Procedură : 2016/0002(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0219/2016

Texte depuse :

A8-0219/2016

Dezbateri :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0148

RAPORT     ***I
PDF 818kWORD 452k
27.6.2016
PE 580.424v02-00 A8-0219/2016

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Timothy Kirkhope

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0007),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (1) litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0012/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0219/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Uniunea și-a fixat obiectivul de a oferi cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen.

(1)  Uniunea și-a fixat obiectivul de a oferi cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen, precum și securitatea internă.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Cu toate acestea, cadrul juridic al ECRIS nu acoperă într-o măsură suficientă particularitățile cererilor referitoare la resortisanți ai țărilor terțe. Deși în prezent este posibil schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe prin intermediul ECRIS, nu există nicio procedură sau mecanism care să permită un schimb eficient.

(4)  Cu toate acestea, cadrul juridic actual al ECRIS nu abordează într-o măsură suficientă particularitățile cererilor referitoare la resortisanți ai țărilor terțe. Deși schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe prin intermediul ECRIS este deja posibil, nu există nicio procedură sau mecanism european comun care să permită un schimb eficient.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Astfel de cereri globale impun o sarcină administrativă tuturor statelor membre, inclusiv celor care nu dețin informații privind respectivul resortisant al unei țări terțe. În practică, acest efect negativ descurajează statele membre să solicite informații privind resortisanții țărilor terțe și le determină să limiteze informațiile din cazierele judiciare la informațiile stocate în registrul lor național.

(6)  Astfel de cereri globale impun o sarcină administrativă disproporționată tuturor statelor membre, inclusiv celor care nu dețin informații privind respectivul resortisant al unei țări terțe. În practică, acest efect negativ descurajează statele membre să solicite altor state membre informații privind resortisanții țărilor terțe, fapt care îngreunează serios schimbul de astfel de informații între statele membre, limitând informațiile privind cazierele judiciare stocate în registrul lor național. Prin urmare, riscul ca schimburile de informații dintre statele membre să fie ineficiente și incomplete crește, fapt care, la rândul său, afectează nivelul de securitate și siguranță oferit cetățenilor Uniunii și persoanelor care își au reședința în Uniune.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Schimbul de informații privind condamnările penale este important în orice strategie de combatere a infracționalității și a terorismului. Utilizarea ECRIS la întregul său potențial de către statele membre ar contribui la răspunsul justiției penale la radicalizarea care duce la terorism și la extremism violent.

(7)  Schimbul de informații privind condamnările penale este important în orice strategie de combatere a infracționalității și a terorismului și de asigurare a securității în Uniune. Utilizarea ECRIS la întregul său potențial de către statele membre ar consolida răspunsul în materie de justiție penală al statelor membre la radicalizarea care duce la acte de terorism și la extremism violent, ar crește protecția oferită persoanelor vulnerabile și ar contribui la combaterea efectelor persistente și grave ale rețelelor transfrontaliere de crimă organizată.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Recentele atacuri teroriste au demonstrat în special faptul că trebuie îmbunătățit urgent schimbul de informații relevante, în special în ceea ce privește extinderea ECRIS la resortisanții țărilor terțe.

eliminat

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Pentru a crește utilitatea informațiilor privind condamnările și interdicțiile rezultate din condamnări pentru infracțiuni sexuale împotriva copiilor, Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a a instituit obligația statelor membre de a lua măsurile necesare pentru a se asigura că, atunci când recrutează o persoană într-o o poziție care implică contactul direct și periodic cu copiii, angajatorii au dreptul de a solicita informații privind condamnările penale sau interdicțiile rezultate din condamnări penale ale persoanei respective. Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a oferi garanții similare în ceea ce privește persoanele care intenționează să lucreze cu persoane cu dizabilități sau cu persoane în vârstă. Scopul este acela de a asigura faptul că o persoană condamnată pentru infracțiuni sexuale sau violente împotriva unui copil sau a unei persoane vulnerabile nu mai poate ascunde condamnarea sau interdicția respectivă pentru a putea desfășura astfel de activități în alt stat membru.

 

____________

 

1a Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (JO L 335 17.12.2011, p. 1).

Justificare

Raportorii consideră că domeniul de aplicare a verificărilor antecedentelor ar trebui extins pentru a include nu numai persoanele care lucrează cu copiii, ci și pe cele care lucrează cu persoane vulnerabile, inclusiv persoanele cu dizabilități, și, în general, pe cele care lucrează în sectoarele sănătății și educației.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)   Prin urmare, ar trebui instituit un sistem prin care autoritatea centrală a unui stat membru să poată afla rapid și eficient care este statul membru în care sunt stocate informațiile privind cazierul judiciar al unui resortisant al unei țări terțe, astfel încât să poată fi utilizat apoi cadrul existent al ECRIS.

(9)   Prin urmare, ar trebui instituit un sistem prin care autoritatea centrală a unui stat membru să poată afla în mod prompt și eficient care este statul membru care deține informații privind cazierul judiciar al unui resortisant al unei țări terțe.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)   Pentru a asigura identificarea, obligațiile statelor membre în ceea ce privește condamnările resortisanților țărilor terțe ar trebui să includă și amprentele digitale. Această obligație include stocarea de informații, inclusiv de amprente digitale, răspunsul la cererile de informații din partea altor autorități centrale, asigurarea faptului că un extras de cazier judiciar solicitat de către un resortisant al unei țări terțe este completat, după caz, cu informații din alte state membre, precum și efectuarea de modificări tehnice în vederea aplicării tehnologiilor de ultimă generație necesare pentru a asigura buna funcționare a sistemului de schimb de informații.

(10)   Pentru a asigura identificarea, obligațiile statelor membre în ceea ce privește condamnările resortisanților țărilor terțe ar trebui să includă și amprentele digitale atunci când este necesar. Această obligație include stocarea de informații, inclusiv de amprente digitale, răspunsul la cererile de informații din partea altor autorități centrale, asigurarea faptului că un extras de cazier judiciar solicitat de către un resortisant al unei țări terțe este completat, după caz, cu informații din alte state membre, precum și efectuarea de modificări tehnice în vederea aplicării tehnologiilor de ultimă generație necesare pentru a asigura buna funcționare a sistemului de schimb de informații.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a compensa faptul că nu există un singur stat membru în care să fie stocate informațiile referitoare la un anumit resortisant al unei țări terțe, instrumentele informatice descentralizate ar trebui să permită autorităților centrale ale statelor membre să afle în ce alte state membre sunt stocate informații privind cazierul său judiciar. În acest scop, fiecare autoritate centrală ar trebui să distribuie celorlalte state membre un filtru-index care să includă, în formă anonimizată, datele de identificare ale resortisanților țărilor terțe condamnați în statul său membru. Datele cu caracter personal ar trebui să fie astfel anonimizate încât persoana vizată să nu fie identificabilă. Statul membru destinatar poate să compare apoi aceste date cu propriile sale informații printr-un sistem de tip rezultat pozitiv/negativ („hit/no hit”), pentru a afla dacă în alte state membre sunt disponibile informații privind un anumit cazier judiciar și, în cazul unui răspuns pozitiv, care sunt statele membre respective. Statul membru destinatar ar trebui să urmărească ulterior un rezultat pozitiv utilizând cadrul ECRIS. În ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care dețin și cetățenia unui stat membru, informațiile cuprinse în index ar trebui să fie limitate la informațiile disponibile în cazul resortisanților statelor membre.

(11)  Pentru a compensa faptul că nu există o bază de date centralizată a Uniunii în care să fie stocate informațiile referitoare la fiecare resortisant al unei țări terțe care a fost condamnat, un sistem informatic descentralizat ar trebui să permită autorităților centrale ale statelor membre să afle în ce alte state membre sunt stocate informații privind cazierul judiciar al resortisantului respectiv al unei țări terțe. În acest scop, fiecare autoritate centrală desemnată ar trebui să distribuie celorlalte state membre un filtru-index care să includă, în formă pseudonimizată, datele de identificare ale resortisanților țărilor terțe condamnați în statul său membru. Datele cu caracter personal din filtrul-index ar trebui să fie astfel pseudonimizate încât persoana vizată să nu fie identificabilă în mod direct. Statul membru destinatar poate să compare apoi aceste date cu propriile sale informații printr-un sistem de tip rezultat pozitiv/negativ („hit/no hit”), pentru a afla dacă în alte state membre sunt disponibile informații privind un anumit cazier judiciar și, în cazul unui răspuns pozitiv, care sunt statele membre respective. Statul membru destinatar ar trebui să urmărească ulterior un rezultat pozitiv utilizând cadrul ECRIS. În ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care dețin și cetățenia unui stat membru, informațiile cuprinse în filtrul-index ar trebui să fie limitate la informațiile disponibile în cazul resortisanților statelor membre.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)   În cazul în care, în contextul unui proces penal, un stat membru primește, în temeiul acordurilor bilaterale încheiate în conformitate cu legislația Uniunii, informații privind o condamnare pentru acte de terorism sau pentru infracțiuni grave pronunțată într-o țară terță împotriva unui resortisant al unei țări terțe care își are reședința pe teritoriul Uniunii, ar trebui ca acest stat membru să poată crea și transmite celorlalte state membre un filtru-index care să conțină aceste informații, în limitele prevăzute de acordurile bilaterale. Acest schimb de informații ar trebui să se facă cu respectarea deplină a principiilor proporționalității și necesității, în special, precum și a dreptului la un proces echitabil în țara terță.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 11b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)   Comisia ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a realiza interoperabilitatea și interconectarea infrastructurii comune de comunicații a ECRIS cu toate celelalte baze de date ale Uniunii care sunt relevante pentru asigurarea aplicării legii, pentru controlul la frontieră și pentru cooperarea judiciară.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  În contextul schimbului informatizat de informații extrase din cazierele judiciare ale statelor membre, ar trebui să se aplice Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, pentru a se asigura un nivel adecvat de protecție a datelor în cazul în care are loc un schimb de informații între statele membre și pentru a le permite totodată statelor membre să impună standarde de protecție mai ridicate în cazul prelucrării datelor la nivel național.

(12)  În contextul schimbului informatizat de informații extrase din cazierele judiciare ale statelor membre, trebuie să se aplice Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului22 și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului 22a, asigurându-se prin aceasta un nivel ridicat de protecție a datelor în cazul în care are loc un schimb de informații între statele membre și pentru a le permite totodată statelor membre să impună standarde de protecție a datelor chiar mai ridicate în cazul prelucrării datelor la nivel național.

____________

____________

22 Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (JO L 350, 30.12.2008, p. 60).

22 Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (JO L 350, 30.12.2008, p. 60).

 

22a Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Justificare

Directiva ar trebui, de asemenea, să facă actualizările necesare pentru a reflecta normele de protecție a datelor adoptate în cadrul revizuirilor recente ale legislației din domeniul asigurării respectării legii.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Prezenta directivă respectă drepturile și libertățile fundamentale, precum și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la protecția datelor cu caracter personal, principiul egalității în fața legii și interdicția generală a discriminării. Prezenta directivă ar trebui să fie pusă în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(15)  Prezenta directivă respectă drepturile și libertățile fundamentale, precum și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la protecția datelor cu caracter personal, căile de atac judiciare și administrative, principiul egalității în fața legii, dreptul la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și interdicția generală a discriminării. Prezenta directivă ar trebui să fie pusă în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și principii și cu principiile proporționalității și necesității.

Justificare

Dispozițiile privind furnizarea de informații despre condamnările anterioare nu ar trebui să aducă atingere dreptului unei persoane la un proces echitabil și prezumției de nevinovăție. Prin urmare, este important să se țină seama de aceste valori și să fie reflectate alte acte legislative ale UE din domeniul drepturilor procedurale.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume realizarea unui schimb rapid și eficient de informații privind cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci, având în vedere sinergia și interoperabilitatea necesare, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

(16)  Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume realizarea unui schimb rapid și eficient de informații privind cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe, nu poate fi realizat într-o măsură suficientă de către statele membre, ci, prin instituirea unor norme europene comune și a unor sisteme interoperabile, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

(1) Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

„Articolul 1

Obiect

Obiect

Prezenta decizie-cadru

Prezenta decizie-cadru

(a)  definește modul în care statul membru de condamnare comunică informații privind condamnările altor state membre;

(a)  definește modul și condițiile în care statul membru de condamnare comunică informații privind condamnările altor state membre;

(b)  definește obligațiile statului de condamnare în materie de stocare și specifică metodele care trebuie aplicate de către acesta pentru a răspunde cererilor de informații extrase din cazierele judiciare;

(b)  definește obligațiile statului de condamnare în materie de stocare și confidențialitate și specifică metodele care trebuie aplicate de către acesta pentru a răspunde cererilor de informații extrase din cazierele judiciare;

 

(ba)  definește obligațiile legate de stocare ale statului membru de cetățenie al persoanei în cauză și specifică metodele care trebuie aplicate de către acesta pentru a răspunde cererilor de informații extrase din cazierele judiciare;

(c)  instituie un sistem informatic descentralizat pentru schimbul de informații privind condamnările, întemeiat pe bazele de date privind cazierele judiciare din fiecare stat membru, denumit Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS).”.

(c)  instituie un sistem informatic descentralizat european pentru schimbul de informații privind condamnările, întemeiat pe bazele de date privind cazierele judiciare din fiecare stat membru, denumit Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS).”.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

(3)  La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.  Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că, atunci când condamnările pronunțate pe teritoriul său sunt înregistrate în cazierul judiciar, dacă persoana condamnată este resortisant al unui alt stat membru sau al unei țări terțe, se includ informații referitoare la cetățenia sau cetățeniile persoanei respective.”

„1.  Fiecare stat membru ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că, atunci când condamnările sunt pronunțate pe teritoriul său, acestea sunt înregistrate în baza sa de date privind cazierele judiciare, precum și că, dacă persoana condamnată este resortisant al unui alt stat membru sau al unei țări terțe, se includ informații referitoare la cetățenia sau cetățeniile persoanei respective.”

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 4a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statul membru în care se pronunță o condamnare împotriva unui resortisant al unei țări terțe stochează următoarele informații, cu excepția situației în care, în cazuri individuale excepționale, acest lucru nu este posibil:

1.  Statul membru în care se pronunță o condamnare împotriva unui resortisant al unei țări terțe stochează întotdeauna următoarele informații, cu excepția situației în care, în cazuri individuale excepționale, acest lucru nu este posibil (informații obligatorii):

(a)  informații privind persoana condamnată [numele complet, data nașterii, locul nașterii (orașul și țara), sexul, cetățenia și – dacă este cazul – numele anterior/numele anterioare];

(a)  informații privind persoana condamnată [numele complet, data nașterii, locul nașterii (orașul și țara), sexul, cetățenia și – dacă este cazul – numele anterior/numele anterioare];

(b)  informații privind natura condamnării (data condamnării, denumirea instanței, data la care hotărârea a devenit definitivă);

(b)  informații privind natura condamnării (data condamnării, denumirea instanței, data la care hotărârea a devenit definitivă);

(c)  informații privind infracțiunea care a determinat condamnarea (data săvârșirii infracțiunii care a atras condamnarea și denumirea sau încadrarea juridică a infracțiunii, precum și o trimitere la dispozițiile legale aplicabile);

(c)  informații privind infracțiunea care a determinat condamnarea (data săvârșirii infracțiunii care a atras condamnarea și denumirea sau încadrarea juridică a infracțiunii, precum și o trimitere la dispozițiile legale aplicabile);

(d)  informații privind conținutul condamnării (și anume pedeapsa aplicată, precum și eventuale sancțiuni suplimentare, măsuri de siguranță și hotărâri ulterioare care modifică executarea pedepsei);

(d)  informații privind conținutul condamnării (și anume pedeapsa aplicată, precum și eventuale sancțiuni suplimentare, măsuri de siguranță și hotărâri ulterioare care modifică executarea pedepsei);

 

1a.  Statul membru în care se pronunță o condamnare împotriva unui resortisant al unei țări terțe poate stoca următoarele informații, dacă sunt disponibile (informații opționale):

(e)  numele părinților persoanei condamnate;

 

(f)  numărul de referință al condamnării;

(a)  numărul de referință al condamnării;

(g)  locul infracțiunii;

(b)  locul infracțiunii;

(h)  dacă este cazul, interdicțiile rezultate din condamnare;

(c)  dacă este cazul, interdicțiile rezultate din condamnare;

(i)  numărul actului de identitate al persoanei condamnate sau numărul și tipul documentului de identificare al persoanei condamnate;

(d)  numărul actului de identitate al persoanei condamnate sau numărul și tipul documentului de identificare al persoanei condamnate;

(j)  amprentele digitale ale persoanei;

(e)  amprentele digitale ale persoanei numai în cazul în care legislația națională a unui stat membru în care se pronunță o condamnare permite colectarea și stocarea amprentelor digitale ale unei persoane condamnate;

(k)  dacă este cazul, pseudonimul și/sau numele de împrumut.

(f)  dacă este cazul, pseudonimul și/sau numele de împrumut.

Justificare

Acest amendament asigură faptul că datele stocate la nivel național cu privire la resortisanții țărilor terțe sunt clasificate în același mod ca și pentru cetățenii UE condamnați, cu „informații obligatorii” și „informații opționale”, pentru a evita orice discriminare inutilă.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 4a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea centrală creează un filtru-index conținând informații anonimizate de tipul celor menționate la alineatul (1) literele (a), (e), (i), (j) și (k) referitoare la resortisanții țărilor terțe condamnați în statul său membru. Autoritatea centrală transmite acest filtru-index, precum și orice actualizare a acestuia, tuturor statelor membre.

2.  Autoritatea centrală creează un filtru-index conținând informații pseudonimizate de tipul celor menționate la alineatul (1) litera (a) și la alineatul (1a) literele (d), (e) și (f) referitoare la resortisanții țărilor terțe condamnați în statul său membru. Autoritatea centrală transmite acest filtru-index, precum și orice actualizare a acestuia, tuturor statelor membre.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 4a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Orice modificare sau ștergere a informațiilor menționate la alineatul (1) atrage imediat modificarea sau ștergerea identică a informațiilor stocate în conformitate cu alineatul (1) și conținute în filtrul-index creat în conformitate cu alineatul (2) de către autoritatea centrală din statul membru de condamnare.

3. Orice modificare sau ștergere a informațiilor menționate la alineatele (1) și (1a) atrage imediat modificarea sau ștergerea identică a informațiilor stocate în conformitate cu alineatele (1) și (1a) și conținute în filtrul-index creat în conformitate cu alineatul (2) de către autoritatea centrală din statul membru de condamnare și presupune actualizarea informațiilor cuprinse în filtrul-index stocate în toate celelalte state membre.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 4a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.   Alineatele (2) și (3) se aplică filtrului-index și în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care au cetățenia unui stat membru, în măsura în care informațiile menționate la alineatul (1) literele (a), (e), (i), (j) și (k) sunt stocate de autoritatea centrală cu privire la resortisanții statelor membre.

eliminat

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 4a – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.   Statele membre nu introduc în filtrul-index informații privind condamnările legate de intrarea sau șederea ilegală.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 4a – alineatul 4b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.   Statele membre nu introduc informații în filtrul-index privind condamnările minorilor resortisanți ai țărilor terțe altele decât cele referitoare la infracțiuni grave, pasibile de o pedeapsă maximă de privare de libertate de cel puțin patru ani.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 4b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Prezentul articol se aplică și resortisanților țărilor terțe care au cetățenia unui stat membru.

2.   Prezentul articol nu se aplică resortisanților țărilor terțe care au cetățenia unui stat membru. În conformitate cu dispozițiile articolului 4, orice resortisant al unei țări terțe care are și cetățenia unui stat membru este tratat ca un cetățean al acelui stat membru.

Justificare

Propunerea discriminează între cetățenii UE care dețin o singură cetățenie și cetățenii UE care dețin și cetățenia unui stat membru, și cetățenia unei țări terțe Cetățenii UE cu dublă cetățenie ar fi tratați ca resortisanți ai țărilor terțe chiar dacă sunt, în primul rând, cetățeni europeni. Acest amendament elimină riscul de discriminare prin asigurarea faptului că cetățenii cu două cetățenii (o cetățenie a UE și o cetățenie a unei țări terțe) sunt considerați ca fiind cetățeni ai UE.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6 – litera b

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

După caz, dacă o căutare efectuată în filtrele-index nu dă niciun rezultat, resortisantul unei țări terțe care solicită informații privind propriul cazier judiciar primește o declarație care certifică faptul că căutările efectuate în filtrele-index nu au dat niciun rezultat.

Justificare

Acest amendament garantează că resortisanții țărilor terțe care solicită extrase din cazierele judiciare primesc, dacă nu au comis nicio infracțiune, un certificat care atestă că nu s-a obținut niciun rezultat în ECRIS, document care dovedește că nu au cazier judiciar în cele 28 de state membre. Acest lucru poate fi extrem de util pentru resortisanții țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6a (nou)

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(6a)   La articolul 7 alineatul (2) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

2.   În cazul în care informațiile din extrasele de cazier judiciar sunt cerute în temeiul articolului 6 autorității centrale a statului membru de cetățenie în orice alt scop în afara procesului penal, autoritatea centrală respectivă răspunde în conformitate cu legislația sa națională în ceea ce privește condamnările pronunțate în statul membru de cetățenie și condamnările pronunțate în țări terțe care i-au fost transmise ulterior și pe care le-a consemnat în cazierul judiciar.

„2.   În cazul în care informațiile din extrasele de cazier judiciar sunt cerute în temeiul articolului 6 autorității centrale a statului membru de cetățenie în orice alt scop în afara procesului penal, autoritatea centrală respectivă răspunde în ceea ce privește condamnările pronunțate în statul membru de cetățenie și condamnările pronunțate în țări terțe care i-au fost transmise ulterior și pe care le-a consemnat în cazierul judiciar, dacă se prevede astfel în legislația națională a statului membru de cetățenie sau în legislația națională a statului membru solicitant.”;

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7a (nou)

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 7a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)   Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 7 a

 

Accesul la baza de date ECRIS de către Europol

 

1.   Europol are dreptul de a avea acces la baza de date ECRIS pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

 

2.   Europol poate prezenta, de la caz la caz, o solicitare în format electronic, motivată în mod corespunzător, autorității centrale din orice stat membru, prin intermediul unității naționale Europol, pentru transmiterea de informații extrase din cazierul judiciar al unui stat membru cu utilizarea formularului care figurează în anexă.

 

3.   Europol poate prezenta cererea menționată la alineatul (2) atunci când acest lucru este necesar pentru sprijinirea și consolidarea activității autorităților competente din statele membre, precum și a cooperării reciproce a acestora în prevenirea și combaterea criminalității grave care afectează două sau mai multe state membre, a terorismului și a formelor de criminalitate care aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii.

 

4.   Schimbul de informații efectuat în temeiul acestui articol are loc prin intermediul aplicației de rețea pentru schimbul securizat de informații.”;

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7b (nou)

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 7b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)   Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 7b

 

Accesul la baza de date ECRIS de către Frontex

 

1.   Frontex are dreptul de a avea acces la baza de date ECRIS pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

 

2.   Frontex poate prezenta, de la caz la caz, o solicitare în format electronic, motivată în mod corespunzător, autorității centrale din orice stat membru pentru transmiterea de informații extrase din cazierul judiciar al unui stat membru cu utilizarea formularului care figurează în anexă.”;

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 11 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care modalitatea de transmitere menționată la alineatul (3) nu este disponibilă și atât timp cât aceasta nu este disponibilă, autoritățile centrale ale statelor membre transmit toate informațiile menționate la alineatul (3), cu excepția filtrului-index menționat la articolul 4a, prin orice mijloc care să dea posibilitatea consemnării informațiilor respective și în condiții care să permită autorității centrale a statului membru destinatar să stabilească autenticitatea acestora.

4.  În cazul în care modalitatea de transmitere menționată la alineatul (3) nu este disponibilă și atât timp cât aceasta nu este disponibilă, autoritățile centrale ale statelor membre transmit toate informațiile menționate la alineatul (3), cu excepția filtrului-index menționat la articolul 4a, prin orice mijloc sigur care să dea posibilitatea consemnării informațiilor respective și în condiții care să permită autorității centrale a statului membru destinatar să stabilească autenticitatea acestora, informează Comisia cu privire la acest lucru și depun toate eforturile pentru a remedia situația în cel mai scurt timp.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 10

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 11a – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ECRIS asigură confidențialitatea și integritatea informațiilor privind cazierele judiciare transmise altor state membre.

ECRIS asigură confidențialitatea, protecția, caracterul privat și integritatea informațiilor privind cazierele judiciare transmise altor state membre.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 10

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 11a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Toate datele din cazierele judiciare se stochează exclusiv în baze de date gestionate de statele membre.

2.   Toate datele din cazierele judiciare se stochează exclusiv în baze de date gestionate de statele membre pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 10

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 11 a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Software-ul și bazele de date care stochează, trimit și primesc informații extrase din cazierele judiciare funcționează sub responsabilitatea statului membru implicat.

4.  Software-ul și bazele de date care stochează, trimit și primesc informații extrase din cazierele judiciare funcționează sub responsabilitatea statului membru și a autorităților competente implicate.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 10

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 11 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„6.  Comisia asigură software-ul menționat la alineatul (1), sprijin general și asistență tehnică, inclusiv colectarea și întocmirea de statistici.

„6.  Comisia asigură software-ul potrivit și cel mai eficace menționat la alineatul (1), sprijin general și asistență tehnică, inclusiv colectarea și întocmirea de statistici.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 11

Decizia-cadru 2009/315/JAI

Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)   orice altă modalitate de organizare și de facilitare a schimburilor de informații privind condamnările între autoritățile centrale ale statelor membre, inclusiv:

(c)   orice altă modalitate tehnică de organizare și de facilitare a schimburilor de informații privind condamnările între autoritățile centrale ale statelor membre, inclusiv:

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 13

Decizia-cadru 2009/315/JAI

„Articolul 13 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Articolul 13a

„Articolul 13a

Rapoartele întocmite de Comisie și revizuirea

Rapoartele întocmite de Comisie și revizuirea

1.  În termen de [24 de luni de la data punerii în aplicare], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei decizii-cadru. În raport se evaluează în ce grad statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii-cadru, inclusiv în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel tehnic.

1.  În termen de [18 de luni de la data punerii în aplicare], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei decizii-cadru. În raport se evaluează în ce grad statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii-cadru, inclusiv în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel tehnic.

2.  Raportul este însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative relevante.

2.  Raportul este însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative relevante.

3.  Serviciile Comisiei publică periodic un raport privind schimbul de informații extrase din cazierele judiciare efectuat prin intermediul ECRIS, raport întocmit în special pe baza datelor statistice menționate la articolul 11a alineatul (6). Acest raport se publică pentru prima dată la un an de la prezentarea raportului menționat la alineatul (1).”

3.  Serviciile Comisiei publică periodic un raport privind schimbul de informații extrase din cazierele judiciare efectuat prin intermediul ECRIS, raport întocmit în special pe baza datelor statistice menționate la articolul 11a alineatul (6). Acest raport se publică pentru prima dată la un an de la prezentarea raportului menționat la alineatul (1).

 

3a.  Raportul Comisiei tratează în special nivelul schimburilor între statele membre, inclusiv al schimburilor privind resortisanți ai țărilor terțe, scopul cererilor și numărul acestora, inclusiv cererile adresate în alte scopuri decât procesele penale, cum ar fi verificările antecedentelor și cererile de informații cu privire la propriul cazier judiciar adresate de persoana în cauză, precum și aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal și evaluarea impactului prezentei decizii-cadru asupra drepturilor fundamentale.

 

3b.  Raportul menționat la alineatul (3), teza a doua, examinează, de asemenea, fezabilitatea creării unui sistem centralizat european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) pentru resortisanții țărilor terțe.


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Caracterul activităților infracționale și teroriste a evoluat constant în ultimii ani. Acestea au căpătat un caracter transnațional din ce în ce mai accentuat, iar instituțiile UE și statele membre au evocat necesitatea crescândă de a face schimb de informații pentru a combate amenințările cu care se confruntă. Consiliul European și Consiliul Justiție și Afaceri Interne au afirmat în repetate rânduri importanța îmbunătățirii ECRIS. În Declarația de la Riga din 29 ianuarie 2015 a miniștrilor de justiție și afaceri interne se subliniază că schimbul de informații privind condamnările penale este important în orice strategie de combatere a infracționalității și a terorismului.

Recentele atacuri teroriste au demonstrat în special faptul că trebuie îmbunătățit urgent schimbul de informații relevante, în special în ceea ce privește extinderea ECRIS la resortisanții țărilor terțe. Ca răspuns la această situație, Comisia Europeană a propus, în cadrul Agendei sale europene privind securitatea, o revizuire a regulamentului existent privind sistemul de schimburi de informații cu privire la cazierele judiciare. Scopul unei astfel de revizuiri este acela de a consolida schimbul de informații dintre statele membre și de a elimina orice lacune existente.

ECRIS este un sistem electronic care permite schimbul de informații privind condamnările anterioare pronunțate împotriva unei anumite persoane de instanțele penale din UE în scopul unui proces penal împotriva acelei persoane și, în cazul în care acest lucru este permis de legislația națională, în alte scopuri. Cu toate acestea, cadrul juridic al ECRIS nu acoperă într-o măsură suficientă cererile referitoare la resortisanți ai țărilor terțe. Deși în prezent este posibil schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe prin intermediul ECRIS, nu există nicio procedură sau mecanism care să permită un schimb eficient.

II. Propunerea Comisiei

Propunerea vizează modificarea Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și înlocuirea Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului. Propunerea impune obligația de a stoca informațiile privind cazierul judiciar, obligația de a distribui celorlalte state membre un filtru-index anonimizat cu informații despre identitatea resortisanților țărilor terțe condamnați pe teritoriul său cu scopul de a identifica statele membre care dețin informații privind cazierul judiciar al unui resortisant al unei țări terțe și obligația de a actualiza filtrul-index în conformitate cu orice modificare sau ștergere a datelor incluse în acesta.

Stocare: un stat membru îndeplinește obligația de stocare chiar dacă informațiile sunt stocate în altă bază de date decât baza de date privind cazierele judiciare, atât timp cât autoritatea centrală are acces la baza de date în care sunt stocate informațiile. În plus, obligația se aplică indiferent dacă o persoană deține și cetățenia unui stat membru al UE, pentru a se asigura faptul că informațiile pot fi găsite indiferent dacă cealaltă cetățenie este cunoscută sau nu.

Cererea de informații privind condamnările: un stat membru are obligația de a completa un extras de cazier judiciar solicitat de un resortisant al unei țări terțe (propriul cazier) cu informații din partea celorlalte state membre în același mod în care ar face acest lucru pentru cetățenii UE.

Definiția „statului membru de condamnare”: această definiție acoperă acum toate condamnările, indiferent dacă au fost pronunțate împotriva unui resortisant al unui alt stat membru sau a unui resortisant al unei țări terțe.

Obligațiile statului membru de condamnare: decizia-cadru se modifică pentru a se asigura faptul că obligația statelor membre de a adăuga cetățenia (cetățeniile) unei persoane condamnate la cazierul judiciar se aplică de acum înainte și în cazul cetățeniei sau cetățeniilor resortisanților țărilor terțe.

Răspunsul la cererea de informații privind condamnările: o cerere de informații cu privire la un resortisant al unei țări terțe este tratată la fel ca o cerere de informații privind cetățeni ai UE. Prin urmare, autoritatea centrală căreia i s-a adresat cererea trebuie să transmită informațiile privind o condamnare pronunțată împotriva unui resortisant al unei țări terțe în statul său membru, precum și orice alte condamnări pronunțate în țări terțe care au fost înscrise în cazierul său judiciar.

Datele cu caracter personal: mențiunile referitoare la datele cu caracter personal se extind la noile dispoziții privind resortisanții țărilor terțe.

Formatul și modalitățile de organizare: propunerea prevede că autoritățile centrale ale statelor membre transmit informațiile, filtrul-index, cererile, răspunsurile și alte informații relevante pe cale electronică, utilizând ECRIS și un format standardizat în conformitate cu standardele prevăzute în actele de punere în aplicare. Aceasta stabilește obligațiile tehnice ale statelor membre în ceea ce privește sarcinile care urmează să fie îndeplinite în temeiul directivei. Aceste obligații se referă atât la sistemul de schimb de informații actual, cât și la noul sistem de tip rezultat pozitiv/negativ („hit/no hit”) bazat pe un filtru-index anonimizat. Modalitățile tehnice și administrative menite să faciliteze schimbul de informații vor fi prevăzute în actele de punere în aplicare. Propunerea reglementează transmiterea de informații atunci când ECRIS nu este disponibil și prevede obligația statelor membre de a informa în viitor Comisia, și nu Consiliul, atunci când sunt în măsură să utilizeze ECRIS și noul filtru-index.

Comitologie: s-a introdus o procedură de comitologie cu scopul de a oferi Comisiei instrumentele necesare pentru a pune în aplicare aspectele tehnice ale schimbului de informații, astfel încât acesta să funcționeze în practică.

III. Poziția raportorului

Raportorul este de acord cu cea mai mare parte a abordării Comisiei referitoare la schimbul de informații privind cazierele judiciare între statele membre. Extinderea domeniului de aplicare a acestui regulament pentru a introduce dispoziții speciale pentru resortisanții țărilor terțe este un element foarte important pentru asigurarea egalității în sistemele juridice naționale în ceea ce privește cetățenii UE și resortisanții țărilor terțe.

Verificarea cazierului judiciar al persoanelor care intră în UE marchează o etapă importantă pentru asigurarea unei încrederi sporite în ceea ce privește migrația și securitatea UE în general. Pentru a avea încredere în spațiul Schengen și în libera circulație în UE, avem nevoie de acțiuni clare și eficiente care să contribuie la schimbul de informații privind persoanele suspectate de săvârșirea de infracțiuni. O astfel de revizuire a acestui regulament este esențială în vederea consolidării încrederii și recunoașterii reciproce în domeniul cooperării judiciare.

Raportorul sugerează, de asemenea, ca prevederile regulamentului să extindă domeniul de aplicare a verificării antecedentelor la toate persoanele care lucrează cu persoane vulnerabile sau cu copii. Statele membre trebuie să aibă încredere în toate persoanele care lucrează în domeniul asistenței medicale, al educației și în alte servicii de îngrijire.

Raportorul consideră, de asemenea, că ar trebui să existe o obligație clară pentru statele membre de a introduce orice informații obținute la nivel bilateral cu privire la condamnările penale ale persoanelor care au reședința pe teritoriul UE în baza lor națională de date a cazierelor judiciare și de a partaja aceste informații în sistemul de indexare.

Raportorul solicită, de asemenea, să existe referiri clare la necesitatea existenței unor dispoziții privind protecția datelor și prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil, precum și o listă clară a dispozițiilor care ar trebui să facă parte dintr-o revizuire detaliată a sistemului, astfel cum se prevede în dispozițiile privind o mai bună legiferare.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)

Referinţe

COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)

Data prezentării la PE

19.1.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Timothy Kirkhope

15.2.2016

 

 

 

Examinare în comisie

16.3.2016

7.4.2016

9.5.2016

30.5.2016

Data adoptării

30.5.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

2

4

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Reimer Böge, Caterina Chinnici, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Data depunerii

27.6.2016


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero.

2

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk

4

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate