ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: οι επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια

28.6.2016 - (2015/2341(INI))

Επιτροπή Ανάπτυξης
Εισηγητής: Ignazio Corrao
Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):
Eider Gardiazabal Rubial, Επιτροπή Προϋπολογισμών
(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 54 του Κανονισμού

Διαδικασία : 2015/2341(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0221/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0221/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: οι επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια

(2015/2341(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 41 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και του εκτοπισμού ατόμων στην Αφρική (καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική), το οποίο συστάθηκε στη διάσκεψη κορυφής της Βαλέτας για τη μετανάστευση, η οποία διεξήχθη στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε στη διάσκεψη κορυφής της Βαλέτας,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000[1], τις διαδοχικές αναθεωρήσεις της και το παράρτημα Ιγ αυτής (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020), που αντιστοιχεί στο 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ),

–  έχοντας υπόψη το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020, που αποτελεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και τον τομέα 4 του προϋπολογισμού που περιέχεται σε αυτό («Η Ευρώπη στον κόσμο»),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2015,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020 (Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμόρφωση της ζωής των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020) (SWD(2015) 0182) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2015 στα οποία εγκρίθηκε το αντίστοιχο σχέδιο δράσης σε θέματα φύλου 2016-2020,

–  έχοντας υπόψη την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου (1995) και το πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD ) και τα αποτελέσματα των σχετικών διασκέψεων αναθεώρησης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0221/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασικός ρόλος του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Αφρική (EUTF), το οποίο υπογράφηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής και από 25 κράτη μέλη της ΕΕ, όπως επίσης και από τη Νορβηγία και την Ελβετία, και το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στη διάσκεψη κορυφής της Βαλέτας για τη μετανάστευση στις 12 Νοεμβρίου 2015 από τους ευρωπαίους και αφρικανούς εταίρους, είναι να συνδράμει στην προώθηση της σταθερότητας στις αντίστοιχες περιοχές και να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης· λαμβάνοντας υπόψη, ειδικότερα, ότι στόχος του EUTF είναι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της αποσταθεροποίησης, του αναγκαστικού εκτοπισμού και της παράτυπης μετανάστευσης μέσω της προώθησης της ανθεκτικότητας, οικονομικών ευκαιριών, της ισότητας των ευκαιριών, της ασφάλειας και της ανάπτυξης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη παραμένει το δογματικό πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και ότι η Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανθρωπιστική Βοήθεια επαναβεβαιώνει τις θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη αναγνωρίστηκε ως παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη στο νέο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και ότι θεσπίστηκε ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αριθ. 16 για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι εταίροι της στον ανθρωπιστικό τομέα πρέπει να μπορούν να διασφαλίζουν τη βοήθεια και την προστασία, βάσει των αναγκών και του σεβασμού των αρχών της ουδετερότητας, της αμεροληψίας, του ανθρωπισμού και της ανεξαρτησίας της ανθρωπιστικής δράσης, όπως ορίζεται στο διεθνές δίκαιο, ιδίως στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρική συνεχίζει να καταγράφει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα πληθυσμιακής αύξησης και αργή μόνον μείωση των επιπέδων γονιμότητας, κατάσταση που θα οδηγήσει, στο εγγύς μέλλον, σε κατακόρυφη αύξηση του νεαρού ενεργού πληθυσμού, αποφέροντας σημαντικά δυνητικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εφοδιασμός των νέων με την εκπαίδευση και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και η δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ενθάρρυνση της σταθερότητας, της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης της περιοχής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το EUTF προορίζεται να αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο θα συγκεντρώνει πόρους από διάφορους χορηγούς προκειμένου να παρέχει τη δυνατότητα ταχείας, ευέλικτης, διαφανούς και συλλογικής αντίδρασης εκ μέρους της ΕΕ στις διάφορες διαστάσεις μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 1,5 δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως ζουν σε ευάλωτες περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και ότι τα ευάλωτα κράτη και οι ακυβέρνητες περιοχές επεκτείνονται αφήνοντας πολλά άτομα έκθετα στη φτώχεια, την ανομία, την αυξανόμενη διαφθορά και τη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το EUTF έχει σχεδιαστεί προκειμένου να συνδράμει 23 χώρες σε τρεις αφρικανικές περιοχές (στο Κέρας της Αφρικής, στην περιοχή του Σαχέλ και στη Λεκάνης της Λίμνης Τσαντ, καθώς και στη Βόρεια Αφρική) οι οποίες περιλαμβάνουν ορισμένες από τις πλέον ευάλωτες αφρικανικές χώρες, πλήττονται από τη μετανάστευση ως χώρες προέλευσης ή/και διέλευσης ή/και προορισμού και θα ωφεληθούν περισσότερο από αυτή τη μορφή χρηματοδοτικής ενίσχυσης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι γειτονικές αφρικανικές χώρες των επιλέξιμων χωρών μπορούν επίσης να ωφεληθούν, κατά περίπτωση, από έργα του EUTF με περιφερειακή διάσταση με στόχο την αντιμετώπιση των περιφερειακών μεταναστευτικών ροών και των σχετικών διασυνοριακών προκλήσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το EUTF αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και του εκτοπισμού στις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού, μέσω πέντε τομέων προτεραιότητας, και συγκεκριμένα τους εξής: 1) αναπτυξιακά οφέλη της μετανάστευσης· 2) νόμιμη μετανάστευση και κινητικότητα· 3) προστασία και άσυλο· 4) πρόληψη και καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης· και 5) επιστροφή, επανεισδοχή και επανένταξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά της ΕΕ ανέρχεται σε 1,8 δισεκατομμύρια EUR, ενώ η Επιτροπή μπορεί επίσης να αντλήσει ισόποσα πρόσθετα κεφάλαια από τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλους χορηγούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το EUTF λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υφιστάμενη βοήθεια της ΕΕ για τις καλυπτόμενες περιφέρειες, που ανέρχεται σε ποσό ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων EUR έως το 2020, με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 δημιουργήθηκαν δύο EUTF, ήτοι το καταπιστευματικό ταμείο Bekou, το οποίο εστιάζει στη σταθεροποίηση και την ανασυγκρότηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και έχει δείξει θετικά αποτελέσματα, και το καταπιστευματικό ταμείο Madad ως απάντηση στην κρίση της Συρίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη δημοσιευθείσα στις 12 Φεβρουαρίου 2014 έκθεση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) με θέμα «Παγκόσμια έκθεση για τις δράσεις της Διεθνούς Διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη (ICPD) μετά το 2014» επισημαίνεται ότι η προστασία των γυναικών και των εφήβων που υφίστανται βία θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της διεθνούς αναπτυξιακής ατζέντας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καταπιστευματικά ταμεία αποτελούν μέρος μιας έκτακτης απάντησης που καταδεικνύει ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ χαρακτηρίζεται από ισχνούς πόρους και περιορισμένη ευελιξία, στοιχεία απαραίτητα για την εξασφάλιση μιας ταχείας και ολοκληρωμένης ανταπόκρισης στις ανθρωπιστικές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων κρίσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την αποτελεσματική εφαρμογή της απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των μεταγενέστερων αποφάσεων του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·

Χρηματοδοτική παροχή και πτυχές του προϋπολογισμού

1.  υπενθυμίζει ότι η διάθεση κονδυλίων χαρακτηρίζεται από τρία κύρια στάδια: υπόσχεση, δέσμευση και δράση/καταβολή· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να αντληθούν διδάγματα από τα προηγούμενα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών παραμένουν πολύ χαμηλές, αναλογώντας σε μικρό μόνο ποσοστό της συνεισφοράς της Ένωσης, και, συνεπώς, απέχουν πόρρω από το να φτάσουν την επίσημη ανάληψη υποχρέωσης, ανερχόμενες σε μόνο 81,71 εκατομμύρια EUR τον Απρίλιο του 2016 (ή στο 4,5% του προβλεπόμενου ποσού του 1,8 δισεκατομμυρίων EUR)· επιμένει ότι οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις πρέπει να μεταφραστούν σε δράση· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή ότι η αποτελεσματικότητα της βοήθειας καθορίζεται από την έγκαιρη και προβλέψιμη χρηματοδότηση, και ζητεί να επισπευσθεί η εκταμίευση αυτής της χρηματοδότησης·

2.  επιδοκιμάζει την πρόθεση να διατίθενται κονδύλια ταχύτερα και με μεγαλύτερη ευελιξία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και να συγκεντρώνονται διάφορες πηγές χρηματοδότησης ώστε να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση στις πολλές διαφορετικές διαστάσεις της· επικρίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή εξέτρεψε πιστώσεις από τους στόχους και τις αρχές των βασικών πράξεων για να τις διοχετεύσει μέσω του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ, καθώς το γεγονός αυτό συνιστά παραβίαση των δημοσιονομικών κανόνων και θέτει σε περαιτέρω κίνδυνο την επιτυχία των μακροπρόθεσμων πολιτικών της Ένωσης· θεωρεί ότι ένα τέτοιο ταμείο θα πρέπει να προσθέτει αξία στις υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης· ζητεί, συνεπώς, να χρησιμοποιούνται νέες πιστώσεις όπου αυτό είναι δυνατό και να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια όσον αφορά την προέλευση και τον προορισμό των πόρων·

3.  παρατηρεί ότι, στον τομέα της εξωτερικής δράσης, τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ σχεδιάζονται κυρίως για να καταστήσουν δυνατή την ταχεία αντιμετώπιση συγκεκριμένης έκτακτης κρίσης ή κρίσης μετά το στάδιο έκτακτης ανάγκης μέσω της μόχλευσης της συνεισφοράς των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χορηγών, και παράλληλα, μέσω της αύξησης της παγκόσμιας προβολής των ευρωπαϊκών προσπαθειών· αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού εθνικών συνεισφορών σε επίπεδο Ένωσης, επιπλέον των σημαντικών συνεισφορών από τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· τονίζει, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αμελούν τη δέσμευσή τους στην επίτευξη του στόχου διάθεσης του 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ)· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε σχέση τόσο με τον στόχο του 0,7% για την ΕΑΒ όσο και με τη συνεισφορά τους στο καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική·

4.  τονίζει ότι η αστάθεια των εθελούσιων συνεισφορών καταδεικνύει ότι η προσφυγή σε χρηματοδοτικά μέσα εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν αποτελεί βιώσιμο τρόπο για την κινητοποίηση επιπρόσθετης χρηματοδότησης· ζητεί από τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να φτάσουν σύντομα και ουσιαστικά το ύψος της ενωσιακής συνεισφοράς, ώστε να καταστήσουν δυνατή την πλήρη αξιοποίηση του καταπιστευματικού ταμείου, αντί να προσφέρουν το ελάχιστο απαιτούμενο για την απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου στο Στρατηγικό Συμβούλιο·

5.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι μέσω των καταπιστευματικών ταμείων παρακάμπτεται η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και υπονομεύεται η ενότητα του προϋπολογισμού· επισημαίνει ότι η δημιουργία του συγκεκριμένου ειδικού μέσου συνιστά αναγνώριση της έλλειψης προσήκοντος επιπέδου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης βασίζεται κατά 85% στις συνεισφορές των κρατών μελών· θεωρεί ότι η σύσταση του καταπιστευματικού ταμείου αντιστοιχεί, στην πραγματικότητα, σε αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του τρέχοντος ΠΔΠ, μέσω της αύξησης των συνεισφορών των κρατών μελών· τονίζει, συνεπώς, ότι η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί την εξαίρεση, δεδομένου ότι παρακάμπτει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και υπονομεύει την ενότητα του προϋπολογισμού· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν εκπροσωπείται στο Στρατηγικό Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι σημαντικά κονδύλια προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· ζητεί να προσκληθεί να συμμετάσχει στο Στρατηγικό Συμβούλιο η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·

6.  σημειώνει ότι η διάθεση κονδυλίων της ΕΕ για το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική προέρχεται, επί του παρόντος, κατά κύριο λόγο από το 11ο ΕΤΑ· τονίζει ότι το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ δημιουργήθηκε επειδή ο προϋπολογισμός της ΕΕ και το ΠΔΠ δεν διαθέτουν τους πόρους και την ευελιξία που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των διαφόρων διαστάσεων αυτών των κρίσεων με άμεσο και ολοκληρωμένο τρόπο· καλεί την ΕΕ να συμφωνήσει στην εξεύρεση μιας πιο ολιστικής λύσης για την έκτακτη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της φετινής αναθεώρησης του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 και της αναθεώρησης των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων το 2016, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας αντίδρασης της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας που διατίθεται βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ·

7.  ζητεί, ιδίως, την επαρκή αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων ώστε να συμπεριληφθούν οι μηχανισμοί αντιμετώπισης στο ΠΔΠ προκειμένου να αποκατασταθεί η ενότητα του προϋπολογισμού· θεωρεί ότι μια αναθεώρηση του ΠΔΠ θα δημιουργούσε μεγαλύτερη δημοσιονομική και δημοκρατική ασφάλεια, καθώς και ασφάλεια δικαίου· τονίζει, επίσης, την ανάγκη αναθεώρησης των δημοσιονομικών κανόνων με σκοπό να διευκολυνθεί η διαχείριση των κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ και να επιτευχθούν, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ του προϋπολογισμού της Ένωσης, του ΕΤΑ και της διμερούς συνεργασίας προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της αναπτυξιακής χρηματοδότησης και να προετοιμαστεί το έδαφος για την ενσωμάτωση του ΕTA στον προϋπολογισμό, με ταυτόχρονη διατήρηση του επιπέδου πόρων όπως προβλέπεται από το 2021· καλεί την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της συμμετοχής της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και για την καλύτερη συμμόρφωση των καταπιστευματικών ταμείων και άλλων μηχανισμών προς τους δημοσιονομικούς κανόνες, ιδίως μέσω της εμφάνισής τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

8.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο επέδειξε υπευθυνότητα ως σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, με την έγκριση της επείγουσας παροχής χρηματοδότησης· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το ότι η αύξηση των μηχανισμών έκτακτης ανάγκης οδηγεί στην εγκατάλειψη της κοινοτικής μεθόδου· εκφράζει τη βούληση να διαφυλαχθούν οι θεμελιώδεις αρχές του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της ενότητας του προϋπολογισμού και της συναπόφασης· θεωρεί ότι το πραγματικά επείγον είναι να επανεξεταστεί η ικανότητα αντίδρασης της Ένωσης σε μεγάλης κλίμακας κρίσεις, ιδίως ως προς τις δημοσιονομικές τους επιπτώσεις· δηλώνει ότι, το αν θα συμφωνήσει σε μελλοντικές προτάσεις για μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, θα εξαρτηθεί από την ένταξη αυτών των επιπτώσεων στην ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ που προβλέπεται πριν από το τέλος του 2016·

9.  παρατηρεί ότι έχει αντληθεί περαιτέρω χρηματοδότηση και από άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, ήτοι 125 εκατ. EUR από τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), 50 εκατ. EUR από το Μέσο Ανθρωπιστικής Βοήθειας, καθώς και 200 εκατ. EUR από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ)·

10.  σημειώνει ότι από τη συνολική συνεισφορά της ΕΕ ύψους 1,8 δισεκατ. EUR, μόνον το 1 δισεκατ. EUR από το αποθεματικό του ΕΤΑ αποτελεί πρόσθετο πόρο· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ ενδέχεται να υλοποιηθεί σε βάρος άλλων αναπτυξιακών στόχων· υπενθυμίζει ότι το μέσο των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό προς τα ήδη υπάρχοντα μέσα και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία ως προς τη χρήση και το ύψος των τρεχουσών γραμμών του προϋπολογισμού από τις οποίες χρηματοδοτείται το καταπιστευματικό ταμείο της EE·

11.  υπογραμμίζει έντονα ότι τα κονδύλια από το ΕΤΑ και πηγές ΕΑΒ πρέπει να αφιερωθούν στην οικονομική, ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας υποδοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυξιακές προκλήσεις που εντοπίζονται στην απόφαση για το καταπιστευματικό ταμείο· τονίζει ότι η ανάπτυξη δεν είναι εφικτή χωρίς ασφάλεια· υπενθυμίζει ότι το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ πρέπει να εφαρμοσθεί και να αξιολογηθεί βάσει των κριτηρίων της ΕΑΒ και ότι όλες οι δαπάνες που δεν πληρούν αυτήν την απαίτηση πρέπει να χρηματοδοτηθούν από διαφορετικές πηγές που συνεισφέρουν στο καταπιστευματικό ταμείο· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της συγκέντρωσης πόρων από πολλές και διάφορες πηγές και χορηγούς και υπενθυμίζει ότι η μόχλευση είναι ένας από τους κυριότερους λόγους για τη δημιουργία του μηχανισμού αυτού που διατίθεται για τόσο διαφορετικούς και ανομοιογενείς σκοπούς· καταδικάζει κάθε χρήση κονδυλίων του ΕΤΑ και της ΕΑΒ για τη διαχείριση και τον έλεγχο της μετανάστευσης ή κάθε άλλη δράση χωρίς αναπτυξιακούς στόχους·

Χρηματοδότηση προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες

12.  τονίζει ότι η χρήση του ΕΤΑ για τη χρηματοδότηση του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Αφρική ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στις αφρικανικές χώρες που είναι αποδέκτες βοήθειας και οι οποίες δεν καλύπτονται από το καταπιστευματικό ταμείο, και ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)· προειδοποιεί για τον κίνδυνο απομάκρυνσης της βοήθειας από τις φτωχότερες χώρες που έχουν τη μικρότερη πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης·

13.  λυπάται βαθύτατα για το γεγονός ότι, παρά τη διαρκή σημασία της ΕΑΒ για τις ΛΑΧ, τα ήδη χαμηλά επίπεδα αναπτυξιακής βοήθειας για τις ΛΑΧ μειώθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά το 2014, και για το ότι η αναλογία της βοήθειας που διατίθεται στις εν λόγω χώρες βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα ετών· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η βοήθεια δεν θα απομακρυνθεί από τις φτωχότερες χώρες για την κάλυψη του κόστους των τρεχουσών κρίσεων·

Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ, των τοπικών αρχών και των διεθνών οργανισμών

14.  θεωρεί ότι το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη των χωρών διέλευσης και καταγωγής των μεταναστών, στην ενίσχυση και τη βελτίωση των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών (κοινωνικές υπηρεσίες, υγεία, εκπαίδευση, διατροφή, πολιτισμός) και της πολιτικής συμμετοχής και διακυβέρνησης, κυρίως μέσω έργων που εστιάζουν στην κοινότητα· θεωρεί ότι το ταμείο θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη της απασχόλησης σε τοπικούς τομείς, με σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές πρέπει να καλούνται σε διαβούλευση ως πλήρεις εταίροι, εφόσον διασφαλίζονται πλήρως η αποτελεσματικότητα και η χρηστή διακυβέρνηση σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, και ότι θα πρέπει επίσης να αποτελούν τους βασικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο· θεωρεί ότι η κοινωνία των πολιτών, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι διεθνείς οργανώσεις και οι κοινότητες της διασποράς πρέπει να διαδραματίσουν συμπληρωματικό και καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και στη βελτίωση των τοπικών υπηρεσιών· ζητεί ανοικτές και συμμετοχικές διαδικασίες διαβουλεύσεων πριν από τον καθορισμό των έργων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αξιολόγηση των αναπτυξιακών αναγκών·

15.  υπενθυμίζει ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι ΜΚΟ είναι φυσικοί εταίροι για μια αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική, και ότι η καθιέρωση μόνιμου διαλόγου με τις εθνικές αρχές και τις τοπικές κοινότητες είναι απαραίτητη για τη χάραξη κοινών στρατηγικών και προτεραιοτήτων και για την υιοθέτηση τεκμηριωμένης προσέγγισης κατά την υλοποίηση του ταμείου· υπογραμμίζει την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ σε κράτη που προσφέρουν ανεπαρκείς εγγυήσεις χρηστής διακυβέρνησης και διαφάνειας· ζητεί την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας και του ενστερνισμού των πολιτικών και σε αυτό το πεδίο δράσης· τονίζει ότι οι τοπικοί αυτοδιοικητικοί φορείς, η τοπική κοινωνία των πολιτών, οι ΜΚΟ και οι διεθνείς οργανώσεις θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις φάσεις προγραμματισμού, υλοποίησης και αξιολόγησης του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει και να επισημοποιήσει τις διαδικασίες διαβούλευσης με αυτούς τους παράγοντες, ούτως ώστε να διασφαλίσει την αποτελεσματική συμμετοχή τους στις συζητήσεις που διεξάγονται στις Επιχειρησιακές Επιτροπές, με σαφή και διαφανή κριτήρια επιλεξιμότητας·

16.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί καλύτερη ισορροπία στη χρηματοδότηση για τις κυβερνήσεις των χωρών που την λαμβάνουν και ιδίως για τους αξιόπιστους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι τείνουν να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά τις κοινωνικές ελλείψεις που χρήζουν υποστήριξης·

17.  υπενθυμίζει τη σημασία υιοθέτησης μιας προσέγγισης ευελιξίας που να επικεντρώνεται στον άνθρωπο και στην κοινότητα και πιστεύει σθεναρά ότι το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και σε έργα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες με συγκεκριμένο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της ισοτιμίας και της καθολικής πρόσβασης στις βασικές υπηρεσίες και την κατάρτιση για την ανάπτυξη τοπικών δεξιοτήτων, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της υγείας και διατροφής, της ασφάλειας των τροφίμων, της ύδρευσης και της αποχέτευσης, που όλοι τους έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη μείωση των αποκλεισμών, την ενδυνάμωση και βελτίωση της ευημερίας των τοπικών πληθυσμών, με έμφαση στους νέους, καθώς και για την ικανοποίηση των αναγκών των ευάλωτων κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα παροχής καλύτερων και περισσότερο ισότιμων και βιώσιμων υπηρεσιών στον γενικό πληθυσμό·

Διαφάνεια και σαφήνεια για καλύτερη επίτευξη των στόχων

18.  αναγνωρίζει την πολυσύνθετη φύση της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης· προειδοποιεί, ωστόσο, για τον σοβαρό κίνδυνο κατάχρησης της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ, ιδίως σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις, όπου τα ζητήματα της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της ανάπτυξης συνδέονται στενά· τονίζει ότι τα έργα τα οποία καλύπτονται από το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ, που έχουν δημιουργηθεί κυρίως με τη χρήση πηγών που διατίθενται καταρχήν για αναπτυξιακούς σκοπούς, πρέπει να έχουν αναπτυξιακούς στόχους· υπογραμμίζει ότι τα έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας ασφάλειας σε συγκεκριμένες χώρες πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε τα τελικά τους αποτελέσματα να εστιάζουν στη μείωση της φτώχειας, καθώς και στη σταθερότητα των δικαιούχων χωρών·

19.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στις αρχές που είναι άμεσα επιφορτισμένες με τη διαχείριση του καταπιστευματικού ταμείου ότι οι πόροι που προέρχονται από το ΕΤΑ ή άλλοι πόροι για την ανάπτυξη πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για δράσεις που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την αναπτυξιακή βοήθεια· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει ρητή διαβεβαίωση όσον αφορά τη συγκεκριμένη χρήση και να διασφαλίσει την τακτική και ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων αυτών·

20.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άμεση χρηματοδότηση στρατιωτικών ή αμυντικών επιχειρήσεων (άρθρο 41 παράγραφος 2 ΣΕΕ), όμως δεν αποκλείονται ρητά οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις με αναπτυξιακούς στόχους· υπενθυμίζει επίσης ότι τα άρθρα 209 και 212 της ΣΛΕΕ δεν αποκλείουν ρητά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας·

21.  καλεί την Επιτροπή, το Στρατηγικό Συμβούλιο και την Επιχειρησιακή Επιτροπή να επικεντρωθούν πρωτίστως στην ανάπτυξη ικανοτήτων, τη σταθερότητα και την ειρήνη, την ανθεκτικότητα, την ευημερία και την ενδυνάμωση των τοπικών πληθυσμών, την προώθηση, την προστασία και την εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στη δημιουργία ευκαιριών εργασίας και κατάρτισης, ιδίως για γυναίκες και νέους·

22.  επισημαίνει με έμφαση ότι ο απώτερος σκοπός της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, πρέπει να είναι η μείωση και η εξάλειψη της φτώχειας· εν προκειμένω, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ενώ η συνεισφορά της ΕΕ στο καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί κυρίως με χρήση πόρων της ΕΑΒ, ο εν λόγω μηχανισμός χρηματοδότησης δεν θα επικεντρωθεί αποκλειστικά σε στόχους με αναπτυξιακό προσανατολισμό· τονίζει ότι στο πλαίσιο του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ πρέπει να γίνεται διαχωρισμός, με σαφή, διαφανή και κατανοητό τρόπο, μεταξύ των χρηματοδοτικών κονδυλίων για αναπτυξιακές δραστηριότητες, αφενός, και εκείνων που αφορούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση της μετανάστευσης και τους συνοριακούς ελέγχους και όλες τις λοιπές δραστηριότητες, αφετέρου· τονίζει ότι η αποδυνάμωση της ΕΑΒ με αποτέλεσμα τη χρήση λιγότερων κονδυλίων για την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας θα υπονόμευε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και θα διακύβευε τους προσφάτως εγκριθέντες στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

Συνεκτικότητα της πολιτικής της ΕΕ και προσήλωση στα ανθρώπινα δικαιώματα

23.  καλεί την ΕΕ να επιδείξει μεγαλύτερη συνεκτικότητα στη δράση της στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη, από διττή άποψη: η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει, αφενός, να ενεργήσουν σύμφωνα με τις δεσμεύσεις τους και, αφετέρου, να επιδείξουν εν γένει συνεκτικότητα στις εξωτερικές πολιτικές τους και τα μέσα για την περιοχή της Αφρικής, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του πνεύματος από κοινού διαχείρισης της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΕ του Κοτονού· ως προς το δεύτερο αυτό σκέλος, εκτιμά ότι το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αρχές της συνεκτικότητας της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της συμπληρωματικότητας μεταξύ όλων των αναπτυξιακών συντελεστών, και θα πρέπει να αποφεύγει κάθε αντίφαση ανάμεσα στους αναπτυξιακούς στόχους και την ασφάλεια, τις ανθρωπιστικές και τις μεταναστευτικές πολιτικές· ελπίζει ότι η δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνεκτικότητας της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις σχετικές μελέτες επιπτώσεων·

24.  υπενθυμίζει ότι οι κανόνες και τα κριτήρια που διέπουν την αναπτυξιακή βοήθεια για έργα που χρηματοδοτούνται από το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τις κοινές αξίες και τα κοινά συμφέροντα, ιδίως όσον αφορά το σεβασμό και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εν προκειμένω, υπογραμμίζει ότι η πολιτική της ΕΕ για τη συνεργασία σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια, τη διαχείριση της μετανάστευσης και την εμπορία και διακίνηση ανθρώπων θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών, στα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔ, στα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, στα δικαιώματα των παιδιών και στα δικαιώματα των μειονοτήτων και άλλων ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει τις προσπάθειες καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή προσωπικών πεποιθήσεων, φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας και γενετήσιου προσανατολισμού·

25.  επισημαίνει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία πρέπει να συμβάλλουν στους μακροπρόθεσμους στόχους για την εδραίωση της ειρήνης και την ενίσχυση της διακυβέρνησης στις δικαιούχες χώρες· τονίζει την ανάγκη προσεκτικής και συστηματικής αξιολόγησης του αντίκτυπου των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική σε ό,τι αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας· υπογραμμίζει ότι το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ δεν θα πρέπει να υπονομεύει τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ· τονίζει ότι ο ενστερνισμός και η συμπληρωματικότητα των μακροπρόθεσμων και των βραχυπρόθεσμων σχεδίων πρέπει να διασφαλιστούν και να ευθυγραμμιστούν με τις τρέχουσες περιφερειακές και ανά χώρα στρατηγικές για το Σαχέλ, τον Κόλπο της Γουινέας, το Κέρας της Αφρικής και τη Βόρεια Αφρική· υπογραμμίζει ότι απαιτείται σφαιρική διάγνωση ανά χώρα και ανά τομέα για την ορθή διάθεση των κονδυλίων, καθώς και για την ανάπτυξη στενών εταιρικών σχέσεων με ευρύ φάσμα παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ερευνητική παράμετρο που ενσωματώθηκε στο καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ ως δυνητική ευκαιρία για τη δημιουργία αναπτυξιακών προοπτικών και συνεργειών μεταξύ της ΕΕ και των ενδιαφερόμενων χωρών·

Στόχοι και περαιτέρω παρακολούθηση

26.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί συστηματικά τον τρόπο χρησιμοποίησης και διάθεσης των κονδυλίων του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ και να αυξήσει τις αρμοδιότητες ελέγχου που έχει το Κοινοβούλιο επί του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ· ειδικότερα, καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να κοινοποιούν τακτικά τις συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες αναλαμβάνουν τόσο η ΕΕ όσο και τα αφρικανικά κράτη, όταν χρησιμοποιούν τα εν λόγω κονδύλια, και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα·

27.  εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη συντονισμού μεταξύ όλων των φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση του καταπιστευματικού ταμείου (και ειδικότερα μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO) της Επιτροπής και του τμήματός της για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία (ECHO)) και για την έλλειψη σαφών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το πώς μπορεί να καταστεί ασφαλής η χρηματοδότηση· καταγγέλλει ότι τα κριτήρια χρηματοδότησης και τα διαθέσιμα κονδύλια του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την κοινωνία των πολιτών δεν είναι ούτε σαφή ούτε διαφανή· υπενθυμίζει την ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δράσεων του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ εν γένει, με στόχο τον περαιτέρω σχεδιασμό ενδεχόμενων πρόσθετων καταπιστευματικών ταμείων· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για να διασφαλίσει ότι οι δράσεις του είναι συνεπείς και συντονισμένες με τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης (ΠΠΑ) ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις των προσπαθειών και να διασφαλιστεί ότι η κύρια εστίαση θα είναι στην ανάπτυξη και όχι στον έλεγχο των συνόρων και την ασφάλεια, εις βάρος των μεταναστών· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ισχυρό διάλογο με τα Ηνωμένα Έθνη στο πλαίσιο του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ, για τον ίδιο λόγο όπως και για να μεγιστοποιηθούν ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα της παγκόσμιας βοήθειας· καλεί επίσης την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της με στόχο τη συστηματικότερη αξιολόγηση των επιπτώσεων των πολιτικών της και της χρηματοδότησής της, συμπεριλαμβανομένου του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων, και να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων στις πολιτικές και τον προγραμματισμό της·

28.  υπογραμμίζει την μέχρι στιγμής έλλειψη συμμετοχής του Κοινοβουλίου στη δημιουργία του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ, και τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί, μέσω της λεπτομερούς και τακτικής υποβολής εκθέσεων από την Επιτροπή, ο έλεγχος του Κοινοβουλίου σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του ταμείου·

29.  πιστεύει ότι, δεδομένης της εξαιρετικής ευελιξίας και ταχύτητας που προσιδιάζει σε ένα καταπιστευματικό ταμείο, θα πρέπει να πραγματοποιείται, σε περιοδική βάση, υποβολή εκθέσεων στο Κοινοβούλιο τουλάχιστον ανά εξάμηνο· τονίζει έντονα την ανάγκη διαφανούς παρακολούθησης των επιδόσεων, αξιολόγησης και λογοδοσίας·

30.  πιστεύει ότι η διαφάνεια, η επικοινωνία και η προβολή σε σχέση με τα έργα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ είναι υψίστης σημασίας για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και για τη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση των ευρωπαϊκών ιδιωτικών φορέων, των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ευρύτερη ένταξη και να διευκολυνθεί η συμμετοχή των κρατών μελών·

31.  υπογραμμίζει την ανάγκη για διεξοδική παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με την αναδιανομή, την επιστροφή στις χώρες καταγωγής και τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις των κρατών μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα·

32.  υπενθυμίζει ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να εστιάζουν πρωτίστως στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, έχοντας ως κύριο στόχο τους τη διερεύνηση και επίλυση των πραγματικών αιτίων της φτώχειας στις χώρες καταγωγής, καθώς και της αρπαγής και εκμετάλλευσης των ανθρώπινων και φυσικών πόρων από πολυεθνικές εταιρείες, της διαρπαγής γαιών, της στήριξης των κρατών μελών της ΕΕ σε αυταρχικές και διεφθαρμένες κυβερνήσεις, του εμπορίου όπλων και των επιζήμιων επιπτώσεων της πληρωμής του εξωτερικού χρέους· τονίζει ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία ειρήνης και σταθερότητας και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 5 για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, καταβάλλοντας προσπάθειες για τη διασφάλιση υγιεινής ζωής για όλους και σε όλες τις ηλικίες, την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης όλων των γυναικών και των κοριτσιών και την εξασφάλιση μιας χωρίς αποκλεισμούς, ισότιμης και ποιοτικής εκπαίδευσης για τη δημιουργία των συνθηκών για ένα δημογραφικό πλεονέκτημα σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 3, 4 και 5, αναβαθμίζοντας το έργο προώθησης και οργάνωσης της μετανάστευσης μέσω νόμιμων διαύλων σύμφωνα με τον υποστόχο 7 του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 10 (διευκόλυνση της εύρυθμης, ασφαλούς, νόμιμης και υπεύθυνης μετανάστευσης και κινητικότητας των προσώπων μέσω της εφαρμογής πολιτικών σχεδιασμού και σωστής διαχείρισης της μετανάστευσης), ενισχύοντας την προστασία των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο και των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων, καταπολεμώντας αποτελεσματικότερα την εκμετάλλευση και τη διακίνηση μεταναστών, καθώς και μέσω της στενότερης συνεργασίας με τρίτες χώρες για τη βελτίωση της συνεργασίας για την ανάπτυξη κινήτρων επιστροφής και επανένταξης των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών με υψηλά προσόντα, στις χώρες καταγωγής, εθελοντικής επιστροφής και επανεισδοχής τους, κατά τρόπο που να ενισχύει τις ευκαιρίες τους·

33.  τονίζει ότι η αστάθεια και η σωματική ανασφάλεια αποτελούν πρωταρχικές αιτίες της αναγκαστικής εκτόπισης και τάσσεται, συνεπώς, υπέρ μιας προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη τις συγκρούσεις κατά την υλοποίηση του Ταμείου και που θα δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη των συγκρούσεων, στην συγκρότηση κράτους, στην χρηστή διακυβέρνηση και στην προαγωγή του κράτους δικαίου· εκτιμά ότι η δημιουργία του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ αποτελεί σπουδαία ευκαιρία για την ΕΕ, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη συνεργασία της και τον πολιτικό διάλογο με τους αφρικανούς εταίρους της, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών επιστροφής και επανεισδοχής, και να αναπτύξει περαιτέρω κοινές στρατηγικές για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών· επισημαίνει την ανάγκη για επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ της ΕΕ και των αφρικανών εταίρων της, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής της Βαλέτας του Νοεμβρίου 2015· θεωρεί, ωστόσο, ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανάσχεση των ροών μεταναστών και αιτούντων άσυλο και ότι τα έργα που καλύπτονται από το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ δεν θα πρέπει να χρησιμεύουν ως πρόσχημα για την αποτροπή των αναχωρήσεων ή την ενίσχυση των συνόρων μεταξύ των χωρών, ούτε να αγνοούνται οι παράγοντες που απομακρύνουν τους ανθρώπους από τις πατρίδες τους· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν οι μεταναστευτικές ροές περιορίζονται μέσω της συνεργασίας με χώρες που διαπράττουν συστηματικές και/ή σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαφάνεια του Ταμείου και υπογραμμίζει ότι θα είναι απαραίτητες η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Ταμείο εξυπηρετεί τους σκοπούς του βοηθώντας άμεσα όσους έχουν ανάγκη και ότι δεν χρηματοδοτεί κυβερνήσεις που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί να βελτιωθεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών στα σχέδια που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

34.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να γίνουν κατανοητά τα αίτια και οι συνέπειες της διεθνούς μετανάστευσης υπό την οπτική του φύλου, συμπεριλαμβανομένων της σχετικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και των μηχανισμών που οδηγούν στη μετανάστευση· υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια, ως πρόσφυγες και μετανάστριες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες όταν βρίσκονται σε καταστάσεις στις οποίες δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους και στις οποίες μπορούν να πέσουν θύματα σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης· τονίζει ότι το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ πρέπει να συμβάλει στην προστασία, τη στήριξη και/ή στη βοήθεια των ευάλωτων μεταναστών, προσφύγων και θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, και ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και τα παιδιά·

35.  σημειώνει ότι το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική δημιουργήθηκε κατόπιν της συνόδου κορυφής αφρικανών και ευρωπαίων αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων που πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα για μεταναστευτικά ζητήματα· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο επισκόπηση των συγκεκριμένων ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια αυτής της συνόδου κορυφής, ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης, της καταπολέμησης των παράνομων διακινητών και της υπογραφής συμφωνιών επιστροφής, επανεισδοχής και επανένταξης· ζητεί από το Συμβούλιο να αναθέσει στην Επιτροπή τις απαραίτητες εντολές για τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών με τις χώρες που αφορά το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ·

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και στον Πρόεδρο του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου.

26.4.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: οι συνέπειες για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια

(2015/2341(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eider Gardiazabal Rubial

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένης επιτροπής – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Οι δημοσιονομικές πτυχές του καταπιστευματικού ταμείου για την Αφρική

1.  επιδοκιμάζει την πρόθεση να διατίθενται κονδύλια ταχύτερα και με μεγαλύτερη ευελιξία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και να συγκεντρώνονται διάφορες πηγές χρηματοδότησης ώστε να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση στις πολλές διαφορετικές διαστάσεις της· επικρίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή εξέτρεψε πιστώσεις από τους στόχους και τις αρχές των βασικών πράξεων για να τις διοχετεύσει μέσω του καταπιστευματικού ταμείου, καθώς το γεγονός αυτό συνιστά παραβίαση των δημοσιονομικών κανόνων και θέτει σε περαιτέρω κίνδυνο την επιτυχία των μακροπρόθεσμων πολιτικών της Ένωσης· θεωρεί ότι ένα τέτοιο ταμείο θα πρέπει να προσθέτει αξία στις υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης· ζητεί, συνεπώς, να χρησιμοποιούνται νέες πιστώσεις όπου αυτό είναι δυνατό και να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια όσον αφορά την προέλευση και τον προορισμό των πόρων·

2.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί καλύτερη ισορροπία στη χρηματοδότηση για τις κυβερνήσεις των χωρών που την λαμβάνουν και ιδίως για τους αξιόπιστους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι τείνουν να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά τις κοινωνικές ελλείψεις που χρήζουν υποστήριξης·

3.  αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού εθνικών συνεισφορών σε επίπεδο Ένωσης, επιπλέον των σημαντικών συνεισφορών από τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι οικονομικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη αναλογούν μέχρι στιγμής σε μικρό μόνο ποσοστό της συνεισφοράς της Ένωσης, ανερχόμενες σε 81,71 εκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο του 2016 (ή στο 4,5% του προβλεπόμενου ποσού 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ)· τονίζει ότι η αστάθεια των εθελούσιων συνεισφορών καταδεικνύει ότι η προσφυγή σε χρηματοδοτικά μέσα εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν αποτελεί βιώσιμο τρόπο για την κινητοποίηση επιπρόσθετης χρηματοδότησης· ζητεί από τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις του και να φτάσουν σύντομα και ουσιαστικά το ύψος της ενωσιακής συνεισφοράς, ώστε να καταστήσουν δυνατή την πλήρη αξιοποίηση του καταπιστευματικού ταμείου, αντί να προσφέρουν το ελάχιστο απαιτούμενο για την απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου στο Στρατηγικό Συμβούλιο·

4.  επισημαίνει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία αποτελούν μέρος μιας ειδικής λύσης που δείχνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο δεν διαθέτουν τους πόρους και την ευελιξία που απαιτούνται για μια ταχεία και ολοκληρωμένη προσέγγιση σε σοβαρές κρίσεις· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτόν παρακάμπτεται η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και υπονομεύεται η ενότητα του προϋπολογισμού· επισημαίνει ότι η δημιουργία του συγκεκριμένου ειδικού μέσου συνιστά αναγνώριση της έλλειψης προσήκοντος επιπέδου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης βασίζεται κατά 85% στις συνεισφορές των κρατών μελών· θεωρεί ότι η σύσταση αυτού του καταπιστευματικού ταμείου αντιστοιχεί, στην πραγματικότητα, σε αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, μέσω της αύξησης των συνεισφορών των κρατών μελών· τονίζει, συνεπώς, ότι η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί την εξαίρεση, δεδομένου ότι παρακάμπτει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και υπονομεύει την ενότητα του προϋπολογισμού· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν εκπροσωπείται στο Στρατηγικό Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι σημαντικά κονδύλια προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· ζητεί να προσκληθεί να συμμετάσχει στο Στρατηγικό Συμβούλιο η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·

5.  πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να εξευρεθεί μια πιο ολοκληρωμένη λύση για επείγουσες χρηματοδοτήσεις, στο πλαίσιο της επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ· ζητεί, ιδίως, την επαρκή αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων ώστε να συμπεριληφθούν οι μηχανισμοί αντιμετώπισης στο ΠΔΠ προκειμένου να αποκατασταθεί η ενότητα του προϋπολογισμού· θεωρεί ότι μια αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα δημιουργούσε μεγαλύτερη δημοσιονομική και δημοκρατική ασφάλεια, καθώς και ασφάλεια δικαίου· τονίζει, επίσης, την ανάγκη αναθεώρησης των δημοσιονομικών κανόνων με σκοπό να διευκολυνθεί η διαχείριση των κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ και να επιτευχθούν, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ του προϋπολογισμού της Ένωσης, του ΕΤΑ και της διμερούς συνεργασίας προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της αναπτυξιακής χρηματοδότησης και να προετοιμαστεί το έδαφος για την ενσωμάτωση του ΕTA στον προϋπολογισμό, με ταυτόχρονη διατήρηση του τρέχοντος επιπέδου πόρων, που προβλέπεται από το 2021· καλεί την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της συμμετοχής της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και για την καλύτερη συμμόρφωση των καταπιστευματικών ταμείων και άλλων μηχανισμών προς τους δημοσιονομικούς κανόνες, ιδίως μέσω της εμφάνισής τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

6.  επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέδειξε υπευθυνότητα ως σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, με την έγκριση της επείγουσας παροχής χρηματοδότησης· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το ότι η ενίσχυση των μηχανισμών έκτακτης ανάγκης οδηγεί στην εγκατάλειψη της κοινοτικής μεθόδου· εκφράζει τη βούληση να διαφυλαχθούν οι θεμελιώδεις αρχές του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της ενότητας του προϋπολογισμού και της συναπόφασης· θεωρεί ότι το πραγματικά επείγον είναι να επανεξεταστεί η ικανότητα αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρίσεις, ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική τους διάσταση· δηλώνει ότι, το αν θα συμφωνήσει σε μελλοντικές προτάσεις για μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, θα εξαρτηθεί από την ένταξη αυτών των διαστάσεων στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που προβλέπεται πριν από το τέλος του 2016.

7.  επισημαίνει ότι το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική δημιουργήθηκε κατόπιν της συνόδου κορυφής αφρικανών και ευρωπαίων αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων που πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα για μεταναστευτικά ζητήματα· ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει επισκόπηση των συγκεκριμένων ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια αυτής της συνόδου κορυφής, ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης, της καταπολέμησης των παράνομων διακινητών και της υπογραφής συμφωνιών επιστροφής, επανεισδοχής και επανένταξης· ζητεί από το Συμβούλιο να αναθέσει στην Επιτροπή τις κατάλληλες εντολές για τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών με τις χώρες που αφορά το καταπιστευματικό ταμείο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Jens Gieseke

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Rübig

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Maria Noichl

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Charles Goerens, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská,

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Maria Noichl, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira

0

-

-

-

4

0

ENF

Louis Aliot

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

Verts/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

  • [1]  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.