ДОКЛАД относно стратегията на ЕС за региона на Алпите

13.7.2016 - (2015/2324(INI))

Комисия по регионално развитие
Докладчик: Мерчедес Бресо


Процедура : 2015/2324(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0226/2016
Внесени текстове :
A8-0226/2016
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно стратегията на ЕС за региона на Алпите

(2015/2324(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 192, член 265, параграф 5 и член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите (COM(2015)0366) и придружаващите го план за действие и подкрепящ аналитичен документ,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (наричан по-нататък „Регламент за общоприложимите разпоредби“)[1],

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“[2],

  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1302/2013 от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи[3],

–  като взе предвид плана за действие от 28 юли 2015 г., придружаващ съобщението относно стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите (SWD(2015)0147),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 19 и 20 декември 2013 г. относно стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите,

–  като взе предвид доклада на Комисията от 28 юли 2015 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите (SWD(2015)0147) и съответните заключения на Съвета от 19 и 20 декември 2013 г.,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 8 октомври 2015 г. относно съобщението на Комисията във връзка със стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите (COM(2015)0366),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 декември 2014 г., озаглавено „Макрорегионална стратегия на Европейския съюз за Алпийското пространство“(CDR 2994/2014),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2012 г. относно развитието на макрорегионалните стратегии на ЕС: практики и перспективи, по-специално в Средиземноморието[4],

–  като взе предвид своята резолюция от 23 май 2013 г. относно развитието на макрорегионалната стратегия на ЕС за Алпите[5],

–  като взе предвид доклада на Комисията от 20 май 2014 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно управлението на макрорегионалните стратегии (COM(2014)0284),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 26 януари 2011 г., озаглавен „Приносът на регионалната политика за устойчив растеж в рамките на стратегия „Европа 2020“ (COM(2011)0017),

–  като взе предвид Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда,

–  като взе предвид Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда,

–  като взе предвид Решение 2005/370/EО на Съвета от 17 февруари 2005 г. за сключване от името на Европейската общност на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси (Конвенция от Орхус),

–  като взе предвид на конференцията относно стартирането на стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите, проведена в Бърдо (Словения) на 25 и 26 януари 2016 г.,

  като взе предвид конференцията на заинтересованите страни относно стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите, проведена в Инсбрук на 17 септември 2014 г.,

–  като взе предвид конференцията на заинтересованите страни във връзка със стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите, проведена в Милано на 1 и 2 декември 2014 г.,

–  като взе предвид решението на Съвета (96/191/EО) от 26 февруари 1996 г. за сключване на Конвенцията за защита на Алпите (Алпийска конвенция),

–  като взе предвид обобщаващия доклад на Комисията относно публичната консултация във връзка със стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите,

–  като взе предвид изразените от заинтересованите страни мнения, включени в „Политическа резолюция за прилагането на стратегия на ЕС за Алпийския регион“, приета в Гренобъл на 18 октомври 2013 г.,

–  като взе предвид проучването, озаглавено „Новата роля на макрорегионите в европейското териториално сътрудничество“, публикувано през януари 2015 г. от Генералната дирекция за вътрешни политики на Европейския парламент (Тематичен отдел Б: Структурни политики и политика на сближаване),

–  като взе предвид Бялата книга на Комисията от 1 април 2009 г., озаглавена „Адаптиране спрямо изменението на климата: Към европейска рамка за действие“ (COM(2009)0147),

–  като взе предвид сравнителния анализ на Комисията относно иновациите в Съюза за 2015 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) — увеличаване на природния капитал на Европа“ (COM(2013) 0249),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно европейското териториално сътрудничество,

–  като взе предвид наръчника на Комисията от 2014 г., озаглавен „Постигане на синергии между европейските структурни и инвестиционни фондове, програмата „Хоризонт 2020“ и други програми на Европейския съюз на научни изследвания, иновации и конкурентоспособност“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка — План за инвестиции за Европа (COM(2014) 0903),

–  като взе предвид конференцията в Инсбрук на 17 септември 2014 г. на тема „Към европейска стратегия за региона на Алпите“,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 декември 2014 г. относно макрорегионална стратегия на Европейския съюз за Алпийското пространство,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по транспорт и туризъм, както и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0226/2016),

А.  като има предвид, че с цел насърчаване на цялостно хармонично развитие е необходимо да бъде засилено икономическото, социалното и териториалното сближаване в целия ЕС;

Б.  като има предвид, че макрорегионалните стратегии са настоящия основен инструмент за принос към целта за икономическо, социално и териториално сближаване; като има предвид, че тези стратегии се подпомагат въз основа на принципа на „трите „без“: без ново законодателство, без ново финансиране и без нови институции;

В.  като има предвид, че макрорегионалната стратегия за региона на Алпите може да допринесе за обръщане на тенденцията на икономически спад чрез инвестиции в научноизследователска дейност, иновации и подкрепа на предприемачеството, отчитайки уникалните характеристики и активите на региона;

Г.  като има предвид, че целта на макрорегионалните стратегии следва да бъде по-пълноценното постигане на целите на различните региони чрез доброволен и координиран подход, без да е необходимо създаване на допълнително регулиране;

Д.  като има предвид, че изменението на климата в Алпийското пространство настъпва с по-бързи темпове, отколкото в глобален мащаб, и по този начин води по-често до природни бедствия като лавини и наводнения;

Е.  като има предвид, че целта на макрорегионалните стратегии е идентифициране на ресурсите и използване на общия потенциал за развитие на регионите;

Ж.  като има предвид, че макрорегионалните стратегии представляват модел за многостепенно управление, в който участието на заинтересованите страни, представляващи местните, регионалните и националните равнища е от съществено значение за успеха на стратегиите; като има предвид, че взаимното сътрудничество между различните макрорегиони следва да бъде насърчавано, така че да се подобри съгласуваността на техните политики в съответствие с европейските цели;

З.  като има предвид, че макрорегионалните стратегии могат да допринесат за разработването на стратегически трансгранични подходи, както и на международни проекти за създаване на мрежи за сътрудничество в полза на региона като цяло;

И.  като има предвид, че регионалните идентичности, както и културното наследство на Алпийското пространство, особено народните култури и обичаите, заслужават специална зашита;

Й.  като има предвид, че силният подход „отдолу нагоре“, приет от регионите от Алпийското пространство доведе до разработването на стратегия на Европейския съюз за региона на Алпите (EUSALP), насочена към ефективно справяне с предизвикателства, които са общи за целия Алпийски регион;

К.  като има предвид, че алпийският регион изпълнява важна роля за икономическото развитие на държавите членки и предоставя множество екосистемни услуги за близките градски и крайградски зони;

Л.  като има предвид, че макро-стратегията за региона на Алпите ще засегне около 80 млн. души, живеещи в 48 региона в седем държави, пет от които са държави — членки на ЕС (Австрия, Франция, Германия, Италия и Словения), а две са държави извън ЕС (Лихтенщайн и Швейцария);

М.  като има предвид, че стратегията на ЕС за региона на Алпите трябва да съвместява екологична устойчивост и икономическо развитие, в едно природно пространство, което е също така и значима туристическа дестинация;

Н.  като има предвид, че обезлюдяването е основният проблем за някои алпийски зони и че повечето жители на региона на Алпите не могат да се издържат единствено чрез алпийски туризъм, затова е необходимо да развиват допълнително селското стопанство, горското стопанство и други екологосъобразни индустрии и услуги;

О.  като има предвид, че съществуват значителни разлики между включените в стратегията райони и следователно е необходимо координиране на политиките и секторите между различните райони (хоризонтално) и в рамките на индивидуални райони (вертикално);

П.  като има предвид, че алпийският регион притежава уникални географски и природни характеристики и представлява взаимосвързан макрорегион и транзитен регион, който разполага със значителен потенциал за развитие; като има предвид, че при все това е необходимо да се намерят конкретни отговори на предизвикателствата, свързани с някои екологични, демографски, транспортни проблеми и проблеми, свързани с туризма, енергетиката, сезонността и съчетаването на многобройни дейности, и като има предвид, че координираното териториално планиране би могло да донесе по-добри резултати и добавена стойност за териториалното сближаване на алпийските и подалпийските области;

Р.  като има предвид, че регионът на Алпите е водната кула на Европа и че Алпите предоставят достатъчно вода, за да задоволят до 90 % от нуждите на предпланинските райони през лятото; като има предвид значението на водния ресурс в производството на електроенергия, напояването на земеделските земи, устойчивото управление на горите, поддържането на биологичното разнообразие и ландшафта и снабдяването с питейна вода; като има предвид, че е от съществено значение да се опазят качеството на водите и ниските нива на водата на реките в Алпите и да се намери справедлив баланс между интересите на местното население и нуждите на околната среда;

С.  като има предвид, че през Алпийското пространство преминават граници и справянето с произтичащите от тях пречки е основна предпоставка за сътрудничеството в тази област, свободното транспортиране на хора, услуги, стоки и капитал и произлизащото от това икономическо, социално и екологично взаимодействие; като има предвид, че стратегията за региона на Алпите дава също така възможност за укрепване на трансграничното сътрудничество, създаване на връзки и мрежи за свързване на хората и икономиките и по този начин премахване на границите и създаваните от тях пречки.

Т.  като има предвид, че в своето съобщение относно стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите Комисията подчертава както необходимостта да се намали въздействието на транспорта, преминаващ през Алпите, с цел да се опази природното наследство на Алпите, така и значението на прилагането на стратегия, насочена към по-здравословна и по-добре запазена околна среда за населението;

У.  като има предвид, че свободното движение на хора е основно право и предпоставка, особено за граничните региони, за постигане на целите за икономическо, социално, териториално и екологично сближаване, за силна и устойчива конкурентоспособност, както и за равнопоставен достъп до пазара на труда;

Ф.  като има предвид, че територията EUSALP обхваща планинските области и зоните в подножието на Алпите, включително метрополните зони, които са свързани помежду си чрез тясно взаимодействие и функционални връзки, като всички те оказват влияние върху икономическото, социалното и екологичното развитие;

Х.  като има предвид, че този район със съхранени екосистеми и неговите услуги могат да осигурят основа за много икономически дейности с акцент върху земеделието, горското стопанство, туризма и енергетиката, като се отчита културното и природното наследство на този район;

Ц.  като има предвид, че стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите е първата макрорегионална стратегия за планинските райони и може да послужи за модел и вдъхновение за други планински райони на ЕС;

Ч.  като има предвид успеха на такива механизми на сътрудничество при предишните макрорегионални стратегии на ЕС, предоставили полезен опит за създаване на нови макрорегионални стратегии;

Общи съображения и управление

1.  приветства съобщението на Комисията относно стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите и придружаващия я план за действие; счита, че това е стъпка напред в развитието на региона в съответствие с целта на „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; отбелязва, че стратегията и планът за действие могат да изиграят важна роля, за да се избегне обезлюдяването на региона, по-специално по отношение на миграцията на младите хора;

2.  подчертава ценния опит, придобит чрез прилагането на Алпийската конвенция, с която се постига баланс на икономическите, социалните и екологичните интереси; призовава участващите държави да зачитат постигнатите споразумения и да поддържат високо ниво на ангажираност по отношение на устойчивото развитие и защитата на Алпите;

3.  приветства факта, че европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) предлагат потенциално значителни ресурси и широк набор от инструменти и възможности за стратегията; приканва към засилване на единодействието в координацията и взаимното допълване между ЕСИФ и други фондове и инструменти, които имат отношение към стълбовете на стратегията, по-специално „Хоризонт 2020“, Механизма за свързване на Европа, програмата LIFE, Програмата за конкурентоспособност за МСП (COSME), програмата Interreg за алпийското пространство и Европейския фонд за стратегически инвестиции, за които Комисията следва да проучи възможната добавена стойност на конкретни покани, насочени към специфичните предизвикателства на региона на Алпите;

4.  призовава Комисията и националните, регионалните и местните органи, които са отговорни за подготовката, управлението и изпълнението на програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове, да наблегнат на значението на макрорегионалните проекти и действия; очаква увеличение на взаимодействието посредством координацията на тези политики, програми и стратегии на ЕС, които имат участие в Алпите и приканва Европейската комисия да разгледа конкретното прилагане на тези програми, за да се избегне застъпването и да се получи максимално допълване и добавена стойност; призовава в допълнение към това Комисията да осигури лесен достъп до съответните документи, както за европейските граждани, така и за институциите на държавите членки, с цел да се гарантира пълна прозрачност по отношение на следваните процедури;

5.  отново изтъква значението на принципа на „трите „без“, тъй като макрорегионите са рамки, които надграждат върху добавената стойност на инициативите за сътрудничество и взаимодействията между различните инструменти за финансиране на ЕС;

6.  призовава компетентните органи на държавите членки и участващите региони да съобразяват, доколкото е възможно, националните и регионалните политики и условията за финансиране с действията и целите на стратегията EUSALP, и да адаптират своите приети оперативни програми, за да се гарантира, че бъдещите проекти по стратегията EUSALP се прилагат незабавно и че управляващите органи надлежно отчитат приоритетите на EUSALP при изпълнението на оперативните програми (напр. чрез специализирани конкурси, бонус точки или бюджетно заделяне); призовава за подобряване на макрорегионалния подход с оглед на реформата на политиката на сближаване след 2020 г. и подчертава значението на интегрираните макрорегионални проекти и мерки;

7.  призовава ЕИБ, в сътрудничество с Комисията, да проучи възможността за създаване на инвестиционна платформа за региона на Алпите, която би позволила мобилизирането на средства от публични и частни източници; призовава за създаването на канал за проекти за региона, който би привлякъл инвеститори; в този контекст насърчава Комисията, ЕИБ и участващите държави да използват в пълна степен наличните възможности по линия на ЕФСИ, за да финансират проекти в региона с оглед постигането на устойчиво развитие и икономически растеж и стимулиране на заетостта на макрорегионално равнище;

8.  подчертава необходимостта от подходящи информационни кампании относно стратегията на ЕС за региона на Алпите и насърчава държавите членки да гарантират, че стратегията е с достатъчна видимост и че нейните цели и резултатите се съобщава по подходящ начин на всички равнища, включително на трансгранично и международно равнище; призовава за насърчаване на координацията и обмена на най-добри практики в прилагането на макрорегионалните стратегии на ЕС, особено в областта на управлението на природното и културното наследство, с намерение да се създадат устойчиви туристически възможности;

9.  призовава за създаването на макрорегионално равнище на структура за подкрепа на изпълнението за управителните органи на EUSALP, в сътрудничество и при съгласуване с Комисията, държавите членки и регионите; освен това приветства представителството на Парламента в управителните ѝ органи, и счита, че Европейският парламент следва да участва в наблюдението на прилагането на стратегията;

10.  призовава за по-активна роля на Комисията в прилагането на EUSALP; счита, че тя следва да участва в споделено с държавите и регионите управление, в съответствие с принципа на субсидиарност и пропорционалност, във всички фази на проектирането и изпълнението на проектите на стратегията, не на последно място за да осигури ефективното участие на местни и регионални заинтересовани страни от публичните органи, икономическите и социалните партньори и организациите, представляващи гражданското общество, както и необходимата координация с други стратегии и форми на финансиране, подкрепяни от ЕС;

11.  призовава за това прилагането на EUSALP да бъде оценявано от Комисията посредством обективни критерии и измерими показатели;

12.  подкрепя стратегическото планиране сред градските и селските зони на региона на Алпите, с оглед на насърчаването на работата в мрежа и общи цели в съгласувана, координирана и интегрирана рамка на политика (напр. по отношение на възобновяемите енергийни източници, благосъстоянието, логистиката, бизнес и социалните иновации); насърчава обединяването на най-добри практики, например по отношение на устойчивия туризъм между регионите, както и с други съществуващи макрорегионални стратегии;

13.  подчертава, че за процедурите на взимане на решения местните и регионалните органи, в сътрудничество с гражданското общество на местно и регионално равнище, следва да имат водеща роля в управителните органи и в оперативните, техническите и изпълнителните органи на стратегията, при пълно зачитане на принципите на субсидиарност и многостепенно управление;

14.  счита, че инвестициите следва да се канализират към равен и ефективен достъп до здравеопазване и единици за първа помощ и оказване на спешна подкрепа за цялото население на региона, най-вече в селските райони, така че да се предотврати обезлюдяването;

15.  призовава Комисията на всеки две години да представя доклад за прилагането на EUSALP пред Парламента и Съвета, въз основа на обективни критерии и измерими показатели, за да оцени функционирането и добавената стойност от гледна точка на растежа и работните места, намаляването на различията и устойчивото развитие;

16.  призовава участващите страни да продължат да полагат усилия за диверсифициране на източниците на енергийни доставки, като вземат предвид околната среда; подчертава необходимостта от устойчивост, конкурентоспособност и модернизиране по отношение на съществуващата инфраструктура за водноелектрическа енергия, която е била разработена на много ранен етап, като се взема предвид въздействието, което могат да имат водноелектрическите инфраструктури върху околната среда и геологията, както и насърчаване на малките инфраструктури (мини, микро и пико); подчертава, че интегрираното управление и опазването на водните ресурси е един от ключовите фактори за устойчивото развитие на Алпите и че поради това местното население следва да бъде в състояние да се ангажира с водноелектрическа енергия и да използва създаваната от нея добавена стойност; призовава участващите страни да допринесат за добре функциониращи мрежи в макрорегиона, с цел гарантиране на сигурността на доставките и създаване на структури за обмен на добри практики в областта на трансграничното сътрудничество;

17.  подчертава нуждата допълнително да се засили социалното измерение, за да се гарантира следването на модел на растеж, който може да осигури устойчив растеж, социално приобщаване и социална закрила за всички, по-специално в граничните райони; в този контекст подчертава значението на поставянето на приоритети и вземането на мерки срещу всички форми на дискриминация;

18.  припомня принципа на всеобщ достъп до публични услуги, който трябва да бъде гарантиран във всички територии на ЕС, по-специално в областите на образованието, здравеопазването, социалните услуги и мобилността, като се обърне специално внимание на хората с увреждания; подчертава необходимостта участващите държави да насърчават алтернативни и новаторски решения за региона на Алпите в предоставянето на публични услуги, включително специално пригодени решения, адаптирани към местните и регионалните потребности; в този контекст призовава участващите страни да разработят стимули за развитието на публично-частните партньорства; при все това припомня принципите на разумни цени и достъпност на качествени публични услуги за всички;

19.  изразява загриженост по отношение на деградирането на екосистемите и опасността от природни бедствия в някои части на региона на Алпите; изтъква необходимостта от прилагането на цялостно управление на рисковете по отношение на природните бедствия и стратегии за приспособяване към изменението на климата; подчертава необходимостта от разработване и прилагане на планове за съвместна намеса в случай на трансгранично замърсяване; призовава за създаването на съвместни отряди за бързо реагиране за туристическите райони, засегнати от природни бедствия като свличания на кални и земни маси и наводнения; в този контекст изтъква необходимостта от по-голямо популяризиране на Механизма за гражданска защита на ЕС;

Работни места, икономически растеж и иновации

20.  призовава ЕИБ, в сътрудничество с Комисията, да проучи възможността за създаване на инвестиционна платформа за региона на Алпите, която би позволила мобилизирането на средства от публични и частни източници; призовава за създаването на проект за газопровод за региона, който би привлякъл инвеститори;

21.  признава, че регионът на Алпите притежава екологично наследство, което е необходимо да бъде съхранено, с неговия огромен резерв от природен ландшафт, както и с изключителното богатство от екосистеми, вариращи от планински райони до равнинни и дори средиземноморските брегове, като по този начин позволява съществуването на икономическо пространство и биосфера, базирани на съвместното съжителство между природата и хората; поради това подчертава необходимостта от активно сътрудничество между селскостопанските и другите икономически дейности в защитените територии (обекти по „Натура 2000“, националните паркове и др.), за да се разработят интегрирани туристически продукти, както и значението на опазването и защитата на уникалните местообитания на планинските райони;

22.  подчертава възможностите, които се откриват благодарение на стратегия за развитието на пазара на труда, който предлага различни значителни равнища на трансгранично пътуване до местоработата; счита, че повишаването на квалификацията на работната сила и създаването на нови работни места в зелената икономика следва да бъде част от инвестиционните приоритети на стратегията за региона на Алпите; подчертава обаче, че МСП — много често семейни предприятия, например малки стопанства и малки преработвателни предприятия — в селското стопанство, туризма, търговията, занаятите и производството, са в основата на икономическата дейност по един интегриран и устойчив начин в Алпийския регион, и следователно представляват гръбнака на препитанието, на културната и природната среда в Алпите и важен източник на заетост; подчертава нуждата от допълнителна диверсификация на икономическите дейности и възможностите за заетост в региона на Алпите;

23.  подчертава нуждата да се даде приоритет на инвестициите в цифрови инфраструктури и значението да се осигури бърз и ефективен достъп до високоскоростен интернет, а оттам и до цифрови и онлайн услуги, като например електронната търговия и използването на цифрови пазарни канали и работа от разстояние, както и други възможности за хората, живеещи в райони, отдалечени от големи градски центрове, като същевременно по възможност се насърчават алтернативите на физическото пътуване;

24.  счита, че иновациите и използването на нови технологии в ключови области от икономиката, задвижвани от стратегии за интелигентна специализация и финансирани от съществуващите източници на финансиране от ЕС (като например ЕФРР, ЕСФ, COSME, „Хоризонт 2020 „и „Еразъм +“), биха могли да спомогнат за създаването на качествени работни места в стратегически сектори, като например в областта на науките за живота, биоикономиката, енергетика, биологичните продукти, новите материали или електронните услуги; припомня колко е важно да се осигури силна подкрепа за МСП, които биха могли да спомогнат за обръщането на настоящата тенденция към обезлюдяване в някои райони и територии на алпийския регион;

25.  призовава компетентните органи на държавите членки и регионите в района на Алпите да водят диалог с Европейската комисия, за да се прецени възможността за създаване в следващия програмен период на съвместна програма (въз основа на член 185 от ДФЕС) за подкрепа на интеграцията на дейностите за научни изследвания и иновации в региона на Алпите в рамките на последователни и интегрирани със стратегиите за интелигентна специализация вериги на европейската стойност;

26.  насърчава създаването на клъстери и сътрудничеството между публичните и частните предприятия, университетите, научноизследователските институти и други заинтересовани страни с цел да се насърчават иновациите и да може да се оползотворят синергиите между алпийските територии и подножието на Алпите; счита, че планираните действия следва да се основават на националните и регионалните научноизследователски и иновационни стратегии за интелигентна регионална специализация с цел постигане на по-ефикасни и ефективни инвестиции;

27.  отчита значението за успеха на EUSALP на разработването на проекти за асоциациите, институциите, микропредприятията и МСП, които работят в културния и творческия сектор, поради ролята, която играят по отношение на инвестициите, растежа, иновациите и работните места, но също така и поради тяхната водеща роля в опазването и популяризирането на културното и езиковото многообразие;

28.  подчертава, че една макрорегионална стратегия за Алпите следва да осигури не само възможности за запазването, поддържането и при необходимост приспособяването на традиционни форми на икономическа дейност, като селското и горското стопанство и основаващите се на занаятите икономически дейности, но също така да благоприятства иновациите и разработването на нови инициативи в тази област, например посредством инструмента на ЕС InnovFin; подчертава необходимостта МСП да получат по-лесен достъп до подкрепа и финансиране предвид тяхната роля в създаването на работни места;

29.  подчертава, че сътрудничеството между регионите, преди всичко трансграничното сътрудничество, е от съществено значение за по-нататъшното развитие на туризма в големия регион; насърчава формулирането на стратегии за туризма, основани на съществуващото природно и културно наследство, устойчивостта и иновациите; подчертава социалното, културното и икономическото измерение на алпийските традиции и обичаи, чието разнообразие трябва да се насърчава и да се съхранява;

30.  отбелязва, че управлението и повторното заселване на грабливи птици и хищници в алпийските региони се извършват на национално и на местно равнище, въпреки че тези видове не признават административните граници, и че миграцията е по своето естество трансгранично явление; въпреки това, с цел избягване на сблъсъци, свързани с това повторно въвеждане, призовава държавите членки да подобрят координацията между различните органи при обмена на информация, а добрите практики е необходимо да бъдат засилени, за да се подобри управлението и опазването на селскостопанските и пасищните животни като част от стратегията за региона на Алпите и във връзка с във връзка с платформата „Едрите хищници, дивите копитни животни и обществото“ от Алпийската конвенция;

31.  подкрепя диверсифицирането на предлагането на туристически услуги чрез разработването на нови възможности за туризъм, адаптирани към нуждите на регионите и използващи регионални ресурси, като например тематични паркове и туристически маршрути, кулинарен и винарски, културен, здравен и образователен туризъм, както и спортен туризъм, с цел удължаване на туристическия сезон при същевременно облекчаване на натиска върху инфраструктурата и постигане на целогодишна заетост в туристическия цикъл, както и селски туризъм, насочен към привличане на посетители към дейности, свързани със селското стопанство и дивата флора и фауна в хотели извън основния туристически поток, както укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на туристическите дестинации; подкрепя насърчаването на нови туристически дейности, които са по-добре адаптирани към изменението на климата и опазването на околната среда;

32.  подкрепя мерки, които насърчават облекчаването на транспортната инфраструктура чрез преместване на датите на учебната ваканция и свързаните с нея почивни дни, чрез изграждането на интелигентна система за събиране на пътна такса и чрез стимулиращи предложения от страна на туристическите агенции по време на пиковите периоди на пътуване;

33.  припомня икономическото значение на насърчаването на меки и устойчиви туристически дейности за целия алпийски регион, включително в градовете с езера и минерални извори; насърчава също така държавите членки да използват придвижването с велосипеди в съчетание с железопътния транспорт или интермодалните транспортни услуги; изтъква, въз основа на най-добри практики, туристическите платформи, създадени като част от финансирани от ЕС проекти;

34.  установява, че хората често са принудени да извършват различни дейности в течение на годината, често дори трансгранично; призовава Европейската комисия, държавите членки и регионалните и местните органи да насърчат участниците в първоначалното и продължителното професионално обучение към сътрудничество; подчертава ползата, която програмата „Еразъм+“ би имала във връзка с трансграничните обучения;

Мобилност и свързаност

35.  подчертава, че е важно да се подобрят транспортните и енергийните връзки между участващите страни, включително местните, регионалните и трансграничните транспортни и интермодални връзки с вътрешността на страната (включително големите градски райони), също с цел да се стимулира развитието на региона, да се подобри качеството на живот на неговите жители и да се привлекат нови жители, като в същото време ще се преценява дали съществуващите мрежи могат да бъдат реконструирани и/или разширени с общата цел за по-добро прилагане на мрежите TEN-T; изтъква значението на изграждането на „интелигентна“ инфраструктура; счита, че новоизградените инфраструктури следва да се превърнат в истински „технологични коридори“, в чиито рамки да бъдат вградени всички отделни инфраструктури, а именно електропроводи, телефонни, високоскоростни и ултра-широколентови мрежи, газопроводи, оптични мрежи, водопроводни тръби и т.н.;

36.  призовава за холистичен подход към бъдещото изготвяне и прилагане на транспортните и екологичните политики за региона на Алпите; в този контекст подчертава необходимостта от даване на приоритет на прехода на вида транспорт от автомобилен към железопътен, по-специално по отношение на товарния превоз, и призовава Комисията да подкрепя този преход; също в този контекст, призовава приходите, генерирани от автомобилния транспорт, да се използват за насърчаване на изпълнението и развитието на ефективен и щадящ околната среда пътнически и товарен железопътен транспорт, както и за намаляване на шумовото замърсяване и замърсяването на околната среда, като отбелязва потенциалните проекти в области като управление на движението, технологични иновации, оперативна съвместимост и т.н.; освен това призовава за разширяване на съществуващата в алпийския регион инфраструктура, включително интермодални и оперативно съвместими системи за качество; подчертава колко е важно да се гарантира достъпността и свързаността на всички жители на региона;

37.  подчертава, че е важно да се свържат транспортните маршрути с другите части на Европа, и изтъква значението на взаимовръзките с коридорите на TEN-T, при оптимално оползотворяване на съществуващата инфраструктури; припомня, че планинският релеф остава пречка в сближаването между европейските граждани и че Съюзът се е ангажирал с приоритетно финансиране на инфраструктурите на трансграничния транспорт; ето защо призовава участващите страни да съсредоточат усилията си също и върху изпълнението и планирането на допълнителните проекти, които да бъдат устойчиви и приобщаващи, като свързват и развиват настоящата мрежа TEN-T;

38.  обръща внимание на липсата на ефективни връзки в планинските райони, както и връзки между планинските райони и предпланинските райони; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да улеснят чисти, нисковъглеродни и по-добри връзки, по-специално железопътни мрежи, на регионално и местно равнище, за да се подобри сближаването и качеството на живот в тези райони; насърчава заселването в региона на Алпите;

39.  призовава държавите, които участват в макрорегионалната стратегия, да вземат предвид специфичното положение на трансграничните работници и да разработят споразумения за трансграничните работници в макрорегиона на Алпите;

40.  подкрепя развитието на иновативни форми на местен транспорт по заявка, като интелигентна информация за транспорта, управление на транспорта и телематика и мултимодалност, като се има предвид също така потенциалът на споделените междурегионални дейности в тази област;

41.  изтъква липсата на ефективни цифрови връзки в планинските райони; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да улеснят подобряването на връзките на регионално и местно равнище, за да се подобри качеството на живот и да се насърчи развитието на нови дейности и създаването на възможности за работа в тези области, както и да насърчат презаселването;

42.  подчертава значението на публичните инвестиции в планинските райони с цел решаване на проблема с неуспеха на пазара да осигури цифровата свързаност в тези области; подчертава значението на пълното и всеобщо покритие с широколентов интернет включително и в планинските региони, за да може да се осигури дългосрочна жизнеспособност на отдалечените населени места и икономически зони; призовава Комисията да предложи конкретни решения на този въпрос;

Околна среда, биологично разнообразие, изменение на климата и енергетика

43.  подчертава значението на съхранението и подобряването на биологичното разнообразие в региона на Алпите; призовава за съвместни усилия за въвеждане на новаторски мерки за запазването и поддържането му, като същевременно призовава за задълбочено изследване на ролята на големите хищници, както и за евентуално въвеждане на мерки за адаптиране, при пълното спазване на достиженията на правото на Съюза относно опазването на околната среда и биологичното разнообразие, почвите и водите; изтъква значението на това да се предприемат всички възможни мерки, за да се избегне дублирането на вече съществуващи законодателни инициативи;

44.  подчертава, че макрорегионът на Алпите предлага големи възможности по отношение на иновативните решения, които биха могли да го направят уникална лаборатория за експериментиране на кръговата икономика; ще представи, в бюджетната процедура за 2017 г., пилотен проект за проучване на потенциала на този регион за разработването на специфични стратегии, свързани с кръговата икономика, например в областите на производството, потреблението и управлението на отпадъците;

45.  подчертава значението на насърчаването на автономното производство на енергия, подобряването на енергийната ефективност и подкрепата за развитието на най-ефективните възобновяеми енергийни източници в региона, от водноелектрическите централи до слънчевата, вятърната и геотермалната енергия, както и за насърчаване на развитието на форми на възобновяема енергия, които са специфични за Алпите; отбелязва въздействието върху качеството на въздуха, дължащи се на използването на различни видове горене в топлоенергийния сектор; подкрепя устойчивото използване на горската дървесина, без да се намаляват съществуващите горски площи, което е важно за равновесието на планинските екосистеми и за защитата срещу лавини, свлачища и наводнения;

46.  подчертава спешната необходимост от разработване на нови стратегии за борба със замърсяването на въздуха, което поражда опасения за общественото здраве, както и изменението на климата, по-специално в силно развитите и населени райони на макрорегиона, като същевременно се набелязват съществуващите източници на замърсяване и се извършва внимателно наблюдение на емисиите на замърсяване; във връзка с това призовава държавите членки да въведат политики за устойчив транспорт в съответствие с целите за климата от Париж (COP 21), както и да подкрепят запазването и поддържането на екосистемни услуги в целия алпийски макрорегион;

47.  изтъква значението на инфраструктурата за транспортиране на енергия и подкрепя интелигентните системи за разпределение, съхранение и пренос на енергия, както инвестициите в енергийната инфраструктура за производството и преноса на електроенергия и газ, в съответствие с мрежата TEN-E, посредством изпълнението на конкретните проекти, посочени в списъка с проекти от интерес за Енергийната общност (ПИЕО); изтъква значението на експлоатирането на местни, най-вече възобновяеми енергийни източници, с цел намаляване на зависимостта от вноса; призовава за насърчаването на децентрализирано/собствено енергийно производство, както и за подобряване на енергийната ефективност във всички сектори;

48.  настоятелно призовава участващите страни да положат съвместни усилия за изпълнение на пространственото планиране и териториалното управление с участието на множество заинтересовани страни (национални, регионални и местни органи, научноизследователска общност, НПО и др.) от региона;

49.  призовава за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството и работата, извършена в рамките на Световната служба за наблюдение на ледниците, с оглед на неотдавнашните решения на COP 21 в Париж и стратегията, която трябва да бъде следвана след това;

50.  изразява загриженост, че изменението на климата и покачващите се температури са сериозна заплаха за оцеляването на популациите на биологичните видове, живеещи на големи надморски височини, и че топенето на ледниците е допълнителен повод за загриженост, тъй като то оказва силно въздействие върху запасите от подземни води; призовава настоятелно за създаване на широк транснационален план за борба срещу топенето на ледниците и откликване на изменението на климата в цялата алпийска верига;

51.  призовава участващите страни да продължат да полагат усилия за диверсифициране на източниците на енергийни доставки и за разработване на възобновяеми източници, като например слънчевата и вятърната енергия, в рамките на микса за производство на енергия; подчертава устойчивостта и конкурентоспособността на водноелектрическите централи; призовава участващите страни да допринесат за създаването на добре функциониращи инфраструктурни мрежи на електроенергия в макрорегиона;

52.  подчертава, че диверсификацията на енергийните източници не само ще подобри енергийната сигурност на макрорегиона, но също така ще доведе до повече конкуренция, с големи ползи за икономическото развитие на региона;

53.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, правителствата и националните и регионалните парламенти на държави от EUSALP (Франция, Италия, Швейцария, Лихтенщайн, Австрия, Германия и Словения).

  • [1]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
  • [2]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.
  • [3]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 303.
  • [4]  Приети текстове, P7_TA(2012)0269.
  • [5]  Приети текстове, P7_TA(2013)0229.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Вследствие на инициатива, подета от алпийските региони в края на 2011 г., Европейският съвет от декември 2013 г. прикани Комисията да представи стратегия на ЕС за региона на Алпите (EUSALP). Комисията отговори на искането, като представи план за действие във връзка със стратегията през юли 2015 г.

Това е четвъртата макрорегионална стратегия на ЕС, поради което тя може да се възползва от опита, натрупан със стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море, стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав и региона на Адриатическо и Йонийско море.

Досега макрорегионалните стратегии бяха плод на междуправителствени инициативи за части на нашия континент, които за продължителен период са били разделени от войни и железни завеси, с цел възобновяване на институционалното и икономическото сътрудничество между тези територии.

Осъществяването им обаче беше възможно благодарение на включването в Договора от Лисабон на целта за териториално сближаване и затова днес следва да бъдат интегрирани в по-голяма степен в общностния метод, като се оползотвори големият потенциал за стратегическо пространствено планиране „отдолу нагоре“ вместо традиционните инструменти от типа „отгоре надолу“, изготвени от Комисията посредством ESPON.

Следователно би било необходимо засилено участие на Европейската комисия, както на етапа на лансиране на макрорегионалната стратегия, така и на етапа на планиране и програмиране, особено в етапа на изпълнение и координиране с други стратегии на Съюза и по-общо с неговата политика на териториално сближаване. При това положение ще бъде необходимо по-официално участие на Европейския парламент в ролята му на съзаконодател, в етапа на стартиране и одобряване на стратегията, както и при наблюдението на постигнатите резултати.

Не може да си представим, че значимите стратегии на Съюза за развитие, които неизбежно включват неговото бъдеще и създаването и използването на наличните материални ресурси и ресурсите за проектиране, които постепенно се разширяват спрямо обширни части от континента (в допълнение към Балтийско море, река Дунав, Адриатическо море, Алпите, други инициативи се насочват по посока от Атлантическия океан до Средиземно море и други европейски планински райони) няма да включват лицата, носещи пряка демократична отговорност за законодателната инициатива и за управлението на Съюза, които освен това са носители на предоставената им от избирателите демократична легитимност.

Следователно ще бъде необходимо различно определение за процедурите за лансиране, одобрение и последващо прилагане и координация с други политики на Съюза, на бъдещи макрорегионални стратегии – чрез законодателен акт, определящ включително контекста, в който ще се развиват в бъдеще и вече одобрените стратегии.

Посоченият правен контекст следва също така да структурира по-добре въз основа на принципа на субсидиарност и пропорционалност, системата на управление на съществуващи и бъдещи стратегии, като ограничи ролята на националните и общностните органи до началния тласък и координацията, както и до задачите на мониторинга и подпомагането, като обаче остави управлението и изпълнението на проектите на регионалните и местните органи, които трябва да поемат главната роля в основата на териториалните политики и политиките на развитие.

Стратегията EUSALP се осъществява в контекста на различните съществуващи форми на сътрудничество в региона, като например алпийското пространство и Алпийската конвенция, в допълнение към няколко трансгранични програми INTERREG. EUSALP обхваща 48 региони в 7 страни, от които 5 са държави членки (Италия, Франция, Австрия, Германия и Словения) и две са държави извън ЕС (Швейцария и Лихтенщайн). Регионът с население над 80 млн. души, е силно привлекателен в човешки, природен, икономически и културен план. Историята на тази област е белязана от войни и разногласия за алпийските граници, както и със създаването на държави, пресичащи тези граници. Равнините и планинските части на Алпите са част от неделима природна и човешка система, чиято взаимозависимост е белязала цялата история на региона. Икономическото развитие на равнинните области е станало възможно благодарение на хидроложки и геоложки ресурси във високите части, докато процъфтяващото развитие на туристическата индустрия в обширни части на Алпите се е развило в резултат на близостта на гъстонаселените равнини. Въпреки това, трудностите по отношение на комуникацията и производствената логистика се оказаха пречка пред развитието на планинските райони. Освен това в днешно време областта на Алпийския макрорегион е също така силно уязвима спрямо последиците от изменението на климата. Ето защо публичните органи трябва да предприемат действия въз основа на принципа на субсидиарност, за да отговорят на икономическите и екологичните предизвикателства, пред които е изправен макрорегионът.

С оглед насърчаване на инвестициите Комисията Юнкер въведе Инвестиционен план за Европа и създаде Европейски фонд за стратегически инвестиции. За страните от региона това е възможност да се стимулират и допълнят съвместните инвестиции. EUSALP дава възможност за ориентиране на стратегическите инвестиции в полза на целия регион. Потенциалът на Алпийския регион е огромен и може да бъде разработен при условия на съвместно планиране от страна на държавите и регионите от Алпийското пространство, с ключовото участие на местните органи и на всички публични и частни участници от региона. Комисията, заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и други международни участници, ще трябва да играе специална роля чрез предоставянето на насоки и подкрепа при изпълнението на стратегията.

В този контекст EUSALP предоставя на страните от региона възможност да инвестират в съвместни проекти на европейско, не само на междурегионално равнище. Следва да се развиват и нови форми на многостепенно управление, като се започне от регионите с участието на европейските институции.

Парламентът, като съзаконодател в областта на политиката на сближаване, играе важна роля в разработването и прилагането на стратегията.

Недостатъчното усвояване на ресурсите в някои височинни райони (вътрешните райони) и високата концентрация на производствени дейности в равнинните райони налага осъществяването на интегрирани икономически стратегии. Този подход е в съответствие с целите на програмирането на ЕСИФ за периода 2014—2020 г., и по-специално с принципите на иновация и интелигентна специализация.

EUSALP не се припокрива със съществуващите форми на междурегионално и трансгранично сътрудничество, а предоставя добавена стойност. Става въпрос да се предостави отговор на общи за региона цели, в съответствие с големите европейски цели от Европа 2020 в областта на устойчивото развитие, околната среда, енергетиката. За да се посрещнат посочените цели е необходимо да се създадат и реализират проекти в макрорегионален мащаб.

В този контекст, регионалните органи на EUSALP са институционалните участници, които могат да разработят проекти „отдолу нагоре“, в съответствие с исканията на териториите, но и с необходимата европейска координация между регионите, в сътрудничество с европейските институции.

Приоритети и предложения

В резултат на продължилите няколко месеца обсъждания със заинтересованите от EUSALP страни на равнище ЕС и на национално, регионално и местно равнище могат да бъдат представени следните приоритети, идеи и предложения за развитие:

Стълб І (Подобряване на конкурентоспособността, просперитета и сближаването в рамките на Алпийския регион)

Развиване на капацитета на МСП от Алпийския регион за иновации чрез използване на хармонизирани стратегии за интелигентен растеж за участващите страни и региони.

Разработване на основан на местоположението подход за развитие на алпийските зони.

Развиване на сътрудничеството между публичния и частния сектор в макрорегиона, по-специално в ключови области на стратегията.

Устойчив и конкурентоспособен туризъм (диверсифицирано предлагане в туризма, устойчиво и отговорно управление на туризма).

Диверсификация на туристическите продукти и на предлагането с цел преодоляване на сезонния характер на туризма — транснационални тематични маршрути, оползотворяване на културното и природното наследство чрез туризма, изграждане на нова туристическа инфраструктура (например тематични паркове), използване на търговска марка за туристическите продукти и услуги в макрорегиона, популяризиране на региона на световните пазари, реклама, насочена към конкретни целеви групи (например хора в напреднала възраст или конференции и бизнес туризъм), позициониране на региона като дестинация за различни сезони.

Подобряване на качеството и иновациите в туризма — ИКТ, образование, трансфер на технологии, изграждане на мрежи от стопански субекти, клъстери, обмен на примери за добри практики, свързване на секторите на местното земеделие, на туризма и снабдяването с храни, иновативна промоция/маркетинг.

Оползотворяване и защита на забележителната система от езера, която преминава през алпийските и предалпийските равнини както в северната, така и в южната част на планинската верига.

Интеграция на съществуващите в региона големи спортни инфраструктури с цел улесняване на съвместното им използване, включително в услуга на големи спортни прояви.

Подобряване на достъпността на туристическите продукти и услуги — подобряване на специфичните услуги и умения, обучение на персонала, популяризиране и наличност на информация, сътрудничество с цел да се улесни пътуването на туристи, хармонизиране на националните статистически данни, насочено към по-лесно измерване на въздействието на секторното и бъдещото планиране и определянето на политики.

По-ефективно използване на фондовете на ЕС — улесняване на достъпа до финансиране за иновативните устойчиви стартиращи предприятия и МСП, насочени към научните изследвания и стратегията за интелигентен растеж.

Установяване на мрежа от устойчиви туристически предприятия и клъстери.

Професионално обучение и развиване на предприемачески умения в сектора на туризма — насърчаване на новаторството и диверсификацията на туристическите структури и продукти.

Осигуряване на интеграцията на проектите EUSALP в оперативните регионални и национални програми, финансирани от ЕФРР и подобряване на интеграцията на регионалните програми на европейските структурни и инвестиционни фондове с програмите за пряк достъп до подобни инструменти, по-специално „Хоризонт 2020“, например чрез активиране на инструменти, подобни на „печат за отличие“ в макрорегионален мащаб.

Разработване на мрежи на публичните и частни научни макрорегионални изследвания, посветени на проекти в рамките на стратегията EUSALP.

Подкрепа на макрорегионалните проекти за обмен между университетите, включително с фондове в подкрепа на съществуващите европейски програми като „Еразъм“.

Стълб II — осигуряване на достъпност и свързаност за всички жители на Алпийския регион (трансграничен транспорт, интермодални връзки с вътрешността на региона).

Осъществяване на френско-италиански и австрийско-италиански коридори и пълноценно използване и свързване с вече завършения швейцарско-италиански коридор, с цел по-добра комуникация между северната и южната част на Европа.

Систематично подобряване на транспортната инфраструктура посредством реконструкция или изграждане на нови инфраструктурни връзки с основните маршрути, конкурентоспособност на пазара на транспортни услуги в съответствие със законодателството на ЕС.

Разработване на иновационни системи с цел подпомагане на обществения или колективния транспорт и повишаване на привлекателността на обществения транспорт във всички транспортни модули.

Реализиране на публично-частни партньорства в транспортните дейности.

Дългосрочно планиране на програмите в областта на безопасността на транспорта, особено в областта на автомобилния транспорт.

Разработване на иновационни и координирани системи за управление на граничните контролно-пропускателни пунктове.

Проучвания на осъществимостта на интегрирани системи за таксуване на пътуванията и транспорта в областта.

Подобряване на връзките на морските пристанища от мрежата TEN-T с вътрешността и налагане на развитието на интермодалността в Алпийския регион.

Разработване на иновационни системи, свързани с логистиката. Системи, посветени по-конкретно на развитието на трансграничната търговия.

Намаляване на изолацията на вътрешните и отдалечените райони чрез подобряване на достъпа им до транспортни и енергийни услуги.

Развитие на енергийната инфраструктурна мрежа.

Приключване, рационализиране и хармонизиране на ИКТ мрежи, особено в трансграничните райони.

Събиране на интермодалните и логистичните дейности/услуги на цялата територия на региона;

подобряване на достъпността на планинските райони чрез иновационни системи, основани включително върху стратегии за интелигентно специализиране на държавите и регионите в областта;

координация на вече прилагани или бъдещи големи инфраструктурни проекти за взаимно свързване.

Стълб III — гарантиране на устойчивост в Алпите: защита на алпийското наследство и насърчаване на устойчивото използване на природните и културните ресурси (околна среда, транснационални сухоземни местообитания и биологично разнообразие).

Намаляване на рисковете, дължащи се на изменението на климата чрез инвестиции в сектора на водите (например изграждане на басейни).

Подкрепа на високопланинското животновъдство, при зачитане на балансирано и устойчиво развитие.

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и на екосистемите чрез осигуряване на подходяща система за наблюдение, информация и управление на мрежата „Натура 2000“ и осигуряване на устойчиво управление на природата.

Насърчаване и постигане на устойчиво развитие на алпийската икономика и устойчиво използване на алпийските ресурси.

По-добро познаване на алпийската околна среда — стимулиране на съвместни научни изследвания за състоянието на алпийското биологично разнообразие.

Създаване и укрепване на макрорегионалните защитени зони — изграждане на капацитет за осигуряване на достъп до екосистемите и картографиране на зоните от значение за опазване на видовете и типовете местообитания в приоритетните обекти, с цел цялостно свързване на многобройните защитени зони чрез екологични коридори.

Обмен на най-добри практики между управителните органи на защитените алпийски райони.

Изготвяне и прилагане на съвместен план за действие в извънредни ситуации.

Хармонизация и прилагане на националните закони по отношение на сухоземните местообитания и биологичното разнообразие — хармонизация на законодателството в областта на градоустройството, опазването на природата, околната среда и културното наследство с Европейската конвенция за ландшафта.

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (2.5.2016)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно стратегията на ЕС за региона на Алпите
(2015/2324(INI))

Докладчик по становище: Жером Лаврийо

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като взе предвид съобщението на Комисията относно стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите (COM(2015)0366) и придружаващия го план за действие,

Б.  като има предвид, че регионът на Алпите е един от най-динамичните, иновативни, продуктивни и конкурентоспособни региони в Европа, който се характеризира със съответните индустриални райони и центрове за високи постижения и притежава единствени по рода си географски, природни и икономически характеристики, включително местни продукти, както и елементи от исторически интерес, ландшафт и култура;

В.  като има предвид, че идеята за макрорегионална стратегия е породена от необходимостта от по-добро сътрудничество и координация в някои трансгранични райони, с цел да се преодолеят общите предизвикателства по-ефикасно и по-ефективно, отколкото отделните участници са в състояние да направят самостоятелно, както и от амбицията за насърчаване на решаването на проблемите в рамките на относително малка група държави и региони, с оглед на улесняването на практика на по-силно сближаването сред гражданите в Европейския съюз;

Г.  като има предвид, че съществуват значителни разлики между отделните видове райони, характерни за региона на Алпите, като например планински райони, подножието на Алпите, селски райони и градски райони;

Д.  като има предвид, че са необходими специфични решения, за да се отговори на различните предизвикателства, пред които е изправен регионът на Алпите, като например: глобализация; отрицателни демографски тенденции, включително ниска раждаемост и застаряващо население; ниска гъстота на населението; „изтичане на мозъци“; нови миграционни тенденции; икономическата криза и икономическите и демографските различия; изменение на климата; големи природни рискове; предизвикателството, свързано с енергетиката; сезонните колебания на заетостта и доходите и необходимостта от работа на няколко работни места; намаляване на отпадъците; както и необходимостта от осигуряване на устойчиво използване на ресурсите;

Е.  като има предвид, че демографските промени, които се характеризират по-специално със застаряване на населението, ниска раждаемост и вътрешна за съответните държави миграция, както и ниската гъстота на населението в планинските райони, са основните предизвикателства за региона на Алпите и влияят върху развитието на пазара на труда, инвестициите и предоставянето на публични услуги;

Ж.  като има предвид, че постепенно установеното сближаване между поколенията, широките семейни връзки и семейните предприятия са от голямо обществено значение в региона на Алпите;

З.  като има предвид, че ниската гъстота на населението е свързана, наред с другите фактори, с недостига на основни услуги за населението; като има предвид, че планинските райони са в неблагоприятно положение, когато става въпрос за предоставянето на социални услуги и медицински грижи;

И.  като има предвид, че бъдещото развитие на региона на Алпите е свързано със селските райони, развитието им, „бъдещето на селото“ и селското стопанство;

Й.  като има предвид, че основното право на свободно движение на хора е предварително условие, особено в граничните региони, за постигането на целите за икономическо, социално, териториално и екологично сближаване, за постигането на силно и устойчиво развитие и конкурентоспособност и за осигуряването на равен достъп до заетост;

К.  като има предвид, че населението в предпланинските райони е сред най-бедните в планинския регион и е изложено на висок риск от безработица, което води до обезлюдяване, тъй като традиционното промишлено производство се премества и се концентрира в градските райони;

Л.  като има предвид, че стратегията за региона на Алпите следва да черпи примери от успешните макрорегионални стратегии, вече въведени за региона на Балтийско море, региона на река Дунав и региона на Адриатическо и Йонийско море;

М.  като има предвид, че планинските райони, по-специално най-отдалечените региони, често са засегнати от по-ниска степен на образование, липса на квалифицирана работна сила, по-ниска гъстота на публичните услуги и недостатъчна наличност на широколентова връзка; като има предвид, че по-достъпните райони като цяло могат да разчитат на по-жизнеспособна икономика и да привличат повече инвестиции;

Н.  като има предвид, че стратегията за региона на Алпите следва се съсредоточи приоритетно върху области, в които би осигурила действителна добавена стойност и по-голямо регионално сближаване;

О.  като има предвид, че финансовите ресурси следва да бъдат съсредоточени върху специфичните потребности на планинските райони;

1.  приветства съобщението на Комисията за региона на Алпите и придружаващия я план за действие, но подчертава нуждата допълнително да се засили социалното измерение, за да се гарантира следването на модел на растеж, който може да осигури устойчив растеж, социално приобщаване и социална закрила за всички, по-специално в граничните райони; настоява, че е важно да се насърчава създаването на социални инфраструктури и да се стимулират социалните инвестиции;

2.  подчертава значението на увеличаването на икономическия потенциал на стратегическите сектори на селското стопанство, горското стопанство, устойчивия и зачитащ интересите на различните поколения туризъм, устойчивата енергетика, биоикономиката, биологичните продукти, здравеопазването и най-новите технологии, както и че е важно да се предостави силна подкрепа за МСП, включително за семейните предприятия в тази категория, и да се насърчава социалното предприемачество, в сътрудничество с научноизследователските центрове, за да се създават междурегионални мрежи и връзки; подчертава необходимостта от насърчаване на местното производство и на нови инвестиции, например чрез улесняване на достъпа до кредитиране за млади предприемачи и за създаването на устойчиви работни места, при зачитане на Програмата на МОТ за достоен труд, които ще бъдат съобразени с колективното договаряне и колективните трудови договори, когато има такива;

3.  подчертава значението на трансграничната и други видове регионална идентичност,

4.  подчертава необходимостта качествените публични услуги да станат достъпни за всички и да бъдат на цени, които всеки може да си позволи, по-специално по отношение на образованието, здравеопазването, социалните услуги и мобилността; подчертава необходимостта от развиване на инфраструктури и технологии, които да гарантират наличността на устойчиви услуги, специално съобразени с потребностите на хората, живеещи в региона на Алпите; призовава съответните държави членки да вземат в по-голяма степен предвид потребностите на хората, живеещи в най-отдалечените райони;

5.  подчертава необходимостта от въвеждане на ефективни инструменти, включително адекватни проверки и контрол, за да се осигурят

достойни условия на труд и живот за сезонните работници в региона на Алпите, както и да се гарантира, че няма злоупотреба със сезонната заетост; подчертава необходимостта да се гарантира зачитане на трудовите права, трудовите стандарти и високото качество на условията на труд като цяло;

6.  подчертава необходимостта да се укрепи адаптивността на работната сила чрез преквалификация, учене през целия живот и многоезичие и да се одобрят планове за разширяване на добрите условия на труд, социалната сигурност, равенството между половете и достъпността за хората с увреждания;

7.  подчертава необходимостта от създаване на благоприятна за иновациите и научните изследвания среда със стратегии за интелигентни специализации и засилване на връзките между допълнителните предимства на региона на Алпите и неговите интереси и подчертава необходимостта от регионални клъстери, за да се осигури изграждането на дълготрайни връзки между научните изследвания, науката и икономиката; подчертава, че високата степен на социална защита, квалифицираната и образована работна сила, иновативните дружества и единствените по рода си географски характеристики са конкурентни предимства за региона на Алпите;

8.  припомня, че многостранното обучение и обученията, съобразени с потребностите на един устойчив пазар на труда и неговите стратегически, ориентирани към бъдещето сектори, следва да се насърчават по-конкретно със специализирани учебни центрове и многоезичен онлайн регионален център по заетостта; счита, че висококачествените стажове за чиракуване следва да се съсредоточат върху потребностите на пазара на труда и да се предоставят в съответствие с тези потребности;

9.  подчертава, че устойчивият туризъм, местните производства и ефективните системи на обществен транспорт могат да спомогнат за справяне с обезлюдяването и осигуряване на работни места в региона;

10.  подчертава, че центровете за обучение се съревновават помежду си и поради това следва да получават специално подпомагане единствено ако може да се обоснове тяхната абсолютна необходимост поради причини от качествен и икономически характер;

11.  призовава за засилване на устойчивостта и ефективността на транспортните връзки в рамките на региона и с останалата част от Европа и за насърчаване на интермодалните транспортни системи с оглед на развитието на региона и благосъстоянието на неговите жители; подчертава, че е важно да бъдат подкрепени координирани транснационални политики и нови подходи за споделена отговорност и лоялно сътрудничество между различните райони, като например вертикалните връзки между големите градове и селските, планинските и туристическите райони;

12.  подчертава, че е важно да се гарантира достъп до високоскоростни интернет връзки и по този начин до цифрови и онлайн услуги, работа от разстояние и други възможности за хората, живеещи в райони, отдалечени от големите градски центрове, за да им сe предостави достъп до свободни работни места, публикувани в интернет, включително тези, публикувани на портала на EURES, както и много други онлайн услуги, които улесняват ежедневния живот, стимулират създаването на работни места, увеличават производителността на труда и доходите, спомагат за преодоляване на цифровото разделение и насърчават социалното и икономическото приобщаване на всички; подчертава необходимостта от осигуряване на по-добри връзки между училищата, университетите и изследователските центрове и от насърчаване на програмите за електронно обучение, иновациите, развиването на клъстери, основани на регионалния експертен опит и знания и регионални дружества, както и цялостно развиване на „цифрови села и региони“, предоставящи устойчива, подходяща за живеене и насочена към семейството жизнена среда;

13.  подчертава социалното измерение на обща стратегия за региона на Алпите и призовава за новаторско сътрудничество, напр. да се насърчава демографското развитие посредством мерки за сътрудничество за предоставяне на сигурни и всеобхватни акушерски грижи в селските райони на Алпите;

14.  припомня, че принципът за всеобщ достъп до публични услуги трябва да бъде гарантиран на цялата територия на ЕС, и в тази връзка подчертава необходимостта държавите членки и регионите да насърчават алтернативни и новаторски решения за планинските райони, включително, когато е необходимо, специални решения, съобразени с местните и регионалните потребности;

15.  подчертава необходимостта от насърчаване на производствени модели, основани на подхода на кръговата икономика, в подкрепа на енергийната ефективност и създаването на „зелени инфраструктури“, за да се запазят биологичното разнообразие и природните ресурси и да се предоставят нови възможности за туризъм и създаване на качествени работни места;

16.  настоятелно приканва Комисията да предприеме действия за интегриране на принципа на равенство между половете на хоризонтално и вертикално равнище във всяка политическа област, както и да финансира действия за интегриране на принципа на равенство, насочени специално към жените, които живеят в планински райони, за да се компенсира всеки наличен дисбаланс;

17.  подчертава социалното, културното и икономическото измерение на алпийските традиции и обичаи, чието разнообразие трябва да се насърчава и да се съхранява също и на трансгранично равнище;

18.  призовава за пряко участие на регионите, общините и гражданите във всички инициативи в рамките на стратегията на ЕС за Алпите, тъй като това е съществен фактор за нейния успех.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

4

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Georges Bach, Rosa Estaràs Ferragut, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Flavio Zanonato

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (19.4.2016)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно стратегията на ЕС за региона на Алпите
(2015/2324(INI))

Докладчик по становище: Рената Бриано

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че съгласно членове 11, 191 и 193 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Съюзът има право да предприеме действия във всички сфери на политиката в областта на околната среда, като например замърсяването на въздуха и водата, управлението на отпадъците и изменението на климата;

Б.  като има предвид, че в член 1, параграф 1 от Директива 2002/49/ЕО[1] ясно е посочено, че следва да се разработи общ подход в Европейския съюз с цел „приоритетно избягване, предотвратяване или намаляване на вредните въздействия, включително дискомфорта, породен от излагането на въздействие на шум в околната среда“;

В.  като има предвид, че Алпийската конвенция беше подписана от алпийските страни (Австрия, Франция, Германия, Италия, Лихтенщайн, Монако, Словения и Швейцария) и ЕС с цел устойчивото развитие и защитата на Алпите;

Г.  като има предвид хоризонталния характер на политиката в областта на околната среда и като има предвид, че предпочетените решения в различните сектори на стратегията за региона на Алпите трябва да съчетават екологичната устойчивост и икономическото развитие; като има предвид, че политиките за смекчаване на изменението на климата и опазване на биологичното разнообразие включват необходимостта от осигуряване на устойчивостта на екосистемите с достатъчна свързаност на местообитанията, за да се даде възможност за мигриране на видовете;

Д.  като има предвид, че регионът на Алпите е втората област с най-голямо биоразнообразие и представлява един от най-важните европейски водосборни райони, в които водата е не само важна за водноелектрическата енергия, но също и за напояването на селскостопанската земя, устойчивото управление на горите, запазването на биологичното разнообразие и ландшафта и осигуряването на питейна вода;

Е.  като има предвид, че земеделието и туризмът в региона на Алпите имат голямо въздействие върху опазването на околната среда, традиционните ландшафти и биологичното разнообразие;

Ж.  като има предвид, че историческото и културното наследство са един от основните активи на този регион;

З.  като има предвид, че Парламенътът прие резолюция на 23 май 2013 г. относно макрорегионалната стратегия за Алпите[2],

1.  подчертава, че Алпите са естествена среда, в която близо 14 милиона души със споделена култура живеят и работят, както и че те са важна туристическа дестинация, която привлича около 120 милиона посетители всяка година;

2.  отбелязва успеха на някои селскостопански модели в региона на Алпите, които комбинират производството на храни, горското стопанство, опазването на ландшафта за целите на туризма и осигуряването на екосистемни услуги, като например защита от лавини; счита, че тези модели, които имат многобройни цели и оказват слабо въздействие върху околната среда, следва да бъдат разширени, когато е целесъобразно;

3.  признава, че регионът на Алпите със своите огромни резерви от природни ландшафти представлява социално-икономическо пространство с туристически потенциал; отбелязва изключителното разнообразие на екосистемите в този регион, чийто диапазон се простира от планински райони до равнинни и дори средиземноморски и крайбрежни райони и които включват силно чувствителни водни екосистеми като реки и потоци; отбелязва, че регионът е изключително богат на биологично разнообразие, както и на природни ресурси като вода и дървен материал, и следва да се опазва;

4.  приветства факта, че регионите са силно ангажирани в стратегията на ЕС за региона на Алпите;

5.  счита, че следва да се обърне особено внимание на запазването на селищата в слабо населените райони в региона;

6.  посочва, че в региона на Алпите съществуват както урбанизирани райони със силно въздействие на човешката дейност, така и по-малко населени планински райони; счита, че стратегията следва да включва съгласувани мерки, които да се прилагат в цялата област, но да вземат надлежно предвид структурните различия, които я характеризират, и да се съсредоточи главно върху алпийските планински райони, тъй като те имат огромен потенциал за устойчиво икономическо развитие; отбелязва, че обезлюдяването на селските райони е фактор, обуславящ хидрогеоложката нестабилност в някои области, чието въздействие може да се почувства в целия регион (наводнения, свлачища); подчертава ключовата роля, изпълнявана от социалните служби за устойчивия растеж и справянето с обезлюдяването на планинските райони, и изтъква необходимостта от по-голямо популяризиране на Механизма за гражданска защита на ЕС;

7.  посочва, че селскостопанската дейност в планинските райони е от голямо значение за поддържането на хидрогеоложката стабилност на Алпите; отбелязва обаче, че планинското земеделие е изложено на природни бедствия, свързани с климата, като наводнения, лавини и свлачища на кал; призовава в тази връзка за насърчаването на мерки за предотвратяване на риска (например схеми за защита от наводнения);

8.  изразява загриженост, че изменението на климата представлява сериозна опасност за хидрогеоложкото равновесие и биологичното разнообразие; подчертава, че покачващите се температури са сериозна заплаха за оцеляването на популациите на биологичните видове, живеещи на големи надморски височини, и че топенето на ледниците е допълнителен повод за загриженост, тъй като то оказва силно въздействие върху запасите от подземни води; изтъква в тази връзка необходимостта от макрорегионална политика за адаптиране към изменението на климата и от опазване и устойчиво управление на алпийските реки, езера и потоци;

9.  счита за наложително да се следват политики в областта на изменението на климата, основаващи се на модели на производство и потребление, които са в съответствие с принципите на кръговата икономика и кратките цикли на снабдяването с хранителни продукти, и да се постави акцент върху рационалното използване и повторното използване на местните материали и природни ресурси, включително отпадъчните води и отпадъците от селското стопанство, и върху споделянето на услуги, насърчавано от „зелените“ обществени поръчки и стимулирането на тесни връзки между производители и потребители на местно равнище; припомня, че при управлението на рисковете, свързани с изменението на климата, следва да се вземат под внимание структурните и организационните слабости на алпийските общности; подчертава, че следва да се засили обменът на най-добри практики и трансгранично сътрудничество в областта на управлението на свързаните с климата рискове, като се вземат под внимание всички териториални особености;

10.  смята за необходимо регионите, участващи в стратегията, да използват фондовете на ЕС в съответствие с политиката на сближаване и да насърчават инвестициите, свързани с околната среда, които имат за цел, наред с другото, смекчаване на изменението на климата и адаптирането към него, както и борбата с хидрогеоложкото неравновесие, а също и устойчиви сектори на горското стопанство, туризма, земеделието (включително органичното земеделие) и животновъдството, които играят важна роля в управлението на земята;

11.  подчертава, че не е направено достатъчно за постигане на целите на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО; призовава Комисията, при прилагането на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО да спазва Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, за да се гарантира по-устойчиво управление на водите; подчертава, че в тази връзка следва да се предпочита сътрудничеството пред регулирането;

12.  счита, че предизвикателството на оставащите „бели петна“ в мобилното покритие на региона може да се превърне във възможност както за екотуризъм, така и за медицински изследвания;

13.  припомня, че интегрираното управление на водните ресурси е един от ключовите фактори за устойчивото развитие на Алпите; припомня, че природните рискове, включително свързаните с водата рискове, биха могли да имат странични последици за равнинните и застроените зони; поради това подчертава необходимостта да се засилят обменът на най-добри практики и презграничното сътрудничество, във връзка с платформата в областта на управлението на водите от Алпийската конвенция, между националните органи, отговарящи за управление на водните и речните басейни, с цел посрещане на общите предизвикателства, породени от изменението на климата;

14.  счита, че инвестициите следва да се насочват към равния и ефективен достъп до здравеопазване за цялото население на региона;

15.  счита, че е необходимо, предвид икономическото значение на туризма за целия регион на Алпите, да продължи да се подкрепя развиването на екотуризъм; изтъква, въз основа на най-добрите практики, като например туристическата платформа „Алпийски перли“, създадена като част от финансирания от ЕС проект „Мобилност в Алпите“, постиженията до момента, които следва да се доразвият;

16.  счита, че е необходимо да се предвидят политики за енергийна ефективност и пестене на енергия, както и политики за насърчаване на възобновяемите и устойчивите алтернативни енергийни източници чрез правилното управление на водните ресурси, горските ресурси и свързаните с ландшафта ресурси; счита, че е важно да се разшири моделът на децентрализирано и местно производство и доставяне на енергия, наред с другото, чрез интеграция в мрежата и съхранение; поради това призовава за повече инициативи за изследвания в тази област, насочени към специфичните нужди на планинските райони; подчертава значението на насърчаването на потребителите, предприятията и публичните органи да инвестират в енергия от възобновяеми източници като начин за повишаване на енергийната сигурност и за предотвратяване на енергийната бедност; подчертава значението на водноелектрическите централи за енергийните доставки в планинските региони и призовава местните администрации да насърчават използването на водноелектрическа енергия, както и други възобновяеми източници, за нуждите на населението;

17.  изразява съжаление, че земеделската земя става все по-оскъдна поради използването ѝ за неселскостопански цели като пътно строителство и предназначаването на земи за застрояване; призовава за създаването на практически схеми за подпомагане и изисквания за гарантиране в дългосрочен план на наличието на земя, която да се използва за селското и горското стопанство; подчертава, че въпросът за използването на земята е от критично важно значение в по-урбанизираните райони; настоятелно призовава в тази връзка за устойчиво управление на използването на земята и урбанизацията, които потребяват ценни природни ресурси;

18.  призовава за цялостен подход към бъдещото планиране и прилагане на политиката в областта на транспорта и околната среда в Алпите, така че постигането на обща цел да не бъде застрашено от последиците от арбитраж и прехвърляне;

19.  изразява съжаление относно недостатъчната достъпност на икономическите зони, което подкопава ефективното планинското земеделие в Алпите и съответно конкурентоспособността на тези региони; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да създадат подходяща инфраструктурна система, което следва да включва разработване на подходящи селскостопански и горски пътища и високопланински пътеки и достъп до високоскоростна мрежа за мобилни данни в регионите на Алпите;

20.  насочва вниманието към значението на устойчивия туризъм, ориентиран към опазване на биологичното разнообразие и зачитането на екосистемите, както се вижда от добрия пример, даден от парковете;

21.  подчертава значението на защитените зони за пораждане на инициативи за защита на околната среда, както е посочено в Алпийската конвенция; счита, че е необходимо да се изготви политика, която да определи парковете като места, в които да се насърчават дейности по опазване на околната среда; счита, че защитените зони представляват особено чувствителни зони за хората и природата; изразява увереност, че те могат да придобият трансгранично измерение по отношение на развиването и прилагането на най-добри практики, които съчетават защитата на местообитанията с новата устойчива икономика (биологично и висококачествено земеделие, популяризиране на местните продукти, екотуризъм и екологосъобразна мобилност, управление на дивата природа и др.), и че могат да се въведат в целия региона на Алпите и извън него;

22.  отбелязва, че по отношение на транспорта е необходимо да се намерят начини, в рамките на устойчива мобилност, за създаване на възможност за подходящ достъп до най-изолираните райони, които често са все по-изоставени;

23.  счита за необходимо да се развие инфраструктура за нови устойчиви видове транспорт, да се прилагат политики за споделяне на стоки и услуги, както и да се насърчава свързаността в по-слабо развитите райони, а също и развитието на дистанционния труд;

24.  отбелязва, че управлението и повторното заселване на грабливи птици и хищници в региона на Алпите се извършват на национално и на местно равнище, въпреки че тези видове не признават административните граници, и че миграцията е по своето естество трансгранично явление в региона на Алпите; счита, че е важно в рамките на стратегията за региона на Алпите и във връзка с платформата „Едрите хищници и дивите копитни животни“ от Алпийската конвенция да се засилят обменът на най-добри практики в тази област;

25.  счита, че местните общности, регионалните органи и гражданското общество, включително икономическите участници като местните заинтересовани страни в областта на селското и горското стопанство, следва да участват във вземането на решения в рамките на открита, прозрачна и осигуряваща информация процедура;

26.  подчертава колко е важно стратегията за Алпите да бъде съгласувана с инициативите за сътрудничество като Алпийската конвенция и свързаните с нея протоколи, както и да се отчита съществуващото транснационално сътрудничество и изграждането на мрежи в тази област, за да се осъществят общите политики и цели;

27.  изтъква, че активното селско и горско стопанство са от съществено значение за опазването на биологичното разнообразие в региона на Алпите, като в същото време осигуряват значителен принос за други сектори, като например туризма;

28.  призовава за целенасочени подходи към финансирането от страна на държавите членки и на Европейския съюз по отношение на макрорегионалните политики като част от стратегията за региона на Алпите;

29.  счита, че е необходимо да се засили ролята на местните и регионалните органи в изпълнението на политиките на ЕС и да се постави принципът на многостепенно управление в центъра на планирането и изпълнението на стратегията за региона на Алпите;

30.  призовава Комисията да въведе пределно допустими стойности за емисиите на шум в алпийския транспорт на стоки и по-силни схеми за стимулиране, за да се насърчат инвестициите в мерки за намаляване на шума за основните транспортни пътища;

31.  призовава за въвеждането на принципа на реалните разходи и принципа на интернализиране на външните разходи във връзка със съществуващите и бъдещите регулаторни мерки по отношение на данъци, налози и такси за ползване на инфраструктурата, като се вземат предвид всеобхватната стратегия за региона на Алпите и необходимостта да се избегнат последиците от прехвърляне и арбитраж;

32.  призовава за разработване на макрорегионална стратегия за региона на Алпите, която ще позволи устойчивото използване на земята и природата, и следователно икономическо пространство и местообитание, базирани на съвместното съществуване между природата и хората, така че да се избегне по-нататъшно обезлюдяване, което би имало отрицателно въздействие върху опазването на природата и ландшафта.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

64

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Tibor Szanyi, Estefanía Torres Martínez, Dame Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Paul Brannen, Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Merja Kyllönen, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Keith Taylor, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, Bronis Ropė, Marco Valli

  • [1]  Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда – Декларация на Комисията в Помирителния комитет във връзка с Директивата относно оценката и управлението на шума в околната среда, OВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12.
  • [2]  OВ C 55, 12.2.2016 г., стp. 117.

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (25.5.2016)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно стратегия на ЕС за региона на Алпите
(2015/2324(INI))

Докладчик по становище: Даниела Аюто

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че Алпийският регион, дефиниран в Алпийската конвенция, подобно на други европейски планински райони, представлява важно предизвикателство по отношение на развитието на неговата роля в рамките на мрежата на европейския транспорт, тъй като се характеризира с ниска гъстота на населението, много специфични типологии на връзките и достъпа до услуги, както и със специфична местна икономика;

Б.  като има предвид, че особената геоморфология на макрорегиона не следва да се счита за пречка пред свързаността, но и възможност за развитие на устойчиви интермодални транспортни услуги на основата на регионални модели на най-добри практики, и в съчетание с опазването и насърчаването на природното, свързаното с околната среда и културно наследство, както и биологичното разнообразие и смекчаване на изменението на климата;

В.  като има предвид, че финансовите ресурси следва да бъдат насочени главно към и инвестирани в развитието на обществените транспортни връзки в Алпийските региони, въз основа на показатели, адаптирани към специфичните условия в планинските райони, чрез подобряване на съществуващите железопътни връзки, по-специално в трансграничния транспорт, популяризирането на малките градски центрове, чрез укрепването на достъпа до работа и устойчиви туристически съоръжения, и чрез гарантирането на основните здравни, образователни услуги и услуги за грижи за децата, улесняването на създаването на нови качествени работни места на местно равнище и опазването на околната среда и природните ресурси, в т.ч. водните ресурси;

Г.  като има пред вид, че Алпийският регион е засегнат от обезлюдяване и застаряване на населението; като има предвид, че една добра свързаност с обществени транспортни средства, високоскоростна интернет връзка и устойчив целогодишен туризъм могат да допринесат за по-голямата привлекателност на Алпийския регион за младите хора и да улеснят достъпа до възможности за заетост;

Д.  като има предвид, че пет от деветте основни коридора на трансевропейската транспортна мрежа, които са изключително важни за европейското и регионално развитие, както и за постигането на целите, определени в Бялата книга за транспорта, минават през Алпите, както и че тяхното реализиране изисква съвместни и координирани финансови усилия от страна на държавите членки до 2030 г.;

Е.  като има предвид, че за да се приведат в действие принципите, залегнали в Рамковата конвенция, и инициативите, които следва да се прилагат на практическо равнище, редица протоколи и меморандуми за разбирателство са приети за определяне на специални мерки по редица теми, включително транспорт, туризъм, опазване на почвите, териториално планиране, устойчиво развитие, опазване на природата и опазване на ландшафта, с цел изпълнение на съвместни проекти, свързани с трансевропейските транспортни мрежи, и като има предвид, че съответно държавите членки сключват двустранни договори за целите на прилагането на финансиране по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) във връзка с финансиране по линия на собствените им национални бюджети;

Ж.  като има предвид, че макрорегионалната стратегия на Комисията има за цел да осигури инструменти, които укрепват регионалния капацитет, по-специално чрез стимулиране на устойчиви транспортни връзки, на интермодалността и оперативната съвместимост в транспорта на пътници и товари, така че да се постигне прехвърляне на трафик от автомобилния към железопътния транспорт; като има предвид, че няколко региона са част от други съседни макрорегиони (Адриатически, Дунавски), припокриващите се области следва да се използват с цел подобряване на свързаността, достъпността и интермодалността;

З.  като има предвид, че в своето съобщение относно стратегията на Европейския съюз за Алпийския регион Комисията подчертава както необходимостта да се намали въздействието на трансалпийския транспорт, с цел да се опази природното наследство на Алпите, така и значението на прилагането на стратегия, насочена към по-добри условия на околната среда за населението; като има предвид, че балансът, който трябва да се постигне между транспортната инфраструктура и опазването на регионите, десетилетия наред е определян като основно предизвикателство; като има предвид, при все това, че всяка една производствена инвестиция следва да се основава на оценка на жизнения цикъл, заедно с подходяща оценка на въздействието върху околната среда, която да е в състояние да предвиди също и основните рискове от природни бедствия в една особено уязвима област, каквато е Алпийският регион;

1.  взема под внимание териториалното разграничаване по Алпийската конвенция и свързаните протоколи по транспорт и туризъм, както и плана за действие на Комисията, насочен към подобряване на устойчивостта на транспортните връзки, в рамките на региона и към него, и насърчаване на интермодалността, оперативната съвместимост и качеството на интермодалните транспортни системи и системи за мобилност, в съответствие с най-добрите практики;

2.  приветства откриването на основния тунел „Gotthard“ на 1 юни 2016 г.; приканва Комисията и съответните алпийски държави членки да оценят промяната на потоците трафик и товарния дял, като например по маршрута „Бренер“, вследствие на нови тунели, преди да се планират допълнителни основни тунели; изисква достатъчен брой терминали за железопътен–автомобилен транспорт по коридорите, по целесъобразност, за да се насърчи постигането на целта за пренасочване на товарните превози от автомобилния към железопътния транспорт;

3.  призовава Комисията и държавите членки да укрепят многостепенното управление в транспортното планиране и да приложат за основно планинския регион на Алпите политика за развитие на транспортна инфраструктура, която да е устойчива, приобщаваща и неинвазивна за региона, като го опазват и насърчават балансирано развитие на икономически по-слабите региони и области от гледна точка на туризма, социалното сближаване, икономическото развитие и заетостта; подчертава, че при планирането на политиката за транспортната инфраструктура следва да бъде приоритет това да се оцени и сведе до минимум вредното въздействие, наред с другото, върху околната среда; призовава да се предостави подкрепа с цел да се насърчи постепенното преминаване от пътен към железопътен транспорт и транспорт, задвижван с алтернативни енергийни източници, за да се намалят емисиите на замърсители;

4.  призовава Комисията да насочи вниманието си също и към оптимизиране на капацитета на съществуващата инфраструктурна мрежа, с общата цел за по-добро изпълнение на мрежата TEN-T; изтъква, че инфраструктурни проекти, които биха довели до предотвратим или несъразмерен риск за околната среда, природните ресурси и общественото здраве, не следва да бъдат финансирани;

5.  изтъква, че свързаността и достъпността на региона през деня и през нощта и през събота и неделя следва да бъдат подобрени и популяризирани чрез гарантиране на зачитане на околната среда, опазването на водните и подпочвените ресурси и участието на местното население, чрез пълно ангажиране на политиците и лицата, отговорни за вземането на решения на всички равнища, по-специално на регионално и местно равнище, както и гражданските организации (НПО), и чрез насърчаване на публични консултации;

6.  счита, че развитието на инфраструктурата в планинските райони би дало възможност за развитието и повишаването на привлекателността на МСП и би улеснило създаването на конкретни отрасли в тези области, които биха били облагодетелствани от факта, че са разположени там, благодарение на околната среда (температура, чист въздух), което би създало нови работни места и би допринесло за устойчивото развитие на региона; насърчава държавите членки да ремонтират и подобряват стари, неизползвани трасета с цел туристическа употреба, като ги обновят и отново ги пуснат в експлоатация, така че да предотвратят изоставянето, упадъка и възможните свлачища;

7.  призовава държавите, които принадлежат към Алпийския регион, да си сътрудничат, за да могат, доколкото е възможно, да се уеднаквят тарифите, които се прилагат по отношение на транзитните превозни средства, и да се приравнят към европейските стандарти, особено когато става въпрос за държавите, чийто транспорт е принуден да преминава транзитно през други държави поради географското им разположение;

8.  счита, че развитието и достъпността на информационните и комуникационните технологии трябва да бъдат засилени чрез осигуряване на услуги по-бързо и ефикасно, както и като се насърчават и подпомагат, когато е възможно, алтернативи за пътуване, като например работа от разстояние, за да се намали броят на курсовете и техните отрицателни външни ефекти, като например замърсяващи емисии, и да се улесни по-добрият баланс между професионалния и личния живот;

9.  призовава съответните страни да определят стратегически инфраструктурни проекти, които биха помогнали за укрепване на сближаването и намаляване на задръстванията по пътищата чрез използване на комбинирани транспортни услуги, подходящи за туристическите райони и растежа на местните икономики, като по този начин се насърчи създаването на работни места; подчертава ролята на регионалните летища и пристанища в подножието на Алпийския регион/Средиземноморието за достъпността и свързаността на Алпийския регион; счита, че е важно да бъдат свързани с пътни и железопътни мрежи;

10.  призовава държавите членки да инвестират в местни програми за създаване на работни места и туристическа инфраструктура; призовава за стратегически подход, който да бъде възприет, за да бъде туризмът по-малко сезонна дейност и да се улесни устойчив достъп чрез обществен транспорт до туристически дестинации като ски курорти, като се насърчава използването на велосипед, в комбинация с пътуването с влак; подчертава значението на подкрепата за изграждането на мрежи и публикуването на примери за най-добри практики от инициативи за устойчив туризъм, като структури, предназначени за пасивна енергия, ефективно използване на ресурсите и използване на устойчиви енергийни източници;

11.  подчертава, че промяната на климата е от особено значение за региони като алпийския, който се влияе значително от проблемите, свързани с морфологията на територията и естествените местообитания; подчертава, че протоколите относно транспорта и туризма в рамките на Алпийската конвенция са ратифицирани от ЕС и алпийските държави членки; призовава държавите членки да наблюдават отблизо ограниченията за замърсяване на въздуха и да въведат политики за устойчив транспорт в съответствие с целите на Конференцията по изменението на климата в Париж (COP21); счита, че следва да се положат усилия за насърчаване на МСП да инвестират в иновации и развитие в съответствие с целите на COP21;

12.  призовава Комисията да осигури лесен и удобен достъп до документи както за европейските граждани, така и за институциите, с цел да се гарантира прозрачност по отношение на разходването на обществени средства, и счита, че в случаите, когато се иска достъп поради императивни съображения, включително, наред с другото, тези, свързани с общественото здраве и околната среда, те следва да получат приоритет пред всяко друго съображение, свързано с конкуренция или търговски цели; отбелязва, че ще бъде необходимо държавите членки да инвестират средства на ЕС, предвидени за изпълнението на стратегията за Алпийския регион, по прозрачен начин, като се отчитат ограниченията, които стават ясни от проучванията на въздействието върху околната среда, както и с по-добро сътрудничество и съвместна работа, така че да се подобри обменът на добри практики; счита, че ефективното прилагане, постигането на целите и икономичното използване на ресурсите следва да се преразглеждат ежегодно от Парламента и Европейската сметна палата;

13.  счита, че приходите от такси за изминат участък и специални такси за изминат участък от Алпийските региони за транспортни проекти в тези региони следва да бъдат заделени — на първо място за развитие на алпийските коридори по TEN-T, на второ място за регионалните пътища за достъп и на трето място за местните маршрути;

14.  призовава държавите членки и регионите да гарантират достъпност и оказване на помощ, включително в труднодостъпните зони и наличието на здравни пунктове и пунктове за оказване на първа помощ, включително в най-необлагодетелстваните от гледна точка на транспорта области, като се взема предвид разстоянието до главните болнични заведения.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Curzio Maltese, Jozo Radoš, Ulrike Rodust, Davor Škrlec, Evžen Tošenovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Beatrix von Storch

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (26.4.2016)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно стратегията на ЕС за региона на Алпите
(2015/2324(INI))

Докладчик по становище: Улрике Мюлер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изтъква значението на Алпийския регион като природна среда и като място за живеене, стопанска дейност и отдих въз основа на незаменимия принос на селското и горското стопанство, устойчивия целогодишен туризъм и занаятите; подчертава, че тези сектори са от решаващо значение за устойчивото развитие на региона и устойчивото управление на природните ресурси, тъй като осигуряват висококачествени хранителни продукти, поддържат населението в отдалечените райони, запазват културния ландшафт и съхраняват екосистемите чрез биологично разнообразие, опазване на почвата и на водите; приветства стратегията на ЕС за Алпийския регион като интегрираща рамка и начин за подобряване и засилване на устойчивото стопанско, свързаното с околната среда, инфраструктурно и социално–демографско развитие на Алпийския регион; призовава Комисията и държавите членки да вземат предвид поуките, извлечени от изпълнението на други макрорегионални стратегии на ЕС;

2.  подчертава необходимостта от инициативи за подобряване на мобилността, цифровата инфраструктура, енергийните доставки, социалната миграция и демографските перспективи и за укрепване на сътрудничеството и координацията между органите на различни равнища с цел преодоляване на общите предизвикателства в някои трансгранични райони по-ефективно и ефикасно отколкото би могло да се постигне чрез индивидуални мерки; подчертава, че стратегията следва да обърне внимание и на предизвикателствата, наложени от глобализацията и деиндустриализацията; подчертава необходимостта от подобряване на достъпа до обществени услуги и инфраструктура, за да се повиши достъпността и привлекателността на тези региони, както и да се ограничи западането на малките и семейните земеделски стопанства, които са важен икономически и социален стълб на региона; счита, че при изпълнението на стратегията е необходимо да бъдат запазени специфични традиции в областта на земеползването, занаятите и туризма;

3.  подчертава, че икономическата, социална и екологична роля на селското стопанство в планинските райони трябва да бъде подкрепена от целенасочени политики за компенсиране на неблагоприятните условия, пред които са изправени земеделските стопани в планинските райони и признава техния принос за екологичната и социална устойчивост на големи части от Европа; подчертава, че особено внимание следва да се отдели на дребните земеделски стопанства, които са предимно малки семейни стопанства, и на ролята на жените в селското стопанство, които са двигател на растежа и следователно трябва да получат по-голяма подкрепа и признание; отново заявява, че устойчивото развитие на планинските райони е основен елемент за благоденствието на населението на селските райони, сближаването между поколенията и перспективите за семейните земеделски стопанства;

4.  отново заявява, че бъдещото развитие на Алпийския регион е свързано със селските райони, развитието на селските райони, „бъдещето на селото“ и по-специално със селскостопанския сектор;

5.  изразява загриженост относно влошаването на състоянието на екосистемите и риска от природни бедствия в определени части на алпийските райони и в тази връзка настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че земята и горите се управляват по устойчив начин, че са адаптирани към местните условия, като се обръща особено внимание на доброто състояние на почвите, и да насърчават такова развитие, така че да се запази културното и екологичното многообразие на региона и да се осигурят икономически перспективи, като се опазват природните ресурси в дългосрочен план; подчертава значението на прилагането на принципите на кръговата икономика и координираното сътрудничество между селското стопанство и други икономически дейности по отношение на защитените зони от мрежата Натура 2000 и други защитени области;

6.  изразява съжаление относно нарастващото изоставяне – и охрастяването – на земеделска земя, което има неблагоприятни последици не само върху пейзажа, селскостопанската производителност и по-специално традиционните практики по отношение на животновъдството и земеделието в малък мащаб, но също така върху управлението на водите и хидрогеоложкото равновесие, биологичното разнообразие и устойчивото производство на енергия;

7.  отбелязва, че регионът на Алпите е водната кула на Европа и че Алпите предоставят достатъчно вода, за да задоволят до 90% от нуждите на предпланинските райони през лятото; също така отбелязва, че Алпите представляват основния европейски резерв на биомаса; подчертава, че водата е важна за водноелектрическата енергия, напояването на селскостопанската земя, устойчивото управление на горите, запазването на биологичното разнообразие и ландшафта и осигуряването на питейна вода, което ще има още по-голямо значение в бъдеще с оглед на изменението на климата; поради това подчертава необходимостта да се засилят обменът на най-добри практики и трансграничното сътрудничество, във връзка с платформата в областта на управлението на водите от Алпийската конвенция, между националните органи, отговарящи за управлението на водните и речните басейни;

8.  отбелязва, че регионът на Алпите успя да се възползва от своите водни пътища на много ранен етап чрез производството на водноелектрическа енергия; счита, че следва да бъде възможно със средства на ЕС да се субсидира обменът на добри практики и модернизирането на структури, с цел да се отговори на нарастващото търсене на енергия и на притока на туристи;

9.  изразява съжаление относно текущото развитие на все по-застъпено непряко отчуждаване на собственост от собствениците на земя в рамките на прилагането на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и стратегията за биологичното разнообразие; изисква от Комисията да се застъпи за запазването на правата на собственост като определящ елемент на развитието на Алпийския регион;

10.  изтъква, че връщането на големи хищници излага на риск традиционното селско стопанство и пасищното животновъдство в много алпийски долини, тъй като овце, кози и едър рогат добитък са нападани все по-често от диви хищници; подчертава, че управлението и повторното въвеждане на грабливи птици и хищници трябва да бъде по-добре координирано между различните органи, като обменът на информация и най-добри практики трябва да бъде засилен, за да се подобри трансграничната защита и управление на тези видове в рамките на Алпийската стратегия и във връзка с с платформата „Едрите хищници, дивите копитни животни и обществото“ от Алпийската конвенция;

11.  настоява, че стратегията следва да допринесе за постигане на целите, поставени в рамките на СОР21, и да посочва как регионът следва да се справя с предизвикателствата, произтичащи от изменението на климата, особено като се има предвид неговата уязвимост и излагане на природни бедствия (напр. кални реки, горски пожари);

12.  посочва, че каскадното използване на възобновяеми ресурси е принцип, който, ако бъде регулиран и наложен от закона, ще се превърне в голямо посегателство срещу правата на собственост и може да възпрепятства иновациите, особено за МСП;

13.  изтъква, че традиционните селскостопански практики и форми на животновъдство в планинските райони трябва да могат да продължат да съществуват, като по този начин да бъдат съхранени селскостопанските структури и селищата в тези райони; изисква хармонизирането, опростяването и намаляването на процедурите по контрол и изискванията за кръстосано спазване, особено за малките и планинските селскостопански предприятия;

14.  счита, че е важно създаването на програми, които насърчават децентрализирани и макрорегионални структури на преработка и предлагане на пазара на продукти на селското и горското стопанство (например кооперации, организации на производителите), за да се засили позицията във веригите за създаване на стойност за дървените материали и хранителните продукти, както и да се подобри заетостта, снабдяването с хранителни продукти и способността за нововъведения на регионите; счита, че в планинските райони късите вериги на доставки и местните пазари са от ключово значение за запазване на селскостопанското производство в дребните земеделски стопанства, разположени в тези райони; посочва предимствата на гарантирането на широк спектър от пазарни възможности;

15.  призовава за повишаване на стойността на земеделските продукти чрез насърчаване на инициативи за увеличаване на използването и разпространението на етикета за „планински продукти“ въз основа на практически договорености, като се насърчават защитените географски указания на продукти от Алпийския регион и се разработват нови продукти с високо качество, за да се отговори на търсенето на потребителите и да им се предоставя информация относно традиционната основа на тези продукти и техните отличителни характеристики и качество; счита, че са необходими повече ефективни предпазни мерки срещу имитаторите и производителите на пиратски продукти, които претендират за произход в Алпийския регион и за защитени географски указания; наред с това призовава Комисията да въведе специални оперативни програми за висококачествени продукти от планинските райони, за да се засили популяризирането и пазарната реализация на тези продукти;

16.  подчертава значението на производството на мляко в планинските части на Алпийския регион, и по-специално на висококачествени млечни продукти, които се произвеждат от това мляко; изтъква, че в много случаи, млечната промишленост не може да се конкурира с райони с по-облагодетелствано местоположение; призовава Комисията и държавите членки да въведат специални мерки за компенсиране на производители в рамките на ОСП, за да се гарантира, че животновъдството и производството на мляко и млечни продукти в планинските райони е финансово устойчиво, особено за малките и средните семейни земеделски стопанства, както и подкрепа за преработвателите, които превръщат алпийското мляко във висококачествени продукти;

17.  подчертава, че е важно да се повиши конкурентоспособността на планинските стопанства чрез, наред с другото, насърчаване на създаването на организации на производителите, както и стимулиране на дейността на местните производители чрез възлагане на обществените поръчки; подчертава, че изграждането на мрежи и създаването на сдружения между земеделски стопани в планинските райони може да повиши техните възможности за договаряне по отношение на дистрибуторите и да спомага за намаляване като цяло на структурните слабости на планинското селско стопанство; освен това счита, че късите вериги на доставки в планинските райони и местните пазари са от ключово значение за запазване на селскостопанското производство на дребните земеделски стопанства, разположени в тези райони;

18.  счита, че пазарната реализация на земеделски продукти може да се подобри, ако те са включени в общите туристически продукти от определен географски район;

19.  счита, че е от особено значение на младите земеделски стопани да се предоставят дългосрочни перспективи, за да се преодолее обезлюдяването на селските райони в Алпийския регион; призовава Комисията и държавите членки да насърчават транснационални инициативи в подкрепа на предприемачеството, бързо развиващите се промишлени отрасли и пазара на труда в селското и горското стопанство; подчертава значението на интегрирането на селското стопанство по-ефективно в местната икономика, по-специално в секторите на туризма, занаятите и МСП, с цел да се повишат доходите на земеделските стопанства и селскостопанските работни места да станат по-привлекателни за младите хора;

20.  подчертава значението на селския туризъм като източник на доходи за дребните земеделски стопани (например селски туризъм); призовава Комисията и държавите членки да създадат програми за подкрепа на инвестициите и предприемачеството; счита, че е важно да се подкрепят тези стопанства чрез специфични туристически кампании;

21.  изтъква, че климатичните и топографските особености на алпийските региони затрудняват засилването на селското и горското стопанство; призовава Комисията и държавите членки да насърчават научните изследвания и развитието в областта на използването на зелените площи, животновъдството и горското стопанство, при което да се създава капацитет, за де се подобри производствената ефективност, да се съхранят традиционни форми на селско стопанство и селскостопански животински видове, както и да се подкрепи промяна на горите, така че да има устойчиви спрямо климата смесени гори;

22.  призовава Комисията да изгради образователни и консултативни структури за специалисти в областта на селското и горското стопанство (напр. обучение за консултанти в областта на планинските пасища), да създаде образователна мрежа на макрорегионално равнище, както и да засили сътрудничеството и създаването на мрежи между участниците от сферата на образованието, икономиката и науката (напр. схеми за стажове и програми за обмен, които обхващат различни сектори) с оглед на насърчаването на устойчивия растеж в контекста на съвместни, трансгранични и международни изследователски програми и проекти; припомня, че планинските области винаги са били значим източник на иновации особено по отношение на преодоляването на неблагоприятните природни дадености; отбелязва, че в Алпите, едно и също лице често се налага да извършва различни дейности през годината, понякога отвъд националните граници; призовава Комисията, държавите членки и местните органи да насърчават сътрудничеството между операторите на (начално и постоянно) професионално обучение; счита, че трябва да се предоставя обучение и информация за иновациите в селското и горското стопанство, за да се увеличи конкурентоспособността на дребните земеделски стопани и семейните земеделски стопанства;

23.  изтъква важната роля на селското стопанство и селските ресурси в предоставянето на социални и образователни грижи за уязвимите хора в частност; призовава Комисията да насърчава социалните селскостопански дейности, тъй като особено за земеделските стопани от планинските райони, те представляват нов начин за предоставяне на алтернативни услуги;

24.  изтъква значението на достъпа до високоскоростни интернет връзки и до цифрови услуги и в допълнение към чисто инфраструктурното развитие призовава за цялостен подход за „цифрови села и региони“, осигуряващи устойчива, приятна и благоприятна за семейството среда;

25.  констатира, че при подаване на заявления за финансови средства от фонда ЕЗФРСР възникват административни проблеми за МСП в планинските райони; призовава Комисията да хармонизира съответните програми за подпомагане, за да се гарантира по-добър достъп до финансови средства, както и по-успешно изпълнение, което да донесе по-голяма полза за малките общини;

26.  призовава за хармонизирането и съответното опростяване на бъдещата и настоящата регулаторна рамка за стопанствата в целия Алпийски регион, и по-специално в рамките на ОСП; изтъква необходимостта от специфична допълнителна подкрепа на базата на фактори като оценка на почвата и наклоните, за да се даде възможност за развитие на устойчиво селско стопанство върху стръмни склонове;

27.  приветства създаването на макрорегионален модел на управление за Алпийския регион, така че да се насърчава трансграничното сътрудничество в областта на селското и горското стопанство; във връзка с това счита за важно да се подобри транснационалният обмен на информация и опит между сдруженията и организациите на производителите в областта на животновъдството и отглеждането на посеви и горското стопанство, като се създадат редовни симпозиуми;

28.  подчертава, че разработването на нови инициативи изисква регионални решения и приобщаващи подходи, включително хармонизирането на съществуващите и новите инициативи, за да се постигне максимална полза за планинското земеделие в Алпите и намаляване на административните пречки; призовава за пряко участие на регионите, местните органи и отделни индивиди във всички мерки в рамките на стратегията на ЕС за Алпийския регион, като се обръща особено внимание на заинтересованите страни от сферата на земеделието и горското стопанство, които следва да бъдат от основно значение при изпълнението на плана за действие на Комисията на регионално равнище; посочва, че Алпийската конвенция, политиката на сближаване на ЕС и съществуващите инициативи на ЕС трябва да бъдат взети под внимание;

29.  счита за важно, че стратегията на ЕС за региона на Алпите следва да бъде изпълнявана с наличните финансови ресурси, като структурните и инвестиционните фондове за периода 2014 – 2020 г., и че не следва да се предвижда ново финансиране; подчертава, че те трябва да се използват ефективно, за да се изпълнява стратегията с по-добра координация;

30.  призовава Комисията и държавите членки да разширят програмите за подпомагане, като INTERREG и LEADER, в рамките на политиката за развитие на селските райони, които да са предназначени за малки селскостопански и горски предприятия, така че да бъдат обменяни данни и примери за най-добри практики и да се развиват взаимодействия между различните програми и да се постигне съсредоточаване върху ограничен и ясно определен набор от приоритети; във връзка с това подчертава важността на многофункционалната дребна селскостопанска дейност в региона на Алпите;

31.  отбелязва, че планинските терени остават пречка за сближаването на европейските граждани и че ЕС е поел ангажимент да увеличи финансирането за трансгранична транспортна инфраструктура.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Jens Gieseke, Ivan Jakovčić, Anthea McIntyre, Sofia Ribeiro, Ramón Luis Valcárcel Siso

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.6.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Andrew Lewer, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Kerstin Westphal

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andor Deli, Tunne Kelam, Tonino Picula, Claude Rolin, Bronis Ropė, Claudia Schmidt, Remo Sernagiotto, Damiano Zoffoli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Dominique Martin, Vladimir Urutchev, Marco Valli