Förfarande : 2016/0002(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0219/2016

Ingivna texter :

A8-0219/2016

Debatter :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0148

BETÄNKANDE     ***I
PDF 651kWORD 387k
27.6.2016
PE 580.424v02-00 A8-0219/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om upphävande av rådets beslut 2009/316/RIF

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Timothy Kirkhope

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om upphävande av rådets beslut 2009/316/RIF

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0007),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 82.1 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0012/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0219/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Unionen har satt som mål att erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer garanteras samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas för att förebygga och bekämpa brottslighet.

(1)  Unionen har satt som mål att erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer garanteras samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas för att förebygga och bekämpa brottslighet, och där inre säkerhet råder.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Den rättsliga ramen för Ecris reglerar dock inte i tillräcklig utsträckning de särskilda omständigheterna när det gäller ansökningar om uppgifter rörande tredjelandsmedborgare. Trots att det nu är möjligt att utbyta information om tredjelandsmedborgare via Ecris, finns det varken något förfarande eller någon mekanism för att göra detta på ett effektivt sätt.

(4)  Den befintliga rättsliga ramen för Ecris hanterar dock inte i tillräcklig utsträckning de särskilda omständigheterna när det gäller ansökningar om uppgifter rörande tredjelandsmedborgare. Trots att det redan är möjligt att utbyta information om tredjelandsmedborgare via Ecris, finns det varken något gemensamt europeiskt förfarande eller någon gemensam europeisk mekanism för att göra detta på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Sådana generella ansökningar medför en administrativ börda för alla medlemsstater, även de som inte har några uppgifter om den berörda tredjelandsmedborgaren. Denna negativa effekt innebär i praktiken att medlemsstaterna avskräcks från att begära uppgifter om tredjelandsmedborgare och leder till att medlemsstaterna endast använder kriminalregisteruppgifter som finns i deras nationella register.

(6)  Sådana generella ansökningar medför en oproportionerlig administrativ börda för alla medlemsstater, även för dem som inte har några uppgifter om den berörda tredjelandsmedborgaren. Denna negativa effekt innebär i praktiken att medlemsstaterna avskräcks från att begära uppgifter om tredjelandsmedborgare från andra medlemsstater, vilket utgör ett allvarligt hinder för utbyte mellan medlemsstater av kriminalregisteruppgifter som finns i deras nationella register. Till följd av detta ökar risken för att informationsutbytet mellan medlemsstaterna blir ineffektivt och ofullständigt, vilket i sin tur påverkar nivån på den säkerhet och trygghet som erbjuds medborgare och personer som är bosatta i unionen.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Utbytet av information om fällande brottmålsdomar är en viktig del av en strategi för att bekämpa brottslighet och terrorism. Om medlemsstaterna utnyttjade Ecris till dess fulla potential skulle detta främja de straffrättsliga insatserna mot radikalisering som leder till terrorism och våldsam extremism.

(7)  Utbytet av information om fällande brottmålsdomar är en viktig del av en strategi för att bekämpa brottslighet och terrorism och säkerställa säkerhet i unionen. Om medlemsstaterna utnyttjade Ecris till dess fulla potential skulle detta stödja medlemsstaternas straffrättsliga reaktion på den radikalisering som leder till terrorhandlingar och våldsam extremism, öka det skydd som erbjuds utsatta personer och bidra till att motverka gränsöverskridande organiserade brottsliga nätverks ihållande och allvarliga följdverkningar.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Den senaste tidens terroristattacker har särskilt visat att det är nödvändigt att förbättra utbytet av relevanta uppgifter, bland annat genom att Ecris utvidgas till att omfatta tredjelandsmedborgare.

utgår

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  För att öka användbarheten av information om fällande domar och förverkande av rättigheter till följd av fällande domar för sexuella övergrepp mot barn föreskrev Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU1a en skyldighet för medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att arbetsgivare vid rekrytering av en person till en roll som omfattar direkta och regelbundna kontakter med barn har rätt att begära uppgifter om fällande brottmålsdomar mot denna person eller om förverkande av rättigheter till följd av sådana fällande domar. Medlemsstaterna bör sträva efter att tillhandahålla liknande garantier när det gäller personer som avser att arbeta med personer med funktionsnedsättning eller med äldre. Målet är att se till att en person som dömts för ett sexual- eller våldsbrott mot ett barn eller en utsatt person inte längre ska kunna dölja denna fällande dom eller detta förverkande av rättigheter när det gäller att utföra sådant arbete i en annan medlemsstat.

 

____________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF (EUT L 335, 17.12.2011, s. 1).

Motivering

Föredraganden anser att tillämpningsområdet för säkerhetsprövningar bör utökas till att omfatta mer än bara personer som arbetar med barn. Det bör även omfatta dem som arbetar med utsatta personer, däribland personer med funktionsnedsättning, och dem som mer allmänt arbetar inom hälso- och sjukvård och utbildning.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)   Därför bör det inrättas ett system varigenom en medlemsstats centralmyndighet snabbt och effektivt kan få reda på i vilken annan medlemsstat kriminalregisteruppgifter om en tredjelandsmedborgare lagras, så att det blir möjligt att därefter använda den befintliga Ecris-ramen.

(9)   Därför bör det inrättas ett system varigenom en medlemsstats centralmyndighet omedelbart och effektivt kan få reda på vilken annan medlemsstat som har kriminalregisteruppgifter om en tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)   Medlemsstaternas skyldigheter när det gäller uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare bör även inkludera fingeravtryck för att säkerställa identifiering. Denna skyldighet inbegriper att lagra information, inbegripet fingeravtryck, att svara på ansökningar om uppgifter från andra centralmyndigheter, se till att kriminalregisterutdrag som begärs av en tredjelandsmedborgare vid behov kompletteras med uppgifter från andra medlemsstater samt göra de tekniska ändringar som krävs för att använda modern teknik som är nödvändig för att systemet för informationsutbyte ska fungera.

(10)   Medlemsstaternas skyldigheter när det gäller uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare bör även inkludera fingeravtryck när detta är nödvändigt för att säkerställa identifiering. Denna skyldighet inbegriper att lagra information, inbegripet fingeravtryck, att svara på ansökningar om uppgifter från andra centralmyndigheter, se till att kriminalregisterutdrag som begärs av en tredjelandsmedborgare vid behov kompletteras med uppgifter från andra medlemsstater samt göra de tekniska ändringar som krävs för att använda modern teknik som är nödvändig för att systemet för informationsutbyte ska fungera.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att kompensera för att det inte finns en enda medlemsstat där uppgifter om en viss tredjelandsmedborgare lagras, bör det finnas decentraliserad informationsteknik som gör det möjligt för medlemsstaternas centralmyndigheter att ta reda på i vilka andra medlemsstater kriminalregisteruppgifter lagras. För detta ändamål bör varje centralmyndighet se till att övriga medlemsstater har tillgång till ett index-filter som inbegriper, i anonymiserad form, identifieringsuppgifter för tredjelandsmedborgare som dömts för brott i den berörda centralmyndighetens medlemsstat. Personuppgifterna bör anonymiseras på ett sådant sätt att den registrerade inte är identifierbar. Den mottagande medlemsstaten kan sedan matcha dessa uppgifter med sina egna uppgifter utifrån principen ”träff/ingen träff”, dvs. ta reda på huruvida det finns kriminalregisteruppgifter i andra medlemsstater och, vid en träff, i vilka av dessa. Den mottagande medlemsstaten bör sedan följa upp en eventuell träff med hjälp av Ecris-ramen. När det gäller tredjelandsmedborgare som även är medborgare i en medlemsstat bör de uppgifter som ingår i indexet begränsas till sådana uppgifter som finns tillgängliga om medborgare i medlemsstater.

(11)  För att kompensera för att det inte finns en centraliserad unionsdatabas där uppgifter om varje dömd tredjelandsmedborgare lagras, bör det finnas ett decentraliserat informationstekniskt system som gör det möjligt för medlemsstaternas centralmyndigheter att ta reda på i vilka andra medlemsstater kriminalregisteruppgifter om en viss tredjelandsmedborgare lagras. För detta ändamål bör varje utsedd centralmyndighet se till att övriga medlemsstater har tillgång till ett index-filter som inbegriper, i pseudonymiserad form, identifieringsuppgifter för tredjelandsmedborgare som dömts för brott i den berörda centralmyndighetens medlemsstat. Personuppgifterna i index-filtret bör pseudonymiseras på ett sådant sätt att den registrerade inte är direkt identifierbar. Den mottagande medlemsstaten kan sedan matcha dessa uppgifter med sina egna uppgifter utifrån principen ”träff/ingen träff”, dvs. ta reda på huruvida det finns kriminalregisteruppgifter i andra medlemsstater och, vid en träff, i vilka av dessa. Den mottagande medlemsstaten bör sedan följa upp en eventuell träff med hjälp av Ecris-ramen. När det gäller tredjelandsmedborgare som även är medborgare i en medlemsstat bör de uppgifter som ingår i index-filtret begränsas till sådana uppgifter som finns tillgängliga om medborgare i medlemsstater.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)   Om en medlemsstat, inom ramen för ett brottmålsförfarande, på grundval av bilaterala avtal som är förenliga med unionslagstiftningen, mottar information om en fällande dom för terroristbrott eller andra grova brott från en rättslig myndighet i ett tredjeland mot en tredjelandsmedborgare som vistas på unionens territorium, bör denna medlemsstat kunna upprätta och till övriga medlemsstater överföra ett index-filter som gör att de får kännedom om detta, inom begränsningarna för de bilaterala avtalen. Detta informationsutbyte bör till fullo respektera i synnerhet proportionalitets- och nödvändighetsprinciperna och rätten till en rättvis rättegång i tredjelandet.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)   Kommissionen bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppnå driftskompatibilitet och anslutning av Ecris gemensamma kommunikationsinfrastruktur till alla andra relevanta unionsdatabaser för brottsbekämpning, gränskontroll och rättsligt samarbete.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Rådets rambeslut 2008/977/RIF22 bör tillämpas i samband med datoriserat utbyte av uppgifter ur medlemsstaternas kriminalregister; detta ger en tillräcklig nivå av uppgiftsskydd vid informationsutbyte mellan medlemsstaterna samtidigt som medlemsstaterna får kräva högre skyddsstandarder vid nationell databehandling.

(12)  Rådets rambeslut 2008/977/RIF22 och Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2016/68022a måste tillämpas i samband med datoriserat utbyte av uppgifter ur medlemsstaternas kriminalregister; detta ger en hög nivå av uppgiftsskydd vid informationsutbyte mellan medlemsstaterna samtidigt som medlemsstaterna får kräva högre uppgiftsskyddsstandarder vid nationell databehandling.

____________

____________

22 Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (EUT L 350, 30.12.2008, s. 60).

22 Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (EUT L 350, 30.12.2008, s. 60).

 

22a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

Motivering

Direktivet bör också göra nödvändiga uppdateringar för att återspegla de uppgiftsskyddsbestämmelser som antagits vid den senaste tidens lagstiftningsöversyner på brottsbekämpningsområdet.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheter och friheter och iakttar de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till skydd av personuppgifter och principen om likhet inför lagen och det allmänna förbudet mot diskriminering. Detta direktiv bör genomföras i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(15)  Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheter och friheter och iakttar de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till skydd av personuppgifter, inklusive rättslig och administrativ prövning, principen om likhet inför lagen, rätten till en rättvis rättegång, oskuldspresumtionen och det allmänna förbudet mot diskriminering. Detta direktiv bör genomföras i enlighet med dessa rättigheter och principer samt proportionalitets- och nödvändighetsprinciperna.

Motivering

Bestämmelserna om tillhandahållande av information om tidigare fällande domar bör inte hindra en persons rätt till en rättvis rättegång och oskuldspresumtionen. Därför är det viktigt att fundera över dessa värderingar och beakta annan EU-lagstiftning på området för processuella rättigheter.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att möjliggöra ett snabbt och effektivt utbyte av kriminalregisteruppgifter om tredjelandsmedborgare, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av den synergi och den driftskompatibilitet som krävs, kan uppnås bättre på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(16)  Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att möjliggöra ett snabbt och effektivt utbyte av kriminalregisteruppgifter om tredjelandsmedborgare, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, genom att införa gemensamma europeiska bestämmelser och driftskompatibla system, kan uppnås bättre på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Artikel 1 ska ersättas med följande:

(1) Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

”Artikel 1

Syfte

Syfte

I detta rambeslut

I detta rambeslut

(a)  fastställs hur en dömande medlemsstat ska utbyta information om fällande domar med andra medlemsstater,

(a)  fastställs hur och på vilka villkor en dömande medlemsstat ska utbyta information om fällande domar med andra medlemsstater,

(b)  definieras vilka skyldigheter som åligger den dömande medlemsstaten angående lagring av uppgifter och anges vilka metoder som ska användas för att besvara en ansökan om uppgifter ur kriminalregistret,

(b)  definieras vilka skyldigheter som åligger den dömande medlemsstaten angående lagring av och integritetsskydd för uppgifter och anges vilka metoder som ska användas för att besvara en ansökan om uppgifter ur kriminalregistret,

 

(ba)  definieras vilka skyldigheter som åligger den medlemsstat där personen är medborgare angående lagring av uppgifter och anges vilka metoder som ska användas för att besvara en ansökan om uppgifter ur kriminalregistret, och

(c)  inrättas ett decentraliserat informationstekniskt system för medlemsstaternas utbyte av uppgifter om fällande domar baserat på datoriserade kriminalregister i varje medlemsstat, det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris).”

(c)  inrättas ett europeiskt decentraliserat informationstekniskt system för medlemsstaternas utbyte av uppgifter om fällande domar baserat på datoriserade kriminalregister i varje medlemsstat, det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris).”

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 4 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I artikel 4 ska punkt 1 ersättas med följande:

(3)  I artikel 4 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.  Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att det i samband med att domar som meddelats på dess territorium förs in i dess nationella kriminalregister samtidigt förs in uppgifter om den dömdes medborgarskap, om den dömde är medborgare i en annan medlemsstat eller en tredjelandsmedborgare.”

”1.  Varje medlemsstat ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att, i samband med att domar meddelats på dess territorium, se till att de förs in i dess nationella kriminalregisterdatabas, och att det förs in uppgifter om den dömdes medborgarskap, om den dömde är medborgare i en annan medlemsstat eller en tredjelandsmedborgare.”

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 4a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den medlemsstat i vilken en fällande dom har meddelats mot en tredjelandsmedborgare ska lagra följande uppgifter, utom i sådana enskilda undantagsfall där det inte är möjligt:

1.  Den medlemsstat i vilken en fällande dom har meddelats mot en tredjelandsmedborgare ska alltid lagra följande uppgifter, utom i sådana enskilda undantagsfall där det inte är möjligt (obligatoriska uppgifter):

(a)  Uppgifter om den dömda personen (fullständigt namn, födelsedatum, födelseort (ort och land), kön, medborgarskap och, i förekommande fall, tidigare namn).

(a)  Uppgifter om den dömda personen (fullständigt namn, födelsedatum, födelseort (ort och land), kön, medborgarskap och, i förekommande fall, tidigare namn).

(b)  Uppgifter om domens beskaffenhet (datum för domen, domstolens namn och det datum när domen vann laga kraft).

(b)  Uppgifter om domens beskaffenhet (datum för domen, domstolens namn och det datum när domen vann laga kraft).

(c)  Uppgifter om det brott som domen gäller (datum för det brott som föranlett domen, brottets beteckning eller brottsrubricering samt hänvisning till tillämpliga rättsliga bestämmelser).

(c)  Uppgifter om det brott som domen gäller (datum för det brott som föranlett domen, brottets beteckning eller brottsrubricering samt hänvisning till tillämpliga rättsliga bestämmelser).

(d)  Uppgifter om domens innehåll (särskilt (primär) påföljd samt eventuella kompletterande påföljder, säkerhetsåtgärder, och påföljande beslut som ändrar verkställigheten av påföljden).

(d)  Uppgifter om domens innehåll (särskilt (primär) påföljd samt eventuella kompletterande påföljder, säkerhetsåtgärder, och påföljande beslut som ändrar verkställigheten av påföljden).

 

1a.  Den medlemsstat i vilken en fällande dom har meddelats mot en tredjelandsmedborgare får lagra följande uppgifter, om de finns tillgängliga (fakultativa uppgifter):

(e)  Namnen på den dömda personens föräldrar.

 

(f)  Domens ärendenummer.

(a)  Domens ärendenummer.

(g)  Platsen för brottet.

(b)  Platsen för brottet.

(h)  I förekommande fall, diskvalifikationer till följd av domen.

(c)  I förekommande fall, diskvalifikationer till följd av domen.

(i)  Den dömda personens ID-nummer eller typen av och numret på den dömda personens ID-handling.

(d)  Den dömda personens ID-nummer eller typen av och numret på den dömda personens ID-handling.

(j)  Den dömda personens fingeravtryck.

(e)  Den dömda personens fingeravtryck endast ifall den nationella lagstiftningen i en medlemsstat där en dom meddelats tillåter att en dömd persons fingeravtryck tas och lagras.

(k)  I förekommande fall, pseudonym och/eller alias.

(f)  I förekommande fall, pseudonym och/eller alias.

Motivering

Detta ändringsförslag säkerställer att de uppgifter som lagras på nationell nivå om tredjelandsmedborgare kategoriseras på samma sätt som dömda EU-medborgares uppgifter, dvs. i ”obligatoriska uppgifter” och ”fakultativa uppgifter” för att undvika onödig diskriminering.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 4a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Centralmyndigheten ska skapa ett index-filter med anonymiserade uppgifter av de slag som avses i leden a, e, i, j och k i punkt 1 om tredjelandsmedborgare som dömts i centralmyndighetens medlemsstat. Centralmyndigheten ska översända detta index-filter, och eventuella uppdateringar av filtret, till alla medlemsstater.

2.  Centralmyndigheten ska skapa ett index-filter med pseudonymiserade uppgifter av de slag som avses i led a i punkt 1 samt leden d, e och f i punkt 1a om tredjelandsmedborgare som dömts i centralmyndighetens medlemsstat. Centralmyndigheten ska översända detta index-filter, och eventuella uppdateringar av filtret, till alla medlemsstater.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 4a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Varje ändring eller radering av de uppgifter som avses i punkt 1 ska omedelbart medföra en motsvarande ändring eller radering av de uppgifter som lagrats i enlighet med punkt 1 och som ingår i det index-filter som inrättats i enlighet med punkt 2 av centralmyndigheten i den dömande medlemsstaten.

3. Varje ändring eller radering av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 1a ska omedelbart medföra en motsvarande ändring eller radering av de uppgifter som lagrats i enlighet med punkterna 1 och 1a och som ingår i det index-filter som inrättats i enlighet med punkt 2 av centralmyndigheten i den dömande medlemsstaten och ska medföra en uppdatering av de uppgifter som ingår i det index-filter som lagras i alla andra medlemsstater.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 4a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.   Punkt 2 och punkt 3 ska, vad gäller index-filtret, också tillämpas i fråga om tredjelandsmedborgare som även är medborgare i en medlemsstat, i den utsträckning som centralmyndigheten lagrar sådana uppgifter som avses i leden a, e, i, j och k i punkt 1 om medborgare i medlemsstaterna.

utgår

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 4a – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.   Medlemsstaterna ska inte föra in uppgifter i index-filtret om fällande domar som rör olaglig inresa eller vistelse.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 4a – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.   Medlemsstaterna ska inte föra in uppgifter i index-filtret om fällande domar mot minderåriga tredjelandsmedborgare utöver sådana domar som rör allvarliga brott som maximalt bestraffas med minst fyra års frihetsberövande.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 2b – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   Denna artikel ska även vara tillämplig på en tredjelandsmedborgare som är medborgare i en medlemsstat.”

2.   Denna artikel ska inte vara tillämplig på en tredjelandsmedborgare som är medborgare i en medlemsstat. Varje tredjelandsmedborgare som även är medborgare i en medlemsstat ska behandlas som en medborgare från denna medlemsstat i enlighet med artikel 4.”

Motivering

Förslaget skapar diskriminerande skillnader mellan EU-medborgare med enbart ett medborgarskap och EU-medborgare med både ett medborgarskap i en medlemsstat och i ett tredjeland. EU-medborgare med dubbelt medborgarskap skulle behandlas som tredjelandsmedborgare även om de först och främst är EU-medborgare. Detta ändringsförslag undanröjer risken för diskriminering genom att säkerställa att medborgare med två medborgarskap (ett medborgarskap i ett EU-land och ett i ett tredjeland) betraktas som EU-medborgare.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led b

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I förekommande fall, om en sökning i index-filtren inte ger någon träff, ska den tredjelandsmedborgare som begärt att få information om sina egna uppgifter i kriminalregistret motta en redogörelse som intygar att sökningen i index-filtren inte gett någon träff.”

Motivering

Detta ändringsförslag säkerställer att tredjelandsmedborgare som begär utdrag ur kriminalregister ska, ifall de inte begått något brott, få ett intyg om att Ecris inte gett någon träff, vilket bevisar att de inte är registrerade i något kriminalregister i EU:s 28 medlemsstater. Detta kan vara av stor nytta för tredjelandsmedborgare i samband med en anställning.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(6a)   I artikel 7.2 ska första stycket ersättas med följande:

2.   När en ansökan om utdrag ur kriminalregistret enligt artikel 6 riktas till centralmyndigheten i den medlemsstat där personen är medborgare av andra skäl än ett brottmålsförfarande, ska den centralmyndigheten när det gäller domar som meddelats i den medlemsstat där personen är medborgare och domar som meddelats av tredjeländer och som därefter överförts till denna och införts i dess kriminalregister, svara enligt sin nationella lagstiftning.

”2.   När en ansökan om utdrag ur kriminalregistret enligt artikel 6 riktas till centralmyndigheten i den medlemsstat där personen är medborgare av andra skäl än ett brottmålsförfarande, ska den centralmyndigheten när det gäller domar som meddelats i den medlemsstat där personen är medborgare och domar som meddelats av tredjeländer och som därefter överförts till denna och införts i dess kriminalregister, svara enligt sin nationella lagstiftning, om så föreskrivs enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat i vilken personen är medborgare eller i den ansökande medlemsstaten.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7a (nytt)

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)   Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 7a

 

Europols tillgång till Ecris-databasen

 

1.   Europol ska ha rätt att få tillgång till Ecris-databasen för att utföra sina uppgifter.

 

2.   Europol får lämna in, från fall till fall, en elektronisk och vederbörligen motiverad ansökan till centralmyndigheten i varje medlemsstat via Europols nationella enhet om överföring av uppgifter från en medlemsstats kriminalregister med hjälp av formuläret i bilagan.

 

3.   Europol får lämna in en sådan ansökan som avses i punkt 2 när detta är nödvändigt för att stödja och stärka medlemsstaternas behöriga myndigheters insatser och ömsesidiga samarbete för att förebygga och bekämpa grov brottslighet som berör två eller flera medlemsstater, terrorism och olika former av brottslighet som påverkar ett gemensamt intresse som omfattas av unionens politik.

 

4.   Utbyte av uppgifter enligt denna artikel ska göras via nätapplikationen för säkert informationsutbyte (Siena).”

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7b (nytt)

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 7b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)   Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 7b

 

Frontex tillgång till Ecris-databasen

 

1.   Frontex ska ha rätt att få tillgång till Ecris-databasen för att utföra sina uppgifter.

 

2.   Frontex får lämna in, från fall till fall, en elektronisk och vederbörligen motiverad ansökan till centralmyndigheten i varje medlemsstat om överföring av uppgifter från en medlemsstats kriminalregister med hjälp av formuläret i bilagan.”

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 11 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om det överföringssätt som avses i punkt 3 inte finns tillgängligt ska medlemsstaternas centrala myndigheter överföra alla uppgifter som avses i punkt 3, med undantag för det index-filter som avses i artikel 4a, på ett sätt som medger någon form av utskrift eller avskrift, och som gör det möjligt för centralmyndigheten i den mottagande medlemsstaten att fastställa äktheten.

4.  Om det överföringssätt som avses i punkt 3 inte finns tillgängligt ska medlemsstaternas centrala myndigheter överföra alla uppgifter som avses i punkt 3, med undantag för det index-filter som avses i artikel 4a, på ett säkert sätt som medger någon form av utskrift eller avskrift, och som gör det möjligt för centralmyndigheten i den mottagande medlemsstaten att fastställa äktheten; de ska meddela kommissionen detta och göra allt de kan för att snarast möjligt rätta till situationen.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 11 a – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ecris ska säkerställa sekretess och integritet för de uppgifter som överförs till andra medlemsstater.

Ecris ska säkerställa sekretess, skydd, personlig integritet och integritet för de uppgifter som överförs till andra medlemsstater.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 11 a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   Uppgifter i kriminalregister får endast lagras i databaser som drivs av medlemsstaterna.

2.   Uppgifter i kriminalregister får endast lagras i databaser som drivs av medlemsstaterna inom unionens territorium.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 11 a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den berörda medlemsstaten ska ansvara för driften av programvaran och de databaser som lagrar, sänder och tar emot uppgifter ur kriminalregister.

4.  Den berörda medlemsstaten och de berörda behöriga myndigheterna ska ansvara för driften av programvaran och de databaser som lagrar, sänder och tar emot uppgifter ur kriminalregister.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 11 a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen ska tillhandahålla den programvara som avses i punkt 1 samt allmänt stöd och tekniskt bistånd, inbegripet insamling och sammanställning av statistik.

6.  Kommissionen ska tillhandahålla den lämpliga och mest effektiva programvara som avses i punkt 1 samt allmänt stöd och tekniskt bistånd, inbegripet insamling och sammanställning av statistik.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 11b – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)   Varje annat sätt att organisera och underlätta utbytet av uppgifter om fällande domar mellan medlemsstaternas centralmyndigheter, inklusive:

(c)   Varje annat tekniskt sätt att organisera och underlätta utbytet av uppgifter om fällande domar mellan medlemsstaternas centralmyndigheter, inklusive:

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

Artikel 13a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 13a

”Artikel 13a

Rapportering från kommissionen samt översyn

Rapportering från kommissionen samt översyn

1.  Senast den [24 månader efter genomförandet] ska kommissionen lägga fram en rapport om tillämpningen av detta rambeslut till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska bedöma i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit nödvändiga åtgärder för att följa detta rambeslut, inklusive det tekniska genomförandet.

1.  Senast den [18 månader efter genomförandet] ska kommissionen lägga fram en rapport om tillämpningen av detta rambeslut till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska bedöma i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit nödvändiga åtgärder för att följa detta rambeslut, inklusive det tekniska genomförandet.

2.  Rapporten ska vid behov åtföljas av relevanta lagstiftningsförslag.

2.  Rapporten ska vid behov åtföljas av relevanta lagstiftningsförslag.

3.  Kommissionens avdelningar ska regelbundet offentliggöra en rapport om utbytet av uppgifter ur kriminalregister via Ecris, vilken särskilt baseras på sådan statistik som avses i artikel 11a.6. Denna rapport ska offentliggöras för första gången ett år efter det att den rapport som avses i punkt 1 lagts fram.”

3.  Kommissionens avdelningar ska regelbundet offentliggöra en rapport om utbytet av uppgifter ur kriminalregister via Ecris, vilken särskilt baseras på sådan statistik som avses i artikel 11a.6. Denna rapport ska offentliggöras för första gången ett år efter det att den rapport som avses i punkt 1 lagts fram.

 

3a.  Den rapport från kommissionen som avses i punkt 3 ska särskilt behandla nivån på utbytet mellan medlemsstaterna, däribland när det gäller tredjelandsmedborgare, syftet med ansökningarna och antalet ansökningar, inklusive ansökningar för andra ändamål än brottmålsförfaranden såsom säkerhetsprövningar och den berörda personens ansökningar om uppgifter om sig själv i kriminalregistret, samt frågor som rör skydd av personliga uppgifter och en utvärdering av detta rambesluts effekter på de grundläggande rättigheterna.

 

3b.  Den rapport som avses i punkt 3, andra meningen, ska även undersöka genomförbarheten av att skapa ett centraliserat europeiskt informationssystem för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) för tredjelandsmedborgare.”


MOTIVERING

I. Bakgrund

Karaktären hos brottslingars och terroristers verksamhet har konstant utvecklats under senare år. Den har blivit alltmer gränsöverskridande, och EU-institutionerna och medlemsstaterna har talat om ett ökat behov av informationsutbyte i syfte att bemöta hoten. Europeiska rådet och ministerrådet (rättsliga och inrikes frågor) har vid upprepade tillfällen påpekat vikten av att förbättra Ecris. I justitie- och inrikesministrarnas uttalande av den 29 januari 2015 i Riga framhölls att utbyte av uppgifter om brottmålsdomar är ett viktigt inslag i varje strategi för att bekämpa brottslighet och terrorism.

Den senaste tidens terroristattacker har särskilt visat att det är nödvändigt att förbättra utbytet av relevanta uppgifter, bland annat genom att Ecris utvidgas till att omfatta tredjelandsmedborgare. Som en reaktion på detta föreslog kommissionen, som ett led i sin europeiska säkerhetsagenda, en översyn av den befintliga förordningen om det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister. Avsikten med en sådan översyn är att förbättra informationsdelningen mellan medlemsstaterna och att täppa till befintliga luckor.

Ecris är ett system för elektroniskt utbyte av information om tidigare fällande domar som avkunnats mot en viss person av brottmålsdomstolar i EU inom ramen för ett brottmålsförfarande och, om det är tillåtet enligt nationell lagstiftning, för andra ändamål. Den rättsliga ramen för Ecris reglerar dock inte i tillräcklig utsträckning ansökningar om uppgifter rörande tredjelandsmedborgare. Trots att det nu är möjligt att utbyta information om tredjelandsmedborgare via Ecris finns det varken något förfarande eller någon mekanism för att göra detta på ett effektivt sätt.

II. Kommissionens förslag

Förslaget syftar till att ändra rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt att upphäva rådets beslut 2009/316/RIF. Genom förslaget införs skyldighet att lagra kriminalregisteruppgifter, skyldighet att till övriga medlemsstater distribuera ett anonymiserat index-filter med identitetsuppgifter om tredjelandsmedborgare som dömts på en medlemsstats territorium, i syfte att fastställa vilka medlemsstater som har kriminalregisteruppgifter om en tredjelandsmedborgare, och skyldighet att uppdatera index-filtret i enlighet med varje radering eller ändring av uppgifter som ingår i detta.

Lagring: En medlemsstat uppfyller lagringsskyldigheten även om uppgifterna lagras i en annan databas än det datoriserade kriminalregistret, under förutsättning att centralmyndigheten har tillgång till den databas i vilken uppgifterna lagras. Vidare är skyldigheten tillämplig oavsett om en person även har ett EU-medborgarskap, för att säkerställa att informationen kan hittas oavsett om det dubbla medborgarskapet är känt eller inte.

Ansökan om uppgifter om domar: En medlemsstat är skyldig att komplettera ett kriminalregisterutdrag som en tredjelandsmedborgare har begärt (uppgifter om vederbörande själv) med uppgifter från de andra medlemsstaterna på samma sätt som skulle ske med avseende på EU-medborgare.

Definitionen av ”dömande medlemsstat”: Denna definition omfattar nu fällande domar oavsett om de har avkunnats mot en medborgare i en annan medlemsstat eller en tredjelandsmedborgare.

Den dömande medlemsstatens skyldigheter: Det nuvarande rambeslutet ändras för att säkerställa att medlemsstaternas skyldighet att ange en dömd persons medborgarskap (ett eller flera) i kriminalregistret nu också gäller med avseende på tredjelandsmedborgares medborgarskap.

Svar på en ansökan om uppgifter om domar: En ansökan om uppgifter om en tredjelandsmedborgare ska behandlas på samma sätt som en ansökan om uppgifter om en EU-medborgare. Den anmodade centralmyndigheten ska således översända uppgifter om en dom som meddelats i dess medlemsstat mot tredjelandsmedborgaren samt alla fällande domar som meddelats i tredjeländer och som har införts i dess kriminalregister.

Personuppgifter: Hänvisningarna till personuppgifter utvidgas till att omfatta de nya bestämmelserna om tredjelandsmedborgare.

Format och organisatoriska arrangemang: Förslaget föreskriver att medlemsstaternas centralmyndigheter ska översända uppgifter, index-filtret, ansökningar, svar och andra relevanta uppgifter på elektronisk väg med användning av Ecris och ett standardiserat format i enlighet med de normer som fastställs i genomförandeakter. Förslaget fastställer de tekniska kraven på medlemsstaterna med avseende på de uppgifter som ska fullgöras enligt direktivet. Detta gäller både det nuvarande systemet för informationsutbyte och det nya ”träff/ingen träff”-system som baseras på ett anonymiserat indexfilter. De tekniska och administrativa arrangemangen för att underlätta informationsutbyte kommer att fastställas i genomförandeakter. Förslaget reglerar också överföring av information för det fall att Ecris inte är tillgängligt. Det ålägger medlemsstaterna att i framtiden anmäla till kommissionen i stället för till rådet när de är kapabla att använda Ecris och det nya index-filtret.

Kommittéförfarande: Ett kommittéförfarande har införts för att ge kommissionen de verktyg som krävs för att genomföra de tekniska aspekterna av informationsutbytet, så att det kommer att fungera i praktiken.

III. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden instämmer till övervägande del i kommissionens metod för utbyte av information ur kriminalregister mellan medlemsstaterna. Att utöka tillämpningsområdet för denna förordning för att införa särskilda bestämmelser för tredjelandsmedborgare är mycket viktigt för att åstadkomma likhet inför de nationella rättssystemen när det gäller unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare.

En kontroll av kriminalregistret för personer som reser in i EU utgör ett viktigt steg när det gäller att åstadkomma ökat förtroende för migrationen och för EU:s säkerhet i allmänhet. För att kunna ha förtroende för Schengenområdet och den fria rörligheten inom EU kräver vi tydliga och effektiva åtgärder som underlättar informationsutbyte om misstänkta brottslingar. En sådan översyn av denna förordning är av central betydelse för att öka tillit, förtroende och ömsesidigt erkännande på området för rättsligt samarbete.

Föredraganden föreslår också att bestämmelserna i denna förordning bör utöka tillämpningsområdet för säkerhetsprövningar till att omfatta alla personer som arbetar med utsatta personer och med barn. Medlemsstaterna måste ha förtroende för alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, utbildning och liknande yrken inom vård och omsorg.

Föredraganden anser också att det bör finnas en tydlig skyldighet för medlemsstaterna att i sina nationella kriminalregisterdatabaser införa bilateral information som de mottagit om fällande brottmålsdomar mot personer som är bosatta på EU:s territorium, och att dela med sig av sådan information via indexsystemet.

Föredraganden önskar också att det ska finnas tydliga hänvisningar till behovet av bestämmelser om uppgiftsskydd, oskuldspresumtionen och en rättvis rättegång, liksom en tydlig förteckning över bestämmelser som bör utgöra en del av en detaljerad översyn av systemet, vilket krävs enligt bestämmelserna om bättre lagstiftning.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)

Referensnummer

COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)

Framläggande för parlamentet

19.1.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Timothy Kirkhope

15.2.2016

 

 

 

Behandling i utskott

16.3.2016

7.4.2016

9.5.2016

30.5.2016

Antagande

30.5.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

2

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Reimer Böge, Caterina Chinnici, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Ingivande

27.6.2016


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero.

2

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk

4

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy