Διαδικασία : 2016/2032(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0222/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0222/2016

Συζήτηση :

PV 14/09/2016 - 19
CRE 14/09/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0358

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 915kWORD 306k
29.6.2016
PE 576.834v02-00 A8-0222/2016

σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών

(2016/2032(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Othmar Karas

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών

(2016/2032(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ»(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Απριλίου 2015, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2014(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την Οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την Πολιτική Ανταγωνισμού της ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη(9),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση της 13 Απριλίου 2016, βάσει των προφορικών ερωτήσεων εξ ονόματος των PPE, S&D, ECR, ALDE και GUE/NGL με θέμα την αναθεώρηση του συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» (COM(2011)0870),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών» (COM(2015)0468),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου» (2014/C 19/04),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές(11),

–  έχοντας υπόψη την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Δεκεμβρίου του 2015, σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στη ζώνη του ευρώ – Απρίλιος έως Σεπτέμβριος 2015,

–  έχοντας υπόψη το δεύτερο συμβουλευτικό έγγραφο της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με την Τραπεζική Εποπτεία όσον αφορά τις Αναθεωρήσεις της Τυποποιημένης Προσέγγισης στον πιστωτικό κίνδυνο, του Δεκεμβρίου του 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (COM (2015)0301),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Ο πληθοπορισμός στην Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ» (SWD(2016)0154),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων(12),

–  έχοντας υπόψη το μηνιαίο δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ιουλίου του 2014(13),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής: Επόμενα βήματα για την επίτευξη πραγματικής φορολόγησης και μεγαλύτερης φορολογικής διαφάνειας στην ΕΕ» (COM(2016)0023),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τις ΜΜΕ και τον συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ(14),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2015, με τίτλο «Συνεργασία για την απασχόληση και την ανάπτυξη: Ο ρόλος των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών (ΕΑΤ) για τη στήριξη του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη» (COM(2015)0361),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2016, της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015 (COM(2015)0691),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0222/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία όσον αφορά την απασχόληση και την ανάπτυξη, δεδομένου ότι το 2014 αναλογούσε στις ΜΜΕ το 67% της συνολικής απασχόλησης, το 71,4% της αύξησης της απασχόλησης και το 58% της προστιθέμενης αξίας στον τομέα των μη χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ(15)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη νομοθεσία της Ένωσης ενιαίος και σαφής ορισμός των ΜΜΕ, πέρα από την κατάταξη σε «μικρές επιχειρήσεις» και «μεσαίες επιχειρήσεις» δυνάμει της λογιστικής οδηγίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους και περιλαμβάνουν τεράστιο αριθμό πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες συχνά δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς τομείς, καθώς και αυξανόμενο αριθμό νεοφυών επιχειρήσεων και ταχέως αναπτυσσόμενων καινοτόμων επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα και, συνεπώς, έχουν διαφορετικές χρηματοδοτικές ανάγκες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιούνται κυρίως σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχετικά λίγες ΜΜΕ αναπτύσσουν διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της ΕΕ, ενώ εκείνες που κάνουν εξαγωγές εκτός Ένωσης αποτελούν ελάχιστη μειονότητα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 77% της χρηματοδότησης ΜΜΕ στην Ευρώπη παρέχεται από τράπεζες(16)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση των ΜΜΕ θα πρέπει να τεθεί σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση σε κάθε φάση ανάπτυξης μιας επιχείρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο προϋποθέτει κατάλληλο κανονιστικό περιβάλλον για το σύνολο των διαύλων χρηματοδότησης, όπως η τραπεζική χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση μέσω της κεφαλαιαγοράς, τα γραμμάτια, η χρηματοδοτική μίσθωση, ο πληθοπορισμός, τα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα δάνεια μεταξύ ιδιωτών, κ.λπ.·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσμικοί επενδυτές, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, συμβάλλουν σημαντικά στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ μέσω μετακύλισης και μετατροπής των κινδύνων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή της για τις ΜΜΕ και τον συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ (SF), του Μαρτίου του 2016, η ΕΑΤ διαπίστωσε πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν στο ότι ο SF των ΜΜΕ έδωσε πρόσθετη ώθηση για δανειοδότηση ΜΜΕ σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι δέχτηκε, ωστόσο, πως ενδέχεται να είναι πολύ νωρίς για να συναχθούν ουσιαστικά συμπεράσματα, δεδομένων των περιορισμών της αξιολόγησης, και ιδίως των περιορισμών σε σχέση με τα διαθέσιμα στοιχεία, τη σχετικά πρόσφατη καθιέρωση του SF για τις ΜΜΕ, το γεγονός ότι υπερισχύουσες εξελίξεις ενδέχεται να εμπόδισαν τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων του SF για τις ΜΜΕ, και τη χρήση μεγάλων επιχειρήσεων ως ομάδας ελέγχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΤ διαπίστωσε αντίθετα πως, γενικά, οι καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες χορηγούν περισσότερα δάνεια σε ΜΜΕ και ότι οι μικρές και νεότερες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα πιστωτικής στενότητας από ό,τι οι μεγάλες και παλαιότερες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι επισημαίνει ακόμη πως ο SF για τις ΜΜΕ θεσπίστηκε από τον νομοθέτη ως προληπτικό μέτρο προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο ο δανεισμός σε ΜΜΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, παρά τη σχετική βελτίωση που σημειώθηκε πρόσφατα, επλήγη περισσότερο από την κρίση σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων, και ότι οι ΜΜΕ της ζώνης του ευρώ έχουν αντιμετωπίσει και εξακολουθούν έως έναν βαθμό να αντιμετωπίζουν αυστηρότερες απαιτήσεις από την πλευρά των τραπεζών όσον αφορά τις εγγυήσεις(17)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον πρώτο γύρο ερευνών σχετικά με την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (SAFE), η «εύρεση πελατών» παραμένει η κύρια ανησυχία των ΜΜΕ της ζώνης του ευρώ, ενώ η «πρόσβαση σε χρηματοδότηση» κατετάγη σε χαμηλότερη θέση όσον αφορά τις ανησυχίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο πρόσφατη έρευνα, που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2015, κατέδειξε πως η διαθεσιμότητα εξωτερικής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξακολουθεί να απασχολεί τις ΜΜΕ περισσότερο από ό,τι τις μεγάλες επιχειρήσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές/περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο λειτουργώντας ως καταλύτες για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εντείνει τις δραστηριότητές τους με σκοπό να αντισταθμίσουν την αναγκαία διαδικασία απομόχλευσης στον εμπορικό τραπεζικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ πέραν του πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση των χρηματοοικονομικών προτύπων και κανονιστικών διατάξεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ελβετία η WIR Bank αποτελεί συμπληρωματικό νομισματικό σύστημα που εξυπηρετεί ΜΜΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της φιλοξενίας, των κατασκευών, της μεταποίησης, του λιανικού εμπορίου και των επαγγελματικών υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το WIR παρέχει μηχανισμό εκκαθάρισης στον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να αγοράζουν η μια από την άλλη χωρίς να χρησιμοποιούν ελβετικά φράγκα· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι το WIR χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ελβετικό φράγκο στις συναλλαγές διπλού νομίσματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συναλλαγές σε WIR αντιστοιχούν σε μερίδιο 1-2% του ελβετικού ΑΕΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το WIR έχει αποδειχθεί ότι δρα αντικυκλικά ως προς το ΑΕΠ και, ακόμα περισσότερο, ως προς τον αριθμό των ανέργων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο του 2015, η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών του 2011 φέρεται να είχε μεταφερθεί ορθά μόνο σε 21 από τα 28 κράτη μέλη, παρά το γεγονός ότι είχαν παρέλθει περισσότερα από δύο χρόνια από τη λήξη της προθεσμίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προειδοποιεί στην έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2016 πως, αφενός, «η ανάπτυξη έχει καταστεί περισσότερο εξαρτημένη από την εγχώρια ζήτηση, ιδίως την πιο έντονη ανάκαμψη των επενδύσεων» και, αφετέρου, «μολονότι έχει ενισχυθεί η κατανάλωση πρόσφατα, η εγχώρια ζήτηση παραμένει χαμηλή, εν μέρει λόγω των σημαντικών πιέσεων απομόχλευσης σε πολλά κράτη μέλη»·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία της ΕΕ 2004/113/ΕΚ απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες ξεκινούν συνήθως με λιγότερο κεφάλαιο, δανείζονται λιγότερο και καταφεύγουν στην οικογένεια αντί της δανειακής χρηματοδότησης ή της χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων·

Η πολυμορφία της χρηματοδότησης απαιτεί πολυμορφία του τομέα των ΜΜΕ

1.  αναγνωρίζει την πολυμορφία των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στα κράτη μέλη, η οποία αντικατοπτρίζεται στα επιχειρηματικά μοντέλα, το μέγεθος, τη γεωγραφική θέση, το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, τα στάδια ανάπτυξης, τη χρηματοοικονομική δομή, τη νομική μορφή και το διαφορετικό επίπεδο επιχειρηματικής εκπαίδευσής τους·

2.  αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ λόγω των διαφορών στις συνθήκες χρηματοδότησης και τις ανάγκες των ΜΜΕ στα διάφορα κράτη μέλη και τις διάφορες περιφέρειες, κυρίως όσον αφορά το ύψος και το κόστος της διαθέσιμης χρηματοδότησης, που επηρεάζονται από παράγοντες οι οποίοι αφορούν συγκεκριμένα τις ΜΜΕ και τη χώρα και τις περιφέρειες στις οποίες είναι εγκατεστημένες, συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής αστάθειας, της αργής ανάπτυξης και της αύξηση της οικονομικής ευπάθειας· επισημαίνει επίσης άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, όπως η πρόσβαση σε πελάτες· τονίζει ότι οι κεφαλαιαγορές είναι κατακερματισμένες και ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο ανά την ΕΕ, και ότι μέρος της ολοκλήρωσης που είχε επιτευχθεί χάθηκε εξαιτίας της κρίσης·

3.  τονίζει ότι η ανάγκη για διαφοροποιημένες και βελτιωμένες δυνατότητες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ δεν εξαλείφεται μετά τη φάση εκκίνησης, αλλά παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους, και επισημαίνει ότι απαιτείται μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση προκειμένου να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων· τονίζει ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι επίσης σημαντική για τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίζουν τις ΜΜΕ σε αυτήν τη διαδικασία, ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους· επισημαίνει την ανάγκη για μια διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη προσέγγιση όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να υποστηρίζονται· επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ενιαίο πρότυπο χρηματοδότησης, και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη ευρέος φάσματος προσαρμοσμένων προγραμμάτων, μέσων και πρωτοβουλιών, για τη στήριξη των επιχειρήσεων κατά τις φάσεις της σύστασης της ανάπτυξης και της μεταβίβασής τους, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τον κύκλο εργασιών και τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες· επισημαίνει ότι στον τομέα των υπηρεσιών και των άυλων πόρων γενικότερα είναι περισσότερες οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες από ό,τι εκείνες που ανήκουν σε άντρες· επισημαίνει ότι το χαμηλό ποσοστό γυναικών που διοικούν ΜΜΕ οφείλεται εν μέρει στη δυσκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων, ο οποίος έχει ως στόχο να προωθήσει την ισότητα ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες, εμφάνισε το 2016 λόγο ανδρών προς γυναίκες 60:40 όσον αφορά τα μικροδάνεια· καλεί επομένως την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα προγράμματά της για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση δεν θέτουν σε δυσμενέστερη θέση τις γυναίκες επιχειρηματίες·

4.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις διακρίσεις που υφίστανται οι ΜΜΕ οι οποίες διοικούνται από άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες·

5.  πιστεύει ότι ένας διαφοροποιημένος, καλά ρυθμιζόμενος και σταθερός τομέας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που προσφέρει ευρύ φάσμα οικονομικά αποδοτικών και ειδικά προσαρμοσμένων δυνατοτήτων χρηματοδότησης εξυπηρετεί καλύτερα τις πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες των ΜΜΕ και της πραγματικής οικονομίας και, μακροπρόθεσμα, επιτρέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία των παραδοσιακών τραπεζικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών περιφερειακών τραπεζών, των αποταμιευτικών συνεταιρισμών και των δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να δίνεται ίση σημασία στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών·

6.  παροτρύνει τις ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν όλη την ΕΕ ως εγχώρια αγορά τους και να αξιοποιούν τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς για τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες· επικροτεί τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για στήριξη των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων σε μια αναβαθμισμένη ενιαία αγορά, και παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να καταρτίζει προτάσεις προς όφελος των ΜΜΕ· θεωρεί ότι η πρωτοβουλία «Startup Europe» θα πρέπει να συνδράμει τις μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις παρέχοντάς τους στήριξη μέχρι να καταστούν λειτουργικές· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της σύγκλισης των κανόνων και των διαδικασιών σε ολόκληρη την Ένωση, και της πρωτοβουλίας «Small Business Act»· καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην πρωτοβουλία «Small Business Act», ώστε να βοηθηθούν περαιτέρω οι επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση τόσο των φυσικών όσο και των κανονιστικών φραγμών· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η καινοτομία αποτελεί κινητήρια δύναμη για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην ΕΕ, και ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις καινοτόμες ΜΜΕ· τονίζει τον δυνητικό ρόλο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και του Περιφερειακού Ταμείου της ΕΕ ως πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τον συντονισμό, τη συνοχή και τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών μέσων και προγραμμάτων υπέρ των ΜΜΕ, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια ολιστική προσέγγιση της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης από την ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να σημειώσουν σημαντική πρόοδο στην περαιτέρω απλούστευση, έτσι ώστε η χρηματοδότηση να καταστεί ελκυστικότερη για τις ΜΜΕ·

7.  υπενθυμίζει ότι η διαμόρφωση ενός νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα στηρίζει τις έγκαιρες πληρωμές στις εμπορικές συναλλαγές έχει καθοριστική σημασία για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και την αβεβαιότητα που βιώνουν οι προμηθευτές λόγω των καθυστερήσεων πληρωμών από μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και αρχές· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών το ενδεχόμενο θέσπισης ειδικών μέτρων με στόχο τη διευκόλυνση των πληρωμών για τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει την έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών, η οποία αναμενόταν για τις 16 Μαρτίου 2016, και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να διατυπώσει νέες προτάσεις με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τις διασυνοριακές πληρωμές και των ενδεχόμενων διαταραχών των ταμειακών ροών·

8.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να επανεκκινήσει τις εργασίες για τη θέσπιση μιας πραγματικά ευρωπαϊκής αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με τη δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2015)· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ειδικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ και να μεριμνήσει ώστε οι διασυνοριακές δραστηριότητες στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να βελτιώσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση·

9.  επισημαίνει ότι οι νεοφυείς και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα, δυσκολεύονται να λάβουν κατάλληλη χρηματοδότηση όπως επίσης δυσκολεύονται να βρουν τις ρυθμιστικές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και να ανταποκριθούν σε αυτές, ιδίως κατά το στάδιο ανάπτυξης· επισημαίνει την έλλειψη εναρμόνισης των εθνικών νομοθετικών διατάξεων που αφορούν τη σύσταση ΜΜΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των διοικητικών φραγμών, και να δημιουργήσουν μονοαπευθυντικές θυρίδες οι οποίες θα λειτουργούν ως κόμβοι για όλες τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούν τους επιχειρηματίες· παροτρύνει τα κράτη μέλη, την ΕΤΕπ και τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, στο πλαίσιο αυτό, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τα συστήματα εγγύησης δανείων·

10.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εντοπίσει τα αδικαιολόγητα εμπόδια και τους φραγμούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα, προκειμένου να διατίθεται χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία και ιδίως στις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις· τονίζει το γεγονός ότι η επίτευξη μιας εύρυθμα λειτουργούσας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς είναι μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για τον χρηματοπιστωτικό τομέα· υπογραμμίζει τη σημασία της απλούστευσης ή της τροποποίησης των κανόνων που οδήγησαν σε απροσδόκητες συνέπειες για τις ΜΜΕ ή εμπόδισαν την ανάπτυξή τους· τονίζει ότι στο πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να υποβαθμιστούν αδικαιολόγητα τα χρηματοοικονομικά κανονιστικά πρότυπα, παράλληλα με την απλούστευση της νομοθεσίας· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι οι νέες προτάσεις της Επιτροπής δεν πρέπει να οδηγήσουν σε πιο σύνθετες ρυθμίσεις που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις επενδύσεις· πιστεύει ότι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση της χρηματοοικονομικής ρύθμισης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες παρεκκλίσεις και επικαλύψεις στη νομοθεσία και να εξακολουθήσει η Ευρώπη να αποτελεί ελκυστικό τόπο για τους διεθνείς επενδυτές· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να μπορεί να προσελκύει υψηλά επίπεδα άμεσων ξένων επενδύσεων (DFI), συμπεριλαμβανομένων DFI σε αναξιοποίητους τομείς, που θα τονώσουν όχι μόνο τις κεφαλαιαγορές αλλά και τον κλάδο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς επίσης τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και τις επενδύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία· πιστεύει, ακόμα, ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα στρατηγικό σχέδιο για τη στήριξη της χρηματοδότησης των ΜΜΕ με σκοπό τη διεθνοποίησή τους·

11.  επαναλαμβάνει ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης δεν πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων·

12.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκύψουν περισσότερο στις ανησυχίες των ΜΜΕ όσον αφορά τη ζήτηση, ώστε οι ανησυχίες αυτές να λαμβάνονται καταλληλότερα υπόψη στη σύσταση για την οικονομική πολιτική στη ζώνη του ευρώ, στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και στην εκ των υστέρων αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις συστάσεις·

Τραπεζική δανειοδότηση των ΜΜΕ

13.  αναγνωρίζει ότι η τραπεζική δανειοδότηση αποτελούσε ανέκαθεν τη σημαντικότερη εξωτερική πηγή χρηματοδότησης των ΜΜΕ στην Ένωση, δεδομένου η τραπεζική χρηματοδότηση αναλογεί σε περισσότερο από τα τρία τέταρτα της χρηματοδότησης των ΜΜΕ στην Ένωση, ενώ στις ΗΠΑ αναλογεί σε λιγότερο από το μισό· επισημαίνει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση συνέβαλε στον κατακερματισμό της τραπεζικής χρηματοδότησης και των όρων χορήγησης δανείων από τις τράπεζες· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το υφιστάμενο, αν και σταδιακά μειούμενο, χάσμα μεταξύ των όρων δανεισμού για ΜΜΕ εγκατεστημένες σε διαφορετικές χώρες της ζώνης του ευρώ, οι οποίες αντικατοπτρίζουν επίσης τις διαφορές όσον αφορά την αντίληψη του κινδύνου και τις οικονομικές συνθήκες· επισημαίνει τη συνεισφορά της Τραπεζικής Ένωσης στην αντιμετώπιση αυτού του κατακερματισμού· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2004/113/EK και να συνεργαστούν με τον χρηματοπιστωτικό τομέα όσον αφορά την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν την πλήρη και ισότιμη πρόσβαση των ΜΜΕ στον τραπεζικό δανεισμό· υπογραμμίζει τον σημαντικό και καλά ανεπτυγμένο ρόλο των τραπεζών που διαθέτουν ειδικές περιφερειακές και τοπικές γνώσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση ΜΜΕ χάρη στις μακροχρόνιες σχέσεις που διατηρούν με αυτές· τονίζει ότι όπου υπάρχουν επαρκώς ανεπτυγμένες τοπικές τράπεζες, έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές όσον αφορά τη δανειοδότηση των ΜΜΕ και την αποφυγή ζημιών· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν οι τοπικές τράπεζες·

14.  υπογραμμίζει ότι μπορεί μεν η ψηφιοποίηση να εξελίσσεται και, συνεπώς, να εμφανίζονται νέες πηγές χρηματοδότησης, αλλά η τοπική παρουσία των παραδοσιακών πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως στα νησιά και στα αρχιπελάγη, καθώς και σε αγροτικές, απομακρυσμένες και περιφερειακές περιοχές εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση·

15.  παροτρύνει τις τράπεζες να αντιμετωπίζουν το σύνολο της ΕΕ ως εγχώρια αγορά τους και να αξιοποιούν τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς για να προσφέρουν χρηματοδότηση στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ που δεν είναι εγκατεστημένες στο ίδιο κράτος μέλος με το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα·

16.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης προγραμμάτων «χρηματοδότησης για δανειοδότηση», στο πλαίσιο των οποίων να διατίθενται χρήματα της ΕΚΤ στις τράπεζες με μοναδικό σκοπό τη δανειοδότηση ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων πρωτοβουλιών για την προσέλκυση επενδύσεων·

17.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο των εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών και οργανισμών στη χρηματοδότηση του τομέα των ΜΜΕ· υπενθυμίζει τον κεντρικό τους ρόλο στη θυρίδα ΜΜΕ του ΕΤΣΕ και τον ρόλο που διαδραματίζουν όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών μελών σε έργα του ΕΤΣΕ· θεωρεί ότι η τραπεζική δανειοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ· θεωρεί ότι οι ΕΤΕπ/ΕΤΕ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για παροχή αφενός εμπειρογνωμοσύνης στις ΜΜΕ με σκοπό την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και αφετέρου εργαλείων για τη διευκόλυνση των επαφών με τους επενδυτές όπως, μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιχειρηματικών Αγγέλων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον ρόλο των εθνικών/περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών ως καταλυτών για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ιδίως των ΜΜΕ, να εντοπίσει και να διαδώσει βέλτιστες πρακτικές και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συστήσουν, όπου δεν υφίστανται ήδη, εθνικές/περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες σε αυτήν τη βάση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να εξασφαλίσουν βελτιωμένο συντονισμό και συνεκτικότητα μεταξύ όλων των επενδυτικών πολιτικών της ΕΕ που εστιάζουν στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων του ΕΤΣΕ, των περιφερειακών ταμείων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

18.  επαναλαμβάνει ότι είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί η δανειοδοτική ικανότητα των τραπεζών και να αυξηθούν οι δυνατότητές τους να δανειοδοτούν ΜΜΕ· επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση αποκλειστικά και μόνο μέσω των κεφαλαιαγορών δεν επαρκεί για την παροχή επαρκών κεφαλαίων και κατάλληλων χρηματοδοτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης των ΜΜΕ σε κεφάλαια· επισημαίνει ότι η διαφοροποίηση των πηγών πιστώσεων θα οδηγούσε σε αύξηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα·

19.  τονίζει ότι ένας υγιής, σταθερός και ανθεκτικός τραπεζικός τομέας και μια Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελούν προϋπόθεση για την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση· επισημαίνει ότι ο κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR) και η οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV), ιδίως δε η βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας των κεφαλαίων, συνιστούν άμεση απάντηση στην κρίση και αποτελούν τον πυρήνα της ανανεωμένης σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί τη δανειοδότηση των ΜΜΕ έναν από τους τομείς προτεραιότητας στον αναθεώρηση του CRR· επισημαίνει ότι η Επιτροπή διερευνά δυνατότητες προκειμένου να επωφελούνται όλα τα κράτη μέλη από τις τοπικές πιστωτικές ενώσεις που λειτουργούν εκτός του πεδίου εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί συνετή νομοθεσία για τις πιστωτικές ενώσεις, η οποία να διασφαλίζει τόσο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και τη δυνατότητα των πιστωτικών ενώσεων να χορηγούν πιστώσεις σε ανταγωνιστικές τιμές·

20.  επισημαίνει τις πολλαπλές ρυθμιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις τράπεζες, καθώς και τις πιθανές αρνητικές συνέπειές τους για τη δανειοδότηση των ΜΜΕ, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι οι απαιτήσεις επιβλήθηκαν ως απόκριση στη χρηματοπιστωτική κρίση· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθούν οι απαιτήσεις διπλής υποβολής στοιχείων και οι πολλαπλοί δίαυλοι υποβολής στοιχείων και, γενικότερα, να αποφεύγεται η περιττή διοικητική επιβάρυνση για τα πιστωτικά ιδρύματα, ιδίως για τις μικρότερες τράπεζες· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις συνέπειες των ρυθμιστικών απαιτήσεων για τις τράπεζες όσον αφορά τη δανειοδότηση των ΜΜΕ, με τη στήριξη της ΕΑΤ και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ)·

21.  επισημαίνει ότι ο δανεισμός σε ΜΜΕ δεν ήταν η αιτία της χρηματοπιστωτικής κρίσης· υπενθυμίζει την απόφαση των συννομοθετών για την καθιέρωση του συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ στο πλαίσιο των CRR/CRD IV, και το γεγονός ότι ο συντελεστής αυτός αποσκοπούσε στη συμμόρφωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τη χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ προς τα επίπεδα της Βασιλεία ΙΙ αντί προς τα επίπεδα της Βασιλεία ΙΙΙ· τονίζει τη σημασία του συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ για τη διατήρηση και την αύξηση του τραπεζικού δανεισμού σε ΜΜΕ· επισημαίνει την έκθεση της ΕΑΤ, του Μαρτίου του 2016, σχετικά με τον συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ· εκφράζει ανησυχία για τον ενδεχόμενο αρνητικό αντίκτυπο από την απόσυρσή του· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να διατηρήσει τον συντελεστή υποστήριξης, να τον αξιολογήσει περαιτέρω και να εξετάσει κατά πόσον το κατώτατο όριο θα πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η πρόσβαση των ΜΜΕ σε τραπεζικό δανεισμό· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα βαθμονόμησης του συντελεστή, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους και του κατώτατου ορίου, και να μελετήσει τις πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλες ρυθμιστικές απαιτήσεις, καθώς και εξωτερικά στοιχεία όπως η γεωγραφική θέση και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, προκειμένου να τον καταστήσει αποτελεσματικότερο· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μονιμοποίησης του συντελεστή· καλεί την Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) να υποστηρίξει τον συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ και να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης των κεφαλαιακών επιβαρύνσεων για ανοίγματα σε ΜΜΕ·

22.  τονίζει ότι η προληπτική αξιολόγηση κινδύνων και η αξιολόγηση ποιοτικών πληροφοριών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα των τραπεζών, ιδίως όσον αφορά τις περίπλοκες περιπτώσεις δανειοδότησης των ΜΜΕ· θεωρεί ότι πρέπει να βελτιωθούν οι γνώσεις και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ εντός της τραπεζικής κοινότητας· υπογραμμίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πιστωτικών πληροφοριών που λαμβάνουν οι τράπεζες κατά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΜΜΕ·

23.  επικροτεί τις διάφορες πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα τυποποιημένων και διαφανών πιστωτικών πληροφοριών για τις ΜΜΕ, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών· τονίζει, εντούτοις, την ανάγκη εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας όταν ζητούνται τέτοιες πληροφορίες·

24.  υπογραμμίζει ότι η αναλογικότητα αποτελεί κατευθυντήρια αρχή από την οποία δεσμεύονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και ο ΕΕΜ κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων, προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών και εποπτικών πρακτικών· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει, σε συμφωνία με τους συννομοθέτες, περαιτέρω καθοδήγηση στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και την ΕΚΤ/τον ΕΕΜ σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας, και να επιμείνει για την τήρησή της χωρίς χαλάρωση των τρεχόντων κανονιστικών προτύπων και με παράλληλη απλούστευση της νομοθεσίας·

25.  τονίζει τα οφέλη που έχουν για τους επιχειρηματίες οι εγγυήσεις τρίτων μερών στις δανειακές συμβάσεις· ζητεί να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι εν λόγω εγγυήσεις από τρίτους στο πλαίσιο των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, όπως επίσης να θεσπιστούν προληπτικοί κανόνες και πρακτικές εποπτείας·

26.  υπενθυμίζει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, να επεξηγούν στις ΜΜΕ τις αποφάσεις τους περί διαβάθμισης· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή της διάταξης αυτής και να ενισχύσει τις διατάξεις που περιγράφονται στο άρθρο 431 παράγραφος 4 ΚΚΑ, και να ενθαρρύνει την ανάδραση προς τις ΜΜΕ· επισημαίνει ότι η Επιτροπή συνεχίζει τις συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της συνέπειας της ανάδρασης αυτής· επισημαίνει ότι η εν λόγω ανάδραση θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την εξεύρεση πηγών πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με εξωτραπεζική χρηματοδότηση·

27.  επισημαίνει ότι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας αποτελούν σημαντικό και ενίοτε καθοριστικό στοιχείο των επενδυτικών αποφάσεων· εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη, σε ορισμένα κράτη μέλη, εσωτερικών συστημάτων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (ICAS) τα οποία διαχειρίζονται οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, προκειμένου να αξιολογούν την επιλεξιμότητα των εγγυήσεων, και επιτρέπουν στις ΜΜΕ να λαμβάνουν αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας· καλεί την Επιτροπή, την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες να διερευνήσουν περαιτέρω κατά πόσον και με ποιον τρόπο μπορούν τα συστήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν ώστε να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές·

28.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΑΤ να προσφέρουν περαιτέρω καθοδήγηση για την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού σχετικά με την περίοδο χάριτος· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση αντικτύπου του υφιστάμενου συστήματος παροχής περιόδου χάριτος για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και υπενθυμίζει ότι η εγγραφή μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών αποτελεί εμπόδιο για τη χορήγηση νέων δανείων, ιδίως σε ΜΜΕ· τονίζει ότι η καθιέρωση ελάχιστου ορίου για τις μικρές παραβάσεις θα βοηθούσε στην πρόληψη της ανώφελης και αδικαιολόγητης υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας των ΜΜΕ· επισημαίνει την εν εξελίξει διαβούλευση της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) σχετικά με τους ορισμούς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και της περιόδου χάριτος·

29.  επισημαίνει ότι η θέσπιση ορίων στην αγορά κρατικών ομολόγων από τράπεζες ή η αύξηση της στάθμισης των ομολόγων αυτών θα αύξαναν το πιστωτικό κόστος και το χάσμα ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ·

30.  επισημαίνει τα μέτρα που ενέκρινε η ΕΚΤ στις 10 Μαρτίου 2016 και, ιδιαίτερα, τη νέα σειρά τεσσάρων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ II), οι οποίες θα ενθαρρύνουν τον τραπεζικό δανεισμό στην πραγματική οικονομία· υπογραμμίζει ότι οι νομισματικές πολιτικές από μόνες τους δεν επαρκούν για να τονώσουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και ότι πρέπει να συνοδευτούν από κατάλληλες δημοσιονομικές πολιτικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

31.  τονίζει τη σημασία των δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης αντί των ιδιωτικών τραπεζών·

32.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την αναλογικότητα όσον αφορά την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ανά την ΕΕ, όπως η επιβολή ανώτατου ορίου για τη μείωση του κόστους για τις ΜΜΕ και η αύξηση της διαφάνειας στις συμβάσεις για τις ΜΜΕ·

Μη τραπεζικές πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ

33.  καλεί τα κράτη μέλη να καλλιεργήσουν μια νοοτροπία φιλική προς την ανάληψη κινδύνου και τις κεφαλαιαγορές· επαναλαμβάνει ότι η χρηματοοικονομική εκπαίδευση των ΜΜΕ έχει καθοριστική σημασία όχι μόνο για την αύξηση των δανειοδοτήσεων από τις τράπεζες αλλά και για την επέκταση της χρήσης και αποδοχής λύσεων που προσφέρουν οι κεφαλαιαγορές, καθώς και για την ενθάρρυνση των γυναικών και των νέων να ξεκινήσουν και να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, μέσω της καλύτερης αξιολόγησης του κόστους, του οφέλους και των συναφών κινδύνων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφείς απαιτήσεις σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες· παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και της επιχειρηματικής δεοντολογίας στο σχολικό και στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών, προωθώντας τη συμμετοχή των νέων στις δραστηριότητες των ΜΜΕ· καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσουν τις χρηματοοικονομικές γνώσεις των ΜΜΕ και την πρόσβασή τους σε χρηματοοικονομικές δεξιότητες, και να εξασφαλίσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η απόκτηση χρηματοοικονομικών γνώσεων αποτελεί ευθύνη και των ίδιων των ΜΜΕ·

34.  υπογραμμίζει τα οφέλη που προσφέρει στις ΜΜΕ η μίσθωση, η οποία επιτρέπει την αποδέσμευση του κεφαλαίου μιας εταιρείας για την πραγματοποίηση πρόσθετων επενδύσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη·

35.  επισημαίνει ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί ευκαιρία τόσο για την κάλυψη των ρυθμιστικών κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο όσο και για την εναρμόνιση των διασυνοριακών κανονιστικών ρυθμίσεων· τονίζει ότι, όταν η τραπεζική χρηματοδότηση δεν καλύπτει τις χρηματοδοτικές και επιχειρηματικές ανάγκες των ΜΜΕ, δημιουργείται κενό κεφαλαίου· επισημαίνει ότι η τρέχουσα ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και της Τραπεζικής Ένωσης πρέπει να συνοδεύεται από διαρκείς προσπάθειες για τη σύγκλιση των διεργασιών και διαδικασιών της ΕΕ και την αξιολόγηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις του στις ΜΜΕ και στην όλη μακρο-χρηματοπιστωτική και μακροοικονομική σταθερότητα· τονίζει ότι στην εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις σχετικά με την πρακτικότητα των λαμβανόμενων μέτρων· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει ένα κατάλληλο, ειδικά προσαρμοσμένο κανονιστικό πλαίσιο για τους εκδότες χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ, το οποίο να μην αποδειχθεί επαχθές για αυτές και να κερδίσει έτσι την εμπιστοσύνη των επενδυτών· πιστεύει ότι σε μια ολοκληρωμένη και ορθά σχεδιασμένη ένωση κεφαλαιαγορών όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά που έχουν τα ίδια σχετικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να υπόκεινται σε ενιαία δέσμη κανόνων, να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε ένα σύνολο χρηματοπιστωτικών μέσων ή υπηρεσιών και να αντιμετωπίζονται ισότιμα όταν δραστηριοποιούνται στην αγορά· χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το οποίο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει στις ΜΜΕ ευκολότερη πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος επιλογών χρηματοδότησης· τονίζει ότι τα χρηματοδοτικά μοντέλα που βασίζονται στις τράπεζες και στα κεφάλαια θα πρέπει να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα·

36.  υπενθυμίζει το σημαντικό κόστος πρόσβασης των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές, όπως οι αγορές ομολόγων και μετοχών· τονίζει την ανάγκη θέσπισης ενός αναλογικού κανονισμού, ο οποίος να προβλέπει λιγότερο περίπλοκες και επαχθείς απαιτήσεις για τις ΜΜΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών και την εισαγωγή τους στις χρηματιστηριακές αγορές, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να μειωθεί το κόστος της πρόσβασής τους στις κεφαλαιαγορές, αλλά να μην υπονομεύει την προστασία των επενδυτών ή η συστημική χρηματοπιστωτική σταθερότητα· επισημαίνει τη θέσπιση καθεστώτος ελάχιστης δημοσιοποίησης για τις ΜΜΕ, που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με έναν νέο κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο η οποία είναι υπό συζήτηση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ρύθμιση δεν θα πρέπει να θέτει υπερβολικά εμπόδια κατά τη μετάβαση λ.χ. από μία κατηγορία μεγέθους σε άλλη ή μεταξύ εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών· θεωρεί, επομένως, ότι θα πρέπει να προτιμηθεί η σταδιακή προσέγγιση με βαθμιαία αυξανόμενες απαιτήσεις· παραπέμπει εν προκειμένω στις προβλεπόμενες στην οδηγία MiFID II αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ και ζητεί την ταχεία εφαρμογή αυτού του μέσου·

37.  τονίζει ότι η διαφάνεια, η τυποποίηση και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ είναι σημαντικές για τις τράπεζες, τους επενδυτές, τους επόπτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να κατανοούν το προφίλ κινδύνου και να λαμβάνουν εν επιγνώσει αποφάσεις, και να μειώσουν το κόστος των χρηματοδοτήσεων· πιστεύει ότι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων, όπου να συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές στρατηγικές και τις χρηματοδοτικές ανάγκες των ΜΜΕ και να μπορούν οι ΜΜΕ να καταχωρούν και να ενημερώνουν τα δεδομένα τους, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα καθιέρωσης ενιαίου αριθμού ταυτοποίησης ΜΜΕ· εφιστά επίσης την προσοχή στις δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν οι δομές που συνδέουν τράπεζες και εξωτραπεζικούς παράγοντες για την παροχή στήριξης σε ΜΜΕ· επικροτεί τη στρατηγική ενημέρωσης της Επιτροπής για τις ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά τον προσδιορισμό των σημαντικότερων ικανοτήτων στήριξης και παροχής συμβουλών για τις ΜΜΕ που αναζητούν εναλλακτική χρηματοδότηση σε κάθε κράτος μέλος και την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για τη στήριξη πανευρωπαϊκών πληροφορικών συστημάτων που φέρνουν σε επαφή ΜΜΕ και εναλλακτικούς χρηματοδότες·

38.  υπενθυμίζει ότι τα λογιστικά πρότυπα έχουν καθοριστική σημασία στο μέτρο που διαμορφώνουν τον τρόπο με το οποίο παρέχονται οι πληροφορίες στους επόπτες και στους επενδυτές και στον βαθμό που οι διοικητικές επιβαρύνσεις οι οποίες επιβάλλονται στις εταιρείες διαφέρουν ανάλογα με τα εφαρμοζόμενα λογιστικά πρότυπα· επισημαίνει τις διεξαγόμενες συζητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα του σχεδιασμού ειδικών κοινών λογιστικών προτύπων για τις ΜΜΕ, και προσβλέπει σε περαιτέρω προβληματισμό για το συγκεκριμένο ζήτημα·

39.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες της νέας καινοτόμου οικονομικής τεχνολογίας (FinTec) για την καλύτερη αντιστοίχιση ΜΜΕ και δυνητικών επενδυτών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα των FinTec και να εξετάσει τους πιθανούς κινδύνους και την ανάγκη θέσπισης κατάλληλα εναρμονισμένου κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ χωρίς περιορισμό της καινοτομίας·

40.  τονίζει την ανάγκη στήριξης της καινοτομίας μέσω πλατφορμών δανειοδότησης· παροτρύνει τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τη χρήση των εν λόγω καινοτόμων τεχνολογιών ως ευκαιρία· τονίζει ότι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης προσφέρουν λύσεις ιδίως για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις γυναίκες επιχειρηματίες και τις καινοτόμες ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την ανάγκη και τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη θέσπιση ενωσιακού εναρμονισμένου πλαισίου για τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας αυτού του είδους της χρηματοδότησης στις ΜΜΕ σε ολόκληρη την ΕΕ· υπενθυμίζει ότι προκειμένου το σύστημα να είναι αποτελεσματικό, τόσο η ΜΜΕ όσο και ο δανειστής πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των δυνητικών κινδύνων/ευκαιριών που συνδέονται με τον μηχανισμό χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι οι υφιστάμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για τον πληθοπορισμό διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και δεν φαίνεται να έχουν προωθήσει τις διασυνοριακές δραστηριότητες· επικροτεί την αξιολόγηση, από την Επιτροπή, του υφιστάμενου πλαισίου για τον πληθοπορισμό· υποστηρίζει την ακολουθούμενη προσέγγιση που συνίσταται στη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς και την παρακολούθηση των κανονιστικών εξελίξεων, και στην προώθηση μεγαλύτερης ευθυγράμμισης των κανονιστικών προσεγγίσεων, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στη διευκόλυνσης των διασυνοριακών επενδύσεων· υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολική ρύθμιση του πληθοπορισμού και του ιδιωτικού δανεισμού, ώστε να μην εμποδιστεί η ανάπτυξή τους· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων πλατφορμών για ιδιωτική επενδυτική χρηματοδότηση, όπως η ενδιάμεση χρηματοδότηση και οι επιχειρηματικοί άγγελοι· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τον ασφαλή δανεισμό σε εταιρείες από ιδιώτες μέσω ιδιωτικών δανείων ή ομολόγων λιανικής· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι νέες αυτές μορφές χρηματοδότησης θα συμμορφώνονται πλήρως προς τη συναφή φορολογική και χρηματοπιστωτική νομοθεσία, προκειμένου να μην καταστούν μέσο φοροαποφυγής ή χρηματοπιστωτικής αδιαφάνειας· τονίζει την ανάγκη να αναθεωρηθεί αντίστοιχα η υφιστάμενη νομοθεσία·

41.  επισημαίνει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις (STS) και για τη βαθμονόμηση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες· επισημαίνει ότι η τιτλοποίηση δανείων ΜΜΕ συνδέεται τόσο με κινδύνους όσο και με οφέλη· επισημαίνει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των συγκεκριμένων προτάσεων στην τραπεζική δανειοδότηση των ΜΜΕ και στην επένδυση σε ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη διαφάνειας σε ό, τι αφορά τους υποκείμενους κινδύνους και την ανάγκη για συμβολή στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος·

42.  επισημαίνει ότι η ανομοιογένεια των εθνικών νομοθετικών διατάξεων για την αφερεγγυότητα και η επακόλουθη νομική αβεβαιότητα αποτελούν ένα από τα εμπόδια στις διασυνοριακές επενδύσεις σε ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις· πιστεύει ότι με τη θέσπιση, εν προκειμένω, απλουστευμένων και εναρμονισμένων κανόνων, θα υποστηριχτούν οι νεοφυείς, οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις και θα βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον στην ΕΕ· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει το ζήτημα μέσω νομοθετικής πρότασης, όπως αναφέρεται στο σχέδιο δράσης της για μια Ένωση Κεφαλαιαγορών, και αναμένει με ενδιαφέρον τη μελλοντική αυτή πρόταση· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει διάφορες επιλογές για την εφαρμογή ενός ενωσιακού πλαισίου αφερεγγυότητας και να εκδώσει συστάσεις προς τα κράτη μέλη, προκειμένου να μπορούν να θεσπίζουν ή να εφαρμόζουν νομοθεσία για αποτελεσματικά και διαφανή καθεστώτα αφερεγγυότητας και διαδικασία έγκαιρης αναδιάρθρωσης, και για την άρση των διοικητικών και κανονιστικών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στις ΜΜΕ, όπως ορίζεται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

43.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η χρηματοδότηση μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, ιδίως στις μη εισηγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις και στις καινοτόμες ΜΜΕ· επισημαίνει ότι οι αγορές αυτές δεν είναι επαρκώς αναπτυγμένες στην ΕΕ· επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναθεωρήσει τη νομοθεσία σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας· υπογραμμίζει, ακόμα, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίσει η Επιτροπή τον κατακερματισμό κατά μήκος των εθνικών συνόρων στο σύνολο του τομέα των ευρωπαϊκών επενδυτικών ταμείων·

44.  υπογραμμίζει την επίδραση του σχεδιασμού των δομών της φορολογίας εταιρειών και του φόρου εισοδημάτων στην ικανότητα αυτοχρηματοδότησης των ΜΜΕ· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι σε πολλά κράτη μέλη η φορολογία των ΜΜΕ και ορισμένων πολυεθνικών επιχειρήσεων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης των ΜΜΕ από διάφορες πηγές· επισημαίνει ότι, λόγω των αθέμιτων φορολογικών πρακτικών ορισμένων πολυεθνικών εταιρειών, οι ΜΜΕ καταβάλλουν έως και 30% υψηλότερους φόρους σε σύγκριση με εκείνους που θα κατέβαλλαν αν ακολουθούνταν θεμιτές φορολογικές πρακτικές, γεγονός που επηρεάζει την ικανότητα αυτοχρηματοδότησής τους· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής με στόχο την επίτευξη απλούστερης, αποτελεσματικότερης και δικαιότερης φορολογίας στην ΕΕ· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και διαφανούς φορολογικού συστήματος που να προσελκύει χρηματοδότηση και επενδύσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες δυνατότητες για τη σύσταση και την ανάπτυξη ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν φορολογικές απαλλαγές για τις ΜΜΕ, ιδίως κατά το αρχικό τους στάδιο, προκειμένου να διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για τις μεταγενέστερες περιόδους του κύκλου ζωής τους· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια φορολογική πολιτική που να μειώνει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση και να προβλέπει χαμηλότερους φόρους για την εργασία και τις επιχειρήσεις· τονίζει τη σημασία της άρσης της ανισορροπίας στη φορολογία χρέους και κεφαλαίων·

45.  επισημαίνει ότι οι άμεσες κρατικές ενισχύσεις οι οποίες δεν στρεβλώνουν τα οφέλη του ανταγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ είναι ενίοτε απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλίζονται τα αναγκαία κεφάλαια για τις νεοφυείς, τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως όταν οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν άλλη πηγή πρόσβασης σε χρηματοδότηση· υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας όσον αφορά τα δημόσια προγράμματα και τις κρατικές ενισχύσεις που στηρίζουν τις επενδύσεις σε ΜΜΕ, καθώς και την εμφάνιση νέων οργανισμών για χρηματοδότηση και επενδύσεις·

46.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν και να αξιοποιήσουν την εμπειρία του ελβετικού WIR, που ιδρύθηκε το 1934 και βασίζεται σε μια ένωση εκκαθάρισης πιστώσεων μεταξύ ΜΜΕ, δεδομένου ότι το WIR λειτουργεί επιτυχώς ως μακροοικονομικός σταθεροποιητής σε περιόδους πιστωτικής στενότητας ή κρίσεων ρευστότητας·

47.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία να περιγράφονται η κατάσταση των πρωτοβουλιών εφαρμογής και ο αντίκτυπός τους στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη δική της εκτίμηση σχετικά με τη στρατηγική κατεύθυνση και να προτείνει αλλαγές όπου είναι σκόπιμο·

48.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει τα υφιστάμενα μέσα όπως τα διαρθρωτικά ταμεία και άλλα σχετικά προγράμματα, ως προς την επάρκεια της χρηματοδοτικής τους στήριξης προς τις ΜΜΕ σε συνάρτηση με τους επιδιωκόμενους στόχους και, όπου είναι σκόπιμο, όσον αφορά την συμβολή τους στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης στις ΜΜΕ·

49.  αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα για τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση, αλλά και τον καίριο ρόλο τους στη διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας·

50.  επισημαίνει ότι η μελέτη με τα πορίσματα της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε με τίτλο «Survey on access to finance for cultural and creative sectors» (Έρευνα για την πρόσβαση του πολιτιστικού και του δημιουργικού κλάδου στη χρηματοδότηση) τον Οκτώβριο του 2013, κατέδειξε ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας συναντούν τεράστια προβλήματα στην προσπάθεια να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιστώσεις και αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικό έλλειμμα που κυμαίνεται μεταξύ 8 και 13,3 δισεκατομμυρίων ευρώ·

51.  υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το 2,9% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, δηλαδή 6,3 εκατομμύρια άνθρωποι, απασχολήθηκαν το 2014 στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό κλάδο, αριθμός συγκρίσιμος με αυτόν που αντιστοιχεί στο ποσοστό του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα· τονίζει ακόμα ότι ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός κλάδος αντιστοιχούν στο 4,5% σχεδόν της Ευρωπαϊκής οικονομίας, δεδομένου ότι υπάρχουν σχεδόν 1,4 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν και διανέμουν δημιουργικό περιεχόμενο σε ολόκληρη την Ευρώπη και ότι ο κλάδος αυτός, προσφέροντας απασχόληση που σημειώνει διαρκή αύξηση από το 2008 και μετά, συγκαταλέγεται στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της Ευρωπαϊκής οικονομίας, δεδομένου ότι δημιουργεί το 4,2% περίπου του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ·

52.  αναγνωρίζει ότι ο πολιτισμός και η καινοτομία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στην προσπάθεια να βοηθηθούν οι περιφέρειες στην προσέλκυση επενδύσεων· υπογραμμίζει ότι η απασχόληση του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου είναι αδύνατον να μεταφερθεί αλλού, καθόσον συνδέεται με ειδικές πολιτιστικές και ιστορικές ικανότητες οι οποίες συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση και προστασία ευρέος φάσματος παραδοσιακών τεχνών και βιοτεχνιών· επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να παρέχεται υποστήριξη τόσο στις ΜΜΕ που λειτουργούν σε μειονοτικές ή λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες οι οποίες προστατεύουν και προάγουν την πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία της Ευρώπης, όσο και στους δημιουργούς νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πολιτιστική προστασία και κληρονομιά·

53.  τονίζει ότι η περαιτέρω προαγωγή και επένδυση στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας θα ωφελήσει τον στόχο μείωσης του ποσοστού ανεργίας των νέων, λαμβανομένου υπόψη ότι πολλοί νέοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε αυτούς τους τομείς· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας απασχολούν περισσότερους νέους μεταξύ 15 και 29 ετών από οποιονδήποτε άλλο τομέα (19,1% επί του συνόλου της απασχόλησης έναντι 18,6% στην υπόλοιπη οικονομία)(18)· παροτρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας και να καθιερώσουν δίκτυα για τη δημιουργία επιχειρηματικών δεξιοτήτων μεταξύ φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και μεταξύ δημιουργικών επιχειρήσεων και πολιτιστικών και καλλιτεχνικών ιδρυμάτων, προκειμένου να εδραιωθεί μια διατομεακή προσέγγιση· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν λύσεις για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης προσόντων και δεξιοτήτων στον κλάδο του πολιτισμού και της δημιουργίας, παρέχοντας, για παράδειγμα, καινοτόμες και ευέλικτες επιχορηγήσεις για την στήριξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης ειδικευμένου προσωπικού·

54.  επισημαίνει ότι , σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 από την Επιτροπή, τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο κλάδος του πολιτισμού και της δημιουργίας όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση έχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία στην προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων λόγω της περιορισμένης βάσης δεδομένων, της έλλειψης άμεσα διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης, της έλλειψης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, της εξάρτησης από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, καθώς και της έλλειψης επαρκών πληροφοριών από προβλήματα στην αξιολόγηση των κινδύνων και την αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως είναι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·

55.  τονίζει, συνεπώς, ότι, για να βελτιωθεί η πρόσβαση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα σε χρηματοδότηση, απαιτούνται ειδικές ανά τομέα λύσεις πρόσβασης σε χρηματοδότηση, και συγκεκριμένα ανάπτυξη πραγματογνωσίας όσον αφορά την αξιολόγηση των συγκεκριμένων κινδύνων που προκαλούνται από την έλλειψη εμπράγματων εγγυήσεων, την εξάρτηση από τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την αβεβαιότητα της ζήτησης στην αγορά σε εποχή ψηφιακής μεταβολής· επισημαίνει ότι αυτής της μορφής η πραγματογνωσία είναι απαραίτητη τόσο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ όσο και για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς· τονίζει ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να γίνονται δεκτά ως εγγύηση· υπογραμμίζει την σημασία της ύπαρξης ενός εναρμονισμένου νομοθετικού πλαισίου με προβλέψεις για τη φορολογία και τη διανοητική ιδιοκτησία στην ΕΕ, το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων και χρηματοδότησης για ΜΜΕ του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας·

56.  επικροτεί τη δρομολόγηση του μηχανισμού εγγυήσεων του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», παρά τη μεγάλη καθυστέρηση πριν από την εκκίνησή του, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα από τα βασικά μέσα αντιμετώπισης της επείγουσας ανάγκης για πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω δανείων για καινοτόμα και βιώσιμα έργα στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας, τα οποία καλύπτουν πολύ μικρές επιχειρήσεις, ΜΜΕ, μικρότερες μη κερδοσκοπικές ενώσεις και ΜΚΟ, αλλά και ένα από τα βασικά μέσα εγγύησης για την απαιτούμενη δίκαιη αμοιβή των δημιουργών· χαιρετίζει την πρωτοβουλία του ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης που προτείνει ο μηχανισμός εγγυήσεων στις τράπεζες και στους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές· συνιστά με θέρμη να αρχίσει η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων κατά τη διάρκεια του 2016, όπως προβλέπεται στην αρχική πρόταση της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι το χρηματοδοτικό έλλειμμα αναμένεται, σύμφωνα με την εκ των προτέρων αξιολόγηση που διεξήγαγε η Επιτροπή, να υπερβεί το ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως και ότι το έλλειμμα αυτό αντιστοιχεί στο ποσό των επενδύσεων που έχουν απολεσθεί, δεδομένου ότι επιχειρήσεις με αξιόπιστες επιχειρηματικές στρατηγικές και καλές προοπτικές όσον αφορά τον επιχειρηματικό κίνδυνο είτε βλέπουν τις αιτήσεις τους για δάνειο να απορρίπτονται είτε αποφασίζουν να μην υποβάλουν καν αίτηση, διότι δεν διαθέτουν αρκετά στοιχεία ενεργητικού που να μπορούν να δοθούν ως εγγύηση·

57.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με τη νέα έκθεση που δημοσίευσε η ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών σχετικά με την πρόσβαση του κλάδου του πολιτισμού και της δημιουργίας σε χρηματοδότηση, η οποία εκπονήθηκε με ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, και επισημαίνει ότι οι συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από την Επιτροπή έτσι ώστε να δημιουργηθούν αποτελεσματικότερα και πλέον καινοτόμα μέσα και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση·

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πολυμορφία της χρηματοδότησης απαιτεί πολυμορφία του τομέα των ΜΜΕ

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης αποτελούν σημαντικό μέρος της οικονομίας της ΕΕ. Συνεπώς, η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση αποτελεί εδώ και καιρό ένα από τα θέματα της πολιτικής ατζέντας.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι ΜΜΕ είχαν πιο περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρείες. Στο πρόβλημα αυτό συνέβαλαν η μεγάλη εξάρτηση των ΜΜΕ από τον τραπεζικό δανεισμό και η απομόχλευση των τραπεζών ως απόρροια της κρίσης. Συνεπώς, μία από τις προτεραιότητες της πρωτοβουλίας για την Ένωση Κεφαλαιαγορών ήταν η διαφοροποίηση των επιλογών χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ.

Η πολυμορφία των ΜΜΕ στην ΕΕ είναι σημαντική. Στα διάφορα κράτη μέλη υπάρχουν διαφορετικοί τύπο ΜΜΕ σε σχέση με το επιχειρηματικό μοντέλο, το μέγεθος, το στάδιο ανάπτυξης, τη χρηματοοικονομική δομή και τη νομική μορφή. Επιπλέον, οι επιμέρους παράγοντες της κάθε χώρας, μεταξύ άλλων το οικονομικό περιβάλλον, οι διαρθρωτικοί παράγοντες όπως το νομικό πλαίσιο, και οι πολιτιστικές παράμετροι, επηρεάζουν καθοριστικά τις ανάγκες χρηματοδότησης και τη διαθεσιμότητα των χρηματοδοτικών επιλογών. Το σύνολο αυτών των επιμέρους παραγόντων που αφορούν την κάθε ΜΜΕ και την κάθε χώρα επηρεάζουν την παραγωγικότητα, την κερδοφορία και το προφίλ κινδύνου των ΜΜΕ. Αυτή η ανομοιογένεια σημαίνει επίσης ότι η χρηματοδότηση των ΜΜΕ είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Λόγω των πολλαπλών αυτών παραγόντων, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η επίδραση ενός μόνο παράγοντα. Η δυσκολία αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων πολιτικής που αποβλέπουν στη διαφοροποίηση οικονομικά αποδοτικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ.

Ο εισηγητής θεωρεί σημαντικό να υποστηρίζεται η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση σε όλη τη διάρκεια ζωής τους. Η μεταβίβαση αποτελεί σημαντικό βήμα για μια επιχείρηση. Θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τη στήριξη των ΜΜΕ κατά την προετοιμασία της διαδικασίας μεταβίβασης. Το μέτρο θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα.

Τραπεζική δανειοδότηση των ΜΜΕ

Η τραπεζική δανειοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ. Η χορήγηση δανείου σε ΜΜΕ στηρίζεται συνήθως σε μακροχρόνια σχέση. Οι τράπεζες που έχουν γνώση των περιφερειακών και τοπικών ζητημάτων μπορούν να ανταποκριθούν στις επιμέρους χρηματοδοτικές ανάγκες των διαφόρων ΜΜΕ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι τράπεζες διαθέτουν πείρα στην αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου των ΜΜΕ και μπορούν να διενεργούν την αξιολόγησή τους με βάση το πιστωτικό ιστορικό της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση και η προώθηση του μέσου της τραπεζικής δανειοδότησης είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί και να αυξηθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση. Συνεπώς, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων για τη βελτίωση της ικανότητας του τραπεζικού συστήματος να χορηγεί στις ΜΜΕ την αναγκαία χρηματοδότηση.

Ως άμεση συνέπεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας και το εποπτικό πλαίσιο για τις τράπεζες ενισχύθηκαν σε σημαντικό βαθμό με στόχο τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ο κανονισμός περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (ΚΚΑ) και η οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (ΟΚΑ IV) αποτελούν τον πυρήνα αυτού του ανανεωμένου ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις τράπεζες.

Για να μετριαστούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στις ΜΜΕ, δημιουργήθηκε ο αποκαλούμενος συντελεστής υποστήριξης των ΜΜΕ. Το άρθρο 501 του ΚΚΑ ορίζει ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για πιστωτικό κίνδυνο από ανοίγματα έναντι ΜΜΕ πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή 0,7619. Ο συντελεστής αυτός συμβάλλει σημαντικά στη διασφάλιση και την προώθηση τραπεζικής πίστωσης στις ΜΜΕ. Η επανεξέταση της εν λόγω διάταξης είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επανεξέτασης των ΚΚΑ/ΟΚΑ που διενεργεί η Επιτροπή από κοινού με την ΕΑΤ. Κατά την εν λόγω επανεξέταση θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν το μέγεθος και το υποχρεωτικό κατώτατο όριο για τον συγκεκριμένο συντελεστή. Τα πορίσματα της επανεξέτασης θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση πιθανών μέτρων στο πλαίσιο των ασκούμενων πολιτικών. Ο εισηγητής τονίζει τη σημασία του συντελεστή υποστήριξης και θεωρεί ότι πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί αν ο εν λόγω συντελεστής μπορεί να διατηρηθεί σε μόνιμη βάση.

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, αναγνωρίζεται η σημασία της τραπεζικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Θεωρεί ότι η τραπεζική χρηματοδότηση θα συνεχίσει και στο μέλλον να αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή χρηματοδότησης για την πλειονότητα των ΜΜΕ. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διαφοροποιηθούν οι πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ ώστε να παρέχεται ευρύτερο φάσμα επιλογών.

Συμπληρωματικές μη τραπεζικές πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ

Ο εισηγητής στηρίζει τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών σχετικά με τη βελτίωση της σύνδεσης των ΜΜΕ με ευρύ φάσμα επιλογών χρηματοδότησης. Ωστόσο, οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια όσον αφορά τη χρήση μέσων χρηματοδότησης από την αγορά και άλλων περισσότερο καινοτόμων μέσων. Συνεπώς, ο εισηγητής στηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εξετάσει και να αξιολογήσει τους φραγμούς και τα εμπόδια που παρακωλύουν την αξιοποίηση των κεφαλαιαγορών από τις ΜΜΕ. Με βάση διεξοδική ανάλυση, κρίνεται σκόπιμο οι φραγμοί αυτοί να αντιμετωπιστούν κατάλληλα και εγκαίρως από την Επιτροπή.

Η δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών των ΜΜΕ έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχή πρόσβασή τους στις κεφαλαιαγορές. Οι επενδυτές πρέπει να μπορούν να αξιολογούν την κερδοφορία και την επικινδυνότητα της επένδυσής τους ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τράπεζες, θεσμικούς επενδυτές ή μικροεπενδυτές. Ο εισηγητής τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αναλογικότητα των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και πληροφοριών για τις ΜΜΕ βάσει τόσο των αναγκών χρηματοδότησης των ΜΜΕ όσο και των αναγκών πληροφόρησης των επενδυτών.

Η τιτλοποίηση θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για την αύξηση της δανειοδοτικής ικανότητας των ΜΜΕ από τις τράπεζες. Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί διάφορες πρωτοβουλίες για την αναζωογόνηση της αγοράς τιτλοποιήσεων. Υποστηρίζεται επίσης η νομοθετική πρωτοβουλία για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις.

Επειδή η εισαγωγή μιας εταιρείας στις χρηματιστηριακές αγορές συνεπάγεται σημαντικά έξοδα, πολλές ΜΜΕ δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση την είσοδό τους στα χρηματιστήρια. Πέραν της διευκόλυνσης της διαδικασίας εισαγωγής των ΜΜΕ στις χρηματιστηριακές αγορές, λύση θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτικοί τρόποι, όπως π.χ. οι δημόσιες προσφορές.

Για τις μη εισηγμένες ΜΜΕ, ο πληθοπορισμός και η ιδιωτική δανειοδότηση μπορεί να αποτελέσουν κατάλληλες λύσεις. Ο εθνικός κατακερματισμός αποτελεί ενδεχομένως τροχοπέδη για την ανάπτυξη των αγορών αυτών. Ο εισηγητής θεωρεί επομένως σκόπιμο να εξεταστούν τα οφέλη ενός εναρμονισμένου πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ. Οι πιθανές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει ωστόσο να στηρίζονται σε λεπτομερή εξέταση της υφιστάμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Η χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών θα μπορούσε επίσης να προσφέρει νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ. Πρέπει να εκτιμηθεί προσεκτικά το είδος της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης που είναι ενδεχομένως απαραίτητο για να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας των επενδυτών και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Είναι σημαντικό να αυξηθούν οι γνώσεις των ΜΜΕ σχετικά με τις συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης που βασίζονται στην αγορά. Ο εισηγητής θεωρεί καταρχάς ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δοθεί στις ΜΜΕ η δυνατότητα να κατανοούν το κόστος, τα οφέλη και τους συναφείς κινδύνους αυτών των περίπλοκων συχνά μορφών εξωτερικής χρηματοδότησης. Η αύξηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των ΜΜΕ αποτελεί συνεπώς προϋπόθεση για την καλλιέργεια νοοτροπίας φιλικής προς τις κεφαλαιαγορές, ώστε οι επιχειρηματίες να είναι πρόθυμοι να εξετάσουν τη χρήση των λύσεων που προσφέρουν οι αγορές αυτές.

Το σύστημα φορολόγησης επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα αυτοχρηματοδότησης των ΜΜΕ. Ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι ένα απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, που δημιουργεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις, είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη των ΜΜΕ. Υπογραμμίζει ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει όχι μόνο η φορολόγηση των εταιρειών αλλά και η φορολόγηση των εισοδημάτων.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3 του Κανονισμού

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Marisa Matias, Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ αναλογούν σε πάνω από το μισό του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, απασχολώντας περίπου 75 εκατομμύρια εργαζομένους και προσφέροντας το υπόβαθρο για τη σύνδεση της ιδιωτικής οικονομίας με την τοπική παραγωγή.

Λόγω του μεγέθους τους, οι ΜΜΕ πλήττονται δυσανάλογα από τις συνέπειες της οικονομικής αστάθειας και της ύφεσης. Επίσης, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στην ισχύ των ιδιωτικών ολιγοπωλίων που ελέγχουν την παραγωγή και την πίστωση.

Πρωτοβουλίες όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα επιδεινώσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ –συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Αυτό θα γίνει διότι θα ενισχυθεί η χρηματιστικοποίηση της οικονομίας, με αποτέλεσμα να μειωθούν η μακροοικονομική σταθερότητα και η ανάπτυξη. Οφείλεται όμως και στο ότι θα μεταφερθεί ο μικροοικονομικός κίνδυνος από τους μεγάλους χρηματοοικονομικούς παράγοντες στις ΜΜΕ, που θα εξαρτώνται από όλο και πιο σύνθετα και αδιαφανή χρηματοπιστωτικά μέσα.

Πιστεύουμε ότι τα προβλήματα των ΜΜΕ έχουν τις ρίζες τους στις ίδιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που πλήττουν τους εργαζόμενους σε ολόκληρη την ΕΕ. Συνεπώς, θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια ανάκαμψη της ζήτησης με την αύξηση των δημόσιων δαπανών και τη βελτίωση των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας. Αλλά για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση απαιτείται επίσης να μειωθεί η ισχύς του χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω της ενίσχυσης των δημόσιων τραπεζικών ιδρυμάτων και της ρύθμισης –έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο δημόσιος έλεγχος του χρηματοπιστωτικού τομέα και υπάρχει σαφής σύνδεση της πιστωτικής δραστηριότητας με την πραγματική παραγωγή.

23.5.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών

(2016/2032(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Zbigniew Kuźmiuk

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι, τόσο η Επιτροπή όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναγνωρίζουν πως η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα για τις ΜΜΕ και ότι, συνεπώς, έχει καίρια σημασία να διευκολύνεται περισσότερο μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ η πρόσβαση των ΜΜΕ, όποιο κι αν είναι το νομικό καθεστώς τους, σε χρηματοδότηση και στις αγορές, καθώς και να προωθηθεί μια επαρκώς διαφοροποιημένη δέσμη μέσων χορήγησης κεφαλαίων σε ολόκληρη την Ένωση, δεδομένου ότι αυτά είναι απαραίτητα σε όλη την αναπτυξιακή διαδρομή μιας εταιρείας· υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ, ως ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη στην ΕΕ·

2.  θεωρεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυσλειτουργίες στην κεφαλαιαγορά σε ό,τι αφορά τη χορήγηση δανείων, ιδίως όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση των νεότερων και μικρότερων επιχειρήσεων· θεωρεί επίσης ότι οι διαφορές στα επιτόκια μεταξύ των κρατών μελών είναι ακόμα υπερβολικά μεγάλες, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, ιδίως στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, και πιστεύει ότι η κατάσταση αυτή θα πρέπει να διορθωθεί·

3.  σημειώνει ότι ο τραπεζικός δανεισμός εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και, συνεπώς, επιθυμεί έναν υγιή και σταθερό τραπεζικό τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση· στηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ, ο οποίος θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση, για να διασφαλισθεί ότι οι ρυθμίσεις τηρούν την αρχή της αναλογικότητας και αναγνωρίζουν τον ειδικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρές τοπικές τράπεζες στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ·

4.  σημειώνει ότι οι νέοι επιχειρηματίες, και ειδικότερα οι γυναίκες, αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να απελευθερωθεί το δυναμικό τους ως δημιουργών θέσεων απασχόλησης και ως κινητήριων μοχλών της οικονομικής ανάπτυξης· πιστεύει ότι το στοιχείο αυτό πρέπει να θεωρείται από την Επιτροπή ως ένα μέσο αξιολόγησης της επιτυχίας ή της αποτυχίας του μέτρου στο πλαίσιο των εκθέσεών της προς το Κοινοβούλιο·

5.  σημειώνει ότι, στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν δημόσιες επενδυτικές τράπεζες, οι ΜΜΕ ενδέχεται να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις ΜΜΕ των χωρών στις οποίες λειτουργούν επενδυτικές τράπεζες δημόσιας ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι η εκτίμηση του δημοσίου συμφέροντος δεν αποτελεί προτεραιότητα για τα ιδιωτικά τραπεζικά ιδρύματα·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή και την επίδοση του COSME, ως το πρώτο πρόγραμμα της ΕΕ το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο προς όφελος των ΜΜΕ· πιστεύει ακράδαντα ότι οι σημερινές πιστώσεις του COSME, καθώς και αυτές για τα άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία αποδίδουν καλά, όπως το μέσο για τις ΜΜΕ ή το InnovFin στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020», θα πρέπει να ενισχυθούν για τα επόμενα έτη του τρέχοντος ΠΔΠ, όπως έχει επανειλημμένα ζητήσει το Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει τη σημασία των συνοδευτικών δράσεων και των δράσεων προσανατολισμού και κατάρτισης στο επιχειρηματικό πνεύμα για όλες τις κατηγορίες πληθυσμού του COSME, ιδίως τους νέους, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους επιχειρηματίες, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η ισότητα των φύλων·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι 75 δισεκατομμύρια EUR της συνολικής επένδυσης που μόχλευσε το ΕΤΣΕ σε διάστημα τριών ετών θα κατευθυνθούν σε ΜΜΕ και σε εταιρείες μέσης κεφαλαιοποίησης, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, για την κάλυψη περισσότερων δικαιολογημένων χρηματοδοτικών αναγκών των ΜΜΕ· θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την μόχλευση που δημιουργείται από τη χρηματοδότησή του και την γεωγραφική της κατανομή· σημειώνει την επιτυχία του σκέλους για τις ΜΜΕ και ζητεί, ενδεχομένως, να γίνει πλήρης χρήση της ρήτρας ευελιξίας που προβλέπεται στον κανονισμό για την αύξηση του εν λόγω κονδυλίου· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα της άνισης γεωγραφικής κατανομής στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, κατά τον σχεδιασμό περαιτέρω προϊόντων προς δρομολόγηση·

8.  επιδοκιμάζει το περαιτέρω άνοιγμα των ΕΔΕΤ στις ΜΜΕ και τον σχεδιασμό νέων ειδικών συστημάτων ως αντισταθμιστικού μέτρου για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση· υπενθυμίζει τη σημασία της διαρθρωτικής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων για την περαιτέρω προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων· τονίζει ότι η χρηματοδότηση με επιχορήγηση θα πρέπει να διατηρηθεί όπου διαδραματίζει ουσιώδη και απαραίτητο ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της έρευνας, που αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για τη μελλοντική οικονομική επιτυχία της Ευρώπης· υπενθυμίζει τη σημασία της διαρθρωτικής χρηματοδότησης για την περαιτέρω προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων προς όφελος των ΜΜΕ στις λιγότερο ανεπτυγμένες, φτωχότερες και πιο απομακρυσμένες περιφέρειες, ιδίως σε ό,τι αφορά τα κράτη μέλη της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στα οποία θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή, λόγω των υψηλότερων επιτοκίων δανεισμού τους·

9.  υποστηρίζει την αυξημένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων από την Επιτροπή, που είναι αναγκαία για να ενεργοποιηθούν πρόσθετες επενδύσεις από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και να φτάσουν σε σημαντικές ομάδες στόχου, όπως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει την πρόσβαση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στα χρηματοδοτικά μέσα και να τους παράσχει συνοδευτικές υπηρεσίες και επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές συμβουλές·

10.  πιστεύει ότι οι κανόνες που διέπουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε αυτά τα μέσα, θα πρέπει να απλοποιηθούν περαιτέρω και να καταστούν πιο ευέλικτοι· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον σκοπό αυτό· καλεί επίσης τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές αρχές και τις τοπικές επιχειρηματικές οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ προκειμένου να βελτιώσουν τις χρηματοοικονομικές γνώσεις των ΜΜΕ·

11.  θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι δίαυλοι πληροφόρησης και κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, σχετικά με τις διάφορες δυνατότητες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν το σύνολο των χρηματοδοτικών μέσων που θέτει στη διάθεσή τους ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, όπως για παράδειγμα αυτά τα οποία διατίθενται από τα προγράμματα LIFE+ και Δημιουργική Ευρώπη, από τα κονδύλια για την κοινωνική επιχειρηματικότητα που απευθύνονται στις επιχειρήσεις κοινωνικού σκοπού, ή από τα μέσα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς αυτά μπορούν να προσφέρουν μια χρηματοδότηση πιο ειδική και πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, ανάλογα με τον τομέα στον οποίο αναπτύσσει τη δραστηριότητά της κάθε ΜΜΕ· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία της πύλης πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση (www.access2finance.eu)·

12.  επιδοκιμάζει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών ως ευρωπαϊκής πύλης εισόδου στη στήριξη των επενδύσεων, θεωρεί όμως ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα για την ανάπτυξη της ενημέρωσης και της υποστήριξης προς τις ΜΜΕ ώστε να έχουν πρόσβαση στους σχετικούς πόρους της ΕΕ·

13.  θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να εμβαθύνουν στη συγκρότηση και επέκταση ευρωπαϊκών δικτύων «business angels», καθώς και στις διάφορες μορφές αύξησης του δυναμικού συμμετοχικής χρηματοδότησης στην ΕΕ, ούτως ώστε η επιβίωση των επιχειρήσεων αυτού του τύπου να μην εξαρτάται αποκλειστικά από την τραπεζική χρηματοδότηση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Γεώργιος Κύρτσος

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Rainer Wieland

26.5.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών

(2016/2032(ΙΝΙ))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Marc Joulaud

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει τον κεφαλαιώδη ρόλο των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων) ως ραχοκοκαλιάς της οικονομίας μας, για την ανάπτυξη και την απασχόληση στις περιφέρειες της Ευρώπης, δεδομένου ότι προσφέρουν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ· τονίζει ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη δημιουργία, την αειφορία, τις επιδόσεις, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των ΜΜΕ, καθώς και για την πρόσβασή τους στην παγκόσμια αγορά· σημειώνει ότι, σε αυτή την περίοδο κρίσης, και μέσα σε ένα κλίμα που χαρακτηρίζεται από δημοσιονομικούς περιορισμούς, η έντονη εξάρτηση από τις τράπεζες και η μείωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, μεταξύ άλλων, έχουν ανακόψει τη διοχέτευση κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία και, ιδίως, σε μακρόπνοες επενδύσεις· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική συνοχής είναι μία από τις βασικές πηγές στήριξης των ΜΜΕ και ότι είναι σημαντική για την τόνωση της οικονομικής τους δραστηριότητας, την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, τη στήριξη εν ενεργεία επιχειρήσεων και τη βελτίωσης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος·

2.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας, καθώς και τη δυνατότητα που έχουν να τονώνουν καινοτόμους τομείς της οικονομίας, μεταξύ των οποίων η κυκλική οικονομία, χρησιμοποιώντας τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις ως κατάλληλο εργαλείο για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων· πιστεύει ότι οι ευκαιρίες για καινοτομία θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να προωθούνται ως βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης·

3.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και να διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω πιστώσεων και μηχανισμών εγγυήσεων για ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός σημαντικών από οικονομικής άποψης ΜΜΕ δεν μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από τράπεζες ούτε από άλλες πηγές λόγω διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της αγοράς· πιστεύει επίσης ότι οι διαφορές επιτοκίων μεταξύ κρατών μελών εξακολουθούν να είναι υπερβολικά υψηλές, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στην πίστωση, τονίζει ότι πρέπει να καταστούν πιο ευέλικτες οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για τις ΜΜΕ και ότι πρέπει να βελτιωθεί η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας από τις κεφαλαιαγορές, με ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων στα τραπεζικά δάνεια· ως εκ τούτου, πιστεύει ότι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της ένωσης κεφαλαιαγορών (ΕΚ) πρέπει να είναι σχεδιασμένες με τρόπο ώστε να μειώνουν το κόστος συναλλαγών της άντλησης κεφαλαίων από τις ΜΜΕ και ότι οι κανονιστικές προτάσεις που αφορούν την ΕΚ δεν πρέπει να δημιουργήσουν υπερβολικές κανονιστικές επιβαρύνσεις για τις ΜΜΕ ή να περιορίσουν τα οφέλη που θα προκύψουν για τον εν λόγω τομέα από τη δημιουργία μίας ενιαίας κεφαλαιαγοράς·

4.  θεωρεί ότι τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη της, πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν ευρωπαϊκά δίκτυα «επιχειρηματικών αγγέλων» και να αυξήσουν τις δυνατότητες συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding), ούτως ώστε η επιβίωση των ΜΜΕ να μην εξαρτάται αποκλειστικά από την τραπεζική χρηματοδότηση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει τη δημιουργία νέων οικονομικών παρόχων υπηρεσιών, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίοι θα προσφέρουν χρηματοδοτικές λύσεις σε νεοσύστατες και άλλες επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση (COM(2015)0583) μπορεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αποκτούν ευκολότερη και οικονομικότερη πρόσβαση σε κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές ως εναλλακτική επιλογή έναντι του τραπεζικού δανεισμού· επισημαίνει ότι η FinTech αποτελεί μια καινοτόμο οικονομική τεχνολογία η οποία θα μπορούσε να αυξήσει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, δίνοντας τόσο στους επενδυτές όσο και στις ΜΜΕ τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης και εντοπισμού περισσότερο στοχευμένων και επωφελών εταιρικών σχέσεων·

5.  υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η τραπεζική δανειοδότηση αποτελεί παραδοσιακά τη σημαντικότερη εξωτερική πηγή χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ και ότι οι περιφερειακές και τοπικές τράπεζες (συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών τραπεζών) και τα πιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της χρηματοδότησης των ΜΜΕ, δεδομένου ότι γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας και διαθέτουν ειδικές μεθόδους αξιολόγησης των πιστωτικών κινδύνων όσον αφορά τοπικές επιχειρήσεις· τονίζει ότι τα μοντέλα χρηματοδότησης που βασίζονται στις τράπεζες και εκείνα που βασίζονται στα κεφάλαια πρέπει να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αποφεύγονται οι πολλαπλές κανονιστικές απαιτήσεις και φραγμοί σε πιστωτικά ιδρύματα όπως είναι οι μικρές τράπεζες τονίζει τη σημασία του συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ για τη διατήρηση και την αύξηση του τραπεζικού δανεισμού για τις ΜΜΕ, και ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα να αποκτήσει ο εν λόγω συντελεστής μόνιμο χαρακτήρα·

6.  υπενθυμίζει ότι η συνύπαρξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων δημιουργεί προκλήσεις, και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν εξ αρχής μη εναρμονισμένα συμφέροντα και προσδοκίες, καθώς και εκατέρωθεν έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων, και ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι στις περιπτώσεις αυτές οι διαχειριστικές αρχές δεν έχουν γνώση της χρηματοοικονομικής αγοράς και των μηχανισμών της, ενώ οι ιδιωτικοί εμπλεκόμενοι φορείς δεν είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τη νομοθεσία, τις κρατικές ενισχύσεις ή τις δημόσιες συμβάσεις·

7.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 20-21 Μαρτίου 2014 επιβεβαίωσε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα των πολιτικών ανάπτυξης και απασχόλησης και τόνισε την ανάγκη ενσωμάτωσης της εν λόγω προτεραιότητας σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να εξασφαλίσουν ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις, να άρουν τις περιττές διοικητικές, νομικές (π.χ. ανακόλουθη καθοδήγηση) και κανονιστικές επιβαρύνσεις, να οικοδομήσουν αποτελεσματικές δημόσιες διοικήσεις και σύγχρονες υποδομές, να διευκολύνουν τη συμπερίληψη ΜΜΕ σε παραγωγικούς συνεργατικούς σχηματισμούς και να προσφέρουν αποτελεσματική συμβουλευτική στήριξη· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ο ενισχυμένος συντονισμός, η συνοχή και οι συνέργειες μεταξύ όλων των επενδυτικών πολιτικών, μέσων και προγραμμάτων της ΕΕ που στηρίζουν τις ΜΜΕ, όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕT), τα Oρίζοντας 2020, COSME, Erasmus+, Life, Creative Europe και τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τις επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα καθώς και με τα διάφορα εργαλεία που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις ΜΜΕ· χαιρετίζει το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (σχέδιο Γιούνκερ) και επισύρει την προσοχή των ΜΜΕ στις ευκαιρίες που προσφέρονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕTΣΕ, ιδίως από το σκέλος του για τις ΜΜΕ) αν και τούτο δεν πρέπει να υποκαταστήσει την πολιτική συνοχής ως βασικό μέσο στήριξης των ΜΜΕ στην ΕΕ και επομένως πρέπει να συνεχίσει να ενεργεί συμπληρωματικά προς τα ΕΔΕΤ·

8.  επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ υποφέρουν ιδίως από την πολυπλοκότητα του διατάξεων και τον γραφειοκρατικό φόρτο που απαιτεί η προσπάθεια χρηματοδότησης από τα ΕΔΕT, μεταξύ των οποίων διοικητικές δαπάνες δυσανάλογες προς το μέγεθος των επιχειρήσεων καθώς και εμπόδια στην έγκαιρη εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και στις συνακόλουθες πληρωμές· απευθύνει έκκληση για ριζική απλοποίηση της διαδικασίας, με δέουσα προσοχή στην ανάγκη όσον καταπολέμησης της απάτης και αποφυγής σφαλμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή του, σε αυτό το πλαίσιο, για τις δραστηριότητες της ομάδας υψηλού επιπέδου για την απλοποίηση της πολιτικής συνοχής· τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι τοπικές ή περιφερειακές υπηρεσίες ανάπτυξης να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε ανανεούμενους μηχανισμούς· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει πώς μπορεί να συνυπάρξουν οι διατάξεις που διέπουν τα ΕΔΕT με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως όταν οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν άλλη πηγή πρόσβασης σε χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ είναι συχνά σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε κρατικές ενισχύσεις·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια ολιστική προσέγγιση στη διάδοση πληροφοριών και συμβουλευτική στήριξη σε σύνδεση με όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης στην ΕΕ (μεταξύ των οποίων η τραπεζική ένωση, η ένωση κεφαλαιαγορών και, τελευταίο αλλά όχι έσχατο, τα ΕΔΕΤ, συμπεριλαμβανομένων των όρων που διέπουν την επιλεξιμότητα και τη διάθεση χρηματοδότησης) σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για επενδυτές, εποπτικές αρχές και άλλους εμπλεκόμενους κύκλους· επισημαίνει ότι το δίκτυο Enterprise Europe Network αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις σχετικά με τους τρόπους αξιοποίησης των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της ΕΕ· επικροτεί τη στρατηγική ενημέρωσης της Επιτροπής για τις ΜΜΕ·

10.  τονίζει τη σημασία της συλλογής δεδομένων για τις αντιδράσεις της αγοράς σε συγκεκριμένες αλλαγές (π.χ. τα έξοδα και αμοιβές νέας διεύθυνσης) με σκοπό τη στήριξη της μελλοντικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων·

11.  τονίζει ότι, πέρα από το μέγεθός τους, κάθε ΜΜΕ είναι διαφορετική και υπάρχουν διάφορες παράμετροι που καθορίζουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες και την ευχέρεια με την οποία μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, όπως το πού εδρεύουν (όπως π.χ. σε μητροπολιτικές, αστικές, αγροτικές, απομακρυσμένες, αραιοκατοικημένες, διασυνοριακές, ορεινές, νησιωτικές, περιφερειακές ή εξόχως απόκεντρες περιοχές), τη νομική μορφή, το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και τη χρηματοοικονομική δομή, ο επιχειρηματικός τομέας στον οποίο δραστηριοποιούνται και το στάδιο στο οποίο έχουν φτάσει στην ανάπτυξή τους, ιδίως δε ο βαθμός διεθνοποίησής τους· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να λάβουν υπόψη αυτές τις παραμέτρους ώστε να προσφέρουν οικονομικά αποδοτικές λύσεις χρηματοδότησης, οι οποίες ιδίως να χρησιμοποιούν το περιθώριο για συνδυασμό επιδοτήσεων και χρηματοπιστωτικών μέσων και να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες διάφορων τύπων ΜΜΕ (π.χ. πολύ μικρές επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις, επεκτεινόμενες επιχειρήσεις και οικογενειακές, βιοτεχνικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις), παρά την έκταση του φορολογικού βάρους σε ορισμένους τύπους ΜΜΕ και την απροθυμία επενδυτών και τραπεζών να τις δανειοδοτήσουν·

12.  θεωρεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυσλειτουργίες στην κεφαλαιαγορά σε ό,τι αφορά τη χορήγηση δανείων, ιδίως όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση νεότερων και μικρότερων επιχειρήσεων· υπενθυμίζει την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, όπως εντοπίζεται στην πρωτοβουλία «Small Business Act», και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γυναικών σε επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις και σε κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδίως όταν σε αυτές συμμετέχουν τα ΕΔΕΤ· πιστεύει ότι είναι κεφαλαιώδες να στηριχτούν επιχειρηματικά έργα για γυναίκες και νέους στις αγροτικές περιοχές, έτσι ώστε να υπάρξει συμβολή στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην αύξηση του εισοδήματος και την πρόληψη της απερήμωσης της υπαίθρου·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση ή μελέτη σχετικά με την απορρόφηση των δημοσιονομικών πόρων στα διάφορα μέρη της Ευρώπης, στην οποία θα περιλαμβάνεται εδαφική ανάλυση ανά χώρα καθώς και ανάλυση των διαφορών μεταξύ διαθεσιμότητας και απορρόφησης των δημοσιονομικών πόρων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, σε περιφέρειες σε μεταβατική φάση και σε περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές·

14.  ενθαρρύνει, δεδομένων των υψηλών ποσοστών ανεργίας μεταξύ των νέων, την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στις νεότερες γενιές, και, συνεπώς, υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί η εστιασμένη στην επιχειρηματικότητα εκπαίδευση στα σχολικά και πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, όπως ορίζεται στην πρωτοβουλία «Small Business Act»· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την καλλιέργεια φιλικής νοοτροπίας προς την ανάληψη κινδύνου και τις κεφαλαιαγορές· επαναλαμβάνει ότι η χρηματοοικονομική εκπαίδευση και ο χρηματοοικονομικός γραμματισμός των ΜΜΕ έχουν καθοριστική σημασία για την περαιτέρω χρήση και αποδοχή των λύσεων που προσφέρουν οι κεφαλαιαγορές, καθώς με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η καλύτερη αξιολόγηση του κόστους, των οφελών και των συναφών κινδύνων·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Искра Михайлова, Андрей Новаков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Salvatore Cicu, Ivana Maletić, Miroslav Mikolášik, Sophie Montel, Tonino Picula, Maurice Ponga, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Hannu Takkula, Milan Zver, Δημήτριος Παπαδημούλης, Дамиано Дзофоли

3.6.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών

(2016/2032(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Luigi Morgano

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ του πολιτιστικού και του δημιουργικού κλάδου για τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση, αλλά επίσης τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν στη διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας·

2.  επισημαίνει ότι η μελέτη με τα πορίσματα της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε με τίτλο "Survey on access to finance for cultural and creative sectors" (Έρευνα για την πρόσβαση του πολιτιστικού και του δημιουργικού κλάδου στη χρηματοδότηση) τον Οκτώβριο του 2013, κατέδειξε ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας συναντούν τεράστια προβλήματα στην προσπάθεια να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιστώσεις και ότι αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτικό έλλειμμα που κυμαίνεται μεταξύ 8 και 13,3 δισεκατομμυρίων ευρώ·

3.  υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 2,9 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, δηλαδή 6,3 εκατομμύρια άτομα, απασχολήθηκαν το 2014 στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό κλάδο, ένας αριθμός απόλυτα συγκρίσιμος με αυτόν που αντιστοιχεί στο ποσοστό του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα· υπογραμμίζει εξάλλου ότι ο πολιτιστικός και δημιουργικός κλάδος αντιστοιχεί στο 4,5% σχεδόν της Ευρωπαϊκής οικονομίας, δεδομένου ότι υπάρχουν σχεδόν 1,4 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν και διανέμουν δημιουργικό περιεχόμενο σε ολόκληρη την Ευρώπη και ότι ο κλάδος αυτός, προσφέροντας απασχόληση που σημειώνει διαρκή αύξηση από το 2008 και μετά, συγκαταλέγεται στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της Ευρωπαϊκής οικονομίας, παράγοντας το 4,2% περίπου του συνολικού ΑΕγχΠ της ΕΕ·

4.  αναγνωρίζει ότι ο πολιτισμός και η καινοτομία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στην προσπάθεια να βοηθηθούν οι περιφέρειες στην προσέλκυση των επενδύσεων· υπογραμμίζει ότι η απασχόληση του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου είναι αδύνατον να μεταφερθεί αλλού, καθόσον συνδέεται με ειδικές πολιτιστικές και ιστορικές ικανότητες οι οποίες συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση και προστασία ενός ευρέος φάσματος παραδοσιακών τεχνών και βιοτεχνιών· επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να παρέχεται υποστήριξη τόσο στις ΜΜΕ που λειτουργούν σε μειονοτικές ή λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες οι οποίες προστατεύουν και προάγουν την πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία της Ευρώπης, όσο και στους δημιουργούς νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πολιτιστική προστασία και κληρονομιά·

5.  τονίζει ότι η περαιτέρω προαγωγή και επένδυση στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας θα ωφελήσει τον στόχο μείωσης του ποσοστού ανεργίας των νέων λαμβανομένου υπόψη ότι πολλοί νέοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε αυτούς τους τομείς· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας απασχολούν περισσότερους νέους μεταξύ 15 και 29 ετών από οποιονδήποτε άλλο τομέα (19,1 % επί του συνόλου της απασχόλησης σε σχέση με το 18,6 % που ισχύει στην υπόλοιπη οικονομία)(19)· παροτρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας και να καθιερώσουν δίκτυα για τη δημιουργία επιχειρηματικών δεξιοτήτων μεταξύ φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και μεταξύ δημιουργικών επιχειρήσεων και πολιτιστικών και καλλιτεχνικών ιδρυμάτων προκειμένου να εδραιωθεί μία διατομεακή προσέγγιση· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν λύσεις για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης προσόντων και δεξιοτήτων στους κόλπους του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου παρέχοντας, λόγου χάρη, καινοτόμες και ευέλικτες επιχορηγήσεις για την στήριξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης ταλέντων·

6.  επισημαίνει ότι , σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 από την Επιτροπή, τα εμπόδια για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου έχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι έχουν μεγαλύτερη δυσκολία στην προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων λόγω της περιορισμένης βάσης δεδομένων, της έλλειψης άμεσα διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης, της έλλειψης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, της εξάρτησης από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, καθώς και της έλλειψης επαρκών πληροφοριών που προκύπτουν από προβλήματα στην αξιολόγηση των κινδύνων και την αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως είναι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

7.  τονίζει ως εκ τούτου ότι, για να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, απαιτούνται ειδικές ανά τομέα λύσεις για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δηλαδή ανάπτυξη της τεχνογνωσίας για την αξιολόγηση των συγκεκριμένων κινδύνων που θέτει η έλλειψη απτών εγγυήσεων, η εξάρτηση από τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και η αβεβαιότητα της ζήτησης στην αγορά σε περιόδους της ψηφιακής αλλαγής· επισημαίνει ότι αυτής της μορφής η εμπειρογνωμοσύνη είναι απαραίτητη τόσο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ όσο και για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς· τονίζει ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να γίνονται δεκτά ως εγγύηση· υπογραμμίζει την σημασία ύπαρξης ενός εναρμονισμένου νομοθετικού πλαισίου με προβλέψεις που αφορούν τα φορολογικά και την πνευματική ιδιοκτησία στην ΕΕ, το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων για ΜΜΕ που ασχολούνται στον πολιτιστικό τομέα, καθώς και στον τομέα της διανοητικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας·

8.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί καλύτερα η αλληλεπίδραση μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, και προτείνει ότι πρέπει να γίνεται καλύτερη ανάλυση των δεδομένων για να αυξηθεί η γνώση και η κατανόηση των επενδυτικών και επιχειρηματικών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι εταιρείες του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου, όπως είναι τα μέτρα για την ενθάρρυνση της ψηφιοποίησης·

9.  επικροτεί τη δρομολόγηση του μηχανισμού εγγυήσεων του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», παρά τη μεγάλη καθυστέρηση πριν από την εκκίνησή του, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα από τα βασικά μέσα αντιμετώπισης της επείγουσας ανάγκης για πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω δανείων για καινοτόμα και βιώσιμα έργα στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, τα οποία καλύπτουν πολύ μικρές επιχειρήσεις, ΜΜΕ, μικρότερες μη κερδοσκοπικές ενώσεις και ΜΚΟ, αλλά και ένα από τα βασικά μέσα εγγύησης για την απαραίτητη δίκαιη αμοιβή των δημιουργών· εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την πρωτοβουλία του ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης που προτείνει ο μηχανισμός εγγυήσεων στις τράπεζες και στους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές· συνιστά με θέρμη να αρχίσει η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων κατά τη διάρκεια του 2016, όπως προβλέπεται στην αρχική πρόταση της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι το χρηματοδοτικό έλλειμμα αναμένεται, σύμφωνα με την εκ των προτέρων αξιολόγηση που διεξήγαγε η Επιτροπή, να υπερβεί το ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως και ότι το έλλειμμα αυτό αντιστοιχεί στο ποσό των επενδύσεων που έχουν απολεσθεί, δεδομένου ότι επιχειρήσεις με αξιόπιστες επιχειρηματικές στρατηγικές και καλές προοπτικές όσον αφορά τον επιχειρηματικό κίνδυνο, είτε βλέπουν τις αιτήσεις τους για δάνειο να απορρίπτονται, είτε αποφασίζουν να μην υποβάλουν καν αίτηση διότι δεν διαθέτουν αρκετά στοιχεία ενεργητικού που να μπορούν να λειτουργήσουν ως εγγύηση·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με τη νέα έκθεση που δημοσίευσε η ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου, μία έκθεση που εκπονήθηκε με ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, και επισημαίνει ότι οι συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από την Επιτροπή έτσι ώστε να δημιουργηθούν αποτελεσματικότερα και πλέον καινοτόμα μέσα και να διευκολυνθεί επίσης και η πρόσβαση στην χρηματοδότηση·

11.  προτείνει το χρηματοδοτικό έλλειμμα του κλάδου να αντισταθμιστεί αυξάνοντας το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα και θα χρειαστεί για τον σκοπό αυτό να διαθέτει η ΕΕ ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που ευνοεί τις δυνατότητες διασυνοριακής χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια στο εσωτερικό της ΕΕ·

12.  θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης των δημόσιων πόρων που προορίζονται για τους τομείς του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και οι περιφερειακές και αποκεντρωμένες κυβερνήσεις και αρχές, να θέσουν σε εφαρμογή τις προϋποθέσεις για άμεση πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου και να διευρύνουν το φάσμα των χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα με νέα και καινοτόμα συστήματα χρηματοδότησης – προς το αμοιβαίο συμφέρον καταναλωτών, δημιουργών, διανομέων και εκδοτών – όπως είναι η μικροπίστωση, οι επιστρεπτέες συνεισφορές, η πληθοχρηματοδότηση, ο επενδυτικός άγγελος, η δανειοδότηση μεταξύ ομοτίμων, η φορολογική έκπτωση, η χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, το επιχειρηματικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου και η ανάπτυξη συστημάτων δημόσιων εγγυήσεων· επισημαίνει τη σημασία της διερεύνησης των δυνατοτήτων σύναψης συμβάσεων καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», και κυρίως με την παροχή κινήτρων για τη δημιουργία ΣΔΙΤ ( συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα)· επισημαίνει ότι η πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης πρέπει να είναι διαθέσιμη και εύκολα προσβάσιμη·

13.  παρατηρεί ότι, μαζί με την οικοδόμηση ικανοτήτων στα πεδία της εμπειρογνωμοσύνης και της προστασίας από τον πιστωτικό κίνδυνο, οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές θα προτείνουν σχέδια προώθησης στην αίτησή τους προς το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης βιώσιμων και καινοτόμων προγραμμάτων για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων - υπό ειδικές προϋποθέσεις - των δημόσιων πολιτιστικών ιδρυμάτων·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το εν εξελίξει πρόγραμμα της Επιτροπής σχετικά με την πληθοχρηματοδότηση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές χρηματοδότησης του κλάδου στα κράτη μέλη, τα κανονιστικά και στρατηγικά πλαίσια οφείλουν να επικεντρωθούν σε πρακτικές πληθοχρηματοδότησης γύρω από την ανταμοιβή και την δωρεά που είναι και οι περισσότερο χρησιμοποιημένες μέθοδοι στον δημιουργικό τομέα·

15.  επισημαίνει ότι πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν ακόμη πολλά για να επιτευχθεί η πιο αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που περιγράφονται για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, με ειδική μνεία στα προγράμματα «Erasmus +» και «Δημιουργική Ευρώπη» που περιέχεται στα σημεία 4.6 και 6.4 του Παραρτήματος 1 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων(20), μέσω της παροχής καλύτερης πληροφόρησης σε επίπεδο ΕΕ και μιας αποφασιστικότερης εφαρμογής στα κράτη μέλη και στις περιφέρειές τους·

16.  υπογραμμίζει τον ρόλο των προγραμμάτων ανταλλαγών και δη της κινητικότητας για λόγους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία διευκολύνουν την συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιπέδων επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνδυάζουν τη δημιουργικότητα με τις επιχειρηματικές δεξιότητες και επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τις αληθινές ανάγκες των επιχειρήσεων· ζητεί κατά συνέπεια να διευρυνθούν οι χρηματοδοτικές δυνατότητες από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν οι ΜΜΕ του κλάδου προκειμένου να παρέχονται υψηλής ποιότητας δυνατότητες κινητικότητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Γιώργος Γραμματικάκης, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Sylvie Goddyn, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Hannu Takkula

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

8

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Νότης Μαριάς, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Cozzolino, José Manuel Fernandes, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Siegfried Mureşan, Michel Reimon, Antonio Tajani, Lieve Wierinck

(1)

ΕΕ C 24, 22.1.2016, σ. 2.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0069.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0200.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)063.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0268.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0408.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)004.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0006.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0290.

(10)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160413+ITEM-024+DOC+XML+V0//EL.

(11)

EE L 48, 23.2.2011, σ. 1.

(12)

EE L124/36, 20.5.2003,

(13)

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art2_mb201407_pp79-97en.pdf.

(14)

EBA/OP/2016/04, 23.03.2016.

(15)

Ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, 2014/2015.

(16)

Έρευνα της ΕΚΤ σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στη ζώνη του ευρώ –Απρίλιος έως Σεπτέμβριος 2015.

(17)

Έρευνα της ΕΚΤ σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στη ζώνη του ευρώ –Απρίλιος έως Σεπτέμβριος 2015.

(18)

Cultural Τimes – The first global map of cultural and creative industries, Δεκέμβριος 2015.

(19)

Cultural times - the first global map of cultural and creative industries /Δεκέμβριος 2015.

(20)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 17 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320)· Παράρτημα 1: Κοινό στρατηγικό πλαίσιο, σ. 412.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου