Procedura : 2016/0002(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0219/2016

Teksty złożone :

A8-0219/2016

Debaty :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0148

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 834kWORD 449k
27.6.2016
PE 580.424v02-00 A8-0219/2016

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję Rady 2009/316/WSiSW

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Timothy Kirkhope

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję Rady 2009/316/WSiSW

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0007),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 82 ust. 1 lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0012/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0219/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Unia wyznaczyła sobie cel polegający na zapewnieniu swoim obywatelom przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowany jest swobodny przepływ osób w połączeniu z odpowiednimi środkami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości.

(1)  Unia wyznaczyła sobie cel polegający na zapewnieniu swoim obywatelom przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowany jest swobodny przepływ osób w połączeniu z odpowiednimi środkami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości, a także zapewniane jest bezpieczeństwo wewnętrzne.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Ramy prawne ECRIS nie obejmują jednak w sposób wystarczający specyfiki wniosków dotyczących obywateli państw trzecich. Mimo że wymiana informacji na temat obywateli państw trzecich za pośrednictwem ECRIS jest obecnie możliwa, nie istnieje żadna procedura ani żaden mechanizm, które pozwalałyby na efektywną wymianę takich informacji.

(4)  Istniejące ramy prawne ECRIS nie odpowiadają jednak w sposób wystarczający specyfice wniosków dotyczących obywateli państw trzecich. Mimo że wymiana informacji na temat obywateli państw trzecich za pośrednictwem ECRIS jest już możliwa, nie istnieje żadna wspólna lub ustalona na poziomie unijnym procedura ani żaden mechanizm, które pozwalałyby na efektywną wymianę takich informacji.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Tego rodzaju wnioski ogólne nakładają obciążenie administracyjne na wszystkie państwa członkowskie, w tym na państwa nieposiadające informacji na temat danego obywatela państwa trzeciego. W praktyce ten negatywny skutek zniechęca państwa członkowskie do występowania o udzielenie informacji na temat obywateli państw trzecich i prowadzi do tego, że państwa członkowskie ograniczają informacje z rejestrów karnych do informacji przechowywanych w ich rejestrze krajowym.

(6)  Tego rodzaju wnioski ogólne nakładają nieproporcjonalne obciążenie administracyjne na wszystkie państwa członkowskie, w tym na państwa nieposiadające informacji na temat danego obywatela państwa trzeciego. W praktyce ten negatywny skutek zniechęca państwa członkowskie do zwracania się do innych państw członkowskich z wnioskiem o udzielenie informacji na temat obywateli państw trzecich, co poważnie utrudnia wymianę tych informacji między państwami członkowskimi, a także ogranicza zakres przechowywanych w ich rejestrach krajowych informacji z rejestrów karnych. Na skutek tego ryzyko braku skuteczności wymiany informacji między państwami członkowskimi lub niepełnej wymiany informacji wzrasta, co z kolei wpływa niekorzystnie na poziom bezpieczeństwa i ochrony obywateli unijnych i osób zamieszkałych na terenie Unii.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Wymiana informacji dotyczących wyroków skazujących za przestępstwo jest istotna w każdej strategii zwalczania przestępczości i terroryzmu. Wykorzystanie przez państwa członkowskie całego potencjału ECRIS umożliwiłoby wymiarowi sprawiedliwości w sprawach karnych lepsze reagowanie na radykalizację prowadzącą do terroryzmu i brutalnego ekstremizmu.

(7)  Wymiana informacji dotyczących wyroków skazujących za przestępstwo jest istotna w każdej strategii zwalczania przestępczości i terroryzmu, a także jest istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa w Unii. Wykorzystanie przez państwa członkowskie całego potencjału ECRIS wzmocniłoby reakcję wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich na radykalizację, która prowadzi do aktów terroryzmu i brutalnego ekstremizmu, a także zwiększyłoby ochronę, jaką otaczane są osoby o szczególnych potrzebach, i przyczyniłoby się do przeciwdziałania utrzymującym się poważnym skutkom działalności zorganizowanych transgranicznych sieci przestępczych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Niedawne ataki terrorystyczne wskazały w szczególności na pilną potrzebę wzmocnienia przepływu istotnych informacji, zwłaszcza w odniesieniu do rozszerzenia ECRIS na obywateli państw trzecich.

skreśla się

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Aby zwiększyć przydatność informacji dotyczących wyroków skazujących i zakazów wynikających z wyroków skazujących za przestępstwa seksualne popełnione na dzieciach, dyrektywa 2011/93/UE Parlamentu Europejskiego i Rady1a nakłada na państwa członkowskie wymóg podjęcia niezbędnych środków w celu dopilnowania, by w przypadku zatrudniania osób do pracy wiążącej się z bezpośrednim lub regularnym kontaktem z dziećmi pracodawcy byli uprawnieni do występowania o informacje o skazujących wyrokach za przestępstwo wydanych w sprawie tych osób oraz o informacje o wszelkich zakazach wynikających z tych wyroków. Państwa członkowskie powinny dążyć do zapewnienia podobnych gwarancji w odniesieniu do osób zamierzających podjąć pracę z osobami niepełnosprawnymi lub osobami starszymi. Celem jest zapewnienie, by osoby skazane za przestępstwa seksualne lub przestępstwa z użyciem przemocy wobec dzieci lub osób o szczególnych potrzebach nie mogły już zatajać tego wyroku z myślą o podjęciu podobnego typu pracy w innym państwie członkowskim.

 

____________

 

1a Dyrektywa 2011/93/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz.U. L 335 z 17.12.2011, s. 1).

Uzasadnienie

Sprawozdawca uważa, że zakres kontroli przeszłości powinien zostać rozszerzony tak, aby obejmował nie tylko osoby pracujące wyłącznie z dziećmi, ale również pracujące z osobami o szczególnych potrzebach, w tym z osobami niepełnosprawnymi, a także, w bardziej ogólnym ujęciu, osoby pracujące z sektorze opieki zdrowotnej i edukacji.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)   W rezultacie powinien powstać system, w ramach którego organ centralny państwa członkowskiego szybko i skutecznie uzyska informacje na temat tego, w którym innym państwie członkowskim przechowywane są informacje z rejestru karnego dotyczące obywatela państwa trzeciego, tak aby możliwe było zastosowanie istniejących ram ECRIS.

(9)   W rezultacie powinien powstać system, w ramach którego organ centralny państwa członkowskiego bezzwłocznie i skutecznie uzyska informacje na temat tego, w którym innym państwie członkowskim przechowywane są informacje z rejestru karnego dotyczące obywatela państwa trzeciego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)   Obowiązki państw członkowskich dotyczące wyroków skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich powinny również obejmować odciski palców w celu zapewnienia identyfikacji. Obowiązek ten obejmuje przechowywanie informacji, w tym odcisków palców, udzielanie odpowiedzi na wnioski o przekazanie informacji otrzymane od innych organów centralnych, zapewnianie, by wyciąg z rejestru karnego stanowiący przedmiot wniosku obywatela państwa trzeciego był odpowiednio uzupełniony informacjami z innych państw członkowskich, oraz wprowadzanie zmian technicznych w celu zastosowania najnowszych technologii niezbędnych, aby zapewnić funkcjonowanie systemu wymiany informacji.

(10)   Obowiązki państw członkowskich dotyczące wyroków skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich powinny również obejmować – jeżeli jest to konieczne – odciski palców w celu zapewnienia identyfikacji. Obowiązek ten obejmuje przechowywanie informacji, w tym odcisków palców, udzielanie odpowiedzi na wnioski o przekazanie informacji otrzymane od innych organów centralnych, zapewnianie, by wyciąg z rejestru karnego stanowiący przedmiot wniosku obywatela państwa trzeciego był odpowiednio uzupełniony informacjami z innych państw członkowskich, oraz wprowadzanie zmian technicznych w celu zastosowania najnowszych technologii niezbędnych, aby zapewnić funkcjonowanie systemu wymiany informacji.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zrekompensowania braku jednego państwa członkowskiego, w którym przechowywane są informacje na temat danego obywatela państwa trzeciego, zdecentralizowany system informatyczny powinien umożliwiać organom centralnym państw członkowskich sprawdzenie, w którym innym państwie członkowskim przechowywane są informacje z rejestrów karnych. W tym celu każdy organ centralny powinien przekazać pozostałym państwom członkowskim filtr indeksu zawierający, w zanonimizowanej formie, dane umożliwiające identyfikację obywateli państw trzecich skazanych w tym państwie członkowskim. Dane osobowe należy zanonimizować tak, aby osoba, której dane dotyczą, nie mogła zostać zidentyfikowana. Otrzymujące państwo członkowskie może następnie dopasować te dane do własnych informacji na zasadzie „trafienie / brak trafienia”, uzyskując w ten sposób informacje na temat tego, czy informacje z rejestrów karnych są dostępne w innych państwach członkowskich, oraz – w przypadku „trafienia” – w których państwach członkowskich. Następnie otrzymujące państwo członkowskie powinno podjąć działania następcze w stosunku do „trafienia”, korzystając z ram ECRIS. W odniesieniu do obywateli państw trzecich, którzy posiadają również obywatelstwo któregoś z państw członkowskich, informacje zawarte w indeksie powinny być ograniczone do informacji dostępnych na temat obywateli państw członkowskich.

(11)  W celu zrekompensowania braku scentralizowanej unijnej bazy danych, w której przechowywane są informacje na temat wszystkich poszczególnych skazanych obywateli państwa trzeciego, zdecentralizowany system informatyczny powinien umożliwiać organom centralnym państw członkowskich sprawdzenie, w którym innym państwie członkowskim przechowywane są informacje z rejestrów karnych dotyczące danego obywatela państwa trzeciego. W tym celu każdy wyznaczony organ centralny powinien przekazać pozostałym państwom członkowskim filtr indeksu zawierający, w spseudonimizowanej formie, dane umożliwiające identyfikację obywateli państw trzecich skazanych w tym państwie członkowskim. Dane osobowe należy spseudonimizować w filtrze indeksu tak, aby osoba, której dane dotyczą, nie mogła zostać bezpośrednio zidentyfikowana. Otrzymujące państwo członkowskie może następnie dopasować te dane do własnych informacji na zasadzie „trafienie / brak trafienia”, uzyskując w ten sposób informacje na temat tego, czy informacje z rejestrów karnych są dostępne w innych państwach członkowskich, oraz – w przypadku „trafienia” – w których państwach członkowskich. Następnie otrzymujące państwo członkowskie powinno podjąć działania następcze w stosunku do „trafienia”, korzystając z ram ECRIS. W odniesieniu do obywateli państw trzecich, którzy posiadają również obywatelstwo któregoś z państw członkowskich, informacje zawarte w filtrze indeksu powinny być ograniczone do informacji dostępnych na temat obywateli państw członkowskich.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)   Jeżeli w ramach postępowania karnego dane państwo członkowskie otrzyma, na podstawie umów dwustronnych zgodnych z prawem UE, informacje o wyroku skazującym za przestępstwa terrorystyczne lub poważną przestępczość – wyroku wydanym przez władze sądownicze w państwie trzecim wobec obywatela państwa trzeciego zamieszkałego na terytorium Unii – to państwo członkowskie musi móc tworzyć zawierający te informacje filtr indeksu i przekazywać go innym państwom członkowskim, w granicach określonych umowami dwustronnymi. Taka wymiana informacji powinna przebiegać przy pełnym poszanowaniu, w szczególności, zasad proporcjonalności, konieczności oraz prawa do rzetelnego procesu sądowego w państwie trzecim.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)   Komisja powinna podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby osiągnąć interoperacyjność i wzajemne połączenie wspólnej infrastruktury komunikacyjnej ECRIS z pozostałymi odnośnymi bazami danych Unii w celu egzekwowania prawa, kontroli granic oraz współpracy sądowniczej.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW22 powinna mieć zastosowanie w kontekście skomputeryzowanej wymiany informacji pochodzących z rejestrów karnych państw członkowskich, zapewniając odpowiedni poziom ochrony danych podczas wymiany informacji między państwami członkowskimi, pozwalając jednocześnie państwom członkowskim na wymaganie wyższych standardów ochrony w odniesieniu do przetwarzania danych na poziomie krajowym.

(12)  Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW22 i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68022a 2 mają zastosowanie w kontekście skomputeryzowanej wymiany informacji pochodzących z rejestrów karnych państw członkowskich, zapewniając tym samym wysoki poziom ochrony danych podczas wymiany informacji między państwami członkowskimi, pozwalając jednocześnie państwom członkowskim na wymaganie jeszcze wyższych standardów ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych na poziomie krajowym.

____________

____________

22 Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 60).

22 Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 60).

 

22a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna zawierać również niezbędne aktualizacje w celu odzwierciedlenia przepisów w zakresie ochrony danych przyjętych w ramach niedawnego przeglądu ustawodawczego w obszarze egzekwowania prawa.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Niniejsza dyrektywa nie narusza podstawowych praw i wolności oraz jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym z prawem do ochrony danych osobowych, zasadą równości wobec prawa oraz ogólnym zakazem dyskryminacji. Niniejszą dyrektywę należy wykonywać zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(15)  Niniejsza dyrektywa nie narusza podstawowych praw i wolności oraz jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym z prawem do ochrony danych osobowych, łącznie z sądowymi i administracyjnymi środkami umożliwiającymi dochodzenie roszczeń, zasadą równości wobec prawa, prawem do rzetelnego procesu sądowego i zasadą domniemania niewinności oraz ogólnym zakazem dyskryminacji. Niniejszą dyrektywę należy wykonywać zgodnie z tymi prawami i zasadami, a także z zasadami proporcjonalności i konieczności.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące informacji o wcześniejszych wyrokach skazujących nie powinny pozbawiać osób prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz domniemania niewinności. Dlatego niezbędne jest zastanowienie się nad tymi wartościami i odniesienie się do innych przepisów UE w dziedzinie praw procesowych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, mianowicie umożliwienie szybkiej i skutecznej wymiany informacji z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na niezbędną synergię i interoperacyjność możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjmować środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(16)  Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, mianowicie umożliwienie szybkiej i skutecznej wymiany informacji z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast poprzez wprowadzenie wspólnych europejskich zasad i interoperacyjnych systemów możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjmować środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

„Artykuł 1

Przedmiot

Przedmiot

W niniejszej decyzji ramowej:

W niniejszej decyzji ramowej:

a)  określa się sposoby wymiany informacji o wyrokach skazujących między skazującym państwem członkowskim a innymi państwami członkowskimi;

a)  określa się sposoby i warunki wymiany informacji o wyrokach skazujących między skazującym państwem członkowskim a innymi państwami członkowskimi;

b)  określa się obowiązki w zakresie przechowywania informacji spoczywające na skazującym państwie członkowskim oraz metody, które należy stosować, udzielając odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego;

b)  określa się obowiązki w zakresie przechowywania informacji i ochrony prywatności spoczywające na skazującym państwie członkowskim oraz metody, które należy stosować, udzielając odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego;

 

ba)  określa się obowiązki w zakresie przechowywania informacji spoczywające na państwach członkowskich, których obywatelem jest dana osoba, i określa się zasady, których muszą one przestrzegać, odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego;

c)  ustanawia się zdecentralizowany system informatyczny umożliwiający wymianę informacji o wyrokach skazujących, oparty na bazach danych rejestrów karnych w każdym państwie członkowskim, tj. europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS).”;

c)  ustanawia się europejski zdecentralizowany system informatyczny umożliwiający wymianę informacji o wyrokach skazujących, oparty na bazach danych rejestrów karnych w każdym państwie członkowskim, tj. europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS).”;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 3

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

3)  art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Każde państwo członkowskie podejmuje środki konieczne do zapewnienia, aby przy wpisywaniu do rejestru karnego wyroków skazujących wydanych na jego terytorium uwzględniane były informacje o obywatelstwie lub obywatelstwach osoby skazanej, jeżeli jest ona obywatelem innego państwa członkowskiego lub obywatelem państwa trzeciego.”;

„1.  Każde państwo członkowskie podejmuje wszelkie środki konieczne do zapewnienia, aby wyroki skazujące wydane na jego terytorium były wpisywane do bazy rejestru karnego oraz aby uwzględniane były przy tym informacje o obywatelstwie lub obywatelstwach osoby skazanej, jeżeli jest ona obywatelem innego państwa członkowskiego lub obywatelem państwa trzeciego.”;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 4

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 4 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwo członkowskie, w którym wobec obywatela państwa trzeciego wydano wyrok skazujący, przechowuje następujące informacje, chyba że – w wyjątkowych indywidualnych przypadkach – nie jest to możliwe:

1.  Państwo członkowskie, w którym wobec obywatela państwa trzeciego wydano wyrok skazujący, przechowuje zawsze następujące informacje, chyba że – w wyjątkowych indywidualnych przypadkach – nie jest to możliwe (informacje obowiązkowe):

a)  informacje o skazanej osobie (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia (miejscowość i państwo), płeć, obywatelstwo oraz – w stosownych przypadkach – poprzednie imiona i nazwiska);

a)  informacje o skazanej osobie (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia (miejscowość i państwo), płeć, obywatelstwo oraz – w stosownych przypadkach – poprzednie imiona i nazwiska);

b)  informacje dotyczące rodzaju wyroku skazującego (data wydania wyroku, nazwa sądu, data uprawomocnienia się wyroku);

b)  informacje dotyczące rodzaju wyroku skazującego (data wydania wyroku, nazwa sądu, data uprawomocnienia się wyroku);

c)  informacje dotyczące przestępstwa będącego podstawą wyroku skazującego (data popełnienia przestępstwa będącego podstawą wyroku i nazwa lub kwalifikacja prawna przestępstwa oraz odniesienie do przepisów prawnych mających zastosowanie);

c)  informacje dotyczące przestępstwa będącego podstawą wyroku skazującego (data popełnienia przestępstwa będącego podstawą wyroku i nazwa lub kwalifikacja prawna przestępstwa oraz odniesienie do przepisów prawnych mających zastosowanie);

d)  informacje dotyczące treści wyroku skazującego (w szczególności kary oraz wszelkich ewentualnych kar dodatkowych, środków bezpieczeństwa i późniejszych orzeczeń zmieniających sposób wykonania kary);

d)  informacje dotyczące treści wyroku skazującego (w szczególności kary oraz wszelkich ewentualnych kar dodatkowych, środków bezpieczeństwa i późniejszych orzeczeń zmieniających sposób wykonania kary);

 

1a.  Państwo członkowskie, w którym wobec obywatela państwa trzeciego wydano wyrok skazujący, może przechowywać następujące informacje, jeżeli są one dostępne (informacje opcjonalne):

e)  imiona i nazwiska rodziców osoby skazanej;

 

f)  sygnaturę wyroku skazującego;

a)  sygnaturę wyroku skazującego;

g)  miejsce popełnienia przestępstwa;

b)  miejsce popełnienia przestępstwa;

h)  w stosownych przypadkach informacje o pozbawieniu praw na podstawie wyroku skazującego;

c)  w stosownych przypadkach informacje o pozbawieniu praw na podstawie wyroku skazującego;

i)  numer identyfikacyjny osoby skazanej lub rodzaj i numer jej dokumentu tożsamości;

d)  numer identyfikacyjny osoby skazanej lub rodzaj i numer jej dokumentu tożsamości;

j)  odciski palców osoby skazanej;

e)  odciski palców osoby skazanej wyłącznie w przypadku, gdy prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym wydano wyrok skazujący, zezwala na gromadzenie i przechowywanie odcisków palców osoby skazanej;

k)  w stosownych przypadkach pseudonimy lub przydomki.

f)  w stosownych przypadkach pseudonimy lub przydomki.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest dopilnowanie, by przechowywane na szczeblu krajowym dane dotyczące skazanych obywateli państw trzecich były kategoryzowane w taki sam sposób, jak dane dotyczące skazanych obywateli UE, w rozbiciu na kategorie „informacji obowiązkowych” i „informacji opcjonalnych”, aby uniknąć niepotrzebnej dyskryminacji.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 4

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 4 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organ centralny tworzy filtr indeksu zawierający zanonimizowane informacje, których rodzaje określono w ust. 1 lit. a), e), i), j) i k), dotyczące obywateli państw trzecich skazanych w swoim państwie członkowskim. Organ centralny przekazuje ten filtr indeksu i wszelkie jego aktualizacje wszystkim państwom członkowskim.

2.  Organ centralny tworzy filtr indeksu zawierający spseudonimizowane informacje, których rodzaje określono w ust. 1 lit. a) oraz w ust. 1a lit. d), e) i f), dotyczące obywateli państw trzecich skazanych w swoim państwie członkowskim. Organ centralny przekazuje ten filtr indeksu i wszelkie jego aktualizacje wszystkim państwom członkowskim.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 4

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 4 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Każda zmiana lub każde usunięcie informacji, o których mowa w ust. 1, przez organ centralny skazującego państwa członkowskiego natychmiastowo pociąga za sobą identyczną zmianę lub identyczne usunięcie informacji przechowywanych zgodnie z ust. 1 oraz zawartych w filtrze indeksu stworzonym zgodnie z ust. 2.

3. Każda zmiana lub każde usunięcie informacji, o których mowa w ust. 1 i 1a, przez organ centralny skazującego państwa członkowskiego natychmiastowo pociąga za sobą identyczną zmianę lub identyczne usunięcie informacji przechowywanych zgodnie z ust. 1 i 1a oraz zawartych w filtrze indeksu stworzonym zgodnie z ust. 2 i wiąże się z aktualizacją informacji zawartych w filtrze indeksu przechowywanym w pozostałych państwach członkowskich.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 4

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 4 a – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.   Przepisy ust. 2 i 3 mają zastosowanie do filtru indeksu także w przypadku obywateli państw trzecich posiadających obywatelstwo państwa członkowskiego w zakresie, w jakim informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a), e), i), j) i k), są przechowywane przez organ centralny w odniesieniu do obywateli państw członkowskich.

skreśla się

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 4

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 4 a – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.   Państwa członkowskie nie wpisują do filtru indeksu informacji o wyrokach skazujących związanych z nielegalnym wjazdem lub pobytem.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 4

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 4 a – ustęp 4 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.   Państwa członkowskie nie wpisują do filtru indeksu informacji o wyrokach skazujących wobec małoletnich obywateli państw trzecich innych niż te, które dotyczą poważnych przestępstw, karalnych maksymalnym pozbawieniem wolności w wymiarze co najmniej czterech lat.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 5

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 4 b – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Niniejszy artykuł ma zastosowanie także w odniesieniu do obywateli państw trzecich posiadających również obywatelstwo któregoś z państw członkowskich.

2.   Niniejszy artykuł nie ma zastosowania w odniesieniu do obywateli państw trzecich posiadających również obywatelstwo któregoś z państw członkowskich. Każdy obywatel państwa trzeciego posiadający również obywatelstwo państwa członkowskiego jest traktowany jako obywatel tego państwa członkowskiego zgodnie z art. 4.

Uzasadnienie

Wniosek stwarza dyskryminację między obywatelami UE posiadającymi tylko jedno obywatelstwo a obywatelami UE, którzy posiadają obywatelstwo jednego z państw członkowskich i obywatelstwo państwa trzeciego. Obywatele UE z podwójnym obywatelstwem byliby traktowani jako obywatele państwa trzeciego, pomimo iż są przede wszystkim obywatelami UE. Niniejsza poprawka likwiduje ryzyko dyskryminacji poprzez dopilnowanie, by obywatele posiadający podwójne obywatelstwo (obywatelstwo unijne i obywatelstwo państwa trzeciego) byli traktowani jak obywatele UE.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6 – litera b

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W stosownym przypadku, jeżeli wyszukiwanie w filtrze indeksu nie przyniosło żadnych wyników, obywatele państw trzecich zwracający się o informacje na temat dotyczącego ich wpisu do rejestru karnego otrzymują zaświadczenie potwierdzające, że wyszukiwanie w filtrze rejestru nie przyniosło żadnych wyników.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka gwarantuje, że obywatel państwa trzeciego zwracający się o wyciąg z rejestru karnego otrzyma – o ile nie popełnił żadnego przestępstwa – zaświadczenie, że nie było wyników w ECRIS, które potwierdza, że nie figuruje on w rejestrze karnym 28 państw członkowskich. Może to być niezwykle użyteczne dla obywateli państw trzecich do celów zatrudnienia.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

6a)   Art. 7 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

2.   W przypadku złożenia do organu centralnego państwa członkowskiego, którego obywatelem jest dana osoba, na podstawie art. 6, wniosku o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego do celów innych niż postępowanie karne, ten organ centralny udziela odpowiedzi zgodnie ze swoim prawem krajowym w odniesieniu do wyroków skazujących wydanych w państwie członkowskim, którego obywatelem jest dana osoba, oraz wyroków skazujących wydanych przez państwa trzecie, a następnie przekazanych mu i wpisanych do jego rejestru karnego.

„2.   W przypadku złożenia do organu centralnego państwa członkowskiego, którego obywatelem jest dana osoba, na podstawie art. 6, wniosku o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego do celów innych niż postępowanie karne, ten organ centralny udziela odpowiedzi zgodnie ze swoim prawem krajowym w odniesieniu do wyroków skazujących wydanych w państwie członkowskim, którego obywatelem jest dana osoba, oraz wyroków skazujących wydanych przez państwa trzecie, a następnie przekazanych mu i wpisanych do jego rejestru karnego, o ile przewiduje tak prawo krajowe państwa członkowskiego, którego obywatelem jest dana osoba, lub wnioskującego państwa członkowskiego.”;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 7 a (nowy)

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a)   dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 7a

 

Dostęp Europolu do bazy danych ECRIS

 

1.   Europol jest upoważniony do korzystania z bazy danych ECRIS w związku z wykonywaniem swoich zadań.

 

2.   Europol może złożyć w każdym indywidualnym przypadku, za pośrednictwem krajowej jednostki Europolu, elektroniczny i należycie uzasadniony wniosek do organu centralnego któregokolwiek państwa członkowskiego o przekazanie informacji z rejestru karnego danego państwa członkowskiego, korzystając z formularza znajdującego się w załączniku.

 

3.   Europol może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 2, jeżeli konieczne jest wspieranie i wzmacnianie działania i wzajemnej współpracy właściwych organów państw członkowskich w zakresie zapobiegania poważnej przestępczości dotykającej co najmniej dwa państwa członkowskie, terroryzmowi i formom przestępczości mającym wpływ na wspólny interes objęty polityką Unii, a także w zakresie zwalczania ich.

 

4.   Wymiana informacji na mocy niniejszego artykułu odbywa się za pomocą aplikacji sieci bezpiecznej wymiany informacji.”;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 7 b (nowy)

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 7 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b)   dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 7b

 

Dostęp Agencji Frontex do bazy danych ECRIS

 

1.   Agencja Frontex jest upoważniona do korzystania z bazy danych ECRIS w związku z wykonywaniem swoich zadań.

 

2.   Frontex może złożyć w każdym indywidualnym przypadku elektroniczny i należycie uzasadniony wniosek do organu centralnego któregokolwiek państwa członkowskiego o przekazanie informacji z rejestru karnego danego państwa członkowskiego, korzystając z formularza znajdującego się w załączniku.”;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 9

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 11 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku gdy tryb przekazywania, o którym mowa w ust. 3, jest niedostępny oraz przez cały okres takiej niedostępności, organy centralne państw członkowskich przekazują wszystkie informacje, o których mowa w ust. 3, z wyjątkiem filtru indeksu, o którym mowa w art. 4a, wykorzystując do tego celu wszelkie środki pozwalające na uzyskanie pisemnego potwierdzenia i umożliwiające organowi centralnemu państwa członkowskiego otrzymującego informacje stwierdzenie ich autentyczności.

4.  W przypadku gdy tryb przekazywania, o którym mowa w ust. 3, jest niedostępny oraz przez cały okres takiej niedostępności, organy centralne państw członkowskich przekazują wszystkie informacje, o których mowa w ust. 3, z wyjątkiem filtru indeksu, o którym mowa w art. 4a, wykorzystując do tego celu wszelkie bezpieczne środki pozwalające na uzyskanie pisemnego potwierdzenia i umożliwiające organowi centralnemu państwa członkowskiego otrzymującego informacje stwierdzenie ich autentyczności, a także informują o tym Komisję i dążą do jak najszybszego zaradzenia tej sytuacji.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 10

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 11 a – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ECRIS zapewnia poufność i integralność informacji z rejestrów karnych przekazywanych innym państwom członkowskim.

ECRIS zapewnia poufność, ochronę, prywatność i integralność informacji z rejestrów karnych przekazywanych innym państwom członkowskim.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 10

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 11 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Wszystkie dane z rejestrów karnych są przechowywane wyłącznie w bazach danych prowadzonych przez państwa członkowskie.

2.   Wszystkie dane z rejestrów karnych są przechowywane wyłącznie w bazach danych prowadzonych przez państwa członkowskie na terytorium Unii.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 10

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 11 a – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Odpowiedzialność za funkcjonowanie oprogramowania i baz danych służących do przechowywania, wysyłania i odbierania informacji pochodzących z rejestrów karnych spoczywa na danym państwie członkowskim.

4.  Odpowiedzialność za funkcjonowanie oprogramowania i baz danych służących do przechowywania, wysyłania i odbierania informacji pochodzących z rejestrów karnych spoczywa na danym państwie członkowskim i danych właściwych organach.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 10

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 11 a – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Komisja zapewnia oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1, ogólne wsparcie i pomoc techniczną, w tym w zakresie gromadzenia i sporządzania statystyk.

6.  Komisja zapewnia stosowne i jak najbardziej skuteczne oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1, ogólne wsparcie i pomoc techniczną, w tym w zakresie gromadzenia i sporządzania statystyk.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 11

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 11 b – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)   wszelkie inne sposoby organizowania i ułatwiania wymiany informacji na temat wyroków skazujących między organami centralnymi państw członkowskich, w tym:

c)   wszelkie inne techniczne sposoby organizowania i ułatwiania wymiany informacji na temat wyroków skazujących między organami centralnymi państw członkowskich, w tym:

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 13

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW

Artykuł 13 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Artykuł 13a

„Artykuł 13a

Sprawozdania Komisji i przegląd

Sprawozdania Komisji i przegląd

1.  Do dnia [24 miesiące po upływie terminu wdrożenia] Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszej decyzji ramowej. W sprawozdaniu ocenia się, w jakim stopniu państwa członkowskie podjęły środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji ramowej, z uwzględnieniem wdrożenia technicznego.

1.  Do dnia [18 miesięcy po upływie terminu wdrożenia] Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszej decyzji ramowej. W sprawozdaniu ocenia się, w jakim stopniu państwa członkowskie podjęły środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji ramowej, z uwzględnieniem wdrożenia technicznego.

2.  W stosownych przypadkach do sprawozdania dołącza się odpowiednie wnioski ustawodawcze.

2.  W stosownych przypadkach do sprawozdania dołącza się odpowiednie wnioski ustawodawcze.

3.  Służby Komisji regularnie publikują sprawozdanie dotyczące wymiany, za pośrednictwem ECRIS, informacji pochodzących z rejestrów karnych, oparte w szczególności na statystykach, o których mowa w art. 11a ust. 6. Przedmiotowe sprawozdanie po raz pierwszy publikuje się po upływie roku od przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

3.  Służby Komisji regularnie publikują sprawozdanie dotyczące wymiany, za pośrednictwem ECRIS, informacji pochodzących z rejestrów karnych, oparte w szczególności na statystykach, o których mowa w art. 11a ust. 6. Przedmiotowe sprawozdanie po raz pierwszy publikuje się po upływie roku od przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

 

3a.  Sprawozdanie Komisji, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia zwłaszcza poziom wymiany informacji między państwami członkowskimi, w tym informacje o obywatelach państw trzecich; cele i liczbę wniosków, w tym wniosków złożonych do celów innych niż postępowanie karne, np. do celu kontroli przeszłości i wniosków konkretnych osób w sprawie ich własnych rejestrów karnych; a także kwestie związane z ochroną danych osobowych i oceną wpływu niniejszej dyrektywy ramowej w dziedzinie praw podstawowych.

 

3b.  W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3 zdanie drugie, bada się również wykonalność utworzenia scentralizowanego europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) dla obywateli państw trzecich.


UZASADNIENIE

I. Kontekst

W ostatnich latach charakter działalności przestępczej i terrorystycznej stale się zmienia. Działalność ta nabiera coraz bardziej międzynarodowego charakteru, a UE i państwa członkowskie zwróciły uwagę na rosnącą potrzebę wymiany informacji w celu stawienia czoła stojącym przed nami wyzwaniom. Rada Europejska i Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych wielokrotnie podkreślały znaczenie usprawnienia ECRIS. W oświadczeniu z Rygi z dnia 29 stycznia 2015 r. wydanym przez ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych podkreślono, że wymiana informacji dotyczących wyroków skazujących za przestępstwo jest ważna w każdej strategii zwalczania przestępczości i terroryzmu.

Niedawne ataki terrorystyczne wskazały w szczególności na pilną potrzebę wzmocnienia przepływu istotnych informacji, zwłaszcza w odniesieniu do rozszerzenia ECRIS na obywateli państw trzecich. W odpowiedzi na tę sytuację Komisja Europejska w ramach swojej Europejskiej agendy bezpieczeństwa zaproponowała przegląd obecnego europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych. Celem takiego przeglądu jest wzmocnienie wymiany informacji między państwami członkowskimi oraz wypełnienie wszelkich istniejących luk.

ECRIS jest elektronicznym systemem wymiany informacji dotyczących wcześniejszych wyroków skazujących wydanych wobec konkretnej osoby przez sądy karne w UE na użytek postępowania karnego przeciwko osobie oraz, jeżeli zezwala na to prawo krajowe, do innych celów. Ramy prawne ECRIS nie obejmują jednak w sposób wystarczający wniosków dotyczących obywateli państw trzecich. Mimo że wymiana informacji na temat obywateli państw trzecich za pośrednictwem ECRIS jest obecnie możliwa, nie istnieje żadna procedura ani żaden mechanizm, które pozwalałyby na efektywną wymianę takich informacji.

II. Wniosek Komisji

Wniosek ma na celu zmianę decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastąpienie decyzji Rady 2009/316/WSiSW. We wniosku wprowadzono obowiązek przechowywania informacji z rejestru karnego; obowiązek polegający na przekazywaniu pozostałym państwom członkowskim zanonimizowanego filtru indeksu zawierającego informacje dotyczące tożsamości obywateli państw trzecich skazanych na terytorium danego państwa w celu zidentyfikowania państw członkowskich będących w posiadaniu informacji z rejestrów karnych dotyczących danego obywatela państwa trzeciego; oraz obowiązek aktualizacji filtru indeksu w przypadku jakiegokolwiek usunięcia lub jakiejkolwiek zmiany zawartych w nim danych.

Przechowywanie: Państwo członkowskie musi spełniać obowiązek przechowywania, nawet jeżeli informacje są przechowywane w bazie danych innej niż baza danych rejestru karnego, o ile organ centralny ma dostęp do bazy danych, w której przechowuje się informacje. Ponadto obowiązek ten ma zastosowanie niezależnie od tego, czy osoba posiada również obywatelstwo UE, aby zapewnić możliwość znalezienia informacji bez względu na to, czy znane jest inne obywatelstwo.

Wniosek o udzielenie informacji o wyrokach skazujących: Na państwo członkowskie nakłada się obowiązek uzupełnienia wyciągu z rejestru karnego, o który zwrócił się obywatel państwa trzeciego (informacje na temat tego obywatela), informacjami z pozostałych państw członkowskich w taki sam sposób jak w przypadku obywateli UE.

Definicja „skazującego państwa członkowskiego”: W obecnym brzmieniu definicja obejmuje wyroki skazujące zarówno wydane wobec obywatela innego państwa członkowskiego, jak i wobec obywatela państwa trzeciego.

Obowiązki skazującego państwa członkowskiego: Do decyzji ramowej wprowadza się zmiany w celu zapewnienia, aby spoczywający na państwach członkowskich obowiązek dodawania obywatelstwa (lub obywatelstw) osoby skazanej do danych w rejestrze karnym obejmował również obywatelstwo lub obywatelstwa obywateli państw trzecich.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji o wyrokach skazujących: Wniosek o udzielenie informacji na temat obywatela państwa trzeciego traktuje się podobnie do wniosku o udzielenie informacji na temat obywateli Unii. Organ centralny, do którego skierowano wniosek, musi zatem przekazać informacje dotyczące wyroku skazującego wydanego w jego państwie członkowskim wobec obywatela państwa trzeciego oraz wszelkich wyroków skazujących wydanych w państwach trzecich, które zostały wprowadzone do jego akt w rejestrze karnym.

Dane osobowe: Odniesienia do danych osobowych rozszerza się o nowe przepisy dotyczące obywateli państw trzecich.

Format i procedury administracyjne: We wniosku przewiduje się, że organy centralne państw członkowskich przekazują informacje, filtr indeksu, wnioski, odpowiedzi oraz inne istotne informacje drogą elektroniczną za pośrednictwem ECRIS oraz przy zastosowaniu znormalizowanego formatu zgodnie z normami określonymi w aktach wykonawczych. Określono w nim także obowiązki techniczne państw członkowskich w odniesieniu do zadań, które mają zostać wypełnione na mocy dyrektywy. Dotyczy to zarówno obecnego systemu wymiany informacji, jak i nowego systemu typu „trafienie / brak trafienia” opartego na zanonimizowanym filtrze indeksu. W aktach wykonawczych określone zostaną techniczne i administracyjne ustalenia dotyczące ułatwiania wymiany informacji. We wniosku uregulowano przekazywanie informacji w przypadku braku dostępności ECRIS. Zawiera on przepisy nakładające na państwa członkowskie obowiązek powiadamiania Komisji zamiast Rady w przyszłości, gdy będą w stanie korzystać z ECRIS oraz z nowego filtru indeksu.

Komitologia: Wprowadzono procedurę komitetową w celu zapewnienia Komisji niezbędnych narzędzi do wdrożenia technicznych aspektów wymiany informacji, tak aby funkcjonowała ona w praktyce.

III. Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca zgadza się ze zdecydowaną większością elementów przyjętego przez Komisję podejścia do przekazywania informacji z rejestrów karnych pomiędzy państwami członkowskimi. Rozszerzenie zakresu tego rozporządzenia, tak aby objąć nim specjalne przepisy dotyczące obywateli państw trzecich, jest bardzo istotne w celu osiągnięcia równości obywateli UE i obywateli państw trzecich wobec systemów przepisów krajowych.

Sprawdzanie informacji z rejestrów karnych dotyczących osób wjeżdżających do UE jest istotnym krokiem w kierunku zwiększenia klimatu zaufania wokół migracji oraz bezpieczeństwa UE w ujęciu ogólnym. Zaufanie do strefy Schengen i swobodnego przepływu w UE wymaga naszym zdaniem wyraźnych i skutecznych działań, które będą pomocne w wymianie informacji na temat osób podejrzanych o akty przestępcze. Taki przegląd tego rozporządzenia ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zaufania, pewności i wzajemnego uznawania w obszarze współpracy sądowej.

Sprawozdawca sugeruje, by na mocy przepisów tego rozporządzenia rozszerzyć zakres kontroli przeszłości wszystkich pracujących z osobami o szczególnych potrzebach, jak dzieci. Państwa członkowskie muszą mieć zaufanie do wszystkich osób pracujących w sektorze opieki zdrowotnej, edukacji i w zbliżonych sektorach opieki.

Sprawozdawca uważa również, że należy nałożyć na państwa członkowskie wyraźny wymóg zapisywania w krajowych bazach rejestrów karnych wszelkich informacji z dwustronnej wymiany, dotyczących wyroków skazujących za przestępstwo wydanych na osoby zamieszkałe na terenie UE, a także wymóg podawania tych informacji w systemie indeksu.

Sprawozdawca wnosi również o wyraźne odniesienia do niezbędnego charakteru przepisów w zakresie ochrony danych, domniemania niewinności oraz rzetelnego procesu, a także do jasnego wykazu przepisów, które powinny być częścią szczegółowego przeglądu systemu, jak tego wymagają przepisy w zakresie lepszego stanowienia prawa.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS)

Odsyłacze

COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)

Data przedstawienia w PE

19.1.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Timothy Kirkhope

15.2.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

16.3.2016

7.4.2016

9.5.2016

30.5.2016

Data przyjęcia

30.5.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

2

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Caterina Chinnici, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Data złożenia

27.6.2016


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero.

2

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk

4

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności