Procedure : 2015/2105(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0220/2016

Indgivne tekster :

A8-0220/2016

Forhandlinger :

PV 04/07/2016 - 17
CRE 04/07/2016 - 17

Afstemninger :

PV 05/07/2016 - 4.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0299

BETÆNKNING     
PDF 687kWORD 262k
27.6.2016
PE 576.919v02-00 A8-0220/2016

om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering

(2015/2105(INI))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Tiziana Beghin

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering

(2015/2105(INI))

Europa-Parlamentet,

  der henviser til sin beslutning af 26. november 2015 om status for Doha-udviklingsdagsordenen forud for den 10. WTO-ministerkonference(1),

   der henviser til sine henstillinger til Kommissionen vedrørende forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab og aftalen om handel med tjenesteydelser af henholdsvis 8. juli 2015 og 3. februar 2016,

  der henviser til Kommissionens meddelelse "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik",

  der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget på FN-topmødet om bæredygtig udvikling i New York i 2015,

  der henviser til sin beslutning af 7. juli 2015 om den eksterne indvirkning af EU's handels- og investeringspolitik på offentlig-private initiativer i tredjelande(2),

  der henviser til sin beslutning af 9. juni 2015 om strategi for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande(3),

  der henviser til sin beslutning af 29. april 2015 om toårsdagen for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen i Bangladesh og fremskridtene i den bangladeshiske bæredygtighedsaftale "Bangladesh Sustainability Compact"(4),

  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 2/2014 "Forvaltes præferencehandelsordningerne hensigtsmæssigt?",

  der henviser til retningslinjerne for multinationale selskaber fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og trepartserklæringen om principperne for multinationale virksomheder og socialpolitik fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO),

  der henviser til EU-forordningen om ulovligt høstet tømmer, EU-direktivet om ikke-finansiel rapportering, Kommissionens forslag til en forordning om konfliktmineraler, bestemmelsen om gennemsigtighed i forsyningskæder i den britiske lov om moderne slaveri og den franske lov om rettidig omhu,

  der henviser til sin beslutning af 27. september 2011 om en ny handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien(5),

  der henviser til sin beslutning af 17. februar 2011 om Europa 2020(6),

  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om international handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører(7),

  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler(8)

  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler(9),

  der henviser til de retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle personer, som vedtoges af Rådet for udenrigsanliggender den 24. juni 2013,

  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar 2013, dets konklusioner om handel af 21. november 2014 og konklusionerne fra Rådet for udenrigsanliggender den 27. november 2015,

  der henviser til udtalelsen fra Udvalget om International Handel til betænkningen om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne,

  der henviser til Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen,

  der henviser til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

  der henviser til artikel 207, 208 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

  der henviser til artikel 24, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/478 af 11. marts 2015 om den fælles importordning,

–  der henviser til princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som formuleret i TEUF,

  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0220/2016),

A.  der henviser til, at handel ikke er et mål i sig selv, men et middel til at opnå velstand og lighed, fremme forretningsmuligheder, bæredygtig økonomisk udvikling, socialt fremskridt og kulturel forståelse, øge beskæftigelsen og forbedre levestandarden uden at øge de offentlige udgifter;

B.  der henviser til, at beskyttelse ikke er muligt uden handelsaftaler, og at handelsaftaler ikke er mulige uden beskyttelse;

C.  der henviser til, at den fælles handelspolitik har undergået store forandringer siden ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten i december 2009; der henviser til, at handelen ikke fungerer isoleret, men snarere er knyttet til og afhængig af mange andre politikker; der henviser til, at forhandlinger om handel og investeringsaftaler skal omfatte mere end blot reduktion af toldsatser, eftersom der i dag findes komplekse udfordringer med hensyn til regulering og overholdelse af internationale standarder;

D.  der henviser til, at selv om frihandel uden tvivl har bidraget til den økonomiske vækst, har der ikke været en seriøs debat i Den Europæiske Union om omkostningerne ved frihandelspolitikker (såsom tilpasninger af industrien: virksomhedslukninger, jobtab i fremstillingssektoren, udflytning af hele brancher til tredjelande og stigende import) og en overordnet cost-benefitanalyse af frihandelspolitikkerne; der henviser til, at manglen på en sådan åben debat betyder, at forskellige interessenter stiller spørgsmålstegn ved logikken bag og retningen for EU's handelspolitik og EU's politikker i almindelighed, og der henviser til, at en åben debat vil forhindre dette uheldige resultat;

E.  der henviser til, at global overkapacitet inden for nøgleindustrier og den deraf resulterende ubalance i samhandelen er begyndt at undergrave EU's virksomheders og industriers tiltro til det forsvarlige i EU's handelspolitik;

F.  der henviser til, at i en tid med lav økonomisk vækst er udenrigshandelens bidrag til genopretningen af den europæiske økonomi af afgørende betydning for at opnå konkrete og målbare resultater og for at bidrage til anstændige arbejdspladser og bæredygtig økonomisk vækst og lighed i og uden for Europa;

G.  der henviser til, at den nye generation af handelspolitik skal imødekomme folks betænkeligheder i forbindelse med gennemsigtighed og deltagelse, velfærd og jobs samt erhvervslivets forventninger om en global og sammenkoblet økonomi, at den skal bekæmpe fattigdom og garantere en mere ligelige fordeling af handelsgevinsterne samt tage fat på nye spørgsmål såsom digital handel og SMV'ernes vigtige rolle;

H.  der henviser til, at igangværende handelsforhandlinger i stigende grad har bragt EU's handelspolitik til offentlighedens opmærksomhed, og at flere og flere borgere er interesserede i handelspolitik og er bekymrede over, at europæiske og nationale bestemmelser og standarder kan undermineres af den fælles handelspolitik;

I.  der henviser til Kommissionens løfte om, at ingen handelsaftale nogen sinde vil mindske graden af reguleringsmæssig beskyttelse, at enhver ændring af beskyttelsesniveauet kun kan ske i opadgående retning, og at retten til at regulere altid vil være beskyttet;

J.  der henviser til, at der fra EU's borgere, virksomheder og SMV'er rejses tvivl om, hvorvidt de store industrisammenslutninger virkelig varetager interesserne hos EU's borgere, virksomheder og Den Europæiske Union i almindelighed;

K.  der henviser til, at det reguleringsmæssige samarbejde i handelsaftaler skal sikre det højst mulige niveau for beskyttelse af sundhed og sikkerhed i henhold til forsigtighedsprincippet i artikel 191 TEUF;

L.  der henviser til, at gennemsigtighed kræver, at EU-institutionerne kontrollerer, at synspunkter, der fremføres på EU-industriens vegne, rent faktisk afspejler EU-industriens holdning;

M.  der henviser til, at EU's handels- og investeringspolitik skal fremmes ved ikke alene at sikre positive resultater i form af beskæftigelse og velstand for borgere og virksomheder, men også ved at styrke rettigheder på miljøområdet og sociale rettigheder og sikre den højeste grad af gennemsigtighed, engagement og ansvarlighed, ved at opretholde en konstant dialog med virksomheder, forbrugere, arbejdsmarkedets parter, alle andre relevante interessenter og lokale og regionale myndigheder og ved at fastsætte klare retningslinjer for forhandlingerne;

N.  der henviser til, at oprindelsesreglerne er afgørende for det reelle omfang af handelsliberalisering, eftersom de er bestemmende for, hvilke varer der rent faktisk er omfattet af frihandelsaftaler, men ofte udelades fra de offentlige diskussioner om handelspolitik og hidtil ikke har været genstand for en analyse i Parlamentet;

O.  der henviser til, at EU i sin handelspolitik og sine handelsforhandlinger bør tage hensyn til, at visse sektorer, især landbrugssektoren, er følsomme over for en markedsåbning;

P.  der henviser til, at EU-28 i 2050 kun ventes at tegne sig for 15 % af verdens BNP, hvilket er et fald fra 23,7 % i 2013, og til, at 90 % af verdens økonomiske vækst siden 2015 er blevet skabt uden for EU, samt at vækstøkonomiernes vækstrate bliver betydeligt langsommere;

Q.  der henviser til, at EU i øjeblikket er den største handelsblok i verden, der kontrollerer en tredjedel af verdenshandelen, og at dette tal ventes at falde til ca. 26 % inden 2020;

R.  der henviser til, at fremtidige handelsaftaler og -forhandlinger bør tage hensyn til og være i overensstemmelse med standpunkterne i Parlamentets beslutninger om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) og aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA);

S.  der henviser til, at centrum for velstandsskabelse tydeligvis flyttes i østgående retning mod Asien og Stillehavsområdet og Kina, som allerede har overhalet Japan, og som formentlig vil overhale USA og blive verdens største økonomi i 2025; der henviser til, at dette tyder på, at vækstøkonomierne og udviklingslandene er ved at indhente gruppen af industrialiserede lande og bevæge sig ind i en fase, hvor de er modne økonomier;

T.  der henviser til, at andre variabler såsom demografiske forandringer også vil få en negativ indflydelse på EU's position på den internationale handelsscene; der henviser til, at EU's andel af verdens befolkning forventes at falde fra 7,1 % i 2013 til 5,3 % i 2060;

U.  der henviser til, at det skønnes, at grænseoverskridende strømme af kapital, varer, tjenester og data bidrog med yderligere 7,8 billioner USD til den globale økonomi i 2014, og at merværdien af datastrømmene alene udgjorde 2,8 billioner USD af det samlede beløb, mere end det skønnede tal for varehandel på 2,7 billioner USD;

Hurtigere tilpasning til hurtigt skiftende tendenser i den globale handel

1.  glæder sig over Kommissionens nye strategi "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" og især over det nye fokus på elementer såsom ansvarlig forvaltning af forsyningskæder, det globale digitale marked, handel med digitale varer og tjenesteydelser, retfærdig og etisk handel og de sociale omkostninger ved handelsliberalisering; er overbevist om, at enhver fremtidig handelspolitik skal bekæmpe forskellige former for protektionisme, herunder reduktion af unødvendige, ikke-toldmæssige handelshindringer og sikre ny markedsadgang, navnlig for SMV'er, minder om, at en handelsliberalisering skal gennemføres på behørig måde for at sikre en bæredygtig udvikling; beklager Kommissionens forsinkede fremlæggelse af en ny strategi, eftersom Parlamentet anmodede om, at der senest i sommeren 2012 skulle fremlægges en revideret mellem- og langsigtet handelsstrategi;

2.  er overbevist om, at selv om tjenesteydelser udgør 70 % af EU's BNP og vil skabe 90 % af de fremtidige arbejdspladser, er EU's fremstillingssektor en vigtig komponent for genindustrialiseringen af Europa, og at strategien derfor mere bør fokusere på fremstillingssektorens rolle i den fælles handelspolitik; opfordrer indtrængende Kommissionen til at arbejde med handelspartnere om at sikre, at deres markeder er mere åbne for EU-virksomheder, navnlig på områder som transport, telekommunikation og offentlige indkøb, medens deres egne virksomheder stadig har en meget omfattende adgang til EU's indre marked;

3.  anerkender, at EU's handelspolitik er af den største geopolitiske og økonomiske betydning for Europa med henblik på at forme globaliseringen, styrke de internationale standarder og øge adgangen til udenlandske markeder; bemærker, at de internationale regler vil blive fastlagt af andre, hvis vi ikke handler nu; understreger, at bæredygtig og ansvarlig handel – i betragtning af EU's status som verdens største økonomi – er det mest markante politiske redskab til både at støtte europæiske interesser, investeringer og firmaer i udlandet og fremme europæiske værdier i udlandet, samtidig med at den skaber økonomisk vækst, investeringer og beskæftigelse i EU; støtter Kommissionens mål om at forbedre synergierne mellem handelspolitikken og politikkerne for det indre marked og anbefaler, at disse politikker prioriterer foranstaltninger, der sigter mod at skabe arbejdspladser;

4.  glæder sig over Kommissionens tilsagn om, at ingen handelsaftale vil medføre forbrugerbeskyttelsesstandarder, der ligger under de europæiske, herunder i forbindelse med den digitale revolution; understreger, at Parlamentet vil fortsætte med nøje at overvåge, at de igangværende forhandlinger respekterer dette tilsagn;

5.  understreger forbindelsen mellem det indre marked og EU's handelspolitik, som bør være i fuld overensstemmelse med hinanden og med EU' s øvrige politikker og værdier; mener, at åben, ansvarlig og fri handel på verdensplan baseret på effektive, gennemsigtige og stærke globale regler er afgørende for at få det indre marked til at udnytte sit dets fulde potentiale ved at fungere effektivt, vokse og arbejde til gavn for borgere, forbrugere og virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder; minder om, at liberalisering af samhandel fører til højere produktivitet, tilskynder til øget ekstern konkurrenceevne og allerede nu bidrager til næsten et ud af syv job inden for det indre marked og medfører betydelige fordele for forbrugerne;

6.   opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at ajourføre sin handels- og investeringsstrategi og til offentligt at forelægge en detaljeret gennemførelsesberetning for Parlamentet hvert andet år, fra og med 2017, for at sikre, at den holder sine løfter; opfordrer Kommissionen til i disse beretninger at medtage fremskridtene i de igangværende handelsforhandlinger og gennemførelsen af de gældende handelsaftaler;

7.  opfordrer indtrægende Kommissionen til at fremskynde sine procedurer, så de færdigforhandlede handelsaftaler kan forelægges Parlamentet inden for en kortere frist og dermed kan anvendes foreløbigt eller træde i kraft hurtigere;

Gennemsigtig handelspolitik og større lydhørhed over for borgerne

8.  glæder sig over Kommissionens øgede gennemsigtighed og åbenheden på alle stadier af handelsforhandlingerne og støtter Kommissionens TTIP-gennemsigtighedsinitiativ; anerkender, at Kommissionen efter en række anmodninger fra Parlamentet har øget gennemsigtigheden i forhandlingerne ved at give alle medlemmer af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter adgang til fortrolige forhandlingsdokumenter og ved at give interessenter flere oplysninger; minder om, at udvidet adgang til fortrolige oplysninger for medlemmer af Parlamentet i TTIP-forhandlingerne har styrket den parlamentariske kontrol og dermed givet Parlamentet mulighed at påtage sig sit ansvar i henhold til den fælles handelspolitik endnu bedre; opfordrer derfor til, at Kommissionens gennemsigtighedsinitiativ udvides, således at fuld gennemsigtighed og muligheden for offentlig kontrol udstrækkes til at omfatte alle igangværende og fremtidige handelsforhandlinger, og opfordrer Kommissionen til at føre samråd med sine partnerlande for at tilskynde til de højeste gennemsigtighedsstandarder med henblik på at sikre, at dette er en gensidig proces, hvor EU's forhandlingsposition ikke kompromitteres, og at aftaler opnås med den tilstræbte grad af gennemsigtighed i drøftelserne om afgrænsningen af forhandlingsgrundlaget; understreger, at en meningsfyldt gennemsigtighed kan styrke den globale opbakning til regelbaseret handel;

9.  opfordrer Rådet til at offentliggøre alle tidligere vedtagne og fremtidige forhandlingsmandater hurtigst muligt;

10.  opfordrer Kommissionen til at sikre en stærk og afbalanceret inddragelse af civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter, herunder gennem passende offentlige høringer og kommunikationskampagner online, for at forbedre indholdet af EU's handelspolitik og dreje den i retning af forsvar for borgernes rettigheder og dermed styrke dens legitimitet;

11.  understreger i forbindelse med den nuværende debat om omfanget af handelsforhandlinger, at det lovgivningsmæssige samarbejde skal beholde sin primære funktion med at beskytte almenvellet; understreger, at et udvidet samarbejde mellem reguleringsmyndighederne burde lette handel og investeringer ved at identificere unødvendige tekniske handelshindringer og overlappende eller overflødige administrative byrder og formaliteter, som påvirker SMV'erne uforholdsmæssigt, uden at hæmme de tekniske procedurer i forbindelse med grundlæggende standarder og bestemmelser, idet det sikrer europæiske standarder for sundhed, sikkerhed, forbrugerbeskyttelse samt arbejdsmarkeds-, social- og miljølovgivning og kulturel mangfoldighed og fuldt ud beskytter forsigtighedsprincippet og nationale, regionale og lokale myndigheders reguleringsmæssige autonomi; minder om, at de pågældende mekanismer skal baseres på øget informationsudveksling og forbedret vedtagelse af internationale tekniske standarder og føre til øget konvergens, medens de under ingen omstændigheder må underminere eller forsinke nogen handelspartners demokratisk legitimerede beslutningsprocesser; opfordrer til anvendelse og etablering af yderligere internationale tekniske standarder baseret på konsekvensanalyser og støtter alle bestræbelser på at sikre fuld inddragelse af vores handelspartnere i internationale standardiseringsorganer; mener imidlertid ikke, at manglen på fælles internationale standarder bør kunne forhindre en gensidig anerkendelse af ækvivalens, hvor dette er relevant, ej heller, at der arbejdes for fælles transatlantiske tekniske standarder;

12.  opfordrer med henblik på at sikre gennemsigtighed og EU's handelsinteresser Kommissionen til i forbindelse med dens høringer af industrien om handelsinitiativer at sikre, at EU's sammenslutninger i øjeblikket repræsenterer EU's handelsinteresser ved at afspejle de nationale industriers reelle interesser; understreger, at EU-institutionernes dokumenter så vidt muligt bør offentliggøres, fordi gennemsigtighed er af afgørende betydning for at opnå offentlig støtte til den fælles handelspolitik; opfordrer Kommissionen til at gennemføre Den Europæiske Ombudsmands anbefalinger fra juli 2015 især hvad angår aktindsigt i alle dokumenter vedrørende forhandlinger;

Bedre sammenhæng mellem EU's handelsmål og andre aspekter af EU's eksterne politik for handel for udvikling

13.   minder om, at den fælles handelspolitik skal gennemføres inden for rammerne af principperne og målene for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 21 i TEU og artikel 208 i TEUF, og bør fremme EU's værdier som defineret i artikel 2 i TEU; minder om, at der skal sikres konsekvens mellem eksterne politikker og interne politikker med en ekstern dimension; understreger, at EU har en juridisk forpligtelse til at respektere menneskerettighederne og bør fremme en bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling af handelslande; er af den opfattelse, at EU har et ansvar for at gøre alle nødvendige bestræbelser på at forudse, forhindre og imødegå enhver potentiel negativ virkning af sin fælles handelspolitik ved at foretage regelmæssige forudgående og efterfølgende vurderinger af menneskerettigheder og konsekvensanalyser af bæredygtighed og om nødvendigt revidere handelsaftalerne i overensstemmelse hermed; minder om, at kun fair og ordentligt reguleret handel, såfremt den er bragt i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling, kan reducere ulighed og fremme udvikling; minder om, at målene for bæredygtig udvikling omfatter flere handelsrelaterede delmål inden for en række politikområder, hvoraf et af de mest konkrete delmål er at øge eksporten fra udviklingslandene med henblik på at fordoble de mindst udviklede landes andel af den globale eksport senest i 2020;

14.  glæder sig over det store fald siden 1990 i antallet af mennesker, der lever i absolut fattigdom, som defineret af Verdensbanken; bemærker imidlertid, at der skal gøres mere for at katalysere både private og offentlige investeringer i de mindst udviklede lande for at skabe de institutionelle og infrastrukturmæssige rammer, der vil give de mindst udviklede lande mulighed for bedre at udnytte fordelene ved samhandel og bidrage til en diversificering af deres økonomier og integrere dem i globale værdikæder, således at de kan specialisere sig i produkter med større værditilvækst;

15.  noterer sig Kommissionens bekendtgørelse om at ville styrke bæredygtig udvikling og fremme menneskerettigheder, arbejdsstandarder og sociale standarder og miljømæssig bæredygtighed på verdensplan gennem sine handels- og investeringsaftaler, men opfordrer indtrængende til, at der gøres vedholdende bestræbelser på fuldt ud at gennemføre og håndhæve de dertil svarende kapitler i praksis; deler Kommissionens synspunkt om, at EU har et særligt ansvar hvad angår virkningerne af sin handelspolitik på udviklingslandene og navnlig på de mindst udviklede lande;

16.  mener, at migration er en af de største udfordringer, som EU står over for i det 21. århundrede; understreger, at det er afgørende at sikre den politiske sammenhæng i EU's handel og investeringer for at tackle årsagerne til migration; beklager, at dette ikke i tilstrækkelig grad er afspejlet i strategien "Handel for alle";

17.  mener, at målet for de vidtgående og brede frihandelsområder (DCFTA) - især for partnerlande, der befinder sig i økonomisk krise - først og fremmest må være at sikre konkrete og holdbare forbedringer af levevilkårene for almindelige mennesker;

18.  understreger, at bestemmelser om menneskerettigheder, sociale og miljømæssige standarder, forpligtelser vedrørende arbejdstagerrettigheder baseret på ILO's grundlæggende konventioner og principper vedrørende socialt ansvar (VSA), herunder OECD's principper for multinationale selskaber og FN's principper om virksomheder og menneskerettigheder, skal udgøre en væsentlig del af EU's handelsaftaler ved hjælp af bindende forpligtelser; opfordrer Kommissionen til at medtage kapitler om bæredygtig udvikling i alle EU's handels- og investeringsaftaler; mener, at der for at gøre disse bestemmelser for bæredygtig udvikling bindende er behov for at benytte en "tre-trins-metode" med høringer af regeringer, indenlandske rådgivningsgrupper og ekspertpaneler, der involverer ILO, og med aftalens generelle tvistbilæggelsesbestemmelse som en sidste udvej til at løse tvister med mulighed for økonomiske sanktioner; påpeger, at arbejds- og miljøstandarder ikke er begrænset til kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling, men skal gælde på alle områder i handelsaftalerne;

19.  understreger vigtigheden af effektive beskyttelsesmekanismer i handelsaftaler; opfordrer samtidig til, at der medtages en effektiv håndhævelsesmekanisme for arbejdstagerrettigheder og miljømæssige rettigheder, som menneskerettighedsklausulen ikke finder anvendelse på; opfordrer til, at der indføres en mekanisme, ifølge hvilken Europa-Parlamentet kan anmode Kommissionen om at indlede en undersøgelse af en tredjemands tilsidesættelse af sine forpligtelser i henhold til en klausul om væsentlige elementer; opfordrer Kommissionen til at indføre en struktureret og afpolitiseret proces, hvor samtaler med en partner vedrørende mistanke om overtrædelser af forpligtelserne i kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling skal indledes i henhold til klare kriterier;

20.  understreger inddragelsen af civilsamfundet i frihandelsaftaler og muligheden for at anvende mere avancerede medier med henblik på at fremme civilsamfundets deltagelse;

21.  understreger endnu en gang vigtigheden af at overholde europæiske og internationale regler om våbenhandel, navnlig FN's traktat om våbenhandel og EU's adfærdskodeks for våbeneksport; understreger, at EU's handelspolitik er et instrument til økonomisk diplomati, som også kan yde et bidrag til at håndtere de grundlæggende årsager til terrorisme; understreger, at en effektiv eksportkontrollovgivning også er et centralt element i EU's handelspolitik; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at ajourføre EU-lovgivningen om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse med henblik på at forfølge EU's strategiske mål og de universelle værdier;

22.  minder om, at ILO anslår, at 865 millioner kvinder rundt om i verden ville kunne bidrage mere effektivt til den økonomiske vækst, hvis de fik bedre støtte; bemærker, at virksomheder, som ejes af kvinder, udgør en underudnyttet løftestang til at styrke konkurrenceevnen, fremme erhvervslivet og støtte væksten; anfører, at handelspolitik kan have forskellige kønsbestemte virkninger på tværs af de forskellige sektorer af økonomien, og at der er behov for flere data om køn og handel; bemærker, at Kommissionen ikke behandler kønsaspektet ved handelsaftaler i sin meddelelse "Handel for alle"; opfordrer Kommissionen til at øge sine bestræbelser på at bruge handelsforhandlinger som et redskab til at fremme ligestilling mellem kønnene på verdensplan samt til at sikre, at både kvinder og mænd kan drage nytte af fordelene ved handelsliberalisering og blive beskyttet mod dens negative virkninger; mener med henblik herpå, at Kommissionen bør sikre, at kønsperspektivet medtages horisontalt i alle fremtidige handelsaftaler, og at Kommissionen bør overvåge de kønspolitiske virkninger af de gældende handelsaftaler;

23.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om, at den vil gennemføre en midtvejsrevision af den generelle præferenceordning (GSP) og navnlig vurdere muligheden for at udvide præferencer inden for systemet til også at omfatte tjenesteydelser; understreger, at GSP, herunder ordningerne EBA og GSP+, er redskaber, der gør det muligt at opretholde grundlæggende værdier, og at de skal gennemføres og overvåges effektivt;

Gennemsigtige globale værdikæder med respekt for grundlæggende værdier og standarder verden over

24.  anerkender, at internationaliseringen af verdens produktionssystem har bidraget til nye muligheder for økonomisk udvikling og en beskæftigelsesbaseret vej ud af fattigdom for hundredvis af millioner af mennesker; minder om, at ca. 780 millioner erhvervsaktive kvinder og mænd ifølge ILO ikke tjener nok til at blive løftet ud af fattigdom; understreger, at udvidelsen af globale værdikæder har skabt beskæftigelsesmuligheder, men at den svage håndhævelse af den eksisterende arbejdslovgivning og arbejdsmiljøstandarderne - der blev indført for at beskytte arbejdstagerne mod udmattende arbejdstider og uacceptable betingelser - i sælgerlandene fortsat er et presserende problem; bemærker, at de globale værdikæder også har drevet visse leverandørvirksomheder til at ignorere arbejdsmarkedslovgivningen, omplacere deres økonomiske aktiver uden for EU, ansætte arbejdstagere under usikre og uacceptable forhold, kræve særdeles lange arbejdstider og nægte arbejdstagere deres grundlæggende rettigheder; minder om, at disse praksisser skaber illoyal konkurrence for leverandører, der overholder arbejdsmarkedslovgivningen og internationale arbejds- og miljøstandarder, og for regeringer, der ønsker at højne lønniveauet og levestandarden; opfordrer Kommissionen til undersøge virkningen af forøgelsen af de globale værdikæder og til at fremsætte konkrete forslag til at forbedre forholdene i dem i samarbejde med ILO og OECD; understreger, at EU's yderligere integration i de globale værdikæder skal være drevet af det dobbelte princip om beskyttelse af den europæiske sociale og lovgivningsmæssige model samt sikre og skabe bæredygtig og ligelig vækst og anstændige arbejdspladser i EU og for EU's partnere; anerkender, at globaliseringen af værdikæder øger importindholdet af både det indenlandske output og eksporten, hvorved omkostningerne ved protektionistiske foranstaltninger øges betydeligt;

25.  mener, at handelspolitikken skal bidrage til en gennemsigtig produktionsproces i hele værdikæden samt opfyldelse af grundlæggende miljømæssige, sociale og sikkerhedsmæssige standarder; opfordrer Kommissionen til fremme initiativer til lovgivning om standarder for rettidig omhu i forsyningskæderne, der går videre end de eksisterende ikke-bindende forpligtelser; glæder sig over Kommissionens ønske om at arbejde tæt sammen med ILO og OECD for at udvikle en global tilgang til at forbedre arbejdsvilkårene, navnlig i beklædningssektoren; understreger vigtigheden af at indkredse og vurdere nye sektorspecifikke eller geografiske muligheder for yderligere ansvarlige initiativer for forsyningskæder; ser frem til Kommissionens kommende meddelelse om VSA;

26.  opfordrer Kommissionen til at fremme UNCTAD's omfattende investeringspolitiske rammer for bæredygtig udvikling;

27.  kræver, at den handelsrelaterede bistand og tekniske bistand fokuseres på at styrke fattige producenters, mikrovirksomheders og mindre virksomheders, andelsvirksomheders og kvinders stilling og på ligestilling med henblik på at øge deres udbytte af handel på lokale og regionale markeder;

28.  opfordrer Kommissionen til at udforme lovgivning med henblik på at forbyde import af varer, der er fremstillet ved hjælp af nogen form for tvangsarbejde eller moderne slaveri, og til i mellemtiden at styrke importkontrollen og kontrollen af forsyningskæder af etiske grunde;

29.  understreger, at en bedre beskyttelse af hele spektret af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) og en mere effektiv håndhævelse er af grundlæggende betydning for yderligere integration i de globale værdikæder;

30.  opfordrer Kommissionen til at støtte alle udviklingslande i at gøre fuld og effektiv brug af den fleksibilitet, der er indbygget i TRIPS-aftalen, og anerkendt og bekræftet i Dohaerklæringen om TRIPS-aftalen og folkesundhed, som blev vedtaget den 14. november 2001, for at sikre, at de kan give adgang til væsentlige lægemidler til overkommelige priser i forbindelse med deres nationale offentlige sundhedsprogrammer; minder i denne forbindelse Rådet om at opfylde sine forpligtelser i henhold til Dohaerklæringen ved at sikre, at Kommissionen udtrykkeligt garanterer adgang til lægemidler, når den forhandler om lægemiddelrelaterede TRIPS-plus-bestemmelser inden for rammerne af fremtidige bilaterale og regionale handelsaftaler med udviklingslande, eller når udviklingslande forhandler om tiltrædelse af WTO; glæder sig over Kommissionens støtte til de mindst udviklede landes anmodning om en forlængelse med hensyn til lægemiddelrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, men beklager WTO's TRIPS-Råds endelige beslutning om kun at bevilge en begrænset forlængelse på 17 år;

31.  glæder sig over, at Kommissionen er opmærksom på "fair trade" i sin meddelelse "Handel for alle", og opfordrer Kommissionen til at prioritere opfyldelsen af sine forpligtelser til at benytte den eksisterende struktur til gennemførelse af frihandelsaftaler til at fremme ordninger om retfærdig handel for småproducenter i tredjelande gennem EU's delegationer og til at udvikle bevidstgørelsesaktiviteter i EU som f.eks. en pris til en "EU-by for retfærdig og etisk handel";

32.  mener, at nye teknologier og internettet giver mulighed for at benytte nye redskaber til sporbarhed for produkter i værdikæden;

33.  påpeger banktjenesternes rolle i udviklingen af handel og investeringer; opfordrer EU til at støtte foranstaltninger med henblik på at fremme adgangen til banktjenester i udviklingslandene;

34.  hilser Kommissionens meddelelse om modernisering af oprindelsesreglerne velkommen, eftersom oprindelsesregler udgør en stadig større handelshindring i handelsmønstre, der domineres af globale værdikæder; understreger, at modernisering af oprindelsesregler skal være et prioriteret spørgsmål i samtlige frihandelsaftaler, som EU forhandler; opfordrer navnlig Kommissionen til at arbejde for fleksible oprindelsesregler, herunder lave krav til værditilvækst og ændring af underpositioner i det harmoniserede system;

Overvågning, evaluering og opfølgning af eksisterende aftaler som en central prioritet i EU's handelspolitik

35.  glæder sig over Kommissionens forslag til et styrket partnerskab med Parlamentet og interessenter i forbindelse med gennemførelsen af handelsaftaler; understreger, at Parlamentet skal inddrages og informeres fuldt ud i god tid på alle trin i proceduren, herunder ved hjælp af systematisk høring af Parlamentet forud for udarbejdelse af forhandlingsmandater; påpeger, at Kommissionen er forpligtet til at underrette Parlamentet om sine aktiviteter vedrørende gennemførelse, kontrol og opfølgning af handels- og investeringsaftaler;

36.  opfordrer Kommissionen til ikke at anmode om midlertidig anvendelse af handelsaftaler, herunder kapitlerne om handel i associeringsaftaler, inden Parlamentet har givet sit samtykke; minder om, at det i alvorlig grad vil undergrave Parlamentets rettigheder og skabe potentiel retsusikkerhed over for aftalens øvrige signatarer og de berørte økonomiske aktører; erindrer om og glæder sig over handelskommissærens løfter i denne forbindelse, men opfordrer på det kraftigste til, at dette formaliseres i den nye interinstitutionelle aftale;

37.  mener, at der i tilfælde af blandede aftaler sikres den bedste balance mellem demokratisk kontrol og effektivitet med den allerede afprøvede praksis, hvor en aftale først anvendes foreløbigt, når Europa-Parlamentet har godkendt den, mens ratificeringen i de nationale parlamenter afventes;

38.  insisterer på, at kontrol, evaluering og opfølgning af eksisterende aftaler bør gøres til en central prioritet i den fælles handelspolitik; anmoder Kommissionen om at omfordele passende midler, således at GD Handel sættes i stand til at forbedre kontrollen af handelsaftaler, der skal gennemføres, i lyset af den voksende forhandlingsdagsorden; opfordrer Kommissionen til at fastsætte specifikke indikatorer med henblik på at sikre overvågning af handelsaftalernes gennemførelse og til offentligt og regelmæssigt at forelægge Parlamentet en væsentlig og detaljeret gennemførelsesrapport med angivelse af f.eks. EU-industriernes resultater og handelsaftalerne indvirkning på forskellige sektorer og deres respektive markedsandele;

39.  opfordrer Kommissionen til at forbedre kvaliteten og nøjagtigheden af både forudgående og efterfølgende vurderinger, der er baseret på den reviderede metodologi; understreger, at det altid er nødvendigt at fremlægge en tilbundsgående og samlet bæredygtighedsvurdering for handelspolitiske initiativer, navnlig i lyset af Ombudsmandens seneste anbefaling i klage 1409/201/JN om frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam; understreger, at vurderingerne mindst bør omfatte: følsomme økonomiske sektorer, menneskerettigheder, sociale og miljømæssige rettigheder og landbrugsproduktion og lokale produktioner i fjerntliggende regioner; udtrykker sin bekymring over manglen på midtvejsevalueringer og efterfølgende evalueringer og over den dårlige kvalitet af dem, der bliver foretaget, sådan som det fremgår af Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 02/2014; insisterer på, at der skal gennemføres midtvejsevalueringer og efterfølgende evalueringer af højere kvalitet for alle handelsaftaler, således at politiske beslutningstagere, interessenter og europæiske skatteydere har mulighed for at vurdere, om handelsaftalerne har opnået de forventede resultater; anmoder Kommissionen om at fremlægge oplysninger om konsekvenserne af de handelsaftaler, der er indgået, især med henblik på SMV'er, skabelse af anstændige jobs, menneskerettigheder og miljø, også i partnerlandene, og om at iværksætte yderligere foranstaltninger til at sikre, at de mindst udviklede lande får gavn af vores handelspolitikker;

40.  opfordrer Kommissionen til at forelægge Europa-Parlamentet en rapport om dobbelte prissystemer og andre prisforvridende former for praksis hos EU's vigtige handelspartnerlande med særlig fokus på energiressourcer med angivelse af, hvilke økonomiske konsekvenser denne praksis har for EU's økonomi, og hvilke foranstaltninger Kommissionen har truffet på bilateralt, multilateralt og WTO-plan for at udrydde denne praksis; opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for at eliminere brug af dobbelte prissystemer og andre former for prisforvridende praksis i handelsrelationerne med alle vores handelspartnerlande;

Fremme af global handel via en multilateral strategi inden for WTO

41.  understreger, at det multilaterale handelssystem i WTO fortsat er den bedste mulighed for at sikre et åbent, fair og regelbaseret system, som tager højde for og afvejer dets medlemmers mange forskellige interesser; gentager, at Parlamentet er en stærk fortaler for den multilaterale dagsorden; glæder sig over afslutningen af forhandlingerne om aftalen om handelslettelser, som vil bidrage til at forenkle og modernisere toldprocedurerne i mange lande, hvilket til gengæld gør det lettere for udviklingslandene at blive integreret i det globale handelssystem; opfordrer til, at alle parter gennemfører aftalen hurtigt og korrekt;

42.  bemærker, at der blev opnået begrænsede forbedringer på WTO's 10. ministerkonference i Nairobi i 2015; anerkender forskellene i WTO-medlemmernes holdning til, hvordan man skal forholde sig til Doharunden, herunder at det er nødvendigt at overveje nye strategier til at løse udestående spørgsmål med respekt for de forskellige interesser i udviklingslandene og hos de mindst udviklede lande og i erkendelse af et voksende ansvar for vækstøkonomier med henblik på afslutningen af Doharunden; glæder sig over EU's tilsagn om et finansieringsmål på 400 mio. EUR over fem år til at støtte udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, i deres bestræbelser på at gennemføre WTO-aftalen om handelslettelser; noterer sig, at visse WTO-medlemmer er interesserede i at begynde at sætte fokus på nye forhandlingsområder såsom - men ikke udelukkende - investering, statsejede virksomheder, konkurrence og digital handel; mener, at resultatet af ministerkonferencen i Nairobi giver mulighed for at puste nyt liv i WTO's forhandlingsfunktion; opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage initiativ til at reformere og styrke WTO, også med henblik på at styrke koordineringen med ILO og andre FN-organer, som beskæftiger sig med miljø og menneskerettigheder, for at sikre større effektivitet, gennemsigtighed og ansvarlighed; minder om den afgørende rolle, som "bistand til handel" spiller for handelsrelateret kapacitetsopbygning og teknisk bistand til udviklingslandene og de mindst udviklede lande; opfordrer i den henseende EU og medlemsstaterne til at forpligte sig til at øge bistanden til handel, så udviklingslandene kan få en større andel af merværdien i de globale værdikæder; opfordrer Kommissionen til at tage spørgsmålet om fair og etisk handel op i forbindelse med den nært forestående revision af "bistand til handel"-strategien;

43.  mener, at flersidige forhandlinger, fortrinsvis inden for WTO (såsom aftalen om handel med informationsteknologiprodukter (ITA), aftalen om miljøvarer (EGA) og aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) kun er den næstbedste løsning, idet de ganske vist giver mulighed for at skabe flere fremskridt på WTO-niveau, men kun ved at holde en dør åben, så alle interesserede WTO-medlemmer kan slutte sig til; finder det vigtigt, at sådanne aftaler så vidt muligt skal være ambitiøse nok til at blive anvendt på grundlag af mestbegunstigelsesprincippet blandt alle WTO-medlemmer, og at de bør bruges som byggesten til fremtidige multilaterale aftaler; understreger, at handelspolitik også bør anvendes som et værktøj til at øge konkurrenceevnen for miljøvenlige produkter, både med hensyn til brugen af dem og metoderne til fremstilling af dem; understreger, at det er vigtigt at gøre initiativet om "grønne varer" multilateralt og overveje, hvorvidt handelsaftaler kunne give forrang til reelt miljøvenlige varer; understreger, at aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) kan udgøre en mulighed for igen at gøre fremskridt inden for denne form for handel på WTO-plan;

44.  efterlyser en stærk og effektiv parlamentarisk dimension i WTO for at øge organisationens gennemsigtighed og styrke og garantere den globale handelspolitiks demokratiske legitimitet; opfordrer indtrængende WTO til at udnytte den parlamentariske konference om organisationen fuldt ud, så det sikres, at parlamentarikere har adgang til alle de oplysninger, som de behøver for at foretage effektivt tilsyn og yde et vigtigt bidrag til handelspolitikken;

En skræddersyet tilgang i valget af fremtidige forhandlinger om frihandelsaftaler

45.  opfordrer Kommissionen til på afbalanceret måde og med behørig respekt for gensidighed og gensidige fordele at fokusere på afslutningen af de igangværende handelsforhandlinger, og opfodrer Kommissionen til at vurdere den mulige kumulerede virkning, især for de følsomme varer, der er omfattet af kontingenter eller liberalisering under igangværende forhandlinger og allerede indgåede handelsaftaler; anmoder om, at de aktuelle og potentielle virkninger af de indgåede handelsaftaler vurderes og formidles bedre, før der iværksættes nye forhandlinger om frihandelsaftaler, med henblik på at finde en passende balance mellem beskyttelse af følsomme landbrugssektorer og fremme af EU's offensive interesser som en af de største eksportører af landbrugsfødevarer, bl.a. ved at tage højde for passende overgangsperioder og kvoter for - eller i enkelte tilfælde udelukkelse af - de mest følsomme produkter; minder Kommissionen om at foretage screeningsundersøgelser og upartiske og fordomsfrie ex-ante bæredygtighedsvurderinger, der tager hensyn til EU's interesser, inden den udarbejder udkast til forhandlingsmandater;

46.  mener, at det er afgørende først og fremmest at sikre, at handelsaftaler, der er blevet afsluttet med succes, ratificeres så hurtigt som muligt; opfordrer navnlig til indgåelse af aftaler med Canada og Singapore for at sikre åbning af to store markeder, som vil være afgørende for interesserne hos EU's virksomheder i fremtiden; opfordrer til en velinformeret debat i hele EU under de politiske drøftelser, når der afholdes afstemninger i Europa-Parlamentet og i nationale lovgivende forsamlinger;

47.  understreger, at det i alle EU's handelsforhandlinger er af stor betydning af at fokusere på følsommer og offensive interesser såsom at fremme investeringer, fjerne unødvendige ikke-toldmæssige hindringer for handel, anerkende og beskytte geografiske betegnelser og arbejdstagerrettigheder, forbedre adgang til offentlige indkøb (navnlig i forbindelse med de nuværende forhandlinger om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) og frihandelsaftalen mellem EU og Japan), sikre anstændige jobs af høj kvalitet, integrere SMV'er i de globale værdikæder, udelukke offentlige tjenesteydelser og audiovisuelle tjenester og retlig sikre retten til regulering, når der forhandles om frihandelsaftaler som led i ambitiøse og afbalancerede helhedsorienterede pakker;

48.  insisterer på, at handelsforhandlinger skal følge en skræddersyet regional handelsstrategi, og at der sikres fuld overensstemmelse med den regionale integration, især over for Asien, Afrika og Latinamerika, som Kommissionen har udpeget som regioner, der uden at underminere den vigtige rolle, som EU og USA spiller som strategisk partnerskab, er af afgørende betydning for EU's økonomiske interesser; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til omgående at indlede forhandlinger om en investeringsaftale med Taiwan; minder om, at Europa og Latinamerika er naturlige allierede med en samlet befolkning på én milliard mennesker, der genererer en fjerdedel af det globale BNP; påpeger, at potentialet i dette partnerskab ikke er blevet udnyttet i et tilstrækkeligt omfang; glæder sig over, at Kommissionens nye handels- og investeringsstrategi sætter særligt fokus på Latinamerika; opfordrer Kommissionen til at drage fordel af den nuværende fremdrift i handelsforhandlinger med Mercosur med henblik på at opnå en samlet, afbalanceret og ambitiøs aftale; går ind for modernisering af aftalerne med Mexico og Chile; anmoder om, at der sættes yderligere skub i forhandlingerne om frihandelsaftaler med både Australien og New Zealand, og minder om, at det er vigtigt at udvikle EU's handelsforbindelser med Indien i betragtning af dette markeds store potentiale; opfordrer indtrængende Kommissionen til at blæse nyt liv i forhandlingerne med Malaysia og hurtigst muligt indlede forhandlinger med Indonesien efter afslutningen af de indledende drøftelser om et omfattende økonomisk partnerskab;

49.  understreger, at der i forbindelse med de nuværende udfordringer bør sættes særligt fokus på rammerne efter Cotonouaftalen, med fremhævelse af dens forbindelse med menneskerettighedsbestemmelserne i de økonomisk partnerskabsaftaler, og på støtte til etableringen af et kontinentalt frihandelsområde i Afrika som katalysator for stabilitet, regional integration, lokal vækst, beskæftigelse og innovation; minder om, at der er nødvendigt for EU at sikre stabilitet i sine østlige og sydlige naboområder, og opfordrer til større handelsmæssig og økonomisk integration, således at der opnås en fuldstændig, hurtig og hensigtsmæssig gennemførelse af de vidtgående og brede frihandelsaftaler (DCFTA) med Ukraine, Georgien og Republikken Moldova samt gøres konkrete fremskridt med Tunesien, Marokko og Jordan;

50.  opfordrer Kommissionen til fuldt ud at inddrage nationale virksomheder i alle stadier af handelsforhandlinger, også ved at afholde samråd med nationale sammenslutninger, på linje med høringerne af EU's paraplyorganisationer, og til at følge tekster til forhandlede handelsaftaler op med en liste, der klart angiver forhandlingernes resultater for de forskellige sektorer og årsagerne til de valg, som Kommissionen har truffet;

Modstand mod tildeling af status som markedsøkonomi til Kina og behovet for effektive handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter

51.  understreger, at yderligere handelsliberaliseringsforanstaltninger - der kan føre til illoyal handelspraksis og konkurrence mellem lande om ikke-toldmæssige hindringer, arbejdstagerrettigheder og miljø- og folkesundhedsmæssige standarder - kræver, at EU skal kunne reagere endnu mere effektivt på illoyal handelspraksis og sikre lige konkurrencevilkår; understreger, at handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter fortsat skal være en uundværlig del af EU's handelsstrategi og bidrage til at forbedre EU's konkurrenceevne ved at genoprette loyale konkurrencevilkår, når det er påkrævet; minder om, at EU's nuværende handelspolitiske lovgivning går tilbage til 1995; understreger, at det er nødvendigt at modernisere EU's handelsbeskyttelsessystem hurtigst muligt uden at svække det; påpeger, at EU's handelspolitiske lovgivning skal være mere effektiv, mere tilgængelig for SMV'er og tilpasset nutidens udfordringer og handelsmønstre, at undersøgelser skal foretages hurtigere, og gennemsigtighed og forudsigelighed øges; beklager, at forslaget om modernisering af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter er blokeret i Rådet, som ikke har været i stand til at komme videre med denne vigtige lovgivning; beklager, at Kommissionen overhovedet ikke omtaler behovet for en modernisering af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter i sin meddelelse "Handel for alle"; opfordrer indtrængende Rådet til komme ud af dødvandet i forbindelse med moderniseringen af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter på grundlag af Europa-Parlamentets holdning, navnlig i betragtning af, at Kina står fast på sin anmodning om anerkendelse af sin status som markedsøkonomi;

52.  gentager betydningen af EU's partnerskab med Kina, hvori fri og fair handel og investering spiller en vigtig rolle; er overbevist om, at EU, indtil Kina opfylder alle fem kriterier for at være en markedsøkonomi, bør anvende en ikke-standardiseret metode i forbindelse med sin antidumping- og antisubsidie-undersøgelser af import fra Kina med henblik på at bestemme prissammenlignelighed, i overensstemmelse med og under fuld anvendelse af de dele af afsnit 15 i protokollen om Kinas tiltrædelse af WTO, der giver plads til anvendelse af en ikke-standardiseret metode; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag i overensstemmelse med dette princip og minder om, at det er nødvendigt med en nøje koordination med andre WTO-partnere om dette spørgsmål;

53.  opfordrer Kommissionen til ikke at træffe foranstaltninger på dette område uden en forudgående vidtgående og bred konsekvensanalyse, der behandler alle de mulige indvirkninger på og konsekvenser for beskæftigelse og bæredygtig vækst i alle sektorer i EU samt de mulige virkninger og konsekvenser for miljøet og væksten;

Større sammenhæng mellem EU's handels- og industripolitik og bedre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

54.  mener, at der skal gøres mere for at finde en samlet løsning på de europæiske industriers behov, og at EU's fremstillingsindustri alt for ofte må træde i baggrunden for sektoren for tjenesteydelser; understreger, at handelspolitikken skal sikre lige konkurrencevilkår for den europæiske industri, sikre adgang til nye vækstmarkeder, fremme opadgående konvergens om standarder og samtidig mindske dobbeltcertificering; opfordrer Kommissionen til at sikre sammenhæng mellem EU's handels- og industripolitik og til at fremme den europæiske industris udvikling og konkurrenceevne med særlig henvisning til genindustrialiseringsstrategien;

55.  understreger den centrale rolle, som oprindelsesregler spiller med hensyn til at fastslå, hvilke industrier der vinder eller taber på grund af EU's frihandelsaftaler; erkender, at oprindelsesreglerne hidtil ikke er blevet analyseret fuldt ud af Europa-Parlamentet, opfordrer Kommissionen om at udarbejde en rapport, hvori den på 4-cifret KN-niveau udpeger de ændringer, som den inden for de seneste ti år har foretaget af sin foretrukne standardposition ved forhandlinger om oprindelsesregler i forbindelse med frihandelsaftaler, idet den redegør for årsagerne til eventuelle ændringer;

56.  er af den opfattelse, at manglen på en effektiv håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder bringer hele sektorers overlevelse i den europæiske industri i fare; understreger, at falskmøntneri resulterer i tab af arbejdspladser og undergraver innovation; gentager, at passende beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og effektiv håndhævelse udgør grundlaget i en global økonomi; glæder sig over Kommissionens tilsagn om at øge beskyttelsen og håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i frihandelsaftaler og i WTO og om at samarbejde med partnere for at bekæmpe svig; støtter Kommissionen i dens mål om at beskytte hele spektret af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patenter, varemærker, ophavsret, design, geografiske betegnelser, mærkning af oprindelse og lægemidler;

Åbning af nye markedsmuligheder for EU-tjenesteudbydere og anerkendelse af faglige kvalifikationer som et væsentligt element i EU's handelsstrategi

57.  minder om, at EU spiller en ledende rolle i servicesektoren; understreger, at åbningen af nye markedsmuligheder skal være et væsentligt element i EU's internationale handelsstrategi; understreger, at det er af allerstørste betydning at medtage tjenesteydelser i handelsaftaler, da det skaber muligheder for europæiske virksomheder og arbejdstagere, men samtidig i tråd med artikel 14 og 106 TEUF og protokol 26 at udelukke nuværende og fremtidige tjenesteydelser af almen interesse og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse fra enhver aftales anvendelsesområde, uanset om de er offentligt eller privat finansieret; anmoder Kommissionen om at fremme og medtage anerkendelse af faglige kvalifikationer i handelsaftaler, hvilket vil skabe nye muligheder for europæiske virksomheder og arbejdstagere; efterlyser specifikt, at det overvejes at indarbejde visse fordele fra direktivet om virksomhedsintern udstationering i handels- og investeringsaftalerne til gengæld for denne anerkendelse;

58.  deler Kommissionens opfattelse af, at midlertidig bevægelighed for erhvervsudøvere er blevet afgørende for at udvide forretningsaktiviteter i udlandet og fortsat er af stor interesse for EU; understreger, at et kapitel om arbejdskraftens mobilitet bør integreres i alle EU's handels- og investeringsaftaler; minder dog om, at forpligtelserne i henhold til leveringsmåde 4 kun gælder bevægeligheden for højtkvalificerede fagfolk (såsom personer med en universitetseksamen eller lignende eller i ledende stillinger) med et specifikt formål i et begrænset tidsrum og på præcise betingelser, der fremgår dels af den nationale lovgivning i det land, hvor tjenesteydelsen udføres, og dels af en kontrakt, der er i overensstemmelse med denne nationale lovgivning, jf. artikel 16 i tjenesteydelsesdirektivet, idet det sikres, at intet vil forhindre EU og dets medlemsstater i at opretholde og forbedre arbejdsmarkedsstandarder og kollektive overenskomster;

59.  glæder sig over, at Kommissionen agter at anvende handelspolitikken til at tackle nye former for digital protektionisme og til at fastsætte regler for e-handel og grænseoverskridende datastrømme i overensstemmelse med EU's lovgivning om databeskyttelse og privatlivets fred og under beskyttelse af grundlæggende rettigheder; mener, at der bør gøres meget mere for at skabe et gunstigt klima for E-handel og iværksættervirksomhed inden for EU ved at reducere monopoler og misbrug af monopolistiske situationer på telekommarkedet, praksis med geografisk blokering og indføre konkrete klagemuligheder; understreger, at sikring af lovgivningsmæssigt samarbejde, begrænsning af bedrageri på internettet, gensidig anerkendelse og harmonisering af standarder i den digitale handelssektor er af afgørende betydning; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en ny model for kapitler om e-handel, der fuldstændigt udelukker alle eksisterende og fremtidige EU-retlige rammer for databeskyttelse fra alle handelsforhandlinger med henblik på at sikre udveksling af oplysninger i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i den registreredes oprindelsesland; efterlyser øget samarbejde mellem de håndhævende myndigheder, navnlig om urimelig handelspraksis på internettet;

Den digitale økonomis afgørende betydning for fremtidens globale handel

60.  bemærker den digitale økonomis øgede betydning nu og i fremtiden – ikke kun i Europa, men på verdensplan – idet antallet af internetbrugere anslås til 3,3 mia. på verdensplan svarende til 40 % af verdens befolkning; mener, at tendenser såsom cloudcomputing, mobile netværkstjenester, intelligente netværk og sociale medier fører til et radikalt ændret erhvervslandskab; understreger, at EU's handelspolitik skal holde trit med den digitale og teknologiske udvikling;

61.  anmoder om, at Kommissionen sammen med WTO-partnerne ikke blot nedsætter en arbejdsgruppe om digital handel i WTO-regi, som skal undersøge de nuværende rammers egnethed for elektronisk handel nærmere, idet der ses på konkrete anbefalinger, præciseringer og tilpasninger, men også ser på mulighederne for at fastlægge nye rammer for fremme af handel med tjenesteydelser, hvor der bygges videre på bedste praksis fra gennemførelsen af aftalen om handelslettelser;

Støtte til Kommissionen i dens bekæmpelse af korruption

62.  er klar over, at medtagelsen af bestemmelser vedrørende finansielle tjenesteydelser i handelsaftaler har givet anledning til bekymring over deres potentielle negative virkninger for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og skatteundgåelse; opfordrer indtrængende Kommissionen til at bekæmpe korruption, som er en væsentlig ikke-toldmæssig hindring i både udviklede lande og udviklingslande; fastholder, at handels- og investeringsaftaler giver god mulighed for at øge samarbejdet om bekæmpelse af korruption, hvidvaskning af penge, skattesvig og skatteunddragelse; mener, at der skal medtages forpligtelser baseret på internationale standarder, landespecifikke indberetningskrav og automatisk udvekling af oplysninger i dermed forbundne internationale aftaler med henblik på yderligere at fremme liberaliseringen af finansielle tjenesteydelser;

63.  mener, at der er et påtrængende behov for at undersøge forbindelsen mellem handels- og investeringsaftaler og dobbeltbeskatningsaftaler, og opfordrer Kommissionen til at undersøge nærmere, hvilken indvirkning sådanne værktøjer kan have på hinanden og på den mere overordnede politiske sammenhæng i bekæmpelsen af skatteunddragelse;

En fremadskuende handelspolitik under hensyntagen til SMV'ers særlige behov

64.  understreger, at en fremadskuende handelspolitik skal lægge større vægt på mikrovirksomheders og SMV'ers særlige behov og sikre, at de fuldt ud kan drage nytte af handels- og investeringsaftaler; minder om, at kun en lille del af de europæiske SMV'er er i stand til at kortlægge og udnytte de muligheder, som globaliseringen og handelsliberaliseringen tilbyder; noterer sig, at kun 13 % af de europæiske SMV'er har været internationalt aktive uden for EU, men de tegner sig for en tredjedel af EU's eksport; støtter initiativer, som kan fremme internationaliseringen af europæiske SMV'er, og insisterer derfor på fordelene ved at indføre et kapitel om SMV'er i alle fremtidige frihandelsaftaler; mener, at der bør findes nye måder til, hvordan man bedre kan bistå SMV'er i deres salg af varer og tjenester i udlandet; understreger, at SMV'er har behov for mere målrettet støtte, med udgangspunkt i medlemsstaterne, brugervenlig onlineinformation om handelsmæssige foranstaltninger og specifikke og klare vejledninger om de muligheder og fordele, som de forskellige nuværende eller fremtidige handelsaftaler, der indgås af EU, frembyder;

65.  anmoder Kommissionen om at tage hensyn til SMV'ernes behov horisontalt i alle kapitler i handelsaftalerne, herunder men ikke udelukkende ved hjælp af etablering af online-kvikskranker, hvor SMV'er kan lære om relevant lovgivning, hvilket er af særlig interesse for udbydere af grænseoverskridende tjenester, navnlig med hensyn til licenser og andre administrative krav; påpeger, at disse værktøjer, hvor det er relevant, også bør omfatte nye muligheder for markedsadgang for SMV'er, navnlig adgang til udbud med lav værdi; understreger behovet for at sænke SMV'ernes handelsomkostninger ved at forenkle toldprocedurerne, mindske unødvendige ikke-toldmæssige hindringer og lovgivningsmæssige byrder og forenkle oprindelsesreglerne; mener, at SMV'er kan spille en rolle ved at hjælpe Kommissionen med at udforme disse værktøjer for at sikre, at handelsaftalerne opfylder deres behov; opfordrer Kommissionen til at opretholde en tæt dialog med SMV'ernes repræsentanter på alle stadier i handelsforhandlingerne;

66.  understreger, at hurtigere adgang for europæiske SMV'er til antidumpingprocedurer er afgørende for at beskytte dem mod illoyal handelspraksis; understreger, at der er behov for en reform af WTO's multilaterale ramme for bedre at kunne inddrage SMV'er og sikre en hurtigere bilæggelse af tvister;

67.  opfordrer Kommissionen til at vurdere og forbedre de eksisterende redskaber med hensyn til subsidiaritet, ikke-overlapning og komplementaritet i forbindelse med de respektive medlemsstaters programmer og europæisk merværdi, inden der udvikles yderligere enkeltstående foranstaltninger til at støtte internationaliseringen af SMV'er; understreger, at Kommissionen bør forelægge en uafhængig evaluering af alle eksisterende programmer for Parlamentet;

Investeringer

68.  fremhæver den vigtige rolle, som investeringer ind i og ud af EU spiller for EU's økonomi, og behovet for, at EU's virksomheder beskyttes, når de investerer på markeder i tredjelande; anerkender i denne forbindelse Kommissionens bestræbelser i forbindelse med det nye investeringsdomstolssystem (ICS); understreger, at der er behov for en yderligere drøftelse med de interesserede parter og Parlamentet om investeringsdomstolssystemet; understreger, at systemet skal være i overensstemmelse med EU's retsorden, navnlig EU-domstolenes beføjelser, og mere specifikt EU's konkurrenceregler; deler ambitionen om på mellemlang sigt at fastlægge en multilateral løsning på investeringstvister, beklager, at ICS-forslaget ikke omfatter en bestemmelse om investorers forpligtelser;

69.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at følge henstillingerne fra UNCTAD's omfattende investeringspolitiske ramme for bæredygtig udvikling om at fremme mere ansvarlige og gennemskuelige investeringer;

70.  noterer sig kravet i Kommissionens Investeringsplan for Europa om at øge investeringerne i EU og anser handelspolitiske strategier for at være et uundværligt instrument til at nå dette mål; bemærker, at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer mangler en ekstern dimension; anmoder Kommissionen om kun at overveje at oprette en ekstern enhed efter at have foretaget en omhyggelig analyse af fondens effektivitet og anvendelighed i lyset af den eksisterende långivning fra Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling samt Den Europæiske Udviklingsfonds foranstaltninger; understreger, at disse fonde skal bidrage til bæredygtig udvikling og anstændige arbejdspladser, fattigdomsbekæmpelse og bekæmpelse af de underliggende årsager til migration;

71.   minder om, at EU's investeringspolitik, især når det drejer sig om offentlige midler, skal bidrage til virkeliggørelsen af målene for bæredygtig udvikling; minder om behovet for at forbedre udviklingsfinansieringsinstitutionernes og de offentlig-private partnerskabers (OPP'ers) gennemsigtighed og ansvarlighed for effektivt at kunne spore og overvåge pengestrømmene, gældsbæredygtigheden og merværdien af deres projekter for den bæredygtige udvikling;

Handel og landbrug

72.   understreger, at EU's høje standarder for miljø, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og sociale forhold er af stor betydning for EU-borgerne, især med hensyn til den offentlige moral og informeret forbrugervalg, og mener at handelsaftaler bør fremme fair konkurrence for at sikre, at EU's landbrugere får fuld gavn af toldindrømmelser og ikke stilles økonomiske ugunstigt sammenlignet med deres kolleger i tredjelande; understreger behovet for at sikre, at EU's standarder for fødevaresikkerhed og dyrevelfærd beskyttes ved at bevare forsigtighedsprincippet, bæredygtigt landbrug samt en høj grad af sporbarhed og mærkning af produkter og ved at sikre, at al import opfylder den gældende EU-lovgivning; bemærker de store forskelle på dyrevelfærdsstandarder på internationalt plan; understreger i denne forbindelse, at der er behov for at regulere eksporten af levende husdyr i overensstemmelse med den gældende EU-lovgivning og de dyrevelfærdsstandarder, der er fastsat af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE);

73.  mener, at det med hensyn til den aktuelle landbrugskrise er af afgørende betydning at få åbnet nye markeder for EU's landbrugsprodukter, såsom mejeriprodukter, kød og levende dyr samt frugt og grøntsager; understreger, at det er nødvendigt at finde nye afsætningsmuligheder med et højt købspotentiale;

74.  mener, at det er nødvendigt at øge merværdien af landbrug og gennemføre salgsfremstød med henblik på at åbne nye markeder; understreger især, at det er vigtigt at styrke europæiske kvalitetsordninger, idet de sikrer det bedst mulige image for EU's produkter på verdensmarkedet, hvilket giver indirekte fordele for europæisk landbrug som helhed;

75.   understreger behovet for strammere importkontrol ved grænserne og mere stringente inspektioner fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets side af produktions- og afsætningsvilkårene i de lande, der eksporterer til EU, med henblik på at sikre overholdelse af EU-lovgivningen;

76.   understreger, at det er vigtigt at opnå fremskridt for så vidt angår sundhedsmæssige, plantesundhedsmæssige og andre ikke-toldmæssige hindringer for handel med landbrugsprodukter i alle forhandlinger om frihandelsaftaler, især hvad angår de absolutte grænser, som EU har sat for forhandlingerne vedrørende aspekter, der kan have en indvirkning på forbrugernes sundhed;

77.   minder om geografiske betegnelsers store betydning med hensyn til at fremme traditionelle europæiske landbrugsfødevarer, beskytte dem mod skadeligt snylteri, sikre forbrugernes rettigheder og bevidste valg, samt beskytte landbrugere og andre producenter i landdistrikterne med særlig henvisning til SMV'er; bemærker, at beskyttelse og anerkendelse af geografiske betegnelser i tredjelande potentielt er meget værdifuldt for hele EU's landbrugsfødevaresektor, og mener, at alle handelsaftaler bør omfatte beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger til bekæmpelse af forfalskning;

Bedre adgang til offentlige kontrakter for europæiske erhvervsdrivende

78.  opfordrer til, at de nuværende ubalancer med hensyn til graden af åbenhed af markederne for offentlige indkøb mellem EU og andre handelspartnere fjernes; opfordrer Kommissionen til at gå endnu videre i bestræbelserne på at opnå en ambitiøs og mere gensidig åbning af de internationale markeder for offentlige indkøb, samtidig med at udelukkelsen af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse garanteres, og det sikres, at staterne frit kan vedtage sociale og miljømæssige standarder, såsom kriterierne om det økonomisk mest fordelagtige tilbud (MEAT), til procedurer i forbindelse med offentlige indkøb; mener, at politikkerne for offentlige indkøb bør være i overensstemmelse med ILO-konvention 94; understreger, at europæiske erhvervsdrivende, både selskaber og SMV'er, har brug for bedre adgang til offentlige kontrakter i tredjelande ved hjælp af instrumenter som f.eks. "Small Business Act", og for at få fjernet det nuværende niveau af asymmetri; minder i denne forbindelse om, at EU er et af de mest åbne markeder for offentlige indkøb blandt alle WTO-medlemmer;

79.  bemærker Kommissionens ændrede forslag til en forordning om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb, som er et vigtigt redskab til at sikre lige vilkår for markedsadgang i tredjelande, og beklager dybt, at medlemsstaternes regeringer har forhalet det oprindelige forslag; opfordrer Kommissionen til at opnå reel gensidighed i adgangen til markeder for offentlige indkøb med alle større handelspartnere;

Lige adgang til ressourcer for fair konkurrence på det globale marked

80.  fremhæver, at naturressourcerne er begrænsede og bør udnyttes på økonomisk og miljømæssigt bæredygtig vis, idet genbrug prioriteres; anerkender, at udviklingslandene og navnlig de mindst udviklede lande er meget afhængige af naturressourcer; minder om, at EU's handelspolitik er nødt til at forfølge en konsekvent, bæredygtig, omfattende og tværpolitisk strategi for råvarer som allerede nævnt af Parlamentet i sin beslutning om en ny handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien.

81.  understreger, at det er nødvendigt at bevæge sig i retning af en lavemissionsøkonomi, og opfordrer derfor Kommissionen til at udvide samarbejdet om forskning, udvikling og innovation på energiområdet med henblik på at fremme en diversificering af energileverandører, -ruter og -kilder, identifikation af nye energihandelspartnere, forøgelse af konkurrencen og sænkning af priserne for energiforbrugerne; understreger, at udviklingen af vedvarende energikilder samt fremme af energieffektivitet er afgørende for at øge energisikkerheden og mindske afhængigheden af import; understreger betydningen både af, at frihandelsaftaler indeholder bestemmelser om at opbygge bæredygtige energipartnerskaber og forbedre det teknologiske samarbejde, især inden for vedvarende energikilder og energieffektivitet og sikkerhedsbestemmelser, og af at forhindre kulstoflækage med henblik på at opfylde de mål, der blev opstillet på COP21;

Bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter og produkter fra disse

82.  er fortsat dybt bekymret over den seneste tids kraftige stigning i kriminaliteten med relation til ulovlig handel med vilde dyr og planter, som ikke blot har en ødelæggende indvirkning på biodiversiteten og antallet af arter, men også indebærer klar og overhængende fare for livsvilkår og lokale økonomier, navnlig i udviklingslandene; bifalder EU's engagement med hensyn til at afskaffe ulovlig handel med vilde dyr og planter som led i EU's svar på FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, navnlig mål 15 for bæredygtig udvikling, som understreger behovet for ikke blot at sikre afvikling af krybskytteri og handel med beskyttede arter inden for flora og fauna, men også at imødegå problemet med udbud og efterspørgsel på området for ulovlige produkter fra vilde dyr og planter; forventer i denne henseende, at Kommissionen i samråd med Europa-Parlamentet og medlemsstaterne efter en tænkepause overvejer, hvordan vi bedst kan medtage bestemmelser om ulovlig handel med vilde dyr og planter i alle fremtidige EU-handelsaftaler;

Bedre toldsamarbejde og bekæmpelse af ulovlig handel ved EU's grænser

83.  understreger, at bedre, harmoniserede og effektive toldprocedurer i og uden for Europa kunne bidrage til at lette handelen og opfylde de respektive krav om handelsfremmende foranstaltninger og til at forhindre forfalskninger og ulovlige og forfalskede varer i at komme ind i det indre marked, hvilket underminerer EU's økonomiske vækst og udsætter forbrugerne i EU for alvorlige risici; glæder sig over, at Kommissionen agter at styrke samarbejdet mellem toldmyndighederne; opfordrer endnu en gang Kommissionen og medlemsstaterne til at oprette en fælles EU-toldtjeneste med henblik på en mere effektiv anvendelse af toldreglerne og -procedurerne i hele EU's toldområde;

84.  understreger, at Kommissionen i forbindelse med forhandling af handelsaftaler bør forsøge at få handelspartnere til at vedtage et fælles kontaktsystem for overholdelse af told- og grænsebestemmelser, der om nødvendigt skal ledsages af kapacitetsopbyggende bistand til handel;

85.  fremhæver, at der kræves hensigtsmæssig kommunikation og effektiv koordinering for at sørge for, at afskaffelse af told ledsages af passende tekniske, institutionelle og politiske foranstaltninger, som sikrer fortsat sikker handel;

86.  anmoder Kommissionen om at overveje de vigtigste resultatindikatorer for at vurdere resultatet af toldadministrationen hjemme og i udlandet; beklager, at der i øjeblikket er meget få offentlige oplysninger til rådighed; påpeger, at det ville være nyttigt at forstå, hvordan toldmyndigheder og andre grænsemyndigheder løbende klarer sig i hjemlandet såvel som i handelspartnerlande med henblik på at udveksle bedste praksis og samordne forenklede handelsprocedurer af særlig interesse inden for de europæiske institutioner – under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 13 i WTO's aftale om handelslettelser;

87.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at indlede åbne drøftelser om en eventuel flytning af toldmyndighederne fra nationalt plan til EU-plan;

Sikring af konkrete fordele for forbrugerne

88.  anerkender, at handelsaftaler rummer et stort potentiale for at gavne forbrugerne, navnlig ved at skærpe konkurrencen, sænke priserne, øge valgmulighederne og sætte skub i innovationen; opfordrer med henblik på at frigøre dette potentiale Kommissionen til i alle forhandlinger at presse på for at opnå en begrænsning af geografisk blokering, en sænkning af de internationale roamingtakster og en styrkelse af passagerrettighederne;

89.  opfordrer til, at der iværksættes foranstaltninger til støtte for forbrugerne i forbindelse med grænseoverskridende handel med varer og tjenesteydelser med tredjelande, f.eks. i form af online helpdeske, som tilbyder oplysning eller rådgivning i forbindelse med tvister;

90.  insisterer på, at forbrugerne skal have korrekte oplysninger om de handlede produkters karakteristika;

Handel for alle: ledsagepolitikker i åbne handels- og investeringspolitikker, der er nødvendige for at maksimere fordele og minimere tab

91.  deler OECD's synspunkt om, at åbne og retfærdige handels- og investeringspolitikker bør følges af en række effektive ledsagepolitikker for at maksimere fordelene og minimere tabene ved handelsliberaliseringen for EU og for tredjelandes befolkninger og økonomier; opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til at gøre meget mere for at supplere handelsåbning med hjælp af en række støtteforanstaltninger med henblik på at sikre bæredygtig udvikling – såsom på området for offentlige tjenester og investering, inden for uddannelse og sundhed, aktive arbejdsmarkedspolitikker, forskning og udvikling, udvikling af infrastruktur og passende regler, der sikrer sociale og miljømæssige rettigheder;

92.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foretage grundige forudgående og efterfølgende analyser for hver enkelt sektor og regionale konsekvensanalyser for alle handelsaftaler og relevante lovgivningsspørgsmål for at foregribe negative følger på arbejdsmarkedet i EU og finde mere avancerede måder til at indføre afbødende foranstaltninger for at genudvikle industrier og regioner, som har haltet bagefter, med det mål at opnå en mere ligelig fordeling og sikre bredt funderede gevinster fra handel; understreger, at de europæiske struktur- og investeringsfonde, og navnlig både Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond, i denne forbindelse kan spille en fremtrædende rolle; påpeger, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen også kunne være et vigtigt instrument, hvis den reformeres og udformes på en sådan måde, at den er tilstrækkeligt finansieret til at yde bistand til virksomheder og producenter i EU, der er berørt af handelsrelaterede sanktioner over for tredjelande, og bistand til ansatte i SMV'er, der er direkte ramt af globaliseringseffekten;

°

°  °

93.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget samt til UNCTAD og WTO.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0415.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0250.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0219.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0175.

(5)

EUT C 56 E af 26.2.2013, s. 87.

(6)

EFT C 188 E af 28.6.2012, s. 42.

(7)

EFT C 99 E af 3.4.2012, s. 94.

(8)

EFT C 99 E af 3.4.2012, s. 31.

(9)

EFT C 99 E af 3.4.2012, s. 101.


BEGRUNDELSE

Handelsforhandlinger såsom ACTA, TTIP, CETA og TISA har henledt offentlighedens opmærksomhed på EU's handelspolitik. Mange EU-borgere sætter lighedstegn mellem globalisering og tab af arbejdspladser og er bekymrede over, at europæiske bestemmelser og standarder muligvis kan undermineres af EU's handels- og investeringspolitik. Bidraget fra udenrigshandelen til udviklingen af den europæiske økonomi er samtidig af afgørende betydning.

EU er i dag den mest velhavende økonomi på verdensplan. EU's økonomiske betydning vil dog blive svækket. I 2050 vil EU-28 kun tegne sig for 15 % af verdens BNP, hvilket er et fald fra 23,7 % i 2013. Centrum for velstandsskabelse er ved at flytte sig i østgående retning mod Asien og Stillehavsområdet, og den demografiske udvikling vil desuden have en negativ indvirkning på EU's position på den internationale handelsscene.

En effektiv, omfattende og fremadskuende handels- og investeringsstrategi er derfor af afgørende betydning for Den Europæiske Union.

Kommissionen foreslog den 14. oktober 2015 en ny handels- og investeringsstrategi for Den Europæiske Union med titlen "Handel for alle: En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik". Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen har vedtaget en ny handels- og investeringsstrategi, som Parlamentet allerede anmodede om i 2011 i sin beslutning om en nye handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien, en fremadskuende og innovativ fremtidsstrategi for handel og investering, som tager højde for EU's nye udfordringer. Ordføreren beklager, at strategien ikke sætter stort fokus på fremstillingssektoren og på handelsmæssige udfordringer for at tackle migration.

I takt med at offentlighedens opmærksomhed på handelsaftaler er øget, og flere borgere er bekymrede over globaliseringen, understreger ordføreren vigtigheden af, at handelspolitikken i det 21. århundrede imødekommer folks bekymringer. Vi har brug for større gennemsigtighed, engagement og ansvarlighed over for alle berørte parter. Ordføreren vil desuden gerne minde om, at adgang til visse oplysninger styrker parlamentarisk kontrol, og opfordrer derfor Kommissionen til at udvide gennemsigtighedsinitiativet til alle fremtidige forhandlinger og Rådet til at offentliggøre alle forhandlingsmandater.

Kommissionen har i sin strategi "Handel for alle" fastsat et klart mål for hurtigt at øge handelsliberaliseringen og for i endnu højere grad at integrere EU i de globale værdikæder. Det er derfor af grundlæggende betydning for ordføreren, at EU's handelsbeskyttelsessystem moderniseres omgående, navnlig eftersom Kina står fast på sin anmodning om anerkendelse af status som markedsøkonomi.

I betragtning af de udfordringer, som EU står over for i det 21. århundrede (f.eks. migration), er sammenhængen mellem EU's kommercielle mål og andre aspekter af den eksterne politik en prioritet for ordføreren. Vi bliver nødt til at forme handels- og investeringsaftaler på en sådan måde, at de er stærke redskaber, der kan styrke bæredygtig udvikling, fremme af menneskerettighederne, arbejdsstandarder og sociale standarder og miljømæssig bæredygtighed på verdensplan.

Eftersom den globale handelsscene er i hastig forandring, opfordrer ordføreren Kommissionen til regelmæssigt at ajourføre handelsstrategien og til at fremlægge en detaljeret årlig gennemførelsesberetning, således at EU-borgerne har mulighed for at kontrollere, om Kommissionen lever op til sine løfter.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (18.4.2016)

til Udvalget om International Handel

om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering

(2015/2105(INI))

Ordfører for udtalelse: Tokia Saïfi

FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  noterer sig EU's nye handels- og investeringsstrategi med titlen "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" og understreger den centrale rolle, som handel spiller for så vidt angår fred, bæredygtig vækst, udvikling og beskæftigelse; anerkender derfor EU's voksende ansvar med hensyn til at bidrage til at nå disse mål i dets globale handel og eksterne forbindelser;

2.  minder om, at der er behov for sammenhæng i Unionens eksterne politikker og med andre politikker med en ekstern dimension, såsom handels-, udviklings-, menneskerettigheds-, landbrugs-, miljø-, energi- og migrationspolitikken, og for at de forfølger de mål, der er fastsat i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU); understreger, at EU's handelspolitik og handels- og investeringsaftaler udgør en integrerende del af EU's eksterne politikker og opfordrer i denne forbindelse Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at vedtage en overordnet EU-strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitikken; understreger i denne forbindelse den centrale koordinerende rolle, som næstformanden/den højtstående repræsentant, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og EU-delegationerne i tredjelande spiller, og at de kan udfylde en vigtig formidlerrolle på stedet med hensyn til at fremme respekt for EU's grundlæggende værdier og menneskerettigheder; opfordrer medlemsstaterne til at tale med én stemme;

3.  minder om, at handelspolitikken bidrager til at beskytte og fremme Unionens grundlæggende værdier som fastlagt i artikel 2 i TEU, såsom demokrati, retsstatsprincippet, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder og friheder, solidaritet, lighed, respekt for den menneskelige værdighed samt beskyttelse af miljøet og sociale rettigheder; mener, at respekt for disse værdier vil gøre det muligt at bringe dårlig praksis til ophør, og at handelspolitikken vil være effektiv, hvis alle hovedaktørerne i verdenshandelen følger de samme regler, herunder om offentlige indkøb; understreger behovet for, at EU's handelspolitik er i overensstemmelse med og bidrager til målene for bæredygtig udvikling inden for rammerne af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling; glæder sig over meddelelsen fra Kommissionen om, at der i samarbejdsaftalerne vil blive inkorporeret værktøjer, der har til formål at bekæmpe korruption, og at den løbende vil følge de foreslåede foranstaltninger;

4.  understreger, at alle EU's handelsaftaler bør indeholde bindende menneskerettighedsklausuler, der giver EU mulighed for at styrke og fremme universelle værdier i tredjelande; noterer sig, at der er behov for politisk vilje for at kunne anvende disse klausuler og fastholde tredjelande til de indgåede forpligtelser; opfordrer til en forbedret høring af Parlamentet i de tidlige faser af forhandlingsprocessen om handels- og investeringsaftaler, til en effektiv gennemførelse af menneskerettighedsklausuler og til, at Parlamentet orienteres om menneskerettighedsaspekterne i aftalerne;

5.  understreger, at GSP, GSP+ og EBA kan være vigtige redskaber, der giver mulighed for at tage hensyn til disse værdier, og understreger vigtigheden af deres effektive gennemførelse og overvågning; glæder sig over offentliggørelsen af Kommissionens første toårige statusrapport om gennemførelsen af GSP+ og den forudgående dialog med Parlamentet om denne rapport inden offentliggørelsen;

6.  understreger, at EU's handelspolitik er et instrument til økonomisk diplomati, som også kan yde et bidrag til at håndtere de grundlæggende årsager til terrorisme;

7.  understreger behovet for at sikre bæredygtig og ansvarlig handel; understreger vigtigheden af at indføre kapitler om bæredygtig udvikling i handelsaftaler, som fremmer høje sociale og miljømæssige standarder i hele forsyningskæden, i overensstemmelse med gældende internationale konventioner og navnlig i samarbejde med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO); opfordrer Kommissionen til i højere grad at tage hensyn til disse spørgsmål, når den foretager forudgående og efterfølgende evalueringer af sådanne aftaler;

8.  glæder sig over Kommissionens løfter om flere initiativer til fremme af fair handel og tilskynder Kommissionen til fortsat at foreslå sådanne foranstaltninger inden for rammerne af den fælles handelspolitik;

9.  påpeger, at handelsforhandlinger ikke bør føre til en udvanding af europæiske standarder, og at de skal beskytte de europæiske borgere og værne om vores samfundsmæssige valg samt retten til at regulere; understreger, at handelsaftaler og EU's handelspolitik er vigtige redskaber til at styrke det globale regelbaserede handelssystem, der i stadig højere grad er under pres; bemærker, at dette er særlig vigtigt for EU set i lyset af dets stærkt handelsafhængige økonomi; understreger, at EU er nødt til gennem sin handelspolitik at stræbe efter at fastsætte høje globale standarder;

10.  opfordrer Kommissionen til at sikre en korrekt gennemførelse af handelsaftaler gennem øget inddragelse af Parlamentet, de berørte parter og civilsamfundet på en gennemsigtig måde og ved at sikre, at fordelene ved de indgåede aftaler rent faktisk mærkes af alle parter; understreger betydningen af at lægge større vægt på gensidig overholdelse og gennemførelse af aftalerne; opfordrer navnlig Kommissionen til at sikre tilsagn vedrørende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder;

11.  minder om, at de multilaterale handelsforhandlinger, styrkelse af den multilaterale handelsstruktur og forpligtelser over for WTO fortsat bør være en prioritet for EU, som ligeledes fører bilaterale forhandlinger med henblik på at opnå ambitiøse aftaler i en ånd af gensidighed, som giver gensidige fordele; glæder sig over indgåelsen af en aftale i forbindelse med WTO's ministerkonference i Nairobi under Doha-runden; beklager dens manglende bredde og ambition, men understreger muligheden for at bevæge sig ud over Doha-udviklingsdagsordenen samt muligheden for endelig i højere grad at lade WTO afspejle den nuværende globale økonomiske situation og dets medlemslandes respektive økonomiske vægt; anmoder endvidere Kommissionen om at udvikle specifikke handelsstrategier, der er skræddersyet til bestemte regioner, især Asien, i lyset af den nylige indgåelse af Stillehavspartnerskabet;

12.  understreger endnu en gang vigtigheden af at overholde europæiske og internationale regler om våbenhandel, navnlig FN's traktat om våbenhandel og EU's adfærdskodeks for våbeneksport;

13.  understreger, at en effektiv eksportkontrollovgivning også er et centralt element i EU's handelspolitik; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at ajourføre EU-lovgivningen om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse med henblik på at forfølge EU's strategiske mål og de universelle værdier;

14.  minder om, at det er nødvendigt for EU at sikre stabilitet i sine nabolande og opfordrer til større økonomisk integration mellem dets østlige nabolande og nabolandene i Middelhavsområdet, navnlig ved at fremme handelsforbindelserne;

15.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte og øge sin indsats for så vidt angår kommunikation, åbenhed og adgang til forhandlingsdokumenter samt til at forbedre koordineringen og udvekslingen af oplysninger mellem kommissærer og generaldirektoraterne, EU-Udenrigstjenesten, Rådet, Parlamentet samt høringen af arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet; understreger, at den forbedrede adgang til dokumenter vedrørende TTIP-forhandlingerne også bør gælde for dokumenter, der relaterer til alle andre igangværende forhandlinger om handelsaftaler.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

11.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

3

7

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, György Schöpflin, Igor Šoltes, Bodil Valero

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Claudiu Ciprian Tănăsescu


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (16.3.2016)

til Udvalget om International Handel

om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering

(2015/2105(INI))

Ordfører for udtalelse: Jan Zahradil

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger, at åben handel skal være en drivkraft for regional integration og økonomisk vækst, bæredygtig udvikling, velstand og jobskabelse; minder om, at de lande, der er mest integreret i verdensøkonomien også er blandt de rigeste, og at handel har bidraget til at hjælpe hundreder af millioner mennesker ud af fattigdom; erkender imidlertid, at ikke alle udviklingslande har nydt godt af sådanne gevinster, og at navnlig de mindst udviklede lande (LDC-landene) er forblevet marginaliserede i den globale handel; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens nye tilgang, som bl.a. indebærer, at handels- og investeringsaftaler benyttes som løftestang til at fremme værdier som bæredygtig udvikling, menneskerettigheder, fair og etisk handel og bekæmpelse af korruption på lang sigt;

2.  minder om, at kun fair og ordentligt reguleret handel, såfremt den er bragt i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling, kan have potentiale til udvikling;

3.  glæder sig navnlig over Kommissionens løfte om, at ingen handelsaftale nogen sinde vil mindske graden af reguleringsmæssig beskyttelse, at enhver ændring af beskyttelsesniveauet kun kan være i opadgående retning, og at retten til at regulere altid vil være beskyttet;

4.  opfordrer Kommissionen til at styrke den bindende håndhævelse af målene for bæredygtig udvikling samt til at medtage omfattende kapitler om bæredygtig udvikling i alle handelsaftaler;

5.  fremhæver, at betydningen af handelspolitikkens potentielle bidrag til bæredygtig udvikling for nylig blev bekræftet på ny i slutdokumentet om Addis Abeba-handlingsplanen og i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling; minder om, at målene for bæredygtig udvikling omfatter flere handelsrelaterede delmål inden for en række politikområder, hvoraf et af de mest konkrete delmål er at øge eksporten fra udviklingslandene med henblik på at fordoble LDC-landenes andel af den globale eksport senest i 2020; anmoder Kommissionen om at udnytte det fulde potentiale til samarbejde med udviklingslandene for at styrke deres markedsøkonomier;

6.  glæder sig over, at meddelelsen "Handel for alle" på ny bekræfter princippet om udviklingsvenlig politikkohærens og sigter mod en mere ansvarlig handels- og investeringspolitik, bl.a. ved at styrke initiativer med henblik på virksomheders sociale ansvar og passende omhu hele vejen igennem forsyningskæden, og derved bidrager til målene for bæredygtig udvikling og inklusiv vækst i udviklingslandene; glæder sig endvidere over tilsagnet om at foretage en dybdegående analyse af de potentielle virkninger af nye frihandelsaftaler for LDC-landene; beklager, at der i meddelelsen "Handel for alle" ikke henvises til Cotonouaftalen, der udløber i 2020; opfordrer EU til at gå i gang med en bred hørings- og dialogproces, herunder med vores AVS-lande, om rammerne for perioden efter Cotonouaftalen;

7.  mener, at menneskerettighederne bør have forrang frem for bestemmelserne i handels- og investeringsaftaler;

8.  anerkender, at EU's handels- og investeringspolitik skal imødegå forbrugernes bekymringer ved at styrke initiativer med henblik på virksomheders sociale ansvar og passende omhu hele vejen igennem forsyningskæden; opfordrer imidlertid indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at gå videre end den eksisterende, ikke-bindende frivillige tilgang og i stedet stræbe efter obligatorisk passende omhu;

9.  glæder sig over den fornyede tilslutning til inkluderende multilateralisme og de fremskridt, der er gjort på Verdenshandelsorganisationens ministerkonference i Nairobi, navnlig inden for områderne landbrug (f.eks. udryddelsen af handelsforvridende landbrugseksportsubsidier og fremskridtene med hensyn til markedsadgang for LDC-landene); glæder sig i denne forbindelse over EU's tilsagn om et finansieringsmål på 400 mio. EUR over fem år til at støtte og yde teknisk bistand til udviklingslandene, især LDC-landene, i deres bestræbelser på at gennemføre WTO-aftalen om handelslettelser; fremhæver desuden nødvendigheden af at berige Dohaudviklingsrunden med en dagsorden for e-handel og digital handel med henblik på en hurtigere og mere jævnbyrdig udveksling af teknologiske fremskridt med udviklingslandene, idet de samtidig får hjælp til at komme omkring den manglende infrastruktur, navnlig i fjerntliggende landdistrikter;

10.  erkender den stigende uensartethed blandt udviklingslandene hvad angår deres integration i det multilaterale handelssystem og de respektive fordele derved; kræver særlige ordninger, navnlig for LDC-landene, hvis andel af verdenshandelen er marginal; glæder sig derfor over revisionen af den generelle præferenceordning (GSP);

11.  minder om den afgørende rolle, som "bistand til handel" spiller for handelsrelateret kapacitetsopbygning, teknisk bistand, erhvervsstøttepolitikker og regional integration; opfordrer EU og dets medlemsstater til at give tilsagn om at øge bistanden til handel til udviklingslandene, og navnlig LDC-landene, med henblik på at støtte lokale mikrovirksomheder og småvirksomheder, produktdiversificering, teknologioverførsel, udvikling af indenlandsk produktionskapacitet, transport og anden infrastruktur, styrkelse af kvinders status samt kooperativer i den nært forestående revision af EU's "bistand til handel"-strategi; bemærker imidlertid, at handel uden en seriøs indsats fra de direkte berørte landes side og væsentlige forbedringer i regeringsførelsen ikke isoleret set kan hjælpe landene til at overvinde de faktorer, der begrænser udviklingen; fremhæver i denne forbindelse betydningen af, at man fokuserer på at forfølge delmål under SDG-mål 16, navnlig inden for god forvaltningsskik og skatte- og afgiftsspørgsmål; opfordrer Kommissionen til at tage fair og etisk handel op i forbindelse med den nært forestående revision af dens "bistand til handel"-strategi, som det blev bebudet i meddelelsen "Handel for alle";

12.  påpeger banktjenesternes rolle i udviklingen af handel og investeringer; opfordrer EU til at støtte foranstaltninger med henblik på at fremme adgangen til banktjenester i udviklingslandene;

13.  minder om, at økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) kan være et afgørende udviklingsinstrument, der kan bidrage til at afbøde fattigdom og til fremme af menneskerettighederne på lang sigt såvel som til yderligere regional økonomisk integration; opfordrer EU til at etablere specifikke overvågningsstrukturer i ØPA'erne, som fokuserer på bæredygtig udvikling og menneskerettighederne, og som sikrer en ordentlig inddragelse af civilsamfundsorganisationer og fagforeninger; anmoder EU om at tilskynde til undertegnelse af de endelige ØPA'er; opfordrer Kommissionen til at medtage stærke og omfattende kapitler om bæredygtig udvikling, som reelt gennemføres og håndhæves, i EU's handels- og investeringsaftaler;

14.  minder om, at EU's investeringspolitik, især når det drejer sig om offentlige midler, skal bidrage til virkeliggørelsen af målene for bæredygtig udvikling; minder om behovet for at forbedre udviklingsfinansieringsinstitutionernes og de offentlig-private partnerskabers (OPP'ers) gennemsigtighed og ansvarlighed for effektivt at kunne spore og overvåge pengestrømmene, gældsbæredygtigheden og merværdien af deres projekter for den bæredygtige udvikling;

15.  opfordrer Kommissionen til at forbedre den udviklingsvenlige politikkohærens inden for handelspolitikken, navnlig for så vidt angår folkesundhed; anmoder Kommissionen om at støtte udviklingslandene i at gøre effektiv brug af den fleksibilitet, der er indbygget i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen) og anerkendt i Dohaerklæringen om TRIPS-aftalen og folkesundhed, som blev vedtaget den 14. november 2001, således at de bliver i stand til at levere grundlæggende lægemidler til overkommelige priser i forbindelse med deres nationale offentlige sundhedsprogrammer; opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe fuldstændig gennemsigtighed med hensyn til indholdet af dens bistandsprogrammer for lav- og mellemlindkomstlande vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder og sikre, at parallel bistand vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder ikke undergraver andre sundhedsrelaterede udviklingsprojekter;

16.  understreger, at det i overensstemmelse med SDG-mål 16 er af allerstørste vigtighed at fremme gode forvaltningsstrukturer i hele verden for at skabe fair adgang til klage og domstolsprøvelse for alle og at opbygge effektive og ansvarlige institutioner på alle niveauer; understreger, at handelsaftaler og direkte udenlandske investeringer kan være et afgørende redskab til at opstille de rette incitamenter til at sikre, at dette mål opfyldes; understreger i denne forbindelse, at korruption er en væsentlig ikke-toldmæssig handelshindring i både udviklede lande og udviklingslande; glæder sig over Kommissionens intention om at medtage bestemmelser om korruptionsbekæmpelse i alle fremtidige handelsaftaler; anmoder Kommissionen om at indføre nye foranstaltninger med henblik på at styrke retssikkerheden i forbindelse med investeringer;

17.  understreger, at det, for at udviklingslandene kan udnytte handels- og investeringsmuligheder fuldt ud, er nødvendigt fortsat at støtte reformer vedrørende mobiliseringen af indenlandske indtægter i udviklingslandene for at hjælpe dem til at forbedre deres kapacitet til at øge indtægterne og tackle skatteunddragelse og -undgåelse ved at støtte udformningen af effektive, fair og gennemsigtige skattesystemer i tråd med principperne om god forvaltningsskik;

18.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at følge henstillingerne fra De Forenede Nationers Konference om Handel og Udviklings (UNCTAD's) samlede investeringspolitiske ramme for bæredygtig udvikling om at fremme mere ansvarlige, gennemskuelige og ansvarlige investeringer;

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

15.3.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

6

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez


UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (26.5.2016)

til Udvalget om International Handel

om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering

(2015/2105(INI))

Ordfører for udtalelse: Joachim Schuster

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over den overordnede tendens i den fremtidige handelsstrategi, som Kommissionen fremlagde i sin meddelelse af 14. oktober 2015 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik"(1)og navnlig strategiens fokus på en værdibaseret tilgang, der har til formål at værne om den europæiske sociale og reguleringsmæssige model hjemme og anvende handelsaftaler og præferenceprogrammer som løftestænger til at fremme europæiske værdier ude i verden såsom bæredygtig udvikling, menneskerettigheder, fair og etisk handel og bekæmpelse af korruption; tilskynder Kommissionen til at udvide og modernisere EU's frihandelsaftaler med lande uden for EU i tråd med den værdibaserede tilgang i betragtning af, at EU's eksport bidrager med omtrent 31 millioner arbejdspladser i Unionen, eller sagt med andre ord: at hvert syvende job i EU er afhængigt af eksport; opfordrer Kommissionen til at gøre EU til bannerfører i den globale udvikling af en ny kultur for retfærdige handelsaftaler; understreger betydningen af ambitiøse, afbalancerede og altomfattende aftaler, der tager hånd om de længerevarende, unødvendige markedshindringer til fordel for forbrugere, borgerne, arbejdstagere og erhvervsliv;

2.  understreger, at fremtidige handelsaftaler bør tage hensyn til Parlamentets beslutninger om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) og aftalen om handel med tjenesteydelser, der fortsat gælder for fremtidige handelsforhandlinger, især for så vidt angår beskyttelse af tjenesteydelser af almen interesse og af almen økonomisk interesse (som bl.a. omfatter, men ikke er begrænset til vand, sundhed, sociale tjenesteydelser, social sikring og uddannelse) samt beskyttelsen af arbejdstagerrettigheder; gentager, at handelsaftalerne ikke må være til hinder for, at disse tjenesteydelser er kvalitetssikrede, til rådighed, økonomisk overkommelige og ydes uden forskelsbehandling og med lighed i adgang;

3.  fastholder, at Kommissionen bør indlede en reel demokratisk debat med Parlamentet og bør høre arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet i et større omfang for at forbedre klarheden, fastsætte rammerne for og sikre gennemskueligheden af forhandlingsmandatet for alle handelsaftaler; opfordrer til gennemsigtige forhandlinger og til, at Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter, de europæiske arbejdsmarkedsparter og civilsamfundet sættes i stand til at bidrage til forhandlingsprocessen på en givtig måde;

4.  mener, at det i forbindelse med forhandlinger om yderligere markedsliberalisering bør holdes in mente, at et EU-dækkende samarbejde er nødvendigt for at opretholde arbejdsvilkårene i overensstemmelse med de relevante love om arbejdstager- og social ret og kollektive overenskomster i EU;

5.  opfordrer til, at handelsaftaler forhandles på multilateralt og ikke på bilateralt niveau;

6.  understreger behovet for en effektiv mekanisme til beskyttelse af europæiske investeringer i udlandet; opfordrer til vurdering af de eksisterende rammer med henblik på at sikre effektivitet og korrekt gennemførelse;

7.  står fast på, at Kommissionen i tråd med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, der for nylig blev indgået mellem Europa-Parlamentet og medlemsstaterne, skal drage omsorg for, at der foretages konsekvensanalyser, herunder bæredygtighedsvurderinger, som led i handelsforhandlinger med henblik på at evaluere indvirkningen af fremtidige handelsaftaler på sociale, økonomiske og miljø- og menneskerettighedsforhold, idet der samtidig skelnes mellem indvirkningerne på forskellige sektorer, regioner og nationer; opfordrer til offentliggørelse af statistiske prognoser med henblik på at sikre, at hver aftale i rimelig og betydelig grad bidrager til at skabe jobs; opfordrer Kommissionen til at holde øje med konsekvenserne af handelsaftalerne, herunder ved både forudgående og efterfølgende evaluering; kræver, at arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet får mulighed for at deltage i udformning og implementering af bæredygtighedsvurderingerne; minder om, at den fremtidige handelsstrategi også skal respektere de regionale produktionsstrukturer i udviklingslandene i tilfælde, hvor bæredygtighedsvurderingen indikerer, at disse vil blive bragt i fare som følge af handelsaftalerne;

8.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at eventuelle tilpasningsomkostninger på EU's arbejdsmarked afbødes ved hjælp af rettidig indgriben fra Kommissionens side til støtte for de berørte sektorer, regioner eller medlemsstater; mener, at en sådan støtte vil kunne tilvejebringes gennem EU-finansiering, herunder en tilpasset Europæisk Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) med et rimeligt budget;

9.  mener, at Kommissionens forslag om at anvende EGF til at dæmpe de skadelige virkninger, som opstår som følge internationale handelsaftaler, ikke er tilfredsstillende i betragtning af fondens begrænsede finansielle kapacitet og dens manglende kompetence til at forebygge og bekæmpe de negative virkninger af globaliseringen;

10.  understreger, at det er af afgørende betydning at udvide EGF's beføjelser og dermed skabe en mekanisme til foregribelse af risici og tilpasning af sektorbestemte, regionale og nationale produktionsstrukturer i tilfælde, hvor bæredygtighedsvurderingen viser, at disse kan være i fare som følge af handelsaftaler;

11.  opfordrer Kommissionen til at garantere retfærdig konkurrence i tilfælde af, at handelspartneres tjenesteudbydere fra tredjelande kommer ind på EU's arbejdsmarked, ved at sikre, at alle arbejdstagere, uanset hjemland, er sikret de samme rettigheder som statsborgere i værtslandet, og at princippet om ligebehandling og ikke-diskrimination respekteres; mener, at dette ikke tilsidesætter gunstigere bestemmelser i lovgivning eller aftaler, der finder anvendelse i hjemlandet; understreger, at social- og arbejdsmarkedslovgivningen både på EU-plan og på nationalt plan samt kollektive overenskomster og sociale standarder skal være garanteret;

12.  efterlyser sikkerhedsforanstaltninger for af princip at sikre, at handelsaftaler under ingen omstændigheder svækker, omgår eller ophæver gyldigheden af medlemsstaternes eller EU’s standarder på følgende områder: arbejdstagerrettigheder, arbejdsvilkår inklusive løn, social sikring, social inklusion og social beskyttelse, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, faglig uddannelse, faglige kvalifikationer, fri bevægelighed for arbejdstagere og pensionister, dialog mellem arbejdsmarkedets parter og bekæmpelse af forskelsbehandling på arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at retten til arbejdsnedlæggelse ikke underløbes af firmaer, der benytter arbejdstagere fra tredjelande under forhandlingerne om kollektive overenskomster og arbejdsmarkedstvister; opfordrer Kommissionen til at sikre, at arbejdsmarkedsstandarderne friholdes fra koncepterne for ikke-toldmæssige hindringer og tekniske hindringer; opfordrer Kommissionen til at sikre den videst mulige gennemsigtighed og til at føre nøje tilsyn med sikring af en afbalanceret inddragelse af interessehavere i de reguleringsmæssige samarbejdsorganer og endvidere til at sikre, at det reguleringsmæssige samarbejde ikke indskrænker staters og Europa-Parlamentets ret til at lovgive i almenvellets interesse og heller ikke fører til reguleringsmæssig fastfrysning eller til svækkelse af arbejdstagernormerne, herunder standarder for sundhed og sikkerhed;

13.  konstaterer, at der er en høj grad af mobilitet ud af EU's medlemsstater for højt kvalificerede fagfolks vedkommende; mener, at handelspolitikker bør være tilbageholdende med hensyn til arbejdstagermobilitet; opfordrer Kommissionen til at sikre, at forpligtelserne under GATS-leveringsmåde 4 kun gælder bevægeligheden for højt kvalificerede fagfolk, f.eks. personer med en grad fra universitet eller tilsvarende læreanstalt eller som bestrider en ledende stilling, der ansættes med et specifikt formål i et begrænset tidsrum og på præcise betingelser, der fremgår dels af den nationale lovgivning i det land, hvor tjenesteydelsen udføres, dels af en kontrakt, der er i overensstemmelse med denne nationale lovgivning; understreger betydningen af at overvåge tjenesteudbydere under GATS-leveringsmåde 4 med henblik på at forhindre misbrug og udnyttelse af tredjelandsstatsborgere; anmoder under alle omstændigheder om, at handelsaftaler indeholder bestemmelser om opretholdelse af udenlandske tjenesteudbyderes lovbestemte pligt til at overholde EU's og medlemsstaternes social- og arbejdsmarkedslovgivning;

14.  opfordrer til, at Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender holdes løbene informeret med henblik på at gøre det muligt at afholde drøftelser og træffe beslutninger i tilfælde af, at handelsaftaler indeholder bestemmelser af en sådan art, at de skader eller er i modstrid med standarder, der er omhandlet i pkt. 12;

15.  konstaterer med tilfredshed, at EU's seneste handelsaftaler indeholder et specifikt kapitel om bæredygtig udvikling; forventer, at EU spiller en førende rolle i bestræbelserne på at nå målet om at tilskynde alle parter til at ratificere, gennemføre og håndhæve de otte grundlæggende ILO-konventioner; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme yderligere arbejdstagerbestemmelser, navnlig ILO's dagsorden for anstændigt arbejde, der har til formål at højne niveauet af arbejdstagerbeskyttelse; fremhæver, at arbejdstagere og miljøstandarder ikke bør begrænses til kapitler om handel og bæredygtig udvikling, men tillige bør indgå i andre handelsaftalekapitler såsom vedrørende investeringer, handel med tjenesteydelser, reguleringsmæssigt samarbejde og offentlige indkøb; opfordrer Kommissionen til at sikre, at gennemførelse og efterlevelse af arbejdsstandarder underlægges en virkningsfuld tilsynsproces, der omfatter arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for civilsamfundet; mener, at tvister om arbejdsbestemmelser bør være underlagt en tvistbilæggelsesordning, som også omfatter muligheden for at indføre afskrækkende foranstaltninger, under behørig hensyntagen til ILO’s tilsynsorganer og under henvisning til ILO's jurisdiktion; opfordrer indtrængende Kommissionen til for det første at inkludere en revisionsklausul om en mekanisme, der gør det muligt for parterne at forlade aftalen eller suspendere eller opsige forpligtelser heri, navnlig i tilfælde af overtrædelser af sociale standarder og menneske- og arbejdstagerrettigheder og, for det andet, en social sikkerhedsklausul, der sikrer forebyggelse af afvikling af social- og arbejdstagerlovgivning;

16.  mener, at der – særlig med henblik på at opretholde høje sociale standarder i international handel – skal udvikles passende internationale og udenretslige mæglingscentre under overholdelse af principperne om gennemsigtighed og demokratisk kontrol;

17.  henstiller, at de interne rådgivende grupper, der har til opgave at behandle overtrædelser af de sociale klausuler i handelsaftaler og forsømmelser i overholdelsen af arbejdsmarkedslov og sociale standarder, modtager tilstrækkelig finansiering til at sætte dem i stand til at fungere effektivt og bør sammensættes, så der sikres en afbalanceret repræsentation af arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer såvel som andre civilsamfundsorganisationer, at fælles møder i grupperne fra begge sider af handelsaftalen bør institutionaliseres, at hver gruppe bør have sit eget sekretariat, og at hver gruppe bør have mulighed for at tage mere avancerede medier i anvendelse med henblik på at befordre deltagelse fra civilsamfundets side;

18.  fremhæver behovet for at højne virkningskraften af medlemsstaternes arbejdsmarkeds- og sociale tilsynsmyndigheder, at højne samarbejdet mellem medlemsstaterne og den europæiske platform mod sort arbejde, at øge tilsynsmyndighedernes ressourcer, hvor det er nødvendigt, for at tillade effektiv overvågning af arbejdsmarkedsstandarder i tråd med ILO-anbefalingerne, sikre overholdelse af arbejdsmarkedslovgivning, sikre essentiel beskyttelse af arbejdstagerne i udøvelsen af deres erhverv og til at forebygge eller begrænse overtrædelser i videst muligt omfang på dette område;

19.  understreger betydningen af foranstaltninger for rettidig omhu inden for den globale produktionskæde og af, at disse er bæredygtige og gennemsigtige; understreger betydningen af at tilskynde til foranstaltninger af frivillig art inden for området virksomheders sociale ansvar og opfordrer Kommissionen til at foreslå lovgivning i hensigtsmæssigt og realistisk omfang til forbedring af den rettidige omhu inden for den globale produktionskæde; bemærker dog, at SMV'er vil kunne fritages fra obligatoriske initiativer vedrørende virksomheders sociale ansvar; er af den mening, at virksomheders sociale ansvar kræver en rimelig skattepolitik og derfor ikke er foreneligt med skatteunddragelsesstrategier;

20.  fremhæver, at handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter gør det muligt at bekæmpe alle former for illoyal konkurrence; opfordrer derfor Rådet og Kommissionen til at hæve blokeringen af reformen af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter uden at svække dem, i den hensigt at gøre dem hurtigere, mere effektive og lettere tilgængelige for SMV'er; understreger behovet for at sikre, at en eventuel ændring af EU's antidumpinglovgivning ikke ændrer ved Unionens evne til at træffe rettidige, nødvendige og effektive foranstaltninger med det formål at håndtere konkurrencebegrænsende markedspraksisser fra EU's handelspartneres side, og for at sikre, at EU's virksomheder fortsat har lige vilkår på globalt plan; bemærker, at Kina foreløbig ikke overholder EU's fem tekniske kriterier for definitionen af en markedsøkonomi, og modsætter sig derfor, at Kina tildeles markedsøkonomisk status, eftersom det er nødvendigt at imødegå Kinas urimelige konkurrencepraksisser;

21.  beklager, at kun 13 % af EU's SMV'er har haft internationale aktiviteter uden for EU, og påpeger, at mange af dem er afskåret fra sådanne aktiviteter på grund af ikketoldmæssige hindringer; forventer, at der tages hensyn til, at SMV'er står over for visse hindringer, når der forhandles nye aftaler, for dermed at sikre, at denne gruppe virksomheder kan drage fordel af nye handelsaftaler;

22.  opfordrer Kommissionen til at styrke den forudgående samordning mellem sine respektive tjenestegrene, der arbejder med handel og med beskæftigelse og sociale anliggender;

23.  tilskynder Kommissionen til at sikre, at regeringerne har mulighed for at indføre indkøbspolitikker, der er socialt og miljømæssigt ansvarlige; understreger, at bestemmelser om indkøb ikke bør hindre staterne i at imødekomme samfundsmæssige og miljømæssige behov, og at aftalerne ikke må begrænse muligheden for at fremsætte sociale krav som anført i de nye EU-direktiver om offentlige indkøb; mener derudover, at politikkerne for offentlige indkøb bør være i overensstemmelse med ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter;

24.  opfordrer Kommissionen til kun at afgive meget begrænsede tilsagn for så vidt angår fremtidige bestemmelser vedrørende tjenesteydelser, der leveres digitalt eller ad elektronisk vej, for ikke at undergrave de høje arbejdsmarkedsstandarder og arbejdsvilkår i EU under indtryk af den stadig mere digitaliserede økonomi;

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

8

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Michèle Alliot-Marie, Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Rosa Estaràs Ferragut, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Fernando Ruas

(1)

COM(2015)0497


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (7.4.2016)

til Udvalget om International Handel

om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering

(2015/2105(INI))

Ordfører for udtalelse: Theresa Griffin

FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik"; bemærker, at 90 % af verdens vækst i de kommende 10-15 år vil komme fra lande uden for EU, og at store vækstøkonomier vil spille en vigtig rolle i denne sammenhæng; mener, at handel og investeringer er af afgørende betydning for den økonomiske vækst i EU gennem åbning af nye eksportmarkeder for EU's industri, skabelse af arbejdspladser af høj kvalitet, bæredygtig og miljøvenlig vækst samt styrkelse af EU's konkurrenceevne; understreger derfor behovet for, at Europa har en solid fremadrettet strategi, som bygger på en sammenhængende industripolitik og forskning og innovation og den digitale dagsorden;

2.  understreger, at handels- og investeringspolitikken bør tage sigte på at åbne nye muligheder for markedsadgang for EU's virksomheder med henblik på at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og skabelse af arbejdspladser af høj kvalitet med ordentlige arbejdsvilkår, og at disse politikker bør udformes på en sådan måde, at de er i overensstemmelse med en genindustrialiseringsstrategi, der er baseret på fair konkurrence og gensidighed og sikrer lige konkurrencevilkår for EU's industri;

3.  bemærker tjenesteydelsers voksende betydning i den internationale handel og de styrkede forbindelser mellem tjenesteydelser, produktion og direkte udenlandske investeringer i takt med, at de globale værdikæder bliver stadig mere betydningsfulde; mener, at der skal tages hensyn til denne sammenkobling i alle handelsforhandlinger for at sætte den europæiske industri i stand til at nyde godt af alle fordele;

4.  understreger, at SMV'er og nyetablerede virksomheder – sideløbende med deres strategiske erhvervsmæssige betydning – spiller en vigtig rolle for handel og investeringer, eftersom der findes flere end 600 000 SMV'er, der driver handel uden for EU, og som beskæftiger over 6 mio. mennesker og står for størstedelen af jobskabelsen i Europa; understreger betydningen af overgangsperioder for at give industrisektorer og SMV'er mulighed for at tilpasse sig virkningerne af nye internationale handelsaftaler; opfordrer til, at fremtidige handelsaftaler systematisk afsætter et specifikt kapitel til SMV'er; opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe brugervenlige oplysninger om handelsmuligheder for SMV'er og give dem støtte til at drage fordel af disse muligheder, herunder gennem EU's strukturfonde;

5.  minder om, at handelspolitikken er et redskab til at fremme bæredygtig udvikling, herunder gennem fremme af miljømæssige og sociale arbejdsstandarder som defineret i ILO-konventionerne, som bør integreres i alle handelsaftaler, og at deres passende anvendelse bør overvåges nøje; bifalder Kommissionens opfordring til at fremme et ambitiøst og innovativt kapitel om bæredygtig udvikling i alle handels- og investeringsaftaler;

6.  understreger betydningen af at opretholde de høje standarder for så vidt angår sundheds- og sikkerhedslovgivningen og miljøstandarderne i EU's industri og produktion; opfordrer Kommissionen til at sikre, at handelsaftaler befæster disse standarder og bidrager til at skabe lige konkurrencevilkår på internationalt plan;

7.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik på at sikre overensstemmelse med europæiske standarder i forbindelse med samhandelen med tredjelande;

8.  fremhæver EU's førerposition på klimaområdet og finder det afgørende, at ambitionsniveauet opretholdes i denne henseende; understreger derfor betydningen af at inkludere beskyttelsesforanstaltninger i handelsaftaler, som forhindrer kulstoflækage, eftersom forskydningen af effektive EU-processer til mindre bæredygtige systemer kunne føre til en stigning i de samlede globale emissioner, hvilket ville være kontraproduktivt med hensyn til opfyldelsen af COP21-målene;

9.  understreger, at det er vigtigt at forhindre EU's handelspartnere i at benytte sig af konkurrencebegrænsende metoder, herunder social eller miljømæssig dumping, navnlig dumping af billige produkter i Europa, og protektionistiske og diskriminerende foranstaltninger, som kan bringe EU's standarder i fare og destabilisere Europas industri, og at EU træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at forsvare sig mod illoyal handelspraksis; er i denne forbindelse bekymret over den mulige tildeling af status som markedsøkonomi til Kina og opfordrer Kommissionen til at udarbejde en detaljeret og omfattende konsekvensanalyse, der vurderer de mulige scenarier i forbindelse med en tildeling af markedsøkonomisk status til Kina, hvor der i særlig grad lægges vægt på EU's fremstillingssektor, forbrugerne, investeringspolitikker og konkurrenceevne, herunder for SMV'er; opfordrer indtrængende Kommissionen til i sit arbejdsprogram at medtage udviklingen af effektive, opdaterede lovgivningsmæssige værktøjer, der gør det muligt for EU at hindre sådanne praksisser, der kraftigt påvirker vores industris genopretning og vores evne til at investere, innovere og konkurrere;

10.  opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til, i lyset af den hastigt forværrede situation inden for vigtige industrisektorer som f.eks. stål og keramik, som en prioritet at fremskynde reformen af EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, der blev indledt i 2013, med det formål at forbedre deres reaktionsevne og effektivitet og bekæmpe illoyal konkurrence; understreger, at Europa-Parlamentet vedtog sin holdning til denne reform den 5. februar 2014 (2013/0103(COD)), hvori det navnlig opfordrede til at afkorte varigheden af antidumpingundersøgelser i fuld overensstemmelse med WTO-reglerne;

11.  minder om, at det, såfremt Kina får markedsøkonomistatus, under de nuværende vilkår vil gøre det vanskeligere at indlede antidumpingprocedurer mod eksport fra Kina;

12.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med udviklingen af handels- og investeringspolitikker at undgå udflytning af europæiske produktionsanlæg til lande uden for EU for at bevare arbejdspladser i EU's medlemsstater;

13.  mener, at Kommissionen, når der forhandles frihandelsaftaler, bør sikre, at forvridende praksisser, som f.eks. dobbelte prissystemer og eksportrestriktioner for råvarer, forbydes;

14.  påpeger, at alle basismetalindustrier, som er af strategisk betydning for vores økonomi, står i en situation med global konkurrence; anser det for hastende, at Kommissionen anvender verdensmarkedet som referencemarked, når den definerer relevante markeder, og ikke begrænser sine undersøgelser udelukkende til det indre marked;

15.  noterer sig kravet i Kommissionens Investeringsplan for Europa om at øge investeringerne i EU og anser handelspolitiske strategier for at være et uundværligt instrument til at nå dette mål;

16.  mener, at fremadskuende handels- og investeringspolitikker kan spille en betydelig rolle ved udviklingen af markedet for telekommunikation, ophavsret og den digitale økonomi i Europa og medføre klare fordele for EU's forbrugere og virksomheder, herunder SMV'er; understreger, at det digitale indre marked er afgørende for at fremme EU's konkurrenceevne og økonomiske vækst; understreger, at der skal sikres lige konkurrencevilkår for så vidt angår gensidighed med hensyn til markedsadgang, og at andre markedsaktører skal overholde EU's industri- og forbrugermæssige standarder; opfordrer Kommissionen til at adressere de eksisterende handelshindringer i den digitale økonomi, grænseoverskridende datastrømme, datalagring og data- og forbrugerbeskyttelse i kommende handels- og investeringsaftaler for at sikre, at den digitale økonomi fortsat kan tilpasse sig og vokse til fordel for forbrugerne; opfordrer Kommissionen til at sikre, at den europæiske databeskyttelseslovgivning ikke påvirkes af nuværende eller fremtidige handelsaftaler;

17.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at retten til at håndhæve eksisterende lovgivning om intellektuelle ejendomsrettigheder bevares i fremtidige handelsaftaler, navnlig på teknologioverførselsområdet;

18.  opfordrer Kommissionen til at anspore europæiske forskningsinstitutioner til at engagere sig mere aktivt med potentielle partnere uden for EU og til at optimere investeringer i forskning og innovation og undgå hjerneflugt; opfordrer Kommissionen til at støtte det regionale samarbejde inden for forskning;

19.  understreger behovet for at øge den globale indsats for yderligere udvikling af rene energiteknologier i overgangen til en kulstoffattig økonomi og tilskynder derfor Kommissionen til at forbedre samarbejdet om forskning på energiområdet samt udviklings- og innovationsaktiviteter med handelspartnere;

20.  opfordrer Kommissionen til at fremme diversificering af energileverandører, -ruter og -kilder ved at identificere nye energihandelspartnere og ved hjælp af regionalt samarbejde for derved at øge konkurrencen og give mulighed for lavere priser for de europæiske forbrugere; understreger, at udviklingen af vedvarende energikilder samt fremme af energieffektivitet er afgørende for at øge energisikkerheden og mindske afhængigheden af import; understreger betydningen af, at frihandelsaftaler indeholder bestemmelser om at opbygge bæredygtige energipartnerskaber og forbedre teknisk samarbejde, især inden for vedvarende energikilder og energieffektivitet; anbefaler, at nye handelsaftaler indeholder et kapitel om energi og råstoffer;

21.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om en EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring; mener, at den seneste udvikling inden for det globale naturgasmarked udgør en kæmpe chance for Europa til at øge energiforsyningssikkerheden og skabe et mere konkurrencepræget marked; opfordrer til en hurtig gennemførelse af projekterne af fælles interesse med henblik på at sikre, at den rette infrastruktur er på plads til at drage fordel af disse øgede muligheder for handel med gas;

22.  fremhæver betydningen af at nå frem til en "dynamisk" aftale om miljøvenlige (grønne) varer, som i øjeblikket er til forhandling, således at aftalen senere kan udvides og medtage flere WTO-partnerne og i fremtiden også komme til at indeholde grønne tjenesteydelser, der kan fremme den europæiske grønne teknologisektor og bidrage til at nå de klima- og energimål, der blev aftalt i klimaaftalen i Paris i 2015, samt styrke EU's energiforsyningssikkerhed og reducere afhængigheden af fossile brændstoffer;

23.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med udviklingen af handels- og investeringspolitikker at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder samt for personer af sort eller asiatisk oprindelse eller fra etniske mindretal;

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

7.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

6

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Philippe De Backer, Fredrick Federley, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Amjad Bashir, Michał Boni, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Werner Langen, Svetoslav Hristov Malinov, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Sorin Moisă, Clare Moody, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Maria Spyraki, Anneleen Van Bossuyt

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Momchil Nekov, Jana Žitňanská


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (2.5.2016)

til Udvalget om International Handel

om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering

(2015/2105(INI))

Ordfører for udtalelse: Dita Charanzová

FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse med titlen "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497);

2.  understreger forbindelsen mellem det indre marked og EU's handelspolitik, som bør være i fuld overensstemmelse med hinanden og med EU' s øvrige politikker og værdier; mener, at åben, ansvarlig og fri handel på verdensplan baseret på effektive, gennemsigtige og stærke globale regler er afgørende for at få det indre marked til at realisere dets fulde potentiale ved at fungere effektivt, vokse og arbejde til gavn for borgere, forbrugere og virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder;

3.  understreger, at bæredygtig og ansvarlig handel – i betragtning af EU's status som verdens største økonomi – er det mest markante politiske redskab til både at støtte europæiske interesser, investeringer og firmaer i udlandet og fremme europæiske værdier i udlandet, samtidig med at det skaber økonomisk vækst, investeringer og beskæftigelse i EU; støtter Kommissionens mål om at forbedre synergierne mellem handelspolitikken og politikkerne for det indre marked og anbefaler, at disse politikker prioriterer foranstaltninger, der sigter mod at skabe arbejdspladser;

4.  minder om, at liberalisering af samhandel fører til højere produktivitet, tilskynder til øget ekstern konkurrenceevne og allerede nu bidrager til næsten et ud af syv job inden for det indre marked og medfører betydelige fordele for forbrugerne;

5.  mener, at protektionistiske foranstaltninger i de nuværende økonomiske og handelsmæssige omstændigheder er forældede, og endog i visse tilfælde kontraproduktive, eftersom europæiske varer og tjenester indgår i globale værdikæder; mener imidlertid, at det nuværende handelsbeskyttelsessystem i EU skal opdateres med henblik på at kunne beskytte sig mod illoyal adfærd, der påvirker den internationale handel i en globaliseret verden; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke grænseoverskridende værdikæder for varer og tjenesteydelser ved at forbedre vores økonomiers konkurrenceevne og den økonomiske vækst gennem en mindskelse af uberettigede handelshindringer;

6.  understreger betydningen af at sikre, at EU og dets handelspartnere spiller efter de samme regler; minder om, at EU skal benytte alle for hånden værende instrumenter til at stå fast over for illoyal konkurrence og manglende opfyldelse af både WTO's principper og de forpligtelser, som handelspartnerne har indgået;

7.  mener, at de europæiske SMV'ers deltagelse i globale værdikæder er direkte forbundet med internationaliseringsprocessen; anmoder i lyset heraf Kommissionen om at træffe yderligere foranstaltninger med henblik på at lette SMV'ers adgang til tredjelandes markeder;

8.  glæder sig over strategiens bemærkninger om den rolle, som direkte udenlandske investeringer spiller i medlemsstaterne og det indre marked, og støtter alle bestræbelser på at fremme øgede direkte udenlandske investeringer i Europa;

9.  anerkender, at offentlige udbud tegner sig for 15-20 % af det globale BNP, og er enig med Kommissionen i, at det er nødvendigt med en holistisk og ambitiøs tilgang til offentlige udbud, især inden for TTIP, hvor kun 32 % af det amerikanske marked på nuværende tidspunkt er åbent for EU's virksomheder; bemærker, at EU allerede i vid udstrækning har åbnet sine markeder for offentlige udbud, men at europæiske virksomheder stadig oplever restriktioner og manglende gensidighed i udlandet; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at arbejde hen imod en betydelig forbedring af gensidigheden og gennemsigtigheden for så vidt angår markedsadgang for europæiske virksomheder i udlandet, samtidig med at der opretholdes en åben adgang til det indre marked; bemærker det ændrede forslag fra Kommissionen om et internationalt instrument for offentlige udbud;

10.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at de nye direktiver om offentlige udbud og koncessioner overholdes i alle handelsforhandlinger, navnlig hvad angår definitionen af samarbejde mellem offentlige instanser, undtagelser og SMV'ers adgang og anvendelse af MEAT-kriterierne; opfordrer til en hurtigere overgang til offentlige e-udbud med henblik på at lette virksomhedernes adgang til offentlige udbud, navnlig SMV'er;

11.  mener, at det er i overensstemmelse med sunde retlige og logiske principper, at klagere i undersøgelser skal dokumentere deres påstande og påvise, at de pågældende foranstaltninger er i fællesskabets interesse;

12.  glæder sig over Kommissionens tilsagn om, at ingen handelsaftale vil medføre forbrugerbeskyttelsesstandarder, der ligger under de europæiske, herunder i forbindelse med den digitale revolution; understreger, at Parlamentet vil fortsætte med nøje at overvåge, at de igangværende forhandlinger respekterer dette tilsagn;

13.  opfordrer til, at der iværksættes foranstaltninger til støtte for forbrugerne i forbindelse med grænseoverskridende handel med varer og tjenesteydelser med tredjelande, f.eks. i form af online helpdeske, som tilbyder oplysning eller rådgivning i forbindelse med tvister;

14.  er enig med Kommissionen i, at handelspolitik kun kan virke, hvis Europa fastholder sit fokus på at fjerne hindringerne for fuldførelsen af det indre marked, tackle opsplitningen af reguleringen, sikre mindre bureaukrati og fremme øget konkurrence inden for det indre marked, navnlig inden for servicesektoren; anmoder Kommissionen om at tage hensyn til Parlamentets henstillinger for så vidt angår fjernelse af ikke-toldmæssige hindringer i det indre marked for at sikre fri handel både inden for og uden for Unionens grænser; glæder sig over, at Kommissionen har forpligtet sig til at gennemføre en omfattende bæredygtighedsvurdering for alle vigtige initiativer inden for handelsområdet, og tilskynder endvidere til, at der gennemføres efterfølgende evalueringer; støtter øget gensidig gennemsigtighed og forbedringer af reguleringsprocesserne i handelsaftaler uden at gøre indgreb i nationalstaternes ret til at regulere;

15.  glæder sig over forhandlingerne om en aftale om handel med tjenesteydelser (TISA) og understreger, at tjenesteydere, eftersom tjenesteydelser allerede udgør 70 % af EU's BNP og beskæftigelse, skal have lettere adgang til markeder uden for Europa; opfordrer til, at fremskridt i forhandlingerne om TISA sker i overensstemmelse med de holdninger, der er anført i Parlamentets beslutning; minder om, at Kommissionen bør tage hensyn til de forskellige medlemsstaters interesser, når den forhandler om lister over forpligtelser i TISA og TTIP; bifalder samtidig tilsagnet om ikke at kræve, at regeringerne ændrer deres forvaltning eller finansiering af offentlige tjenester;

16.  noterer sig TTIP-forhandlingerne og understreger, at en vellykket afslutning af disse forhandlinger er af overordentlig politisk betydning; anmoder Kommissionen om at tage hensyn til Parlamentets betænkning, og navnlig udtalelsen fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse; opfordrer til, at forhandlingerne afsluttes så hurtigt som muligt, mens de stadig fører til en ambitiøs, omfattende og afbalanceret aftale; opfordrer Kommissionen til at lægge større pres på dens amerikanske modparter for at få dem til at fremsætte forslag og give tilsagn for at komme videre i forhandlingerne;

17.  anerkender, at gennemsigtighed i handelspolitikken er afgørende for forbrugernes tillid til bedre regulering og til legitimiteten af EU's handelspolitik i udlandet; opfordrer derfor Kommissionen til at fastholde den højest mulige grad af gennemsigtighed i forhandlingerne, herunder adgang til forhandlingstekster og høringer af civilsamfundet under disse processer;

18.  opfordrer til øget internationalt samarbejde, især med USA og Japan;

19.  ser med tilfredshed på strategiens fokus på det digitale indre marked som en del af det globale digitale marked og på at forhindre udviklingen af nye hindringer for handel med digitale varer og tjenester og e-handel; støtter alle foranstaltninger til at øge den frie udveksling af oplysninger, forudsat at EU's databeskyttelsesregler overholdes, og alle bestræbelser på at lette onlinehandel på multilateralt plan og parallelt med WTO; understreger vigtigheden af at overholde EU's databeskyttelsesregler; er helt enigt i udsagnet om, at lovgivningsmæssigt samarbejde, gensidig anerkendelse og harmonisering af standarder er de bedste redskaber til at imødegå udfordringerne i forbindelse med den digitale økonomi;

20.  henleder opmærksomheden på de europæiske tjenesteudbyderes høje eksterne konkurrenceevne; opfordrer Kommissionen til under handelsforhandlinger at tilstræbe både en gradvis og gensidig liberalisering af tjenesteydelser og en politik med øget gennemsigtighed og forudsigelighed med hensyn til love og bestemmelser, således at borgere og iværksættere i udviklingslande kan få adgang til en bredere vifte af tjenesteydelser, hvoraf nogle kan leveres af yderst konkurrencedygtige europæiske tjenesteydere;

21.  opfordrer til forhandlinger — i forbindelse med eller parallelt med handelsaftaler — om større mobilitet for fagfolk, arbejdstagere og studerende og til gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer; opfordrer Kommissionen til at sikre, at sådanne foranstaltninger overholder principperne i tjenesteydelsesdirektivet, særlig artikel 16; anmoder Kommissionen om at underrette Parlamentet om den aktuelle status for gennemførelsen af direktivet om det blå kort, og om hvorvidt det fungerer i praksis;

22.  opfordrer til anvendelse og etablering af yderligere internationale tekniske standarder baseret på konsekvensanalyser og støtter alle bestræbelser på at sikre fuld inddragelse af vores handelspartnere i internationale standardiseringsorganer; mener imidlertid ikke, at en manglende fælles international standard bør kunne forhindre en gensidig anerkendelse af ækvivalens, hvor dette er relevant, ej heller, at der arbejdes for fælles transatlantiske tekniske standarder;

23.  understreger, at der er behov for digitaliseret toldkontrol ud over bedre samarbejde mellem medlemsstaternes toldmyndigheder og markedstilsynsmyndigheder for at fremskynde overførsel af varer og bekæmpe forfalskninger inden for de globale forsyningskæder, samtidig med at kvaliteten af kontrollen og forbrugerbeskyttelsen for så vidt angår importerede varer og tjenesteydelser sikres; støtter Kommissionens initiativ til at styrke det internationale toldsamarbejde og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde med henblik på at hindre varer, der krænker de intellektuelle ejendomsrettigheder, i at komme ind i EU samt til at sikre håndhævelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med alle handelspartnere;

24.  fremhæver vigtigheden af at fremme innovation og kvalitet som en merværdi for europæiske produkter; bemærker, at anerkendelsen i handelsaftaler af geografiske betegnelser bør være en prioritet;

25.  glæder sig over Kommissionens foranstaltninger til bekæmpelse af korruption gennem international handel;

26.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til seriøst at overveje forslaget om at oprette en fælles europæisk toldmyndighed, der skal sikre en mere effektiv anvendelse af toldbestemmelser og -procedurer inden for hele EU's toldområde;

27.  understreger, at EU's nye handelsstrategi ikke kan begrænses til at indlede nye forhandlinger, men også skal sikre en korrekt gennemførelse af de allerede forhandlede aftaler og bekæmpe nye uberettigede ikke-toldmæssige handelshindringer mellem EU og dets handelspartnere, som begrænser den faktiske adgang for virksomheder til udenlandske markeder.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

21.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lucy Anderson, Edward Czesak, Julia Reda, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal


UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (7.6.2016)

til Udvalget om International Handel

om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering

(2015/2105(INI))

Ordfører for udtalelse: Esther Herranz García

FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  mener, at den fælles landbrugspolitik har udgjort en hjørnesten i europæisk politik siden dens indførelse i 1962; minder om, at EU siden indførelsen af den fælles landbrugspolitik har insisteret på "fællesskabspræference", hvilket betyder, at der gives forrang til produkter fra medlemsstaterne;

2.  understreger, at EU's fælles landbrugspolitik går i modsat retning i forhold til de vigtigste landbrugspolitikker i resten af verden, der direkte knytter landbrugsstøtten til priser eller produktionsmængder og har en kontracyklisk karakter; mener, at det under disse omstændigheder er vigtigt at forhandle frihandelsaftaler om landbrugsprodukter, der ikke destabiliserer det europæiske landbrug og landdistrikterne;

3.  understreger, at handel med landbrugsprodukter og landbrugsfødevaresektoren spiller en central rolle som drivkraft for økonomisk vækst og jobskabelse, navnlig i landdistrikterne, og fremhæver, at investeringer i sektoren og fremme af EU's stilling som en central aktør på det globale marked er afgørende for landbrugets fremtid i Unionen;

4.  er klar over, at landbrugerne i EU vil stå over for store udfordringer i fremtiden, og mener derfor, at det er absolut nødvendigt at have en stabil fælles europæisk ramme i form af den fælles landbrugspolitik til at støtte landbrugerne i EU med henblik på at fremme investeringer og sætte skub i væksten i landbrugsfødevaresektoren;

5.  glæder sig over henvisningen i Kommissionens meddelelse "Handel for alle" til fødevareindustrien som en sektor, hvor eksportmulighederne er af afgørende betydning og aktivt bør fremmes via en ny fællesskabsstrategi for handel og investeringer;

6.  understreger betydningen af at sikre større sammenhæng mellem de foranstaltninger, der er foreslået som led i Unionens nye handelsstrategi, og dem, der er vedtaget som led i den fælles landbrugspolitik, for at sikre rimelige indkomster for landbrugere og bevare en europæisk produktionsmodel, som respekterer miljøet, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og regional balance; minder om, at det – som det allerede er blevet understreget af Europa-Parlamentet i dets beslutning af 8. juli 2015 om TTIP – er nødvendigt at sikre økonomisk og social levedygtighed for den europæiske landbrugsmodel;

7.  beklager dybt, at Kommissionens meddelelse "Handel for alle" ikke udtrykkeligt anerkender landbrugssektorens multifunktionelle og særlig følsomme karakter som et vigtigt element, der skal tages i betragtning i forbindelse med udviklingen af EU's handelspolitik;

8.  mener, at det med hensyn til den aktuelle landbrugskrise er af afgørende betydning at få åbnet nye markeder for EU's landbrugsprodukter, såsom mejeriprodukter, kød og levende dyr samt frugt og grøntsager; understreger, at det er nødvendigt at finde nye afsætningsmuligheder med et højt købspotentiale;

9.  tilskynder til, at der kun forhandles om, og godkendes, bilaterale eller multilaterale aftaler med tredjelande, der er afbalancerede, og som vil kunne yde særlig beskyttelse af de mest følsomme sektorer samt tilstrækkelig beskyttelse af alle europæiske landbrugsproducenter; går kraftigt ind for at udelukke sektorer, der kunne blive alvorligt påvirket heraf;

10.  er af den opfattelse, at sporbarhed for landbrugsprodukter og effektive oprindelsesregler skal forsvares i forhandlinger om frihandelsaftaler, således at man undgår en situation, hvor disse regler undergraves af andre aftaler mellem EU's frihandelspartnere og andre tredjelande; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at udelukke følsomme landbrugsprodukter fra alle former for kumulation af oprindelse; minder Kommissionen om, at formålet med frihandelsforhandlingerne er at lette samhandelen med ægte EU-produkter og produkter, der stammer fra EU's frihandelspartnere;

11.  mener, at det er nødvendigt at tage hensyn til de særlige ulemper, som små landbrugere og sårbare områder har; mener, at EU bør bevare sit stærke ry for produktion af høj kvalitet; går ind for et indgående engagement med interessenter i den europæiske landbrugsfødevaresektor, før der indledes nye forhandlinger om frihandelsaftaler;

12.  mener, at den frihandelsaftale, der er ved at blive indgået med Canada, samt de igangværende forhandlinger med USA og Mercosur og de planlagte forhandlinger med Australien og New Zealand vil åbne EU-markedet for de mest konkurrencedygtige landbrugsproducenter i verden og for de lande, der har det største eksportpotentiale; opfordrer derfor Kommissionen til at forsvare følsomme landbrugsprodukter på en hensigtsmæssig måde;

13.  minder om, at USA fortsat er EU's største eksportmarked for landbrugsprodukter; opfordrer Kommissionen til at sikre, at TTIP-forhandlingerne fører til en ambitiøs, omfattende og afbalanceret handels- og investeringsaftale af høj standard, der fremmer bæredygtig og inklusiv vækst samt øget samhandel for EU's landbrugssektor;

14.  mener, at det er nødvendigt at øge merværdien af landbrug og gennemføre salgsfremstød med henblik på at åbne nye markeder; understreger især, at det er vigtigt at styrke europæiske kvalitetsordninger, idet de sikrer det bedst mulige image for EU's produkter på verdensmarkedet, hvilket giver indirekte fordele for europæisk landbrug som helhed;

15.  mener imidlertid, at det er afgørende at fremme den indenlandske efterspørgsel, navnlig efter frugt og grønt, eftersom borgerne i 24 ud af de 28 medlemsstater indtager mindre end den daglige mængde på 400 gram, som Verdenssundhedsorganisationen anbefaler;

16.  glæder sig over Kommissionens realistiske vurdering af den vedvarende mangel på fremskridt i forbindelse med Dohaudviklingsdagsordenen; mener, at selv om multilaterale forhandlinger er uundværlige, så har Dohaudviklingsdagsordenen tydeligvis ikke opfyldt forventningerne hos den europæiske landbrugsfødevaresektor trods ensidige indrømmelser fra EU's side såsom dem, der blev fremlagt på den 10. ministerkonference i Nairobi; opfordrer derfor EU til at fastlægge en ny og mere effektiv strategi for multilaterale forhandlinger i WTO;

17.  fremhæver betydningen af associeringsaftaler (AA'er)/vidtgående og brede frihandelsaftaler (DCFTA'er) med Georgien, Moldova og Ukraine for EU's landbrugssektor og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigt at sikre fuld gennemførelse af disse aftaler;

18.  mener, at det i forbindelse med handelsforhandlinger, som direkte påvirker EU's landbrugsinteresser, bør anerkendes, at kommissæren med ansvar for landbrug spiller en ledende rolle for så vidt angår alle landbrugsmæssige aspekter; mener, at der for så vidt angår kollegialitetsprincippet i Kommissionen ikke bør træffes afgørelse om indgåelse af handelsaftaler uden kommissærens forudgående vurdering af de grundlæggende interesser for EU's landbrug;

19.  understreger, at landbruget er et yderst strategisk politisk spørgsmål, som fødevaresikkerheden og alle europæeres levevis er afhængig af, og at EU's handelsstrategi bør være i overensstemmelse med målene for den fælles landbrugspolitik som fastsat i artikel 39 TEUF; afviser derfor enhver forhandling, der kan true den europæiske landbrugsfødevaresektors investeringsbestræbelser, eller hvor det europæiske landbrug ofres som en brik i forhandlingerne; opfordrer Kommissionen til at ophøre med at sætte industriens og servicesektorens interesser før landbrugets;

20.  beklager desuden de situationer, hvor konsekvenserne af politiske konflikter, som ikke hidrører fra landbruget, går ud over landbrugere;

21.  advarer om den kumulative virkning af toldindrømmelser, hvad enten de hidrører fra multilaterale eller bilaterale forhandlinger eller fra andre ordninger som f.eks. GSP; minder om, at 71 % af EU's samlede import af landbrugsfødevarer nu indføres med nultold;

22.  mener, at handelsaftaler bør omfatte beskyttelsesklausuler i form af bestemmelser, som kan aktiveres ved hjælp af forenklede og fleksible mekanismer;

23.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvise den allerstørste forsigtighed, når den forbereder eller reviderer tilbud om markedsadgang i forbindelse med handelsforhandlinger, og til at udarbejde en strategi for at beskytte følsomme sektorer; opfordrer til, at sådanne tilbud systematisk baseres på en udtømmende uafhængig vurdering af den virkning, som nye handelsindrømmelser over for tredjelande ville få for EU's landbrugssektor;

24.  minder om, at Kommissionen skal forelægge en individuel konsekvensanalyse for alle nye forslag om handelsaftaler, herunder en analyse af virkningerne på de lokale og regionale markeder; ser frem til resultaterne af konsekvensanalysen af den kumulative virkning af de forskellige kvoter for følsomme produkter, der allerede er tildelt vore partnere (under forhandling eller planlagte), som bebudet af Kommissionen på samlingen i Rådet for Landbrug og Fiskeri den 11. april 2016;

25.  opfordrer indtrængende Kommissionen til i god tid at fremlægge sine resultater for Parlamentet og afvente Parlamentets holdning, inden den godkender eller foreslår eventuelle kommercielle tilbud, samt til at ændre eller tilbagekalde kommercielle tilbud, som allerede er forelagt eller er under forberedelse, hvis en konsekvensanalyse afslører, at de vil have negative konsekvenser for følsomme produkter; anmoder Kommissionen om at foretage en evaluering af konsekvenserne af, at EU har åbnet sig for det globale marked for landbrugsprodukter;

26.  understreger, at EU's landbrugsfødevareindustri er en effektiv sektor i Unionens økonomi, der er kendetegnet ved kvalitet, mangfoldighed og innovation i produktionen og udgør et afgørende bidrag til fødevaresikkerheden;

27.  mener, at der bør lægges særlig vægt på beskyttelsen af små og mellemstore landbrugsbedrifter, både i forbindelse med forhandlingen af aftaler og i analysen af deres virkning;

28.  mener, at Kommissionen skal forelægge Parlamentet klare og pålidelige toldoplysninger vedrørende varer, der indføres i Unionen, og at disse varer bør overvåges;

29.  understreger, at EU's høje standarder for miljø, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og social velfærd, som afspejler vores samfundsmæssige værdier, og som kræves af forbrugerne, sætter EU's landbrugere i en økonomisk dårligere situation i forhold til deres modparter i tredjelande på grund af sidstnævntes produktionsformer, størrelse af produktionsstrukturer og almindeligvis lavere standarder; er af den opfattelse, at handelsaftaler bør fremme fair konkurrence mellem de forskellige handelspartnere for at sikre, at EU's landbrugere er i stand til fuldt ud at drage fordel af toldindrømmelserne uden at blive udsat for unfair konkurrence;

30.  understreger behovet for at sikre, at EU's standarder for fødevaresikkerhed og miljøet beskyttes ved at anvende gensidighedsmekanismer og bevare grundlæggende værdier såsom forsigtighedsprincippet og bæredygtigt landbrug samt en høj grad af sporbarhed og mærkning af produkter; bemærker den store forskel, der er i dyrevelfærdsstandarder på internationalt plan, og fordømmer anvendelsen af den laveste fællesnævner i handelsaftaler;

31.  understreger behovet for strammere importkontrol ved grænserne og mere stringente inspektioner fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets side af produktions- og afsætningsvilkårene i de lande, der eksporterer til EU, med henblik på at sikre overholdelse af EU-lovgivningen;

32.  bemærker, at mange af EU's store handelspartnere kun yder ringe beskyttelse af dyrevelfærd, hvilket f.eks. er tilfældet i USA, hvor der ikke er føderal lovgivning til beskyttelse af husdyr inden slagtning; kræver, at Kommissionen medtager dyrevelfærd som et samhandelsproblem i alle igangværende og fremtidige bilaterale og multilaterale handelsforhandlinger, og at al import af animalske produkter fra udviklede lande forpligtes til at overholde EU's lovgivning om dyrevelfærd, og at import fra udviklingslande bør leve op til tilsvarende standarder;

33.  understreger, at der i forbindelse med handelsforhandlinger mellem EU og tredjelande bør rettes særlig opmærksomhed mod anvendelsen af pesticider, navnlig mod de forskellige tilgange til deres anvendelse, idet standarderne for anvendelse af pesticider er betydeligt højere i EU end i tredjelande;

34.  understreger betydningen af at sikre, at der under forhandlinger om aftaler med tredjelande ikke forekommer bestemmelser, der kan begrænse eller svække de garantier vedrørende landbrugsfødevareindustrien, som EU i øjeblikket giver forbrugerne, navnlig for så vidt angår anvendelse af produkter fremstillet af GMO'er eller ved brug af kloning;

35.  opfordrer til, at import af landbrugsprodukter til EU kun tillades, hvis de importerede produkter lever op til de europæiske standarder for forbrugerbeskyttelse, dyrevelfærd og miljøbeskyttelse og overholder de sociale minimumsstandarder;

36.  opfordrer Kommissionen til at forbyde import af ethvert landbrugsprodukt, der sælges til offentligheden til priser, der ligger under deres reelle produktionsomkostninger, for således at forhindre enhver form for social, økonomisk og miljømæssig dumping;

37.  insisterer på, at forbrugerne skal have korrekte oplysninger om de handlede produkters karakteristika;

38.  opfordrer indtrængende Kommissionen til – i lyset af at beskyttede geografiske betegnelser udgør en af de største konkurrencefordele for det europæiske landbrug, og at der også kan anmodes om, at produkter fra tredjelande beskyttes under EU's ordning for geografiske betegnelser – fortsat at have en streng holdning i denne henseende i alle igangværende forhandlinger, herunder forhandlingerne om TTIP; mener desuden ikke, at en aftale, der ikke beskytter de geografiske betegnelser, bør undertegnes;

39.  beklager, at vores handelspartnere i forbindelse med nyligt afsluttede og igangværende handelsforhandlinger kun yder beskyttelse til en "kort liste" over europæiske geografiske betegnelser; anmoder derfor Kommissionen om at fastlægge bestemmelser, der sikrer et højt beskyttelsesniveau for alle EU's geografiske betegnelser på markeder i tredjelande, med hvilke der føres forhandlinger, sammen med passende gennemførelsesforanstaltninger;

40.  bemærker, at beskyttelse og anerkendelse af geografiske betegnelser i tredjelande potentielt er meget værdifuldt for hele EU's landbrugsfødevaresektor, og mener, at alle handelsaftaler bør omfatte beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger til bekæmpelse af forfalskning;

41.  beklager i denne forbindelse, at en række vigtige oprindelsesbetegnelser, der nyder beskyttelse på europæisk plan, i forbindelse med handelsaftalen med Canada er blevet behandlet som generiske eller halvgeneriske; opfordrer i denne henseende indtrængende Kommissionen til i forbindelse med handelsforhandlinger at yde støtte til de lande, der endnu ikke har indført ordninger til beskyttelse af geografiske oprindelsesbetegnelser, for således at skabe effektive ordninger, som er forenelige med de eksisterende EU-bestemmelser;

42.  understreger, at det er vigtigt at opnå fremskridt for så vidt angår sundhedsmæssige, plantesundhedsmæssige og andre ikketoldmæssige hindringer for handel med landbrugsprodukter i alle forhandlinger om frihandelsaftaler, især hvad angår de absolutte grænser, som EU har sat for forhandlingerne vedrørende aspekter, der kan have en indvirkning på forbrugernes sundhed;

43.  understreger, at handelsforhandlinger under ingen omstændigheder må anvendes til at ændre EU-lovgivningen;

44.  understreger, at det bredere internationale reguleringsmæssige samarbejde på landbrugsområdet i forbindelse med TTIP-forhandlingerne og andre igangværende forhandlinger om reguleringsspørgsmål bør styrkes og bør have en positiv afsmitning i tredjelande, navnlig i udviklingslande;

45.  understreger, at EU bør fremme innovation med henblik på at øge produktiviteten som et middel til at håndtere den stadig voksende globale befolkning ved at støtte initiativer, der tager fat på spørgsmål som klimaændringer, og hjælpe landbrugere med at tilpasse sig alle former for miljømæssige udfordringer.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

6.6.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

2

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jean Arthuis, Bas Belder, Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Michela Giuffrida, Manolis Kefalogiannis, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Tibor Szanyi, Hannu Takkula

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Stanisław Ożóg


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.6.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

2

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Goffredo Maria Bettini, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georges Bach, Eider Gardiazabal Rubial, Jan Keller, Dominique Martin, Giulia Moi, Jozo Radoš, Dario Tamburrano, Hermann Winkler

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik