Procedure : 2015/2324(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0226/2016

Indgivne tekster :

A8-0226/2016

Forhandlinger :

PV 12/09/2016 - 19
CRE 12/09/2016 - 19

Afstemninger :

PV 13/09/2016 - 4.17
CRE 13/09/2016 - 4.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0336

BETÆNKNING     
PDF 435kWORD 207k
13.7.2016
PE 580.480v03-00 A8-0226/2016

om en EU-strategi for Alperegionen

(2015/2324(INI))

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Mercedes Bresso

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en EU-strategi for Alperegionen

(2015/2324(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 192, artikel 265, stk. 5, og artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om en EU-strategi for Alperegionen (COM(2015)0366) og den ledsagende handlingsplan og det understøttende analysedokument,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (herefter "forordningen om fælles bestemmelser")(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde(2),

–  der henviser til forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion(3),

–  der henviser til handlingsplanen af 28. juli 2015, der ledsager meddelelsen om en EU-strategi for Alperegionen (SWD(2015)0147),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 19. og 20. december 2013 om EU-strategien for Alperegionen,

–  der henviser til Kommissionens rapport af 28. juli 2015 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en EU-strategi for Alperegionen (SWD(2015)0147) og til de relevante rådskonklusioner af 19. og 20. december 2013,

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 8. oktober 2015 om Kommissionens meddelelse om en EU-strategi for Alpeområdet (COM(2015)0366),

–  der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 3. december 2014 om en makroregional EU-strategi for Alperegionen (CDR 2994/2014),

–  der henviser til sin beslutning af 3. juli 2012 om udvikling af EU's makroregionale strategier: nuværende praksis og fremtidsperspektiver, især i Middelhavsområdet(4),

–  der henviser til sin beslutning af 23. maj 2013 om en makroregional strategi for Alperne(5),

–  der henviser til Kommissionens rapport af 20. maj 2014 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om forvaltningen af makroregionale strategier (COM(2014)0284),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. januar 2011 med titlen "Regionalpolitikkens bidrag til bæredygtig vækst i Europa 2020" (COM(2011)0017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2005/370/EF af 17. februar 2005 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århuskonventionen),

–  der henviser til konferencen i Brdo (Slovenien) den 25.-26. januar 2016, hvor EU-strategien for Alperegionen blev lanceret,

  der henviser til interessentkonferencen om EU-strategien for Alperegionen, der blev afholdt i Innsbruck den 17. september 2014,

–  der henviser til interessentkonferencen om en EU-strategi for Alperegionen, der blev afholdt i Milano den 1. og 2. december 2014,

–  der henviser til Rådets afgørelse af 26. februar 1996 om indgåelse af konventionen om beskyttelse af Alperne (Alpe-konventionen) (96/191/EF),

–  der henviser til Kommissionens sammenfattende rapport om den offentlige høring om EU-strategien for Alperegionen,

–  der henviser til tilkendegivelsen af aktørernes synspunkter, der er indeholdt i den politiske resolution til gennemførelse af en EU-strategi for Alperegionen, der vedtoges i Grenoble den 18. oktober 2013,

–  der henviser til en undersøgelse med titlen "New Role of Macro-Regions in European Territorial Cooperation", der blev offentliggjort i januar 2015 af Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Interne Politikker (Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik),

–  der henviser til Kommissionens hvidbog af 1. april 2009 med titlen "Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag" (COM(2009)0147),

–  der henviser til Kommissionens resultattavle for innovation for 2015,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Grøn infrastruktur - Styrkelse af Europas naturkapital" (COM(2013)0249).

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om europæisk territorialt samarbejde,

–  der henviser til Kommissionens vejledende dokument fra 2014 med titlen "Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes",

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank af 26. november 2014 med titlen "En investeringsplan for Europa" (COM(2014)0903).

–  der henviser til konferencen i Innsbruck den 17. september 2014 med titlen "Hen imod en europæisk strategi for Alperegionen",

–  der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 3. december 2014 om en makroregional EU-strategi for Alperegionen (CDR 2994/2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0226/2016),

A.  der henviser til, at det er nødvendigt at styrke økonomisk, social og territorial samhørighed rundt om i EU for at fremme en generelt harmonisk udvikling;

B.  der henviser til, at makroregionale strategier er det almindelige grundlæggende redskab til virkeliggørelse af målet om økonomisk, social og territorial samhørighed; der henviser til, at disse strategier støttes under princippet om de tre nej'er, dvs. ingen ny lovgivning, ingen ny finansiering og ingen nye institutioner;

C.  der henviser til, at den makroregionale strategi for Alperne vil kunne bidrage til at vende den økonomiske nedgang gennem investeringer i forskning, innovation og erhvervsstøtte under hensyntagen til regionens særegne karaktertræk og værdier;

D.  der henviser til, at formålet med makroregionale strategier bør være at sikre en bedre virkeliggørelse af mål, som flere regioner deler, gennem en frivillig og koordineret tilgang, uden at det medfører yderligere regulering;

E.  der henviser til, at klimaændringerne sker hurtigere i Alperne end gennemsnitligt globalt set, og at de fører til flere naturkatastrofer såsom jordskred og oversvømmelser;

F.  der henviser til, at den makroregionale strategi tilstræber at afdække ressourcer og udnytte regionens fælles udviklingspotentiale;

G.  der henviser til, at makroregionale strategier er en model for flerniveaustyring, hvor inddragelsen af aktører, der repræsenterer lokale, regionale og nationale niveauer, er afgørende for strategiernes succes; der henviser til, at gensidigt samarbejde mellem forskellige makroregioner bør tilskyndes for at forbedre deres politiske overensstemmelse med europæiske mål;

H.  der henviser til, at makroregionale strategier kan bidrage til udviklingen af grænseoverskridende strategier og internationale projekter med henblik på skabelse af samarbejdsnetværk, der kan gavne regionen som helhed;

I.  der henviser til, at regionale identiteter og kulturarv, navnlig de folkelige kulturer og skikke i Alperegionen, fortjener særlig beskyttelse;

J.  der henviser til, at den stærke bottom-up-strategi, der er blevet fulgt af regionerne i Alpeområdet, har ført til udvikling af EU-strategien for Alperegionen, der sigter på at tage effektivt fat på de udfordringer, der er fælles for hele Alperegionen;

K.  der henviser til, at Alperegionen spiller en vigtig rolle for de pågældende medlemsstaters økonomiske udvikling og rummer tilbud om mange økosystemtjenester for de relevante byområder og bynære områder;

L.  der henviser til, at makrostrategien for Alperegionen vil berøre 80 millioner mennesker fordelt på 48 regioner i syv lande, hvoraf fem er EU-medlemsstater (Østrig, Frankrig, Tyskland, Italien og Slovenien) og to står uden for EU (Liechtenstein og Schweiz);

M.  der henviser til, at EU-strategien for Alperegionen skal forene miljømæssig bæredygtighed og økonomisk udvikling i et naturligt miljø, som også er et vigtigt turistmål;

N.  der henviser til, at affolkning er det vigtigste problem i nogle Alpeområder, og at de fleste indbyggere i Alperegionen ikke kan leve af Alpeturisme alene og derfor er nødt til at videreudvikle landbrug, skovbrug og andre miljøvenlige sektorer og tjenester;

O.  der henviser til, at der er betydelige forskelle mellem de regioner, der er omfattet af strategien, og at det derfor er nødvendigt med koordinering af politikker og sektorer mellem de forskellige regioner (horisontalt) og inden for de enkelte regioner (vertikalt);

P.  der henviser til, at Alperegionen besidder enestående geografiske og naturmæssig særtræk og udgør en indbyrdes forbundet makroregion og transitregion, som har betydeligt udviklingspotentiale; der imidlertid henviser til, at der er behov for specifikke svar på udfordringerne fra miljømæssige, demografiske, transport-, turisme- og energirelaterede problemstillinger samt sæsonafhængigheden og aktivitetsspredningen, og til, at en koordineret territorialplanlægning vil kunne give bedre resultater og merværdi for den territoriale samhørighed mellem alpeområderne og de områder, der støder op hertil;

Q.  der henviser til, at Alperegionen er Europas "vandtårn", og at Alperne leverer tilstrækkeligt vand til om sommeren at dække 90 % af forbruget af vand i områderne neden for bjergene; der henviser til, at vand er en vigtig ressource for produktionen af vandkraft, overrisling af landbrugsland, bæredygtig forvaltning af skove, bevarelse af biologisk mangfoldighed og landskab og forsyning med drikkevand; der henviser til, at der er vigtigt at bevare vandets kvalitet og en lav vandstand i floderne i Alperne og at finde en rimelig balance mellem de lokale befolkningers interesser og miljøets behov;

R.  der henviser til, at Alperegionen er gennemskåret af grænser, og at en mindskelse af disse barrierer er en forudsætning for samarbejdet i området, for den frie bevægelighed for mennesker, tjenester, varer og kapital og dermed for den økonomiske, sociale og miljømæssige interaktion; der henviser til, at Alpestrategien også er en mulighed for at styrke det grænseoverskridende samarbejde, skabe bånd og netværk, der kan forbinde mennesker og økonomiske aktiviteter, og dermed kan nedbryde grænserne og de barrierer, de skaber;

S.  der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse om EU-strategien for Alperegionen peger på både nødvendigheden af at reducere indvirkningen fra transport på tværs af Alperne for at bevare Alpernes miljøarv, og til betydningen af at gennemføre en strategi, der skaber et sundere og bedre beskyttet miljø for lokalbefolkningen at leve i;

T.  der henviser til, at den frie bevægelighed for mennesker er en grundlæggende rettighed og en forudsætning - navnlig i grænseområder - for at nå målene om økonomisk, social, territorial og miljømæssig samhørighed, en stærk og holdbar konkurrenceevne og lige adgang til beskæftigelse;

U.  der henviser til, at EU-strategien for Alperegionen omfatter de egentlige bjergområder samt de Alpenære områder, herunder storbyområder, som er forbundet gennem tætte interaktioner og funktionelle forbindelser, hvilket alt sammen påvirker den økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling;

V.  der henviser til, at denne region med velbevarede økosystemer og med sit tjenesteudbud kan danne grundlag for mange økonomiske aktiviteter, især landbrug, skovbrug, turisme og energi - under hensyntagen til regionens kultur- og naturarv;

W.  der henviser til, at EU-strategien for Alperegionen som den første makroregionale strategi for et bjergområde kan blive en model og en inspirationskilde for andre bjergområder i EU;

X.  der henviser til, at EU´s tidligere makroregionale strategier har bevist, at et samarbejde af denne type kan blive en succes, og har bibragt erfaringer, der er værdifulde ved udformningen af nye makroregionale strategier;

Generelle betragtninger og styring

1.  påskønner Kommissionens meddelelse om en EU-strategi for Alperegionen og den ledsagende handlingsplan; anser den for et skridt fremad i udviklingen af regionen på linje med Europa 2020-strategiens målsætning om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; understreger, at strategien og handlingsplanen kan spille en betydelig rolle i bestræbelserne for at stande affolkningen i regionen, navnlig afvandringen af unge mennesker;

2.  fremhæver de værdifulde erfaringer, der er gjort med gennemførelsen af Alpekonventionen, som afbalancerer de økonomiske, sociale og miljømæssige interesser; opfordrer de deltagende lande til at respektere de indgåede aftaler og fastholde et højt forpligtelsesniveau over for bæredygtig udvikling og beskyttelse af Alperne;

3.  påskønner, at de europæiske struktur- og investeringsfonde tilbyder potentielt betydelige midler og et bredt udsnit af værktøjer og løsninger for strategien; efterlyser mere synergi til fremme af koordinering og komplementaritet mellem ESI-fondene og andre fonde og instrumenter, der er relevante for strategiens søjler, navnlig Horisont 2020, Connecting Europe-faciliteten, Life-programmet, Cosme-programmet for SMV'er, Interreg-Alperegionsprogrammet og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), med henblik på hvilket Kommissionen bør undersøge den mulige merværdi ved specifikke udbud med fokus på de særlige udfordringer i Alperegionen;

4.  opfordrer Kommissionen og de nationale, regionale og lokale organer, der er ansvarlige for udarbejdelse, forvaltning og gennemførelse af programmer under ESI-fondene, til at understrege betydningen af makroregionale projekter og aktioner; forventer en stærkere fælles indsats gennem koordineringen af de EU-politikker, -programmer og -strategier, som er relevante i Alperne, og opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan de pågældende programmer kan anvendes i praksis, for at undgå overlapning og opnå mere komplementaritet og merværdi; opfordrer desuden Kommissionen til at sikre let adgang til de relevante dokumenter både for de europæiske borgere og medlemsstaternes institutioner for at sikre fuld gennemsigtighed omkring de procedurer, der skal følges;

5.  gentager betydningen af princippet om de tre nej'er, da makroregioner er rammer, som bygger på merværdien ved samarbejdsinitiativer og synergier mellem forskellige EU-finansieringsinstrumenter;

6.  opfordrer medlemsstaternes kompetente myndigheder og de deltagende regioner til så vidt muligt at tilpasse deres nationale og regionale politikker og finansieringsordninger til EU-strategien for Alperegionens aktioner og mål og til at tilpasse deres vedtagne operationelle programmer for at sikre, at fremtidige projekter under EU-strategien for Alperegionen gennemføres hurtigt, og at forvaltningsmyndighederne tager det fornødne hensyn til prioriteterne i EU-strategien for Alperegionen, når de gennemfører de operationelle programmer (f.eks. gennem målrettede udbud, bonuspoint og budgetøremærkninger); opfordrer til at styrke den makroregionale tilgang forud for reformen af samhørighedspolitikken for perioden efter 2020 og understreger betydningen af integrerede makroregionale projekter og foranstaltninger;

7.  opfordrer EIB til i samarbejde med Kommissionen at undersøge muligheden for at oprette en investeringsplatform for Alperegionen, som vil kunne bane vej for mobilisering af midler fra offentlige og private kilder; opfordrer til, at der skabes en projektpipeline for regionen, der kan tiltrække investorer; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen, EIB og deltagerlandene til fuldt ud at udnytte mulighederne under EFSI med henblik på at finansiere projekter i regionen, der kan skabe en bæredygtig udvikling og økonomisk vækst og stimulere beskæftigelsen på makroregionalt plan;

8.  understreger behovet for oplysningskampagner om EU-strategien for Alperegionen og opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at strategien har en tilstrækkelig høj profil, og at dens mål og resultater bliver kommunikeret behørigt på alle niveauer, herunder grænseoverskridende og internationalt; opfordrer til fremme af koordinering og udveksling af bedste praksis i gennemførelsen af EU´s makroregionale strategier, navnlig inden for forvaltning af natur- og kulturarv, med det formål at skabe bæredygtige turismemuligheder;

9.  opfordrer til, at der på makroregionalt plan oprettes en understøttende implementeringsstruktur for de ledende organer for EU-strategien for Alperegionen i samarbejde og efter aftale med Kommissionen, medlemsstater og regioner; påskønner desuden, at Parlamentet er repræsenteret i dens ledende organer, og mener, at Parlamentet bør inddrages i overvågningen af strategiens implementering;

10.  opfordrer til, at Kommissionen får en aktiv rolle i gennemførelsesfasen for EU-strategien for Alperne; mener, at Kommissionen - inden for rammerne af delt forvaltning og under hensyntagen til nærheds- og proportionalitetsprincipperne - bør indgå på lige fod med medlemsstaterne og regionerne i alle faser af planlægningen og gennemførelsen af projekter under strategien, ikke mindst for at sikre, at lokale og regionale aktører fra offentlige myndigheder, arbejdsmarkedsparter og civilsamfundsorganisationer, der repræsenterer makroregionen, faktisk kommer til at deltage samt for at sørge for den behørige samordning med andre EU-støttede strategier og finansieringsordninger;

11.  opfordrer til, at gennemførelsen af EU-strategien for Alperegionen skal evalueres af Kommissionen, og til, at der anvendes objektive og målbare indikatorer;

12.  støtter strategisk planlægning mellem både by- og landdistrikter i Alperegionen med henblik på at fremme netværksarbejde og fælles målsætninger inden for en kohærent, koordineret og integreret politikramme (f.eks. vedrørende vedvarende energi, velfærd, logistik og innovation inden for erhvervsliv og i sociale sammenhænge); opfordrer til, at bedste praksis f.eks. om bæredygtig turisme samles og deles mellem regionerne samt med andre makroregionale strategier;

13.  fremhæver med henblik på beslutningsprocedurerne, at de lokale og regionale myndigheder i partnerskab med det lokale og regionale civilsamfund bør have en ledende rolle i de politiske forvaltningsorganer og i de operationelle, tekniske og gennemførelsesmæssige organer for strategien, i fuld respekt for nærhedsprincippet og princippet om flerniveaustyring;

14.  mener, at der bør kanaliseres investeringer hen imod lige og effektiv adgang til sundhedspleje, førstehjælpsfaciliteter og nødhjælp for hele befolkningen i regionen, navnlig i landdistrikter, for at undgå affolkning;

15.  opfordrer Kommissionen til hvert andet år at forelægge Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af EU-strategien for Alperegionen, der er baseret på objektive kriterier og målbare indikatorer, med det formål at vurdere, hvordan strategien fungerer, samt merværdien ved den i henseende til vækst og beskæftigelse, mindskelse af forskelle og bæredygtig udvikling;

16.  opfordrer de deltagende lande til at fortsætte deres indsats for at diversificere deres energiforsyningskilder under hensyntagen til miljøet; understreger behovet for bæredygtighed, konkurrenceevne og modernisering i forbindelse med den eksisterende vandkraftinfrastruktur, som blev udviklet på et tidligt stadium, og for, samtidig at tage højde for den indvirkning, som vandkraftinfrastruktur kan have på miljøet og geologiske forhold, og for at fremme små (mini-, mikro- og piko-) anlæg; understreger, at integreret forvaltning og beskyttelse af vandressourcerne er en af nøglerne til bæredygtig udvikling i Alperne, og at lokalbefolkningen derfor bør have mulighed for at tage stilling til fordel for vandkraft og for at udnytte den merværdi, som den genererer; opfordrer de deltagende lande til at bidrage til velfungerende netværk i makroregionen for at sikre forsyningssikkerhed og til at oprette strukturer til udveksling af bedste praksis vedrørende grænseoverskridende samarbejde;

17.  understreger behovet for yderligere at styrke den sociale dimension med henblik på at sikre, at der udvikles en vækstmodel, som kan sikre bæredygtig vækst, social inklusion og social beskyttelse for alle, navnlig i grænseområderne; understreger i denne forbindelse betydningen af at opstille prioriteter og træffe foranstaltninger mod enhver form for forskelsbehandling;

18.  minder om, at princippet om universel adgang til offentlige ydelser skal garanteres i alle EU's territorier, navnlig med hensyn til uddannelse, sundhedspleje, sociale tjenester og mobilitet og med særlig opmærksomhed rettet mod handicappedes behov; understreger, at det er nødvendigt, at de deltagende lande fremmer alternative og innovative løsninger for Alperegionen for leveringen af offentlige tjenester, herunder skræddersyede løsninger, der er tilpasset lokale og regionale behov; opfordrer i denne forbindelse alle de deltagende lande til at udarbejde tilskyndelsesforanstaltninger til udvikling af offentlig-private partnerskaber; minder imidlertid om principperne om, at alle skal have adgang til prismæssigt overkommelige og kvalitetsbetonede offentlige tjenester;

19.  er bekymret over forringelsen af økosystemerne og risikoen for naturkatastrofer i visse dele af Alperegionen; understreger, at det er nødvendigt med risikostyring i forbindelse med naturkatastrofer og strategier for tilpasning til klimaforandringerne; understreger behovet for at udvikle og gennemføre fælles beredskabsplaner som svar på grænseoverskridende forurening; opfordrer til, at der oprettes fælles hurtige indsatshold i turistområder, hvor der er risiko for naturkatastrofer såsom jordskred og oversvømmelser; påpeger i denne forbindelse behovet for at gøre EU's civilbeskyttelsesmekanisme mere kendt;

Beskæftigelse, økonomisk vækst og innovation

20.  opfordrer EIB til i samarbejde med Kommissionen at undersøge muligheden for at oprette en investeringsplatform for Alperegionen, som vil kunne bane vej for mobilisering af midler fra offentlige og private kilder; opfordrer til, at der skabes et "pipeline"-projekt for regionen for at tiltrække investorer;

21.  anerkender, at Alperegionerne har en miljøarv med deres vidtstrakte naturlige landskaber, der bør beskyttes, samt en enestående mangfoldighed af økosystemer, som rækker fra højland til sletteland og helt til Middelhavets kyster, og som giver mulighed for et økonomisk område og en biosfære, der bygger på sameksistens mellem natur og mennesker; fremhæver derfor behovet for et aktivt, synergibaseret samarbejde mellem landbrugsaktiviteter og andre økonomiske aktiviteter i beskyttede områder (Natura 2000-lokaliteter, nationalparker osv.) med henblik på at udvikle integrerede turismeprodukter samt betydningen af at bevare og beskytte de enestående levesteder i bjergregionerne;

22.  fremhæver de muligheder, som strategien indebærer for udviklingen af arbejdsmarkedet i Alperegionen, hvor pendling over grænserne foregår i betydeligt omfang; mener, at forbedring af arbejdsstyrkens kvalifikationer og jobskabelse i den grønne økonomi burde indgå i investeringsprioriteterne for Alpestrategien; understreger imidlertid, at SMV´er - meget ofte er familievirksomheder, f.eks. små landbrugsbedrifter og små forarbejdningsvirksomheder - inden for landbrug, turisme, handel, håndværk og fremstillingsvirksomhed indtager en central plads i en økonomisk aktivitet, der udfoldes på en integreret og bæredygtig måde i Alperegionen, og at de således udgør rygraden i et levende, kulturelt og naturligt miljø i Alperne samt en vigtig kilde til beskæftigelse; understreger behovet for yderligere diversificering af de økonomiske aktiviteter og beskæftigelsesmulighederne i Alperegionen;

23.  fremhæver nødvendigheden af at prioritere investeringer i digitale infrastrukturer og betydningen af at sikre en hurtig og effektiv adgang til højhastighedsinternet og dermed til digitale og online tjenester såsom e-handel og brug af digitale markedskanaler og telearbejde samt andre muligheder for mennesker, der leve i afsides egne langt fra større bycentre; fremhæver desuden, at alternativer til fysiske rejser bør fremmes så vidt muligt;

24.  mener, at innovation og brugen af nye teknologier inden for centrale økonomiske områder støttet af intelligente specialiseringsstrategier og finansieret af eksisterende EU-finansieringskilder (f.eks. EFRU, ESF, Cosme, Horisont 2020 og Erasmus+) vil kunne bidrage til at skabe kvalitetsjobs i strategiske sektorer såsom biovidenskab, bioøkonomi, energi, organiske produkter, nye materialer og e-tjenester; minder om betydningen af at sikre kraftig støtte til SMV´er, hvilket vil kunne bidrage til at vende den nuværende tendens til affolkning i visse områder og territorier i Alperegionen;

25.  opfordrer de kompetente myndigheder i Alpemedlemsstater og - regioner til sammen med Kommissionen at overveje, om det under den næste programmeringsperiode er muligt at gennemføre et fælles program (på grundlag af artikel 185 i TEUF) til fremme af integrationen af forsknings- og innovationsaktiviteter i Alpeområdet i tilknytning til konsekvente europæiske værdikæder, der er indarbejdet i intelligente specialiseringsstrategier;

26.  tilskynder til klyngedannelse og samarbejde mellem offentlige og private virksomheder, universiteter, forskningsinstitutter og andre relevante aktører med det formål at fremme innovation og høste gavn af synergier mellem bjergegnene og de egne, der støder op til Alperne; mener, at de tiltag, der planlægges, bør bygge på de nationale og regionale forsknings- og innovationsstrategier for intelligent regional specialisering med det sigte at opnå mere udbytterige og virksomme investeringer;

27.  anerkender, hvor vigtigt det er for EU-strategien for Alperegionens succes, at der udvikles projekter for foreninger, institutioner, mikrovirksomheder og SMV´er, der arbejder inden for kulturelle og kreative sektorer, på grund af den betydning, de har for investering, vækst, innovation og beskæftigelse, og også på grund af den centrale rolle, de spiller for bevarelse og fremme af kulturel og sproglig mangfoldighed;

28.  understreger, at en makroregional strategi for Alperne ikke kun bør rumme muligheder for at beskytte, bevare og om nødvendigt tilpasse de traditionelle økonomiske aktiviteter såsom landbrug, skovbrug og håndværksbaserede økonomiske aktiviteter, men også bør fremme innovation og udvikling af nye initiativer på området, f.eks. gennem Unionens InnovFin-instrument; påpeger behovet for at give små og mellemstore virksomheder lettere adgang til støtte og finansiering, ikke mindst i betragtning af deres betydning for jobskabelse;

29.  understreger, at samarbejde mellem regionerne, først og fremmest grænseoverskridende samarbejde, er afgørende for videreudviklingen af turismen i hele regionen; opfordrer til, at der formuleres turismestrategier baseret på den eksisterende natur- og kulturarv, bæredygtighed og innovation; understreger den sociale, kulturelle og økonomiske dimension af de forskellige alpine traditioner og skikke, som bør fremmes og opretholdes i deres mangfoldighed;

30.  bemærker, at forvaltning og genudsættelse af rovfugle og rovdyr i Alperegionerne foregår på nationalt og lokalt plan, selv om disse arter ikke kender til administrative grænser, og at migration naturligt er et grænseoverskridende fænomen; opfordrer imidlertid for at undgå konflikter i forbindelse med genudsættelse medlemsstaterne til at forbedre koordineringen mellem forskellige myndigheder i forbindelse med udveksling af information, og mener, at udbredelsen af bedste praksis bør styrkes for at forbedre forvaltningen og beskyttelsen af disse arter som led i Alpestrategien og i tilknytning til Alpekonventionens platform for større rovdyr og vilde hovdyr;

31.  støtter diversificering af turismeudbuddet via udvikling af nye turismetilbud, der er tilpasset de regionale forhold, og som udnytter regionale ressourcer, f.eks. temaparker og -ruter, fødevare- og vinturisme, kultur-, sundheds- og uddannelsesturisme samt sportsturisme, med henblik på at forlænge turismesæsonen og lette presset på infrastrukturen og opnå helårlig beskæftigelse afstemt efter turismecyklussen, samt desuden turisme på landet med henblik på at tiltrække gæster til hoteller uden for de mest besøgte områder og skabe interesse for aktiviteter på landet og i naturen samt styrke turistdestinationernes konkurrenceevne og bæredygtighed; støtter fremme af nye turismeaktiviteter, som er bedre afpasset efter klimaforandringer og miljøbeskyttelse;

32.  støtter foranstaltninger til at hjælpe med at lette presset på transportinfrastrukturerne i form at spredning af skoleferier og dermed forbundne ferieperioder, intelligente anlæg til betaling af vejafgifter samt tilskyndelsesforanstaltninger fra turismeudbyderes side i perioder med mest rejsetrafik og på spidsbelastningstidspunkter;

33.  minder om betydningen af at fremme udviklingen af bløde og bæredygtige turismeaktiviteter i hele Alperegionen, herunder i byer beliggende ved søer og kurbyer; opfordrer desuden medlemsstaterne til at udnytte cykling i kombination med togrejser og intermodale transporttjenester; peger på grundlag af bedste praksis på turismeplatforme, der er skabt som led EU-finansierede projekter;

34.  bemærker, at samme person ofte må udføre forskellige aktiviteter i løbet årets cyklus og sommetider også på tværs af grænser; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og regionale og lokale myndigheder til at tilskynde til samarbejde mellem organer, der udbyder erhvervsuddannelser på grundniveau og videregående niveau; understreger, at det ville være nyttigt med et Erasmus+-program beregnet på tværnationale praktikophold;

Mobilitet og konnektivitet

35.  understreger betydningen af at forbedre transport- og energikonnektiviteten mellem de deltagende lande, herunder lokale, regionale og grænseoverskridende transportforbindelser og intermodale forbindelser med baglandet (herunder store sammenvoksende byområder), bl.a. for at sætte skub i regionens udvikling, styrke indbyggernes livskvalitet og tiltrække nye indbyggere; samtidig bør det undersøges, om eksisterende netværk kan renoveres og/eller udvides med det overordnede mål at sikre TEN-T-netværkene en bedre gennemførelse; understreger betydningen af en "intelligent" infrastruktur; mener, at nyopførte infrastrukturer bør udvikles til egentlige "teknologiske korridorer", hvori alle de enkelte infrastrukturer, dvs. elektriske ledninger, telefonkabler, bredbånds- og ultrabredbåndskabler, gasrørledninger, lysledernet, vandrørledninger osv.;

36.  opfordrer til en holistisk tilgang til fremtidig udformning og gennemførelse af den alpine transport og miljøpolitik; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af at prioritere overgang til andre transportformer for at opnå et skifte fra vej til jernbane, navnlig for gods, og opfordrer Kommissionen til at støtte denne udvikling; opfordrer i denne forbindelse til at anvende indtægter fra vejtransport til at styrke gennemførelsen og udviklingen af en effektiv og miljøvenlig jernbanetransport for passagerer og gods og til at nedbringe støj- og miljøforureningen og bemærker de potentialet for projekter inden for trafikstyring, teknologisk innovation, interoperabilitet osv.; opfordrer desuden til en udvidelse af den eksisterende infrastruktur, herunder kvalitative intermodale og interoperable systemer, i Alperegionen; understreger betydningen af at sikre konnektivitet og tilgængelighed for alle indbyggere i regionen;

37.  understreger betydningen af at forbinde transportruter med andre dele af Europa og af sammenkoblinger med TEN-T-korridorerne, samtidig med at eksisterende infrastruktur skal udnyttes bedst muligt; minder om, at bjergområder stadig udgør en hindring for tilnærmelse mellem EU-borgere, og at EU har forpligtet sig til at øge finansieringen til grænseoverskridende transportinfrastruktur; opfordrer derfor de deltagende lande til også at fokusere deres indsats på at gennemføre og planlægge supplerende projekter, som er bæredygtige og inklusive, og som knytter an til og udvikler det nuværende TEN-T-net;

38.  gør opmærksom på, at der mangler effektive og ikke-forurenende forbindelser i bjergområderne og mellem bjergområder og bjergnære områder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme rene, CO2-fattige og bedre forbindelser, navnlig for jernbanenetværk, på regionalt og lokalt plan for at styrke samhørigheden og livskvaliteten i disse områder; tilskynder til og er fortaler for bosætning i Alperegionen;

39.  opfordrer de lande, der deltager i den makroregionale strategi, til at være opmærksomme på grænsearbejdernes særlige situation og til at indgå aftaler om grænsearbejdere i den alpine makroregion;

40.  støtter udviklingen af innovative former for lokal behovsstyret transport, herunder intelligent transportinformation, trafikstyring og -telematik og multimodalitet, bl.a. med tanke på potentialet i, at flere regioner går sammen om aktiviteter på dette område;

41.  understreger, at der mangler effektive digitale forbindelser i bjergområderne; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme bedre forbindelser på regionalt og lokalt plan med henblik på at styrke livskvaliteten og fremme udviklingen af nye aktiviteter og skabelsen af beskæftigelsesmuligheder i disse områder samt på at tilskynde til genbosættelse;

42.  understreger betydningen af offentlige investeringer i bjergområder, eftersom markedet ikke har formået at sikre digital konnektivitet i disse områder; understreger betydningen af en komplet og universel dækning med bredbåndsinternet, bl.a. i bjergregioner, for at kunne sikre fjerntliggende beboelser og økonomiske områder levedygtighed på lang sigt; opfordrer Kommissionen til at foreslå konkrete løsninger på dette problem;

Miljø, biodiversitet, klimaforandringer og energi

43.  understreger betydningen af at beskytte og styrke biodiversiteten i Alperegionen; opfodrer til en fælles indsats til indførelse af innovative foranstaltninger til bevarelse og opretholdelse af den og opfordrer samtidig til, at der udarbejdes en indgående undersøgelse af de store rovdyrs rolle, og til, at der eventuelt indføres tilpasningsforanstaltninger, samt til, at der sikres fuld overensstemmelse med EU-rettens bestemmelser om beskyttelse af miljø og biodiversitet, jordbund og vand; understreger vigtigheden af at sikre, at der træffes alle mulige foranstaltninger for at undgå overlapning med allerede eksisterende lovgivningsinitiativer;

44.  påpeger, at den alpine makroregion rummer store muligheder i henseende til innovative løsninger, som vil kunne gøre den til et enestående testlaboratorium for cirkulær økonomi; agter at indgive et pilotprojekt i forbindelse med 2017-budgetproceduren med henblik på at udforske potentialet i dette område for udvikling af særlige strategier i tilknytning til cirkulær økonomi, f.eks. på områderne produktion, forbrug og affaldsforvaltning;

45.  fremhæver betydningen af at fremme egenproduktion af energi, forbedre energieffektivitet og støtte udviklingen af de mest effektive vedvarende energikilder i regionen, fra vand til sol, vind og jordvarme, og også af at fremme udviklingen af vedvarende energiformer, der er særlige for Alperne; bemærker den indvirkning på luftkvaliteten, der hidrører fra brugen af forskellige typer brændsel til opvarmning; støtter den bæredygtige anvendelse af træ fra skovene, som sikrer, at det eksisterende skovareal ikke mindskes, hvilket er vigtigt for balancen i økosystemet i bjergene og beskyttelsen mod laviner, jordskred og oversvømmelser;

46.  understreger det presserende behov for at udvikle nye strategier til at bekæmpe luftforureningen, som vækker bekymringer for folkesundheden, og klimaforandringerne navnlig i de mest industrialiserede og tættest befolkede områder i makroregionen samt behovet for at identificere de eksisterende kilder til forurening og overvåge forureningskilderne nøje; opfordrer derfor medlemsstaterne til at indføre bæredygtige transportpolitikker i overensstemmelse med de målsætninger, der blev opstillet på COP21 i Paris, og til at støtte forebyggelse og vedligeholdelse af økosystemtjenester i hele den alpine makroregion;

47.  understreger betydningen af energitransportinfrastruktur og støtter intelligente distributions, -lagrings- og -transmissionssystemer for energi samt investeringer i energiinfrastruktur til både produktion og transport af elektricitet og gas på linje med TEN-E-nettet og til gennemførelse af de konkrete projekter, som er nævnt i listen over projekter af interesse for energifællesskabet; understreger betydningen af at udnytte lokale, navnlig vedvarende energikilder for at begrænse afhængigheden af import; opfordrer til at fremme decentraliseret/egenproduceret energiproduktion og til at forbedre energieffektiviteten i alle sektorer;

48.  opfordrer de deltagende lande til i fællesskab at implementere fysisk planlægning og integreret territorialforvaltning under inddragelse af mange forskellige interessenter (nationale, regionale og lokale myndigheder, forskningsmiljøet, NGO'er osv.) fra regionen;

49.  opfordrer til yderligere styrkelse af det samarbejde og den indsats, der er gjort inden for rammerne af World Glacier Monitoring Service, i forbindelse med de seneste beslutninger, der blev truffet på COP21-konferencen i Paris, og den strategi, der skal følges derefter;

50.  er bekymret for over den alvorlige trussel, som klimaforandringerne og de stigende temperaturer udgør for de arter, der lever højt oppe, og over gletschernes bortsmeltning, som har stor indvirkning på grundvandsressourcerne; efterlyser en omfattende tværnational plan til bekæmpelse af gletschernes bortsmeltning og af klimaforandringerne i Alperne;

51.  opfordrer de deltagende lande til at fortsætte deres indsats med at sprede deres energiforsyningskilder og udvikle de til rådighed værende vedvarende kilder såsom sol- og vindenergi inden for rammerne af en blandet energiproduktion; understreger vandkraftværkers bæredygtighed og konkurrencedygtighed; opfordrer de deltagende lande til at bidrage til oprettelsen af velfungerende infrastrukturnet for elektricitet i makroregionen;

52.  understreger, at spredning af energiforsyningskilderne ikke blot vil forbedre energisikkerheden i makroregionen, men også vil give mere konkurrence, hvilket vil kunne gavne regionens økonomiske udvikling betydeligt;

53.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt regeringerne og de nationale og regionale parlamenter i de lande, der deltager i EU-strategien for Alperegionen (Frankrig, Italien, Schweiz, Liechtenstein, Østrig, Tyskland og Slovenien).

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 259.

(3)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 303.

(4)

Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0269.

(5)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0229.


BEGRUNDELSE

På baggrund af et initiativ truffet af Alperegionen allerede i slutningen af 2011 anmodede Det Europæiske Råd i december 2013 Kommissionen om at udarbejde en EU-strategi for Alperegionen. Kommissionen besvarede anmodningen med forelæggelsen af en handlingsplan for denne strategi i juli 2015.

Dette er den fjerde makroregionale EU-strategi, og den vil dermed kunne drage fordel af erfaringerne med EU-strategierne for henholdsvis Østersøen, Donauområdet og det adriatisk-ioniske område.

De makroregionale strategier er hidtil blevet udviklet på foranledning af mellemstatslige initiativer i områder på vores kontinent, som længe har været delt på grund af krige og Jerntæppet, og de har haft til formål at genskabe et institutionelt og økonomisk samarbejde mellem de pågældende områder.

Strategierne er blevet muliggjort af, at der i Lissabontraktaten blev indføjet en målsætning om territorial samhørighed, hvilket er årsagen til, at de i dag skal integreres mere dybt i fællesskabsmetoden, hvorved det store potentiale i en strategisk territorial planlægning, der bevæger sig nedefra og op, kan blive udnyttet - i modsætning til de traditionelle topstyrede tiltag, som Kommissionen har iværksat gennem redskaber som ESPON.

Der vil dermed være behov for en større deltagelse af Europa-Kommissionen både i forbindelse med indledningen af en makroregional strategi og i projekteringen og programmeringen og især i forbindelse med gennemførelse og koordinering med de andre strategier og Unionens mere generelle territoriale samhørighedspolitik. Der vil ligeledes være behov for en formel inddragelse af Europa-Parlamentet i dets rolle som medlovgiver i forbindelse med lanceringen og vedtagelsen af en strategi samt i overvågningen af de resultater, der opnås.

Det forekommer nemlig utænkeligt, at meget omfattende udviklingsstrategier for Unionen, som uundgåeligt vil berøre dens fremtid og anvendelsen af de disponible materielle og projekteringsmæssige ressourcer, og som efterhånden breder sig ud over betydelige dele af kontinentet (ud over Østersøen, Donau, Adriaterhavet og Alperne er der også andre initiativer, der rører på sig, og som rækker fra Atlanterhavet til Middelhavet og til andre europæiske bjergregioner), ikke skulle involvere det organ, der demokratisk set er ansvarligt for lovgivningsinitiativer og for ledelsen af Unionen, og som desuden er demokratisk legitimeret af vælgerne.

Der vil derfor være behov for en anderledes udformning af de procedurer, der skal føre til lancering og vedtagelse af de fremtidige makroregionale strategier og deres efterfølgende gennemførelse og koordinering med de øvrige EU-politikker.

Hertil behøves en retsakt, som fastlægger den kontekst, der i fremtiden skal gælde også for strategier, der allerede er vedtaget. Denne lovkontekst bør desuden fastlægge, hvordan de eksisterende og fremtidige strategier skal forvaltes, hvilket bør foregå i overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincipperne, og således at de nationale myndigheders og EU-myndighedernes rolle begrænses til den indledningsvise impuls og koordinering, mens forvaltningen af projekterne og deres gennemførelse bør overlades til de regionale og lokale myndigheder, som bør være de egentlige nedefra kommende hovedaktører i territorialudviklingspolitikken.

Udover EU-strategien for Alperegionen findes der allerede flere forskellige former for samarbejde i regionen såsom programmet Alpeområdet og Alpe-konventionen foruden forskellige grænseoverskridende Interreg-programmer. EU-strategien for Alperegionen dækker 48 regioner og syv lande, hvoraf de fem er EU-medlemsstater (Italien, Frankrig, Slovenien, Østrig og Tyskland). De to øvrige lande er Schweiz og Liechtenstein. Regionen rummer en befolkning på 80 mio. mennesker og besidder en række betydelige menneskelige, naturmæssige, økonomiske og kulturelle kvaliteter. Områdets historie er præget både af opdelinger og krige knyttet til Alpernes grænser, men også af statsdannelsers opståen og vækst hen over Alpegrænserne. Slettelandet og bjergegnene indgår i et tæt sammenvævet naturligt og menneskeligt system, hvis gensidige afhængighed altid har præget regionens historie. Slettelandets økonomiske udvikling har været muliggjort af højlandets vandressourcer og geologiske ressourcer, mens opblomstringen af turismeindustrien i vidtstrakte områder af Alperne har været mulig takket være slettelandets store demografiske koncentrationer. Utilstrækkelige transportforbindelser og logistiske problemer for fremstillingsvirksomheder har imidlertid bremset udviklingen. Desuden er Alperegionen i dag yderst sårbar over for virkningerne af klimaforandringerne. De offentlige myndigheder bør derfor - under hensyntagen til nærhedsprincippet - reagere på de økonomiske og økologiske udfordringer i den alpine makroregion.

Juncker-Kommissionen har besluttet at satse på at få gang i investeringerne gennem sin investeringsplan og den dertil knyttede Europæiske Fond for Strategiske Investeringer. For landene i regionen betyder dette en mulighed for at relancere og supplere fælles investeringer. EU-strategien for Alperegionen indebærer en mulighed for at kanalisere strategiske investeringer til hele regionen. Mulighederne i Alperegionen er vidtstrakte og kan udvikles, hvis landene og regionerne i Alperegionen forener deres projekteringskapacitet, og forudsat at de lokale myndigheder og alle offentlige og private aktører i området deltager på afgørende vis. Der tilkommer Kommissionen sammen med EIB og andre internationale aktører en vigtig rolle med at sørge for retningslinjer og støtte til iværksættelsen af strategien.

EU-strategien for Alperegionen tilbyder landene en mulighed for at investere i fælles projekter af europæisk og ikke kun interregional betydning. Og den giver mulighed for at udvikle nye forvaltningsformer på flere niveauer med udgangspunkt i regionerne og med bidrag fra EU-institutionerne.

Da Parlamentet er medlovgiver om samhørighedspolitikken, har det en vigtig rolle at spille i udformningen og gennemførelsen af strategien.

Alperegionen rummer både underudnyttede bjergområder og sletteområder med høj produktionskoncentration, og der er derfor behov for integrerede økonomiske strategier. Disse strategier er i overensstemmelse med programmeringsmålene for ESI-fondene 2014-2020 og navnlig med principperne om innovation og intelligent specialiseringsstrategi.

EU-strategien for Alperegionen udgør ikke et nyt lag oven på det eksisterende interregionale og grænseoverskridende samarbejde, men tilfører det en merværdi. Hensigten er at sigte mod fælles målsætninger for hele området, som er i overensstemmelse med de store europæiske målsætninger i Europa 2020 for bæredygtig udvikling, miljø og energi, og der er derfor behov for at udarbejde og gennemføre projekter med en makroregional dimension.

De regionale myndigheder vil være de institutionelle aktører, som bedst kan varetage en bottom-up-projektering, der opfylder de lokale ønsker, men samtidig skal den nødvendige europæiske koordinering mellem regionerne sikres i samarbejde med EU-institutionerne.

Prioriteter og forslag

Flere måneders drøftelser med de aktører, der berøres af strategien på EU-plan samt på nationalt, regionalt og lokalt plan i de pågældende lande, er mundet ud i følgende udviklingsprioriteter, idéer og forslag:

SØJLE I (Forbedring af konkurrenceevnen, velstanden og samhørigheden i Alperegionen)

Udvikling af Alperegionens SMV'ers innovationskapacitet gennem anvendelse af de pågældende landes og regioners strategier for intelligent vækst, som bør harmoniseres indbyrdes.

Udvikling af den stedbaserede tilgang for udvikling af Alpeområderne.

Udvikling af samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor i makroregionen, navnlig inden for de strategiske sektorer.

En bæredygtig og konkurrencedygtig turisme (diversificeret turismeudbud, bæredygtig og ansvarlig turisme).

Diversificering af turismeudbuddet og -produkterne med det formål at forlænge turistsæsonen - temaruter på tværs af grænserne, valorisering af natur- og kulturarven gennem turismen, anlæg af nye turismeinfrastrukturer (f.eks. temaparker), makroregional branding for turismeprodukter og -tjenester, markedsføring af regionen internationalt, målrettet markedsføring (f.eks. over for ældre eller kongresser eller erhvervsturisme), positionering af regionen som rejsemål over hele året.

Mere kvalitet og innovation inden for turisme - IKT, uddannelse, teknologioverførsel, netværk for erhvervsaktører, klyngedannelse, udveksling af bedste praksis, tættere samarbejde mellem sektorer som det lokale landbrug, turismesektoren og fødevareleverandører, innovativ markedsføring.

Valorisering og beskyttelse af det ekstraordinære system af søer i Alpedalene og i Alpeforlandet såvel nord som syd for bjergkæden.

Integrering af store eksisterende sportsinfrastrukturer i makroregionen for at fremme fælles udnyttelse af dem, bl.a. til store sportsbegivenheder.

Bedre adgang til turismeprodukter og -tjenester - bedre kompetencer og særtjenester, uddannelse af personale, udbredelse og adgang til information, samarbejde om mere bekvemme rejsemuligheder for turisterne, harmonisering af de nationale statistikker for at gøre det lettere at måle virkningerne af sektorplanlægning og kommende planlægning og af de politiske valg.

Mere effektiv udnyttelse af EU-midler - lettere adgang til finansiering for nye opstartsvirksomheder og innovative og bæredygtige SMV'er, der fokuserer på forskning og strategier for intelligent vækst.

Netværk for klynger og virksomheder inden for bæredygtig turisme.

Erhvervsuddannelse og iværksætterånd inden for turismesektoren - tilskyndelse til innovation og diversificering af turismeudbud og -produkter.

Integrering ("embedding") af projekter under strategien i regionale og nationale operative programmer, der finansieres over EFRU, og bedre integrering af de regionale programmer, der finansieres over ESI-fondene, i programmer med direkte adgang, især Horisont 2020, f.eks. gennem indførelse af et makroregionalt kvalitetsstempel.

Udvikling af makroregionale offentlige og private forskningsnetværk rettet mod udvikling af projekter under EU-strategien for Alperegionen.

Støtte til projekter vedrørende udveksling mellem universiteter i makroregionen, bl.a. med støttemidler fra eksisterende europæiske programmer som ERASMUS.

Søjle II - Sikre adgang og sammenkobling for alle indbyggere i Alperegionen (transport hen over grænserne, intermodal sammenkobling med de indre områder).

Fuldførelse af den italiensk-franske og den italiensk-østrigske korridor og fuld udnyttelse og sammenkobling med den færdigbyggede italiensk-schweiziske korridor for at opnå bedre sammenkobling af Nord- og Sydeuropa. –

Systematisk udbygning af transportinfrastrukturen gennem ombygning eller opførelse af nye forbindelsesinfrastrukturer til de store transportruter, konkurrenceevne på transportmarkedet i overensstemmelse med EU-bestemmelserne.

Udvikling af innovative systemer til støtte af den offentlige og kollektive transport, og mere attraktive transportmoduler i den offentlige transport.

Skabelse af offentligt-private partnerskaber inden for transportdrift.

Langsigtet planlægning af programmer for transportsikkerhed, navnlig inden for vejtransport.

Udvikling af innovative og koordinerede systemer til forvaltning af grænsepassage.

Gennemførlighedsundersøgelser af systemer til integreret tarifering for grænsepassage og transport i området.

Bedre sammenkobling mellem søhavne i TEN-T-nettet og de indre områder og intermodal udvikling i Alperegionen.

Udvikling af innovative logistiksystemer, navnlig til udvikling af den grænseoverskridende handel.

Mindskelse af indre og fjerntliggende områders isolation gennem forbedring af deres adgang til energi- og transporttjenester.

Udvikling af energiinfrastrukturnet.

Fuldførelse, rationalisering og harmonisering af IKT-net, navnlig i grænseområder.

Gruppering af intermodale og logistiske aktiviteter/tjenester i hele regionen.

Forbedring af bjergområdernes adgangsmuligheder gennem innovative systemer, bl.a. baseret på de intelligente specialiseringsstrategier for landene og regionerne i området.

Koordinering af store infrastrukturprojekter til sammenkobling, som allerede forefindes eller er planlagt i regionen.

Søjle III - Sikring af bæredygtighed i Alperne: beskyttelse af den alpine arv og fremme af en bæredygtig anvendelse af natur- og kulturressourcerne (miljø, tværnationale habitater og biodiversitet)

Begrænsning af risici som følge af klimaforandringer med investeringer i vandsektoren (f.eks. opførelse af reservoirer).

Støtte til det alpine landbrug med respekt for en afbalanceret og bæredygtig udvikling.

Beskyttelse og genskabelse af biodiversiteten og økosystemerne, sikring af et passende system for overvågning, information og forvaltning af Natura 2000-nettet og garanti for en bæredygtig naturforvaltning.

Fremme og gennemførelse af en bæredygtig udvikling af de alpine økonomier og af en bæredygtig udnyttelse af de alpine ressourcer.

Bedre kendskab til det alpine miljø - fremme af fælles forskning i den alpine biodiversitets tilstand.

Skabelse og udbygning af beskyttede makroregionale områder - tilvejebringelse af kapacitet til at sikre adgang til økosystemerne og kortlægning af områder, der er vigtige for bevarelsen af arter og habitattyper i de prioriterede områder, med det formål at forbinde de talrige beskyttede områder i makroregionen gennem økologiske korridorer.

Udveksling af bedste praksis mellem myndigheder, som forvalter beskyttede alpine områder.

Udarbejdelse og gennemførelse af en fælles katastrofeplan.

Harmonisering og anvendelse af de nationale love vedrørende habitater og biodiversitet på landjorden - harmonisering af lovgivning om byplanlægning og natur-, miljø- og kulturarvsbeskyttelse med den europæiske landskabskonvention.


UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (2.5.2016)

til Regionaludviklingsudvalget

En EU-strategi for Alperegionen

(2015/2324(INI))

Ordfører: Jérôme Lavrilleux

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til Kommissionens meddelelse om en EU-strategi for Alperegionen (COM(2015)0366) og den ledsagende handlingsplan;

B.  der henviser til, at Alperegionen er et af de mest dynamiske, innovative, produktive og konkurrencedygtige områder i Europa, er kendetegnet ved relevante industriområder og mange ekspertisecentre og har en enestående geografi, natur og økonomi, herunder lokale produkter og elementer af historisk betydning, landskab og kultur;

C.  der henviser til, at ideen om en makroregional strategi er affødt af behovet for bedre samarbejde og koordinering i visse grænseoverskridende områder med henblik på at løse fælles udfordringer på en mere effektiv måde, end hvad enkelte aktører kan opnå hver for sig, samt ambitionen om at fremme problemløsning inden for en relativ lille gruppe lande og regioner for i praksis at lette en stærkere samhørighed blandt borgere i Den Europæiske Union;

D.  der henviser til, at der er betydelige forskelle mellem de forskellige områder, som er karakteristiske for Alperegionen, f.eks. bjergområderne, Alpeforlandet, landdistrikterne og byområderne;

E.  der henviser til, at der er behov for specifikke reaktioner med henblik på at imødegå de forskellige udfordringer, som Alperegionen står over for, såsom globalisering, negative demografiske tendenser, herunder lave fødselstal og en aldrende befolkning, lav befolkningstæthed, "hjerneflugt", nye migrationstendenser, den økonomiske krise og økonomiske og demografiske forskelle, klimaændringer, risikoen for større naturkatastrofer, energiudfordringen, sæsonmæssige udsving inden for beskæftigelse og indkomst og behovet for at påtage sig flere jobs, affaldsreduktion og behovet for at sikre en bæredygtig anvendelse af ressourcerne;

F.  der henviser til, at demografiske ændringer – som navnlig er kendetegnet ved en aldrende befolkning, lave fødselstal og udvandring samt lav befolkningstæthed i bjergområderne – udgør store udfordringer for Alperegionen og har en indvirkning på udviklingen på arbejdsmarkedet, investeringer og levering af offentlige tjenesteydelser;

G.  der henviser til, at en gradvis etableret samhørighed mellem generationerne, udvidede familiebånd og familievirksomheder er af stor samfundsmæssig betydning i Alperegionen;

H.  der henviser til, at lav befolkningstæthed bl.a. er forbundet med knaphed på basale tjenester til befolkningen; der henviser til, at bjergområder er dårligt stillede for så vidt angår levering af sociale tjenesteydelser og sundhedspleje;

I.  der henviser til, at den fremtidige udvikling i Alperegionen er forbundet med landdistrikterne, udvikling af landdistrikterne, "landsbyernes fremtid" og landbrug;

J.  der henviser til, at den grundlæggende ret til fri bevægelighed for personer er en forudsætning, navnlig i grænseområder, for at nå målene om økonomisk, social, territorial og miljømæssig samhørighed, for at opnå en stærk og holdbar udvikling og konkurrenceevne og for at muliggøre lige adgang til beskæftigelse;

K.  der henviser til, at befolkningerne i nærheden af bjerge er blandt de fattigste i bjergområdet og er i høj risiko for at blive arbejdsløse, hvilket fører til affolkning, eftersom den traditionelle industriproduktion flyttes til og koncentreres i byområderne;

L.  der henviser til, at strategien for Alperegionen bør være inspireret af de vellykkede makroregionale strategier, som allerede gælder for Østersøområdet, Donauområdet og området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav;

M.  der henviser til, at bjergområder, navnlig de mest fjerntliggende regioner, ofte lider under et lavere uddannelsesniveau, mangel på kvalificeret arbejdskraft, længere afstande mellem de offentlige tjenester og ringe adgang til bredbånd; der henviser til, at mere tilgængelige områder generelt kan regne med en mere livskraftig økonomi og tiltrække flere investeringer;

N.  der henviser til, at strategien for Alperegionen bør prioritere områder, hvor den vil tilføre en reel merværdi og større regional konvergens;

O.  der henviser til, at de økonomiske ressourcer bør være rettet mod bjergområdernes specifikke behov;

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om Alperegionen og den ledsagende handlingsplan, men understreger behovet for yderligere at styrke den sociale dimension med henblik på at sikre, at der udvikles en vækstmodel, som kan sikre bæredygtig vækst, social inklusion og social beskyttelse for alle, navnlig i grænseområderne; fastholder betydningen af at opmuntre til etablering af sociale infrastrukturer og fremme sociale investeringer;

2.  understreger betydningen af at øge det økonomiske potentiale i de strategiske sektorer landbrug, skovbrug, bæredygtig og generationsvenlig turisme, bæredygtig energi, bioøkonomi, økologiske produkter, sundhed og avanceret teknologi og samtidig yde en stærk støtte til SMV'er, herunder familievirksomheder inden for denne kategori, og fremme socialt iværksætteri i samarbejde med forskningscentre for at skabe netværk og forbindelser mellem regioner; understreger behovet for at fremme lokale produktioner og nye investeringer, f.eks. ved at lette adgangen til kredit for unge iværksættere og for foranstaltninger, der skaber varige job under overholdelse af ILO's dagsorden for anstændigt arbejde, som vil respektere kollektive overenskomstforhandlinger og kollektive overenskomster, hvis de findes;

3.  understreger betydningen af grænseoverskridende og andre former for regional identitet;

4.  understreger behovet for at gøre offentlige tjenester af høj kvalitet tilgængelige og økonomisk overkommelige for alle, navnlig med hensyn til uddannelse, sundhedspleje, sociale tjenester og mobilitet; understreger behovet for at udvikle infrastrukturer og teknologier, der sikrer tilgængeligheden af bæredygtige tjenester, som er skræddersyet til de personer, der bor i Alperegionen; opfordrer de berørte medlemsstater til at tage bedre hensyn til behovene hos de personer, der bor i de mest perifere områder;

5.  understreger behovet for at etablere effektive instrumenter, herunder tilstrækkelige inspektioner og kontroller, med henblik på at sikre anstændige arbejds- og levevilkår for sæsonarbejdere i Alperegionen og sikre, at sæsonarbejde ikke misbruges; understreger behovet for at sikre respekten for arbejdstagerrettigheder, arbejdsnormer og arbejdsforhold af høj kvalitet generelt;

6.  understreger behovet for at øge arbejdsstyrkens tilpasningsevne via omskoling, livslang læring og flersprogethed og fremme planer om at styrke gode arbejdsvilkår, social sikring, ligestilling mellem kønnene og tilgængelighed for personer med handicap;

7.  understreger, at det er nødvendigt at skabe et miljø, der fremmer innovation og forskning gennem strategier for intelligent specialisering, og styrkede forbindelser mellem de kompletterende aktiver i Alperegionen og dens interesser, og understreger behovet for regional klyngedannelse for at sikre et bæredygtigt forsknings-, videnskabs- og økonominetværk; understreger, at en høj grad af social velfærd, en kvalificeret og uddannet arbejdsstyrke, innovative virksomheder og unikke geografiske forhold er konkurrencefordele for Alperegionen;

8.  mener, at forskellige uddannelser og erhvervsuddannelser, der stemmer overens med et bæredygtigt arbejdsmarked og dets strategiske og fremtidsorienterede sektorer, bør fremmes, navnlig ved hjælp af specifikke uddannelsescentre og et flersproget regionalt online-center for beskæftigelse; mener, at lærlingeuddannelser af høj kvalitet bør være rettet mod og stilles til rådighed i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov;

9.  understreger, at bæredygtig turisme, lokale produktioner og effektive offentlige transportsystemer kan bidrage til at imødegå affolkning og sikre job i regionen;

10.  påpeger, at uddannelsescentrene er i konkurrence med hinanden og derfor kun bør modtage særlig bistand, hvis det kan påvises, at denne bistand er absolut nødvendig af kvalitative og økonomiske årsager;

11.  opfordrer til at styrke transportforbindelsernes bæredygtighed og effektivitet internt i regionen og med resten af Europa og fremme forbindelsernes intermodalitet med henblik på at udvikle regionen og forbedre indbyggernes velfærd; understreger betydningen af at støtte koordinerede tværnationale politikker og nye tilgange med hensyn til fælles ansvar og et ligeværdigt samarbejde mellem områderne, f.eks. vertikale forbindelser mellem storbyer og landdistrikter, bjergområder og turistområder;

12.  fremhæver betydningen af at sikre adgang til højhastighedsinternetforbindelser og derigennem til digitale tjenester og onlinetjenester og telearbejde og andre muligheder for personer, der bor i områder fjernt fra store bycentre, med henblik på at give dem adgang til opslag om ledige stillinger, som offentliggøres på internettet, herunder dem, der offentliggøres på Eures' webportal, og ligeledes til mange andre onlinetjenester, der gør hverdagen lettere, fremmer jobskabelse, øger arbejdsproduktiviteten og indtægter, bidrager til at overvinde den digitale kløft og fremmer den sociale og økonomiske integration af alle; fremhæver behovet for bedre at forbinde skoler, universiteter og forskningscentre og fremme e-læringsprogrammer, innovation og udvikling af klynger baseret på regional ekspertise og regionale selskaber samt en omfattende udvikling af "digitale landsbyer og regioner", der sikrer bæredygtige, beboelige og familievenlige miljøer;

13.  understreger den sociale dimension af en fælles strategi for Alperegionen og opfordrer til et innovativt samarbejde, f.eks. med hensyn til at fremme demografisk udvikling gennem samarbejdsforanstaltninger for at tilvejebringe sikre og omfattende barselsplejefaciliteter i Alperegionens landdistrikter;

14.  minder om, at princippet om universel adgang til offentlige ydelser skal garanteres i alle EU's territorier, og understreger i denne henseende, at det er nødvendigt, at medlemsstaterne og regionerne fremmer alternative og innovative løsninger for bjergområder, herunder, hvis det er nødvendigt, skræddersyede løsninger, der er tilpasset de lokale og regionale behov;

15.  understreger behovet for at fremme produktionsmodeller baseret på en cirkulær økonomi, støtte energieffektivitet og skabelsen af "grønne infrastrukturer" for at bevare biodiversiteten og naturressourcerne og tilvejebringe nye muligheder for turisme og skabelse af job af høj kvalitet;

16.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe foranstaltninger til integration af ligestillingsaspektet på horisontalt og vertikalt plan inden for alle politikområder og til at finansiere foranstaltninger til integration af ligestillingsaspektet, der specifikt er rettet mod kvinder, som bor i bjergområder, med henblik på at imødegå eventuelle ubalancer;

17.  understreger den sociale, kulturelle og økonomiske dimension af Alperegionens forskellige traditioner og skikke, som bør fremmes og opretholdes i deres mangfoldighed og ligeledes på tværs af grænserne;

18.  opfordrer til en direkte inddragelse af regioner, kommuner og enkeltpersoner i alle initiativer under EU's strategi for Alperegionen, idet de er af afgørende betydning for en vellykket gennemførelse heraf.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

26.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

4

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Daniela Aiuto, Georges Bach, Rosa Estaràs Ferragut, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Flavio Zanonato


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (19.4.2016)

til Regionaludviklingsudvalget

om en EU-strategi for Alperegionen

(2015/2324(INI))

Ordfører: Renata Briano

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 11, 191 og 193 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har kompetence til at træffe foranstaltninger på alle områder af miljøpolitikken såsom luft- og vandforurening, vandforvaltning og klimaforandringer;

B.  der henviser til, at artikel 1, stk. 1, i direktiv 2002/29/EF(1) gør det klart, at der bør udvikles en fælles fremgangsmåde i Den Europæiske Union "med henblik på, på et prioriteret grundlag, at undgå, forebygge eller begrænse de skadelige virkninger, herunder gener, der skyldes eksponering for ekstern støj";

C.  der henviser til, at Alpekonventionen om bæredygtig udvikling og beskyttelse af Alperne er undertegnet af Alpelandene (Frankrig, Italien, Liechtenstein, Monaco, Slovenien, Schweiz, Tyskland og Østrig) og EU;

D.  der henviser til, at miljøpolitikken af natur er tværfaglig, og til at de valg, der træffes inden for de forskellige sektorer af strategien for Alperegionen, skal forene miljømæssig bæredygtighed og økonomisk udvikling; der henviser til, at politikkerne til bekæmpelse af klimaforandringer og bevarelse af biodiversitet også bør sikre robuste økosystemer og levesteder, der er tilstrækkeligt forbundne til, at arterne kan migrere;

E.  der henviser til, at Alperegionen er EU's næststørste område med hensyn til biodiversitet og udgør et af Europas største afvandingsområder, samt at vandet er vigtigt ikke kun for produktionen af vandkraft, men også for kunstvanding af landbrugsarealer, bæredygtig forvaltning af skove, bevarelsen af biodiversitet og landskabet og forsyning af drikkevand;

F.  der henviser til, at landbrug og turisme i Alperegionen har stor indvirkning på bevarelsen af miljøet, kulturlandskaberne og biodiversiteten;

G.  der henviser til, at områdets historiske og kulturelle arv er en af dets vigtigste værdier;

H.  der henviser til, at Europa-Parlamentet den 23. maj 2013 vedtog en beslutning om en makroregional strategi for Alperne(2);

1.  understreger, at Alperne er et natur- og kulturmiljø, som er hjem og arbejdsplads for næsten 14 mio. mennesker, samt en betydelig turistdestination, som tiltrækker ca. 120 mio. gæster om året;

2.  bemærker successen med visse landbrugsmodeller i Alperegionen, som kombinerer fødevareproduktion, skovbrug, beskyttelse af landskab, der anvendes til turisme, samt tilrådighedsstillelse af økosystemtjenester såsom lavinebeskyttelse; mener, at disse modeller, som tjener flere forskellige formål og har lav miljøindvirkning, bør udbredes, hvor det er hensigtsmæssigt;

3.  anerkender, at Alperegionen med sine udstrakte naturlige landskaber er et samfundsøkonomisk område med turismepotentiale; bemærker dens enestående mangfoldighed af økosystemer, som rækker fra højland til sletteland og helt til Middelhavets kyst, og som omfatter yderst følsomme akvatiske økosystemer såsom søer, floder og bække; fremhæver, at regionen er yderst rig på biodiversitet samt naturressourcer som vand og tømmer, og at den bør beskyttes;

4.  værdsætter, at regionerne er tæt inddraget i EU-strategien for Alperegionen;

5.  mener, at der bør være særlig opmærksomhed omkring at bevare bosætningen i tyndt beboede områder i regionen;

6.  bemærker, at Alperegionen både rummer meget tætbefolkede og urbaniserede områder og tyndt befolkede landbrugsområder i bjergene; mener, at strategien bør rumme sammenhængende foranstaltninger for hele regionen og samtidig tage hensyn til de strukturelle forskelle, der er karakteristiske for den, og at den især bør fokusere på de alpine bjergområder, da de besidder et umådeligt potentiale for bæredygtig økonomisk vækst; påpeger, at affolkningen af landdistrikterne er en af årsagerne til den hydrogeologiske ustabilitet, som kan få følger for hele regionen (oversvømmelser, jordskred); understreger den centrale rolle, som velfærdstjenester spiller for bæredygtig vækst og for at vende affolkningen i bjergområder, og fremhæver behovet for at gøre EU's civilbeskyttelsesmekanisme mere kendt;

7.  påpeger, at landbruget i bjergområderne er meget vigtigt for at kunne opretholde den geologiske stabilitet i Alperne; bemærker imidlertid, at bjerglandbrug er udsat for klimarelaterede naturkatastrofer såsom oversvømmelser, laviner og jordskred; kræver derfor fremme af risikoforebyggende foranstaltninger (f.eks. oversvømmelsessikring);

8.  mener, at klimaforandringerne indebærer alvorlige risici for hydrogeologisk ubalance og for biodiversiteten; understreger, at de stigende temperaturer er en alvorlig trussel mod de arters overlevelse, der lever i højderne, og at gletschernes bortsmeltning også giver anledning til bekymring, da det har stor indvirkning på grundvandsreserverne; påpeger derfor behovet for en makroregional politik for tilpasning til klimaforandringerne og for beskyttelse og bæredygtig forvaltning af Alpernes floder, søer og bække;

9.  mener, at det er vigtigt at fremme klimapolitikker baseret på produktions- og forbrugsmønstre, der følger principperne for den cirkulære økonomi og korte kredsløb i fødevareforsyningen, og at lægge vægt på en rationel udnyttelse og genanvendelse af lokale materialer og naturressourcer, herunder spildevand og affald fra landbruget, og deling af tjenester, hvilket kan fremmes gennem grønne offentlige udbud, samt fremme af tætte forbindelser mellem producenter og forbrugere på lokalt plan; minder om, at forvaltningen af risici, der skyldes klimaforandringer, bør tage højde for Alpesamfundenes strukturelle og organisatoriske sårbarhed; understreger behovet for at styrke udvekslingen af bedste praksis og grænseoverskridende samarbejde om styring af klimarisici under hensyntagen til alle territoriale særforhold;

10.  finder det nødvendigt, at de regioner, der deltager i strategien, udnytter EU-midlerne i overensstemmelse med samhørighedspolitikken og fremmer miljørelaterede investeringer, der som målsætning bl.a. har modvirkning af og tilpasning til klimaforandringerne og afværgelse af hydrogeologisk ubalance samt et bæredygtigt skovbrug, landbrug (herunder økologisk landbrug) og kvægbrug, hvilket alt sammen spiller en vigtig rolle i arealforvaltningen;

11.  understreger, at der ikke gøres nok for at nå målsætningerne i vandrammedirektivet 2000/60/EF; opfordrer Kommissionen til ved gennemførelsen af vandrammedirektivet 2000/60/EF at tage højde for direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter for at sikre en mere bæredygtig vandforvaltning; understreger, at samarbejde i den forbindelse bør have forrang for regulering;

12.  mener, at problemet med de tilbageværende "hvide pletter" i mobildækningen i regionen kan omdannes til en mulighed både for økoturisme og lægevidenskabelig forskning;

13.  minder om, at en integreret forvaltning af vandressourcerne er et af midlerne til at sikre en bæredygtig udvikling i Alperne; minder om, at naturlige risici, herunder forbundet med vand, kan have en afsmittende virkning på sletteland og bebyggede områder; understreger derfor behovet for at fremme udveksling af bedste praksis og samarbejde på tværs af grænserne i forbindelse med Alpekonventionens platform for vandforvaltning mellem de nationale organer, der er ansvarlige for forvaltningen af vand og afstrømningsområder, for at kunne tage hånd om de fælles udfordringer, som klimaforandringerne medfører;

14.  mener, at der bør kanaliseres investeringer hen imod lige og effektiv adgang til sundhed for hele befolkningen i regionen;

15.  finder det nødvendigt i betragtning af turismens betydning for hele Alperegionen at vedblive med at støtte udviklingen af "blød" turisme; henviser på grundlag af bedste praksis såsom turismeplatformen "Alpine Pearls", der er skabt som led i det EU-finansierede projekt Alps Mobility, til de hidtidige resultater, som der bør bygges videres på;

16.  finder det nødvendigt med politikker for energieffektivitet og -besparelse og til fremme af vedvarende og alternativ energi gennem en forsvarlig forvaltning af vand-, skovbrugs- og landbrugsressourcer; finder det vigtigt at udvide modellen for decentraliseret og lokal energiproduktion og -forsyning gennem bl.a. netintegration og lagring; opfordrer derfor til flere forskningsinitiativer på dette område, som er rettet mod de særlige behov i bjergområder; understreger betydningen af at tilskynde forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder til at investere i vedvarende energi som middel til at øge energisikkerheden og forebygge energifattigdom; understreger betydningen af vandkraft for energiforsyning i bjergområder og opfordrer de lokale forvaltninger til at fremme anvendelse af vandkraft samt andre vedvarende kilder til dækning af befolkningens behov;

17.  finder det beklageligt, at der er en stigende knaphed på landbrugsland på grund af ikke landbrugsmæssig udnyttelse såsom vejanlæg og udlægning til bebyggelse, kræver, at der udarbejdes praktisk orienterede støtteordninger og krav, der kan sikre en bæredygtig adgang til arealer til land- og skovbrugsdrift; understreger, at spørgsmålet om arealudnyttelse er meget kritisk i de mere urbaniserede områder; opfordrer derfor indtrængende til, at arealudnyttelse og urbanisering, der lægger beslag på værdifulde naturressourcer, gennemføres på en bæredygtig måde;

18.  opfordrer til en holistisk tilgang til den fremtidige udformning og gennemførelse af den alpine transport- og miljøpolitik, således at indsatsen for at nå fælles mål ikke bliver truet af vilkårlighed og omlægninger;

19.  beklager den utilstrækkelige adgang til økonomiske områder, hvilket vanskeliggør et effektivt bjerglandbrug i Alperne og dermed konkurrenceevnen i disse regioner; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe et passende infrastruktursystem, hvori bør indgå udvikling af passende land- og skovbrugsveje og stier i bjergene og adgang til højhastighedsdatanet for Alperegionen;

20.  gør opmærksom på vigtigheden af en bæredygtig turisme, som bygger på hensyntagen til biodiversiteten og respekt for økosystemerne i overensstemmelse med det gode eksempel, der ses i naturparkerne;

21.  understreger betydningen af beskyttede områder, der kan afføde miljøbeskyttelsesinitiativer som skitseret i Alpekonventionen; finder det nødvendigt med en politik, der udpeger naturparker som steder, hvor der skal fremmes miljøbeskyttelsesaktiviteter; mener, at beskyttede områder er særligt følsomme områder for mennesker og natur; er overbevist om, at de kan antage en grænseoverskridende dimension med hensyn til udvikling og gennemførelse af bedste praksis, som kombinerer beskyttelse af levesteder med bæredygtig økonomi (økologisk og kvalitetsbetonet landbrug, fremme af lokale produkter, blød turisme og mobilitet, vildtpleje mv.), og som kan eksporteres til alle dele af Alperegionen og hinsides denne;

22.  bemærker, at der med hensyn til transport er behov for måder, hvorpå der kan sikres passende adgang til de mest marginale områder, som ofte bliver stadig mere affolket, inden for en ramme af bæredygtig mobilitet;

23.  finder det nødvendigt at udvikle infrastruktur, der fokuserer på nye bæredygtige transportformer, at gennemføre politikker til deling af varer og tjenester og at fremme konnektivitet i de mindst udviklede områder samt at fremme udviklingen af telearbejde;

24.  bemærker, at forvaltning og genudsættelse af rovfugle og rovdyr i Alperegionen foregår på nationalt og lokalt plan, selv om disse arter ikke kender til administrative grænser, og at migration naturligt er et grænseoverskridende fænomen i Alperegionen; finder det nødvendigt som led i Alpestrategien og i forbindelse med Alpekonventionens platform for større rovdyr og vilde hovdyr at styrke udvekslingen af bedste praksis på dette felt;

25.  mener, at de lokale og regionale myndigheder, civilsamfundet og de økonomiske aktører, f.eks. lokale landbrugs- og skovbrugsaktører, bør inddrages i beslutningstagningen i en åben, gennemsigtig og informeret proces;

26.  understreger betydningen af, at Alpestrategien bringes i overensstemmelse med samarbejdsinitiativer som Alpekonventionen og de efterfølgende protokoller hertil, samt af at der tages højde for eksisterende tværnationalt samarbejde og netværk på dette område, for at kunne nå fælles politikker og mål;

27.  påpeger, at et aktivt landbrug og skovbrug er afgørende for at kunne bevare biodiversiteten i Alperegionen og samtidig yder et vigtigt bidrag til andre sektorer såsom turismen.

28.  opfordrer til, at medlemsstaterne og Den Europæiske Union anlægger en målrettet finansieringsstrategi for de makroregionale politikker under Alpestrategien;

29.  finder det nødvendigt at styrke de lokale og regionale myndigheders rolle i gennemførelsen af EU-politikker og at sætte princippet om flerniveaustyring i centrum for planlægningen og gennemførelsen af Alpestrategien;

30.  opfordrer Kommissionen til at indføre støjemissionsgrænser for godstransport i Alperne samt kraftigere tilskyndelsesordninger for at fremme investeringer i støjreduktionsforanstaltninger på de overordnede transportruter;

31.  opfordrer til indførelse af principperne om faktiske omkostninger og om internalisering af eksterne omkostninger i eksisterende og fremtidige foranstaltninger vedrørende skatter, afgifter og gebyrer for benyttelse af infrastruktur under hensyntagen til den overordnede strategi for Alperegionen og behovet for at undgå vilkårlighed og omlægninger;

32.  opfordrer til en makroregional Alpestrategi, som muliggør en bæredygtig areal- og naturudnyttelse og dermed et økonomisk område og en biosfære, der bygger på sameksistens mellem natur og mennesker, for at undgå yderligere affolkning, hvilket vil være skadeligt for natur- og landskabsbeskyttelsen.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

19.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

64

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Tibor Szanyi, Estefanía Torres Martínez, Dame Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Paul Brannen, Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Merja Kyllönen, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Keith Taylor, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Angel Dzhambazki, Bronis Ropė, Marco Valli

(1)

Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj - Kommissionens erklæring i Forligsudvalget vedrørende direktivet om vurdering og styring af ekstern støj, EUT L 189 af 18.7.2002, s. 12.

(2)

EUT C 55 af 12.2.2016, s. 117.


UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (25.5.2016)

til Regionaludviklingsudvalget

om en EU-strategi for Alperegionen

(2015/2324(INI))

Ordfører: Daniela Aiuto

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at Alperegionen som defineret i Alpekonventionen ligesom andre europæiske bjergområder udgør en betydelig udfordring for så vidt angår udvikling af dens rolle inden for det europæiske transportnetværk, eftersom den er kendetegnet ved en lav befolkningstæthed, yderst specifikke former for forbindelser og adgang til tjenesteydelser samt særegne lokaløkonomier;

B.  der henviser til, at makroregionens særlige geomorfologi ikke bør betragtes som en hindring for konnektivitet, men snarere som en mulighed for at udvikle bæredygtige, intermodale transporttjenester baseret på regionale modeller for bedste praksis og kombineret med beskyttelse og fremme af natur-, miljø- og kulturarven og af biodiversitet og afbødning af klimaforandringer;

C.  der henviser til, at finansielle ressourcer primært skal kanaliseres hen imod og investeres i udviklingen af offentlige transportforbindelser i alpine regioner på grundlag af indikatorer, der passer til de specifikke forhold i bjergområder, gennem forbedring af eksisterende jernbaneforbindelser, især grænseoverskridende transport, i indsatsen til fremme af småbycentre gennem udvidelse af mulighederne for adgang til arbejde og bæredygtige turistfaciliteter og i at sikre grundlæggende sundheds-, uddannelses- og børnepasningsfaciliteter, der letter skabelsen af ny, kvalitetssikret, lokal beskæftigelse og beskytter miljø og naturressourcer, herunder vandressourcer;

D.  der henviser til, at Alperegionen er negativt påvirket af udvandring fra landdistrikterne og en aldrende befolkning; der henviser til, at effektive offentlig transportsystemer, højhastighedsinternetforbindelse og bæredygtig helårsturisme ville kunne gøre Alperegionen mere attraktiv for unge og lette adgangen til beskæftigelse;

E.  der henviser til, at fem ud af ni TEN-T-hovedkorridorer, der er afgørende for den europæiske og den regionale udvikling og for at indfri de mål, der er opstillet i hvidbogen om transport, gennemkrydser Alperne og til, at virkeliggørelsen af disse kræver fælles og koordinerede finansielle bestræbelser fra medlemsstaternes side frem til 2030;

F.  der henviser til, at der med henblik på at omsætte principperne i rammekonventionen og initiativerne i praksis er blevet vedtaget en række protokoller og aftalememoranda, der opstiller de specifikke foranstaltninger for en række emner, herunder transport, turisme, jordbevarelse, arealanvendelse, bæredygtig udvikling, naturbevarelse og landskabsbeskyttelse i den hensigt at forfølge fælles projekter relateret til transeuropæiske transportnetværk, og henviser til, at medlemsstaterne følgeligt indgik bilaterale aftaler med det formål at implementere finansiering under Connecting Europe-faciliteten i tilknytning til deres egne, nationale budgetter;

G.  der henviser til, at Kommissionens makroregionale strategi har til formål at opstille instrumenter, der styrker den regionale kapacitet især ved at højne den bæredygtige transportkonnektivitet, intermodalitet og interoperabilitet inden for passager- og godstransport, for dermed at opnå et skifte fra vej- til jernbanetransport; der henviser til, at indtil flere regioner, der deltager i andre, tilstødende makroregioner (Adriaterhavet, Donau) bør anvende overlappende områder med henblik på at forbedre sammenknytningen, adgangsmulighederne og intermodaliteten;

H.  der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse om EU's strategi for Alperegionen peger på både behovet for at reducere indvirkningen af transport på tværs af Alperne i den hensigt at bevare Alpernes miljøarv, og til betydningen af at gennemføre en strategi der skaber bedre miljømæssige betingelser for befolkningen; der henviser til, at balancegangen mellem transportinfrastruktur og regional bevaringshensyn i årtier er blevet anset for en betydelig udfordring; der ikke desto mindre henviser til, at enhver produktiv investering bør være baseret på en livscyklusvurdering tillige med en miljøkonsekvensundersøgelse, som er nødvendig for at forebygge større naturkatastrofer i et område så sårbart som Alperegionen;

1.  tager notits af den territoriale afgrænsning under Alpekonventionen og af relaterede protokoller om transport og turisme såvel som Kommissionens handlingsplan med sigte på at forbedre transportkonnektivitetens bæredygtighed inden for og til regionen, at fremme intermodalitet, interoperabilitet og kvaliteten af intermodal transport og mobilitetssystemer i overensstemmelse med modeller for bedste praksis;

2.  glæder sig over åbningen den 1. juni 2016 af Gotthard-basetunnellen; opfordrer Kommissionen og de respektive Alpemedlemsstater til at evaluere ændringerne i trafikstrømme og godsandele ad bl.a. Brennerruten som afstedkommes af nye tunneller, før der planlægges yderligere basetunneller; anmoder om et tilstrækkeligt antal jernbane-vejterminaler på hensigtsmæssige steder langs korridorerne med henblik på at fremme målet om et skifte af godstrafikken fra vej til jernbane;

3.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke flerniveaustyringen inden for transportplanlægning og til at føre en politik for den primært bjergrige Alperegion til udvikling af transportinfrastrukturen, som er bæredygtig, inklusiv og ikke invasiv for regionen, og at fremme en afbalanceret udvikling af økonomisk svagere regioner og områder, for så vidt angår turisme, social samhørighed, økonomisk fremgang og beskæftigelse; fremhæver, at det i forbindelse med planlægning af transportinfrastrukturpolitik bør prioriteres at vurdere og minimere negative indvirkninger på bl.a. miljøet; opfordrer til støtte med det formål at tilskynde til et gradvist skifte fra vej- til jernbanetransport og til transport baseret på alternative energikilder for således at nedbringe udledningen af forurening;

4.  opfordrer Kommissionen til også at fokusere på at optimere det eksisterende infrastrukturnetværks kapacitet med det overordnede mål at opnå en bedre implementering af TEN-T-netværk; fremhæver, at infrastrukturprojekter, som vil føre til en undgåelig eller uforholdsmæssig stor risiko for miljø, naturressourcer eller offentlig sundhed, ikke bør modtage finansiering;

5.  understreger, at regionens konnektivitet og tilgængelighed på alle tidspunkter af døgnet og i weekender bør forbedres og fremmes ved at sikre respekt for miljøet, beskyttelse af vandressourcer og inddragelse af lokalbefolkningen, ved i fuldt omfang at inddrage politiske aktører og beslutningstagere på alle niveauer, især regionalt og lokalt, såvel som civilsamfundsorganisationer og desuden ved at fremme høringer af offentligheden;

6.  mener, at udvikling af infrastrukturen i bjergegne vil muliggøre udvikling af og højne tiltrækningskraften ved SMV'er og vil lette etableringen af specifikke brancher i sådanne områder, der ville kunne drage nytte af deres beliggenhed som følge af miljøet (temperatur, ren luft), hvad der ville skabe nye jobs og bidrage til den bæredygtige udvikling af regionen; tilskynder medlemsstaterne til at reparere og forbedre gamle, nedlagte stier til brug for turister, opgradere dem og tage dem i brug på ny for således at forhindre dem i at blive opgivet og forfalde og eventuelt forhindre hydrogeologisk destabilisering;

7.  opfordrer de medlemsstater, der er en del af Alperegionen, til at samarbejde om at sikre, at transitafgifter er så ensartede som muligt og i tråd med EU's standarder, navnlig for lande, som på grund af deres geografiske beliggenhed er tvunget til at krydse andre;

8.  er af den opfattelse, at udvikling og tilgængelighed af informations- og kommunikationsteknologier bør højnes ved at yde hurtigere og mere effektive tjenester og til, hvor det er muligt, at tilskynde og fremme alternativer til fysisk rejse såsom telearbejde, med henblik på at nedbringe antallet af rejser og deres negative, eksterne virkninger såsom forurenende udledning, og til at befordre en bedre balance mellem arbejds- og privatliv;

9.  opfordrer de berørte lande til at indkredse de strategiske infrastrukturprojekter, der vil kunne bistå med at styrke samhørigheden og mindske overbelastningen af vejnettet ved at anvende intermodale transportmidler tilpasset turistområder og styrkelse af lokale økonomier for dermed at tilskynde til jobskabelse; understreger betydningen af regionale lufthavne og havne i Alpenære regioner/Middelhavsområdet med henblik på at højne Alperegionens tilgængelighed og konnektivitet; anser det for vigtigt at knytte disse sammen gennem vej- og jernbanenet;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at investere i lokale beskæftigelsesprogrammer og turistinfrastruktur; opfordrer til, at der anlægges en strategisk tilgang til at gøre turismen mindre sæsonbetonet og til at lette bæredygtig adgang via offentlig transport til turistmål såsom skisportssteder, idet der tilskyndes til cykling i kombination med togrejser; understreger betydningen af at støtte netværk og af at offentliggøre eksempler på bedste praksis inden for bæredygtige turistinitiativer såsom strukturer udformet til passiv energi, ressourceeffektivitet og anvendelse af bæredygtige energikilder;

11.  gør opmærksom på, at klimaforandringer er særlig betydningsfulde for regioner som Alperne, hvis morfologi og naturlige levesteder er særligt skrøbelige; fremhæver, at transport- og turismeprotokollerne under Alpekonventionen er blevet ratificeret af EU og Alpemedlemsstaterne; opfordrer medlemsstaterne til at overvåge luftforureningsgrænserne nøje og til at indføre politikker for bæredygtig transport i tråd med Paris COP21-målene; finder, at der skal gøres bestræbelser på at tilskynde SMV'er til at investere i innovation og udvikling i overensstemmelse med COP21-målene;

12.  opfordrer Kommissionen til at sikre let og bekvem adgang til dokumenter både for unionsborgerne og for institutionerne med henblik på at sikre gennemskuelighed vedrørende brugen af offentlige midler, og mener, at dette i sager, hvor der søges om adgang af altovervejende grunde, herunder ikke mindst grunde vedrørende offentlig sundhed og miljøet, bør prioriteres højere end ethvert hensyn til konkurrence eller kommercielle formål; bemærker, at det vil blive nødvendigt for medlemsstaterne at investere EU-midler øremærket til implementering af Alpestrategien på gennemskuelig vis under hensyntagen til de begrænsninger, som følger af miljøkonsekvensundersøgelserne og med bedre samarbejde for dermed at forbedre udveksling af bedste praksis; mener, at Parlamentet og Den Europæiske Revisionsret årligt bør gennemgå implementeringens effektivitet, indfrielse af målene og den økonomisk anvendelse af ressourcer;

13.  mener, at indtægter fra vejafgifter og særlige vejafgifter i Alperegioner for transportprojekter i Alperegionerne bør øremærkes – først til udvikling af TEN-T-Alpekorridorer, dernæst til regionale adgangsruter, og slutteligt til lokale ruter;

14.  opfordrer medlemsstaterne og regionerne til at sikre, at der også er adgang til mindre tilgængelige områder, så udrykningstjenester kan nå frem, og at der findes sundheds- og førstehjælpsfaciliteter i områder, hvor transportforholdene er mindre favorable under hensyntagen til disses afstande til større hospitaler;

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

2

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Curzio Maltese, Jozo Radoš, Ulrike Rodust, Davor Škrlec, Evžen Tošenovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Beatrix von Storch


UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (26.4.2016)

til Regionaludviklingsudvalget

om en EU-strategi for Alperegionen

(2015/2324(INI))

Ordfører: Ulrike Müller

FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger, at Alperegionen spiller en vigtig rolle som naturområde og levested for mennesker i økonomisk og rekreativ henseende takket være de uundværlige bidrag fra landbrug, skovbrug, bæredygtig helårsturisme og håndværk; fremhæver, at disse sektorer er af afgørende værdi for den bæredygtige udvikling af regionen og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne, idet de tilsikrer et kvalitetssikret fødevareudbud, bevarer beboelse i yderområder, opretholder kulturlandskabet og bevarer økosystemerne ved hjælp af biodiversitet, jord- og vandbeskyttelse; støtter EU-strategien for Alperegionen som rammer om integrationstiltag og som en måde til at forbedre og fremme den økonomiske, miljø- og infrastrukturmæssige og sociodemografiske udvikling i denne region; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til erfaringerne fra gennemførelsen af andre af EU's makroregionale strategier;

2.  understreger behovet for initiativer til at forbedre mobiliteten, den digitale infrastruktur, energiforsyningen, social migration og demografisk overblik og til at forbedre samarbejde og koordinering med henblik på at løse fælles udfordringer inden for visse grænseoverskridende områder på en mere effektiv og virkningsfuld måde, end hvad der kan opnås gennem individuelle foranstaltninger; understreger, at strategien også bør håndtere de udfordringer, der følger af globaliseringen og afindustrialiseringen; understreger, at det er nødvendigt at forbedre adgangen til offentlige tjenesteydelser og infrastruktur med henblik på at forhøje tilgængeligheden og tiltrækningskraften ved disse regioner såvel som at dæmme op for faldet i antallet af småbrug og familiebrug, som udgør en vigtig økonomisk og social bærende element i regionen; anser det for nødvendigt at bevare specifikke traditioner inden for arealanvendelse, håndværk og turisme i forbindelse med implementeringen af strategien;

3.  fremhæver, at den økonomiske, sociale og miljømæssige rolle, som landbrug i bjergregioner spiller, skal understøttes af målrettede politikker, der opvejer de ulemper, som gør sig gældende for bjerglandbrugere, og anerkender det bidrag, disse yder til den miljømæssige og sociale bæredygtighed i store dele af Europa; understreger, at der skal rettes særlig opmærksomhed mod smålandbrug, der for størstepartens vedkommende er familieejede, og til kvinders rolle i Alpebjerglandbrug, der er drivkræfter i vækst og dermed skal give større støtte og anerkendelse; gentager, at bæredygtig udvikling af bjergområder er et essentielt element i bjergbefolkningers velvære, deres tværgenerationsmæssige samhørighed og fremtidsudsigterne for familiedrevne landbrug;

4.  gentager, at den fremtidige udvikling i Alperegionen er knyttet til landdistrikterne, udvikling af disse, "landsbyernes fremtid" og ikke mindst landbrug;

5.  er bekymret over nedbrydningen af økosystemerne og risikoen for naturkatastrofer i visse dele af Alperne og opfordrer i denne henseende indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at land og skov forvaltes på en bæredygtig måde, der er tilpasset de lokale omstændigheder, med særlig opmærksomhed rettet mod sund jordbund og til at tilskynde til en sådan udvikling for dermed at bevare både den kulturelle og den miljømæssige mangfoldighed i regionen og tilsikre økonomiske fremtidsudsigter ved at sikre naturressourcerne på lang sigt; understreger betydningen af at implementere principperne for en kredsløbsøkonomi og synergisamarbejde mellem landbrug og andre økonomiske aktiviteter på områder beskyttet under Natura 2000-netværket og alle andre beskyttede områder;

6.  beklager den tiltagende opgivelse og dermed tilgroning af landbrugsjord, hvad der ikke blot har været til skade for landskabet, landbrugsproduktionen og navnlig traditionelle fremgangsmåder inden for små kreaturhold og landbrugsjord, men tillige vandforvaltningen og dermed den hydrogeologiske balance og bæredygtig energiproduktion;

7.  minder om, at Alperegionen er Europas "vandtårn", og at Alperne leverer tilstrækkeligt vand til om sommeren at dække 90 % af vandforbruget i bjergenes forland; bemærker ligeledes, at Alperne udgør den primære biomassereserve i Europa; understreger, at vand er en vigtig ressource for produktionen af vandkraft, overrisling af landbrugsland, bæredygtig forvaltning af skove, bevarelse af den biologiske mangfoldighed og landskabet samt drikkevandsforsyning, der i de kommende år vil blive endnu mere afgørende som følge af klimaforandringerne; understreger derfor behovet for at fremme udveksling af bedste praksis og samarbejde på tværs af grænserne i forbindelse med Alpekonventionens "platform for vandforvaltning" mellem de nationale organer, der er ansvarlige for forvaltningen af vand og afstrømningsområder;

8.  minder om, at Alperegionens vandveje meget tidligt blev udnyttet til elproduktion ved hjælp af vandkraft; mener, at udveksling af bedste praksis og modernisering af strukturerne bør kunne støttes med EU-midler med henblik på at imødekomme den voksende energiefterspørgsel og turisttilstrømningen;

9.  beklager, at der i øjeblikket foregår en udvikling i retning af tiltagende indirekte ekspropriering af arealer i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og biodiversitetsstrategien; opfordrer Kommissionen til at gøre sin indflydelse gældende for at sikre, at ejendomsrettigheder bevares som en grundlæggende del af udviklingen i Alperegionen;

10.  gør opmærksom på, at tilbagevenden af større rovdyr udgør en trussel for traditionelt landbrug og græsmarksbrug i mange Alpedale, idet får, geder og kvæg i stadig oftere angribes af vilde rovdyr; understreger, at forvaltning og genudsættelse af rovfugle og kødædende dyr skal koordineres bedre mellem forskellige myndigheder, og at udveksling af information og bedste praksis skal forbedres med henblik på at forbedre grænseoverskridende beskyttelse og forvaltning af disse arter som led i en Alpestrategi og i forbindelse med Alpekonventionens platform for større rovdyr og vilde hovdyr;

11.  fastholder, at strategien bør bidrage til at indfri målene sat i COP21 og til også at skitsere, hvordan denne region bør håndtere klimaforandringsudfordringer, navnlig i betragtning af dens sårbarhed, herunder over for naturkatastrofer (f.eks. mudderskred, skovbrande);

12.  minder om, at kaskadeanvendelse af vedvarende ressourcer er et princip, som, hvis det reguleres og håndhæves ved lov, vil indebære et stort indgreb i ejendomsretten og vil kunne være til hinder for innovation, især for SMV'er;

13.  fremhæver, at de traditionelle dyrkningsformer og former for dyrehold i bjergområder fortsat må være mulige, således at landbrugsstrukturerne og beboelser i disse områder kan blive bevaret; kræver, at der sker en harmonisering, forenkling og begrænsning af kontrolprocedurer og krydsoverensstemmelseskrav, særlig i forhold til små bedrifter og bjergbondebedrifter;

14.  anser det for vigtigt, at der indføres programmer, som fremmer en decentral og makroregional forarbejdnings- og markedsføringsstruktur for landbrugs- og skovbrugsprodukter (f.eks. andelsselskaber, producentorganisationer), for at skabe en styrket position i værditilvækstkæden for tømmer og fødevarer og for at forbedre beskæftigelsen, fødevareforsyningen og innovationsevnen i disse regioner; påpeger fordelene ved at sikre en bred vifte af markedsmuligheder;

15.  opfordrer til udvidelse af værdien af landbrugsprodukter ved at fremme initiativer til at øge brugen og udbredelsen af kvalitetsmærket "bjergprodukt" på basis af praktiske ordninger og støtter initiativer, der fremmer den beskyttede geografiske oprindelsesbetegnelse for produkter fra Alperegionen og udvikle nye kvalitetsprodukter med henblik på at imødekomme forbrugernes efterspørgsel og give dem information om traditionerne bag disse produkter og deres særlige karakteristik og kvalitet; mener, at der er brug for mere virkningsfulde sikkerhedsmekanismer mod efterlignere og piratproducenter af produkter, der foregiver at stamme fra Alperegionen og til værn om den beskyttede geografiske betegnelse; opfordrer endvidere Kommissionen til at indføre særlige operationelle programmer for kvalitetsbjergprodukter i den hensigt at forbedre salgsfremstød og markedsføring af disse;

16.  understreger betydningen af mælkeproduktionen i bjergrige områder i Alperne, og navnlig af mejeriprodukter af høj kvalitet fremstillet af denne mælk; gør opmærksom på, at mejeribranchen i mange tilfælde ikke kan konkurrere med mere praktisk beliggende steder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre specifikke, kompenserende foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik for producenter i den hensigt at sikre, at kreaturhold og mælkeproduktion i bjergområder er finansielt bæredygtigt, ikke mindst for små og mellemstore, familiedrevne landbrug såvel som støtte til forarbejdningsled, der laver alpemælk til kvalitetsprodukter;

17.  understreger, at det er vigtigt at højne konkurrenceevnen for bjerglandbrug ved bl.a. at fremme etableringen af producentsammenslutninger såvel som at stimulere lokale producenters aktiviteter ved at iværksætte offentlige indkøb; understreger, at netværkssamarbejde og oprettelse af sammenslutninger mellem bjerglandbrugere kan styrke disses forhandlingsposition i forhold til distributørerne og bidrage til at afbøde de strukturelle svagheder ved bjerglandbrug; mener endvidere, at korte forsyningskæder i bjergområder og lokale markeder er af central betydning for evnen til at bevare landbrugsproduktionen på de mindre landbrugsbedrifter beliggende i disse områder;

18.  er af den mening, at markedsføringen af landbrugsprodukter vil kunne forbedres, hvis de blev inkluderet i det generelle udbud af turistprodukter i et givent, geografisk område;

19.  finder det særlig vigtigt at give unge landbrugere langsigtede fremtidsudsigter med henblik på at modvirke affolkning af alpine landdistrikter; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme tværnationale initiativer og til at støtte iværksætterinitiativer, fremvoksende brancher og arbejdsmarkedet inden for land- og skovbrug; understreger betydningen af at integrere landbrugsdrift mere effektivt i det lokale økonomi, navnlig inden for turisme, håndværk og SMV-sektorer med henblik på at hæve landbrugsindkomstniveauet og gøre jobs i landbrugssektoren mere attraktive for unge;

20.  fremhæver betydningen af landbrugsturisme som en indtægtskilde for smålandbrugere (f.eks. bondegårdsferie); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at etablere programmer til støtte af investering og iværksætterinitiativer; anser det for vigtigt at støtte disse landbrug gennem specifikke turistfremstød;

21.  understreger, at Alperegionernes klimatiske og topografiske særpræg gør det vanskeligt at satse på en intensiveret udnyttelse inden for landbruget og skovbruget; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme forskning og udvikling inden for udnyttelse af græsarealer, dyrehold og skovbrug for at skabe kapacitet til at forbedre produktionens effektivitet, bevare traditionelle driftsformer og traditionelle husdyrracer samt støtte en omlægning af skovarealerne til klimaresistent blandet skov;

22.  opfordrer Kommissionen til at udbygge uddannelses- og rådgivningsstrukturer til faglært arbejdskraft inden for landbrug og skovbrug (f.eks. uddannelsen til alpesæterrådgiver), skabe et makroregionalt uddannelsesnetværk samt intensivere samarbejdet og netværkssamarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og videnskabelige aktører (f.eks. via tværfaglige praktik- og udvekslingsordninger) med henblik på at tilgodese en bæredygtig vækst inden for rammerne af fælles grænseoverskridende og internationale forskningsprogrammer og -projekter; minder om, at bjergområder altid har været en betydelig kilde til innovation, navnlig med hensyn til at overkomme naturbestemte ulemper; bemærker, at beboere i Alperne ofte må udføre forskellige aktiviteter i løbet af året og sommetider også på tværs af grænser; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de lokale myndigheder til at inddrage aktører fra erhvervsuddannelserne – både på grundniveau og videregående niveau – i samarbejdet; er af den opfattelse, at der skal tilbydes kurser og information om innovation inden for land- og skovbrug med henblik på at højne konkurrenceevnen for smålandbrugere og familiedrevne bedrifter;

23.  fremhæver den væsentlige rolle, som landbrug og landdistriktressourcer indtager i at tilsikre social og uddannelsesmæssig omsorg, især for sårbare personer; opfordrer Kommissionen til at fremme sociale landbrugsaktiviteter, idet disse – navnlig for landbrugere i bjergområder – repræsenterer en ny måde at frembringe alternative tjenesteydelser på;

24.  fremhæver betydningen af adgang til højhastighedsinternet og digitale tjenester, og opfordrer til, at der foruden den rent infrastrukturmæssige udvikling også anlægges en holistisk tilgang til "digitale landsbyer og regioner", der sikrer bæredygtige, beboelige og familievenlige miljøer.

25.  fastslår, at der opstår administrative problemer, når små og mellemstore virksomheder i bjergområder ansøger om finansielle midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL); opfordrer Kommissionen til at tilpasse de pågældende støtteprogrammer for at garantere en bedre adgang til finansielle midler samt en mere vellykket gennemførelse, som i højere grad gavner de små kommuner;

26.  opfordrer til, at de kommende og nuværende lovrammer for landbrug i hele Alperegionen, navnlig under den fælles landbrugspolitik, bliver henholdsvis harmoniseret og forenklet; fremhæver behovet for specifik, yderligere støtte baseret på faktorer såsom jordvurdering og skråninger med henblik på at gøre det muligt at drive bæredygtigt landbrug på stejle bjergarealer;

27.  glæder sig over etableringen af en makroregional styringsmodel for Alperegionen i den hensigt at fremme grænseoverskridende samarbejde inden for land- og skovbrug; anser det i denne forbindelse for vigtigt med forbedret udveksling af informationer og erfaringer på tværnational basis mellem sammenslutninger og producentorganisationer inden for kreaturhold, agerbrug og skovbrug gennem afholdelse af regelmæssige symposier;

28.  understreger, at udviklingen af nye initiativer kræver regionale løsninger og deltagerbaserede tilgange, herunder harmonisering af eksisterende og nye initiativer med henblik på at maksimere fordelene ved bjerglandbrug i Alperne og nedbringe de administrative forhindringer; opfordrer til direkte inddragelse af regioner, lokale myndigheder og individer inden for alle foranstaltninger under EU's Alpestrategi, med særlig opmærksomhed rettet mod interessehavere inden for land- og skovbrug, der bør være befordrende for at gennemføre Kommissionens handlingsplan på regionalt niveau; gør opmærksom på, at Alpekonventionen, EU's samhørighedspolitik og de eksisterende EU-initiativer skal tages i betragtning;

29.  anser det for vigtigt, at EU-strategien for Alperegionen gennemføres med de eksisterende finansielle ressourcer såsom struktur- og investeringsfondene for 2014-2020, og at der ikke opstilles ny finansiering; fremhæver, at midlerne skal bruges effektivt, så strategien kan gennemføres med større samordning;

30.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvide støtteprogrammer såsom Interreg og Leader inden for udviklingspolitikken for mindre land- og skovbrugsforetagender, således at der kan ske en udveksling af oplysninger og bedste praksis og til at udvikle synergier mellem disse forskellige programmer og fokusere på et afgrænset og klart defineret sæt prioriteringer; understreger i denne forbindelse betydningen af multifunktionelle smålandbrug i Alperegionen;

31.  minder om, at bjergområder udgør en hindring for tættere forbindelser mellem de europæiske borgere, og at EU har forpligtet sig til i øget grad at finansiere infrastruktur til grænseoverskridende transport.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

26.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Pilar Ayuso, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Jens Gieseke, Ivan Jakovčić, Anthea McIntyre, Sofia Ribeiro, Ramón Luis Valcárcel Siso


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.6.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

2

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Andrew Lewer, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Andor Deli, Tunne Kelam, Tonino Picula, Claude Rolin, Bronis Ropė, Claudia Schmidt, Remo Sernagiotto, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Dominique Martin, Vladimir Urutchev, Marco Valli

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik