SPRAWOZDANIE w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2)

29.6.2016 - (2016/2038(INI))

Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
Współsprawozdawcy: Jeppe Kofod i Michael Theurer


Procedura : 2016/2038(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0223/2016

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2)

(2016/2038(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 4 i 13 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając art. 107, 108, 113, 115 i 116 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2) oraz określenia jej kompetencji, składu liczbowego i czasu trwania mandatu[1],

–  uwzględniając informacje ujawnione przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych na temat interpretacji prawa podatkowego i innych szkodliwych praktyk stosowanych w Luksemburgu, znanych jako afera LuxLeaks,

–  uwzględniając informacje ujawnione przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych na temat wykorzystania spółek typu offshore, znanego jako afera „Panama Papers”, a w szczególności dokumenty opublikowane w dniu 9 maja 2016 r.,

–  uwzględniając wyniki różnych szczytów G-7, G-8 i G-20 poświęconych międzynarodowym kwestiom podatkowym, w szczególności szczytu G-7, który miał miejsce w Ise-Shima dniach 26 i 27 maja 2016 r., a także wyniki posiedzenia ministrów finansów i prezesów banków centralnych G-20, które miało miejsce w Waszyngtonie w dniach 14 i 15 kwietnia 2016 r.,

–  uwzględniając rezolucję w sprawie programu działań z Addis Abeby, przyjętą w dniu 27 lipca 2015 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ,

–  uwzględniając sprawozdanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z dnia 30 listopada 2015 r. zatytułowane „G20/OECD Principles of Corporate Governance” (Zasady nadzoru korporacyjnego G-20/OECD),

–  uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w sprawie wymiany informacji podatkowych na temat działalności korporacji wielonarodowych i kodeksu postępowania w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej z dnia 8 marca 2016 r., z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie opodatkowania osób prawnych, erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków, z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie opodatkowania działalności gospodarczej oraz z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie polityki podatkowej, oraz notatkę z nieformalnej dyskusji w ECOFIN w sprawie dokumentów panamskich z dnia 22 kwietnia 2016 r.,

–  uwzględniając dyrektywę Rady z dnia 8 grudnia 2015 r.[2] zmieniającą dyrektywę w sprawie współpracy administracyjnej[3],

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej[4],

–  uwzględniając dyrektywę Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych[5],

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu[6],

–  uwzględniając wspólne działania następcze Komisji, przyjęte w dniu 16 marca 2016 r. w związku z zaleceniami zawartymi w rezolucjach Parlamentu w sprawie wprowadzenia przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii oraz w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach,

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (wniosek w sprawie sprawozdawczości w podziale na kraje)[7],

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący pakietu środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania (ATAP) składający się z komunikatu wprowadzającego[8], wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania[9], wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zmiany dyrektywy o współpracy administracyjnej[10], zalecenia dotyczącego konwencji podatkowych[11] oraz studium dotyczącego agresywnego planowania podatkowego[12],

–  uwzględniając wniosek Komisji z 2011 r. dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (COM(2011)0121) oraz odnośne stanowisko Parlamentu z dnia 19 kwietnia 2012 r.,

–  uwzględniając rezolucję Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie kodeksu postępowania w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej[13] oraz regularne sprawozdania przedkładane Radzie przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej),

–  uwzględniając porozumienie w sprawie przejrzystości podatkowej parafowane przez UE i Księstwo Monako w dniu 22 lutego 2016 r.,

–  uwzględniając porozumienie podpisane przez UE i Księstwo Andory w dniu 12 lutego 2016 r.,

–  uwzględniając porozumienie w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności podpisane przez UE i Republikę San Marino w dniu 8 grudnia 2015 r.,

–  uwzględniając porozumienie w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych podpisane przez UE i Księstwo Liechtensteinu w dniu 28 października 2015 r.,

–  uwzględniając porozumienie w sprawie opodatkowania mające poprawić wypełnianie obowiązków podatkowych, podpisane przez UE i Konfederację Szwajcarską w dniu 27 maja 2015 r.,

–  uwzględniając zaktualizowane porozumienie między Jersey a Zjednoczonym Królestwem z dnia 30 listopada 2015 r. oraz dokument zatytułowany „Change of view on the interpretation of paragraph 2 of the Jersey-UK Double Taxation Arrangement” (Zmiana poglądu na interpretację ust. 2 umowy między Jersey a Zjednoczonym Królestwem o unikaniu podwójnego opodatkowania),

–  uwzględniając umowę między Guernsey a Zjednoczonym Królestwem o unikaniu podwójnego opodatkowania, zmienioną umową z 2009 r., podpisaną w dniu 20 stycznia 2009 r. i obowiązującą od dnia 27 listopada 2009 r., odnoszącą się do wymiany informacji,

–  uwzględniając stanowisko ustawodawcze Parlamentu przyjęte w dniu 8 lipca 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz dyrektywę 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 grudnia 2015 r. z zaleceniami dla Komisji dotyczącymi wprowadzenia przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii[14],

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach[15],

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie unikania zobowiązań podatkowych i uchylania się od opodatkowania jako wyzwań dla zarządzania, ochrony socjalnej i rozwoju w krajach rozwijających się[16],

–  uwzględniając różne parlamentarne wysłuchania i kolejne sprawozdania parlamentów narodowych, w szczególności Izby Gmin Zjednoczonego Królestwa, Senatu Stanów Zjednoczonych, Senatu Australii oraz Zgromadzenia Narodowego i Senatu Francji, w sprawie unikania zobowiązań podatkowych i uchylania się od opodatkowania,

–  uwzględniając zalecenie Rady Europy CM/Rec(2014)7 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ochrony demaskatorów,

–  uwzględniając trwający obecnie w Luksemburgu proces Antoine’a Deltoura, Raphaëla Haleta i Édouarda Perrina, którzy zostali postawieni w stan oskarżenia ze względu na rolę, jaką odegrali w związku z publikacją tzw. dokumentów LuxLeaks,

–  uwzględniając decyzje dotyczące pomocy państwa wydane przez Komisję w odniesieniu do przedsiębiorstw Fiat[17] i Starbucks[18] oraz belgijskiego systemu interpretacji prawa podatkowego dotyczących opodatkowania nadmiernych zysków[19], a także decyzje w sprawie wszczęcia postępowań wyjaśniających w sprawie pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw McDonalds, Apple i Amazon,

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2) (A8-0223/2016),

Kwestie ogólne, fakty i liczby

A.  mając na uwadze, że ujawnienie informacji o dokumentach panamskich i LuxLeaks dokonane przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych wykazało pilną potrzebę podjęcia przez UE i jej państwa członkowskie walki z unikaniem opodatkowania i uchylaniem się od opodatkowania oraz z agresywnym planowaniem podatkowym, a także działania na rzecz pogłębionej współpracy i większej przejrzystości w celu przywrócenia sprawiedliwości podatkowej, dzięki uczynieniu naszych systemów opodatkowania sprawiedliwszymi oraz dopilnowaniu, by podatki od osób prawnych były płacone w miejscu tworzenia wartości ekonomicznej, nie tylko wśród państw członkowskich, ale na całym świecie;

B.  mając na uwadze, że według szacunków Komisji skala unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania wynosi do 1 bln EUR rocznie[20], natomiast OECD szacuje[21], że uszczuplenie dochodów podatkowych na poziomie globalnym wynosi od 4 % do 10 % całości dochodów z podatku od osób prawnych, co oznacza kwotę od 75 do 180 mld EUR rocznie, biorąc pod uwagę dane z 2014 r.; mając na uwadze, że są to jedynie ostrożne szacunki; mając na uwadze, że negatywne skutki stosowania takich praktyk dla budżetów państw członkowskich i obywateli są ewidentne i mogą podważyć zaufanie do demokracji; mając na uwadze, że oszustwa podatkowe, uchylanie się od opodatkowania i agresywne planowanie podatkowe skutkują erozją bazy podatkowej w państwach członkowskich, a tym samym prowadzą do uszczuplenia dochodów podatkowych, osłabienia gospodarek, zmniejszenia zdolności państwa jeśli chodzi o świadczenie usług publicznych, inwestycji i zabezpieczenia społecznego;

C.  mając na uwadze, że w ramach budżetowych zakładających wzajemną kontrolę niedopuszczalne jest, aby dochody podatkowe należne w jednym państwie członkowskim były w rzeczywistości generowane w innym państwie członkowskim w wyniku niesprawiedliwego i agresywnego planowania podatkowego;

D.  mając na uwadze, że państwa rozwijające się są w nieproporcjonalny sposób dotknięte unikaniem opodatkowania przez osoby prawne, co powoduje roczne uszczuplenie dochodów podatkowych w wysokości szacowanej na 100 mld USD[22], co pozbawia te państwa podstawowych zasobów koniecznych do finansowania niezbędnych świadczeń i narusza unijne polityki współpracy na rzecz rozwoju;

E.  mając na uwadze, że doniesienia związane z dokumentami panamskimi przypomniały wszystkim, że problem unikania opodatkowania nie dotyczy jedynie korporacji wielonarodowych, lecz także jest silnie powiązany z działalnością przestępczą, oraz że rozmiary majątku przechowywanego w rajach podatkowych szacuje się na 10 bln USD; mając na uwadze, że ponad 2,5 bln USD majątku przechowywanego w rajach podatkowych znajduje się w Szwajcarii;

F.  mając na uwadze, że w kwietniu 2009 r. przywódcy grupy G-20 w szczegółowy sposób zwrócili się do jurysdykcji offshore o podpisanie co najmniej 12 konwencji o wymianie informacji, aby położyć kres epoce tajemnicy bankowej; mając na uwadze, że ekonomiści poważnie zakwestionowali skuteczność tych środków, argumentując, że konwencje te spowodowały jedynie przemieszczenie depozytów bankowych między rajami podatkowymi, nie doprowadziły jednak do znacznej repatriacji środków[23]; mając na uwadze, że przynajmniej do roku 2014 brakowało dowodów na zmniejszanie się ilości inwestycji portfelowych w jurysdykcjach offshore pomimo podjętych ostatnio międzynarodowych działań na rzecz zwiększenia przejrzystości finansowej; mając na uwadze, że jest zbyt wcześnie, aby ocenić, czy przyjęcie automatycznej wymiany informacji podatkowych (standard w zakresie automatycznej wymiany informacji finansowych) może odwrócić tę tendencję;

G.  mając na uwadze, że według informacji Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) wartość depozytów transgranicznych w centrach offshore w latach 2008–2015 wzrastała średnio o 2,81 % rocznie, podczas gdy w pozostałej części świata jedynie o 1,24%[24]; mając na uwadze, że największe centra offshore, jeśli chodzi o wartość depozytów zagranicznych, to Kajmany (663 mld USD), Luksemburg (360 mld USD), Szwajcaria (137 mld USD), Hongkong (125 mld USD), Singapur (95 mld USD), Bermudy (77 mld USD), Panama (67 mld USD), Jersey (58 mld USD) i Bahamy (55 mld USD); mając na uwadze, że wartość depozytów transgranicznych w europejskich rajach podatkowych, takich jak Andora, Gibraltar, Liechtenstein i Szwajcaria, w ostatnich latach spadała lub pozostawała na takim samym poziomie, co prowadzi o przypuszczenia, że nastąpiło ich przemieszczenie do innych jurysdykcji i reorganizacja działalności offshore w wyniku rosnącej liczby umów dwustronnych o przekazywaniu informacji podatkowych;

H.  mając na uwadze, że przepływy inwestycji do centrów offshore w 2015 r. szacuje się na 72 mld USD[25], a w ostatnich latach ich wartość wzrosła w wyniku zwiększenia się przepływów pochodzących od korporacji wielonarodowych z siedzibą w państwach rozwijających się i znajdujących się w okresie przejściowym, czasami przy stosowaniu reinwestycji typu „round-tripping”; mając na uwadze, że przepływy na rzecz spółek celowych stanowią większość przepływów inwestycyjnych do centrów offshore; mając na uwadze, że w 2015 r. Luksemburg był największym odbiorcą przepływów inwestycyjnych na rzecz spółek celowych, w 2015 r. bardzo wysokie były też wpływy związane ze spółkami celowymi w Niderlandach; mając na uwadze, że utrzymywanie się przepływów finansowych prowadzonych za pośrednictwem mechanizmów finansowych typu offshore uwypukla potrzebę zapewnienia większej spójności między politykami podatkowymi i inwestycyjnymi na szczeblu unijnym i globalnym;

I  mając na uwadze, że w kwietniu 2016 r. OECD została ponownie upoważniona do stworzenia „czarnej listy” jurysdykcji unikających współpracy; mając na uwadze, że Komisja pracuje nad określeniem kryteriów identyfikacji rajów podatkowych, przyznając, że duże znaczenie ma nie tylko uwzględnienie kryteriów przejrzystości i współpracy, lecz także wzięcie pod uwagę szkodliwych systemów podatkowych;

J.  mając na uwadze, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zapewniają największą liczbę miejsc pracy w Europie, a w ciągu ostatnich pięciu lat utworzyły 85 % wszystkich nowych miejsc pracy w UE[26]; mając na uwadze, że badania[27] pokazały, iż firmy prowadzące działalność transgraniczną płacą średnio o 30% niższe podatki od firm prowadzących działalność tylko w jednym państwie; mając na uwadze, że skutkuje to poważnymi zakłóceniami konkurencji, prowadzi do utraty miejsc pracy i braku równości w Unii oraz utrudnia osiągnięcie trwałego wzrostu gospodarczego;

K.  mając na uwadze, że Komisja definiuje agresywne planowanie podatkowe jako wykorzystywanie szczegółów technicznych systemu podatkowego lub rozbieżności między co najmniej dwoma systemami podatkowymi w celu zmniejszenia zobowiązania podatkowego; mając na uwadze, że Komisja przyznaje, że agresywne planowanie podatkowe może przybierać różne formy, prowadzące do sytuacji, w której prawo podatkowe jest stosowane w sposób inny niż zamierzony przez ustawodawców; mając na uwadze, że główne formy agresywnego planowania podatkowego obejmują przenoszenie zadłużenia, relokację wartości niematerialnych i prawnych oraz własności intelektualnej, strategiczne ustalanie cen transferowych, rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych i strukturyzowane pożyczki typu offshore; mając na uwadze, że przedsiębiorstwa wysłuchane przez powołaną komisję specjalną w większości podkreślały, że płacą wysokie podatki, a ich postępowanie jest legalne; mając na uwadze, że dotychczas jedynie nieliczne przedsiębiorstwa publicznie przyznały, że unikanie opodatkowania przez osoby prawne to problem wymagający priorytetowego rozwiązania;

L.  mając na uwadze, że niemal jedna trzecia transgranicznych inwestycji przedsiębiorstw dokonywana jest poprzez montaże finansowe offshore; mając na uwadze, że Komisja odnotowała, że 72 % przypadków przenoszenia zysków w Unii Europejskiej odbywa się z wykorzystaniem cen transferowych i korzystnego podatkowo ulokowania własności intelektualnej, zaś pozostała część przypadków przenoszenia zysków wiąże się z przenoszeniem zadłużenia[28];

M.  mając na uwadze, że dwustronne konwencje podatkowe rozdzielają prawa wynikające z opodatkowania między państwami pochodzenia a państwami rezydencji podatkowej; mając na uwadze, że państwa pochodzenia często otrzymują prawo do opodatkowania dochodów aktywnych przedsiębiorstw pod warunkiem, że te ostatnie mają w tych państwach pochodzenia stałą siedzibę, natomiast państwa rezydencji podatkowej otrzymują prawo do opodatkowania dochodów pasywnych takich jak dywidendy, tantiemy i odsetki; mając na uwadze, że taki podział praw do opodatkowania ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia systemów agresywnego planowania podatkowego;

N.  mając na uwadze, że praktyki księgowe polegają na przedstawianiu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przez wykazanie przychodów i kosztów oraz zysków i strat w okresie kalendarzowym, w którym te zaistniały, a nie w okresie, w którym miały miejsce przepływy pieniężne; mając na uwadze, że jeśli dochód podlegający opodatkowaniu przechodzi z jednej jurysdykcji do drugiej, a każda z nich taktuje go inaczej, powstaje szansa na wykorzystanie takich rozbieżności; mając na uwadze, że choć płatności tantiem mogą być uzasadnione z punktu widzenia działalności gospodarczej, to bez odpowiedniej koordynacji fiskalnej w niektórych krajach mogą one być preferencyjnie traktowane pod względem podatkowym, co z kolei prowadzi do erozji bazy podatkowej w innych państwach;

O.  mając na uwadze, że 60 % całości światowego handlu odbywa się wewnątrzgrupowo, przez co podlega metodom ustalania cen transferowych; mając na uwadze, że 70 % wszystkich przypadków przenoszenia zysków dokonuje się za pomocą mechanizmów cen transferowych;

P.  mając na uwadze, że konwergencji polityki podatkowej powinny także towarzyszyć szerzej zakrojone kontrole i liczniejsze dochodzenia w sprawie szkodliwych praktyk podatkowych; mając na uwadze, że Komisja wszczęła nowe formalne postępowania wyjaśniające w zakresie przepisów podatkowych dotyczących korporacji wielonarodowych; mając na uwadze, że w ostatnim czasie zyskało na znaczeniu podejście oparte na ocenie środków polityki podatkowej z punktu widzenia pomocy państwa; mając na uwadze, że konieczne są dalsze prace i środki na rzecz lepszego poznania relacji między opodatkowaniem a konkurencją oraz rozwiązania związanych z tym problemów; mając na uwadze, ze Komisja ma możliwość zbadania w sposób nieselektywny i bezstronny wszystkich przypadków, w których występuje podejrzenie niezgodnej z prawem pomocy państwa w postaci preferencyjnych warunków opodatkowania; mając na uwadze, że w chwili przyjęcia niniejszego sprawozdania w toku pozostawał szereg prowadzonych przez Komisję postępowań wyjaśniających w sprawach pomocy państwa; mając na uwadze, że pewne państwa członkowskie wszczęły w stosunku do niektórych korporacji wielonarodowych procedury odzyskiwania wierzytelności podatkowych; mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie dokonały analizy efektów zewnętrznych swoich krajowych polityk podatkowych, aby ocenić ich potencjalnie negatywny wpływ na kraje rozwijające się;

Q.  mając na uwadze, że agresywne planowanie podatkowe nieodłącznie wiąże się z agresywnym planowaniem społecznym, co potwierdzają prace komisji specjalnej (TAXE 2), a zwłaszcza wysłuchanie korporacji wielonarodowych, które jasno pokazuje, że systemy opodatkowania przedsiębiorstw takich jak McDonald's stanowią też mechanizm obniżania wynagrodzeń ich pracowników;

R.  mając na uwadze, że najlepszym narzędziem zwalczania agresywnego planowania podatkowego jest dobrze zaprojektowane ustawodawstwo, wdrażane w odpowiedni i skoordynowany sposób;

Rola poszczególnych jurysdykcji podatkowych

S.  mając na uwadze, że Parlament odbył spotkania z przedstawicielami rządów Andory, Liechtensteinu, Monako, Guernsey i Jersey; mając na uwadze, że przedstawiciele Kajmanów pojawili się tylko na spotkaniu koordynatorów, nie uczestnicząc w formalnym wysłuchaniu przed komisją specjalną; mając na uwadze, że Wyspa Man odmówiła stawienia się przed komisją specjalną, a zamiast tego przesłała pisemne oświadczenie;

T.  mając na uwadze, że niektóre jurysdykcje podatkowe wnoszą czynny wkład w projektowanie agresywnych polityk podatkowych na rzecz korporacji wielonarodowych, które w ten sposób mogą wykorzystywać szanse na unikanie opodatkowania; mając na uwadze, że pomimo zobowiązań tych jurysdykcji do automatycznej wymiany informacji podatkowych z innymi krajami, nominalna lub efektywna stawka procentowa podatku od osób prawnych w niektórych jurysdykcjach jest bliska zeru lub zerowa; mając na uwadze, że niektóre z tych jurysdykcji znajdują się na czarnych listach kilku państw członkowskich; mając na uwadze, że poszczególne systemy podatkowe niektórych jurysdykcji były przedmiotem oceny, której dokonała Grupa ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej), co doprowadziło do reform w tych krajach;

U  mając na uwadze, że wszystkie te jurysdykcje zobowiązały się do wprowadzenia automatycznej wymiany informacji do roku 2017, z wyjątkiem Andory i Monako, które dokonają tego w 2018 r.; mając na uwadze, że ważne jest monitorowanie, czy już wprowadzane są efektywne zmiany w ustawodawstwie, tak aby zapewnić skuteczną wymianę informacji od roku 2017;

V.  mając na uwadze, że luki w prawie podatkowym, nieskuteczna wymiana informacji, a także w wymiarze bardziej ogólnym nieprzestrzeganie wymogów w zakresie kontroli, brak informacji o beneficjentach końcowych oraz dalsze stosowanie tajemnicy bankowej i korporacyjnej, pomimo stopniowego znoszenia przepisów o tajemnicy bankowej, stanowią przeszkody dla zakończenia procederu unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania; mając na uwadze, że brak przejrzystości takich procedur jest wykorzystywany przez niektórych agentów podatkowych w sektorze finansowym do celów agresywnych praktyk podatkowych; mając na uwadze, że poza przypadkami określonymi w obowiązujących już dwustronnych konwencjach podatkowych inicjatywy na rzecz automatycznej wymiany informacji między państwami została wprowadzona dopiero od niedawna; mając na uwadze, że bez skutecznego egzekwowania niedociągnięcia systemów będą stanowić zachętę do unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania;

W.  mając na uwadze, że pewne określone jurysdykcje podatkowe, zarówno na terenie UE jak i poza nim, nie są gotowe do zreformowania swoich systemów podatkowych pomimo podejmowanych w skali globalnej inicjatyw oraz pomimo faktu, że niektóre z nich są zaangażowane w prace OECD;

X.  mając na uwadze, że zorganizowane wysłuchania z udziałem Andory, Guernsey, Jersey, Liechtensteinu i Monako (zob. załącznik 1) wykazały, że poszczególne jurysdykcje różnią się pod względem warunków rejestracji spółek typu offshore oraz wymogów informacyjnych w tym zakresie; mając na uwadze, że w przypadku niektórych z tych jurysdykcji nie wiadomo, czy ich organy krajowe posiadają kompletne informacje o beneficjentach końcowych funduszy powierniczych, fundacji i spółek, bądź informacje takie nie są gromadzone lub publikowane przez te organy; mając na uwadze, że Andora, Liechtenstein, Monako, San Marino i Szwajcaria podpisały umowy o wymianie informacji z UE; mając na uwadze, że Wyspy Normandzkie podpisały umowy ze Zjednoczonym Królestwem i zadeklarowały gotowość do podpisania podobnych umów z innymi państwami członkowskimi;

Y  mając na uwadze, że przepisy obowiązujące w niektórych jurysdykcjach nie gwarantują dobrego zarządzania ani poszanowania norm międzynarodowych w odniesieniu do beneficjentów końcowych, przejrzystości i współpracy;

Z.  mając na uwadze, że niektóre z tych jurysdykcji są terytoriami zależnymi lub stowarzyszonymi państw członkowskich, przez co pomimo swojej samodzielności częściowo podlegają przepisom prawa krajowego i unijnego; mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny rozważyć wprowadzenie ustawodawstwa gwarantującego, że ich terytoria zależne i stowarzyszone będą przestrzegać najwyższych standardów;

AA.   mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie przygotowały własne wykazy jurysdykcji unikających współpracy i/lub istotne definicje „raju podatkowego” lub „jurysdykcji przyznającej uprzywilejowane traktowanie podatkowe”; mając na uwadze poważne różnice między tymi wykazami w zakresie definicji i sposobu oceny jurysdykcji unikających współpracy lub rajów podatkowych; mając na uwadze, że sporządzony przez OECD wykaz jurysdykcji unikających współpracy nie spełnia swojego zadania; mając na uwadze, że Komisja w pakiecie podatkowym z dnia 17 czerwca 2015 r. opublikowała wykaz unikających współpracy jurysdykcji podatkowych, sporządzony zgodnie z zasadą wspólnego mianownika na podstawie istniejących wykazów krajowych; mając na uwadze, że nadal nie ma pilnie potrzebnej wspólnej ogólnounijnej definicji jurysdykcji unikających współpracy; mając na uwadze, że żaden z tych wykazów nie zawiera jasnych, wymiernych ani wyczerpujących kryteriów oceny, w jakim stopniu dane jurysdykcje odmawiają udzielania informacji;

Rola instytucji finansowych w agresywnym planowaniu podatkowym ze strony korporacji wielonarodowych

AB.  mając na uwadze, że niektóre instytucje finansowe, przedsiębiorstwa świadczące usługi rachunkowości i kancelarie prawne odegrały rolę pośredników w tworzeniu złożonych struktur prawnych skutkujących agresywnym planowaniem podatkowym ze strony korporacji wielonarodowych, czego dowodzą dokumenty ujawnione w związku z aferą LuxLeaks i afera wokół dokumentów z Panamy; mając na uwadze, że luki w prawie podatkowym, rozbieżności w systemach podatkowych oraz brak koordynacji, współpracy i przejrzystości między państwami stwarzają otoczenie sprzyjające uchylaniu się od opodatkowania; mając na uwadze, że instytucje finansowe mogą jednak udzielić kluczowej i niezbędnej pomocy w walce z oszustwami podatkowymi, ponieważ dysponują informacjami dotyczącymi kont bankowych i beneficjentów rzeczywistych, oraz mając na uwadze, że w związku z tym konieczna jest pełna i skuteczna współpraca po ich stronie w celu wymiany tych informacji;

AC.  mając na uwadze, że w trakcie obecnego śledztwa ujawniono kilka skandali podatkowych z udziałem banków; mając na uwadze, że instytucje finansowe mogą korzystać z rozmaitych systemów agresywnego planowania podatkowego, aby pomagać klientom w unikaniu opodatkowania lub uchylaniu się od niego; mając na uwadze, że banki mogą działać na rynku w imieniu swoich klientów i w kontaktach z organami podatkowymi podawać się za beneficjentów rzeczywistych transakcji, przez co klienci odnoszą nieuprawnione zyski wynikające z korzyści podatkowych przyznawanych bankom, czy to ze względu na ich status banku, czy rezydencję; mając na uwadze, że rola banków (zwłaszcza tych prowadzących działalność inwestycyjną) w projektowaniu i wdrażaniu agresywnego planowania podatkowego jest dwojaka: po pierwsze polega na świadczeniu usług agresywnego planowania podatkowego na rzecz klientów – często za pośrednictwem produktów finansowych takich jak pożyczki, instrumenty pochodne, transakcje repo lub wszelkiego rodzaju instrumenty powiązane z funduszem kapitałowym – a po drugie banki same korzystają z agresywnego planowania podatkowego za pośrednictwem własnych wewnątrzbankowych i zastrzeżonych transakcji strukturyzowanych;

AD.  mając na uwadze, że wszystkie banki, które stawiły się przed komisją specjalną oficjalnie zaprzeczyły, jakoby doradzały swoim klientom unikanie podatków lub uchylanie się od ich płacenia w jakiejkolwiek formie, oraz zaprzeczyły, jakoby kontaktowały się w takich celach z przedsiębiorstwami doradztwa rachunkowego i prawnego; mając na uwadze, że banki często jednak zwracają się o opinie prawne do przedsiębiorstw rachunkowych i doradczych, aby zatwierdzić umowy oferowane ich klientom; mając na uwadze, że te pozyskiwane odpłatnie opinie prawne mogą być wykorzystywane do krycia transakcji uchylania się od opodatkowania i w celu odpierania zarzutów popełnienia umyślnego oszustwa przez banki;

AE.  mając na uwadze, że pewne duże instytucje finansowe ustanowiły znaczną liczbę swoich podmiotów zależnych w specjalnych jurysdykcjach podatkowych lub w jurysdykcjach stosujących niskie lub bardzo niskie stawki podatku od osób prawnych, aby unikać opodatkowania w imieniu swoich klientów korporacyjnych i prywatnych lub na własną korzyść; mając na uwadze, że w ostatnim okresie znaczna liczba instytucji finansowych zamknęła niektóre swoje oddziały w takich jurysdykcjach; mając na uwadze, że w Stanach Zjednoczonych kilka instytucji finansowych było ściganych za oszustwa podatkowe lub pranie pieniędzy, co doprowadziło do zapłaty grzywien w znacznej wysokości, w Unii Europejskiej wszczęto jednak bardzo niewiele takich postępowań;

AF.  mając na uwadze, że banki działają na konkurencyjnym rynku, co zachęca je do promowania atrakcyjnych programów opodatkowania w celu przyciągnięcia nowych klientów i służenia obecnym; mając na uwadze, że pracownicy banków często znajdują się pod ogromną presją związaną z zatwierdzaniem umów z klientami, które dopuszczają uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania, pod groźbą utraty pracy; mając na uwadze, że występują konflikty interesu i przypadki „syndromu drzwi obrotowych” między czołowymi pracownikami banków i przedsiębiorstw doradczych i przedstawicielami organów podatkowych; mając na uwadze, że organy podatkowe nie zawsze mają wystarczający dostęp do informacji lub środków umożliwiających zbadanie działań banków i wykrycie przypadków uchylania się od opodatkowania;

AG.  mając na uwadze, że wiele z banków i instytucji finansowych zaangażowanych w unikanie opodatkowania zostało uratowanych przed bankructwem w czasie kryzysu w roku 2008 za pomocą pieniędzy podatników, co tym bardziej sprawia, że ich postępowanie w kwestiach podatkowych zasługuje na potępienie;

AH.  mając na uwadze, że należy przyznać, iż nie wszystkie złożone, strukturyzowane transakcje finansowanie (CSFT) mają dominujące podłoże podatkowe, a zasadniczo produkty związane z podatkami stanowią jedynie niewielką część biznesu CSFT; mając na uwadze, że sumy zaangażowane w agresywne planowanie podatkowe mogą być jednak znaczne, a kwota pojedynczej transakcji finansowania wynosi czasem miliardy EUR, natomiast kwota korzyści podatkowych – setki milionów EUR[29]; mając na uwadze, że organy podatkowe są zaniepokojone brakiem przejrzystości CSFT wykorzystywanych w agresywnym planowaniu podatkowym, zwłaszcza jeśli poszczególne etapy tych transakcji są przeprowadzane w różnych jurysdykcjach;

AI.  mając na uwadze, że unijne instytucje kredytowe podlegają już wymogom sprawozdawczości w podziale na kraje na mocy dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD IV); mając na uwadze, że w tych sprawozdaniach w podziale na kraje wystąpiły pewne luki, które należy wyeliminować; mając na uwadze, że żadna z instytucji finansowych, które stawiły się przed komisją specjalną, nie zgłosiła żadnych istotnych zastrzeżeń w odniesieniu do wymogów dotyczących ujawniania informacji; mając na uwadze, że niektóre z nich jasno wyraziły poparcie dla takich wymogów oraz stwierdziły, że poparłyby wprowadzenie ich jako globalnego standardu;

AJ.  mając na uwadze, że sprawozdawczość w podziale na kraje odnosząca się do dokumentów niektórych instytucji finansowych wykazała znaczny rozdźwięk między całkowitymi zyskami osiąganymi przez nie w jurysdykcjach zagranicznych a ich działalnością, kwotą zapłaconego przez nie podatku oraz liczbą ich pracowników w tych samych jurysdykcjach; mając na uwadze ujawnienie przez tę samą sprawozdawczość, że kraje, w których instytucje te działają i zatrudniają personel, nie są tymi samymi krajami, w których osiągają one zyski;

AK.  mając na uwadze, że banki i korporacje wielonarodowe, które stawiły się przed komisją specjalną, nie udzieliły pełnych odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez jej członków, w związku z czym niektóre z poruszonych kwestii pozostały bez odpowiedzi lub zostały słabo nakreślone; mając na uwadze, że na późniejszym etapie niektóre z tych banków i korporacji przesłały pisemne oświadczenia (zob. załącznik 2);

Korzystne opodatkowanie dochodów z patentów, wiedzy oraz badań i rozwoju

AL.  mając na uwadze, że w całej Unii powszechnie wykorzystywane są programy w zakresie własności intelektualnej, patentów oraz badań i rozwoju; mając na uwadze, że są one wykorzystywane przez korporacje wielonarodowe w celu sztucznego zaniżania całkowitego obciążenia podatkowego; mając na uwadze, że działanie nr 5 w planie działania OECD w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS) zawiera odniesienie do „zmodyfikowanego podejścia do metody wydatkowej”; mając na uwadze, że rolą Grupy ds. Kodeksu Postępowania jest także analizowanie i skuteczne monitorowanie takich praktyk w państwach członkowskich;

AM.  mając na uwadze, że Grupa ds. Kodeksu Postępowania zbadała unijne systemy korzystnego opodatkowania dochodów z patentów, nie sporządziła jednak konkluzji w sprawie poszczególnych systemów; mając na uwadze, że jednocześnie działanie nr 5 w planie działania OECD w sprawie BEPS zawiera odniesienie do „zmodyfikowanego podejścia do metody wydatkowej” jako do nowego standardu przyznawania zachęt dla badań naukowych i rozwoju; mając na uwadze, że zgodnie z ustaleniami w ramach Grupy ds. Kodeksu Postępowania państwa członkowskie postanowiły wdrożyć zmodyfikowane podejście do metody wydatkowej w swoim ustawodawstwie krajowym od 2015 r.; mając na uwadze, że państwa członkowskie przyznają, że obecne systemy korzystnego opodatkowania dochodów z patentów należy stopniowo wycofać do roku 2021; mając na uwadze, że w państwach członkowskich występują znaczne opóźnienia we wdrażaniu zmodyfikowanego podejścia do metody wydatkowej na szczeblu krajowym;

AN.  mając na uwadze szereg badań zleconych przez Komisję, które jasno wykazały, że związek między korzystnym opodatkowaniem dochodów z patentów jest często arbitralny i/lub sztuczny; mając na uwadze możliwość, że ze względu na tę niespójność można założyć, że takie programy są w większości przypadków ustanawiane i wykorzystywane w celu unikania opodatkowania; mając na uwadze, że bodźce podatkowe dotyczące dochodów generowanych przez badania i rozwój, w szczególności korzystne opodatkowanie dochodów z patentów, często skutkują poważnym uszczupleniem dochodów podatkowych wszystkich rządów, włącznie z prowadzącymi taką politykę; mając na uwadze, że należy dokładniej przeanalizować, w jaki sposób można skutecznie stymulować potrzebne badania i rozwój oraz innowacje w UE bez tworzenia szkodliwych praktyk podatkowych; mając na uwadze, że OECD i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)[30] także kilkakrotnie potwierdziły, że nie uważają korzystnego opodatkowania dochodów z patentów za właściwe narzędzie promocji badań i rozwoju;

AO.  mając na uwadze, że zasadniczą rolę korzystnego opodatkowania dochodów z patentów w szkodliwych praktykach podatkowych zaobserwowano po raz pierwszy w trakcie misji informacyjnych poprzedniej Komisji Specjalnej Parlamentu (TAXE 1) w Holandii i w Zjednoczonym Królestwie, a następnie potwierdzono podczas misji na Cyprze; mając na uwadze, że podobne systemy istnieją w innych państwach członkowskich;

AP.  mając na uwadze, że problemem wymagającym szczególnie pilnego rozwiązania jest ewidentny brak zharmonizowanego podejścia wśród państw członkowskich do kwestii płatności wychodzących; mając na uwadze, że obecne, nieskoordynowane ramy zakładają połączenie usunięcia opodatkowania u źródła na mocy dyrektyw w sprawie spółek dominujących i spółek zależnych oraz w sprawie odsetek i należności licencyjnych z brakiem podatku od dywidend pobranego u źródła, opłat licencyjnych i tantiem oraz transgranicznej wypłaty odsetek w niektórych państwach członkowskich, co prowadzi do luk prawnych, w wyniku których zyski mogą w istocie wypływać z dowolnego państwa członkowskiego poza Unię bez żadnego opodatkowania;

Dokumenty Grupy ds. Kodeksu Postępowania w sprawie opodatkowania działalności gospodarczej, grupy roboczej wysokiego szczebla ds. opodatkowania i Grupy Roboczej do Spraw Podatkowych

AQ.  mając na uwadze, że mandat Grupy ds. Kodeksu Postępowania jest określony w konkluzjach Rady ECOFIN z dnia 1 grudnia 1997 r.; mając na uwadze, że dokumenty Grupy ds. Kodeksu Postępowania stanowią zasadnicze źródło informacji do celów prac komisji specjalnej (jak zaznaczono w rezolucji Parlamentu z dnia 25 listopada 2015 r.);

AR.  mając na uwadze, że dopiero pięć miesięcy po rozpoczęciu kadencji komisji specjalnej posłom udostępniono – w siedzibie Parlamentu przy drzwiach zamkniętych – niektóre dokumenty robocze i protokoły Grupy ds. Kodeksu Postępowania; mając na uwadze, że o ile udostępniono niektóre dodatkowe dokumenty, pewne dokumenty i protokoły pozostają nieujawnione, niedostępne lub ich brakuje; mając na uwadze stwierdzenie Komisji na nieformalnym spotkaniu, że wszystkie dokumenty pochodzące od Komisji, którymi dysponowała, udostępniono komisji specjalnej oraz że wszelkie inne istotne dokumenty dotyczące posiedzeń pochodzące od Komisji, o ile kiedykolwiek znajdowały się w jej posiadaniu, musiały w związku z tym zostać zagubione;

AS.  mając na uwadze, że państwa członkowskie udzieliły niezadowalających odpowiedzi na wielokrotne wezwania Parlamentu do pełnego ujawnienia odnośnych dokumentów; mając na uwadze, że praktyki te trwają od kilku miesięcy; mając na uwadze, że dokumenty te zostały udostępnione badaczom z Uniwersytetu w Amsterdamie na wniosek złożony na podstawie dyrektywy w sprawie przejrzystości; mając na uwadze, że dokumenty te zostały jednak ostatnio udostępnione, ale tylko na zasadzie poufności i nie mogą być wykorzystywane w publicznych debatach; mając na uwadze, że przejrzystość i dostęp do informacji stanowią zasadnicze elementy prac parlamentarnych;

AT.  mając na uwadze, że Grupa ds. Kodeksu Postępowania zbadała określone problemy, nie doprowadziło to jednak do konkretnych reform; mając na uwadze, że na przykład dyskusje dotyczące interpretacji indywidualnych prawa podatkowego są prowadzone co najmniej od 1999 r. i nadal występują trudności we wdrażaniu uzgodnionych zaleceń, nawet po skandalu „LuxLeaks”; mając na uwadze, że analiza systemów korzystnego opodatkowania dochodów z patentów nie została w pełni ukończona w 2014 r., nie rozpoczęto też żadnego innego dochodzenia, choć wiele państw członkowskich opóźnia wdrożenie nowego zmodyfikowanego podejścia do metody wydatkowej;

Wymiar zewnętrzny: G-20, OECD i ONZ; zaangażowanie i konsekwencje dla krajów rozwijających się

AU.  mając na uwadze, że OECD, Narody Zjednoczone i inne organizacje międzynarodowe są zainteresowanymi stronami w walce z erozją podstawy opodatkowania osób prawnych; mając na uwadze potrzebę zapewnienia globalnej harmonizacji praktyk i wdrożenia wspólnych norm, takich jak te proponowane przez OECD w związku z pakietem BEPS; mając na uwadze, że należy utworzyć forum międzyrządowe na szczeblu ONZ, a członkostwo w nim powinno być mniej selektywne niż w przypadku OECD czy grupy G-20, tak aby umożliwić wszystkim krajom, w tym krajom rozwijającym się, udział na równych zasadach; mając na uwadze, że na spotkaniu ministrów finansów i prezesów banków centralnych G-20, które odbyło się w dniach 14 i 15 kwietnia 2016 r. w Waszyngtonie, ponowiono apel do wszystkich krajów i jurysdykcji o wprowadzenie standardów Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) dotyczących przejrzystości i własności rzeczywistej podmiotów prawnych i beneficjentów rzeczywistych porozumień prawnych; mając na uwadze, że niektórzy członkowie grupy G-20 wezwali do automatycznej wymiany informacji o beneficjentach rzeczywistych i zwrócili się do FATF i Światowego Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych o sporządzenie wstępnych propozycji służących temu celowi do października 2016 r.;

AV.  mając na uwadze, że zgodnie z ustaleniami misji informacyjnej do Stanów Zjednoczonych brakuje przejrzystości i wspólnej definicji własności rzeczywistej na szczeblu globalnym; mając na uwadze, że ten brak przejrzystości jest szczególnie widoczny w przypadku firm przykrywek i kancelarii prawnych; mając na uwadze, że Stany Zjednoczone przygotowują się obecnie do wdrożenia planu działania OECD dotyczącego BEPS;

AW.  mając na uwadze, że proces BEPS nie zakłada udziału krajów rozwijających się jako równych partnerów w negocjacjach ani nie przyniósł skutecznych rozwiązań problemów podatkowych, z jakimi borykają się kraje najbiedniejsze, czego przykładem jest globalna sieć konwencji podatkowych, które często uniemożliwiają krajom rozwijającym się opodatkowanie zysków generowanych na ich terytorium;

AX.  mając na uwadze, że współpraca między odpowiednimi organami UE i Stanów Zjednoczonych w zakresie wspólnych kwestii podatkowych już istnieje, brakuje jednak podobnej współpracy na szczeblu politycznym, zwłaszcza jeśli chodzi o współpracę między parlamentami;

AY.  mając na uwadze, że na lipiec 2016 r. zaplanowane jest sympozjum w sprawie opodatkowania mające na celu osiągnięcie solidnego, trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego; mając na uwadze, że grupa G-20 wezwała wszystkie organizacje międzynarodowe, w tym UE, do podjęcia odnośnych wyzwań;

AZ.  mając na uwadze, że wspólne wysłuchanie przeprowadzone przez Komisję Specjalną TAXE 2 i Komisję Rozwoju pt. „Konsekwencje agresywnych praktyk podatkowych dla krajów rozwijających się” wykazało, że kraje rozwijające się borykają się z podobnymi problemami erozji podstawy opodatkowania, przenoszenia zysków, braku przejrzystości, rozbieżności w systemach podatkowych na świecie oraz brakiem spójnego i skutecznego ustawodawstwa międzynarodowego; mając na uwadze, że kraje rozwijające się ponoszą negatywne konsekwencje agresywnego planowania podatkowego; mając na uwadze, że organom podatkowym krajów rozwijających się brakuje zasobów i wiedzy koniecznych do skutecznego zwalczania uchylania się od płacenia podatków i unikania zobowiązań podatkowych;

BA.  mając na uwadze, że członkowie grupy G-20 potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz zapewnienia, aby podjęto wysiłki mające na celu wzmocnienie zdolności gospodarek krajów rozwijających się oraz zachęcenie krajów rozwiniętych do przestrzegania zasad Inicjatywy podatkowej z Addis Abeby określonych na posiedzeniu ONZ w dniu 27 lipca 2015 r.; mając na uwadze, że poglądy i priorytety krajów rozwijających się mają zasadnicze znaczenie dla skutecznej koordynacji w wymiarze globalnym;

BB.  mając na uwadze, że MFW i Bank Światowy zapewniają pomoc techniczną, w tym narzędzia dla organów podatkowych krajów rozwijających się związane z problemami międzynarodowego prawa podatkowego, aby poprawić ich zdolność do walki z unikaniem opodatkowania i uchylaniem się od niego oraz praniem pieniędzy, zwłaszcza w związku z ustalaniem cen transferowych;

BC.  mając na uwadze, że rząd Australii ogłosił plany wprowadzenia podatku od przeniesionych zysków (DPT) w stosunku do korporacji wielonarodowych unikających opodatkowania, które mają wejść w życie w dniu 1 lipca 2017 r., a także utworzenia nowej grupy zadaniowej urzędu skarbowego;

Prace komisji specjalnej Parlamentu (TAXE 2)

BD.  mając na uwadze, że szereg środków zaproponowanych przez Komisję stanowi bezpośrednie działania następcze w stosunku do rezolucji Parlamentu z dnia 16 grudnia 2015 r. i 25 listopada 2015 r.; mając na uwadze, że zawarte w nich ważne inicjatywy zostały teraz w ten sposób zaproponowane przez Komisję, przynajmniej częściowo; mając na uwadze, że nadal brakuje innych środków o zasadniczym znaczeniu, do których wprowadzenia wezwano w powyższych rezolucjach, takich jak m.in. reforma ram fiskalnej pomocy państwa, skuteczne środki prawne mające na celu ochronę demaskatorów i środki na rzecz ukrócenia wspomagania i promocji agresywnego planowania podatkowego przez doradców lub sektor finansowy;

BE.  mając na uwadze, że następstwa dla Unii zostały przeanalizowane i ocenione, w szczególności przez powołaną przez Parlament Komisję Specjalną ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze (TAXE 1), której prace doprowadziły do przyjęcia rezolucji przytłaczającą większością głosów w dniu 25 listopada 2015 r.; mając na uwadze, że rezolucję Parlamentu z dnia 16 grudnia 2015 r. przyjęto równie przytłaczającą większością głosów; mając na uwadze, że Komisja udzieliła wspólnej odpowiedzi na rezolucje z dnia 16 grudnia i 25 listopada 2015 r.;

BF.  mając na uwadze, że powołana przez Parlament Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2), utworzona w dniu 2 grudnia 2015 r., odbyła 11 posiedzeń, niektóre z nich wspólnie z Komisją Gospodarczą i Monetarną, Komisją Prawną i Komisją Rozwoju, podczas których wysłuchała komisarz do spraw konkurencji Margrethe Vestager, komisarza do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre’a Moscoviciego, komisarza do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Jonathana Hilla, holenderskiego sekretarza stanu ds. finansów Erica Wiebesa (reprezentującego prezydencję Rady), ekspertów w dziedzinie opodatkowania i rozwoju, przedstawicieli korporacji wielonarodowych, przedstawicieli banków oraz posłów z parlamentów narodowych UE; mając na uwadze, że komisja specjalna odbyła również spotkania z przedstawicielami rządów Andory, Liechtensteinu, Monako, Guernsey i Jersey, a także otrzymała pisemne oświadczenie rządu Wyspy Man (zob. załącznik 1); mając na uwadze, że komisja specjalna zorganizowała także misje informacyjne do Stanów Zjednoczonych (zob. załącznik 6) w celu zbadania określonych aspektów kwestii państw trzecich w zakresie jej mandatu, oraz na Cypr (zob. załącznik 5); mając na uwadze, że członkowie komisji specjalnej zostali osobiście zaproszeni do udziału w pracach grupy międzyparlamentarnej wysokiego szczebla „TAXE” OECD; mając na uwadze, że komisja specjalna odbyła posiedzenia przy drzwiach zamkniętych na poziomie koordynatorów, podczas których wysłuchała przedstawicieli rządu Kajmanów, dziennikarzy śledczych i urzędników Komisji; mając na uwadze, że wszystkie te działania, które dostarczyły wielu bardzo przydatnych informacji o praktykach i systemach podatkowych zarówno w Unii, jak i poza nią, pomogły wyjaśnić niektóre z istotnych kwestii, podczas gdy inne pozostały bez odpowiedzi;

BG.  mając na uwadze, że prace komisji specjalnej utrudniał fakt, że spośród zaproszonych siedmiu korporacji wielonarodowych tylko cztery zgodziły się stawić się przed jej członkami po pierwszym zaproszeniu (zob. załącznik 2);

BH.  mając na uwadze, że ponieważ Komisja i Rada stale odmawiają wydania zgody w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie szczegółowych przepisów regulujących wykonywanie przez Parlament uprawnień śledczych, komisjom specjalnym i śledczym Parlamentu nadal brakuje wystarczających kompetencji, takich jak na przykład prawo do wzywania świadków czy uzyskiwanie dostępu do dokumentów w porównaniu z podobnymi komisjami parlamentów państw członkowskich czy Kongresu Stanów Zjednoczonych;

BI.  mając na uwadze, że Rada ostatnio wielokrotnie podejmowała kompleksowe decyzje polityczne w kwestiach podatkowych, nie uwzględniając opinii Parlamentu ani nawet nie oczekując na nie;

Wnioski i zalecenia

1.  powtarza konkluzje swojej rezolucji z dnia 25 listopada 2015 r. i z rezolucji z dnia 16 grudnia 2015 r.;

Działania następcze ze strony Komisji i państw członkowskich

2.  ubolewa nad tym, że 13 państwom członkowskim do tej pory brakuje stosownych przepisów pomagających zwalczać agresywne planowanie podatkowe oparte na swobodnym przepływie nieopodatkowanych dywidend, ubolewa także nad tym, że 13 państw członkowskich nie sprawdza, kto jest beneficjentem rzeczywistym przed akceptacją wniosku o redukcję podatku u źródła lub zwolnienie z tego podatku; ubolewa także nad tym, że do tej pory 14 państw członkowskich nadal nie wprowadziło zasad dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych, które zapobiegałyby agresywnemu planowaniu podatkowemu, natomiast 25 państw członkowskich nie ma przepisów zapobiegających rozbieżnej kwalifikacji podatkowej przedsiębiorstwa lokalnego przez inne państwo; ubolewa, że do tej pory żadne państwo członkowskie nie wezwało do zakazania struktur agresywnego planowania podatkowego;

3.  apeluje do państw członkowskich i Komisji o przyjęcie kolejnych wniosków ustawodawczych w sprawie unikania opodatkowania przez osoby prawne, aby umożliwić państwom członkowskim zaostrzenie swoich przepisów w sprawie zwalczania nadużyć w celu przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania; bardzo ubolewa nad tym, że państwa członkowskie nie omówiły zaleceń Parlamentu w żadnej z grup roboczych Rady ani nie poddały refleksji naruszeń obowiązku rzetelnej współpracy na mocy Traktatu polegających na umożliwianiu agresywnego unikania opodatkowania i uchylania się od niego w innych państwach członkowskich;

4.  z zadowoleniem przyjmuje pakiet środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania opublikowany przez Komisję w dniu 28 stycznia 2016 r., a także wszystkie później ogłoszone wnioski ustawodawcze oraz komunikaty (zob. załącznik 4); z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Radę dyrektywy zmieniającej dyrektywę w sprawie współpracy administracyjnej w celu ustanowienia sprawozdawczości w podziale na kraje, ubolewając jednocześnie nad tym, że Rada nie zaczekała, aby poznać i uwzględnić stanowisko Parlamentu przed zajęciem własnego ani nie przewidziała udziału Komisji w wymianie informacji; wzywa Radę do zajęcia jednomyślnego i ambitnego stanowiska w sprawie pakietu środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania oraz w sprawie utrzymania dyrektywy Rady w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w formie jednej dyrektywy, aby skutecznie wdrożyć zalecenia OECD, a nawet wprowadzić jeszcze ambitniejsze przepisy niż te w nich zawarte, dzięki czemu osiągnięte zostaną ambicje UE i zagwarantowane zostanie właściwe funkcjonowanie jednolitego rynku zamiast osłabiania go; głęboko ubolewa nad tym, że obecny projekt stanowiska Rady został osłabiony, zwłaszcza przez zasadę praw nabytych dotyczącą odliczania odsetek i zawężone podejście do zasady dotyczącej kontrolowanych spółek zagranicznych; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę utworzenia w ramach strategii zewnętrznej na rzecz efektywnego opodatkowania wspólnego unijnego wykazu i definicji jurysdykcji unikających współpracy; podkreśla, że wykaz ten powinien opierać się na obiektywnych, wyczerpujących i wymiernych kryteriach; przypomina o swoim stanowisku, że potrzeba w przyszłości intensywniejszych i wiążących działań, aby skutecznie i systematycznie zwalczać erozję podstawy opodatkowania i przenoszenie zysków;

5.  uważa, że dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej, po dwóch kolejnych doraźnych zmianach związanych z automatyczną wymianą informacji w sprawie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego i sprawozdawczości w podziale na kraje, powinna zostać obecnie poddana całościowemu przeglądowi, w szczególności po to, aby zmniejszyć i ostatecznie wyeliminować obecne odstępstwa od zasady wymiany informacji;

6.  apeluje do Komisji o przedstawienie przed końcem 2016 r. wniosku dotyczącego wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB), któremu powinien towarzyszyć stosowny i sprawiedliwy klucz podziału zapewniający kompleksowe rozwiązanie problemu radzenia sobie ze szkodliwymi praktykami podatkowymi w Unii, jasne i proste procedury dla przedsiębiorstw oraz ułatwiający transgraniczną działalność gospodarczą w Unii; jest zdania, że konsolidacja stanowi istotny element CCCTB; uważa, że konsolidację należy wprowadzić tak szybko, jak to tylko jest możliwe, oraz że wszelkie systemy pośrednie obejmujące wyłącznie harmonizację podstawy opodatkowania wraz z mechanizmem kompensacji strat mogą mieć jedynie charakter tymczasowy; jest zdania, że wprowadzenie pełnej i obowiązkowej CCCTB staje się coraz pilniejszym zadaniem; wzywa państwa członkowskie do bezzwłocznego osiągnięcia porozumienia w odniesieniu do wniosku w sprawie CCCTB, gdy tylko zostanie on przedstawiony, i do wdrożenia go w swoim ustawodawstwie w krótkim terminie; przypomina państwom członkowskim, że różnice między systemami opodatkowania osób prawnych mogą prowadzić do nierównych szans i nieuczciwej konkurencji podatkowej także w ramach UE;

7.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Komisję w dniu 12 kwietnia 2016 r. wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre przedsiębiorstwa, jednostki i oddziały, przewidującego także większą przejrzystość w zakresie opodatkowania osób prawnych; ubolewa jednak, że proponowany przez Komisję zakres, kryteria i progi nie odpowiadają wcześniejszym stanowiskom przyjętym przez Parlament, w związku z czym nie dadzą rezultatu;

8.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte w dniu 8 grudnia 2015 r. w Radzie w sprawie automatycznej wymiany informacji o interpretacjach podatkowych; ubolewa jednak nad tym, że Rada nie uwzględniła zaleceń Parlamentu zawartych w jego sprawozdaniu z dnia 20 października 2015 r. dotyczącym pierwotnego wniosku Komisji w sprawie tego środka; podkreśla, że Komisja musi mieć pełny dostęp do nowej unijnej bazy danych dotyczących interpretacji podatkowych; z naciskiem wskazuje na potrzebę utworzenia kompleksowej i efektywnej bazy danych zawierającej wszystkie interpretacje podatkowe o potencjalnym oddziaływaniu transgranicznym; wzywa państwa członkowskie do szybkiego wprowadzenia niezbędnych ram ustawodawczych koniecznych do rozpoczęcia automatycznej wymiany informacji o interpretacjach indywidualnych;

9.  podkreśla, że efektem automatycznej wymiany informacji będą duże ilości danych wymagających przetworzenia oraz zaznacza, że niezbędna jest koordynacja w kwestiach związanych z komputerowym przetwarzaniem odnośnych danych, tak samo jak niezbędne są zasoby ludzkie do analizy danych; wzywa do wzmocnienia roli Komisji w tych pracach; apeluje to Komisji i państw członkowskich o uważne monitorowanie wdrażania dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej na szczeblu krajowym i jej pełne przestrzeganie, zwłaszcza w celu weryfikacji, jak wiele państw członkowskich zwraca się o udzielenie informacji na mocy dwustronnych konwencji podatkowych, a nie w oparciu o tę podstawę prawną; wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia swoich organów podatkowych za pomocą dodatkowego personelu, aby zapewnić skuteczny pobór podatków i rozwiązać problem szkodliwych praktyk podatkowych, z uwagi na to, że brak zasobów i zwolnienia pracowników, w połączeniu z brakiem odpowiednich szkoleń, narzędzi technicznych i uprawnień śledczych poważnie osłabiają wiele organów administracji podatkowej niektórych państw członkowskich; apeluje do państw członkowskich o uwzględnianie informacji wymienianych z organami podatkowymi oraz z organami nadzoru finansowego i regulacyjnymi;

10.  z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Francji, Holandii i Zjednoczonego Królestwa, że od dnia 12 maja 2016 r. państwa te wprowadzą publiczne rejestry beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstw; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Francji do stworzenia publicznego rejestru funduszy powierniczych; popiera zobowiązanie Zjednoczonego Królestwa do wprowadzenia obowiązku deklaracji beneficjenta rzeczywistego dla wszystkich przedsiębiorstw spoza Zjednoczonego Królestwa nabywających nieruchomości w tym kraju lub zawierających umowę z organami państwowymi; wzywa wszystkie państwa członkowskie do przyjęcia podobnych inicjatyw;

11.  ubolewa nad tym, że globalny standard OECD w zakresie automatycznej wymiany informacji nie przewiduje okresu przejściowego dla krajów rozwijających się i stosuje zamiast tego zasadę wzajemności, przez co kraje, które nadal mają ograniczone zdolności do stworzenia odpowiedniej infrastruktury służącej gromadzeniu wymaganych informacji, zarządzaniu i dzieleniu się nimi, mogą zostać praktycznie wykluczone z jego stosowania;

12.  odnotowuje, że Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych włączyło do swojego programu prac na lata 2014–2019 rozwój dobrych praktyk zapewniających zgodność odpowiednich wytycznych OECD ze specyfiką państw członkowskich; zauważa, że Komisja monitoruje postępy tych prac;

13.  podkreśla, że przenoszenie zysków w 70 % odbywa się z wykorzystaniem cen transferowych, a najlepszym sposobem na eliminację tego problemu jest przyjęcie pełnej CCCTB; wzywa Komisję, aby mimo to przedstawiła konkretny wniosek ustawodawczy w sprawie cen transferowych, uwzględniając Wytyczne OECD dotyczące cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych z 2010 r.; podkreśla ponadto, że potrzebne mogą być dodatkowe starania, aby ograniczyć ryzyko erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków między państwami członkowskimi UE a państwami trzecimi w wyniku stosowania przepisów o cenach transferowych, zwłaszcza o cenach wartości niematerialnych i prawnych, należy też aktywnie prześledzić i zbadać globalne alternatywy dla obecnej zasady ceny rynkowej pod kątem potencjału zapewnienia sprawiedliwszego i efektywniejszego światowego systemu podatkowego;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager uznała ceny transferowe za obszar o szczególnym znaczeniu w sprawach dotyczących pomocy państwa, gdyż wiadomo, że są one narzędziem powszechnie używanym przez korporacje wielonarodowe w działaniach mających na celu uchylanie się od opodatkowania lub unikanie go, takich jak udzielanie pożyczek wewnątrzgrupowych; zauważa, że obecnie nie istnieją wytyczne służące identyfikacji i regulacji pomocy państwa związanej z opodatkowaniem, podczas gdy ten rodzaj pomocy okazał się niepokojącym narzędziem wykorzystywanym do unikania opodatkowania; wzywa Komisję, by sporządziła wytyczne i określiła jasne kryteria lepiej definiujące granice stosowania cen transferowych, aby lepiej ocenić przypadki udzielania pomocy państwa; popiera konkluzje dochodzeń przeprowadzonych przez Komisję w sprawie firm Starbucks, Fiat i Amazon; podkreśla, że Komisja powinna mieć dostęp do wszystkich istotnych danych;

15.  ubolewa nad tym, że wiele spośród przesłuchanych korporacji wielonarodowych nie potępiło wyraźnie praktyk unikania opodatkowania ani agresywnego planowania podatkowego; podkreśla, że korporacje wielonarodowe mogą łatwo udzielać sztucznych pożyczek wewnątrzgrupowych w celu agresywnego planowania podatkowego; podkreśla, że preferowanie takiego finansowania dłużnego odbywa się ze szkodą dla podatników i stabilności finansowej; apeluje zatem do państw członkowskich, aby wyeliminowały nierówne traktowanie finansowania dłużnego i kapitału własnego w swoich przepisach prawa podatkowego;

16.  zdecydowanie podkreśla, że praca demaskatorów ma zasadnicze znaczenie dla ujawniania skali na jaką unika się opodatkowania i uchyla się od niego oraz że w związku z tym ochrona demaskatorów powinna być gwarantowana prawem i wzmocniona w całej UE; odnotowuje, że Europejski Trybunał Praw Człowieka i Rada Europy podjęły prace w tym zakresie; uważa, że sądy i państwa członkowskie powinny zapewnić ochronę uzasadnionych tajemnic handlowych, zarazem w żaden sposób nie ograniczając ani nie zmniejszając zdolności demaskatorów i dziennikarzy do dokumentowania i ujawniania nielegalnych, bezprawnych lub szkodliwych praktyk wówczas, gdy leży to wyraźnie i zdecydowanie w interesie publicznym; wyraża ubolewanie, że Komisja nie planuje podjęcia bezzwłocznych działań w tej sprawie, wziąwszy pod uwagę niedawne i istotne doniesienia ujawnione przez demaskatora zwane potocznie aferą „LuxLeaks” i aferą „Panama Papers”;

17.  z zadowoleniem przyjęła fakt, że Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące systemów rozstrzygania sporów związanych z unikaniem podwójnego opodatkowania; podkreśla, że ustanowienie jasnych ram czasowych dla procedur rozstrzygania sporów ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia efektywności tych systemów;

18.  z zadowoleniem przyjmuje podanie do wiadomości strategii zewnętrznej na rzecz efektywnego opodatkowania wzywającej Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) do transpozycji wymogów dobrego rządzenia w swoich umowach ze wszystkimi wybranymi pośrednikami finansowymi; wzywa EBI do ustanowienia nowej polityki odpowiedzialnego opodatkowania, rozpoczynając od przeglądu polityki w zakresie jurysdykcji niechętnych współpracy przeprowadzonej w 2016 r., przy ścisłej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim; wzywa EBI, aby uzależnił zarówno finansowanie bezpośrednie, jak i finansowanie poprzez pośredników finansowych od ujawnienia istotnych danych podatkowych z podziałem na poszczególne kraje zgodnie z przepisami CRD IV odnoszącymi się do instytucji kredytowych, a także od ujawnienia informacji na temat rzeczywistej własności; powtarza, że EBI powinien umocnić swoje działania w zakresie należytej staranności, tak by poprawić jakość informacji o beneficjentach ostatecznych oraz skuteczniej zapobiegać transakcjom z pośrednikami finansowymi, którzy mają na swoim koncie uchybienia w zakresie przejrzystości, nadużyć finansowych, korupcji, przestępczości zorganizowanej, prania pieniędzy lub szkodliwych skutków społecznych i środowiskowych bądź którzy są zarejestrowani w centrach offshore lub rajach podatkowych, które uciekają się do agresywnego planowania podatkowego;

19.  apeluje do Komisji o sporządzenie jasnego ustawodawstwa w sprawie definicji ekonomicznego charakteru transakcji, tworzenia wartości i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w celu eliminacji problemu firm przykrywek; apeluje do państw członkowskich o odwrócenie ciężaru dowodu w odniesieniu do odzyskiwania aktywów zdobytych w wyniku działalności przestępczej lub bezprawnych zysków;

20.  uważa, że Komisja powinna sporządzić wspólny, ogólnodostępny unijny wykaz podmiotów uchylających się od opodatkowania i unikających opodatkowania ponad granicami;

Czarna lista i konkretne sankcje wobec jurysdykcji unikających współpracy oraz podatek u źródła

21.  odnotowuje, że dotychczas jedyną konkretną inicjatywą podjętą przez Komisję w odniesieniu do jurysdykcji unikających współpracy, w tym terytoriów zamorskich, była strategia zewnętrzna na rzecz efektywnego opodatkowania; stwierdza, że dotychczas kryteria umieszczenia przez OECD w wykazie jurysdykcji unikających współpracy nie okazały się efektywne pod względem walki z tym problemem i nie spełniły funkcji odstraszającej; podkreśla, że nadal istnieją państwa trzecie, które chronią nielegalnie pozyskane środki, co uniemożliwia ich odzyskanie przez władze unijne;

22.  wzywa Komisję do przedstawienia w najwcześniejszym możliwym terminie wspólnego unijnego wykazu jurysdykcji unikających współpracy (tj. „czarnej listy rajów podatkowych”), w oparciu o rzetelne, przejrzyste i obiektywne kryteria, z uwzględnieniem zaleceń OECD, środków w zakresie przejrzystości podatkowej, działań w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków oraz standardów automatycznej i wielostronnej wymiany informacji, występowania obowiązujących szkodliwych praktyk podatkowych, świadczeń przyznawanych osobom fizycznym lub prawnym niebędącym rezydentami, braku wymogu ekonomicznej istoty transakcji i nieujawniania struktury korporacyjnej podmiotów prawnych (w tym funduszy powierniczych, organizacji charytatywnych, fundacji etc.) lub własności aktywów lub praw, a także z zadowoleniem przyjmuje zamiary Komisji, przewidujące osiągnięcie porozumienia w sprawie takiego wykazu w ciągu najbliższych sześciu miesięcy; wzywa państwa członkowskie do zatwierdzenia tego porozumienia przed końcem 2016 r.; uważa, że stosowanie procedury eskalacji, począwszy od konstruktywnego dialogu z jurysdykcją, w której wskazano niedociągnięcia, przed umieszczeniem w wykazie, będzie niezbędne, aby wykaz pełnił funkcję prewencyjną; uważa, że należy ustanowić mechanizm pozwalający na usunięcie z wykazu jurysdykcji, które zaczęły przestrzegać przepisy lub przywróciły ich stosowanie; uważa, że taki mechanizm powinien obejmować także członków OECD;

23.  apeluje o opracowanie konkretnych unijnych ram regulacyjnych dla sankcji wobec umieszczonych na czarnej liście jurysdykcji unikających współpracy, obejmujących m.in. możliwość przeglądu i w ostateczności zawieszenia umów o wolnym handlu, zawieszenia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zablokowania dostępu do funduszy unijnych; stwierdza, że celem sankcji jest wprowadzenie zmian w przepisach odnośnych jurysdykcji; wzywa do stosowania sankcji także wobec przedsiębiorstw, banków, biur rachunkowych i kancelarii prawnych, a także wobec doradców podatkowych, w przypadku których wykazano zaangażowanie w nielegalne, bezprawne lub szkodliwe praktyki w takich jurysdykcjach lub którym udowodniono ułatwianie nielegalnych, bezprawnych lub szkodliwych praktyk podatkowych od osób prawnych, wykorzystując konstrukcje prawne dostępne w tych jurysdykcjach,

24.  wzywa Komisję do opracowania wiążących przepisów zakazujących wszystkim instytucjom unijnym otwierania rachunków lub działania w jurysdykcjach znajdujących się na wspólnym unijnym wykazie jurysdykcji unikających współpracy;

25.  apeluje do państw członkowskich o renegocjowanie dwustronnych konwencji podatkowych z państwami trzecimi za pomocą wielostronnego instrumentu, w celu wprowadzenia wystarczająco solidnych klauzul zapobiegających nadużyciom, które uniemożliwiają nabywanie korzyści umownych (ang. treaty shopping), w tym podziału praw podatkowych między państwem źródła a państwem rezydencji podatkowej odpowiednio do istoty gospodarczej i właściwej definicji stałego miejsca prowadzenia działalności; podkreśla ponadto, że proces ten zostałby wyraźnie przyspieszony, gdyby państwa członkowskie upoważniły Komisję do negocjowania takich konwencji podatkowych w imieniu Unii; apeluje do państw członkowskich, by zagwarantowały uczciwe traktowanie krajów rozwijających się podczas negocjacji tych konwencji;

26.  wzywa Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego w sprawie ogólnounijnego podatku u źródła stosowanego przez państwa członkowskie w celu zagwarantowania, że zyski osiągnięte w Unii podlegają opodatkowaniu co najmniej raz przed jej opuszczeniem; zauważa, że taki wniosek powinien przewidywać system refundacji zapobiegający podwójnemu opodatkowaniu; podkreśla, że taki ogólny system podatku u źródła w oparciu o metodę kredytową ma tę zaletę, że zapobiega podwójnemu nieopodatkowaniu i erozji bazy podatkowej oraz przenoszeniu zysków bez tworzenia przypadków podwójnego opodatkowania;

27.  ubolewa, że Andora i Monako zobowiązały się do wdrożenia automatycznej wymiany informacji do roku 2018, a nie 2017; zwraca uwagę, że niektóre jurysdykcje unikające współpracy, takie jak Andora, spełniają normy wymiany informacji, ale stają się jurysdykcjami o niskim opodatkowaniu; wyraża zaniepokojenie, że obowiązująca umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Andorą a Hiszpanią nie zapewnia skutecznej automatycznej wymiany informacji; wzywa Komisję do ścisłego monitorowania skutecznego stosowania automatycznej wymiany informacji, o której mowa w porozumieniach państw członkowskich zawartych z jurysdykcjami w przeszłości lub obecnie unikającymi współpracy;

28.  uważa, że rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych pomiędzy państwami członkowskimi UE a państwami trzecimi w zakresie określania podmiotów, na przykład struktury CV/BV w Holandii wykorzystywane przez liczne amerykańskie firmy i skutkujące podwójnym nieopodatkowaniem, powinny zostać skutecznie uregulowane w prawodawstwie europejskim jako uzupełnienie wniosków Komisji w sprawie pakietu środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania;

Korzystne opodatkowanie dochodów z patentów, wiedzy oraz badań i rozwoju

29.  odnotowuje, że dotychczas korzystne opodatkowanie dochodów z patentów, wiedzy oraz badań i rozwoju nie okazało się tak wysoce skutecznym narzędziem wspierania innowacji w Unii, jak tego oczekiwano; wyraża ubolewanie, że zamiast tego jest ono wykorzystywane przez korporacje wielonarodowe do przenoszenia zysków z zastosowaniem systemów agresywnego planowania podatkowego, takich jak dobrze znana metoda „double Irish with a Dutch sandwich”; jest zdania, że korzystne opodatkowanie dochodów z patentów jest nieodpowiednim i nieskutecznym narzędziem osiągania celów gospodarczych; podkreśla, że badania i rozwój mogą być promowane za pomocą zakrojonych na szerszą skalę środków polityki na rzecz długoterminowych działań w zakresie innowacji i niezależnych badań oraz za pomocą dotacji, które należy traktować preferencyjnie w stosunku do korzystnego opodatkowania dochodów z patentów, gdyż w przypadku dotacji mniejsze jest ryzyko wykorzystania ich w działaniach mających na celu unikanie opodatkowania; stwierdza, że powiązanie między korzystnym opodatkowaniem dochodów z patentów a badaniami i rozwojem często ma charakter arbitralny, a obecnie stosowane modele często skutkują „wyścigiem do dna” pod względem faktycznego obciążenia podatkowego korporacji wielonarodowych; wzywa państwa członkowskie do stopniowego wycofania obowiązujących zasad korzystnego opodatkowania dochodów z patentów oraz do zakazu wprowadzania nowych zasad najpóźniej do roku 2021;

30.  ubolewa nad tym, że niektóre państwa członkowskie, zwłaszcza w ramach Grupy ds. Kodeksu Postępowania, zaniedbywały dotychczas tę kwestię, w związku z czym muszą jeszcze przygotować odpowiedni harmonogram uporania się z nią;

31.  wzywa Komisję do przedstawienia wniosków – wykorzystujących zmodyfikowane podejście do metody wydatkowej OECD oraz eliminujących jego słabe punkty – w celu przyjęcia wiążących przepisów unijnych w sprawie korzystnego opodatkowania dochodów z patentów w celu wprowadzenia zakazu niewłaściwego wykorzystywania korzystnego dochodów z patentów do celów unikania opodatkowania oraz dopilnowania, aby w przypadku jego użycia było ono związane z rzeczywistą działalnością gospodarczą; podkreśla, że wniosek Komisji powinien mieć zastosowanie do wszystkich systemów korzystnego opodatkowania dochodów z patentów ustanowionych przez państwa członkowskie; wzywa tymczasem wszystkie państwa członkowskie, aby podały do publicznej wiadomości, które przedsiębiorstwa korzystają z systemów korzystnego opodatkowania dochodów z patentów w ich kraju;

32.  apeluje do państw członkowskich o włączenie klauzuli minimalnego skutecznego opodatkowania do dyrektywy w sprawie odsetek i należności licencyjnych, a także do dyrektywy w sprawie spółek dominujących i spółek zależnych oraz o zapewnienie, aby Rada nie udzielała żadnych zwolnień;

Banki, doradcy podatkowi i pośrednicy

33.  wyraża głębokie ubolewanie, że niektóre banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne i biura rachunkowe, a także inni pośrednicy odegrali zasadniczą i kluczową rolę w przygotowaniu systemów agresywnego planowania podatkowego dla swoich klientów, a z drugiej strony pomagali rządom krajowym w opracowywaniu krajowych kodeksów i przepisów podatkowych, co pociąga za sobą poważny konflikt interesów;

34.  wyraża obawy w związku z brakiem przejrzystości i odpowiedniej dokumentacji w instytucjach finansowych, wśród doradców oraz w kancelariach prawnych w odniesieniu do określonych modeli własności spółki i kontroli zalecanych przez doradców podatkowych, finansowych i prawnych, co znalazło potwierdzenie w niedawnej aferze wokół dokumentów panamskich; zaleca, aby w celu rozwiązania problemu firm przykrywek zaostrzyć wymogi dotyczące przejrzystości w odniesieniu do zakładania spółek prywatnych;

35.  wyraża zaniepokojenie brakiem przejrzystości i odpowiedniej dokumentacji w krajowych administracjach podatkowych w zakresie oceny wpływu na konkurencję decyzji w sprawie cen transferowych, ustaleń dotyczących korzystnego opodatkowania dochodów z patentów, orzeczeń podatkowych i innych uznaniowych elementów opodatkowania osób prawnych;

36.  apeluje o zaostrzenie zasad obowiązującego kodeksu postępowania dotyczącego sektora doradztwa podatkowego, a w szczególności o uwzględnienie kwestii ewentualnych konfliktów interesu w sposób pozwalający na ich jasne i zrozumiałe ujawnianie; apeluje do Komisji o przedstawienie unijnego kodeksu postępowania dotyczącego wszystkich usług doradczych, który przewidywał będzie jasne zasady ujawniania ewentualnych konfliktów interesu; uważa, że taki kodeks powinien obejmować system wykrywania niezgodności z przepisami Unii dla doradców podatkowych, tak aby uniemożliwić im udzielanie porad jednocześnie podmiotom sektora publicznego i prywatnego oraz zapobiec innym konfliktom interesów; wzywa w związku z tym Komisję do przedstawienia wniosku zmieniającego rozporządzenie nr 573/2014 oraz dyrektywę 2014/56;

37.  zwraca uwagę na ryzyko konfliktu interesów wynikającego ze świadczenia usług doradztwa prawnego, podatkowego i audytu w ramach tych samych firm audytorskich; podkreśla zatem, jak ważne jest jasne rozdzielenie tych usług; wzywa Komisję do zapewnienia właściwego monitorowania i wdrażania prawodawstwa mającego na celu zapobieganie takim konfliktom oraz do przeanalizowania potrzeby przeglądu dyrektywy w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych, w szczególności przepisów art. 22 tej dyrektywy, oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych, w szczególności przepisów art. 5 tego rozporządzenia i definicji „istotnego wpływu” usług niezwiązanych z audytem;

38.  zauważa, że na uczelniach publicznych wydziały prawa podatkowego i badań w zakresie podatków pozostają w ścisłej współpracy z dużymi firmami podatkowymi, co prowadzi do konfliktu interesów i braku niezależności, której należałoby oczekiwać od pracowników naukowych; stwierdza, że w obecnej sytuacji doradcy podatkowi są szkoleni, jak sprzyjać uchylaniu się od opodatkowania z wykorzystaniem publicznych pieniędzy pochodzących od podatników; zwraca się do Komisji o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie powiązań istniejących między środowiskiem akademickim a środowiskiem doradców podatkowych, przynajmniej w odniesieniu do kwestii konfliktu interesów oraz wykorzystania instytucji oświatowych finansowanych ze środków publicznych do ułatwiania osobom prawnym uchylania się od opodatkowania;

39.  wzywa państwa członkowskie do określenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, w tym sankcji karnych, wobec menedżerów przedsiębiorstw zamieszanych w unikanie opodatkowania, oraz przewidzenie możliwości cofania zezwoleń na prowadzenie działalności specjalistom i przedsiębiorstwom, którym dowiedziono udziału w planowaniu systemów nielegalnego planowania podatkowego i uchylania się od opodatkowania, doradzaniu korzystania z takich systemów lub ich stosowaniu; wzywa Komisję do zbadania możliwości wprowadzenia proporcjonalnej odpowiedzialności finansowej dla doradców podatkowych zaangażowanych w sprzeczne z prawem praktyki podatkowe;

40.  apeluje do Komisji o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia proporcjonalnej odpowiedzialności finansowej dla banków i instytucji finansowych ułatwiających transfery do znanych rajów podatkowych, wskazanych w przyszłym wspólnym unijnym wykazie rajów podatkowych i unikających współpracy jurysdykcji podatkowych;

41.  wzywa Komisję do zaostrzenia ciążących na bankach wymogów w zakresie informowania organów podatkowych państw członkowskich o transferach do i z jurysdykcji wyszczególnionych we wspólnym unijnym wykazie rajów podatkowych i jurysdykcji unikających współpracy w kwestiach podatkowych; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia, aby banki i inne instytucje finansowe dostarczały podobnych informacji organom regulacyjnym i podatkowym; wzywa państwa członkowskie, aby zwiększyły zdolność ich administracji podatkowych do badania przypadków unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania;

42.  wzywa Komisję do wystąpienia z wnioskiem ustawodawczym dotyczącym wprowadzenia obowiązkowego wymogu ujawniania informacji przez banki, doradców podatkowych i innych pośredników działających w ramach złożonych struktur i usług specjalnych związanych z jurysdykcjami wymienionymi we wspólnym unijnym wykazie rajów podatkowych i jurysdykcji unikających współpracy, które są tworzone i wykorzystywane przez klientów w celu ułatwienia uchylania się od opodatkowania, oszustw podatkowych, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

43.  wzywa Komisję do prowadzenia stałego przeglądu i monitorowania transakcji dotyczących instrumentów pochodnych i finansowania papierów wartościowych – w oparciu o dane przechowywane w repozytorium transakcji zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 648/2012 i rozporządzenia (UE) 2015/2365 – w celu identyfikacji transakcji zaprojektowanych z myślą o osiągnięciu potencjalnie znaczących korzyści podatkowych; nalega, aby​Komisja automatycznie dostarczała wszelkich niezbędnych informacji oraz danych[31] organom podatkowym zainteresowanych państw członkowskich;

44.  wzywa Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego w celu zapewnienia, że zarówno instytucje kredytowe mające siedzibę w państwie członkowskim i przedsiębiorstwa dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na wielostronnej platformie obrotu wewnątrz Unii uwzględniają w swoich rocznych sprawozdaniach finansowych opis stosowania przez nie transakcji finansowania z użyciem papierów wartościowych oraz ponownego wykorzystania zabezpieczeń, a także kompleksowe i szczegółowe dane na temat wkładu transakcji finansowania z użyciem papierów wartościowych w ich wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA) oraz wynik finansowy po opodatkowaniu (EAT);

45.  wzywa Komisję[32] do wprowadzenia specjalnych wspólnych minimalnych przepisów w zakresie zwalczania nadużyć, aby uniemożliwić uzyskiwanie korzyści z niektórych hybrydowych transferów aktywów[33], których efektem jest często odliczenie od dochodu w jednym państwie bez włączenia do podstawy opodatkowania w innym państwie lub generowanie nadużyć w obrębie odliczenia kredytu podatkowego z tytułu transakcji zagranicznych;

46.  wzywa Komisję do zbadania możliwości wprowadzenia wspólnych zasad mających na celu ograniczenie unikania opodatkowania w odniesieniu do dochodów mających źródło w UE poprzez zastosowanie przesunięcia; podkreśla ponadto, że przepisy te mogłyby być podobne do przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych[34];

Demaskatorzy

47.  ponownie zwraca uwagę na zasadniczą rolę demaskatorów pod względem ujawniania uchybień, w tym nielegalnych lub bezprawnych praktyk; uważa, że ujawnianie takich informacji, rzucające światło na skalę uchylania się od opodatkowania, unikania go i prania pieniędzy, jest ewidentnie w interesie publicznym, czego dowiodły materiały ujawnione niedawno w związku z aferą LuxLeaks oraz aferą wokół dokumentów panamskich, wykazujące ogromną skalę fenomenu przenoszenia aktywów do jurysdykcji, w których obowiązują niższe stawki podatkowe; przypomina, że możliwość wykrywania i ścigania oszustów podatkowych zależy w głównej mierze od dostępności danych oraz ich jakości;

48.  ubolewa nad tym, że Komisja ogranicza się w swoich działaniach do monitorowania rozwoju sytuacji w różnych obszarach kompetencji Unii, nie planując żadnych konkretnych kroków w celu zwalczenia problemu; wyraża zaniepokojenie, że ten brak ochrony może zniechęcać do ujawniania kolejnych informacji, przez co organy podatkowe państw członkowskich mogą potencjalnie utracić należne dochody z podatków; wyraża głębokie ubolewanie, że Komisja nie udzieliła zadowalającej odpowiedzi na wezwania zawarte w ust. 144 i 145 rezolucji Parlamentu z dnia 25 listopada 2015 r. ani na zalecenia zawarte w rezolucji Parlamentu z dnia 16 grudnia 2015 r.[35], a w szczególności na wezwanie do opracowania jasnych ram prawnych w zakresie ochrony demaskatorów i im podobnych do końca czerwca 2016 r.;

49.  ponownie apeluje do Komisji o zaproponowanie w najwcześniejszym możliwym terminie jasnych ram prawnych gwarantujących skuteczną ochronę demaskatorów, a także dziennikarzy i innych osób związanych z prasą, które udzielają im pomocy i wsparcia; wzywa państwa członkowskie do zrewidowania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony demaskatorów i uwzględnienia w nich możliwości nieścigania za czyny, które demaskatorzy popełnili w interesie publicznym; zachęca do zastanowienia się nad przyjęciem za punkt odniesienia najlepszych przykładów aktów prawnych zapewniających ochronę demaskatorom, które już obowiązują w niektórych państwach członkowskich;

Grupa ds. Kodeksu Postępowania i kwestie międzyinstytucjonalne

50.  wyraża ubolewanie, że pomimo ponawianych przy różnych okazjach przez zarówno pierwszą, jak i drugą Komisję Specjalną (TAXE 1 and TAXE 2) żądań pełnego dostępu do dokumentów i protokołów Grupy ds. Kodeksu Postępowania, posłom do Parlamentu Europejskiego udostępniono do wglądu przy drzwiach zamkniętych jedynie ograniczoną liczbę nowych dokumentów, a i to osiągnięto dopiero po pięciu miesiącach mandatu TAXE2; zauważa, że niektóre z tych dokumentów powinny zostać podane do wiadomości publicznej w celu umożliwienia kontroli publicznej i otwartej debaty politycznej na temat treści tych dokumentów; odnotowuje ponadto, że gotowość Rady do zaspokojenia tego żądania pozostaje niezadowalająca;

51.  ubolewa, że Komisja, mimo udostępnienia niektórych wewnętrznych protokołów z posiedzeń Grupy ds. Kodeksu Postępowania, nie była w stanie zachować w aktach wszystkich przekazanych dokumentów; uważa, że obowiązkiem Komisji jest monitorowanie i rejestrowanie wszystkich informacji i dokumentów znajdujących się w obiegu w zakresie kompetencji Grupy ds. Kodeksu Postępowania, w celu oceny zgodności środków podejmowanych przez państwa członkowskie z Traktatem; wzywa Komisję do podjęcia pilnych działań w celu skorygowania tej sytuacji poprzez odzyskanie wszystkich dokumentów; apeluje do Rady i państw członkowskich o współpracę z Komisją w tej sprawie;

52.  apeluje do państw członkowskich o poprawę przejrzystości i skuteczności metod pracy Grupy ds. Kodeksu Postępowania, który jest jednym z czynników uniemożliwiających jakąkolwiek konkretną potencjalną poprawę pod względem walki ze szkodliwymi praktykami podatkowymi; wyraża ubolewanie, że nie przekazano mu kilku dokumentów roboczych Grupy ds. Kodeksu Postępowania pochodzących od Rady lub państw członkowskich, które są niezbędne do właściwej realizacji mandatu komisji specjalnej; domaga się regularnej publikacji wyników działań monitorujących na temat stopnia zachowania przez państwa członkowskie zgodności z przedstawionymi zaleceniami; zwraca się do Grupy ds. Kodeksu Postępowania o sporządzenie sprawozdania rocznego, które będzie dostępne publicznie oraz w którym wskazane i opisane będą najbardziej szkodliwe praktyki podatkowe stosowane w ciągu danego roku przez państwa członkowskie; ponownie zgłasza wniosek, skierowany do Rady w 2015 r., o utworzenie „komisji podatkowej” na szczeblu politycznym;

53.  na podstawie informacji dostępnych publicznie stwierdza, że w latach 1998–2014 Grupa ds. Kodeksu Postępowania przeanalizowała 421 środków, uznając 111 z nich za szkodliwe (26 %), przy czym dwie trzecie z tych środków zostały przeanalizowane w ciągu pierwszych pięciu lat istnienia Grupy; zauważa, że stopień kontroli środków przez państwa członkowskie malał z roku na rok, a w 2014 r. przeanalizowano jedynie 5 % wszystkich środków; ponadto wyraża ubolewanie, że od listopada 2012 r. Grupa nie wykryła żadnych szkodliwych środków podatkowych; stwierdza, że od dziesięciu lat Grupa ds. Kodeksu Postępowania prowadzi ograniczoną działalność, a jej zarząd i mandat wymagają pilnej rewizji;

54.  ponawia apel skierowany do Komisji w 2015 r., aby zaktualizowała sprawozdanie firmy Simmons & Simmons z 1999 r. dotyczące praktyk administracyjnych, wspomniane w ust. 26 sprawozdania Grupy ds. Kodeksu Postępowania z 1999 r. (sprawozdanie Primarolo, SN 4901/99);

55.  podkreśla, że nawet jeżeli Grupa ds. Kodeksu Postępowania doprowadziła do pewnych ulepszeń, zasada samodzielnego zgłaszania potencjalnie szkodliwych środków przez państwa członkowskie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, kryteria identyfikacji szkodliwych środków są przestarzałe, a zasada jednomyślności przy podejmowaniu decyzji w sprawie szkodliwości okazała się nieskuteczna; wyraża ubolewanie, że niektóre państwa członkowskie są przeciwne koniecznej reformie Grupy ds. Kodeksu Postępowania; apeluje w związku z tym do Komisji i państw członkowskich o podjęcie stosownych kroków w celu zmiany w najwcześniejszym możliwym terminie kryteriów identyfikacji szkodliwych środków i zarządzania Grupą ds. Kodeksu Postępowania (w tym jej procedur w zakresie podejmowania decyzji i monitorowania zatwierdzonych przypadków wycofywania i zawieszenia szkodliwych uregulowań podatkowych, unikania ewentualnych opóźnień, sankcji w przypadku braku zgodności) w celu zwiększenia jej publicznej przejrzystości i rozliczalności oraz zapewnienia silnego zaangażowania Parlamentu i jego dostępu do informacji; wskazuje na niedociągnięcia oraz inne istotne informacje omówione w załączniku nr 3 (nowy); zauważa ponadto, że porównanie wykazu Komisji zawierającego wszystkie systemy podatkowe formalnie oceniane przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania z odpowiednimi dokumentami ze spotkań w czasie podejmowania decyzji i w późniejszych okresach pokazuje przede wszystkim, że w wielu przypadkach nie ma jasności co do tego, w jaki sposób dana decyzja została podjęta, na przykład dlaczego systemy, co do których istniały podstawy, by przypuszczać, że będą szkodliwe, ostatecznie zostały uznane za nieszkodliwe, a ponadto nie ma jasności co do przypadków, w których poświadczona szkodliwość była wynikiem oceny, czy odpowiednie procedury wycofywania szkodliwych uregulowań podatkowych zostały wprowadzone w sposób zadowalający przez państwa członkowskie; podkreśla w związku z powyższym, że państwa członkowskie nie wywiązały się z zobowiązań określonych w dyrektywach Rady 77/799/EWG i 2011/16/UE, ponieważ nie przekazywały sobie dobrowolnie informacji podatkowych nawet w przypadkach, w których – pomimo marginesu swobody uznania przewidzianego w tych dyrektywach – wystąpiły jasne przesłanki ku temu, by oczekiwać, że może dojść do strat podatkowych w innych państwach członkowskich lub że oszczędności podatkowe były wynikiem sztucznych transferów zysków w obrębie korporacji; podkreśla, że Komisja nie wywiązała się ze swojej roli strażniczki traktatów powierzonej jej na mocy art. 17 ust. 1 TUE, ponieważ nie podjęła działań w tej sprawie ani kroków niezbędnych do zagwarantowania, że państwa członkowskie wywiążą się ze swoich zobowiązań, w szczególności określonych w dyrektywach Rady 77/799/EWG i 2011/16/UE, pomimo uzyskanych dowodów na takie uchybienia;

56.  zauważa, że w Komisji Specjalnej dało się wyraźnie zauważyć schemat systematycznego hamowania postępów w zwalczaniu unikania opodatkowania stosowany przez niektóre państwa członkowskie; zauważa, że dyskusje na temat praktyk administracyjnych (interpretacje) toczą się w Grupie ds. Kodeksu Postępowania od prawie dwudziestu lat; potępia fakt, że niektóre państwa członkowskie niechętnie zgodziły się na wymianę informacji na temat ich praktyk w zakresie interpretacji przed aferą LuxLeaks i nadal są niechętne, aby zgodnie ze wskazaniami wdrażać do prawa krajowego model opracowany w Grupie ds. Kodeksu Postępowania pomimo zobowiązań przyjętych po doniesieniach w sprawie LuxLeaks;

57.  stwierdza, że w związku z tym państwa członkowskie naruszyły swój obowiązek lojalnej współpracy przewidziany w art. 4 ust. 3 TUE oraz że Komisja była świadoma niestosowania przez niektóre państwa członkowskie zasady lojalnej współpracy; podkreśla, że naruszenie prawa Unii przez państwa członkowskie, a także brak działania Komisji wobec przypadków naruszania prawa Unii przez państwa członkowskie wymagają podjęcia dalszych działań;

58.  wzywa Komisję do udzielenia Parlamentowi stałego, terminowego i regularnego dostępu do dokumentów roboczych i protokołów związanych z działaniami grup roboczych Rady zajmujących się zagadnieniami podatkowymi, w tym do Kodeksu postępowania w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw, Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla oraz Grupy Roboczej do Spraw Podatkowych; sugeruje Komisji, aby posłużyła się porozumieniem zawartym z Parlamentem w sprawie dostępu do protokołów Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego / Europejskiego Banku Centralnego jako przykładem instrumentu służącego temu celowi;

59.  wzywa Komisję, w przypadku niezadowalającej reakcji części państw członkowskich, do przedstawienia – najlepiej na mocy art. 116 TFUE, art. 352 TFUE lub w ramach wzmocnionej współpracy – wniosku ustawodawczego mającego na celu poprawę skuteczności Grupy ds. Kodeksu Postępowania;

60.  zauważa także, że na podstawie zebranych dokumentów ustalono schemat systematycznego hamowania postępów w zwalczaniu unikania opodatkowania stosowany przez niektóre państwa członkowskie; podkreśla, że dokumenty te wskazują, że polityczne blokowanie przez państwa członkowskie uniemożliwiło osiągnięcie postępów w szczególności w sprawie szkodliwych praktyk podatkowych w obszarach korzystnego opodatkowania dochodów z patentów, przychodzących i wychodzących transferów zysków, rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, w tym umów kredytowych z udziałem w zyskach, roli funduszy inwestycyjnych, praktyk administracyjnych (w szczególności interpretacji podatkowych) oraz klauzul minimalnego skutecznego opodatkowania;

61.  zwraca szczególną uwagę w odniesieniu do wyżej wymienionych kategorii i dokumentów uzyskanych przez komisję specjalną na następujące przypadki i spostrzeżenia; zwraca jednak uwagę, że poniższy wykaz pozostaje niewyczerpujący, w szczególności ze względu na niechęć państw członkowskich i Komisji do zagwarantowania pełnej przejrzystości działań Grupy ds. Kodeksu Postępowania i innych odnośnych grup roboczych Rady przez ograniczanie dostępu do znaczącej liczby dokumentów, w tym najnowszych i mających największe znaczenie polityczne, dostępnych jedynie w zabezpieczonych czytelniach, a tym samym wykluczenie ich treści z jakiejkolwiek publicznej debaty i oceny, takiej jak ocena zawarta w niniejszym sprawozdaniu;

62.  apeluje do Komisji o uwzględnienie w ramach europejskiego semestru sprawozdawczości w zakresie środków podejmowanych przez państwa członkowskie z myślą o zapewnieniu efektywnego opodatkowania oraz o usprawnieniu przeciwdziałania szkodliwym transgranicznym praktykom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania, włącznie z zaleceniami dotyczącymi wzmocnienia krajowych administracji podatkowych;

63.  wzywa instytucje UE i państwa członkowskie do podjęcia pilnych działań przeciwko oszustwom podatkowym, uchylaniu się od opodatkowania, rajom podatkowym oraz agresywnemu planowaniu podatkowemu po stronie zarówno popytu, jak i podaży; wyraża ubolewanie, że od szeregu lat Rada, a w szczególności niektóre państwa członkowskie nie podjęły rozstrzygających działań w tej sprawie i przypomina państwom członkowskim o dostępnej im możliwości ustanawiania systemów wzmocnionej współpracy (między co najmniej dziewięcioma państwami członkowskimi) w celu przyspieszenia działań podejmowanych w związku ze szkodliwymi i nielegalnymi praktykami podatkowymi;

64.  wzywa do utworzenia w strukturach Komisji nowego unijnego ośrodka ds. spójności i koordynacji polityki podatkowej w celu zabezpieczenia należytego i spójnego funkcjonowania jednolitego rynku oraz wdrożenia norm międzynarodowych; uważa, że ten nowy ośrodek powinien odpowiadać za ocenę i monitorowanie polityk podatkowych państw członkowskich na poziomie Unii, za zapewnienie, aby państwa członkowskie nie wdrażały żadnych nowych szkodliwych praktyk podatkowych, za monitorowanie respektowania przez państwa członkowskie wspólnego unijnego wykazu jurysdykcji unikających współpracy, za zapewnienie i wspieranie współpracy między krajowymi administracjami podatkowymi (np. szkolenie i wymiana najlepszych praktyk) oraz za inicjowanie programów naukowych w tej dziedzinie; uważa, że w ten sposób ośrodek może zapobiegać powstawaniu nowych luk w prawie podatkowym możliwemu dzięki brakowi koordynacji między państwami członkowskimi, a także przeciwdziałać praktykom podatkowym i standardom, które podważałyby, utrudniały lub zakłócały należyte funkcjonowanie i zasadność jednolitego rynku; uważa, że ośrodek ten może również służyć jako punkt kontaktowy dla demaskatorów, gdy państwa członkowskie i krajowe organy podatkowe nie reagują na ujawnienie przypadków uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania lub nie przeprowadzają odpowiednich dochodzeń w tej sprawie; uważa, że ośrodek mógłby korzystać z połączenia wiedzy eksperckiej na poziomie unijnym i krajowym, zmniejszając w ten sposób obciążenie dla podatnika;

Wymiar zewnętrzny

65.  z zadowoleniem przyjmuje ponowne skupienie się na szczeblu G-8 i G-20 na kwestiach podatkowych, które powinno skutkować nowymi zaleceniami; wzywa Komisję do utrzymania spójnego stanowiska w imieniu Unii na nadchodzącym spotkaniu grupy G-20 oraz na organizowanych dorywczo sympozjach; apeluje do Komisji o regularne informowanie Parlamentu o ustaleniach i możliwych konsekwencjach decyzji grupy G-20 dotyczących walki z erozją bazy opodatkowania podatkiem od osób prawnych, praktykami z zakresu agresywnego planowania podatkowego oraz wszelkimi przypadkami nielegalnego przepływu środków finansowych;

66.  wzywa Unię, grupę G-20, OECD i ONZ do dalszej współpracy nad promowaniem globalnych wytycznych, które będą korzystne także dla krajów rozwijających się;

67.  popiera utworzenie w ramach ONZ ogólnoświatowego organu, odpowiednio wyposażonego i dysponującego wystarczającymi dodatkowymi środkami, co umożliwi wszystkim krajom udział na równych zasadach w opracowywaniu i reformowaniu światowej polityki podatkowej; wzywa UE i państwa członkowskie do rozpoczęcia prac nad zorganizowaniem ambitnego światowego szczytu podatkowego oraz dążenia do stworzenia takiego międzyrządowego organu;

68.  wzywa fora międzynarodowe, aby w celu zapewnienia większej przejrzystości uzgodniły bardziej rygorystyczne i precyzyjne definicje własności rzeczywistej;

69.  ponawia swój apel do Komisji i państw członkowskich o przeprowadzenie analizy efektu zewnętrznego krajowych i unijnych polityk podatkowych w celu oceny wpływu na kraje rozwijające się oraz wyeliminowania polityk i praktyk, które negatywnie na nie wpływają;

70.  zwraca uwagę, że zadłużenie krajów rozwijających w głównej mierze można wytłumaczyć nielegalnymi odpływami, zaś agresywne planowanie podatkowe jest sprzeczne z zasadami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

71.  apeluje do Komisji o uwzględnianie we wszystkich porozumieniach handlowych i umowach o partnerstwie klauzul dotyczących dobrego zarządzania, w tym wysiłków mających na celu skuteczne wdrożenie środków w zakresie BEPS oraz globalnego standardu w zakresie automatycznej wymiany informacji, i zapewnienie, aby umowy handlowe i partnerskie nie były nadużywane przez przedsiębiorstwa lub pośredników w celu uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania lub prania pieniędzy stanowiących dochód z nielegalnej działalności;

72.  wzywa OECD i inne organy międzynarodowe do podjęcia prac nad ambitnym planem BEPS II, który będzie oparty przede wszystkim na normach minimalnych i konkretnych celach do wdrożenia;

73.  podkreśla, że współpraca między Komisją a państwami członkowskimi będącymi członkami FATF wymaga usprawnienia, by głos UE został usłyszany; podkreśla potrzebę szczegółowych wytycznych dotyczących wdrożenia, w szczególności dla krajów rozwijających się, jak również monitorowania rozwoju nowych szkodliwych praktyk podatkowych;

74.  apeluje w związku z tym o utworzenie parlamentarnej grupy monitorującej na poziomie OECD w celu obserwacji oraz nadzoru nad przygotowaniem i wdrożeniem tej inicjatywy;

75.  wzywa do ustanowienia uporządkowanego dialogu pomiędzy Parlamentem Europejskim a Kongresem Stanów Zjednoczonych w sprawach podatkowych o charakterze międzynarodowym; sugeruje utworzenie formalnego międzyparlamentarnego forum w celu rozwiązywania tego rodzaju problemów, a także wykorzystanie istniejących ram Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców w tym zakresie; zachęca UE i Stany Zjednoczone do współpracy przy wdrażaniu projektu OECD dotyczącego BEPS; odnotowuje znaczący brak wzajemności między Stanami Zjednoczonymi a UE w ramach umowy FATCA; zachęca do wzmocnionej współpracy między Stanami Zjednoczonymi a UE w ramach umowy FATCA w celu zapewnienia wzajemności oraz wzywa wszystkie zainteresowane strony do aktywnego udziału w jej wdrażaniu;

76.  z zadowoleniem przyjmuje projekt pilotażowy automatycznej wymiany informacji na temat własności rzeczywistej między organami podatkowymi zainicjowany w kwietniu ubiegłego roku przez pięć największych państw członkowskich UE; apeluje, zgodnie z intencją tych państw, aby inicjatywa ta została rozszerzona i stanowiła podstawę dla globalnej normy wymiany informacji podobnej do istniejącego już projektu w zakresie wymiany danych finansowych;

77.  wzywa, w ramach kolejnego etapu w procesie zwiększania dostępności danych na temat rzeczywistej własności i skuteczności wymiany takich informacji, do ustanowienia publicznego unijnego rejestru własności rzeczywistej, obejmującego zharmonizowane zasady dostępu do informacji na temat własności rzeczywistej i wyposażonego we wszystkie niezbędne zabezpieczenia danych, który stanowiłby podstawę dla globalnej inicjatywy w tym zakresie; podkreśla w związku z tym zasadniczą rolę takich instytucji jak OECD i ONZ;

78.  apeluje o ustanowienie globalnego rejestru aktywów obejmującego wszystkie aktywa znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych, spółek oraz wszystkich podmiotów takich jak fundusze powiernicze i fundacje, do którego organy podatkowe miałyby pełny dostęp i który byłby wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony zawartych w nim poufnych informacji;

79.  podkreśla potrzebę wspólnego i kompleksowego podejścia przez UE i Stany Zjednoczone do wdrożenia standardów OECD oraz do własności rzeczywistej; podkreśla ponadto, że klauzule dotyczące dobrego zarządzania oraz wdrożenia środków w zakresie BEPS powinny zostać włączone do wszystkich przyszłych umów handlowych w celu zapewnienia równych warunków działania, wytworzenia większej wartości dla społeczeństwa jako całości, walki z oszustwami podatkowymi i z unikaniem opodatkowania, a także uzyskania przez partnerów transatlantyckich pozycji lidera w promowaniu dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych;

Inne zalecenia

80.  apeluje do wszystkich parlamentów narodowych o wspólną pracę nad zapewnieniem należytej kontroli nad systemami podatkowymi państw członkowskich oraz spójności między tymi systemami; wzywa parlamenty narodowe do zachowania czujności w odniesieniu do wszystkich decyzji podejmowanych przez ich rządy w tym zakresie oraz do zwiększenia własnego zaangażowania w prace międzyparlamentarnych forów zajmujących się sprawami podatkowymi;

81.  wzywa Komisję do zbadania wszystkich znanych jej przypadków pomocy publicznej przyznanej niezgodnie z prawem w celu zapewnienia równości wobec prawa w Unii; wzywa Komisję do odniesienia się do wszystkich przypadków, w których rzekomy przywilej podatkowy zostanie uznany za pomoc państwa niezgodną z prawem, za pomocą decyzji o odzyskaniu całości przyznanej pomocy; wyraża zaniepokojenie z powodu zarzutów, jakoby Luksemburg stosował ustną wykładnię prawa podatkowego w celu obejścia obowiązku udostępniania informacji ciążącego na nim na podstawie dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej; wzywa Komisję do monitorowania i raportowania, czy państwa członkowskie po osiągnięciu postępu legislacyjnego na szczeblu Unii nie zastępują jednej szkodliwej praktyki kolejną; wzywa Komisję do monitorowania i zgłaszania wszelkich przypadków zakłóceń na rynku z powodu przyznania określonego przywileju podatkowego;

82.  podkreśla potencjał rozwiązań cyfrowych dla skutecznego poboru podatków w zbieraniu danych podatkowych bezpośrednio z operacji w ramach gospodarki dzielenia się i obniżenia ogólnego nakładu pracy organów podatkowych w państwach członkowskich;

83.  odnotowuje, że dzięki aferze wokół dokumentów panamskich udokumentowano systematyczne wykorzystanie firm przykrywek przez spółki oraz prywatnych obywateli w celu ukrycia podlegających opodatkowaniu aktywów oraz korzyści uzyskanych dzięki korupcji i przestępczości zorganizowanej; z zadowoleniem przyjmuje decyzję Parlamentu w sprawie utworzenia komisji śledczej mającej zbadać tę sprawę i kontynuacji działań w zakresie przypadków uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania oraz prania pieniędzy; podkreśla ogromne polityczne znaczenie przeanalizowania sposobu działania organów podatkowych oraz spółek zaangażowanych w opisane praktyki z myślą o wyeliminowaniu luk w przepisach;

84.  zauważa, że potrzebne są dalsze prace nad dostępem do dokumentów państw członkowskich, Komisji i Grupy ds. Kodeksu Postępowania; powtarza, że potrzebna jest dalsza analiza dokumentów już udostępnionych Parlamentowi w celu odpowiedniego określenia zapotrzebowania na dalsze działania i inicjatywy polityczne; zwraca się do przyszłej komisji śledczej o kontynuowanie tych prac i przyjęcie innego formatu niż komisja specjalna, który byłby bliższy formatowi komisji dochodzeniowej, takiej jak Komisja ds. Rachunkowości Publicznej w Zjednoczonym Królestwie;

85.  wzywa Radę, aby w pełni korzystała z procedury konsultacji z Parlamentem, co oznacza w szczególności oczekiwanie na wkład Parlamentu przed osiągnięciem porozumienia politycznego, a także aby brała pod uwagę stanowisko Parlamentu;

86.  zobowiązuje się do kontynuacji prac rozpoczętych przez swoją komisję specjalną, usuwania przeszkód napotkanych podczas wykonywania jej mandatu i zagwarantowania stosownej realizacji jej zaleceń; zleca swoim właściwym organom określenie najlepszej struktury instytucjonalnej do osiągnięcia tego celu;

87.  wzywa komisję przedmiotowo właściwą do wykorzystania tych zaleceń w przyszłym sprawozdaniu z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych na ten sam temat;

o

o  o

88.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, państwom członkowskim, parlamentom narodowym, ONZ, G-20 i OECD.

 • [1]  Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0420.
 • [2]  Dyrektywa Rady (UE) 2015/2376 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz.U. L 332 z 18.12.2015, s. 1).
 • [3]  Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz.U. L 63 z 11.3.2011, s. 1) dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich w dziedzinie podatków bezpośrednich.
 • [4]  Dz.U. L 83 z 31.5.1999, s. 1.
 • [5]  Dz.U. L 336 z 27.12.1977, s. 15.
 • [6] Dz.U. L 141 z 5.6.2016, s. 73–117.
 • [7]  COM(2016)0198.
 • [8]  COM(2016)0023, komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący pakietu środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania: kolejne kroki na drodze do zapewnienia skutecznego opodatkowania i zwiększenia przejrzystości podatkowej w UE.
 • [9]  COM(2016)0026, wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
 • [10]  COM(2016)0025, wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.
 • [11]  C(2016)0271, zalecenie Komisji z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wdrażania środków przeciwdziałających nadużyciom postanowień konwencji podatkowych.
 • [12]  „Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators” (Studium dotyczące struktur agresywnego planowania podatkowego i wskaźników), Unia Europejska, 2016.
 • [13]  Dz.U. C 2 z 6.1.1998, s. 2.
 • [14]  Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0457.
 • [15]  Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0408.
 • [16]  Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0265.
 • [17]  SA.38375 – pomoc państwa udzielona przez Luksemburg na rzecz przedsiębiorstwa Fiat.
 • [18]  SA.38374 – pomoc państwa udzielona przez Niderlandy na rzecz przedsiębiorstwa Starbucks.
 • [19]  C(2015)9837, decyzja Komisji SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wdrożonego przez Belgię programu pomocy państwa przewidującego system interpretacji prawa podatkowego dotyczących opodatkowania nadmiernych zysków.
 • [20]  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm, Komisja Europejska, 10 maja 2016 r.
 • [21]  „Measuring and Monitoring BEPS. Action 11 – 2015 Final Report” (Pomiar i monitorowanie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków, działanie 11 – sprawozdanie końcowe z 2015 r.), projekt OECD i G-20 dotyczący erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków.
 • [22]  World Investment Report 2015 – Reforming International Investment Governance [Światowy raport inwestycyjny 2015 – reforma międzynarodowego zarządzania inwestycjami], UNCTAD, 2015
 • [23]  http://gabriel-zucman.eu/files/JohannesenZucman2014
 • [24]  BIS 2016 – statystyki bankowe w podziale na lokalizacje
 • [25]  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2016d2_en.pdf
 • [26]  http://ec.europa.eu/growth/smes/, Komisja Europejska, 10 maja 2016 r.
 • [27]  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1351_en.htm#_ftnref8 i Egger, P., W. Eggert i H. Winner (2010), „Saving Taxes through Foreign Plant Ownership” (Oszczędności podatkowe dzięki prawom własności zagranicznych zakładów), Journal of International Economics 81: 99–108; Finke, K. (2013), „Tax Avoidance of German Multinationals and Implications for Tax Revenue Evidence from a Propensity Score Matching Approach”, mimeo (Unikanie opodatkowania przez niemieckie korporacje wielonarodowe i skutki dla zgłaszania dochodów podatkowych z zastosowaniem techniki Propensity Score Matching).
 • [28]  https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a0cf64ee-8e0d-4b5f-b145-6ffbaa940e10/TheRoleFinancialSectorTaxPlanning_Draft_210316.pdf
 • [29]  OECD, 2008, “Study into the role of tax intermediaries” („Badanie roli pośredników finansowych”); OECD, 2008, “Study into the role of tax intermediaries” („Badanie roli pośredników finansowych”); http://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf
 • [30]  Odniesienie należy odpowiednio sprawdzić lub dodać.
 • [31]  Zob. art. 18 (Tajemnica zawodowa lub służbowa) ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2365 w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) 648/2012: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2365&from=PL
 • [32]  Służby Komisji potwierdziły, że rzeczywiście art. 10 („Rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych”) wniosku Komisji z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczącego dyrektywy ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, „został oparty na zasadzie wzajemnego uznawania, która ma na celu wyeliminowanie różnic w kwalifikacji prawnej jednostek hybrydowych i hybrydowych instrumentów finansowych, lecz nie obejmuje hybrydowych transferów aktywów, które nie dotyczą niedopasowania kwalifikacji prawnej”.
 • [33]  OECD definiuje „transfery hybrydowe” jako „rozwiązania, które są traktowane jako przeniesienie własności aktywów dla celów podatkowych w jednym kraju, ale nie dla celów podatkowych w innym kraju, który generalnie widzi zabezpieczoną pożyczkę”. Zob. badanie OECD z marca 2012 r. pt. „Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues” („Hybrydowe rozbieżne uzgodnienia: polityka podatkowa a kwestie zgodności”), http://www.oecd.org/
 • [34]  Zob. na przykład systemy obejmujące „wykwalifikowanych pośredników” oraz „dealerów instrumentów pochodnych”, a także przepisy określone w sekcji 871 lit. m) kodeksu podatkowego Stanów Zjednoczonych (US Internal Revenue Code), które nakładają podatek u źródła na niektóre kwoty pochodzące z transakcji instrumentami pochodnymi z wykorzystaniem akcji w Stanach Zjednoczonych, gdy kwoty te są wypłacane osobie niebędącej obywatelem Stanów Zjednoczonych.
 • [35]  Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0457.

ZAŁĄCZNIK 1: WYKAZ OSÓB, Z KTÓRYMI ODBYTO SPOTKANIA (POSIEDZENIA KOMISJI, KOORDYNATORZY I MISJE)

Data

Mówcy

11.01.2016 r.

•  Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł

17.02.2016

•  Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł

29.02.2016

Wymiana poglądów z prezydencją Rady

W obecności Erica Wiebesa, niderlandzkiego sekretarza stanu ds. finansów

14-15.03.2016

Wymiana poglądów z jurysdykcjami

Rob Gray, dyrektor ds. globalnego opodatkowania, Guernsey;

Colin Powell, doradca do spraw międzynarodowych pierwszego ministra, Jersey;

Clàudia Cornella Durany, sekretarz stanu do międzynarodowych spraw finansowych, Andora;

Katja Gey, dyrektor do międzynarodowych spraw finansowych, Liechtenstein;

Jean Castellini, Minister Finansów i Gospodarki, Monako.

 

Wymiana poglądów z korporacjami wielonarodowymi

Cathy Kearney, wiceprezes ds. działalności w Europie, Apple

Julia Macrae, dyrektor podatkowy regionu EMEIA, Apple;

Adam Cohen, dyrektor ds. polityki gospodarczej (region EMEA), Google;

Søren Hansen, dyrektor generalny, Grupa Inter-Ikea;

Anders Bylund, dyrektor ds. komunikacji w grupie; Grupa Inter-Ikea;

Irene Yates, wiceprezes ds. opodatkowania osób prawnych; McDonald's.

 

Wymiana poglądów z dziennikarzami śledczymi - przy drzwiach zamkniętych

Véronique Poujol, Paperjam;

Markus Becker, Der Spiegel.

 

21.03.2016

Wymiana poglądów z bankami europejskimi (część I)

Jean-Charles Balat, dyrektor finansowy, Crédit Agricole SA;

Rob Schipper, dyrektor ds. opodatkowania globalnego, ING;

Eva Jigvall, dyrektor ds. opodatkowania, Nordea;

Monica Lopez-Monís, dyrektor ds. zgodności z przepisami i starszy wiceprezes wykonawczy, Banco Santander;

Christopher St. Victor de Pinho, dyrektor zarządzający, dyrektor globalny ds. opodatkowania grupy, UBS Group AG;

Stefano Ceccacci, dyrektor ds. opodatkowania grupy, Unicredit.

 

04.04.2016

•  Margrethe Vestager, komisarz ds. konkurencji

 

Wymiana poglądów z bankami europejskimi (część II)

Brigitte Bomm, dyrektor zarządzający, globalny dyrektor ds. opodatkowania, Deutsche Bank AG

Grant Jamieson, dyrektor ds. opodatkowania, Royal Bank of Scotland

Graeme Johnston, dyrektor ds. opodatkowania międzynarodowego, Royal Bank of Scotland

 

15.04.2016

Misja na Cypr

Ioannis Kasoulides, Minister Spraw Zagranicznych;

Michael Kammas, dyrektor generalny, Aristio Stylianou, przewodniczący i George Appios, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Banków Cypryjskich;

Christos Patsalides, stały sekretarz Ministerstwa Finansów;

George Panteli, dyrektor ds. polityki finansowej, Ministerstwo Finansów;

Yannakis Tsangaris, komisarz ds. opodatkowania;

Alexander Apostolides, Uniwersytet Cypryjski;

Maria Krambia-Kapardis, przewodnicząca komitetu wykonawczego ds. międzynarodowej przejrzystości;

Costas Markides, członek zarządu, dyrektor ds. opodatkowania międzynarodowego, KPMG Limited i Stowarzyszenie Cypryjskich Funduszy Inwestycyjnych;

Natasa Pilides, dyrektor generalny, Cypryjska Agencja Promowania Inwestycji;

Kyriakos Iordanou, dyrektor generalny, Pieris Marcou, Panicos Kaouris, George Markides, Cypryjski Instytut Biegłych Rewidentów

Christos Karidis, dyrektor ds. badań gospodarczych konfederacji i sekretarz Stowarzyszenia Zatrudnionych Konsumentów;

Nikos Grigoriou, dyrektor działu polityki gospodarczej i społecznej Ogólnocypryjskiej Federacji Pracy.

 

18.04.2016

Posiedzenie międzyparlamentarne w sprawie „Pakietu środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania oraz innych aspektów sytuacji w UE i na arenie międzynarodowej: nadzór i kontrola demokratyczna ze strony parlamentów narodowych”

 

Wymiana poglądów z jurysdykcjami (część II) - przy drzwiach zamkniętych

Wayne Panton, minister usług finansowych, handlu i środowiska, Kajmany

 

20.04.2016

Wspólne posiedzenie komisji ECON/JURI/TAXE

•  Jonathan Hill, komisarz do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych

 

2.05.2016

Posiedzenie wysokiego szczebla grupy parlamentarnej OECD ds. opodatkowania z Komisją Specjalną ds. Interpretacji Prawa Podatkowego Parlamentu Europejskiego, Paryż

Pascal Saint-Amans, dyrektor Centrum Polityki i Administracji Podatkowej OECD

Valère Moutarlier, dyrektor, Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

Michèle André, przewodnicząca komisji finansowej Senatu

Meg Hillier, przewodnicząca komisji rachunków publicznych

 

17-20.05.2015

 

Misja do Stanów Zjednoczonych Ameryki (Waszyngton, Dystrykt Kolumbii)

David O'Sullivan, ambasador UE

Elise Bean, była dyrektor i główny doradca Stałej Podkomisji Śledczej

Orrin Grant Hatch, przewodniczący komisji finansowej Senatu, prezydent pro tempore Senatu

Dr Charles Boustany, przewodniczący podkomisji polityki podatkowej

Sander Levin, członek Kongresu, drugi pod względem starszeństwa członek komisji budżetowej

Richard Neal, drugi pod względem starszeństwa członek podkomisji polityki podatkowej

Earl Blumenauer, członek komisji budżetowej

Lloyd Doggett, członek komisji budżetowej, starszy członek podkomisji ds. zasobów ludzkich (i może inni posłowie Demokratów)

Anders Aslund, starszy członek-rezydent kolegium zarządzającego, Dinu Patriciu Eurasia Center, Rada Północnoatlantycka

Gianni Di Giovanni, przewodniczący Eni USA R&M, Eni

Boyden Gray, partner-założyciel, Boyden Gray&Associates

Jillian Fitzpatrick, dyrektor, sprawy rządowe i polityka publiczna, S&P Global

Marie Kasparek, zastępca dyrektora, Global Business and Economics Program, Rada Północnoatlantycka

Benjamin Knudsen, stażysta, Global Business and Economics Program, Rada Północnoatlantycka

Jennifer McCloskey, dyrektor, sprawy rządowe, Information Technology Industry Council

Susan Molinari, wizeprzewodnicząca, polityka publiczna i sprawy rządowe, Google

Andrea Montanino, dyrektor, Global Business and Economics Program, Rada Północnoatlantycka

Álvaro Morales Salto-Weis, stażysta, Global Business and Economics Program, Rada Północnoatlantycka

Earl Anthony Wayne, członek-nierezydent kolegium zarządzającego, Rada Północnoatlantycka

Alexander Privitera, starszy członek kolegium zarządzającego, Johns Hopkins University

Bill Rys, dyrektor, sprawy rządu federalnego, Citigroup

Pete Scheschuk, starszy wiceprezes, podatki, S&P Global

Garret Workman, dyrektor, sprawy europejskie, Izba Handlowa USA

Caroline D. Ciraolo, po. prokuratora generalnego odpowiedzialna za Wydział Podatkowy, Departament Sprawiedliwości

Thomas Sawyer, starszy doradca ds. spornych w międzynarodowych sprawach podatkowych

Todd Kostyshak, doradca zastępcy prokuratora generalnego ds. karnych spraw podatkowych, Departament Sprawiedliwości

Mark J. Mazur, asystent sekretarza (polityka podatkowa), Departament Skarbu USA

Robert Stack, zastępca asystenta sekretarza (międzynarodowe sprawy podatkowe), Departament Skarbu USA

Scott A. Hodge, prezes fundacji ds. podatków, Tax Foundation

Gavin Ekins, naukowiec-ekonomista, Tax Foundation

Stephen J. Entin, starszy członek, Tax Foundation

Scott Greenberg, analityk, Tax Foundation

John C. Fortier, kierownik projektu na rzecz demokracji, Bipartisan Policy Center

Shai Akabas, zastępca dyrektora Bipartisan Policy Center, projekt na rzecz polityki gospodarczej

Eric Toder, współdyrektor, Urban-Brookings Tax Policy Center

Gawain Kripke, dyrektor ds. polityki i badań, OXFAM America

Didier Jacobs, starszy ekonomista, OXFAM America

Nick Galass, prowadzący badania nad nierównościami gospodarczymi z ramienia OXFAM America

Robbie Silverman, starszy doradca, OXFAM America

Vicki Perry, zastępca dyrektora Departamentu spraw budżetowych i kierownik Wydziału Polityki Podatkowej (MFW)

Ruud De Mooij, zastępca kierownika Wydziału Polityki Podatkowej (MFW)

Hamish Boland-Rudder, redaktor ICIJ online

Jim Brumby, dyrektor, usługi publiczne i wydajność, Governance Global Practice

Marijn Verhoeven, ekonomista w Global Practice on Governance

Guggi Laryea, europejskie społeczeństwo obywatelskie i europejskie stosunki parlamentarne, stosunki zewnętrzne i korporacyjne

Rajul Awasthi, starszy specjalista ds. sektora publicznego w Governance Global Practice

Xavier Becerra, członek Kongresu, przewodniczący Konferencji Demonkratycznej

Ron Kind, członek Kongresu, członek komisji ds. wydatków budżetowych

 

 

24.05.2015

Wspólne wysłuchanie publiczne przed komisjami TAXE/DEVE w sprawie ponoszonych przez kraje rozwijające się konsekwencji agresywnych praktyk podatkowych

Dr Attiya Waris, starszy wykładowca, Wydział Prawa, Uniwersytet Nairobi

Dr Manuel Montes, starszy doradca ds. finansów i rozwoju, The South Centre

Aurore Chardonnet, doradca ds. polityki unijnej w zakresie podatków i nierówności w OXFAM

Savior Mwambwa, ActionAid International, kierownik kampanii Tax Power

Tove Ryding, EURODAD, kierownik ds. polityki i rzecznictwa w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej

Sol Picciotto, profesor, Lancaster University

ZAŁĄCZNIK 2: KORPORACJE WIELONARODOWE I BANKI, KTÓRE POPROSZONO O STAWIENIE SIĘ PRZED KOMISJĄ

Załącznik 2.1: Wykaz zaproszonych korporacji międzynarodowych

Firma

Zaproszeni przedstawiciele

Stan z dnia 11 marca 2016 r.

Apple Inc.

Timothy D. Cook

Dyrektor generalny

Uczestniczyli

Cathy Kearney, wiceprezes ds. działalności w Europie

Julia Macrae, dyrektor podatkowy EMEIA

Google Inc.

 

 

Nicklas Lundblad

Starszy dyrektor ds. polityki publicznej i stosunków z rządami (EMEA)

 

 

Uczestniczyli

Adam Cohen, dyrektor ds. polityki gospodarczej (EMEA)

Fiat Chrysler

Automobiles

 

Sergio Marchionne

Dyrektor generalny

 

Odmowa dnia 11 marca 2015 r.:

„Jak być może Państwu wiadomo, w dniu 29 grudnia 2015 r. złożyliśmy odwołanie przez Sądem UE, kwestionując decyzję Komisji, w której stwierdzono, że jedna z naszych spółek w Luksemburgu otrzymała pomoc państwa. Luksemburg również zaskarżył wspomnianą decyzję przed Sądem. Mimo że jesteśmy przekonani, że nie otrzymaliśmy w Luksemburgu żadnej pomocy państwa z naruszeniem prawa UE, w obecnych okolicznościach nie byłby właściwy nasz udział w posiedzeniu Komisji Specjalnej bądź dalsze komentarze z naszej strony. W związku z tym, mimo że niezmiennie doceniamy wysiłki Komisji oraz jej wolę zapoznania się z poglądami przedsiębiorstw, stwierdzamy z ubolewaniem, że nie możemy wziąć udziału w tej dyskusji do czasu rozstrzygnięcia toczącego się w naszej sprawie postępowania prawnego.”

Grupa Inter IKEA

Søren Hansen

Dyrektor generalny

 

Uczestniczyli

Søren Hansen, dyrektor generalny

Anders Bylund, dyrektor ds. komunikacji w grupie

 

McDonald's Corporation

 

 

Irene Yates

Wiceprezes ds. opodatkowania osób prawnych

 

Uczestniczyli

Irene Yates, wiceprezes ds. opodatkowania osób prawnych

Starbucks Coffee

Company

 

 

Kris Engskov

Prezes Starbucks na Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA)

 

Odmowa dnia 23 lutego 2015 r.:

„Ponieważ Starbucks planuje odwołanie się od decyzji Komisji Europejskiej, ogłoszonej w dniu 21 października 2015 r., według której Niderlandy udzieliły selektywnej korzyści finansowej naszej palarni kawy w Amsterdamie (Starbucks Manufacturing EMEA BV), nie możemy przyjąć zaproszenia Komisji Specjalnej Parlamentu Europejskiego ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach.

Po rozstrzygnięciu tej sprawy, a firma Starbucks jest pewna, że decyzja Komisji Europejskiej zostanie w wyniku odwołania uchylona, chętnie weźmiemy udział w spotkaniu.

Jeśli pomoże to Państwu w gromadzeniu informacji, warto odnotować, że Starbucks przestrzega wszystkich zasad, wytycznych i przepisów OECD oraz wspiera realizowany przez tę organizację proces reformy podatkowej, w tym plan działania w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków. Starbucks płaci podatki według średniej globalnej efektywnej stawki podatkowej wynoszącej ok. 33%, co jest wartością znacznie wyższą niż 18,5% płacone średnio przez inne duże przedsiębiorstwa z USA. '

Nazwa

Osoba zaproszona/przedstawiciele

Sytuacja z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Crédit Agricole (FR)

Dominique Lefebvre

Przewodniczący

Zgoda (15 marca 2016 r.)

Jean-Charles Balat

Dyrektor finansowy, Groupe Crédit Agricole

Deutsche Bank (DE)

Paul Achleitner

Przewodniczący

Zgoda z dnia 16 marca 2016 r.

na udział w posiedzeniu w dniu

4 kwietnia 2016 r.

Uczestniczący przedstawiciel

Brigitte Bomm, dyrektor zarządzający, globalny dyrektor ds. opodatkowania, Deutsche Bank

 

ING Group (NL)

Ralph Hamers

Dyrektor generalny

Zgoda z dnia 8 marca 2016 r.

 

Dr R.N.J. Schipper

ING, globalny dyrektor ds. opodatkowania

Nordea (SW)

Casper von Koskull

Prezes i dyrektor generalny

 

Zgoda z dnia 9 marca 2016 r.

 

Eva Jigvall

Nordea, dyrektor ds. opodatkowania grupy

Royal Bank of Scotland (UK)

Ross McEwan

Dyrektor generalny

Zgoda z dnia 16 marca 2016 r.

na udział w posiedzeniu w dniu

4 kwietnia 2016 r.

Uczestniczący przedstawiciel

Grant Jamieson, dyrektor ds. opodatkowania, Royal Bank of Scotland

Graeme Johnston, dyrektor ds. opodatkowania międzynarodowego, Royal Bank of Scotland

Santander (ES)

Ana Patricia Botín

Przewodnicząca

Zgoda z dnia 11 marca 2016 r.

 

Monica Lopez-Monis Gallego

Dyrektor ds. zgodności z przepisami i starszy wiceprezes wykonawczy, Banco Santander

Antonio H. Garcia del Riego

Dyrektor zarządzający

Dyrektor do europejskich spraw korporacyjnych

UBS (CH)

Axel A. Weber

Przewodniczący

Zgoda z dnia 14 marca 2016 r.

 

Christopher Pinho

Dyrektor zarządzający, globalny dyrektor ds. opodatkowania grupy

Unicredit (IT)

Giuseppe Vita

Przewodniczący

 

Zgoda z dnia 8 marca 2016 r.

 

Stefano Ceccacci

UC, dyrektor ds. podatkowych

Costanza Bufalini 

kierownik ds. europejskich i regulacyjnych

 

Załącznik 2.2: Wykaz zaproszonych banków

ZAŁĄCZNIK 3: DOKUMENTY DOTYCZĄCE KODEKSU POSTĘPOWANIA

Dokument 1:

Data

Ustalenia

Dokument roboczy nr 1 załącznik 1

 

Posiedzenie Grupy ds. Kodeksu Postępowania w kwietniu 2016 r.

Komisja odnotowała, że szczególnie w przypadku niektórych terytoriów zależnych i stowarzyszonych proponowane wycofywanie szkodliwych uregulowań podatkowych obejmowało wprowadzenie stawki 0% lub całkowite zniesienie podatku dochodowego od osób prawnych, a zatem nie w każdym obszarze działalności Grupy ds. Kodeksu Postępowania uzyskano spójne lub zadowalające rezultaty.

Dokument roboczy nr 1 załącznik 1

 

Posiedzenie Grupy ds. Kodeksu Postępowania w kwietniu 2016 r.

Komisja odnotowała, że w wyniku kompromisów politycznych Grupa ds. Kodeksu Postępowania uznała niektóre propozycje wycofania szkodliwych uregulowań podatkowych za adekwatne, co zgodnie z przepisami kodeksu mogło z łatwością zostać uznane za niewystarczające.

Sprawozdanie Grupy ds. Kodeksu Postępowania dla Rady

 

7 czerwca 2005 r.

Wyraźnie stwierdzono, że w jednym przypadku Luksemburg nie wycofał szkodliwych uregulowań podatkowych zgodnie z uzgodnieniami.

Dokument roboczy nr 1 załącznik 1

 

Posiedzenie Grupy ds. Kodeksu Postępowania w kwietniu 2016 r.

Pomimo wyraźnego braku zgodności Rada nie podjęła żadnych działań, a wobec Luksemburga nie zostały podjęte decyzje polityczne ani nie wezwano go do przestrzegania przepisów kodeksu i ustaleń.

Dokument roboczy nr 1 załącznik 1

 

Posiedzenie Grupy ds. Kodeksu Postępowania w kwietniu 2016 r.

Grupa ds. Kodeksu Postępowania uzgodniła w 1999 r., aby odejść od systemów sprzyjających sektorowi żeglugi, jak również dokonać oceny instrumentów zbiorowego inwestowania.

Dokument roboczy nr 1 załącznik 1

 

Posiedzenie Grupy ds. Kodeksu Postępowania w kwietniu 2016 r.

Niektóre państwa członkowskie nie chciały ujawnić swoich poglądów na temat przyszłości Grupy ds. Kodeksu Postępowania w odniesieniu do przejrzystości, mandatu, zakresu i kryteriów dalszej działalności; Węgry i Litwa wyraziły zastrzeżenia wobec zmian kryteriów kodeksu; Irlandia i Polska sprzeciwiły się jakiemukolwiek rozszerzeniu zakresu kodeksu na inne obszary opodatkowania.

Dokument roboczy nr 2 i protokół

 

Posiedzenie Grupy ds. Kodeksu Postępowania w dniu 11 kwietnia 2016 r.

Komisja przedstawiła kilka propozycji nowych obszarów działań, takich jak rozszerzenie prac na przypadki niedopasowania, opodatkowanie ekspatriantów, opodatkowanie osób zamożnych, rewizja funduszy REIT i instrumenty zbiorowego inwestowania. Niderlandy i Luksemburg sprzeciwiły się rozszerzeniu zakresu prac na niedopasowanie, Francja wyraziła obawy wobec działań w zakresie opodatkowania ekspatriantów, osób zamożnych i funduszy inwestycyjnych, a Zjednoczone Królestwo poparło skupienie się na podatku od działalności gospodarczej zamiast rozszerzenia zakresu działań.

Protokół

 

Posiedzenie Grupy ds. Kodeksu Postępowania w dniu 22 października 2013 r. i w maju 2013 r.

Nadal nie podjęto decyzji w sprawie istotnych elementów kodeksu podatkowego Gibraltaru, który jest przedmiotem dyskusji co najmniej od dnia 11 kwietnia 2011.

Protokół

 

Posiedzenie Grupy ds. Kodeksu Postępowania w dniu 8 listopada 2013 r.

System podatku obrotowego obowiązujący na Wyspie Man nie został uznany za szkodliwy mimo poważnych wątpliwości co do jego nieszkodliwości wyrażonych przez kilka państw członkowskich;

Protokół

 

Posiedzenia Grupy ds. Kodeksu Postępowania w dniu 29 maja, 22 października i 20 listopada 2013 r.

W odniesieniu do korzystnego opodatkowania dochodów z patentów, Niderlandy, Luksemburg oraz – w mniejszym stopniu – Belgia sprzeciwiają się przeprowadzeniu na szeroką skalę oceny wszystkich unijnych systemów korzystnego opodatkowania dochodów z patentów, choć istnieją powody, aby przypuszczać, iż są one szkodliwe i sprzeczne z kryteriami kodeksu.

Protokół

 

Posiedzenie Grupy ds. Kodeksu Postępowania w dniu 3 czerwca 2014 r.

Hiszpania, Niderlandy, Luksemburg i Zjednoczone Królestwo opóźniły jeszcze bardziej proces reformowania systemów z korzystnymi stawkami opodatkowania dochodów z patentów przez wielokrotne wprowadzanie dodatkowych wymagań w trakcie procedury decyzyjnej.

Sprawozdanie publiczne dla Rady

 

Posiedzenie Rady ECOFIN w czerwcu 2015 r.

Pomimo zobowiązania do pełnego dostosowania przepisów krajowych do dnia 30 czerwca 2016 r. państwa członkowskie poczyniły bardzo niewielki postęp we wdrażaniu do prawa krajowego zmodyfikowanego podejścia do metody wydatkowej, które zostało uzgodnione przez ministrów jeszcze w grudniu 2014 r., a niektóre państwa, takie jak Włochy, wprowadziły nawet nowe korzystne opodatkowanie dochodów z patentów, które jest niezgodne ze zmodyfikowaną metodą wydatkową, już po zatwierdzeniu porozumienia w sprawie tej metody w celu korzystania z korzystniejszych przepisów zgodnie z zasadą praw nabytych aż do roku 2021;

Protokół posiedzenia i dokument roboczy nr 3

 

Posiedzenie Grupy ds. Kodeksu Postępowania w dniu 25 maja, 2010 r. i w dniu 17 października 2012 r.

W fazie opracowywania uzgodnionych wytycznych Zjednoczone Królestwo sprzeciwiało się jakiemukolwiek zintegrowanemu podejściu.

Protokół

 

Posiedzenie Grupy ds. Kodeksu Postępowania w dniu 25 maja 2010 r.

Brak porozumienia w sprawie jakiegokolwiek śledzenia następstw działań Podgrupy ds. Zwalczania Nadużyć.

Protokół

 

Posiedzenie Grupy ds. Kodeksu Postępowania w dniu 15 maja 2009 r.

Belgia i Niderlandy wyraziły sprzeciw wobec wszelkich inicjatyw mających na celu koordynację środków mających chronić przed brakiem opodatkowania wychodzących transferów zysków.

Protokół

 

Posiedzenie Podgrupy ds. Kodeksu Postępowania we wrześniu i kwietniu 2014 r. oraz w lipcu 2015 r.

We wrześniu 2014 r. państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie wytycznych dotyczących rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, pomimo powtarzających się i systematycznych inicjatyw niektórych państw członkowskich, które uniemożliwiły dużo wcześniejsze osiągnięcie porozumienia w sprawie tych szkodliwych praktyk, które były przedmiotem aktywnej debaty na forum Grupy ds. Kodeksu Postępowania od 2008 r., co tym samym znacznie zwiększyło szkody dla sytemu podatkowego powstałe w wyniku ciągłego wykorzystywania tych systemów do celów agresywnego planowania podatkowego;

Protokół

 

Posiedzenia Grupy ds. Kodeksu Postępowania w dniu 15 maja i 29 czerwca 2009 r. oraz 25 maja 2010 r.

Posiedzenia Podgrupy ds. Zwalczania Nadużyć w dniach 25 marca i 22 kwietnia 2010 r.

W odniesieniu do rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych Niderlandy, Luksemburg i Belgia, a także w mniejszym stopniu Malta i Estonia, przez długi czas opóźniały sprawne działania zbiorowe, twierdząc, że struktury hybrydowe w ogóle nie powinny być rozpatrywane w ramach kodeksu.

Protokół

 

Posiedzenie Grupy ds. Kodeksu Postępowania w dniu 13 września 2011 r.

 

Posiedzenia Grupy ds. Kodeksu Postępowania w dniu 11 kwietnia i 26 maja 2011 r.

W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych państwa członkowskie zgodziły się przerwać dyskusję na temat domniemanej i potencjalnej szkodliwości tych programów;

 

Zjednoczone Królestwo, Luksemburg i Niderlandy podjęły inicjatywy, które skłoniły grupę, aby nie dążyła do dalszych działań w tym zakresie.

Dokument roboczy nr 2

 

Posiedzenie Grupy ds. Kodeksu Postępowania w dniu 4 marca 2010 r.

W odniesieniu do praktyk administracyjnych żadne państwo członkowskie nie wymieniało w przeszłości regularnie z własnej inicjatywy informacji na temat wykładni prawa podatkowego.

 

Dokument roboczy nr 4

 

Posiedzenie Grupy ds. Kodeksu Postępowania w dniu 10 września 2012 r.

W praktyce nie dokonywano z własnej inicjatywy żadnej wymiany informacji na temat wykładni prawa podatkowego.

 

Konkluzje Rady

 

Posiedzenie Rady ECOFIN w grudniu 2015 r.

W odniesieniu do klauzuli minimalnego skutecznego opodatkowania państwa członkowskie od czasu odnośnego wniosku Komisji w 2011 roku nie doszły do porozumienia dotyczącego rewizji dyrektywy w sprawie odsetek i należności zapewniającej, aby przywileje przyznane w ramach jednolitego rynku w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w rzeczywistości nie prowadziły do osiągnięcia zerowej lub prawie zerowej stopy opodatkowania; Państwa członkowskie zwróciły się jedynie do Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla ds. Podatkowych o głębsze zbadanie tej sprawy zamiast zobowiązywać do szybkiego i skutecznego działania.

 

Konkluzje Rady

 

Posiedzenie Rady ECOFIN w marcu 2016 r.

Państwa członkowskie nie zdołały dojść do porozumienia w sprawie pilnie potrzebnych reform Grupy ds. Kodeksu Postępowania i przełożyły wszelkie decyzje w sprawie reform na rok 2017.

(1) Na podstawie publicznie dostępnych dokumentów i źródeł

ZAŁĄCZNIK 4: DZIAŁANIA NASTĘPCZNE ECON/TAXE

WSPÓLNA TABLICA WYNIKÓW ECON/TAXE - DZIAŁANIA NASTĘPCZE W ZWIĄZKU Z ZALECENIAMI DOTYCZĄCYMI POLITYKI PODATKOWEJ WOBEC OSÓB PRAWNYCH I INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO

Zalecenia

ref. ECON/ TAXE

STAN WYKONANIA

STANOWISKO KOMISJI

TERMIN WYKONANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

STATUS W RADZIE

Obowiązkowa i publiczna sprawozdawczość korporacji wielonarodowych w podziale na kraje w odniesieniu do wszystkich sektorów

A1

136-139

Częściowo

automatyczna wymiana informacji na temat sprawozdań według krajów między krajowymi organami podatkowymi

Publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje uzgodniona dnia 12 kwietnia – zagregowane dane dla reszty świata, z wyjątkiem rajów podatkowych

Wydano wniosek DAC4

 

Wniosek wydano (12.04.2016 r.)

DAC4: przyjęcie planowane na posiedzeniu ECOFIN w maju 2016 r.

Procedura nierozpoczęta

„Uczciwy podatnik”/ społeczna odpowiedzialność biznesu

A2

146

Brak

Do oceny w ramach procedury działań następczych w związku ze strategią UE dotyczącą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Nie przewidziano wniosku ustawodawczego

Nie przewidziano wniosku ustawodawczego

Obowiązek informowania przez państwa członkowskie o nowych instrumentach podatkowych

 

 

Obowiązek powiadamiania organów podatkowych o nowych programach podatkowych przez firmy doradcze

A3

96

Brak

 

 

 

Brak

Do omówienia w ramach Grupy ds. Kodeksu Postępowania, europejskiego semestru, wdrażania dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania

Brak

Nie przewidziano wniosku ustawodawczego

 

 

 

 

Nie przewidziano wniosku ustawodawczego

Rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji na temat interpretacji prawa podatkowego na wszystkie interpretacje prawa podatkowego, wraz z Komisją, oraz ich częściowe upublicznienie

A4

107-111

 

Częściowo

Brak potrzeby rozszerzania automatycznej wymiany informacji o krajowej interpretacji prawa podatkowego, aby nie przeciążać organów podatkowych

zob. 2015/2376/UE

zob. 2015/2376/UE

Przejrzystość portów wolnocłowych

A5

Brak

Brak potrzeby zmiany przepisów dotyczących podatku VAT i ceł. KOMISJA ma zbadać wraz z państwami członkowskimi, w jaki sposób przepisy dotyczące ceł i podatków działają w portach bezcłowych

Nie przewidziano wniosku ustawodawczego

Nie przewidziano wniosku ustawodawczego

Opracowanie zharmonizowanej metodologii służącej oszacowaniu luk podatkowych w odniesieniu do osób prawnych - ustalanie cen transferowych

A6

122

Częściowo

Powołanie grupy projektowej FISCALIS

Brak

Brak

Ochrona demaskatorów

A7

144-145

Częściowo

Popiera dążenia do poprawy ochrony demaskatorów na szczeblu krajowym. Unijne ramy prawne ochrony demaskatorów obejmują już niektóre przepisy sektorowe (ochrona tajemnicy handlowej, dyrektywa w sprawie badania sprawozdań finansowych , UCITS, rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Nie przewidziano wniosku ustawodawczego

Nie przewidziano wniosku ustawodawczego

Wniosek ustawodawczy w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych

B1

100, 116-120

Częściowo

Komisja zapowiedziała wniosek na listopad/grudzień 2016 r., w tym przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z własności intelektualnej i badań naukowych oraz przepisy dotyczące stałej siedziby

Listopad/grudzień 2016 r.

Procedura nierozpoczęta

Reforma Grupy ds. Kodeksu Postępowania

B2

124-126, 128, 133

Częściowo

Trwa wewnętrzny przegląd

Brak wniosku ustawodawczego

Obecny cel – osiągnięcie porozumienia w drugiej połowie 2016 r.

Grupa ds. Kodeksu Postępowania – druga aktualizacja sprawozdania Simmons & Simmons z 1999 r.

127

Brak

 

 

 

Wytyczne/ przyszły wniosek ustawodawczy dotyczący opodatkowania dochodów z patentów i innych preferencyjnych systemów podatkowych

B3

117, 121

Częściowo

Komisja w dalszym ciągu określa wytyczne dotyczące sposobu wdrażania zmodyfikowanego podejścia do metody wydatkowej w Grupie ds. Kodeksu Postępowania.

Wniosek ustawodawczy jedynie w przypadku gdy wytyczne nie działają – brak ostatecznego terminu.

w trakcie

Wniosek w sprawie zasad dotyczących przedsiębiorstw pod kontrolą zagraniczną

B4

121

Częściowo

Objęte dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania (ATAD)

Wniosek wydano w dniu 28 stycznia 2016 r.

Osiągnięcie porozumienia politycznego do maja/czerwca 2016 r.

Wniosek w spawie zmiany dyrektywy 2011/16/UE, aby poprawić koordynację między państwami członkowskimi w zakresie kontroli podatkowych

B5

Brak

Komisja nie planuje złożyć wniosku, ponieważ uważa, że istniejące narzędzia spełniają ten cel.

Poprawa współpracy w ramach Fiscalis

Brak

brak

Wprowadzenie wspólnego europejskiego numeru identyfikacji podatkowej (TIN)

B6

141

Częściowo

Komisja zdecyduje, czy złożyć wniosek w 2017 r.

2017

Procedura nierozpoczęta

Wniosek umożliwiający Unii mówienie jednym głosem w odniesieniu do międzynarodowych ustaleń podatkowych

C1

151-152, 154

Częściowo

Strategia zewnętrzna Komisji z dnia 28 stycznia 2016 r. (miękkie prawo): wsparcie państw rozwijających się, uwzględnienie zasad dobrego zarządzania podatkowego w porozumieniach handlowych, nadzorowanie wycofywania szkodliwych środków podatkowych w ramach CoCC.

 

Rada ogólnie niechętnie podchodzi do udzielenia mandatu Komisji do negocjowania umów podatkowych UE.

Wniosek w sprawie ustanowienia restrykcyjnych kryteriów służących zdefiniowaniu rajów podatkowych

C2

96, 122, 147-150

Częściowo

Strategia zewnętrzna Komisji z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lista rajów podatkowych do końca 2016 r.

Procedura nierozpoczęta

Wniosek w sprawie środków zaradczych względem firm korzystających z rajów podatkowych

C3

153

Częściowo

Brak unijnych środków zaradczych (właściwość krajowa)

Komisja zamierza włączyć standardy dobrego zarządzania podatkowego do rozporządzenia finansowego w ramach trwającego przeglądu

Brak

Brak

Wniosek w sprawie stałej siedziby

C4

121

Częściowo

Definicja jako część wniosku w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych

Zalecenie w sprawie środków przeciwdziałających nadużyciom postanowień konwencji dwustronnych ze stycznia 2016 r.

Fikcyjne firmy ujęte w klauzulach ogólnych przeciwdziałania nadużyciom (GAAR) - propozycja ze stycznia 2016 r.

Definicja PE w listopadzie/grudniu 2016 r.

 

Procedura dotycząca definicji PE nie została jeszcze rozpoczęta.

Zalecenie w sprawie środków przeciwdziałających nadużyciom postanowień konwencji nie jest priorytetem niderlandzkiej prezydencji.

 

 

Negocjacje w sprawie klauzul ogólnych przeciwdziałania nadużyciom w porozumieniu Rady planowane na maj/czerwiec 2016 r.

Wytyczne UE dotyczące ustalania cen transferowych

C5

95, 112, 120

Częściowo

Monitorowanie wdrażanie wytycznych OECD w ramach JTPF

Wniosek ustawodawczy jedynie w przypadku gdy okaże się właściwy

Brak informacji

Wniosek w sprawie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych i przeprowadzenie dalszych analiz i badań

C6

122

Częściowo

Część dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania

Wniosek wydano w dniu 28 stycznia 2016 r.

Osiągnięcie porozumienia politycznego do maja/czerwca 2016 r.

Wniosek w sprawie zmiany unijnego systemu pomocy państwa w odniesieniu do podatków

C7

130-134

Brak

Komisja wyda wytyczne dotyczące stosowania zasad pomocy państwa w odniesieniu do praktyk planowania podatkowego w spółkach

Usunie to niektóre luki dotyczące odzyskiwania należności

Brak ostatecznego terminu

 

Wniosek w sprawie zmiany dyrektywy Rady 90/435/WE, dyrektywy 2003/49/WE, dyrektywy 2005/19/WE i innych odpowiednich aktów prawodawstwa unijnego oraz wprowadzenia ogólnej klauzuli zapobiegającej nadużyciom

C8

120

Częściowo

Dyrektywa ATAD wprowadza ogólny przepis w zakresie zwalczania nadużyć uzupełniające szczegółowe przepisy dotyczące przeciwdziała nadużyciom

Wniosek wydano w dniu 28 stycznia 2016 r.

Osiągnięcie porozumienia politycznego do maja/czerwca 2016 r.

Wniosek w sprawie usprawnienia transgranicznych mechanizmów rozstrzygania sporów podatkowych

C9

131, 138

Częściowo

Zobowiązanie do wydania wniosku

Wniosek do lata 2016 r.

Procedura nierozpoczęta

Wprowadzenie podatku u źródła lub środka o podobnym skutku, aby uniknąć sytuacji, w której zyski będą opuszczać Unię bez opodatkowania

C10

151

Częściowo

Komisja uważa środki przewidziane w dyrektywie ATAD za wystarczające. Brak obowiązku opodatkowania u źródła

Wniosek wydano w dniu 28 stycznia 2016 r.

Osiągnięcie porozumienia politycznego do maja/czerwca 2016 r.

Dodatkowe środki przeciwdziałające powstawaniu luki podatkowej

Ustalenie zasad amnestii podatkowych/ przejrzystości programów umorzeń podatkowych

D1

113, 114, 123, 140, 167

Brak

Właściwość krajowa

Nie przewidziano wniosku

 

Własność rzeczywista przedsiębiorstw i funduszy

 

Częściowo

Przepisy są zawarte w 4 AML - 5 AML powinno rozszerzyć zakres dyrektywy

Wniosek w sprawie 5 AML do lata 2016 r.

Państwa członkowskie zobowiązane wdrożyć 4 AML

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

21.6.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

6

9

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Hugues Bayet, Fabio De Masi, Frank Engel, Markus Ferber, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sven Giegold, Neena Gill, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Bernard Monot, Evelyn Regner, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, David Casa, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

DZIAŁANIE KOMISJI PRZEWIDZIANE JEDYNIE W REZOLUCJI TAXE

Rozdział w rezolucji TAXE

ref. TAXE

STANOWISKO KOMISJI

Naruszenie art. 17 ust. 1 TUE

86, 89, 93

KE promowała model opracowany do spontanicznej wymiany informacji transgranicznych interpretacji prawa podatkowego

Monitorowanie wdrażania dyrektywy 2015/2376 przez państwa członkowskie

Naruszenie art. 108 TUE

86

Zakres informacji, którego zażądała TAXE, jest węższy niż ten, którego zażądała KE

Oświadczenie, że KE nie zaniedbała swych obowiązków w zakresie stosowania zasad pomocy państwa

Uprawnienia śledcze Parlamentu

88

Zastrzeżenia prawne i o charakterze instytucjonalnym zgłoszone przez KE i Radę Parlamentowi

Automatyczna wymiana informacji (AEOI)

105, 157

KE będzie wspierać AEOI i budowę potencjału w krajach rozwijających się.

Wdrożenie zaleceń Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących składu grup ekspertów

129

Gotowość do zastosowania wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich i PE

Kraje rozwijające się

156, 158, 160

Strategia zewnętrzna służąca zdefiniowaniu pomocy UE na rzecz krajów rozwijających się

Doradcy podatkowi

162-164

Poruszony problem powinno rozwiązać rozporządzenie 537/2014.

Wsparcie organów administracji podatkowej

170

Zob. europejski semestr i program prac Fiscalis na 2016 r.

Dostęp do dokumentów

174

KE nadal będzie wysyłać dokumentację – zob. pisma wysłane przez przewodniczącego do KE

ZALECENIA REZOLUCJI TAXE, KTÓRYCH NIE UWZGLĘDNIONO

Rozdział w rezolucji TAXE

ref. TAXE

Uwagi

Dostęp Grupy ds. Kodeksu Postępowania do dokumentacji

87

Skierowane do KE – brak odpowiedzi KE – TAXE 2 przejmuje w ramach swojego mandatu ten wniosek i negocjacje w sprawie dostępu do dokumentów są kontynuowane.

Opodatkowanie zysków na bieżąco w miarę jak są generowane

90

Skierowane do państw członkowskich

Położenie kresu szkodliwej konkurencji podatkowej

91

Skierowane do państw członkowskich i UE jako całości

Zobowiązanie polityczne państw członkowskich

92

Skierowane do państw członkowskich

Zasada lojalnej współpracy (wewnętrzna reorganizacja KE)

93

Skierowane do KE – brak odpowiedzi KE

Konkurencja podatkowa i państwa trzecie

96

Zob. uwagi do zaleceń 156, 158 i 160

Zwalczanie oszustw podatkowych

97

Skierowane do państw członkowskich

Wspieranie wzrostu, inwestycji i zatrudnienia

98

Zob. fundusze strukturalne UE i strategię „Europa 2020”

AEOI

99

Zob. uwagi do zaleceń 105, 157

Wypłata tantiem

101

Skierowane do KE – brak odpowiedzi KE

Korporacje wielonarodowe

102

Nie dotyczy

Wezwanie do zbadania sprawy

103

Nie dotyczy

Współpraca i koordynacja w odniesieniu do interpretacji indywidualnej prawa podatkowego

104, 106, 115

 

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB)

122

Apel o unijną definicję agresywnego planowania podatkowego

Grupa ds. Kodeksu Postępowania

125

Większa przejrzystość i rozliczalność

Raje podatkowe

155

Wycofanie wybranego jednostronnego podejścia

Kraje rozwijające się

159

Wezwanie państw członkowskich do pracy w ramach ich własnych agencji pomocy rozwojowej

Doradcy podatkowi

161, 165

Zob. uwagi do zaleceń 162–164

Dalsze działania

166, 168, 169, 171, 172,173

Konkretne uwagi dotyczące poszczególnych państw członkowskich

CbCR: Sprawozdawczość w podziale na poszczególne państwa

DAC/DAC4: 4. dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej

CSR: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

UCITS: Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe.

CoCG: Reforma Grupy ds. Kodeksu Postępowania

CCCTB: Wniosek ustawodawczy w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych

TIN: Numer identyfikacji podatkowej

GAAR: Ogólne zasady dotyczące zwalczania nadużyć

JTPF: Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych

ATAD: Dyrektywa w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania

ZAŁĄCZNIK 5: REPORT AD HOC DELEGATION NICOSIA

Report Ad hoc Delegation

to Nicosia (Cyprus)

Friday, 15 April 2016

09.00 - 17.30

Disclaimer: This report reproduces a short, non-exhaustive summary of the different meetings held during the visit of the TAXE 2 Special Committee Delegation to Nicosia, Cyprus, 15 April 2016.. It is intended for internal European Parliament use only. It does not represent the position of the European Parliament and it was not agreed with the third parties involved in the programme of the visit.

Friday 15 April 2016

09.20 - 09.50   Meeting with Mr Ioannis KASOULIDES, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus

10.00 - 11.00   Meeting with the Association of Cyprus Banks (ACB)

11.00 - 11.30  Meeting with Mr Christos PATSALIDES, Permanent Secretary, Ministry of Finance

11.30 - 12.30  Meeting with Mr Yiannakis TSANGARIS, Tax Commissioner and Mr George PANTELI, Head of Tax Policy Department, Ministry of Finance

13.00 - 14.30  Meeting with

  the European University Cyprus

  the Transparency International Cyprus

15.00 - 16.00  Meeting with

  the Cyprus Investment Funds Association (CIFA)

  the Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA)

  the Institute of Certified Public Accountants of Cyprus

16.00 - 17.30  Meeting with trade unions

  the Cyprus Workers' Confederation (SEK)

  the Pan-Cyprian Federation of Labour (PEO)

 

taxe 2 COMMITTEE

Delegation to Nicosia, Cyprus

15 April 2016

Members

 

Alain LAMASSOURE, Chair

 

EPP

Burkhard BALZ

Danuta Maria HÜBNER

EPP

EPP

Jeppe KOFOD

S&D

Anna GOMES

S&D

Bernd LUCKE

ECR

Michael THEURER

ALDE

Miguel VIEGAS

GUE/NGL

Eva JOLY

Greens/EFA

Accompanying Members

Costas MAVRIDES

Lefteris CHRISTOFOROU

+ Accompanying staff

09.20 - 09.50  Meeting with Mr Ioannis KASOULIDES,

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus

Mr Kasoulides started his introduction by stating that corporate taxation does not fall under his competence, but that of Mr Georgiades, Finance Minister who at the time was in Washington attending the Spring IMF-World Bank meetings.

He referred to the bail out in March 2013, and highlighted the economic results achieved since then under the economic adjustment programme. He noted that Cyprus' economy is based on (financial) services and hence proper measures against money laundering and corruption are in place in order not to risk Cyprus' reputation as a credible financial centre. Regarding the fight against tax avoidance and evasion, he noted that Cyprus is working together with the EU by implementing all EU Directives and although not an OECD member[1], Cyprus is committed to implementing BEPS recommendations as a member of the OECD Global Forum. Cyprus is also an early adopter of the new automatic exchange of information standard agreed at the OECD level. He also mentioned a bilateral FATCA Intergovernmental Agreement with the US that entered into force on 31 August 2015 and is implemented as of 1 January 2016.

As for Members questions, Mr Kasoulides replied that Cyprus has political relations as well as close economic connections with Russia. He added that Russian banks (and other enterprises) prefer Cyprus because of the Russian speaking community, the viable legal system and availability of services. Many Russian companies repatriate earnings to Russia and take advantage of the corporate tax rate (12.5%) of Cyprus. Regarding Ukraine, Mr Kasoulides explained that the Double Tax Treaty, based on the OECD Model Tax Convention, has been amended.

Mr Kasoulides insisted that Cyprus is not giving any preferential treatment to any foreign companies, but follows the OECD line particularly on tax avoidance. He continued that Cyprus is largely compliant on transparency according to the Global Forum and BEPS legislations are being prepared. About Panama Papers, he noted that it was too early to speculate, but it seems from media that only about six intermediaries were operating from Cyprus, and relevant authorities are investigating if they acted outside the law. The bank RCB, mentioned in the news in relation to Panama Papers, is currently being investigated by the Cyprus Central Bank.

At the end Mr Kasoulides expressed Cyprus' willingness to work constructively on a European common consolidated corporate tax base (CCCTB), but added that a common corporate tax rate remains a sovereign competence of the EU Member States. Cyprus' economy is based on services (as it is an international financial centre) and low tax rates offer certain economic advantages.

10.00 - 11.00  Meeting with the Association of Cyprus Banks (ACB)

  Mr Michael KAMMAS, Director General

  Mr Aristos STYLIANOU, Chairman

  Mr George APPIOS, Vice-Chairman

In the introduction, Michael Kammas, Director General of the Association of Cyprus Banks (ACB) explained that a distinction should be made on how enterprises are taxed and how taxation affects the whole economy. He noted that banks' profitability suffered due to a very high ratio of non-performing loans (around 55% on loans to households and non-financial corporations) and that debt-to-asset swaps have been issued in order to speed up loan restructurings.

As to the Members question on the cooperation between the banking sector and tax advisory industry (Big4), Mr Kammas underlined that the tax advisory services were outside the scope of banks' operations, and that, although clients may use such consultants, banks do not form part of such operations. Moreover, he emphasised that banks do not provide tax advice to their clients for aggressive tax planning, nor do they have contacts with accountants and lawyers to discuss tax planning.

He explained that Ultimate Beneficial Owner (UBO) is required according to the legislation, so every operation has to lead up to a person that has to be identified. Tax crime is also a predicate offence in Cyprus. Banks are required to check if there is some substance behind the bank transaction/operation and banks are checking e.g. sanction lists and that there are no criminal activities. Most banks are local and have no significant subsidiaries abroad. It is, however, still more difficult to check/monitor non-Cypriot customers/banks than local ones. Following the changes of 2015 when bank supervision was redesigned and strengthened, the Central Bank is currently checking, for example, certain transactions made in USD - given that the monitoring system in the US is even stricter. He continued that the US authorities may, if they have any doubts, start an enquiry and that they can even close the account as a sanction if Cypriot banks do not respond that enquiry.

He clarified that there was no money laundering in Cyprus, but because of the complex structures of companies in the country, there has been a need to upgrade due diligence processes[2].

Mr Kammas added that since the banking crisis of 2013 non-performing loan rations have dropped, while lending practices have not fully shifted away from an overreliance on collateral towards a more systematic use of risk-assessment tools. The new insolvency legislation of 2015 restricts the liability of guarantors to the amount exceeding the value of the collateral could affect the extent of the increase in provisions.

Mr Kammas complained that implementing the anti-avoidance measures, such as FACTA and CRS, means a lot of costs for banks but as he could not provide a specific number when asked by Members, he agreed to provide a written reply on this matter.

For the question on what is the added value of a low tax rate and what are the positive tax advantages in Cyprus, Mr Kammas explained that in the past 'offshore' companies were taxed at 4.25% and other companies at about 30%. Since the EU accession, every company in Cyprus is taxed at the same rate of 12.5%. He added that the matter is not so much about tax rate, but about stability; this means that it is the latter that preserves Cyprus' competitive advantage as a credible international financial centre.

In reply to a Member's question on the large Russian FDI stocks in Cyprus, and on access to offshore ownership envelopes that enabled Russian owners to avoid the post-Crimea sanctions, Mr Kammas explained that a large proportion of Russian companies are related to a Russian owner and many of them are trading companies having assets in Russia. They get dividends in Cyprus, which they repatriate to Russia as an investment. He continued that Cyprus represents a significant gateway for EU inbound and outbound investments, which is complemented by the traditional links that Cyprus has with central and eastern Europe, Russia and Middle East.

Regarding the question on 'Panama papers', he reassured that the documents are being investigated by the Central Bank of Cyprus and other relevant authorities.

11.00 - 12.30   Meeting with

  Mr Christos PATSALIDES, Permanent Secretary of the Ministry of Finance

  Mr Yiannakis TSANGARIS, Tax Commissioner

  Mr George PANTELI, Head of Tax Policy Department, Ministry of Finance

Christos Patsalides, Permanent Secretary of the Ministry of Finance, indicated that after enormous financial efforts, Cyprus has finally overcome a difficult period, and it has managed to outperform every major indicator and restore its current account balance. Moreover, he emphasised that Cyprus’ tax system is in full compliance with the EU and the OECD requirements against harmful tax practices. He also explained that in July 2014, the merger of the Department of Inland Revenue (Direct Taxes) and the Department of Value Added Tax (Indirect Tax) created a Single Tax Department which further strengthened the position of the Cyprus tax authorities.

The Chair complimented the way Cyprus implemented its adjustment plan and welcomed country’s successful economic recovery and exit from its three-year international bailout programme. He also indicated that fair(er) tax competition requires new rules and more transparency, both at the EU and global level.

Mr Patsalides presented a stocktaking of activities that Cyprus has taken in the context of improving international tax compliance, which is based on the standard for automatic exchange of financial account information, Common Reporting Standard (CRS), developed by the OECD. Cyprus had also signed the Multilateral Competent Authority Agreement in 2014 and Cyprus, as part of the Early Adopters Group of the OECD, has committed to the implement the Automatic Exchange of Information (AEOI) by 2017[3]. On 2 December 2014, Cyprus and the US signed an intergovernmental agreement to implement the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Yiannakis Tsangaris explained his role as Tax Commissioner mentioning notably that he had been nominated in February 2016, and that his services were looking after tax implementation not initiating legislations. He also referred to the merger of two tax departments in July 2014 into a single department for all tax affairs.

Members' questions were related to incentives and tax exemptions relating to investment in IP rights, commonly known as the 'IP box' that is used in Cyprus. Under the G20/OECD base erosion and profit-shifting project, new entries to such schemes will not be permitted after mid-2016. However, companies that joined the Cyprus scheme before that deadline can benefit from substantial savings until mid-2021. The Cypriot 'IP Box' system (a maximum tax rate of 2.5% on income earned from IP assets and wider scope) regime applies to a wider range of income than any other European scheme.

Regarding the new 'IP box' regime, Mr Pantelis insisted that it was in line with the discussions within the EU Code of Contact Group and the intention was to follow the modified nexus approach (of the OECD). He noted that there was only a limited time to enter into the Cyprus scheme, since it will be closed to new entrants as from June 2016. Companies that qualify under the existing IP regime should be able to have access to the existing benefits until 2021, but new entrants (i.e. joining an IP Regime after June 2016) should follow the new 'IP box' regime rules. He concluded, however, that if there was a new guidance on IP regimes, they would be ready to comply with it.

Mr Panteli undertook to provide a written reply regarding statistics of the new registrations in the 'IP box' regime, and he indicated that about 10-15 companies are getting Rulings on their IP regimes. He pointed out that companies need time to reorganise themselves, referring to need of a transitional period.

He indicated that following the changes made to the definition of permanent establishment in the OECD Model Tax Convention that address strategies used to avoid having a taxable presence in a country under tax treaties, bilateral treaties may need to be modified or to be included within a multilateral agreement (under the OECD framework). The majority of the treaties concluded by Cyprus follow the OECD Model Treaty.

Moreover, there is no 'exit tax', and Cyprus does not impose any withholding tax on dividend, interest and royalty payments made to non-Cypriot resident recipients. Regarding transfer pricing, i.e. allocation of profits for tax and other purposes between parts of a multinational corporate group, the 'arm's length' principle is used for transactions in Cyprus. Mr Panteli did not reply to the question about Cyprus' position to include minimum effective taxation as part of the Interest & Royalty directive (currently being discussed in the Council), but explained that if a minimum effective taxation (rate) clause was agreed at EU level, Cyprus would comply with it.

Regarding tax rulings in Cyprus, Mr Panteli explained that the tax department has a long-established practice of providing written replies to requests for guidance on the interpretation of Cyprus tax law. This practice is under the control of Tax Commissioner and applications are addressed to him. He clarified the Tax Rulings Division of the tax department (about 5-6 staff members) will, on application, issue advance tax rulings (estimated about 20-25/week) regarding actual transactions proposed to be undertaken by existing or new entities. In the event of any discrepancy between the scenario presented in a tax ruling request and the actual transactions undertaken, the relevant District Tax Office may decline to apply the tax ruling, or inform the Tax Rulings Division of the actual facts, asking it to confirm or modify the initial ruling. However, he was not able to give an estimation on the tax losses that occurred due to such rulings granted to companies.

Regarding (ultimate) beneficial owners of companies, tax transparency, including transparency of trust/fiduciary arrangements and banking details, Mr Panteli indicated that at least one owner has to be a resident in Cyprus, and the details of (ultimate) beneficial owners are confidential and may only be disclosed by court order or as part of a verified tax investigation. Cyprus complies with Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing directives, and all companies as well as trusts have an obligation to be registered, but confidential information in both registers are maintained for tax authorities and other supervisory authorities purposes. When implementing the fourth anti-money laundering directive, Cyprus would go through the implementation the creation of registries for (ultimate) beneficial owners and for trusts. Most FATF recommendations are already in place in Cyprus, except the creation of UBO registers. Cyprus, however, is against making these registers public, arguing of the importance of confidentiality, especially for trusts.

Mr Patsalides underlined that Cypriot authorities were ready to study all documents that Panama authorities would provide them officially. He continued that the Cypriot RCB Bank that has been identified by media in the context of 'Panama leaks' had immediately denied that they have granted any such 'unsecured' loans to Russia.

Mr Panteli continued that Cyprus (tax) authorities are doing the same that other countries are doing, i.e. assessing information that is available to the public, and the Central Bank of Cyprus is assessing the information to the extent that it may concern the Cypriot banking system or any suspicious-looking transactions. Moreover, in line Transparency and Anti Money Laundering laws, the Cyprus Securities and Exchange Commission have requested by April 20 all regulated entities to report if they maintain/maintained any relationship with the Panama firm or a third party representing it. He insisted that competent authorities have a power to investigate the leak of Panama papers, but he did not want to reply to a question on if a separate legal/juridical enquiry would be conducted. He was not responding to a Member's question about the potentially harmful effect of the 'notional interest' deduction scheme in Cyprus.

Mr Panteli, however, undertook to provide a written reply regarding how many accounts have registered (ultimate) beneficial owner in Cypriot banks.

Mr Patsalides, in reply to a question on the CCCTB and a criterion to be used for allocation of tax rebates, indicated that it was not an easy process (to agree amongst sovereign states) and that it would be better to leave it to markets to respond. They also favour the application of the "arm's-length principle" of transfer pricing, rather than a requirement of a permanent establishment or a common and consolidated corporate tax base. Mr Panteli noted that it was premature to start discussions on consequences of the reunification on (corporate) taxation.

13.00 - 14.30  Meeting with

  The University of Cyprus

  The Transparency International Cyprus

In his introductory presentation Alexander Apostolides, from the European University Cyprus, explained that Cyprus' economy is largely focused on professional services and on the financial sector. He referred to Eurostat statistics, stating that employment in accounting/auditing sector used mainly for tax planning purposes, increased during the crisis and currently employs around 20 000 persons in Cyprus. This represents a significant part of Cyprus' GDP (estimated up to 10%).

He indicated that there were no 'tax rulings' as such, but acknowledged that it depends on the interpretation/definition of tax rulings. (He added that no tax rulings were revealed in the 'Luxleaks' scandal). He explained that the Cypriot Inland Revenue Department merger with the VAT Service in 2014 had not been easy and that the merged Tax Department is only now starting to work efficiently. In his view, one of the weaknesses in this area (referring to fraud prevention and fight against tax evasion) was a lack of coordination between different authorities in Cyprus.

On the 'Panama papers' he explained the Cyprus Securities and Exchange Commission has noted in public that, at first sight, companies under its authority do not seem to be involved, although there is speculation on the Cypriot RCB Bank. He further emphasised that Cyprus was not an off-shore tax haven, and in recent years Cyprus has taken major steps in adopting all EU jurisdiction and international best practices for combating tax evasion and money laundering. In this context, he referred to the recent Audit Transparency report 2015 by Deloitte, as well as to the EU reports on anti-money laundering. He underlined as well that regulatory supervision is carried out by banking authorities and the ECB. Hence, regarding the Panama papers, he insisted that the date of transactions should be looked at, given that after 2013/2014 Cyprus was forced to change some part of its legislation.

Maria Konstantinou from Transparency International Cyprus (TIC) explained that currently they do not have a programme on money laundering (or tax evasion), but that TIC could consider launching one. She continued that these issues are not very high on the agenda for the (ongoing) election campaigns due to lack of interest. She referred to the new legislation on tax rulings (since October 2015) and highlighted the need for more cooperation between tax administration services.

Members noted the strengthening of the legal framework relating to corporate taxation seemed not be driven by the EU, but more for other purposes, although acknowledging the implications of the accession to the EU. Both panellists mentioned that before 2013, the impact of tax avoidance wasn't a subject of public discussion but most of the population welcomed the favourable tax treatments granted by Cyprus. Since 2013, there seems to be a change of mentality and a greater understanding of how tax avoidance impacts citizen's daily life.

Members also questioned that companies might not be interested to become domiciled in Cyprus, given that, e.g. non-residents are not subject to the Special Contribution for Defence, which is a tax which is levied on interests at a rate of 30% and on dividends at a rate of 17%. A company which is not tax resident in Cyprus is taxed on income accruing or arising only from sources in Cyprus.

Trusts are available in Cyprus, and the law is similar to the English law on trusts, but recent amendments to the Cyprus International Trust law have made Cyprus a favourable jurisdiction for the creation of a trust that are used for, amongst others, inheritance planning as well as tax planning.

On the concept of tax planning in Cyprus, Mr Apostolides explained that Cyprus has a competitive advantage through highly educated, qualified and multilingual workforce (i.e. certified accountants/auditors) for accounting firms, legal practices and the banking sector, but due to lower salary levels in Cyprus (compared to other EU MSs), 'brain drain' is an issue. This competitive advantage is complemented by good infrastructure available for such activities, as well as appropriate government regulations and a general policy of non-intervention in business operations.

He continued that registration of companies was one of the biggest weak points that the authorities need to tackle. He insisted, moreover, that sovereign states should have right to determine their corporate tax rate. He acknowledged nevertheless that harmonisation of legislation at the EU level would be welcomed, as for example, there are complications on the reporting of legitimate profit. He also called for more transparency on how much revenue is generated in Cyprus or in abroad. He acknowledged that in terms of banking regulation, Cyprus has progressed but this is less certain in terms of tax legislation.

Regarding FDIs related to Russia, Mr Apostolides indicated that double tax treaties are not meant for money laundering and round-trip investment, but that Russian owned companies use Cyprus financial centre as there is no withholding tax on profits remitted abroad, if their tax liabilities have been fulfilled in Cyprus. Double tax treaties also determine the ways in which profits are remitted abroad. He explained further that Cyprus offers an extensive network of favourable double tax treaties (not only with Russia), has no withholding taxes on dividends and interest paid, no capital gains on profits from the sale of shares and securities and exemption of taxes on foreign dividends and interest received.

Mr Apostolides undertook to share with the delegation, notably, a report of MoneyVAL on the “Special Assessment of the Effectiveness of Customer Due Diligence Measures in the Banking Sector in Cyprus” and a report by Deloitte on the 'Third Party Anti-Money Laundering Assessment of the Effective Implementation of Customer Due Diligence Measures with Regard to Cyprus’ Deposits and Loans.

15.00 - 16.00  Meeting with

  The Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA)

The Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA) was established as a registered not-for-profit company limited by guarantee, funded by the Cyprus government. "Invest Cyprus" is the brand under which CIPA takes the lead in promoting Cyprus as an attractive FDI destination. http://www.investcyprus.org.cy/

The Cyprus Investment Funds Association (CIFA)

The Cyprus Investment Funds Association (CIFA) was established in February 2013 with the purpose to become the collective voice and the reference point for all professionals and legal entities, offering services or engaged in the Investment Funds Industry in Cyprus. http://www.cifacyprus.org/english/cyprus-investment-funds/about-cifa/

  The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC)

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus, established in 1961, is the competent authority for regulating the accounting/auditing profession in Cyprus. http://www.icpac.org.cy/selk/default.aspx

List of Participants:

Mr Costas Markides, Board Member, International Tax, KPMG Limited (CIFA)

Mrs Natasa Pilides, Director General (CIPA)

Mr Kyriakos Iordanou, General Manager, Mr Pieris Marcou, Mr Panicos Kaouris, Mr George Markides (ICPAC)

Mr Markides, Cyprus Investment Funds Association (CIFA) explained that it is making recommendations on tax measures, such as BEPS recommendations. Mr Iordanou, ICPAC indicated that, although it is the competent authority for regulating the accounting/auditing profession in Cyprus, it is working in parallel with the government, which is taking significant efforts to maintain Cyprus as credible financial centre. Tax legislation changes are being initiated by Cyprus along the line of BEPS, country-by-country reporting requirements, tax rulings, as well as specific legislative proposals from the EC.

Mr Markides, CIFA also mentioned that CIFA supports transparent country-by country reporting, including public disclosure (with the current threshold of €750 million turnover). However, Mr Iordanou, from ICPAC believed that information should be kept with tax authorities only, and that it should be first seen how it works before public disclosure. He continued that disclosure of the country-by-country reporting should be decided at the EU level and concerns on data protection need to be assessed. There is a working group within the tax administration department dealing with the implementation of country-by-country legislation and accountants can bring expertise to the government on this issue.

Mrs Natasa Pilides agreed with Mr Markides, explaining that CIFA works closely with the CIPA, which first took the initiative for the establishment of CIFA, as a part of the progress made in promoting Cyprus as a competitive investment funds jurisdiction.

Two years after the banking crisis and the rescue package coming into play, Cyprus not only survived, but also managed to surpass all expectations, according to the panellists. According to Mr Marcou, ICFPA was looking forward as Cyprus now concentrates on remaining a fully compliant and transparent jurisdiction, as to all related EU and international regulations. He mentioned, notably, the Foreign Account Tax Compliance Agreement (FATCA) with the United States, OECD’s Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters and the OECD’s BEPS Action Plan. He highlighted that Cyprus continues to enhance its competitiveness as an attractive international business centre. Mr Iordanou agreed that profit should be taxed where it is generated, but added that new realities such as e-commerce need to be taken into account. Regarding the question on notional profit, he confirmed that the 'arm's length principle' is used. Regarding transfer pricing, no regulatory framework is yet in place, but it is one of the top priorities and in a process of being developed on the basis of an Irish model (working group includes network of Big4). For a questions regarding whether Cyprus was looking for an opportunity for tax avoidance (by using measures like 'notional profit' deduction, tax rulings, 'IP box' regime and a policy of 'no exit' taxation), ICPA explained that they were looking for certainty and a simple tax regime.

Regarding hybrid mismatch arrangements, Mr Markides indicated that it is anticipated that Cyprus legislation will be amended to reflect the EU Parent-Subsidiary Directive provisions tackling hybrid loan arrangements (e.g. profit participating loans). With respect to hybrid loans, receipts from other EU Member States shall be taxable, when such payments are treated as tax deductible at the level of the payer company.

Regarding FDIs related to Russia, according to Mr Iordanou it is based on economic and financial (as well as historical) relations with Russia, and is not directly related to taxation, acknowledging, however, that relations with Russia could be dealt with more transparent manner.

Mr Marcou replied to the question on the sustainability of developments in Cyprus from the macroeconomic point of view, given that deposits were 5 times over GDP in 2013, and since decreased, but only to a level of 3 times over GDP, that deposit level (around 75 billion, ½ belongs to foreign entities) is above GDP but it was not crucial to the economy, nor 'unhealthy' given that Cyprus is an international financial centre. And, following the crisis, substantial amounts were converted to stocks. From CIPA point of view, for high portion of non-performing loans in the banking system necessitated practical measures (selling property or other collaterals) to complement legislative measures.

Mr Iordanou explained that Cyprus is not offering tax accommodation, but helps to interpret the law, and there are no problems with tax rulings as administration is careful interpretation state aid. ICPAC added that companies providing administrative services have the responsibility to register other companies in Cyprus and law firms that provide such administrative services are supervised by the Bar Association, as are audit/accounting firms that provide administrative services supervised by the ICPAC.

16.00 - 17.30  Meeting with trade unions

  the Cyprus Workers' Confederation (SEK)

Christos Karidis, Head of Economics Research of the Confederation Department and the Secretary of the Association of Employed Consumers

  the Pan-Cyprian Federation of Labour (PEO)

  Nikos Grigoriou, Head of the Department of Economic and Social Policy of PEO

Both representatives explained that it would be difficult to have a single tax policy in the EU, as taxation is left to sovereign states, according to them. They are against tax evasion and called for more tax transparency including businesses and shipping industry. They indicated that, due to economic specificities of Cyprus, (corporate) taxation is comparably low. Amongst these specificities, they indicated the ongoing Turkish occupation and the purpose of the Special Contribution for Defence (tax) and that Cyprus did not receive any pre-accession assistance from the EU. Both trade unions were in favour of an enhanced tax transparency and tax justice, but indicated that a single taxation system at pan-EU level would not be easy to achieve, as each EU MS has created its own model and hence it would be difficult to draw a line at which all companies should be taxed, e.g. at the rate of 20%.

In their replies to 'Panama papers' related questions, both trade unions were satisfied with stricter rules that allow thorough investigations and more transparency and emphasised that they were strongly against tax evasion. Moreover, they complained that there was (still) a lot of bureaucracy and too slow movement from the government side. Cyprus has lost 10% of its GDP over the past few years and is among the top countries in non-performing loans. Unemployment is higher than 15% and long-term unemployment has seen the highest rise compared to all other European Member States. One young person out of three is currently unemployed and Cyprus has one of the highest emigration rates in the EU. Mr Grigoriou (PEO) stated that workers are obliged to pay their taxes, whilst companies can hide their income and have lower tax rates than 12.5%.

Mr Karidis (SEK) explained that social inequality was increasing in Cyprus, which was now in the 3rd worst position in the EU. Those involved in tax evasion were, according to SEK, stealing money from the group of people (normal citizens) that pay taxes; hence SEK is in favour of a fairer tax system and the distribution of the tax burden amongst workers and companies. He added that, although public finances are in a better shape, a broader tax reform would be key to development. Trade unions are asking the government and the parliament proceed with a tax reform, the last reform being in 2002. He moreover highlighted that the economic model of Cyprus needs to be diversified, because it is now heavily reliant on financial services, meaning that both manufacturing and agriculture sectors need to be developed.

Regarding contacts with trade unions in the occupied part of Cyprus, Mr Grigoriou (PEO) confirmed on-going collaboration and joint actions with the Turkish-Cypriots trade unions, mentioned e.g. a publication on a (possible) solution of the settlement and introduction of one currency. Mr Karidis (SEK) further added that they are also collaborating, and providing recommendations, such as on the social insurance schemes.

ZAŁĄCZNIK 6: REPORT AD HOC DELEGATION WASHINGTON

taxe 2 COMMITTEE

ad hoc Delegation

to the United States of America (Washington)

17-20 May 2016

Final Programme

Wednesday 18 May 2016

08.30 - 09.30  Meeting with Elise Bean, former Director and Chief Counsel of the Permanent Subcommittee on Investigations (ICRICT and the Levin Centre)

10.15 - 11.15   Briefing by the Congressional Research Service

Donald J. Marples, Specialist in Public Finance

Jane G. Gravelle, Senior Specialist in Economic Policy

11.45 - 12.15   Meeting with Orrin Grant Hatch, Chairman of the Senate Committee on Finance, President Pro Tempore of the Senate

12.45 - 14.15   Working lunch (finger food) with stakeholders co-organised with the Atlantic Council

16.00 - 17.00   Meeting with Sander Levin, Congressman, Ranking Member of the House Committee on Ways and Means, Richard Neal, Ranking Member of the Subcommittee on Tax Policy, Earl Blumenauer, Member of the House Committee on Ways and Means, Lloyd Doggett, Member of the House Committee on Ways and Means, Ranking Member of Subcommittee on Human Resources, Xavier Becerra, Congressman, Chairman of the House Democratic Conference and Ron Kind, Congressman, Member of the House Committee on Ways and Means

17.30 - 19.00   Meeting with Caroline D. Ciraolo, Acting Assistant Attorney General in charge of the Tax Division, Department of Justice (DoJ)

Thomas Sawyer, Senior Litigation Counsel for International Tax Matters and Todd Kostyshak, Counsel to the Deputy Assistant Attorney General for Criminal Tax Matters

Thursday 19 May 2016

9.30 - 10.45   Meeting with the US Department of the Treasury

Mark J. Mazur, Assistant Secretary (Tax Policy)

Robert Stack, Deputy Assistant Secretary (International Tax Affairs)

11.30 - 12.30  Meeting with the Tax Foundation

Scott A. Hodge, President of the Tax Foundation

Gavin Ekins, Research Economist

Stephen J. Entin, Senior Fellow

Scott Greenberg, Analyst

12.30 - 13.30   Working lunch (finger food) with academics/think tanks

John C. Fortier, Director of the Democracy Project, Bipartisan Policy Center

Shai Akabas Associate Director of Bipartisan Policy Center, Economic Policy Project

Eric Toder, Co-director, Urban-Brookings Tax Policy Centre

14.00 - 15.00 Meeting with OXFAM America

Gawain Kripke, Director of Policy and Research

Didier Jacobs, Senior Economist

Nick Galass, leads on the Oxfam's economic inequality research

Robbie Silverman, Senior Advisor

15.00 - 16.00 Meeting with International Monetary Fund (IMF)

Vicki Perry, Assistant Director in the Fiscal Affairs Department and Division Chief of the Tax Policy Division

Ruud De Mooij, Deputy Division Chief in the Tax Policy Division

16.00 - 17.00  Meeting with the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

  Hamish Boland-Rudder, ICIJ’s online editor

17.30 - 18.30  Meeting with the World Bank

Jim Brumby, Director, Public Service and Performance, Governance Global Practice

Marijn Verhoeven, Economist, Governance Global Practice

Rajul Awasthi, Senior Public Sector Specialist in the Governance Global Practice (leads the tax policy and revenue administration workstream, primarily in the Europe and Central Asia (ECA) region)

Guggi Laryea, European Civil Society and European Parliament Relations Lead

taxe2 COMMITTEE

ad hoc Delegation to Washington, USA

17-20 May 2016

List of Participants

Members

 

 

Alain LAMASSOURE, Chair

EPP

Danuta Maria HÜBNER

EPP

Markus FERBER

Pablo ZALBA BIDEGAIN

EPP

EPP

Jeppe KOFOD

S&D

Neena GILL

S&D

Cătălin Sorin IVAN

Bernd LUCKE

S&D

ECR

Cora VAN NIEUWENHUIZEN

ALDE

Fabio DE MASI

GUE/NGL

Eva JOLY

Greens/EFA

 

 

+ Accompanying Staff

 

 

 

08.30 - 09.30  Meeting with Elise Bean, former Director and Chief Counsel of the Permanent Subcommittee on Investigations (ICRICT and the Levin Centre)

In her introduction, Elise Bean noted that Senator Carl Levin first hired her in 1985, to serve as an attorney on the US Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee. In 2003, she was appointed as Staff Director and Chief Counsel of the Permanent Subcommittee on Investigations[1]. Ms Bean referred to investigations of the Subcommittee, notably: inquiries into offshore tax avoidance by Apple, Microsoft, and Caterpillar; undeclared UBS, LGT, and Credit Suisse accounts for wealthy US clients; and tax shelter sales by professional firms, including KPMG.

Ms Bean mentioned the recent hearing on business tax reform held by the Senate Finance Committee, which demonstrated politicians' willingness to engage in the reform of the US corporate tax system even before elections. In this context, Ms Bean explained that the Treasury Department had finalised its ‘customer due diligence’ rule, which requires, as of 2018, financial institutions –banks, mutual funds and others – to ascertain and verify who actually owns and profits from the companies that make use of their services, in other words the ‘beneficial owner’. She emphasised, however, that the Obama Administration’s new ‘customer due diligence’ rule appears to permit new loopholes for shell companies created for purposes of tax dodging, given that the rule allows financial institutions to identify a manager as the company’s ‘beneficial owner’ even when that manager has no true ownership role in the company. The definition of ‘beneficial owner’ as any individual who owns 25 % or more of the equity interests, and the possibility that a single individual with 'significant responsibility' can control the entity, may allow the real owners to hide behind an executive who can serve as a 'figurehead'. This definition, she said, may undo the work that some banks have already completed by developing systems to verify owners of shell companies seeking to open accounts. In fact, according to her, the rule weakens US anti-money laundering safeguards and makes it easier for terrorists, money launderers, tax evaders, and other wrongdoers to open US accounts without revealing their identity. Moreover, Ms Bean explained that the definition in the rule differs from that in the Proposed Incorporation Transparency & Law Enforcement Assistance Act (that requires the Treasury and the states to collect, maintain and update beneficial ownership information on legal entities for law enforcement purposes), thus causing further confusion. The rule does not extend the same due diligence requirements on accounts opened before its implementation as of 2018 (no retroactivity), creating what she called ‘a major gap’ in the information collected. Apart from drawing attention to certain US states, such as Delaware, Nevada or Wyoming, as being havens for shell companies, Ms Bean also mentioned South Dakota as a state hosting a vast number of trusts. She also explained that the Obama Administration was implementing the OECD BEPS action No 13 on country-by-country reporting, and was hoping to complete it before the end of the presidential term.

Regarding the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), which requires financial institutions to disclose data to the Inland Revenue Service (IRS) on any large financial accounts held by US taxpayers or by foreign entities in which US taxpayers hold a substantial ownership interest, Ms Bean shed some light on the problems regarding reciprocity, i.e. the US would not share as much data as it requires from its FATCA partners. For example, the US will not be providing account balances and will not give information on all US source income - just on certain kinds within the limits of US law. The FATCA law does not lay down threshold amounts for the accounts, as it requires all accounts belonging to US persons to be disclosed to the IRS. However, the regulations and intergovernmental agreements implementing the FATCA created thresholds. Hence, according to Ms Bean, the highest threshold – USD 400 000 for a couple living outside the US[2] – should be lowered.

In reply to criticisms from certain US politicians suggesting that endorsement of the EU state aid rules would focus particularly on US companies, Ms Bean stated unequivocally that all have the right to enforce their laws, and went on to say that such investigations seem to be based on factual matters, referring to the ‘Apple case’ that she had been involved in on the Permanent Subcommittee on Investigations.

She further stated that corporate tax avoidance should be tackled by putting an end to the deferral and inversion loopholes in the US corporate tax system, as active earnings/profits are generally not taxed until repatriated to the US. Thus, active foreign earnings are deferred from taxation until the earnings are remitted back to the US, at which point in time US corporate tax must be paid. However, taxes are reduced thanks to credits claimed for foreign taxes paid to other countries as well as other tax benefits, such as operating losses that the corporation may carry forward into future tax years or backward into prior tax years. The United States taxes the ‘worldwide’ income of domestic corporations, regardless of where the income is earned: this differs from the ‘territorial’ taxation system in which only the source country has jurisdiction over tax profits deemed to arise there.

In reply to questions by Members, Ms Bean explained that corporate rules in the US are set mainly at the state level, and many states do not require companies to disclose beneficial owners. As a result, the administration could only use existing bank secrecy regulations to go after shell companies.

She further explained in response to Members’ comments that the ‘Luxleaks’ scandal had not been ‘heard’ in the US. However, she acknowledged that the ‘Panama papers’ scandal represented another wake-up call regarding the need to put an end to corporations with hidden owners. She referred to a Global Witness undercover investigation broadcast recently (by the US news programme ‘60 Minutes’ - see link in footnote[3]) that demonstrated that US lawyers often suggest using anonymously-owned American companies in order to channel suspect (taxes) funds into the country.

She also said that the Levin Center (at Wayne State University Law School in Detroit) is organising training courses in the area of better parliamentary oversight and inquiry. Ms Bean added that she is very much in favour of public country-by-country reporting, taking the view that the impact on banks and financial institutions had been positive and that the same kind of reporting would be needed for multinational companies.

10.15 - 11.15   Briefing by the Congressional Research Service

Donald J. Marples, Specialist in Public Finance

Jane G. Gravelle, Senior Specialist in Economic Policy

The Congressional Research Service (CRS) works exclusively for the United States Congress, providing policy and legal analysis to committees and members of both the House and the Senate, regardless of party affiliation.

Ms Gravelle explained that reducing profit shifting and reforming the international tax system in the US and worldwide may involve a number of policy considerations and tradeoffs in the US. Some tax reform proposals have focused on broadening the tax base and lowering the rates of both individual and corporate income taxes. As regards efficiency, the current tax system favours the non-corporate sector overall. The corporate statutory tax rate of 35 % tends to be higher than the average marginal statutory rate for non-corporate business, which is estimated to average around 27 %. For example, of the USD 1.2 trillion in overseas profits reported by US companies in 2012, USD 600 billion was attributed to so-called tax havens: Bermuda, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Singapore, Switzerland, and the Caribbean islands dependent on the UK.

Ms Gravelle argued that it is the current US corporate tax rate and the general approach to taxing US multinational corporations (MNCs) that are encouraging companies to shift profits and keep money abroad.

In reply to the question related to 'stateless income/tax avoidance', Mr Marples explained that an important reason behind MNCs being able to pay such low rates is that they are allowed to avoid an estimated USD 695 billion in taxes on the USD 2.4 trillion that they hold offshore. In other words, the real problem with the tax code is not that US multinationals are paying too much, but rather the fact that they are allowed to avoid so much in taxes.

Ms Gravelle in her reply explained that despite of the real differences between the tax systems of the EU (territorial) and the US (worldwide), no major economy has a pure worldwide or a pure territorial tax system. The US system, in theory, taxes American corporations on their worldwide (or resident-based) income. She emphasised that transfer pricing manipulation can also theoretically be used to shift what is actually US source income to subsidiary corporations based in offshore tax havens. To avoid potential transfer pricing penalties, one avenue available to companies may be to obtain an advance pricing agreement (APA), either with the IRS (unilaterally) or with the IRS and another tax authority (bilaterally), covering inter-company pricing. While the US generally follows a ‘worldwide’ approach, corporations are typically allowed to defer paying taxes on income earned abroad until that income is brought home, or repatriated, in the form of a dividend payment to the US parent. Countries that have territorial tax systems generally also have some type of anti-abuse provision to protect their tax bases. Mr Marples noted that while it is true that the US statutory tax rate is 35 %, the wide swath of loopholes and breaks allow large profitable US companies to pay closer to 19.4 % on average, with many companies paying nothing at all. Statutory tax rates only tell part of the story. There is, however, an unsettled debate over whether and by how much the effective corporate tax rate in the US is higher than effective tax rates outside the US. Effective tax rates measure how much businesses really pay after all deductions and credits have been considered.

Ms Gravelle estimated that a total in profits to the sum of USD 2.6 billion remains to be repatriated eventually. She raised some concerns regarding intangible assets (such as those of Starbucks or Google), noting that if a ‘true’ arm’s length policy were adopted, most of the profit would be due in the US. In the case of Google, she was of the view that the UK decision was based on confusion over profits.

Ms Gravelle further noted that there are eight US states that could be considered as tax havens (but a federal level taxation remains). She highlighted the difference from, for example, Bermuda, where the problem is non-taxation, and went on to explain that the factors that make a country a successful tax haven include: low or non-existent tax rates applicable to foreigners; strict banking and financial secrecy laws; and a highly developed financial, legal and communications infrastructure. She argued that at the heart of the tax haven issue is the discrepancy between real economic activity and economic activity that is only apparent. She further stressed that the US is widely recognised as a leading source of offshore money: it emerged from the Union Bank of Switzerland tax evasion scandal that, at that bank alone, US clients had almost 20 000 Swiss-based accounts.

Ms Gravelle also explained that current law allows taxes to be deferred on income earned abroad until that income is repatriated to the US. Along with deferral, another basic feature of the US system is the foreign tax credit. The US taxes worldwide income on either a current or deferred basis, but it also allows credits for foreign taxes paid on a dollar-for-dollar basis against US taxes otherwise owed. Under the current US system, taxes on corporate profits at the individual level (dividends and capital gains) tend to be collected (thanks to tax treaties) on a residence basis. Deferral benefits US corporations because delayed taxes are reduced due to the time value of money. In the extreme, deferral could allow an American corporation to completely avoid US taxation on foreign source income if it never repatriates its overseas income, either because the income is being held abroad in financial assets or because it has been permanently reinvested (for example in plant and equipment). The income earned by foreign branches of US corporations, however, cannot be deferred. The credit is generally limited to the amount of taxes a corporation would pay in the credit’s absence, which is effectively just the US corporate tax rate multiplied by the amount of income earned abroad. In other words, a US corporation may claim foreign tax credit up to the point that reduces its US tax on foreign-earned income to zero, but no further. Concerning beneficial ownership, Ms Gravelle noted that eight US states do not require beneficial ownership information.

Finally, Ms Gravelle stated that it is unlikely that any major overhaul would happen before the US elections, but that reform needs to be budget-neutral, as the same level of revenue needs to be raised somehow. The principle of tax neutrality – that a tax system should neither encourage nor discourage specific economic decisions – prevails across the political spectrum. However, regardless of whether the US reforms its international tax system by following the territorial trend or by strengthening its worldwide system, all parties need to recognise more fully the importance of the high corporate tax rate, as tax reform proposals that do not reduce it will not substantially improve the position of US-based firms.

11.45 - 12.15   Meeting with Orrin Grant Hatch, Chairman of the Senate Committee on Finance, President Pro Tempore of the Senate

Orrin Grant Hatch, the most senior Republican member of the US Senate, was first elected to the Senate in 1976 and was most recently re-elected in 2012. He became the President Pro Tempore of the Senate on 6 January, 2015, and is also the longest-tenured Republican on the Senate Judiciary Committee. In the US Senate 2015-2016, Senator Hatch is a member of the Joint Committee on Taxation.

In his introductory remarks, Mr Hatch referred to the ongoing work of five separate bipartisan Finance Committee Tax Working Groups aimed at spurring comprehensive congressional tax reform efforts in the 114th Congress.

Mr Hatch was of the opinion that both Europeans and the US face the same situation, i.e. corporate taxation rules are outdated worldwide. An exchange of views with Mr Hatch, amongst others, was held on the OECD’s Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) process, and included country-by-country reporting, the increased importance of transparency with a view to ensuring that profits are taxed where they are created, and ‘tax havens’ (also with reference to some US states).

Moreover, Mr Hatch had some concerns over the European Commission’s recent efforts on enforcement of state aid rules, stating that there was a general view in the US that all investigations were, in fact, focused on US firms. He further stated that of the five cases, 4.5 concerned US companies (the remaining 0.5 being Chrysler’s share in the Fiat case).

Mr Hatch was interested in the discussions related to TTIP and the possibility of including certain references to good governance on taxation (the chapter on investment protection was indicated by Members in this context as a possible way forward). In this context, the debate on the Trade Promotion Authority (TPA), which aims to ensure partnership between Congress and the administration in terms of bringing greater transparency to the negotiating process and ensuring that the US secures the most effective trade agreements possible.

Mr Hatch welcomed a proposal to engage in exchanges of views on these matters with MEPs on a regular basis.

12.45 - 14.15   Working lunch (finger food) with stakeholders co-organised with the Atlantic Council

Source: http://www.atlanticcouncil.org/:

The Atlantic Council promotes constructive leadership and engagement in international affairs, based on the Atlantic Community's central role in meeting global challenges. The Council provides an essential forum for navigating the dramatic economic and political changes defining the twenty-first century, by informing and galvanising its uniquely influential network of global leaders. The Council has administered programmes to examine political, economic as well as security issues to cover Asia, the Americas and other regions in addition to Europe. All its programmes are, however, based on the conviction that a healthy transatlantic relationship is fundamental to progress in organising a strong international system.

Participants invited by the Atlantic Council:

  Anders Aslund, Resident Senior Fellow, Dinu Patriciu Eurasia Center, Atlantic Council

  Gianni Di Giovanni, Chairman of Eni USA R&M, Eni

  The Hon. Boyden Gray, Founding Partner, Boyden Gray& Associates

  Jillian Fitzpatrick, Director, Government Affairs and Public Policy, S&P Global

  Marie Kasparek, Assistant Director, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

  Benjamin Knudsen, Intern, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

  Jennifer McCloskey, Director, Government Affairs, Information Technology Industry Council

  Susan Molinari, Vice President, Public Policy and Government Affairs, Google

  Andrea Montanino, Director, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

  Álvaro Morales Salto-Weis, Intern, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

  The Hon. Earl Anthony Wayne, Non-resident Fellow, Atlantic Council

  Alexander Privitera, Senior Fellow, Johns Hopkins University

  Bill Rys, Director, Federal Government Affairs, Citigroup

  Pete Scheschuk, Senior Vice President, Taxes, S&P Global

  Garret Workman, Director, European Affairs, US Chamber of Commerce

During the working lunch, delegation members shortly presented the work and the objectives of TAXE2 Special Committee, as well as the European Parliament’s initiatives vis-à-vis the fight against corporate tax avoidance.

16.00 - 17.00   Meeting with Sander Levin, Congressman, Ranking Member of the House Committee on Ways and Means, Richard Neal, Ranking Member of the Subcommittee on Tax Policy, Earl Blumenauer, Member of the House Committee on Ways and Means, and Lloyd Doggett, Member of the House Committee on Ways and Means, Ranking Member of the Subcommittee on Human Resources, Xavier Becerra, Congressman, Chairman of the House Democratic Conference, and Ron Kind, Congressman, Member of the House Committee on Ways and Means

Mr Levin said that the US has made progress in some areas of tax reform, but just like the Europeans, the US lags behind the international community in the fight to ensure transparent corporate ownership. He acknowledged that there is a need for more discussion among the partners, as there is no way Europe or the US can solve this issue on their own. In this context, he referred to tax competition and stressed that some corporate income is not taxed anywhere. However, he was of the view that singling out US companies would certainly not increase appetites for closer cooperation. He stated that several US companies were leaders in tax evasion, and considered the OECD recommendations to be very modest. However, he insisted that if tax competition to have the lowest tax rates and wages continues, both the EU and the US would be losers in this game. He recognised that the EU has been somewhat more flexible over the past years, as it is not a territorial issue as such. In this context, he referred to beneficial ownership, and stated that a recently announced US banking regulation requires US banks to obtain the identity of the beneficial owner of any legal entity holding an account.

There is also a need for overall international tax reform in the face of rising income inequality, Mr Levin said, referring to the opinion of the citizens, as US multinationals are estimated to hold USD 2.4 trillion offshore, deferring payment of taxes totalling USD 700 billion. He went on to stress that no country can keep cutting taxes and still provide the infrastructure and the government services its citizens need.

During the exchange of views, the discussion touched upon the bilateral tax treaties between the US and the EU (Member States), the investment chapter of the TITP negotiations (with a view to adding text on corporate taxation), the ‘Panama papers’, and the possibility of facilitating cooperation between the parties.

International tax reform poses a number of difficult questions about how profits should be allocated among subsidiaries of multinational corporations that manufacture and sell goods in a number of jurisdictions: Mr Levin stressed that at all events those profits should be taxed somewhere. He cited the case of Apple as an example of tax planning abuse which he had witnessed during his time in the Senate. Mr Levin gave the example of a 2013 investigation by the US Senate Permanent Subcommittee that discovered that Apple had three subsidiaries in Ireland, each of which claimed it had no tax residency anywhere. Having no tax residency anywhere is the holy grail of tax dodging. Moreover, he referred to the need to work together against manipulation of currencies, signalling out China in this context.

He concluded that if combating tax avoidance cannot be done through international cooperation, countries such as the US should take unilateral action to address the problem. Regarding the G7/G20 and the OECD, Mr Levin agreed that it is time to implement what has been agreed within the G20 framework. Hence, he suggested that both sides should continue to be in touch on a regular basis on these issues.

Mr Becerra referred to Hollywood (his congressional district is in Los Angeles), and specified the need to collect public revenues from MNCs that are 'stateless corporations' and do not contribute to the US economy. These companies’ corporate income is not taxed anywhere, and such tax advantages limited to certain big companies harm business in general, as they do not operate in a level playing field. Mr Kind referred to the perceptions of citizens in both the EU and the US regarding MNCs using tax havens and creating unfair tax competition.

17.30 - 18.30   Meeting with Caroline D. Ciraolo, Acting Assistant Attorney General in charge of the Tax Division, Thomas Sawyer, Senior Litigation Counsel For International Tax Matters, and Todd Kostyshak, Counsel to the Deputy Assistant Attorney-General for Criminal Tax Matters, Department of Justice (DoJ)

Ms Ciraolo introduced the Tax Division, which represents the US in virtually all litigation - civil and criminal, trial and appellate - arising under the internal revenue laws, in all states and federal courts except the United States Tax Court. It authorises, and either conducts or supervises, almost all prosecutions arising under the federal tax laws. It assists the Internal Revenue Service (IRS) in effectively enforcing the tax laws, as well as its investigations (the IRS is the investigative agency). The Tax Division also prosecutes criminal violations of the revenue laws. In this context, Ms Ciraolo mentioned the Memo of September 2015[4], which guides attorneys on corporate settlements and includes eligibility criteria for any credit when it comes to cooperation relating to a case of corporate misconduct. In settlement negotiations, companies will not be able to obtain credit for cooperating with the government unless they identify employees and turn over evidence against them, ‘regardless of their position, status or seniority’.

By law, the IRS cannot disclose IRS audit results, but, despite this, according to the speaker, the Tax Division’s tax litigation receives wide media coverage, leading to a significant multiplier effect on voluntary compliance.

Ms Ciraolo argued that the Tax Division has a role in improving legislation by submitting to Congress proposals for legislative amendments to ensure that the government’s litigating positions are consistent with applicable law and policy. The measures that are currently taken include prosecutions of taxpayers who seek to conceal foreign accounts and money- laundering prosecutions. On the issue of beneficial ownership, she referred to the recent Treasury’s Customer Due Diligence (CDD) Final Rule for financial institutions. The US Treasury has announced measures to address critical vulnerabilities in the US financial system, following actions taken by other countries in response to the ‘Panama papers’ disclosures. Moreover, she indicated that, in parallel, the Administration has announced that it will propose legislation that would require beneficial ownership information to be reported to FinCEN,[5], effectively creating a registry of such information, which would enhance AML and anti-corruption enforcement.

With respect to the question whether certain US states share information with the IRS, Mr Sawyer referred to information-sharing programmes in place between the IRS and federal, state and municipal governmental agencies that are aimed at enhancing voluntary compliance with tax laws. In this context, Mr Kostyshak referred to the need to ensure the protection of taxpayer confidentiality (privacy) rights.

In reply to Members’ questions on the ‘Panama papers’ leak, Mr Kostyshak noted that the US Department of Justice has launched a criminal investigation into international tax avoidance schemes uncovered by this leak.

The Tax Division continues to play a lead role in investigations and prosecutions involving the use of foreign tax havens. In this context, Ms Ciraolo referred to, for example, UBS AG, Switzerland’s largest bank, which was providing banking services to US customers with undeclared accounts. A prosecution agreement amounting to USD 780 million in fines, penalties, interest and restitution was reached with this economic operator. The Tax Division continues to prosecute UBS clients, using information obtained through the deferred prosecution agreement. She also explained that the Voluntary Disclosure Initiative, concerning unreported offshore accounts, resulted in an unprecedented number of taxpayers, almost 15 000, attempting to ‘return to the fold’ and paying back taxes, interest and penalties due, probably totalling at least some hundreds of millions of dollars.

Ms Ciraolo clarified that the Treasury/IRS (or anyone else) may draft regulations, but the introduction of new legislation is ultimately a matter for Congress. Regarding tax law, the Treasury/IRS can issue a regulation (which has the force of law). Recently the Treasury and the IRS proposed regulations to further reduce the benefits and limit the number of corporate tax inversions, including by addressing earnings stripping.

With respect to a question on Delaware, Ms Ciraolo replied that both the Tax Division and the IRS seek whatever information is available, but there is not much at the state level, as many states do not generally have/collect much information of this kind. Some states are very cooperative, others less. With regard to Nevada, she considered that it was ‘an active jurisdiction for a lot of investigations’.

Ms Ciraolo explained that the IRS Whistleblower Office pays money to people who blow the whistle on persons who fail to pay the tax that they owe. If the IRS uses information provided by the whistleblower, it can award the latter up to 30 % of the additional tax, penalty and other amounts it collects. Given that proceedings may take years - this includes appeal rights, which are prerequisites for the payout of a whistleblower award - there is now a proposal that the IRS Whistleblower Office should send annual letters to whistleblowers to notify them that the IRS still has their claim under consideration. She also noted that such a programme is expensive and requires many resources, given that the IRS office receives thousands of claims each year, many of which are not actionable because the information is not specific or credible or is already known by the IRS. However, she also highlighted the successes of the programme in tax collection, noting that since 2007 it has enabled the IRS to collect over USD 3 billion in tax revenue. As the IRS is preparing a new study on the tax gap[6] (the last study, in 2006, estimated the average annual tax gap for 2008-2010 to be USD 458 billion), Ms Ciraolo wondered whether it will show any evolution, and if so of what kind.

Thursday 19 May 2016

9.30 - 10.45   Meeting with the US Department of the Treasury

Mark J. Mazur, Assistant Secretary (Tax Policy)

Robert Stack, Deputy Assistant Secretary (International Tax Affairs)

Mr Stack started the meeting by acknowledging that the work done by the EP was excellent and that he was working in close cooperation with the European Commission (EC). He also stated that within the OECD/G20 BEPS process, the EC and the US have an agreement on the main lines, but also have some differences. The US is committed to complying with the four minimum standards, notably on 'country-by-country reporting' (CbCR), 'Treaty shopping', 'patent boxes’ and 'hybrid mismatch arrangements'.

As regards the Deductibility of Interest, which certain MNCs use for tax avoidance by lending within the group more than their entities earn, Mr Stack noted that the US has proposed 10 % (although, the OECD/BEPS allow countries to fix their cap in a ‘corridor’ between 10 % and 30 % of the earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA)).

As regards country-by-country Reporting, the Obama Administration was currently implementing BEPS Action 13. All multinationals will be required to file their CbCR. He insisted that the US Administration was also working with the EU and the OECD to match the timelines (January 2016 data would be made available).

Regarding effective anti-abuse provisions in all tax treaties, he indicated that the US is following the new OECD model in bilateral treaties, but inclusion of such provisions from the existing treaties in the proposed Multilateral Convention (MC) would require approval by the Senate. He insisted that the US has the strongest anti-treaty shopping provisions and that the US cannot be used as a way to treaty-shop. According to him, a strong and effective CbCR programme would provide the IRS with an important tool to identify situations involving not only potential transfer pricing issues, but also the potential application of judicial concepts, such as determining whether income is effectively connected with business activities conducted in the US. The CbCR would be provided with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) partners.

Mr Stack was of the view that the EU does not have effective CFC rules, because of the ECJ Cadbury Schweppes Ruling,[7] and that developing countries were in some way 'victims' of it.

Furthermore, in reply to Members, Mr Stack explained the difference between regulation and bills etc., saying that the holes in legislation are filled by rules, which build up around legislation, and added that tax laws (due revenue impact) have to go through both Houses.

Mr Mazur stated that the President's proposals may be part of the Budget proposal (which may cover several legislative proposals that have an impact on, for example, budget appropriations) or a single, stand-alone proposal for tax legislation. Generally, such legislative proposals cannot be made retroactively, as they are part of the budget proposal, which is annual or otherwise timelined.

In answer to questions from Members, Mr Stack indicated that big MNCs are 'permanently investing' their profits, so they do not need to declare them as taxable earnings in the US tax declaration. According to him, this treatment gives them an incentive to keep money 'offshore', and not to repatriate profit to the US. The US system is 'quasi territorial', as the system is based in part on a residence principle, applying US taxes on a worldwide basis to US firms while granting foreign tax credits to alleviate double taxation. The system, however, also permits US firms to defer foreign-source income indefinitely—a feature that approaches a territorial tax jurisdiction.

Mr Stack indicated that the problem of tax havens such as Bermuda was 'solved' by exchange of information, and continued that there was an enormous variety of tax rates, referring to certain EU Member States, such as Ireland, Luxembourg and the Netherlands.

Regarding disclosure of country-by-country reporting to the public, Mr Stack underlined that within the OECD framework, the information was meant for the tax administrations only. Hence, the EU's proposal would create a disadvantage and remove all incentives for the US to cooperate. He also emphasised that the problem is future cooperation with other OECD members, and that this would give them an excuse to do whatever they wished, not necessarily going beyond BEPS, but certainly harming comprehensive implementation. He was 'laughing' about the EU proposal to include tax havens in the proposal, as exchange of information would not help. He stated that the US is drafting rules to prohibit keeping earned income in those tax havens. Mr Stack also questioned whether a policy change only two days after the Panama Papers leak was the right thing, since it did not follow the line of the US Administration.

Mr Stack emphasised that the US was not against public reporting, but that business criticised it without making a strong case against it, and that the US could block it in the OECD – but that the EU's proposal harmed the 'consensus' method as, even if a 'consensus was achieved, the EU later on decided to go its own way'. The information is meant for the tax administrations as a risk assessment tool and should be kept confidential (referring to China and some other countries that would be using it for their own purposes).

Mr Stack, in reply to a question related to Delaware, explained that state law regulates Limited Liability Companies (LLCs) and determines whether single-member LLCs are allowed, and that depending on choices made by the LLC and the number of members, the IRS will treat an LLC as either a corporation, a partnership, or part of the owner's tax return (a ‘disregarded entity’). Specifically, if a single-member LLC does not choose to be treated as a corporation, the LLC is a ‘disregarded entity,’ and the LLC's activities should be reflected in its owner's federal tax return. Moreover, Mr Stack noted that ‘trusts are different for federal tax purposes, for reasons not quite understood by the Treasury’.

Mr Mazur, on the subject of inversion – the practice of re-incorporation in low-tax countries – hinted at various MNCs trying to break up business entities such as Pfizer. The new rules, the government’s third wave of administrative action against inversions, would, according to him, make it harder for companies to move their tax addresses out of the US and then shift profits to low-tax countries using a manoeuvre known as 'earnings stripping'. Moreover, Mr Mazur added that the misuse of companies to hide beneficial ownership is a significant weakness in the US anti-money laundering/counter financing of terrorism regime that could only be resolved by legislative action, and that a proposal is now under the consideration of Congress.

Last but not least, Mr Mazur complained that the state aid investigations carried out recently by the European Commission were focused on US companies, stating that even the FIAT case was largely American (Chrysler part).

11.30 - 12.30  Meeting with the Tax Foundation

Scott A. Hodge, President of the Tax Foundation

Gavin Ekins, Research Economist

Stephen J. Entin, Senior Fellow

Scott Greenberg, Analyst

Mr Hodge introduced the Tax Foundation, stating that it was oldest NGO in the US working on tax policy advocacy both at the federal and state levels. Corporate taxation is a highly competitive tool, when MNCs are seeking opportunities to reduce taxes; however, he indicated that more tax competition is needed between countries. He explained the differences as regards the effective tax rate and the statutory tax rates in the US. He was of the view that Congress was not focused enough to create a US tax system for the 21st century, as over the years the federal tax code has expanded dramatically in size and scope and tax complexity creates big costs for American households and businesses. He stated that the TAXE Committee’s work is valuable, as it brings more transparency and public debate.

Mr Entin explained that it is now well known that the US has the highest corporate income tax among the leading industrialised nations – economists have determined that the US has the third highest corporate income tax among the 165 nations surveyed. Only Chad and the United Arab Emirates levy a higher corporate tax rate than the US. He stated that the US taxes foreign-source income at a much lower effective rate than it taxes domestic source income of US multinationals. Regarding tax rates, Mr Hodge referred to the OECD study and compared US effective tax rates with those of France and Germany, demonstrating that US tax rates were much higher.

Regarding the question on Delaware, he indicated that there are many companies but they are not only there for tax purposes. Moreover, Delaware is not the only US state offering easy access to those looking to create an anonymous corporate entity, with Wyoming, Nevada, California and others also being implicated in such practices. Mr Ekins explained that the US tax code treats corporations differently from other forms of business. Specifically, corporate income is subject to two levels of taxation: once at the entity level, through corporate income tax, and once at the individual level, through individual income tax. However, income earned by pass-through businesses, such as partnerships, is not subject to any entity-level taxes, and is only taxed through individual income tax. He clarified further that, for example, 'S-corporations' are taxed in a different way from corporations. He also pointed to the problem of it being difficult to define where corporate income is generated if production is in one country, but components are made in several other countries and the final product could be consumed in other counties.

With reference to the presidential election process, some of ideas of the candidates were criticised by the Tax Foundation, in that it would bring in revenue, but not necessarily economic growth. Mr Entin referred also to the recent proposal from Senator Hatch regarding a move from corporate tax to the shareholder. However, he added that the US has a highly progressive income taxation system in comparison with other OECD countries. According to him, deferral creates an additional problem, however, because it encourages US multinationals to retain foreign profits overseas instead of repatriating them to the US parent company. The result is that US multinationals in recent years have accrued an estimate of over USD 2 trillion in overseas assets.

Mr Entin explained inversion used by MNCs by acquiring a very small foreign company, then moving the joint headquarters abroad. He indicated that the Treasury is changing the interpretation of the so-called 80/20 rule and is discouraging inversions by tightening the rules governing intra-company loans to prevent what is known as ‘earning stripping’.

Mr Hodge summed up and stated that a corporate tax reform that reduces the corporate tax rate and moves toward a competitive territorial tax system would not only discourage inversions, but also would encourage investment and create jobs. He was also of the view that definitions should be harmonised and that the 'Arm’s length' principle on transfer pricing was not a correct measure.

12.30 - 13.30   Working lunch (finger food) with academics/think tanks

John C. Fortier, Director of the Democracy Project, Bipartisan Policy Center

Shai Akabas Associate Director of Bipartisan Policy Center Economic Policy Project

Eric Toder, Co-director, Urban-Brookings Tax Policy Center

Source: http://bipartisanpolicy.org/about/who-we-are/ :

The Bipartisan Policy Center is a non-profit organisation that combines the best ideas from both parties to promote health, security and opportunity for all Americans. BPC drives principled and politically viable policy solutions through the power of rigorous analysis, painstaking negotiation and aggressive advocacy.

Source: http://www.taxpolicycenter.org/ :

The Tax Policy Center is a joint venture of the Urban Institute and Brookings Institution. The centre is made up of nationally recognised experts in tax, budget, and social policy who have served at the highest levels of government. TPC provides timely, accessible analysis and facts about tax policy to policymakers, journalists, citizens and researchers.

During the discussion, Members learned about the views of the invited experts on the ongoing elections and on how the US corporate tax system may be reshaped on the basis of the proposals of the candidates.

14.00 - 15.00   Meeting with OXFAM America

Gawain Kripke, Director of Policy and Research

Didier Jacobs, Senior Economist

Nick Galass, leads on the Oxfam's economic inequality research

Robbie Silverman, Senior Advisor

Mr Silverman introduced Oxfam America actions regarding corporate taxation, notably stating that it is examining why and how approaching tax responsibility beyond legal compliance benefits companies and the developing countries in which they operate. He referred to their research study that concluded that the 50 biggest US businesses have USD 1.4 trillion held offshore, while overall the use of tax havens allowed US firms to reduce their effective tax rate on profits from the US headline rate of 35 % to an average of 26.5 % between 2008 and 2014. He stated that for every USD 1 spent on lobbying, these 50 companies collectively received USD 130 in tax breaks, although noting that it was difficult to obtain facts on federal lobbying. Moreover, he stated that Oxfam estimates that tax avoidance by US corporations costs the economy some USD 111 billion a year, but it was also fuelling the global wealth divide by draining USD 100 billion from the poorest countries.

Mr Silverman explained the dysfunction of the corporate taxation system with multiple levels, referring to two sets of rules for MNCs and others for SMEs. He stated that almost no company pays the US headline rate of 35 % but on average only 26.5 %. He called therefore for increased transparency and mentioned country-by-country reporting. He was of the view that the EU's threshold of a turnover above EUR 750 million was too high. He noted that 'beneficial ownership' was a key priority and explained that the Obama Administration has proposed legislation in this regard with some shortcomings, for example, concerning the control test.

Mr Jacobs also singled out some African countries and loopholes in corporate taxation systems worldwide that allow US firms to seek to reduce their tax bill by ‘profit-shifting’. He was also of the view that, regarding 'beneficial ownership', there should be a test to check who is the person responsible for controlling the money, and the proposal of the Obama Administration does not include trusts. Moreover, he stated that US companies report to the US Treasury, and the US Treasury provides information to those countries that have signed up to the FATCA. However, a problem arises regarding the exchanged information, as there is no (full) reciprocity from the US side.

Mr Silverman called for the EU to push forward and eventually get the US on board. He therefore agreed that it is important to have a joint agenda between the US and the EU. Regarding the Panama Papers, he indicated that it was difficult to determine what was legitimate and what was not, hence transparency would be a key priority also for legitimate uses of tax havens, referring to Delaware, which offers certain benefits to businesses. He emphasised the need for further efforts to engage developing countries in the OECD framework.

15.00 - 16.00   Meeting with the International Monetary Fund (IMF)

Vicki Perry, Assistant Director in the Fiscal Affairs Department and Division Chief of the Tax Policy Division

Ruud De Mooij, Deputy Division Chief in the Tax Policy Division

According to Ms Perry, changes and behaviours mirror those of other countries and hence it is likely that the US will make a shift to direct tax on investments. She mentioned the tax incentives, such as tax holidays for foreign direct investments, that need to be examined at both ends. Regarding tax evasion and tax planning, Ms Perry indicated that they require skills. Taxes should be paid where value is created, and there should be a balance between the right of sovereign states to decide on corporate taxation and tax competition between countries.

Mr De Mooij explained that the BEPS process is relevant to developing countries and that there is a platform for elaborating a 'tax toolkit' for BEPS implementation in developing countries in compliance with the OECD framework. International organisations are collaborating on a full range of issues and providing technical assistance to developing countries. As for developing economies, strengthening domestic tax systems is urgent owing to declining development assistance. While public revenues would need to be recovered from domestic sources, strengthening tax compliance is necessary with due consideration to countries’ differing circumstances. He explained that some of the strategies that multinationals use to reduce their tax liabilities – notably base erosion and profit shifting –would be likely to have a big impact if they could, somehow, be quantified. He added that Google, Starbucks and other household names have famously managed to pay very little corporate tax. This issue is not just a concern for advanced economies, however, and it is likely to represent an even greater concern for developing countries.

Ms Perry indicated that the OECD has set the standards, but it is not clear how they will be implemented, as they are very technical. She condemned the fact that the negotiations at the OECD were among the developed countries. She noted differences in corporate taxation policies and tax competition, in whether taxation is at the corporate level or based on income from capital. Rates of corporate income taxation, however, have been reduced more often than increased. She noted that taxation is rarely far from the news, but it has seldom been so central to public debate, in so many countries, as it is now.

16.00 - 17.00  Meeting with the International Consortium of Investigative Journalists

  Hamish Boland-Rudder, ICIJ’s online editor

Mr Boland-Rudder explained the investigations carried out by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), referring to the 'LuxLeaks' case and to the Panama Papers, a case in which the German-based newspaper Süddeutsche Zeitung oversaw the probe. The Panama Papers investigation has had a massive global impact as, for example, it led to the resignation of Iceland’s prime minister, official investigations were opened worldwide and an immediate censorship drive was instituted in China. He mentioned also that the OECD had started a tax investigation in France. Following the Panama Papers, OECD countries seem to have strengthened their collaboration, and some governments are now even meeting bilaterally.

Mr Boland-Rudder explained the difference between the ICIJ’s work and WikiLeaks, notably mentioning that the ICIJ does not publish anything of a private nature. The ICIJ is looking after public interests and exercising 'group' pressure. Tax investigations would be carried out using all sources of information, both public and non-public, or through better cooperation with tax jurisdictions or tax administrations in the country concerned.

Regarding the 'LuxLeaks' case, Luxembourg prosecutors are now seeking jail time for whistleblowers. He therefore underlined the need to protect whistleblowers, as some countries/jurisdictions already do, as they are individuals who are acting in the public interest.

Mr Boland-Rudder noted the importance of follow-up, with certain whistleblowers becoming victims even though they are serving the general public. He praised the TAXE Committee for having helped to keep the public debate alive since 'LuxLeaks' in 2014. He indicated that there is a lot of work to be done, as the Panama Papers leak includes more than 11.5 million financial and legal records and since it exposes a system that enables crime, corruption and wrongdoing, hidden by secretive offshore companies. There is no doubt that there is a problem of global tax avoidance generally. According to him, the ICIJ will, as a next step, be focusing on Africa, since the continent is faced with a major problem of illicit financial flows.

17.30 - 18.30  Meeting with the World Bank

Jim Brumby, Director, Public Service and Performance, Governance Global Practice

Marijn Verhoeven, Economist in the Global Practice on Governance

Rajul Awasthi, Senior Public Sector Specialist in the Governance Global Practice (leads the tax policy and revenue administration workstream, primarily in the ECA region)

Guggi Laryea, European Civil Society and European Parliament Relations Lead

Mr Brumby explained that the Bank is strengthening cooperation with other international organisations through a platform with the OECD, the IMF and the UN, as there are enormous expectations globally on corporate taxation. In this context, he referred to offshore financial centres, to the Panama Papers, and to illicit financial flows. He explained that the Bank has changed its policy regarding funding to private sector support by the International Finance Corporation (IFC)[8], a member of the World Bank Group. This was due to the fact that 75 % of investments went to firms using offshore financial centres, according to research undertaken by Oxfam. He noted that loan operations are development-policy friendly, notably based on budget support, for example a reform of fiscal systems on both sides, public spending and revenue collection/taxation, as was the case with a project in Indonesia. He added that the Bank would not engage with countries that do not apply certain standards, such as the internationally recognised tax governance criteria, and that the IFC lending policy has been reviewed accordingly.

In response to questions, Mr Brumby explained that the Bank has a reasonably strong role to play, while admitting that the OECD/G20 process has stronger legitimacy. The Bank covers 165 countries – a large number (maybe most) of which are developing countries. The Bank has country offices that have an ‘insight' into developing countries, and in this context, he explained that Pakistan, for example, might turn to them to reform their tax system/policy. He also indicated that technical assistance is provided through projects, for example on better definitions as regards tax law, such as on 'beneficial ownership'.

As for the questions related to the Panama Papers, Mr Brumby noted that the capacity of a tax system is a choice and that many of them have certain peculiar aspects that were likely created on purpose. He added that addressing key aspects of base erosion and profit shifting is an important exercise – and a difficult one, both technically and politically. He pointed out that the BEPS process brings new challenges to developing countries, which is why the platform of the international organisations is creating a toolkit for international taxation issues. Moreover, he noted that transfer pricing rules and transferring assets were complex issues and that there were many different ways of conducting them. For example, he indicated that the pricing of commodities was a straightforward way for tax administrations to value transactions. However, the OECD’s arm’s length principle on transfer pricing would leave other means to value transactions and would be difficult to accept, as 'one model' would not fit all countries. According to Mr Brumby, it would not be the best way for certain transactions and certain countries, and such rules would require an effective dispute resolution procedure.

Mr Verhoeven explained that a threshold of a turnover in excess of EUR 750 million is so high that many developing countries do not need to comply with the transparency requirements. Regarding the public disclosure of the country-by-country reports, he indicated that such information is intended for tax authorities. However, if it were disclosed (by everyone), it might change the way in which it would be conducted, as it would leave a ‘footprint’ of the operations. He gave the example of the Bahamas, which would report no operations or 0 %, whereas India would report all company operations but probably report no (profit) taxes.

Mr Brumby emphasised that the OECD Global Forum was very successful, for example for the exchange of information, but the process was not perfect. He noted, for example, that country-by-country reporting was not a global solution for developing countries, as there might not necessarily be a lot of confidentiality and the information sharing with developed countries would not be on an equal footing. He further praised the OECD Peer Review process, mentioning the recent report on Cyprus.

OPINIA MNIEJSZOŚCI

zgodnie z art. 56 ust. 3 Regulaminu

Paloma López Bermejo

Przedsiębiorstwa wielonarodowe korzystają z instrumentów prawnych, które umożliwiają im unikanie płacenia stosownych podatków, pozbywając się w ten sposób podatkowych obowiązków względem społeczeństwa. Erozja bazy podatkowej i przenoszenie zysków zostały uruchomione przez kapitalistyczną globalizację oraz swobodny przepływ kapitału w UE.

Niedawne skandale są dowodem nie tylko na porażkę obecnego systemu ekonomicznego, ale także na jego niezdolność rozwiązania problemu.

Przyjmujemy z zadowoleniem wiele zaleceń TAX2, zwłaszcza odbieranie licencji bankowych instytucjom finansowym przyczyniającym się do oszustw podatkowych oraz apel o ustanowienie światowego rejestru majątkowego. Jednak TAX2 nie udało się w pełni zgłębić tych problemów. W efekcie w zakończeniu sprawozdania prawdziwe przyczyny spychane są na bok, a rzeczywiście odpowiedzialni za obecną sytuację zostają zwolnieniu z tej odpowiedzialności, przy czym rozwiązania, które naprawdę mogłyby rozwiązać ten problem, zostały zaniedbane.

Z tego powodu podkreślamy konieczność:

- publicznej kontroli systemu bankowego i finansowego;

- ograniczeń dotyczących przepływu kapitału;

- zorganizowania szczytu na szczeblu Narodów Zjednoczonych w celu określenia programu działań i wspólnego planu działania mających na celu położenie kresu rajom podatkowym.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

21.6.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

6

9

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Hugues Bayet, Fabio De Masi, Frank Engel, Markus Ferber, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sven Giegold, Neena Gill, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Bernard Monot, Evelyn Regner, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, David Casa, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

25

+

ALDE

Michael Theurer, Nils Torvalds

ECR

Ruohonen-Lerner

ENF

Bernard Monot

GUE

Fabio De Masi, Marisa Matias

PPE

Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Fulvio Martusciello, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Evelyn Regner, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts

6

-

ALDE

Cora van Nieuwenhuizen,

PPE

David Casa, Markus Ferber, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos

9

0

ECR

Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zanni

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo

PPE

Frank Engel, Othmar Karas, Thomas Mann

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się