Процедура : 2015/2284(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0227/2016

Внесени текстове :

A8-0227/2016

Разисквания :

PV 15/09/2016 - 7
CRE 15/09/2016 - 7

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0361

ДОКЛАД     
PDF 967kWORD 325k
5.7.2016
PE 578.543v02-00 A8-0227/2016

относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 – 2014 г.

(2015/2284(INI))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Мариан Харкин

Докладчик по становище (*):

Жан-Пол Дьонано, комисия по бюджети

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (*)
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 – 2014 г.

(2015/2284(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1),

–  като взе предвид Регламент (EО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) №1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(3),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно дейностите на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2013 и 2014 г. (COM(2015)0355),

–  като взе предвид последващата оценка на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) – окончателен доклад от август 2015 г.,

–  като взе предвид Специален доклад № 7/2013 на Сметната палата, озаглавен „Успял ли е Европейският фонд за приспособяване към глобализацията да предостави европейска добавена стойност при повторното интегриране на съкратените работници?“

–  като взе предвид доклада за 2012 г. на Европейския наблюдател на преструктурирането (ЕНП) към Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), озаглавен „След преструктурирането: пазари на труда, условия на труд и удовлетвореност от живота“,

–  като взе предвид практическото проучване на Eurofound, озаглавено „Добавена стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – сравняване на опита на Германия и на Финландия“ (2009 г.),

–  като взе предвид доклада за 2012 г. на ЕНП към Eurofound, озаглавен „Преструктуриране в период на рецесия“,

–  като взе предвид своята резолюция от 29 септември 2011 г. относно бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията(5),

–  като взе предвид резолюциите, които е приел от януари 2007 г. насам относно мобилизирането на средства от ЕФПГ, включително коментарите на комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) относно съответните заявления,

–  като взе предвид разискванията на специалната работна група относно ЕФПГ на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по бюджети, комисията по международна търговия, комисията по бюджетен контрол, комисията по регионално развитие и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0227/2016),

А.  като има предвид, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да окаже подкрепа на работниците, съкратени вследствие на значими структурни промени в моделите на световната търговия, и да изрази солидарността си с тях; като има предвид, че целта на ЕФПГ е да допринесе за интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж и за насърчаването на устойчива заетост посредством подготовката и подпомагането на безработни лица да преминат на ново работно място; като има предвид, че ЕФПГ е създаден с цел решаване на неотложни ситуации, осигурявайки бърза намеса и краткосрочна помощ в отговор на сериозни и непредвидени трудности на трудовия пазар, включващи съкращения в голям мащаб, за разлика от Европейския социален фонд (ЕСФ), който също оказва подкрепа на съкратените работници, но неговата цел е да решава проблемите с дългосрочните структурни дисбаланси основно чрез програми за учене през целия живот; счита, че ЕФПГ следва да продължи да действа извън многогодишна финансова рамка през следващия програмен период;

Б.  като има предвид, че преструктурирането през последните години е станало преобладаваща практика, като се активизира в някои сектори и навлиза в други; като има предвид, че дружествата носят отговорност за често непредвидими последици от тези решения за общностите и за икономическата и социалната структура на държавите членки; като има предвид, че ЕФПГ помага за смекчаването на отрицателните последици от решенията за преструктуриране; като има предвид, че все повече мерки по линия на ЕФПГ са свързани със стратегии за преструктуриране на големи предприятия и многонационални корпорации, решенията за които обикновено са взети без участието на работниците и техни представители; като има предвид, че пренасочването, изнасянето на производството, закриването, сливането, придобиването, поглъщането, реорганизацията на производството и възлагането на дейности на външни изпълнители са най-често срещаните форми на преструктуриране;

В.  като има предвид, че адаптирането и проактивността при преместването на работни места или длъжности могат обаче да бъдат възпрепятствани от несигурността поради факта, че периодите на преход носят потенциален риск от безработица, по-ниски заплати и социална несигурност; като има предвид, че повторното интегриране към заетостта на бенефициентите по линия на ЕФПГ ще бъде по-успешно, ако води до качествени работни места;

Г.  като има предвид, че кооперациите управляват преструктурирането по социално отговорен начин и свой конкретен модел на кооперативно управление, основаващ се на съвместна отговорност, демократично участие и контрол от страна на членовете, както и на възможността кооперациите да разчитат на свои собствени финансови ресурси и мрежи за подкрепа, като това обяснява защо кооперациите са по-гъвкави и иновативни при управлението на преструктурирането в течение на времето, както и при създаването на нови стопански дейности;

Д.  като има предвид, че в член 19 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 е залегнало изискването на всеки две години Комисията да представя на Парламента и на Съвета количествен и качествен доклад за дейностите на ЕФПГ през предходните две години;

Е.  като има предвид, че не съществува европейска правна рамка относно информирането на работниците и консултирането с тях, прогнозирането и управлението на преструктурирането с цел прогнозиране на промените и предотвратяването на загуба на работни места; като има предвид, че Парламентът отправи искане в резолюцията си от 15 януари 2013 г.(6) Комисията, въз основа на член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз и след консултации със социалните партньори, да представи възможно най-скоро предложение за законодателен акт относно информирането на работниците и консултирането с тях, прогнозирането и управлението на преструктурирането, (въз основа на подробните препоръки, изложени в приложението към резолюцията); като има предвид, че съществуват значителни разлики на национално равнище във връзка с отговорностите на работодателите към техните работници в този процес; като има предвид, че са проведени двукратно консултации с европейските социални партньори, а Комисията не е предприела действия; като има предвид, че Комисията е дала разочароващи отговори на парламентарните резолюции относно информирането, консултирането и преструктурирането, подчертаващи нуждата от неотложни и конкретни мерки в тази област; като има предвид, че добре развитите системи на трудови правоотношения, които предоставят на работниците и техните представители права в сферата на консултирането и информирането, са от изключително значение; като има предвид, че засилена Директива относно информирането и консултирането може да помогне да се гарантира, че преговорите за подходящ план могат да се проведат при справедливи условия и своевременно;

Ж.  като има предвид, че минималният праг на съкращения беше намален от 1 000 на 500 съкратени работници, с възможността при изключителни обстоятелства или на малки пазари на труда да се разглежда заявление по ЕФПГ, когато съкращенията имат сериозно въздействие върху заетостта и върху местната, регионалната или националната икономика;

З.  като има предвид, че от 1 януари 2014 г. лицата, които са били самостоятелно заети, също са допустими бенефициенти и могат да получават подкрепа; като има предвид, че Комисията следва да гарантира, че ЕФПГ отговаря на специфичните потребности на самостоятелно заетите работници, тъй като броят на самостоятелно заетите лица се увеличава постоянно; като има предвид, че до 31 декември 2017 г. младите хора, незаетите с работа, учене или обучение (NEET), в регионите, допустими по инициативата за младежка заетост, могат да получават подкрепа по ЕФПГ, като техният брой е равен на броя на бенефициентите от целевата група;

И.  като има предвид, че сегашният ЕФПГ има за цел не само да оказва подкрепа на съкратените работници, но също така да показва солидарност към тези работници;

Й.  като има предвид, че първоначалният бюджет за ЕФПГ възлиза на 500 млн. EUR годишно; като има предвид, че текущият бюджет възлиза на 150 млн. EUR годишно, като средният годишен разход е приблизително 70 млн. EUR от създаването му досега;

К.  като има предвид, че първоначалният процент на съфинансиране беше 50 %, но че той беше увеличен на 65 % за периода 2009 – 2011 г., върна се обратно на 50 % за периода 2012 – 2013 г. и понастоящем е 60 %;

Л.  като има предвид, че в периода 2007 – 2014 г. са подадени 134 заявления от 20 държави членки, отнасящи се до 122 121 работници от целевата група, и като има предвид, че са поискани общо 561, 1 милиона евро; отбелязва, че в периода 2007 – 2013 г. степента на усвояване е едва 55 %; като има предвид, че между 2007 г. и 2014 г. от производствения сектор идваха най-големият брой заявления, по-специално автомобилната промишленост, засягащи 29 000 от общо 122 121 работници (23 % от общия брой, обхванат от подадените заявления); като има предвид, че понастоящем последиците от икономическата криза имат по-голямо значение и въздействие в предприятията с по-малко от 500 работници, отколкото в предприятията с 500 работници;

М.  като има предвид, че Европейската сметна палата препоръчва Парламентът, Съветът и Комисията да ограничат финансирането от ЕС до мерки, които е вероятно да осигурят добавена стойност за ЕС, вместо да финансират вече съществуващи национални схеми за подпомагане на доходите на работещите, в съответствие с предвиденото в член 7, параграф 1, буква б); като има предвид, че се счита, че мерките по ЕФПГ имат най-голяма добавена стойност, когато са използвани за съфинансиране на услуги за съкратени работници, които обичайно не съществуват в системите на държавите членки за помощи при безработица, когато тези услуги са по-скоро насочени към обучение и преквалификация, отколкото към предоставянето на помощи, и в случаите, в които тези мерки са персонализирани и допълват традиционните, по-специално по отношение на най-уязвимите групи съкратени работници; отбелязва в тази връзка необходимостта да се инвестира в потенциала на бившите работници и значението на цялостната оценка на нуждите и изискванията по отношение на уменията на местните трудови пазари, тъй като това следва да формира основата за обученията и изграждането на умения, с цел да се допринесе за улесняването на бързата реинтеграция на работниците на пазара на труда; припомня, че държавите членки имат задължението да изпълняват ефективно бюджета за ЕФПГ;

Н.  като има предвид, че ЕФПГ не решава проблема с безработицата в ЕС; като има предвид, че решаването на кризата с безработицата в ЕС изисква включването на създаването, защитата и устойчивостта на работните места като съществена част от политиките на ЕС; като има предвид, че равнищата на безработица в Европа, особено сред младите и дълготрайно безработните, изискват спешни действия за предлагане на нови перспективи за професионално развитие;

О.  като има предвид, че референтният период за оценка на ЕФПГ за целите на настоящия доклад е 2007 – 2014 г.; като има предвид, че последващата оценка на Комисията обхваща периода 2007 – 2013 г., а одитният доклад на Сметната палата – периода 2007 – 2012 г.;

П.  като има предвид, че принципите на равнопоставеност на половете и на недискриминация, които са сред основните ценности на Съюза и са залегнали в стратегията „Европа 2020“, следва да бъдат гарантирани и насърчавани при прилагането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

Р.  като има предвид, че делът на върналите се на работа жени е по-висок от този на мъжете, но че връщането на работа при жените е най-вече временно и несигурно, поради задължения за полагане на грижи за членове на семейството, докато търсят нова работа и/или участват в професионална преквалификация и поради липсата на финансово достъпни и висококачествени заведения за гледане на деца и на болни хора;

С.  като има предвид, че жените са непропорционално засегнати от кризата и политиките на бюджетни ограничения;

1.  отбелязва последващата оценка на ЕФПГ, както и първия двугодишен доклад; отбелязва, че Комисията изпълнява задължението си за докладване; счита, че тези и други доклади не са достатъчни, за да осигурят в пълна степен прозрачността и ефективността на ЕФПГ; призовава държавите членки, които са ползвали безвъзмездни средства по линия на ЕФПГ да оповестят публично всички данни и оценки на случаите и да включат в докладването на случаите оценка на въздействието върху равнопоставеността между половете; силно насърчава всички държави членки да предоставят своевременно на разположение на обществеността своите заявления и окончателни доклади съгласно настоящия регламент; въпреки че Комисията изпълнява своите задължения за докладване, счита, че Комисията би могла да предостави достъп до всички съответни документи, свързани с мерките по ЕФПГ, включително вътрешните доклади от командировки след мониторингови посещения във връзка с текущи заявления в държавите членки;

2.  приветства удължаването на периода на финансиране от една на две години. припомня, че съгласно проучване на Eurofound 12 месеца не са достатъчно дълъг период за подпомагане на всички съкратени работници, особено на най-уязвимите групи като например нискоквалифицираните, възрастните, жените, и по-специално самотните родители;

3.  отбелязва, че оценките на ЕФПГ показват, че резултатите от интервенциите на този фонд са повлияни от фактори като нивото на образование и квалификацията на работниците от целевата група, както и от капацитета за усвояване на съответните пазари на труда и БВП на държавите бенефициенти; подчертава, че тези фактори се влияят най-вече от дългосрочни мерки, които могат да бъдат ефективно подкрепени от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове); отбелязва необходимостта от отчитането на тези фактори и на местната ситуация на пазара на труда при всяко предоставяне на помощ по линия на ЕФПГ; отбелязва, че засиленото взаимодействие между ЕФПГ и ЕСИ фондовете е важно, за да се постигнат по-бързи и по-ефективни резултати; подчертава, че ЕСИ фондовете могат да действат като последващи мерки в областите на подкрепа на ЕФПГ чрез стимулиране на инвестициите, растежа и създаването на работни места; подчертава, че интервенциите по линия на ЕФПГ следва да бъдат насочени към инвестиции, допринасящи за растежа, създаването на работни места, образованието, уменията, географската мобилност на работниците и следва да бъдат координирани със съществуващите програми на ЕС, с оглед подпомагане на намирането на заетост и насърчаване на предприемачеството, особено в региони и сектори, които вече страдат от неблагоприятните последици от глобализацията или преструктурирането на икономиката; подчертава, че следва да се предпочитат интегрирани подходи, основани на финансирани по няколко фонда програми, с цел справяне със съкращенията и безработицата по устойчив начин, чрез ефикасно разпределение на ресурсите и по-тясна координация и полезни взаимодействия, по-специално между ЕСФ и ЕФРР; твърдо счита, че една интегрирана стратегия за финансирани по няколко фонда програми би намалила риска от преместване и би създала благоприятни условия за възстановяване на промишленото производство на ЕС;

4.  счита, че функционирането на ЕФПГ е подобрено чрез реформите на регламента; отбелязва, че това подобрение е позволило опростяването на процедурите за достъп до ЕФПГ от страна на държавите членки и че това би трябвало да доведе до по-голямо използване на този инструмент от държавите членки; призовава Комисията да предложи действия за премахване на всички пречки, свързани с административния капацитет, които са възпрепятствали участието на ЕФПГ; счита, че ЕФПГ не следва да изпълнява функция на макроикономическо стабилизиране;

5.  отбелязва, че намалените бюджетни кредити за ЕФПГ в годишния бюджет са се оказали достатъчни, за да осигурят необходимото съдействие и подкрепа, нужни и съществени за лицата, изгубили работното си място; подчертава обаче, че от 2014 г. насам обхватът на ЕФПГ е увеличен, за да се включат незаетите с работа, учене или обучение, както и свързаните с кризата критерии, и че в случай на значително увеличение на заявленията или на добавяне на нови прерогативи бюджетните кредити може да не бъдат достатъчни и да трябва да се увеличат, за да се гарантира ефективното функциониране на ЕФПГ;

6.  изтъква значението на силния социален диалог, основан на взаимно доверие и споделена отговорност, като най-добър инструмент, с който да се търсят консенсусни решения и общи възгледи при прогнозирането, провеждането и управлението на процесите на преструктуриране; подчертава, че това ще спомогне за предотвратяване на загубите на работни места и съответно прибягването до ЕФПГ;

7.  отбелязва значителното увеличение на броя на заявленията по време на периода на дерогация 2009 – 2011 г., който даваше възможност за заявления въз основа на свързани с кризата критерии, и че този обхват беше допълнително разширен, така че постоянно да включва критерии, свързани с икономическата криза, и самостоятелно заетите лица от 2014 до 2020 г.; приветства удължаването на срока на тази дерогация след 2013 г.; посочва, че повече от половината от общия брой проекти в периода 2007 – 2014 г. са свързани с кризата; освен това подчертава, че неблагоприятните последици от икономическата криза продължават в някои държави членки;

8.  отбелязва, че между 2007г. и 2014 г. двадесет държави членки са подали 131 заявления за финансиране на обща сума, възлизаща на 542,4 милиона евро, насочени към 121 380 работници;

9.  отбелязва, че Комисията е направила подобрения в базата данни на ЕФПГ, в която количествените данни относно случаи по линия на ЕФПГ се записват за статистически цели, като така се улеснява подаването на заявления от държавите членки и анализирането и сравняването на данни, свързани със случаи по линия на ЕФПГ, от страна на Комисията; в допълнение отбелязва, че Комисията е включила ЕФПГ в Общата система за споделено управление на фонда, което следва да доведе до подаването на по-точни и пълни заявления и до допълнително намаляване на времето, необходимо за заявление, подадено от държава членка; отбелязва, че тази система дава възможност за опростяване на заявленията за държавите членки, и настоятелно призовава Комисията да ускори обработването на заявленията, така че да е възможно бързото осигуряване на финансиране, с цел постигане на максимално въздействие;

10.  призовава Комисията изцяло да предвижда въздействието на решенията в областта на търговската политика върху пазара на труда на ЕС, като взема предвид и обективната информация относно тези последици, посочена в подадените заявления по ЕФПГ; призовава Комисията да извършва подробни предварителни и последващи оценки на въздействието, включващи потенциалните последици за заетостта, конкурентоспособността и икономиката, както и въздействието върху малките и средните предприятия, като същевременно гарантира ефективна предварителна координация между ГД „Търговия“ и ГД „Заетост“; призовава Парламента да организира редовни съвместни изслушвания на комисията по международна търговия и комисията по заетост и социални въпроси, за да допринесе за подобряване на координацията между търговската политика и ЕФПГ и мониторинга във връзка с него; счита за необходимо да се насърчава засиленото използване на ЕФПГ с цел справяне с процесите на преместване, както и смекчаване на секторните кризи, причинени от колебанията в цените и търсенето в световен мащаб; категорично се противопоставя на всяка инициатива за разглеждане на ЕФПГ, в настоящата му форма и с настоящия му бюджет, като инструмент за намеса при загуба на работни места в Европейския съюз в резултат на търговски стратегии, решени на равнище ЕС, включително бъдещи или вече действащи търговски споразумения; подчертава необходимостта от висока степен на съгласуваност между търговската и промишлената политика и необходимостта от модернизиране на инструментите за търговска защита на ЕС;

11.  призовава Комисията да предоставя статут на пазарна икономика на търговски партньори единствено когато те изпълняват петте критерия, определени от нея; във връзка с това призовава Комисията да определи ясна и ефективна стратегия относно въпроси, свързани с предоставянето на статут на пазарна икономика на трети държави, за да се запази конкурентоспособността на предприятията на ЕС и да се продължи борбата с всички форми на нелоялна конкуренция;

12.  подчертава, че една от основните цели на ЕФПГ е да помогне на работниците, загубили работата си в резултат от сериозна промяна в търговията на Съюза със стоки или услуги, както е определено в член 2, буква а) от Регламента; счита, че важна задача на ЕФПГ е да осигури подкрепа за работниците, съкратени в резултат на отрицателните последици от търговски спорове; следователно призовава Комисията да изясни, че загубата на работни места в резултат на търговски спорове, които водят до сериозна промяна в търговията на Съюза със стоки или услуги, напълно попада в обхвата на ЕФПГ;

13.  подчертава, че ЕФПГ не може в никакъв случай да замести сериозна политика за предотвратяване и прогнозиране на преструктуриранията; подчертава значението на наличието на истинска промишлена политика в целия Европейския съюз, носеща устойчив и приобщаващ растеж;

14.  призовава Комисията да извършва проучвания на въздействието на глобализацията по сектори и, въз основа на констатациите, да направи предложения, които да насърчават предприятията да предвиждат промените в своите сектори и да подготвят своите служители преди съкращения;

15.  подчертава, че някои държави членки са предпочели да използват ЕСФ вместо ЕФПГ поради по-високите ставки на съфинансиране по ЕСФ, по-бързото прилагане на мерките по ЕСФ, липсата на предварително финансиране по ЕФПГ и дългата процедура на одобряване в рамките на ЕФПГ; счита обаче, че увеличеният процент на съфинансиране и по-своевременната процедура на подаване на заявление и на одобряване, съдържащи се в новия регламент, решават някои от тези проблеми; изразява съжаление, че помощта по ЕФПГ все още не е достигнала до съкратените работници във всички държави членки, и призовава държавите членки да използват тази подкрепа в случаи на масови съкращения;

16.  обръща внимание на факта, че според доклада на Сметната палата средната продължителност на процедура за одобрение на заявления по линия на ЕФПГ е 41 седмици; призовава да се положат всички възможни усилия за ускоряване на процедурите; приветства усилията на Комисията свеждане до минимум на закъсненията и за оптимизиране на процеса на подаване на заявления; подчертава, че засилването на капацитета на държавите членки е абсолютно необходимо в това отношение, и настоятелно препоръчва всички държави членки да започнат да прилагат мерките във възможно най-кратък срок; отбелязва, че много държави членки вече правят това;

17.  отбелязва, че ЕФПГ страда от сериозна липса на информираност от страна на някои държави членки, социални партньори и предприятия; призовава Комисията да засили комуникацията си с държавите членки, националните и местните търговски мрежи на Съюза и широката общественост; призовава държавите членки да насърчават осведомеността по ЕФПГ сред работниците и техните представители и това да става своевременно, за да се гарантира, че мерките по ЕФПГ достигат и са в полза на максимален брой потенциални бенефициенти и ползи от мерките по ЕФПГ, както и по-ефективно популяризиране на предимствата въз основа на постигнатите от ЕФПГ резултати;

18.  припомня значението на гаранциите, непозволяващи в рамките на определен срок преместването на предприятия, използващи финансиране от ЕС, което може да доведе до създаването на допълнителни схеми за подпомагане вследствие на съкращения;

Бенефициенти на ЕФПГ

19.  приветства заключенията в доклада на Сметната палата, че почти всички допустими по ЕФПГ работници са успели да се възползват от персонализирани и добре съгласувани мерки, съобразени с техните индивидуални потребности, и че почти 50 % от работниците, които са получили финансова помощ, вече са се върнали на работа; отбелязва, че липсата на своевременно и ефективно изпълнение на програми по ЕФПГ в някои държави членки доведе до непълно усвояване на бюджетните кредити; счита, че участието на бенефициентите от целевата група или техните представители, социалните партньори, местните служби по заетостта и други заинтересовани страни в първоначалната оценка и заявление е от съществено значение, за да се гарантират положителни резултати за бенефициентите; призовава Комисията да оказва подкрепа на държавите членки в разработването на иновативни мерки и програми и да извърши оценка в прегледите си на степента, в която проектът на координирания пакет от персонализирани услуги прогнозира бъдещи перспективи на пазара на труда и необходими умения и отговаря на прехода към устойчива икономика с ефективно използване на ресурсите; призовава държавите членки, в съответствие с член 7 от настоящия регламент, да направят допълнителни усилия за координиране на пакет от персонализирани услуги за устойчива икономика с ефективно използване на ресурсите; отбелязва, че иновациите, интелигентното специализиране и ефективно използване на ресурсите са ключови за обновяване на промишлеността и икономическа диверсификация;

20.  отбелязва, че от 73 проекта, анализирани в последващия доклад за оценка на Комисията, средният дял на бенефициентите на възраст над 55 години е 15 %, а на бенефициентите на възраст 15 – 24 години – 5 %; приветства следователно акцента в новия регламент върху възрастните и младите работници, както и включването на NEET в някои заявления; отбелязва, че средният дял на жените бенефициенти е 33 %;, на мъжете – 67% отбелязва, че тези цифри отразяват свързаните с пола измерения на служителите, които могат да са различни в зависимост от сектора; поради това призовава Комисията да гарантира, че за всички заявления по ЕФПГ мъжете и жените се третират еднакво, и призовава държавите членки да събират данни от гледна точка на пола, за да се види как засяга дела на бенефициентите – жени, отново намерили работа; отбелязва, че при някои заявления по ЕФПГ броят на бенефициентите от целевата група е нисък в сравнение с общия брой на отговарящите на критериите бенефициенти, което води до неоптимално въздействие;

21.  счита, че включването на незаетите с работа, учене или обучение в заявленията по ЕФПГ често изисква различни видове намеса, и е на мнение, че всички подходящи участници, включително социалните партньори, местните общностни групи, и младежките организации, следва да са представени на етапа на изпълнение на всяка програма и че те следва да насърчаван мерките, необходими за гарантиране включването на незаетите с работа, учене или обучение; в този контекст насърчава държавите членки да имат силна водеща агенция, която да координира изпълнението на програмата, да осигурява специализирана и постоянна подкрепа за подпомагането на незаетите с работа, учене или обучение да приключат програмата, а също и да гарантира максимално усвояване на средства по програмата; счита, че независим преглед със специален акцент върху въпроса за участието на незаетите с работа, учене или обучение ще набележи добри практики; изразява твърдо убеждение, че дерогацията за включването на NEETs следва да продължи до края на програмния период през декември 2020 г.;

22.  призовава Комисията да включи в средносрочната си оценка на ЕФПГ специална качествена и количествена оценка на подкрепата на ЕФПГ за младите хора, незаетите с работа, учене или обучение (NEETs), особено с оглед прилагането на схемата „Гаранция за младежта“ и необходимите взаимодействия между националните бюджети, ЕСФ и инициативата за младежка заетост;

23.  отбелязва, че според последващата оценка средният процент на успех по отношение на бенефициентите в 73-те проверени случая е 78 %; това включва 20 случая с процент на успех по отношение на бенефициентите 100 % или повече; настоява обаче, че максималният процент на успех при всеки отделен случай е 100 % и следователно използването на стойности, по-големи от 100 %, води до отклонение в данните, така че да показват значително по-висок от действителния процент на успех; отбелязва, че това се отнася и за степента на изпълнение на бюджета; призовава Комисията да адаптира данните си, така че да се даде по-точна оценка на процента на успех по отношение на бенефициентите и на изпълнението на бюджета;

24.  приветства факта, че много бенефициенти са имали възможността да получат от ЕФПГ ново работно място благодарение на персонализирана помощ при търсенето на работа и актуализиране на техните умения чрез програми за обучение или помощи за мобилност; изразява задоволство и от факта, че ЕФПГ е дал възможност на някои заети лица да започнат предприемаческа дейност благодарение на помощ за започване и управление на стопанска дейност; поради това подчертава значимия положителен ефект, който ЕФПГ оказва, според наличната информация, върху самоуважението и чувството за повече права и възможности и мотивацията подчертава, че помощта по линия на ЕФПГ е увеличила социалното сближаване, давайки възможност на хората да се върнат на работа и да избегнат негативните „капани“ на безработицата;

25.  отбелязва, че съгласно цифрите от последващия доклад бенефициентите по ЕФПГ обикновено са с по-ниско от средното равнище на образование, следователно притежават по-малко подлежащи на предаване умения, което при нормални обстоятелства намалява възможностите им за заетост и ги поставя в по-уязвима позиция на пазара на труда; счита, че ЕФПГ може да донесе най-добрата добавена стойност за ЕС при подкрепа на схеми за квалификация и преквалификация на работници, които подкрепят по-специално нискоквалифицирани уязвими групи, като се поставят на първо място уменията, които са необходими за участие на трудовия пазар и дават възможност за предприемачество;

26.  отбелязва, че проучване, извършено като част от последващата оценка, показа нееднозначни резултати, като 35 % заявяват, че качеството на новото работно място е далеч по-добро, 24 % твърдят, че е същото, а 41 % посочват, то е по-лошо или много по-лошо; при все това, при липсата на систематични данни, на които да се основе оценката, препоръчва на Комисията да събира по-подробна информация относно въздействието на намесите по линия на ЕФПГ и на качеството им, така че на по-късен етап да се предприемат коригиращи действия, които могат да се окажат необходими;

Икономическа ефективност и добавена стойност на ЕФПГ

27.  призовава Комисията и държавите членки да използват възможностите, предоставяни от бюджета на ЕФПГ, по-гъвкаво и по-ефективно, с акцент върху резултатите, въздействието и добавената стойност, без това да накърнява правомерното и прозрачно използване на средствата и спазването на правилата; счита, че процедурата по подаване на заявления и обработването им следва да се ускори, за да стане фондът по-ефективен в подкрепата си за съкратените работници; изразява загриженост относно несъответствието между поисканите средства от ЕФПГ и възстановяваните от държавите членки суми при среден процент на изпълнение на бюджета от едва 45%; призовава поради това Комисията задълбочено да проучи причините за ниската степен на изпълнение и да предложи мерки за премахване на съществуващите пречки, с цел гарантиране на оптимално използване на фонда; отбелязва, че процентът на работниците, намерили отново работа в края на подпомагането по линия на ЕФПГ, варира значително от 4% до 86% и подчертава следователно значението на активните и приобщаващи мерки на пазара на труда; отбелязва, че някои държави членки успяват да използват средствата, получавани по линия на ЕФПГ, по-ефективно от други; предлага Комисията да продължава да предоставя насоки и да дава възможност на държавите членки да споделят най-добри практики по отношение на подаването на заявления за средства по линия на ЕФПГ и на тяхното използване, с оглед гарантиране на максимален процент на повторно наети на работа за всяко изразходвано евро;

28.  счита, че установеният дял на съфинансиране от 60 % не следва да бъде увеличаван;

29.  отбелязва факта, че съгласно последващата оценка на Комисията средно само 6% от средствата по ЕФПГ са изразходвани за административни и управленски разходи;

30.  отбелязва, че най-важният аспект на икономическата ефективност, установен в процеса на консултации със заинтересованите страни, е броят на наетите работници, които сега плащат данъци и вноски за социална сигурност, вместо да получават обезщетение за безработица или други социални обезщетения;

31.  отбелязва, че в редица случаи на мобилизиране на средства по линия на ЕФПГ по-високите разходи за действия по член 7, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ отслабват цялостното въздействие на инвестицията от ЕФПГ; призовава Комисията да реши проблема чрез въвеждане на лимити;

32.  отбелязва, че в последващата оценка се предлага съпоставителната оценка на въздействието да бъде важен елемент за разбирането на добавената стойност на ЕФПГ; изразява съжаление, че такава оценка все още не е налице;

33.  приветства заключението на Сметната палата, че ЕФПГ предоставя истинска европейска добавена стойност, когато се използва за съфинансиране на услуги за съкратени работници или на обезщетения, които обичайно не съществуват в системите за обезщетение за безработица на държавите членки, което допринася за насърчаването на социалното сближаване в Европа; подчертава, че в някои държави членки липсват системи за социална закрила, които да са в състояние да отговорят на нуждите на работниците, останали без работа;

34.  изразява съжаление по повод на факта, че според Сметната палата една трета от финансирането по линия на ЕФПГ компенсира националните схеми за подпомагане на доходите на работниците, без европейска добавена стойност; изтъква, че новият регламент за ЕФПГ ограничава разходите за специалните мерки, като например помощите за търсене на работа и стимулите за работодателите да наемат персонал, до 35 % от общите разходи за координирания пакет, както и че дейностите, подпомагани от ЕФПГ, нямат за цел да заменят пасивните мерки за социална закрила, осигурявани от държавите членки в техните национални системи; настоява ЕФПГ да не се използва като заместител на задълженията на предприятията към техните работници; освен това насърчава Комисията да уточни при следващото преразглеждане на регламента, че ЕФПГ не може да се използва за заместване на задълженията на държавите членки към съкратените работници;

35.  изразява съжаление относно факта, че степента на изпълнение на бюджета варира от 3 % до 110 %, със среден процент на изпълнение 55 %; счита, че това положение понякога отразява недостатъците на етапите на планиране или изпълнение и следва да се промени чрез по-добро планиране или изпълнение на проектите;

36.  изразява съжаление от намаленото финансиране по линия на ЕФПГ; призовава Комисията и държавите членки да предоставят допълнителна подкрепа за ЕФПГ, с цел да се гарантира посрещането на потребностите; призовава Комисията да гарантира, че разполага с достатъчно персонал във връзка с натоварването и избягване на ненужни закъснения;

37.  счита, че мерките по линия на ЕФПГ и ЕСФ следва да се използват като се допълват взаимно с цел предоставянето на конкретни краткосрочни и по-общи дългосрочни решения; отбелязва заключението, че по принцип държавите членки са координирали успешно ЕФПГ с ЕСФ и с националните мерки на пазара на труда и че не са установени случаи на припокриване или двойно финансиране на физически лица при одита на Сметната палата;

38.  изразява задоволство от констатацията в доклада на Комисията относно дейността на ЕФПГ през 2013 и 2014 г., че през двете посочени години на Комисията не са докладвани нередности по Регламента за ЕПФГ, нито са констатирани нередности във връзка с ЕФПГ за този период;

Въздействие върху МСП

39.  отбелязва, че МСП представляват 99% от всички предприятия в ЕС и осигуряват заетост на по-голямата част от работещите в ЕС; в този контекст изразява загриженост, че ЕФПГ оказва много ограничено въздействие върху МСП, въпреки факта, че ясно предоставя обхват за МСП като целева група, ако са изпълнени определени критерии; признава пояснението на Комисията, че засегнатите работници на доставчиците надолу по веригата никога не са били изключвани умишлено, но призовава Комисията за по-нататъшно преориентиране на ЕФПГ към МСП, които играят ключова роля в европейската икономика, като например поставяне на по-голям акцент върху разпоредбата на член 8, буква г) относно необходимостта да се определят доставчиците, производителите надолу по веригата или подизпълнители на уволняващите предприятия или като се проследят предишните случаи, при които ЕФПГ е донесъл ползи на МСП, социалните предприятия и кооперациите за насърчаване на най-добрите практики; подчертава, че трябва да се обърне повече внимание на пропорционалността между работниците от МСП и работниците от големите предприятия;

40.  счита, че следва да се използва в по-голяма степен дерогация по отношение на прага на допустимост, по-специално и в полза на МСП; подчертава значението на разпоредбата, свързана с подаването на заявленията съгласно член 4, буква б) от настоящия регламент от страна на МСП, тъй като тя позволява икономически сектори, засегнати от кризата, да бъдат преструктурирани в регионален план; признава предизвикателствата, пред които са изправени заявленията, подадени съгласно тези разпоредби, и призовава Комисията да съдейства на държавите членки при справянето с тези предизвикателства, за да се превърне ЕФПГ във функциониращо решение за съкратените работници; също така призовава Комисията и държавите членки да приемат принципа „Мисли първо за малките“ при етапите на планиране и подаване на заявления;

41.  отбелязва концентрацията на заявления в секторите на промишлеността и строителството, и по-специално в автомобилната промишленост и в сектора на въздухоплаването, за помощи, предоставяни основно на големи предприятия; призовава държавите членки и регионалните органи с изключителна компетентност активно да подкрепят съкратените работници в МСП, кооперации и социални предприятия, като използват възможностите за гъвкавост, предвидени в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, по-конкретно по отношение на колективните заявления, включващи МСП, както и за други механизми, които насърчават повече подкрепа и по-широкият достъп за МСП, а също така и да информират МСП за възможностите, с които разполагат в рамките на ЕФПГ; изтъква, че тези мерки за подпомагане на МСП следва да се разглеждат като добавена стойност на ЕФПГ;

42.  изразява задоволство от констатацията в последващия доклад за изпълнението на Комисията, в който се установява положителна тенденция между използваните ресурси за насърчаване на предприемачеството и броя на самостоятелно заетите в края на осъществяването на мерките; при все това отбелязва, че средният процент на самостоятелна заетост във всички случаи по линия на ЕФПГ е нисък – 5 %, и че следва да се използват мерки за насърчаване на предприемачите, като например безвъзмездни средства за започване на стопанска дейност и други стимули; подчертава значението на ученето през целия живот, наставничество и партньорските мрежи в този контекст; счита, че има още възможности за подобряване на използването на ЕФПГ, самостоятелно или в съчетание с други фондове, например ЕСИ, за подкрепа на предприемачеството и започването на стопанска дейност, но подчертава, че предприемачеството следва да се основава на устойчиви бизнес планове; призовава държавите членки да поставят акцент върху приобщаването на жените и момичетата в предприемаческите програми;

43.  приветства усилията на няколко държави членки за увеличаване на използването на мерки в подкрепа на предприемачеството и социалната икономика под формата на безвъзмездни помощи за започване на стопанска дейност и мерки, насочени към насърчаване на предприемачеството и социалните кооперации;

Изисквания за данните

44.  счита, че в контекста на редица усложняващи фактори като потенциални пропуски на данни, регионални и национални специфики, различни макро- и микроикономически условия, малки размери на извадката и някои необходими предположения, методологичният подход на Комисията трябва да бъде щателен и прозрачен чрез прилагане на мерки за справяне с недостатъците, които усложняват неговото прилагане;

45.  подчертава, че в доклада на Сметната палата се заключава, че някои държави членки не са определили количествени цели за реинтегриране и че съществуващите данни не са подходящи за изготвяне на оценка на ефективността на мерките за реинтегриране на работниците на пазара на труда; признава изявлението на Комисията, че Регламентът за ЕФПГ не включва количествени цели за реинтегриране и че различните мерки по линия на ЕФПГ могат да бъдат оценени чрез други средства; поради това препоръчва на държавите членки да определят количествени цели за реинтегриране и системно да разграничават ЕФПГ, ЕСФ и другите национални мерки, специфично разработени за работниците, засегнати от масови съкращения; също така призовава Комисията да предостави информация относно вида и качеството на работните места, намерени от хората, които са били повторно интегрирани на пазара на труда, и относно средносрочната и дългосрочната тенденция по отношение на процента на интеграция, постигнат чрез интервенция по линия на ЕФПГ; държавите членки освен това следва да правят разлика между двата основни вида мерки по ЕФПГ, т.е. активни мерки на пазара на труда и подпомагане на доходите, изплащано на работниците, както и да предоставят по-подробна информация относно мерките, до които имат достъп отделните участници, за да може да се направи по-прецизен анализ на разходите и ползите от различните мерки; също така призовава Комисията да предостави данни относно заявленията по линия на ЕФПГ, които не са били одобрени на равнището на Комисията, и причините за това;

46.  припомня на държавите членки за задължението им да предоставят данни за равнището на реинтегриране 12 месеца след прилагането на мерките с цел гарантиране на необходимите последващи действия от ефекта и ефективността на ЕФПГ;

47.  подчертава нуждата от опростяване на процедурите по одит на национално равнище, така че да се гарантира последователност и ефективност и да се избегнат ненужни повторения между контролните органи на различни нива;

48.  препоръчва засилване на информационните потоци и договореностите за подпомагане между националното лице за контакт и регионалните или местните партньори по изпълнението;

49.  препоръчва да се извършват повече редовни партньорски оценки, транснационален обмен или партньорство между нови случаи по ЕФПГ и предишни случаи по ЕФПГ, с цел обмен на добри практики и опит относно изпълнението; препоръчва да се създаде платформа за най-добри практики, която да е лесно достъпна и подкрепя обмена на по-добре интегрирани решения;

50.  отбелязва опасенията на Службата на ЕП за парламентарни изследвания по отношение на методологията за изчисляване на ползите от ЕФПГ; подчертава необходимостта от допълнителни изисквания по отношение на показателите за изпълнение;

51.  призовава Комисията и държавите членки да запазят разпоредбите в настоящия регламент за ЕФПГ за надбавки за лицата, полагащи грижи; в този контекст призовава държавите членки да разработят гъвкави условия на труд и мерки за обучение и когато е възможно, да насочат тези мерки в местните общности, тъй като много съкратени работници жени може да имат по-малко географската гъвкавост поради семейни задължения;

52.  призовава регионалните и местните компетентни органи, социалните партньори и организациите на гражданското общество да координират усилията между участниците на пазара на труда, за да се даде възможност за по-добър достъп до финансова подкрепа от ЕФПГ в случай на бъдещи съкращения; освен това призовава за по-тясно участие на социалните партньори в мониторинга и оценката на дейностите на Фонда и особено това те да насърчават представителите на заинтересованите страни от женски пол, така че да се гарантира, че се обръща по-голямо внимание на аспектите, свързани с равенството между половете;

53.  призовава Комисията да разгледа въпроса за делегиране на оценката на случаите по линия на ЕФПГ на Eurofound; счита, че в рамките на такова предложение Комисията може да предостави на Eurofound необходимия финансов ресурс в съответствие с настоящите разходи за обществени поръчки по линия на ЕФПГ и разходи за човешки ресурс; освен това, тъй като основната пречка за по-добри оценки е липсата на подходящи данни, Комисията може да изиска от държавите членки да предоставят съответните данни на Eurofound;

º

º  º

54.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26.

(3)

ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(4)

Приети текстове, P7_TA(2011)0431.

(5)

Приети текстове, P7_TA(2010)0303.

(6)

Приети текстове, P7_TA(2013)0005


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

ЕФПГ беше създаден първоначално с Регламент ЕО № 1927/2006, за да позволи солидарност с работниците, които са загубили работните си места при мащабни съкращения вследствие на големи структурни промени в световната търговия, причинени от глобализацията, в случаите, когато тези съкращения имат значителен неблагоприятен ефект върху регионалната или местната икономика.

От периода 2007 – 2009 насам критерият за намеса е най-малко 1 000 съкращения за период от четири месеца в предприятие в държава членка или за период от девет месеца, по-специално в МСП в сектора на NACE 2 в даден регион или в два разположени един до друг региона на ниво 2 по NUTS. През 2009 г. прагът е намален на 500 работници. От създаването на фонда е налице и възможността държавите членки да използват ЕФПГ при извънредни обстоятелства или в рамките на малки пазари на труда, където критериите за намеса не са изпълнени, когато съкращенията имат сериозно влияние върху заетостта и местната икономика.

Приложното поле на фонда беше разширено между 2009 г. и 2001 г. и от 2013 г. нататък, за да бъдат включени работниците, съкратени в резултат на световната финансова и икономическа криза. Освен това от 2013 г. насам самостоятелно заетите лица бяха включени, а в регионите, допустими по инициативата за младежка заетост, бяха включени и NEET с брой, равен на броя на бенефициентите от целевата група.

•  Допустими действия

Първоначално финансовата помощ се предоставяше за финансирането за „активни мерки за пазара на труда, които са част от съгласуван пакет от персонализирани услуги, предназначени да улеснят реинтегрирането на попадащите в целевата група бенефициенти“(1). В регламента от 2013 г. това е разширено, за да включи реинтегрирането „по-специално на лица в неравностойно положение, на възрастни и млади безработни, под формата на заетост или самостоятелна заетост“(2).

Допустимите действия включват индивидуализирано обучение и преквалификация, съдействие при търсене на работа, наставничество, насърчаване на предприемачеството и самостоятелна заетост, започване на стопанска дейност и придобиване от служителите, както и помощи за мобилност и помощи за покриване на дневни разходи и на разходи за обучение.

Финансирането на всички допустими действия е обвързано с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение. Освен това действията, които са отговорност на предприятията по силата на националното право или на колективни споразумения, както и пасивните мерки за социална закрила не се финансират.

•  Финанси

ЕФПГ е инструмент за спешни случаи и е извън многогодишната финансова рамка. Създаден е резервен фонд, от който той може да ползва своите годишни бюджетни кредити. Годишните бюджетни кредити в бюджета на ЕС, предвидени за ЕФПГ, са намалени от 500 млн. EUR през 2007 г. на 150 млн. EUR за настоящия регламент. Средният размер на финансовите средства, разпределени за 8-годишния период от 2007 до 2014 г., възлиза на 70 милиона евро годишно. Първоначалният процент на съфинансиране беше 50 %, той беше увеличен на 65 % за периода 2009 – 2011 г., намален на 50 % за периода 2012 – 2013 г. и увеличен на 60 % за регламента от 2013 г. за периода 2014 – 2020 г.

Когато заявлението по ЕФПГ е одобрено от Европейския парламент и Съвета, Комисията изплаща финансовото участие на съответната държава членка чрез авансово финансиране под формата на 100 %-во плащане, по принцип в рамките на 15 дни. Първоначално държавите членки трябваше да използват финансирането по линия на ЕФПГ в рамките на 12 месеца, но срокът е удължен на 24 месеца в регламента от 2009 г. и остава такъв в регламента от 2013 г. Техническа помощ от 0,35 % се разпределя за Комисията в първоначалния регламент, но се увеличава на 0,5 % в регламента от 2013 г.

•  Срокове и докладване

Новият регламент привежда в действие по-строги срокове за държавите членки и за Комисията. Сега държавите членки трябва да подадат заявление в срок от 12 седмици след извършването на съкращения и разполагат с още 6 седмици, за да отговорят на евентуално искане за допълнителна информация. След това Комисията разполага с 12 седмици, за да завърши оценката си. Впоследствие Комисията прави предложение пред Европейския съвет и Европейския парламент за всяко допустимо заявление и трябва да получи съгласието на двете институции, преди да изплати договорената сума на държавата членка.

В срок от 6 месеца след приключването на програмата по ЕФПГ държавите членки трябва да представят на Комисията окончателен доклад за изпълнението на ЕФПГ. Регламентът от 2013 г. посочва подробно информацията, която трябва да бъде включена в този окончателен доклад. В първоначалния регламент Комисията е длъжна да публикува годишен доклад, а съгласно новия регламент се предвижда доклад на всеки две години. В частност изискването да се включат данни за равнището на реинтегрирането на подпомаганите работници е ново изискване в двугодишния доклад. От Комисията също така се изисква да извърши средносрочна оценка на ефективността и устойчивостта на постигнатите резултати, както и последваща оценка съвместно с външни експерти, за да се измери въздействието на ЕФПГ и неговата добавена стойност.

Държавите членки са първата инстанция, отговорна за управлението на дейностите по ЕФПГ, както и за финансовия контрол на действията. Комисията трябва да предприеме всички стъпки, необходими, за да се провери дали финансираните действия са осъществени в съответствие с принципите за добро и ефективно управление. Длъжностните лица на Комисията могат да извършват проверки на място с най-малко един ден предварително уведомление. В случаите, когато действителните разходи на действията по ЕФПГ са по-малки от очакваната сума, Комисията ще изисква от съответната държава членка да възстанови съответната сума на финансовото участие, която първоначално е получила.

Бенефициенти

Като цяло ЕФПГ предоставя персонализирани и добре съгласувани мерки за съкратените работници. Много е важно да е налице реално участие на работниците или техни представители, социалните партньори и други съответни заинтересовани страни в изготвянето на заявлението. Тъй като ЕФПГ е гъвкав инструмент, той позволява иновативни действия и индивидуализирана намеса. Като се има предвид, че целта на ЕФПГ е да се насърчи устойчивата заетост, от решаващо значение е да се оцени броят на бенефициентите, които се завръщат на трудовия пазар.

Според последващата оценка на ЕФПГ делът на повторното наемане варира от 4 % до 98 % при среден дял на повторно наетите на работа 49 %. Процентът на повторно наетите на работа зависи от редица фактори, включително образование, възраст на бенефициента, равнища на безработица в региона или в държавата, урбанизацията на национално равнище, профил на уменията на работниците, влиянието на регионалния растеж и т.н. Въздействието на съчетанието на политическите мерки по ЕФПГ върху процента на повторно наетите на работа беше анализирано по отношение на две мерки по ЕФПГ: управление на индивидуалните случаи и обучение/преквалификация. И двете имат положителна връзка с процента на повторно наетите на работа, обаче е установено, че само управлението на индивидуалните случаи е статистически значимо.

Данните сочат, че специално предназначената, индивидуализирана и интензивна подкрепа за съкратените работници често води до успешни резултати. Също така възможността да се предприемат мерки, които да са в допълнение към националните мерки, е ключов фактор, както и гъвкавостта, присъща на инструмента. Други положителни резултати за бенефициентите включват положителни психологически въздействия, увеличаване на адаптивността и гъвкавост на пазара на труда. Освен това има данни, че ЕФПГ допринася за социалното сближаване чрез подпомагане на големи групи от хора, силно нуждаещи се от помощ. Това има положителни странични ефекти за семействата на бенефициентите и по-широката общественост.

Анализът сочи, че размерът на общите разходи във връзка с бенефициентите по ЕФПГ (в 73 случая, оценени в последващата оценка) показва, че при резултатите във връзка с повторното наемане на работа няма постоянни линейни тенденции и че факторите, свързани с търсенето, предлагането и съчетанието на политиките, играят всички важна роля при определяне на процента на повторно наетите на работа. Данните сочат, че различните видове мерки са свързани с различни проценти на повторно наетите на работа, но липсва ясно идентифициран последователен модел по отношение на по-скъпоструващите мерки, свързани с по-високи проценти на повторно наетите на работа.

Освен това сравнението на резултатите и разходите за мерките по ЕФПГ и други подобни проекти за пренасочване, финансирани извън рамките на ЕФПГ, не показва ясен линеен модел. В този контекст е важно да се каже, че последващата оценка препоръчва оценката на въздействието на намесите чрез сравнение с надежден контрол или сравнение чрез съпоставителна оценка на въздействието да бъде важен фактор за разбирането на въздействието и добавената стойност на намесите на пазара на труда. Това помага да се разбере каква част от наблюдаваните промени действително може да се обяснят с оценяваната намеса.

Освен това се посочва, че е налице нарастваща концентрация на програми, финансирани от ЕС. В документа с насоки на Комисията относно плановете за оценка за програмния период 2014 – 2020 г. са очертани изискванията за ефективна съпоставителна оценка на въздействието и се заявява, че е по-лесно да се отговори на всички тези условия с подходящо планиране от самото начало. Моето мнение е, че към днешна дата съпоставителната оценка на въздействието не е използвана при оценката на заявленията по ЕФПГ, и считам, че Комисията трябва да спазва собствените си становища по този въпрос.

Нивото на самостоятелна заетост варираха от 44 % до 0 % при среден процент на самостоятелна заетост от 5 %. Процентът на самостоятелна заетост зависи от степента на подкрепа за предприемачество в първоначалния пакет по ЕФПГ.

Европейска добавена стойност

Европейската добавена стойност може да бъде определена като мерило за въздействието от използването на ЕФПГ в сравнение с намесите на държавата членка. Важно е да се измери тази добавена стойност, тъй като това помага да се обосноват или оспорят ръководените от ЕС политически действия, като например ЕФПГ.

Тя може да бъде измерена по четири начина. На първо място, въздействието на обема, който анализира как ЕФПГ допълва съществуващите действия, било чрез активизиране, разширяване, подпомагане, подобряване или засилване на активните мерки на пазара на труда или на националните политики по заетостта. Анализираните доказателства по много случаи в рамките на ЕФПГ сочат, че ЕФПГ има значително въздействие на обема

На второ място, мерките, финансирани от ЕФПГ, разширяват съществуващата подкрепа за групи и политически области, които в противен случай не биха получили подкрепа, като например групи, включващи възрастни работници, лица, които все още имат работа, и лица с мигрантски произход. На трето място, финансирането по ЕФПГ подкрепя местните/регионалните иновации, приети на национално равнище, както и националните иновации, които след това се интегрират.

На четвърто място, доказателствата сочат, че има положителни резултати по отношение на придобитите знания за участващите организации. Това включва изграждането на капацитет по отношение на ефективното управление на мерките и създаването на партньорства за изпълнение на мерките по ЕФПГ.

Реформи на ЕФПГ

ЕФПГ претърпя редица реформи от 2006 г. насам. Те включват намаляване на критериите за намеса от 1 000 съкращения на 500 съкращения. Това означава, че ЕФПГ е по-достъпен за регионите и за по-малките държави членки. Имаше предложения за по-нататъшно намаляване на броя на съкращенията, но това срещна значително противопоставяне. Въпреки това считам, че държавите членки следва да използват в по-голяма степен член 4, параграф 2, който позволява да се подаде заявление, което не отговаря на изискването за праг от 500 души. Различни заявления вече са одобрени по този член.

Срокът на намеса е удължен от 12 на 24 месеца. Това позволява на много бенефициенти достъп до по-разширено обучение или по-разширени образователни програми. Срокът от 12 месеца е твърде ограничаващ и особено когато има забавяне в държавите членки, които прилагат мерките по ЕФПГ, той означава, че бенефициентите са доста ограничени в достъпа до някои мерки.

Самостоятелно заетите лица имат понастоящем достъп до ЕФПГ. Според мен тази реформа е важна, тъй като в някои държави членки самостоятелно заетите лица имат по-малко социална закрила от другите работници. Това може да възпре тези, които искат да създават работни места, и ЕФПГ може най-малкото да им осигури същата закрила, както за другите работници.

NEET също са включени в новия регламент. Това увеличава възможностите на ЕФПГ и данните сочат, че увеличаването в максимална степен на броя на участниците може да доведе до икономии от мащаба. Също така е израз на солидарност с младите безработни лица в регионите с високи равнища на безработица.

Нивото на съфинансиране е проблем за някои държави членки, които предпочитат да използват ЕСФ, например, тъй като осигурява по-голям размер на съфинансиране. Увеличението на 60 % от 50 % е важна стъпка, за да бъдат привлечени тези държави членки към използването на ЕФПГ.

По отношение на включването на критерия за наличие на криза заслужава да се отбележи, че през периода 2009 – 2011 г., когато беше въведена дерогация във връзка с кризата, броят на заявленията по линия на ЕФПГ се увеличи значително. В контекста на настоящия регламент се признава, че последиците от кризата от 2007 г. все още продължават в някои сектори/държави и че освен това ЕФПГ следва да е в състояние да отговори на всяка нова глобална финансова или икономическа криза.

Доклад на Сметната палата

Докладът на Сметната палата съдържа 6 заключения и 3 препоръки. Много от тях вече бяха разгледани в настоящия доклад, но някои заслужава да отново да се подчертаят. По-специално необходимостта държавите членки да определят количествени цели за реинтегрирането и да се направи разграничение между ЕФПГ и другите мерки, както и да се прави разлика между двата основни вида помощ от ЕФПГ. Една от критиките по отношение на ЕФПГ е, че някои държави членки използват значителни суми от средствата по ЕФПГ за компенсиране на националните схеми за подпомагане на доходите на работниците. Сметната палата счита, че това използване на европейските средства не предоставя добавена стойност и поради това е от основно значение държавите членки специално да оценят добавената стойност на този вид подпомагане.

Този доклад също така отправя критики относно дългата процедура на одобряване в рамките на ЕФПГ. Въпреки това наскоро проведените реформи въведоха по-своевременни процедури и много държави членки започват прилагането на мерките веднага след като изпратят своето заявление до Комисията.

Една от препоръките на Сметната палата е институциите на ЕС да обсъдят въпроса за адаптирането на рамката на ЕСФ като алтернатива на ЕФПГ. Много от основанията обаче в подкрепа на този аргумент са разгледани в новия регламент, като например сроковете.

(1)

Регламент (ЕО) № 1927/2006, член 3.

(2)

Член 7, параграф 1


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (*) (25.5.2016)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 – 2014 г.

(2015/2284(INI))

Докладчик по становище: Жан-Пол Дьонано

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че финансирането по линия на ЕФПГ може да подкрепя или да допълва действия на държавите членки в областта на заетостта и социалната политика, но не може да замества основни дейности и отговорности на националните органи и следователно не следва да компенсира националните схеми за доходите на работниците; припомня също така, че държавите членки следва да съфинансират действията с участието на ЕФПГ при условия, определени от националното законодателство, както и задължението им ефективно да изпълняват бюджета на ЕФПГ;

2.  изразява убеждението си, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е ценен инструмент, чрез който ЕС предоставя подкрепа и изразява солидарността си с работниците и помага на безработните лица отново да си намерят работа и че неговата цел е да допринася за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж и за насърчаването на устойчива заетост в Европа; отбелязва обаче, че има още какво да се желае по отношение на ЕФПГ; по-специално счита, че ЕФПГ би могъл да осигурява по-висока ефективност на разходите и да поставя по-силен акцент върху постигането на резултати; счита, че ЕФПГ следва да продължи да действа извън МФР през следващия програмен период;

3.  счита, че установеният дял на съфинансиране от 60% не следва да бъде увеличаван;

4.  отбелязва, че между 2007г. и 2014 г. двадесет държави членки са подали 131 заявления за обща сума, възлизаща на 542,4 милиона евро, обхващащи 121 380 работници;

5.  отбелязва, че ЕФПГ е замислен като механизъм за предоставяне на краткосрочно подпомагане в случай на необходимост от предприемане на бързи мерки; изразява съжаление, че между 2007 и 2013 г. средният срок за одобрение на отпускането на средства по линия на ЕФПГ е бил 303 дни; приветства усилията на Комисията за оптимизиране на процеса на подаване на заявления; счита, че намаляването на броя на официалните езици, на които трябва да бъдат превеждани проекторешенията, би могло да съкрати необходимия срок с най-малко две седмици; подчертава, че ако бъдат поискани допълнителни преводи, Комисията би могла да ги извърши на по-късен етап;

6.  отбелязва, че в периода между 2007 г. и 2014 г. осем държави членки не са се възползвали от предоставяната по линия на ЕФПГ подкрепа; призовава Комисията да анализира всички случаи, при които пречки, свързани с нормативните изисквания, административния капацитет и други фактори, са възпрепятствали участието от страна на ЕФПГ, както и да предложи мерки за отстраняване на тези пречки;

7.  призовава Комисията и държавите членки да използват възможностите, предоставяни от бюджета на ЕФПГ, по-гъвкаво и по-ефективно, с акцент върху резултатите, въздействието и добавената стойност, без това да накърнява правомерното и прозрачно използване на средствата и спазването на правилата; счита, че процедурата по подаване на заявления и обработването им следва да се ускори, за да стане фондът по-ефективен в подкрепата си за съкратените работници; изразява загриженост относно несъответствието между поисканите средства от ЕФПГ и възстановяваните от държавите членки суми при среден процент на изпълнение на бюджета от едва 45%; призовава поради това Комисията задълбочено да проучи причините за ниската степен на изпълнение и да предложи мерки за премахване на съществуващите пречки, с цел гарантиране на оптимално използване на фонда; отбелязва, че процентът на работниците, намерили отново работа в края на подпомагането по линия на ЕФПГ, варира значително от 4% до 86% и подчертава следователно значението на активните и приобщаващи мерки на пазара на труда; отбелязва, че някои държави членки успяват да използват средствата, получавани по линия на ЕФПГ, по-ефективно от други; предлага Комисията да продължава да предоставя насоки и да дава възможност на държавите членки да споделят най-добри практики по отношение на подаването на заявления за средства по линия на ЕФПГ и на тяхното използване, с оглед гарантиране на максимален процент на повторно наети на работа за всяко изразходвано евро;

8.  отбелязва, че според Службата на ЕП за парламентарни изследвания ЕФПГ осигурява най-добра добавена стойност на ЕС, когато се използва за съфинансиране на услуги за съкратени работници, които обикновено не се предлагат от публичните служби по заетостта на държавите членки, както и когато тези услуги са по-скоро свързани с обучение и преквалификация, отколкото с предоставянето на помощи;

9.  приветства факта, че почти 50% от съкратените работници, получили финансово подпомагане по заявленията, разгледани през 2013 – 2014 г., отново са намерили работа; подчертава обаче, че ЕФПГ следва да предоставя финансиране за сектори, за които е твърде вероятно да имат проблеми в бъдеще, за да се гарантира на засегнатите работници, в сектори с бъдещ потенциал, устойчива повторна заетост;

10.  отбелязва краткосрочния характер на подкрепата, предоставяна по линия на ЕФПГ, и подчертава необходимостта от повече взаимодействие, допълняемост и съгласуваност с ЕСФ и ЕФРР и с мерките, предоставяни на национално и регионално равнище, с цел подкрепа и на предприятия в затруднено положение в преходен период на разкриване на работни места; предлага за тази цел, в съответствие с традициите и обичайните практики в държавите членки, заявленията за мобилизиране на средства по линия на ЕФПГ да се подават от органите, отговарящи за управлението на структурните фондове във всяка държава членка, при условие че регионалните управляващи органи имат достатъчно административни и финансови ресурси за това; предлага заявленията за средства по линия на ЕФПГ да бъдат публично достъпни;

11.  отбелязва, че в редица случаи на мобилизиране на средства по линия на ЕФПГ по-високите разходи за действия по член 7, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ отслабват цялостното въздействие на инвестицията от ЕФПГ; призовава Комисията да реши проблема чрез въвеждане на лимити;

12.  изразява убеждението си, че по-широкото използване на дерогацията за допустимост, особено в полза на МСП, удължаването на референтните периоди, както и възможността за включване на работници, които предоставят свързани услуги и които са били съкратени също както работниците от предприятието, подало заявление за подкрепа, следва да се оценяват внимателно за всеки отделен случай, като се полагат усилия за ограничаване по всякакъв начин неправилното използване на бюджета на ЕФПГ;

13.  призовава Комисията да подобри съществуващата техническа помощ за държавите членки и да се увеличи комуникацията с тях относно наличните форми на подкрепа по линия на ЕФПГ, за да се увеличи използването на фонда, и призовава заявленията от държавите членки за финансово участие от страна на ЕФПГ, както и цялата съответна документация, да се публикуват на уебсайта на Европейската комисия;

14.  счита, че последващата социална интервенция, често свързана с възстановяването на финансиране, предоставено от държавите членки, прави незабележима дейността на Европейския съюз по отношение подпомагането на съкратените работници; приканва Европейската комисия да засили комуникацията си с националните и местните синдикални мрежи, както и с широката общественост, така че да изтъкне по-добре социалите мерки на Съюза;

15.  призовава Комисията да включи в средносрочната си оценка на ЕФПГ специална качествена и количествена оценка на подкрепата на ЕФПГ за младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs), особено с оглед прилагането на схемата „Гаранция за младежта“ и необходимите взаимодействия между националните бюджети, ЕСФ и инициативата за младежка заетост; счита, че дерогацията по отношение на NEETs следва да бъде продължена след 2017 г. след този анализ;

16.  призовава Комисията да извършва проучвания на въздействието на глобализацията по сектори и, въз основа на констатациите, да направи предложения, които да насърчават предприятията да предвиждат промените в своите сектори и да подготвят своите служители преди да ги съкратят;

17.  изразява убеждението си, че съществуват още възможности за подобряване на използването на ЕФПГ за проекти, подкрепящи предприемачеството и започването на стопанска дейност; призовава Комисията за по-нататъшно проучване на този въпрос;

18.  отбелязва опасенията на Службата на ЕП за парламентарни изследвания по отношение на методологията за изчисляване на ползите от ЕФПГ; подчертава необходимостта от допълнителни изисквания по отношение на показателите за изпълнение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Rainer Wieland


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (25.4.2016)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 – 2014 г.

(2015/2284(INI))

Докладчик по становище: Агнес Йонгериус

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  призовава Комисията да извърши изчерпателни и редовни предварителни и последващи оценки на въздействието, включващи потенциалните последици за заетостта, конкурентоспособността и икономиката, в т.ч. малките и средните предприятия, на всички търговски споразумения и съответни законодателни инициативи, като същевременно гарантира ефективна предварителна координация между ГД „Търговия“ и ГД „Заетост“; счита, че всички сектори, които са определени като уязвими, следва да бъдат наблюдавани отблизо и да бъдат предмет на подходящи специфични мерки, ако е необходимо, и че социалните партньори, включително представители на дружествата и представители на работниците, и държавите, които участват във високорискови сектори, следва да бъдат правилно информирани и да получават помощ в процеса на подаване на заявления;

2.  отбелязва, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е инструмент за солидарност, създаден с цел да се предостави подкрепа на работниците, съкратени вследствие на значими структурни промени, като например глобализацията или финансови и икономически кризи; следователно подчертава необходимостта от силна съгласуваност между търговската и промишлената политика, тъй като търговските споразумения могат да изложат европейските дружества на по-голямо равнище на конкуренция с потенциални неблагоприятни последици за заетостта, както и необходимостта от обща промишлена стратегия;

3.  припомня съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията – за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497), в което тя признава, че търговските споразумения могат да имат дестабилизиращи последици за някои региони и работници, ако новата конкуренция се окаже твърде интензивна, но също така и факта, че ЕФПГ е важен инструмент за предоставяне на съществена подкрепа на общностите, които са изправени пред загуба на работни места, какъвто е случаят на закриване на фабрики в ЕС поради международна конкуренция;

4.  като се вземе предвид фактът, че ЕФПГ е отворен за нови сектори, призовава държавите членки да изготвят, въз основа на тези оценки на въздействието и съвместно със социалните партньори, включително представителите на дружествата и представителите на работниците, стратегии за предвиждане на прогнозираните промени на пазара на труда; по тази причина счита, че финансирането, публичността и равнището на опростяване на процеса на вземане на решения на ЕФПГ и координацията с други фондове на ЕС следва да бъдат оценени, за да се удовлетворят потребностите, които може да възникнат в резултат от тези стратегии;

5.  призовава Комисията да засили Директивата относно информирането и консултирането; подчертава, че представителите на работниците и синдикалните организации следва своевременно да бъдат осведомени относно всички планове за преструктуриране или закриване на заводи, възникващи в резултат от последиците от търговията, така че да е възможно провеждането на преговори за подходящ социален план при справедливи условия с равен достъп до информация; счита, че по този начин следва да се гарантира, че дружествата поемат изцяло отговорностите си;

6.  призовава Парламента да организира редовни съвместни изслушвания на комисията по международна търговия и комисията по заетост и социални въпроси, за да допринесе за подобряване на координацията между търговската политика и ЕФПГ и мониторинга във връзка с тях;

7.  призовава Комисията да занижи прага за допустимост, който понастоящем възлиза на 500 съкратени работници и означава, че на практика само големите корпорации – които често реализират печалби в световен мащаб – са допустими; счита, че с цел да се гарантира подпомагането на служители на по-малки дружества в сектори, които са пряко засегнати от последиците на глобализацията, прагът следва да се занижи до 100 съкратени работници; призовава Комисията да подкрепи не само работниците на дружествата, засегнати от планове за съкращения, но и тези във всички засегнати сектори, включително подизпълнителите; призовава Комисията да бъде по-гъвкава и адаптивна при използването на ЕФПГ; изразява съжаление, че държавите членки твърде често трябва да отпускат авансово сумите, заделени по линия на фонда;

8.  призовава Комисията да преориентира ЕФПГ към МСП, които са основни участници в динамиката на европейската икономика;

9.  призовава Съвета и Комисията да дадат зелена светлина за нормативната уредба, насочена към модернизиране на инструментите за търговска защита (ИТЗ), като ги направят по-бързи, по-ефективни, по-ефикасни и по-достъпни, включително за МСП; подчертава, че ефикасните и реформирани ИТЗ биха предотвратили използването на ЕФПГ за случаи, свързани със социален, екологичен или ценови дъмпинг от страна на други държави;

10.  призовава Комисията същевременно да приложи стратегия за подкрепа на общата промишлена и инвестиционна политика и за укрепване на ИТЗ на ЕС;

11.  призовава Комисията да предостави статут на пазарна икономика на търговски партньори единствено когато те изпълняват петте критерия, определени от нея; във връзка с това призовава Комисията да определи ясна и ефективна стратегия относно въпроси, свързани с предоставянето на статут на пазарна икономика на трети държави, за да се запази конкурентоспособността на предприятията на ЕС и да се продължи борбата с всички форми на нелоялна конкуренция;

12.  призовава Комисията да удължи дерогацията за инициативата за младежка заетост след 2017 г.;

13.  изразява съгласие с Комисията, че самата същност на ЕФПГ е предоставянето на помощ на хората, които загубват своята работа в резултат от една по-отворена търговия; счита, че важна задача на ЕФПГ е да смекчава последиците от търговските спорове и да гарантира, че тежестите, произтичащи от съвместни политически решения на равнище ЕС, се споделят между държавите – членки на ЕС; по тази причина призовава Комисията да гарантира подкрепа за служителите и дружествата, засегнати от търговски конфликти; освен това предлага да се създаде ускорен механизъм за обработване на заявления във връзка с търговски спорове.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (28.4.2016)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007–2014 г.

(2015/2284(INI))

Докладчик по становище: Марко Вали

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

−    като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (Регламент за ЕФПГ)(1),

−    като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014–2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (новия регламент за ЕФПГ)(2),

−    като взе предвид доклада на Комисията от 22 юли 2015 г. относно дейностите на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2013 и 2014 г. (COM(2015)0355),

−    като взе предвид Специалния доклад № 7/2013 на Европейската сметна палата относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, заедно с отговорите на Комисията(3) („доклада на Палатата“),

А.    като има предвид, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да окаже подкрепа на работниците, съкратени вследствие на значими структурни промени в моделите на световната търговия;

Б.    като има предвид, че в член 19 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 е залегнало изискването на всеки две години Комисията да представя на Парламента и на Съвета количествен и качествен доклад за дейностите на ЕФПГ през предходните две години;

В.    като има предвид, че ЕФПГ е създаден с цел решаване на краткосрочните и специални неотложни ситуации за разлика от Европейския социален фонд (ЕСФ), който също оказва подкрепа на съкратените работници, но неговата цел е да решава проблема с дългосрочни структурни дисбаланси основно чрез програми за учене през целия живот;

1.    отбелязва, че размерът на одобрената от ЕФПГ помощ от датата на подаване на първото заявление до септември 2015 г. е възлизал на приблизително 545 милиона евро от бюджета на Съюза и на приблизително 390 милиона евро от бюджетите на държавите членки за общо 139 от одобрените заявления от държавите членки;

2.    счита за необходимо да се засили използването на ЕФПГ за предотвратяването и справянето с преместванията, както и в отговор на секторни кризи, причинени от колебания в цените и глобалното търсене;

3.    признава, както е посочено в доклада на Сметната палата, че почти всички работници, отговарящи на условията за подпомагане, са могли да се възползват от персонализирани мерки по линия на ЕФПГ; отбелязва, че услугите, предлагани на потенциалните бенефициенти, като цяло са били съобразени с техните нужди и поради това е било най-вероятно чрез тях да се постигнат резултати; в допълнение отбелязва, че като цяло подкрепата по линия на ЕФПГ е била добре съгласувана с мерките по линия на ЕСФ и националните мерки на пазара на труда, като съществуващите мерки са били допълнени от допълнителни мерки по линия на ЕФПГ, които са специално разработени да отговарят на нуждите на работниците;

4.  отправя искане към Комисията ЕФПГ да отговаря на специфичните потребности на самостоятелно заетите лица; изтъква, че преместванията и други последици от глобализацията, като „икономиката на споделянето“ и роботиката, засягат важни сектори от европейската икономика, в които броят на самостоятелно заетите лица постоянно нараства;

5.    изтъква, че в някои случаи съкратените работници, които са бивши служители на доставчиците на засегнато предприятие, не са били включени в обхвата на подкрепата по линия на ЕФПГ; признава пояснението на Комисията, че засегнатите надолу по веригата работници на доставчиците никога не са били изключвани умишлено, тъй като Комисията се стреми – заедно с държавите членки – да постигне разумен баланс между пълното покритие и времето, необходимо за изготвяне и подаване на заявление; отбелязва, че Комисията следва да предоставя допълнителни подробности относно секторите, в които работниците има вероятност да намерят работа, и за това дали предлаганото обучение е съобразено с икономическите перспективи и потребностите на пазара на труда в регионите, засегнати от съкращенията;

6.    призовава Комисията да понижи прага за допустимост по отношение на ЕФПГ, който понастоящем е 500 съкратени работници, до 100 съкратени работници в случая на средноголемите предприятия и 50 съкратени работници в случая на малките предприятия, за да се гарантира, че помощите достигат работниците, заети в МСП, които са като цяло най-засегнати от последиците от глобализацията;

7.    отбелязва, че макар и от ЕСФ да не се очаква да се справя с непредвидими събития, всички мерки по линия на регламента за ЕФПГ могат да бъдат прилагани също така и по линия на ЕСФ; отбелязва, че основните причини, поради които държавите членки предпочитат да бъдат отпускани средства от ЕСФ, вместо от ЕФПГ, са по-високият процент на съфинансиране при ЕСФ, по-бързото усвояване на средствата от ЕСФ, липсата на предварително финансиране от ЕФПГ, продължителната процедура за одобрение за отпускане на средства от ЕФПГ и по-ограничителните условия на ЕФПГ;

8.  отбелязва, че в много случаи държавите членки са изправени пред допълнителни трудности при предоставянето на доказателства, че масовите съкращения отговарят на критериите на ЕФПГ за намеса – задача, която е дори още по-голямо предизвикателство в случаите, когато редица МСП са засегнати; приканва Комисията, следователно, да предприеме мерки по отношение на горепосочените недостатъци, за да стане ЕФПГ работещо решение за съкратените работници;

9.    установява, че качеството и наличието на данни за реинтеграция са били засегнати неблагоприятно от редица различни фактори; изтъква, че като цяло държавите членки не са поставили количествени цели за реинтеграция, както и че в определени случаи публичните или частните служби по заетостта не правят системно разграничение между ЕФПГ и ЕСФ и други национални мерки, когато събират данни за реинтеграция; отправя искане към Комисията да предоставя ежегодно пълна оценка на резултатите, постигната за всяка намеса на ЕФПГ, както и да предоставя данни и да посочва причините, поради които исканията за помощ по линия на ЕФПГ не са били одобрени на равнището на Комисията;

10.    подчертава факта, че органите на държавите членки не са получили изискване да направят разграничение между активни мерки на пазара на труда, каквито са обучението и помощта за самостоятелна заетост, и подпомагането на доходите на работниците, получаващи възнаграждение; отбелязва, наред с това, липсата на конкретна информация, която да позволи – с цел подпомагане на измерването на влиянието на ЕФПГ, да се определят съфинансирани проекти от ЕСФ, които всъщност биха отговорили на критериите за намеса на ЕФПГ; изисква от Комисията да разгледа този въпрос и да представи доклад относно броя и обхвата на проектите по ЕСФ, които отговарят на критериите за интервенция на ЕФПГ;

11.    отбелязва, че Комисията е направила подобрения в базата данни на ЕФПГ, в която количествените данни относно случаи по линия на ЕФПГ се записват за статистически цели, като така се улеснява подаването на заявления от държавите членки и анализирането и сравняването на данни, свързани със случаи по линия на ЕФПГ, от страна на Комисията; в допълнение отбелязва, че Комисията е включила ЕФПГ в Общата система за споделено управление на фонда, което следва да доведе до подаването на по-точни и пълни заявления и до допълнително намаляване на времето, необходимо за приемане от Парламента и Съвета на заявление, подадено от държава членка; отбелязва, че в интерес на прозрачността и демократичната отчетност Комисията е трябвало да гарантира публичен достъп до всички документи, свързани със случаи по линия на ЕФПГ;

12.    отбелязва, че формулярите за заявление за ЕФПГ не съдържат подробности относно дружествата, чиито служители са били засегнати от свързани с ЕФПГ мерки; изисква от Комисията да предостави по-подробни данни и да прецени дали закриването или/и съкращенията са резултат от изместване на производството от предприятията извън ЕС или в държави от ЕС, които прилагат агресивните данъчни политики с цел привличане на инвестиции; призовава Комисията да обмисли въвеждането на инструмент, който би задължил дружествата, които преместват производството си извън ЕС, да допринасят за повторното наемане на съкратени работници;

13.    счита, че ЕФПГ следва да може бързо да предостави своя финансов принос, за да може максимално да се увеличи неговото въздействие и да се даде възможност на засегнатите работници да се възползват от финансираните мерки възможно най-рано след съкращаването им; обръща внимание на факта, че според доклада на Сметната палата средната продължителност на процедура за одобрение за отпускане на средства по линия на ЕФПГ е 41 седмици; потвърждава, че Комисията се стреми до сведе до минимум забавянията, когато това е възможно; в допълнение отбелязва, че според действащите правила определени етапи от процедурата не могат да бъдат съкратени; приканва Комисията да докладва за това, дали промените в нейните електронни заявления и формуляри са помогнали за съкращаване на процедурата по линия на ЕФПГ;

14.    потвърждава изявлението на Комисията, че регламентът за ЕФПГ не включва количествени цели за реинтеграция и че различните мерки по линия на ЕФПГ могат да бъдат оценени чрез други средства; подчертава, че е било трудно да се оцени ясно успехът на инструмента и неговият действителен принос като единен инструмент за реинтеграция на работниците; изтъква, че координираният пакет от персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, следва да бъде балансиран с други действия и да ги допълва, за да се осигури „добавена стойност на ЕС“ с ясни и видими ползи за Съюза и неговите граждани;

15.    припомня, че финансовото участие от ЕФПГ следва да бъде насочено основно към активни мерки на пазара на труда, целящи бързото реинтегриране на бенефициентите в устойчива заетост или в техния първоначален сектор на дейност, или в друг сектор; отбелязва, че мерките за осигуряване на подпомагане на доходите на работниците са били определени във всички проверени случаи, споменати в доклада на Палатата, както и че тези мерки за подкрепа са представлявали 33 % от разходите, възстановени за всички случаи по линия на ЕФПГ; изтъква, че новият регламент за ЕФПГ ограничава разходите за специалните мерки с ограничен срок, каквито са помощите за търсене на работа и стимулите за работодателите да наемат персонал, до 35 % от общите разходи за координирания пакет, както и че дейностите, подпомагани от ЕФПГ, нямат за цел да заменят пасивните мерки за социална закрила, осигурявани от държавите членки в техните национални системи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Georg Mayer

(1)

ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(3)

ОВ C 182, 27.6.2013 г., стр. 3.


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (20.4.2016)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 – 2014 г.

(2015/2284(INI))

Докладчик по становище: Тамаш Дойч

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че оценките на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) показват, че резултатите от интервенциите на този фонд са повлияни от фактори, като нивото на образование и квалификацията на работниците и служителите в целевата група, както и от капацитета за усвояване на съответните пазари на труда и БВП на държавите бенефициенти; подчертава, че тези фактори се влияят най-вече от дългосрочни мерки, които могат да бъдат ефективно подкрепени от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове); отбелязва необходимостта от отчитането на тези фактори и на местната ситуация на пазара на труда при всяко предоставяне на помощ по линия на ЕФПГ, като същевременно се гарантира възможно най-кратък срок между подаването на заявлението за предоставяне на помощ и интервенцията на фонда; изразява съжаление във връзка със закъсненията и трудностите при изпълнението, произтичащи от липсата на гъвкавост на някои мерки по ЕФПГ и от липсата на национално законодателство в някои държави членки, и подчертава необходимостта от по-голяма гъвкавост на финансирането по линия на ЕФПГ;

2.  отбелязва, че макар тематичният обхват и областите на интервенция на ЕСИ фондовете (по-специално ЕСФ) и на ЕФПГ често да са сходни, последният беше създаден с цел бърза реакция на ситуации, които могат да възникнат, а ЕСИ фондовете имат многогодишен програмен цикъл; отбелязва, че засиленото взаимодействие между ЕФПГ и ЕСИ фондовете е изключително важно, за да се постигнат по-бързи и по-ефективни резултати; подчертава, че ЕСИ фондовете следва да действат като последващи мерки в областите на подкрепа на ЕФПГ чрез стимулиране на инвестициите, растежа и създаването на работни места; подчертава, че интервенциите по линия на ЕФПГ следва да се координират със съществуващите програми на ЕС, като например инициативите за младежка заетост, национални програми и стратегии, както и частните източници, за да се помогне на хората да намерят работа и за да се насърчи предприемачеството, особено в региони и сектори, които вече страдат от неблагоприятните последици на глобализацията или на преструктурирането на икономиката; изразява загриженост във връзка с липсата на оценка относно ефикасността и ефективността на ЕФПГ и призовава за по-задълбочен преглед на финансирането и на неговото използване в случая на конкретни държави членки;

3.  призовава Комисията да предостави в процеса на прилагане на ЕФПГ, включително в следващия си доклад, както и в бъдещи предложения, информация относно вида и качеството на работните места, намерени от хората, които са били реинтегрирани на пазара на труда, и относно средносрочната и дългосрочната тенденция по отношение на процента на реинтеграция, постигнат чрез интервенции по линия на ЕФПГ; призовава, в този контекст за измерване на ефективността на ЕФПГ по отношение на заетостта и професионалната преквалификация на бенефициентите, за по-ясни указания по отношение на секторите, в които има вероятност работниците и служителите да намерят работа, и по отношение на това дали предлаганото обучение отговаря на икономическите перспективи и на нуждите на пазара на труда в засегнатите от съкращения региони; в резултат на горепосоченото призовава допълнително Комисията да разгледа бъдещите перспективи на пазара на труда, по-специално в ориентираните към бъдещето сектори, и уменията, които са наистина необходими при разработването на мерките, подкрепяни от ЕФПГ, и да предостави подробен анализ на изпълнението на това изискване в своите доклади и оценки; призовава за цялостна оценка на очакванията на тези държави членки, които кандидатстват за подкрепа по линия на ЕФПГ, на причините, които възпрепятстват държавите членки да кандидатстват въпреки съществуващите нужди, както и на възможните варианти за адаптиране на праговете за допустимост;

4.  подчертава значението на изготвяне на съгласуван пакет от персонализирани услуги за работниците и служителите, след като се проведе консултация със социалните партньори и регионалните органи;

5.  следователно счита, че насочването на ресурси към инвестиции, допринасящи за растежа и създаването на работни места, образованието, уменията, географската мобилност на работниците и служителите и условията на пазара на труда, са от изключително значение с оглед на по-нататъшното консолидиране на мерките за противодействие на последиците от кризата; приветства факта, че в този контекст изглежда, че научните изследвания и иновациите са областта, в която са заделени повечето ресурси на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в рамките на настоящия програмен период;

6.  подчертава необходимостта от увеличаване на използването на ЕФПГ чрез насърчаване на търсенето от страна на държавите членки, което ще изисква на средствата за неговото финансиране и на съфинансирането от страна на ЕС, и призовава Комисията да разгледа въпроса за повишаване на нивото на максимална подкрепа по линия на ЕФПГ от 60% на 85% в региони, в които общият процент на безработица е значително по-висок от средния за страната; изразява съжаление, че в своите оценки по отношение на ЕФПГ Комисията не е представила анализ на регионално равнище на бенефициентите, което може да е насочило използването на ЕФПГ към региони с вече значителен процент на безработица или висока структурна безработица в подпомагания сектор; също така настоятелно призовава държавите членки да предоставят на регионите по-голяма роля в процеса на кандидатстване за финансиране;

7.  припомня, че ЕСИ фондовете допринесоха значително за преодоляване на икономическите и социалните последици от кризата, за смекчаване на отрицателните въздействия на глобализацията и за насърчаване на дългосрочните цели за устойчива заетост и растеж; подчертава, че следва да се предпочитат интегрирани подходи, основани на многофондови програми, с цел справяне със съкращенията и безработицата по устойчив начин, чрез ефикасно разпределение на ресурсите и по-тясна координация и полезни взаимодействия, по-специално между ЕСФ и ЕФРР; твърдо счита, че една интегрирана стратегия за многофондови програми би намалила риска от преместване и би създала благоприятни условия за възстановяване на промишленото производство на ЕС;

8.  счита, че ефикасното разпределение на ресурси означава зачитане на принципа на субсидиарност, като не се дублира подкрепа, която може да бъде предоставена по-добре от държавите членки; във връзка с това призовава Комисията да гарантира, че преките плащания в брой от ЕФПГ няма да заменят, нито да допълват националните обезщетения за безработица, и да обърне допълнително внимание на Препоръка 2 от Специален доклад № 7 (2013 г.) на Европейската сметна палата;

9.  призовава Комисията да гарантира, че обществеността има достъп до всички документи, свързани със случаите по ЕФПГ, така че да се осигури по-голяма прозрачност при вземането на решения и процеса на финансиране като цяло;

10.  отбелязва, че иновациите и ефикасността на ресурсите са ключови за обновяване на промишлеността и за икономическата диверсификация, които на свой ред са от съществено значение за справянето с последиците от структурните промени в регионите и секторите, които са най-силно засегнати от глобализацията или икономическата и финансова криза, и припомня в този контекст ролята на стратегиите за интелигентна специализация;

11.  изразява обаче загриженост както във връзка с бавното подобрение и голямото разнообразие на резултатите на регионите по отношение на иновациите, от една страна, така и във връзка със слабостите, установени при прилагането на стратегии за интелигентно специализиране в държавите членки, от друга страна; във връзка с това отбелязва инициативите на Комисията, като например тематичните платформи за интелигентна специализация и стратегическите европейски партньорства между клъстери за интелигентна специализация, и изисква от Комисията да предоставя редовно информация на Парламента относно тяхното изпълнение;

12.  изразява съжаление, че средният процент на самостоятелна заетост във всички случаи на подкрепа от ЕФПГ е само 5% от общия дял от повторното наемане на работа; във връзка с това припомня необходимостта от това подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове да се използва и планира по такъв начин, че да се увеличи положителното възприемане и потенциалът на самостоятелната заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, като се постави акцент върху създаването на нови услуги, особено в селските райони, като се има предвид, че понастоящем те изостават от градските райони в това отношение;

13.  отбелязва, че за да се прилага настоящото финансиране по линия на ЕФПГ, 500 работници и служители трябва да бъдат съкратени от едно дружество, но за по-малките държави членки тази пределна норма е по-трудно постижима, отколкото за по-големите държави членки, така че настоящият минимален праг следва да отговаря на националните равнища на заетост и да не се ограничава до една квота;

14.  отбелязва, че в някои случаи по ЕФПГ броят на бенефициентите от целевата група е твърде малък в сравнение с общия брой на отговарящите на критериите бенефициенти, което води до неоптимално местно или регионално положително въздействие на инвестираните средства;

15.  за да се постигне максимална ефикасност на интервенциите на ЕФПГ и да се подпомогне бързата реинтеграция на съкратените работници и служители на пазара на труда, призовава институциите на ЕС и националните и регионалните/местните органи да опростят и ускорят процеса на вземане на решения и да гарантират своевременно плащане от ЕФПГ на бенефициентите, тъй като средният срок за одобрение на заявление по ЕФПГ, който възлиза на 303 дни, т.е. 10 месеца, трябва спешно да бъде намален с цел постигане на максималното от очакваното въздействие; подчертава, че засилването на капацитета на държавите членки е абсолютно необходимо в това отношение, за да се даде възможност за по-бързо и по-ефикасно събиране на заявленията;

16.  приветства мерките за насърчаване на предприемачеството под формата на безвъзмездни средства за започване на стопанска дейност, стимули за предприемачеството и услуги за нови предприемачи; счита, че ползата от такива мерки ще бъде по-голяма, ако те се предоставят на участниците комбинирано;

17.  отбелязва успеха на ЕФПГ по отношение на бенефициенти под 25 годишна възраст; отбелязва липсата на успех по отношение на бенефициенти над 55 годишна възраст; призовава за подобряване на методите на ЕФПГ спрямо по-възрастните бенефициенти и за поощряване на използването му за реинтеграция на млади хора към пазара на труда;

18.  изразява съжаление, че в някои случаи по линия на ЕФПГ действията съгласно член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 – дейностите по подготовка, управление, информация, публичност, контрол и докладване – представляват относително висок дял от общите разходи, което води до поглъщане на инвестициите на ЕС от административните процедури, вместо насочването им към повече бенефициенти;

19.  отбелязва, че в редица прилагани мерки по линия на ЕФПГ критериите за намеса по член 4, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 могат да се считат за твърде гъвкави, което пречи на ясните цели на инструмента за финансиране на местно и регионално равнище;

20.  препоръчва Комисията и държавите членки да водят статистика за потенциалните загуби на работни места сред мъжете и жените, за да се определи най-добрият начин за използване на финансирането;

21.  призовава Комисията да извърши преглед на финансираните дейности, като има предвид необходимостта да се гарантира, че най-уязвимите бенефициенти не са лишени от ресурси и че ресурсите се използват по възможно най-ефективния начин;

22.  препоръчва Комисията да оказва подкрепа на държавите членки в разработването на иновативни мерки и програми, с които да се помогне на държавите членки да се възползват по-добре от ЕФПГ.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Jens Nilsson, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Salvatore Cicu, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Ivana Maletić, Maurice Ponga, Davor Škrlec


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (25.4.2016)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 – 2014 г.

(2015/2284(INI))

Докладчик по становище: Вилия Блинкевичуте

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че принципите на равнопоставеност на половете и на недискриминация, които са сред основните ценности на Съюза и са залегнали в стратегията „Европа 2020“, следва да бъдат гарантирани и насърчавани при прилагането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

Б.  като има предвид, че делът на върналите се на работа жени е по-висок от този на мъжете, но че връщането на работа при жените е най-вече временно и несигурно, поради задължения за полагане на грижи за членове на семейството докато търсят нова работа и/или участват в професионална преквалификация и поради липсата на финансово достъпни и висококачествени заведения за гледане на деца и на болни хора;

В.  като има предвид, че жените са непропорционално засегнати от кризата и политиките на бюджетни ограничения;

1.  отбелязва, че промяната в профила, обусловен от половата принадлежност, на бенефициентите на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), при който средният дял на жените – бенефициенти, е 33 %, а този на мъжете 67 %, зависи от сектора и от това дали в него преобладават мъже или жени(1);

2.  призовава Комисията да вземе предвид особеното положение на жените и следователно да гарантира, доколкото това е възможното, че жените и мъжете се ползват в еднаква степен от предимствата на ЕФПГ;

3.  призовава Комисията и Съвета да запазят разпоредбите в настоящия регламент за ЕФПГ за надбавки за лица, полагащи грижи, за да се даде възможност за по-добро подпомагане на жените, които имат задължения за полагане на грижи(2); отбелязва, че тези мерки не трябва да бъдат заместител на задълженията на държавите членки; подчертава, че държавите членки и работодателите трябва да развиват гъвкави условия за труд и обучение, които да позволяват споделяне на отговорностите за полагане на грижи и на родителските отговорности между мъжете и жените;

4.  призовава Комисията да събере данни за това каква част от подкрепата по линия на ЕФПГ е била отпусната под формата на обезщетения за лица, полагащи грижи, както е предвидено в член 7, параграф 1, буква б) от действащия регламент за ЕФПГ и за това как тя засяга дела на бенефициентите – жени, върнали се на работа;

5.  призовава държавите членки да прилагат мерки за повторно наемане на работа в местните общности, в които са настъпили мащабни съкращения, така че преместването и напускането на семейството и/или децата да бъде избегнато; отбелязва в тази връзка, че това е особено важно за съкратените жени – работници, които може да нямат толкова голяма гъвкавост по отношение на географското местоположение, поради необходимостта да полагат грижи за семейството;

6.  отбелязва, че средният процент на самостоятелна заетост е 5 % за всички случаи по ЕФПГ и призовава Комисията да разработи мерки като част от ЕФПГ с оглед насърчаване и поощряване на предприемачеството, и по-конкретно насърчаването на предприемачеството сред жените и социалното предприемачество; изтъква значението на образованието в областта на предприемачеството и на ученето през целия живот в тази връзка, и по-специално на наставничеството и партньорските мрежи; отново подчертава потенциала на социалното предприемачество, кооперациите, взаимоспомагателните дружества и алтернативните стопански модели за икономическото овластяване на жените и насърчаването на социалното приобщаване; припомня, че ЕФПГ трябва да отдава приоритетно значение на програми, които да помагат на жените и момичетата да навлизат в традиционно доминираните от мъже сфери като например информационните и комуникационни технологии (ИКТ), науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), и че взаимодействието между секторите на НТИМ и изкуството и творческите индустрии ((НТИАМ) (наука, технологии, инженерство, изкуство и хуманитарни науки и математика)) има голям потенциал за иновации и за по-голямо представителство на жените; призовава държавите членки, Комисията и работодателите да поставят акцент върху приобщаването на жените и момичетата, по-специално на младите хора, които не са заети с учене, в програмите по ЕФПГ за НТИМ и НТИАМ;

7.  подчертава, че помощта от ЕФПГ има положителен принос за решаването на съществени социални проблеми и проблеми на пазара на труда, за увеличаване на социалното сближаване, за предоставяне на възможност на хората за връщане на работа, като по този начин се допринася за доходите на домакинствата или се оказва помощ на хората да продължат да бъдат активни в търсенето на работа, като се избягват негативните „капани“ на безработицата; отбелязва освен това, че повторното наемане предотвратява изтичането на работна сила и принудителната мобилност; подчертава, че помощта в рамките на ЕФПГ следва също така да допринася за създаването на устойчиви и достойни работни места; следва да се отдели специално внимание на младите жени;

8.  изразява съжаление, че липсват разбити по пол данни в оценката на прилагането на ЕФПГ на равнището на държавите членки, и в тази връзка призовава държавите членки да събират данни, при отчитането на тяхната обвързаност с пола;

9.  призовава Комисията да наблюдава и изчислява бюджета на ЕФПГ, за да може да оцени дългосрочното въздействие върху бенефициентите на ЕФПГ, и по-специално във връзка с обусловения от половата принадлежност профил;

10.  призовава регионалните и местните компетентни органи, социални партньори и организации на гражданското общество да координират усилията между участниците на пазара на труда, за да се даде възможност за по-добър достъп до финансова подкрепа от ЕФПГ в случай на бъдещи съкращения; освен това призовава за по-тясно участие на социалните партньори в мониторинга и оценката на дейностите на Фонда и особено това те да насърчават представителите на заинтересовани страни от женски пол, така че да се гарантира, че се обръща по-голямо внимание на аспектите, свързани с равенството между половете.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Rosa Estaràs Ferragut, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Marc Tarabella

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Julia Reid, Marco Zanni

(1)

Последваща оценка на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) — окончателен доклад, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, Европейска комисия, август 2015 г.

(2)

Член 7, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006, ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.6.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Paul Tang


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

48

+

PPE Group

 

S&D Group

ECR Group

ALDE Group

GUE/NGL Group

Verts/ALE Group

EFDD Group

ENF Group

NI

Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Joachim Schuster, Paul Tang, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Arne Gericke, Czesław Hoc

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Morten Løkkegaard, Yana Toom, Renate Weber

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer

Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin

Mara Bizzotto, Dominique Martin

Lampros Fountoulis

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда:

+  :   „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност