Διαδικασία : 2016/2038(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0223/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0223/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 10
CRE 05/07/2016 - 10

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.10
CRE 06/07/2016 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0310

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1572kWORD 754k
29.6.2016
PE 580.528v02-00 A8-0223/2016

σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος

(2016/2038(INI))

Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)

Συνεισηγητές: Jeppe Kofod και Michael Theurer

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ)
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ»
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ECON/TAXE
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος

(2016/2038(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 4 και 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 107, 108, 113, 115 και 116 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», και άλλα μέτρα ισοδύναμου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)(1),

–  έχοντας υπόψη τις αποκαλύψεις της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλες επιζήμιες πρακτικές στο Λουξεμβούργο, που έχουν γίνει γνωστές ως «LuxLeaks»,

–  έχοντας υπόψη τις αποκαλύψεις της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) σχετικά με τη χρήση υπεράκτιων εταιρειών, που έχουν γίνει γνωστές ως «έγγραφα του Παναμά», και ιδίως τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν στις 9 Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διαφόρων συνόδων κορυφής G7, G8 και G20 που έχουν πραγματοποιηθεί για διεθνή φορολογικά ζητήματα, ιδίως της συνόδου κορυφής της Ise-Shima, της 26ης και 27ης Μαΐου 2016, και το αποτέλεσμα της διάσκεψης των υπουργών οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G20, που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Απριλίου 2016 στην Ουάσιγκτον,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 27 Ιουλίου 2015 σχετικά με το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), της 30ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Αρχές της G20 και του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του ECOFIN της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιρειών και σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, της 8ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εταιρική φορολογία, τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών, της 9ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων, και της 1ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη φορολογική πολιτική, καθώς και το υπόμνημα της άτυπης συζήτησης του ECOFIN για τα «έγγραφα του Παναμά» της 22ας Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2015(2), για την τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1977, σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων και των φόρων επί των ασφαλίστρων(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2015/849, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας(6),

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση παρακολούθησης, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2016, όσον αφορά τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου που περιέχει συστάσεις σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία εταιρειών στην Ένωση, και σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (η πρόταση για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα)(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη κατά της φοροαποφυγής (ATAP), η οποία αποτελείται από μια εισαγωγική ανακοίνωση(8), μια πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής(9), μια πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία(10), μια σύσταση σχετικά με τις φορολογικές συμβάσεις(11), και μια μελέτη σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό(12),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, του 2011, για την έκδοση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2011)0121), και τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου, της 19ης Απριλίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων(13), και τις τακτικές εκθέσεις που έχουν υποβληθεί στο Συμβούλιο από την Ομάδα Εργασίας για τον Κώδικα Δεοντολογίας όσον αφορά τη Φορολογία των Επιχειρήσεων,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία περί φορολογικής διαφάνειας, η οποία μονογραφήθηκε μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου του Μονακό στις 22 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας στις 12 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου στις 8 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών, η οποία υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στις 28 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη φορολογική συμφωνία για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, η οποία υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στις 27 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη την επικαιροποιημένη συμφωνία μεταξύ του Τζέρσεϊ και του Ηνωμένου Βασιλείου, της 30ης Νοεμβρίου 2015, και την αποκαλούμενη «Αλλαγή άποψης όσον αφορά την ερμηνεία της παραγράφου 2 της ρύθμισης περί διπλής φορολόγησης μεταξύ Τζέρσεϊ και Ηνωμένου Βασιλείου»,

–  έχοντας υπόψη τη ρύθμιση περί διπλής φορολόγησης μεταξύ Τζέρσεϊ και Ηνωμένου Βασιλείου, όπως τροποποιήθηκε με τη ρύθμιση του 2009, υπογράφηκε στις Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009 και τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2009, όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών,

–  έχοντας υπόψη τη νομοθετική θέση που ανέλαβε το Κοινοβούλιο στις 8 Ιουλίου 2015 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες(16),

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες κοινοβουλευτικές ακροάσεις σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή που πραγματοποιήθηκαν σε εθνικά κοινοβούλια και ιδίως στη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Γερουσία των ΗΠΑ, στη Γερουσία της Αυστραλίας και στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και Γερουσία, καθώς και τις εκθέσεις που ακολούθησαν,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec(2014)7 της 30ης Απριλίου 2014 σχετικά με την προστασία των καταγγελτών,

–  έχοντας υπόψη τη διεξαγόμενη στο Λουξεμβούργο δίκη των Antoine Deltour, Raphaël Halet και Édouard Perrin, κατά των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον ρόλο τους στη δημοσίευση των αποκαλούμενων εγγράφων «LuxLeaks»,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τη Fiat(17), τη Starbucks(18) και τις φορολογικές αποφάσεις του Βελγίου για πλεονάζοντα κέρδη(19), καθώς και τις αποφάσεις διεξαγωγής ερευνών για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τις McDonalds, Apple και Amazon,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2) (Α8-0223/2016),

Γενικές παρατηρήσεις, γεγονότα και στοιχεία

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλύψεις των «εγγράφων του Παναμά» και των «Luxleaks», όπως δημοσιοποιήθηκαν από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), έχουν καταδείξει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας και της διαφάνειας προκειμένου να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη, καθιστώντας δικαιότερα τα φορολογικά μας συστήματα και να εξασφαλίζοντας ότι εταιρικοί φόροι καταβάλλονται εκεί που δημιουργείται αξία, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και παγκοσμίως·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής εκτιμάται από την Επιτροπή σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως(20), ενώ ο ΟΟΣΑ εκτιμά(21) την απώλεια εσόδων σε παγκόσμιο επίπεδο σε 4% έως 10% των συνολικών εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος εταιρειών, ποσό που αντιστοιχεί σε 75 έως 180 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τα επίπεδα του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσά αυτά είναι μόνο συντηρητικές εκτιμήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές συνέπειες των εν λόγω πρακτικών για τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και τους πολίτες είναι εμφανείς και θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολογική απάτη, η φοροδιαφυγή και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός διαβρώνουν τη φορολογική βάση των κρατών μελών και οδηγούν έτσι σε απώλεια φορολογικών εσόδων, διαβρώνοντας τις οικονομίες και την ικανότητα των κυβερνήσεων να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, επενδύσεις και κοινωνική ασφάλιση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο αμοιβαίου ελέγχου είναι απαράδεκτο, πόροι που θα έπρεπε να παράγονται από φόρους οφειλόμενους σε ένα κράτος μέλος να παράγονται στην πραγματικότητα σε άλλο κράτος μέλος μέσω αθέμιτου και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες επηρεάζονται δυσανάλογα από την εταιρική φοροαποφυγή, η οποία ευθύνεται για ετήσιες εκτιμώμενες απώλειες φορολογικών εσόδων ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ(22), στερώντας από τις χώρες αυτές τους απαραίτητους πόρους για τη χρηματοδότηση των βασικότερων υπηρεσιών και ζημιώνοντας τις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα «έγγραφα του Παναμά» μας υπενθύμισαν πως το ζήτημα της φοροαποφυγής ξεπερνά τις πολυεθνικές εταιρείες και συνδέεται ισχυρά με εγκληματικές δραστηριότητες, και πως ο υπεράκτιος πλούτος εκτιμάται σε περίπου 10 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπεράκτιος πλούτος ύψους άνω των 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ φυλάσσεται στην Ελβετία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες της ομάδας G20 ανέλαβαν δράση τον Απρίλιο του 2009, ζητώντας ιδιαίτερα από τις υπεράκτιες δικαιοδοσίες να υπογράψουν τουλάχιστον 12 συνθήκες ανταλλαγής πληροφοριών, με στόχο να δοθεί τέλος στην εποχή του τραπεζικού απορρήτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομολόγοι αμφισβήτησαν σοβαρά την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών εξηγώντας πως οι συνθήκες οδήγησαν στη μετεγκατάσταση των τραπεζικών καταθέσεων μεταξύ φορολογικών παραδείσων, αλλά δεν έχουν προκαλέσει αξιοσημείωτο επαναπατρισμό κεφαλαίων(23)· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν στο ότι οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου στις υπεράκτιες δικαιοδοσίες ακολουθούσαν πτωτική πορεία μέχρι, τουλάχιστον, το 2014, παρά τις πρόσφατες διεθνείς προσπάθειες για αύξηση της χρηματοπιστωτικής διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ νωρίς να αξιολογηθεί κατά πόσον η έγκριση της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών (κοινό πρότυπο αναφοράς) θα μεταβάλει την τάση αυτή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, οι διασυνοριακές καταθέσεις σε υπεράκτια κέντρα την περίοδο μεταξύ 2008 και 2015 παρουσίασαν κατά μέσο όρο αύξηση της τάξης του 2,81% ετησίως, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν μόνο κατά 1,24%(24)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημαντικότερα υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα από άποψη ξένων καταθέσεων είναι οι Νήσοι Κάιμαν (663 δισ. δολάρια ΗΠΑ), το Λουξεμβούργο (360 δισ. δολάρια ΗΠΑ), η Ελβετία (137 δισ. δολάρια ΗΠΑ), το Χονγκ Κονγκ (125 δισ. δολάρια ΗΠΑ), η Σινγκαπούρη (95 δισ. δολάρια ΗΠΑ), οι Βερμούδες (77 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ο Παναμάς (67 δισ. δολάρια ΗΠΑ), το Τζέρζι (58 δισ. δολάρια ΗΠΑ) και οι Μπαχάμες (55 δισ. δολάρια ΗΠΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασυνοριακές καταθέσεις σε ευρωπαϊκούς παραδείσους όπως η Ανδόρα, το Γιβραλτάρ, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία παρουσιάζουν πτωτική τάση ή παραμένουν στάσιμες τα τελευταία χρόνια, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση της μετατόπισης των υπεράκτιων δραστηριοτήτων σε άλλες δικαιοδοσίες και της αναδιάρθρωσης των υπεράκτιων δραστηριοτήτων ως συνεπειών του αυξανόμενου αριθμού διμερών συμφωνιών ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτικές ροές προς υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα εκτιμώνται σε 72 δισ. δολάρια ΗΠΑ για το 2015(25), και έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των αυξανόμενων ροών από πολυεθνικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε αναπτυσσόμενες οικονομίες και οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο, ενίοτε υπό τη μορφή επενδύσεων κυκλικής διαδρομής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτικές ροές προς οντότητες ειδικού σκοπού αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των υπεράκτιων επενδυτικών ροών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Λουξεμβούργο ήταν ο πρωταρχικός παραλήπτης επενδυτικών ροών σχετιζόμενων με οντότητες ειδικού σκοπού το 2015, και ότι οι εισροές που σχετίζονται με οντότητες ειδικού σκοπού στις Κάτω Χώρες βρίσκονταν επίσης σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση των χρηματοοικονομικών ροών μέσω υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών μηχανισμών υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ φορολογικών και επενδυτικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο·

Θ  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2016 δόθηκε για άλλη μια φορά εντολή στον ΟΟΣΑ να καταρτίσει μαύρη λίστα μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια για τον εντοπισμό των φορολογικών παραδείσων ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει αναγνωρίσει τη σημασία όχι μόνο της ύπαρξης κριτηρίων διαφάνειας και συνεργασίας, αλλά και της εξέτασης επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι οι κύριοι δημιουργοί θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, δεδομένου ότι έχουν δημιουργήσει περίπου το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ(26) τα πέντε τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες(27), οι διασυνοριακές επιχειρήσεις καταβάλλουν κατά μέσο όρο 30% χαμηλότερους φόρους από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα μόνο κράτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνιστά σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού, οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας και υποβάθμιση της ισότητας στην Ένωση, και εμποδίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός ορίζεται από την Επιτροπή ως η εκμετάλλευση τεχνικών πτυχών ενός φορολογικού συστήματος ή αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει πως ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, με συνέπεια η εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας να μην είναι εκείνη που είχαν προβλέψει οι νομοθέτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες μορφές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού περιλαμβάνουν τη μετατόπιση χρεών, τη γεωγραφική θέση ασώματων ακινητοποιήσεων και διανοητικής ιδιοκτησίας, τη στρατηγική μεταβιβαστική τιμολόγηση, υβριδικές αναντιστοιχίες και υπεράκτιες δανειακές δομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες τις οποίες κάλεσε σε ακρόαση η Ειδική Επιτροπή επανέλαβαν πως καταβάλλουν πολλούς φόρους και πως η συμπεριφορά τους είναι νόμιμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως τώρα μικρό μόνο ποσοστό εταιρειών έχει παραδεχθεί δημοσίως πως η εταιρική φοροαποφυγή αποτελεί προτεραιότητα και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το ένα τρίτο των διασυνοριακών εταιρικών επενδύσεων διοχετεύεται μέσω υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών δομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επισημαίνει πως το 72% της μετατόπισης κερδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί μεταβιβαστική τιμολόγηση και φορολογικά αποτελεσματική γεωγραφική τοποθέτηση της διανοητικής ιδιοκτησίας, και ότι τα υπόλοιπα συστήματα μετατόπισης κερδών περιλαμβάνουν μετατόπιση χρεών(28)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διμερείς φορολογικές συμβάσεις κατανέμουν τα φορολογικά δικαιώματα μεταξύ της χώρας καταγωγής και της χώρας διαμονής· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά παρέχεται στις χώρες καταγωγής το δικαίωμα να φορολογούν τα εισοδήματα από ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα καταγωγής, και οι χώρες διαμονής αποκτούν φορολογικά δικαιώματα επί του παθητικού εισοδήματος όπως μερισμάτων, δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και τόκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω διαχωρισμός των φορολογικών δικαιωμάτων είναι ουσιώδους σημασίας για την κατανόηση των συστημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λογιστικές πρακτικές συνίστανται στη σκιαγράφηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, αντιστοιχίζοντας τα έσοδα και τις δαπάνες, και τα κέρδη και τις ζημίες στην ημερολογιακή περίοδο κατά την οποία προκύπτουν αντί στην περίοδο κατά την οποία λαμβάνουν χώρα οι ταμειακές ροές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν φορολογητέο εισόδημα περάσει από μια δικαιοδοσία σε άλλη, και οι δικαιοδοσίες αυτές το χειρίζονται με διαφορετικό τρόπο, δημιουργούνται ευκαιρίες για εκμετάλλευση των αναντιστοιχιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληρωμές δικαιωμάτων μπορούν να αιτιολογηθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς, χωρίς κατάλληλο δημοσιονομικό συντονισμό, αλλά μπορεί επίσης, όταν έχουν ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση σε μία χώρα, να οδηγούν σε διάβρωση της φορολογικής βάσης σε άλλες χώρες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60% του συνόλου του παγκόσμιου εμπορίου είναι ενδοομιλικό και, υπόκειται συνεπώς σε μεθοδολογίες μεταβιβαστικής τιμολόγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% του συνόλου της μεταφοράς κερδών γίνεται με μεταβιβαστική τιμολόγηση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκλιση των φορολογικών πολιτικών θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από μεγαλύτερους ελέγχους και περισσότερες έρευνες σχετικά με τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει κινήσει νέες επίσημες διαδικασίες έρευνας σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των πολυεθνικών επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση των μέτρων φορολογικής πολιτικής από άποψη κρατικών ενισχύσεων αποτελεί προσέγγιση η οποία έχει αυξηθεί σε σημασία τον τελευταίο καιρό· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται να υπάρξει περαιτέρω προβληματισμός και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ φορολογίας και ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να διερευνά με τρόπο μη επιλεκτικό και αμερόληπτο όλες τις περιπτώσεις στις οποίες εικάζεται χορήγηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης μέσω προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες έρευνες της Επιτροπής στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων ήταν ακόμη σε εξέλιξη όταν εγκρίθηκε η παρούσα έκθεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες ανάκτησης κατά ορισμένων πολυεθνικών επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν διεξαγάγει ανάλυση δευτερογενών επιπτώσεων για τις εγχώριες φορολογικές πολιτικές τους, προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός δεν μπορεί να διαχωριστεί από τον επιθετικό κοινωνικό σχεδιασμό, όπως επιβεβαιώνεται από το έργο της ειδικής επιτροπής (TAXE 2), και δη από την ακρόαση πολυεθνικών επιχειρήσεων, που κατέδειξε σαφώς πως τα φορολογικά συστήματα επιχειρήσεων όπως η McDonald's χρησιμοποιούνται και ως μέσο για την ελάττωση της αμοιβής των εργαζομένων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καλύτερο εργαλείο για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού είναι η θέσπιση προσεκτικά σχεδιασμένης νομοθεσίας και η σωστή και συντονισμένη εφαρμογή της·

Ο ρόλος συγκεκριμένων φορολογικών δικαιοδοσιών

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διεξήγαγε συναντήσεις με εκπροσώπους των κυβερνήσεων της Ανδόρας, του Λιχτενστάιν, του Μονακό, του Γκέρνζι και του Τζέρζι· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι των Νήσων Κάιμαν παρέστησαν μόνο σε συνεδρίαση των συντονιστών και όχι σε επίσημη ακρόαση της Ειδικής Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι της Νήσου του Μαν αρνήθηκαν να εμφανιστούν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, και υπέβαλαν αντ’ αυτού τις παρατηρήσεις τους εγγράφως·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες συμβάλλουν ενεργά στον σχεδιασμό επιθετικών φορολογικών πολιτικών για πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες για να αποφεύγουν με αυτόν τον τρόπο τη φορολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις δεσμεύσεις των εν λόγω δικαιοδοσιών να ανταλλάσσουν αυτόματα φορολογικές πληροφορίες με άλλες χώρες, ο θεσμοθετημένος ή πραγματικός συντελεστής φορολογίας εταιρειών σε ορισμένες δικαιοδοσίες είναι μηδενικός ή σχεδόν μηδενικός· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες συμπεριλαμβάνονται στις μαύρες λίστες πολλών κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένα φορολογικά καθεστώτα ορισμένων δικαιοδοσιών αξιολογήθηκαν από την ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» για τη φορολογία των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την επιβολή μεταρρυθμίσεων στις χώρες αυτές·

ΚΑ  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες αυτές οι δικαιοδοσίες έχουν δεσμευτεί για την υλοποίηση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών έως το 2017, εκτός από την Ανδόρα και το Μονακό, που θα την εφαρμόσουν το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται κατά πόσον έχουν ήδη θεσπιστεί αποτελεσματικές νομοθετικές αλλαγές για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από το 2017·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κενά στη νομοθεσία, η αναποτελεσματικότητα στην ανταλλαγή δεδομένων και, γενικότερα, η μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ελέγχου, η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους και η διατήρηση του εταιρικού απορρήτου παρά τη σταδιακή κατάργηση των νόμων περί τραπεζικού απορρήτου συνιστούν εμπόδια για την εξάλειψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδιαφάνεια των πρακτικών αυτών χρησιμοποιείται από ορισμένους φοροτεχνικούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα για σκοπούς επιθετικών φορολογικών πρακτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις πρόσφατα θεσπίστηκαν πρωτοβουλίες για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών, πέρα από τις προϋπάρχουσες διμερείς φορολογικές συμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας, οι αδυναμίες των συστημάτων θα ενθαρρύνουν τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες εντός και εκτός της ΕΕ δεν είναι διατεθειμένες να μεταρρυθμίσουν τα φορολογικά τους συστήματα, παρά τις συνεχιζόμενες παγκόσμιες πρωτοβουλίες και παρά το γεγονός ότι κάποιες από αυτές συμμετέχουν στις εργασίες του ΟΟΣΑ·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακροάσεις που διοργανώθηκαν με την Ανδόρα, το Γκέρνσεϊ, το Τζέρσεϊ, το Λιχτενστάιν και το Μονακό (βλ. παράρτημα 1) κατέδειξαν πως οι προϋποθέσεις για την καταχώριση υπεράκτιων εταιρειών και οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο αυτό διαφέρουν από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίσημες φορολογικές αρχές ορισμένων από τις εν λόγω δικαιοδοσίες δεν είναι γνωστό αν συλλέγουν ή δημοσιοποιούν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους των καταπιστευμάτων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, ο Άγιος Μαρίνος και η Ελβετία έχουν υπογράψει συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αγγλονορμανδικές Νήσοι έχουν υπογράψει συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν δηλώσει προθυμία να συνάψουν παρόμοιες συμφωνίες με άλλα κράτη μέλη·

ΚΕ  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα νομοθεσία ορισμένων δικαιοδοσιών δεν διασφαλίζει τη χρηστή διακυβέρνηση, ούτε εγγυάται την τήρηση των υψηλότερων διεθνών προτύπων όσον αφορά τους τελικούς δικαιούχους, τη διαφάνεια και τη συνεργασία·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες είναι εξαρτώμενα ή συνδεδεμένα εδάφη κρατών μελών και, ως εκ τούτου, ακόμη και αν διαθέτουν δική τους κυβέρνηση, υπόκεινται εν μέρει στην εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει, συνεπώς, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν νομοθεσία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των συνδεδεμένων και εξαρτώμενων εδαφών τους προς τα υψηλότερα πρότυπα·

ΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν καταρτίσει δικούς τους καταλόγους μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών ή/και έχουν δώσει δικούς τους ουσιαστικούς ορισμούς για τους «φορολογικούς παραδείσους» ή τις «προνομιακές φορολογικές δικαιοδοσίες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των εν λόγω καταλόγων ως προς τον τρόπο ορισμού ή αξιολόγησης των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών ή των φορολογικών παραδείσων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών του ΟΟΣΑ δεν εξυπηρετεί τον σκοπό του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δημοσίευσε στη φορολογική δέσμη μέτρων της 17ης Ιουνίου 2015 κατάλογο μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών, ο οποίος καταρτίστηκε με βάση μια προσέγγιση «κοινού παρονομαστή» υφιστάμενων εθνικών καταλόγων· λαμβάνοντας υπόψη πως δεν υπάρχει ακόμη κοινός ενωσιακός ορισμός και κατάλογος μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών, μολονότι είναι επιτακτικά αναγκαίος· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας από αυτούς τους καταλόγους δεν περιλαμβάνει σαφή, μετρήσιμα και εξαντλητικά κριτήρια σχετικά με τον βαθμό μυστικότητας που τηρούν συγκεκριμένες δικαιοδοσίες·

Ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό των πολυεθνικών επιχειρήσεων

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λογιστικά ή νομικά γραφεία έχουν διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή για τη δημιουργία περίπλοκων νομικών δομών οι οποίες οδηγούν σε συστήματα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται από πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από τα «Luxleaks» και τα «έγγραφα του Παναμά»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νομικά κενά, οι αναντιστοιχίες και η έλλειψη συντονισμού, συνεργασίας και διαφάνειας μεταξύ των χωρών δημιουργούν ένα περιβάλλον που διευκολύνει τη φοροδιαφυγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν, εντούτοις, σημαντικά και απαραίτητα βοηθητικά μέσα για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, λόγω των πληροφοριών που διαθέτουν για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς και για τους πραγματικούς δικαιούχους, και ότι η πλήρης και αποτελεσματική συνεργασία τους όσον αφορά την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών είναι, συνεπώς, αποφασιστικής σημασίας·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διάρκεια αυτής της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν διάφορα φορολογικά σκάνδαλα στα οποία ενέχονταν τράπεζες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορα συστήματα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού για να υποστηρίζουν τους πελάτες τους στη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τράπεζες μπορούν να ενεργούν στην αγορά για λογαριασμό των πελατών τους και να ισχυρίζονται στις φορολογικές αρχές πως αποτελούν τον πραγματικό δικαιούχο των εν λόγω συναλλαγών, με αποτέλεσμα να επωφελούνται αθέμιτα οι πελάτες από φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχονται στις τράπεζες λόγω του καθεστώτος ή του τόπου εγκατάστασής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των τραπεζών (ιδίως των τραπεζών που πραγματοποιούν επενδυτικές τραπεζικές συναλλαγές) στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού θα πρέπει να θεωρείται διττός: πρώτον, παρέχουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό προς χρήση από πελάτες, συχνά με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων όπως δάνεια, παράγωγα, repos ή οποιαδήποτε άλλα μέσα συνδεόμενα με ίδια κεφάλαια· και, δεύτερον, χρησιμοποιούν οι ίδιες επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, μέσω των δικών τους διατραπεζικών και ιδιαίτερων διαρθρωμένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι τράπεζες που εμφανίστηκαν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής αρνήθηκαν επισήμως ότι πρόσφεραν οποιασδήποτε μορφής συμβουλές στους πελάτες τους για φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή, όπως επίσης αρνήθηκαν ότι συνεργάζονται με λογιστικές και νομικές εταιρείες για τον σκοπό αυτό· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι τράπεζες ζητούν συχνά νομικές γνωμοδοτήσεις από λογιστικές εταιρείες ή εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κύρωση των συμβάσεων που προσφέρουν στους πελάτες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω νομικές γνωμοδοτήσεις επί πληρωμή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν δραστηριότητες φοροδιαφυγής και για την αποφυγή κατηγοριών εκ προθέσεως απάτης από τις τράπεζες·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν συστήσει μεγάλο αριθμό θυγατρικών εταιρειών σε ειδικές φορολογικές δικαιοδοσίες ή σε δικαιοδοσίες με χαμηλούς ή πολύ χαμηλούς συντελεστές φορολογίας εταιρειών, με στόχο τη φοροαποφυγή για λογαριασμό των εταιρικών ή ιδιωτών πελατών τους ή για δικό τους όφελος· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έκλεισαν μερικά από τα υποκαταστήματά τους στις εν λόγω δικαιοδοσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ΗΠΑ έχουν διωχθεί πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την καταβολή υψηλών προστίμων, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κινηθεί πολύ λίγες διαδικασίες·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τράπεζες δραστηριοποιούνται σε μια ανταγωνιστική αγορά και έχουν κίνητρα για να προωθούν ελκυστικά φορολογικά συστήματα προκειμένου να προσελκύουν νέους πελάτες και να εξυπηρετούν υπάρχοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι δέχονται συχνά τεράστιες πιέσεις για να κυρώσουν συμβάσεις πελατών που επιτρέπουν τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, με κίνδυνο να απολυθούν εάν δεν το κάνουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων και υποθέσεις «περιστρεφόμενης θύρας» μεταξύ κορυφαίων τραπεζικών υπαλλήλων, εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπροσώπων φορολογικών διοικήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικές διοικήσεις δεν έχουν πάντα επαρκή πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε μέσα για τη διεξαγωγή ερευνών σε τράπεζες και τον εντοπισμό κρουσμάτων φοροδιαφυγής·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ενέχονται σε φοροδιαφυγή είχαν διασωθεί κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 με χρήματα των φορολογούμενων, γεγονός που καθιστά τη συμπεριφορά τους σε φορολογικά ζητήματα ακόμη πιο ποταπή·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται το γεγονός πως δεν έχουν όλες οι περίπλοκες συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) κυρίαρχο φορολογικό κίνητρο και ότι, κατά κύριο λόγο, τα φορολογικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος του συνόλου των συναλλαγών με περίπλοκες ΣΧΤ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσά που αφορούν οι συναλλαγές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μπορούν, εντούτοις, να είναι πολύ μεγάλα, δεδομένου ότι μεμονωμένες συμφωνίες περιλαμβάνουν ενίοτε χρηματοδότηση δισεκατομμυρίων ευρώ και φορολογικά πλεονεκτήματα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ(29)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφορίες εκφράζουν ανησυχία για την έλλειψη διαφάνειας των περίπλοκων ΣΧΤ που χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ιδίως όταν εκτελούνται χωριστά σκέλη των εν λόγω συμφωνιών σε διαφορετικές δικαιοδοσίες·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ υπόκεινται ήδη σε απαιτήσεις δημόσιας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα δυνάμει της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV)· λαμβάνοντας, σημειωτέον, υπόψη ότι έχουν παρατηρηθεί ορισμένα κενά στις εν λόγω εκθέσεις ανά χώρα, τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας από τους εκπροσώπους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρουσιάστηκαν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής δεν προέβαλε σοβαρές αντιρρήσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από αυτούς δήλωσαν σαφώς πως τάσσονται υπέρ της συγκεκριμένης απαίτησης και θα υποστηρίξουν την καθιέρωσή της ως παγκόσμιου προτύπου·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα όσον αφορά ορισμένα έγγραφα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει αποκαλύψει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των συνολικών κερδών και της δραστηριότητάς τους σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες, και μεταξύ του ποσού του καταβαλλόμενου φόρου και του αριθμού των εργαζομένων στις εν λόγω δικαιοδοσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω υποβολή εκθέσεων έχει αποκαλύψει επίσης μια δυσαναλογία μεταξύ των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται και διαθέτουν προσωπικό και των περιοχών από τις οποίες προέρχονται τα κέρδη τους·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι τραπεζών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που εμφανίστηκαν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής δεν απάντησαν πλήρως σε όλα τα ερωτήματα των μελών της, με αποτέλεσμα να παραμένουν αναπάντητα ή αδιευκρίνιστα ορισμένα από τα ζητήματα που τέθηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από αυτές τις τράπεζες και πολυεθνικές έστειλαν γραπτές παρατηρήσεις (βλ. παράρτημα 2) σε μεταγενέστερο στάδιο·

Φορολογικά καθεστώτα ευνοϊκά προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τη γνώση και την έρευνα και ανάπτυξη

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρη την Ένωση χρησιμοποιούνται ευρέως καθεστώτα που συνδέονται με τη διανοητική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την έρευνα και ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθεστώτα αυτά χρησιμοποιούνται από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις με στόχο την τεχνητή μείωση της συνολικής φορολογικής εισφοράς τους· λαμβάνοντας υπόψη η δράση αριθ. 5 του σχεδίου δράσης σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS) αναφέρεται στην «τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση και αποτελεσματική παρακολούθηση τέτοιων πρακτικών στα κράτη μέλη·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» ανέλυσε τα ευρωπαϊκά φορολογικά καθεστώτα που είναι ευνοϊκά προς την ευρεσιτεχνία (patent box), αλλά δεν ολοκλήρωσε την ανάλυσή της για συγκεκριμένα καθεστώτα· λαμβάνοντας υπόψη, στο μεταξύ, ότι η δράση αριθ. 5 του σχεδίου BEPS του ΟΟΣΑ αναφέρεται στην «τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου» ως το νέο πρότυπο χορήγησης κινήτρων έρευνας και ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν στο επίπεδο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» να ακολουθούν την τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου στην εθνική τους νομοθεσία από το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι συμφώνησαν επίσης πως τα υφιστάμενα καθεστώτα patent box θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά μέχρι το 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν καθυστερήσει σημαντικά την εφαρμογή της τροποποιημένης προσέγγισης βάσει αιτιώδους συνδέσμου σε εθνικό επίπεδο·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μελέτες της Επιτροπής έχουν καταδείξει σαφώς πως η σχέση μεταξύ του καθεστώτος patent box και των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης είναι συχνά αυθαίρετη και/ή τεχνητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασυνέπεια αυτή ενδέχεται να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω καθεστώτα δημιουργούνται στις περισσότερες περιπτώσεις για σκοπούς φοροαποφυγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φορολογικά κίνητρα για έσοδα που προέρχονται από την έρευνα και ανάπτυξη, κυρίως καθεστώτα patent box, συχνά συνεπάγονται μεγάλες μειώσεις των φορολογικών εσόδων για όλες τις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν τέτοια πολιτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναλυθεί, με ποιον τρόπο μπορούν να τονωθούν οι τόσο αναγκαίες έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία στην ΕΕ, χωρίς την καθιέρωση επιζήμιων φορολογικών πρακτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) επιβεβαίωσαν επίσης επανειλημμένα πως δεν πιστεύουν ότι τα καθεστώτα patent box αποτελούν το κατάλληλο εργαλείο για την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κεντρικός ρόλος των καθεστώτων patent box στα συστήματα επιζήμιων φορολογικών πρακτικών παρατηρήθηκε αρχικά κατά τις διερευνητικές αποστολές της προηγούμενης Ειδικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου (TAXE 1) στις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο, και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε κατά την αποστολή στην Κύπρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοια συστήματα υπάρχουν και σε άλλα κράτη μέλη·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ιδιαίτερα πιεστικό πρόβλημα προκύπτει λόγω της παντελούς έλλειψης εναρμονισμένης προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών στο ζήτημα των εξερχόμενων πληρωμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τρέχον, μη συντονισμένο πλαίσιο, ο συνδυασμός κατάργησης της φορολόγησης στην πηγή, σύμφωνα με την οδηγία για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες και την οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα, και μη παρακράτησης φόρου επί μερισμάτων, εξερχόμενων πληρωμών τόκων και τελών άδειας και δικαιωμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη δημιουργεί νομικά κενά που επιτρέπουν ουσιαστικά τη εκροή κερδών από οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης σε τρίτη χώρα χωρίς να έχουν φορολογηθεί ούτε μία φορά·

Έγγραφα από την ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» για τη φορολογία των επιχειρήσεων, από την ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για τη φορολογία, και από την ομάδα εργασίας «Φορολογικά θέματα»

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» ορίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN της 1ης Δεκεμβρίου 1997· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έγγραφα της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για το έργο της Ειδικής Επιτροπής (όπως έχει ήδη αναφερθεί στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015)·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο αφότου είχαν παρέλθει πέντε μήνες από την έναρξη της θητείας της Ειδικής Επιτροπής τέθηκαν στη διάθεση των βουλευτών, κεκλεισμένων των θυρών, στα κτίρια του ΕΚ, ορισμένα έγγραφα συνεδριάσεων και πρακτικά της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ έχουν καταστεί διαθέσιμα κι άλλα έγγραφα, ορισμένα έγγραφα και πρακτικά εξακολουθούν να μην έχουν δημοσιοποιηθεί ή να λείπουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δήλωσε στο πλαίσιο άτυπης συνεδρίασης πως έχει θέσει στη διάθεση της Ειδικής Επιτροπής όλα τα προερχόμενα από την ίδια έγγραφα που έχει στην κατοχή της, και ότι οποιαδήποτε άλλα, προερχόμενα από την ίδια σχετικά έγγραφα συνεδριάσεων πρέπει, ακόμη και αν τα είχε κάποτε στην κατοχή της, να έχουν χαθεί·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου για πλήρη δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική αυτή συνεχίζεται εδώ και μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω έγγραφα δόθηκαν σε ερευνητές του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ κατόπιν αιτήματος με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαφάνεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έγγραφα αυτά τέθηκαν μεν, πρόσφατα, στη διάθεση του Κοινοβουλίου, αλλά μόνο σε βάση εμπιστευτικότητας, οπότε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημόσια συζήτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και η πρόσβαση σε πληροφορίες αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία του κοινοβουλευτικού έργου·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένα ζητήματα εξετάστηκαν στο πλαίσιο της ομάδας «Κώδικας Δεοντολογίας» χωρίς να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις· λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, ότι συζητήσεις για τις αποφάσεις γίνονται τουλάχιστον από το 1999 και υπάρχουν ακόμη δυσκολίες σε σχέση με την εφαρμογή των συστάσεων που έχουν συμφωνηθεί, ακόμη και μετά το σκάνδαλο «Luxleaks»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέταση των καθεστώτων patent box δεν ολοκληρώθηκε ποτέ πλήρως το 2014, ούτε κινήθηκε άλλη διαδικασία εξέτασης, παρότι τα κράτη μέλη είχαν καθυστερήσει την εφαρμογή της νέας τροποποιημένης προσέγγισης βάσει αιτιώδους συνδέσμου·

Η εξωτερική διάσταση: η G20, ο ΟΟΣΑ και ο ΟΗΕ· συμμετοχή και συνέπειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισμοί είναι ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο των προσπαθειών για καταπολέμηση της διάβρωσης της βάσης φορολογίας εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστούν η παγκόσμια εναρμόνιση των πρακτικών και η εφαρμογή κοινών προτύπων όπως αυτά που προτείνονται από τον ΟΟΣΑ στη δέσμη μέτρων για την BEPS· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συσταθεί ένα διακυβερνητικό φόρουμ σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, με λιγότερο επιλεκτική σύνθεση σε σχέση με τον ΟΟΣΑ ή τη G20, προκειμένου να μπορούν όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών, να συμμετέχουν επί ίσοις όροις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπουργοί οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της G20, στο πλαίσιο της διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 14-15 Απριλίου 2016 στην Ουάσιγκτον, επανέλαβαν την έκκλησή τους προς όλες τις χώρες και τις περιοχές δικαιοδοσίας να εφαρμόσουν τα πρότυπα της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) σχετικά με τη διαφάνεια και την πραγματική κυριότητα νομικών προσώπων και νομικών μορφωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μέλη της G20 έχουν ζητήσει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα και έχουν καλέσει την FATF και το Παγκόσμιο φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους να υποβάλουν αρχικές προτάσεις για τον σκοπό αυτό μέχρι τον Οκτώβριο του 2016·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως παρατηρήθηκε κατά τη διερευνητική αποστολή στις ΗΠΑ, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και κοινού ορισμού της πραγματικής κυριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη ήταν ιδιαίτερα εμφανής σε σχέση με τις εικονικές εταιρείες και τα νομικά γραφεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζουν αυτή τη στιγμή την εφαρμογή του σχεδίου δράσης BEPS του ΟΟΣΑ·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία του BEPS δεν περιλαμβάνει τις αναπτυσσόμενες χώρες ως ισότιμους διαπραγματευτικούς εταίρους και δεν έδωσε αποτελεσματικές λύσεις για τα φορολογικά προβλήματα των φτωχότερων χωρών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το παγκόσμιο δίκτυο φορολογικών συμβάσεων, το οποίο συχνά εμποδίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες να φορολογούν κέρδη που πραγματοποιούνται στην επικράτειά τους·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ήδη συνεργασία για φορολογικά ζητήματα μεταξύ των αρμόδιων αρχών ΕΕ και ΗΠΑ, ενώ δεν υπάρχει τέτοια συνεργασία σε πολιτικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την κοινοβουλευτική συνεργασία·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον Ιούλιο του 2016 έχει προγραμματιστεί ένα συμπόσιο για τη φορολογία, με στόχο την επίτευξη ισχυρής, βιώσιμης και ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η G20 κάλεσε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να αντιμετωπίσουν τις σχετικές προκλήσεις·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή ακρόαση της Ειδικής Επιτροπής TAXE 2 και της Επιτροπής Ανάπτυξης σχετικά με τις «συνέπειες των επιθετικών φορολογικών πρακτικών για τις αναπτυσσόμενες χώρες» κατέδειξε πως οι αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα διάβρωσης της βάσης, μετατόπισης των κερδών, έλλειψης διαφάνειας, αποκλίσεων των φορολογικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, και έλλειψης συνεκτικής και αποτελεσματικής διεθνούς νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες ζημιώνονται από τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικές διοικήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών δεν διαθέτουν πόρους και πραγματογνωσία προκειμένου να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη πως τα μέλη της G20 επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εξασφαλίσουν ότι θα καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες των οικονομιών των αναπτυσσόμενων χωρών και να ενθαρρυνθούν οι ανεπτυγμένες χώρες να συμμορφώνονται προς τις αρχές της πρωτοβουλίας «Addis Tax», όπως ορίστηκαν στο πλαίσιο της συνόδου των Ηνωμένων Εθνών της 27ης Ιουλίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απόψεις και οι προτεραιότητες των αναπτυσσόμενων χωρών είναι ουσιώδους σημασίας για την αποτελεσματική συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχουν τεχνική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων για τις φορολογικές διοικήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών σε σχέση με διεθνή φορολογικά ζητήματα, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών να αντιμετωπίζουν ζητήματα φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ιδίως σε σχέση με τη μεταβιβαστική τιμολόγηση·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε σχέδια για την επιβολή φόρου στα μεταφερθέντα κέρδη (DPT) σε πολυεθνικές επιχειρήσεις που αποφεύγουν τη φορολογία, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2017, καθώς και τη σύσταση μιας νέας ειδικής ομάδας στους κόλπους της φορολογικής υπηρεσίας·

Το έργο της Ειδικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου (TAXE 2)

ΝΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή αποτελούν άμεση συνέχεια των ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 και της 25ης Νοεμβρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον τρόπο αυτόν η Επιτροπή πλέον προωθεί σημαντικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στα ψηφίσματα αυτά, έστω και εν μέρει· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται άλλα μέτρα καθοριστικής σημασίας που είχαν ζητηθεί με τα εν λόγω ψηφίσματα, όπως, μεταξύ άλλων, μια μεταρρύθμιση του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα, αποτελεσματικές νομικές διατάξεις για την προστασία των καταγγελτών και μέτρα για τον περιορισμό της ενίσχυσης και προώθησης του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού από συμβούλους ή από τον χρηματοπιστωτικό τομέα·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις για την Ένωση έχουν αναλυθεί και αξιολογηθεί ιδίως από την Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα (TAXE 1), της οποίας οι εργασίες κατέληξαν σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία στις 25 Νοεμβρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015 εγκρίθηκε με επίσης πολύ μεγάλη πλειοψηφία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εξέδωσε κοινή απάντηση στα ψηφίσματα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 και της 25ης Νοεμβρίου 2015·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου TAXE 2, η οποία συστάθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις, ορισμένες εκ των οποίων από κοινού με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπής Ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια των οποίων κλήθηκαν σε ακρόαση η Επίτροπος αρμόδια για τον Ανταγωνισμό, Margrethe Vestager, ο Επίτροπος αρμόδιος για τις Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, τη Φορολογία και τα Τελωνεία, Pierre Moscovici, ο Επίτροπος αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, Jonathan Hill, ο Υφυπουργός Οικονομικών των Κάτω Χωρών, Eric Wiebes (που εκπροσωπεί την Προεδρία του Συμβουλίου), εμπειρογνώμονες στον τομέα της φορολογίας και της ανάπτυξης, εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιρειών, εκπρόσωποι τραπεζών, και βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποίησε επίσης συνεδριάσεις με εκπροσώπους των κυβερνήσεων της Ανδόρας, του Λιχτενστάιν, του Μονακό, του Γκέρνσεϊ και του Τζέρσεϊ, και έλαβε γραπτές παρατηρήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης της Νήσου του Μαν (βλ. παράρτημα 1)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργάνωσε επίσης διερευνητικές αποστολές στις ΗΠΑ (Ουάσιγκτον), με σκοπό την εξέταση συγκεκριμένων πτυχών της εντολής της που αφορούν τρίτες χώρες, καθώς και στην Κύπρο (βλ. παράρτημα 5)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής προσκλήθηκαν προσωπικά να συμμετάσχουν στις εργασίες της διακοινοβουλευτικής ομάδας υψηλού επιπέδου «TAXE» του ΟΟΣΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Επιτροπή πραγματοποίησε συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών σε επίπεδο συντονιστών, στις οποίες κλήθηκαν σε ακρόαση εκπρόσωποι της κυβέρνησης των Νήσων Κάιμαν, ερευνητές δημοσιογράφοι και υπάλληλοι της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες, οι οποίες παρείχαν πληθώρα ιδιαίτερα χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές και τα φορολογικά συστήματα, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, συνέβαλαν στην αποσαφήνιση ορισμένων από τα συναφή ζητήματα, ενώ άλλα παραμένουν αναπάντητα·

ΝΘ.  λαμβάνοντας υπόψη πως το έργο της Ειδικής Επιτροπής παρεμποδίστηκε από το γεγονός ότι από τις 7 πολυεθνικές επιχειρήσεις που προσκλήθηκαν, μόνο 4 συμφώνησαν κατά την πρώτη πρόσκληση να εμφανιστούν ενώπιον των μελών της (βλ. παράρτημα 2)·

Ξ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της μόνιμης άρνησης της Επιτροπής και του Συμβουλίου να συναινέσουν στην πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ειδικές επιτροπές και οι εξεταστικές επιτροπές του Κοινοβουλίου εξακολουθούν να μην έχουν επαρκείς αρμοδιότητες, δεδομένου, για παράδειγμα, ότι δεν έχουν δικαίωμα κλήτευσης μαρτύρων και επιβολής της πρόσβασης σε έγγραφα –σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιτροπές των κοινοβουλίων των κρατών μελών και του Κογκρέσου των ΗΠΑ·

ΞΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον τελευταίο καιρό το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει επανειλημμένα σοβαρές πολιτικές θέσεις σχετικά με φορολογικά θέματα χωρίς να λάβει υπόψη ή έστω να τις περιμένει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Συμπεράσματα και συστάσεις

1.  επαναλαμβάνει τα συμπεράσματα του ψηφίσματός του της 25ης Νοεμβρίου 2015 και του ψηφίσματός του της 16ης Δεκεμβρίου 2015·

Επακολούθηση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη

2.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι 13 κράτη μέλη δεν έχουν κατάλληλους κανόνες για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που βασίζεται στην αφορολόγητη εκροή μερισμάτων· εκφράζει επίσης δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεκατρία κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν κανένα κριτήριο πραγματικού δικαιούχου κατά την αποδοχή αξιώσεων για μείωση του παρακρατούμενου φόρου ή απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου· εκφράζει περαιτέρω δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, 14 κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες που να αποτρέπουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, και 25 κράτη μέλη δεν έχουν κανόνες για την άρση αναντιστοιχιών όσον αφορά τη φορολογική ταξινόμηση τοπικών εταιρειών από άλλο κράτος· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι κανένα μεμονωμένο κράτος μέλος δεν έχει ζητήσει μέχρις στιγμής την απαγόρευση των δομών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

3.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θεσπίσουν περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την εταιρική φοροαποφυγή, δεδομένου υπάρχουν δυνατότητες για ακόμα αυστηρότερους εθνικούς κανόνες κατά των αθέμιτων συμπεριφορών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διάβρωση της φορολογικής βάσης· εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν συζήτησαν τις συστάσεις του Κοινοβουλίου σε καμία ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, ούτε εξέτασαν την παραβίαση της υποχρέωσής τους για ειλικρινή συνεργασία σύμφωνα με τη Συνθήκη, επιτρέποντας την επιθετική φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή σε άλλα κράτη μέλη·

4.  επικροτεί τη δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής (ATAP), την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή στις 28 Ιανουαρίου 2016, καθώς και όλες τις νομοθετικές προτάσεις και ανακοινώσεις που έχουν γίνει από τότε (βλ. παράρτημα 4)· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από το Συμβούλιο της οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία για τη διοικητική συνεργασία προκειμένου να θεσπιστεί η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα στις φορολογικές αρχές, ενώ εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν περίμενε να μάθει και να εξετάσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν συμφωνήσει τη δική του θέση, ούτε προέβλεψε τη συμμετοχή της Επιτροπής στην ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί το Συμβούλιο να καταλήξει σε ομόφωνη και φιλόδοξη θέση σχετικά με την ATAP και να διατηρήσει ενιαία την οδηγία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, προκειμένου να εφαρμοστούν ουσιαστικά οι συστάσεις του ΟΟΣΑ και ληφθούν μέτρα που να προχωρούν ακόμα περισσότερο, ώστε να επιτευχθούν οι φιλοδοξίες της ΕΕ και να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς αντί της αποδυναμωσής της· εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το τρέχον σχέδιο θέσης του Συμβουλίου έχει αποδυναμωθεί, ιδίως με τη ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων σχετικά με την έκπτωση τόκων ή την πιο περιορισμένη προσέγγιση στον κανόνα για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία να δημιουργηθεί κοινός ενωσιακός ορισμός και κατάλογος μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών στο πλαίσιο της εξωτερικής στρατηγικής για την αποτελεσματική φορολογία· τονίζει ότι ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά, διεξοδικά και μετρήσιμα κριτήρια· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι απαιτείται περισσότερη και δεσμευτική δράση για την αποτελεσματική και συστηματική καταπολέμηση της BEPS·

5.  θεωρεί ότι η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία, έχοντας υποβληθεί σε δύο συνεχόμενες και ειδικές τροποποιήσεις όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, θα πρέπει να επανεξεταστεί στο σύνολό της, ιδίως, μεταξύ άλλων, προκειμένου να μειωθούν και ενδεχομένως να εξαλειφθούν οι τρέχουσες εξαιρέσεις από την αρχή της ανταλλαγής πληροφοριών·

6.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) πριν από το τέλος του 2016, συνοδευόμενη από κατάλληλη και δίκαιη κλίμακα συνεισφοράς, η οποία θα προσφέρει μια συνολική λύση στο ζήτημα των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών εντός της Ένωσης, θα επιφέρει σαφήνεια και απλούστευση για τις επιχειρήσεις, και θα διευκολύνει τις διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες στο εσωτερικό της Ένωσης· πιστεύει ότι η ενοποίηση συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της ΚΕΒΦΕ· θεωρεί ότι η ενοποίηση θα πρέπει να εισαχθεί το συντομότερο δυνατόν και ότι κάθε ενδιάμεσο σύστημα που θα περιλαμβάνει μόνο την εναρμόνιση της φορολογικής βάσης με έναν μηχανισμό συμψηφισμού απωλειών μπορεί να είναι μόνο προσωρινό· πιστεύει ότι η καθιέρωση μιας πλήρους και υποχρεωτικής ΚΕΒΦΕ καθίσταται διαρκώς επιτακτικότερη· καλεί τα κράτη μέλη να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση για την ΚΕΒΦΕ, όταν υποβληθεί, και, εν συνεχεία, να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τη σχετική νομοθεσία· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οι διαφορές στους συντελεστές φορολογίας εταιρειών μπορούν να δημιουργήσουν άνισους όρους ανταγωνισμού και να οδηγήσουν σε αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό και εντός της ΕΕ·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ενέκρινε, στις 12 Απριλίου 2016, πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση από τις επιχειρήσεις, τις θυγατρικές και τα υποκαταστήματά τους, πληροφοριών όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος και την ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τη φορολογία των εταιρειών· εκφράζει, ωστόσο, αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το προτεινόμενο πεδίο εφαρμογής, τα κριτήρια και τα κατώτατα όρια δεν συνάδουν με τις προηγούμενες θέσεις που έχει λάβει το Κοινοβούλιο και συνεπώς δεν θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο, στις 8 Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling»· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη τις συστάσεις που είχε διατυπώσει το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του της 20ής Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την αρχική πρόταση της Επιτροπής για την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή πλήρης πρόσβαση στη νέα βάση δεδομένων της Ένωσης για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling»· επιμένει ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη και αποδοτική βάση δεδομένων που θα περιέχει όλες τις αποφάσεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σύντομα το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο για την έναρξη της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling»·

9.  υπογραμμίζει ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα δημιουργήσει την ανάγκη για επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, και επιμένει ότι πρέπει να συντονιστούν τόσο οι προσπάθειες αντιμετώπισης των ζητημάτων υπολογιστικής επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων, όσο και οι ανθρώπινοι πόροι για την ανάλυση των δεδομένων· ζητεί την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής σε αυτό το έργο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθήσουν προσεκτικά την εφαρμογή της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία σε εθνικό επίπεδο και να συμμορφωθούν πλήρως σε αυτήν, προκειμένου, ιδίως, να εξακριβωθεί, πόσα κράτη μέλη ζητούν φορολογικές πληροφορίες μέσω διμερών φορολογικών συμβάσεων αντί δυνάμει του παρόντος νομικού πλαισίου· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις φορολογικές διοικήσεις τους με επαρκές προσωπικό, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική είσπραξη των φορολογικών εσόδων και να αντιμετωπίσουν τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές, δεδομένου ότι η έλλειψη πόρων και οι περικοπές προσωπικού, επιπλέον της έλλειψης επαρκούς κατάρτισης, τεχνικών μέσων και εξουσιών για τη διεξαγωγή ερευνών, έχουν περιορίσει σοβαρά την ικανότητα των φορολογικών διοικήσεων σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να ενοποιούν τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν με φορολογικές αρχές και τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν με χρηματοπιστωτικούς επόπτες και ρυθμιστές·

10.  επικροτεί την ανακοίνωση της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου στις 12 Μαΐου να θέσουν σε εφαρμογή δημόσια μητρώα πραγματικών δικαιούχων εταιρειών· επιδοκιμάζει τη Γαλλία για τη δέσμευσή της να δημιουργήσει δημόσιο μητρώο καταπιστευμάτων· υποστηρίζει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι θα υποχρεώνει κάθε αλλοδαπή εταιρεία που είτε αγοράζει ακίνητα στη χώρα είτε συνάπτει συμφωνία με το κράτος να δηλώνει τον πραγματικό δικαιούχο· καλεί όλα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν παρόμοιες πρωτοβουλίες·

11.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το νέο παγκόσμιο πρότυπο του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών δεν προβλέπει μεταβατική περίοδο για τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για το ότι, με το να καταστεί το πρότυπο αυτό αμοιβαίο, οι χώρες που εξακολουθούν να έχουν περιορισμένες δυνατότητες δημιουργίας των αναγκαίων υποδομών για τη συγκέντρωση, διαχείριση και διάδοση των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να εξαιρεθούν στην πράξη·

12.  επισημαίνει ότι το κοινό φόρουμ για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα εργασίας του για την περίοδο 2014-2019 την ανάπτυξη ορθών πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για το θέμα αυτό θα ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών· επισημαίνει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται στις σχετικές εργασίες·

13.  υπογραμμίζει ότι το 70% της μεταφοράς κερδών γίνεται με μεταβιβαστική τιμολόγηση και ότι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι η θέσπιση πλήρους ΚΕΒΦΕ· καλεί, πάντως, την Επιτροπή, να υποβάλει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, που απηύθυνε ο ΟΟΣΑ στις πολυεθνικές εταιρείες και τις φορολογικές διοικήσεις· υπογραμμίζει, περαιτέρω, ότι μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες προσπάθειες για τη μείωση των κινδύνων BEPS μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, οι οποίοι προκύπτουν από το πλαίσιο μεταβιβαστικής τιμολόγησης, ιδίως όσον αφορά την τιμολόγηση άυλων αγαθών, και ότι θα πρέπει να διερευνηθούν ενεργά εναλλακτικές λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για την τρέχουσα αρχή του πλήρους ανταγωνισμού, και να εξεταστεί η ικανότητά τους να εξασφαλίσουν ένα πιο δίκαιο και αποτελεσματικό παγκόσμιο φορολογικό σύστημα·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επίτροπος αρμόδια για τον ανταγωνισμό, Margrethe Vestager, χαρακτήρισε τη μεταβιβαστική τιμολόγηση τομέα στον οποίο πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων, καθότι θεωρείται ότι αποτελεί μέσο που χρησιμοποιείται συχνά από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο συστημάτων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής όπως τα ενδοομιλικά δάνεια· σημειώνει ότι δεν έχουν θεσπιστεί ακόμα κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό και τη ρύθμιση κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα, παρότι ο συγκεκριμένος τύπος κρατικής ενίσχυσης έχει αποδειχθεί ότι συνιστά ανησυχητικό μέσο φοροαποφυγής· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές και να καθορίσει σαφή κριτήρια για τον καλύτερο προσδιορισμό των ορίων της μεταβιβαστικής τιμολόγησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξέταση των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων· υποστηρίζει τα συμπεράσματα των ερευνών της Επιτροπής στην υπόθεση Starbucks, Fiat και Amazon· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει όλα τα σχετικά στοιχεία·

15.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι πολλές από τις πολυεθνικές εταιρείες που τοποθετήθηκαν δεν καταδίκασαν απερίφραστα τις πρακτικές φοροαποφυγής και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό· τονίζει ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να χορηγούν τεχνητά ενδοομιλικά δάνεια για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού· τονίζει ότι η προτίμηση για τη συγκεκριμένη δανειοληπτική χρηματοδότηση λειτουργεί εις βάρος των φορολογούμενων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τη μεροληπτική φορολογική μεταχείριση ανάμεσα σε χρεωστικούς τίτλους και μετοχές στους αντίστοιχους φορολογικούς νόμους τους·

16.  τονίζει με έμφαση ότι το έργο των καταγγελτών έχει καθοριστική σημασία για την αποκάλυψη σκανδάλων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, και ότι, συνεπώς, η προστασία των καταγγελτών πρέπει να διασφαλίζεται νομικά και να ενισχυθεί σε ολόκληρη την ΕΕ· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο της Ευρώπης εργάζονται στην κατεύθυνση αυτή· θεωρεί ότι τα δικαστήρια και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία του νόμιμου επιχειρηματικού απορρήτου, χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται, να παρακωλύεται ή να περιορίζεται με οποιονδήποτε τρόπο η δυνατότητα των καταγγελτών και των δημοσιογράφων να τεκμηριώνουν και να αποκαλύπτουν παράνομες, καταχρηστικές ή επιβλαβείς πρακτικές, στις περιπτώσεις που αυτό εξυπηρετεί σαφώς και αναμφίβολα το δημόσιο συμφέρον· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει σχέδια για άμεση ανάληψη δράσης σχετικά με το θέμα, δεδομένων των πολύ πρόσφατων και σημαντικών αποκαλύψεων από καταγγέλτες, ευρύτερα γνωστών ως «LuxLeaks» και «έγγραφα του Παναμά»·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωση των μηχανισμών διευθέτησης διαφορών σε σχέση με τη διπλή φορολόγηση· τονίζει ότι ο καθορισμός ενός σαφούς χρονικού πλαισίου για τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων·

18.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια εξωτερική στρατηγική για πραγματική φορολόγηση, με την οποία καλείται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να μεταφέρει τις απαιτήσεις χρηστής διακυβέρνησης στις συμβάσεις της με όλους τους επιλεγμένους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές· καλεί την ΕΤΕπ να χαράξει το 2016 μια νέα πολιτική υπεύθυνης φορολόγησης, ξεκινώντας από την επανεξέταση της πολιτικής της για τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, σε στενό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών· καλεί την ΕΤΕπ να εξαρτήσει τόσο την άμεση χρηματοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση μέσω μεσαζόντων από την κοινοποίηση φορολογικών δεδομένων ανά χώρα σύμφωνα με τη διάταξη για τα πιστωτικά ιδρύματα της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV), καθώς και από την κοινοποίηση πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους· επαναλαμβάνει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να ενισχύσει τις δραστηριότητες δέουσας επιμέλειάς της προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα των πληροφοριών για τους τελικούς δικαιούχους, και να αποφεύγει συναλλαγές με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς που έχουν αρνητικό ιστορικό όσον αφορά τη διαφάνεια, την απάτη, τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ή που έχουν την έδρα τους σε υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα ή φορολογικούς παραδείσους που εφαρμόζουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό·

19.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή νομοθεσία σχετικά με τον ορισμό της οικονομικής υπόστασης, της δημιουργίας αξίας και της μόνιμης εγκατάστασης, με σκοπό την αντιμετώπιση, ιδίως, του ζητήματος των εικονικών εταιρειών· καλεί τα κράτη μέλη να αντιστρέψουν το βάρος της απόδειξης όταν πρόκειται για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες ή την είσπραξη παράνομων κερδών·

20.  θεωρεί ότι θα πρέπει να καταρτιστεί κοινός ενωσιακός κατάλογος όσων φοροδιαφεύγουν ή φοροαποφεύγουν σε διασυνοριακό επίπεδο, στον οποίο να έχει πλήρη πρόσβαση η Επιτροπή·

Μαύρη λίστα, συγκεκριμένες κυρώσεις για μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες και παρακράτηση φόρου

21.  επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα η μόνη συγκεκριμένη πρωτοβουλία που έχει λάβει η Επιτροπή όσον αφορά τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων εδαφών, ήταν η εξωτερική στρατηγική για πραγματική φορολόγηση· παρατηρεί ότι, ως τώρα, τα κριτήρια καταχώρισης στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών του ΟΟΣΑ δεν έχουν αποδειχτεί αποδοτικά στην αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού ούτε έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά· τονίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τρίτες χώρες οι οποίες προστατεύουν περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί παράνομα, καθιστώντας αδύνατη την ανάκτησή τους από τις αρχές των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

22.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό κοινό ενωσιακό ορισμό και κατάλογο μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών (δηλ. μια «μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων»), βασιζόμενη σε αξιόπιστα, διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, τα μέτρα φορολογικής διαφάνειας, τη δράση κατά της BEPS, και τα πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ενεργών επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, τη χορήγηση πλεονεκτημάτων σε μη ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την απουσία απαίτησης για οικονομική υπόσταση και τη μη δημοσιοποίηση της εταιρικής δομής νομικών οντοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευμάτων, των φιλανθρωπικών οργανώσεων, των ιδρυμάτων κ.λπ.) ή της ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων, και χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να καταλήξει σε συμφωνία για τον κατάλογο αυτό μέσα στους προσεχείς έξι μήνες· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν την εν λόγω συμφωνία έως το τέλος του 2016· θεωρεί ότι, προκειμένου η διαδικασία να έχει προληπτικό αποτέλεσμα, χρειάζεται να προβλεφθεί, πριν από την καταχώριση στον κατάλογο, μια διαδικασία κλιμάκωσης, η οποία θα ξεκινά με τη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου με τη δικαιοδοσία στην οποία έχουν εντοπιστεί οι ελλείψεις· πιστεύει ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός που να επιτρέπει τον αποχαρακτηρισμό δικαιοδοσιών αν και όταν επιτευχθεί ή αποκατασταθεί επιτυχώς η συμμόρφωση· θεωρεί ότι στην αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν και οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ·

23.  ζητεί να θεσπιστεί συγκεκριμένο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο κυρώσεων κατά των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα, το οποίο να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να αναθεωρούνται και, ως ύστατο μέτρο, να αναστέλλονται οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, να αναστέλλονται οι συμφωνίες για τη διπλή φορολόγηση και να απαγορεύεται η πρόσβαση σε κονδύλια της Ένωσης· επισημαίνει ότι σκοπός των κυρώσεων είναι η πραγματοποίηση αλλαγών στη νομοθεσία της εκάστοτε δικαιοδοσίας· ζητεί, οι κυρώσεις να ισχύουν και για επιχειρήσεις, τράπεζες, λογιστικά και νομικά γραφεία, και φοροτεχνικούς που αποδεικνύεται ότι συνεργάζονται με τις εν λόγω δικαιοδοσίες σε παράνομες ή καταχρηστικές δραστηριότητες ή ότι διευκόλυναν παράνομες, επιζήμιες ή καταχρηστικές φορολογικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν νομικά οχήματα στις δικαιοδοσίες αυτές·

24.  καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί δεσμευτική νομοθεσία η οποία να απαγορεύει σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ανοίγουν λογαριασμούς ή να δραστηριοποιούνται σε δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον κοινό ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε αναδιαπραγμάτευση των διμερών φορολογικών συμβάσεων με τρίτες χώρες μέσω ενός πολυμερούς μέσου, προκειμένου να εισαγάγουν επαρκώς αποτελεσματικές ρήτρες κατά των αθέμιτων συμπεριφορών, για την καταπολέμηση της αναζήτησης της ευνοϊκότερης φορολογικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των φορολογικών δικαιωμάτων μεταξύ κράτους προέλευσης και κράτους κατοικίας με γνώμονα την οικονομική υπόσταση και έναν κατάλληλο ορισμό της μόνιμης εγκατάστασης· τονίζει, επιπλέον, ότι η εν λόγω διαδικασία θα επιταχυνθεί σημαντικά αν η Επιτροπή λάβει από τα κράτη μέλη εντολή για διαπραγμάτευση των εν λόγω φορολογικών συμβάσεων εξ ονόματος της Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση των αναπτυσσόμενων χωρών κατά τη διαπραγμάτευση των εν λόγω φορολογικών συμβάσεων·

26.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για παρακράτηση φόρου σε επίπεδο ΕΕ, η οποία να γίνεται από τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα κέρδη που παράγονται στην Ένωση θα φορολογούνται τουλάχιστον μία φορά πριν μεταφερθούν εκτός Ένωσης· επισημαίνει ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύστημα επιστροφής για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης· υπογραμμίζει ότι το εν λόγω γενικό σύστημα παρακράτησης φόρου με βάση τη μέθοδο της φορολογικής πίστωσης έχει το πλεονέκτημα ότι αποτρέπει τη διπλή μη φορολόγηση και την BEPS χωρίς να οδηγεί σε κρούσματα διπλής φορολόγησης·

27.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Ανδόρα και το Μονακό έχουν δεσμευτεί να καθιερώσουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών έως το 2018 αντί έως το 2017· επισημαίνει ότι ορισμένες μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, όπως η Ανδόρα, συμμορφώνονται προς τα πρότυπα ανταλλαγής πληροφοριών, ωστόσο τείνουν να καταστούν δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η συμφωνία περί διπλής φορολόγησης μεταξύ Ανδόρας και Ισπανίας δεν εξασφαλίζει αυτή τη στιγμή την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί επισταμένως την αποτελεσματική εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνεται σε συμφωνίες που έχουν υπογράψει τα κράτη μέλη με πρώην ή νυν μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες·

28.  θεωρεί ότι η υβριδική αναντιστοιχία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των τρίτων χωρών όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των οντοτήτων, όπως για παράδειγμα το ολλανδικό μόρφωμα CV/BV που χρησιμοποιούν πολλές αμερικανικές εταιρείες, το οποίο οδηγεί σε διπλή μη φορολόγηση, πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπληρωματικά προς τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ΑΤΑΡ·

Φορολογικά καθεστώτα ευνοϊκά προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τη γνώση και την έρευνα και ανάπτυξη

29.  επισημαίνει ότι ως τώρα τα ευνοϊκά προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τη γνώση και την έρευνα και ανάπτυξη φορολογικά καθεστώτα δεν έχουν αποδειχτεί όσο αποτελεσματικά θα έπρεπε για την προώθηση της καινοτομίας στην Ένωση· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, αντίθετα, χρησιμοποιούνται συχνά από πολυεθνικές επιχειρήσεις για μεταφορά κερδών μέσω συστημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, όπως το ευρέως γνωστό «Double Irish with a Dutch sandwich»· θεωρεί ότι τα καθεστώτα patent box είναι ακατάλληλα και αναποτελεσματικά για την επίτευξη οικονομικών στόχων· επιμένει ότι ο τομέας της έρευνας και ανάπτυξης μπορεί να προωθηθεί με τη χρήση μέτρων ευρύτερης πολιτικής που να ευνοούν τη μακροπρόθεσμη καινοτομία και την ανεξάρτητη έρευνα, καθώς και μέσω επιδοτήσεων, οι οποίες θα πρέπει να προτιμώνται σε σχέση με τα καθεστώτα patent box, δεδομένου ότι είναι μικρότερος ο κίνδυνος αθέμιτης χρήσης τους μέσω συστημάτων φοροαποφυγής· παρατηρεί ότι η σύνδεση μεταξύ των καθεστώτων patent box και των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης συχνά είναι αυθαίρετη, και ότι τα σημερινά πρότυπα οδηγούν σε εξίσωση προς τα κάτω όσον αφορά την πραγματική φορολογική εισφορά των πολυεθνικών εταιρειών· καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τα υφιστάμενα καθεστώτα patent box και να απαγορεύσουν την καθιέρωση νέων το αργότερο έως το 2021·

30.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στο πλαίσιο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», έχουν αμελήσει το ζήτημα αυτό και δεν έχουν ακόμη καταρτίσει ένα κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπισή του·

31.  καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να απαγορεύσει την αθέμιτη χρήση των καθεστώτων patent box για σκοπούς φοροαποφυγής και να εξασφαλίσει ότι αν και όταν χρησιμοποιούνται θα συναρτώνται με πραγματική οικονομική δραστηριότητα, να υποβάλει προτάσεις δεσμευτικής ενωσιακής νομοθεσίας για τα καθεστώτα patent box, λαμβάνοντας υπόψη την «τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου» του ΟΟΣΑ και αντιμετωπίζοντας τις αδυναμίες της· τονίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να αφορά όλα τα καθεστώτα patent box που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη· καλεί, στο μεταξύ, όλα τα κράτη μέλη να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία των εταιρειών που επωφελούνται από καθεστώς patent box στη χώρα τους·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν μια ρήτρα ελάχιστης πραγματικής φορολόγησης στην οδηγία περί τόκων και δικαιωμάτων, καθώς και στην οδηγία για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες, και να εξασφαλίσουν ότι το Συμβούλιο δεν θα προβλέψει εξαιρέσεις·

Τράπεζες, φοροτεχνικοί και διαμεσολαβητές

33.  εκφράζει τη λύπη του διότι τράπεζες, φοροτεχνικοί, νομικά και λογιστικά γραφεία και άλλοι διαμεσολαβητές έχουν διαδραματίσει βασικό ρόλο στην κατάρτιση συστημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού για τους πελάτες τους, ενώ έχουν επίσης βοηθήσει τις εθνικές κυβερνήσεις τους στην κατάρτιση των φορολογικών κωδίκων και των νόμων τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σημαντική σύγκρουση συμφερόντων·

34.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας και επαρκούς τεκμηρίωσης στους κόλπους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και μεταξύ των γραφείων συμβούλων και των νομικών γραφείων όσον αφορά τα συγκεκριμένα μοντέλα κυριότητας και ελέγχου εταιρειών που προτείνονται από τους φοροτεχνικούς, τους οικονομικούς και τους νομικούς συμβούλους, όπως αποκάλυψαν πρόσφατα τα «έγγραφα του Παναμά»· συνιστά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των εικονικών εταιρειών, να ενισχυθούν οι απαιτήσεις διαφάνειας για τη σύσταση ιδιωτικών εταιρειών·

35.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας και επαρκούς τεκμηρίωσης στους κόλπους των εθνικών φορολογικών διοικήσεων όσον αφορά τις συνέπειες που έχουν για τον ανταγωνισμό οι αποφάσεις περί μεταβιβαστικής τιμολόγησης, οι ρυθμίσεις των καθεστώτων patent box, οι φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα στοιχεία επιλεκτικής φορολόγησης των εταιρειών·

36.  ζητεί να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι κώδικες δεοντολογίας για τον κλάδο της παροχής φορολογικών συμβουλών, προκειμένου ειδικότερα, να προβλέπεται η δημοσιοποίηση καταστάσεων δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων με τρόπο σαφή και κατανοητό· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ενωσιακό κώδικα δεοντολογίας για όλες τις υπηρεσίες συμβούλου, που να προβλέπει τη σαφή δημοσιοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων· πιστεύει ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί η θέσπιση ενωσιακού καθεστώτος ασυμβίβαστου για τους φοροτεχνικούς, που να μην τους επιτρέπει να παρέχουν συμβουλές και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, και να αποτρέπει άλλες συγκρούσεις συμφερόντων· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 573/2014 και της οδηγίας 2014/56·

37.  εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο συγκρούσεων συμφερόντων λόγω της παροχής υπηρεσιών νομικού συμβούλου, φοροτεχνικού, και λογιστικού ελέγχου από το ίδιο λογιστικό γραφείο· τονίζει, συνεπώς, τη σημασία του σαφούς διαχωρισμού μεταξύ των υπηρεσιών αυτών· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ορθή παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας που στοχεύει στην πρόληψη των εν λόγω συγκρούσεων και να εξετάσει την ανάγκη για αναθεώρηση της οδηγίας περί ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 22, καθώς και του κανονισμού περί ελέγχου, ιδίως όσον αφορά το άρθρο 5 και τον ορισμό της «ουσιώδους επίπτωσης» των μη ελεγκτικών υπηρεσιών που περιέχεται σε αυτόν·

38.  επισημαίνει ότι τα τμήματα φορολογικού δικαίου και φορολογικής έρευνας δημόσιων πανεπιστημίων έχουν εμφανώς σχέσεις με τα μεγάλα φοροτεχνικά γραφεία, γεγονός που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων και σε έλλειψη της ανεξαρτησίας που θα αναμενόταν από την ακαδημαϊκή κοινότητα· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης, οι φοροτεχνικοί έχουν εκπαιδευτεί για να διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή με τη χρήση χρημάτων των φορολογούμενων· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους φοροτεχνικούς κύκλους, και να αντιμετωπίσει τουλάχιστον τα θέματα της σύγκρουσης συμφερόντων και της χρήσης δημόσια χρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τη διευκόλυνση της εταιρικής φοροδιαφυγής·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων της επιβολής ποινικών κυρώσεων σε διευθυντικά στελέχη εταιρειών που ενέχονται σε φοροδιαφυγή, και της δυνατότητας να ανακαλούνται άδειες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για επαγγελματίες και εταιρείες που αποδεικνύεται ότι συμμετέχουν στην κατάρτιση, την παροχή συμβουλών σχετικά με τη χρήση, ή τη χρήση συστημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και φοροδιαφυγής· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα της θέσπισης αναλογικής οικονομικής ευθύνης για τους φοροτεχνικούς που συμμετέχουν σε παράνομες φορολογικές πρακτικές·

40.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης αναλογικής οικονομικής ευθύνης για τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διευκολύνουν μεταφορές προς γνωστούς φορολογικούς παραδείσους, όπως αυτοί θα ορίζονται στο πλαίσιο του μελλοντικού κοινού ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων και μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών·

41.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις απαιτήσεις που υποχρεώνουν τις τράπεζες να αναφέρουν στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών τις μεταφορές από και προς δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον κοινό ενωσιακό κατάλογο φορολογικών παραδείσων και μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέχουν παρόμοιες πληροφορίες στις ρυθμιστικές και φορολογικές αρχές· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ικανότητα των φορολογικών τους διοικήσεων να ερευνούν υποθέσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής·

42.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση με την οποία να θεσπίζεται απαίτηση υποχρεωτικής δημοσιοποίησης για τις τράπεζες, τους φορολογικούς συμβούλους και άλλους διαμεσολαβητές όσον αφορά περίπλοκες δομές και ειδικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον κοινό ενωσιακό κατάλογο φορολογικών παραδείσων και μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών και έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται από πελάτες με στόχο τη διευκόλυνση της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

43.  καλεί την Επιτροπή να διενεργεί διαρκή έλεγχο και παρακολούθηση των συναλλαγών χρηματοδότησης παραγώγων και τίτλων –χρησιμοποιώντας δεδομένα από αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2365– με στόχο τον εντοπισμό συναλλαγών που είναι διαρθρωμένες κατά τρόπο ώστε να παράγουν δυνητικά σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα· επιμένει να παρέχει η Επιτροπή αυτόματα στις οικείες φορολογικές αρχές των κρατών μελών όλες τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων(30)·

44.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τόσο τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος όσο και οι επιχειρήσεις των οποίων οι τίτλοι έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης εντός της Ένωσης συμπεριλαμβάνουν στις ετήσιες οικονομικές τους εκθέσεις περιγραφή της χρήσης των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) και της επαναχρησιμοποίησης των εξασφαλίσεων, καθώς και ολοκληρωμένα και αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τη συνεισφορά των ΣΧΤ στα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) και στα κέρδη μετά τους φόρους (ΕΑΤ)·

45.  καλεί την Επιτροπή(31) να θεσπίσει ειδικούς κοινούς ελάχιστους κανόνες κατά των αθέμιτων συμπεριφορών με στόχο τη μη χορήγηση πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από ορισμένες υβριδικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων(32), οι οποίες έχουν συχνά ως αποτέλεσμα τη μείωση του εισοδήματος σε ένα κράτος χωρίς η διαφορά να συμπεριλαμβάνεται στη φορολογική βάση του άλλου ή τις αθέμιτες εκπτώσεις για φόρο που καταβάλλεται στην αλλοδαπή·

46.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα θέσπισης κοινών κανόνων για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής για εισοδήματα προέλευσης ΕΕ που αποκτώνται μέσω παρεμβολής· τονίζει επιπλέον ότι οι κανόνες αυτοί θα μπορούσαν να είναι παρόμοιοι με εκείνους που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ(33)·

Καταγγέλτες

47.  επαναλαμβάνει ότι οι καταγγέλτες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη παραπτωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων ή καταχρηστικών πρακτικών· θεωρεί ότι οι εν λόγω αποκαλύψεις, οι οποίες αναδεικνύουν το μέγεθος της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα υπηρετούν σαφώς το δημόσιο συμφέρον, όπως φάνηκε από τα πρόσφατα σκάνδαλα «LuxLeaks» και «έγγραφα του Παναμά», που κατέδειξαν το μέγεθος του φαινομένου της μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία· υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα εντοπισμού και δίωξης των παραβατών στον τομέα της φορολογίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των δεδομένων·

48.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή περιορίζει τη δράση της στην απλή παρακολούθηση των εξελίξεων σε διάφορους τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης, χωρίς να σχεδιάζει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι αυτή η έλλειψη προστασίας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσίευση νέων αποκαλύψεων, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη απώλεια νόμιμων φορολογικών εσόδων για τα κράτη μέλη· εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έδωσε ικανοποιητική απάντηση στις απαιτήσεις που περιέχονται στις παραγράφους 144 και 145 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 25 Νοεμβρίου 2015, ούτε στις συστάσεις του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16 Δεκεμβρίου 2015(34), και ειδικότερα στο αίτημα να καταρτίσει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για την προστασία των καταγγελτών και όσων προβαίνουν σε παρεμφερείς ενέργειες έως το τέλος του Ιουνίου του 2016·

49.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να υποβάλει όσο το δυνατόν συντομότερα ένα σαφές νομικό πλαίσιο για την αποτελεσματική προστασία των καταγγελτών, καθώς και των δημοσιογράφων και άλλων προσώπων στον χώρο του Τύπου που τους βοηθούν και τους διευκολύνουν· καλεί τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν την ισχύουσα νομοθεσία τους σχετικά με την προστασία των καταγγελτών, προβλέποντας τη δυνατότητα να μην ασκείται δίωξη σε περιπτώσεις στις οποίες οι καταγγέλτες ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον· την καλεί να εξετάσει ως πρότυπο τα καλύτερα παραδείγματα της νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία των καταγγελτών που ισχύουν ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη·

Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» και διοργανικά θέματα

50.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, ενώ τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη Ειδική Επιτροπή του (TAXE 1 και 2) είχαν ζητήσει επανειλημμένα πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα και τα πρακτικά της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», οι βουλευτές δεν έλαβαν παρά μόνο έναν περιορισμένο αριθμό νέων εγγράφων, προς εξέταση κεκλεισμένων των θυρών, και αυτό συνέβη μόνο αφότου είχαν παρέλθει πέντε μήνες από την έναρξη της θητείας της επιτροπής TAXE2· επισημαίνει ότι ορισμένα από τα έγγραφα αυτά έπρεπε να έχουν δημοσιοποιηθεί ώστε να υποβληθούν σε δημόσιο έλεγχο και σε ανοικτό πολιτικό διάλογο σχετικά με το περιεχόμενό τους· επισημαίνει, ακόμα, ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην δείχνει ιδιαίτερη προθυμία να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα·

51.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, παρότι κοινοποίησε μέρος των εσωτερικών πρακτικών των συνεδριάσεων της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», δεν ήταν σε θέση να τηρήσει αρχείο όλων των εγγράφων που διανεμήθηκαν· θεωρεί ότι είναι καθήκον της Επιτροπής να τηρεί αρχείο με όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», προκειμένου να αξιολογείται η συμμόρφωση των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη βάσει της Συνθήκης· καλεί την Επιτροπή να λάβει επειγόντως μέτρα για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης, με την ανάκτηση όλων των εγγράφων· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή όσον αφορά το ζήτημα αυτό·

52.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των μεθόδων εργασίας της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», δεδομένου ότι αποτελούν παράγοντες που εμποδίζουν την πραγματοποίηση συγκεκριμένων βελτιώσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι δεν έχει λάβει διάφορα έγγραφα συνεδριάσεων της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», τα οποία προέρχονται από το Συμβούλιο ή τα κράτη μέλη και έχουν καθοριστική σημασία για την ορθή εκτέλεση της εντολής της ειδικής επιτροπής· ζητεί την τακτική δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εποπτείας που ασκεί όσον αφορά το βαθμό συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις διατυπωθείσες συστάσεις· ζητεί από την ομάδα του κώδικα δεοντολογίας να υποβάλλει δημόσια προσβάσιμη ετήσια έκθεση στην οποία να προσδιορίζονται και να περιγράφονται οι πλέον επιζήμιες φορολογικές πρακτικές που εφάρμοσαν τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του έτους· επαναλαμβάνει το αίτημά που είχε υποβάλει στο Συμβούλιο το 2015, για τη σύσταση «επιτροπής φορολογίας» σε πολιτικό επίπεδο·

53.  όπως προκύπτει από δημοσιοποιηθείσες πληροφορίες, η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» εξέτασε 421 μέτρα μεταξύ 1998 και 2014, και έκρινε επιζήμια τα 111 από αυτά (26%), ωστόσο τα δύο τρίτα των μέτρων αυτών εξετάστηκαν κατά τα πέντε πρώτα έτη ύπαρξης της ομάδας· επισημαίνει ότι ο έλεγχος των μέτρων από τα κράτη μέλη έχει μειωθεί με την πάροδο των ετών –μόνο το 5% του συνόλου των μέτρων εξετάστηκαν το 2014– και εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» δεν έχει εντοπίσει κανένα επιζήμιο φορολογικό μέτρο από τον Νοέμβριο του 2012· συμπεραίνει ότι η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» δεν λειτούργησε πλήρως την τελευταία δεκαετία και ότι η διακυβέρνηση και η εντολή της πρέπει να αναθεωρηθούν επειγόντως·

54.  επαναλαμβάνει το αίτημα που είχε απευθύνει στην Επιτροπή το 2015, να υποβάλει επικαιροποίηση της έκθεσης της Simmons&Simmons, του 1999, σχετικά με τις διοικητικές πρακτικές, που αναφέρεται στην παράγραφο 26 της έκθεσης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του 1999, και της έκθεσης Primarolo (SN 4901/99)·

55.  τονίζει ότι, παρόλο που η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» έχει επιτρέψει ορισμένες βελτιώσεις, η αυτοκοινοποίηση δυνητικά επιζήμιων μέτρων από τα κράτη μέλη δεν είναι αποτελεσματική, τα κριτήρια εντοπισμού επιζήμιων μέτρων είναι παρωχημένα, και η αρχή της ομοφωνίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ύπαρξη επιζήμιων επιπτώσεων δεν αποδείχτηκε αποδοτική· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι διάφορα κράτη μέλη αντιτίθενται στην αναγκαία μεταρρύθμιση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη μεταρρύθμιση, το συντομότερο δυνατόν, των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των επιζήμιων μέτρων και των πτυχών διακυβέρνησης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» (συμπεριλαμβανομένων της δομής λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης, της συμφωνηθείσας αποφυγής και κατάργησης επιζήμιων μέτρων, της αποφυγής πιθανής κωλυσιεργίας, των κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης) προκειμένου να αυξηθεί η δημόσια διαφάνεια και λογοδοσία και να εξασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο θα έχει ισχυρή συμμετοχή και πρόσβαση σε πληροφορίες· επισημαίνει τις ελλείψεις και άλλες συναφείς πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα 3 (νέο)· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι, από τη σύγκριση του καταλόγου της Επιτροπής όσον αφορά όλα τα φορολογικά καθεστώτα που έχουν αξιολογηθεί από την ομάδα «Κώδικα δεοντολογίας» με τα αντίστοιχα έγγραφα των συνεδριάσεων κατά τη στιγμή της λήψης απόφασης εφεξής, προκύπτει, πρώτον, ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι σαφές πώς ελήφθη η απόφαση, π.χ. γιατί καθεστώτα για τα οποία υπήρχαν λόγοι να θεωρηθεί ότι θα ήταν επιζήμια κρίθηκαν εν τέλει μη επιζήμια και, δεύτερον, όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες η αξιολόγηση διαπίστωσε επιβεβαιωμένες επιζήμιες επιπτώσεις, κατά πόσον οι επακόλουθες διαδικασίες κατάργησης των μέτρων ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη· τονίζει ότι, ως εκ τούτου, ορισμένα κράτη μέλη δεν συμμορφώθηκαν προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στις οδηγίες 77/799/ΕΟΚ και 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, δεδομένου ότι δεν αντάλλασσαν αυτόματα φορολογικές πληροφορίες, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν βάσιμοι λόγοι, παρά τα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας που αφήνουν οι οδηγίες αυτές όσον αφορά την υπόθεση για πιθανότητα απώλειας φορολογικών εσόδων σε άλλα κράτη μέλη, ή για ενδεχόμενη εξοικονόμηση φόρων από εικονικές ενδοομιλικές μεταφορές κερδών· τονίζει ότι η Επιτροπή δεν εκπλήρωσε τον ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 ΣΕΕ, δεδομένου ότι δεν ενήργησε στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις υποχρεώσεις τους, και ιδίως εκείνες που ορίζονται στις οδηγίες 77/799/ΕΟΚ και 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, παρά τις ενδείξεις περί του αντιθέτου·

56.  επισημαίνει ότι η ειδική επιτροπή διαπίστωσε πως ορισμένα κράτη μέλη παρεμποδίζουν συστηματικά την επίτευξη προόδου στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής· επισημαίνει ότι οι συζητήσεις σχετικά με τις διοικητικές πρακτικές (φορολογικές αποφάσεις) στο πλαίσιο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»·διήρκεσαν σχεδόν δύο δεκαετίες· καταδικάζει το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη ήταν απρόθυμα να συμφωνήσουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές τους όσον αφορά την έκδοση φορολογικών αποφάσεων πριν από το «Luxleaks» και εξακολουθούν να είναι απρόθυμα να εφαρμόσουν στο εθνικό δίκαιο το υπόδειγμα οδηγιών που ανέπτυξε η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» παρά τις δεσμεύσεις τους μετά τις αποκαλύψεις «Luxleaks»·

57.  συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι τα κράτη μέλη παραβίασαν την υποχρέωσή τους για ειλικρινή συνεργασία, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, και ότι η Επιτροπή ήταν ενήμερη για τη μη συμμόρφωση ορισμένων κρατών μελών προς την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας· τονίζει ότι η παραβίαση του ενωσιακού δικαίου από τα κράτη μέλη, καθώς και η μη λήψη μέτρων από την Επιτροπή κατά της παραβίασης του ενωσιακού δικαίου από τα κράτη μέλη πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο επακολούθησης·

58.  καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει στο Κοινοβούλιο μόνιμη, έγκαιρη και τακτική πρόσβαση στα έγγραφα συνεδριάσεων και στα πρακτικά των ομάδων του Συμβουλίου που ασχολούνται με φορολογικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» για τη φορολογία των επιχειρήσεων, της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου και της ομάδας εργασίας «Φορολογικά θέματα»· συνιστά στην Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη συμφωνία που επετεύχθη με το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόσβαση στα πρακτικά των ΕΕΜ/ΕΚΤ ως υπόδειγμα για αυτόν τον σκοπό·

59.  καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης εκ μέρους των κρατών μελών, να υποβάλει νομοθετική πρόταση, κατά προτίμηση δυνάμει του άρθρου 116 ΣΛΕΕ ή του άρθρου 352 ΣΛΕΕ ή στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»·

60.  επισημαίνει επιπλέον ότι από τα έγγραφα που ανακτήθηκαν καθίσταται σαφής η τάση ορισμένων κρατών μελών να παρεμποδίζουν συστηματικά την επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής· επισημαίνει πως από τα έγγραφα αυτά προκύπτει ότι η πολιτική παρεμπόδιση από τα κράτη μέλη απέτρεψε ιδίως την επίτευξη προόδου όσον αφορά τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές στους τομείς των καθεστώτων patent box, των μεταφορών κερδών από και προς την αλλοδαπή, των υβριδικών αναντιστοιχιών, συμπεριλαμβανομένων των δανειακών συμβάσεων με μέρισμα επί των κερδών, καθώς και όσον αφορά τον ρόλο των επενδυτικών κεφαλαίων, τις διοικητικές πρακτικές, ιδίως τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», και τις ρήτρες ελάχιστης πραγματικής φορολόγησης·

61.  επισημαίνει ιδίως, σε σχέση με τις ανωτέρω κατηγορίες και τα έγγραφα που ανακτήθηκαν από την ειδική επιτροπή του, τις ακόλουθες περιπτώσεις και παρατηρήσεις· υπογραμμίζει ωστόσο ότι ο κατωτέρω κατάλογος παραμένει μη εξαντλητικός λόγω, ιδίως, της απροθυμίας των κρατών μελών και της Επιτροπής να διασφαλίσουν την πλήρη διαφάνεια των εργασιών της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» και άλλων συναφών ομάδων εργασίας του Συμβουλίου, καθιστώντας πολλά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των πλέον πρόσφατων και πολιτικά συναφών, διαθέσιμα μόνο σε αναγνωστήριο και μην επιτρέποντας, συνεπώς, να τεθεί το περιεχόμενό τους σε δημόσιο διάλογο και αξιολόγηση, π.χ. στην παρούσα έκθεση·

62.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την πραγματική φορολόγηση και την ενίσχυση των προσπαθειών για την καταπολέμηση των επιζήμιων διασυνοριακών φορολογικών πρακτικών και της φοροδιαφυγής, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για την ενίσχυση των εθνικών φορολογικών διοικήσεων·

63.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν επείγουσα δράση για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, των φορολογικών παραδείσων και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο και ορισμένα κράτη μέλη δεν έλαβαν επί σειρά ετών αποφασιστικά μέτρα σε σχέση με τα ζητήματα αυτά, και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν συστήματα ενισχυμένης συνεργασίας (μεταξύ τουλάχιστον εννέα κρατών μελών) προκειμένου να επιταχυνθεί η δράση κατά των επιζήμιων και παράνομων φορολογικών πρακτικών·

64.  ζητεί να δημιουργηθεί ένα νέο κέντρο συνοχής και συντονισμού της φορολογικής πολιτικής της Ένωσης μέσα στη δομή της Επιτροπής, προκειμένου να διαφυλαχτούν η ορθή και συνεκτική λειτουργία της ενιαίας αγοράς και η εφαρμογή των διεθνών προτύπων· πιστεύει ότι αυτός το νέο κέντρο θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να αξιολογεί και να παρακολουθεί τις φορολογικές πολιτικές των κρατών μελών σε επίπεδο Ένωσης, να εξασφαλίζει ότι δεν εφαρμόζονται νέα επιζήμια φορολογικά μέτρα από τα κράτη μέλη, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τον κοινό ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών, να διασφαλίζει και να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών διοικήσεων (π.χ. κατάρτιση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών), και να καθιερώνει προγράμματα σπουδών στον συγκεκριμένο τομέα· πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτόν το κέντρο θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόληψη της εμφάνισης νέων κενών στη φορολογική νομοθεσία λόγω της έλλειψης συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις πρωτοβουλίες πολιτικής, καθώς και στην καταπολέμηση φορολογικών πρακτικών και προτύπων που διαταράσσουν, εμποδίζουν ή παρακωλύουν την ορθή λειτουργία και τη λογική της ενιαίας αγοράς· θεωρεί ότι το κέντρο αυτό θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει ως σημείο επαφής για τους καταγγέλτες, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη και οι φορολογικές διοικήσεις δεν αναλαμβάνουν δράση μετά την αποκάλυψη κρουσμάτων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής ή δεν προβαίνουν σε κατάλληλη διερεύνηση του ζητήματος· θεωρεί ότι το κέντρο θα μπορούσε να επωφεληθεί από την κοινή χρήση της πραγματογνωσίας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των φορολογούμενων·

Εξωτερική διάσταση

65.  εκφράζει την ικανοποίησή για το γεγονός ότι η G8 και η G20 δίνουν εκ νέου έμφαση σε θέματα φορολογίας, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συστάσεις· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει μια συνεκτική θέση εξ ονόματος της Ένωσης κατά τις προσεχείς συνεδριάσεις της G20 και τα ad hoc συμπόσια· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με όλες τις διαπιστώσεις και τις πιθανές συνέπειες των αποφάσεων της G20 για την καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης, των πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και τυχόν παράνομων χρηματοοικονομικών ροών·

66.  καλεί την Ένωση, την G20, τον ΟΟΣΑ και τον ΟΗΕ να συνεργαστούν περαιτέρω για την προώθηση παγκόσμιων κατευθυντήριων γραμμών που θα είναι επωφελείς και για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

67.  τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός παγκόσμιου οργάνου, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, με άρτιο εξοπλισμό και επαρκείς πρόσθετους πόρους, το οποίο να εξασφαλίζει ότι όλες οι χώρες θα μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στη διατύπωση και τη μεταρρύθμιση των παγκόσμιων φορολογικών πολιτικών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αρχίσουν να εργάζονται για τη διεξαγωγή μιας φιλόδοξης παγκόσμιας συνόδου κορυφής επί φορολογικών θεμάτων με στόχο τη σύσταση του εν λόγω διακυβερνητικού οργάνου·

68.  καλεί τα διεθνή φόρα να συμφωνήσουν σε έναν πιο αυστηρό και ακριβή ορισμό της πραγματικής κυριότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η ενίσχυση της διαφάνειας·

69.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη διενέργεια ανάλυσης των δευτερογενών επιπτώσεων των εθνικών και ενωσιακών φορολογικών πολιτικών, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες και να εξαλειφθούν δυσμενείς γι’ αυτές πολιτικές και πρακτικές·

70.  επισημαίνει ότι το χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις παράνομες εκροές, ενώ ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός αντιβαίνει στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

71.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώνει σε όλες τις συμφωνίες εμπορίου και εταιρικής σχέσης ρήτρες χρηστής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών για ουσιαστική εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της BEPS και παγκόσμιων προτύπων αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, και να διασφαλίζει ότι οι συμφωνίες αυτές δεν θα μπορούν χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά από εταιρείες ή διαμεσολαβητές με στόχο τη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή ή τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

72.  καλεί τον ΟΟΣΑ και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς να αρχίσουν να εργάζονται για ένα φιλόδοξο σχέδιο BEPS II, το οποίο να βασίζεται κυρίως σε ελάχιστα πρότυπα και συγκεκριμένους στόχους προς εφαρμογή·

73.  τονίζει ότι ο συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών που είναι μέλη της FATF πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να ακουστεί η φωνή της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής, ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για παρακολούθηση της ανάπτυξης νέων επιζήμιων φορολογικών μέτρων·

74.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να δημιουργηθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα παρακολούθησης σε επίπεδο ΟΟΣΑ, η οποία να έχει ως στόχο να παρατηρεί και να ελέγχει τη διαμόρφωση και την εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας·

75.  ζητεί να αναπτυχθεί διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με διεθνή φορολογικά ζητήματα· συνιστά να συσταθούν επίσημα διακοινοβουλευτικά φόρα, τα οποία να ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, και να αξιοποιηθεί εν προκειμένω το υφιστάμενο πλαίσιο του Διατλαντικού Διαλόγου των Νομοθετών· ενθαρρύνει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν για την εφαρμογή του σχεδίου BEPS του ΟΟΣΑ· επισημαίνει τη σημαντική έλλειψη αμοιβαιότητας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας FATCA· ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας FATCA, προκειμένου να διασφαλιστεί η αμοιβαιότητα, και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετάσχουν ενεργά στην εφαρμογή της·

76.  επικροτεί το δοκιμαστικό σχέδιο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα μεταξύ των φορολογικών αρχών, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο Απρίλιο από τα πέντε μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί, σύμφωνα με τη δεδηλωμένη πρόθεση των χωρών αυτών, να επεκταθεί η εν λόγω πρωτοβουλία και να αποτελέσει τη βάση για ένα παγκόσμιο πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών παρόμοιο με το πρότυπο για τις πληροφορίες περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών·

77.  ζητεί, ως επόμενο βήμα στη διαδικασία ενίσχυσης της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα και της αποτελεσματικότητας της ανταλλαγής των πληροφοριών αυτών, τη θέσπιση ενωσιακού δημόσιου μητρώου πραγματικής κυριότητας, συμπεριλαμβανομένων εναρμονισμένων προτύπων για την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κυριότητα και όλων των τις αναγκαίων εγγυήσεων προστασίας των δεδομένων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας στον συγκεκριμένο τομέα· τονίζει τον καθοριστικό ρόλο οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ και ο ΟΗΕ στο πλαίσιο αυτό·

78.  ζητεί τη δημιουργία ενός παγκόσμιου μητρώου περιουσιακών στοιχείων με όλα τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή ιδιωτών, επιχειρήσεων και οντοτήτων όπως καταπιστεύματα και ιδρύματα, το οποίο να είναι πλήρως προσβάσιμο από τις φορολογικές αρχές και να περιλαμβάνει κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που περιέχει·

79.  τονίζει την ανάγκη για μια κοινή και σφαιρική προσέγγιση ΕΕ/ΗΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων του ΟΟΣΑ και την πραγματική κυριότητα· τονίζει επιπλέον ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε μελλοντική εμπορική σύμβαση ρήτρες χρηστής διακυβέρνησης και εφαρμογής του σχεδίου BEPS, προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού, να δημιουργείται μεγαλύτερη αξία για την κοινωνία στο σύνολό της, να καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη και η φοροαποφυγή, και να αναληφθεί ηγετικός ρόλος από τους διατλαντικούς εταίρους στην προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης·

Άλλες συστάσεις

80.  καλεί όλα τα εθνικά κοινοβούλια να εργαστούν από κοινού για να εξασφαλίσουν τον κατάλληλο έλεγχο και τη συνοχή των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών· καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να παραμείνουν σε εγρήγορση όσον αφορά τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους στο συγκεκριμένο θέμα και να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους στο έργο των διακοινοβουλευτικών φόρουμ σχετικά με φορολογικά θέματα·

81.  καλεί την Επιτροπή να διερευνά όλες τις περιπτώσεις παράνομων κρατικών ενισχύσεων που περιέρχονται σε γνώση της προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα έναντι του νόμου στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να ανταποκρίνεται στη βάση «απόφασης με ανάκτηση» σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες το εικαζόμενο φορολογικό πλεονέκτημα θεωρείται παράνομη κρατική ενίσχυση· εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελίες ότι το Λουξεμβούργο ενδέχεται να εκδίδει προφορικές φορολογικές αποφάσεις προκειμένου να παρακάμψει την υποχρέωσή του για ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αναφέρει κατά πόσον τα κράτη μέλη αντικαθιστούν μια επιζήμια πρακτική με κάποια άλλη μετά την επίτευξη νομοθετικής προόδου σε επίπεδο Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αναφέρει κάθε κρούσμα στρέβλωσης της αγοράς λόγω της χορήγησης συγκεκριμένου φορολογικού πλεονεκτήματος·

82.  τονίζει τις δυνατότητες που διανοίγονται με τις ψηφιακές λύσεις για την αποτελεσματική είσπραξη φόρων όσον αφορά τη συλλογή φορολογικών στοιχείων απευθείας από τις επιχειρήσεις στη συνεργατική οικονομία, και τη μείωση του συνολικού φόρτου εργασίας των φορολογικών αρχών στα κράτη μέλη·

83.  επισημαίνει τις αποκαλύψεις των «εγγράφων του Παναμά», που τεκμηριώνουν τη συστηματική χρήση εικονικών εταιρειών από εταιρείες και από πολίτες με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέων περιουσιακών στοιχείων και προϊόντων οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς· επικροτεί την απόφαση του Κοινοβουλίου να συστήσει εξεταστική επιτροπή για το θέμα αυτό και να συνεχίσει να ερευνά τους τομείς της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· υπογραμμίζει την τεράστια πολιτική σημασία της ανάλυσης του τρόπου λειτουργίας των φορολογικών αρχών και των εταιρειών που ενέχονται στις περιγραφόμενες πρακτικές, προκειμένου να καλυφθούν τα νομοθετικά κενά·

84.  επισημαίνει ότι πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα των κρατών μελών, της Επιτροπής και της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»· επαναλαμβάνει ότι τα έγγραφα που έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση του Κοινοβουλίου πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω προκειμένου να είναι δυνατή η κατάλληλη εκτίμηση της ανάγκης για περαιτέρω πολιτική δράση και πρωτοβουλίες πολιτικής· καλεί την επερχόμενη εξεταστική επιτροπή να συνεχίσει το έργο αυτό και να λάβει διαφορετική μορφή από εκείνη της ειδικής επιτροπής, υιοθετώντας περισσότερο το πρότυπο της ελεγκτικής επιτροπής, όπως η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών του Ηνωμένου Βασιλείου·

85.  καλεί το Συμβούλιο να αξιοποιεί πλήρως τη διαδικασία διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο, ειδικότερα δε να περιμένει την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου πριν καταλήξει σε πολιτική συμφωνία, και να προσπαθεί να λαμβάνει υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου·

86.  δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο που άρχισε η ειδική επιτροπή του, αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια που συνάντησε κατά την εκτέλεση της εντολής της, και να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει κατάλληλη επακολούθηση των συστάσεών της· αναθέτει στις αρμόδιες αρχές του να προσδιορίσουν τη βέλτιστη θεσμική διευθέτηση για την επίτευξη αυτού του στόχου·

87.  καλεί την αρμόδια επιτροπή του να δώσει συνέχεια σε αυτές τις συστάσεις στην επικείμενη νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας της σχετικά με το θέμα·

o

o  o

88.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στα εθνικά κοινοβούλια, στον ΟΗΕ, στην G20 και στον ΟΟΣΑ.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0420.

(2)

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (ΕΕ L 332 της 18.12.2015, σ. 1).

(3)

Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 63 της 11.3.2011, σ. 1), περί της αμοιβαίας συνδρομής των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των αμέσων φόρων.

(4)

ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.

(5)

EE L 336 της 27.12.1977, σ. 15.

(6)

ΕΕ L 141 της 5.6.2016, σ. 73-117.

(7)

COM(2016)0198.

(8)

COM(2016)0023, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, Δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής: Επόμενα βήματα για την επίτευξη πραγματικής φορολόγησης και μεγαλύτερης φορολογικής διαφάνειας στην ΕΕ.

(9)

COM(2016)0026, Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(10)

COM(2016)0025, Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.

(11)

C(2016)0271, Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά της κατάχρησης των φορολογικών συμβάσεων.

(12)

Μελέτη σχετικά με τις δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και τους σχετικούς δείκτες, Ευρωπαϊκή Ένωση, 2016.

(13)

ΕΕ C 2 της 6.1.1998, σ. 2.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0457.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0408.

(16)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0265.

(17)

SA.38375 – Κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε υπέρ της Fiat στο Λουξεμβούργο.

(18)

17 SA.38374 – Κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε υπέρ της Starbucks στις Κάτω Χώρες.

(19)

C(2015)9837, Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με το σύστημα κρατικών ενισχύσεων μέσω απαλλαγής των πλεοναζόντων κερδών SA.37667 (2015/C) (πρώην 2015/NN), το οποίο εφαρμόζεται από το Βέλγιο.

(20)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 10 Μαΐου 2016.

(21)

Μέτρηση και παρακολούθηση της BEPS, Δράση 11 - Τελική έκθεση για το 2015, Σχέδιο του ΟΟΣΑ και της G20 για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών.

(22)

World Investment Report 2015 - Reforming International Investment Governance (Έκθεση του 2015 για τις Παγκόσμιες Επενδύσεις - Μεταρρύθμιση της διεθνούς διακυβέρνησης των επενδύσεων), UNCTAD, 2015

(23)

http://gabriel-zucman.eu/files/JohannesenZucman2014

(24)

BIS 2016 - Κατά τόπους τραπεζικά στατιστικά στοιχεία

(25)

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2016d2_en.pdf

(26)

http://ec.europa.eu/growth/smes/, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 10 Μαΐου 2016.

(27)

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1351_en.htm#_ftnref8 και Egger, P., W. Eggert and H. Winner (2010), ‘Saving Taxes through Foreign Plant Ownership’, Journal of International Economics 81: 99–108· Finke, K. (2013), Tax Avoidance of German Multinationals and Implications for Tax Revenue Evidence from a Propensity Score Matching Approach, mimeo.

(28)

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a0cf64ee-8e0d-4b5f-b145-6ffbaa940e10/TheRoleFinancialSectorTaxPlanning_Draft_210316.pdf

(29)

ΟΟΣΑ, 2008, «Study into the role of tax intermediaries» (Μελέτη σχετικά με τον ρόλο των φορολογικών διαμεσολαβητών)· http://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf

(30)

Βλέπε άρθρο 18 παράγραφος 3 (επαγγελματικό απόρρητο) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2365 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012: http://eur-lexhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2365&from=EL

(31)

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιβεβαίωσαν πράγματι ότι το άρθρο 10 («Υβριδικές αναντιστοιχίες») της πρότασής της της 28ης Ιανουαρίου 2016 για την ATAD «βασιζόταν σε μια προσέγγιση αμοιβαίας αναγνώρισης με στόχο την επίλυση διαφορών σχετικών με τον νομικό χαρακτηρισμό των υβριδικών οντοτήτων και των υβριδικών χρηματοπιστωτικών μέσων, αλλά δεν κάλυπτε τις υβριδικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που δεν αφορούν τις αναντιστοιχίες στον νομικό χαρακτηρισμό».

(32)

Ο ΟΟΣΑ ορίζει τις «υβριδικές μεταβιβάσεις» ως «συμβάσεις που αντιμετωπίζονται ως μεταβίβαση κυριότητας ενός περιουσιακού στοιχείου για τους φορολογικούς σκοπούς μιας χώρας αλλά όχι για τους φορολογικούς σκοπούς κάποιας άλλης, η οποία κατά κανόνα τις αντιμετωπίζει ως δάνειο με εμπράγματη εγγύηση». Βλ. OECD, March 2012, ‘Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues’, http://www.oecd.org/

(33)

Βλέπε, για παράδειγμα, τα καθεστώτα «αναγνωρισμένων διαμεσολαβητών» (qualified intermediaries - QI) και «αναγνωρισμένων διαπραγματευτών παραγώγων» (qualified derivatives dealers - QDD), καθώς και τις κανονιστικές διατάξεις του άρθρου 871 στοιχείο ιγ) του Κώδικα εσωτερικών εσόδων των ΗΠΑ, με τις οποίες επιβάλλεται παρακράτηση φόρου σε ορισμένα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγές παραγώγων επί μετοχών ΗΠΑ όταν τα ποσά αυτά καταβάλλονται σε μη υπηκόους ΗΠΑ.

(34)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0457.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ)

Ημερομηνία

Ομιλητές

11.01.2016

  Pierre Moscovici, Επίτροπος αρμόδιος για τις οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία

17.02.2016

  Pierre Moscovici, Επίτροπος αρμόδιος για τις οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία

29.02.2016

Ανταλλαγή απόψεων με την Προεδρία του Συμβουλίου

Παρουσία του Eric Wiebes, Υφυπουργού Οικονομικών των Κάτω Χωρών

14-15.03.2016

Ανταλλαγή απόψεων με δικαιοδοσίες

Rob Gray, Διευθυντής φορολογίας εισοδήματος, Γκέρνσεϊ·

Colin Powell, Σύμβουλος του πρωθυπουργού για διεθνή ζητήματα, Τζέρσεϊ·

Clàudia Cornella Durany, Υφυπουργός διεθνών οικονομικών υποθέσεων, Ανδόρα·

Katja Gey, Διευθύντρια διεθνών οικονομικών υποθέσεων, Λιχτενστάιν·

Jean Castellini, Υπουργός οικονομίας και οικονομικών, Μονακό.

 

Ανταλλαγή απόψεων με πολυεθνικές εταιρείες

Cathy Kearney, Αντιπρόεδρος ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, Apple

Julia Macrae, Διευθύντρια φορολογικών υποθέσεων τομέα Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας, Αφρικής (EMEIA), Apple·

Adam Cohen, Προϊστάμενος του τμήματος οικονομικής πολιτικής για τον τομέα Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Αφρικής (EMEA), Google·

Søren Hansen, Διευθύνων σύμβουλος, Inter-Ikea Group·

Anders Bylund, Προϊστάμενος του τμήματος επικοινωνιών του ομίλου· Inter-Ikea Group·

Irene Yates, Αντιπρόεδρος αρμόδια για θέματα εταιρικής φορολογίας, McDonald's.

 

Ανταλλαγή απόψεων με ερευνητές δημοσιογράφους – κεκλεισμένων των θυρών

Véronique Poujol, Paperjam·

Markus Becker, Der Spiegel.

 

21.03.2016

Ανταλλαγή απόψεων με ευρωπαϊκές τράπεζες (μέρος Ι)

Jean-Charles Balat, Οικονομικός διευθυντής, Crédit Agricole SA·

Rob Schipper, Προϊστάμενος τμήματος φορολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ING·

Eva Jigvall, Προϊσταμένη τμήματος φορολογίας, Nordea·

Monica Lopez-Monís, Υπεύθυνη συμμόρφωσης και ανώτερη εκτελεστική αντιπρόεδρος, Banco Santander·

Christopher St. Victor de Pinho, Διευθύνων σύμβουλος, Προϊστάμενος του τμήματος φορολογίας του ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο, UBS Group AG·

Stefano Ceccacci, Προϊστάμενος του τμήματος φορολογικών θεμάτων του ομίλου, Unicredit.

 

04.04.2016

  Margrethe Vestager, Επίτροπος αρμόδια για τον Ανταγωνισμό

 

Ανταλλαγή απόψεων με ευρωπαϊκές τράπεζες (μέρος IΙ)

Brigitte Bomm, Διευθύνουσα σύμβουλος, Προϊσταμένη τμήματος φορολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, Deutsche Bank AG

Grant Jamieson, Προϊστάμενος τμήματος φορολογίας, Royal Bank of Scotland

Graeme Johnston, Προϊστάμενος τμήματος διεθνούς φορολογίας, Royal Bank of Scotland

 

15.04.2016

Αποστολή στην Κύπρο

Ιωάννης Κασουλίδης, Υπουργός Εξωτερικών·

Μιχάλης Καμμάς, Γενικός διευθυντής, Άριστος Στυλιανού, Πρόεδρος, και Γιώργος Άππιος, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου·

Χρίστος Πατσαλίδης, Γενικός διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών·

Γιώργος Παντελή, Προϊστάμενος του τμήματος φορολογικής πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών·

Γιαννάκης Τσαγκάρης, Έφορος φορολογίας·

Αλέξανδρος Αποστολίδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου·

Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή, Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της Διεθνούς Διαφάνειας·

Κώστας Μαρκίδης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, τμήμα διεθνούς φορολογίας, KPMG Limited και Cyprus Investment Funds Association·

Νατάσα Πηλείδου, Γενική διευθύντρια, Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων·

Κυριάκος Ιορδάνου, Γενικός διευθυντής, κ. Πιερής Μάρκου, κ. Πανίκος Καουρής, κ. Γιώργος Μαρκίδης, Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

Χρίστος Καρύδης, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Μελετών της Συνομοσπονδίας Εργαζόμενων Κύπρου και Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Καταναλωτών·

Νίκος Γρηγορίου, Προϊστάμενος του τμήματος οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας.

 

18.04.2016

Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση με θέμα «Δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και άλλες εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο: εξέταση και δημοκρατικός έλεγχος από εθνικά κοινοβούλια»

 

Ανταλλαγή απόψεων με δικαιοδοσίες (μέρος ΙΙ) – κεκλεισμένων των θυρών

Wayne Panton, Υπουργός χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εμπορίου και περιβάλλοντος, Νήσοι Κάιμαν

 

20.04.2016

Κοινή συνεδρίαση των επιτροπών ECON/JURI/TAXE

  Jonathan Hill, Επίτροπος αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών

 

2.05.2016

Συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΟΟΣΑ σχετικά με τη φορολογία σε συνεργασία με την Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», Παρίσι

Pascal Saint-Amans, Διευθυντής του κέντρου του ΟΟΣΑ για τη φορολογική πολιτική και διαχείριση

Valère Moutarlier, Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Michèle André, Πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών της Γερουσίας

Meg Hillier, Μέλος της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών:

 

17-20.05.2015

 

Αποστολή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Ουάσιγκτον DC)

David O’Sullivan, Πρέσβης της ΕΕ

Elise Bean, πρώην Σύμβουλος και Ανώτατη Σύμβουλος της Μόνιμης Υποεπιτροπής Ερευνών

Orrin Grant Hatch, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας, προσωρινός Πρόεδρος της Γερουσίας

Δρ. Charles Boustany, πρόεδρος της υποεπιτροπής της φορολογικής πολιτικής

Sander Levin, μέλος Κογκρέσου, αντιπρόεδρος της επιτροπής Ways and Means του Σώματος

Richard Neal, αντιπρόεδρος της Υποεπιτροπής φορολογικής πολιτικής

Earl Blumenauer, μέλος της επιτροπής Ways and Means του Σώματος

Lloyd Doggett, μέλος της επιτροπής Ways and Means, αντιπρόεδρος της υποεπιτροπής ανθρώπινων πόρων (και ενδεχομένως άλλα μέλη των Δημοκρατικών)

Anders Aslund, ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης, Dinu Patriciu Eurasia Center, Atlantic Council

Giovanni Di Gianni, Πρόεδρος Eni USA R&M, Eni

Boyden Gray, ιδρυτικός εταίρος, Boyden Gray& Associates

Jillian Fitzpatrick, Διευθυντής, κρατικές υποθέσεις και δημόσια πολιτική, S&P Global

Μαρία Kasparek, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

Benjamin Knudsen, ασκούμενος, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

Jennifer McCloskey, Διευθύντρια, Affairs, Information Technology Industry Council

Susan Molinari, Αντιπρόεδρος αρμόδια για θέματα δημόσιας πολιτικής και κρατικές υποθέσεις, Google

Andrea Montanino, Διευθυντής, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

Álvaro Morales Salto-Weis, ασκούμενος, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

Earl Anthony Wayne, επισκέπτης επιστημονικός συνεργάτης, Atlantic Council

Alexander Privitera, Ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Johns Hopkins

Bill Rys, Διευθυντής αρμόδιος για ομοσπονδιακές κυβερνητικές υποθέσεις, Citigroup

Pete Scheschuk, Πρώτος αντιπρόεδρος αρμόδιος για φορολογικές υποθέσεις, S&P Global

Garret Workman, Διευθυντής αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις, Εμπορικό Επιμελητήριο ΗΠΑ

Caroline D. Ciraolo, αναπληρώτρια βοηθός γενική εισαγγελέας υπεύθυνη για φορολογικές υποθέσεις, Υπουργείο Δικαιοσύνης

Thomas Sawyer, ανώτερος σύμβουλος για την επίλυση διαφορών σε διεθνή φορολογικά θέματα

Todd kostyshak, σύμβουλος του αναπληρωτή βοηθού γενικού εισαγγελέα για ποινικές φορολογικές υποθέσεις, υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ)

Mark J. Mazur, αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική – Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ

Robert Stack, αναπληρωτής υφυπουργός αρμόδιος για τη διεθνή φορολογική πολιτική – Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ

Scott A. Hodge, Πρόεδρος του Tax Foundation – Tax Foundation

Gavin Ekins, ερευνητής οικονομολόγος – Tax Foundation

Stephen J. Entin, Ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης – Tax Foundation

Scott Greenberg, αναλυτής – Tax Foundation

John C. Fortier, Διευθυντής του Democracy Project, Bipartisan Policy Center –

Shai Akabas αναπληρωτής διευθυντής Bipartisan Policy Center, Economic Policy Project

Eric Toder, διευθυντής, Urban-Brookings Tax Policy Center -

Gawain Kripke, Διευθυντής του τμήματος πολιτικής και έρευνας – OXFAM America

Didier Jacobs, Ανώτερος Οικονομολόγος – OXFAM America

Nick Galass, επικεφαλής έρευνας της Oxfam σχετικά με την ανισότητα – OXFAM America

Robbie Silverman, ανώτερος σύμβουλος – OXFAM America

Vicki Perry, Αναπληρώτρια διευθύντρια του τμήματος δημοσιονομικών υποθέσεων και επικεφαλής του τμήματος φορολογικής πολιτικής, (ΔΝΤ)

Ruud de Mooij, Αναπληρωτής τμηματάρχης φορολογικής πολιτικής, (ΔΝΤ)

Hamish Boland-Rudder, συντάκτης του ιστοτόπου της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ)

Jim Brumby, Διευθυντής, Public Service and Performance, Governance Global Practice

Marijn Verhoeven, οικονομολόγος Global Practice on Governance

Guggi Laryea, σχέσεις με την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επικεφαλής εξωτερικών και εταιρικών σχέσεων

Rajul Awasthi, στέλεχος με ειδίκευση σε θέματα δημόσιου τομέα, Governance Global Practice

Xavier Becerra, μέλος του Κογκρέσου, πρόεδρος House Democratic Conference

Ron Kind, μέλος του Κογκρέσου, μέλος της House Committee on Ways and Means

 

 

24.05.2015

Κοινή ακρόαση των επιτροπών TAXE/DEVE σχετικά με τις συνέπειες των επιθετικών φορολογικών πρακτικών για τις αναπτυσσόμενες χώρες

Δρ Attiya Waris, επίκουρος καθηγητής, Νομική σχολή του πανεπιστημίου του Ναϊρόμπι

Δρ Manuel Montes, κύριος σύμβουλος σε θέματα χρηματοδότησης και ανάπτυξης, The South Centre

Aurore Chardonnet, σύμβουλος της OXFAM σε θέματα πολιτικής της ΕΕ, για τη φορολογία και την ανισότητα

Savior Mwambwa, ActionAid International, επικεφαλής της εκστρατείας για τη φορολογική εξουσία

Tove Ryding, EURODAD, επικεφαλής του τμήματος πολιτικής και προώθησης, Tax Justice

Sol Picciotto, Καθηγητής του Πανεποιστημίου του Μάντσεστερ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παράρτημα 2.1: Κατάλογος των πολυεθνικών εταιρειών που κλήθηκαν

Εταιρεία

Κληθέντες/Εκπρόσωποι

Κατάσταση (11/03/2016)

Apple Inc.

Timothy D. Cook

Διευθύνων Σύμβουλος

Συμμετέχοντες

Cathy Kearney, Αντιπρόεδρος ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Julia Macrae, Διευθύντρια φορολογικών υποθέσεων τομέα EMEIA

Google Inc.

 

 

Nicklas Lundblad

Ανώτερος διευθυντής δημόσιας πολιτικής και σχέσεων με τις κυβερνήσεις (EMEA)

 

 

Συμμετέχοντες

Adam Cohen, Προϊστάμενος του τμήματος οικονομικής πολιτικής (EMEA)

Fiat Chrysler

Automobiles

 

Sergio Marchionne

Διευθύνων Σύμβουλος

 

Αρνήθηκε στις 11/03/2015:

«Όπως ίσως γνωρίζετε, στις 29 Δεκεμβρίου 2015 ασκήσαμε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ κατά της απόφασης της Επιτροπής η οποία έκρινε ότι μία από τις εταιρείες μας στο Λουξεμβούργο έχει λάβει κρατική ενίσχυση. Το Λουξεμβούργο έχει επίσης προσφύγει κατά της εν λόγω απόφασης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου. Ενώ είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι δεν έχουμε λάβει καμία κρατική ενίσχυση στο Λουξεμβούργο κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ, δεν θα ήταν σκόπιμο, υπό τις περιστάσεις, να συμμετάσχουμε στην συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής ή να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια. Ως εκ τούτου, παρότι παραμένει αμετάβλητη η εκτίμησή μας προς τις προσπάθειες της Επιτροπής και την επιθυμία της να ακούσει τις απόψεις των επιχειρήσεών μας, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της νομικής υπόθεσης.»

Inter IKEA Group

Søren Hansen

Διευθύνων Σύμβουλος

 

Συμμετέχοντες

Søren Hansen, CEO

Anders Bylund, Προϊστάμενος επικοινωνίας του ομίλου

 

McDonald's Corporation

 

 

Irene Yates

Αντιπρόεδρος, τμήμα εταιρικής φορολογίας

 

Συμμετέχοντες

Irene Yates, αντιπρόεδρος, τμήμα εταιρικής φορολογίας

Starbucks Coffee

Company

 

 

Kris Engskov

Πρόεδρος Starbucks Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA)

 

Αρνήθηκε στις 23/2/2015:

«Δεδομένου ότι η Starbucks προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ανακοινώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2015, ότι οι Κάτω Χώρες χορήγησαν επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα στο εργοστάσιο φρύξης καφέ της εταιρείας μας στο Άμστερνταμ (Starbucks Manufacturing EMEA BV), δεν είμαστε σε θέση να αποδεχθούμε την πρόσκληση της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος.

Μόλις διευθετηθεί το εν λόγω ζήτημα, και η Starbucks βεβαιωθεί ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ακυρωθεί κατόπιν έφεσης, θα συμμετάσχουμε ευχαρίστως σε συνεδρίαση της επιτροπής.

Εάν αυτό συμβάλλει στη συλλογή πληροφοριών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Starbucks συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες και διατάξεις του ΟΟΣΑ και υποστηρίζει τη σχετική διαδικασία φορολογικής μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δράσης σχετικά με τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών. Ο μέσος πραγματικός φορολογικός συντελεστής των φόρων που έχει καταβάλει η Starbucks σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχεται σε περίπου 33%, και υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο συντελεστή 18,5% που καταβάλλουν άλλες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες.»

Ονομασία

Κληθέντες/Εκπρόσωποι

Κατάσταση στις 4/4/2016

Crédit Agricole (FR)

Dominique Lefebvre

Πρόεδρος

Αποδέχθηκε (15/3/2016)

 

Jean-Charles Balat,

Διευθυντής Οικονομικών, Groupe Crédit Agricole

Deutsche Bank (DE)

Paul Achleitner

Πρόεδρος

Αποδέχθηκε (16/3/2016)

να συμμετάσχει σε συνεδρίαση στις

4 Απριλίου 2016

Συμμετέχων εκπρόσωπος

Brigitte Bomm, Διευθύνουσα σύμβουλος, Προϊσταμένη τμήματος φορολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, Deutsche Bank

 

ING Group (NL)

Ralph Hamers

CEO

Αποδέχθηκε (8/3/2016)

 

Drs. R.N.J. Schipper

Προϊστάμενος τμήματος φορολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ING

Nordea (SW)

Casper von Koskull

Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος

 

Αποδέχθηκε (9/3/2016)

 

Eva Jigvall

Προϊσταμένη τμήματος φορολογίας του ομίλου, Nordea

Royal Bank of Scotland (UK)

Ross McEwan

CEO

Αποδέχθηκε (16/3/2016)

να συμμετάσχει σε συνεδρίαση στις

4 Απριλίου 2016

Συμμετέχων εκπρόσωπος

Grant Jamieson, Προϊστάμενος τμήματος φορολογίας, Royal Bank of Scotland

Graeme Johnston, Προϊστάμενος τμήματος διεθνούς φορολογίας, Royal Bank of Scotland

Santander (ES)

Ana Patricia Botín,

Πρόεδρος

Αποδέχθηκε (11/3/2016)

 

Monica Lopez-Monis Gallego

Υπεύθυνη συμμόρφωσης και ανώτερη εκτελεστική αντιπρόεδρος της Banco Santander

Antonio H. Garcia del Riego

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθυντής ευρωπαϊκών εταιρικών υποθέσεων

UBS (CH)

Axel A. Weber

Πρόεδρος

Αποδέχθηκε (14/3/2016)

 

Christopher Pinho,

Διευθύνων σύμβουλος, Προϊστάμενος του τμήματος φορολογίας του ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο

Unicredit (IT)

Giuseppe Vita

Πρόεδρος

 

Αποδέχθηκε (8/3/2016)

 

Stefano Ceccacci

Υπεύθυνος φορολογικών υποθέσεων της UC

Costanza Bufalini

Προϊσταμένη του τμήματος ευρωπαϊκών και ρυθμιστικών υποθέσεων

Παράρτημα 2.2: Κατάλογος των τραπεζών που κλήθηκαν


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ»

Έγγραφο (1)

Ημερομηνία

Ευρήματα

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 1 παράρτημα 1

 

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του Απριλίου του 2006,

Η Επιτροπή επεσήμανε στο παράρτημα 1 του εγγράφου αριθ. 1 ότι, ιδίως σε ορισμένα εξαρτώμενα και συνδεδεμένα εδάφη, στην προτεινόμενη κατάργηση επιζήμιων μέτρων περιλαμβανόταν η καθιέρωση μηδενικού φορολογικού συντελεστή ή η πλήρης κατάργηση του φόρου εισοδήματος εταιρειών, γεγονός που καταδεικνύει ότι το αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» δεν ήταν πάντα συνεκτικό ή ικανοποιητικό.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 1 παράρτημα 1

 

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του Απριλίου του 2006,

Η Επιτροπή επεσήμανε στο παράρτημα 1 του εγγράφου αριθ. 1 ότι, λόγω πολιτικών συμβιβασμών, η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» έκρινε επαρκείς ορισμένες προτάσεις κατάργησης επιζήμιων μέτρων οι οποίες θα μπορούσαν εύκολα να θεωρηθούν ανεπαρκείς σύμφωνα με τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας.

Έκθεση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» προς το Συμβούλιο

 

7 Ιουνίου 2005

Αναφέρεται ρητά ότι σε μία περίπτωση το Λουξεμβούργο δεν είχε εφαρμόσει την κατάργηση επιζήμιων μέτρων κατά τα συμφωνηθέντα.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 1 παράρτημα 1

 

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του Απριλίου του 2006,

Παρά την εν λόγω σαφή μη συμμόρφωση το Συμβούλιο δεν έλαβε κανένα μέτρο, και το Λουξεμβούργο δεν κλήθηκε ούτε να δώσει εξηγήσεις σε πολιτικό επίπεδο ούτε να συμμορφωθεί προς τις αρχές και τις συμφωνίες του Κώδικα.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 1 παράρτημα 1

 

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του Απριλίου του 2006,

Η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» συμφώνησε το 1999 να εξαιρέσει τα ευνοϊκά καθεστώτα για τον ναυτιλιακό κλάδο καθώς και την αξιολόγηση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 1 παράρτημα 1

 

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του Απριλίου του 2006,

Ορισμένα κράτη μέλη αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τις απόψεις τους σχετικά με το μέλλον της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» όσον αφορά τη διαφάνεια, την εντολή, το πεδίο δράσης και τα κριτήρια για το μελλοντικό έργο. Η Ουγγαρία και η Λιθουανία εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με τις τροποποιήσεις του κώδικα δεοντολογίας. Η Ιρλανδία και η Πολωνία τάχθηκαν κατά της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας σε άλλους τομείς φορολογίας.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 2 και πρακτικά

 

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 11ης Απριλίου 2006,

Η Επιτροπή διατύπωσε διάφορες προτάσεις για νέους τομείς εργασίας, όπως επέκταση των εργασιών στις αναντιστοιχίες, η φορολόγηση των απόδημων, η φορολόγηση των εύπορων, η επανεξέταση των REIT και των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Οι Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο τάχθηκαν κατά της επέκτασης των εργασιών στις αναντιστοιχίες, η Γαλλία διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά με τις εργασίες για τους απόδημους, τους εύπορους και τα επενδυτικά κεφάλαια, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο τάχθηκε υπέρ της εστίασης στη φορολογία των εταιρειών αντί στην επέκταση.

Πρακτικά

 

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» της 22ας Οκτωβρίου 2013 και του Μαΐου του 2013

Σημαντικά στοιχεία φορολογικού κώδικα του Γιβραλτάρ συζητούνται τουλάχιστον από τις 11 Απριλίου 2011 και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Πρακτικά

 

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 8ης Νοεμβρίου 2013

Το σύστημα φόρου λιανικής της Νήσου του Μαν δεν κρίθηκε επιζήμιο, παρά τις σοβαρές αμφιβολίες που εξέφρασαν διάφορα κράτη μέλη σχετικά.

Πρακτικά

 

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 29ης Μαΐου, της 22ας Οκτωβρίου και της 20ής Νοεμβρίου 2013

Όσον αφορά τα καθεστώτα «patent box», οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και, σε μικρότερο βαθμό, το Βέλγιο αντιτάχθηκαν σε μια σφαιρική αξιολόγηση όλων των καθεστώτων «patent box» στην ΕΕ, παρά την ύπαρξη στοιχείων που καταδεικνύουν τις επιζήμιες επιπτώσεις των υφιστάμενων καθεστώτων βάσει των κριτηρίων του Κώδικα δεοντολογίας.

Πρακτικά

 

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 3ης Ιουνίου 2014

Η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καθυστερήσει περαιτέρω τη διαδικασία μεταρρύθμισης των καθεστώτων «patent box» διατυπώνοντας επανειλημμένως πρόσθετα αιτήματα στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Δημόσια έκθεση προς το Συμβούλιο

 

Συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN, του Ιουνίου του 2015

Παρά τις δεσμεύσεις για πλήρη προσαρμογή των εθνικών νομοθετικών διατάξεων έως τις 30 Ιουνίου 2016, τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πολύ περιορισμένη πρόοδο στην εφαρμογή στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης προσέγγισης βάσει αιτιώδους συνδέσμου που συμφώνησαν οι Υπουργοί ήδη από τον Δεκέμβριο του 2014, ενώ ορισμένες χώρες, όπως η Ιταλία, θέσπισαν και νέα μέτρα σχετικά με τα καθεστώτα «patent box», τα οποία δεν συνάδουν με την τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου, κατόπιν της επίτευξης συμφωνίας σχετικά με την εν λόγω προσέγγιση, προκειμένου να επωφεληθούν από τις υπερβολικά γενναιόδωρες διατάξεις περί κεκτημένων δικαιωμάτων έως το 2021.

Πρακτικά των συνεδριάσεων και έγγραφο εργασίας 3

 

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» στις 25 Μαΐου 2010 και συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» στις 17 Οκτωβρίου 2012

Κατά τη φάση της κατάρτισης των συμφωνηθεισών κατευθυντήριων γραμμών για εισερχόμενες μεταφορές κερδών, το Ηνωμένο Βασίλειο αντιτάχθηκε σε κάθε συντονισμένη προσέγγιση.

Πρακτικά

 

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 25ης Μαΐου 2010

Ελλείψει συμφωνίας ως προς την επακολούθηση των εργασιών της υποομάδας για την απαγόρευση των αθέμιτων συμπεριφορών

Πρακτικά

 

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 15ης Μαΐου 2009

Δηλώσεις του Βελγίου και των Κάτω Χωρών, σύμφωνα με τις οποίες οι χώρες αυτές αντιτίθενται σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στον συντονισμό μέτρων άμυνας κατά των αφορολόγητων μεταφορών κερδών στην αλλοδαπή

Πρακτικά

 

Συνεδριάσεις της υποομάδας του Κώδικα δεοντολογίας, του Σεπτεμβρίου και του Απριλίου του 2014, του Απριλίου και του Ιουλίου του 2015

Τον Σεπτέμβριο του 2014 τα κράτη μέλη συμφώνησαν σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τις υβριδικές αναντιστοιχίες, αφού είχαν προηγηθεί επανειλημμένες και συστηματικές πρωτοβουλίες εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών, που είχαν εμποδίσει να επιτευχθεί πολύ νωρίτερα συμφωνία για τις επιζήμιες αυτές πρακτικές, οι οποίες συζητούνται ενεργά στο πλαίσιο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» τουλάχιστον από το 2008, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της τρέχουσας δημοσιονομική ζημίας από την επανειλημμένη χρήση των εν λόγω συστημάτων για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Πρακτικά

 

Συνεδριάσεις της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» στις 15 Μαΐου και 29 Ιουνίου 2009 και στις 25 Μαΐου 2010

Συνεδριάσεις της υποομάδας για την απαγόρευση των αθέμιτων συμπεριφορών στις 25 Μαρτίου και στις 22 Απριλίου 2010

Για τις υβριδικές αναντιστοιχίες, οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο, καθώς επίσης η Μάλτα και η Εσθονία, σε μικρότερο βαθμό, καθυστέρησαν επί μακρό την ταχεία συλλογική δράση, με τον ισχυρισμό ότι οι υβριδικές αναντιστοιχίες δεν πρέπει να εξεταστούν καθόλου από την ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας».

Πρακτικά

 

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 13ης Σεπτεμβρίου 2011

 

Συνεδριάσεις της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» στις 11 Απριλίου και στις 26 Μαΐου 2011

Όσον αφορά τους οργανισμούς επενδύσεων, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να διακόψουν τη συζήτηση σχετικά με τον εικαζόμενο και τον δυνητικό επιζήμιο χαρακτήρα τους.

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες ανέλαβαν πρωτοβουλίες οι οποίες ουσιαστικά ώθησαν την ομάδα να μην αναλάβει περαιτέρω δράση στον συγκεκριμένο τομέα.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 2

 

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 4ης Μαρτίου 2010

Όσον αφορά τις διοικητικές πρακτικές, κανένα κράτος μέλος δεν είχε προβεί αυθόρμητα και συστηματικά σε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αποφάσεις του τύπου «tax ruling» στο παρελθόν.

 

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 4

 

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 10ης Σεπτεμβρίου 2010

Δεν υπήρξε πρακτικά καμία αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές αποφάσεις.

 

Συμπεράσματα του Συμβουλίου

 

Συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN, του Δεκεμβρίου του 2015

Όσον αφορά τις ρήτρες ελάχιστης πραγματικής φορολόγησης, τα κράτη μέλη δεν συμφώνησαν στην αναθεώρηση της οδηγίας περί τόκων και δικαιωμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προνόμια που χορηγούνται στην ενιαία αγορά με στόχο την αποφυγή της διπλής φορολόγησης δεν οδηγούν στην πράξη σε μηδενική ή σχεδόν μηδενική φορολόγηση, παρά την έκδοση της σχετικής πρότασης της Επιτροπής το 2011. Τα κράτη μέλη κάλεσαν απλώς την ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου σχετικά με τη φορολογία να εξετάσει περαιτέρω το θέμα, αντί να δεσμευτούν για τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων.

 

Συμπεράσματα του Συμβουλίου

 

Σύνοδος του Συμβουλίου ECOFIN, του Μαρτίου του 2016

Τα κράτη μέλη δεν συμφωνήσουν στις επειγόντως απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» και ανέβαλαν κάθε απόφαση σχετικά με μεταρρυθμίσεις για το 2017.

(1) Με βάση δημόσια διαθέσιμα έγγραφα και πηγές


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ECON/TAXE

ΚΟΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ECON/TAXE – ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ECON/TAXE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΎΠΟΥ «TAX RULING»

Συστάσεις

Κωδ. ECON/TAXE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Υποβολή υποχρεωτικών, δημόσιων εκθέσεων ανά χώρα από τις πολυεθνικές εταιρείες, για όλους τους τομείς

A1

136-139

Μερική

Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ των φορολογικών αρχών

Δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα που είχε προταθεί στις 12/4 – Συγκεντρωτικά δεδομένα για τον υπόλοιπο κόσμο, εκτός φορολογικών παραδείσων

Υποβολή πρότασης DAC4

 

Υποβολή πρότασης (12/04/2016)

DAC4: Αναμένεται να εγκριθεί κατά το Συμβούλιο ECOFIN του Μαΐου του 2016

Δεν ξεκίνησε διαδικασία

«έντιμος φορολογούμενος»/CSR

A2

146

Όχι

Αξιολόγηση στο πλαίσιο της διαδικασίας επακολούθησης της στρατηγικής CSR της ΕΕ του 2011

Δεν προβλέπεται νομοθετική πρόταση

Δεν προβλέπεται νομοθετική πρόταση

Υποχρεωτική κοινοποίηση νέων φορολογικών μέτρων από τα κράτη μέλη

 

 

Υποχρεωτική κοινοποίηση νέων φορολογικών καθεστώτων από φοροτεχνικά γραφεία στις φορολογικές αρχές

A3

96

Όχι

 

 

 

Όχι

Επακολούθηση στο πλαίσιο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», Εξάμηνο, υλοποίηση DAC

Όχι

Δεν προβλέπεται νομοθετική πρόταση

 

 

 

 

Δεν προβλέπεται νομοθετική πρόταση

Επέκταση αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» στο σύνολο των εν λόγω αποφάσεων, κοινοποίηση στην Επιτροπή, και δημοσιοποίηση σε έναν βαθμό

A4

107-111

 

Μερική

Δεν χρειάζεται να επεκταθεί η αυτόματη ανταλλαγή των εγχώριων φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling», ώστε να μην επιβαρυνθούν υπερβολικά οι φορολογικές αρχές.

Βλ. 2015/2376/ΕΕ

Βλ. 2015/2376/ΕΕ

Διαφάνεια των ελεύθερων λιμένων

A5

Όχι

Κανείς λόγος για μεταβολή ΦΠΑ ή τελωνειακής νομοθεσίας Η Επιτροπή θα διερευνήσει με τα κράτη μέλη τον τρόπο αλληλεπίδρασης τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας στους ελεύθερους λιμένες.

Δεν προβλέπεται νομοθετική πρόταση

Δεν προβλέπεται νομοθετική πρόταση

Ανάπτυξη εναρμονισμένης μεθοδολογίας για την εκτίμηση του χάσματος φορολογίας εταιρειών – μεταβιβαστική τιμολόγηση

A6

122

Μερική

Δημιουργία ομάδας έργου Fiscalis

Όχι

Όχι

Προστασία καταγγελτών

A7

144-145

Μερική

Υποστηρίζει τις προσπάθειες για βελτίωση της προστασίας σε εθνικό επίπεδο· το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για την προστασία των καταγγελτών περιέχεται ήδη σε διάφορες τομεακές νομοθεσίες (προστασία εμπορικού απορρήτου, οδηγία ελέγχου, ΟΣΕΚΑ, κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς)

Δεν προβλέπεται νομοθετική πρόταση

Δεν προβλέπεται νομοθετική πρόταση

Πρόταση για Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)

B1

100, 116-120

Μερική

Η Επιτροπή ανήγγειλε πρόταση έως Νοέμβριο/Δεκέμβριο 2016, περιλαμβανομένων διατάξεων για τα καθεστώτα «patent/IP/R&D box» και κανόνων για τη μόνιμη εγκατάσταση

Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2016

Δεν ξεκίνησε διαδικασία

Έγγραφα της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» (ΟΚΔ)

B2

124-126, 128, 133

Μερική

Διεξάγεται εσωτερική επανεξέταση

Δεν θα γίνει νομοθετική πρόταση

Σε εξέλιξη – στόχος για επίτευξη συμφωνίας το δεύτερο εξάμηνο του 2016

ΟΚΔ - δεύτερη επικαιροποίηση της έκθεσης Simmons και Simmons του 1999

127

Όχι

 

 

 

Καθοδήγηση/μελλοντική νομοθετική πρόταση για «Patent box» και άλλα προτιμησιακά καθεστώτα

B3

117, 121

Μερική

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρέχει καθοδήγηση για την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει αιτιώδους συνδέσμου στο πλαίσιο της ΟΚΔ.

Νομοθετική πρόταση μόνον αν δεν έχουν αποτέλεσμα οι κατευθυντήριες γραμμές – δεν ορίζεται προθεσμία.

Σε εξέλιξη

Κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

B4

121

Μερική

Καλύπτονται από την οδηγία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής (ATAD)

Υποβολή πρότασης στις 28/1/2016

Αναμένεται πολιτική συμφωνία έως Μάιο/Ιούνιο 2016

Πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2011/16/ΕΕ με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού των κρατών μελών φορολογικών ελέγχων

B5

Όχι

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να υποβάλει πρόταση, διότι τα υφιστάμενα μέσα θεωρούνται κατάλληλα για τον σκοπό αυτό.

Βελτίωση της συνεργασίας στο πλαίσιο του Fiscalis

Όχι

Όχι

Καθιέρωση κοινού ευρωπαϊκού αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

B6

141

Μερική

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει, το 2017, τη σκοπιμότητα να υποβάλει πρόταση

2017

Δεν ξεκίνησε διαδικασία

Πρόταση που θα επιτρέψει στην Ένωση να εκφράζεται με μία φωνή σε σχέση με τα διεθνή φορολογικά καθεστώτα

C1

151-152, 154

Μερική

Εξωτερική στρατηγική της Επιτροπής 28/1/16 (μη δεσμευτικά μέτρα): στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες, ένταξη φορολογικών αρχών χρηστής διακυβέρνησης στις εμπορικές συμφωνίες, παρακολούθηση της σταδιακής κατάργησης των επιζήμιων φορολογικών στην ΟΚΔ.

 

Το Συμβούλιο είναι γενικά απρόθυμο να δώσει εντολή στην Επιτροπή να διαπραγματευθεί φορολογικές συμφωνίες της ΕΕ.

Πρόταση για τη θέσπιση αυστηρών κριτηρίων ορισμού των φορολογικών παραδείσων

C2

96, 122, 147-150

Μερική

Εξωτερική στρατηγική της Επιτροπής 28/1/16

Κατάλογος φορολογικών παραδείσων έως τέλος 2016

Δεν ξεκίνησε διαδικασία

Πρόταση για κατάλογο αντιμέτρων κατά εταιρειών που κάνουν χρήση φορολογικών παραδείσων

C3

153

Μερική

Όχι αντίμετρα ΕΕ (εθνική αρμοδιότητα)

Η Επιτροπή προτίθεται να ενσωματώσει πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης στον δημοσιονομικό κανονισμό, στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναθεώρησης

Όχι

Όχι

Ορισμός της μόνιμης εγκατάστασης

C4

121

Μερική

Ο ορισμός εντάσσεται σε πρόταση για ΚΕΒΦΕ.

Σύσταση για μέτρα κατά της κατάχρησης (διμερών) συμφωνιών τον Ιανουάριο του 2016

Οι εικονικές εταιρείες αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του ΓΚΑΚ που προτάθηκε τον Ιανουάριο του 2016

Ορισμός μόνιμης εγκατάστασης τον Νοέμβριο/Δεκέμβριο 2016

 

Δεν ξεκίνησε διαδικασία για τον ορισμό της μόνιμης εγκατάστασης

Η σύσταση για μέτρα κατά της κατάχρησης συνθηκών δεν αποτελεί προτεραιότητα της ολλανδικής Προεδρίας.

 

 

Ο ΓΚΑΚ υπό διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο· αναμένεται συμφωνία τον Μάιο/Ιούνιο 2016

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση

C5

95, 112, 120

Μερική

Παρακολούθηση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ στο πλαίσιο του JTPF

Νομοθετική πρόταση μόνο αν κριθεί σκόπιμο

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Πρόταση για τις υβριδικές αναντιστοιχίες και τη διεξαγωγή περαιτέρω αναλύσεων και μελετών

C6

122

Μερική

Μέρος της οδηγίας ATAD

Υποβολή πρότασης στις 28/1/2016

Αναμένεται πολιτική συμφωνία έως Μάιο/Ιούνιο 2016

Αλλαγή του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ σε σχέση με τη φορολογία

C7

130-134

Όχι

Η Επιτροπή θα προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στις πρακτικές φορολογικού σχεδιασμού των εταιρειών.

Αυτό θα καλύψει ορισμένα κενά σχετικά με την ανάκτηση.

Χωρίς προθεσμία

 

Πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 90/435/ΕΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 2003/49/ΕΚ, της οδηγίας 2005/19/ΕΚ, και άλλης σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης, και καθιέρωση γενικού αντικαταχρηστικού κανόνα

C8

120

Μερική

Η ATAD θεσπίζει έναν γενικό αντικαταχρηστικό κανόνα που θα συμπληρώνει τους κανόνες για την καταπολέμηση των καταχρήσεων

Υποβολή πρότασης στις 28/1/2016

Αναμένεται πολιτική συμφωνία έως Μάιο/Ιούνιο 2016

Βελτίωση των μηχανισμών επίλυσης διασυνοριακών φορολογικών διαφορών

C9

131, 138

Μερική

Δέσμευση για υποβολή πρότασης

Πρόταση έως το καλοκαίρι του 2016

Δεν ξεκίνησε διαδικασία

Θέσπιση φόρου παρακράτησης ή μέτρου με παρόμοιο αποτέλεσμα ώστε να αποφεύγεται η έξοδος αφορολόγητων κερδών από την Ένωση

C10

151

Μερική

Η Επιτροπή θεωρεί τα μέτρα της ATAD επαρκή. Καμία δέσμευση για παρακράτηση φόρου

Υποβολή πρότασης στις 28/1/2016

Αναμένεται πολιτική συμφωνία έως Μάιο/Ιούνιο 2016

Πρόσθετα μέτρα για το κλείσιμο του φορολογικού χάσματος

Καθορισμός αρχών για τις φορολογικές αμνηστίες/διαφάνεια στην «άφεση φόρου»

D1

113, 114, 123, 140, 167

Όχι

Εθνική αρμοδιότητα

Δεν προβλέπεται πρόταση

 

Πραγματικοί δικαιούχοι τόσο για εταιρείες όσο και για καταπιστεύματα

 

Μερική

Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην 4 και την 5 AML θα επεκτείνουν εκ νέου το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας

Πρόταση για 5η AML πριν από το καλοκαίρι του 2016

Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν την 4η AML

ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ TAXE

Κεφάλαιο στο ψήφισμα της TAXE

Κωδ. TAXE

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παράβαση άρθρου 17 παρ. 1 ΣΕΕ

86, 89, 93

Η Επιτροπή προώθησε ένα υπόδειγμα οδηγιών για την αυτόματη ανταλλαγή διασυνοριακών αποφάσεων τύπου «tax ruling».

Παρακολούθηση της εφαρμογής, από τα κράτη μέλη, της οδηγίας 2015/2376

Παράβαση άρθρου 17 παρ. 108 ΣΛΕΕ

86

Το εύρος των πληροφοριών που ζητεί η TAXE είναι πιο περιορισμένο από εκείνο που ζητεί η Επιτροπή.

Δήλωση σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή δεν αμέλησε τα καθήκοντά της όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

88

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο διαβίβασαν στο Κοινοβούλιο νομικές και θεσμικές ανησυχίες.

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών (ΑΑΠ)

105, 157

Η Επιτροπή θα προωθηθεί την ΑΑΠ και θα υποστηρίζει τις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών για δημιουργία ικανοτήτων.

Εφαρμογή των συστάσεων του Διαμεσολαβητή σχετικά με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων

129

Προτίθεται να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Διαμεσολαβητή και του ΕΚ

Αναπτυσσόμενες χώρες

156, 158, 160

Εξωτερική στρατηγική για τον καθορισμό της στήριξης της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες

Φοροτεχνικοί

162-164

Με τον κανονισμό 537/2014 θα λυθεί το πρόβλημα

Στήριξη των φορολογικών διοικήσεων

170

Βλ. Ευρωπαϊκό εξάμηνο και πρόγραμμα εργασίας Fiscalis 2016

Πρόσβαση σε έγγραφα

174

Η Επιτροπή θα συνεχίσει την αποστολή εγγράφου – βλέπε τις επιστολές του Προέδρου προς την Επιτροπή.

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ TAXE

Κεφάλαιο στο ψήφισμα της TAXE

Κωδ. TAXE

Παρατήρηση

Πρόσβαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» σε έγγραφα

87

Προς την Επιτροπή – καμία απάντηση από την Επιτροπή – το αίτημα μεταφέρεται στην εντολή της TAXE 2 και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση σε έγγραφα.

Φορολόγηση των κερδών στον τόπο που δημιουργούνται

90

Προς τα κράτη μέλη

Τέλος του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού

91

Προς τα κράτη μέλη και την ΕΕ συνολικά

Πολιτική δέσμευση των κρατών μελών

92

Προς τα κράτη μέλη

Αρχή της καλόπιστης συνεργασίας (εσωτερική αναδιοργάνωση της Επιτροπής)

93

Προς την Επιτροπή – καμία απάντηση από την Επιτροπή

Φορολογικός ανταγωνισμός και τρίτες χώρες

96

Βλ. παρατηρήσεις σχετικά με τις συστάσεις 156, 158 και 160

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής·

97

Προς τα κράτη μέλη

Στήριξη για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την απασχόληση

98

Βλ. διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΑΑΠ

99

Βλ. παρατηρήσεις σχετικά με τις συστάσεις 105, 157

Καταβολή δικαιωμάτων

101

Προς την Επιτροπή – καμία απάντηση από την Επιτροπή

Πολυεθνικές

102

Δεν υπάρχει

Αίτημα για έρευνα

103

Δεν υπάρχει

Συνεργασία και συντονισμός στο θέμα των εκ των προτέρων φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling»

104, 106, 115

 

ΚΕΒΦΕ

122

Αίτημα για ενωσιακό ορισμό για τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό

Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας»

125

Αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία

Φορολογικοί παράδεισοι

155

Υπενθύμιση της επιλεγείσας μονομερούς προσέγγισης

Αναπτυσσόμενες χώρες

159

Αίτημα προς τα κράτη μέλη να εργαστούν στο πλαίσιο των οργανισμών τους για την αναπτυξιακή βοήθεια

Φοροτεχνικοί

161, 165

Βλ. παρατηρήσεις σχετικά με τις συστάσεις 162-164

Περαιτέρω ενέργειες

166, 168, 169, 171, 172,173

Ειδικές παρατηρήσεις που απευθύνονται στα κράτη μέλη

CbCR: Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα

DAC/DAC4: (4η) οδηγία για τη διοικητική συνεργασία

CSR: Εταιρική κοινωνική ευθύνη

ΟΣΕΚΑ: Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες

ΟΚΔ Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας»

ΚΕΒΦΕ: Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών

ΑΦΜ: Αριθμός φορολογικού μητρώου

GAAR: Γενικός αντικαταχρηστικός κανόνας

JTPF: Κοινό φόρουμ για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση

ATAD: Οδηγία κατά της φοροαποφυγής


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Report Ad hoc Delegation

to Nicosia (Cyprus)

Friday, 15 April 2016

09.00 - 17.30

Disclaimer: This report reproduces a short, non-exhaustive summary of the different meetings held during the visit of the TAXE 2 Special Committee Delegation to Nicosia, Cyprus, 15 April 2016.. It is intended for internal European Parliament use only. It does not represent the position of the European Parliament and it was not agreed with the third parties involved in the programme of the visit.

Friday 15 April 2016

09.20 - 09.50   Meeting with Mr Ioannis KASOULIDES, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus

10.00 - 11.00   Meeting with the Association of Cyprus Banks (ACB)

11.00 - 11.30  Meeting with Mr Christos PATSALIDES, Permanent Secretary, Ministry of Finance

11.30 - 12.30  Meeting with Mr Yiannakis TSANGARIS, Tax Commissioner and Mr George PANTELI, Head of Tax Policy Department, Ministry of Finance

13.00 - 14.30  Meeting with

  the European University Cyprus

  the Transparency International Cyprus

15.00 - 16.00  Meeting with

  the Cyprus Investment Funds Association (CIFA)

  the Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA)

  the Institute of Certified Public Accountants of Cyprus

16.00 - 17.30  Meeting with trade unions

  the Cyprus Workers' Confederation (SEK)

  the Pan-Cyprian Federation of Labour (PEO)

 

taxe 2 COMMITTEE

Delegation to Nicosia, Cyprus

15 April 2016

Members

 

Alain LAMASSOURE, Chair

 

EPP

Burkhard BALZ

Danuta Maria HÜBNER

EPP

EPP

Jeppe KOFOD

S&D

Anna GOMES

S&D

Bernd LUCKE

ECR

Michael THEURER

ALDE

Miguel VIEGAS

GUE/NGL

Eva JOLY

Greens/EFA

Accompanying Members

Costas MAVRIDES

Lefteris CHRISTOFOROU

+ Accompanying staff

09.20 - 09.50  Meeting with Mr Ioannis KASOULIDES,

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus

Mr Kasoulides started his introduction by stating that corporate taxation does not fall under his competence, but that of Mr Georgiades, Finance Minister who at the time was in Washington attending the Spring IMF-World Bank meetings.

He referred to the bail out in March 2013, and highlighted the economic results achieved since then under the economic adjustment programme. He noted that Cyprus' economy is based on (financial) services and hence proper measures against money laundering and corruption are in place in order not to risk Cyprus' reputation as a credible financial centre. Regarding the fight against tax avoidance and evasion, he noted that Cyprus is working together with the EU by implementing all EU Directives and although not an OECD member(1), Cyprus is committed to implementing BEPS recommendations as a member of the OECD Global Forum. Cyprus is also an early adopter of the new automatic exchange of information standard agreed at the OECD level. He also mentioned a bilateral FATCA Intergovernmental Agreement with the US that entered into force on 31 August 2015 and is implemented as of 1 January 2016.

As for Members questions, Mr Kasoulides replied that Cyprus has political relations as well as close economic connections with Russia. He added that Russian banks (and other enterprises) prefer Cyprus because of the Russian speaking community, the viable legal system and availability of services. Many Russian companies repatriate earnings to Russia and take advantage of the corporate tax rate (12.5%) of Cyprus. Regarding Ukraine, Mr Kasoulides explained that the Double Tax Treaty, based on the OECD Model Tax Convention, has been amended.

Mr Kasoulides insisted that Cyprus is not giving any preferential treatment to any foreign companies, but follows the OECD line particularly on tax avoidance. He continued that Cyprus is largely compliant on transparency according to the Global Forum and BEPS legislations are being prepared. About Panama Papers, he noted that it was too early to speculate, but it seems from media that only about six intermediaries were operating from Cyprus, and relevant authorities are investigating if they acted outside the law. The bank RCB, mentioned in the news in relation to Panama Papers, is currently being investigated by the Cyprus Central Bank.

At the end Mr Kasoulides expressed Cyprus' willingness to work constructively on a European common consolidated corporate tax base (CCCTB), but added that a common corporate tax rate remains a sovereign competence of the EU Member States. Cyprus' economy is based on services (as it is an international financial centre) and low tax rates offer certain economic advantages.

10.00 - 11.00  Meeting with the Association of Cyprus Banks (ACB)

  Mr Michael KAMMAS, Director General

  Mr Aristos STYLIANOU, Chairman

  Mr George APPIOS, Vice-Chairman

In the introduction, Michael Kammas, Director General of the Association of Cyprus Banks (ACB) explained that a distinction should be made on how enterprises are taxed and how taxation affects the whole economy. He noted that banks' profitability suffered due to a very high ratio of non-performing loans (around 55% on loans to households and non-financial corporations) and that debt-to-asset swaps have been issued in order to speed up loan restructurings.

As to the Members question on the cooperation between the banking sector and tax advisory industry (Big4), Mr Kammas underlined that the tax advisory services were outside the scope of banks' operations, and that, although clients may use such consultants, banks do not form part of such operations. Moreover, he emphasised that banks do not provide tax advice to their clients for aggressive tax planning, nor do they have contacts with accountants and lawyers to discuss tax planning.

He explained that Ultimate Beneficial Owner (UBO) is required according to the legislation, so every operation has to lead up to a person that has to be identified. Tax crime is also a predicate offence in Cyprus. Banks are required to check if there is some substance behind the bank transaction/operation and banks are checking e.g. sanction lists and that there are no criminal activities. Most banks are local and have no significant subsidiaries abroad. It is, however, still more difficult to check/monitor non-Cypriot customers/banks than local ones. Following the changes of 2015 when bank supervision was redesigned and strengthened, the Central Bank is currently checking, for example, certain transactions made in USD - given that the monitoring system in the US is even stricter. He continued that the US authorities may, if they have any doubts, start an enquiry and that they can even close the account as a sanction if Cypriot banks do not respond that enquiry.

He clarified that there was no money laundering in Cyprus, but because of the complex structures of companies in the country, there has been a need to upgrade due diligence processes(2).

Mr Kammas added that since the banking crisis of 2013 non-performing loan rations have dropped, while lending practices have not fully shifted away from an overreliance on collateral towards a more systematic use of risk-assessment tools. The new insolvency legislation of 2015 restricts the liability of guarantors to the amount exceeding the value of the collateral could affect the extent of the increase in provisions.

Mr Kammas complained that implementing the anti-avoidance measures, such as FACTA and CRS, means a lot of costs for banks but as he could not provide a specific number when asked by Members, he agreed to provide a written reply on this matter.

For the question on what is the added value of a low tax rate and what are the positive tax advantages in Cyprus, Mr Kammas explained that in the past 'offshore' companies were taxed at 4.25% and other companies at about 30%. Since the EU accession, every company in Cyprus is taxed at the same rate of 12.5%. He added that the matter is not so much about tax rate, but about stability; this means that it is the latter that preserves Cyprus' competitive advantage as a credible international financial centre.

In reply to a Member's question on the large Russian FDI stocks in Cyprus, and on access to offshore ownership envelopes that enabled Russian owners to avoid the post-Crimea sanctions, Mr Kammas explained that a large proportion of Russian companies are related to a Russian owner and many of them are trading companies having assets in Russia. They get dividends in Cyprus, which they repatriate to Russia as an investment. He continued that Cyprus represents a significant gateway for EU inbound and outbound investments, which is complemented by the traditional links that Cyprus has with central and eastern Europe, Russia and Middle East.

Regarding the question on 'Panama papers', he reassured that the documents are being investigated by the Central Bank of Cyprus and other relevant authorities.

11.00 - 12.30   Meeting with

  Mr Christos PATSALIDES, Permanent Secretary of the Ministry of Finance

  Mr Yiannakis TSANGARIS, Tax Commissioner

  Mr George PANTELI, Head of Tax Policy Department, Ministry of Finance

Christos Patsalides, Permanent Secretary of the Ministry of Finance, indicated that after enormous financial efforts, Cyprus has finally overcome a difficult period, and it has managed to outperform every major indicator and restore its current account balance. Moreover, he emphasised that Cyprus’ tax system is in full compliance with the EU and the OECD requirements against harmful tax practices. He also explained that in July 2014, the merger of the Department of Inland Revenue (Direct Taxes) and the Department of Value Added Tax (Indirect Tax) created a Single Tax Department which further strengthened the position of the Cyprus tax authorities.

The Chair complimented the way Cyprus implemented its adjustment plan and welcomed country’s successful economic recovery and exit from its three-year international bailout programme. He also indicated that fair(er) tax competition requires new rules and more transparency, both at the EU and global level.

Mr Patsalides presented a stocktaking of activities that Cyprus has taken in the context of improving international tax compliance, which is based on the standard for automatic exchange of financial account information, Common Reporting Standard (CRS), developed by the OECD. Cyprus had also signed the Multilateral Competent Authority Agreement in 2014 and Cyprus, as part of the Early Adopters Group of the OECD, has committed to the implement the Automatic Exchange of Information (AEOI) by 2017(3). On 2 December 2014, Cyprus and the US signed an intergovernmental agreement to implement the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Yiannakis Tsangaris explained his role as Tax Commissioner mentioning notably that he had been nominated in February 2016, and that his services were looking after tax implementation not initiating legislations. He also referred to the merger of two tax departments in July 2014 into a single department for all tax affairs.

Members' questions were related to incentives and tax exemptions relating to investment in IP rights, commonly known as the 'IP box' that is used in Cyprus. Under the G20/OECD base erosion and profit-shifting project, new entries to such schemes will not be permitted after mid-2016. However, companies that joined the Cyprus scheme before that deadline can benefit from substantial savings until mid-2021. The Cypriot 'IP Box' system (a maximum tax rate of 2.5% on income earned from IP assets and wider scope) regime applies to a wider range of income than any other European scheme.

Regarding the new 'IP box' regime, Mr Pantelis insisted that it was in line with the discussions within the EU Code of Contact Group and the intention was to follow the modified nexus approach (of the OECD). He noted that there was only a limited time to enter into the Cyprus scheme, since it will be closed to new entrants as from June 2016. Companies that qualify under the existing IP regime should be able to have access to the existing benefits until 2021, but new entrants (i.e. joining an IP Regime after June 2016) should follow the new 'IP box' regime rules. He concluded, however, that if there was a new guidance on IP regimes, they would be ready to comply with it.

Mr Panteli undertook to provide a written reply regarding statistics of the new registrations in the 'IP box' regime, and he indicated that about 10-15 companies are getting Rulings on their IP regimes. He pointed out that companies need time to reorganise themselves, referring to need of a transitional period.

He indicated that following the changes made to the definition of permanent establishment in the OECD Model Tax Convention that address strategies used to avoid having a taxable presence in a country under tax treaties, bilateral treaties may need to be modified or to be included within a multilateral agreement (under the OECD framework). The majority of the treaties concluded by Cyprus follow the OECD Model Treaty.

Moreover, there is no 'exit tax', and Cyprus does not impose any withholding tax on dividend, interest and royalty payments made to non-Cypriot resident recipients. Regarding transfer pricing, i.e. allocation of profits for tax and other purposes between parts of a multinational corporate group, the 'arm's length' principle is used for transactions in Cyprus. Mr Panteli did not reply to the question about Cyprus' position to include minimum effective taxation as part of the Interest & Royalty directive (currently being discussed in the Council), but explained that if a minimum effective taxation (rate) clause was agreed at EU level, Cyprus would comply with it.

Regarding tax rulings in Cyprus, Mr Panteli explained that the tax department has a long-established practice of providing written replies to requests for guidance on the interpretation of Cyprus tax law. This practice is under the control of Tax Commissioner and applications are addressed to him. He clarified the Tax Rulings Division of the tax department (about 5-6 staff members) will, on application, issue advance tax rulings (estimated about 20-25/week) regarding actual transactions proposed to be undertaken by existing or new entities. In the event of any discrepancy between the scenario presented in a tax ruling request and the actual transactions undertaken, the relevant District Tax Office may decline to apply the tax ruling, or inform the Tax Rulings Division of the actual facts, asking it to confirm or modify the initial ruling. However, he was not able to give an estimation on the tax losses that occurred due to such rulings granted to companies.

Regarding (ultimate) beneficial owners of companies, tax transparency, including transparency of trust/fiduciary arrangements and banking details, Mr Panteli indicated that at least one owner has to be a resident in Cyprus, and the details of (ultimate) beneficial owners are confidential and may only be disclosed by court order or as part of a verified tax investigation. Cyprus complies with Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing directives, and all companies as well as trusts have an obligation to be registered, but confidential information in both registers are maintained for tax authorities and other supervisory authorities purposes. When implementing the fourth anti-money laundering directive, Cyprus would go through the implementation the creation of registries for (ultimate) beneficial owners and for trusts. Most FATF recommendations are already in place in Cyprus, except the creation of UBO registers. Cyprus, however, is against making these registers public, arguing of the importance of confidentiality, especially for trusts.

Mr Patsalides underlined that Cypriot authorities were ready to study all documents that Panama authorities would provide them officially. He continued that the Cypriot RCB Bank that has been identified by media in the context of 'Panama leaks' had immediately denied that they have granted any such 'unsecured' loans to Russia.

Mr Panteli continued that Cyprus (tax) authorities are doing the same that other countries are doing, i.e. assessing information that is available to the public, and the Central Bank of Cyprus is assessing the information to the extent that it may concern the Cypriot banking system or any suspicious-looking transactions. Moreover, in line Transparency and Anti Money Laundering laws, the Cyprus Securities and Exchange Commission have requested by April 20 all regulated entities to report if they maintain/maintained any relationship with the Panama firm or a third party representing it. He insisted that competent authorities have a power to investigate the leak of Panama papers, but he did not want to reply to a question on if a separate legal/juridical enquiry would be conducted. He was not responding to a Member's question about the potentially harmful effect of the 'notional interest' deduction scheme in Cyprus.

Mr Panteli, however, undertook to provide a written reply regarding how many accounts have registered (ultimate) beneficial owner in Cypriot banks.

Mr Patsalides, in reply to a question on the CCCTB and a criterion to be used for allocation of tax rebates, indicated that it was not an easy process (to agree amongst sovereign states) and that it would be better to leave it to markets to respond. They also favour the application of the "arm's-length principle" of transfer pricing, rather than a requirement of a permanent establishment or a common and consolidated corporate tax base. Mr Panteli noted that it was premature to start discussions on consequences of the reunification on (corporate) taxation.

13.00 - 14.30  Meeting with

  The University of Cyprus

  The Transparency International Cyprus

In his introductory presentation Alexander Apostolides, from the European University Cyprus, explained that Cyprus' economy is largely focused on professional services and on the financial sector. He referred to Eurostat statistics, stating that employment in accounting/auditing sector used mainly for tax planning purposes, increased during the crisis and currently employs around 20 000 persons in Cyprus. This represents a significant part of Cyprus' GDP (estimated up to 10%).

He indicated that there were no 'tax rulings' as such, but acknowledged that it depends on the interpretation/definition of tax rulings. (He added that no tax rulings were revealed in the 'Luxleaks' scandal). He explained that the Cypriot Inland Revenue Department merger with the VAT Service in 2014 had not been easy and that the merged Tax Department is only now starting to work efficiently. In his view, one of the weaknesses in this area (referring to fraud prevention and fight against tax evasion) was a lack of coordination between different authorities in Cyprus.

On the 'Panama papers' he explained the Cyprus Securities and Exchange Commission has noted in public that, at first sight, companies under its authority do not seem to be involved, although there is speculation on the Cypriot RCB Bank. He further emphasised that Cyprus was not an off-shore tax haven, and in recent years Cyprus has taken major steps in adopting all EU jurisdiction and international best practices for combating tax evasion and money laundering. In this context, he referred to the recent Audit Transparency report 2015 by Deloitte, as well as to the EU reports on anti-money laundering. He underlined as well that regulatory supervision is carried out by banking authorities and the ECB. Hence, regarding the Panama papers, he insisted that the date of transactions should be looked at, given that after 2013/2014 Cyprus was forced to change some part of its legislation.

Maria Konstantinou from Transparency International Cyprus (TIC) explained that currently they do not have a programme on money laundering (or tax evasion), but that TIC could consider launching one. She continued that these issues are not very high on the agenda for the (ongoing) election campaigns due to lack of interest. She referred to the new legislation on tax rulings (since October 2015) and highlighted the need for more cooperation between tax administration services.

Members noted the strengthening of the legal framework relating to corporate taxation seemed not be driven by the EU, but more for other purposes, although acknowledging the implications of the accession to the EU. Both panellists mentioned that before 2013, the impact of tax avoidance wasn't a subject of public discussion but most of the population welcomed the favourable tax treatments granted by Cyprus. Since 2013, there seems to be a change of mentality and a greater understanding of how tax avoidance impacts citizen's daily life.

Members also questioned that companies might not be interested to become domiciled in Cyprus, given that, e.g. non-residents are not subject to the Special Contribution for Defence, which is a tax which is levied on interests at a rate of 30% and on dividends at a rate of 17%. A company which is not tax resident in Cyprus is taxed on income accruing or arising only from sources in Cyprus.

Trusts are available in Cyprus, and the law is similar to the English law on trusts, but recent amendments to the Cyprus International Trust law have made Cyprus a favourable jurisdiction for the creation of a trust that are used for, amongst others, inheritance planning as well as tax planning.

On the concept of tax planning in Cyprus, Mr Apostolides explained that Cyprus has a competitive advantage through highly educated, qualified and multilingual workforce (i.e. certified accountants/auditors) for accounting firms, legal practices and the banking sector, but due to lower salary levels in Cyprus (compared to other EU MSs), 'brain drain' is an issue. This competitive advantage is complemented by good infrastructure available for such activities, as well as appropriate government regulations and a general policy of non-intervention in business operations.

He continued that registration of companies was one of the biggest weak points that the authorities need to tackle. He insisted, moreover, that sovereign states should have right to determine their corporate tax rate. He acknowledged nevertheless that harmonisation of legislation at the EU level would be welcomed, as for example, there are complications on the reporting of legitimate profit. He also called for more transparency on how much revenue is generated in Cyprus or in abroad. He acknowledged that in terms of banking regulation, Cyprus has progressed but this is less certain in terms of tax legislation.

Regarding FDIs related to Russia, Mr Apostolides indicated that double tax treaties are not meant for money laundering and round-trip investment, but that Russian owned companies use Cyprus financial centre as there is no withholding tax on profits remitted abroad, if their tax liabilities have been fulfilled in Cyprus. Double tax treaties also determine the ways in which profits are remitted abroad. He explained further that Cyprus offers an extensive network of favourable double tax treaties (not only with Russia), has no withholding taxes on dividends and interest paid, no capital gains on profits from the sale of shares and securities and exemption of taxes on foreign dividends and interest received.

Mr Apostolides undertook to share with the delegation, notably, a report of MoneyVAL on the “Special Assessment of the Effectiveness of Customer Due Diligence Measures in the Banking Sector in Cyprus” and a report by Deloitte on the 'Third Party Anti-Money Laundering Assessment of the Effective Implementation of Customer Due Diligence Measures with Regard to Cyprus’ Deposits and Loans.

15.00 - 16.00  Meeting with

  The Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA)

The Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA) was established as a registered not-for-profit company limited by guarantee, funded by the Cyprus government. "Invest Cyprus" is the brand under which CIPA takes the lead in promoting Cyprus as an attractive FDI destination. http://www.investcyprus.org.cy/

The Cyprus Investment Funds Association (CIFA)

The Cyprus Investment Funds Association (CIFA) was established in February 2013 with the purpose to become the collective voice and the reference point for all professionals and legal entities, offering services or engaged in the Investment Funds Industry in Cyprus. http://www.cifacyprus.org/english/cyprus-investment-funds/about-cifa/

  The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC)

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus, established in 1961, is the competent authority for regulating the accounting/auditing profession in Cyprus. http://www.icpac.org.cy/selk/default.aspx

List of Participants:

Mr Costas Markides, Board Member, International Tax, KPMG Limited (CIFA)

Mrs Natasa Pilides, Director General (CIPA)

Mr Kyriakos Iordanou, General Manager, Mr Pieris Marcou, Mr Panicos Kaouris, Mr George Markides (ICPAC)

Mr Markides, Cyprus Investment Funds Association (CIFA) explained that it is making recommendations on tax measures, such as BEPS recommendations. Mr Iordanou, ICPAC indicated that, although it is the competent authority for regulating the accounting/auditing profession in Cyprus, it is working in parallel with the government, which is taking significant efforts to maintain Cyprus as credible financial centre. Tax legislation changes are being initiated by Cyprus along the line of BEPS, country-by-country reporting requirements, tax rulings, as well as specific legislative proposals from the EC.

Mr Markides, CIFA also mentioned that CIFA supports transparent country-by country reporting, including public disclosure (with the current threshold of €750 million turnover). However, Mr Iordanou, from ICPAC believed that information should be kept with tax authorities only, and that it should be first seen how it works before public disclosure. He continued that disclosure of the country-by-country reporting should be decided at the EU level and concerns on data protection need to be assessed. There is a working group within the tax administration department dealing with the implementation of country-by-country legislation and accountants can bring expertise to the government on this issue.

Mrs Natasa Pilides agreed with Mr Markides, explaining that CIFA works closely with the CIPA, which first took the initiative for the establishment of CIFA, as a part of the progress made in promoting Cyprus as a competitive investment funds jurisdiction.

Two years after the banking crisis and the rescue package coming into play, Cyprus not only survived, but also managed to surpass all expectations, according to the panellists. According to Mr Marcou, ICFPA was looking forward as Cyprus now concentrates on remaining a fully compliant and transparent jurisdiction, as to all related EU and international regulations. He mentioned, notably, the Foreign Account Tax Compliance Agreement (FATCA) with the United States, OECD’s Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters and the OECD’s BEPS Action Plan. He highlighted that Cyprus continues to enhance its competitiveness as an attractive international business centre. Mr Iordanou agreed that profit should be taxed where it is generated, but added that new realities such as e-commerce need to be taken into account. Regarding the question on notional profit, he confirmed that the 'arm's length principle' is used. Regarding transfer pricing, no regulatory framework is yet in place, but it is one of the top priorities and in a process of being developed on the basis of an Irish model (working group includes network of Big4). For a questions regarding whether Cyprus was looking for an opportunity for tax avoidance (by using measures like 'notional profit' deduction, tax rulings, 'IP box' regime and a policy of 'no exit' taxation), ICPA explained that they were looking for certainty and a simple tax regime.

Regarding hybrid mismatch arrangements, Mr Markides indicated that it is anticipated that Cyprus legislation will be amended to reflect the EU Parent-Subsidiary Directive provisions tackling hybrid loan arrangements (e.g. profit participating loans). With respect to hybrid loans, receipts from other EU Member States shall be taxable, when such payments are treated as tax deductible at the level of the payer company.

Regarding FDIs related to Russia, according to Mr Iordanou it is based on economic and financial (as well as historical) relations with Russia, and is not directly related to taxation, acknowledging, however, that relations with Russia could be dealt with more transparent manner.

Mr Marcou replied to the question on the sustainability of developments in Cyprus from the macroeconomic point of view, given that deposits were 5 times over GDP in 2013, and since decreased, but only to a level of 3 times over GDP, that deposit level (around 75 billion, ½ belongs to foreign entities) is above GDP but it was not crucial to the economy, nor 'unhealthy' given that Cyprus is an international financial centre. And, following the crisis, substantial amounts were converted to stocks. From CIPA point of view, for high portion of non-performing loans in the banking system necessitated practical measures (selling property or other collaterals) to complement legislative measures.

Mr Iordanou explained that Cyprus is not offering tax accommodation, but helps to interpret the law, and there are no problems with tax rulings as administration is careful interpretation state aid. ICPAC added that companies providing administrative services have the responsibility to register other companies in Cyprus and law firms that provide such administrative services are supervised by the Bar Association, as are audit/accounting firms that provide administrative services supervised by the ICPAC.

16.00 - 17.30  Meeting with trade unions

  the Cyprus Workers' Confederation (SEK)

Christos Karidis, Head of Economics Research of the Confederation Department and the Secretary of the Association of Employed Consumers

  the Pan-Cyprian Federation of Labour (PEO)

  Nikos Grigoriou, Head of the Department of Economic and Social Policy of PEO

Both representatives explained that it would be difficult to have a single tax policy in the EU, as taxation is left to sovereign states, according to them. They are against tax evasion and called for more tax transparency including businesses and shipping industry. They indicated that, due to economic specificities of Cyprus, (corporate) taxation is comparably low. Amongst these specificities, they indicated the ongoing Turkish occupation and the purpose of the Special Contribution for Defence (tax) and that Cyprus did not receive any pre-accession assistance from the EU. Both trade unions were in favour of an enhanced tax transparency and tax justice, but indicated that a single taxation system at pan-EU level would not be easy to achieve, as each EU MS has created its own model and hence it would be difficult to draw a line at which all companies should be taxed, e.g. at the rate of 20%.

In their replies to 'Panama papers' related questions, both trade unions were satisfied with stricter rules that allow thorough investigations and more transparency and emphasised that they were strongly against tax evasion. Moreover, they complained that there was (still) a lot of bureaucracy and too slow movement from the government side. Cyprus has lost 10% of its GDP over the past few years and is among the top countries in non-performing loans. Unemployment is higher than 15% and long-term unemployment has seen the highest rise compared to all other European Member States. One young person out of three is currently unemployed and Cyprus has one of the highest emigration rates in the EU. Mr Grigoriou (PEO) stated that workers are obliged to pay their taxes, whilst companies can hide their income and have lower tax rates than 12.5%.

Mr Karidis (SEK) explained that social inequality was increasing in Cyprus, which was now in the 3rd worst position in the EU. Those involved in tax evasion were, according to SEK, stealing money from the group of people (normal citizens) that pay taxes; hence SEK is in favour of a fairer tax system and the distribution of the tax burden amongst workers and companies. He added that, although public finances are in a better shape, a broader tax reform would be key to development. Trade unions are asking the government and the parliament proceed with a tax reform, the last reform being in 2002. He moreover highlighted that the economic model of Cyprus needs to be diversified, because it is now heavily reliant on financial services, meaning that both manufacturing and agriculture sectors need to be developed.

Regarding contacts with trade unions in the occupied part of Cyprus, Mr Grigoriou (PEO) confirmed on-going collaboration and joint actions with the Turkish-Cypriots trade unions, mentioned e.g. a publication on a (possible) solution of the settlement and introduction of one currency. Mr Karidis (SEK) further added that they are also collaborating, and providing recommendations, such as on the social insurance schemes.

(1)

List of OECD Member countries - Ratification of the Convention on the OECD : http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm

Members of the Global Forum : https://www.oecd.org/tax/transparency/membersoftheglobalforum.htm

(2)

http://taxinsights.ey.com/archive/archive-pdfs/2016g-00762-161gbl-cyprus-enacts-legislation-on-mandatory-exchange-of-information.pdf

(3)

https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

taxe 2 COMMITTEE

ad hoc Delegation

to the United States of America (Washington)

17-20 May 2016

Final Programme

Wednesday 18 May 2016

08.30 - 09.30  Meeting with Elise Bean, former Director and Chief Counsel of the Permanent Subcommittee on Investigations (ICRICT and the Levin Centre)

10.15 - 11.15   Briefing by the Congressional Research Service

Donald J. Marples, Specialist in Public Finance

Jane G. Gravelle, Senior Specialist in Economic Policy

11.45 - 12.15   Meeting with Orrin Grant Hatch, Chairman of the Senate Committee on Finance, President Pro Tempore of the Senate

12.45 - 14.15   Working lunch (finger food) with stakeholders co-organised with the Atlantic Council

16.00 - 17.00   Meeting with Sander Levin, Congressman, Ranking Member of the House Committee on Ways and Means, Richard Neal, Ranking Member of the Subcommittee on Tax Policy, Earl Blumenauer, Member of the House Committee on Ways and Means, Lloyd Doggett, Member of the House Committee on Ways and Means, Ranking Member of Subcommittee on Human Resources, Xavier Becerra, Congressman, Chairman of the House Democratic Conference and Ron Kind, Congressman, Member of the House Committee on Ways and Means

17.30 - 19.00   Meeting with Caroline D. Ciraolo, Acting Assistant Attorney General in charge of the Tax Division, Department of Justice (DoJ)

Thomas Sawyer, Senior Litigation Counsel for International Tax Matters and Todd Kostyshak, Counsel to the Deputy Assistant Attorney General for Criminal Tax Matters

Thursday 19 May 2016

9.30 - 10.45   Meeting with the US Department of the Treasury

Mark J. Mazur, Assistant Secretary (Tax Policy)

Robert Stack, Deputy Assistant Secretary (International Tax Affairs)

11.30 - 12.30  Meeting with the Tax Foundation

Scott A. Hodge, President of the Tax Foundation

Gavin Ekins, Research Economist

Stephen J. Entin, Senior Fellow

Scott Greenberg, Analyst

12.30 - 13.30   Working lunch (finger food) with academics/think tanks

John C. Fortier, Director of the Democracy Project, Bipartisan Policy Center

Shai Akabas Associate Director of Bipartisan Policy Center, Economic Policy Project

Eric Toder, Co-director, Urban-Brookings Tax Policy Centre

14.00 - 15.00 Meeting with OXFAM America

Gawain Kripke, Director of Policy and Research

Didier Jacobs, Senior Economist

Nick Galass, leads on the Oxfam's economic inequality research

Robbie Silverman, Senior Advisor

15.00 - 16.00 Meeting with International Monetary Fund (IMF)

Vicki Perry, Assistant Director in the Fiscal Affairs Department and Division Chief of the Tax Policy Division

Ruud De Mooij, Deputy Division Chief in the Tax Policy Division

16.00 - 17.00  Meeting with the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

  Hamish Boland-Rudder, ICIJ’s online editor

17.30 - 18.30  Meeting with the World Bank

Jim Brumby, Director, Public Service and Performance, Governance Global Practice

Marijn Verhoeven, Economist, Governance Global Practice

Rajul Awasthi, Senior Public Sector Specialist in the Governance Global Practice (leads the tax policy and revenue administration workstream, primarily in the Europe and Central Asia (ECA) region)

Guggi Laryea, European Civil Society and European Parliament Relations Lead

taxe2 COMMITTEE

ad hoc Delegation to Washington, USA

17-20 May 2016

List of Participants

Members

 

 

Alain LAMASSOURE, Chair

EPP

Danuta Maria HÜBNER

EPP

Markus FERBER

Pablo ZALBA BIDEGAIN

EPP

EPP

Jeppe KOFOD

S&D

Neena GILL

S&D

Cătălin Sorin IVAN

Bernd LUCKE

S&D

ECR

Cora VAN NIEUWENHUIZEN

ALDE

Fabio DE MASI

GUE/NGL

Eva JOLY

Greens/EFA

 

 

+ Accompanying Staff

 

 

 

08.30 - 09.30  Meeting with Elise Bean, former Director and Chief Counsel of the Permanent Subcommittee on Investigations (ICRICT and the Levin Centre)

In her introduction, Elise Bean noted that Senator Carl Levin first hired her in 1985, to serve as an attorney on the US Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee. In 2003, she was appointed as Staff Director and Chief Counsel of the Permanent Subcommittee on Investigations(1). Ms Bean referred to investigations of the Subcommittee, notably: inquiries into offshore tax avoidance by Apple, Microsoft, and Caterpillar; undeclared UBS, LGT, and Credit Suisse accounts for wealthy US clients; and tax shelter sales by professional firms, including KPMG.

Ms Bean mentioned the recent hearing on business tax reform held by the Senate Finance Committee, which demonstrated politicians' willingness to engage in the reform of the US corporate tax system even before elections. In this context, Ms Bean explained that the Treasury Department had finalised its ‘customer due diligence’ rule, which requires, as of 2018, financial institutions –banks, mutual funds and others – to ascertain and verify who actually owns and profits from the companies that make use of their services, in other words the ‘beneficial owner’. She emphasised, however, that the Obama Administration’s new ‘customer due diligence’ rule appears to permit new loopholes for shell companies created for purposes of tax dodging, given that the rule allows financial institutions to identify a manager as the company’s ‘beneficial owner’ even when that manager has no true ownership role in the company. The definition of ‘beneficial owner’ as any individual who owns 25 % or more of the equity interests, and the possibility that a single individual with 'significant responsibility' can control the entity, may allow the real owners to hide behind an executive who can serve as a 'figurehead'. This definition, she said, may undo the work that some banks have already completed by developing systems to verify owners of shell companies seeking to open accounts. In fact, according to her, the rule weakens US anti-money laundering safeguards and makes it easier for terrorists, money launderers, tax evaders, and other wrongdoers to open US accounts without revealing their identity. Moreover, Ms Bean explained that the definition in the rule differs from that in the Proposed Incorporation Transparency & Law Enforcement Assistance Act (that requires the Treasury and the states to collect, maintain and update beneficial ownership information on legal entities for law enforcement purposes), thus causing further confusion. The rule does not extend the same due diligence requirements on accounts opened before its implementation as of 2018 (no retroactivity), creating what she called ‘a major gap’ in the information collected. Apart from drawing attention to certain US states, such as Delaware, Nevada or Wyoming, as being havens for shell companies, Ms Bean also mentioned South Dakota as a state hosting a vast number of trusts. She also explained that the Obama Administration was implementing the OECD BEPS action No 13 on country-by-country reporting, and was hoping to complete it before the end of the presidential term.

Regarding the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), which requires financial institutions to disclose data to the Inland Revenue Service (IRS) on any large financial accounts held by US taxpayers or by foreign entities in which US taxpayers hold a substantial ownership interest, Ms Bean shed some light on the problems regarding reciprocity, i.e. the US would not share as much data as it requires from its FATCA partners. For example, the US will not be providing account balances and will not give information on all US source income - just on certain kinds within the limits of US law. The FATCA law does not lay down threshold amounts for the accounts, as it requires all accounts belonging to US persons to be disclosed to the IRS. However, the regulations and intergovernmental agreements implementing the FATCA created thresholds. Hence, according to Ms Bean, the highest threshold – USD 400 000 for a couple living outside the US(2) – should be lowered.

In reply to criticisms from certain US politicians suggesting that endorsement of the EU state aid rules would focus particularly on US companies, Ms Bean stated unequivocally that all have the right to enforce their laws, and went on to say that such investigations seem to be based on factual matters, referring to the ‘Apple case’ that she had been involved in on the Permanent Subcommittee on Investigations.

She further stated that corporate tax avoidance should be tackled by putting an end to the deferral and inversion loopholes in the US corporate tax system, as active earnings/profits are generally not taxed until repatriated to the US. Thus, active foreign earnings are deferred from taxation until the earnings are remitted back to the US, at which point in time US corporate tax must be paid. However, taxes are reduced thanks to credits claimed for foreign taxes paid to other countries as well as other tax benefits, such as operating losses that the corporation may carry forward into future tax years or backward into prior tax years. The United States taxes the ‘worldwide’ income of domestic corporations, regardless of where the income is earned: this differs from the ‘territorial’ taxation system in which only the source country has jurisdiction over tax profits deemed to arise there.

In reply to questions by Members, Ms Bean explained that corporate rules in the US are set mainly at the state level, and many states do not require companies to disclose beneficial owners. As a result, the administration could only use existing bank secrecy regulations to go after shell companies.

She further explained in response to Members’ comments that the ‘Luxleaks’ scandal had not been ‘heard’ in the US. However, she acknowledged that the ‘Panama papers’ scandal represented another wake-up call regarding the need to put an end to corporations with hidden owners. She referred to a Global Witness undercover investigation broadcast recently (by the US news programme ‘60 Minutes’ - see link in footnote(3)) that demonstrated that US lawyers often suggest using anonymously-owned American companies in order to channel suspect (taxes) funds into the country.

She also said that the Levin Center (at Wayne State University Law School in Detroit) is organising training courses in the area of better parliamentary oversight and inquiry. Ms Bean added that she is very much in favour of public country-by-country reporting, taking the view that the impact on banks and financial institutions had been positive and that the same kind of reporting would be needed for multinational companies.

10.15 - 11.15   Briefing by the Congressional Research Service

Donald J. Marples, Specialist in Public Finance

Jane G. Gravelle, Senior Specialist in Economic Policy

The Congressional Research Service (CRS) works exclusively for the United States Congress, providing policy and legal analysis to committees and members of both the House and the Senate, regardless of party affiliation.

Ms Gravelle explained that reducing profit shifting and reforming the international tax system in the US and worldwide may involve a number of policy considerations and tradeoffs in the US. Some tax reform proposals have focused on broadening the tax base and lowering the rates of both individual and corporate income taxes. As regards efficiency, the current tax system favours the non-corporate sector overall. The corporate statutory tax rate of 35 % tends to be higher than the average marginal statutory rate for non-corporate business, which is estimated to average around 27 %. For example, of the USD 1.2 trillion in overseas profits reported by US companies in 2012, USD 600 billion was attributed to so-called tax havens: Bermuda, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Singapore, Switzerland, and the Caribbean islands dependent on the UK.

Ms Gravelle argued that it is the current US corporate tax rate and the general approach to taxing US multinational corporations (MNCs) that are encouraging companies to shift profits and keep money abroad.

In reply to the question related to 'stateless income/tax avoidance', Mr Marples explained that an important reason behind MNCs being able to pay such low rates is that they are allowed to avoid an estimated USD 695 billion in taxes on the USD 2.4 trillion that they hold offshore. In other words, the real problem with the tax code is not that US multinationals are paying too much, but rather the fact that they are allowed to avoid so much in taxes.

Ms Gravelle in her reply explained that despite of the real differences between the tax systems of the EU (territorial) and the US (worldwide), no major economy has a pure worldwide or a pure territorial tax system. The US system, in theory, taxes American corporations on their worldwide (or resident-based) income. She emphasised that transfer pricing manipulation can also theoretically be used to shift what is actually US source income to subsidiary corporations based in offshore tax havens. To avoid potential transfer pricing penalties, one avenue available to companies may be to obtain an advance pricing agreement (APA), either with the IRS (unilaterally) or with the IRS and another tax authority (bilaterally), covering inter-company pricing. While the US generally follows a ‘worldwide’ approach, corporations are typically allowed to defer paying taxes on income earned abroad until that income is brought home, or repatriated, in the form of a dividend payment to the US parent. Countries that have territorial tax systems generally also have some type of anti-abuse provision to protect their tax bases. Mr Marples noted that while it is true that the US statutory tax rate is 35 %, the wide swath of loopholes and breaks allow large profitable US companies to pay closer to 19.4 % on average, with many companies paying nothing at all. Statutory tax rates only tell part of the story. There is, however, an unsettled debate over whether and by how much the effective corporate tax rate in the US is higher than effective tax rates outside the US. Effective tax rates measure how much businesses really pay after all deductions and credits have been considered.

Ms Gravelle estimated that a total in profits to the sum of USD 2.6 billion remains to be repatriated eventually. She raised some concerns regarding intangible assets (such as those of Starbucks or Google), noting that if a ‘true’ arm’s length policy were adopted, most of the profit would be due in the US. In the case of Google, she was of the view that the UK decision was based on confusion over profits.

Ms Gravelle further noted that there are eight US states that could be considered as tax havens (but a federal level taxation remains). She highlighted the difference from, for example, Bermuda, where the problem is non-taxation, and went on to explain that the factors that make a country a successful tax haven include: low or non-existent tax rates applicable to foreigners; strict banking and financial secrecy laws; and a highly developed financial, legal and communications infrastructure. She argued that at the heart of the tax haven issue is the discrepancy between real economic activity and economic activity that is only apparent. She further stressed that the US is widely recognised as a leading source of offshore money: it emerged from the Union Bank of Switzerland tax evasion scandal that, at that bank alone, US clients had almost 20 000 Swiss-based accounts.

Ms Gravelle also explained that current law allows taxes to be deferred on income earned abroad until that income is repatriated to the US. Along with deferral, another basic feature of the US system is the foreign tax credit. The US taxes worldwide income on either a current or deferred basis, but it also allows credits for foreign taxes paid on a dollar-for-dollar basis against US taxes otherwise owed. Under the current US system, taxes on corporate profits at the individual level (dividends and capital gains) tend to be collected (thanks to tax treaties) on a residence basis. Deferral benefits US corporations because delayed taxes are reduced due to the time value of money. In the extreme, deferral could allow an American corporation to completely avoid US taxation on foreign source income if it never repatriates its overseas income, either because the income is being held abroad in financial assets or because it has been permanently reinvested (for example in plant and equipment). The income earned by foreign branches of US corporations, however, cannot be deferred. The credit is generally limited to the amount of taxes a corporation would pay in the credit’s absence, which is effectively just the US corporate tax rate multiplied by the amount of income earned abroad. In other words, a US corporation may claim foreign tax credit up to the point that reduces its US tax on foreign-earned income to zero, but no further. Concerning beneficial ownership, Ms Gravelle noted that eight US states do not require beneficial ownership information.

Finally, Ms Gravelle stated that it is unlikely that any major overhaul would happen before the US elections, but that reform needs to be budget-neutral, as the same level of revenue needs to be raised somehow. The principle of tax neutrality – that a tax system should neither encourage nor discourage specific economic decisions – prevails across the political spectrum. However, regardless of whether the US reforms its international tax system by following the territorial trend or by strengthening its worldwide system, all parties need to recognise more fully the importance of the high corporate tax rate, as tax reform proposals that do not reduce it will not substantially improve the position of US-based firms.

11.45 - 12.15   Meeting with Orrin Grant Hatch, Chairman of the Senate Committee on Finance, President Pro Tempore of the Senate

Orrin Grant Hatch, the most senior Republican member of the US Senate, was first elected to the Senate in 1976 and was most recently re-elected in 2012. He became the President Pro Tempore of the Senate on 6 January, 2015, and is also the longest-tenured Republican on the Senate Judiciary Committee. In the US Senate 2015-2016, Senator Hatch is a member of the Joint Committee on Taxation.

In his introductory remarks, Mr Hatch referred to the ongoing work of five separate bipartisan Finance Committee Tax Working Groups aimed at spurring comprehensive congressional tax reform efforts in the 114th Congress.

Mr Hatch was of the opinion that both Europeans and the US face the same situation, i.e. corporate taxation rules are outdated worldwide. An exchange of views with Mr Hatch, amongst others, was held on the OECD’s Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) process, and included country-by-country reporting, the increased importance of transparency with a view to ensuring that profits are taxed where they are created, and ‘tax havens’ (also with reference to some US states).

Moreover, Mr Hatch had some concerns over the European Commission’s recent efforts on enforcement of state aid rules, stating that there was a general view in the US that all investigations were, in fact, focused on US firms. He further stated that of the five cases, 4.5 concerned US companies (the remaining 0.5 being Chrysler’s share in the Fiat case).

Mr Hatch was interested in the discussions related to TTIP and the possibility of including certain references to good governance on taxation (the chapter on investment protection was indicated by Members in this context as a possible way forward). In this context, the debate on the Trade Promotion Authority (TPA), which aims to ensure partnership between Congress and the administration in terms of bringing greater transparency to the negotiating process and ensuring that the US secures the most effective trade agreements possible.

Mr Hatch welcomed a proposal to engage in exchanges of views on these matters with MEPs on a regular basis.

12.45 - 14.15   Working lunch (finger food) with stakeholders co-organised with the Atlantic Council

Source: http://www.atlanticcouncil.org/:

The Atlantic Council promotes constructive leadership and engagement in international affairs, based on the Atlantic Community's central role in meeting global challenges. The Council provides an essential forum for navigating the dramatic economic and political changes defining the twenty-first century, by informing and galvanising its uniquely influential network of global leaders. The Council has administered programmes to examine political, economic as well as security issues to cover Asia, the Americas and other regions in addition to Europe. All its programmes are, however, based on the conviction that a healthy transatlantic relationship is fundamental to progress in organising a strong international system.

Participants invited by the Atlantic Council:

  Anders Aslund, Resident Senior Fellow, Dinu Patriciu Eurasia Center, Atlantic Council

  Gianni Di Giovanni, Chairman of Eni USA R&M, Eni

  The Hon. Boyden Gray, Founding Partner, Boyden Gray& Associates

  Jillian Fitzpatrick, Director, Government Affairs and Public Policy, S&P Global

  Marie Kasparek, Assistant Director, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

  Benjamin Knudsen, Intern, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

  Jennifer McCloskey, Director, Government Affairs, Information Technology Industry Council

  Susan Molinari, Vice President, Public Policy and Government Affairs, Google

  Andrea Montanino, Director, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

  Álvaro Morales Salto-Weis, Intern, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

  The Hon. Earl Anthony Wayne, Non-resident Fellow, Atlantic Council

  Alexander Privitera, Senior Fellow, Johns Hopkins University

  Bill Rys, Director, Federal Government Affairs, Citigroup

  Pete Scheschuk, Senior Vice President, Taxes, S&P Global

  Garret Workman, Director, European Affairs, US Chamber of Commerce

During the working lunch, delegation members shortly presented the work and the objectives of TAXE2 Special Committee, as well as the European Parliament’s initiatives vis-à-vis the fight against corporate tax avoidance.

16.00 - 17.00   Meeting with Sander Levin, Congressman, Ranking Member of the House Committee on Ways and Means, Richard Neal, Ranking Member of the Subcommittee on Tax Policy, Earl Blumenauer, Member of the House Committee on Ways and Means, and Lloyd Doggett, Member of the House Committee on Ways and Means, Ranking Member of the Subcommittee on Human Resources, Xavier Becerra, Congressman, Chairman of the House Democratic Conference, and Ron Kind, Congressman, Member of the House Committee on Ways and Means

Mr Levin said that the US has made progress in some areas of tax reform, but just like the Europeans, the US lags behind the international community in the fight to ensure transparent corporate ownership. He acknowledged that there is a need for more discussion among the partners, as there is no way Europe or the US can solve this issue on their own. In this context, he referred to tax competition and stressed that some corporate income is not taxed anywhere. However, he was of the view that singling out US companies would certainly not increase appetites for closer cooperation. He stated that several US companies were leaders in tax evasion, and considered the OECD recommendations to be very modest. However, he insisted that if tax competition to have the lowest tax rates and wages continues, both the EU and the US would be losers in this game. He recognised that the EU has been somewhat more flexible over the past years, as it is not a territorial issue as such. In this context, he referred to beneficial ownership, and stated that a recently announced US banking regulation requires US banks to obtain the identity of the beneficial owner of any legal entity holding an account.

There is also a need for overall international tax reform in the face of rising income inequality, Mr Levin said, referring to the opinion of the citizens, as US multinationals are estimated to hold USD 2.4 trillion offshore, deferring payment of taxes totalling USD 700 billion. He went on to stress that no country can keep cutting taxes and still provide the infrastructure and the government services its citizens need.

During the exchange of views, the discussion touched upon the bilateral tax treaties between the US and the EU (Member States), the investment chapter of the TITP negotiations (with a view to adding text on corporate taxation), the ‘Panama papers’, and the possibility of facilitating cooperation between the parties.

International tax reform poses a number of difficult questions about how profits should be allocated among subsidiaries of multinational corporations that manufacture and sell goods in a number of jurisdictions: Mr Levin stressed that at all events those profits should be taxed somewhere. He cited the case of Apple as an example of tax planning abuse which he had witnessed during his time in the Senate. Mr Levin gave the example of a 2013 investigation by the US Senate Permanent Subcommittee that discovered that Apple had three subsidiaries in Ireland, each of which claimed it had no tax residency anywhere. Having no tax residency anywhere is the holy grail of tax dodging. Moreover, he referred to the need to work together against manipulation of currencies, signalling out China in this context.

He concluded that if combating tax avoidance cannot be done through international cooperation, countries such as the US should take unilateral action to address the problem. Regarding the G7/G20 and the OECD, Mr Levin agreed that it is time to implement what has been agreed within the G20 framework. Hence, he suggested that both sides should continue to be in touch on a regular basis on these issues.

Mr Becerra referred to Hollywood (his congressional district is in Los Angeles), and specified the need to collect public revenues from MNCs that are 'stateless corporations' and do not contribute to the US economy. These companies’ corporate income is not taxed anywhere, and such tax advantages limited to certain big companies harm business in general, as they do not operate in a level playing field. Mr Kind referred to the perceptions of citizens in both the EU and the US regarding MNCs using tax havens and creating unfair tax competition.

17.30 - 18.30   Meeting with Caroline D. Ciraolo, Acting Assistant Attorney General in charge of the Tax Division, Thomas Sawyer, Senior Litigation Counsel For International Tax Matters, and Todd Kostyshak, Counsel to the Deputy Assistant Attorney-General for Criminal Tax Matters, Department of Justice (DoJ)

Ms Ciraolo introduced the Tax Division, which represents the US in virtually all litigation - civil and criminal, trial and appellate - arising under the internal revenue laws, in all states and federal courts except the United States Tax Court. It authorises, and either conducts or supervises, almost all prosecutions arising under the federal tax laws. It assists the Internal Revenue Service (IRS) in effectively enforcing the tax laws, as well as its investigations (the IRS is the investigative agency). The Tax Division also prosecutes criminal violations of the revenue laws. In this context, Ms Ciraolo mentioned the Memo of September 2015(4), which guides attorneys on corporate settlements and includes eligibility criteria for any credit when it comes to cooperation relating to a case of corporate misconduct. In settlement negotiations, companies will not be able to obtain credit for cooperating with the government unless they identify employees and turn over evidence against them, ‘regardless of their position, status or seniority’.

By law, the IRS cannot disclose IRS audit results, but, despite this, according to the speaker, the Tax Division’s tax litigation receives wide media coverage, leading to a significant multiplier effect on voluntary compliance.

Ms Ciraolo argued that the Tax Division has a role in improving legislation by submitting to Congress proposals for legislative amendments to ensure that the government’s litigating positions are consistent with applicable law and policy. The measures that are currently taken include prosecutions of taxpayers who seek to conceal foreign accounts and money- laundering prosecutions. On the issue of beneficial ownership, she referred to the recent Treasury’s Customer Due Diligence (CDD) Final Rule for financial institutions. The US Treasury has announced measures to address critical vulnerabilities in the US financial system, following actions taken by other countries in response to the ‘Panama papers’ disclosures. Moreover, she indicated that, in parallel, the Administration has announced that it will propose legislation that would require beneficial ownership information to be reported to FinCEN,(5), effectively creating a registry of such information, which would enhance AML and anti-corruption enforcement.

With respect to the question whether certain US states share information with the IRS, Mr Sawyer referred to information-sharing programmes in place between the IRS and federal, state and municipal governmental agencies that are aimed at enhancing voluntary compliance with tax laws. In this context, Mr Kostyshak referred to the need to ensure the protection of taxpayer confidentiality (privacy) rights.

In reply to Members’ questions on the ‘Panama papers’ leak, Mr Kostyshak noted that the US Department of Justice has launched a criminal investigation into international tax avoidance schemes uncovered by this leak.

The Tax Division continues to play a lead role in investigations and prosecutions involving the use of foreign tax havens. In this context, Ms Ciraolo referred to, for example, UBS AG, Switzerland’s largest bank, which was providing banking services to US customers with undeclared accounts. A prosecution agreement amounting to USD 780 million in fines, penalties, interest and restitution was reached with this economic operator. The Tax Division continues to prosecute UBS clients, using information obtained through the deferred prosecution agreement. She also explained that the Voluntary Disclosure Initiative, concerning unreported offshore accounts, resulted in an unprecedented number of taxpayers, almost 15 000, attempting to ‘return to the fold’ and paying back taxes, interest and penalties due, probably totalling at least some hundreds of millions of dollars.

Ms Ciraolo clarified that the Treasury/IRS (or anyone else) may draft regulations, but the introduction of new legislation is ultimately a matter for Congress. Regarding tax law, the Treasury/IRS can issue a regulation (which has the force of law). Recently the Treasury and the IRS proposed regulations to further reduce the benefits and limit the number of corporate tax inversions, including by addressing earnings stripping.

With respect to a question on Delaware, Ms Ciraolo replied that both the Tax Division and the IRS seek whatever information is available, but there is not much at the state level, as many states do not generally have/collect much information of this kind. Some states are very cooperative, others less. With regard to Nevada, she considered that it was ‘an active jurisdiction for a lot of investigations’.

Ms Ciraolo explained that the IRS Whistleblower Office pays money to people who blow the whistle on persons who fail to pay the tax that they owe. If the IRS uses information provided by the whistleblower, it can award the latter up to 30 % of the additional tax, penalty and other amounts it collects. Given that proceedings may take years - this includes appeal rights, which are prerequisites for the payout of a whistleblower award - there is now a proposal that the IRS Whistleblower Office should send annual letters to whistleblowers to notify them that the IRS still has their claim under consideration. She also noted that such a programme is expensive and requires many resources, given that the IRS office receives thousands of claims each year, many of which are not actionable because the information is not specific or credible or is already known by the IRS. However, she also highlighted the successes of the programme in tax collection, noting that since 2007 it has enabled the IRS to collect over USD 3 billion in tax revenue. As the IRS is preparing a new study on the tax gap(6) (the last study, in 2006, estimated the average annual tax gap for 2008-2010 to be USD 458 billion), Ms Ciraolo wondered whether it will show any evolution, and if so of what kind.

Thursday 19 May 2016

9.30 - 10.45   Meeting with the US Department of the Treasury

Mark J. Mazur, Assistant Secretary (Tax Policy)

Robert Stack, Deputy Assistant Secretary (International Tax Affairs)

Mr Stack started the meeting by acknowledging that the work done by the EP was excellent and that he was working in close cooperation with the European Commission (EC). He also stated that within the OECD/G20 BEPS process, the EC and the US have an agreement on the main lines, but also have some differences. The US is committed to complying with the four minimum standards, notably on 'country-by-country reporting' (CbCR), 'Treaty shopping', 'patent boxes’ and 'hybrid mismatch arrangements'.

As regards the Deductibility of Interest, which certain MNCs use for tax avoidance by lending within the group more than their entities earn, Mr Stack noted that the US has proposed 10 % (although, the OECD/BEPS allow countries to fix their cap in a ‘corridor’ between 10 % and 30 % of the earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA)).

As regards country-by-country Reporting, the Obama Administration was currently implementing BEPS Action 13. All multinationals will be required to file their CbCR. He insisted that the US Administration was also working with the EU and the OECD to match the timelines (January 2016 data would be made available).

Regarding effective anti-abuse provisions in all tax treaties, he indicated that the US is following the new OECD model in bilateral treaties, but inclusion of such provisions from the existing treaties in the proposed Multilateral Convention (MC) would require approval by the Senate. He insisted that the US has the strongest anti-treaty shopping provisions and that the US cannot be used as a way to treaty-shop. According to him, a strong and effective CbCR programme would provide the IRS with an important tool to identify situations involving not only potential transfer pricing issues, but also the potential application of judicial concepts, such as determining whether income is effectively connected with business activities conducted in the US. The CbCR would be provided with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) partners.

Mr Stack was of the view that the EU does not have effective CFC rules, because of the ECJ Cadbury Schweppes Ruling,(7) and that developing countries were in some way 'victims' of it.

Furthermore, in reply to Members, Mr Stack explained the difference between regulation and bills etc., saying that the holes in legislation are filled by rules, which build up around legislation, and added that tax laws (due revenue impact) have to go through both Houses.

Mr Mazur stated that the President's proposals may be part of the Budget proposal (which may cover several legislative proposals that have an impact on, for example, budget appropriations) or a single, stand-alone proposal for tax legislation. Generally, such legislative proposals cannot be made retroactively, as they are part of the budget proposal, which is annual or otherwise timelined.

In answer to questions from Members, Mr Stack indicated that big MNCs are 'permanently investing' their profits, so they do not need to declare them as taxable earnings in the US tax declaration. According to him, this treatment gives them an incentive to keep money 'offshore', and not to repatriate profit to the US. The US system is 'quasi territorial', as the system is based in part on a residence principle, applying US taxes on a worldwide basis to US firms while granting foreign tax credits to alleviate double taxation. The system, however, also permits US firms to defer foreign-source income indefinitely—a feature that approaches a territorial tax jurisdiction.

Mr Stack indicated that the problem of tax havens such as Bermuda was 'solved' by exchange of information, and continued that there was an enormous variety of tax rates, referring to certain EU Member States, such as Ireland, Luxembourg and the Netherlands.

Regarding disclosure of country-by-country reporting to the public, Mr Stack underlined that within the OECD framework, the information was meant for the tax administrations only. Hence, the EU's proposal would create a disadvantage and remove all incentives for the US to cooperate. He also emphasised that the problem is future cooperation with other OECD members, and that this would give them an excuse to do whatever they wished, not necessarily going beyond BEPS, but certainly harming comprehensive implementation. He was 'laughing' about the EU proposal to include tax havens in the proposal, as exchange of information would not help. He stated that the US is drafting rules to prohibit keeping earned income in those tax havens. Mr Stack also questioned whether a policy change only two days after the Panama Papers leak was the right thing, since it did not follow the line of the US Administration.

Mr Stack emphasised that the US was not against public reporting, but that business criticised it without making a strong case against it, and that the US could block it in the OECD – but that the EU's proposal harmed the 'consensus' method as, even if a 'consensus was achieved, the EU later on decided to go its own way'. The information is meant for the tax administrations as a risk assessment tool and should be kept confidential (referring to China and some other countries that would be using it for their own purposes).

Mr Stack, in reply to a question related to Delaware, explained that state law regulates Limited Liability Companies (LLCs) and determines whether single-member LLCs are allowed, and that depending on choices made by the LLC and the number of members, the IRS will treat an LLC as either a corporation, a partnership, or part of the owner's tax return (a ‘disregarded entity’). Specifically, if a single-member LLC does not choose to be treated as a corporation, the LLC is a ‘disregarded entity,’ and the LLC's activities should be reflected in its owner's federal tax return. Moreover, Mr Stack noted that ‘trusts are different for federal tax purposes, for reasons not quite understood by the Treasury’.

Mr Mazur, on the subject of inversion – the practice of re-incorporation in low-tax countries – hinted at various MNCs trying to break up business entities such as Pfizer. The new rules, the government’s third wave of administrative action against inversions, would, according to him, make it harder for companies to move their tax addresses out of the US and then shift profits to low-tax countries using a manoeuvre known as 'earnings stripping'. Moreover, Mr Mazur added that the misuse of companies to hide beneficial ownership is a significant weakness in the US anti-money laundering/counter financing of terrorism regime that could only be resolved by legislative action, and that a proposal is now under the consideration of Congress.

Last but not least, Mr Mazur complained that the state aid investigations carried out recently by the European Commission were focused on US companies, stating that even the FIAT case was largely American (Chrysler part).

11.30 - 12.30  Meeting with the Tax Foundation

Scott A. Hodge, President of the Tax Foundation

Gavin Ekins, Research Economist

Stephen J. Entin, Senior Fellow

Scott Greenberg, Analyst

Mr Hodge introduced the Tax Foundation, stating that it was oldest NGO in the US working on tax policy advocacy both at the federal and state levels. Corporate taxation is a highly competitive tool, when MNCs are seeking opportunities to reduce taxes; however, he indicated that more tax competition is needed between countries. He explained the differences as regards the effective tax rate and the statutory tax rates in the US. He was of the view that Congress was not focused enough to create a US tax system for the 21st century, as over the years the federal tax code has expanded dramatically in size and scope and tax complexity creates big costs for American households and businesses. He stated that the TAXE Committee’s work is valuable, as it brings more transparency and public debate.

Mr Entin explained that it is now well known that the US has the highest corporate income tax among the leading industrialised nations – economists have determined that the US has the third highest corporate income tax among the 165 nations surveyed. Only Chad and the United Arab Emirates levy a higher corporate tax rate than the US. He stated that the US taxes foreign-source income at a much lower effective rate than it taxes domestic source income of US multinationals. Regarding tax rates, Mr Hodge referred to the OECD study and compared US effective tax rates with those of France and Germany, demonstrating that US tax rates were much higher.

Regarding the question on Delaware, he indicated that there are many companies but they are not only there for tax purposes. Moreover, Delaware is not the only US state offering easy access to those looking to create an anonymous corporate entity, with Wyoming, Nevada, California and others also being implicated in such practices. Mr Ekins explained that the US tax code treats corporations differently from other forms of business. Specifically, corporate income is subject to two levels of taxation: once at the entity level, through corporate income tax, and once at the individual level, through individual income tax. However, income earned by pass-through businesses, such as partnerships, is not subject to any entity-level taxes, and is only taxed through individual income tax. He clarified further that, for example, 'S-corporations' are taxed in a different way from corporations. He also pointed to the problem of it being difficult to define where corporate income is generated if production is in one country, but components are made in several other countries and the final product could be consumed in other counties.

With reference to the presidential election process, some of ideas of the candidates were criticised by the Tax Foundation, in that it would bring in revenue, but not necessarily economic growth. Mr Entin referred also to the recent proposal from Senator Hatch regarding a move from corporate tax to the shareholder. However, he added that the US has a highly progressive income taxation system in comparison with other OECD countries. According to him, deferral creates an additional problem, however, because it encourages US multinationals to retain foreign profits overseas instead of repatriating them to the US parent company. The result is that US multinationals in recent years have accrued an estimate of over USD 2 trillion in overseas assets.

Mr Entin explained inversion used by MNCs by acquiring a very small foreign company, then moving the joint headquarters abroad. He indicated that the Treasury is changing the interpretation of the so-called 80/20 rule and is discouraging inversions by tightening the rules governing intra-company loans to prevent what is known as ‘earning stripping’.

Mr Hodge summed up and stated that a corporate tax reform that reduces the corporate tax rate and moves toward a competitive territorial tax system would not only discourage inversions, but also would encourage investment and create jobs. He was also of the view that definitions should be harmonised and that the 'Arm’s length' principle on transfer pricing was not a correct measure.

12.30 - 13.30   Working lunch (finger food) with academics/think tanks

John C. Fortier, Director of the Democracy Project, Bipartisan Policy Center

Shai Akabas Associate Director of Bipartisan Policy Center Economic Policy Project

Eric Toder, Co-director, Urban-Brookings Tax Policy Center

Source: http://bipartisanpolicy.org/about/who-we-are/ :

The Bipartisan Policy Center is a non-profit organisation that combines the best ideas from both parties to promote health, security and opportunity for all Americans. BPC drives principled and politically viable policy solutions through the power of rigorous analysis, painstaking negotiation and aggressive advocacy.

Source: http://www.taxpolicycenter.org/ :

The Tax Policy Center is a joint venture of the Urban Institute and Brookings Institution. The centre is made up of nationally recognised experts in tax, budget, and social policy who have served at the highest levels of government. TPC provides timely, accessible analysis and facts about tax policy to policymakers, journalists, citizens and researchers.

During the discussion, Members learned about the views of the invited experts on the ongoing elections and on how the US corporate tax system may be reshaped on the basis of the proposals of the candidates.

14.00 - 15.00   Meeting with OXFAM America

Gawain Kripke, Director of Policy and Research

Didier Jacobs, Senior Economist

Nick Galass, leads on the Oxfam's economic inequality research

Robbie Silverman, Senior Advisor

Mr Silverman introduced Oxfam America actions regarding corporate taxation, notably stating that it is examining why and how approaching tax responsibility beyond legal compliance benefits companies and the developing countries in which they operate. He referred to their research study that concluded that the 50 biggest US businesses have USD 1.4 trillion held offshore, while overall the use of tax havens allowed US firms to reduce their effective tax rate on profits from the US headline rate of 35 % to an average of 26.5 % between 2008 and 2014. He stated that for every USD 1 spent on lobbying, these 50 companies collectively received USD 130 in tax breaks, although noting that it was difficult to obtain facts on federal lobbying. Moreover, he stated that Oxfam estimates that tax avoidance by US corporations costs the economy some USD 111 billion a year, but it was also fuelling the global wealth divide by draining USD 100 billion from the poorest countries.

Mr Silverman explained the dysfunction of the corporate taxation system with multiple levels, referring to two sets of rules for MNCs and others for SMEs. He stated that almost no company pays the US headline rate of 35 % but on average only 26.5 %. He called therefore for increased transparency and mentioned country-by-country reporting. He was of the view that the EU's threshold of a turnover above EUR 750 million was too high. He noted that 'beneficial ownership' was a key priority and explained that the Obama Administration has proposed legislation in this regard with some shortcomings, for example, concerning the control test.

Mr Jacobs also singled out some African countries and loopholes in corporate taxation systems worldwide that allow US firms to seek to reduce their tax bill by ‘profit-shifting’. He was also of the view that, regarding 'beneficial ownership', there should be a test to check who is the person responsible for controlling the money, and the proposal of the Obama Administration does not include trusts. Moreover, he stated that US companies report to the US Treasury, and the US Treasury provides information to those countries that have signed up to the FATCA. However, a problem arises regarding the exchanged information, as there is no (full) reciprocity from the US side.

Mr Silverman called for the EU to push forward and eventually get the US on board. He therefore agreed that it is important to have a joint agenda between the US and the EU. Regarding the Panama Papers, he indicated that it was difficult to determine what was legitimate and what was not, hence transparency would be a key priority also for legitimate uses of tax havens, referring to Delaware, which offers certain benefits to businesses. He emphasised the need for further efforts to engage developing countries in the OECD framework.

15.00 - 16.00   Meeting with the International Monetary Fund (IMF)

Vicki Perry, Assistant Director in the Fiscal Affairs Department and Division Chief of the Tax Policy Division

Ruud De Mooij, Deputy Division Chief in the Tax Policy Division

According to Ms Perry, changes and behaviours mirror those of other countries and hence it is likely that the US will make a shift to direct tax on investments. She mentioned the tax incentives, such as tax holidays for foreign direct investments, that need to be examined at both ends. Regarding tax evasion and tax planning, Ms Perry indicated that they require skills. Taxes should be paid where value is created, and there should be a balance between the right of sovereign states to decide on corporate taxation and tax competition between countries.

Mr De Mooij explained that the BEPS process is relevant to developing countries and that there is a platform for elaborating a 'tax toolkit' for BEPS implementation in developing countries in compliance with the OECD framework. International organisations are collaborating on a full range of issues and providing technical assistance to developing countries. As for developing economies, strengthening domestic tax systems is urgent owing to declining development assistance. While public revenues would need to be recovered from domestic sources, strengthening tax compliance is necessary with due consideration to countries’ differing circumstances. He explained that some of the strategies that multinationals use to reduce their tax liabilities – notably base erosion and profit shifting –would be likely to have a big impact if they could, somehow, be quantified. He added that Google, Starbucks and other household names have famously managed to pay very little corporate tax. This issue is not just a concern for advanced economies, however, and it is likely to represent an even greater concern for developing countries.

Ms Perry indicated that the OECD has set the standards, but it is not clear how they will be implemented, as they are very technical. She condemned the fact that the negotiations at the OECD were among the developed countries. She noted differences in corporate taxation policies and tax competition, in whether taxation is at the corporate level or based on income from capital. Rates of corporate income taxation, however, have been reduced more often than increased. She noted that taxation is rarely far from the news, but it has seldom been so central to public debate, in so many countries, as it is now.

16.00 - 17.00  Meeting with the International Consortium of Investigative Journalists

  Hamish Boland-Rudder, ICIJ’s online editor

Mr Boland-Rudder explained the investigations carried out by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), referring to the 'LuxLeaks' case and to the Panama Papers, a case in which the German-based newspaper Süddeutsche Zeitung oversaw the probe. The Panama Papers investigation has had a massive global impact as, for example, it led to the resignation of Iceland’s prime minister, official investigations were opened worldwide and an immediate censorship drive was instituted in China. He mentioned also that the OECD had started a tax investigation in France. Following the Panama Papers, OECD countries seem to have strengthened their collaboration, and some governments are now even meeting bilaterally.

Mr Boland-Rudder explained the difference between the ICIJ’s work and WikiLeaks, notably mentioning that the ICIJ does not publish anything of a private nature. The ICIJ is looking after public interests and exercising 'group' pressure. Tax investigations would be carried out using all sources of information, both public and non-public, or through better cooperation with tax jurisdictions or tax administrations in the country concerned.

Regarding the 'LuxLeaks' case, Luxembourg prosecutors are now seeking jail time for whistleblowers. He therefore underlined the need to protect whistleblowers, as some countries/jurisdictions already do, as they are individuals who are acting in the public interest.

Mr Boland-Rudder noted the importance of follow-up, with certain whistleblowers becoming victims even though they are serving the general public. He praised the TAXE Committee for having helped to keep the public debate alive since 'LuxLeaks' in 2014. He indicated that there is a lot of work to be done, as the Panama Papers leak includes more than 11.5 million financial and legal records and since it exposes a system that enables crime, corruption and wrongdoing, hidden by secretive offshore companies. There is no doubt that there is a problem of global tax avoidance generally. According to him, the ICIJ will, as a next step, be focusing on Africa, since the continent is faced with a major problem of illicit financial flows.

17.30 - 18.30  Meeting with the World Bank

Jim Brumby, Director, Public Service and Performance, Governance Global Practice

Marijn Verhoeven, Economist in the Global Practice on Governance

Rajul Awasthi, Senior Public Sector Specialist in the Governance Global Practice (leads the tax policy and revenue administration workstream, primarily in the ECA region)

Guggi Laryea, European Civil Society and European Parliament Relations Lead

Mr Brumby explained that the Bank is strengthening cooperation with other international organisations through a platform with the OECD, the IMF and the UN, as there are enormous expectations globally on corporate taxation. In this context, he referred to offshore financial centres, to the Panama Papers, and to illicit financial flows. He explained that the Bank has changed its policy regarding funding to private sector support by the International Finance Corporation (IFC)(8), a member of the World Bank Group. This was due to the fact that 75 % of investments went to firms using offshore financial centres, according to research undertaken by Oxfam. He noted that loan operations are development-policy friendly, notably based on budget support, for example a reform of fiscal systems on both sides, public spending and revenue collection/taxation, as was the case with a project in Indonesia. He added that the Bank would not engage with countries that do not apply certain standards, such as the internationally recognised tax governance criteria, and that the IFC lending policy has been reviewed accordingly.

In response to questions, Mr Brumby explained that the Bank has a reasonably strong role to play, while admitting that the OECD/G20 process has stronger legitimacy. The Bank covers 165 countries – a large number (maybe most) of which are developing countries. The Bank has country offices that have an ‘insight' into developing countries, and in this context, he explained that Pakistan, for example, might turn to them to reform their tax system/policy. He also indicated that technical assistance is provided through projects, for example on better definitions as regards tax law, such as on 'beneficial ownership'.

As for the questions related to the Panama Papers, Mr Brumby noted that the capacity of a tax system is a choice and that many of them have certain peculiar aspects that were likely created on purpose. He added that addressing key aspects of base erosion and profit shifting is an important exercise – and a difficult one, both technically and politically. He pointed out that the BEPS process brings new challenges to developing countries, which is why the platform of the international organisations is creating a toolkit for international taxation issues. Moreover, he noted that transfer pricing rules and transferring assets were complex issues and that there were many different ways of conducting them. For example, he indicated that the pricing of commodities was a straightforward way for tax administrations to value transactions. However, the OECD’s arm’s length principle on transfer pricing would leave other means to value transactions and would be difficult to accept, as 'one model' would not fit all countries. According to Mr Brumby, it would not be the best way for certain transactions and certain countries, and such rules would require an effective dispute resolution procedure.

Mr Verhoeven explained that a threshold of a turnover in excess of EUR 750 million is so high that many developing countries do not need to comply with the transparency requirements. Regarding the public disclosure of the country-by-country reports, he indicated that such information is intended for tax authorities. However, if it were disclosed (by everyone), it might change the way in which it would be conducted, as it would leave a ‘footprint’ of the operations. He gave the example of the Bahamas, which would report no operations or 0 %, whereas India would report all company operations but probably report no (profit) taxes.

Mr Brumby emphasised that the OECD Global Forum was very successful, for example for the exchange of information, but the process was not perfect. He noted, for example, that country-by-country reporting was not a global solution for developing countries, as there might not necessarily be a lot of confidentiality and the information sharing with developed countries would not be on an equal footing. He further praised the OECD Peer Review process, mentioning the recent report on Cyprus.

(1)

The Permanent Subcommittee on Investigations was originally authorised by Senate Resolution 189 of 28 January 1948. Website: https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/media/permanent-subcommittee-on-investigations-historical-background

(2)

Reporting by U.S. Taxpayers Holding Foreign Financial Assets : https://www.irs.gov/businesses/corporations/summary-of-fatca-reporting-for-u-s-taxpayers

(3)

http://www.cbsnews.com/news/anonymous-inc-60-minutes-steve-kroft-investigation/

(4)

https://www.justice.gov/dag/file/769036/download

(5)

A United States person that has a financial interest in or signature authority over foreign financial accounts must file an FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Acccounts) if the aggregate value of the foreign financial accounts exceeds USD 10 000 at any time during the calendar year.

(6)

https://www.irs.gov/uac/the-tax-gap

(7)

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-196/04

Judgment - 12/09/2006 - Cadbury Schweppes and Cadbury Schweppes Overseas

Case C-196/04

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/centre-jrenauld/documents/WP_4_Study_Impact_of_ECJ_Rulings_Direct_Taxation.pdf

(8)

https://www.oxfam.org/en/research/ifc-and-tax-havens


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3 του Κανονισμού

Paloma López Bermejo

Οι πολυεθνικές εταιρείες χρησιμοποιούν νομικά μέσα που τους επιτρέπουν να αποφεύγουν την καταβολή των κατάλληλων φόρων, αυτοαπαλλασσόμενες, όσον αφορά τη φορολογία, από τις υποχρεώσεις τους έναντι της κοινωνίας. Η διάβρωση της φορολογικής βάσης και η μεταφορά κερδών προκλήθηκαν από την καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση και, στο εσωτερικό της ΕΕ, από την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων.

Τα πρόσφατα σκάνδαλα κατέστησαν εμφανή την αποτυχία του τρέχοντος οικονομικού συστήματος και την αδυναμία του να επιλύσει το πρόβλημα.

Χαιρετίζουμε πολλές συστάσεις της TAX2, ιδίως δε την ανάκληση των τραπεζικών αδειών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που διευκολύνουν τη φορολογική απάτη και την έκκληση για ένα παγκόσμιο περιουσιολόγιο. Ωστόσο, η TAX2 δεν έφτασε στη ρίζα του προβλήματος. Άλλωστε, η έκθεση κλείνει απαλλάσσοντας τις πραγματικές αιτίες και τον πραγματικό υπεύθυνο για την τρέχουσα κατάσταση, αγνοώντας τις λύσεις που θα επέτρεπαν να λυθεί πραγματικά το πρόβλημα.

Για τούτο, τονίζουμε την ανάγκη:

– δημόσιου ελέγχου του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος·

– περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων·

– μιας διάσκεψης κορυφής σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, με αντικείμενο τον καθορισμό χάρτη πορείας και κοινού σχεδίου δράσης για τον τερματισμό των φορολογικών παραδείσων.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

6

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Fabio De Masi, Frank Engel, Markus Ferber, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sven Giegold, Neena Gill, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Bernard Monot, Evelyn Regner, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, David Casa, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Michael Theurer, Nils Torvalds

ECR

Ruohonen-Lerner

ENF

Bernard Monot

GUE

Fabio De Masi, Marisa Matias

PPE

Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Fulvio Martusciello, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Evelyn Regner, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts

6

-

ALDE

Cora van Nieuwenhuizen,

PPE

David Casa, Markus Ferber, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos

9

0

ECR

Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zanni

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo

PPE

Frank Engel, Othmar Karas, Thomas Mann

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου