kad spriedums kļuva galīgs);

  (b)  informācija par notiesājošā sprieduma būtību (notiesājošā sprieduma datums, tiesas nosaukums, diena, kad spriedums kļuva galīgs);

  (c)  informācija par noziedzīgo nodarījumu, kas ir notiesājošā sprieduma pamatā (notiesājošā sprieduma pamatā esošā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas diena un noziedzīgā nodarījuma nosaukums vai juridiskā kvalifikācija, kā arī atsauce uz piemērojamajām tiesību normām);

  (c)  informācija par noziedzīgo nodarījumu, kas ir notiesājošā sprieduma pamatā (notiesājošā sprieduma pamatā esošā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas diena un noziedzīgā nodarījuma nosaukums vai juridiskā kvalifikācija, kā arī atsauce uz piemērojamajām tiesību normām);

  (d)  informācija par notiesājošā sprieduma saturu (proti, piespriestais sods, kā arī jebkādi papildsodi, drošības pasākumi un turpmāki lēmumi, kas ietekmē sprieduma izpildi;

  (d)  informācija par notiesājošā sprieduma saturu (proti, piespriestais sods, kā arī jebkādi papildsodi, drošības pasākumi un turpmāki lēmumi, kas ietekmē sprieduma izpildi;

   

  1.a  Dalībvalsts, kurā ir pieņemts notiesājošs spriedums pret trešās valsts valstspiederīgo, var uzglabāt turpmāk minēto informāciju (fakultatīvā informācija), ja tā ir pieejama:

  (e)  notiesātās personas vecāku vārdi;

   

  (f)  notiesājošā sprieduma atsauces numurs;

  (a)  notiesājošā sprieduma atsauces numurs;

  (g)  noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vieta;

  (b)  noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vieta;

  (h)  attiecīgā gadījumā – diskvalifikācijas, ko rada notiesājošais spriedums;

  (c)  attiecīgā gadījumā – diskvalifikācijas, ko rada notiesājošais spriedums;

  (i)  notiesātās personas identitātes numurs vai personas identifikācijas dokumenta veids un numurs;

  (d)  notiesātās personas identitātes numurs vai personas identifikācijas dokumenta veids un numurs;

  (j)  attiecīgās personas pirkstu nospiedumi;

  (e)  attiecīgās personas pirkstu nospiedumi (tikai tad, ka tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā ir pieņemts notiesājošs spriedums, atļauj noņemt un uzglābāt notiesātu personu pirkstu nospiedumus);

  (k)  attiecīgā gadījumā – pseidonīms un/vai pieņemtais(-ie) vārds(-i).

  (f)  attiecīgā gadījumā – pseidonīms un/vai pieņemtais(-ie) vārds(-i).

  Pamatojums

  Ar šo grozījumu tiek panākts, ka datus, kas tiek uzglabāti valstu līmenī par trešo valstu valstspiederīgajiem, dala pa kategorijām tieši tāpat kā datus par ES valstspiederīgajiem, proti, tos iedala obligātajā informācijā un fakultatīvajā informācijā, lai izvairītos no nevajadzīgas diskriminācijas.

  Grozījums Nr.    18

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 4. punkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  4.a pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Centrālā iestāde izveido indeksfiltru, kas ietver anonimizētu informāciju par 1. punkta a), e), i), j) un k) apakšpunktā minētajiem informācijas veidiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas notiesāti tās dalībvalstī. Centrālā iestāde šo indeksfiltru un visus ar to veiktos atjauninājumus nodod visām dalībvalstīm.

  2.  Centrālā iestāde izveido indeksfiltru, kas ietver pseidonimizētu informāciju par 1. punkta a) apakšpunktā un 1.a punkta d), e) un f) apakšpunktā minētajiem informācijas veidiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas notiesāti tās dalībvalstī. Centrālā iestāde šo indeksfiltru un visus ar to veiktos atjauninājumus nodod visām dalībvalstīm.

  Grozījums Nr.    19

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 4. punkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  4.a pants – 3. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Šā panta 1. punktā minētās informācijas jebkāda grozīšana vai svītrošana, ko veic notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde, nekavējoties nozīmē saskaņā ar 1. punktu glabātās un saskaņā ar 2. punktu izveidotā indeksfiltrā ietvertās informācijas identisku grozīšanu vai svītrošanu.

  3. Šā panta 1. un 1.a punktā minētās informācijas jebkāda grozīšana vai svītrošana, ko veic notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde, nekavējoties nozīmē saskaņā ar 1. un 1.a punktu glabātās un saskaņā ar 2. punktu izveidotā indeksfiltrā ietvertās informācijas identisku grozīšanu vai svītrošanu, kā arī tās informācijas atjaunināšanu, kas ietverta visās citās dalībvalstīs glabātās informācijas indeksfiltrā.

  Grozījums Nr.    20

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 4. punkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  4.a pants – 4. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.   Šā panta 2. punktu un 3. punktu piemēro indeksfiltram arī attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kam ir kādas dalībvalsts valstspiederība, tiktāl, ciktāl 1. punkta a), e), i), j) un k) apakšpunktā minēto informāciju centrālā iestāde uzglabā attiecībā uz dalībvalstu valstspiederīgajiem.

  svītrots

  Grozījums Nr.    21

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 4. punkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  4.a pants – 4.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.a   Dalībvalstis neievada indeksfiltros informāciju par spriedumiem, kas saistīti ar neatbilstīgu ieceļošanu vai uzturēšanos.

  Grozījums Nr.    22

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 4. punkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  4.a pants – 4.b punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.b   Dalībvalstis neievada indeksfiltros informāciju par spriedumiem, ar kuriem notiesāti nepilngadīgi trešo valstu valstspiederīgie, izņemot informāciju par smagiem noziegumiem, par kuriem soda ar brīvības atņemšanu uz vismaz četriem gadiem.

  Grozījums Nr.    23

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 5. punkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  4.b pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.   Šo pantu piemēro arī attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo, kam ir kādas dalībvalsts valstspiederība.";

  2.   Šo pantu nepiemēro arī attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo, kam ir kādas dalībvalsts valstspiederība. Pret ikvienu trešās valsts valstspiederīgo, kuram ir arī dalībvalsts valstspiederība, izturas tāpat kā pret šīs dalībvalsts valstspiederīgo atbilstīgi 4. pantam.

  Pamatojums

  Priekšlikums rada diskrimināciju starp ES pilsoņiem ar vienu pilsonību un tiem ES pilsoņiem, kuriem ir arī kādas trešās valsts pilsonība. ES valstspiederīgie ar dubultpilsonību tiktu uzskatīti par trešo valstu valstspiederīgajiem, lai gan viņi pirmām kārtām ir ES pilsoņi. Ar šo grozījumu tiek novērsts diskriminācijas risks un nodrošināts, ka valstspiederīgie ar dubultpilsonību (viena ES, otra trešās valsts pilsonība) tiek uzskatīti par ES pilsoņiem.

  Grozījums Nr.    24

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  6. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  Attiecīgā gadījumā, ja meklēšana indeksfiltros nedod rezultātus, trešās valsts valstspiederīgais, kurš pieprasījis sodāmības informāciju par sevi, saņem izziņu, ka meklēšana indeksfiltros nav devusi rezultātus.”;

  Pamatojums

  Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka trešo valstu valstspiederīgie, kas prasa informāciju par sodāmību un nav pastrādājuši noziegumus, saņem izziņu, ka ECRIS par viņiem nav informācijas, kas apliecina, ka viņi nav sodīti nevienā no 28 dalībvalstīm. Trešo valstu valstspiederīgajiem tas ir ļoti svarīgi, kad viņi meklē darbu.

  Grozījums Nr.    25

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 6.a punkts (jauns)

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  7. pants – 2. punkts – 1. daļa

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (6.a)   Regulas 7. panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

  2.   Ja personas valstspiederības dalībvalsts centrālā iestāde saskaņā ar 6. pantu ir lūgta sniegt informāciju no sodāmības reģistra tādiem mērķiem, kas nav kriminālprocess, minētā centrālā iestāde saskaņā ar saviem tiesību aktiem sniedz atbildi par personas valstspiederības dalībvalstī pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem un par notiesājošiem spriedumiem, kas pasludināti trešās valstīs un pēc tam tai nodoti, un iekļauti tās sodāmības reģistrā.

  "2.   Ja personas valstspiederības dalībvalsts centrālā iestāde saskaņā ar 6. pantu ir lūgta sniegt informāciju no sodāmības reģistra tādiem mērķiem, kas nav kriminālprocess, minētā centrālā iestāde saskaņā ar saviem tiesību aktiem sniedz atbildi par personas valstspiederības dalībvalstī pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem un par notiesājošiem spriedumiem, kas pasludināti trešās valstīs un pēc tam tai nodoti, un iekļauti tās sodāmības reģistrā, ja to paredz personas valstspiederības vai pieprasošās dalībvalsts tiesību akti.";

  Grozījums Nr.    26

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 7.a punkts (jauns)

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  7.a pants (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (7.a)   Pamatlēmumā iekļauj šādu pantu:

   

  "7.a pants

   

  Eiropola piekļuve ECRIS datubāzei

   

  1.   Eiropolam ir tiesības piekļūt ECRIS datubāzei, lai pildītu savus uzdevumus.

   

  2.   Eiropols var atsevišķos gadījumos iesniegt elektronisku un pienācīgi pamatotu pieprasījumu jebkuras dalībvalsts centrālajai iestādei, izmantojot Eiropola valsts vienību, sniegt informāciju no dalībvalsts sodāmības reģistra, izmantojot pielikumā iekļauto veidlapu.

   

  3.   Eiropols var iesniegt 2. punktā minēto pieprasījumu, ja tas atbalsta un stiprina dalībvalstu kompetento iestāžu darbības un to savstarpējo sadarbību, novēršot un apkarojot I pielikumā uzskaitītos smagos noziegumus, kas skar divas vai vairāk dalībvalstis, terorismu un noziedzības veidus, kas skar vispārējās intereses, uz kurām attiecas Savienības politika.

   

  4.   Šajā pantā paredzētā informācijas apmaiņa notiek, izmantojot Drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogrammu."

  Grozījums Nr.    27

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 7.b punkts (jauns)

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  7.b pants (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (7.b)   Pamatlēmumā iekļauj šādu pantu:

   

  "7.b pants

   

  Frontex piekļuve ECRIS datubāzei

   

  1.   Frontex ir tiesības piekļūt ECRIS datubāzei, lai pildītu savus uzdevumus.

   

  2.   Frontex var atsevišķos gadījumos iesniegt elektronisku un pienācīgi pamatotu pieprasījumu jebkuras dalībvalsts centrālajai iestādei sniegt informāciju no dalībvalsts sodāmības reģistra, izmantojot pielikumā iekļauto veidlapu.

  Grozījums Nr.    28

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 9. punkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  11. pants – 4. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Ja 3. punktā minētais informācijas nodošanas veids nav pieejams un tik ilgi, kamēr tas nav pieejams, dalībvalstu centrālās iestādes nodod visu 3. punktā minēto informāciju, izņemot 4.a pantā minēto indeksfiltru, izmantojot jebkurus līdzekļus, ar ko var iegūt rakstveida apliecinājumu saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kas ļauj saņēmējai dalībvalstij noteikt tā autentiskumu.

  4.  Ja 3. punktā minētais informācijas nodošanas veids nav pieejams un tik ilgi, kamēr tas nav pieejams, dalībvalstu centrālās iestādes nodod visu 3. punktā minēto informāciju, izņemot 4.a pantā minēto indeksfiltru, izmantojot jebkurus drošus līdzekļus, ar ko var iegūt rakstveida apliecinājumu saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kas ļauj saņēmējai dalībvalstij noteikt tā autentiskumu, informē par to Komisiju un dara visu iespējamo, lai iespējami drīz labotu šo situāciju.

  Grozījums Nr.    29

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 10. punkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  11.a pants – 1. punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  ECRIS nodrošina pārējām dalībvalstīm nodotās sodāmības reģistru informācijas konfidencialitāti un integritāti.

  ECRIS nodrošina pārējām dalībvalstīm nodotās sodāmības reģistru informācijas konfidencialitāti, aizsardzību, privātumu un integritāti.

  Grozījums Nr.    30

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 10. punkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  11.a pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.   Visus sodāmības reģistra datus uzglabā tikai datubāzēs, kuras izmanto dalībvalstis.

  2.   Visus sodāmības reģistra datus uzglabā tikai datubāzēs, kuras izmanto dalībvalstis Savienības teritorijā.

  Grozījums Nr.    31

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 10. punkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  11.a pants – 4. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Par programmatūras un datubāzu, kurās uzglabā, sūta un saņem informāciju, kas iegūta no sodāmības reģistriem, darbību ir atbildīga attiecīgā dalībvalsts.

  4.  Par programmatūras un datubāzu, kurās uzglabā, sūta un saņem informāciju, kas iegūta no sodāmības reģistriem, darbību ir atbildīga attiecīgā dalībvalsts un attiecīgās kompetentās iestādes.

  Grozījums Nr.    32

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 10. punkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  11.a pants – 6. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  ''6.  Komisija nodrošina 1. punktā minēto programmatūru, vispārīgu atbalstu un tehnisko palīdzību, tostarp statistikas vākšanu un izstrādi.

  ''6.  Komisija nodrošina piemērotu un visefektīvāko 1. punktā minēto programmatūru, vispārīgu atbalstu un tehnisko palīdzību, tostarp statistikas vākšanu un izstrādi."

  Grozījums Nr.    33

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 11. punkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  11.b pants – 1. punkts – c apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (c)   jebkādus citus līdzekļus, ar ko organizē un atvieglo informācijas apmaiņu par notiesājošiem spriedumiem starp dalībvalstu centrālajām iestādēm, tostarp:

  (c)   jebkādus citus tehniskus līdzekļus, ar ko organizē un atvieglo informācijas apmaiņu par notiesājošiem spriedumiem starp dalībvalstu centrālajām iestādēm, tostarp:

  Grozījums Nr.    34

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 13. punkts

  Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI

  13.a pants

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  "13.a pants

  "13.a pants

  Komisijas ziņojums un pārskatīšana

  Komisijas ziņojums un pārskatīšana

  1.  [24 mēnešus pēc īstenošanas] Komisija iesniedz ziņojumu par šā pamatlēmuma piemērošanu Eiropas Parlamentam un Padomei. Šajā ziņojumā novērtē to, kādā apjomā dalībvalstis ir veikušas nepieciešamos pasākumus, lai panāktu atbilstību šim pamatlēmumam, tostarp tehnisko īstenošanu.

  1.  [18 mēnešus pēc īstenošanas] Komisija iesniedz ziņojumu par šā pamatlēmuma piemērošanu Eiropas Parlamentam un Padomei. Šajā ziņojumā novērtē to, kādā apjomā dalībvalstis ir veikušas nepieciešamos pasākumus, lai panāktu atbilstību šim pamatlēmumam, tostarp tehnisko īstenošanu.

  2.  Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus.

  2.  Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus.

  3.  Komisijas dienesti regulāri, izmantojot ECRIS, publicē ziņojumu par no sodāmības reģistriem iegūtas informācijas apmaiņu, jo īpaši izmantojot 11.a. panta 6. punktā minēto statistiku. Šo ziņojumu pirmo reizi publicē vienu gadu pēc tam, kad ir iesniegts 1. punktā minētais ziņojums.".

  3.  Komisijas dienesti regulāri, izmantojot ECRIS, publicē ziņojumu par no sodāmības reģistriem iegūtas informācijas apmaiņu, jo īpaši izmantojot 11.a. panta 6. punktā minēto statistiku. Šo ziņojumu pirmo reizi publicē vienu gadu pēc tam, kad ir iesniegts 1. punktā minētais ziņojums.

   

  3.a  Šī panta 3. punktā minētajā Komisijas ziņojumā jo īpaši ietver informāciju par to, kādā līmenī dalībvalstis apmainījušās ar informāciju, tostarp par trešo valstu valstspiederīgajiem; pieprasījumu nolūku un to attiecīgo skaitu, ietverot pieprasījumus, kas veikti citiem mērķiem, nevis krimināllietas izskatīšanai, piemēram, iepriekšējās darbības pārbaužu vajadzībām un pieprasījumus, ko personas veic, lai saņemtu sodāmības informāciju par sevi; kā arī ar personas datu aizsardzību saistītus aspektus un novērtējumu par šā pamatlēmuma ietekmi uz pamattiesībām.

   

  3.b  Šī panta 3. punkta otrā teikumā minētajā ziņojumā arī apsver iespēju izveidot centralizētu Eiropas sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) trešo valstu valstspiederīgajiem.

  PASKAIDROJUMS

  I. Pamatinformācija

  Iepriekšējos gados noziedznieku un teroristu darbības ir turpinājušas attīstīties. Tās arvien vairāk iegūst starptautisku dimensiju, un ES iestādes un dalībvalstis ir norādījušas uz arvien pieaugošo vajadzību apmainīties ar informāciju, lai cīnītos ar pastāvošajiem draudiem. Eiropadome un Tieslietu un iekšlietu ministru padome ir vairākkārt apstiprinājušas, cik būtiski ir uzlabot esošo sistēmu ECRIS. Tieslietu un iekšlietu ministru 2015. gada 29. janvāra Rīgas paziņojumā tika uzsvērts, ka informācijas apmaiņa par notiesājošiem spriedumiem ir svarīga jebkurā stratēģijā, lai apkarotu noziedzību un terorismu.

  Nesenie teroristu uzbrukumi jo īpaši pierādīja, cik steidzami ir jāuzlabo dalīšanās ar attiecīgo informāciju, īpaši attiecībā uz ECRIS paplašināšanu, tajā ietverot trešo valstu valstspiederīgos. Reaģējot uz šo situāciju, Eiropas Komisija saistībā ar Eiropas Drošības programmu ierosināja pārskatīt spēkā esošo regulējumu par apmaiņu ar sodāmības reģistra informāciju. Pārskatīšanas nolūks ir pastiprināt informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un novērst pašreizējās nepilnības.

  ECRIS ir elektroniska sistēma informācijas apmaiņai par iepriekšējiem notiesājošiem spriedumiem pret konkrētu personu, ko pieņēmušas krimināltiesas ES, pret šādu personu ierosināta kriminālprocesa nolūkos un, ja to pieļauj valsts tiesību akti, citos nolūkos. Tomēr ECRIS tiesiskais regulējums pietiekamā mērā neaptver pieprasījumus attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem. Lai gan patlaban ir iespējams apmainīties ar informāciju par trešo valstu valstspiederīgajiem ar ECRIS starpniecību, nav ieviesta procedūra vai mehānisms, lai to darītu efektīvi.

  II. Komisijas priekšlikums

  Priekšlikuma mērķis ir grozīt Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un aizstāt Padomes Lēmumu 2009/316/TI. Priekšlikums uzliek pienākumu glabāt sodāmības reģistra datus, pienākumu nodot pārējo dalībvalstu rīcībā anonimizētu indeksfiltru ar personas datiem par trešo valstu valstspiederīgajiem, kas notiesāti tās teritorijā, lai noteiktu, kuras dalībvalstis glabā sodāmības reģistra informāciju par trešo valstu valstspiederīgajiem, un pienākumu atjaunināt indeksfiltru, ja tajā ietvertie dati tiek dzēsti vai mainīti.

  Glabāšana. Dalībvalsts izpilda informācijas glabāšanas pienākumu, pat ja šādu informāciju uzglabā citā datubāzē, kas nav sodāmības reģistra datubāze, ciktāl centrālajai iestādei ir piekļuve datubāzei, kurā tiek uzglabāta informācija. Turklāt pienākumu piemēro neatkarīgi no tā, vai personai arī ir ES valstspiederība, lai nodrošinātu, ka informāciju var sameklēt, neatkarīgi no tā, vai ir zināma papildu valstspiederība.

  Lūgums sniegt informāciju par notiesājošiem spriedumiem. Dalībvalstij ir pienākums sodāmības reģistra uzziņai, ko ir lūdzis trešās valsts valstspiederīgais (viņa/viņas paša dati), pievienot informāciju no pārējām dalībvalstīm tādā pašā veidā, kā to darītu attiecībā uz ES valstspiederīgajiem.

  Definīcija „notiesāšanas dalībvalsts”. Šī definīcija tagad attiecas uz notiesājošiem spriedumiem, neatkarīgi no tā, vai tie pieņemti pret citas dalībvalsts valstspiederīgo vai trešās valsts valstspiederīgo.

  Notiesāšanas dalībvalsts pienākumi. Pamatlēmumu groza, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu pienākums pievienot notiesātās personas valstspiederību (vai valstspiederības) sodāmības reģistram tagad attiecas arī uz trešo valstu valstspiederīgajiem.

  Atbilde uz lūgumu sniegt informāciju par notiesājošiem spriedumiem. Informācijas pieprasījumu par trešās valsts valstspiederīgo apstrādā līdzīgi kā informācijas pieprasījumu par ES valstspiederīgajiem. Attiecīgi centrālajai iestādei, kas saņēmusi pieprasījumu, ir jānodod informācija par tās dalībvalstī pieņemto notiesājošo spriedumu attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo un par visiem notiesājošiem spriedumiem, kas pieņemti trešās valstīs, kas ir ievadīti tās sodāmības reģistrā.

  Personas dati. Atsauces uz personas datiem ir attiecinātas arī uz jaunajiem noteikumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem.

  Formāts un organizatoriskie pasākumi. Priekšlikums paredz, ka dalībvalstu centrālās iestādes informāciju, indeksfiltru, lūgumus, atbildes un citu būtisku informāciju nodod elektroniski, izmantojot ECRIS un standartizētu formātu saskaņā ar īstenošanas aktos noteiktajiem standartiem. Ir izklāstīti dalībvalstu tehniskie pienākumi attiecībā uz uzdevumiem, kas jāizpilda saskaņā ar direktīvu. Tas attiecas gan uz pašreizējo informācijas apmaiņas sistēmu un jauno „trāpījums/nav trāpījuma” meklēšanas sistēmu, kuras pamatā ir anonimizēts indeksfiltrs. Tehniskie un administratīvie pasākumi, lai atvieglotu informācijas apmaiņu, tiks izklāstīti īstenošanas aktos; ir reglamentēta informācijas nodošana, ja ECRIS sistēma nav pieejama; dalībvalstīm ir uzlikts pienākums turpmāk paziņot Komisijai, nevis Padomei, kad tās spēj izmantot ECRIS un jauno indeksfiltru.

  Komiteju procedūra. Ir ieviesta komiteju procedūra, lai sniegtu Komisijai nepieciešamos instrumentus nolūkā īstenot informācijas apmaiņas tehniskos aspektus, lai tā darbotos praksē.

  III. Referenta nostāja

  Referents piekrīt lielākajai Komisijas pieejas daļai attiecībā uz dalībvalstu apmaiņu ar sodāmības reģistru informāciju. Regulējuma darbības jomas paplašināšana, paredzot īpašus nosacījumus attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem ir ļoti būtiska, lai valstu tiesību sistēmās ES dalībvalstu un trešo valstu valstspiederīgie tiktu uztverti vienlīdzīgi.

  Eiropas Savienībā ieceļojošo cilvēku sodāmības pārbaude ir būtisks posms, kas palīdzēs palielināt uzticēšanos migrācijai un ES drošībai kopumā. Lai varētu uzticēties Šengenas zonai un personu brīvas pārvietošanās tiesības ES, ir vajadzīga skaidri un iedarbīgi pasākumi, kas palīdz apmainīties ar informāciju par personām, ko tur aizdomās par noziedzīgu darbību izdarīšanu. Šāda regulējuma pārskatīšana ir būtiski svarīga tam, lai tiesu iestāžu sadarbības jomā palielinātu paļāvību, uzticēšanos un savstarpēju atzīšanu.

  Referents arī ierosina šā regulējuma piemērošanas jomu attiecināt uz visu to personu iepriekšējās darbības pārbaudi, kuras pieņem darbā, kas ietver saskari ar neaizsargātām personām un bērniem. Dalībvalstīm ir jāvar paļauties uz visām veselības aprūpē, izglītībā un citās aprūpes nozarēs strādājošajām personām.

  Referents arī uzskata, ka ir jāparedz skaidrs pienākums dalībvalstīm savā valsts līmeņa sodāmības reģistra datubāzē ievadīt jebkuru informāciju, kas divpusējā sadarbībā saņemta par ES teritorijā dzīvojošu personu sodāmību, un kopīgot šo informāciju indeksu sistēmā.

  Referents arī vēlas skaidras norādes uz datu aizsardzības nepieciešamību, nevainīguma prezumpciju un tiesībām uz taisnīgu tiesu, kā arī to nosacījumu skaidru sarakstu, kuriem jābūt sistēmas detalizētās pārskatīšanas daļai, kā prasa iniciatīvas par labāku likumdošanas procesu noteikumi.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS)

  Atsauces

  COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  19.1.2016

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  LIBE

  1.2.2016

   

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Timothy Kirkhope

  15.2.2016

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  16.3.2016

  7.4.2016

  9.5.2016

  30.5.2016

  Pieņemšanas datums

  30.5.2016

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  45

  2

  4

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Reimer Böge, Caterina Chinnici, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Keith Taylor, Lieve Wierinck

  Iesniegšanas datums

  27.6.2016

  ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  45

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

  ECR

  Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

  EFDD

  Laura Ferrara, Kristina Winberg

  PPE

  Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

  S&D

  Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  Verts/ALE

  Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero.

  2

  -

  GUE/NGL

  Martina Anderson, Malin Björk

  4

  0

  EFDD

  Beatrix von Storch

  ENF

  Edouard Ferrand

  GUE/NGL

  Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat

  Izmantoto simbolu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas