BETÆNKNING om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning

  29.6.2016 - (2016/2038(INI))

  Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2)
  Ordførere: Jeppe Kofod og Michael Theurer


  Procedure : 2016/2038(INI)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0223/2016
  Indgivne tekster :
  A8-0223/2016
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning

  (2016/2038(INI))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til artikel 4 og artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

  –  der henviser til artikel 107, 108, 113, 115 og 116 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

  –  der henviser til sin afgørelse af 2. december 2015 om nedsættelse af et særligt udvalg om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (TAXE 2) og fastsættelse af dets sagsområder, sammensætning og funktionsperiode[1],

  –  der henviser til afsløringerne fra det internationale konsortium af undersøgende journalister (ICIJ) af skatteafgørelser og andre skadelige praksisser i Luxembourg, kendt under betegnelsen "LuxLeaks",

  –  der henviser til afsløringerne fra det internationale konsortium af undersøgende journalister (ICIJ) af anvendelsen af "offshore"-selskaber, kendt under betegnelsen "Panama-papirerne", navnlig de dokumenter, der blev offentliggjort den 9. maj 2016,

  –  der henviser til resultaterne af de forskellige G7-, G8- og G20-topmøder om internationale skattespørgsmål, navnlig Ise-Shima-topmødet den 26. og 27. maj 2016, og til resultatet af G20-finansministrenes og centralbankchefernes møde den 14.-15. april 2016 i Washington,

  –  der henviser til resolutionen, som De Forenede Nationers Generalforsamling vedtog den 27. juli 2015, om Addis Abeba-handlingsplanen,

  –  der henviser til rapporten fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) af 30. november 2015 med titlen "G20/OECD, Principles of Corporate Governance",

  –  der henviser til ØKOFIN-konklusionerne om udveksling af skatterelaterede oplysninger om multinationale selskabers aktiviteter og om adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning af 8. marts 2016, om selskabsbeskatning, udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud af 8. december 2015, om erhvervsbeskatning af 9. december 2014 og om skattepolitik af 1. december 1997 samt til notatet fra ØKOFIN's uformelle drøftelse om "Panama-papirerne" den 22. april 2016;

  –  der henviser til Rådets direktiv af 8. december 2015[2] om ændring af direktivet om administrativt samarbejde[3],

  –  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde[4],

  –  der henviser til Rådets direktiv 77/799/EØF af 19. december 1977 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier[5],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme[6],

  –  der henviser til Kommissionens fælles opfølgning, vedtaget den 16. marts 2016, med henstillinger til Europa-Parlamentets beslutninger om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik og om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (forslaget til landeopdelt rapportering)[7],

  –  der henviser til Kommissionens forslag om pakken af foranstaltninger til bekæmpelse af skatteundgåelse, som består af en overordnet meddelelse[8], et forslag til Rådets direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse[9], et forslag til Rådets direktiv om ændring af direktivet om administrativt samarbejde[10], en henstilling om beskatningsoverenskomster[11], og en undersøgelse af aggressiv skatteplanlægning[12],

  –  der henviser til Kommissionens forslag fra 2011 til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) (COM(2011)0121) og til Parlamentets holdning hertil af 19. april 2012,

  –  der henviser til resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 1. december 1997 om en adfærdskodeks for erhvervsbeskatning[13], og til de regelmæssige rapporter til Rådet fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning),

  –  der henviser til aftalen om skattegennemsigtighed, om hvilken der blev indledt forhandlinger mellem EU og Fyrstendømmet Monaco den 22. februar 2016,

  –  der henviser til den aftale, der blev undertegnet mellem EU og Fyrstendømmet Andorra den 12. februar 2016,

  –  der henviser til aftalen om beskatning af indtægter fra opsparing, der blev undertegnet mellem EU og Republikken San Marino den 8. december 2015,

  –  der henviser til aftalen om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti, som er indgået mellem EU og Fyrstendømmet Liechtenstein den 28. oktober 2015,

  –  der henviser til skatteaftalen om forbedring af efterlevelsen af skatteregler, som blev indgået mellem EU og Det Schweiziske Forbund den 27. maj 2015,

  –  der henviser til den ajourførte aftale mellem Jersey og Det Forenede Kongerige af 30. november 2015 og den såkaldte "Change of view on the interpretation of paragraph 2 of the Jersey-UK Double Taxation Arrangement",

  –  der henviser til aftalen om dobbeltbeskatningsordninger mellem Guernsey og Det Forenede Kongerige som ændret ved 2009-ordningen, undertegnet den 20. januar 2009 og gældende siden den 27. november 2009, om udveksling af oplysninger,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige holdning af 8. juli 2015 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2015 med henstillinger til Kommissionen om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik[14],

  –  der henviser til sin beslutning af 25. november 2015 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning[15],

  –  der henviser til sin beslutning af 8. juli 2015 om skatteundgåelse og skatteunddragelse som udfordringer for regeringsførelse, social beskyttelse og udvikling i udviklingslandene[16],

  –  der henviser til de forskellige parlamentariske høringer og efterfølgende rapporter om skatteundgåelse og skatteunddragelse, som blev afholdt i nationale parlamenter, navnlig i Det Forenede Kongeriges Underhus, USA's Senat, Australiens Senat og den franske Nationalforsamling og Senat,

  –  der henviser til Europarådets henstilling CM/Rec(2014)7 af 30. april 2014 om beskyttelse af whistleblowere,

  –  der henviser til den i Luxembourg verserende retssag mod Antoine Deltour, Raphaël Halet og Édouard Perrin, som er tiltalt for deres rolle i forbindelse med offentliggørelsen af de såkaldte "LuxLeaks-dokumenter",

  –  der henviser til Kommissionens beslutninger vedrørende statsstøtte til Fiat[17] og Starbucks[18] og til den belgiske praksis med "excess-profit rulings"[19] samt beslutninger om åbne undersøgelser af statsstøtte til McDonalds, Apple og Amazon;

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

  –  der henviser til betænkning fra Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2) (A8-0223/2016),

  Overordnede overvejelser, fakta og tal

  A.  der henviser til, at afsløringerne i forbindelse med Panama-papirerne og LuxLeaks, som blev publiceret af det internationale konsortium af undersøgende journalister (ICIJ), har vist, at det er bydende nødvendigt, at EU og dets medlemsstater bekæmper skatteunddragelse, skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning og gør en indsats for et øget samarbejde og for øget gennemsigtighed for at genetablere skatteretfærdigheden ved at gøre vores skattesystemer mere retfærdige og sikre, at selskabsskat betales der, hvor værdien skabes, ikke kun i medlemsstaterne men også globalt;

  B.  der henviser til, at Kommissionen anslår omfanget af skatteunddragelse og -undgåelse til at udgøre op til 1 billion[20] EUR om året, mens OECD anslår[21] de tabte indtægter på globalt plan til at udgøre mellem 4 % og 10 % af alle selskabsskatteindtægter, hvilket svarer til mellem 75 og 180 mia. EUR årligt på 2014-niveau; der henviser til, at der kun er tale om skønstal; der henviser til, at sådanne praksissers negative virkning på medlemsstaternes budgetter og på borgerne er indlysende og kan undergrave tilliden til demokratiet; der henviser til, at skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning udhuler skattegrundlaget i medlemsstaterne og dermed fører til tab af skatteindtægter, hvilket svækker økonomierne og regeringernes kapacitet til at yde offentlig service, investeringer og social sikkerhed;

  C.  der henviser til, at det inden for en budgetramme med gensidig kontrol er uacceptabelt, at ressourcer, der skulle hidrøre fra skatter til opkrævning i en medlemsstat, faktisk genereres i en anden medlemsstat på grund af uretfærdig og aggressiv skatteplanlægning;

  D.  der henviser til, at udviklingslandene påvirkes i uforholdsmæssig høj grad af virksomhedernes skatteundgåelse, der resulterer i mistede skatteindtægter, der estimeres til 100 mia. USD[22], således at udviklingslandene mangler afgørende midler til at finansiere grundlæggende tjenester, og EU's politik for udviklingssamarbejde modvirkes;

  E.  der henviser til, at "Panama-papirernes" afsløringer har mindet os om, at skatteundgåelse rækker videre end de multinationale selskaber, er tæt forbundet med kriminelle aktiviteter, og at omfanget af offshoreformuer estimeres til at være ca. 10 billioner USD; der henviser til, at offshoreformuer til en værdi af over to og en halv billion USD indestår i Schweiz;

  F.  der henviser til, at G20-lederne traf foranstaltninger i april 2009 og specifikt anmodede offshoreområderne om at undertegne mindst 12 traktater om informationsudveksling med det mål at bringe systemer med bankhemmelighed til ophør; der henviser til, at økonomerne har udtrykt stærk skepsis med hensyn til foranstaltningernes virkning og har redegjort for, at traktaterne har medført overførsel af bankindskud mellem skattely men ikke i væsentligt omfang medført hjemtagelse af kapital[23]; der henviser til, at der ikke er nogen dokumentation for, at porteføljeinvesteringer i offshoreområder var aftagende i det mindste indtil 2014 trods den seneste tids internationale indsats for at skabe øget gennemsigtighed i den finansielle sektor; der henviser til, at det er for tidligt at vurdere, om vedtagelsen af et system til automatisk udveksling af skatteoplysninger (den fælles indberetningsstandard) kan vende tendensen;

  G.  der henviser til, at ifølge oplysninger fra Den Internationale Betalingsbank er indskud fra andre lande til offshorecentre i perioden 2008 til 2015 gennemsnitligt steget med 2,81 % årligt sammenlignet med kun 1,24 % i resten af verden[24]; der henviser til, at de finansielle offshorecentre med størst omfang af indskud fra andre lande er Caymanøerne (663 milliarder USD), Luxembourg (360 milliarder USD), Schweiz (137 milliarder USD), Hong Kong (125 milliarder USD), Singapore (95 milliarder USD), Bermuda (77 milliarder USD), Panama (67 milliarder USD), Jersey (58 milliarder USD) og Bahamas (55 milliarder USD); der henviser til, at indskud fra andre lande i europæiske skattely som f.eks. Andorra, Gibraltar, Liechtenstein og Schweiz er aftaget eller stagneret over de seneste år, hvilket indikerer en omlægning af offshoreaktiviteterne til andre retsområder og en omstrukturering af offshoresektoren som følge af et stigende antal bilaterale skatteoplysningsaftaler;

  H.  der henviser til, at investeringsstrømme til offshore finanscentre estimeres til 72 milliarder USD i 2015[25] med en stigning over de seneste år på grund af øgede pengestrømme fra multinationale selskaber beliggende i udviklings- og overgangsøkonomier, i nogle tilfælde i form af round-tripping af investeringer; der henviser til, at investeringsstrømme til specialbanker udgør størstedelen af offshoreinvesteringsstrømmene; der henviser til, at Luxembourg i 2015 var den største modtager af investeringsstrømme til specialbanker, og at tilgangen til specialbanker også var særligt højt i Nederlandene i 2015; der henviser til, at de fortsatte finansielle strømme via finansielle offshoremekanismer understreger behovet for at skabe større sammenhæng mellem skatte- og investeringspolitikken på europæisk og globalt plan;

  I  der henviser til, at OECD i april 2016 har fået fornyet mandat til at oprette en sortliste over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner; der henviser til, at Kommissionen aktuelt udarbejder kriterier til identifikation af skattely og anerkender vigtigheden af ikke udelukkende at anvende kriterier for gennemsigtighed og samarbejde men ligeledes inddrage skadelige skattesystemer;

  J.  der henviser til, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er de vigtigste jobskabere i EU, idet de har skabt ca. 85 % af alle nye jobs i EU[26] i de seneste fem år; der henviser til, at undersøgelser[27] har vist, at en grænseoverskridende virksomhed gennemsnitligt betaler 30 % mindre skat end en virksomhed, der kun er aktiv i ét land; der henviser til, at dette forvrider konkurrencen i alvorlig grad, fører til tab af arbejdspladser og ligestilling i Unionen og står i vejen for bæredygtig vækst;

  K.  der henviser til, at aggressiv skatteplanlægning af Kommissionen defineres som det at udnytte teknikaliteter i et skattesystem eller uforeneligheder mellem to eller flere skattesystemer for at slippe med lavere skat; der henviser til, at Kommissionen anerkender, at aggressiv skatteplanlægning kan antage mange former, hvilket fører til en situation, hvor skattelovgivningen ikke anvendes ifølge lovgivernes intentioner; der henviser til, at de primære former for aggressiv skatteplanlægning omfatter overførsel af gæld, placering af immaterielle aktiver og intellektuelle ejendomme, strategi for interne afregningspriser, hybride mismatch-arrangementer og offshorelåns struktur; der henviser til, at størstedelen af de virksomheder, der blev hørt af det særlige udvalg, gentog, at de betaler store skatter, og at de anvender lovlige metoder; der henviser til, at kun en lille andel af virksomhederne hidtil offentligt har vedkendt sig, at skatteundgåelse er et område, hvor tiltag bør prioriteres;

  L.  der henviser til, at tæt på en tredjedel af alle grænseoverskridende virksomhedsinvesteringer kanaliseres gennem offshore-finansieringskonstruktioner; der henviser til, at Kommissionen angiver, at 72 % af overførsler af overskud i EU benytter interne afregningspriser og skatteoptimering ved placering af intellektuel ejendom, og at de øvrige systemer til overførsel af overskud anvender overførsel af gæld[28];

  M.  der henviser til, at bilaterale beskatningsoverenskomster fordeler beskatningsretten mellem kilde- og bopælsstat; der henviser til, at kildelandene ofte tildeles ret til at beskatte aktive erhvervsindkomster, forudsat at virksomheden er permanent etableret i kildelandet, og bopælsstaterne opnår beskatningsret vedrørende passive indtægter såsom dividende, licenser og renter; der henviser til, at en sådan opdeling af beskatningsretten er væsentlig for at forstå de aggressive skatteplanlægningssystemer;

  N.  der henviser til, at regnskabspraksis består i at give et billede af virksomhedens økonomiske situation ved at redegøre for indtægter og udgifter, indtjening og tab i den kalenderperiode, hvor de opstår, og ikke i den periode, hvor de egentlige pengestrømme gennemføres; der henviser til, at hvis skattepligtige indkomster overføres fra en retskreds til en anden, hvor den behandles anderledes, opstår der mulighed for at udnytte de forskellige forhold; der henviser til, at licensbetalinger, selv om de kan berettiges ved forretningsmæssige formål, uden en tilstrækkelig skattemæssig samordning kan opnå skattefordele i et land, hvilket fører til udhuling af skattegrundlaget i andre lande;

  O.  der henviser til, at 60 % af den globale handel er koncernintern og derfor underlagt systemer for interne afregningspriser; der henviser til, at 70 % af alle overførsler af overskud sker via interne afregningspriser;

  P.  der henviser til, at en tilnærmelse af skattepolitikken også bør ledsages af øget kontrol og flere undersøgelser af skadelige skattepraksisser; der henviser til, at Kommissionen har indledt nye formelle undersøgelser vedrørende den skattemæssige behandling af multinationale selskaber; der henviser til, at en vurdering af de skattepolitiske tiltag med et statsstøtteperspektiv på det seneste er blevet en stadig vigtigere metode; der henviser til, at yderligere overvejelser og tiltag til at skabe et bedre indblik i og en effektiv håndtering af sammenhængen mellem beskatning og konkurrence er nødvendige; der henviser til, at Kommissionen har mulighed for at undersøge alle formodede sager om ulovlig statsstøtte i form af fordelagtig skattebehandling på en ikke-selektiv og upartisk måde; der henviser til, at en række af Kommissionens undersøgelser vedrørende statsstøtte stadig var i gang på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende betænkning; der henviser til, at visse medlemsstater har indledt inddrivelsesprocedurer over for visse multinationale selskaber; der henviser til, at nogle medlemsstater har gennemført analyser af den nationale skattepolitiks afsmittende effekt for at vurdere den negative effekt på udviklingslandene;

  Q.  der henviser til, at aggressiv skatteplanlægning er uløseligt forbundet med aggressiv social planlægning, hvilket bekræftes af det særlige udvalgs (TAXE 2) arbejde, navnlig høringen med deltagelse af multinationale selskaber, som klart viser, at skatteordningerne i virksomheder som McDonald's også benyttes som redskab til at trykke medarbejdernes lønninger;

  R.  der henviser til, at det bedste redskab til at bekæmpe aggressiv skatteplanlægning er en veludformet lovgivning, der gennemføres korrekt og koordineret;

  Særlige skattejurisdiktioners rolle

  S.  der henviser til, at Parlamentet har afholdt møder med regeringsrepræsentanter fra Andorra, Liechtenstein, Monaco, Guernsey og Jersey; der henviser til, at Caymanøerne kun er mødt op til et koordinatormøde og ikke til en formel høring i det særlige udvalg; der henviser til, at Isle of Man har afvist at give møde for det særlige udvalg, men i stedet har sendt et skriftligt bidrag;

  T.  der henviser til, at visse skattejurisdiktioner aktivt bidrager til udformningen af aggressive skattepolitikker for multinationale selskaber, som derved kan udnytte disse muligheder for at undgå beskatning; der henviser til, at trods tilsagn fra disse jurisdiktioner om automatisk at udveksle skatteoplysninger med andre lande, svarer den lovpligtige eller effektive selskabsskatteprocent i nogle jurisdiktioner til eller ligger tæt på 0 procent; der henviser til, at nogle af disse jurisdiktioner er opført på sortliste i flere medlemsstater; der henviser til, at specifikke skatteordninger i nogle jurisdiktioner er blevet gennemgået af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning), og det har ført til reformer i de pågældende lande;

  U  der henviser til, at disse jurisdiktioner alle har forpligtet sig til at indføre automatisk informationsudveksling inden 2017 med undtagelse af Andorra og Monaco, der skal gøre dette i 2018; der henviser til, at det er vigtigt at overvåge, om der allerede nu er effektive lovændringer undervejs, der kan sikre en effektiv, automatisk informationsudveksling fra og med 2017;

  V.  der henviser til, at smuthuller i lovgivningen, ineffektiv udveksling af oplysninger og - mere generelt - manglende overholdelse af kontrolkrav, manglende oplysninger om endelige støttemodtagere samt bank- og selskabshemmelighed til trods for den gradvise afskaffelse af lovene om bankhemmelighed udgør hindringer for, at der kan sættes en stopper for skatteunddragelse og skatteundgåelse; der henviser til, at visse skatteeksperter i den finansielle sektor anvender denne uigennemsigtighed til aggressiv skatteplanlægning; der henviser til, at der først for nylig er taget initiativer til indførelse af automatisk udveksling af oplysninger mellem stater ud over de allerede eksisterende bilaterale skatteaftaler; der henviser til, at svaghederne i systemet uden effektiv håndhævelse vil tilskynde til skatteunddragelse og skatteundgåelse;

  W.  der henviser til, at visse særlige skattejurisdiktioner inden for og uden for EU ikke er villige til at reformere deres skattesystemer på trods af de igangværende globale initiativer, og på trods af at nogle af dem har været involveret i OECD's arbejde;

  X.  der henviser til, at de høringer, der blev afholdt med Andorra, Guernsey, Jersey, Liechtenstein og Monaco (jf. bilag 1) viste, at betingelserne for registrering af offshoreselskaber og de oplysninger, der i denne henseende skal afgives, varierer fra den ene jurisdiktion til den anden; der henviser til, at det ikke vides, hvorvidt de offentlige skattemyndigheder i nogle af disse jurisdiktioner er fuldt ud bekendt med de endelige modtagere af truster, fonde og virksomheder, eller om disse oplysninger indhentes og offentliggøres; der henviser til, at Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino og Schweiz har undertegnet aftaler om udveksling af oplysninger med EU; der henviser til, at Kanaløerne har undertegnet aftaler med Det Forenede Kongerige og har erklæret sig rede til at indgå lignende aftaler med andre medlemsstater;

  Y  der henviser til, at den gældende lovgivning i visse jurisdiktioner hverken sikrer god forvaltningspraksis eller garanterer overholdelse af de internationale standarder med hensyn til endelige støttemodtagere, gennemsigtighed og samarbejde;

  Z.  der henviser til, at nogle af disse jurisdiktioner er tilknyttet eller underlagt medlemsstater og, også i tilfælde af selvstyre, derved delvist er underlagt både national og europæisk lovgivning; der henviser til, at medlemsstaterne derfor bør overveje at indføre lovgivning for at sikre, at deres tilknyttede eller underlagte områder overholder de strengeste standarder;

  AA.   der henviser til, at nogle medlemsstater har udarbejdet deres egne lister over usamarbejdsvillige jurisdiktioner og/eller væsentlige definitioner på "skattely" eller "privilegerede skattejurisdiktioner"; der henviser til, at der er store forskelle mellem disse lister med hensyn til, hvordan "usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner" eller "skattely" defineres og vurderes; der henviser til, at OECD's liste over usamarbejdsvillige jurisdiktioner ikke tjener sit formål; der henviser til, at Kommissionen i skattepakken af 17. juni 2015 offentliggjorde en liste over usamarbejdsvillige jurisdiktioner, der blev udarbejdet efter fællesnævnerprincippet på grundlag af eksisterende, nationale lister; der henviser til, at der stadig mangler en fælles EU-definition og liste over usamarbejdsvillige jurisdiktioner, selv om der er hårdt brug for den; der henviser til, at ingen af disse lister omfatter klare, målbare og udtømmende kriterier for, hvor omfattende oplysninger særlige jurisdiktioner skjuler;

  De finansielle institutioners rolle i multinationale selskabers aggressive skatteplanlægning

  AB.  der henviser til, at visse finansielle institutioner samt revisions- og advokatfirmaer har spillet en rolle som mellemled i forbindelse med oprettelsen af komplekse retlige strukturer, som multinationale selskaber derefter har anvendt til aggressiv skatteplanlægning, således som det er blevet dokumenteret i forbindelse med "LuxLeaks" og "Panama-papirerne"; der henviser til, at juridiske smuthuller, mismatch og mangel på samordning, samarbejde og gennemsigtighed mellem landene skaber et miljø, der fremmer skatteunddragelse; der henviser til, at de finansielle institutioner trods alt er centrale og uundværlige redskaber i kampen mod skattesvig i betragtning af de oplysninger om finansieringskonti og egentligt ejerskab, de råder over, og at det derfor er afgørende, at de samarbejder fuldt og effektivt ved udveksling af sådanne oplysninger;

  AC.  der henviser til, at flere skatteskandaler, hvor banker har været involveret, blev afdækket i løbet af undersøgelsen; der henviser til, at finansielle institutioner kan benytte forskellige, aggressive skatteplanlægningsordninger for at hjælpe kunderne med at undgå eller unddrage sig beskatning; der henviser til, at bankerne kan agere på markedet på vegne af deres kunder og hævde at være den egentlige transaktionsejer over for skattemyndighederne, så kunderne derved opnår uretmæssige fordele i form af skattefordele tildelt til bankerne på grund af deres bankstatus eller hjemsted; der henviser til, at bankerne (navnlig banker, der driver investeringsbankvirksomhed) i forbindelse med udformning og udførelse af aggressiv skatteplanlægning bør anses for at spille en dobbelt rolle, dels i form af at tilbyde kunderne aggressiv skatteplanlægning - ofte i form af finansielle produkter som lån, derivater, genkøbsaftaler eller andre værdipapirinstrumenter - dels i form af deres egen anvendelse af aggressiv skatteplanlægning via egne interbank- og særligt konstruerede finansielle transaktioner;

  AD.  der henviser til, at alle banker, der gav møde for det særlige udvalg, officielt nægtede, at de rådgiver deres kunder med henblik på at undgå eller unddrage sig skatter under nogen form, og nægtede at have tilknytning til revisions- eller advokatfirmaer med samme formål; der henviser til, at bankerne det til trods ofte søger juridisk bistand fra advokat- eller konsulentfirmaer for at validere de kontrakter, de tilbyder kunderne; der henviser til, at den betalte juridiske bistand kan benyttes til at dække over skatteunddragelsesaktiviteter og til at undgå anklager mod bankerne om overlagt svindel;

  AE.  der henviser til, at nogle store finansielle institutioner har oprettet et betydeligt antal datterselskaber i særlige skattejurisdiktioner eller i jurisdiktioner med lave eller meget lave selskabsskattesatser med henblik på at undgå skatter på vegne af deres private samt erhvervskunder og til egen fordel; der henviser til, at et antal finansielle institutioner for nylig har lukket visse af deres filialer i disse jurisdiktioner; der henviser til, at flere finansielle institutioner er blevet retsforfulgt for skattesvig eller hvidvaskning af penge i USA og er blevet pålagt store bøder, men at der kun er anlagt meget få sager i Europa;

  AF.  der henviser til, at bankerne arbejder i et konkurrencepræget marked og tilskyndes til at fremme attraktive skatteordninger for at tiltrække nye kunder og betjene de eksisterende; der henviser til, at bankernes ansatte ofte er under enormt pres for at validere kundekontrakter, der muliggør skatteunddragelse og -undgåelse, og trues med afskedigelse, hvis de nægter; der henviser til, at der foreligger interessekonflikter og svingdørsproblematikker, der involverer ledende medarbejdere i banker og konsulentfirmaer samt repræsentanter for skattemyndighederne; der henviser til, at skattemyndighederne ikke altid har tilstrækkelig adgang til oplysninger eller midler til at foretage undersøgelser af bankerne og afsløre tilfælde af skatteunddragelse;

  AG.  der henviser til, at mange af de banker og finansielle institutioner, der har medvirket til skatteunddragelse, blev reddet under den finansielle krise i 2008 med brug af skatteydernes penge, hvilket skaber yderligere foragt over for deres adfærd i skatteanliggender;

  AH.  der henviser til, at det er vigtigt at anerkende, at ikke alle komplekse finanstransaktioner (CSFT) er primært skattemotiverede, og at primært skattemotiverede produkter kun udgør en lille del af de samlede CSFT-aktiviteter; der henviser til, at de beløb, der indgår i transaktioner forbundet med aggressiv skatteplanlægning, imidlertid kan være meget store, hvor enkelttransaktioner sommetider indebærer finansiering af flere milliarder euro og skattefordele til en værdi af flere hundrede millioner euro[29]; der henviser til, at skattemyndighederne er bekymrede over den manglende gennemsigtighed i komplekse finansielle transaktioner, der benyttes til aggressiv skatteplanlægning, navnlig hvor separate dele af ordningerne udføres i forskellige jurisdiktioner;

  AI.  der henviser til, at kreditinstitutionerne i EU allerede er underlagt offentlige landeopdelte rapporteringskrav i henhold til kapitalkravsdirektivet (CRD IV); der henviser til, at det skal bemærkes, at der har været forskelle i de landeopdelte indberetninger, som bør afhjælpes; der henviser til, at ingen af de finansielle institutioner, der gav møde for det særlige udvalg, rejste nogen væsentlige indsigelser med hensyn til oplysningskravene; der henviser til, at nogle af dem klart gav udtryk for, at de gik ind for dette krav og ville bakke op om at gøre det til en global standard;

  AJ.  der henviser til, at offentlig landeopdelt rapportering vedrørende visse finansielle institutioners dokumenter har afsløret betydelige uoverensstemmelser mellem den samlede fortjeneste i oversøiske jurisdiktioner og aktiviteter, den skat, som de har betalt, og det antal ansatte, de har i disse jurisdiktioner; der henviser til, at den samme rapportering også har afsløret en diskrepans mellem de territorier, hvor de opererer og har ansatte, og de virksomheder, hvorfra de opnår deres økonomiske gevinst;

  AK.  der henviser til, at de banker og multinationale selskaber, som gav møde for det særlige udvalg, ikke gav fyldestgørende svar på alle spørgsmålene fra udvalgsmedlemmerne, hvorfor nogle af de rejste spørgsmål aldrig blev besvaret eller forblev uklare; der henviser til, at nogle af disse banker og multinationale selskaber har fremsendt skriftlige bidrag (jf. bilag 2) på et senere tidspunkt;

  Patent-, viden- og FoU-bokse

  AL.  der henviser til, at der i hele Unionen i vidt omfang anvendes ordninger vedrørende intellektuel ejendomsret, patenter samt forskning og udvikling (FoU); der henviser til, at multinationale selskaber anvender disse ordninger til på kunstig vis at nedbringe deres samlede skattebidrag; der henviser til, at foranstaltning nr. 5 i OECD's handlingsplan vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS) refererer til "den ændrede nexustilgang"; der henviser til, at Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen også har til opgave at analysere og effektivt overvåge sådanne praksisser i medlemsstaterne;

  AM.  der henviser til, at Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen har analyseret europæiske ordninger for patentbokse men ikke har afsluttet sin analyse af specifikke ordninger; der henviser til, at foranstaltning 5 i OECD's handlingsplan refererer til den ændrede neksustilgang som den nye standard for at oprette FoU-incitamenter; der henviser til, at medlemsstaterne i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen vedtog at gennemføre den ændrede neksustilgang i deres nationale lovgivning fra 2015; der henviser til, at de også vedtog, at de eksisterende ordninger for patentbokse bør udfases inden 2021; der henviser til, at medlemsstaterne er alvorligt forsinkede med hensyn til gennemførelsen af den ændrede neksustilgang på nationalt plan;

  AN.  der henviser til, at adskillige undersøgelser fra Kommissionen klart har vist, at forbindelsen mellem patentboksen og FoU ofte er vilkårlig og/eller kunstig; der henviser til, at denne uoverensstemmelse kan føre til den antagelse, at disse ordninger i de fleste tilfælde er oprettet og anvendes med skatteundgåelse for øje; der henviser til, at skattelettelser for indkomster, der stammer fra FoU, først og fremmest patentbokse, ofte resulterer i store fald i skatteindtægter for alle regeringer, herunder dem der deltager i en sådan politik; henviser til, at det bør analyseres bedre, hvordan det bedst kan lade sig gøre at stimulere FoU samt innovation i EU, hvilket der er hårdt brug for, uden at skabe skadelig skattepraksis; der henviser til, at OECE og Den Internationale Valutafond (IMF)[30] ligeledes flere gange har bekræftet, at de ikke mener, at patentbokse er det rette redskab til at fremme FoU;

  AO.  der henviser til, at den centrale rolle, som patentbokse spiller i forbindelse med skadelige skattepraksisser, oprindeligt blev observeret i de undersøgelsesmissioner, som Parlamentets tidligere særlige udvalg (TAXE 1) gennemførte i Nederlandene og i Det Forenede Kongerige, og som efterfølgende blev bekræftet i forbindelse med udvalgets besøg i Cypern; der henviser til, at der findes lignende ordninger i andre medlemsstater;

  AP.  der henviser til, at et særligt presserende problem opstår på grund af den fuldstændige mangel på en harmoniseret tilgang blandt medlemsstaterne til spørgsmålet om udgående betalinger; der henviser til, at kombinationen af en fjernelse af kildeskatten i henhold til direktiverne om renter, royalties samt moder- og datterselskaber og mangel på kildeskat i visse medlemsstater på udbytte, licens- og royaltyafgifter samt udgående rentebetalinger skaber smuthuller i den aktuelle ukoordinerede ramme, hvorved fortjenester effektivt kan bevæge sig fra en medlemsstat og ud af EU, uden at de bliver beskattet mindst en gang;

  Dokumenter fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning), Gruppen på Højt Plan (beskatning) og Fiskalgruppen

  AQ.  der henviser til, at mandatet for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen er defineret i konklusionerne fra ØKOFIN-Rådets møde den 1. december 1997; der henviser til, at dokumenterne fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen udgør en afgørende kilde til information for arbejdet i det særlige udvalg (som allerede beskrevet i Parlamentets beslutning af 25. november 2015);

  AR.  der henviser til, at visse mødedokumenter og mødereferater fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen først blev stillet til rådighed for Europa-Parlamentets medlemmer for lukkede døre i Parlamentets lokaler fem måneder efter, at det særlige udvalg indledte sin mandatperiode; der henviser til, at visse dokumenter og mødereferater – selv om yderligere dokumenter er blevet gjort tilgængelige – stadig ikke er offentliggjort, ikke er tilgængelige eller mangler; der henviser til, at Kommissionen på et uformelt møde har erklæret, at den har stillet alle de dokumenter, som stammede fra Kommissionen, og som den rådede over, til rådighed for det særlige udvalg, og at eventuelle yderligere relevante mødedokumenter, der stammer fra Kommissionen – såfremt sådanne dokumenter nogensinde har været i Kommissionens besiddelse – derfor må være gået tabt;

  AS.  der henviser til, at medlemsstaterne ikke har givet tilfredsstillende svar på Parlamentets gentagne anmodninger om at få fuld aktindsigt i de pågældende dokumenter; der henviser til, at dette har været praksis i flere måneder; der henviser til, at disse dokumenter er blevet givet til forskere fra universitetet i Amsterdam efter en anmodning baseret på det europæiske gennemsigtighedsperspektiv; der henviser til, at disse dokumenter ikke desto mindre for nylig er blevet stillet til rådighed, dog kun på et fortroligt grundlag, og at de ikke kan anvendes i den offentlige debat; der henviser til, at gennemsigtighed og adgang til oplysninger er afgørende elementer i det parlamentariske arbejde;

  AT.  der henviser til, at specifikke problemstillinger er blevet undersøgt i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen uden at føre til konkrete reformer; der henviser til, at drøftelser om afgørelser for eksempel har gået på i hvert fald siden 1999, og at der stadig er vanskeligheder i forbindelse med at gennemføre de anbefalinger, som er vedtaget, selv efter "Luxleaks-afsløringerne"; der henviser til, at undersøgelser af ordninger for patentbokse aldrig blev fuldstændig afsluttet i 2014, og at der ikke er blevet påbegyndt en anden undersøgelse, på trods af at medlemsstaterne er forsinkede med hensyn til at gennemføre den nye ændrede neksustilgang;

  Den eksterne dimension: G20, OECD og FN; Inddragelse af og konsekvenser for udviklingslande

  AU.  der henviser til, at OECD, De Forenede Nationer og andre internationale organisationer er interesserede parter i kampen mod virksomheders udhuling af skattegrundlaget; der henviser til, at det er nødvendigt at sikre global harmonisering af praksis og anvendelse af fælles standarder, såsom de standarder, som OECD har forslået i BEPS-pakken; der henviser til, at et mellemstatsligt forum på FN-plan med et mindre selektivt medlemskab end OECD eller G20 bør oprettes, så alle lande, herunder udviklingslande, får mulighed for at deltage på lige fod; der henviser til, at finansministrene og centralbankcheferne på G20-mødet i Washington den 14.-15. april 2016 gentog deres opfordringer til, at alle lande og jurisdiktioner gennemfører Den Finansielle Aktionsgruppes (FATF's) standarder om gennemsigtighed og reelt ejerskab for juridiske personer og juridiske ordninger; der henviser til, at visse G20-medlemmer har opfordret til automatisk udveksling af oplysninger med hensyn til reelt ejerskab og anmodet FATF og Det Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling på Skatteområdet om at fremsætte indledende forslag herom inden oktober 2016;

  AV.  der henviser til, at der er en mangel på gennemsigtighed og en fælles definition af reelt ejerskab på globalt plan, som det observeredes på undersøgelsesmissionen i USA; der henviser til, at denne mangel på gennemsigtighed har været særlig åbenlys, hvad angår skuffeselskaber og advokatfirmaer; der henviser til, at USA i øjeblikket planlægger gennemførelsen af OECD's BEPS-handlingsplan;

  AW.  der henviser til, at BEPS-processen ikke inkluderer udviklingslandene som ligeværdige forhandlingspartnere og ikke har kunnet levere effektive løsninger til de fattigste landes fiskale problemer, som det fremgår af det globale netværk af beskatningsoverenskomster, som ofte forhindrer udviklingslande i at beskatte fortjenester, der genereres på deres territorium;

  AX.  der henviser til, at samarbejde om fælles fiskale spørgsmål allerede eksisterer mellem relevante myndigheder i EU og USA, men lignende samarbejde mangler på det politiske plan, navnlig for så vidt angår parlamentarisk samarbejde;

  AY.  der henviser til, at et symposium om beskatning er planlagt til at finde sted i juli 2016 med henblik på at opnå en stærk, bæredygtig og afbalanceret økonomisk vækst; der henviser til, at G20 har opfordret alle internationale organisationer, herunder EU, til at imødegå de pågældende udfordringer;

  AZ.  der henviser til, at høringen af det blandede særlige udvalg TAXE 2 og Udviklingsudvalget om "konsekvenserne af aggressiv skattetænkning i udviklingslandene" har vist, at udviklingslandene står over for lignende problemer med hensyn til udhuling af skattegrundlaget, overførsel af overskud, mangel på gennemsigtighed, forskellige skattesystemer på globalt plan og mangel på sammenhængende og effektiv international lovgivning; der henviser til, at udviklingslande lider under aggressiv skatteplanlægning; der henviser til, at udviklingslandenes skatteadministrationer mangler ressourcer og ekspertise til at bekæmpe skatteunddragelse og skatteundgåelse;

  BA.  der henviser til, at G20-medlemmerne har genbekræftet deres forpligtelse til at sikre, at der gøres en indsats for at styrke udviklingslandenes økonomiske kapaciteter med henblik på at tilskynde udviklede lande til at overholde principperne i Addis-skatteinitiativet, som blev fastsat på FN's møde den 27. juli 2015; der henviser til, at udviklingslandenes holdninger og prioriteter er en afgørende forudsætning for at opnå en effektiv global samordning;

  BB.  der henviser til, at IMF og Verdensbanken yder teknisk bistand, som omfatter redskaber til udviklingslandenes skatteadministrationer vedrørende internationale fiskale spørgsmål med henblik på at forbedre udviklingslandenes evne til at håndtere skatteunddragelse, skatteundgåelse og spørgsmål om hvidvaskning af penge, navnlig relateret til interne afregningspriser;

  BC.  der henviser til, at den australske regering har bebudet, at den agter at indføre en "omdirigeret skat på overskud" (Diverted Profits Tax) for multinationale selskaber, som undgår skat, der skal træde i kraft den 1. juli 2017, og at den agter at oprette en ny skattetaskforce;

  Arbejdet i Parlamentets særlige udvalg (TAXE 2)

  BD.  der henviser til, at en række af de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået, er en direkte opfølgning på Parlamentets beslutninger af 16. december 2015 og 25. november 2015; der henviser til, at nogle af de vigtige initiativer, som indgår heri, således nu er blevet fremsat af Kommissionen – i det mindste delvist; der henviser til, at andre afgørende foranstaltninger, der opfordres til i disse beslutninger, stadig mangler, såsom f.eks. en reform af rammen for skattemæssig statsstøtte, effektive lovbestemmelser for beskyttelsen af whistleblowere og foranstaltninger til at dæmpe bistand til og fremme af aggressiv skatteplanlægning af rådgivere eller af den finansielle sektor;

  BE.  der henviser til, at konsekvenserne for Unionen er blevet analyseret og vurderet af især Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art (TAXE 1), hvis arbejde resulterede i en beslutning, der blev vedtaget med et overvældende flertal den 25. november 2015; der henviser til, at Parlamentets beslutning af 16. december 2015 blev vedtaget med et lignende overvældende flertal; der henviser til, at Kommissionen offentliggjorde et fælles svar på de ovennævnte beslutninger af 16. december 2015 og 25. november 2015;

  BF.  der henviser til, at Parlamentets særlige udvalg TAXE 2, som blev oprettet den 2. december 2015, har afholdt 11 møder, heraf nogle sammen med Økonomi- og Valutaudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Udvikling, hvor det hørte kommissæren med ansvar for konkurrence, Margrethe Vestager, kommissæren med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, Pierre Moscovici, kommissæren for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen Jonathan Hill, den nederlandske statssekretær for finanser, Eric Wiebes (repræsentant for rådsformandskabet), skatteeksperter og udviklingseksperter, repræsentanter for multinationale selskaber, repræsentanter for banker samt medlemmer af de nationale parlamenter i EU; der henviser til, at det også afholdt møder med repræsentanter for regeringerne i Andorra, Liechtenstein, Monaco, Guernsey og Jersey samt modtog et skriftligt indlæg fra Isle of Man's regering i (jf. bilag 1); der henviser til, at det ligeledes arrangerede undersøgelsesmissioner til USA (se bilag 6) med henblik på at se nærmere på specifikke aspekter af dets mandats tredjelandsdimension samt til Cypern (se bilag 5); der henviser til, at medlemmerne af det særlige udvalg er blevet personligt inviteret til at deltage i arbejdet i OECD's højtstående interparlamentariske "TAXE"-gruppe; der henviser til, at det særlige udvalg holdt møder for lukkede døre på koordinatorniveau, hvor det hørte repræsentanter for Caymanøerne, undersøgende journalister og Kommissionens tjenestemænd; der henviser til, at alle disse aktiviteter, som har tilvejebragt et væld af yderst nyttig information om praksisser og skattesystemer både inden for og uden for Unionen, har bidraget til at klarlægge nogle af de relevante spørgsmål, mens andre fortsat er ubesvaret;

  BG.  der henviser til, at arbejdet i det særlige udvalg blev hæmmet af den omstændighed, at kun 4 ud af de 7 multinationale selskaber, der var indbudt, takkede ja ved første opfordring til at give møde for medlemmerne (jf. bilag 2);

  BH.  der henviser til, at Parlamentets særlige udvalg og undersøgelsesudvalg stadig besidder utilstrækkelige beføjelser, når man sammenligner med tilsvarende udvalg i medlemsstaternes parlamenter og USA's Kongres, som f.eks. retten til at indkalde vidner og håndhæve adgang til dokumenter, på grund af Kommissionens og Rådets fortsatte afslag på at give samtykke til Europa-Parlamentets forslag om en forordning om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse;

  BI.  der henviser til, at Rådet ved flere lejligheder for nylig har vedtaget omfattende, forudgående politiske holdninger vedrørende skattespørgsmål uden at tage hensyn til eller blot afvente Europa-Parlamentets udtalelser;

  Konklusion og henstillinger

  1.  gentager konklusionerne fra sin beslutning af 25. november 2015 og fra sin beslutning af 16. december 2015;

  Kommissionens og medlemsstaternes opfølgning

  2.  beklager, at 13 medlemsstater ikke har passende regler til at modvirke aggressiv skatteplanlægning baseret på skattefri gennemstrømning af udbytter; beklager også, at 13 medlemsstater ikke anvender test af reelt ejerskab, når de accepterer et krav om nedbringelse af eller fritagelse fra kildeskat; beklager endvidere, at 14 medlemsstater indtil videre stadig ikke har kontrolleret reglerne om udenlandske virksomheder for at forebygge aggressiv skatteplanlægning, og at 25 medlemsstater ikke har nogen regler for at modvirke en anden stats uforenelige skattemæssige kvalificering af en lokal virksomhed; beklager, at ikke én eneste medlemsstat hidtil har opfordret til et forbud mod aggressive skatteplanlægningsstrukturer;

  3.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at vedtage yderligere lovgivningsforslag om virksomheders skatteundgåelse, siden der eksisterer råderum for medlemsstaterne til at skærpe deres anti-misbrugsregler for at modvirke udhuling af skattegrundlaget; beklager kraftigt, at medlemsstaterne ikke drøftede Parlamentets anbefalinger i nogen af Rådets arbejdsgrupper og ikke reflekterede over bruddet på deres forpligtelse til loyalt samarbejde i henhold til traktaten ved at gøre aggressiv skatteundgåelse og skatteunddragelse muligt i andre medlemsstater;

  4.  glæder sig over pakken om bekæmpelse af skatteundgåelse (ATAP), som Kommissionen offentliggjorde den 28. januar 2016, samt over alle de siden fremsatte lovforslag og udsendte meddelelser (se bilag 4); glæder sig over Rådets vedtagelse af direktivet om ændring af direktiv om administrativt samarbejde med henblik på at oprette landeopdelt rapportering, og beklager samtidig, at Rådet ikke ventede på at få kendskab til og tage Europa-Parlamentets holdning i betragtning, før det enedes om sin egen holdning, og at det ikke påtænkte at inddrage Kommissionen i udvekslingen af oplysninger; opfordrer Rådet til at nå til enighed om en samlet og ambitiøs holdning til ATAP og til at bevare direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse som et enkelt direktiv med henblik på effektivt at gennemføre OECD's henstillinger og række ud over dem for at opnå EU's ambitioner og sikre en effektiv funktion af det indre marked i stedet for at svække det; beklager stærkt, at Rådets aktuelle holdningsudkast er blevet svækket, navnlig med en grandfather-klausul om rentefradrag og en snævrere tilgang til reglen om kontrollerede udenlandske selskaber; glæder sig over initiativet om at oprette en fælles EU-definition og EU-liste over usamarbejdsvillige jurisdiktioner i den eksterne strategi for effektiv beskatning; understreger, at denne liste bør baseres på objektive, udtømmende og kvantificerbare kriterier; gentager, at der i fremtiden vil være behov for flere og bindende foranstaltninger for effektivt og systematisk at bekæmpe udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud;

  5.  mener, at direktivet om administrativt samarbejde, efter at have gennemgået to efterfølgende ad hoc-ændringer om automatisk udveksling af afgørelser i skattespørgsmål og landeopdelt rapportering, nu bør gennemgås i sin helhed, navnlig, men ikke kun, med henblik på at formindske og til sidst fjerne de nuværende undtagelser fra princippet om udveksling af oplysninger;

  6.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge et forslag til et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) inden udgangen af 2016, som skal ledsages af en passende og retfærdig fordelingsnøgle, som kan sikre en samlet løsning på skadelig skattepraksis i Unionen, skabe klarhed og enkelthed for virksomheder og lette grænseoverskridende, økonomiske aktiviteter i Unionen; mener, at konsolidering er det centrale element i FKSSG'et; er af den opfattelse, at konsolidering bør indføres snarligst muligt, og at ethvert mellemliggende system, der kun sikrer en harmonisering af skattegrundlaget med en mekanisme til udligning af tab, blot kan være midlertidigt; mener, at indførelsen af et fuldt obligatorisk FKSSG er stadig mere påtrængende nødvendigt; opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at nå til enighed om FKSSG-forslaget, når det bliver fremsat, og til hurtigt derefter at gennemføre lovgivningen; minder medlemsstaterne om, at forskelle mellem selskabsskattesystemer kan skabe ulige konkurrencevilkår og illoyal skattekonkurrence, også i EU;

  7.  glæder sig over, at Kommissionen den 12. april 2016 vedtog et forslag til direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU vedrørende offentliggørelse af virksomheders, deres datterselskabers og filialers oplysninger om indkomstskat samt øget gennemsigtighed i selskabsbeskatning; beklager imidlertid, at det af Kommissionen foreslåede anvendelsesområde, kriterier og tærskelværdier ikke er i overensstemmelse med de holdninger, som Parlamentet tidligere har vedtaget, og derfor ikke vil kunne give resultater;

  8.  glæder sig over den enighed, som blev opnået i Rådet den 8. december 2015, vedrørende automatisk udveksling af oplysninger om skatteafgørelser; beklager imidlertid, at Rådet ikke tog hensyn til de henstillinger, Parlamentet fremsatte i sin betænkning fa 20. oktober 2015 vedrørende Kommissionens oprindelige forslag til en sådan foranstaltning; understreger, at Kommissionen skal have fuld adgang til den nye EU-database over skatteafgørelser; insisterer på behovet for en omfattende og effektiv database over alle skatteafgørelser med potentielle grænseoverskridende virkninger; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til hurtigt at skabe de nødvendige lovgivningsmæssige rammer for automatisk udveksling af information om skatteafgørelser;

  9.  understreger, at automatisk udveksling af oplysninger vil medføre en stor mængde data, der skal behandles, og fastholder, at alle aspekter vedrørende selve databehandlingen af de pågældende oplysninger skal koordineres, ligesom det er nødvendigt at samordne de nødvendige menneskelige ressourcer med henblik på at analysere dataene; opfordrer til at styrke Kommissionens rolle i dette arbejde; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til omhyggeligt at overvåge og fuldt ud varetage gennemførelsen af direktivet om administrativt samarbejde på nationalt plan, særligt med henblik på at kontrollere, hvor mange medlemsstater, der indhenter skattemæssige oplysninger igennem bilaterale skatteaftaler snarere end på dette retsgrundlag; opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres skatteforvaltninger med tilstrækkelig personalekapacitet for at sikre en effektiv opkrævning af skatteindtægter og gribe ind over for skadelig skattepraksis, eftersom manglende midler og personalenedskæringer foruden mangel på relevant uddannelse, tekniske redskaber og undersøgelsesbeføjelser i alvorlig grad hindrer skattemyndighederne i nogle medlemsstater i deres arbejde; opfordrer medlemsstaterne til at integrere de informationer, der udveksles med skattemyndighederne, med dem, der udveksles med finansielle tilsynsmyndigheder;

  10.  bifalder bekendtgørelsen fra den 12. maj 2016 fra Frankrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige om, at de vil indføre offentlige registre over virksomheders retmæssige ejere; bifalder, at Frankrig har forpligtet sig til at oprette et offentligt register over truster; støtter Det Forenede Kongeriges tilsagn om at få alle virksomheder fra lande uden for Det Forende Kongerige til enten at foretage ejendomsinvesteringer i landet eller indgå en kontrakt med staten om tilkendegivelse af virksomhedens retmæssige ejer; opfordrer alle medlemsstater til at vedtage lignende initiativer;

  11.  beklager, at OECD's nye globale standard for automatisk udveksling af oplysninger ikke omfatter en overgangsperiode for udviklingslande, og at man ved at gøre standarden gensidig risikerer at udelukke de lande, der stadig har utilstrækkelig kapacitet til at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur til indsamling, forvaltning og deling af de krævede oplysninger;

  12.  bemærker, at det fælles forum for interne afregningspriser har inkluderet udviklingen af god praksis i sit arbejdsprogram for 2014-2019 med henblik på at sikre, at OECD's retningslinjer på området er i overensstemmelse med de særlige forhold i medlemsstaterne; bemærker, at Kommissionen overvåger, hvorledes dette arbejde skrider frem;

  13.  understreger, at 70 % af alle overførsler af overskud foregår gennem afregningspriser, og at den bedste måde at gribe problemet an på er at vedtage et komplet FKSSG; opfordrer ikke desto mindre Kommissionen til at fremsætte et konkret lovgivningsforslag om afregningspriser under hensyntagen til OECD's retningslinjer for afregningspriser for multinationale selskaber og skatteforvaltninger fra 2010; understreger endvidere, at der kunne være behov for yderligere bestræbelser på at mindske risikoen for udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS) mellem Unionens medlemsstater og tredjelande, opstået af den interne afregningsprisramme, navnlig hvad angår prisfastsættelse af immaterielle aktiver, og at omfattende alternativer til det nuværende armslængdeprincip bør undersøges og afprøves aktivt for deres potentiale for at sikre et mere retfærdigt og effektivt, omfattende skattesystem.

  14.  glæder sig over, at kommissæren med ansvar for konkurrence, Margrethe Vestager, har kategoriseret interne afregningspriser som et særligt fokusområde i forbindelse med statsstøttesager, eftersom det forlyder at være et gængs redskab, som multinationale selskaber anvender med henblik på skatteunddragelsesmekanismer, såsom koncerninterne lån; bemærker, at der aktuelt ikke findes retningslinjer, der gør det muligt at identificere og regulere skatterelateret statsstøtte, omend denne type statsstøtte har vist sig at være et foruroligende skatteunddragelsesværktøj; opfordrer Kommissionen til at fastlægge retningslinjer og opstille kriterier for bedre at definere, hvad grænserne er for afregningspriser, for bedre at kunne vurdere sager om statsstøtte; støtter konklusionerne af Kommissionens undersøgelser i sagerne vedrørende Starbucks, Fiat og Amazon; understreger nødvendigheden af, at Kommissionen får adgang til alle relevante data;

  15.  beklager, at mange af de multinationale selskaber, der er blevet hørt, ikke på det kraftigste har fordømt skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning; understreger, at multinationale selskaber nemt kan udstede fiktive, koncerninterne lån med aggressiv skatteplanlægning for øje; understreger, at præferencen for finansiering via lån er til skade for skatteyderne såvel som for finansiel stabilitet; opfordrer derfor medlemsstaterne til at udrydde dette skæve forhold mellem gæld og egenkapital i deres respektive skattelove;

  16.  understreger kraftigt, at det arbejde, der udføres af whistleblowere, er af helt afgørende betydning for at afsløre omfanget af skatteundgåelse, og at det derfor er nødvendigt at sikre retlig beskyttelse af whistleblowere i EU; bemærker, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Europarådet har påbegyndt arbejdet med dette spørgsmål; mener, at domstolene og medlemsstaterne bør sikre beskyttelsen af lovlige forretningshemmeligheder, samtidig med at de på ingen måde hindrer, hæmmer eller kvæler whistlebloweres og journalisters kapacitet til at dokumentere og afsløre ulovlige, uretmæssige eller skadelige praksisser i de tilfælde, hvor dette klart og i overvældende grad er i offentlighedens interesse; beklager, at Kommissionen ikke har planer om en prompte reaktion i denne henseende, i lyset af de seneste og meget betydelige whistleblower-afsløringer, som almindeligvis går under betegnelserne hhv. "Luxleaks" og "Panama-papirerne";

  17.  glæder sig over, at Kommissionen har lanceret en offentlig høring om forbedring af mekanismer til bilæggelse af tvister i tilfælde af dobbeltbeskatning; understreger, at fastsættelsen af en klar tidsramme for tvistbilæggelsesprocedurer er af central betydning for effektiviseringen af systemerne;

  18.  glæder sig over meddelelsen ”Ekstern strategi for effektiv beskatning”, der opfordrede Den Europæiske Investeringsbank (EIB) til at gennemføre god regeringsførelse i sine kontrakter med alle udvalgte, finansielle formidlere; opfordrer EIB til at etablere en ny ansvarlig beskatningspolitik, som tager udgangspunkt i den revision af dens politik for usamarbejdsvillige jurisdiktioner, der blev foretaget i 2016 i tæt dialog med civilsamfundet; opfordrer EIB til både at yde direkte finansiering og finansiering via formidlere på betingelse af offentliggørelse af landeopdelte skatterelevante data i overensstemmelse med CRD IV-bestemmelserne for kreditinstitutter og oplysninger om det reelle ejerskab; gentager, at EIB bør styrke sine due diligence-aktiviteter for at forbedre kvaliteten af oplysningerne om de endelige modtagere og mere effektivt undgå transaktioner med finansielle formidlere, der har negative resultater med hensyn til gennemsigtighed, svig, korruption, organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge og negativ påvirkninger af miljøet eller sociale forhold, eller som er registreret i offshorefinanscentre og skattely, som gør brug af aggressiv skatteplanlægning;

  19.  opfordrer Kommissionen til at indføre en klar lovgivning om definitionen på "økonomisk indhold", "værdiskabelse" og "fast driftssted", med henblik på at håndtere navnlig problemet med såkaldte skuffeselskaber; opfordrer medlemsstaterne til at vende bevisbyrden, hvad angår geninddrivelse af aktiver opnået ved kriminelle aktiviteter eller tilbagebetaling af uberettigede fortjenester;

  20.  er af den opfattelse, at der af Kommissionen bør oprettes en fælles EU-liste over grænseoverskridende skattesnydere og -unddragere, som alle skal have fuldstændig adgang til;

  Sortlistning af og konkrete sanktioner mod usamarbejdsvillige jurisdiktioner samt kildeskat

  21.  bemærker, at de eneste konkrete initiativer, som Kommissionen hidtil har iværksat vedrørende usamarbejdsvillige jurisdiktioner, herunder oversøiske lande og territorier, er den eksterne strategi for effektiv beskatning; bemærker, at OECD's kriterier for at opliste usamarbejdsvillige jurisdiktioner indtil nu ikke har været effektiv med hensyn til at løse dette spørgsmål og ikke har haft en afskrækkende virkning; understreger, at der stadig er tredjelande, som beskytter ulovligt erhvervede aktiver, hvilket gør det umuligt for EU's myndigheder at inddrive dem;

  22.  opfordrer Kommissionen til snarest muligt at udarbejde en fælles EU-definition og liste over usamarbejdsvillige jurisdiktioner (dvs. en "sortliste over skattely") baseret på velfunderede, gennemsigtige og objektive kriterier, der omfatter gennemførelse af OECD's retningslinjer, skattegennemsigtighedsforanstaltninger, BEPS-foranstaltninger og standarder for automatisk udveksling af oplysninger, aktiv udøvelse af skadelig skattepraksis, tildeling af fordele til enkeltpersoner eller juridiske enheder, der ikke er residenter, manglende krav om økonomisk soliditet og hemmeligholdelse af juridiske enheders virksomhedsstruktur (herunder truster, velgørenhedsorganisationer, fonde osv.) eller ejerskab af aktiver eller rettigheder, og glæder sig over Kommissionens hensigt om at nå til enighed om sådan en liste i løbet af de næste seks måneder; opfordrer medlemsstaterne til at godkende denne aftale senest ved udgangen af 2016; mener, at en eskalationsprocedure, der starter med en reel konstruktiv dialog med jurisdiktionen, hvis der er konstateret mangler, skal fastlægges inden registreringen for også at opnå, at processen får en præventiv virkning; mener, at der bør skabes en mekanisme for at muliggøre afregistrering af jurisdiktionerne, hvis og når det er lykkedes at opnå eller genetablere overholdelse; mener, at denne vurdering også bør omfatte OECD-medlemmer;

  23.  efterlyser en konkret lovgivningsmæssig EU-ramme for sanktioner mod sortlistede usamarbejdsvillige jurisdiktioner, herunder muligheden for at gennemgå og, som en sidste udvej, at suspendere frihandelsaftaler, forbyde aftaler om dobbeltbeskatning og forbyde adgang til EU-midler; bemærker, at formålet med sanktioner er at tilvejebringe ændringer i lovgivningen i de berørte jurisdiktioner; opfordrer til også at lade sanktionerne gælde for virksomheder, banker, revisions- og advokatfirmaer samt skatterådgivere, som bevisligt har været involveret i ulovlige, skadelige eller uretmæssige aktiviteter med disse jurisdiktioner eller har befordret illegale, skadelige eller uretmæssige selskabsskatteordninger, der har indbefattet lovlige ordninger i de pågældende jurisdiktioner;

  24.  opfordrer Kommissionen til at forberede bindende lovgivning, der forbyder, at EU-institutioner åbner konti eller opererer i de jurisdiktioner, der er med på den fælles EU-liste over usamarbejdsvillige jurisdiktioner;

  25.  opfordrer medlemsstaterne til at genforhandle deres bilaterale beskatningsoverenskomster med tredjelande ved hjælp af et multilateralt instrument for at indføre tilstrækkelig solide antimisbrugsbestemmelser og således forebygge "treatyshopping", herunder en fordeling af beskatningsrettigheder mellem oprindelses- og bopælsland, der afspejler det økonomiske indhold, og en passende definition af fast forretningssted; understreger endvidere, at denne proces ville blive fremskyndet betydeligt, hvis medlemsstaterne gav Kommissionen bemyndigelse til at forhandle sådanne beskatningsoverenskomster på vegne af Unionen; opfordrer medlemsstaterne til at sikre en retfærdig behandling af udviklingslande under forhandlingen af sådanne overenskomster;

  26.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsforslag til en EU-dækkende kildeskat, der skal forvaltes af medlemsstaterne, for at sikre, at fortjenester, der genereres inden for Unionen, beskattes mindst én gang, inden de forlader den; bemærker, at et sådant forslag bør indeholde en refusionsordning for at undgå dobbeltbeskatning; understreger, at en sådan generel kildeskatteordning baseret på credit-metoden har den fordel, at den undgår dobbelt ikkebeskatning og BEPS uden samtidigt at afstedkomme tilfælde med dobbeltbeskatning;

  27.  beklager, at Andorra og Monaco har forpligtet sig til automatisk udveksling af oplysninger inden 2018 i stedet for 2017; påpeger, at nogle usamarbejdsvillige jurisdiktioner såsom Andorra overholder standarderne for udveksling af oplysninger, men bevæger sig i retning af jurisdiktioner med lav beskatning; er bekymret over, at dobbeltbeskatningsordningen mellem Andorra og Spanien ikke i øjeblikket effektivt sikrer automatisk udveksling af oplysninger; opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge, at automatisk udveksling af oplysninger anvendes effektivt i medlemsstaternes aftaler indgået med tidligere eller nuværende usamarbejdsvillige jurisdiktioner;

  28.  mener, at europæisk lovgivning effektivt bør håndtere det hybride mismatch mellem EU's medlemsstater og tredjelande i forbindelse med udnævnelsen af enheder, f.eks. CV/BV-konstruktionen i Nederlandene, der benyttes af mange amerikanske virksomheder, og som fører til dobbelt ikkebeskatning, idet dette bør være et supplement til Kommissionens forslag til en pakke til bekæmpelse af skatteundgåelse;

  Patent-, viden- og FoU-bokse

  29.  bemærker, at patent-, viden- og FoU-bokse indtil nu ikke har vist sig at være så effektive med hensyn til at fremme innovation i Unionen, som de burde være; beklager, at de i stedet anvendes af multinationale selskaber til at overføre overskud gennem aggressive skatteplanlægningsordninger, såsom den velkendte "Double Irish" med en "hollandsk sandwich"; er af den opfattelse, at patentbokse er et uegnet og ineffektivt redskab til at nå økonomiske mål; insisterer på, at FoU kan fremmes gennem mere bredt anlagte politiske foranstaltninger, der fremmer langsigtet innovation og uafhængig forskning, og ved hjælp af subsidier, som bør foretrækkes frem for patentbokse, eftersom risikoen for, at subsidier bliver misbrugt af skatteundgåelsesordninger, er mindre; bemærker, at forbindelsen mellem patentboksordninger og FoU-aktiviteter ofte er vilkårlig, og at de nuværende modeller fører til et kapløb mod bunden, når det drejer sig om effektive skattebidrag fra multinationale selskaber; opfordrer medlemsstaterne til at udfase eksisterende patentbokse og forbyde nye senest i 2021;

  30.  beklager, at visse medlemsstater, navnlig inden for rammerne af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, indtil nu har ignoreret dette spørgsmål og stadig mangler at fastsætte en passende tidsramme for håndteringen af problemet;

  31.  opfordrer Kommissionen til med henblik på at forbyde misbrug af patentbokse i skatteomgåelsesøjemed og sikre, at disse, hvis og når de anvendes, er knyttet til en egentlig økonomisk aktivitet, at fremsætte forslag til bindende EU-lovgivning om patentbokse, der bygger på samt forsøger at afhjælpe svaghederne ved OECD's ændrede neksustilgang; understreger, at Kommissionens forslag bør gælde alle patentbokse udstedt af medlemsstaterne; opfordrer i mellemtiden alle medlemsstater til at offentliggøre, hvilke virksomheder der nyder godt af ordningen med patentbokse i deres land;

  32.  opfordrer medlemsstaterne til at integrere en bestemmelse om effektiv mindstebeskatning i direktivet om renter og royalties samt i moder- og datterselskabsdirektivet og til at sikre, at Rådet ikke indrømmer fritagelser;

  Banker, skatterådgivere og formidlere

  33.  beklager dybt, at visse banker, skatterådgivere, advokat- og revisionsfirmaer samt andre formidlere kraftigt har medvirket til og spillet en central rolle i udformningen af aggressive skatteplanlægningsordninger for deres klienter, og at de også har hjulpet nationale regeringer med at udforme skattelovgivningen, hvorved der er opstået store interessekonflikter;

  34.  er bekymret over manglen på gennemsigtighed og tilstrækkelig dokumentation inden for finansielle institutioner, blandt rådgivere og hos advokatfirmaer, hvad angår de specifikke modeller for ejerskab af virksomheder og kontrolformer, som anbefales af skatterådgivere og finansielle samt juridiske rådgivere, således som den nylige afsløring af Panama-papirerne har bekræftet; anbefaler med henblik på at håndtere problemet med skuffeselskaber at styrke kravene til gennemsigtighed i forbindelse med oprettelse af private virksomheder;

  35.  er bekymret over manglen på gennemsigtighed og passende dokumentation inden for nationale skatteforvaltninger i forbindelse med de konkurrencemæssige virkninger af afgørelser om transferpriser, patentboksordninger, skatteafgørelser og andre elementer af skønsmæssig virksomhedsbeskatning;

  36.  opfordrer til, at de eksisterende adfærdskodekser for skatterådgivningssektoren styrkes, navnlig for at tage højde for potentielle interessekonflikter på en sådan måde, at de bliver offentliggjort på en klar og tydelig måde; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en adfærdskodeks for alle rådgivningstjenester for at sikre, at situationer med potentielle interessekonflikter klart offentliggøres; mener, at dette bør omfatte en EU-ordning om uforenelighed for skatterådgivere med henblik på at forhindre dem i at rådgive både den offentlige og den private sektor og for at forebygge andre interessekonflikter; opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til at fremlægge et forslag til ændring af forordning nr. 573/2014 og direktiv 2014/56;

  37.  henleder opmærksomheden på de risici for interessekonflikter, der skyldes, at de samme virksomheder tilbyder både juridiske tjenester, skatterådgivningstjenester og revisionstjenester; understreger derfor betydningen af, at der klart sondres mellem disse tjenester; anmoder Kommissionen om at sikre korrekt overvågning og gennemførelse af den lovgivning, der har til formål at forebygge sådanne konflikter, og om at undersøge behovet for at gennemgå revisionsdirektivet, især bestemmelserne i dets artikel 22, og revisionsforordningen, især bestemmelserne i dens artikel 5, samt definitionen af "betydelig virkning" af ikkerevisionsydelser deri;

  38.  bemærker, at offentlige universiteters afdelinger for skattelovgivning og forskning i skattemæssige forhold er tydeligt sammenflettede med store skattevirksomheder, hvilket fører til interessekonflikter og en mangel på den uafhængighed, som der forventes fra akademikere; påpeger, at skatterådgivere i den aktuelle situation uddannes i at tilbyde skatteunddragelse for skatteydernes penge; anmoder Kommissionen om at foretage en undersøgelse af sammenblandingen af den akademiske verden og skatterådgivernes verden, idet den som minimum ser på interessekonflikter og brugen af offentligt betalte uddannelsesinstitutioner til at lette virksomheders skatteunddragelse;

  39.  opfordrer medlemsstaterne til at indføre effektive, forholdsmæssige og præventive sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner for virksomhedsledere, der er involveret i skatteunddragelse, samt muligheden for at tilbagekalde erhvervslicenser for fagfolk og virksomheder, der bevisligt har været involveret i udformningen af, rådgivning om brugen af eller anvendelsen af ulovlige skatteplanlægnings- og skatteunddragelsesordninger; anmoder Kommissionen om at undersøge mulighederne for at indføre et forholdsmæssigt finansielt ansvar for skatterådgivere, der deltager i ulovlige skattepraksisser;

  40.  opfordrer Kommissionen til at analysere muligheden for at indføre et forholdsmæssigt finansielt ansvar for banker og finansielle institutioner, som fremmer overførsler til kendte skattely, som defineret af den fremtidige fælles EU-liste over skattely og usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner;

  41.  opfordrer Kommissionen til at skærpe kravene om, at bankerne skal foretage indberetning om overførsler til og fra jurisdiktioner, der er opført på den fælles EU-liste over skattely og usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, til medlemsstaternes skattemyndigheder; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at banker og andre finansielle institutioner giver ensartede oplysninger til tilsynsmyndigheder og skattemyndigheder; opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres skatteforvaltningers kapacitet til at undersøge sager om skatteunddragelse og -undgåelse;

  42.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag til lovgivning om indførsel af et obligatorisk oplysningskrav for banker, skatterådgivere og andre formidlere vedrørende komplekse strukturer og særlige tjenesteydelser, der har forbindelse til jurisdiktioner, der er med på den fælles EU-liste over skattely og usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, og som er udformet til og benyttes af klienter til at fremme skatteunddragelse, skattesvig, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme;

  43.  opfordrer Kommissionen til at foretage konstant screening og overvågning af derivater og værdipapirfinansieringstransaktioner – ved hjælp af data opbevaret i transaktionsregistre (TR'er) i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 648/2012 og forordning (EU) nr. 2015/2365 – med det formål at udpege transaktioner, der potentielt kan generere betydelige skattefordele; insisterer på, at Kommissionen automatisk giver medlemsstaternes relevante skattemyndigheder alle oplysninger, herunder data[31];

  44.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag til lovgivning, der skal sikre, at både kreditinstitutter oprettet i en medlemsstat og virksomheder, der er godkendt til at handle på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet inden for EU, i deres årsberetninger medtager en beskrivelse af deres brug af værdipapirfinansieringstransaktioner og deres genanvendelse af sikkerhedsstillelse samt omfattende og detaljerede data om værdipapirfinansieringstransaktioners bidrag til deres indtjening før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) samt indtjening efter skat (EAT);

  45.  opfordrer Kommissionen[32] til at indføre specifikke fælles minimumsregler til bekæmpelse af misbrug, og som har til formål at forhindre fordele ved visse overførsler af hybride aktiver[33], hvis virkning ofte er en fratrækning af indkomsten i én stat uden at den medtages i en anden eller generering af uberettigede overførsler af udenlandske skattegodtgørelser;

  46.  opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at indføre fælles regler med det formål at bekæmpe skatteundgåelse for indkomst fra EU-kilder, der opnås via interposition; understreger desuden, at disse regler bør ligne dem, der anvendes i USA[34];

  Whistleblowere

  47.  gentager den afgørende rolle, som whistleblowere spiller med hensyn til at afsløre fejl, herunder ulovlige eller uretmæssige praksisser; mener, at sådanne afsløringer, som kaster lys over omfanget af skatteunddragelse og skatteundgåelse og hvidvaskning af penge, klart er i offentlighedens interesse, således som det blev demonstreret i forbindelse med de nylige "Luxleaks" og "Panama-papirer", der viste det store omfang af fænomenet med overførsler af aktiver til jurisdiktioner med lav beskatning; minder om, at muligheden for at afsløre og retsforfølge overtrædere af skattelovgivningen i afgørende grad afhænger af de tilgængelige oplysninger og kvaliteten af disse;

  48.  beklager, at Kommissionen begrænser sin reaktion til at overvåge udviklingen på Unionens forskellige kompetenceområder uden at planlægge konkrete skridt til at løse problemet; er bekymret over, at den manglende beskyttelse kan bringe offentliggørelsen af nye afsløringer i fare, hvilket potentielt kan føre til, at medlemsstaterne mister legitime skattegrundlag; beklager dybt, at Kommissionen ikke har givet et tilfredsstillende svar på de krav, der er anført i punkt 144 og 145 i Parlamentets beslutning af 25. november 2015 eller på henstillingerne i Parlamentets beslutning af 16. december 2015[35] og navnlig anmodningen om at forelægge en klar retlig ramme for beskyttelse af whistleblowere og ligesindede inden udgangen af juni 2016;

  49.  gentager sin opfordring til Kommissionen til snarest muligt at foreslå en klar retlig ramme, som skal sikre effektiv beskyttelse af whistleblowere, journalister og andre personer, som er knyttet til den pågældende presse, som har støttet og fremmet dem; opfordrer medlemsstaterne til at revidere deres nuværende lovgivning om beskyttelse af whistleblowere ved at inkludere muligheden af at afstå fra retsforfølgning i tilfælde, hvor whistleblowere har handlet i offentlighedens interesse; opfordrer den til at se et forbillede i de bedste eksempler på lovgivning om beskyttelse af whistleblowere, der allerede er i kraft i nogle medlemsstater;

  Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen og interinstitutionelle spørgsmål

  50.  beklager, at der – til trods for at både det første og det andet særlige udvalg (TAXE 1 og TAXE 2) gentagne gange har anmodet om at få fuld adgang til dokumenterne og mødereferaterne fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen – kun er blevet stillet et begrænset antal nye dokumenter til rådighed, som medlemmerne af Parlamentet kan konsultere for lukkede døre, og at dette først blev muligt fem måneder efter begyndelsen af mandatperioden for TAXE 2; bemærker, at nogle af disse dokumenter skulle have været gjort offentligt tilgængelige med henblik på offentlig kontrol og en åben politisk debat om deres indhold; bemærker endvidere, at Rådets vilje til at imødekomme denne anmodning stadig er utilfredsstillende;

  51.  beklager dybt, at Kommissionen – til trods for, at den har fremlagt nogle interne referater fra møderne i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen – ikke var i stand til at føre registre over alle udleverede dokumenter; mener, at det påhviler Kommissionen at holde styr på alle spor efter og registre over alle de oplysninger og dokumenter, der er omdelt inden for rammerne af mandatet for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, med henblik på at vurdere, om medlemsstaternes foranstaltninger er i overensstemmelse med traktaten; opfordrer Kommissionen til omgående at træffe foranstaltninger til at forbedre denne situation ved at få alle dokumenterne tilbage; opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at samarbejde med Kommissionen om dette spørgsmål;

  52.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forbedre gennemsigtigheden og effektiviteten af de af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen anvendte arbejdsmetoder, da de er en af de faktorer, der hæmmer konkret potentiel forbedring med hensyn til bekæmpelsen af skadelige skattepraksisser; beklager ikke at have modtaget adskillige mødedokumenter fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, der hører under Rådet eller medlemsstaterne, da disse er afgørende for god gennemførelse af det særlige udvalgs mandat; opfordrer til regelmæssig offentliggørelse af resultaterne af Gruppens overvågning af graden af medlemsstaternes opfyldelse af de anbefalinger, der er givet; opfordrer Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen til at fremlægge en offentligt tilgængelig årlig rapport, der beskriver de mest skadelige skattepraksisser, der er blevet anvendt af medlemsstaterne i det pågældende år; gentager sin opfordring til Rådet til i 2015 at oprette et "beskatningsudvalg" på politisk plan;

  53.  kan på baggrund af de offentligt tilgængelige oplysninger fastslå, at Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen gennemgik 421 foranstaltninger mellem 1998 og 2014 og vurderede, at 111 disse var skadelige (26 %), men at to tredjedele af disse foranstaltninger imidlertid allerede var blevet undersøgt i de første fem år af Gruppens eksistens; bemærker, at undersøgelsen af medlemsstaters foranstaltninger er faldet gennem årene, og kun 5 % af de samlede foranstaltninger blev undersøgt i 2014, og beklager ligeledes, at Gruppen ikke har fundet skadelige skatteforanstaltninger siden november 2012; konkluderer, at Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen ikke har været arbejdsdygtig og fungeret fuldt ud i det seneste årti, og at der er behov for en øjeblikkelig revision af dens ledelse og beføjelser;

  54.  gentager sin opfordring fra 2015 til Kommissionen om at fremlægge en opdatering af Simmons & Simmons- rapporten fra 1999 om administrative praksisser, der er omtalt i punkt 26 i 1999-rapporten fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (Primarolo-rapporten (SN 4901/99));

  55.  understreger, at medlemsstaternes egenindberetning af potentielt skadelige foranstaltninger ikke er effektiv, at kriterierne for identificering af skadelige foranstaltninger er forældede, og at enstemmighedsprincippet for vedtagelse af beslutninger vedrørende foranstaltningers skadelighed har vist sig ikke at være effektivt, selv om Adfærdskodeksen har muliggjort visse forbedringer; beklager, at adskillige medlemsstater er imod en nødvendig reform af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger til hurtigst muligt at reformere kriterierne og forvaltningen for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (herunder beslutningstagningsstrukturen og overvågningen af rollback og standstill, undgåelse af potentiel udskydelse, sanktioner i tilfælde af manglende opfyldelse), med henblik på at øge dens gennemsigtighed og ansvarlighed over for offentligheden og sikre effektiv inddragelse af og adgang til information for Europa-Parlamentet; påpeger manglerne og anden relevant information, som er nævnt i bilag 3 (nyt); bemærker endvidere, at hvis man sammenligner Kommissionens liste over alle skatteordninger, der formelt er blevet vurderet af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, med de respektive mødedokumenter på beslutningstidspunktet og derefter, fremgår det for det første i mange tilfælde ikke tydeligt, hvordan man er nået frem til en beslutning, eksempelvis hvorfor skatteordninger, hvor der var grund til at tro, at de ville være skadelige, alligevel blev erklæret for ikke-skadelige, og for det andet, i tilfælde hvor en ordning blev vurderet til at være skadelig, hvorvidt de efterfølgende "rollback"-procedurer er blevet gennemført på tilfredsstillende vis af medlemsstaterne; fremhæver derfor, at nogle medlemsstater ikke har overholdt de forpligtelser, der er fastsat i Rådets direktiver 77/799/EØF og 2011/16/EU, idet de ikke spontant har udvekslet skatteoplysninger, selv i tilfælde, hvor der var klare grunde, på trods af den skønsmargen, som disse direktiver giver, til at forvente, at der kan være skattemæssige tab i andre medlemsstater, eller at skattebesparelser kan være et resultat af koncerners kunstige overførsler af overskud; understreger, at Kommissionen ikke har udfyldt sin rolle som traktaternes vogter, jf. artikel 17, stk. 1, i TEU, på dette område, idet den undlod at handle og tage alle nødvendige skridt til at sikre, at medlemsstaterne opfyldte deres forpligtelser, navnlig forpligtelserne i Rådets direktiv 77/799/EØF og 2011/16/EU, selv om der var tegn på, at dette ikke var tilfældet;

  56.  bemærker, at det blev klart for det særlige udvalg, at visse medlemsstater systematisk forsøger at hindre enhver form for fremskridt vedrørende bekæmpelse af skatteunddragelse; bemærker, at drøftelser om administrativ praksis (afgørelser) fandt sted i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen i næsten to årtier; fordømmer, at flere medlemsstater var tøvende over for at acceptere udveksling af information om deres domspraksis før Luxleaks, og at de fortsat tøver med at gennemføre den modelinstruktion, der blev udarbejdet i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, i deres nationale lovgivning, på trods af deres forpligtelser efter Luxleaks-afsløringerne;

  57.  konkluderer derfor, at medlemsstaterne misligholdt deres forpligtelse til oprigtigt samarbejde, som er forankret i artikel 4, stk. 3, i TEU, og at Kommissionen vidste besked om visse medlemsstaters manglende overholdelse af princippet om oprigtigt samarbejde; understreger, at medlemsstaternes overtrædelse af EU-lovgivningen samt Kommissionens manglende handling i forbindelse med overtrædelsen af EU-lovgivningen kræver en opfølgning;

  58.  opfordrer Kommissionen til at give Parlamentet permanent, rettidig og regelmæssig adgang til mødedokumenter og mødereferater fra Rådets grupper, der arbejder med skatteanliggender, herunder Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning), Gruppen På Højt Plan og Fiskalgruppen; foreslår Kommissionen at anvende den indgåede aftale med Parlamentet om adgang til referater hos FTM/ECB som et eksempel til dette formål;

  59.  opfordrer Kommissionen til helst i henhold til artikel 116 i TEUF eller artikel 352 i TEUF eller ved et styrket samarbejde at fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag om at forbedre effektiviteten af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, såfremt medlemsstaternes reaktion ikke er tilfredsstillende;

  60.  bemærker endvidere, at de indsamlede dokumenter viste et tydeligt mønster, hvor visse medlemsstater systematisk forsøger at hindre enhver form for betydeligt fremskridt vedrørende bekæmpelse af skatteunddragelse; understreger, at disse dokumenter viser, at politiske hindringer fra medlemsstater navnlig forhindrede fremgang vedrørende skadelige skattepraksisser inden for patentbokse, indgående og udgående overførsler af overskud, hybride mismatches, herunder låneaftaler med andel i overskud, investeringsfondenes rolle, administrativ praksis (navnlig skatteafgørelser) og bestemmelser om effektiv mindstebeskatning;

  61.  understreger, for så vidt angår de ovennævnte kategorier og de dokumenter, der er indsamlet af dens særlige udvalg, navnlig følgende hændelser og observationer; understreger dog, at følgende liste fortsat er ikke-udtømmende, hvilket navnlig skyldes medlemsstaterne og Kommissionens manglende vilje til at sikre fuld gennemsigtighed af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksens arbejde og andre relevante arbejdsgrupper under Rådet ved kun at gøre et stort antal dokumenter, herunder de seneste og mest politisk relevante, tilgængelige i en begrænset læsesal og dermed udelukke indholdet af disse fra offentlig debat og vurdering som eksempelvis i nærværende betænkning;

  62.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med det europæiske semester at indberette, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne iværksætter hen imod effektiv beskatning og for at øge bestræbelserne på at bekæmpe skadelige skattepraksisser og skatteunddragelse på tværs af grænserne, herunder anbefalinger med henblik på at styrke de nationale skatteforvaltninger;

  63.  opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til omgående at sætte ind over for skattesvig, skatteunddragelse, skattely og aggressiv skatteplanlægning på både udbuds- og efterspørgselssiden; beklager, at Rådet og specielt nogle medlemsstater i en årrække ikke har gjort en beslutsom indsats på disse områder, og minder medlemsstaterne om deres mulighed for at indføre systemer, der muliggør et forstærket samarbejde (mellem mindst 9 medlemsstater) med henblik på at fremskynde bekæmpelsen af skadelige og ulovlige skattepraksisser;

  64.  opfordrer til, at der oprettes et nyt EU-organ for sammenhæng i og samordning af skattepolitikken (Union Tax Policy Coherence and Coordination Centre) inden for Kommissionens struktur med henblik på at sikre en korrekt og sammenhængende gennemførelse af det indre marked og gennemførelse af internationale standarder; mener, at dette nye center bør være ansvarligt for vurderingen og overvågningen af medlemsstaternes skattepolitik på EU-plan med henblik på at sikre, at der ikke gennemføres nye skadelige skatteforanstaltninger i medlemsstaterne, at overvåge, at medlemsstaterne overholder EU's fælles liste over usamarbejdsvillige jurisdiktioner, at sikre og fremme samarbejdet mellem de nationale skatteadministrationer (f.eks. med hensyn til uddannelse og udveksling af bedste praksis) og iværksætte akademiske programmer på området; mener, at organet på denne måde kan bidrage til at forhindre, at der opstår nye skattesmuthuller som følge af ukoordinerede initiativer mellem medlemsstaterne, og til at imødegå indførelsen af skattepraksisser og standarder, som ville underminere, hindre eller gribe ind i det indre markeds funktion og formålet hermed; mener, at dette center også kan udgøre et kontaktpunkt for whistleblowere i tilfælde, hvor medlemsstater og nationale skatteforvaltninger ikke handler, når der registreres skatteunddragelse, eller ikke undersøger sagerne tilstrækkelig grundigt; mener, at organet ville kunne drage fordel af at samle ekspertisen på EU-plan og på nationalt plan med henblik på at reducere byrden for skatteyderne;

  Den eksterne dimension

  65.  glæder sig over det fornyede fokus på skattespørgsmål på G8- og G20-plan, som bør føre til nye henstillinger; opfordrer Kommissionen til at indtage en sammenhængende holdning på Unionens vegne på de kommende G20-møder og ad hoc-symposier; anmoder Kommissionen om regelmæssigt at underrette Parlamentet om resultaterne og de eventuelle konsekvenser af G20's beslutninger om at bekæmpe udhuling af selskabsskattegrundlag, aggressive skatteplanlægningspraksisser og eventuelle ulovlige finansielle strømme;

  66.  opfordrer EU, G20, OECD og FN til at samarbejde yderligere med henblik på at fremme globale retningslinjer, som også vil være til gavn for udviklingslandene;

  67.  bakker op om etableringen af et globalt organ under FN's auspicier, som skal udrustes godt og forsynes med tilstrækkelige ekstra ressourcer, så det sikres, at alle lande kan deltage på lige fod ved udformning og reform af globale skattepolitikker; opfordrer EU og medlemsstaterne til at begynde at arbejde hen imod et ambitiøst globalt skatterelateret topmøde og bestræbe sig på at etablere et sådant mellemstatsligt organ;

  68.  efterlyser, at der i internationale fora opnås enighed om en mere præcis definition af begrebet reelt ejerskab for at sikre øget gennemsigtighed;

  69.  gentager sin opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om at foretage analyser af den afsmittende virkning fra skattepolitikker på nationalt plan og EU-plan for at vurdere indvirkningen på udviklingslandene og fjerne politikker og praksisser, der har en negativ indvirkning på dem;

  70.  påpeger, at ulovlig udstrømning af kapital er en af de vigtigste forklaringer på udviklingslandenes gæld, og at aggressiv skatteplanlægning er i modstrid med princippet om virksomhedernes sociale ansvar;

  71.  opfordrer Kommissionen til at inkludere bestemmelser om god forvaltningspraksis i alle handels- og partnerskabsaftaler, herunder bestræbelser på effektivt at gennemføre BEPS-foranstaltninger og standarder for global automatisk udveksling af oplysninger, og til at sikre, at disse handels- og partnerskabsaftaler ikke kan misbruges af virksomheder eller formidlere til at undgå eller unddrage sig beskatning eller hvidvaske indtægter fra ulovlige aktiviteter;

  72.  opfordrer OECD og andre internationale organer til at påbegynde arbejdet med en ambitiøs BEPS II, som primært skal baseres på minimumsstandarder og konkrete mål for gennemførelsen;

  73.  understreger, at koordineringen mellem Kommissionen og de medlemsstater, der er medlemmer af (FATF), bør forbedres, så EU kan komme til orde; understreger behovet for såvel detaljerede gennemførelsesretningslinjer for især udviklingslande, samt for overvågning af udviklingen af nye foranstaltninger til bekæmpelse af nye, skadelige skattemæssige foranstaltninger;

  74.  opfordrer i denne forbindelse til, at der oprettes en parlamentarisk overvågningsgruppe på OECD-niveau med henblik på at observere og kontrollere udformningen og gennemførelsen af dette initiativ;

  75.  efterlyser, at der åbnes en velstruktureret dialog mellem Europa-Parlamentet og den amerikanske kongres om internationale skattespørgsmål; foreslår, at der oprettes formelle interparlamentariske fora, der skal afklare disse spørgsmål, og at der også gøres brug af de eksisterende rammer for den transatlantiske dialog mellem lovgivere i denne henseende; opfordrer EU og USA til at samarbejde om gennemførelsen af OECD's BEPS-projekt; bemærker en udtalt mangel på gensidighed mellem USA og EU i forbindelse med FATCA-aftalen; opfordrer til øget samarbejde mellem USA og EU inden for rammerne af FATCA-aftalen for at sikre gensidighed og tilskynder alle involverede parter til at deltage proaktivt i gennemførelsen af den;

  76.  glæder sig over pilotprojektet om automatisk udveksling af oplysninger om reelt ejerskab mellem skattemyndighederne, som de fem største EU-medlemsstater iværksatte i april; opfordrer i overensstemmelse med disse landes erklærede hensigt til, at dette initiativ udvides og udgør grundlaget for en global standard for udveksling af oplysninger, som minder om den, der findes for oplysninger om finansielle konti;

  77.  opfordrer til, at der som det næste skridt i processen med at lette adgangen til oplysninger om reelt ejerskab og effektivisere udvekslingen af disse oplysninger etableres et EU-register over reelt ejerskab, herunder harmoniserede standarder for adgang til oplysninger om reelt ejerskab og sikring af alle nødvendige garantier for databeskyttelse, hvilket kan danne grundlag for et globalt initiativ i denne henseende; understreger den afgørende rolle, som institutioner som OECD og FN spiller i denne forbindelse;

  78.  opfordrer til, at der oprettes et globalt register over alle aktiver ejet af privatpersoner, virksomheder og alle enheder, såsom truster og fonde, hvortil skattemyndighederne vil have fuld adgang, og som vil være omfattet af passende garantier for beskyttelse af fortrolige oplysninger i det;

  79.  understreger behovet for en fælles og omfattende EU/USA-tilgang for så vidt angår gennemførelsen af OECD's standarder og vedrørende reelt ejerskab; understreger endvidere, at bestemmelser om god forvaltningspraksis og gennemførelse af BEPS-foranstaltningerne bør indgå i samtlige fremtidige handelsaftaler for at sikre lige vilkår, skabe mere værdi for samfundet som helhed, bekæmpe skattesvig og skatteundgåelse samt opnå lederskab hos de transatlantiske partnere med hensyn til at fremme god skatteforvaltningsskik;

  Øvrige henstillinger

  80.  opfordrer alle de nationale parlamenter til at arbejde sammen om at sikre en hensigtsmæssig kontrol af og sammenhæng i skattesystemerne mellem medlemsstaterne; opfordrer de nationale parlamenter til fortsat at være opmærksomme på de beslutninger, som deres regeringer træffer i denne sag, og til at øge deres eget engagement i det arbejde, som finder sted i de interparlamentariske fora om skatteanliggender;

  81.  opfordrer Kommissionen til at undersøge alle tilfælde af ulovlig statsstøtte, som den bliver opmærksom på, for at sikre lighed for loven i Unionen; opfordrer Kommissionen til at reagere med en "afgørelse om tilbagebetaling" i alle tilfælde, hvor den påståede skattefordel betragtes som ulovlig statsstøtte; er bekymret over påstandene om, at Luxembourg måske afsiger mundtlige kendelser for at omgå sin forpligtelse til at dele oplysninger i henhold til direktivet om administrativt samarbejde; opfordrer Kommissionen til at overvåge og rapportere om, hvorvidt medlemsstater erstatter én skadelig form for praksis med en anden, efter at der er opnået lovgivningsmæssige fremskridt på EU-plan; opfordrer Kommissionen til at overvåge og rapportere om eventuelle tilfælde med markedsforvridning som følge af tildeling af særlige skattefordele;

  82.  understreger digitale løsningers potentiale til effektiv skatteopkrævning i kraft af indsamling af skatteoplysninger direkte fra virksomheder i deleøkonomien og nedbringelse af den samlede arbejdsbyrde hos skattemyndighederne i medlemsstaterne;

  83.  noterer sig afsløringerne i de såkaldte "Panama-papirer", der har dokumenteret virksomheders såvel som private borgeres systematiske anvendelse af postkasseselskaber for at skjule skattepligtige aktiver og handlinger i forbindelse med korruption og organiseret kriminalitet; bifalder Parlamentets beslutning om at nedsætte et undersøgelsesudvalg i denne henseende og fortsat bekæmpe skatteunddragelse, skatteundgåelse og hvidvaskning af penge; understreger den overordentlige politiske vigtighed af at analysere den fremgangsmåde, som er blevet anvendt af de skattemyndigheder og virksomheder, som er involveret i den beskrevne praksis, med henblik på at tackle smuthuller i lovgivningen;

  84.  bemærker, at det er nødvendigt at fortsætte arbejdet for så vidt angår adgangen til dokumenter fra medlemsstaterne, Kommissionen og Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen; gentager, at det er nødvendigt at foretage yderligere analyser af de dokumenter, som allerede er blevet stillet til rådighed for Parlamentet, med henblik på at gennemføre en passende vurdering af behovet for yderligere politisk handling og politiske initiativer; opfordrer det kommende undersøgelsesudvalg til at fortsætte dette arbejde og vedtage et andet format end det, der gjaldt for det særlige udvalg, idet det lægger sig tættere op af modellen for et undersøgelsesudvalg såsom Public Accounts Committee i Det Forenede Kongerige;

  85.  opfordrer Rådet til fuldt ud at drage nytte af høringsproceduren med Parlamentet, hvilket betyder, at det afventer bidraget fra Parlamentet, før der indgås en politisk aftale, og bestræber sig på at tage hensyn til Parlamentets holdning;

  86.  forpligter sig til at fortsætte det arbejde, der blev indledt af dets særlige udvalg, ved at se nærmere på de hindringer, som det har mødt ved varetagelsen af dets mandat, og ved at sikre en passende opfølgning på dets henstillinger; pålægger sine kompetente myndigheder at identificere den bedste institutionelle struktur til at opnå dette;

  87.  opfordrer sit kompetente udvalg til at følge op på disse henstillinger i sin kommende lovgivningsmæssige initiativbetænkning om det samme emne;

  o

  o  o

  88.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, de nationale parlamenter, FN, G20 og OECD.

  • [1]  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0420.
  • [2]  Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (EUT L 332 af 18.12.2015, s. 1).
  • [3]  Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 63 af 11.3.2011, s. 1) om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter.
  • [4]  EUT L 83 af 27.3. 1999, s. 1.
  • [5]  EUT L 336 af 27.12.1977, s. 15.
  • [6] EUT L 141 af 5.6.2016, s. 73 - 117.
  • [7]  COM(2016)0198
  • [8]  COM(2016)0023, Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Pakke af foranstaltninger til bekæmpelse af skatteundgåelse: næste skridt i retning af en effektiv og mere gennemsigtig beskatning i EU.
  • [9]  COM(2016)0026, Forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion.
  • [10]  COM(2016)0025, Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU hvad angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet.
  • [11]  C(2016)0271, Kommissionens henstilling af 28. januar 2016 om gennemførelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug af beskatningsoverenskomster.
  • [12]  Undersøgelse af strukturer for aggressiv skatteplanlægning og indikatorer, Den Europæiske Union, 2016.
  • [13]  EFT C 2 af 6.1.1998, s. 2.
  • [14]  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0457.
  • [15]  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0408.
  • [16]  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0265.
  • [17]  SA.38375 – Statsstøtte, som Luxembourg har ydet til Fiat.
  • [18]  SA.38374 – Statsstøtte, som Nederlandene har ydet til Starbucks.
  • [19]  C(2015)9837, Kommissionens afgørelse af 11. januar 2016 om den belgiske skatteordning for overskydende fortjeneste SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN).
  • [20]  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm, Europa-Kommissionen, 10. maj 2016.
  • [21]  "Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project".
  • [22]  [1] World Investment Report 2015 - Reforming International Investment Governance, UNCTAD, 2015
  • [23]  http://gabriel-zucman.eu/files/JohannesenZucman2014
  • [24]  BIS 2016 - statistik over bankers placering
  • [25]  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2016d2_en.pdf
  • [26]  http://ec.europa.eu/growth/smes/, Europa-Kommissionen, 10. maj 2016.
  • [27]  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1351_en.htm#_ftnref8 og Egger, P., W. Eggert og H. Winner (2010), ‘Saving Taxes through Foreign Plant Ownership', Journal of International Economics 81: 99–108; Finke, K. (2013), Tax Avoidance of German Multinationals and Implications for Tax Revenue Evidence from a Propensity Score Matching Approach, mimeo.
  • [28]  https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a0cf64ee-8e0d-4b5f-b145-6ffbaa940e10/TheRoleFinancialSectorTaxPlanning_Draft_210316.pdf
  • [29]  OECD, 2008, "Study into the role of tax intermediaries"; OECD, 2008, "Study into the role of tax intermediaries"; http://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf
  • [30]  Henvisningen kontrolleres og tilføjes derefter.
  • [31]  Se artikel 18 (tavshedspligt), stk. 3 i forordning (EU) 2015/2365 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU): http://eur-lex.europe.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R23654&fril=FR
  • [32]  Kommissionens tjenestegrene har bekræftet, at artikel 10 ("hybride mismatch") i Kommissionens forslag til direktiv af 28. januar 2016 om bekæmpelse af skatteundgåelse "var baseret på en tilgang med gensidig anerkendelse med det formål at løse forskelle i den juridiske egnethed af hybride enheder og hybride finansielle instrumenter, men at den ikke dækkede overførsler af hybride aktiver, der ikke berører den juridiske egnethed af mismatch".
  • [33]  OECD definerer "hybride mismatch" som "arrangementer, der behandles som overdragelse af et aktivs ejerskab af hensyn til skat i ét land, men ikke med henblik på skat i et andet land, der normalt ser et lån med sikkerhed". Se OECD, marts 2012, :Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues', http://www.oecd.org/
  • [34]  Se for eksempel ordninger for "kvalificerede formidlere" (Q1) og "kvalificerede formidlere af derivater" (QDD) samt bestemmelserne i paragraf 871, litra m, i den amerikanske kodeks for skatteindtægter, der pålægger USA kildeskat på visse beløb, der stammer fra transaktioner med amerikanske aktier, når disse beløb udbetales til en person, der ikke er amerikansk statsborger;
  • [35]  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0457.

  BILAG 1: LISTE OVER FREMMØDTE PERSONER (UDVALGSMØDER, KOORDINATORER OG TJENESTEREJSER)

  Dato

  Talere

  11.01.2016

  •  Pierre Moscovici, kommissær med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told

  17.02.2016

  •  Pierre Moscovici, kommissær med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told

  29.02.2016

  Drøftelse med Rådets formandskab

  Med tilstedeværelse af Eric Wiebes, nederlandsk statssekretær for finansielle anliggender

  14-15.03.2016

  Drøftelse med jurisdiktioner

  Rob Gray, direktør for Income Tax, Guernsey

  Colin Powell, konsulent om internationale anliggender for førsteministeren på Jersey

  Claudia Cornella Durany, statssekretær med ansvar for internationale finansanliggender, Andorra

  Katja Grey, direktør for Kontoret for Internationale Finansanliggender, Liechtenstein

  Jean Castllini, finans- og økonomiminister, Monaco

   

  Drøftelse med multinationale selskaber

  Cathy Kearney, næstformand med ansvar for virksomheden i Europa, Apple

  Julia Macrae, direktør for skatteanliggender i Europa, Mellemøsten, Indien og Afrika, Apple

  Adam Cohen, leder af Afdelingen for Økonomisk Politik (Europa, Mellemøsten og Afrika), Google

  Søren Hansen, administrerende direktør, Inter-IKEA-Gruppen

  Anders Bylund, leder af Kommunikationsgruppen, Inter-Ikea Group;

  Irene Yates, næstformand med ansvar for selskabsbeskatning, McDonald's.

   

  Udveksling af synspunkter med undersøgende journalister – for lukkede døre

  Véronique Poujol, Paperjam;

  Markus Becker, Der Spiegel.

   

  21.03.2016

  Drøftelse med europæiske banker (del I)

  Jean-Charles Balat, økonomidirektør, Crédit Agricole SA

  Rob Schipper, overordnet leder af skatteafdelingen, ING

  Eva Jigvall, leder af skatteafdelingen, Nordea

  Monica Lopez-Monís, chef for regelefterlevelse og øverste næstformand, Banco Santander;

  Christopher St. Victor de Pinho, administrerende direktør, overordnet leder af skatteafdelingen, UBS Group AG

  Stefano Ceccacci, leder af Skatteafdelingen, Unicredit

   

  04.04.2016

  •  Margrethe Vestager, kommissær med ansvar for konkurrence

   

  Drøftelse med europæiske banker (del II)

  Brigitte Bomm, administrerende direktør, overordnet leder af skatteafdelingen, Deutsche Bank AG

  Grant Jamieson, leder af skatteafdelingen, Royal Bank of Scotland

  Graeme Johnston, leder af international skat, Royal Bank of Scotland

   

  15.04.2016

  Besøg i Cypern

  Ioannis Kasoulides, udenrigsminister

  Michael Kammas, generaldirektør, Aristio Stylianou, formand og George Appios, næstformand for sammenslutningen af cypriotiske banker

  Christos Patsalides, departementschef i finansministeriet

  George Panteli, leder af skatteafdelingen, finansministeriet

  Yannakis Tsangaris, skattekommissær

  Alexander Apostolides, Cyperns universitet

  Maria Krambia-Kapardis, formand for Eksekutivkomitéen for Transparency International

  Costas Markides, bestyrelsesmedlem, international skat, KPMG Limited og Cyprus Investment Funds Association

  Natasa Pilides, generaldirektør, Cyprus Investment Promotion Agency

  Kyriakos Iordanou, generaldirektør, Pieris Marcou, Panicos Kaouris og George Markides, Institute of Certified Public Accountants of Cyprus

  Christos Karidis, leder af afdelingen for økonomisk forskning (Confederation Department) og sekretær for Association of Employed Consumers

  Nikos Grigoriou, leder af afdelingen for den økonomiske og sociale politik i Pan-Cyprian Federation of Labour

   

  18.04.2016

  Interparlamentarisk møde om "EU-Pakken til bekæmpelse af skatteunddragelse og andre udviklingstendenser i EU og internationalt: behandlingen og den demokratiske kontrol i de nationale parlamenter"

   

  Drøftelse med jurisdiktioner (del II) – for lukkede døre

  Wayne Panton, minister for finansielle tjenesteydelser, handel og miljø, Caymanøerne

   

  20.04.2016

  Fælles ECON/JURI/TAXE-møde

  •  Jonathan Hill, kommissær med ansvar for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen

   

  2.05.2016

  Møde på højt plan mellem OECD's Parliamentary Group on Tax og Europa-Parlamentets særlige udvalg om skatteaftaler og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning, Paris

  Pascal Saint-Amans, direktør for OECD's Center for Skattepolitik og skatteforvaltning

  Valère Moutarlier, Direktør, Kommissionens Generaldirektør for Beskatning og Toldunion

  Michèle André, formand for Senatets Finansudvalg

  Meg Hillier, formand for Statsrevisoratet

   

  17-20.05.2015

   

  Delegationsrejse til De Forenede Stater (Washington DC)

  David O'Sullivan, EU-ambassadør

  Elise Bean, tidligere direktør og chefkonsulent i det permanente underudvalg om efterforskning (Permanent Subcommittee on Investigations)

  Orrin Grant Hatch, formand for Senatets Finansudvalg, midlertidig formand for Senatet

  Dr Charles Boustany, formand for Underudvalget om Skattepolitik (Tax Policy Subcommittee)

  Sander Levin, medlem af Kongressen, ledende medlem af Repræsentanternes Hus' Ways and Means Committee (Udvalget om Måder og Midler)

  Richard Neal, ledende medlem af Repræsentanternes Hus' Subcommittee on Tax Policy (Underudvalg om Skattepolitik)

  Earl Blumenauer, medlem af Repræsentanternes Hus' Committee on Ways and Means

  Lloyd Doggett, medlem af Ways and Means Committee, ledende medlem af Subcommittee on Human Resources (og eventuelt flere medlemmer af Democrats)

  Anders Aslund, bosiddende seniorstipendiat, Dinu Patriciu Eurasia Center, Atlantic Council

  Gianni Di Giovanni, formand for Eni USA R&M, Eni

  Hon. Boyden Gray, medgrundlægger, Boyden Gray& Associates

  Jillian Fitzpatrick, direktør, Government Affairs and Public Policy, S&P Global

  Marie Kasparek, vicedirektør, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

  Benjamin Knudsen, intern, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

  Jennifer McCloskey, direktør, Government Affairs, Information Technology Industry Council

  Susan Molinari, næstformand, Public Policy and Government Affairs, Google

  Andrea Montanino, direktør, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

  Álvaro Morales Salto-Weis, intern, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

  Hon. Earl Anthony Wayne, ikke-bosiddende stipendiat, Atlantic Council

  Alexander Privitera, seniorstipendiat, Johns Hopkins University

  Bill Rys, direktør, Federal Government Affairs, Citigroup

  Pete Scheschuk, ledende næstformand, Taxes, S&P Global

  Garret Workman, direktør, Europæiske Anliggender, US Chamber of Commerce

  Caroline D. Ciraolo, Acting Assistant Attorney General (fungerende assistent for Anklagemyndigheden), leder af skatteafdelingen, Justitsministeriet

  Thomas Sawyer, Senior Litigation Counsel (tvistbilæggelseskonsulent) i internationale skattesager

  Todd Kostyshak, rådgiver for Deputy Assistant Attorney-General for Criminal Tax Matters (viceassistent for Anklagemyndigheden i kriminelle skattesager), Justitsministeriet (DoJ)

  Mark J. Mazur, Assistant Secretary (ministerassistent) (Skattepolitik)- US Departement of the Treasury (Finansministeriet)

  Robert Stack, Deputy Assistant Secretary (Internationale skattespørgsmål) - US Departement of the Treasury

  Scott A. Hodge, formand for Tax Foundation - Tax Foundation

  Gavin Ekins, Research Economist (økonomisk forsker) - Tax Foundation

  Stephen J. Entin, seniorstipendiat - Tax Foundation

  Scott Greenberg, analytiker - Tax Foundation

  John C. Fortier, direktør for Democracy Project, Bipartisan Policy Center -

  Shai Akabas, vicedirektør for Bipartisan Policy Center, Economic Policy Project

  Eric Toder, meddirektør, Urban-Brookings Tax Policy Center -

  Gawain Kripke, direktør for of Policy and Research - OXFAM America

  Didier Jacobs, cheføkonom - OXFAM America

  Nick Galass, leder af Oxfams forskning i økonomisk ulighed, OXFAM America

  Robbie Silverman, seniorrådgiver OXFAM America

  Vicki Perry, vicedirektør i Fiscal Affairs Department og leder af afdelingen for skattepolitik, (IMF)

  Ruud De Mooij, viceafdelingsleder for Tax Policy Division, (IMF)

  Hamish Boland-Rudder, ICIJ's onlineredaktør

  Jim Brumby, direktør, Public Service and Performance, Governance Global Practice

  Marijn Verhoeven, økonom i Global Practice on Governance

  Guggi Laryea, European Civil Society and European Parliament Relations Lead External and Corporate Relations

  Rajul Awasthi, ledende ekspert i den offentlige sektor i Governance Global Practice

  Xavier Becerra, kongresmedlem, formand for Democratic Conference i Repræsentanternes Hus

  Ron Kind, kongresmedlem, medlem af Repræsentanternes Hus' Committee on Ways and Means

   

   

  24.05.2015

  Fælles TAXE/DEVE-høring om konsekvenserne af aggressiv skattetænkning i udviklingslandene

  Dr Attiya Waris, lektor, Det Juridiske Fakultet, Nairobis Universitet

  Dr Manuel Montes, chefkonsulent om Finans og Udvikling, The South Centre

  Aurore Chardonnet, OXFAM, rådgiver om EU-politik, beskatning og ulighed

  Savior Mwambwa, leder af ActionAid Internationals "Tax Power"-kampagne

  Tove Ryding, EURODAD, leder for politik- og fortalervirksomhed, Tax Justice

  Sol Picciotto, Professor, Lancaster University

  BILAG 2: MULTINATIONALE SELSKABER OG BANKER INDBUDT TIL AT DELTAGE I UDVALGSMØDER

  Bilag 2.1: Liste over indbudte multinationale selskaber

  Virksomhed

  Indbudte/repræsentanter

  Situationen (11/03/2016)

  Apple Inc.

  Timothy D. Cook

  Administrerende direktør

  Deltagere

  Cathy Kearney, næstformand med ansvar for virksomheden i Europa

  Julia Macrae, direktør for skatteanliggender i Europa, Mellemøsten, Indien og Afrika

  Google Inc.

   

   

  Nicklas Lundblad

  Ledende direktør med ansvar for offentlig politik og forbindelserne med offentlige forvaltninger (EMEA)

   

   

  Deltagere

  Adam Cohen, leder af Afdelingen for Økonomisk Politik (EMEA)

  Fiat Chrysler

  Automobiles

   

  Sergio Marchionne

  Administrerende direktør

   

  Afslået den 11/03/2015:

  "Som De måske er bekendt med indgav vi den 29. december 2015 en klage til Den Europæiske Unions Ret, i hvilken vi bestrider Kommissionens beslutning om, at en af vores virksomheder i Luxembourg havde modtaget statsstøtte. Luxembourg anfægter ligeledes denne afgørelse ved Den Europæiske Unions Ret. Selv om vi er stærkt overbevist om, at vi ikke har modtaget nogen statsstøtte i Luxembourg i strid med EU-retten, ville det i dette tilfælde ikke være passende for os at deltage i mødet i det særlige udvalg eller fremsætte yderligere kommentarer. Selv om vi har stor forståelse for udvalgets arbejde og dets ønske om at høre synspunkter fra virksomheder, må vi derfor beklage, at vi desværre ikke er i stand til at deltage i denne debat, før vores retssag er afgjort."

  Inter-IKEA-Gruppen

  Søren Hansen

  Administrerende direktør

   

  Deltagere

  Søren Hansen, administrerende direktør

  Anders Bylund, leder af Kommunikationsgruppen

   

  McDonald's Corporation

   

   

  Irene Yates,

  Næstformand med ansvar for selskabsbeskatning

   

  Deltagere

  Irene Yates, næstformand med ansvar for selskabsbeskatning

  Starbucks Coffee

  Virksomhed

   

   

  Kris engskov

  Formand for Starbucks Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA)

   

  Afslået den 11/03/2015:

  "Eftersom Starbucks planlægger at appellere en afgørelse fra Kommissionen, der blev bekendtgjort den 21. oktober 2015 om, at Nederlandene har givet særlige skattefordele til vort kaffebrænderi i Amsterdam (Starbucks Manufacturing EMEA BV), er vi ikke i stand til at tage imod en indbydelse fra Europa-Parlamentets Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med lignende virkning.

  Når dette spørgsmål er blevet løst – og Starbucks er overbevist om, at Kommissionens beslutning vil blive omstødt ved appel – vil vi med glæde mødes.

  Såfremt det kan bidrage til Deres informationsindsamling er det værd at bemærke, at Starbucks opfylder alle OECD's regler, retningslinjer og love og støtter dets skattereformproces, herunder handlingsplanen vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud. Starbucks har i gennemsnit haft en samlet effektiv skattesats på omkring 33 %, som ligger et godt stykke over den gennemsnitlige skattesats på 18,5 %, som andre store amerikanske virksomheder har haft." '

  Navn

  Indbudte/repræsentanter

  Situationen (04/04/2016)

  Crédit Agricole (FR)

  Dominique Lefebvre

  Formand

  Accepteret (15/03/2016)

  Jean-Charles Balat

  Finansdirektør, Groupe Crédit Agricole

  Deutsche Bank AG

  Paul Achleitner

  Formand

  Accepterede (16/03/2016)

  at deltage i et møde den

  Den 4. april 2016

  Deltagende repræsentant

  Brigitte Bomm, administrerende direktør og leder af skatteafdelingen, Deutsche Bank

   

  ING Group (NL)

  Ralph Hamers

  Administrerende direktør

  Accepteret (08/03/2016)

   

  Drs. R.N.J. Schipper

  Overordnet leder af skatteafdelingen, ING

  Nordea (SW)

  Casper von Koskull

  Formand og administrerende direktør

   

  Accepteret (09/03/2016)

   

  Eva Jigvall

  Nordea's Head of Group Taxes

  Royal Bank of Scotland (UK):

  Ross McEwan

  Administrerende direktør

  Accepterede (16/03/2016)

  at deltage i et møde den

  Den 4. april 2016

  Deltagende repræsentant

  Grant Jamieson, leder af skatteafdelingen, Royal Bank of Scotland

  Graeme Johnston, leder af international skat, Royal Bank of Scotland

  Santander (ES)

  Ana Patricia Botín

  Formand

  Accepteret (11/03/2016)

   

  Monica Lopez-Monis Gallego

  Overordnet tilsynsansvarlig (Chief Compliance Officer) og øverste næstformand, Banco Santander

  Antonio H. Garcia del Riego

  administrerende direktør

  Direktør for europæiske anliggender

  UBS (CH)

  Axel A. Weber

  Formand

  Accepteret (14/03/2016)

   

  Christopher Pinho,

  Administrerende direktør, Global Head of Group Tax

  UniCredit (IT)

  Giuseppe Vita

  Formand

   

  Accepteret (08/03/2016)

   

  Stefano Ceccacci

  UC, leder af skatteafdelingen

  Costanza Bufalini 

  Leder af europæiske og juridiske anliggender

   

  Bilag 2.2: Liste over indbudte banker

  BILAG 3: DOKUMENTER FRA GRUPPEN VEDRØRENDE ADFÆRDSKODEKSEN

  Dokument 1)

  Dato

  Fund

  Mødedokument nr. 1, Bilag 1

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, april 2006

  Kommissionen bemærkede, at den foreslåede "rollback", navnlig i visse afhængige og forbundne områder, inkluderede indførelsen af en skattesats på 0 % eller en fuldstændig afskaffelse af selskabsskat, og det er derfor ikke alle dele af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksens arbejde, der har givet et ensartet og tilfredsstillende resultat;

  Mødedokument nr. 1, Bilag 1

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, april 2006

  Kommissionen bemærkede, at Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen som følge af politiske kompromiser havde vurderet visse "rollback"-forslag som værende tilstrækkelige, der let kunne vurderes til at være utilstrækkelige i henhold til principperne i Adfærdskodeksen;

  Rapport fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen til Rådet

   

  Den 7. juni 2005

  Det blev udtrykkeligt erklæret, at Luxembourg i ét tilfælde ikke havde gennemført den aftalte "rollback".

  Mødedokument nr. 1, Bilag 1

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, april 2006

  Rådet havde ikke truffet nogen foranstaltninger på trods af denne klare manglende overholdelse, og Luxembourg var ikke blevet udfordret politisk eller anmodet om at overholde Adfærdskodeksens principper og aftaler.

  Mødedokument nr. 1, Bilag 1

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, april 2006

  Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen accepterede i 1999 at udelade ordninger, der favoriserede shippingsektoren, samt vurderingen af kollektive investeringsinstitutter.

  Mødedokument nr. 1, Bilag 1

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, april 2006

  Adskillige medlemsstater afviste at bekendtgøre deres holdning til Gruppen vedrørende Adfærdskodeksens fremtid, for så vidt angår gennemsigtighed, beføjelser, omfang og kriterier for det fremtidige arbejde; Ungarn og Litauen gav udtryk for forbehold mod ændringer af kriterierne i Adfærdskodeksen. Irland og Polen var imod en udvidelse af Adfærdskodeksens omfang på andre skatteområder.

  Mødedokument nr. 2 og protokol

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen den 11. april 2011

  Kommissionen kom med adskillige forslag til nye indsatsområder, såsom en udvidelse af arbejdet med manglende overensstemmelse, beskatning af udstationeret personale, beskatning af velhavende enkeltpersonser, revision af ejendomsinvesteringsforeninger og kollektive investeringsinstitutter. Nederlandene og Luxembourg var imod en udvidelse af arbejdet vedrørende manglende overensstemmelse, Frankrig udtrykte forbehold for arbejdet med udstationerede, rige enkeltpersoner og investeringsfonde, og Det Forenede Kongerige støttede et fokus på selskabsskat frem for en udvidelse.

  Protokol

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen den 22. oktober 2013 og i maj 2013

  Væsentlige dele af Gibraltars skattelovgivning, der har været drøftet siden 11. april 2011 og stadig ikke er færdigbehandlet;

  Protokol

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen den 8. november 2013

  Isle of Man's detailskatteordning blev ikke vurderet til at være skadelig, til trods for at mange medlemsstater gav udtryk for alvorlig tvivl med hensyn til dens uskadelighed;

  Protokol

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen den 29. maj, 22. oktober og 20. november 2013

  Nederlandene, Luxembourg og i mindre grad Belgien har, for så vidt angår patentbokse, været imod en omfattende vurdering af alle EU-patentboksordninger på trods af rimelig grund til at formode, at de eksisterende ordninger vil være skadelige i henhold til Adfærdskodeksens kriterier.

  Protokol

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen den 3. juni 2014

  Spanien, Nederlandene, Luxembourg og Det Forenede Kongerige har yderligere forsinket reformprocessen for patentboksordninger ved gentagne gange at indføre yderligere krav i beslutningsprocessen.

  Offentlig rapport til Rådet

   

  Økofinrådets samling i juni 2015

  Medlemsstaterne har på trods af forpligtelserne om en fuld gennemførelse af nationale lovbestemmelser senest den 30. juni 2016 fortsat gjort meget få fremskridt, for så vidt angår gennemførelsen af den ændrede neksustilgang, der blev vedtaget af ministre allerede i december 2014, i national lovgivning, og visse lande, såsom Italien, har endda indført nye patentboksordninger, der ikke er kompatible med den ændrede neksustilgang, efter vedtagelsen af denne, for at kunne udnytte de alt for generøse bestemmelser om gældende lovgivning indtil 2021.

  Mødeprotokol og mødedokument nr. 3

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen den 25. maj 2010 og mødet i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen den 17. oktober 2012:

  I udarbejdelsesfasen for den vedtagne vejledning var Det Forenede Kongerige imod enhver form for koordineret tilgang.

  Protokol

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen den 25. maj 2010

  Manglende vilje til at opnå enighed om en opfølgning på undergruppen til bekæmpelse af misbrugs arbejde

  Protokol

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen den 15. maj 2009

  Erklæringer fra Belgien og Nederlandene, hvoraf det fremgår, at de er modstandere af ethvert tiltag, der har til formål at koordinere forsvarsforanstaltninger til bekæmpelse af overførsler af ubeskattede udgående overskudsoverførsler

  Protokol

   

  Mødet i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksens undergruppe i september og april 2014 og juli 2015

  Medlemsstaterne enedes om en vejledning vedrørende misbrug af hybride mismatches i september 2014, til trods for at gentagne og systematiske initiativer fra visse medlemsstater forhindrede, at der langt tidligere blev indgået en aftale om disse skadelige praksisser, der har været drøftet aktivt i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen siden mindst 2008, og at dette derfor var med til at øge de vedvarende skattemæssige skader som følge af den tilbagevendende brug af disse ordninger til aggressive skatteplanlægningsformål;

  Protokol

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen den 15. maj og 29j. juni 2009 og 25. maj 2010

  Møde i undergruppen for bekæmpelse af misbrug den 25. marts og 22. april 2010

  Hvad angår hybride mismatches har Nederlandene, Luxembourg og Belgien samt i mindre grad Malta og Estland længe forsinket en hurtig, fælles indsats ved at hævde, at hybrider slet ikke skulle behandles i henhold til Adfærdskodeksen

  Protokol

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen den 13. september 2011

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen den 11. april og 26. maj 2011

  For så vidt angår investeringsfonde blev medlemsstaterne enige om at afbryde drøftelserne om disse ordningers påståede og potentielle skadelighed.

   

  Initiativer fra Det Forenede Kongerige, Luxembourg og Nederlandene, der effektivt pressede gruppen til ikke at forfølge dette spørgsmål og område yderligere

  Mødedokument nr. 2

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen den 4. marts 2010

  Med hensyn til administrativ praksis har ingen medlemsstat spontant og systematisk udvekslet oplysninger om sine tidligere afgørelser

   

  Mødedokument nr. 4

   

  Møde i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen den 10. september 2012

  Der blev i praksis ikke udvekslet nogen oplysninger om afgørelser spontant

   

  Rådets konklusioner

   

  Økofinrådets samling i juni 2015

  Hvad angår bestemmelserne om effektiv mindstebeskatning, kunne medlemsstaterne ikke nå til enighed om en revision af direktivet om renter og royalties, så det sikres, at privilegier, der indrømmes inden for det indre marked med det formål at forhindre dobbeltbeskatning, ikke i realiteten fører til en nulbeskatning eller en næsten nulbeskatning, til trods for, at Kommissionen fremsatte forslag herom i 2011; Medlemsstaterne opfordrede blot Fiskalgruppen til at se nærmere på sagen i stedet for øjeblikkeligt at træffe effektive foranstaltninger

   

  Rådets konklusioner

   

  Økofinrådets samling, marts 2016

  Medlemsstaterne kunne ikke blive enige om en nødvendig reform af Gruppen Vedrørende Adfærdskodeksen og udskød beslutningen om eventuelle reformer til 2017

  (1) På grundlag af offentligt tilgængelige dokumenter og kilder

  BILAG 4: OPFØLGNING ECON/TAXE

  ECON/ TAXE's FÆLLES RESULTATTAVLE - OPFØLGNING AF ECON/TAXE's HENSTILLINGER OM POLITIKKER FOR SELSKABSSKAT OG SKATTEAFGØRELSER

  Henstillinger

  ECON/ TAXE REF.

  STATUS FOR AFSLUTNING

  KOMMISSIONENS HOLDNING

  FRIST FOR OPFØLGNING

  STATUS I RÅDET

  Obligatorisk offentlig landeopdelt rapportering for alle sektorer efter multinationale selskaber

  A1

  136-139

  Delvist

  Landeopdelt rapportering mellem skattemyndigheder

  Offentlig landeopdelt rapportering foreslået for 12/4-samlede data for resten af verden med undtagelse af skattely

  DAC4-forslag (direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet) fremsat

   

  Forslaget forelagt (12. april 2016)

  DAC4: forventes vedtaget i maj 2016 ØKOFIN

  Proceduren ikke indledt

  "Fair Tax Payer" / CSR (landespecifikke henstillinger)

  A2

  146

  Ingen

  Skal vurderes under opfølgningsproceduren i forbindelse med EU's strategi med landespecifikke henstillinger fra 2011

  Der forventes ikke noget lovgivningsforslag

  Der forventes ikke noget lovgivningsforslag

  Obligatorisk meddelelse fra medlemsstaterne om nye skatteforanstaltninger

   

   

  Obligatorisk meddelelse om nye skatteordninger fra skatterådgivningsfirmaer til skattemyndigheder

  A3

  96

  Ingen

   

   

   

  Ingen

  Skal følges op inden for rammerne af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, Det Europæiske Semester, gennemførelsen af DAC

  Ingen

  Der forventes ikke noget lovgivningsforslag

   

   

   

   

  Der forventes ikke noget lovgivningsforslag

  Automatisk udveksling af skatteafgørelser skal udvides til alle skatteafgørelser, som skal deles med Kommissionen og gøres offentligt tilgængelige i et vist omfang

  A4

  107-111

   

  Delvist

  Det er ikke nødvendigt at udvide den automatiske udveksling af interne skatteafgørelser for ikke at overbebyrde skattemyndighederne

  Se 2015/2376/EU

  Se 2015/2376/EU

  Gennemsigtighed i frihavne

  A5

  Ingen

  Det er ikke nødvendigt at ændre lovgivningen om moms eller told Kommissionen skal sammen med medlemsstaterne undersøge, hvordan lovgivning om told og moms interagerer i frihavne

  Der forventes ikke noget lovgivningsforslag

  Der forventes ikke noget lovgivningsforslag

  Udvikling af en harmoniseret metode til at vurdere selskabsskattegabet - afregningspriser

  A6

  122

  Delvist

  Fiscalisprojektgruppen er blevet indført

  Ingen

  Ingen

  Beskyttelse af whistleblowere

  A7

  144-145

  Delvist

  Støtter bestræbelser på at forbedre beskyttelsen på nationalt plan, EU's retlige rammer for beskyttelse af whistleblowere er allerede indeholdt i lovgivninger på adskillige områder (beskyttelse af handelshemmeligheder, revisionsdirektivet, investeringsinstitutter, forordning om markedsmisbrug)

  Der forventes ikke noget lovgivningsforslag

  Der forventes ikke noget lovgivningsforslag

  Forslag om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag

  B1

  100, 116-120

  Delvist

  Kommissionen har bebudet et forslag i november/december 2016, herunder bestemmelser om patent/IP/F&U-bokse for fast driftssted

  November-december 2016

  Proceduren ikke indledt

  Dokumenter fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen

  B2

  124-126, 128, 133

  Delvist

  En intern revision er ved at blive foretaget

  Ikke noget lovgivningsforslag

  Målet er fortsat at nå frem til en aftale i løbet af anden halvdel af 2016

  Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen - ny opdatering af Simmons & Simmons-rapporten fra 1999

  127

  Ingen

   

   

   

  Retningslinjer/kommende lovforslag om patentbokse og andre præferenceordninger

  B3

  117, 121

  Delvist

  Kommissionen skal fortsat angive retningslinjer for, hvordan neksustilgangen skal gennemføres inden for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen

  Lovgivningsforslag kun hvis det ikke fungerer med retningslinjerne - ingen frist

  i gang

  Forslag til regler om kontrollerede udenlandske selskaber

  B4

  121

  Delvist

  Omfattet af direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse

  Forslag forelagt den 28. januar 2016

  Politisk aftale forventes senest maj-juni 2016

  Forslag om ændring af direktiv 2011/16/EU for at forbedre medlemsstaternes koordination af skatterevisioner

  B5

  Ingen

  Kommissionen agter ikke at fremsætte noget forslag, da de eksisterende redskaber anses for at være egnede til formålet

  Forbedring af samarbejdet inden for rammene af Fiscalis

  Ingen

  Ingen

  Indførelse af et fælles europæisk skatteregistreringsnummer

  B6

  141

  Delvist

  Kommissionen tager i 2017 stilling til, hvorvidt den vil fremsætte forslag

  2017

  Proceduren ikke indledt

  Forslag om at gøre det muligt, at Unionen taler med én stemme i forbindelse med internationale skatteaftaler

  C1

  151-152, 154

  Delvist

  Kommissionens eksterne strategi af 28. januar 2016 ("blød lovgivning"): støtte til udviklingslande, optagelse af principper for god forvaltning på skatteområdet i handelsaftaler, overvågning af udfasning af skadelige skatteforanstaltninger inden for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen

   

  Rådet er generelt tøvende med hensyn til at give Kommissionen mandat til at forhandle EU-skatteaftaler

  Forslag om at fastsætte præcise kriterier til at definere skattely

  C2

  96, 122, 147-150

  Delvist

  Kommissionens eksterne strategi af 28. januar 2016

  Liste over skattely inden udgangen af 2016

  Ikke indledt

  Forslag til en liste over modforanstaltninger over for virksomheder, der gør brug af skattely

  C3

  153

  Delvist

  Ingen EU-modforanstaltninger (national kompetence)

  Kommissionen agter at integrere standarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet i finansforordningen som en del af den løbende revision

  Ingen

  Ingen

  Forslag om fast driftssted

  C4

  121

  Delvist

  Definitionen skal indgå som en del af forslaget om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag

  henstilling om foranstaltninger imod misbrug (bilaterale) aftaler udstedt i januar 2016

  Postkassefirmaer behandlet under en generel anti-misbrugsregel foreslået i januar 2016

  November/december 2016 for definition af fast driftssted

   

  Proceduren ikke indledt, hvad angår definition af fast driftssted

  Henstilling om foranstaltninger imod misbrug af aftaler er ikke en af det hollandske formandskabs prioriteter

   

   

  En generel anti-misbrugsregel er under forhandling i forbindelse med Rådets aftale, der forventes at foreligge i maj/juni 2016

  EU-retningslinjer for afregningspriser

  C5

  95, 112, 120

  Delvist

  Gennemførelsen af OECD's retningslinjer skal overvåges inden for det fælles EU-forum for interne afregningspriser (JTPF)

  Lovgivningsforslag kun hvis det er relevant

  Ingen information

  Forslag om hybride mismatch og gennemførelse af yderligere analyser og undersøgelser

  C6

  122

  Delvist

  En del af direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse

  Forslag forelagt den 28. januar 2016

  Politisk aftale forventes senest maj-juni 2016

  Forslag om ændring af EU's statsstøtteordning, da den vedrører beskatning

  C7

  130-134

  Ingen

  Kommissionen vil opstille retningslinjer for anvendelsen af statsstøtteregler i forbindelse med virksomheders skatteplanlægningspraksis

  Den vil lukke nogle smuthuller, hvad angår tilbagebetaling

  Ingen frist fastsat

   

  Forslag om ændring af Rådets direktiv 90/435/EF, direktiv 2003/49/EF, direktiv 2005/19/EF og anden relevant EU-lovgivning og indførelse af en generel regel om bekæmpelse af misbrug

  C8

  120

  Delvist

  Direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse indfører en generel regel for bekæmpelse af misbrug, som vil supplere specifikke anti-misbrugsregler

  Forslag forelagt den 28. januar 2016

  Politisk aftale forventes i maj-juni 2016

  Forslag om forbedring af grænseoverskridende tvistbilæggelsesordninger for beskatning

  C9

  131, 138

  Delvist

  Løfte om fremsættelse af forslag

  Forslag i sommeren 2016

  Ikke indledt

  Indførelse af en kildeskat eller en foranstaltning med tilsvarende virkning for at forhindre, at overskud forlader Unionen uden at være blevet beskattet

  C10

  151

  Delvist

  Kommissionen mener, at foranstaltningerne i direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse er tilstrækkelige. Ingen forpligtelse til kildeskat

  Forslag forelagt den 28. januar 2016

  Politisk aftale forventes i maj-juni 2016

  Yderligere foranstaltninger for at lukke skattegabet

  Fastsættelse af principper for skatteamnesti/gennemsigtighed af "eftergivelse af skat"

  D1

  113, 114, 123, 140, 167

  Ingen

  National kompetence

  Der forventes ikke noget forslag

   

  Reelt ejerskab for både virksomheder og trusts

   

  Delvist

  Der indgår bestemmelser i den fjerde pakke om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Den 5. pakke bør igen udvide direktivets anvendelsesområde

  Forslag til den femte anti-hvidvaskningspakke inden sommeren 2016

  Medlemsstaterne skal gennemføre den 4. pakke om bekæmpelse af hvidvaskning af penge

  KOMMISSIONENS INDSATS KUN OMHANDLET I TAXE-BESLUTNINGEN

  Kapitel i TAXE-beslutningen

  TAXE REF.

  KOMMISSIONENS HOLDNING

  Brud på artikel 17, stk. 1, i TEU

  86, 89, 93

  Kommissionen fremlagde en "standardinstruktion" for spontan udveksling af oplysninger om grænseoverskridende afgørelser

  Overvågning af gennemførelsen af direktiv 2015/2376 i medlemsstaterne

  Brud på artikel 108 i TEUF

  86

  Omfanget af de oplysninger, som TAXE har anmodet om, er mindre end de oplysninger, som Kommissionen ønskede

  Erklæring om, at Kommissionen ikke har misligholdt sine forpligtelser til at anvende statsstøttereglerne

  Parlamentets undersøgelsesbeføjelser

  88

  Juridiske og institutionelle bekymringsspørgsmål fra Kommissionen og Rådet fremsendt til Parlamentet

  Automatisk udveksling af oplysninger

  105, 157

  Kommissionen vil fremme automatisk udveksling af oplysninger og understøtte udviklingslandenes kapacitetsopbygning

  Gennemførelse af Ombudsmandens henstillinger om ekspertgrupper

  129

  Klar til at gennemføre Ombudsmandens og Europa-Parlamentets anmodninger

  Udviklingslande

  156, 158, 160

  Ekstern strategi for fastlæggelse af EU-støtten til udviklingslande

  Skatterådgivere

  162-164

  Forordning 537/2014 skal løse det problem, der er rejst

  Støtte til skatteforvaltningerne

  170

  Se det europæiske semester og Fiscalis-arbejdsprogrammet for 2016

  Aktindsigt

  174

  Kommissionen vil fortsætte med at sende dokumenter - se skrivelser fra formanden til Kommissionen

  UBESVAREDE HENSTILLINGER FRA TAXE-BESLUTNINGEN

  Kapitel i TAXE-beslutningen

  TAXE REF.

  Kommentar

  Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen's adgang til dokumenter

  87

  Henvendt til Kommissionen - Ingen svar fra Kommissionen - TAXE 2-mandatet overtager denne anmodning, og der er forhandlinger i gang om aktindsigt

  Beskatning af overskud i takt med, at de genereres

  90

  Henvendt til medlemsstaterne

  Slut med skadelig skattekonkurrence

  91

  Henvendt til medlemsstaterne og EU som helhed

  Politisk engagement fra medlemsstaternes side

  92

  Henvendt til medlemsstaterne

  Princippet om oprigtigt samarbejde (intern omorganisering af Kommissionen)

  93

  Henvendt til Kommissionen - Ingen svar fra Kommissionen

  Skattekonkurrence og tredjelande

  96

  Se kommentarer til henstilling nr. 156, 158 og 160

  Bekæmpelse af skattesvig

  97

  Henvendt til medlemsstaterne

  Støtte til vækst, investeringer og job

  98

  Se EU's Strukturfonde og Europa 2020-strategien

  Automatisk udveksling af oplysninger

  99

  Se kommentarer til henstilling nr. 105 og 157

  Licensbetalinger

  101

  Henvendt til Kommissionen - Ingen svar fra Kommissionen

  Multinationale selskaber

  102

  Ikke relevant

  Anmodning om undersøgelse

  103

  Ikke relevant

  Samarbejde og koordinering omkring forhåndsafgørelser vedrørende beskatning (advance tax rulings)

  104, 106, 115

   

  "Et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG)"

  122

  Anmodning om en EU-definition af aggressiv skatteplanlægning

  Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen

  125

  Øget gennemsigtighed og ansvarlighed

  Skattely

  155

  Påmindelse om den valgte unilaterale tilgang

  Udviklingslande

  159

  Opfordrer medlemsstaterne til at arbejde inden for deres udviklingsbistandsorganer

  Skatterådgivere

  161, 165

  Se kommentarer til henstilling nr. 162 og 164

  Yderligere foranstaltninger

  166, 168, 169, 171, 172,173

  Særlige kommentarer henvendt til medlemsstaterne

  Landeopdelt rapportering: Landeopdelt rapportering

  DAC (Komitéen for Udviklingsbistand)/DAC4: (fjerde) direktiv om administrativt samarbejde

  VSA: Virksomhedernes sociale ansvar

  Investeringsinstitutter: Institutter for kollektiv investering i værdipapirer

  Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen: Gruppen vedrørende adfærdskodeksen

  FKSSG: Forslag om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag

  TIN: Skatteidentifikationsnummer

  Generelle anti-misbrugsregler: Generelle antimisbrugsregler

  JTPF: Et fælles forum for interne afregningspriser

  Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse: Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse

  ANNEX 5: REPORT AD HOC DELEGATION NICOSIA

  Report Ad hoc Delegation

  to Nicosia (Cyprus)

  Friday, 15 April 2016

  09.00 - 17.30

  Disclaimer: This report reproduces a short, non-exhaustive summary of the different meetings held during the visit of the TAXE 2 Special Committee Delegation to Nicosia, Cyprus, 15 April 2016.. It is intended for internal European Parliament use only. It does not represent the position of the European Parliament and it was not agreed with the third parties involved in the programme of the visit.

  Friday 15 April 2016

  09.20 - 09.50   Meeting with Mr Ioannis KASOULIDES, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus

  10.00 - 11.00   Meeting with the Association of Cyprus Banks (ACB)

  11.00 - 11.30  Meeting with Mr Christos PATSALIDES, Permanent Secretary, Ministry of Finance

  11.30 - 12.30  Meeting with Mr Yiannakis TSANGARIS, Tax Commissioner and Mr George PANTELI, Head of Tax Policy Department, Ministry of Finance

  13.00 - 14.30  Meeting with

    the European University Cyprus

    the Transparency International Cyprus

  15.00 - 16.00  Meeting with

    the Cyprus Investment Funds Association (CIFA)

    the Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA)

    the Institute of Certified Public Accountants of Cyprus

  16.00 - 17.30  Meeting with trade unions

    the Cyprus Workers' Confederation (SEK)

    the Pan-Cyprian Federation of Labour (PEO)

   

  taxe 2 COMMITTEE

  Delegation to Nicosia, Cyprus

  15 April 2016

  Members

   

  Alain LAMASSOURE, Chair

   

  EPP

  Burkhard BALZ

  Danuta Maria HÜBNER

  EPP

  EPP

  Jeppe KOFOD

  S&D

  Anna GOMES

  S&D

  Bernd LUCKE

  ECR

  Michael THEURER

  ALDE

  Miguel VIEGAS

  GUE/NGL

  Eva JOLY

  Greens/EFA

  Accompanying Members

  Costas MAVRIDES

  Lefteris CHRISTOFOROU

  + Accompanying staff

  09.20 - 09.50  Meeting with Mr Ioannis KASOULIDES,

  Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus

  Mr Kasoulides started his introduction by stating that corporate taxation does not fall under his competence, but that of Mr Georgiades, Finance Minister who at the time was in Washington attending the Spring IMF-World Bank meetings.

  He referred to the bail out in March 2013, and highlighted the economic results achieved since then under the economic adjustment programme. He noted that Cyprus' economy is based on (financial) services and hence proper measures against money laundering and corruption are in place in order not to risk Cyprus' reputation as a credible financial centre. Regarding the fight against tax avoidance and evasion, he noted that Cyprus is working together with the EU by implementing all EU Directives and although not an OECD member[1], Cyprus is committed to implementing BEPS recommendations as a member of the OECD Global Forum. Cyprus is also an early adopter of the new automatic exchange of information standard agreed at the OECD level. He also mentioned a bilateral FATCA Intergovernmental Agreement with the US that entered into force on 31 August 2015 and is implemented as of 1 January 2016.

  As for Members questions, Mr Kasoulides replied that Cyprus has political relations as well as close economic connections with Russia. He added that Russian banks (and other enterprises) prefer Cyprus because of the Russian speaking community, the viable legal system and availability of services. Many Russian companies repatriate earnings to Russia and take advantage of the corporate tax rate (12.5%) of Cyprus. Regarding Ukraine, Mr Kasoulides explained that the Double Tax Treaty, based on the OECD Model Tax Convention, has been amended.

  Mr Kasoulides insisted that Cyprus is not giving any preferential treatment to any foreign companies, but follows the OECD line particularly on tax avoidance. He continued that Cyprus is largely compliant on transparency according to the Global Forum and BEPS legislations are being prepared. About Panama Papers, he noted that it was too early to speculate, but it seems from media that only about six intermediaries were operating from Cyprus, and relevant authorities are investigating if they acted outside the law. The bank RCB, mentioned in the news in relation to Panama Papers, is currently being investigated by the Cyprus Central Bank.

  At the end Mr Kasoulides expressed Cyprus' willingness to work constructively on a European common consolidated corporate tax base (CCCTB), but added that a common corporate tax rate remains a sovereign competence of the EU Member States. Cyprus' economy is based on services (as it is an international financial centre) and low tax rates offer certain economic advantages.

  10.00 - 11.00  Meeting with the Association of Cyprus Banks (ACB)

    Mr Michael KAMMAS, Director General

    Mr Aristos STYLIANOU, Chairman

    Mr George APPIOS, Vice-Chairman

  In the introduction, Michael Kammas, Director General of the Association of Cyprus Banks (ACB) explained that a distinction should be made on how enterprises are taxed and how taxation affects the whole economy. He noted that banks' profitability suffered due to a very high ratio of non-performing loans (around 55% on loans to households and non-financial corporations) and that debt-to-asset swaps have been issued in order to speed up loan restructurings.

  As to the Members question on the cooperation between the banking sector and tax advisory industry (Big4), Mr Kammas underlined that the tax advisory services were outside the scope of banks' operations, and that, although clients may use such consultants, banks do not form part of such operations. Moreover, he emphasised that banks do not provide tax advice to their clients for aggressive tax planning, nor do they have contacts with accountants and lawyers to discuss tax planning.

  He explained that Ultimate Beneficial Owner (UBO) is required according to the legislation, so every operation has to lead up to a person that has to be identified. Tax crime is also a predicate offence in Cyprus. Banks are required to check if there is some substance behind the bank transaction/operation and banks are checking e.g. sanction lists and that there are no criminal activities. Most banks are local and have no significant subsidiaries abroad. It is, however, still more difficult to check/monitor non-Cypriot customers/banks than local ones. Following the changes of 2015 when bank supervision was redesigned and strengthened, the Central Bank is currently checking, for example, certain transactions made in USD - given that the monitoring system in the US is even stricter. He continued that the US authorities may, if they have any doubts, start an enquiry and that they can even close the account as a sanction if Cypriot banks do not respond that enquiry.

  He clarified that there was no money laundering in Cyprus, but because of the complex structures of companies in the country, there has been a need to upgrade due diligence processes[2].

  Mr Kammas added that since the banking crisis of 2013 non-performing loan rations have dropped, while lending practices have not fully shifted away from an overreliance on collateral towards a more systematic use of risk-assessment tools. The new insolvency legislation of 2015 restricts the liability of guarantors to the amount exceeding the value of the collateral could affect the extent of the increase in provisions.

  Mr Kammas complained that implementing the anti-avoidance measures, such as FACTA and CRS, means a lot of costs for banks but as he could not provide a specific number when asked by Members, he agreed to provide a written reply on this matter.

  For the question on what is the added value of a low tax rate and what are the positive tax advantages in Cyprus, Mr Kammas explained that in the past 'offshore' companies were taxed at 4.25% and other companies at about 30%. Since the EU accession, every company in Cyprus is taxed at the same rate of 12.5%. He added that the matter is not so much about tax rate, but about stability; this means that it is the latter that preserves Cyprus' competitive advantage as a credible international financial centre.

  In reply to a Member's question on the large Russian FDI stocks in Cyprus, and on access to offshore ownership envelopes that enabled Russian owners to avoid the post-Crimea sanctions, Mr Kammas explained that a large proportion of Russian companies are related to a Russian owner and many of them are trading companies having assets in Russia. They get dividends in Cyprus, which they repatriate to Russia as an investment. He continued that Cyprus represents a significant gateway for EU inbound and outbound investments, which is complemented by the traditional links that Cyprus has with central and eastern Europe, Russia and Middle East.

  Regarding the question on 'Panama papers', he reassured that the documents are being investigated by the Central Bank of Cyprus and other relevant authorities.

  11.00 - 12.30   Meeting with

    Mr Christos PATSALIDES, Permanent Secretary of the Ministry of Finance

    Mr Yiannakis TSANGARIS, Tax Commissioner

    Mr George PANTELI, Head of Tax Policy Department, Ministry of Finance

  Christos Patsalides, Permanent Secretary of the Ministry of Finance, indicated that after enormous financial efforts, Cyprus has finally overcome a difficult period, and it has managed to outperform every major indicator and restore its current account balance. Moreover, he emphasised that Cyprus' tax system is in full compliance with the EU and the OECD requirements against harmful tax practices. He also explained that in July 2014, the merger of the Department of Inland Revenue (Direct Taxes) and the Department of Value Added Tax (Indirect Tax) created a Single Tax Department which further strengthened the position of the Cyprus tax authorities.

  The Chair complimented the way Cyprus implemented its adjustment plan and welcomed country's successful economic recovery and exit from its three-year international bailout programme. He also indicated that fair(er) tax competition requires new rules and more transparency, both at the EU and global level.

  Mr Patsalides presented a stocktaking of activities that Cyprus has taken in the context of improving international tax compliance, which is based on the standard for automatic exchange of financial account information, Common Reporting Standard (CRS), developed by the OECD. Cyprus had also signed the Multilateral Competent Authority Agreement in 2014 and Cyprus, as part of the Early Adopters Group of the OECD, has committed to the implement the Automatic Exchange of Information (AEOI) by 2017[3]. On 2 December 2014, Cyprus and the US signed an intergovernmental agreement to implement the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

  Yiannakis Tsangaris explained his role as Tax Commissioner mentioning notably that he had been nominated in February 2016, and that his services were looking after tax implementation not initiating legislations. He also referred to the merger of two tax departments in July 2014 into a single department for all tax affairs.

  Members' questions were related to incentives and tax exemptions relating to investment in IP rights, commonly known as the 'IP box' that is used in Cyprus. Under the G20/OECD base erosion and profit-shifting project, new entries to such schemes will not be permitted after mid-2016. However, companies that joined the Cyprus scheme before that deadline can benefit from substantial savings until mid-2021. The Cypriot 'IP Box' system (a maximum tax rate of 2.5% on income earned from IP assets and wider scope) regime applies to a wider range of income than any other European scheme.

  Regarding the new 'IP box' regime, Mr Pantelis insisted that it was in line with the discussions within the EU Code of Contact Group and the intention was to follow the modified nexus approach (of the OECD). He noted that there was only a limited time to enter into the Cyprus scheme, since it will be closed to new entrants as from June 2016. Companies that qualify under the existing IP regime should be able to have access to the existing benefits until 2021, but new entrants (i.e. joining an IP Regime after June 2016) should follow the new 'IP box' regime rules. He concluded, however, that if there was a new guidance on IP regimes, they would be ready to comply with it.

  Mr Panteli undertook to provide a written reply regarding statistics of the new registrations in the 'IP box' regime, and he indicated that about 10-15 companies are getting Rulings on their IP regimes. He pointed out that companies need time to reorganise themselves, referring to need of a transitional period.

  He indicated that following the changes made to the definition of permanent establishment in the OECD Model Tax Convention that address strategies used to avoid having a taxable presence in a country under tax treaties, bilateral treaties may need to be modified or to be included within a multilateral agreement (under the OECD framework). The majority of the treaties concluded by Cyprus follow the OECD Model Treaty.

  Moreover, there is no 'exit tax', and Cyprus does not impose any withholding tax on dividend, interest and royalty payments made to non-Cypriot resident recipients. Regarding transfer pricing, i.e. allocation of profits for tax and other purposes between parts of a multinational corporate group, the 'arm's length' principle is used for transactions in Cyprus. Mr Panteli did not reply to the question about Cyprus' position to include minimum effective taxation as part of the Interest & Royalty directive (currently being discussed in the Council), but explained that if a minimum effective taxation (rate) clause was agreed at EU level, Cyprus would comply with it.

  Regarding tax rulings in Cyprus, Mr Panteli explained that the tax department has a long-established practice of providing written replies to requests for guidance on the interpretation of Cyprus tax law. This practice is under the control of Tax Commissioner and applications are addressed to him. He clarified the Tax Rulings Division of the tax department (about 5-6 staff members) will, on application, issue advance tax rulings (estimated about 20-25/week) regarding actual transactions proposed to be undertaken by existing or new entities. In the event of any discrepancy between the scenario presented in a tax ruling request and the actual transactions undertaken, the relevant District Tax Office may decline to apply the tax ruling, or inform the Tax Rulings Division of the actual facts, asking it to confirm or modify the initial ruling. However, he was not able to give an estimation on the tax losses that occurred due to such rulings granted to companies.

  Regarding (ultimate) beneficial owners of companies, tax transparency, including transparency of trust/fiduciary arrangements and banking details, Mr Panteli indicated that at least one owner has to be a resident in Cyprus, and the details of (ultimate) beneficial owners are confidential and may only be disclosed by court order or as part of a verified tax investigation. Cyprus complies with Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing directives, and all companies as well as trusts have an obligation to be registered, but confidential information in both registers are maintained for tax authorities and other supervisory authorities purposes. When implementing the fourth anti-money laundering directive, Cyprus would go through the implementation the creation of registries for (ultimate) beneficial owners and for trusts. Most FATF recommendations are already in place in Cyprus, except the creation of UBO registers. Cyprus, however, is against making these registers public, arguing of the importance of confidentiality, especially for trusts.

  Mr Patsalides underlined that Cypriot authorities were ready to study all documents that Panama authorities would provide them officially. He continued that the Cypriot RCB Bank that has been identified by media in the context of 'Panama leaks' had immediately denied that they have granted any such 'unsecured' loans to Russia.

  Mr Panteli continued that Cyprus (tax) authorities are doing the same that other countries are doing, i.e. assessing information that is available to the public, and the Central Bank of Cyprus is assessing the information to the extent that it may concern the Cypriot banking system or any suspicious-looking transactions. Moreover, in line Transparency and Anti Money Laundering laws, the Cyprus Securities and Exchange Commission have requested by April 20 all regulated entities to report if they maintain/maintained any relationship with the Panama firm or a third party representing it. He insisted that competent authorities have a power to investigate the leak of Panama papers, but he did not want to reply to a question on if a separate legal/juridical enquiry would be conducted. He was not responding to a Member's question about the potentially harmful effect of the 'notional interest' deduction scheme in Cyprus.

  Mr Panteli, however, undertook to provide a written reply regarding how many accounts have registered (ultimate) beneficial owner in Cypriot banks.

  Mr Patsalides, in reply to a question on the CCCTB and a criterion to be used for allocation of tax rebates, indicated that it was not an easy process (to agree amongst sovereign states) and that it would be better to leave it to markets to respond. They also favour the application of the "arm's-length principle" of transfer pricing, rather than a requirement of a permanent establishment or a common and consolidated corporate tax base. Mr Panteli noted that it was premature to start discussions on consequences of the reunification on (corporate) taxation.

  13.00 - 14.30  Meeting with

    The University of Cyprus

    The Transparency International Cyprus

  In his introductory presentation Alexander Apostolides, from the European University Cyprus, explained that Cyprus' economy is largely focused on professional services and on the financial sector. He referred to Eurostat statistics, stating that employment in accounting/auditing sector used mainly for tax planning purposes, increased during the crisis and currently employs around 20 000 persons in Cyprus. This represents a significant part of Cyprus' GDP (estimated up to 10%).

  He indicated that there were no 'tax rulings' as such, but acknowledged that it depends on the interpretation/definition of tax rulings. (He added that no tax rulings were revealed in the 'Luxleaks' scandal). He explained that the Cypriot Inland Revenue Department merger with the VAT Service in 2014 had not been easy and that the merged Tax Department is only now starting to work efficiently. In his view, one of the weaknesses in this area (referring to fraud prevention and fight against tax evasion) was a lack of coordination between different authorities in Cyprus.

  On the 'Panama papers' he explained the Cyprus Securities and Exchange Commission has noted in public that, at first sight, companies under its authority do not seem to be involved, although there is speculation on the Cypriot RCB Bank. He further emphasised that Cyprus was not an off-shore tax haven, and in recent years Cyprus has taken major steps in adopting all EU jurisdiction and international best practices for combating tax evasion and money laundering. In this context, he referred to the recent Audit Transparency report 2015 by Deloitte, as well as to the EU reports on anti-money laundering. He underlined as well that regulatory supervision is carried out by banking authorities and the ECB. Hence, regarding the Panama papers, he insisted that the date of transactions should be looked at, given that after 2013/2014 Cyprus was forced to change some part of its legislation.

  Maria Konstantinou from Transparency International Cyprus (TIC) explained that currently they do not have a programme on money laundering (or tax evasion), but that TIC could consider launching one. She continued that these issues are not very high on the agenda for the (ongoing) election campaigns due to lack of interest. She referred to the new legislation on tax rulings (since October 2015) and highlighted the need for more cooperation between tax administration services.

  Members noted the strengthening of the legal framework relating to corporate taxation seemed not be driven by the EU, but more for other purposes, although acknowledging the implications of the accession to the EU. Both panellists mentioned that before 2013, the impact of tax avoidance wasn't a subject of public discussion but most of the population welcomed the favourable tax treatments granted by Cyprus. Since 2013, there seems to be a change of mentality and a greater understanding of how tax avoidance impacts citizen's daily life.

  Members also questioned that companies might not be interested to become domiciled in Cyprus, given that, e.g. non-residents are not subject to the Special Contribution for Defence, which is a tax which is levied on interests at a rate of 30% and on dividends at a rate of 17%. A company which is not tax resident in Cyprus is taxed on income accruing or arising only from sources in Cyprus.

  Trusts are available in Cyprus, and the law is similar to the English law on trusts, but recent amendments to the Cyprus International Trust law have made Cyprus a favourable jurisdiction for the creation of a trust that are used for, amongst others, inheritance planning as well as tax planning.

  On the concept of tax planning in Cyprus, Mr Apostolides explained that Cyprus has a competitive advantage through highly educated, qualified and multilingual workforce (i.e. certified accountants/auditors) for accounting firms, legal practices and the banking sector, but due to lower salary levels in Cyprus (compared to other EU MSs), 'brain drain' is an issue. This competitive advantage is complemented by good infrastructure available for such activities, as well as appropriate government regulations and a general policy of non-intervention in business operations.

  He continued that registration of companies was one of the biggest weak points that the authorities need to tackle. He insisted, moreover, that sovereign states should have right to determine their corporate tax rate. He acknowledged nevertheless that harmonisation of legislation at the EU level would be welcomed, as for example, there are complications on the reporting of legitimate profit. He also called for more transparency on how much revenue is generated in Cyprus or in abroad. He acknowledged that in terms of banking regulation, Cyprus has progressed but this is less certain in terms of tax legislation.

  Regarding FDIs related to Russia, Mr Apostolides indicated that double tax treaties are not meant for money laundering and round-trip investment, but that Russian owned companies use Cyprus financial centre as there is no withholding tax on profits remitted abroad, if their tax liabilities have been fulfilled in Cyprus. Double tax treaties also determine the ways in which profits are remitted abroad. He explained further that Cyprus offers an extensive network of favourable double tax treaties (not only with Russia), has no withholding taxes on dividends and interest paid, no capital gains on profits from the sale of shares and securities and exemption of taxes on foreign dividends and interest received.

  Mr Apostolides undertook to share with the delegation, notably, a report of MoneyVAL on the “Special Assessment of the Effectiveness of Customer Due Diligence Measures in the Banking Sector in Cyprus” and a report by Deloitte on the 'Third Party Anti-Money Laundering Assessment of the Effective Implementation of Customer Due Diligence Measures with Regard to Cyprus' Deposits and Loans.

  15.00 - 16.00  Meeting with

    The Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA)

  The Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA) was established as a registered not-for-profit company limited by guarantee, funded by the Cyprus government. "Invest Cyprus" is the brand under which CIPA takes the lead in promoting Cyprus as an attractive FDI destination. http://www.investcyprus.org.cy/

  The Cyprus Investment Funds Association (CIFA)

  The Cyprus Investment Funds Association (CIFA) was established in February 2013 with the purpose to become the collective voice and the reference point for all professionals and legal entities, offering services or engaged in the Investment Funds Industry in Cyprus. http://www.cifacyprus.org/english/cyprus-investment-funds/about-cifa/

    The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC)

  The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus, established in 1961, is the competent authority for regulating the accounting/auditing profession in Cyprus. http://www.icpac.org.cy/selk/default.aspx

  List of Participants:

  Mr Costas Markides, Board Member, International Tax, KPMG Limited (CIFA)

  Mrs Natasa Pilides, Director General (CIPA)

  Mr Kyriakos Iordanou, General Manager, Mr Pieris Marcou, Mr Panicos Kaouris, Mr George Markides (ICPAC)

  Mr Markides, Cyprus Investment Funds Association (CIFA) explained that it is making recommendations on tax measures, such as BEPS recommendations. Mr Iordanou, ICPAC indicated that, although it is the competent authority for regulating the accounting/auditing profession in Cyprus, it is working in parallel with the government, which is taking significant efforts to maintain Cyprus as credible financial centre. Tax legislation changes are being initiated by Cyprus along the line of BEPS, country-by-country reporting requirements, tax rulings, as well as specific legislative proposals from the EC.

  Mr Markides, CIFA also mentioned that CIFA supports transparent country-by country reporting, including public disclosure (with the current threshold of €750 million turnover). However, Mr Iordanou, from ICPAC believed that information should be kept with tax authorities only, and that it should be first seen how it works before public disclosure. He continued that disclosure of the country-by-country reporting should be decided at the EU level and concerns on data protection need to be assessed. There is a working group within the tax administration department dealing with the implementation of country-by-country legislation and accountants can bring expertise to the government on this issue.

  Mrs Natasa Pilides agreed with Mr Markides, explaining that CIFA works closely with the CIPA, which first took the initiative for the establishment of CIFA, as a part of the progress made in promoting Cyprus as a competitive investment funds jurisdiction.

  Two years after the banking crisis and the rescue package coming into play, Cyprus not only survived, but also managed to surpass all expectations, according to the panellists. According to Mr Marcou, ICFPA was looking forward as Cyprus now concentrates on remaining a fully compliant and transparent jurisdiction, as to all related EU and international regulations. He mentioned, notably, the Foreign Account Tax Compliance Agreement (FATCA) with the United States, OECD's Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters and the OECD's BEPS Action Plan. He highlighted that Cyprus continues to enhance its competitiveness as an attractive international business centre. Mr Iordanou agreed that profit should be taxed where it is generated, but added that new realities such as e-commerce need to be taken into account. Regarding the question on notional profit, he confirmed that the 'arm's length principle' is used. Regarding transfer pricing, no regulatory framework is yet in place, but it is one of the top priorities and in a process of being developed on the basis of an Irish model (working group includes network of Big4). For a questions regarding whether Cyprus was looking for an opportunity for tax avoidance (by using measures like 'notional profit' deduction, tax rulings, 'IP box' regime and a policy of 'no exit' taxation), ICPA explained that they were looking for certainty and a simple tax regime.

  Regarding hybrid mismatch arrangements, Mr Markides indicated that it is anticipated that Cyprus legislation will be amended to reflect the EU Parent-Subsidiary Directive provisions tackling hybrid loan arrangements (e.g. profit participating loans). With respect to hybrid loans, receipts from other EU Member States shall be taxable, when such payments are treated as tax deductible at the level of the payer company.

  Regarding FDIs related to Russia, according to Mr Iordanou it is based on economic and financial (as well as historical) relations with Russia, and is not directly related to taxation, acknowledging, however, that relations with Russia could be dealt with more transparent manner.

  Mr Marcou replied to the question on the sustainability of developments in Cyprus from the macroeconomic point of view, given that deposits were 5 times over GDP in 2013, and since decreased, but only to a level of 3 times over GDP, that deposit level (around 75 billion, ½ belongs to foreign entities) is above GDP but it was not crucial to the economy, nor 'unhealthy' given that Cyprus is an international financial centre. And, following the crisis, substantial amounts were converted to stocks. From CIPA point of view, for high portion of non-performing loans in the banking system necessitated practical measures (selling property or other collaterals) to complement legislative measures.

  Mr Iordanou explained that Cyprus is not offering tax accommodation, but helps to interpret the law, and there are no problems with tax rulings as administration is careful interpretation state aid. ICPAC added that companies providing administrative services have the responsibility to register other companies in Cyprus and law firms that provide such administrative services are supervised by the Bar Association, as are audit/accounting firms that provide administrative services supervised by the ICPAC.

  16.00 - 17.30  Meeting with trade unions

    the Cyprus Workers' Confederation (SEK)

  Christos Karidis, leder af afdelingen for økonomisk forskning (Confederation Department) og sekretær for Association of Employed Consumers

    the Pan-Cyprian Federation of Labour (PEO)

    Nikos Grigoriou, Head of the Department of Economic and Social Policy of PEO

  Both representatives explained that it would be difficult to have a single tax policy in the EU, as taxation is left to sovereign states, according to them. They are against tax evasion and called for more tax transparency including businesses and shipping industry. They indicated that, due to economic specificities of Cyprus, (corporate) taxation is comparably low. Amongst these specificities, they indicated the ongoing Turkish occupation and the purpose of the Special Contribution for Defence (tax) and that Cyprus did not receive any pre-accession assistance from the EU. Both trade unions were in favour of an enhanced tax transparency and tax justice, but indicated that a single taxation system at pan-EU level would not be easy to achieve, as each EU MS has created its own model and hence it would be difficult to draw a line at which all companies should be taxed, e.g. at the rate of 20%.

  In their replies to 'Panama papers' related questions, both trade unions were satisfied with stricter rules that allow thorough investigations and more transparency and emphasised that they were strongly against tax evasion. Moreover, they complained that there was (still) a lot of bureaucracy and too slow movement from the government side. Cyprus has lost 10% of its GDP over the past few years and is among the top countries in non-performing loans. Unemployment is higher than 15% and long-term unemployment has seen the highest rise compared to all other European Member States. One young person out of three is currently unemployed and Cyprus has one of the highest emigration rates in the EU. Mr Grigoriou (PEO) stated that workers are obliged to pay their taxes, whilst companies can hide their income and have lower tax rates than 12.5%.

  Mr Karidis (SEK) explained that social inequality was increasing in Cyprus, which was now in the 3rd worst position in the EU. Those involved in tax evasion were, according to SEK, stealing money from the group of people (normal citizens) that pay taxes; hence SEK is in favour of a fairer tax system and the distribution of the tax burden amongst workers and companies. He added that, although public finances are in a better shape, a broader tax reform would be key to development. Trade unions are asking the government and the parliament proceed with a tax reform, the last reform being in 2002. He moreover highlighted that the economic model of Cyprus needs to be diversified, because it is now heavily reliant on financial services, meaning that both manufacturing and agriculture sectors need to be developed.

  Regarding contacts with trade unions in the occupied part of Cyprus, Mr Grigoriou (PEO) confirmed on-going collaboration and joint actions with the Turkish-Cypriots trade unions, mentioned e.g. a publication on a (possible) solution of the settlement and introduction of one currency. Mr Karidis (SEK) further added that they are also collaborating, and providing recommendations, such as on the social insurance schemes.

  ANNEX 6: REPORT AD HOC DELEGATION WASHINGTON

  taxe 2 COMMITTEE

  ad hoc Delegation

  to the United States of America (Washington)

  17-20 May 2016

  Final Programme

  Wednesday 18 May 2016

  08.30 - 09.30  Meeting with Elise Bean, former Director and Chief Counsel of the Permanent Subcommittee on Investigations (ICRICT and the Levin Centre)

  10.15 - 11.15   Briefing by the Congressional Research Service

  Donald J. Marples, Specialist in Public Finance

  Jane G. Gravelle, Senior Specialist in Economic Policy

  11.45 - 12.15   Meeting with Orrin Grant Hatch, Chairman of the Senate Committee on Finance, President Pro Tempore of the Senate

  12.45 - 14.15   Working lunch (finger food) with stakeholders co-organised with the Atlantic Council

  16.00 - 17.00   Meeting with Sander Levin, Congressman, Ranking Member of the House Committee on Ways and Means, Richard Neal, Ranking Member of the Subcommittee on Tax Policy, Earl Blumenauer, Member of the House Committee on Ways and Means, Lloyd Doggett, Member of the House Committee on Ways and Means, Ranking Member of Subcommittee on Human Resources, Xavier Becerra, Congressman, Chairman of the House Democratic Conference and Ron Kind, Congressman, Member of the House Committee on Ways and Means

  17.30 - 19.00   Meeting with Caroline D. Ciraolo, Acting Assistant Attorney General in charge of the Tax Division, Department of Justice (DoJ)

  Thomas Sawyer, Senior Litigation Counsel for International Tax Matters and Todd Kostyshak, Counsel to the Deputy Assistant Attorney General for Criminal Tax Matters

  Thursday 19 May 2016

  9.30 - 10.45   Meeting with the US Department of the Treasury

  Mark J. Mazur, Assistant Secretary (Tax Policy)

  Robert Stack, Deputy Assistant Secretary (International Tax Affairs)

  11.30 - 12.30  Meeting with the Tax Foundation

  Scott A. Hodge, President of the Tax Foundation

  Gavin Ekins, Research Economist

  Stephen J. Entin, Senior Fellow

  Scott Greenberg, Analyst

  12.30 - 13.30   Working lunch (finger food) with academics/think tanks

  John C. Fortier, Director of the Democracy Project, Bipartisan Policy Center

  Shai Akabas Associate Director of Bipartisan Policy Center, Economic Policy Project

  Eric Toder, Co-director, Urban-Brookings Tax Policy Centre

  14.00 - 15.00 Meeting with OXFAM America

  Gawain Kripke, Director of Policy and Research

  Didier Jacobs, Senior Economist

  Nick Galass, leads on the Oxfam's economic inequality research

  Robbie Silverman, Senior Advisor

  15.00 - 16.00 Meeting with International Monetary Fund (IMF)

  Vicki Perry, Assistant Director in the Fiscal Affairs Department and Division Chief of the Tax Policy Division

  Ruud De Mooij, Deputy Division Chief in the Tax Policy Division

  16.00 - 17.00  Meeting with the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

    Hamish Boland-Rudder, ICIJ's online editor

  17.30 - 18.30  Meeting with the World Bank

  Jim Brumby, Director, Public Service and Performance, Governance Global Practice

  Marijn Verhoeven, Economist, Governance Global Practice

  Rajul Awasthi, Senior Public Sector Specialist in the Governance Global Practice (leads the tax policy and revenue administration workstream, primarily in the Europe and Central Asia (ECA) region)

  Guggi Laryea, European Civil Society and European Parliament Relations Lead

  taxe2 COMMITTEE

  ad hoc Delegation to Washington, USA

  17-20 May 2016

  List of Participants

  Members

   

   

  Alain LAMASSOURE, Chair

  EPP

  Danuta Maria HÜBNER

  EPP

  Markus FERBER

  Pablo ZALBA BIDEGAIN

  EPP

  EPP

  Jeppe KOFOD

  S&D

  Neena GILL

  S&D

  Cătălin Sorin IVAN

  Bernd LUCKE

  S&D

  ECR

  Cora VAN NIEUWENHUIZEN

  ALDE

  Fabio DE MASI

  GUE/NGL

  Eva JOLY

  Greens/EFA

   

   

  + Accompanying Staff

   

   

   

  08.30 - 09.30  Meeting with Elise Bean, former Director and Chief Counsel of the Permanent Subcommittee on Investigations (ICRICT and the Levin Centre)

  In her introduction, Elise Bean noted that Senator Carl Levin first hired her in 1985, to serve as an attorney on the US Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee. In 2003, she was appointed as Staff Director and Chief Counsel of the Permanent Subcommittee on Investigations[1]. Ms Bean referred to investigations of the Subcommittee, notably: inquiries into offshore tax avoidance by Apple, Microsoft, and Caterpillar; undeclared UBS, LGT, and Credit Suisse accounts for wealthy US clients; and tax shelter sales by professional firms, including KPMG.

  Ms Bean mentioned the recent hearing on business tax reform held by the Senate Finance Committee, which demonstrated politicians' willingness to engage in the reform of the US corporate tax system even before elections. In this context, Ms Bean explained that the Treasury Department had finalised its ‘customer due diligence' rule, which requires, as of 2018, financial institutions –banks, mutual funds and others – to ascertain and verify who actually owns and profits from the companies that make use of their services, in other words the ‘beneficial owner'. She emphasised, however, that the Obama Administration's new ‘customer due diligence' rule appears to permit new loopholes for shell companies created for purposes of tax dodging, given that the rule allows financial institutions to identify a manager as the company's ‘beneficial owner' even when that manager has no true ownership role in the company. The definition of ‘beneficial owner' as any individual who owns 25 % or more of the equity interests, and the possibility that a single individual with 'significant responsibility' can control the entity, may allow the real owners to hide behind an executive who can serve as a 'figurehead'. This definition, she said, may undo the work that some banks have already completed by developing systems to verify owners of shell companies seeking to open accounts. In fact, according to her, the rule weakens US anti-money laundering safeguards and makes it easier for terrorists, money launderers, tax evaders, and other wrongdoers to open US accounts without revealing their identity. Moreover, Ms Bean explained that the definition in the rule differs from that in the Proposed Incorporation Transparency & Law Enforcement Assistance Act (that requires the Treasury and the states to collect, maintain and update beneficial ownership information on legal entities for law enforcement purposes), thus causing further confusion. The rule does not extend the same due diligence requirements on accounts opened before its implementation as of 2018 (no retroactivity), creating what she called ‘a major gap' in the information collected. Apart from drawing attention to certain US states, such as Delaware, Nevada or Wyoming, as being havens for shell companies, Ms Bean also mentioned South Dakota as a state hosting a vast number of trusts. She also explained that the Obama Administration was implementing the OECD BEPS action No 13 on country-by-country reporting, and was hoping to complete it before the end of the presidential term.

  Regarding the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), which requires financial institutions to disclose data to the Inland Revenue Service (IRS) on any large financial accounts held by US taxpayers or by foreign entities in which US taxpayers hold a substantial ownership interest, Ms Bean shed some light on the problems regarding reciprocity, i.e. the US would not share as much data as it requires from its FATCA partners. For example, the US will not be providing account balances and will not give information on all US source income - just on certain kinds within the limits of US law. The FATCA law does not lay down threshold amounts for the accounts, as it requires all accounts belonging to US persons to be disclosed to the IRS. However, the regulations and intergovernmental agreements implementing the FATCA created thresholds. Hence, according to Ms Bean, the highest threshold – USD 400 000 for a couple living outside the US[2] – should be lowered.

  In reply to criticisms from certain US politicians suggesting that endorsement of the EU state aid rules would focus particularly on US companies, Ms Bean stated unequivocally that all have the right to enforce their laws, and went on to say that such investigations seem to be based on factual matters, referring to the ‘Apple case' that she had been involved in on the Permanent Subcommittee on Investigations.

  She further stated that corporate tax avoidance should be tackled by putting an end to the deferral and inversion loopholes in the US corporate tax system, as active earnings/profits are generally not taxed until repatriated to the US. Thus, active foreign earnings are deferred from taxation until the earnings are remitted back to the US, at which point in time US corporate tax must be paid. However, taxes are reduced thanks to credits claimed for foreign taxes paid to other countries as well as other tax benefits, such as operating losses that the corporation may carry forward into future tax years or backward into prior tax years. The United States taxes the ‘worldwide' income of domestic corporations, regardless of where the income is earned: this differs from the ‘territorial' taxation system in which only the source country has jurisdiction over tax profits deemed to arise there.

  In reply to questions by Members, Ms Bean explained that corporate rules in the US are set mainly at the state level, and many states do not require companies to disclose beneficial owners. As a result, the administration could only use existing bank secrecy regulations to go after shell companies.

  She further explained in response to Members' comments that the ‘Luxleaks' scandal had not been ‘heard' in the US. However, she acknowledged that the ‘Panama papers' scandal represented another wake-up call regarding the need to put an end to corporations with hidden owners. She referred to a Global Witness undercover investigation broadcast recently (by the US news programme ‘60 Minutes' - see link in footnote[3]) that demonstrated that US lawyers often suggest using anonymously-owned American companies in order to channel suspect (taxes) funds into the country.

  She also said that the Levin Center (at Wayne State University Law School in Detroit) is organising training courses in the area of better parliamentary oversight and inquiry. Ms Bean added that she is very much in favour of public country-by-country reporting, taking the view that the impact on banks and financial institutions had been positive and that the same kind of reporting would be needed for multinational companies.

  10.15 - 11.15   Briefing by the Congressional Research Service

  Donald J. Marples, Specialist in Public Finance

  Jane G. Gravelle, Senior Specialist in Economic Policy

  The Congressional Research Service (CRS) works exclusively for the United States Congress, providing policy and legal analysis to committees and members of both the House and the Senate, regardless of party affiliation.

  Ms Gravelle explained that reducing profit shifting and reforming the international tax system in the US and worldwide may involve a number of policy considerations and tradeoffs in the US. Some tax reform proposals have focused on broadening the tax base and lowering the rates of both individual and corporate income taxes. As regards efficiency, the current tax system favours the non-corporate sector overall. The corporate statutory tax rate of 35 % tends to be higher than the average marginal statutory rate for non-corporate business, which is estimated to average around 27 %. For example, of the USD 1.2 trillion in overseas profits reported by US companies in 2012, USD 600 billion was attributed to so-called tax havens: Bermuda, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Singapore, Switzerland, and the Caribbean islands dependent on the UK.

  Ms Gravelle argued that it is the current US corporate tax rate and the general approach to taxing US multinational corporations (MNCs) that are encouraging companies to shift profits and keep money abroad.

  In reply to the question related to 'stateless income/tax avoidance', Mr Marples explained that an important reason behind MNCs being able to pay such low rates is that they are allowed to avoid an estimated USD 695 billion in taxes on the USD 2.4 trillion that they hold offshore. In other words, the real problem with the tax code is not that US multinationals are paying too much, but rather the fact that they are allowed to avoid so much in taxes.

  Ms Gravelle in her reply explained that despite of the real differences between the tax systems of the EU (territorial) and the US (worldwide), no major economy has a pure worldwide or a pure territorial tax system. The US system, in theory, taxes American corporations on their worldwide (or resident-based) income. She emphasised that transfer pricing manipulation can also theoretically be used to shift what is actually US source income to subsidiary corporations based in offshore tax havens. To avoid potential transfer pricing penalties, one avenue available to companies may be to obtain an advance pricing agreement (APA), either with the IRS (unilaterally) or with the IRS and another tax authority (bilaterally), covering inter-company pricing. While the US generally follows a ‘worldwide' approach, corporations are typically allowed to defer paying taxes on income earned abroad until that income is brought home, or repatriated, in the form of a dividend payment to the US parent. Countries that have territorial tax systems generally also have some type of anti-abuse provision to protect their tax bases. Mr Marples noted that while it is true that the US statutory tax rate is 35 %, the wide swath of loopholes and breaks allow large profitable US companies to pay closer to 19.4 % on average, with many companies paying nothing at all. Statutory tax rates only tell part of the story. There is, however, an unsettled debate over whether and by how much the effective corporate tax rate in the US is higher than effective tax rates outside the US. Effective tax rates measure how much businesses really pay after all deductions and credits have been considered.

  Ms Gravelle estimated that a total in profits to the sum of USD 2.6 billion remains to be repatriated eventually. She raised some concerns regarding intangible assets (such as those of Starbucks or Google), noting that if a ‘true' arm's length policy were adopted, most of the profit would be due in the US. In the case of Google, she was of the view that the UK decision was based on confusion over profits.

  Ms Gravelle further noted that there are eight US states that could be considered as tax havens (but a federal level taxation remains). She highlighted the difference from, for example, Bermuda, where the problem is non-taxation, and went on to explain that the factors that make a country a successful tax haven include: low or non-existent tax rates applicable to foreigners; strict banking and financial secrecy laws; and a highly developed financial, legal and communications infrastructure. She argued that at the heart of the tax haven issue is the discrepancy between real economic activity and economic activity that is only apparent. She further stressed that the US is widely recognised as a leading source of offshore money: it emerged from the Union Bank of Switzerland tax evasion scandal that, at that bank alone, US clients had almost 20 000 Swiss-based accounts.

  Ms Gravelle also explained that current law allows taxes to be deferred on income earned abroad until that income is repatriated to the US. Along with deferral, another basic feature of the US system is the foreign tax credit. The US taxes worldwide income on either a current or deferred basis, but it also allows credits for foreign taxes paid on a dollar-for-dollar basis against US taxes otherwise owed. Under the current US system, taxes on corporate profits at the individual level (dividends and capital gains) tend to be collected (thanks to tax treaties) on a residence basis. Deferral benefits US corporations because delayed taxes are reduced due to the time value of money. In the extreme, deferral could allow an American corporation to completely avoid US taxation on foreign source income if it never repatriates its overseas income, either because the income is being held abroad in financial assets or because it has been permanently reinvested (for example in plant and equipment). The income earned by foreign branches of US corporations, however, cannot be deferred. The credit is generally limited to the amount of taxes a corporation would pay in the credit's absence, which is effectively just the US corporate tax rate multiplied by the amount of income earned abroad. In other words, a US corporation may claim foreign tax credit up to the point that reduces its US tax on foreign-earned income to zero, but no further. Concerning beneficial ownership, Ms Gravelle noted that eight US states do not require beneficial ownership information.

  Finally, Ms Gravelle stated that it is unlikely that any major overhaul would happen before the US elections, but that reform needs to be budget-neutral, as the same level of revenue needs to be raised somehow. The principle of tax neutrality – that a tax system should neither encourage nor discourage specific economic decisions – prevails across the political spectrum. However, regardless of whether the US reforms its international tax system by following the territorial trend or by strengthening its worldwide system, all parties need to recognise more fully the importance of the high corporate tax rate, as tax reform proposals that do not reduce it will not substantially improve the position of US-based firms.

  11.45 - 12.15   Meeting with Orrin Grant Hatch, Chairman of the Senate Committee on Finance, President Pro Tempore of the Senate

  Orrin Grant Hatch, the most senior Republican member of the US Senate, was first elected to the Senate in 1976 and was most recently re-elected in 2012. He became the President Pro Tempore of the Senate on 6 January, 2015, and is also the longest-tenured Republican on the Senate Judiciary Committee. In the US Senate 2015-2016, Senator Hatch is a member of the Joint Committee on Taxation.

  In his introductory remarks, Mr Hatch referred to the ongoing work of five separate bipartisan Finance Committee Tax Working Groups aimed at spurring comprehensive congressional tax reform efforts in the 114th Congress.

  Mr Hatch was of the opinion that both Europeans and the US face the same situation, i.e. corporate taxation rules are outdated worldwide. An exchange of views with Mr Hatch, amongst others, was held on the OECD's Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) process, and included country-by-country reporting, the increased importance of transparency with a view to ensuring that profits are taxed where they are created, and ‘tax havens' (also with reference to some US states).

  Moreover, Mr Hatch had some concerns over the European Commission's recent efforts on enforcement of state aid rules, stating that there was a general view in the US that all investigations were, in fact, focused on US firms. He further stated that of the five cases, 4.5 concerned US companies (the remaining 0.5 being Chrysler's share in the Fiat case).

  Mr Hatch was interested in the discussions related to TTIP and the possibility of including certain references to good governance on taxation (the chapter on investment protection was indicated by Members in this context as a possible way forward). In this context, the debate on the Trade Promotion Authority (TPA), which aims to ensure partnership between Congress and the administration in terms of bringing greater transparency to the negotiating process and ensuring that the US secures the most effective trade agreements possible.

  Mr Hatch welcomed a proposal to engage in exchanges of views on these matters with MEPs on a regular basis.

  12.45 - 14.15   Working lunch (finger food) with stakeholders co-organised with the Atlantic Council

  Source: http://www.atlanticcouncil.org/:

  The Atlantic Council promotes constructive leadership and engagement in international affairs, based on the Atlantic Community's central role in meeting global challenges. The Council provides an essential forum for navigating the dramatic economic and political changes defining the twenty-first century, by informing and galvanising its uniquely influential network of global leaders. The Council has administered programmes to examine political, economic as well as security issues to cover Asia, the Americas and other regions in addition to Europe. All its programmes are, however, based on the conviction that a healthy transatlantic relationship is fundamental to progress in organising a strong international system.

  Participants invited by the Atlantic Council:

    Anders Aslund, Resident Senior Fellow, Dinu Patriciu Eurasia Center, Atlantic Council

    Gianni Di Giovanni, Chairman of Eni USA R&M, Eni

    The Hon. Boyden Gray, Founding Partner, Boyden Gray& Associates

    Jillian Fitzpatrick, Director, Government Affairs and Public Policy, S&P Global

    Marie Kasparek, Assistant Director, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

    Benjamin Knudsen, Intern, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

    Jennifer McCloskey, Director, Government Affairs, Information Technology Industry Council

    Susan Molinari, Vice President, Public Policy and Government Affairs, Google

    Andrea Montanino, Director, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

    Álvaro Morales Salto-Weis, Intern, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

    The Hon. Earl Anthony Wayne, Non-resident Fellow, Atlantic Council

    Alexander Privitera, Senior Fellow, Johns Hopkins University

    Bill Rys, Director, Federal Government Affairs, Citigroup

    Pete Scheschuk, Senior Vice President, Taxes, S&P Global

    Garret Workman, Director, European Affairs, US Chamber of Commerce

  During the working lunch, delegation members shortly presented the work and the objectives of TAXE2 Special Committee, as well as the European Parliament's initiatives vis-à-vis the fight against corporate tax avoidance.

  16.00 - 17.00   Meeting with Sander Levin, Congressman, Ranking Member of the House Committee on Ways and Means, Richard Neal, Ranking Member of the Subcommittee on Tax Policy, Earl Blumenauer, Member of the House Committee on Ways and Means, and Lloyd Doggett, Member of the House Committee on Ways and Means, Ranking Member of the Subcommittee on Human Resources, Xavier Becerra, Congressman, Chairman of the House Democratic Conference, and Ron Kind, Congressman, Member of the House Committee on Ways and Means

  Mr Levin said that the US has made progress in some areas of tax reform, but just like the Europeans, the US lags behind the international community in the fight to ensure transparent corporate ownership. He acknowledged that there is a need for more discussion among the partners, as there is no way Europe or the US can solve this issue on their own. In this context, he referred to tax competition and stressed that some corporate income is not taxed anywhere. However, he was of the view that singling out US companies would certainly not increase appetites for closer cooperation. He stated that several US companies were leaders in tax evasion, and considered the OECD recommendations to be very modest. However, he insisted that if tax competition to have the lowest tax rates and wages continues, both the EU and the US would be losers in this game. He recognised that the EU has been somewhat more flexible over the past years, as it is not a territorial issue as such. In this context, he referred to beneficial ownership, and stated that a recently announced US banking regulation requires US banks to obtain the identity of the beneficial owner of any legal entity holding an account.

  There is also a need for overall international tax reform in the face of rising income inequality, Mr Levin said, referring to the opinion of the citizens, as US multinationals are estimated to hold USD 2.4 trillion offshore, deferring payment of taxes totalling USD 700 billion. He went on to stress that no country can keep cutting taxes and still provide the infrastructure and the government services its citizens need.

  During the exchange of views, the discussion touched upon the bilateral tax treaties between the US and the EU (Member States), the investment chapter of the TITP negotiations (with a view to adding text on corporate taxation), the ‘Panama papers', and the possibility of facilitating cooperation between the parties.

  International tax reform poses a number of difficult questions about how profits should be allocated among subsidiaries of multinational corporations that manufacture and sell goods in a number of jurisdictions: Mr Levin stressed that at all events those profits should be taxed somewhere. He cited the case of Apple as an example of tax planning abuse which he had witnessed during his time in the Senate. Mr Levin gave the example of a 2013 investigation by the US Senate Permanent Subcommittee that discovered that Apple had three subsidiaries in Ireland, each of which claimed it had no tax residency anywhere. Having no tax residency anywhere is the holy grail of tax dodging. Moreover, he referred to the need to work together against manipulation of currencies, signalling out China in this context.

  He concluded that if combating tax avoidance cannot be done through international cooperation, countries such as the US should take unilateral action to address the problem. Regarding the G7/G20 and the OECD, Mr Levin agreed that it is time to implement what has been agreed within the G20 framework. Hence, he suggested that both sides should continue to be in touch on a regular basis on these issues.

  Mr Becerra referred to Hollywood (his congressional district is in Los Angeles), and specified the need to collect public revenues from MNCs that are 'stateless corporations' and do not contribute to the US economy. These companies' corporate income is not taxed anywhere, and such tax advantages limited to certain big companies harm business in general, as they do not operate in a level playing field. Mr Kind referred to the perceptions of citizens in both the EU and the US regarding MNCs using tax havens and creating unfair tax competition.

  17.30 - 18.30   Meeting with Caroline D. Ciraolo, Acting Assistant Attorney General in charge of the Tax Division, Thomas Sawyer, Senior Litigation Counsel For International Tax Matters, and Todd Kostyshak, Counsel to the Deputy Assistant Attorney-General for Criminal Tax Matters, Department of Justice (DoJ)

  Ms Ciraolo introduced the Tax Division, which represents the US in virtually all litigation - civil and criminal, trial and appellate - arising under the internal revenue laws, in all states and federal courts except the United States Tax Court. It authorises, and either conducts or supervises, almost all prosecutions arising under the federal tax laws. It assists the Internal Revenue Service (IRS) in effectively enforcing the tax laws, as well as its investigations (the IRS is the investigative agency). The Tax Division also prosecutes criminal violations of the revenue laws. In this context, Ms Ciraolo mentioned the Memo of September 2015[4], which guides attorneys on corporate settlements and includes eligibility criteria for any credit when it comes to cooperation relating to a case of corporate misconduct. In settlement negotiations, companies will not be able to obtain credit for cooperating with the government unless they identify employees and turn over evidence against them, ‘regardless of their position, status or seniority'.

  By law, the IRS cannot disclose IRS audit results, but, despite this, according to the speaker, the Tax Division's tax litigation receives wide media coverage, leading to a significant multiplier effect on voluntary compliance.

  Ms Ciraolo argued that the Tax Division has a role in improving legislation by submitting to Congress proposals for legislative amendments to ensure that the government's litigating positions are consistent with applicable law and policy. The measures that are currently taken include prosecutions of taxpayers who seek to conceal foreign accounts and money- laundering prosecutions. On the issue of beneficial ownership, she referred to the recent Treasury's Customer Due Diligence (CDD) Final Rule for financial institutions. The US Treasury has announced measures to address critical vulnerabilities in the US financial system, following actions taken by other countries in response to the ‘Panama papers' disclosures. Moreover, she indicated that, in parallel, the Administration has announced that it will propose legislation that would require beneficial ownership information to be reported to FinCEN,[5], effectively creating a registry of such information, which would enhance AML and anti-corruption enforcement.

  With respect to the question whether certain US states share information with the IRS, Mr Sawyer referred to information-sharing programmes in place between the IRS and federal, state and municipal governmental agencies that are aimed at enhancing voluntary compliance with tax laws. In this context, Mr Kostyshak referred to the need to ensure the protection of taxpayer confidentiality (privacy) rights.

  In reply to Members' questions on the ‘Panama papers' leak, Mr Kostyshak noted that the US Department of Justice has launched a criminal investigation into international tax avoidance schemes uncovered by this leak.

  The Tax Division continues to play a lead role in investigations and prosecutions involving the use of foreign tax havens. In this context, Ms Ciraolo referred to, for example, UBS AG, Switzerland's largest bank, which was providing banking services to US customers with undeclared accounts. A prosecution agreement amounting to USD 780 million in fines, penalties, interest and restitution was reached with this economic operator. The Tax Division continues to prosecute UBS clients, using information obtained through the deferred prosecution agreement. She also explained that the Voluntary Disclosure Initiative, concerning unreported offshore accounts, resulted in an unprecedented number of taxpayers, almost 15 000, attempting to ‘return to the fold' and paying back taxes, interest and penalties due, probably totalling at least some hundreds of millions of dollars.

  Ms Ciraolo clarified that the Treasury/IRS (or anyone else) may draft regulations, but the introduction of new legislation is ultimately a matter for Congress. Regarding tax law, the Treasury/IRS can issue a regulation (which has the force of law). Recently the Treasury and the IRS proposed regulations to further reduce the benefits and limit the number of corporate tax inversions, including by addressing earnings stripping.

  With respect to a question on Delaware, Ms Ciraolo replied that both the Tax Division and the IRS seek whatever information is available, but there is not much at the state level, as many states do not generally have/collect much information of this kind. Some states are very cooperative, others less. With regard to Nevada, she considered that it was ‘an active jurisdiction for a lot of investigations'.

  Ms Ciraolo explained that the IRS Whistleblower Office pays money to people who blow the whistle on persons who fail to pay the tax that they owe. If the IRS uses information provided by the whistleblower, it can award the latter up to 30 % of the additional tax, penalty and other amounts it collects. Given that proceedings may take years - this includes appeal rights, which are prerequisites for the payout of a whistleblower award - there is now a proposal that the IRS Whistleblower Office should send annual letters to whistleblowers to notify them that the IRS still has their claim under consideration. She also noted that such a programme is expensive and requires many resources, given that the IRS office receives thousands of claims each year, many of which are not actionable because the information is not specific or credible or is already known by the IRS. However, she also highlighted the successes of the programme in tax collection, noting that since 2007 it has enabled the IRS to collect over USD 3 billion in tax revenue. As the IRS is preparing a new study on the tax gap[6] (the last study, in 2006, estimated the average annual tax gap for 2008-2010 to be USD 458 billion), Ms Ciraolo wondered whether it will show any evolution, and if so of what kind.

  Thursday 19 May 2016

  9.30 - 10.45   Meeting with the US Department of the Treasury

  Mark J. Mazur, Assistant Secretary (Tax Policy)

  Robert Stack, Deputy Assistant Secretary (International Tax Affairs)

  Mr Stack started the meeting by acknowledging that the work done by the EP was excellent and that he was working in close cooperation with the European Commission (EC). He also stated that within the OECD/G20 BEPS process, the EC and the US have an agreement on the main lines, but also have some differences. The US is committed to complying with the four minimum standards, notably on 'country-by-country reporting' (CbCR), 'Treaty shopping', 'patent boxes' and 'hybrid mismatch arrangements'.

  As regards the Deductibility of Interest, which certain MNCs use for tax avoidance by lending within the group more than their entities earn, Mr Stack noted that the US has proposed 10 % (although, the OECD/BEPS allow countries to fix their cap in a ‘corridor' between 10 % and 30 % of the earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA)).

  As regards country-by-country Reporting, the Obama Administration was currently implementing BEPS Action 13. All multinationals will be required to file their CbCR. He insisted that the US Administration was also working with the EU and the OECD to match the timelines (January 2016 data would be made available).

  Regarding effective anti-abuse provisions in all tax treaties, he indicated that the US is following the new OECD model in bilateral treaties, but inclusion of such provisions from the existing treaties in the proposed Multilateral Convention (MC) would require approval by the Senate. He insisted that the US has the strongest anti-treaty shopping provisions and that the US cannot be used as a way to treaty-shop. According to him, a strong and effective CbCR programme would provide the IRS with an important tool to identify situations involving not only potential transfer pricing issues, but also the potential application of judicial concepts, such as determining whether income is effectively connected with business activities conducted in the US. The CbCR would be provided with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) partners.

  Mr Stack was of the view that the EU does not have effective CFC rules, because of the ECJ Cadbury Schweppes Ruling,[7] and that developing countries were in some way 'victims' of it.

  Furthermore, in reply to Members, Mr Stack explained the difference between regulation and bills etc., saying that the holes in legislation are filled by rules, which build up around legislation, and added that tax laws (due revenue impact) have to go through both Houses.

  Mr Mazur stated that the President's proposals may be part of the Budget proposal (which may cover several legislative proposals that have an impact on, for example, budget appropriations) or a single, stand-alone proposal for tax legislation. Generally, such legislative proposals cannot be made retroactively, as they are part of the budget proposal, which is annual or otherwise timelined.

  In answer to questions from Members, Mr Stack indicated that big MNCs are 'permanently investing' their profits, so they do not need to declare them as taxable earnings in the US tax declaration. According to him, this treatment gives them an incentive to keep money 'offshore', and not to repatriate profit to the US. The US system is 'quasi territorial', as the system is based in part on a residence principle, applying US taxes on a worldwide basis to US firms while granting foreign tax credits to alleviate double taxation. The system, however, also permits US firms to defer foreign-source income indefinitely—a feature that approaches a territorial tax jurisdiction.

  Mr Stack indicated that the problem of tax havens such as Bermuda was 'solved' by exchange of information, and continued that there was an enormous variety of tax rates, referring to certain EU Member States, such as Ireland, Luxembourg and the Netherlands.

  Regarding disclosure of country-by-country reporting to the public, Mr Stack underlined that within the OECD framework, the information was meant for the tax administrations only. Hence, the EU's proposal would create a disadvantage and remove all incentives for the US to cooperate. He also emphasised that the problem is future cooperation with other OECD members, and that this would give them an excuse to do whatever they wished, not necessarily going beyond BEPS, but certainly harming comprehensive implementation. He was 'laughing' about the EU proposal to include tax havens in the proposal, as exchange of information would not help. He stated that the US is drafting rules to prohibit keeping earned income in those tax havens. Mr Stack also questioned whether a policy change only two days after the Panama Papers leak was the right thing, since it did not follow the line of the US Administration.

  Mr Stack emphasised that the US was not against public reporting, but that business criticised it without making a strong case against it, and that the US could block it in the OECD – but that the EU's proposal harmed the 'consensus' method as, even if a 'consensus was achieved, the EU later on decided to go its own way'. The information is meant for the tax administrations as a risk assessment tool and should be kept confidential (referring to China and some other countries that would be using it for their own purposes).

  Mr Stack, in reply to a question related to Delaware, explained that state law regulates Limited Liability Companies (LLCs) and determines whether single-member LLCs are allowed, and that depending on choices made by the LLC and the number of members, the IRS will treat an LLC as either a corporation, a partnership, or part of the owner's tax return (a ‘disregarded entity'). Specifically, if a single-member LLC does not choose to be treated as a corporation, the LLC is a ‘disregarded entity,' and the LLC's activities should be reflected in its owner's federal tax return. Moreover, Mr Stack noted that ‘trusts are different for federal tax purposes, for reasons not quite understood by the Treasury'.

  Mr Mazur, on the subject of inversion – the practice of re-incorporation in low-tax countries – hinted at various MNCs trying to break up business entities such as Pfizer. The new rules, the government's third wave of administrative action against inversions, would, according to him, make it harder for companies to move their tax addresses out of the US and then shift profits to low-tax countries using a manoeuvre known as 'earnings stripping'. Moreover, Mr Mazur added that the misuse of companies to hide beneficial ownership is a significant weakness in the US anti-money laundering/counter financing of terrorism regime that could only be resolved by legislative action, and that a proposal is now under the consideration of Congress.

  Last but not least, Mr Mazur complained that the state aid investigations carried out recently by the European Commission were focused on US companies, stating that even the FIAT case was largely American (Chrysler part).

  11.30 - 12.30  Meeting with the Tax Foundation

  Scott A. Hodge, President of the Tax Foundation

  Gavin Ekins, Research Economist

  Stephen J. Entin, Senior Fellow

  Scott Greenberg, Analyst

  Mr Hodge introduced the Tax Foundation, stating that it was oldest NGO in the US working on tax policy advocacy both at the federal and state levels. Corporate taxation is a highly competitive tool, when MNCs are seeking opportunities to reduce taxes; however, he indicated that more tax competition is needed between countries. He explained the differences as regards the effective tax rate and the statutory tax rates in the US. He was of the view that Congress was not focused enough to create a US tax system for the 21st century, as over the years the federal tax code has expanded dramatically in size and scope and tax complexity creates big costs for American households and businesses. He stated that the TAXE Committee's work is valuable, as it brings more transparency and public debate.

  Mr Entin explained that it is now well known that the US has the highest corporate income tax among the leading industrialised nations – economists have determined that the US has the third highest corporate income tax among the 165 nations surveyed. Only Chad and the United Arab Emirates levy a higher corporate tax rate than the US. He stated that the US taxes foreign-source income at a much lower effective rate than it taxes domestic source income of US multinationals. Regarding tax rates, Mr Hodge referred to the OECD study and compared US effective tax rates with those of France and Germany, demonstrating that US tax rates were much higher.

  Regarding the question on Delaware, he indicated that there are many companies but they are not only there for tax purposes. Moreover, Delaware is not the only US state offering easy access to those looking to create an anonymous corporate entity, with Wyoming, Nevada, California and others also being implicated in such practices. Mr Ekins explained that the US tax code treats corporations differently from other forms of business. Specifically, corporate income is subject to two levels of taxation: once at the entity level, through corporate income tax, and once at the individual level, through individual income tax. However, income earned by pass-through businesses, such as partnerships, is not subject to any entity-level taxes, and is only taxed through individual income tax. He clarified further that, for example, 'S-corporations' are taxed in a different way from corporations. He also pointed to the problem of it being difficult to define where corporate income is generated if production is in one country, but components are made in several other countries and the final product could be consumed in other counties.

  With reference to the presidential election process, some of ideas of the candidates were criticised by the Tax Foundation, in that it would bring in revenue, but not necessarily economic growth. Mr Entin referred also to the recent proposal from Senator Hatch regarding a move from corporate tax to the shareholder. However, he added that the US has a highly progressive income taxation system in comparison with other OECD countries. According to him, deferral creates an additional problem, however, because it encourages US multinationals to retain foreign profits overseas instead of repatriating them to the US parent company. The result is that US multinationals in recent years have accrued an estimate of over USD 2 trillion in overseas assets.

  Mr Entin explained inversion used by MNCs by acquiring a very small foreign company, then moving the joint headquarters abroad. He indicated that the Treasury is changing the interpretation of the so-called 80/20 rule and is discouraging inversions by tightening the rules governing intra-company loans to prevent what is known as ‘earning stripping'.

  Mr Hodge summed up and stated that a corporate tax reform that reduces the corporate tax rate and moves toward a competitive territorial tax system would not only discourage inversions, but also would encourage investment and create jobs. He was also of the view that definitions should be harmonised and that the 'Arm's length' principle on transfer pricing was not a correct measure.

  12.30 - 13.30   Working lunch (finger food) with academics/think tanks

  John C. Fortier, Director of the Democracy Project, Bipartisan Policy Center

  Shai Akabas Associate Director of Bipartisan Policy Center Economic Policy Project

  Eric Toder, Co-director, Urban-Brookings Tax Policy Center

  Source: http://bipartisanpolicy.org/about/who-we-are/ :

  The Bipartisan Policy Center is a non-profit organisation that combines the best ideas from both parties to promote health, security and opportunity for all Americans. BPC drives principled and politically viable policy solutions through the power of rigorous analysis, painstaking negotiation and aggressive advocacy.

  Source: http://www.taxpolicycenter.org/ :

  The Tax Policy Center is a joint venture of the Urban Institute and Brookings Institution. The centre is made up of nationally recognised experts in tax, budget, and social policy who have served at the highest levels of government. TPC provides timely, accessible analysis and facts about tax policy to policymakers, journalists, citizens and researchers.

  During the discussion, Members learned about the views of the invited experts on the ongoing elections and on how the US corporate tax system may be reshaped on the basis of the proposals of the candidates.

  14.00 - 15.00   Meeting with OXFAM America

  Gawain Kripke, Director of Policy and Research

  Didier Jacobs, Senior Economist

  Nick Galass, leads on the Oxfam's economic inequality research

  Robbie Silverman, Senior Advisor

  Mr Silverman introduced Oxfam America actions regarding corporate taxation, notably stating that it is examining why and how approaching tax responsibility beyond legal compliance benefits companies and the developing countries in which they operate. He referred to their research study that concluded that the 50 biggest US businesses have USD 1.4 trillion held offshore, while overall the use of tax havens allowed US firms to reduce their effective tax rate on profits from the US headline rate of 35 % to an average of 26.5 % between 2008 and 2014. He stated that for every USD 1 spent on lobbying, these 50 companies collectively received USD 130 in tax breaks, although noting that it was difficult to obtain facts on federal lobbying. Moreover, he stated that Oxfam estimates that tax avoidance by US corporations costs the economy some USD 111 billion a year, but it was also fuelling the global wealth divide by draining USD 100 billion from the poorest countries.

  Mr Silverman explained the dysfunction of the corporate taxation system with multiple levels, referring to two sets of rules for MNCs and others for SMEs. He stated that almost no company pays the US headline rate of 35 % but on average only 26.5 %. He called therefore for increased transparency and mentioned country-by-country reporting. He was of the view that the EU's threshold of a turnover above EUR 750 million was too high. He noted that 'beneficial ownership' was a key priority and explained that the Obama Administration has proposed legislation in this regard with some shortcomings, for example, concerning the control test.

  Mr Jacobs also singled out some African countries and loopholes in corporate taxation systems worldwide that allow US firms to seek to reduce their tax bill by ‘profit-shifting'. He was also of the view that, regarding 'beneficial ownership', there should be a test to check who is the person responsible for controlling the money, and the proposal of the Obama Administration does not include trusts. Moreover, he stated that US companies report to the US Treasury, and the US Treasury provides information to those countries that have signed up to the FATCA. However, a problem arises regarding the exchanged information, as there is no (full) reciprocity from the US side.

  Mr Silverman called for the EU to push forward and eventually get the US on board. He therefore agreed that it is important to have a joint agenda between the US and the EU. Regarding the Panama Papers, he indicated that it was difficult to determine what was legitimate and what was not, hence transparency would be a key priority also for legitimate uses of tax havens, referring to Delaware, which offers certain benefits to businesses. He emphasised the need for further efforts to engage developing countries in the OECD framework.

  15.00 - 16.00   Meeting with the International Monetary Fund (IMF)

  Vicki Perry, Assistant Director in the Fiscal Affairs Department and Division Chief of the Tax Policy Division

  Ruud De Mooij, Deputy Division Chief in the Tax Policy Division

  According to Ms Perry, changes and behaviours mirror those of other countries and hence it is likely that the US will make a shift to direct tax on investments. She mentioned the tax incentives, such as tax holidays for foreign direct investments, that need to be examined at both ends. Regarding tax evasion and tax planning, Ms Perry indicated that they require skills. Taxes should be paid where value is created, and there should be a balance between the right of sovereign states to decide on corporate taxation and tax competition between countries.

  Mr De Mooij explained that the BEPS process is relevant to developing countries and that there is a platform for elaborating a 'tax toolkit' for BEPS implementation in developing countries in compliance with the OECD framework. International organisations are collaborating on a full range of issues and providing technical assistance to developing countries. As for developing economies, strengthening domestic tax systems is urgent owing to declining development assistance. While public revenues would need to be recovered from domestic sources, strengthening tax compliance is necessary with due consideration to countries' differing circumstances. He explained that some of the strategies that multinationals use to reduce their tax liabilities – notably base erosion and profit shifting –would be likely to have a big impact if they could, somehow, be quantified. He added that Google, Starbucks and other household names have famously managed to pay very little corporate tax. This issue is not just a concern for advanced economies, however, and it is likely to represent an even greater concern for developing countries.

  Ms Perry indicated that the OECD has set the standards, but it is not clear how they will be implemented, as they are very technical. She condemned the fact that the negotiations at the OECD were among the developed countries. She noted differences in corporate taxation policies and tax competition, in whether taxation is at the corporate level or based on income from capital. Rates of corporate income taxation, however, have been reduced more often than increased. She noted that taxation is rarely far from the news, but it has seldom been so central to public debate, in so many countries, as it is now.

  16.00 - 17.00  Meeting with the International Consortium of Investigative Journalists

    Hamish Boland-Rudder, ICIJ's online editor

  Mr Boland-Rudder explained the investigations carried out by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), referring to the 'LuxLeaks' case and to the Panama Papers, a case in which the German-based newspaper Süddeutsche Zeitung oversaw the probe. The Panama Papers investigation has had a massive global impact as, for example, it led to the resignation of Iceland's prime minister, official investigations were opened worldwide and an immediate censorship drive was instituted in China. He mentioned also that the OECD had started a tax investigation in France. Following the Panama Papers, OECD countries seem to have strengthened their collaboration, and some governments are now even meeting bilaterally.

  Mr Boland-Rudder explained the difference between the ICIJ's work and WikiLeaks, notably mentioning that the ICIJ does not publish anything of a private nature. The ICIJ is looking after public interests and exercising 'group' pressure. Tax investigations would be carried out using all sources of information, both public and non-public, or through better cooperation with tax jurisdictions or tax administrations in the country concerned.

  Regarding the 'LuxLeaks' case, Luxembourg prosecutors are now seeking jail time for whistleblowers. He therefore underlined the need to protect whistleblowers, as some countries/jurisdictions already do, as they are individuals who are acting in the public interest.

  Mr Boland-Rudder noted the importance of follow-up, with certain whistleblowers becoming victims even though they are serving the general public. He praised the TAXE Committee for having helped to keep the public debate alive since 'LuxLeaks' in 2014. He indicated that there is a lot of work to be done, as the Panama Papers leak includes more than 11.5 million financial and legal records and since it exposes a system that enables crime, corruption and wrongdoing, hidden by secretive offshore companies. There is no doubt that there is a problem of global tax avoidance generally. According to him, the ICIJ will, as a next step, be focusing on Africa, since the continent is faced with a major problem of illicit financial flows.

  17.30 - 18.30  Meeting with the World Bank

  Jim Brumby, Director, Public Service and Performance, Governance Global Practice

  Marijn Verhoeven, Economist in the Global Practice on Governance

  Rajul Awasthi, Senior Public Sector Specialist in the Governance Global Practice (leads the tax policy and revenue administration workstream, primarily in the ECA region)

  Guggi Laryea, European Civil Society and European Parliament Relations Lead

  Mr Brumby explained that the Bank is strengthening cooperation with other international organisations through a platform with the OECD, the IMF and the UN, as there are enormous expectations globally on corporate taxation. In this context, he referred to offshore financial centres, to the Panama Papers, and to illicit financial flows. He explained that the Bank has changed its policy regarding funding to private sector support by the International Finance Corporation (IFC)[8], a member of the World Bank Group. This was due to the fact that 75 % of investments went to firms using offshore financial centres, according to research undertaken by Oxfam. He noted that loan operations are development-policy friendly, notably based on budget support, for example a reform of fiscal systems on both sides, public spending and revenue collection/taxation, as was the case with a project in Indonesia. He added that the Bank would not engage with countries that do not apply certain standards, such as the internationally recognised tax governance criteria, and that the IFC lending policy has been reviewed accordingly.

  In response to questions, Mr Brumby explained that the Bank has a reasonably strong role to play, while admitting that the OECD/G20 process has stronger legitimacy. The Bank covers 165 countries – a large number (maybe most) of which are developing countries. The Bank has country offices that have an ‘insight' into developing countries, and in this context, he explained that Pakistan, for example, might turn to them to reform their tax system/policy. He also indicated that technical assistance is provided through projects, for example on better definitions as regards tax law, such as on 'beneficial ownership'.

  As for the questions related to the Panama Papers, Mr Brumby noted that the capacity of a tax system is a choice and that many of them have certain peculiar aspects that were likely created on purpose. He added that addressing key aspects of base erosion and profit shifting is an important exercise – and a difficult one, both technically and politically. He pointed out that the BEPS process brings new challenges to developing countries, which is why the platform of the international organisations is creating a toolkit for international taxation issues. Moreover, he noted that transfer pricing rules and transferring assets were complex issues and that there were many different ways of conducting them. For example, he indicated that the pricing of commodities was a straightforward way for tax administrations to value transactions. However, the OECD's arm's length principle on transfer pricing would leave other means to value transactions and would be difficult to accept, as 'one model' would not fit all countries. According to Mr Brumby, it would not be the best way for certain transactions and certain countries, and such rules would require an effective dispute resolution procedure.

  Mr Verhoeven explained that a threshold of a turnover in excess of EUR 750 million is so high that many developing countries do not need to comply with the transparency requirements. Regarding the public disclosure of the country-by-country reports, he indicated that such information is intended for tax authorities. However, if it were disclosed (by everyone), it might change the way in which it would be conducted, as it would leave a ‘footprint' of the operations. He gave the example of the Bahamas, which would report no operations or 0 %, whereas India would report all company operations but probably report no (profit) taxes.

  Mr Brumby emphasised that the OECD Global Forum was very successful, for example for the exchange of information, but the process was not perfect. He noted, for example, that country-by-country reporting was not a global solution for developing countries, as there might not necessarily be a lot of confidentiality and the information sharing with developed countries would not be on an equal footing. He further praised the OECD Peer Review process, mentioning the recent report on Cyprus.

  MINDRETALSUDTALELSE

  jf. forretningsordenens artikel 56, stk. 3,

  af Paloma López Bermejo

  Multinationale selskaber har brugt juridiske instrumenter, der har gjort det muligt for dem at slippe for at betale de passende skatter ved i skattemæssig henseende at fritage sig selv fra deres forpligtelser over for samfundet. Udhuling af skattegrundlaget og ordninger for overførsel af overskud er blevet udløst af den kapitalistiske globalisering og inden for EU som følge af den frie kapitalbevægelse.

  De nylige skandaler har afsløret det nuværende økonomiske systems ineffektivitet og manglende evne til at løse problemet.

  Vi glæder os over mange af TAX2-henstillingerne, især inddragelsen af tilladelsen til at drive bankvirksomhed for finansielle institutioner, der bidrager til skattesvig, og anmodningen om et globalt rigdomsregister. TAX2 er dog ikke trængt ind til problemets kerne. Betænkningen ender, når alt kommer til alt, med at gå uden om de virkelige årsager og frikende dem, der virkelig er ansvarlige for den nuværende situation, hvorved den ignorerer løsninger, der virkelig ville kunne bruges til at tackle dette problem.

  Vi understreger derfor nødvendigheden af:

  - Offentlig kontrol med bank- og finansvæsenet;

  - Begrænsninger af kapitalbevægelser;

  - Et topmøde på EU-plan for at fastlægge en køreplan og en fælles handlingsplan for at sætte en stopper for skattely.

  RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  21.6.2016

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  25

  6

  9

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Hugues Bayet, Fabio De Masi, Frank Engel, Markus Ferber, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sven Giegold, Neena Gill, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Bernard Monot, Evelyn Regner, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen, Marco Zanni

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Pervenche Berès, David Casa, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Laura Ferrara

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  25

  +

  ALDE

  Michael Theurer, Nils Torvalds

  ECR

  Ruohonen-Lerner

  ENF

  Bernard Monot

  GUE

  Fabio De Masi, Marisa Matias

  PPE

  Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Fulvio Martusciello, Theodor Dumitru Stolojan

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Evelyn Regner, Peter Simon, Paul Tang

  VERTS/ALE

  Sven Giegold, Philippe Lamberts

  6

  -

  ALDE

  Cora van Nieuwenhuizen,

  PPE

  David Casa, Markus Ferber, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos

  9

  0

  ECR

  Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski

  EFDD

  Laura Ferrara, Marco Zanni

  ENF

  Barbara Kappel

  GUE/NGL

  Paloma López Bermejo

  PPE

  Frank Engel, Othmar Karas, Thomas Mann

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller