Διαδικασία : 2015/2105(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0220/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0220/2016

Συζήτηση :

PV 04/07/2016 - 17
CRE 04/07/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2016 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0299

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 996kWORD 459k
27.6.2016
PE 576.919v02-00 A8-0220/2016

σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις

(2015/2105(INI))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Tiziana Beghin

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, ΕΡευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις

(2015/2105(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 26ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα εν όψει της 10ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ(1),

   έχοντας υπόψη τις συστάσεις του προς την Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων και επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών της 8ης Ιουλίου 2015 και της 3ης Φεβρουαρίου 2016, αντίστοιχα,

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις»,

  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2015,

  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 7ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον εξωτερικό αντίκτυπο της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε τρίτες χώρες(2),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με μια «Στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες»(3),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτιρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις όσον αφορά το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές(4),

  έχοντας υπόψη την Ειδική Έκθεση αριθ. 2/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τον τίτλο «Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών;»,

  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την τριμερή δήλωση αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική,

  έχοντας υπόψη τον κανονισμό της ΕΕ σχετικά με την παράνομα υλοτομημένη ξυλεία, την οδηγία της ΕΕ σχετικά με την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων, την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα ορυκτά από ζώνες συγκρούσεων, τη ρήτρα περί διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου για τη σύγχρονη δουλεία και το γαλλικό νομοσχέδιο σχετικά με το καθήκον αρωγής,

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020(5),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»(6),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(9),

  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσόφυλα άτομα (ΛΟΑΔΜ) οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 24ης Ιουνίου 2013,

  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης/8ης Φεβρουαρίου 2013, τα συμπεράσματά του για το εμπόριο της 21ης Νοεμβρίου 2014 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 27ης Νοεμβρίου 2015,

  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την έκθεση για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ,

  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

  έχοντας υπόψη τα άρθρα 207, 208 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

  έχοντας υπόψη το άρθρο 24 παράγραφος 24.2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/478 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών,

–  έχοντας υπόψη την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής όπως ορίζεται στη ΣΛΕΕ,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (Α8-0220/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο για την επίτευξη ευημερίας και ισότητας, την προώθηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής προόδου και της αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης χωρίς αύξηση των δημοσίων δαπανών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει προστασία χωρίς εμπορικές συμφωνίες ούτε εμπορική συμφωνία χωρίς προστασία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εμπορική πολιτική (ΚΕΠ) έχει υποστεί βαθιές αλλαγές από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και έπειτα, τον Δεκέμβριο του 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο δεν διεξάγεται σε συνθήκες απομόνωσης αλλά διασυνδέεται και αλληλεπιδρά με πολλούς άλλους τομείς πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες δεν πρέπει να περιοριστούν στην απλή περικοπή των δασμών, δεδομένου ότι πολυσύνθετες προκλήσεις τίθενται σήμερα στον κανονιστικό τομέα και στη σύγκλιση των διεθνών προτύπων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι – χωρίς να αμφισβητείται η συμβολή των ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών στην οικονομική ανάπτυξη – δεν έχει πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρή συζήτηση για το κόστος των πολιτικών ελεύθερου εμπορίου (όπως αναπροσαρμογές της βιομηχανίας: κλείσιμο βιομηχανιών, απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο της μεταποίησης, μετεγκατάσταση ολόκληρων βιομηχανιών σε τρίτες χώρες και αύξηση εισαγωγών) ούτε συνολική ανάλυση κόστους/ωφέλειας των πολιτικών αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία μιας τέτοιας ειλικρινούς συζήτησης οδηγεί διάφορους εμπλεκόμενους φορείς σε αμφισβήτηση της λογικής και της κατεύθυνσης της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και των πολιτικών της ΕΕ εν γένει και λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ειλικρινής συζήτηση θα απέτρεπε αυτό το ατυχές αποτέλεσμα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα των σημαντικότερων βιομηχανιών και η επακόλουθη ανισοσκέλεια του εμπορικού ισοζυγίου έχουν αρχίσει να διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των εταιρειών και των βιομηχανιών της ΕΕ στην αρτιότητα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περιόδους χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης, η συνεισφορά του εξωτερικού εμπορίου στην ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής οικονομίας είναι καίριας σημασίας στην προσπάθεια επίτευξης συγκεκριμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων και δημιουργίας θέσεων αξιοπρεπούς απασχόλησης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ισότητας στην Ευρώπη και εκτός αυτής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτικής της νέας εποχής οφείλει να ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς των πολιτών όσον αφορά τη διαφάνεια και τη συμμετοχή, την κοινωνική πρόνοια και την απασχόληση, τις προσδοκίες των επιχειρήσεων στο πλαίσιο μιας διεθνούς και διασυνδεδεμένης οικονομίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και στην ανάγκη να διασφαλίζεται μια δικαιότερη κατανομή των ωφελημάτων από το εμπόριο και να αντιμετωπίζει νέα προβλήματα, όπως το ψηφιακό εμπόριο και ο καθοριστικός ρόλος των ΜΜΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν φέρει την Ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο της προσοχής· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για την εμπορική πολιτική και ανησυχούν για το ενδεχόμενο υποβάθμισης των ευρωπαϊκών και εθνικών ρυθμιστικών διατάξεων και προτύπων από την ΚΕΠ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανέλαβε σαφή δέσμευση ότι καμία εμπορική συμφωνία δεν θα μειώνει σε καμία περίπτωση τα επίπεδα ρυθμιστικής προστασίας, ότι οποιαδήποτε μεταβολή των επιπέδων ρυθμιστικής προστασίας μπορεί να συνεπάγεται μόνο ενίσχυση της προστασίας και ότι το δικαίωμα ρύθμισης θα προστατεύεται πάντοτε·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες, οι εταιρείες και οι ΜΜΕ της ΕΕ εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσον οι μεγάλες βιομηχανικές ενώσεις εκπροσωπούν πραγματικά τα συμφέροντα των πολιτών και των εταιρειών της ΕΕ και εν γένει της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρυθμιστική συνεργασία στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών πρέπει να διασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης που ορίζεται στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάριν διαφάνειας, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να εξακριβώνουν κατά πόσον οι θέσεις που υποβάλλονται εξ ονόματος των βιομηχανιών της ΕΕ αντανακλούν πραγματικά τις απόψεις των βιομηχανιών της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ οφείλει να διακρίνεται όχι μόνο διότι επιτυγχάνει ευεργετικά αποτελέσματα από άποψη απασχόλησης και δημιουργίας πλούτου για πολίτες και επιχειρήσεις αλλά και διότι ενισχύει τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά δικαιώματα και εγγυάται τον υψηλότερο δυνατό βαθμό διαφάνειας, δέσμευσης και λογοδοσίας, διότι συντηρεί έναν διαρκή διάλογο με τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές, τους κοινωνικούς εταίρους, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και διότι θεσπίζει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές στις διαπραγματεύσεις·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες καταγωγής καθορίζουν τον πραγματικό βαθμό απελευθέρωσης του εμπορίου, καθώς προσδιορίζουν ποια προϊόντα ωφελούνται πραγματικά από τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, ωστόσο συχνά παραβλέπονται στις δημόσιες συζητήσεις για την εμπορική πολιτική και δεν έχουν, μέχρι στιγμής, αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης από το Κοινοβούλιο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη στην εμπορική πολιτική της και στις εμπορικές της διαπραγματεύσεις τον ευαίσθητο χαρακτήρα ορισμένων τομέων, και ιδίως του γεωργικού τομέα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι το 2050, η ΕΕ των 28 αναμένεται ότι θα αντιπροσωπεύει μόνο το 15% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με το 23,7% του 2013 και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, από το 2015, το 90% της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης λαμβάνει χώρα εκτός Ευρώπης ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης των αναδυόμενων οικονομιών σημειώνουν σημαντική επιβράδυνση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον πλανήτη διότι ελέγχει το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό αναμένεται ότι θα μειωθεί μέχρι το 2020 στο 26% περίπου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες και διαπραγματεύσεις θα πρέπει στο μέλλον να λαμβάνουν υπόψη και να είναι συμβατές με τις θέσεις που εκτίθενται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων (TTIP) και τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη το επίκεντρο της παραγωγής πλούτου μετατοπίζεται αδιαμφισβήτητα προς ανατολάς και δη προς την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού τμήμα της οποίας είναι η Κίνα, περιοχή που έχει ήδη ξεπεράσει την Ιαπωνία και που αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ για να γίνει η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου το 2025· λαμβάνοντας υπόψη ότι από αυτό προκύπτει ότι οι αναδυόμενες οικονομίες και οι αναπτυσσόμενες χώρες καλύπτουν τη διαφορά με την ομάδα των βιομηχανικών χωρών και προσεγγίζουν το καθεστώς ώριμων οικονομιών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη άλλες μεταβλητές, όπως είναι οι δημογραφικές μετατροπές, που επίσης θα επηρεάσουν αρνητικά την θέση της ΕΕ στην παγκόσμια εμπορική σκηνή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πληθυσμιακό μερίδιο της ΕΕ στον κόσμο αναμένεται να μειωθεί από 7,1% το 2013 σε 5,3% το 2060·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει υπολογιστεί πως οι διασυνοριακές ροές κεφαλαίων, αγαθών, υπηρεσιών και δεδομένων πρόσθεσαν 7,8 τρισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον στην παγκόσμια οικονομία το 2014, με την προστιθέμενη αξία μόνο των ροών δεδομένων να καλύπτει 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια από το παραπάνω σύνολο, περισσότερα από τα υπολογισθέντα 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια για το εμπόριο αγαθών·

Για μια γρηγορότερη προσαρμογή στις ταχέως μεταβαλλόμενες τάσεις του παγκόσμιου εμπορίου

1.  επικροτεί τη νέα στρατηγική της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» και ειδικότερα τη νέα έμφαση σε στοιχεία όπως η υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού, η διεθνής ψηφιακή αγορά, το εμπόριο σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες, το δίκαιο και ηθικό εμπόριο και το κοινωνικό κόστος της απελευθέρωσης του εμπορίου· πιστεύει ακράδαντα ότι κάθε μελλοντική εμπορική πολιτική πρέπει να καταπολεμά τις μορφές προστατευτισμού, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των περιττών μη δασμολογικού χαρακτήρα φραγμών στο εμπόριο και να διασφαλίζει την πρόσβαση σε νέες αγορές, ιδίως για τις ΜΜΕ· επισημαίνει ότι η ελευθέρωση του εμπορίου πρέπει να επιχειρείται με κατάλληλο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει καθυστερήσει να παρουσιάσει μια νέα στρατηγική, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει να υποβληθεί έως το καλοκαίρι του 2012 μια αναθεωρημένη μεσομακροπρόθεσμη εμπορική στρατηγική·

2.  πιστεύει ακράδαντα ότι, αν και οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν άνω του 70% του ΑΕγχΠ στην ΕΕ και θα παρέχουν το 90% των θέσεων εργασίας στο μέλλον, ο μεταποιητικός τομέας της ΕΕ αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα για την επανεκβιομηχάνηση της Ευρώπης και ότι συνεπώς η στρατηγική πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στο ρόλο του τομέα της μεταποίησης στο πλαίσιο της ΚΕΠ· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους εμπορικούς εταίρους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγορές τους είναι περισσότερο ανοιχτές στις εταιρείες της ΕΕ, κυρίως στον τομέα των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και των κρατικών προμηθειών, ενώ οι εταιρείες τους συνεχίζουν να επωφελούνται από ευρεία πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ·

3.  αναγνωρίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ είναι ύψιστης γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας για την Ευρώπη προκειμένου να διαμορφωθεί η παγκοσμιοποίηση, να ενισχυθούν τα διεθνή πρότυπα και να αυξηθεί η πρόσβαση στις ξένες αγορές· επισημαίνει ότι οι διεθνείς κανόνες θα θεσπιστούν από άλλους, εάν δεν λάβουμε μέτρα τώρα· επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι ΕΕ είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, το βιώσιμο και υπεύθυνο εμπόριο αποτελεί το ισχυρότερό της εργαλείο πολιτικής τόσο για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών συμφερόντων, επενδύσεων και επιχειρήσεων όσο και για την προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών εκτός ΕΕ, ενώ παράλληλα τονώνει την οικονομική μεγέθυνση και τις επενδύσεις και δημιουργεί θέσεις εργασίας εντός της ΕΕ· υποστηρίζει τον στόχο της Επιτροπής για ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και της πολιτικής για την εσωτερική αγορά και συνιστά να δοθεί προτεραιότητα, στο πλαίσιο των ως άνω πολιτικών, στα μέτρα που αποσκοπούν στη δημιουργία απασχόλησης·

4.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής ότι καμία εμπορική συμφωνία δεν θα υποβαθμίσει τα επιτεύγματα στον τομέα των ευρωπαϊκών προτύπων προστασίας των καταναλωτών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την τήρηση αυτής της δέσμευσης κατά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις·

5.  τονίζει τη σύνδεση μεταξύ ενιαίας αγοράς και εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατές τόσο μεταξύ τους όσο και με τις ευρύτερες πολιτικές και αξίες της ΕΕ· φρονεί ότι το ανοικτό, υπεύθυνο και ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο που βασίζεται σε ουσιαστικούς, διαφανείς και ισχυρούς παγκόσμιους κανόνες, έχει ζωτική σημασία προκειμένου η ενιαία αγορά να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, μέσα από τη λειτουργία, την ανάπτυξη και το έργο της για το αμοιβαίο συμφέρον πολιτών, καταναλωτών και επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· υπενθυμίζει ότι το άνοιγμα του εμπορίου οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, συμβάλλει στην αύξηση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας και ήδη υποστηρίζει περίπου μία στις επτά θέσεις εργασίας στην ενιαία αγορά, ενώ παράλληλα παρέχει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές·

6.   καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιεί τακτικά την στρατηγική της για το εμπόριο και τις επενδύσεις και να υποβάλει ανά διετία εμπεριστατωμένη έκθεση εφαρμογής στο Κοινοβούλιο, αρχής γενομένης από το 2017, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση όσων υπόσχεται· καλεί την Επιτροπή να μνημονεύει στις εκθέσεις αυτές την πρόοδο των εν εξελίξει εμπορικών διαπραγματεύσεων και την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί·

7.  καλεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να επιταχύνει τις διαδικασίες της ούτως ώστε οι υπό διαπραγμάτευση εμπορικές συμφωνίες να παραπέμπονται στο Κοινοβούλιο εντός ευθετότερου χρονικού διαστήματος και να μπορούν συνεπώς να εφαρμόζονται ή να τίθενται σε ισχύ ταχύτερα·

Εμπορική πολιτική με διαφάνεια και με περισσότερο ενεργούς πολίτες

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκ μέρους της Επιτροπής ενίσχυση του διαφανούς και ανοικτού χαρακτήρα σε όλα τα στάδια των εμπορικών διαπραγματεύσεων και στηρίζει την πρωτοβουλία της για τη διαφάνεια όσον αφορά την TTIP· αναγνωρίζει ότι, μετά από σειρά αιτημάτων του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή ενίσχυσε την διαφάνεια των διαπραγματεύσεων παρέχοντας σε όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων πρόσβαση σε διαβαθμισμένα διαπραγματευτικά έγγραφα και παρέχοντας περισσότερη πληροφόρηση στα ενδιαφερόμενα μέρη· υπενθυμίζει ότι η παροχή στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διευρυμένης πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την TTIP έχει ενισχύσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, επιτρέποντας, ως εκ τούτου, στο Κοινοβούλιο να ασκεί σε ακόμη πιο ικανοποιητικό βαθμό τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της ΚΕΠ· ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια ώστε να καταστεί πλήρης καθώς και δυνατότητα δημόσιου ελέγχου σε όλες τις εν εξελίξει και μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις και να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τις χώρες εταίρους προκειμένου να προωθήσει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας, να διασφαλίσει ότι πρόκειται για αμοιβαία διαδικασία που δεν διακυβεύει τη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ, και ότι η συμφωνία επιτυγχάνεται στο επιδιωκόμενο επίπεδο διαφάνειας των διαπραγματεύσεων· τονίζει ότι το υψηλό επίπεδο διαφάνειας μπορεί να ενισχύσει την παγκόσμια υποστήριξη του εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες·

9.  καλεί το Συμβούλιο να δημοσιεύει πάραυτα όλες τις διαπραγματευτικές εντολές, ήδη εγκριθείσες και μελλοντικές·

10.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ισχυρή και ισόρροπη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων, μεταξύ άλλων μέσω κατάλληλων δημοσίων, ηλεκτρονικών και ενημερωτικών εκστρατειών, προκειμένου να βελτιώσει το περιεχόμενο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και να την προσανατολίσει προς την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και συνεπώς να ενισχύσει τη νομιμότητά της·

11.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξάγεται σήμερα σχετικά με την εμβέλεια των εμπορικών διαπραγματεύσεων, η ρυθμιστική συνεργασία πρέπει να διαφυλάσσει την πρωταρχική αποστολή των κανονιστικών ρυθμίσεων που συνίσταται στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος· τονίζει ότι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων θα πρέπει να προωθεί το εμπόριο και τις επενδύσεις μέσω της αναγνώρισης περιττών τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο και επικαλυπτόμενων ή περιττών γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων και διατυπώσεων, που πλήττουν δυσανάλογα τις ΜΜΕ, χωρίς ωστόσο να τίθενται σε κίνδυνο οι τεχνικές διαδικασίες που συνδέονται με τα θεμελιώδη πρότυπα και κανονισμούς, να διαφυλάσσονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία των καταναλωτών, τους εργαζομένους και την περιβαλλοντική νομοθεσία και την πολιτιστική πολυμορφία, με πλήρη σεβασμό στις αρχές της προφύλαξης και στην κανονιστική αυτονομία των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών· υπενθυμίζει, ότι οι αντίστοιχοι μηχανισμοί πρέπει να βασίζονται στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών και στη βελτιωμένη θέσπιση διεθνών τεχνικών προτύπων και να οδηγούν σε αύξηση της σύγκλισης χωρίς σε καμία περίπτωση να υπονομεύουν ή να καθυστερούν τις δημοκρατικά νομιμοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων όλων των εμπορικών εταίρων· στηρίζει τη χρήση και τη δημιουργία περισσότερων διεθνών τεχνικών προτύπων με βάση τις εκτιμήσεις επιπτώσεων, καθώς και όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των εμπορικών μας εταίρων σε διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης· δεν πιστεύει, ωστόσο, ότι η έλλειψη ενός κοινού διεθνούς προτύπου θα πρέπει να εμποδίζει την αμοιβαία αναγνώριση ισοδυναμίας, κατά περίπτωση, ούτε τις προσπάθειες για τη δημιουργία κοινών διατλαντικών τεχνικών προτύπων·

12.  προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η διαφύλαξη των εμπορικών συμφερόντων της ΕΕ, καλεί την Επιτροπή, όταν πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τις επιχειρήσεις για εμπορικές πρωτοβουλίες, να μεριμνά ώστε οι εταιρείες της ΕΕ να εκπροσωπούν πράγματι τα εμπορικά συμφέροντα της ΕΕ, αποτυπώνοντας τα πραγματικά συμφέροντα των εθνικών επιχειρήσεων· τονίζει ότι θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να δημοσιεύονται τα έγγραφα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, δεδομένου ότι, η διαφάνεια έχει καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση δημόσιας υποστήριξης της ΚΕΠ· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή του Ιουλίου 2015, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα για όλες τις διαπραγματεύσεις·

Μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ εμπορικών στόχων της ΕΕ και λοιπών πτυχών της εξωτερικής πολιτικής της όσον αφορά το εμπόριο για την ανάπτυξη

13.   υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠ οφείλει να εφαρμόζεται εντός του πλαισίου που οριοθετούν οι αρχές και οι στόχοι της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως θεσπίζονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ και στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ και θα πρέπει να προωθεί τις αξίες της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· επισημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η συμβατότητα μεταξύ εξωτερικών πολιτικών και εσωτερικών πολιτικών με εξωτερική διάσταση· επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει νομική υποχρέωση να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οφείλει να θωρακίζει την βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των χωρών με τις οποίες διατηρεί εμπορικές σχέσεις· υποστηρίζει την άποψη ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλλει κάθε απαραίτητη προσπάθεια για να προβλέπει, να αποτρέπει και να αντιμετωπίζει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την ΚΕΠ, μέσω μιας τακτικής εκ των προτέρων και υστέρων αξιολόγησης των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη βιωσιμότητα και, συνεπώς, μέσω της αναθεώρησης των εμπορικών συμφωνιών, αναλόγως των αναγκών· υπενθυμίζει ότι μόνο το θεμιτό και σωστά ρυθμιζόμενο εμπόριο, αν ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), θα μπορούσε να μειώσει τις ανισότητες και να τονώσει την ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι στους ΣΒΑ συμπεριλαμβάνονται διάφοροι στόχοι που σχετίζονται με το εμπόριο και εμπίπτουν σε διάφορους τομείς πολιτικής, ενώ ένας από τους πιο συγκεκριμένους στόχους είναι η αύξηση των εξαγωγών από τις αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό τον διπλασιασμό του μεριδίου των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) στις παγκόσμιες εξαγωγές έως το 2020·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική μείωση από το 1990 του αριθμού των ανθρώπων που ζουν σε κατάσταση απόλυτης ένδειας, όπως αυτή ορίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα· σημειώνει, ωστόσο, ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες που θα λειτουργήσουν ως καταλύτης τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές επενδύσεις στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, ούτως ώστε να δημιουργηθούν τα θεσμικά και διαρθρωτικά πλαίσια που θα δώσουν τη δυνατότητα στις χώρες αυτές να εκμεταλλευτούν καλύτερα τα οφέλη που προσφέρει το εμπόριο και θα τις βοηθήσουν να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους και να τις εντάξουν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, επιτρέποντάς τους να εξειδικευθούν σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας·

15.  επισημαίνει τις ανακοινώσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων, καθώς και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω των συμφωνιών εμπορίου και επενδύσεων· ζητεί ωστόσο να καταβληθούν αποφασιστικές προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή και πραγμάτωση των αντίστοιχων κεφαλαίων στην πράξη· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ έχει ιδιαίτερη ευθύνη όσον αφορά τον αντίκτυπο της εμπορικής πολιτικής της στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

16.  θεωρεί την μετανάστευση μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον 21ο αιώνα· τονίζει ότι η διασφάλιση της συνέπειας της πολιτικής της ΕΕ για το εμπόριο και τις επενδύσεις είναι θεμελιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης· εκφράζει τη λύπη του διότι τούτο δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στην στρατηγική «Εμπόριο για όλους»·

17.  θεωρεί ότι, ιδίως για εκείνες τις χώρες εταίρους που πλήττονται από οικονομική κρίση, στόχος των σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) πρέπει να είναι πρωτίστως η επίτευξη απτής και διατηρήσιμης βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των απλών πολιτών·

18.  επισημαίνει ότι οι διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, οι δεσμεύσεις για τα εργασιακά δικαιώματα, σύμφωνα με τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και οι αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες και των αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και να αποτελούν ουσιαστικό μέρος των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ μέσω εκτελεστικών ρυθμίσεων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ· θεωρεί ότι, προκειμένου να καταστούν δεσμευτικές αυτές οι διατάξεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μια «προσέγγιση τριών σταδίων» με κυβερνητικές διαβουλεύσεις, εγχώριες συμβουλευτικές ομάδες και ομάδες εμπειρογνωμόνων με τη συμμετοχή της ΔΟΕ, και να αποτελέσει η γενική διάταξη επίλυσης διαφορών της συμφωνίας έσχατη λύση για τη διευθέτηση των διαφορών με δυνατότητα επιβολής οικονομικών κυρώσεων· επισημαίνει ότι τα εργασιακά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα δεν πρέπει να περιορίζονται στα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά πρέπει να ισχύουν σε όλους τους τομείς των εμπορικών συμφωνιών·

19.  υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης αποτελεσματικών μηχανισμών διασφάλισης στις εμπορικές συμφωνίες· ζητεί ταυτόχρονα την ενσωμάτωση αποτελεσματικού μηχανισμού επιβολής εργασιακών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων που βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί τη δημιουργία μηχανισμού ο οποίος θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να ζητεί από την Επιτροπή να κινεί έρευνα σχετικά με παραβιάσεις από τρίτο μέρος υποχρεώσεών του που απορρέουν από ρήτρα περί ουσιωδών στοιχείων· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει δομημένη και αποπολιτικοποιημένη διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας οι διαβουλεύσεις με έναν εταίρο για εικαζόμενες παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με σαφή κριτήρια·

20.  τονίζει την ανάμειξη της κοινωνίας των πολιτών στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και τη δυνατότητα χρήσης πιο προηγμένων μέσων προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών·

21.  επαναλαμβάνει ότι είναι πολύ σημαντικός ο σεβασμός των ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων όσον αφορά το εμπόριο όπλων, και ιδίως της συνθήκης του ΟΗΕ για το εμπόριο όπλων και του ενωσιακού κώδικα δεοντολογίας για τις εξαγωγές όπλων· υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική της Ένωσης αποτελεί μέσο οικονομικής διπλωματίας που θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική νομοθεσία περί εξαγωγικών ελέγχων είναι επίσης βασική παράμετρος της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών εμπορευμάτων διπλής χρήσης, με στόχο την πραγμάτωση των στρατηγικών στόχων και των οικουμενικών αξιών της ΕΕ·

22.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με υπολογισμούς της ΔΟΕ, 865 εκατομμύρια γυναίκες σε ολόκληρο το κόσμο θα συμμετείχαν, εάν τύγχαναν καλύτερης στήριξης, με πολύ μεγαλύτερο δυναμισμό στην οικονομική ανάπτυξη· παρατηρεί ότι οι επιχειρήσεις που κατέχουν γυναίκες συνιστούν αναξιοποίητο εργαλείο τόνωσης της ανταγωνιστικότητας, επιτάχυνσης της επιχειρηματικότητας και διατήρησης του ρυθμού της ανάπτυξης· δηλώνει ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να έχει διαφορετικό αντίκτυπο για τα δύο φύλα από τομέα σε τομέα της οικονομίας και ότι απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για τη σχέση φύλου και εμπορικής δραστηριότητας· σημειώνει ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Εμπόριο για όλους», δεν ασχολείται με την διάσταση που αποκτά η παράμετρος του φύλου στις εμπορικές συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να αξιοποιήσει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ως μέσο προώθησης της ισότητας των φύλων παγκοσμίως, καθώς και να διασφαλίσει ότι άνδρες και γυναίκες θα μπορούν εξίσου να επωφελούνται από την απελευθέρωση του εμπορίου και να προστατεύονται από τις αρνητικές της επιπτώσεις· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει, για το σκοπό αυτό, ότι η διάσταση του φύλου ενσωματώνεται οριζόντια σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και να παρακολουθεί τον αντίκτυπο των ισχυουσών εμπορικών συμφωνιών στο φύλο·

23.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι θα προβεί σε ενδιάμεση επανεξέταση του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ), ιδιαίτερα όσον αφορά τη δυνατότητα επέκτασης των προτιμήσεων του συστήματος στις υπηρεσίες· τονίζει ταυτόχρονα ότι το ΣΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ΕΑΤ και ΣΓΠ+, είναι εργαλεία που καθιστούν δυνατή την προάσπιση των θεμελιωδών αξιών και που απαιτούν αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση·

Διαφανείς παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (GVCs) που σέβονται θεμελιώδεις αρχές και αξίες σε ολόκληρο το κόσμο

24.  αντιλαμβάνεται ότι η διεθνοποίηση του παγκόσμιου συστήματος παραγωγής έχει συμβάλει στη διάνοιξη νέων διαύλων οικονομικής ανάπτυξης και νέων, με βάση την απασχόληση, δρόμων εξόδου από τη φτώχεια για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, περίπου 780 εκατομμύρια απασχολούμενων γυναικών και ανδρών δεν κερδίζουν αρκετά ώστε να απαλλαγούν από την φτώχεια· υπογραμμίζει ότι η επέκταση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας (GVCs) δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης αλλά η ανεπαρκής εφαρμογή των υφιστάμενων εργατικών νόμων και των προτύπων ασφάλειας στην εργασία στις χώρες εφοδιασμού παραμένει μείζον θέμα, παρόλο που θεσπίστηκαν για την προστασία των εργαζομένων από εξαντλητικές ώρες εργασίας και απαράδεκτες συνθήκες· επισημαίνει ότι οι GVCs έχουν επίσης ενθαρρύνει ορισμένους προμηθευτές να αγνοούν την εργατική νομοθεσία, να μεταφέρουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες εκτός ΕΕ και να προσλαμβάνουν εργαζόμενους που καλούνται να εργαστούν υπό απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες, με εξαντλητικά ωράρια και χωρίς αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους· υπενθυμίζει ότι αυτές οι πρακτικές δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για όσους προμηθευτές τηρούν την εργατική νομοθεσία και τα διεθνή εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα και για όσες κυβερνήσεις επιθυμούν να βελτιώσουν μισθούς και συνθήκες διαβίωσης· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τον αντίκτυπο από την αύξηση των GVCs και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των σχετικών προϋποθέσεων σε στενή συνεργασία με τη ΔΟΕ και τον ΟΟΣΑ· επισημαίνει ότι η περαιτέρω ένταξη της ΕΕ στις GVCs πρέπει να εμφορείται από τις δίδυμες αρχές της προστασίας του ευρωπαϊκού κοινωνικού και ρυθμιστικού μοντέλου και της διαφύλαξης και δημιουργίας βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρεπούς απασχόλησης στην ΕΕ και στους εταίρους της· αναγνωρίζει ότι με την παγκοσμιοποίηση των αλυσίδων αξίας αυξάνεται το στοιχείο των εισαγωγών τόσο της εγχώριας παραγωγής όσο και των εξαγωγών, καθιστώντας υψηλότερο με τον τρόπο αυτόν το κόστος των προστατευτικών μέτρων·

25.  φρονεί ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να διασφαλίζει μια διαφανή διαδικασία παραγωγής σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, καθώς και τη συμμόρφωση με θεμελιώδη περιβαλλοντικά, κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες σχετικά με τη θέσπιση κανόνων δέουσας επιμέλειας για τις αλυσίδες εφοδιασμού που υπερβαίνουν τις υφιστάμενες μη δεσμευτικές υποχρεώσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βούληση της Επιτροπής να συνεργαστεί με τον ΟΟΣΑ και την ΔΟΕ προκειμένου να διαμορφωθεί μία σφαιρική προσέγγιση για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ιδίως στον τομέα ένδυσης· υπογραμμίζει τη σημασία του εντοπισμού και της αξιολόγησης νέων τομεακών ή γεωγραφικών ευκαιριών στο πλαίσιο πρόσθετων, υπεύθυνων πρωτοβουλιών για τις αλυσίδες εφοδιασμού· προσβλέπει στην προσεχή ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη·

26.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να προωθήσει το ολοκληρωμένο πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής της UNCTAD για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

27.  ζητεί η βοήθεια για το εμπόριο και η τεχνική βοήθεια να εστιάσουν στην ενδυνάμωση των φτωχών παραγωγών, των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών καθώς και την ισότητα των φύλων, προκειμένου να αυξηθούν τα οφέλη από το εμπόριο στις τοπικές και τις περιφερειακές αγορές·

28.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει νομοθεσία με στόχο την απαγόρευση των εισαγωγών αγαθών που παράγονται με οποιαδήποτε μορφή καταναγκαστικής εργασίας ή σύγχρονης δουλείας και, έως τότε, να ενισχύσει τους ελέγχους των εισαγωγών και των αλυσίδων εφοδιασμού για δεοντολογικούς λόγους·

29.  επισημαίνει ότι η καλύτερη προστασία του συνολικού φάσματος των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και η αποτελεσματικότερη επιβολή τους ενέχει θεμελιώδη σημασία προκειμένου για την περαιτέρω ενσωμάτωσή τους στις GVCs·

30.  ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες για την πλήρη και αποτελεσματική χρήση όλων των μέσων ευελιξίας που προβλέπει η συμφωνία TRIPS και αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει τη δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν οικονομικά προσιτά φάρμακα στο πλαίσιο των εγχώριων προγραμμάτων τους για τη δημόσια υγεία· ζητεί στη συνάρτηση αυτή από το Συμβούλιο να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με τη δήλωση της Ντόχα διασφαλίζοντας ότι η Επιτροπή εγγυάται την πρόσβαση σε φάρμακα στις διαπραγματεύσεις για τις σχετικές με τα φαρμακευτικά προϊόντα διατάξεις της TRIPS-plus στο πλαίσιο των μελλοντικών διμερών και περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών με αναπτυσσόμενες χώρες ή όταν αναπτυσσόμενες χώρες ξεκινούν διαδικασία προσχώρησης στον ΠΟΕ· επικροτεί τη στήριξη από την Επιτροπή του αιτήματος των ΛΑΧ για παράταση όσον αφορά τη διανοητική ιδιοκτησία στον τομέα των φαρμάκων, εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την τελική απόφαση του Συμβουλίου TRIPS του ΠΟΕ να την εγκρίνει μόνο για 17 χρόνια·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσοχή που δίνει η Επιτροπή στο «δίκαιο εμπόριο» στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Εμπόριο για όλους» και την καλεί να εκπληρώσει, κατά προτεραιότητα, τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη χρήση της υφιστάμενης δομής για την υλοποίηση των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με σκοπό την προώθηση του δίκαιου εμπορίου και συστημάτων δίκαιου εμπορίου για τους μικρούς παραγωγούς σε τρίτες χώρες μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης στην ΕΕ, όπως το βραβείο «Πόλη της ΕΕ για το δίκαιο και ηθικό εμπόριο»·

32.  εκτιμά ότι οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο παρέχουν νέα μέσα ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού·

33.  επισημαίνει τον ρόλο των τραπεζικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης στις τραπεζικές υπηρεσίες στις αναπτυσσόμενες χώρες·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των κανόνων καταγωγής, δεδομένου ότι οι κανόνες αυτοί αντιπροσωπεύουν όλο και μεγαλύτερα εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές που κυριαρχούνται από τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των κανόνων καταγωγής πρέπει να αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που διαπραγματεύεται η Ένωση· καλεί ειδικότερα την Επιτροπή να εργαστεί για την καθιέρωση ευέλικτων κανόνων καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων μικρότερων απαιτήσεων όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και την τροποποίηση των επιμέρους κωδικών του εναρμονισμένου συστήματος·

Ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των υφιστάμενων συμφωνιών ως βασική προτεραιότητα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής περί ενισχυμένης σύμπραξης με το Κοινοβούλιο και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει εγκαίρως να εμπλέκεται και να τηρείται πλήρως ενήμερο, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, μεταξύ άλλων μέσω μιας συστηματικής διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο πριν από την εκπόνηση διαπραγματευτικών εντολών · επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει την υποχρέωση να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητές της όσον αφορά την εφαρμογή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών·

36.  καλεί την Επιτροπή να μην ζητεί προσωρινή εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων περί εμπορίου που αποτελούν μέρος των συμφωνιών σύνδεσης, εάν προηγουμένως δεν δώσει τη συγκατάθεσή του το Κοινοβούλιο· υπενθυμίζει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά τα προνόμια του Κοινοβουλίου και να δημιουργήσει ενδεχομένως ανασφάλεια δικαίου στα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη και στους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς· υπενθυμίζει και χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της Επιτρόπου Εμπορίου στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο ζητεί μετ’ επιτάσεως τη θεσμοθέτηση της ρύθμισης αυτής στη νέα διοργανική συμφωνία·

37.  θεωρεί ότι, στην περίπτωση των μεικτών συμφωνιών, η ήδη δοκιμασμένη πρακτική, σύμφωνα με την οποία μια συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά μόνο αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του εν αναμονή επικύρωσης από τα εθνικά κοινοβούλια, αποτελεί την καλύτερη εξισορρόπηση δημοκρατικού ελέγχου και αποτελεσματικότητας·

38.  εμμένει στην ανάγκη να αποτελέσουν ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των υφιστάμενων συμφωνιών βασική προτεραιότητα της ΚΕΠ· καλεί την Επιτροπή να ανακατανείμει τους πόρους προκειμένου να έχει η ΓΔ Εμπορίου τη δυνατότητα να παρακολουθεί καλύτερα τις υπό εφαρμογή εμπορικές συμφωνίες, λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης διαπραγματευτικής ατζέντας· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένους δείκτες προκειμένου να διασφαλίσει τον έλεγχο της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών και να δημοσιεύει και να υποβάλλει τακτικά μια τεκμηριωμένη και λεπτομερή έκθεση εφαρμογής στο Κοινοβούλιο, από την οποία να προκύπτει, για παράδειγμα, η επίδοση των επιχειρήσεων της ΕΕ και ο αντίκτυπος των συμφωνιών σε διάφορους τομείς καθώς και τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς τους·

39.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα και την ακρίβεια τόσο των εκ των προτέρων όσο και των εκ των υστέρων αξιολογήσεων βάσει της αναθεωρημένης μεθοδολογίας· τονίζει την ανάγκη να υποβάλλεται πάντα και για κάθε πρωτοβουλία εμπορικής πολιτικής ενδελεχής και διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά τη βιωσιμότητα, ιδίως υπό το φως της πρόσφατης σύστασης του Διαμεσολαβητή στην καταγγελία 1409/201/JN σχετικά με τη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ· τονίζει ότι οι αξιολογήσεις θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον: τους ευαίσθητους οικονομικούς τομείς· τα ανθρώπινα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα καθώς και τον κλάδο της γεωργίας και τις τοπικές παραγωγές στις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν πραγματοποιούνται ενδιάμεσες και εκ των υστέρων εκτιμήσεις καθώς και για την χαμηλή ποιότητα διενεργούμενων αξιολογήσεων, όπως καταδεικνύεται στην ειδική έκθεση αριθ. 02/2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου· επιμένει ότι, στο πλαίσιο όλων των εμπορικών συμφωνιών, πρέπει να εκπονούνται καλύτερης ποιότητας ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους ευρωπαίους φορολογούμενους να αξιολογούν κατά πόσον οι εμπορικές συμφωνίες έχουν αποφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνιών που συνήφθησαν με ειδική αναφορά στις ΜΜΕ, όσον αφορά τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων στις χώρες εταίρους και να προτείνει συμπληρωματικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΛΑΧ αντλούν οφέλη από τις πολιτικές για το εμπόριο·

40.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη διπλή τιμολόγηση και άλλες πρακτικές στρέβλωσης των τιμών που ακολουθούν σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στους ενεργειακούς πόρους, καταδεικνύοντας τον οικονομικό αντίκτυπο των πρακτικών αυτών στην οικονομία της ΕΕ και σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή – σε διμερές, πολυμερές επίπεδο και σε επίπεδο ΠΟΕ – για την εξάλειψη αυτών των πρακτικών· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάργηση της πρακτικής της διπλής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών στρέβλωσης των τιμών στις εμπορικές της σχέσεις με όλους τους εμπορικούς της εταίρους·

Προαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου μέσω μιας πολυμερούς προσέγγισης στους κόλπους του ΠΟΕ

41.  επισημαίνει ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα που αντιπροσωπεύει ο ΠΟΕ παραμένει η βέλτιστη επιλογή για τη διασφάλιση ενός ανοικτού, δίκαιου και ευνομούμενου συστήματος, το οποίο λαμβάνει υπόψη και εξισορροπεί τα διάφορα συμφέροντα των μελών του· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο αποτελεί ένθερμο υπέρμαχο του πολυμερούς θεματολογίου· εκφράζει ικανοποίηση για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου, η οποία θα συμβάλει στην απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών διαδικασιών σε πολλές χώρες, διευκολύνοντας παράλληλα την ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα· ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή της συμφωνίας από όλα τα μέρη·

42.  παρατηρεί ότι σημειώθηκαν περιορισμένες βελτιώσεις στη 10η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι το 2015· αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των μελών του ΠΟΕ σχετικά με την περαιτέρω πορεία στο πλαίσια του Γύρου της Ντόχα, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης εξέτασης νέων προσεγγίσεων για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων σε συνάρτηση με τα διαφορετικά συμφέροντα στους κόλπους των αναπτυσσομένων χωρών και μεταξύ των ΛΑΧ, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα αυξημένη ευθύνη για τις αναδυόμενες οικονομίες με στόχο την ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά το ποσό των 400 εκατομμυρίων EUR που θα εκταμιευτούν κατά τη διάρκεια πενταετούς περιόδου για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των ΛΑΧ, στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν τη συμφωνία για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών· επισημαίνει ότι ορισμένα μέλη του ΠΟΕ επιδεικνύουν ενδιαφέρον να εξετάσουν νέους τομείς διαπραγμάτευσης όπως είναι, ενδεικτικά, οι επενδύσεις, οι κρατικές επιχειρήσεις, ο ανταγωνισμός και το ψηφιακό εμπόριο· εκτιμά ότι το αποτέλεσμα της υπουργικής διάσκεψης του Ναϊρόμπι ανοίγει δυνατότητες για να δοθεί νέα ώθηση στην διαπραγματευτική λειτουργία του ΠΟΕ· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για τη μεταρρύθμιση και ενίσχυση του ΠΟΕ, με την ενδυνάμωση, μεταξύ άλλων, της συνεργασίας με την ΔΟΕ και άλλους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμετοχή, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία· υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο της βοήθειας για το εμπόριο (ΒγΕ) στην ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα του εμπορίου και στην παροχή τεχνικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις ΛΑΧ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δεσμευτούν να αυξήσουν τη ΒγΕ, δίνοντας στις αναπτυσσόμενες χώρες τη δυνατότητα να αντλήσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο προστιθεμένης αξίας από τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το δίκαιο και ηθικό εμπόριο κατά την επικείμενη αναθεώρηση της στρατηγικής για τη ΒγΕ·

43.  θεωρεί ότι οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις, κατά προτίμηση στο πλαίσιο του ΠΟΕ (όπως η συμφωνία για την τεχνολογία πληροφοριών (ITA) και η συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά (EGA) και η συμφωνία για τις εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)) αποτελούν απλώς την δεύτερη καλύτερη επιλογή, οι οποίες προσφέρουν μια ευκαιρία για μεγαλύτερη πρόοδο σε επίπεδο ΠΟΕ, εφόσον ωστόσο παρέχουν τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέλη του ΠΟΕ να προσχωρήσουν σε αυτές· πιστεύει ακράδαντα ότι, όπου είναι εφικτό, οι συμφωνίες αυτές πρέπει να είναι επαρκώς φιλόδοξες ώστε να εφαρμόζονται στη βάση της αρχής του πλέον ευνοούμενου κράτους μεταξύ όλων των μελών του ΠΟΕ και να αποτελούν δομικά στοιχεία των μελλοντικών πολυμερών συμφωνιών· τονίζει ότι η εμπορική πολιτική πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, όσον αφορά τόσο τη χρήση τους όσο και τις μεθόδους παραγωγής τους· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσει η πρωτοβουλία για τα «πράσινα αγαθά» πολυμερή χαρακτήρα και το ενδεχόμενο να μπορούν οι εμπορικές συμφωνίες να παρέχουν προνομιακή προτίμηση για τα γνήσια περιβαλλοντικά αγαθά· υπογραμμίζει ότι η TiSA θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για την αναθέρμανση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών σε επίπεδο ΠΟΕ·

44.  ζητεί να αναπτυχθεί μια ισχυρή και αποτελεσματική κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ προκειμένου να ενισχυθεί και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια του οργανισμού και η δημοκρατική νομιμοποίηση της παγκόσμιας εμπορικής πολιτικής· παροτρύνει τον ΠΟΕ να αξιοποιήσει πλήρως την κοινοβουλευτική διάσκεψη για τον ΠΟΕ, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των βουλευτών σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να ασκούν αποτελεσματικά τον εποπτικό τους ρόλο και να συμβάλλουν ουσιαστικά στις εμπορικές πολιτικές·

Μία εξατομικευμένη προσέγγιση στην επιλογή των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών

45.  ζητεί από την Επιτροπή να εστιάσει την προσοχή της, με ισόρροπο τρόπο και μεριμνώντας δεόντως για την ύπαρξη αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους, στην ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων εμπορικών διαπραγματεύσεων και την καλεί να εκτιμήσει το δυνητικό σωρευτικό αντίκτυπο, ιδίως για τα ευαίσθητα εκείνα προϊόντα που πλήττονται από τις ποσοστώσεις ή την ελευθέρωση στο πλαίσιο εκκρεμών διαπραγματεύσεων ή εμπορικών συμφωνιών που έχουν ήδη συναφθεί· ζητεί οι πραγματικές και δυνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών να αξιολογούνται και να κοινοποιούνται με καλύτερο τρόπο προτού ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, με στόχο να εξευρεθεί μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της προστασίας ευαίσθητων γεωργικών κλάδων και της προώθησης των ζωτικών συμφερόντων που έχει η Ένωση, ως ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς γεωργικών τροφίμων, μεταξύ άλλων, με την πρόβλεψη κατάλληλων μεταβατικών περιόδων και ποσοστώσεων, και σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρέσεων, όσον αφορά τα πιο ευαίσθητα προϊόντα· προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε διερευνητικές συζητήσεις και σε αμερόληπτους και αντικειμενικούς εκ των προτέρων ελέγχους βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της Ένωσης πριν από την έκδοση εντολών για διαπραγματεύσεις·

46.  θεωρεί ότι είναι πρωτίστως αναγκαίο να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη επικύρωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων που έχουν συναφθεί επιτυχώς· ζητεί ειδικότερα τη σύναψη συμφωνιών με τον Καναδά και τη Σιγκαπούρη προκειμένου να εξασφαλιστεί το άνοιγμα δύο μεγάλων αγορών οι οποίες θα έχουν ζωτική σημασία για τα μελλοντικά συμφέροντα των επιχειρήσεων της ΕΕ· ζητεί να διεξαχθεί ενημερωμένος διάλογος σε ολόκληρη την ΕΕ στη διάρκεια πολιτικών συζητήσεων στο πλαίσιο ψηφοφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα εθνικά νομοθετικά όργανα·

47.  υπογραμμίζει την ύψιστη σημασία που έχει η προστασία, στο πλαίσιο όλων των εμπορικών διαπραγματεύσεων της ΕΕ, ευαίσθητων και ζωτικών συμφερόντων, όπως η προώθηση των επενδύσεων, η κατάργηση των περιττών μη δασμολογικού χαρακτήρα φραγμών στο εμπόριο, η αναγνώριση και η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των εργασιακών δικαιωμάτων, η βελτίωση της πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις (ιδίως στο πλαίσιο του τρέχοντος διαλόγου για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων και για τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Ιαπωνίας), η διασφάλιση αξιοπρεπούς και ποιοτικής απασχόλησης, η ένταξη των ΜΜΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, εξαιρουμένων των δημοσίων και οπτικοακουστικών υπηρεσιών, και η νομοθετική κατοχύρωση του δικαιώματος ρυθμιστικής παρέμβασης κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, στο πλαίσιο φιλόδοξων, ισόρροπων και διεξοδικών συμφωνιών·

48.  τονίζει την ανάγκη να ακολουθούν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μια εξατομικευμένη περιφερειακή εμπορική στρατηγική και να διασφαλίζεται πλήρης συμβατότητα με την περιφερειακή ολοκλήρωση – ιδίως έναντι της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες, χωρίς να θίγεται η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ, έχουν αναγνωριστεί από την Επιτροπή ως περιφέρειες καίριας σημασίας για τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα· καλεί, στη συνάρτηση αυτή, την Επιτροπή να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις για μια επενδυτική συμφωνία με την Ταιβάν· υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική είναι φυσικοί σύμμαχοι, με συνολικό πληθυσμό ενός δισεκατομμυρίου που παράγει το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ΑΕΠ· επισημαίνει ότι το δυναμικό αυτής της εταιρικής σχέσης έχει τύχει ανεπαρκούς αξιοποίησης· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η νέα στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις της Επιτροπής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη Λατινική Αμερική· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την τρέχουσα δυναμική των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Mercosur προκειμένου να επιτευχθεί μία ολοκληρωμένη, ισόρροπη και φιλόδοξη συμφωνία· στηρίζει την επικαιροποίηση των συμφωνιών με το Μεξικό και τη Χιλή· ζητεί να δοθεί περαιτέρω ώθηση στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και επισημαίνει τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ με την Ινδία, με δεδομένο το τεράστιο δυναμικό της αγοράς αυτής· παροτρύνει την Επιτροπή να επανενεργοποιήσει τις διαπραγματεύσεις με τη Μαλαισία και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ινδονησία το συντομότερο δυνατόν μετά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών συζητήσεων για μια ολοκληρωμένη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης·

49.  υπογραμμίζει ότι, εν όψει των σημερινών προκλήσεων, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο πλαίσιο για την περίοδο μετά το Κοτονού, τονίζοντας τη διασύνδεσή του με τις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης καθώς και στην υποστήριξη για τη δημιουργία μιας ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών για την Αφρική, η οποία θα δώσει ώθηση στη σταθερότητα, στην περιφερειακή ολοκλήρωση, στην τοπική ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην καινοτομία· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει τη σταθερότητα των ανατολικών και νότιων γειτονικών της χωρών και ζητεί μια μεγαλύτερη εμπορική και οικονομική ολοκλήρωση, προκειμένου να επιτευχθεί, στο πλαίσιο αυτό, μια πλήρης, ταχεία και ορθή εφαρμογή των συμφωνιών για μια εκτενή και ολοκληρωμένη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) με την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας καθώς και συγκεκριμένη πρόοδος με την Τυνησία, το Μαρόκο και την Ιορδανία·

50.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή των εθνικών επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια των εμπορικών διαπραγματεύσεων, πραγματοποιώντας διαβουλεύσεις με τις σχετικές εθνικές ενώσεις ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις με τις κορυφαίες ενώσεις της ΕΕ και να συμπληρώσει το κείμενο της εμπορικής συμφωνίας που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με ένα κατάλογο, από τον οποίο να προκύπτει σαφώς το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τους διάφορους τομείς και οι λόγοι για τις επιλογές στις οποίες προέβη η Επιτροπή·

Αντίθεση ως προς την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα και ανάγκη αποτελεσματικών μέσων εμπορικής άμυνας (TDIs)

51.  τονίζει ότι περαιτέρω μέτρα ελευθέρωσης του εμπορίου – τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ανταγωνισμό μεταξύ χωρών όσον αφορά κάθε είδους μη δασμολογικούς φραγμούς, εργατικά δικαιώματα και περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα για τη δημόσια υγεία – επιβάλλουν στην ΕΕ να μπορεί να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού· υπογραμμίζει ότι τα μέσα εμπορικής άμυνας πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της καθώς αποκαθιστούν, όποτε είναι αναγκαίο, τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού· υπενθυμίζει ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την εμπορική άμυνα χρονολογείται από το 1995· επισημαίνει ότι το σύστημα εμπορικής άμυνας της Ένωσης πρέπει να εκσυγχρονιστεί επειγόντως χωρίς να αποδυναμωθεί· επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για την εμπορική άμυνα πρέπει να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική, πιο προσβάσιμη στις ΜΜΕ και προσαρμοσμένη στις προκλήσεις και τη διάρθρωση του εμπορίου της σύγχρονης εποχής, ότι οι έρευνες πρέπει να έχουν μικρότερη διάρκεια και ότι η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα πρέπει να αυξηθούν· εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο έχει μπλοκάρει την πρόταση για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας και δεν έχει κατορθώσει να θεσπίσει τη σημαντική αυτή νομοθετική πράξη· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Εμπόριο για όλους», δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά στον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας· καλεί το Συμβούλιο να άρει το αδιέξοδο όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας στη βάση της θέσης του Κοινοβουλίου, λαμβανομένου ιδίως υπόψη ότι η Κίνα ζητεί εντόνως να της αναγνωριστεί καθεστώς οικονομίας της αγοράς (MES)·

52.  επαναλαμβάνει τη σημασία της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Κίνα, στο πλαίσιο της οποίας το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και οι επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο· είναι πεπεισμένο ότι, όσο η Κίνα δεν πληροί και τα πέντε κριτήρια που απαιτούνται για να αναγνωριστεί ως οικονομία της αγοράς, η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιεί, κατά τον καθορισμό της συγκρισιμότητας των τιμών, μια μη τυποποιημένη μεθοδολογία στις έρευνες που διεξάγει κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές από την Κίνα, βασιζόμενη και τηρώντας πλήρως εκείνα τα μέρη του κεφαλαίου 15 του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας που παρέχουν περιθώριο για εφαρμογή μη τυποποιημένης μεθοδολογίας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σύμφωνα με την αρχή αυτή και επισημαίνει την ανάγκη στενότερου συντονισμού με άλλους εταίρους στο πλαίσιο του ΠΟΕ για το ζήτημα αυτό·

53.  καλεί την Επιτροπή να μην λάβει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς προηγουμένως να έχει εκπονήσει ενδελεχή και ολοκληρωμένη εκτίμηση αντικτύπου, στην οποία θα εξετάζονται όλες οι ενδεχόμενες συνέπειες και επιπτώσεις στην απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της ΕΕ καθώς και οι ενδεχόμενες συνέπειες και επιπτώσεις στο περιβάλλον, και στην ανάπτυξη·

Μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ για το εμπόριο και την βιομηχανία και καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)

54.  θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να υπάρξει μια σφαιρική κάλυψη των αναγκών της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ότι ο μεταποιητικός τομέας της ΕΕ συχνά αντιμετωπίζεται ως λιγότερο σημαντικός από τον τομέα των υπηρεσιών· επισημαίνει ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, να παρέχει πρόσβαση σε νέες και αναδυόμενες αγορές και να διευκολύνει την ανοδική σύγκλιση των προτύπων μειώνοντας παράλληλα τη διπλή πιστοποίηση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ της εμπορικής και της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ και να προαγάγει την άνθιση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική επαναβιομηχάνισης·

55.  τονίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κανόνες καταγωγής στον καθορισμό των κλάδων που επωφελούνται ή ζημιώνονται από τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ· αναγνωρίζοντας ότι μέχρι σήμερα οι κανόνες καταγωγής δεν έχουν αναλυθεί πλήρως από το Κοινοβούλιο, ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση στην οποία θα αναφέρει τις αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει την τελευταία δεκαετία, σε τετραψήφιο επίπεδο ΣΟ, στην προτιμώμενη συνήθη διαπραγματευτική της θέση σχετικά με τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, εξηγώντας τους λόγους για όλες τις πραγματοποιηθείσες αλλαγές·

56.  συντάσσεται με την άποψη ότι η έλλειψη αποτελεσματικής προστασίας των ΔΔΙ θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση ολόκληρων τομέων της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας· επισημαίνει ότι η παραποίηση έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας και υπονομεύει την καινοτομία· επαναλαμβάνει ότι η επαρκής προστασία των ΔΔΙ και η αποτελεσματική προστασία τους αποτελούν θεμέλιο λίθο μιας παγκόσμιας οικονομίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να ενισχύσει την προστασία και την εφαρμογή των νόμων όσον αφορά τα ΔΔΙ στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και στο πλαίσιο του ΠΟΕ και να εργαστεί με τους εταίρους για την πάταξη της απάτης· τάσσεται στο πλευρό της Επιτροπής όσον αφορά τον στόχο της να προστατευτεί το συνολικό φάσμα των ΔΔΙ, όπως είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια, οι γεωγραφικές ενδείξεις και τα φαρμακευτικά προϊόντα·

Η διάνοιξη νέων ευκαιριών στην αγορά για παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ και η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ως βασικό στοιχείο της διεθνούς εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ

57.  επισημαίνει ότι η ΕΕ πρωταγωνιστεί στον τομέα των υπηρεσιών· τονίζει ότι η διάνοιξη νέων ευκαιριών αγοράς πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο της διεθνούς εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ· επισημαίνει ότι η συμπερίληψη των υπηρεσιών στις εμπορικές συμφωνίες είναι υψίστης σημασίας, δεδομένου ότι δημιουργεί ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τους εγχώριους εργαζομένους, παράλληλα με την εξαίρεση, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 106 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο 26, των υφιστάμενων και μελλοντικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος από το πεδίο εφαρμογής κάθε συμφωνίας, ανεξάρτητα από αν χρηματοδοτούνται από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να συμπεριλάβει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις εμπορικές συμφωνίες, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό νέες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στην Ευρώπη· ζητεί ειδικότερα να εξεταστεί η ενσωμάτωση ορισμένων πλεονεκτημάτων της οδηγίας για τις ενδοεταιρικές μεταθέσεις στις συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων ως αντάλλαγμα για τις αναγνωρίσεις αυτές·

58.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η προσωρινή μετακίνηση επαγγελματιών έχει καταστεί ουσιαστικής σημασίας για την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας διεθνώς και εξακολουθεί να έχει μείζον ενδιαφέρον για την ΕΕ· τονίζει ότι σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να συμπεριλαμβάνεται κεφάλαιο για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· επισημαίνει εντούτοις ότι οι δεσμεύσεις του Τρόπου 4 πρέπει να ισχύουν μόνο για την κυκλοφορία επαγγελματιών υψηλής κατάρτισης (όπως κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή αντίστοιχου διπλώματος εξειδίκευσης ή διευθυντικής θέσης) για συγκεκριμένο σκοπό, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό συγκεκριμένες συνθήκες που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία της χώρας όπου παρέχεται η υπηρεσία και από σύμβαση που τηρεί την εθνική αυτή νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τίποτα δεν θα εμποδίζει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρούν και να βελτιώνουν τα εργασιακά πρότυπα και τις συλλογικές συμβάσεις·

59.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την εμπορική πολιτική για να αντιμετωπίσει νέες μορφές ψηφιακού προστατευτισμού και να θεσπίσει κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διασυνοριακές ροές δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής και διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την επιχειρηματικότητα κλίμα εντός της ΕΕ προκειμένου να μειωθούν τα μονοπώλια και οι καταχρήσεις μονοπωλιακών θέσεων στην αγορά τηλεπικοινωνιών, οι πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού και συγκεκριμένες λύσεις αποζημίωσης· επισημαίνει ότι η διασφάλιση της ρυθμιστικής συνεργασίας, η μείωση της απάτης στο διαδίκτυο, η αμοιβαία αναγνώριση και η εναρμόνιση των προτύπων στον τομέα του ψηφιακού εμπορίου είναι ζωτικής σημασίας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει νέο μοντέλο για τα κεφάλαια σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, εξαιρώντας πλήρως το ισχύον και κάθε μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων από όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με σκοπό να διασφαλίσει την ανταλλαγή δεδομένων, σε πλήρη συμμόρφωση προς τους κανόνες προστασίας των δεδομένων που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του υποκείμενου των δεδομένων· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής, ιδίως όσον αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο διαδίκτυο·

Η ουσιώδης σημασία της ψηφιακής οικονομίας για το μελλοντικό παγκόσμιο εμπόριο

60.  επισημαίνει την αυξανόμενη και μελλοντική σημασία της ψηφιακής οικονομίας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, με περίπου 3,3 δισεκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου σε όλον τον κόσμο, αριθμός που αντιστοιχεί στο 40% του παγκόσμιου πληθυσμού· θεωρεί ότι τάσεις όπως το υπολογιστικό νέφος, οι διαδικτυακές κινητές υπηρεσίες, τα έξυπνα δίκτυα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδηγούν στη ριζική μεταμόρφωση του επιχειρηματικού τοπίου· υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να ακολουθεί τις ψηφιακές και τεχνολογικές τάσεις·

61.  ζητεί από την Επιτροπή όχι μόνο να συστήσει, από κοινού με τους εταίρους του ΠΟΕ, ομάδα εργασίας για το ψηφιακό εμπόριο εντός του ΠΟΕ, η οποία θα εξετάσει λεπτομερώς την καταλληλότητα του ισχύοντος πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες συστάσεις, διευκρινίσεις και προσαρμογές, αλλά να προβεί επίσης στη θέσπιση νέου πλαισίου για τη διευκόλυνση του εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές που απορρέουν από την εφαρμογή της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου·

Στήριξη της Επιτροπής στον αγώνα της εναντίον της διαφθοράς

62.    γνωρίζει ότι η ενσωμάτωση διατάξεων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις εμπορικές συμφωνίες έχει προκαλέσει επιφυλάξεις ως προς τις δυνητικές αρνητικές τους επιπτώσεις όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να καταπολεμήσει τη διαφθορά ως μείζον μη δασμολογικού χαρακτήρα εμπόδιο στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει ότι οι συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων προσφέρουν μία καλή ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής· φρονεί ότι οι δεσμεύσεις που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα, υποχρεώσεις αναφοράς ανά χώρα και αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε κατάλληλες διεθνείς συμφωνίες με στόχο την προώθηση της περαιτέρω ελευθέρωσης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

63.  θεωρεί ότι η σχέση μεταξύ των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών και των συμφωνιών για τη διπλή φορολόγηση έχει διερευνηθεί σε πολύ μικρό βαθμό και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά την αλληλεπίδραση των εργαλείων αυτών, καθώς και τις επιπτώσεις τους στην ευρύτερη συνοχή της πολιτικής στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής·

Μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική όσον αφορά τις συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ

64.  επισημαίνει ότι μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική οφείλει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ και να διασφαλίσει ότι θα μπορούν αυτές επωφεληθούν πλήρως από τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες· υπενθυμίζει ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ είναι σε θέση να εντοπίσει και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρέχουν η παγκοσμιοποίηση και η ελευθέρωση των συναλλαγών· επισημαίνει ότι μόνο το 13% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιούνται ενεργά σε διεθνές επίπεδο και εκτός ΕΕ, αν και συμμετέχουν στο ένα τρίτο των εξαγωγών της ΕΕ· υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και υπογραμμίζει συνεπώς τα πλεονεκτήματα ενός κεφαλαίου για τις ΜΜΕ σε όλες τις μελλοντικές συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· φρονεί ότι πρέπει να εξεταστούν νέοι τρόποι για το πως μπορούν να υποστηριχθούν καλύτερα οι ΜΜΕ στις πωλήσεις τους προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό· τονίζει ότι οι ΜΜΕ χρειάζονται πιο εξατομικευμένη υποστήριξη, αρχής γενομένης στα κράτη μέλη, ευκολότερη πρόσβαση σε φιλικές για το χρήστη πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με εμπορικά μέτρα και συγκεκριμένους και σαφείς οδηγούς για τις ευκαιρίες και τα οφέλη που προσφέρει κάθε εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει στο παρελθόν ή πρόκειται να συνάψει στο μέλλον η ΕΕ·

65.  ζητεί από την Επιτροπή να θέσει με οριζόντιο τρόπο τις ανάγκες των ΜΜΕ σε όλα τα κεφάλαια των εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της δημιουργίας ηλεκτρονικών ενιαίων σημείων εισόδου για τις ΜΜΕ προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις συναφείς κανονιστικές διατάξεις, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις και άλλες διοικητικές απαιτήσεις· τονίζει ότι, κατά περίπτωση, τα εργαλεία αυτά πρέπει να καλύπτουν ευκαιρίες πρόσβασης των ΜΜΕ σε νέες αγορές, ιδίως όσον αφορά συμβάσεις χαμηλής αξίας· τονίζει την ανάγκη να μειωθεί το κόστος συναλλαγών για τις ΜΜΕ μέσω του εξορθολογισμού των τελωνειακών διαδικασιών, της μείωσης των περιττών μη δασμολογικών φραγμών και των κανονιστικών επιβαρύνσεων και της απλούστευσης των κανόνων καταγωγής· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ πρέπει να συνδράμουν την Επιτροπή στη διαμόρφωση των εργαλείων αυτών προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι εμπορικές συμφωνίες καλύπτουν τις ανάγκες τους· προτρέπει την Επιτροπή να διατηρήσει τον εντατικό διάλογο με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ σε όλα τα στάδια των εμπορικών διαπραγματεύσεων·

66.  επισημαίνει ότι η ταχύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε διαδικασίες αντιντάμπινγκ έχει καθοριστική σημασία για την προστασία τους από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές· επισημαίνει την ανάγκη μεταρρύθμισης του πολυμερούς πλαισίου του ΠΟΕ προκειμένου να είναι ενισχυθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ και να διασφαλιστεί η ταχύτερη επίλυση των διαφορών·

67.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να βελτιώσει τα υφιστάμενα εργαλεία στα πεδία της επικουρικότητας, της αποφυγής επικαλύψεων και της συμπληρωματικότητας σε συσχετισμό με τα αντίστοιχα προγράμματα των κρατών μελών και με μια Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία προτού να διαμορφώσει νέες μεμονωμένες ενέργειες ενίσχυσης του διεθνούς χαρακτήρα των ΜΜΕ· επισημαίνει ότι η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο μια ανεξάρτητη αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων προγραμμάτων·

Επενδύσεις

68.  υπογραμμίζει τη σημασία των εισερχόμενων και των εξερχόμενων επενδύσεων για την οικονομία της ΕΕ και την ανάγκη να προστατεύονται πλήρως οι επιχειρήσεις της ΕΕ όταν επενδύουν σε τρίτες αγορές· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες της Επιτροπής όσον αφορά το νέο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το Κοινοβούλιο σχετικά με το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων· τονίζει ότι το σύστημα αυτό πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με την έννομη τάξη της ΕΕ, των αρμοδιότητα των δικαστηρίων της ΕΕ ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ· συμμερίζεται τη φιλοδοξία που συνίσταται στην επίτευξη, μεσοπρόθεσμα, μιας πολυμερούς λύσης όσον αφορά τις επενδυτικές διαφορές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην πρόταση για το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων δεν περιλαμβάνεται διάταξη για τις υποχρεώσεις επενδυτών·

69.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ακολουθήσουν τις συστάσεις της UNCTAD για το ολοκληρωμένο πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη προκειμένου να καταστούν πιο υπεύθυνες, διαφανείς και αξιόπιστες οι επενδύσεις·

70.  επισημαίνει την έκκληση που διατυπώνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» για τόνωση των επενδύσεων εντός της ΕΕ, και θεωρεί τις εμπορικές στρατηγικές βασικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου· επισημαίνει την απουσία εξωτερικής διάστασης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας εξωτερικού σκέλους μόνο μετά από προσεκτική ανάλυση των επιδόσεων του ταμείου και εξέταση της χρησιμότητάς του, λαμβανομένων υπόψη της δυνατότητας δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και της δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης· επισημαίνει ότι τα εν λόγω Ταμεία πρέπει να συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς απασχόλησης, στην πάταξη της φτώχειας και στην καταπολέμηση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης·

71.   υπενθυμίζει ότι η επενδυτική πολιτική της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά δημόσιους πόρους, πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία των ιδρυμάτων αναπτυξιακής χρηματοδότησης (ΙΑΧ), οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) πρέπει να παρακολουθούν αποτελεσματικά τις χρηματικές ροές, τη βιωσιμότητα του χρέους και την προστιθέμενη αξία των σχεδίων τους για την αειφόρο ανάπτυξη·

Εμπόριο και γεωργία

72.   τονίζει ότι τα υψηλά πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την ευζωία των ζώων και την κοινωνική προστασία έχουν μεγάλη σημασία για τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως με όρους δημοσίου ήθους και συνειδητών επιλογών από τους καταναλωτές· υποστηρίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να προάγουν τον θεμιτό ανταγωνισμό προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αγρότες της ΕΕ αντλούν πλήρη οφέλη από τις δασμολογικές παραχωρήσεις και δεν υφίστανται οικονομικά μειονεκτήματα σε σύγκριση με τους ομολόγους τους σε τρίτες χώρες· υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την ευζωία των ζώων προστατεύονται με την τήρηση της αρχής της πρόληψης, τη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα και την εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ανιχνευσιμότητας και επισήμανσης των προϊόντων καθώς και με τη διασφάλιση ότι όλες οι εισαγωγές είναι συμβατές με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ· επισημαίνει τη μεγάλη απόκλιση όσον αφορά τα πρότυπα για την ευζωία των ζώων διεθνώς· υπογραμμίζει, στη συνάρτηση αυτή, την ανάγκη ρυθμιστικής παρέμβασης όσον αφορά τις εξαγωγές ζώντων ζώων γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό δίκαιο και τα πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (OIE)·

73.  θεωρεί ότι στο σημερινό πλαίσιο της κρίσης είναι σημαντικό το άνοιγμα νέων αγορών για τη γεωργική παραγωγή της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας και τα ζωντανά ζώα, καθώς και για τα φρούτα και τα λαχανικά· τονίζει την ανάγκη εντοπισμού νέων αγορών με υψηλό αγοραστικό δυναμικό·

74.  θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της γεωργίας και τη δρομολόγηση εκστρατειών προώθησης με στόχο το άνοιγμα νέων αγορών· τονίζει ότι πρέπει πρώτα από όλα να ενισχυθούν τα συστήματα ποιότητας σε επίπεδο ΕΕ, καθώς διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό εμπορικό σήμα για τα προϊόντα της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά, ωφελώντας, έτσι, έμμεσα, το σύνολο του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα·

75.   τονίζει την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις εισαγωγές στα σύνορα και επιθεωρήσεων από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων σχετικά με τις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας σε χώρες που εξάγουν στην ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες της Ένωσης·

76.   τονίζει τη σημασία της επίτευξης προόδου όσον αφορά τα υγειονομικά, τα φυτοϋγειονομικά και άλλα μη δασμολογικά εμπόδια στο γεωργικό εμπόριο, σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, ιδίως όσον αφορά τις «κόκκινες γραμμές» της ΕΕ που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών·

77.   υπενθυμίζει τη σημασία των γεωγραφικών ενδείξεων για την προώθηση παραδοσιακών ευρωπαϊκών γεωργικών τροφίμων, την προστασία των γεωργικών τροφίμων από επιζήμιες καιροσκοπικές πρακτικές, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συνειδητών επιλογών των καταναλωτών και την προστασία των αγροτών παραγωγών και των γεωργών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ· σημειώνει ότι η προστασία και η αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων σε τρίτες χώρες έχει δυνητικά μεγάλη αξία για ολόκληρο τον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ, και θεωρεί ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας και δράσεις για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης·

Καλύτερη πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις για ευρωπαϊκούς οικονομικούς φορείς

78.  ζητεί την εξάλειψη της ανισορροπίας που παρατηρείται σήμερα σε σχέση με τον βαθμό ανοίγματος των αγορών δημοσίων συμβάσεων μεταξύ ΕΕ και λοιπών εμπορικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή να εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση ενός φιλόδοξου και πιο αμοιβαίου ανοίγματος των διεθνών αγορών δημοσίων συμβάσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εξαίρεση όλων των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και εξασφαλίζοντας ότι τα κράτη θα παραμείνουν ελεύθερα να θεσπίζουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως πιο ευνοϊκά από οικονομικής σκοπιάς κριτήρια για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων· πιστεύει ότι οι πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη Σύμβαση αριθ. 94 της ΔΟΕ· τονίζει ότι τόσο οι οικονομικώς δρώντες στην Ευρώπη όσο και οι επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες με τη βοήθεια μέσων όπως η πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις και με την κατάργηση του τρέχοντος επιπέδου ασυμμετριών· επισημαίνει, στη συνάρτηση αυτή, ότι η ΕΕ αποτελεί μία από τις πιο ανοικτές αγορές δημοσίων συμβάσεων μεταξύ όλων των μελών του ΠΟΕ·

79.  επισημαίνει την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων διότι θεωρεί ότι θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σχετικά με την πρόσβαση τρίτων χωρών στην αγορά και εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του διότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών υποστηρίζουν την αρχική πρόταση· καλεί την Επιτροπή να επιτύχει θετική αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων με τους κύριους εμπορικούς εταίρους·

Ίση πρόσβαση στους πόρους για θεμιτό ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά

80.  τονίζει με έμφαση ότι οι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι και πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, με προτεραιότητα στην ανακύκλωση· αναγνωρίζει τη μεγάλη εξάρτηση των αναπτυσσομένων χωρών και ιδίως των ΛΑΧ από τους φυσικούς πόρους· υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική πρέπει να ακολουθήσει μια συνεπή, βιώσιμη, ολοκληρωμένη και διατομεακή στρατηγική όσον αφορά τις πρώτες ύλες, όπως έχει υπογραμμίσει ήδη το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του σχετικά με μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

81.  υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για το λόγο αυτό προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα της ενεργειακής έρευνας, των δραστηριοτήτων εξέλιξης και καινοτομίας με στόχο την προώθηση της διαφοροποίησης των προμηθευτών, των οδών και των πηγών ενέργειας, τον εντοπισμό νέων εμπορικών εταίρων στον τομέα της ενέργειας και τη δημιουργία μεγαλύτερου ανταγωνισμού που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές ενέργειας· τονίζει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης έχουν καθοριστική σημασία για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών διατάξεις που αποσκοπούν στη δημιουργία βιώσιμων εταιρικών σχέσεων στον τομέα της ενέργειας και στην ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας, ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των διασφαλίσεων για την αποτροπή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η COP21·

Η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών και προϊόντων άγριων ειδών

82.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πρόσφατη έξαρση των αξιόποινων πράξεων σε συνάρτηση με τα άγρια είδη και για το επακόλουθο παράνομο εμπόριο άγριων ειδών, το οποίο δεν έχει μόνο καταστροφικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στους αριθμούς των ειδών, αλλά συνιστά επίσης σαφή και υπαρκτό κίνδυνο για τα μέσα βιοπορισμού και τις τοπικές οικονομίες, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ να απαγορεύσει το εμπόριο άγριων ειδών στο πλαίσιο της απάντησή της στο θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, ιδίως στο πλαίσιο του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 15, σύμφωνα με τον οποίο δεν πρέπει μόνο να διασφαλιστεί η εξάλειψη της λαθροθηρίας και της παράνομης εμπορίας προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, αλλά και να αντιμετωπιστούν τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά παράνομων προϊόντων άγριων ειδών· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή, μετά από μια περίοδο στοχασμού, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών, να εξετάσει τον βέλτιστο τρόπο ένταξης διατάξεων σχετικά με το παράνομο εμπόριο άγριων ειδών σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

Βελτίωση της τελωνειακής συνεργασίας και καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα σύνορα της ΕΕ

83.  τονίζει ότι η βελτίωση, η εναρμόνιση και η αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών στην Ευρώπη και στο εξωτερικό συμβάλουν τόσο στην διευκόλυνση του εμπορίου και στην συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις όσο και στη λήψη μέτρων κατά της εισαγωγής παράνομων εμπορευμάτων και εμπορευμάτων απομίμησης/παραποίησης στην ενιαία αγορά, τα οποία υπονομεύουν την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τους καταναλωτές της ΕΕ· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει την συνεργασία μεταξύ τελωνειακών αρχών· απευθύνει εκ νέου έκκληση προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν στην σύσταση μιας ενιαίας τελωνειακής υπηρεσίας της ΕΕ, με σκοπό μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή των τελωνειακών κανόνων και διαδικασιών σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ·

84.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να επιδιώκει, στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών, να πείσει τους εμπορικούς εταίρους να καθιερώσουν ενιαίες θυρίδες για την τήρηση της τελωνειακής και συνοριακής νομοθεσίας, οι οποίες, εν ανάγκη, θα συνοδεύονται από βοήθεια για την ανάπτυξη δυνατοτήτων των εμπορικών ταμείων, κατά περίπτωση·

85.  τονίζει ότι απαιτούνται επαρκής επικοινωνία και ισχυρός συντονισμός προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κατάργηση των δασμών θα συνοδεύεται από κατάλληλα τεχνικά, θεσμικά και πολιτικά μέτρα για τη διασφάλιση της διαρκούς ασφάλειας του εμπορίου·

86.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα των βασικών δεικτών επιδόσεων προκειμένου για την αξιολόγηση των επιδόσεων των τελωνειακών αρχών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό· εκφράζει τη λύπη του διότι, προς το παρόν, ελάχιστα δημόσια δεδομένα είναι διαθέσιμα· επισημαίνει ότι θα ήταν χρήσιμο να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας των τελωνειακών και άλλων συνοριακών υπηρεσιών στο εσωτερικό αλλά και σε συνεργασία με εμπορικούς εταίρους επί μονίμου βάσεως, ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ο συντονισμός των κοινών συμφερόντων που συνδέονται με τη διευκόλυνση του εμπορίου στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων – λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 της συμφωνίας του ΠΟΕ για θέματα διευκόλυνσης εμπορίου·

87.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν ανοικτό διάλογο σχετικά με το ενδεχόμενο μετάβασης των τελωνειακών αρχών από εθνικό σε ενωσιακό επίπεδο·

Παροχή απτών πλεονεκτημάτων στους καταναλωτές

88.  αναγνωρίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό τους καταναλωτές, ιδίως μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού, της μείωσης των τιμών, της παροχής περισσότερων επιλογών και της ενίσχυσης της καινοτομίας· προκειμένου να αξιοποιηθεί η δυνατότητα αυτή, ζητεί από την Επιτροπή να ασκήσει σε όλες τις διαπραγματεύσεις ισχυρή πίεση για τον περιορισμό των πρακτικών γεωγραφικού αποκλεισμού, για τη μείωση των διεθνών τελών περιαγωγής και για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών·

89.  ζητεί μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στο πλαίσιο των διασυνοριακών συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες με τρίτες χώρες, π.χ. μέσω ηλεκτρονικών σημείων επαφής που θα παρέχουν πληροφορίες ή συμβουλές σε περιπτώσεις προσφυγών·

90.  επιμένει ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνουν οι καταναλωτές έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής·

Εμπόριο για όλους: ανάγκη για συνοδευτικές πολιτικές στο ανοικτό εμπόριο και στις επενδυτικές πολιτικές προκειμένου για την μεγιστοποίηση της ωφέλειας και την ελαχιστοποίηση των απωλειών

91.  συντάσσεται με την άποψη του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία οι πολιτικές ανοικτού και δίκαιου εμπορίου και επενδύσεων απαιτούν μια σειρά αποτελεσματικών συνοδευτικών πολιτικών προκειμένου να μεγιστοποιούνται τα οφέλη και να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες από την ελευθέρωση του εμπορίου για τους λαούς της ΕΕ και των τρίτων χωρών καθώς και για τις εθνικές οικονομίες· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για να συμπληρωθεί το άνοιγμα των συναλλαγών με μια σειρά υποστηρικτικών πολιτικών για τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης – όπως στους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών και των επενδύσεων, της εκπαίδευσης και της υγείας, των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, των υποδομών, και της θέσπισης κατάλληλων κανόνων για τη διασφάλιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων·

92.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διενεργούν διεξοδική εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ανάλυση βάσει εκτιμήσεων αντικτύπου ανά τομέα και περιφέρεια για όλες τις εμπορικές συμφωνίες και τα σχετικά νομοθετικά μέτρα, ώστε να προβλέπουν εγκαίρως τις αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας της Ένωσης και να βρίσκουν πιο εξελιγμένους τρόπους για τη θέσπιση αντισταθμιστικών μέτρων που θα επαναφέρουν σε τροχιά ανάπτυξης βιομηχανικούς κλάδους και περιφέρειες που υστερούν, με στόχο να επιτευχθεί μια δικαιότερη κατανομή και μια ευρύτερη διαστρωμάτωση των οφελών από το εμπόριο· επισημαίνει στη συνάρτηση αυτή ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορούν να διαδραματίσουν ανεκτίμητο ρόλο· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει σημαντικό μέσο, εάν μετασχηματιστεί κατά τρόπο ώστε να χρηματοδοτείται επαρκώς με στόχο να παρέχει συνδρομή τόσο σε επιχειρήσεις και παραγωγούς της ΕΕ που έχουν πληγεί από τις εμπορικές κυρώσεις εις βάρος τρίτων χωρών όσο και σε εργαζόμενους σε ΜΜΕ που πλήττονται άμεσα από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης·

°

°  °

93.  αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην UNCTAD και στον ΠΟΕ.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0415.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0250.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0219.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0175.

(5)

ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 87.

(6)

ΕΕ C 188 E της 28.6.2012, σ. 42.

(7)

EE C 99 E της 3.4.2012, σ. 94.

(8)

EE C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.

(9)

EE C 99 E της 3.4.2012, σ. 101.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εμπορικές διαπραγματεύσεις όπως αυτές για τις ACTA, TTIP, CETA και TiSA έχουν στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης στην Ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική. Πολλοί πολίτες της ΕΕ θεωρούν ότι η παγκοσμιοποίηση ισοδυναμεί με απώλειες θέσεων εργασίας και ανησυχούν για το ενδεχόμενο υποβάθμισης των Ευρωπαϊκών ρυθμιστικών διατάξεων και προτύπων από την πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις που ακολουθεί η Ένωση. Ταυτόχρονα, η συνεισφορά του εξωτερικού εμπορίου στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής οικονομίας είναι θεμελιώδους σημασίας.

Η ΕΕ διαθέτει σήμερα την πλέον ευημερούσα οικονομία σε ολόκληρο το κόσμο. Η σημασία της ΕΕ στο οικονομικό πεδίο θα σημειώσει κάμψη: έως το 2050, η ΕΕ των 28 θα αντιπροσωπεύει μόλις το 15% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 23,7% που ίσχυε το 2013. το επίκεντρο της παραγωγής πλούτου μετατοπίζεται προς ανατολάς, κατευθυνόμενο προς την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Κάτι άλλο που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις ως προς την θέση της ΕΕ στην παγκόσμια εμπορική σκηνή.

Ως εκ τούτων, μία αποτελεσματική, ολοκληρωμένη και δυναμική πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις είναι θεμελιώδους σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επιτροπή πρότεινε στις 14 Οκτωβρίου 2015 μία νέα στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις». Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η Επιτροπή ενέκρινε νέα στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις, πράττοντας αυτό που το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει ήδη από το 2011 με το ψήφισμά του για μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 – μια καινοτόμο πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις στραμμένη προς το μέλλον που λαμβάνει υπόψη τις νέες προκλήσεις της ΕΕ. Η εισηγήτρια θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η στρατηγική δεν δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον μεταποιητικό τομέα και στις προκλήσεις που η μετανάστευση δημιουργεί για το εμπόριο.

Δεδομένου ότι το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τις εμπορικές συμφωνίες έχει αυξηθεί και πολλοί πολίτες ανησυχούν για την παγκοσμιοποίηση, η εισηγήτρια επιθυμεί να επισημάνει πόσο σημαντικό είναι για μια εμπορική πολιτική του 21ου αιώνα να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των πολιτών. Έχουμε ανάγκη από περισσότερη διαφάνεια, δέσμευση και λογοδοσία ενώπιον όλων των εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων. Η εισηγήτρια επιθυμεί επιπλέον να τονίσει ότι ο δημοκρατικός έλεγχος που υποχρεούται να ασκεί το Κοινοβούλιο δεν μπορεί παρά να ενισχυθεί από την πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες και, για τον λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει την πρωτοβουλία για την διαφάνεια σε όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και καλεί το Συμβούλιο να δημοσιεύσει όλες τις διαπραγματευτικές εντολές.

Με την στρατηγική της που τιτλοφορείται «Εμπόριο για όλους», η Επιτροπή θέτει σαφώς τους στόχους της ταχείας αύξησης των ρυθμών της απελευθέρωσης του εμπορίου και της περαιτέρω ενσωμάτωσης της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Ως εκ τούτου, καθίσταται – κατά την άποψη της εισηγήτριας – θεμελιώδους σημασίας η ανάγκη επείγοντος εκσυγχρονισμού του συστήματος εμπορικής άμυνας της Ένωσης, ιδίως καθώς η Κίνα διεκδικεί ακαταπόνητα την αναγνώριση του οικονομικού καθεστώτος της αγοράς.

Δεδομένων των εξωτερικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον 21ο αιώνα (όπως είναι η μετανάστευση), η συνεκτικότητα μεταξύ των εμπορικών στόχων της Ένωσης και των υπολοίπων πτυχών της εξωτερικής της πολιτικής αποτελεί προτεραιότητα για την εισηγήτρια. Καλούμαστε να διαμορφώσουμε τις εμπορικές και επενδυτικές με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσουν ισχυρό μέσο για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων, καθώς και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεδομένου ότι η παγκόσμια εμπορική σκηνή μεταβάλλεται ταχέως, η εισηγήτρια ζητεί από την Επιτροπή να επικαιροποιεί τακτικά την στρατηγική για το εμπόριο και υποβάλλει αναλυτική ετήσια έκθεση που θα δίνει την ευκαιρία στους Ευρωπαίους πολίτες να επαληθεύουν τον βαθμό υλοποίησης των υποσχέσεων της Επιτροπής.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (18.4.2016)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις

(2015/2105(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Tokia Saïfi

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων, με τίτλο «Εμπόριο για όλους - Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» και υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο του εμπορίου για την ειρήνη, τη βιώσιμη μεγέθυνση, την ανάπτυξη και την απασχόληση· αναγνωρίζει επομένως την αυξανόμενη ευθύνη που έχει η ΕΕ να συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων στο πλαίσιο των παγκόσμιων εμπορικών και εξωτερικών της σχέσεων·

2.  υπενθυμίζει την ανάγκη συνοχής στις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις άλλες πολιτικές με εξωτερική διάσταση, όπως του εμπορίου, της ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αγροτικής, της περιβαλλοντικής, της ενεργειακής και της μεταναστευτικής πολιτικής, και πως είναι επίσης αναγκαίο να επιδιώκονται οι στόχοι που ορίζει το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)· τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ, καθώς και οι συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να εγκρίνουν μια παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και των αντιπροσωπειών της Ένωσης στις τρίτες χώρες, οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο επιτόπιας διευκόλυνσης, ώστε να προωθηθεί ο σεβασμός των θεμελιωδών αξιών και δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να μιλούν με μία φωνή·

3.  υπενθυμίζει ότι η εμπορική πολιτική συμβάλλει στην προστασία και την προώθηση των αξιών που προασπίζεται η ΕΕ και που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η αλληλεγγύη και η ισότητα, καθώς και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η προστασία του περιβάλλοντος και των κοινωνικών δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η υπεράσπιση αυτών των αξιών θα επιτρέψει να τεθεί τέρμα στις κακές πρακτικές και ότι η εμπορική πολιτική θα γίνει πραγματικά αποτελεσματική μόνο εάν το σύνολο των σημαντικών παραγόντων του παγκόσμιου εμπορίου τηρούν τους ίδιους κανόνες, περιλαμβανομένων και όσων αφορούν τις δημόσιες προμήθειες· υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι η εμπορική πολιτική της ΕΕ συνεκτική με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να συμβάλλει στην επίτευξή τους· επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την ενσωμάτωση στις εμπορικές συμφωνίες εργαλείων που στοχεύουν την καταπολέμηση της διαφθοράς, και θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα προτεινόμενα μέτρα·

4.  τονίζει ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να εμπεριέχουν δεσμευτικές ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες θα επιτρέπουν στην ΕΕ να επιβάλλει και να οικουμενικές αξίες στις τρίτες χώρες· επισημαίνει ότι χρειάζεται πολιτική βούληση για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι ρήτρες και να παραμείνουν οι τρίτες χώρες πιστές στις δεσμεύσεις τους· ζητεί την αναβάθμιση των διαβουλεύσεων με το Κοινοβούλιο στα πρώτα στάδια της διαπραγμάτευσης εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, την ουσιαστική εφαρμογή των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υποβολή εκθέσεων στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις πτυχές των συμφωνιών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

5.  υπογραμμίζει ότι συστήματα SPG, SPG+ και TSA μπορούν να αποτελέσουν καίρια εργαλεία για τη διασφάλιση του σεβασμού αυτών των αξιών και επαναλαμβάνει τη σημασία της ουσιαστικής εφαρμογής και παρακολούθησής τους· εκφράζει ικανοποίηση για τη δημοσιοποίηση της πρώτης διετούς έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση μετά την ενεργοποίηση του SPG+, καθώς και για τον διάλογο με το Κοινοβούλιο σε σχέση με την έκθεση αυτή, πριν από τη δημοσίευσή της·

6.  υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική της Ένωσης αποτελεί μέσο οικονομικής διπλωματίας που θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της τρομοκρατίας·

7.  τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής βιώσιμου και υπεύθυνου εμπορίου· υπογραμμίζει την σημασία της ενσωμάτωσης στις εμπορικές συμφωνίες κεφαλαίων σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη, που θα επιτρέπουν την προώθηση απαιτητικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, σε ευθυγράμμιση με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις και, ιδίως, σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τα ζητήματα αυτά κατά τη διεξαγωγή εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων των συμφωνιών·

8.  εκφράζει ικανοποίηση για την εξαγγελία, εκ μέρους της Επιτροπής, ορισμένων πρωτοβουλιών για την υποστήριξη του δίκαιου εμπορίου και την ενθαρρύνει να συνεχίσει να προτείνει τέτοια μέτρα στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής·

9.  τονίζει ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, και ότι πρέπει να προστατεύουν τους ευρωπαίους πολίτες και να εγγυώνται τις επιλογές της κοινωνίας καθώς και το δικαίωμα των κρατών στη ρύθμιση· τονίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες και η εμπορική πολιτική της ΕΕ είναι κομβικό εργαλείο για να ενισχυθεί το βασισμένο σε παγκόσμιους κανόνες εμπορικό σύστημα, το οποίο υφίσταται όλο και περισσότερες πιέσεις· επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τν ΕΕ, δεδομένου ότι η οικονομία της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο εμπόριο· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να στοχεύει στην επιβολή αυστηρών παγκόσμιων προδιαγραφών μέσω της εμπορικής της πολιτικής·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ορθή εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, διευρύνοντας τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, των ενδιαφερομένων μερών και της κοινωνίας των πολιτών κατά τρόπο διαφανή και εξασφαλίζοντας ότι τα οφέλη των συναπτόμενων συμφωνιών γίνονται όντως αισθητά από όλα τα μέρη· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην τήρηση και την εφαρμογή των συμφωνιών εκ μέρους όλων των μερών· ζητεί ιδίως από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την τήρηση των δεσμεύσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα και τα βασικά εργασιακά δικαιώματα·

11.  υπενθυμίζει ότι οι πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, η ενίσχυση της πολυμερούς εμπορικής αρχιτεκτονικής και η προσήλωση στις διαδικασίες του ΠΟΕ παραμένουν προτεραιότητα για την ΕΕ, η οποία διεξάγει επίσης διμερείς διαπραγματεύσεις σε φιλόδοξο πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους· εκφράζει ικανοποίηση για την επίτευξη συμφωνίας κατά την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι, στο πλαίσιο του Γύρου της Ντόχα· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ευρύτητας προοπτικών και φιλόδοξου πνεύματος αλλά υπογραμμίζει την ευκαιρία να κινηθούμε πέρα από το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ντόχα και να κάνουμε επιτέλους τον ΠΟΕ να συνεκτιμά περισσότερο την τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κατάσταση και το αντίστοιχο οικονομικό βάρος των χωρών μελών του· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να αναπτύξει εμπορικές στρατηγικές ειδικά για ορισμένες περιφέρειες, ιδίως την Ασία, με δεδομένη την πρόσφατη σύναψη της Εταιρικής Σχέσης του Ειρηνικού·

12.  επαναλαμβάνει ότι είναι πολύ σημαντικός ο σεβασμός των ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων όσον αφορά το εμπόριο όπλων, και ιδίως της συνθήκης του ΟΗΕ για το εμπόριο όπλων και του ενωσιακού κώδικα δεοντολογίας για τις εξαγωγές όπλων·

13.  υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική νομοθεσία περί εξαγωγικών ελέγχων είναι επίσης βασική παράμετρος της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών αγαθών διπλής χρήσης, σε μια προσπάθεια επίτευξης των στρατηγικών στόχων και υπεράσπισης των οικουμενικών αξιών που υποστηρίζει η ΕΕ·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να εγγυηθεί η ΕΕ τη σταθερότητα της γειτονίας της και ζητεί να υπάρξει ευρύτερη οικονομική ολοκλήρωση των ανατολικών και των μεσογειακών της γειτόνων, ιδίως μέσω της ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων·

15.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές της στα πεδία της επικοινωνίας, της διαφάνειας και της πρόσβασης στα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, καθώς και να βελτιώσει τον συντονισμό και τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των επιτρόπων και των γενικών διευθύνσεων, της ΕΥΕΔ, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών· τονίζει ότι η βελτιωμένη πρόσβαση σε έγγραφα που συνδέονται με τις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ πρέπει να εξασφαλίζεται εξίσου για τα έγγραφα που συνδέονται με άλλες εν εξελίξει διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

3

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, György Schöpflin, Igor Šoltes, Bodil Valero

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Claudiu Ciprian Tănăsescu


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (16.3.2016)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις

(2015/2105(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jan Zahradil

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι το ανοικτό εμπόριο πρέπει να αποτελεί κινητήρια δύναμη για την περιφερειακή ολοκλήρωση και την οικονομική μεγέθυνση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία πλούτου και θέσεων απασχόλησης· υπενθυμίζει ότι οι χώρες με την καλύτερη ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία είναι επίσης από τις πλουσιότερες του κόσμου, και ότι το εμπόριο έχει βοηθήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εξέλθουν από τις συνθήκες φτώχειας· αναγνωρίζει ωστόσο ότι δεν έχουν επωφεληθεί από αυτό όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες και ότι ειδικότερα οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) παραμένουν στο περιθώριο του παγκόσμιου εμπορίου· επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών ως εργαλείων προώθησης αξιών όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο και ηθικό εμπόριο, και η καταπολέμηση της διαφθοράς μακροπρόθεσμα·

2.  υπενθυμίζει ότι μόνο το θεμιτό και σωστά ρυθμιζόμενο εμπόριο, αν ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), θα μπορούσε να παρουσιάζει δυνατότητες για ανάπτυξη·

3.  επιδοκιμάζει, ιδίως, τη δέσμευση της Επιτροπής ότι καμία εμπορική συμφωνία δεν θα μειώσει σε καμία περίπτωση τα επίπεδα ρυθμιστικής προστασίας, ότι οποιαδήποτε αλλαγή στα ενωσιακά επίπεδα ρυθμιστικής προστασίας μπορεί να γίνει μόνο προς τα πάνω και ότι το δικαίωμα στη ρύθμιση θα προστατεύεται πάντοτε·

4.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη δεσμευτική δυνατότητα εφαρμογής των ΣΒΑ και να συμπεριλάβει σημαντικά κεφάλαια βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες·

5.  τονίζει ότι πρόσφατα η σημασία της δυνητικής συμβολής της εμπορικής πολιτικής στη βιώσιμη ανάπτυξη επιβεβαιώθηκε εκ νέου στο έγγραφο αποτελεσμάτων του θεματολογίου δράσης της Αντίς Αμπέμπα και στο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030· υπενθυμίζει ότι στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) συμπεριλαμβάνονται στόχοι που σχετίζονται με το εμπόριο και εμπίπτουν σε διάφορους τομείς πολιτικής, ενώ ένας από τους πιο συγκεκριμένους στόχους είναι η αύξηση των εξαγωγών από τις αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό τον διπλασιασμό του μεριδίου των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) στις παγκόσμιες εξαγωγές έως το 2020· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να ενισχύσει τις οικονομίες αγοράς τους·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η πρόσφατη ανακοίνωση «Εμπόριο για όλους» επαναλαμβάνει την αρχή της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη και στοχεύει σε μια πιο υπεύθυνη εμπορική και επενδυτική πολιτική, μεταξύ άλλων με ενίσχυση των πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και δέουσα επιμέλεια σε όλη την έκταση της αλυσίδας εφοδιασμού, και κατά συνέπεια με συμβολή στους ΣΒΑ και την χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση στις αναπτυσσόμενες χώρες· επιδοκιμάζει επίσης τη δέσμευση για ενδελεχή ανάλυση των δυνητικών επιπτώσεων των νέων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών στις ΛΑΧ· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η ανακοίνωση «Εμπόριο για όλους» δεν κάνει καμία αναφορά στη συμφωνία του Κοτονού, η οποία εκπνέει το 2020· καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει σε διαδικασία ευρείας διαβούλευσης και διαλόγου με τις χώρες ΑΚΕ σχετικά με το πλαίσιο για την περίοδο μετά το Κοτονού·

7.  φρονεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των διατάξεων των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών·

8.  αναγνωρίζει ότι η εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των καταναλωτών ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και δέουσα επιμέλεια σε όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής· καλεί ωστόσο την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν πέρα από την υπάρχουσα μη δεσμευτική, εθελοντική προσέγγιση και να καταβάλλουν προσπάθειες για υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια·

9.  επιδοκιμάζει την ανανεωμένη δέσμευση στην πολυμερή προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς και την πρόοδο που σημειώθηκε στην υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Ναϊρόμπι, ιδίως στον τομέα της γεωργίας (όπως η κατάργηση των γεωργικών εξαγωγικών επιδοτήσεων που προκαλούν στρεβλώσεις στο εμπόριο, και η πρόοδος όσον αφορά την πρόσβαση των ΛΑΧ στην αγορά)· χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, τη δέσμευση της ΕΕ σε στόχο 400 εκατομμυρίων EUR που θα εκταμιευτεί κατά τη διάρκεια πενταετούς περιόδου για τη στήριξη και την παροχή τεχνικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις ΛΑΧ, στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν τη Συμφωνία Διευκόλυνσης του Εμπορίου του ΠΟΕ· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να εμπλουτιστεί ο Γύρος της Ντόχα με ένα θεματολόγιο σχετικό με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ψηφιακό εμπόριο, έτσι ώστε να γίνει ταχύτερος και πιο ισότιμος ο μερισμός των τεχνολογικών προόδων με τις αναπτυσσόμενες χώρες, με ταυτόχρονη παροχή βοήθειας προκειμένου να υπερβούν την έλλειψη υποδομών, ιδίως σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές·

10.  αναγνωρίζει την αυξανόμενη ποικιλομορφία μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά την ενσωμάτωσή τους στο πολυμερές εμπορικό σύστημα και τα αντίστοιχα οφέλη του· ζητεί τη θέσπιση ειδικών καθεστώτων ιδίως για τις ΛΑΧ οι οποίες κατέχουν μικρό μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς· επιδοκιμάζει, συνεπώς, την αναθεώρηση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ)·

11.  υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο της βοήθειας για το εμπόριο (ΒγΕ) στη δημιουργία ικανοτήτων στον τομέα του εμπορίου, στην τεχνική βοήθεια, τις πολιτικές επιχειρηματικής στήριξης και την περιφερειακή ολοκλήρωση· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δεσμευτούν για την αύξηση της στήριξης μέσω της ΒγΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις ΛΑΧ, με στόχο να στηριχτούν οι τοπικές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, η διαφοροποίηση της παραγωγής, η μεταφορά τεχνολογίας, η ανάπτυξη εγχώριας παραγωγικής δυναμικότητας, οι μεταφορικές και άλλες υποδομές, η ενδυνάμωση των γυναικών και οι συνεταιρισμοί, κατά την επικείμενη αναθεώρηση της στρατηγικής για τη ΒγΕ· σημειώνει, ωστόσο, ότι αν δεν καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες από τις χώρες που επηρεάζονται άμεσα και αν δεν πραγματοποιηθούν σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της διακυβέρνησης, το εμπόριο δεν μπορεί, από μόνο του, να βοηθήσει τις εν λόγω χώρες να αντιμετωπίσουν τους παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη· τονίζει από αυτή την άποψη ότι είναι σημαντική η εστίαση στην επίτευξη στόχων στο πλαίσιο του Στόχου ΣΒΑ 16, ιδίως στους τομείς της καλής διακυβέρνησης και της φορολογίας· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θεμιτό και ηθικό εμπόριο κατά την επικείμενη αναθεώρηση της στρατηγικής της για τη ΒγΕ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «Εμπόριο για όλους»·

12.  επισημαίνει τον ρόλο των τραπεζικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης στις τραπεζικές υπηρεσίες στις αναπτυσσόμενες χώρες·

13.  υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό αναπτυξιακό μέσο για τη μείωση της φτώχειας και τη συνεισφορά στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μακροπρόθεσμα, καθώς και στην περαιτέρω περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση· καλεί την ΕΕ να θεσπίσει στις ΣΟΕΣ συγκεκριμένες δομές παρακολούθησης, αφιερωμένες στη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που να διασφαλίζουν τη δέουσα και διαφανή συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων· καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει την υπογραφή των τελικών ΣΟΕΣ· καλεί την Επιτροπή να προβλέπει κεφάλαια ισχυρής και σφαιρικής βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία θα εφαρμόζονται και ισχύουν πραγματικά, στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ·

14.  υπενθυμίζει ότι η επενδυτική πολιτική της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά δημόσιους πόρους, πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των ΣΒΑ· υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία των ιδρυμάτων αναπτυξιακής χρηματοδότησης (ΙΑΧ), οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) πρέπει να παρακολουθούν αποτελεσματικά τις χρηματικές ροές, τη βιωσιμότητα του χρέους και την προστιθέμενη αξία των σχεδίων τους για την αειφόρο ανάπτυξη·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη στην εμπορική πολιτική, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών για αποτελεσματική χρήση των μέτρων ευελιξίας που περιέχει η συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και αναγνωρίζει η δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία, η οποία εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν ουσιώδη φάρμακα σε προσιτές τιμές στο πλαίσιο των εγχώριων προγραμμάτων τους για τη δημόσια υγεία· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη διαφάνεια του περιεχομένου των προγραμμάτων βοηθείας της στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, καθώς και να διασφαλίσει ότι η παράλληλη παροχή βοήθειας στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν υπονομεύει άλλα αναπτυξιακά έργα που σχετίζονται με την υγεία·

16.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Στόχο ΣΒΑ 16, είναι εξαιρετικά σημαντική η παγκόσμια προώθηση δομών χρηστής διακυβέρνησης προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση όλων στη δικαιοσύνη και η δημιουργία αποτελεσματικών και υπεύθυνων θεσμών σε όλα τα επίπεδα· υπογραμμίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες και οι άμεσες ξένες επενδύσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν εργαλείο καθοριστικής σημασίας για τη θέσπιση των κατάλληλων κινήτρων που θα διασφαλίσουν την επίτευξη αυτού του στόχου· τονίζει, από την άποψη αυτή, ότι η διαφθορά αποτελεί σημαντικό μη δασμολογικό εμπόδιο στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει φιλόδοξες διατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει νέα μέτρα που να αποβλέπουν στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου των επενδύσεων·

17.  τονίζει ότι, προκειμένου να επωφεληθούν πλήρως οι αναπτυσσόμενες χώρες από τις εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη των μεταρρυθμίσεων στην κινητοποίηση των εγχώριων οικονομικών εσόδων (ΕΟΕ) στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου αυτές να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αυξάνουν τα έσοδά τους και να αντιμετωπίζουν την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή με τη διαμόρφωση αποδοτικών, αποτελεσματικών, δίκαιων και διαφανών φορολογικών συστημάτων σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης·

18.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ακολουθήσουν τις συστάσεις της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD) σχετικά με το ολοκληρωμένο πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου να καταστούν πιο υπεύθυνες, διαφανείς και υπόλογες οι επενδύσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

6

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (26.5.2016)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις

(2015/2105(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Joachim Schuster

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επικροτεί τον γενικό προσανατολισμό της μελλοντικής εμπορικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, της 14ης Οκτωβρίου 2015, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις»(1), και ιδιαίτερα την έμφασή της σε μια προσέγγιση βασισμένη στις αξίες που έχει ως σκοπό να διασφαλίσει το ευρωπαϊκό κοινωνικό και ρυθμιστικό πρότυπο στο εσωτερικό της ΕΕ, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί τις εμπορικές συμφωνίες και τα προτιμησιακά προγράμματα ως μοχλούς για την προώθηση, σε όλον τον κόσμο, ευρωπαϊκών αξιών όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο και ηθικό εμπόριο και η καταπολέμηση της διαφθοράς· προτρέπει την Επιτροπή να διευρύνει και να εκσυγχρονίσει τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με τρίτες χώρες ακολουθώντας μια προσέγγιση βασισμένη σε αξίες, λαμβανομένου υπόψη ότι οι εξαγωγές της ΕΕ συντηρούν περίπου 31 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ένωση, δηλαδή, με άλλα λόγια, μία σε κάθε επτά θέσεις εργασίας στην ΕΕ εξαρτάται από τις εξαγωγές· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει παγκόσμιο ηγετικό ρόλο εκ μέρους της ΕΕ για την ανάπτυξη μιας νέας νοοτροπίας δίκαιων εμπορικών συμφωνιών· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προώθηση φιλόδοξων, ισορροπημένων και ολοκληρωμένων συμφωνιών που θα αντιμετωπίζουν τους μακρόχρονους, περιττούς φραγμούς της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, των πολιτών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων·

2.  τονίζει ότι οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων (TTIP) και τη Συμφωνία για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών, οι οποίες εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ για τις μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις, ιδίως όσον αφορά την εξαίρεση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το νερό, την υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και την εκπαίδευση) και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων· επαναλαμβάνει ότι η ποιότητα, η διαθεσιμότητα, η οικονομική προσιτότητα και η προσβασιμότητα των υπηρεσιών αυτών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση σε αυτές, χωρίς διακρίσεις, δεν πρέπει υπονομεύονται από εμπορικές συμφωνίες·

3.  επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει πραγματικό δημοκρατικό διάλογο με το Κοινοβούλιο και να διαβουλεύεται περισσότερο με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών ώστε να διευκρινιστεί καλύτερα, να καθοριστεί το πλαίσιο και να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαπραγματευτικής εντολής για κάθε εμπορική συμφωνία· ζητεί να διεξαχθεί μια διαφανής διαπραγμάτευση και να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια, στους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους και στην κοινωνία των πολιτών η δυνατότητα να συμβάλουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με ουσιαστικό τρόπο·

4.  πιστεύει ότι στις διαπραγματεύσεις για περαιτέρω ελευθέρωση της αγοράς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ για τη διατήρηση των εργασιακών συνθηκών όπως επιτάσσουν η αντίστοιχη εργατική και κοινωνική νομοθεσία και οι συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν στην ΕΕ·

5.  ενθαρρύνει τη διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών σε πολυμερές παρά σε διμερές επίπεδο·

6.  τονίζει ότι είναι αναγκαίος ένας αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας των ευρωπαϊκών επενδύσεων στο εξωτερικό· ζητεί να αξιολογηθεί το υπάρχον πλαίσιο για να εξασφαλιστούν καλές επιδόσεις και ορθή εφαρμογή·

7.  επιμένει ότι, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνά ώστε να πραγματοποιούνται εκτιμήσεις επιπτώσεων, μεταξύ των οποίων και εκτιμήσεις των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, στη διάρκεια των εμπορικών διαπραγματεύσεων, ώστε να αξιολογούνται οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και οι επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, ως συνέπεια μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών, με χωριστές αξιολογήσεις κατά τομείς, περιφέρειες και χώρες· ζητεί τη δημοσίευση στατιστικών προβλέψεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε συμφωνία θα συμβάλλει με δίκαιο τρόπο και σε σημαντικό ποσοστό στη δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών, ώστε να είναι δυνατή όχι μόνο μια εκ των προτέρων αλλά και μια εκ των υστέρων αξιολόγηση· ζητεί να δίνεται στους κοινωνικούς εταίρους και στην κοινωνία των πολιτών η ευκαιρία να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την εκπόνηση εκτιμήσεων των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα· επαναλαμβάνει ότι η μελλοντική εμπορική στρατηγική πρέπει να σέβεται επίσης τις περιφερειακές δομές παραγωγής στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις περιπτώσεις όπου η εκτίμηση των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα καταδείξει ότι αυτές ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο ως συνέπεια εμπορικών συμφωνιών·

8.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το πιθανό κόστος της προσαρμογής για την αγορά εργασίας της ΕΕ αντισταθμίζεται από έγκαιρη παρέμβασή της προς υποστήριξη των θιγόμενων τομέων, περιφερειών ή κρατών μελών· πιστεύει ότι η υποστήριξη αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω ενωσιακής χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων από ένα προσαρμοσμένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με επαρκή προϋπολογισμό·

9.  πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής να χρησιμοποιηθεί το ΕΤΠΠ για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των διεθνών εμπορικών συμφωνιών δεν είναι ικανοποιητική, δεδομένης της χαμηλής χρηματοδοτικής ικανότητας και της αναρμοδιότητάς του όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση των αρνητικών συνεπειών της παγκοσμιοποίησης·

10.  τονίζει ότι είναι καίριας σημασίας να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες του ΕΤΠΠ ώστε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός πρόβλεψης κινδύνων και προσαρμογής των τομεακών, περιφερειακών και εθνικών δομών παραγωγής, στις περιπτώσεις που η εκτίμηση επιπτώσεων στη βιωσιμότητα καταδεικνύει ότι ενδέχεται αυτές να τεθούν σε κίνδυνο ως αποτέλεσμα εμπορικών συμφωνιών·

11.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει όρους δίκαιου ανταγωνισμού στην περίπτωση παρόχων υπηρεσιών από τρίτες χώρες που προμηθεύουν εμπορικούς εταίρους οι οποίοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους, επωφελούνται από τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με τους υπηκόους της χώρας υποδοχής, καθώς και ότι γίνεται σεβαστή η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη εφαρμογής διακρίσεων· θεωρεί ότι τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων στη νομοθεσία ή στις συμφωνίες που ισχύουν στη χώρα υποδοχής· τονίζει ότι οι διατάξεις της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και οι συλλογικές συμβάσεις και τα κοινωνικά πρότυπα πρέπει να διασφαλίζονται·

12.  ζητεί να εξασφαλισθεί καταρχήν ότι η εμπορική συμφωνία δεν θα οδηγήσει σε καμία περίπτωση σε αποδυνάμωση, παράκαμψη ή ακύρωση των προτύπων των κρατών μελών ή της ΕΕ στους ακόλουθους τομείς: εργασιακά δικαιώματα, εργασιακές συνθήκες περιλαμβανομένων των αμοιβών, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική ένταξη και κοινωνική προστασία, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματικά προσόντα, ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων, κοινωνικός διάλογος, απαγόρευση των διακρίσεων στον τόπο και στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει πως δεν θα υπονομευθεί το δικαίωμα στη συνδικαλιστική δράση από εταιρείες που ενδεχομένως θα χρησιμοποιούσαν εργαζόμενους από τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για συλλογικές συμβάσεις και σε εργατικές διαφορές· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να εξαιρεθούν τα εργασιακά πρότυπα από το εννοιολογικό πεδίο των μη δασμολογικών φραγμών και των τεχνικών φραγμών στις συναλλαγές· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει απόλυτη διαφάνεια και να μεριμνήσει ώστε να ενταχθούν στη διαδικασία ρυθμιστικής συνεργασίας οι κοινωνικοί εταίροι με ισόρροπη εκπροσώπηση, καθώς και να διασφαλίσει ότι η ρυθμιστική συνεργασία δεν θα περιορίζει το δικαίωμα των κυβερνήσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να νομοθετούν για το δημόσιο συμφέρον ούτε θα οδηγεί σε πάγωμα ρυθμίσεων ή στην εξασθένηση των εργασιακών προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας·

13.  επισημαίνει τα υψηλά επίπεδα εξερχόμενης κινητικότητας επαγγελματιών υψηλής κατάρτισης από τα κράτη μέλη της ΕΕ· πιστεύει ότι οι εμπορικές πολιτικές θα πρέπει να παραμείνουν επιφυλακτικές όσον αφορά την εργασιακή κινητικότητα· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι δεσμεύσεις όσον αφορά τον τρόπο 4 της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) ισχύουν μόνο για την κυκλοφορία επαγγελματιών υψηλής κατάρτισης, όπως προσώπων που κατέχουν πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και απασχολούνται σε ρόλο με υψηλά διευθυντικά καθήκοντα, για συγκεκριμένο σκοπό, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό συγκεκριμένες συνθήκες που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία της χώρας όπου παρέχεται η υπηρεσία και από σύμβαση εργασίας που τηρεί αυτή την εθνική νομοθεσία· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική η παρακολούθηση της κατηγορίας παρόχων υπηρεσιών του τρόπου 4 της GATS, ώστε να αποφεύγεται η κατάχρησή της και η εκμετάλλευση εργαζομένων από τρίτες χώρες· ζητεί, σε κάθε περίπτωση, οι εμπορικές συμφωνίες να περιέχουν ρήτρες που διατηρούν τη νομική υποχρέωση των αλλοδαπών παρόχων υπηρεσιών να συμμορφώνονται προς την κοινωνική και την εργατική νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών·

14.  ζητεί να ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να δίνεται η δυνατότητα διαβούλευσης και λήψης σχετικών αποφάσεων σε περίπτωση που διατάξεις εμπορικών συμφωνιών θέτουν σε κίνδυνο πρότυπα από αυτούς τους τομείς ή έρχονται σε αντίθεση με αυτά·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη· αναμένει από την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την προσπάθεια επίτευξης του στόχου να ενθαρρυνθούν όλα τα μέρη να κυρώσουν, να εφαρμόσουν και να επιβάλουν τις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ· προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει και άλλες εργασιακές διατάξεις, και ειδικότερα το θεματολόγιο της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία, με στόχο τη βελτίωση των επιπέδων προστασίας της εργασίας· τονίζει ότι τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα δεν πρέπει να περιορίζονται στο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά να περιλαμβάνονται και σε άλλα κεφάλαια των εμπορικών συμφωνιών, όπως οι επενδύσεις, το εμπόριο υπηρεσιών, η ρυθμιστική συνεργασία και οι δημόσιες προμήθειες· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η εφαρμογή των εργασιακών διατάξεων και η συμμόρφωση προς αυτές υπόκεινται σε αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών· πιστεύει ότι οι διαφορές που ενδεχομένως προκύπτουν ως προς την ερμηνεία εργατικών διατάξεων θα πρέπει να παραπέμπονται σε μηχανισμό διευθέτησης διαφορών, με δυνατότητα επιβολής μέτρων αποτροπής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους εποπτικούς φορείς της ΔΟΕ και με παραπομπή στη δικαιοδοσία της ΔΟΕ· προτρέπει την Επιτροπή να περιλάβει, αφενός, μία ρήτρα αναθεώρησης για τη θέσπιση ενός μηχανισμού που θα επιτρέπει σε ένα μέρος να εγκαταλείπει τη συμφωνία ή να αναστέλλει ή να ακυρώνει τις δεσμεύσεις, ιδίως σε περίπτωση παραβιάσεων των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων και, αφετέρου, μία κοινωνική ρήτρα διασφάλισης η οποία θα αποτρέπει την αποδιάρθρωση της κοινωνικής και της εργασιακής νομοθεσίας·

16.  είναι πεπεισμένο ότι, ακριβώς για τη διατήρηση υψηλών κοινωνικών προτύπων στο διεθνές εμπόριο, είναι αναγκαία η ανάπτυξη κατάλληλων, διεθνών και εξωδικαστικών φορέων διαμεσολάβησης που θα βασίζονται στις αρχές της διαφάνειας και του δημοκρατικού ελέγχου·

17.  συνιστά οι εγχώριες συμβουλευτικές ομάδες (ΕΣΟ) που, μεταξύ άλλων, χειρίζονται τις περιπτώσεις παραβιάσεων των κοινωνικών ρητρών των εμπορικών συμφωνιών και μη σεβασμού της εργασιακής νομοθεσίας και των κοινωνικών προτύπων, να διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση, για να μπορούν να εργάζονται αποτελεσματικά, και η σύνθεσή τους να εξασφαλίζει εξισορροπημένη εκπροσώπηση των εργασιακών και επιχειρηματικών οργανώσεων, καθώς και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, να θεσμοθετηθούν κοινές συνεδριάσεις των ΕΣΟ των δύο πλευρών της εμπορικής συμφωνίας, να διαθέτουν κάθε μία τη δική της γραμματεία και να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν πιο σύγχρονα μέσα, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών·

18.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων εργασίας και κοινωνικών θεμάτων στα κράτη μέλη, καθώς και η συνεργασία των κρατών μελών με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι των επιθεωρήσεων, όπου χρειάζεται, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ουσιαστική παρακολούθηση των προτύπων εργασίας, σε ευθυγράμμιση προς τις συστάσεις της ΔΟΕ, να ελέγχεται η εφαρμογή του εργατικού δικαίου, να εξασφαλίζεται η ουσιαστική προστασία των εργαζομένων κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους καθώς επίσης να προλαμβάνονται ή να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι παραβάσεις στο πεδίο αυτό·

19.  τονίζει τη σημασία των μέτρων για τη δέουσα επιμέλεια στην παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής, αλλά και του βιώσιμου και διαφανούς χαρακτήρα των μέτρων αυτών· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προώθηση μέτρων εθελοντικού χαρακτήρα στο πεδίο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθετήματα, όπου αυτό είναι σκόπιμο και εφικτό, για τη βελτίωση της δέουσας επιμέλειας στην παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι ΜΜΕ θα μπορούσαν να εξαιρούνται από τις υποχρεωτικές πρωτοβουλίες ΕΚΕ· πιστεύει ότι η ΕΚΕ προϋποθέτει μια δίκαιη φορολογική πολιτική και, συνεπώς, είναι ασύμβατη με στρατηγικές φοροδιαφυγής·

20.  υπογραμμίζει ότι τα μέσα εμπορικής άμυνας κάνουν δυνατή την καταπολέμηση όλων των μορφών αθέμιτου ανταγωνισμού· ζητεί, ως εκ τούτου, από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να απεμπλακεί η διαδικασία μεταρρύθμισης των μέσων εμπορικής άμυνας, με την οποία ωστόσο δεν θα πρέπει να αποδυναμωθούν αλλά να καταστούν ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και πιο προσιτά για τις ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, κατά τις οποιεσδήποτε αλλαγές στη νομοθεσία αντιντάμπινγκ, διατηρείται η δυνατότητα της Ένωσης να λαμβάνει έγκαιρα, απαραίτητα και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιζήμιων για τον ανταγωνισμό πρακτικών της αγοράς που ακολουθούνται από εμπορικούς εταίρους της, και να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες της ΕΕ συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε ένα ισότιμο παγκόσμιο πεδίο ανταγωνισμού· σημειώνει ότι η Κίνα δεν ικανοποιεί, αυτή τη στιγμή, τα πέντε τεχνικά κριτήρια της ΕΕ για τον προσδιορισμό μιας οικονομίας της αγοράς και, συνεπώς, εκφράζει την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο αναγνώρισης οικονομικού καθεστώτος της αγοράς για την Κίνα, με δεδομένη την ανάγκη αντιμετώπισης των ενεργειών αθέμιτου ανταγωνισμού εκ μέρους της χώρας αυτής·

21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόλις 13% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιούνται διεθνώς εκτός της ΕΕ και σημειώνει ότι πολλές από αυτές δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν έξω από την ΕΕ λόγω μη δασμολογικών φραγμών· αναμένει ότι θα ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κατά τη διαπραγμάτευση νέων συμφωνιών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ θα μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες εμπορικές συμφωνίες·

22.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον εκ των προτέρων συντονισμό μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών της που ασχολούνται με το εμπόριο, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις·

23.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν την ευκαιρία να εγκρίνουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πολιτικές για τις δημόσιες προμήθειες· τονίζει ότι οι διατάξεις για τις δημόσιες προμήθειες δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και ότι οι συμφωνίες δεν πρέπει να περιορίζουν την ικανότητα διατύπωσης κοινωνικών απαιτήσεων, όπως προβλέπεται στις νέες οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες· πιστεύει, επιπλέον, ότι οι πολιτικές για τις δημόσιες προμήθειες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη Σύμβαση αριθ. 94 της ΔΟΕ σχετικά με τις εργασιακές ρήτρες στις δημόσιες συμβάσεις·

24.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πολύ περιορισμένες δεσμεύσεις ως προς τις μελλοντικές διατάξεις σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται ψηφιακά ή με ηλεκτρονικά μέσα, ούτως ώστε να μην υπονομεύσει τα υψηλά πρότυπα και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν σήμερα στην ΕΕ, στο πλαίσιο μιας ολοένα και περισσότερο ψηφιοποιούμενης οικονομίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

8

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Marek Plura, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Λάμπρος Φουντούλης, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Rosa Estaràs Ferragut, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fernando Ruas

(1)

COM(2015)0497.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, ΕΡευνας και Ενέργειας (7.4.2016)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις

(2015/2105(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Theresa Griffin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις»· επισημαίνει ότι το 90% της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης κατά τα επόμενα 10 με 15 έτη θα προέλθει από χώρες εκτός της ΕΕ και ότι οι μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες θα διαδραματίσουν μείζονα ρόλο σε αυτό· θεωρεί ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις σε αγαθά και υπηρεσίες έχουν καθοριστική σημασία για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ μέσω του ανοίγματος νέων αγορών εξαγωγών για τη βιομηχανία της ΕΕ, της δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και βιώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης, καθώς και της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· υπογραμμίζει, συνεπώς, την ανάγκη να διαθέτει η Ευρώπη ισχυρή μακρόπνοη εμπορική στρατηγική, η οποία θα βασίζεται σε συνεκτική βιομηχανική πολιτική, στην έρευνα και την καινοτομία και στο ψηφιακό θεματολόγιο·

2.  υπογραμμίζει ότι η εμπορική και η επενδυτική πολιτική πρέπει να αποσκοπούν στην εξασφάλιση της πρόσβασης των επιχειρήσεων της ΕΕ σε νέες αγορές ούτως ώστε να συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας υπό αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ότι οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να καταρτίζονται με τρόπο ώστε να συνάδουν με τη νέα στρατηγική επανεκβιομηχάνισης που θα βασίζεται στον θεμιτό ανταγωνισμό και στην αμοιβαιότητα και να εξασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις βιομηχανίες της ΕΕ·

3.  επισημαίνει την αυξανόμενη σημασία των υπηρεσιών για το διεθνές εμπόριο και τις ισχυρότερες διασυνδέσεις μεταξύ των υπηρεσιών, της παραγωγής και των ξένων άμεσων επενδύσεων καθώς οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας αποκτούν όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα· εκτιμά ότι οι διασυνδέσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα απολαμβάνει στο ακέραιο τα σχετικά οφέλη·

4.  τονίζει τη σημασία των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων για το εμπόριο και τις επενδύσεις, παράλληλα με τη στρατηγική βιομηχανική σημασία τους, δεδομένου ότι υπάρχουν περισσότερες από 600 000 ΜΜΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται στο εμπόριο εκτός της ΕΕ, πραγματοποιούν το ένα τρίτο των εξαγωγών της ΕΕ, απασχολούν περισσότερους από 6 εκατομμύρια εργαζομένους και αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προβλεφθούν «μεταβατικές περίοδοι» ώστε η βιομηχανία και οι ΜΜΕ να προσαρμόζονται στις επιπτώσεις των νέων εμπορικών συμφωνιών· ζητεί οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες να συμπεριλαμβάνουν συστηματικά ειδικά κεφάλαια για τις ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ στον τομέα του εμπορίου και να τους παρέχει στήριξη ώστε να επωφελούνται από αυτές τις ευκαιρίες, μεταξύ άλλων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

5.  υπενθυμίζει ότι η εμπορική πολιτική αποτελεί εργαλείο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης υψηλών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εργασιακών προτύπων, όπως ορίζονται από τις συμβάσεις της ΔΟΕ, τα οποία πρέπει να ενσωματώνονται σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες, και υπενθυμίζει επίσης ότι πρέπει να παρακολουθείται στενά η ορθή εφαρμογή τους· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Επιτροπής να προωθήσει ένα φιλόδοξο και καινοτόμο κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες·

6.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν τα υψηλά πρότυπα στη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και τα περιβαλλοντικά πρότυπα στον βιομηχανικό και μεταποιητικό τομέα της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα εδραιώνουν τα πρότυπα αυτά και θα συμβάλλουν στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο·

7.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες που θα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα στις συναλλαγές με τρίτες χώρες·

8.  επισημαίνει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στη δράση για το κλίμα και θεωρεί ουσιώδη τη διατήρηση φιλόδοξης στάσης εν προκειμένω· τονίζει, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στις εμπορικές συμφωνίες διασφαλίσεις που να αποτρέπουν τη διαρροή άνθρακα, δεδομένου ότι η μετατόπιση των αποτελεσματικών διαδικασιών της ΕΕ σε λιγότερο βιώσιμα συστήματα θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια την αύξηση των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών, γεγονός που θα λειτουργούσε αντιπαραγωγικά για την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα (COP21)·

9.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να αποτραπεί η εφαρμογή επιζήμιων για τον ανταγωνισμό πρακτικών από τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του κοινωνικού ή περιβαλλοντικού ντάμπινγκ, και ειδικότερα του ντάμπινγκ φθηνών προϊόντων στην Ευρώπη, καθώς και η εφαρμογή μέτρων προστατευτισμού και μεροληπτικών μέτρων που θέτουν σε κίνδυνο τα πρότυπα της ΕΕ και αποσταθεροποιούν την ευρωπαϊκή βιομηχανία, και ότι είναι επίσης ανάγκη να λάβει η ΕΕ όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές· εκφράζει εν προκειμένω ανησυχία σχετικά με το ενδεχόμενο χορήγησης καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα και ζητεί από την Επιτροπή λεπτομερή και ολοκληρωμένη εκτίμηση αντικτύπου στην οποία θα αξιολογούνται τα πιθανά σενάρια που συνδέονται με την χορήγηση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις στους μεταποιητικούς τομείς της ΕΕ, στους καταναλωτές, στις επενδυτικές πολιτικές και στην ανταγωνιστικότητα, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις ΜΜΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα εργασίας της την ανάπτυξη αποτελεσματικών, επικαιροποιημένων νομοθετικών μέσων που να παρέχουν στην ΕΕ τη δυνατότητα να αποτρέπει τις πρακτικές αυτές, οι οποίες επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη βιομηχανική ανάκαμψη και την ικανότητα της Ένωσης στους τομείς των επενδύσεων, της καινοτομίας και του ανταγωνισμού·

10.  παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο, υπό το φως της ταχέως επιδεινούμενης κατάστασης σε κρίσιμους βιομηχανικούς τομείς, όπως ο χάλυβας και τα κεραμικά υλικά, να δώσουν προτεραιότητα στην επίσπευση της μεταρρύθμισης των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ που ξεκίνησε το 2013, προκειμένου να βελτιωθούν η ικανότητα απόκρισης και η αποτελεσματικότητά τους και να εξαλειφθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του επί της εν λόγω μεταρρύθμισης στις 5 Φεβρουαρίου 2014 (2013/0103(COD)), στο πλαίσιο της οποίας ζήτησε να μειωθεί η διάρκεια των ερευνών αντιντάμπινγκ, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΟΕ·

11.  υπενθυμίζει ότι η εκχώρηση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα θα καθιστούσε υπό τις τρέχουσες συνθήκες δυσκολότερη την έναρξη των διαδικασιών αντιντάμπινγκ με στόχο τις κινεζικές εξαγωγές·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να αποφύγει, κατά τον σχεδιασμό των εμπορικών και επενδυτικών πολιτικών της, τη μετεγκατάσταση ευρωπαϊκών μεταποιητικών μονάδων εκτός της ΕΕ, ούτως ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ·

13.  θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, την απαγόρευση στρεβλωτικών πρακτικών, όπως οι μηχανισμοί διπλής τιμολόγησης και οι περιορισμοί στις εξαγωγές πρώτων υλών·

14.  επισημαίνει ότι στις βιομηχανίες βασικών μετάλλων που έχουν στρατηγική σημασία για την οικονομία μας, υπάρχει παγκόσμιος ανταγωνισμός· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιεί ως αγορά αναφοράς την παγκόσμια αγορά όταν ορίζει τις συναφείς αγορές και δεν πρέπει να περιορίζει την ανάλυσή της μόνο στην εσωτερική αγορά·

15.  επισημαίνει την απαίτηση που διατυπώνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» για τόνωση των επενδύσεων εντός της ΕΕ, και θεωρεί τις εμπορικές στρατηγικές βασικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου·

16.  πιστεύει ότι οι μακρόπνοες εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς τηλεπικοινωνιών, της πνευματικής ιδιοκτησίας και της ψηφιακής οικονομίας στην Ευρώπη και προσφέρουν σαφή οφέλη στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των MMΕ· τονίζει ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά έχει ζωτική σημασία για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά την αμοιβαιότητα στην πρόσβαση στην αγορά και ότι οι παράγοντες της αγοράς τρίτων χωρών πρέπει να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά και καταναλωτικά πρότυπα· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τους υφιστάμενους εμπορικούς φραγμούς στην ψηφιακή οικονομία, τις διασυνοριακές ροές δεδομένων, την αποθήκευση δεδομένων και την προστασία των δεδομένων και των καταναλωτών στις μελλοντικές εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων δεν θα επηρεαστεί από τις σημερινές και τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη διατήρηση του δικαιώματος επιβολής της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη διανοητική ιδιοκτησία στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, ιδίως στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας·

18.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους ευρωπαϊκούς ερευνητικούς φορείς να συνεργαστούν πιο ενεργά με δυνητικούς εταίρους εκτός της ΕΕ ούτως ώστε να βελτιστοποιηθούν οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και να αποφευχθεί η διαρροή εγκεφάλων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της έρευνας·

19.  τονίζει την ανάγκη να ενταθούν οι παγκόσμιες προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ενθαρρύνει προς τον σκοπό αυτό την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με τους εμπορικούς εταίρους στον τομέα των δραστηριοτήτων ενεργειακής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας·

20.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη διαφοροποίηση των προμηθευτών, των οδών και των πηγών ενέργειας μέσω του εντοπισμού νέων εμπορικών εταίρων στον τομέα της ενέργειας και μέσω της περιφερειακής συνεργασίας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερο ανταγωνισμό και επιτυγχάνοντας χαμηλότερες τιμές για τους ευρωπαίους καταναλωτές ενέργειας· τονίζει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης έχουν καθοριστική σημασία για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών διατάξεις που να αποσκοπούν στη δημιουργία βιώσιμων εταιρικών σχέσεων στον τομέα της ενέργειας και στην ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας, ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης· συνιστά να συμπεριληφθεί στις νέες εμπορικές συμφωνίες κεφάλαιο σχετικά με την ενέργεια και τις πρώτες ύλες·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου· φρονεί ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου αποτελούν τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη όσον αφορά την αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και τη δημιουργία μιας περισσότερο ανταγωνιστικής αγοράς· ζητεί την ταχεία ολοκλήρωση των έργων κοινού ενδιαφέροντος ώστε να διασφαλιστεί η διάθεση των κατάλληλων υποδομών για την αξιοποίηση αυτών των σημαντικών ευκαιριών στον τομέα του εμπορίου φυσικού αερίου·

22.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί «δυναμική» συμφωνία σχετικά με τα περιβαλλοντικά (πράσινα) αγαθά, συμφωνία η οποία τελεί επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι αργότερα θα μπορέσουν να προσχωρήσουν σε αυτήν τη συμφωνία και άλλοι εταίροι του ΠΟΕ και ότι στο μέλλον θα συμπεριληφθούν σε αυτήν πράσινες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να προωθηθεί με αυτόν τον τρόπο η ευρωπαϊκή βιομηχανία πράσινης τεχνολογίας, να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια που ορίστηκαν στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα το 2015, να ενισχυθεί παράλληλα η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην ΕΕ και να μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα·

23.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ισότητα των φύλων και την ισότητα μεταξύ έγχρωμων, Ασιατών και εθνοτικά μειονοτικών ατόμων στο πλαίσιο της ανάπτυξης εμπορικών και επενδυτικών πολιτικών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

6

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Philippe De Backer, Fredrick Federley, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Νεοκλής Συλικιώτης, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amjad Bashir, Michał Boni, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Sorin Moisă, Clare Moody, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Anneleen Van Bossuyt, Μαρία Σπυράκη, Светослав Христов Малинов

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Момчил Неков, Jana Žitňanská


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (2.5.2016)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις

(2015/2105(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Dita Charanzová

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497

2.  τονίζει τη σύνδεση μεταξύ ενιαίας αγοράς και εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατές τόσο μεταξύ τους όσο και με τις ευρύτερες πολιτικές και αξίες της ΕΕ· φρονεί ότι το ανοικτό, υπεύθυνο και ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο που βασίζεται σε ουσιαστικούς, διαφανείς και ισχυρούς παγκόσμιους κανόνες, έχει ζωτική σημασία προκειμένου η ενιαία αγορά να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, μέσα από τη λειτουργία, την ανάπτυξη και το έργο της για το αμοιβαίο συμφέρον πολιτών, καταναλωτών και επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

3.  επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι ΕΕ είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, το βιώσιμο και υπεύθυνο εμπόριο αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο πολιτικής τόσο για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών συμφερόντων, επενδύσεων και επιχειρήσεων όσο και για την προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών εκτός ΕΕ, ενώ παράλληλα τονώνει την οικονομική μεγέθυνση και τις επενδύσεις και δημιουργεί θέσεις εργασίας εντός της ΕΕ· υποστηρίζει τον στόχο της Επιτροπής για βελτίωση των συνεργειών μεταξύ των εμπορικών πολιτικών και των πολιτικών για την εσωτερική αγορά και συνιστά να δοθεί προτεραιότητα, στο πλαίσιο των ως άνω πολιτικών, στα μέτρα που αποσκοπούν στη δημιουργία απασχόλησης·

4.  υπενθυμίζει ότι το άνοιγμα του εμπορίου οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, συμβάλλει στην αύξηση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας και ήδη υποστηρίζει περίπου μία στις επτά θέσεις εργασίας στην ενιαία αγορά, ενώ παράλληλα παρέχει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές·

5.  θεωρεί ότι, στο σημερινό πλαίσιο οικονομικής και εμπορικής κρίσης, τα μέτρα προστατευτισμού είναι πλέον ξεπερασμένα έως και αυτοκαταστροφικά σε ορισμένες περιπτώσεις, δεδομένου ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες της Ευρώπης είναι μέρος παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· θεωρεί, ωστόσο, ότι το τρέχον σύστημα εμπορικής άμυνας στην ΕΕ πρέπει να επικαιροποιηθεί προκειμένου να δοθεί κατάλληλη απάντηση στην αθέμιτη συμπεριφορά που επηρεάζει το διεθνές εμπόριο σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις διασυνοριακές αλυσίδες αξίας για αγαθά και υπηρεσίες που ισχυροποιούν την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας και την οικονομική ανάπτυξη μέσω της μείωσης αδικαιολόγητων εμπορικών φραγμών·

6.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ και οι εμπορικοί εταίροι της παίζουν με ίσους όρους· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να αντιταχθεί στον αθέμιτο ανταγωνισμό και τη μη συμμόρφωση τόσο προς τις αρχές του ΠΟΕ όσο και προς τις δεσμεύσεις από την πλευρά των εμπορικών εταίρων της·

7.  θεωρεί ότι η συμμετοχή των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία διεθνοποίησης· καλεί, υπό το πρίσμα αυτό, την Επιτροπή να λάβει περισσότερα μέτρα προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τρίτες αγορές·

8.  χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της στρατηγικής για τον ρόλο που παίζουν οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στα κράτη μέλη και την ενιαία αγορά και υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των ΑΞΕ στην Ευρώπη·

9.  αναγνωρίζοντας ότι οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν το 15-20% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ, συμφωνεί με την Επιτροπή σχετικά με την ανάγκη υιοθέτησης μιας ολιστικής και φιλόδοξης προσέγγισης ως προς τις δημόσιες συμβάσεις, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της TTIP, όπου μόνο το 32% της αγοράς των ΗΠΑ είναι επί του παρόντος ανοικτό σε επιχειρήσεις της ΕΕ· σημειώνει ότι, ενώ η ΕΕ έχει ήδη ανοίξει σε μεγάλο βαθμό τις αγορές δημόσιων συμβάσεών της, οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στο εξωτερικό και έλλειψη αμοιβαιότητας· ζητεί από την Επιτροπή, ως θέμα προτεραιότητας, να εργαστεί με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της αμοιβαίας και διαφανούς πρόσβασης στην αγορά των ευρωπαϊκών εταιρειών στο εξωτερικό, με παράλληλη διατήρηση ανοικτής πρόσβασης στην ενιαία αγορά· σημειώνει την τροποποιηθείσα πρόταση της Επιτροπής για ένα μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις (ΔΔΣ)·

10.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι νέες οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων και παραχωρήσεων θα τηρούνται σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό της συνεργασίας μεταξύ δημοσίων φορέων, τους αποκλεισμούς, την πρόσβαση των ΜΜΕ και την εφαρμογή των κριτηρίων MEAT· ζητεί ταχύτερη μετάβαση στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των εταιρειών σε αυτές, ιδίως των ΜΜΕ·

11.  φρονεί ότι η υποχρέωση των καταγγελλόντων στο πλαίσιο διενεργούμενης έρευνας να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους και να αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω μέτρα είναι προς το ευρύτερο συμφέρον της ΕΕ συνάδει με υγιείς αρχές του νόμου και της λογικής·

12.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής ότι καμία εμπορική συμφωνία δεν θα υποβαθμίσει τα επιτεύγματα στον τομέα των ευρωπαϊκών προτύπων προστασίας των καταναλωτών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την τήρηση αυτής της δέσμευσης κατά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις·

13.  ζητεί μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στο πλαίσιο των διασυνοριακών συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες με τρίτες χώρες, π.χ. μέσω ηλεκτρονικών σημείων επαφής που θα παρέχουν πληροφορίες ή συμβουλές σε περιπτώσεις προσφυγών·

14.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν η Ευρώπη συνεχίσει να εστιάζει στην άρση των εμποδίων που παρεμβάλλονται στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού των ρυθμίσεων, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην προώθηση αυξημένου ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις συστάσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης μη δασμολογικών φραγμών στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς προκειμένου να εξασφαλίζεται το ελεύθερο εμπόριο τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της Ένωσης· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της Επιτροπής να υποβάλλει όλες τις σημαντικές εμπορικές πρωτοβουλίες σε πλήρεις αξιολογήσεις αντικτύπου και παράλληλα ενθαρρύνει τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις· υποστηρίζει την ενίσχυση της αμοιβαίας διαφάνειας και τη βελτίωση των ρυθμιστικών διαδικασιών στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών χωρίς να παραβιάζεται το εθνικό δικαίωμα ρύθμισης·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) και υπογραμμίζει ότι, καθώς οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν ήδη το 70% της απασχόλησης και του ΑΕγχΠ της ΕΕ, στους παρόχους υπηρεσιών πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές πέραν της Ευρώπης· ζητεί η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες TiSA και TTIP να συνάδει με τις θέσεις που διατυπώθηκαν στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τα διαφορετικά συμφέροντα των κρατών μελών κατά τη διαπραγμάτευση πινάκων δεσμεύσεων στο πλαίσιο των συμφωνιών TiSA και TTIP· επιδοκιμάζει, παράλληλα, τη δέσμευση να μην απαιτηθεί από τις κυβερνήσεις να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζουν ή χρηματοδοτούν τις δημόσιες υπηρεσίες·

16.  λαμβάνει υπό σημείωση τις διαπραγματεύσεις για την TTIP και τονίζει ότι η επιτυχής ολοκλήρωσή τους έχει μέγιστη πολιτική σημασία· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την έκθεση του Κοινοβουλίου και, ειδικότερα, τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών· ζητεί την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια φιλόδοξη, συνολική και ισορροπημένη συμφωνία· καλεί την Επιτροπή να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στους αμερικανούς ομολόγους τους ώστε να υποβάλουν προτάσεις και να αναλάβουν δεσμεύσεις προκειμένου να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις·

17.  αναγνωρίζει ότι η διαφάνεια στο εμπόριο έχει θεμελιώδη σημασία για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη βελτίωση των ρυθμίσεων και στη νομιμοποίηση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ εκτός συνόρων· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης στα έγγραφα των διαπραγματεύσεων και της διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών καθ' όλη τη διάρκεια των διεργασιών·

18.  ζητεί εντατικότερη διεθνή ρυθμιστική συνεργασία, ιδίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία·

19.  επιδοκιμάζει την ιδιαίτερη προσοχή που δίδεται στην ψηφιακή ενιαία αγορά ως μέρος της παγκόσμιας ψηφιακής αγοράς και στην πρόληψη της δημιουργίας νέων εμποδίων στο εμπόριο ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών και στο ηλεκτρονικό εμπόριο· υποστηρίζει όλα τα μέτρα προκειμένου να αυξηθεί η ελεύθερη ροή των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, καθώς και όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη βελτιωμένη διευκόλυνση του διαδικτυακού εμπορίου σε πολυμερές επίπεδο και, παράλληλα, με τον ΠΟΕ· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η τήρηση των ενωσιακών κανόνων για την προστασία δεδομένων· συντάσσεται πλήρως με τη δήλωση ότι η ρυθμιστική συνεργασία, η αμοιβαία αναγνώριση και η εναρμόνιση των προτύπων συνιστούν τα καλύτερα εργαλεία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ψηφιακή οικονομία·

20.  εφιστά την προσοχή στο υψηλό επίπεδο εξωτερικής ανταγωνιστικότητας των ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων, τόσο την προοδευτική και αμοιβαία ελευθέρωση των υπηρεσιών όσο και μια πολιτική αυξημένης διαφάνειας και προβλεψιμότητας κανόνων και κανονισμών, έτσι ώστε οι πολίτες και οι επιχειρηματίες των αναπτυσσόμενων χωρών να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, μερικές εκ των οποίων ενδέχεται να παρέχονται από εξαιρετικά ανταγωνιστικούς ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών·

21.  ζητεί να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις – στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνικών ή παράλληλα με αυτές – για την ενίσχυση της κινητικότητας επαγγελματιών, εργαζομένων και σπουδαστών και για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα μέτρα αυτά συνάδουν με τις αρχές που θεσπίζει η οδηγία για τις υπηρεσίες, ιδίως δε το άρθρο 16· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την τρέχουσα κατάσταση ως προς την εφαρμογή της οδηγίας για την μπλε κάρτα και για το κατά πόσον λειτουργεί στην πράξη·

22.  στηρίζει τη χρήση και τη δημιουργία περισσότερων διεθνών τεχνικών προτύπων με βάση τις εκτιμήσεις επιπτώσεων, καθώς και όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των εμπορικών μας εταίρων σε διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης· δεν πιστεύει, ωστόσο, ότι η έλλειψη ενός κοινού διεθνούς προτύπου θα πρέπει να εμποδίζει την αμοιβαία αναγνώριση ισοδυναμίας, κατά περίπτωση, ούτε τις προσπάθειες για τη δημιουργία κοινών διατλαντικών τεχνικών προτύπων·

23.  τονίζει ότι είναι απαραίτητο ένα ψηφιοποιημένο σύστημα τελωνειακού ελέγχου, παράλληλα με τη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των τελωνείων των κρατών μελών και των αρχών εποπτείας της αγοράς, προκειμένου να καταστούν ταχύτερες οι μεταφορές αγαθών και να αντιμετωπιστούν οι παραποιήσεις στο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, με παράλληλη διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου και της προστασίας των καταναλωτών σε σχέση με τα εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες· στηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ενισχύσει τη διεθνή τελωνειακή συνεργασία και ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με σκοπό την αποτροπή της εισαγωγής στην ΕΕ εμπορευμάτων που παραβιάζουν τα ΔΔΙ και την επιβολή των ΔΔΙ σε όλους τους εμπορικούς εταίρους·

24.  τονίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της καινοτομίας και της ποιότητας ως προστιθέμενης αξίας των ευρωπαϊκών προϊόντων· σημειώνει ότι η αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών θα πρέπει να συνιστά προτεραιότητα·

25.  επιδοκιμάζει τις ενέργειες της Επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω του διεθνούς εμπορίου·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν σοβαρά την ιδέα της σύστασης μιας ενοποιημένης τελωνειακής υπηρεσίας της ΕΕ με σκοπό μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή των τελωνειακών κανόνων και διαδικασιών σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ·

27.  τονίζει ότι η νέα εμπορική πολιτική της ΕΕ δεν μπορεί να περιορίζεται στην έναρξη νέων διαπραγματεύσεων, αλλά ότι πρέπει επίσης να εξασφαλίζει τη δέουσα εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν προκύψει μετά από διαπραγμάτευση και να καταπολεμά τη δημιουργία νέων, αδικαιολόγητων φραγμών μη δασμολογικού χαρακτήρα μεταξύ της ΕΕ και των εμπορικών εταίρων της, οι οποίοι περιορίζουν την αποτελεσματική πρόσβαση των εταιρειών σε ξένες αγορές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Edward Czesak, Julia Reda, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (7.6.2016)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις

(2015/2105(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Esther Herranz García

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  θεωρεί ότι η κοινή γεωργική πολιτική είναι, από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή το 1962, πυλώνας της ευρωπαϊκής πολιτικής· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ, μετά τη δημιουργία της ΚΓΠ, επιμένει στην «κοινοτική προτίμηση», γεγονός που σημαίνει ότι δίδεται προτεραιότητα στα προϊόντα που προέρχονται από τα κράτη μέλη·

2.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ έρχεται σε αντίθεση με τις μείζονες γεωργικές πολιτικές στον υπόλοιπο κόσμο, στο πλαίσιο των οποίων οι ενισχύσεις στους αγρότες συνδέονται άμεσα με τις τιμές ή τον όγκο της παραγωγής και έχουν αντικυκλικό χαρακτήρα· θεωρεί ότι υπό τις συνθήκες αυτές είναι σημαντικό να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη γεωργικών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών που δεν θα αποσταθεροποιούν τον ευρωπαϊκό τομέα της γεωργίας και της υπαίθρου·

3.  τονίζει ότι είναι ζωτικός ο ρόλος του εμπορίου γεωργικών προϊόντων και του αγροδιατροφικού τομέα για την ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, ενώ υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία που έχουν για το μέλλον της γεωργίας στην Ένωση οι επενδύσεις στον τομέα και η βελτίωση της θέσης της ΕΕ ως βασικού παράγοντα στην παγκόσμια αγορά·

4.  αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι οι αγρότες της ΕΕ θα αντιμετωπίσουν μελλοντικά σημαντικές προκλήσεις και θεωρεί ότι γι’ αυτόν το λόγο η δημιουργία ενός σταθερού κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τη στήριξη των αγροτών της ΕΕ μέσω της ΚΓΠ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την ώθηση της ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα·

5.  επικροτεί την αναφορά στον αγροδιατροφικό τομέα στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους» ως τομέα για τον οποίο είναι ζωτικής σημασίας οι δυνατότητες για εξαγωγές, καθώς και ως τομέα που πρέπει να προωθηθεί ενεργά μέσω νέας κοινοτικής στρατηγικής για το εμπόριο και τις επενδύσεις·

6.  επιμένει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των μέτρων που προτείνονται στο πλαίσιο της νέας εμπορικής στρατηγικής της Ένωσης και εκείνων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκές εισόδημα για τους γεωργούς και να διατηρηθεί ένα ευρωπαϊκό παραγωγικό πρότυπο που χαρακτηρίζεται από σεβασμό για το περιβάλλον, τα ζώα, την ασφάλεια των τροφίμων και την εδαφική ισορροπία· υπενθυμίζει, όπως έχει ήδη υπογραμμίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη Διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP), την ανάγκη να διασφαλιστεί η οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού γεωργικού προτύπου·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση «Εμπόριο για όλους» δεν περιέχει καμία ρητή αναγνώριση του πολυλειτουργικού χαρακτήρα και των ιδιαίτερων ευαίσθητων πτυχών του γεωργικού τομέα ως στοιχείων ζωτικής σημασίας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με το εμπόριο·

8.  θεωρεί ότι στο σημερινό πλαίσιο της κρίσης είναι σημαντικό το άνοιγμα νέων αγορών για τη γεωργική παραγωγή της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας και τα ζωντανά ζώα, καθώς και για τα φρούτα και τα λαχανικά· τονίζει την ανάγκη εντοπισμού νέων αγορών με υψηλό αγοραστικό δυναμικό·

9.  ενθαρρύνει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και την έγκριση μόνο των ισορροπημένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες που αναμένεται να παράσχουν ειδικές διασφαλίσεις για ευαίσθητους τομείς και επαρκή προστασία για όλους τους ευρωπαίους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων· στηρίζει σθεναρά τον αποκλεισμό τομέων που θα μπορούσαν να επηρεαστούν σημαντικά·

10.  είναι της άποψης ότι η ιχνηλασιμότητα των γεωργικών προϊόντων και οι αποτελεσματικοί κανόνες καταγωγής πρέπει να υποστηριχθούν στις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), ώστε να αποφεύγεται η υπονόμευση αυτών των κανόνων από άλλες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των χωρών που έχουν υπογράψει ΣΕΣ με την ΕΕ και άλλων τρίτων χωρών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εξαιρέσει τα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα από κάθε τύπου κανόνες σωρεύσεως καταγωγής· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο σκοπός των διαπραγματεύσεων για ΣΕΣ είναι να διευκολυνθεί το εμπόριο όσον αφορά τα γνήσια προϊόντα της ΕΕ και τα προϊόντα των χωρών που έχουν υπογράψει ΣΕΣ με την ΕΕ·

11.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα συγκεκριμένα μειονεκτήματα των μικροκαλλιεργητών και των ευάλωτων περιοχών· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει την ισχυρή εμπορική της ταυτότητα ως παραγωγού υψηλής ποιότητας· τάσσεται υπέρ της εξάντλησης των επαφών με τα ενδιαφερόμενα μέρη στον ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό τομέα πριν από την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου·

12.  θεωρεί ότι η ΣΕΣ που πρόκειται να συναφθεί με τον Καναδά και οι συμφωνίες που βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ και την Mercosur ή εκείνες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία θα ανοίξουν την αγορά της ΕΕ στους πιο ανταγωνιστικούς γεωργικούς παραγωγούς παγκοσμίως και σε εκείνους που έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό εξαγωγών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υπερασπίσει δεόντως τα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα·

13.  υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι η μεγαλύτερη αγορά για τις γεωργικές εξαγωγές της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ΤΤΙΡ θα έχουν ως αποτέλεσμα μια φιλόδοξη, ολοκληρωμένη, ισορροπημένη και υψηλού επιπέδου συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων, που θα δώσει ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και θα αυξήσει τις ροές των εμπορικών συναλλαγών για τον γεωργικό τομέα της ΕΕ·

14.  θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της γεωργίας και τη δρομολόγηση εκστρατειών προώθησης με στόχο το άνοιγμα νέων αγορών· τονίζει ότι πρέπει πρώτα απ’ όλα να ενισχυθούν τα συστήματα ποιότητας σε επίπεδο ΕΕ, καθώς διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό εμπορικό σήμα για τα προϊόντα της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά, ωφελώντας, έτσι, έμμεσα, το σύνολο του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα·

15.  θεωρεί, ωστόσο, ότι έχει πρωταρχική σημασία η ενθάρρυνση της εσωτερικής ζήτησης, ειδικότερα όσον αφορά την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, λαμβανομένου υπόψη ότι στα 24 από τα 28 κράτη μέλη η κατανάλωση είναι μικρότερη από τα 400 γραμμάρια που είναι η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας·

16.  επικροτεί τη ρεαλιστική αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά τη συνεχιζόμενη έλλειψη προόδου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα (ΑΠΝ)· πιστεύει ότι, ακόμη και αν είναι απαραίτητες οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις, είναι σαφές ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ντόχα δεν ανταποκρίνεται ακόμη στις προσδοκίες του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα, παρά τις μονομερείς παραχωρήσεις από πλευράς της ΕΕ, όπως για παράδειγμα εκείνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 10η Υπουργική Διάσκεψη στο Ναϊρόμπι· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να καθορίσει μια νέα και πιο αποτελεσματική στρατηγική για πολυμερείς διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

17.  υπογραμμίζει τη σημασία των συμφωνιών σύνδεσης (ΣΣ) / σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία για τον γεωργικό τομέα της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αμελλητί την πλήρη υλοποίηση των εν λόγω συμφωνιών·

18.  πιστεύει ότι, κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το εμπόριο που θίγουν άμεσα τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής γεωργίας, πρέπει να αναγνωριστεί ο ηγετικός ρόλος του Επιτρόπου για θέματα γεωργίας σε όλες τις πτυχές του τομέα της γεωργίας· θεωρεί ότι, βάσει της αρχής της συλλογικότητας στο πλαίσιο της Επιτροπής, δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνεται απόφαση για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών που να αντίκειται στην εκτίμηση του Επιτρόπου σχετικά με τα θεμελιώδη συμφέροντα της γεωργίας στην ΕΕ·

19.  τονίζει ότι η γεωργία είναι ένα ιδιαιτέρως στρατηγικό πολιτικό ζήτημα, ότι η επισιτιστική ασφάλεια και ο τρόπος ζωής όλων των Ευρωπαίων εξαρτώνται από τη γεωργία, και ότι η εμπορική στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τους στόχους της ΚΓΠ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 39 της ΣΛΕΕ· αντιτίθεται, επομένως, σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις προσπάθειες του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα για επενδύσεις ή στην οποία η ευρωπαϊκή γεωργία θυσιάζεται ως απλό μέσο συναλλαγής· καλεί την Επιτροπή να σταματήσει να θέτει τα συμφέροντα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών πάνω από τα συμφέροντα της γεωργίας·

20.  εκφράζει τη λύπη του, επιπλέον, για καταστάσεις στις οποίες οι γεωργοί βιώνουν τις επιπτώσεις πολιτικών συγκρούσεων που δεν οφείλονται στη γεωργία·

21.  τονίζει τις απειλές από το σωρευτικό αποτέλεσμα των δασμολογικών παραχωρήσεων, είτε προκύπτουν από πολυμερείς, είτε από διμερείς διαπραγματεύσεις, είτε από αυτόνομα συστήματα όπως το ΣΓΠ· υπενθυμίζει ότι το 71% όλων των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ πραγματοποιείται ήδη με μηδενικούς δασμούς·

22.  θεωρεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να προβλέπουν ρήτρες διασφάλισης όσον αφορά τις διατάξεις, που θα ενεργοποιούνται μέσω απλοποιημένων και ευέλικτων μηχανισμών·

23.  παροτρύνει την Επιτροπή να επιδείξει τη μέγιστη σύνεση κατά την προετοιμασία ή την επανεξέταση προσφορών για πρόσβαση στις αγορές σε εμπορικές διαπραγματεύσεις, και να θεσπίσει στρατηγική για την προστασία των ευαίσθητων τομέων· ζητεί οι προσφορές αυτές να βασίζονται συστηματικά σε εξαντλητική ανεξάρτητη εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχουν στον γεωργικό τομέα της Ευρώπης οι νέες εμπορικές παραχωρήσεις σε τρίτες χώρες·

24.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάζει χωριστή εκτίμηση επιπτώσεων για κάθε νέα πρόταση εμπορικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του αντικτύπου σε τοπικές και περιφερειακές αγορές· αναμένει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επιπτώσεων σχετικά με το σωρευτικό αποτέλεσμα των διαφόρων ποσοστώσεων ευαίσθητων προϊόντων που έχουν ήδη χορηγηθεί στους εταίρους μας (που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση ή που έχουν προγραμματιστεί), όπως υποσχέθηκε η Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της 11ης Απριλίου 2016·

25.  παροτρύνει την Επιτροπή να διαβιβάσει εγκαίρως τα πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αναμένει τη θέση του Κοινοβουλίου πριν δεχτεί ή προτείνει οποιαδήποτε εμπορική προσφορά, και να τροποποιήσει ή να αποσύρει τις εμπορικές προσφορές που είναι ήδη υπό συζήτηση ή βρίσκονται στη φάση της προετοιμασίας, εάν η αξιολόγηση των επιπτώσεών τους αποκαλύψει αρνητικές συνέπειες για ευαίσθητα προϊόντα· ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει αξιολόγηση του ανοίγματος της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά γεωργικών προϊόντων·

26.  τονίζει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ αποτελεί αποδοτικό τομέα της ενωσιακής οικονομίας, που διακρίνεται για την ποιότητα, την ποικιλομορφία και την καινοτομία στην παραγωγή και συνεισφέρει σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια·

27.  πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των μικρών και μεσαίων γεωργικών επιχειρήσεων, τόσο στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών όσο και κατά την ανάλυση του αντικτύπου τους·

28.  θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο σαφή και αξιόπιστα τελωνειακά στοιχεία για τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ένωση, και ότι τα εν λόγω εμπορεύματα θα πρέπει να παρακολουθούνται·

29.  τονίζει ότι τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την καλή μεταχείριση των ζώων και τις κοινωνικές συνθήκες, που αντανακλούν τις κοινωνικές μας αξίες και αποτελούν απαίτηση των ευρωπαίων καταναλωτών, θέτουν τους γεωργούς της ΕΕ σε οικονομικά μειονεκτική θέση σε σχέση με τους γεωργούς τρίτων χωρών λόγω των μοντέλων παραγωγής, του μεγέθους των δομών παραγωγής και των συνήθως χαμηλότερων προτύπων των εν λόγω χωρών· είναι της γνώμης ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να προωθούν τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων εμπορικών εταίρων, ούτως ώστε οι γεωργοί της ΕΕ να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δασμολογικές παραχωρήσεις χωρίς να είναι εκτεθειμένοι σε αθέμιτο ανταγωνισμό·

30.  υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης της προστασίας των προτύπων της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον, με εφαρμογή μηχανισμών αμοιβαιότητας και διατήρηση θεμελιωδών αξιών, όπως είναι η αρχή της προφύλαξης, η βιώσιμη γεωργία και ένα υψηλό επίπεδο ιχνηλασιμότητας και επισήμανσης προϊόντων· επισημαίνει τις μεγάλες αποκλίσεις που σημειώνονται σε διεθνές επίπεδο στα πρότυπα για την καλή μεταχείριση των ζώων και καταδικάζει τη χρήση του χαμηλότερου κοινού παρονομαστή στις εμπορικές συμφωνίες·

31.  τονίζει την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις εισαγωγές στα σύνορα και επιθεωρήσεων από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων σχετικά με τις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας σε χώρες που εξάγουν στην ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες της Ένωσης·

32.  επισημαίνει την ανεπαρκή προστασία της καλής μεταχείρισης των ζώων σε πολλούς από τους ανεπτυγμένους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, όπως στις ΗΠΑ, όπου δεν υπάρχει ομοσπονδιακή νομοθεσία για την προστασία των εκτρεφόμενων ζώων πριν από τη σφαγή· απαιτεί να συμπεριλάβει η Επιτροπή την καλή μεταχείριση των ζώων ως σημείο προβληματισμού σε όλες τις εν εξελίξει και τις μελλοντικές διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το εμπόριο, έτσι ώστε να απαιτείται όλες οι εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης από ανεπτυγμένες χώρες να είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, και οι εισαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες να πληρούν αντίστοιχα πρότυπα·

33.  τονίζει ότι κατά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση παρασιτοκτόνων, και ιδίως στις διαφορετικές προσεγγίσεις της χρήσης αυτής, δεδομένου ότι οι προδιαγραφές για τη χρήση των παρασιτοκτόνων στην ΕΕ είναι πολύ αυστηρότερες σε σύγκριση με τρίτες χώρες·

34.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι στις συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τρίτες χώρες δεν υπάρχουν διατάξεις που θα μπορούσαν να μειώσουν ή να αποδυναμώσουν τις εγγυήσεις που παρέχει σήμερα η Ένωση στους καταναλωτές σε σχέση με τον αγροδιατροφικό τομέα, ιδίως όσον αφορά τη χρήση προϊόντων που προέρχονται από ΓΤΟ ή από κλωνοποίηση·

35.  ζητεί οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ να επιτρέπονται μόνο εφόσον τα εισαγόμενα προϊόντα πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών, καλής μεταχείρισης των ζώων και προστασίας του περιβάλλοντος, και εφόσον συμμορφώνονται με τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα·

36.  ζητεί από την Επιτροπή να απαγορεύσει τις εισαγωγές οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων πωλούνται σε τιμή χαμηλότερη από το πραγματικό κόστος παραγωγής, ούτως ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε είδος κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

37.  επιμένει ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνουν οι καταναλωτές έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής·

38.  δεδομένου ότι οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις εξασφαλίζουν στην ευρωπαϊκή γεωργία ένα από τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ότι τα προϊόντα από τρίτες χώρες μπορούν επίσης, κατόπιν αιτήματος, να προστατεύονται από το καθεστώς γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ, παροτρύνει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να τηρεί αποφασιστική στάση σε σχέση με το ζήτημα αυτό σε όλες τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων για την TTIP· θεωρεί, επιπλέον, ότι δεν θα πρέπει να υπογραφεί καμία συμφωνία που δεν θα προστατεύει τις γεωγραφικές ενδείξεις·

39.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων που περατώθηκαν πρόσφατα ή που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, μόνον ένας "βραχύς κατάλογος" γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ προστατεύεται από τους εμπορικούς μας εταίρους· ζητεί από την Επιτροπή, επομένως, να θεσπίσει κανόνες που θα διασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ στις αγορές των τρίτων χωρών με τις οποίες γίνεται η διαπραγμάτευση, σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα εφαρμογής·

40.  σημειώνει ότι η προστασία και η αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων σε τρίτες χώρες έχει δυνητικά μεγάλη αξία για ολόκληρο τον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ, και θεωρεί ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας και δράσεις για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης·

41.  εκφράζει, ως προς αυτό, τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με τον Καναδά, ορισμένες σημαντικές ονομασίες, οι οποίες προστατεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρήθηκαν γενικές ή ημι-γενικές· στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει την Επιτροπή, κατά τη διεξαγωγή των εμπορικών διαπραγματεύσεων, να παράσχει στήριξη στις χώρες εκείνες που δεν έχουν ακόμη προβλέψει καθεστώτα προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, ούτως ώστε να δημιουργηθούν αποτελεσματικά συστήματα, συμβατά με τις ισχύουσες διατάξεις στην ΕΕ·

42.  τονίζει τη σημασία της επίτευξης προόδου όσον αφορά τα υγειονομικά, τα φυτοϋγειονομικά και άλλα μη δασμολογικά εμπόδια στο γεωργικό εμπόριο, σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, ιδίως όσον αφορά τις «κόκκινες γραμμές» της ΕΕ που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών·

43.  τονίζει ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για να αλλοιωθεί η νομοθεσία της ΕΕ·

44.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας ΤΤΙΡ και άλλων εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για ρυθμιστικά ζητήματα, θα πρέπει να ενισχυθεί η ευρύτερη διεθνής συνεργασία για ρυθμιστικά ζητήματα που αφορούν τη γεωργία, πράγμα που θα έχει επιπλέον θετικό αντίκτυπο σε τρίτες χώρες, ιδίως δε σε αναπτυσσόμενες χώρες·

45.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει την καινοτομία ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα με στόχο την αντιμετώπιση της διαρκούς αύξησης του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της στήριξης πρωτοβουλιών που επιδιώκουν, μεταξύ άλλων, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την καλύτερη προσαρμογή των αγροτών στις περιβαλλοντικές προκλήσεις κάθε είδους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Bas Belder, Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Michela Giuffrida, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Μανώλης Κεφαλογιάννης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stanisław Ożóg


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Goffredo Maria Bettini, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Eider Gardiazabal Rubial, Jan Keller, Dominique Martin, Giulia Moi, Jozo Radoš, Dario Tamburrano, Hermann Winkler

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου