Postopek : 2016/0002(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0219/2016

Predložena besedila :

A8-0219/2016

Razprave :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0148

POROČILO     ***I
PDF 802kWORD 446k
27.6.2016
PE 580.424v02-00 A8-0219/2016

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Timothy Kirkhope

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0007),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 82(1)(d) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0012/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0219/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Unija si je zastavila cilj, da svojim državljanom nudi območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja, na katerem je v povezavi z ustreznimi ukrepi glede preprečevanja kriminala in boja proti njemu zagotovljeno prosto gibanje oseb.

(1)  Unija si je zastavila cilj, da svojim državljanom nudi območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja, na katerem je v povezavi z ustreznimi ukrepi glede preprečevanja kriminala in boja proti njemu zagotovljeno prosto gibanje oseb, ter da jim zagotavlja notranjo varnost.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Vendar pravni okvir sistema ECRIS posebnosti zahtevkov v zvezi z državljani tretjih držav ne zajema v zadostni meri. Čeprav je zdaj mogoče izmenjati informacije o državljanih tretjih držav v okviru sistema ECRIS, ni postopka ali mehanizma za učinkovito izmenjavo.

(4)  Vendar obstoječi pravni okvir sistema ECRIS posebnosti zahtevkov v zvezi z državljani tretjih držav ne obravnava v zadostni meri. Čeprav je že zdaj mogoče izmenjati informacije o državljanih tretjih držav v okviru sistema ECRIS, ni skupnega evropskega postopka ali mehanizma za učinkovito izmenjavo.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Taki splošni zahtevki pomenijo upravno breme za vse države članice, tudi za tiste, ki nimajo informacij o določenem državljanu tretje države. Ta negativni učinek države članice v praksi odvrača od tega, da bi zahtevale informacije o državljanih tretjih držav, in vodi k temu, da države članice informacije iz kazenskih evidenc omejujejo na informacije, shranjene v nacionalnem registru.

(6)  Taki splošni zahtevki pomenijo nesorazmerno upravno breme za vse države članice, tudi za tiste, ki nimajo informacij o določenem državljanu tretje države. Ta negativni učinek države članice v praksi odvrača od tega, da bi od drugih držav članic zahtevale informacije o državljanih tretjih držav, kar resno ovira izmenjavo teh informacij med državami članicam, saj omejuje informacije iz kazenskih evidenc, shranjene v nacionalnem registru. Zaradi tega obstaja vse večja nevarnost, da bodo izmenjave informacij med državami članicami neučinkovite in nepopolne, kar pa vpliva na raven varnosti in zaščite, ki se zagotavlja državljanom in osebam s prebivališčem v Uniji.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Izmenjava informacij o kazenskih obsodbah je pomembna za vsako strategijo za boj proti kriminalu in terorizmu. Če bi države članice izkoristile celotni potencial sistema ECRIS, bi to prispevalo k odzivu kazenskega pravosodja na radikalizacijo, ki vodi v terorizem in nasilni ekstremizem.

(7)  Izmenjava informacij o kazenskih obsodbah je pomembna za vsako strategijo za boj proti kriminalu in terorizmu ter za zagotovitev varnosti v Uniji. Če bi države članice izkoristile sistem ECRIS v celoti, bi to okrepilo odziv kazenskega pravosodja držav članic na radikalizacijo, ki vodi v teroristična dejanja in dejanja nasilnega ekstremizma, vplivalo bi na boljšo zaščito ranljivih oseb in pripomoglo k odpravljanju trajnih in resnih posledic čezmejnih organiziranih kriminalnih mrež.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Nedavni teroristični napadi so opozorili zlasti na nujnost izboljšanja izmenjave ustreznih informacij, predvsem kar zadeva razširitev sistema ECRIS na državljane tretjih držav.

črtano

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Da bi povečali uporabnost informacij o obsodbah in prepovedih, ki so posledica obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok, je v Direktivi 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a določena obveznost držav članic, da sprejmejo potrebne ukrepe, ki zagotavljajo, da lahko delodajalec ob zaposlitvi osebe na mesto, ki vključuje neposredne in redne stike z otroki, zahteva informacije o kazenskih obsodbah te osebe ali morebitnih prepovedih, ki izhajajo iz teh obsodb. Države članice bi si morale prizadevati za to, da bi zagotovile podobno zaščito pri osebah, ki naj bi delale z invalidi ali starejšimi. Cilj je zagotoviti, da osebe, ki so bile obsojene za kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok ali ranljivih oseb ali nasilnega kaznivega dejanja nad njimi, ne bodo več mogle prikrivati te obsodbe ali prepovedi z namenom opravljanja tovrstnega dela v drugi državi članici.

 

____________

 

1a Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 17.12.2011, str. 1).

Obrazložitev

Poročevalec meni, da bi bilo treba varnostno preverjanje opravljati ne le za osebe, ki delajo z otroki, temveč tudi za posameznike, ki delajo z ranljivimi osebami, vključno z invalidi, in širše za tiste, ki delajo v zdravstvu in izobraževanju.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)   Zato bi bilo treba oblikovati sistem, s katerim lahko osrednji organ države članice hitro in učinkovito ugotovi, v kateri drugi državi članici so shranjene informacije iz kazenske evidence o državljanu tretje države, tako da se lahko uporabi obstoječi okvir sistema ECRIS.

(9)   Zato bi bilo treba oblikovati sistem, s katerim lahko osrednji organ države članice takoj in učinkovito ugotovi, katera druga država članica ima informacije iz kazenske evidence o državljanu tretje države.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)   Obveznosti držav članic glede obsodb državljanov tretjih držav bi morale vključevati tudi prstne odtise, da se zagotovi varna identifikacija. Ta obveznost vključuje hrambo informacij, vključno s prstnimi odtisi, odgovarjanje na zahtevke za informacije, prejete od drugih osrednjih organov, zagotavljanje, da je izpis iz kazenske evidence, ki ga zahteva državljan tretje države, ustrezno dopolnjen z informacijami iz drugih držav članic, in uvedbo tehničnih sprememb, potrebnih za uporabo najsodobnejših tehnologij, da bo sistem izmenjave informacij deloval.

(10)   Obveznosti držav članic glede obsodb državljanov tretjih držav bi morale vključevati tudi prstne odtise, če je to potrebno, da se zagotovi varna identifikacija. Ta obveznost vključuje hrambo informacij, vključno s prstnimi odtisi, odgovarjanje na zahtevke za informacije, prejete od drugih osrednjih organov, zagotavljanje, da je izpis iz kazenske evidence, ki ga zahteva državljan tretje države, ustrezno dopolnjen z informacijami iz drugih držav članic, in uvedbo tehničnih sprememb, potrebnih za uporabo najsodobnejših tehnologij, da bo sistem izmenjave informacij deloval.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Da bi nadomestili pomanjkanje ene same države članice, v kateri se hranijo informacije o določenem državljanu tretje države, bi morala decentralizirana informacijska tehnologija osrednjim organom držav članic omogočiti, da ugotovijo, v kateri drugi državi članici se hranijo informacije iz kazenske evidence. V ta namen bi moral vsak osrednji organ drugim državam članicam razposlati indeksni filter, ki vključuje anonimizirane identifikacijske podatke državljanov tretjih držav, ki so bili obsojeni v državi članici zadevnega osrednjega organa. Osebne podatke bi bilo treba anonimizirati tako, da ni mogoče identificirati posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Država članica prejemnica lahko nato te podatke na podlagi sistema „zadetek/ni zadetkov“ primerja s svojimi informacijami ter ugotovi, ali so informacije iz kazenskih evidenc na voljo v drugih državah članicah, in če so, v katerih. Država članica prejemnica bi morala po „zadetku“ uporabiti okvir ECRIS. V zvezi z državljani tretjih držav, ki imajo tudi državljanstvo države članice, bi bilo treba informacije, vključene v indeks, omejiti na informacije, ki so na voljo v zvezi z državljani držav članic.

(11)  Da bi nadomestili pomanjkanje ene same podatkovne zbirke Unije, v kateri bi se hranile informacije o vsakem posameznem državljanu tretje države, ki je bil obsojen, bi moral decentralizirani informacijskotehnološki sistem osrednjim organom držav članic omogočiti, da ugotovijo, v kateri drugi državi članici se hranijo informacije iz kazenske evidence o posameznem državljanu tretje države. V ta namen bi moral vsak imenovani osrednji organ drugim državam članicam razposlati indeksni filter, ki vključuje psevdonimizirane identifikacijske podatke državljanov tretjih držav, ki so bili obsojeni v državi članici zadevnega osrednjega organa. Osebne podatke v indeksnem filtru bi bilo treba psevdonimizirati tako, da ni mogoče neposredno identificirati posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Država članica prejemnica lahko nato te podatke na podlagi sistema „zadetek/ni zadetkov“ primerja s svojimi informacijami ter ugotovi, ali so informacije iz kazenskih evidenc na voljo v drugih državah članicah, in če so, v katerih. Država članica prejemnica bi morala po „zadetku“ uporabiti okvir ECRIS. V zvezi z državljani tretjih držav, ki imajo tudi državljanstvo države članice, bi bilo treba informacije, vključene v indeksni filter, omejiti na informacije, ki so na voljo v zvezi z državljani držav članic.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)   Če je država članica v okviru kazenskega postopka na podlagi dvostranskih sporazumov, skladnih z zakonodajo Unije, seznanjena z obsodbo zaradi terorističnega kaznivega dejanja ali hudega kaznivega dejanja, ki jo je pravosodni organ tretje države izrekel državljanu tretje države, ki prebiva na ozemlju Unije, je treba državi članici omogočiti, da ustvari in drugim državam članicam posreduje indeksni filter, da se lahko seznanijo s tem dejstvom v okviru omejitev iz dvostranskih sporazumov. Izmenjava informacij bi morala v celoti upoštevati zlasti načeli sorazmernosti in nujnosti ter pravico do poštenega sojenja v tretji državi.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)   Komisija bi morala sprejeti vse ukrepe, ki so potrebni, da se doseže interoperabilnost in povezovanje skupne komunikacijske infrastrukture sistema ECRIS z vsemi drugimi ustreznimi podatkovnimi zbirkami Unije za namene kazenskega pregona, mejnega nadzora in pravosodja.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pri elektronski izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc držav članic bi se moral uporabljati Okvirni sklep Sveta 2008/977/PNZ22, s čimer bi zagotovili ustrezno raven varstva podatkov pri izmenjavi informacij med državami članicami in omogočili, da države članice zahtevajo višje standarde varstva pri obdelavi podatkov na ravni držav članic.

(12)  Pri elektronski izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc držav članic se morata uporabljati Okvirni sklep Sveta 2008/977/PNZ22 in Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta22a, s čimer bi zagotovili visoko raven varstva podatkov pri izmenjavi informacij med državami članicami in omogočili, da države članice zahtevajo še višje standarde varstva podatkov pri obdelavi podatkov na ravni držav članic.

____________

____________

22 Okvirni sklep Sveta 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (UL L 350, 30.12.2008, str. 60).

22 Okvirni sklep Sveta 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (UL L 350, 30.12.2008, str. 60).

 

22aDirektiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

Obrazložitev

Tudi direktivo je treba ustrezno posodobiti, da bo vsebovala predpise o varstvu podatkov, sprejete pri nedavnih revizijah zakonodaje s področja kazenskega pregona.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in svoboščine ter upošteva načela, priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, vključno s pravico do varstva osebnih podatkov, načelom enakosti pred zakonom in splošno prepovedjo diskriminacije. To direktivo bi bilo treba izvajati v skladu s temi pravicami in načeli.

(15)  Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in svoboščine ter upošteva načela, priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, vključno s pravico do varstva osebnih podatkov, pravico do uporabe sodnih in upravnih sredstev za pritožbo, načelom enakosti pred zakonom, pravico do poštenega sojenja in domnevo nedolžnosti in splošno prepovedjo diskriminacije. To direktivo bi bilo treba izvajati v skladu s temi pravicami in načeli ter načeloma sorazmernosti in nujnosti.

Obrazložitev

Določbe o zagotavljanju informacij o prejšnjih obsodbah posamezniku ne bi smele preprečevati uveljavljanja pravice do poštenega sojenja in domneve nedolžnosti, zato je treba razmisliti o teh vrednotah in upoštevati drugo zakonodajo EU na področju procesnih pravic.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Ker cilja te direktive, in sicer omogočanja hitre in učinkovite izmenjave informacij iz kazenskih evidenc o državljanih tretjih držav, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se ta cilj zaradi nujne sinergije in interoperabilnosti lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Ta direktiva v skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(16)  Ker cilja te direktive, in sicer omogočanja hitre in učinkovite izmenjave informacij iz kazenskih evidenc o državljanih tretjih držav, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se ta cilj lažje doseže na ravni Unije z uvedbo skupnih pravil in interoperabilnih sistemov, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Ta direktiva v skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) člen 1 se nadomesti z naslednjim:

(1) člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

„Člen 1

Predmet urejanja

Predmet urejanja

Ta okvirni sklep

Ta okvirni sklep

(a)  opredeljuje načine, na katere država članica izreka obsodbe deli informacije o obsodbah z drugimi državami članicami;

(a)  opredeljuje načine in pogoje, pod katerimi država članica izreka obsodbe deli informacije o obsodbah z drugimi državami članicami;

(b)  opredeljuje obveznosti hrambe za državo članico izreka obsodbe in določa postopke za odgovarjanje na zahtevek za informacije iz kazenske evidence;

(b)  opredeljuje obveznosti hrambe in varstva zasebnosti za državo članico izreka obsodbe in določa postopke za odgovarjanje na zahtevek za informacije iz kazenske evidence;

 

(ba)  opredeljuje obveznosti hrambe za državo članico državljanstva in določa postopke za odgovarjanje na zahtevek za informacije iz kazenske evidence;

(c)  vzpostavlja decentraliziran informacijskotehnološki sistem za izmenjavo informacij o obsodbah, ki temelji na podatkovnih zbirkah kazenskih evidenc vsake države članice, tj. evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS).“;

(c)  vzpostavlja evropski informacijskotehnološki sistem za izmenjavo informacij o obsodbah, ki temelji na podatkovnih zbirkah kazenskih evidenc vsake države članice, tj. evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS).“;

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

(3)  v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.  Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se pri vpisu obsodb, izrečenih na njenem ozemlju, v nacionalno kazensko evidenco doda podatek o državljanstvu ali državljanstvih obsojene osebe, če gre za državljana druge države članice ali državljana tretje države.“;

„1.  Vsaka država članica sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bodo obsodbe, izrečene na njenem ozemlju, vpisane v njeno nacionalno podatkovno zbirko kazenskih evidenc in bo dodan podatek o državljanstvu ali državljanstvih obsojene osebe, če gre za državljana druge države članice ali državljana tretje države.“;

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 4 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Država članica, v kateri je izrečena obsodba zoper državljana tretje države, hrani naslednje informacije, razen če to v posameznih izjemnih primerih ni mogoče:

1.  Država članica, v kateri je izrečena obsodba zoper državljana tretje države, vedno hrani naslednje informacije, razen če to v posameznih izjemnih primerih ni mogoče (obvezne informacije):

(a)  informacije o obsojeni osebi (polno ime, datum rojstva, kraj rojstva (mesto in država), spol, državljanstvo in – če je ustrezno – prejšnje(-a) ime(-na));

(a)  informacije o obsojeni osebi (polno ime, datum rojstva, kraj rojstva (mesto in država), spol, državljanstvo in – če je ustrezno – prejšnje(-a) ime(-na));

(b)  informacije o vrsti obsodbe (datum obsodbe, naziv sodišča, datum, ko je odločba postala pravnomočna);

(b)  informacije o vrsti obsodbe (datum obsodbe, naziv sodišča, datum, ko je odločba postala pravnomočna);

(c)  informacije o kaznivem dejanju, na podlagi katerega je bila izrečena obsodba (datum kaznivega dejanja, na katerem temelji obsodba, ime ali pravna kvalifikacija kaznivega dejanja ter sklicevanje na veljavne pravne določbe);

(c)  informacije o kaznivem dejanju, na podlagi katerega je bila izrečena obsodba (datum kaznivega dejanja, na katerem temelji obsodba, ime ali pravna kvalifikacija kaznivega dejanja ter sklicevanje na veljavne pravne določbe);

(d)  informacije o vsebini obsodbe (predvsem kazen in morebitne dopolnilne sankcije, varnostni ukrepi ter kasnejše odločbe o spremembi izvrševanja kazni);

(d)  informacije o vsebini obsodbe (predvsem kazen in morebitne dopolnilne sankcije, varnostni ukrepi ter kasnejše odločbe o spremembi izvrševanja kazni);

 

1a.  Država članica, v kateri je izrečena obsodba zoper državljana tretje države, lahko hrani naslednje informacije, če so na voljo (neobvezne informacije):

(e)  imena staršev obsojene osebe;

 

(f)  referenčna številka obsodbe;

(a)  referenčna številka obsodbe;

(g)  kraj kaznivega dejanja;

(b)  kraj kaznivega dejanja;

(h)  prepovedi, ki izhajajo iz obsodbe, če je ustrezno;

(c)  prepovedi, ki izhajajo iz obsodbe, če je ustrezno;

(i)  matična številka obsojene osebe ali vrsta in številka osebnega dokumenta;

(d)  matična številka obsojene osebe ali vrsta in številka osebnega dokumenta;

(j)  prstni odtisi osebe;

(e)  prstni odtisi osebe le v primeru, da nacionalno pravo države članice, v kateri je izrečena sodba, omogoča odvzem in hrambo prstnih odtisov obsojenca;

(k)  psevdonim in/ali drugo(-a) ime(-na), če je ustrezno.

(f)  psevdonim in/ali drugo(-a) ime(-na), če je ustrezno.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se skuša zagotoviti, da se podatki o državljanih tretjih držav, ki se hranijo na nacionalni ravni, opredelijo enako kot za obsojence, ki so državljani EU, torej kot obvezne informacije in neobvezne informacije, da se prepreči morebitna nepotrebna diskriminacija.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 4 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Osrednji organ v zvezi z državljani tretjih držav, ki so bili obsojeni v njegovi državi članici, ustvari indeksni filter, ki vsebuje anonimizirane informacije iz točk (a), (e), (i), (j) in (k) odstavka 1. Osrednji organ ta indeksni filter in njegove morebitne posodobitve posreduje vsem državam članicam.

2.  Osrednji organ v zvezi z državljani tretjih držav, ki so bili obsojeni v njegovi državi članici, ustvari indeksni filter, ki vsebuje psevdonimizirane informacije iz točke (a) odstavka 1 in točk (d), (e) in (f) odstavka 1a. Osrednji organ ta indeksni filter in njegove morebitne posodobitve posreduje vsem državam članicam.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 4 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kakršna koli sprememba ali izbris informacij iz odstavka 1 takoj povzroči enako spremembo ali izbris informacij, shranjenih v skladu z odstavkom 1, ki jih vsebuje indeksni filter, ustvarjen v skladu z odstavkom 2, s strani osrednjega organa države članice izreka obsodbe.

3. Kakršna koli sprememba ali izbris informacij iz odstavkov 1 in 1a takoj povzroči enako spremembo ali izbris informacij, shranjenih v skladu z odstavkoma 1 in 1a, ki jih vsebuje indeksni filter, ustvarjen v skladu z odstavkom 2, s strani osrednjega organa države članice izreka obsodbe, in vključuje posodobitev informacij, ki jih vsebuje indeksni filter, shranjenih v vseh drugih državah članicah.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 4 a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.   Odstavka 2 in 3 se v zvezi z indeksnim filtrom uporabljata tudi za državljane tretjih držav, ki imajo državljanstvo ene od držav članic, in sicer v obsegu, v katerem osrednji organ hrani informacije iz točk (a), (e), (i), (j) in (k) odstavka 1 v zvezi z državljani držav članic.

črtano

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 4 a – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.   Države članice v indeksni filter ne vnesejo informacij o obsodbah za kazniva dejanja v zvezi z nedovoljenim vstopom ali bivanjem.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 4 a – odstavek 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.   Države članice v indeksni filter ne vnesejo informacij o obsodbah mladoletnikov iz tretjih držav, razen tistih, ki so povezane s hudimi kaznivimi dejanji, za katera je zagrožena najvišja kazen odvzema prostosti najmanj štirih let.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 4 b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Ta člen se uporablja tudi za državljana tretje države, ki ima tudi državljanstvo države članice.“;

2.   Ta člen se ne uporablja za državljana tretje države, ki ima tudi državljanstvo države članice. Državljan tretje države, ki ima tudi državljanstvo države članice, se v skladu s členom 4 obravnava kot državljan te države članice.

Obrazložitev

Državljani EU, ki imajo le eno državljanstvo, in državljani EU, ki imajo državljanstvo države članice in tudi tretje države, v predlogu Komisije niso enako obravnavani. Državljani EU z dvojnim državljanstvom bi bili namreč obravnavani kot državljani tretjih držav, čeprav so v prvi vrsti državljani EU. Ta predlog spremembe odpravlja tveganje neenake obravnave, saj zagotavlja, da se državljani z dvema državljanstvoma (EU in tretje države) obravnavajo kot državljani EU.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 – točka b

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če iskanje po indeksnih filtrih ni vrnilo zadetkov, državljan tretje države, ki vloži zahtevek za informacije o svoji kazenski evidenci, prejme potrdilo, da iskanje po indeksnih filtrih ni vrnilo zadetkov.“;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja, da državljani tretjih držav, ki prosijo za izpisek iz kazenske evidence in niso storili nobenega kaznivega dejanja, prejmejo potrdilo, da pri iskanju po sistemu ECRIS ni bilo nobenega zadetka, kar dokazuje, da v nobeni od 28 držav članic nimajo kazenske evidence. To je lahko izredno koristno za državljane tretjih držav za namene zaposlovanja.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 a (novo)

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(6a)   V členu 7(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

2.   Kadar se informacije iz kazenske evidence zahtevajo po členu 6 od osrednjega organa države članice državljanstva za druge namene kot za kazenski postopek, ta osrednji organ glede obsodb, izrečenih v državi članici državljanstva, in obsodb, izrečenih v tretjih državah, ki so mu bile nadaljnje posredovane in so bile vpisane v njegovo kazensko evidenco, odgovori v skladu z nacionalnim pravom.

„2.   Kadar se informacije iz kazenske evidence zahtevajo po členu 6 od osrednjega organa države članice državljanstva za druge namene kot za kazenski postopek, ta osrednji organ glede obsodb, izrečenih v državi članici državljanstva, in obsodb, izrečenih v tretjih državah, ki so mu bile nadaljnje posredovane in so bile vpisane v njegovo kazensko evidenco, odgovori v skladu z nacionalnim pravom, če je tako določeno v nacionalni zakonodaji države članice državljanstva osebe ali države članice prosilke.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7 a (novo)

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)   vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 7a

 

Dostop Europola do podatkovne zbirke ECRIS

 

1.   Europol ima pravico, da v okviru opravljanja svojih nalog dostopa do podatkovne zbirke ECRIS.

 

2.   Europol lahko na obrazcu iz priloge za vsak primer posebej preko nacionalne enote Europola pri osrednjem organu katere koli države članice vloži elektronsko in ustrezno utemeljeno zahtevo za posredovanje informacij iz kazenske evidence države članice.

 

3.   Europol lahko zahtevo iz odstavka 2 vloži, kadar je to potrebno za podporo in okrepitev dejavnosti pristojnih organov držav članic ter njihovega medsebojnega sodelovanja pri preprečevanju in boju proti hudim oblikam kriminala, ki vplivajo na vsaj dve državi članici, terorizmu in oblikam kriminala, ki vplivajo na skupni interes politike Unije.

 

4.   Izmenjava informacij na podlagi tega člena poteka preko mrežne aplikacije za varno izmenjavo informacij.“;

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7 b (novo)

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 7 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)   vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 7b

 

Dostop Frontexa do podatkovne zbirke ECRIS

 

1.   Frontex ima pravico, da v okviru opravljanja svojih nalog dostopa do podatkovne zbirke ECRIS.

 

2.   Frontex lahko na obrazcu iz priloge za vsak primer posebej pri osrednjem organu katere koli države članice vloži elektronsko in ustrezno utemeljeno zahtevo za posredovanje informacij iz kazenske evidence države članice.“

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 11 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če in dokler način posredovanja iz odstavka 3 ni na voljo, osrednji organi držav članic posredujejo vse informacije iz odstavka 3, z izjemo indeksnega filtra iz člena 4a, na kakršen koli način, ki omogoča pisno sled, in pod pogoji, ki osrednjemu organu države članice prejemnice omogočajo ugotovitev njihove pristnosti.

4.  Če in dokler način posredovanja iz odstavka 3 ni na voljo, osrednji organi držav članic posredujejo vse informacije iz odstavka 3, z izjemo indeksnega filtra iz člena 4a, na kakršen koli varen način, ki omogoča pisno sled, in pod pogoji, ki osrednjemu organu države članice prejemnice omogočajo ugotovitev njihove pristnosti, o tem obvestijo Komisijo in naredijo vse, da čim prej odpravijo težavo.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 1 – točka 10

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 11 a – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sistem ECRIS zagotavlja zaupnost in zanesljivost informacij iz kazenskih evidenc, posredovanih drugim državam članicam.

Sistem ECRIS zagotavlja zaupnost, varstvo, zasebnost in zanesljivost informacij iz kazenskih evidenc, posredovanih drugim državam članicam.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 1 – točka 10

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 11 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Vsi podatki iz kazenskih evidenc so shranjeni samo v podatkovnih zbirkah, ki jih upravljajo države članice.

2.   Vsi podatki iz kazenskih evidenc so shranjeni samo v podatkovnih zbirkah, ki jih upravljajo države članice na ozemlju Unije.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 1 – točka 10

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 11 a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za delovanje programske opreme in podatkovne zbirke, ki hranijo, posredujejo in prejemajo informacije iz kazenskih evidenc, so odgovorne zadevne države članice.

4.  Za delovanje programske opreme in podatkovne zbirke, ki hranijo, posredujejo in prejemajo informacije iz kazenskih evidenc, so odgovorne zadevne države članice in pristojni organi.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 1 – točka 10

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 11 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„6.  Komisija zagotovi programsko opremo iz odstavka 1, splošno podporo in tehnično pomoč, vključno z zbiranjem in pripravo statističnih podatkov.“

„6.  Komisija zagotovi ustrezno in najbolj učinkovito programsko opremo iz odstavka 1, splošno podporo in tehnično pomoč, vključno z zbiranjem in pripravo statističnih podatkov.“

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – točka 11

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 11 b – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)   vse druge načine organiziranja in omogočanja izmenjave informacij o obsodbah med osrednjimi organi držav članic, vključno z:

(c)   vse druge tehnične načine organiziranja in omogočanja izmenjave informacij o obsodbah med osrednjimi organi držav članic, vključno z:

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 1 – točka 13

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ

Člen 13 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Člen 13a

„Člen 13a

Poročanje Komisije in pregled

Poročanje Komisije in pregled

1.  Komisija do [24 mesecev po začetku izvajanja] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi tega okvirnega sklepa. V poročilu oceni obseg, v katerem so države članice sprejele potrebne ukrepe za uskladitev s tem okvirnim sklepom, vključno s tehničnim izvajanjem.

1.  Komisija do [18 mesecev po začetku izvajanja] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi tega okvirnega sklepa. V poročilu oceni obseg, v katerem so države članice sprejele potrebne ukrepe za uskladitev s tem okvirnim sklepom, vključno s tehničnim izvajanjem.

2.  Poročilu se po potrebi priložijo ustrezni zakonodajni predlogi.

2.  Poročilu se po potrebi priložijo ustrezni zakonodajni predlogi.

3.  Službe Komisije redno objavljajo poročila o izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc v okviru sistema ECRIS, zlasti na podlagi statističnih podatkov iz člena 11a(6). To poročilo se prvič objavi leto po predložitvi poročila iz odstavka 1.“.

3.  Službe Komisije redno objavljajo poročila o izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc v okviru sistema ECRIS, zlasti na podlagi statističnih podatkov iz člena 11a(6). To poročilo se prvič objavi leto po predložitvi poročila iz odstavka 1.

 

3a.  Poročilo Komisije iz odstavka 3 obsega zlasti stopnjo izmenjave med državami članicami, vključno z informacijami o državljanih tretjih držav, namen zahtevkov in njihovo število, vključno z zahtevki, ki ne izhajajo iz kazenskih postopkov, kot so varnostna preverjanja in zahtevki za informacije o svoji lastni kazenski evidenci, in vprašanja o varstvu osebnih podatkov ter oceno učinka tega okvirnega sklepa na temeljne pravice.

 

3b.  Poročilo iz drugega stavka odstavka 3 preuči tudi izvedljivost oblikovanja centraliziranega evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS) za državljane tretjih držav.


OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Kriminalne in teroristične dejavnosti se v zadnjih letih nenehno razvijajo. So vse bolj mednarodne, zato so institucije EU in države članice izrazile potrebo po vse obsežnejši izmenjavi informacij, da bi se lahko soočile z grožnjami. Evropski svet ter Svet za pravosodje in notranje zadeve sta ob različnih priložnostih poudarila pomen izboljšanja sistema ECRIS. Izjava iz Rige z dne 29. januarja 2015, ki jo je izdal Svet za pravosodje in notranje zadeve, poudarja, da je izmenjava informacij o kazenskih obsodbah pomembna za vsako strategijo za boj proti kriminalu in terorizmu.

Nedavni teroristični napadi so opozorili zlasti na nujnost izboljšanja izmenjave ustreznih informacij, predvsem kar zadeva razširitev sistema ECRIS na državljane tretjih držav. Evropska komisija se je v okviru svoje evropske agende za varnost odzvala s predlogom revizije veljavne ureditve o sistemu izmenjave informacij iz kazenske evidence. Z revizijo naj bi okrepili izmenjavo informacij med državami članicami in odpravili vrzeli v sistemu.

Sistem ECRIS je elektronski sistem za izmenjavo informacij o predhodnih obsodbah, ki jih kazenska sodišča EU izrečejo zoper določeno osebo v kazenskem postopku in, če to dovoljuje nacionalna zakonodaja, v druge namene. A pravni okvir sistema ECRIS zahtevkov v zvezi z državljani tretjih držav ne zajema v zadostni meri. Čeprav je v okviru sistema ECRIS zdaj mogoče izmenjati informacije o državljanih tretjih držav, ni postopka ali mehanizma za učinkovito izmenjavo.

II. Predlog Komisije

Predlog spreminja Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS) ter nadomestitvijo Sklepa Sveta 2009/316/PNZ. Predlog uvaja obveznost hrambe informacij iz kazenskih evidenc, obveznost razposlati drugim državam članicam anonimiziran indeksni filter z identifikacijskimi podatki o državljanih tretjih držav, ki so bili obsojeni na njenem ozemlju, kar bo omogočilo, da se ugotovi, katere države članice imajo informacije iz kazenske evidence o državljanih tretjih držav in obveznost posodobitve indeksnega filtra v skladu z morebitnimi izbrisi ali spremembami podatkov v njem.

Shranjevanje: Država članica izpolnjuje obveznost hrambe, tudi če se informacije shranjujejo v drugi podatkovni zbirki, ki ni podatkovna zbirka kazenskih evidenc, če ima osrednji organ dostop do podatkovne zbirke, v kateri se hranijo informacije. Obveznost velja ne glede na to, ali ima oseba tudi državljanstvo EU, s čimer se zagotovi, da se informacije lahko najdejo ne glede na to, ali je dodatno državljanstvo znano ali ne.

Zahtevek za informacije o obsodbah: Država članica mora izpis iz kazenske evidence, za katerega je vložil zahtevek državljan tretje države (informacije iz kazenske evidence o njem samem), dopolniti z informacijami iz drugih držav članic na enak način kot za državljane EU.

Opredelitev „države članice izreka obsodbe“: Ta zdaj zajema obsodbe ne glede na to, ali so bile izrečene zoper državljana druge države članice ali državljana tretje države.

Obveznosti države članice izreka obsodbe: Veljavni okvirni sklep se spremeni tako, da obveznost držav članic, da v kazensko evidenco dodajo podatek o državljanstvu (ali državljanstvih) obsojene osebe, zdaj velja tudi za državljanstvo ali državljanstva državljanov tretjih držav.

Odgovor na zahtevek za informacije o obsodbah: Zahtevek za informacije o državljanih tretjih držav se obravnava podobno kot zahtevek za informacije o državljanih EU. Tako mora zaprošeni osrednji organ posredovati informacije o obsodbi, izrečeni v njegovi državi članici zoper državljana tretje države, in morebitnih obsodbah, izrečenih v tretjih državah, ki so bile vnesene v njegovo kazensko evidenco.

Osebni podatki: Sklicevanja na osebne podatke se razširijo na nove določbe o državljanih tretjih držav.

Oblika in organizacija: V skladu s predlogom osrednji organi držav članic posredujejo informacije, indeksni filter, zahtevke, odgovore in druge ustrezne informacije na elektronski način z uporabo sistema ECRIS in v standardizirani obliki v skladu s standardi, določenimi v izvedbenih aktih. Predlog prav tako določa tehnične obveznosti držav članic v zvezi z nalogami, ki jih je treba izpolniti v skladu z Direktivo. To zadeva tako sedanji sistem izmenjave informacij kot tudi novi sistem iskanja zadetkov po načelu „zadetek/ni zadetkov“, ki temelji na anonimiziranem indeksnem filtru. Tehnične in upravne ureditve za olajšanje izmenjave informacij bodo določene v izvedbenih aktih. Predlog ureja posredovanje informacij, če sistem ECRIS ni na voljo. Poleg tega od držav članic zahteva, da v prihodnje obvestijo Komisijo namesto Sveta, ko bodo lahko uporabljale ECRIS in novi indeksni filter.

Komitologija: Uveden je bil postopek komitologije, da se Komisiji zagotovijo potrebni instrumenti za izvajanje tehničnih vidikov izmenjave informacij, da bo delovala v praksi.

III. Stališče poročevalca

Poročevalec se strinja z glavnino pristopa Komisije do izmenjave informacij iz kazenske evidence med državami članicami. Zelo pomembno je razširiti področje uporabe te ureditve s posebnimi določbami za državljane tretjih držav, da bi ustvarili enakost državljanov EU in državljanov tretjih držav pred nacionalnimi pravnimi sistemi.

Preverjanje kazenskih evidenc oseb, ki vstopajo v EU, je pomemben korak k večjemu zaupanju v migracije in k varnosti EU na splošno. Da bi lahko zaupali v schengensko območje in prosto gibanje oseb v EU, potrebujemo jasne in učinkovite ukrepe, ki bodo pripomogli k izmenjavi informacij o osumljenih kaznivih dejanj. Tovrstna revizija uredbe je bistvena za okrepitev zaupanja in vzajemnega priznavanja na področju pravosodnega sodelovanja.

Poročevalec predlaga, naj se določba o varnostnem preverjanju razširi na vse posameznike, ki delajo z ranljivimi osebami, ne le tiste, ki delajo z otroki. V državah članicah mora vladati zaupanje v vse osebe, ki delajo v zdravstvenem varstvu, izobraževanju in podobnih poklicih, ki zahtevajo skrb za druge.

Poročevalec tudi meni, da bi morale imeti države članice jasno obveznost, da vse dvostranske informacije, ki jih prejmejo o kazenskih obsodbah oseb, ki prebivajo na ozemlju EU, vnesejo v nacionalne podatkovne zbirke kazenskih evidenc, te informacije pa nato tudi delijo v indeksnem sistemu.

Obenem pa tudi meni, da se morajo jasno navesti potrebne določbe o varstvu podatkov, načelu domnevne nedolžnosti in pravici do poštenega sojenja, prav tako pa se mora pripraviti jasen seznam določb, ki bi morale biti del podrobnega pregleda sistema, kot to zahtevajo določbe o boljšem pravnem urejanju.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Izmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)

Datum predložitve EP

19.1.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Timothy Kirkhope

15.2.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

16.3.2016

7.4.2016

9.5.2016

30.5.2016

Datum sprejetja

30.5.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

2

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Caterina Chinnici, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Datum predložitve

27.6.2016


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero.

2

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk

4

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENL

Edouard Ferrand

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov